cz.opisowa pracy dyplomowej - Dyplomy architektura i urbanistyka

Komentarze

Transkrypt

cz.opisowa pracy dyplomowej - Dyplomy architektura i urbanistyka
POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA
Wydział Budownictwa i Architektury
Zakład Projektowania Architektonicznego
PRACA DYPLOMOWA
część opisowa
CENTRUM
WSPÓŁCZESNEJ
KULTURY
STUDENCKIEJ
przy skrzyŜowaniu Alei Piastów
i ulicy Narutowicza w Szczecinie
PROMOTOR: dr inŜ. arch. Grzegorz Wojtkun
AUTOR: Barbara Grudnicka
październik 2006
WSTĘP............................................................................................4
1. WPROWADZENIE..........................................................................6
1.1 ZAKRES OPRACOWANIA..............................................................6
1.2 PROBLEM I CEL OPRACOWANIA ..................................................8
2. STAN I METODA BADAŃ...............................................................12
2.1 ANALIZY.................................................................................12
2.2 OKREŚLENIE METODY BADAŃ ...................................................13
2.3 WNIOSKI I WYTYCZNE WYNIKAJACE
Z ANALIZ ...............................................................................16
3. RYS HISTORYCZNY TERENU..........................................................17
3.1 ALEJA PIASTÓW......................................................................17
3.2 RYS HISTORYCZNY OBIEKTÓW O FUNKCJI
CENTRUM STUDENCKIEGO..................................................25
3.2.1PRZEGLĄD ARCHITEKTURY HISTORYCZNEJ.............................25
3.3 OBIEKTY STUDENCKIE NA ŚWIECIE.........................................29
3.4 PRZYKŁADY OBIEKTÓW
KULTURALNO-EDUKACYJNYCH W POLSCE................................30
4. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTU..........................................31
4.1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA....31
5.OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO.............................................32
5.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.....................................................32
5.2.PODSTAWA OPRACOWANIA.......................................................32
5.3.DANE OGÓLNE.........................................................................33
5.4.1 POZIOM –1 ..........................................................................33
5.4.2 POZIOM 0 ............................................................................35
5.4.3 POZIOM 1 ............................................................................37
5.4.4 POZIOM 2 ............................................................................39
5.4.5 POZIOM 3 ...........................................................................41
5.5 IDEA FUNKCJONOWANIA I OPIS ROZWIAZAŃ FUNKCJONALNYCH...43
6. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE .........................44
6.1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ...................................................44
6.2 KONSTRUKCJA I MATERIAŁY .....................................................44
6.2.1 STROPY ...............................................................................45
6.2.2 ŚCIANY................................................................................46
6.2.3 MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE................................................47
6.3 WYPOSAśENIE TECHNICZNE..................................................... .47
6.4 OCHRONA PRZECIW POśAROWA................................................48
7. WNIOSKI KOŃCOWE ...................................................................48
8.BIBLIOGRAFIA DO PRACY DYPLOMOWEJ.........................................48
4
WSTĘP
Odczuwanie tworzonej architektury i urbanistyki jest bezpośrednio
odbierane przez relacje funkcji i form przenikających się w danej
przestrzeni.
najwaŜniejsze
współcześnie
Kształtują
one
mentalność
jak
i
nie
oraz
przyszłej
tylko
kulturę,
urbanistykę
zarówno
społeczności.
Jak
miasta,
obcującej
znaleźć
rozwiązania przy wprowadzaniu nowych geometrii,
w
ale
niej
optymalne
które nie tylko
wypełniałyby „luki” historii, wpisywały się w przestrzeń historyczną, ale
jednocześnie wprowadzały by innowacyjne formy, które nadają charakter,
duszę oraz nastrój miejsca. Nie jest to łatwe zadanie, szczególnie we
współczesnym świecie szybko mijającego czasu i rozwijającej się techniki.
Bezpieczeństwo oraz funkcjonalność stają się głównymi wytycznymi
i chociaŜ najwaŜniejszymi to jednak niejednokrotnie problemowymi.
Adaptacja
terenów
zaniedbanych
zarówno
pod
względem
wizualnym jak i funkcjonalnym, znajdujących się szczególnie w centrum
miasta jest swego rodzaju niezbędnym reanimowaniem organizmu jakim
jest przestrzeń – tkanka miejska. NajwaŜniejsze aby wprowadzana przez
nas forma spełniała się i przynosiła korzyści nie tylko współcześnie ale i w
przyszłości.
Coraz częściej stosowane określenie „kultura przestrzeni” dotyczy
przestrzeni publicznych. Odnosi się do jakości przestrzeni, jej sfery
wizualnej, potrzeb mieszkańców a takŜe róŜnego rodzaju czynników
jednoczących
i
utoŜsamiających
z
nią
daną
społeczność.
Celem
zasadniczym kultury przestrzeni jest znalezienie środka na kreowanie
lepszej przyszłości, integracja społeczna i rewitalizacja.
Takich „psujących” wizerunek miastu miejsc jest w Szczecinie
bardzo duŜo. Jedno z nich „odnalezione” przeze mnie, znajduje się przy
Alei
Piastów,
jednej
z
głównych
arterii
komunikacyjnych
miasta,
reprezentacyjnej i historycznej jakŜe pięknej niegdyś lecz dzisiaj mniej.
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
5
Aleja Piastów powstała juŜ po utracie przez Szczecin statusu twierdzy
(1872 rok). Początkowa jej nazwa - Barnima - została nadana dla
uczczenia pamięci noszących to imię dwunastu ksiąŜąt pomorskich.
Szczecin
chcąc
zaistnieć
na
forum
międzynarodowym
musi
eksponować własne walory i moŜliwości, których naprawdę jest nie mało.
Promocja walorów turystycznych szczególnie biorąc pod uwagę to, iŜ jest
miastem transgranicznym, powinna być realizowana na szeroką skalę. Tu
równieŜ niezbędna jest współpraca międzynarodowa, sprzyjająca zarówno
turystyce jak nowym inwestycjom.
Niestety, sfera wizualna miasta jest wciąŜ pod wielkim znakiem
zapytania. RównieŜ zaangaŜowanie społeczności w Ŝycie kulturalne jest
minimalne, a jeśli juŜ jest to bywa często daremne i bez szans. Jak
wydobyć potencjał i energię drzemiącą w nim? Na pewno brakuje nam
miejsc do samorealizacji. Dlatego uwaŜam, Ŝe projektowanie obiektów ,
które dałyby taką moŜliwość jest przyszłością jeŜeli chodzi o inwestycje.
JakŜe niezbędne i oczekiwane jest, ze strony społeczeństwa,
zdobywanie wiedzy, kształcenie w róŜnych dziedzinach Ŝycia, zaspakajanie
róŜnego rodzaju zainteresowań. Aktywność kulturalna, pobudzenie odczuć
estetycznych, mobilizowanie do nawiązywania i korzystania ze zdobytej
wiedzy i kontaktu z drugim człowiekiem to waŜne atuty rozwoju miasta.
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
6
1 .WPROWADZENIE
1.1
ZAKRES OPRACOWANIA
Praca przedstawia projekt ośrodka kulturalnego dla młodzieŜy
akademickiej, w kwartale przy skrzyŜowaniu wyŜej wspomnianej Alei
Piastów oraz
ulicy Narutowicza, pełniących role głównych osi miasta.
Teren po zabudowę, znajduje się w centrum miasta Szczecina, otoczony
ulicami od wschodu w/w, od południa ulicą Ku Słońcu, od północy
Kordeckiego oraz od strony zachodniej ulica Ks. Witolda.
Rys.
Rys.1.0 Plan miasta Szczecin – lokalizacja działki
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
7
Rys.1.1 Zdjęcie satelitarne
Rys.1.2 Widok od Alei Piastów
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
8
Rys.1.3 Widoki na teren
Temat pracy wynika z analizy otaczających funkcji, tj.: obecność
akademików i wydziałów uczelni wyŜszych oraz powiązań przestrzennych i
komunikacyjnych z tą częścią miasta /bezpośrednia dostępność do
przystanków komunikacji tramwajowej i autobusowej/.
Stworzenie
miejscu
jest
Centrum
szansą
Współczesnej
rozwojową
nie
Kultury
tylko
Studenckiej
terenów
w
tym
bezpośrednio
przylegających ale całego miasta i okolic. Stwarza przede wszystkim
szansę wszechstronnego rozwoju ludzi młodych – przyszłości kraju.
1.2
PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA
Celem pracy dyplomowej jest
znalezienie zarówno optymalnych
rozwiązań funkcjonalnych jak estetycznych, które podniosą rangę oraz
atrakcyjność miasta.
Projekt ma na celu wzbogacenie miasta o formę, która stanowiłaby rodzaj
forum dydaktyczno
- kulturalnego, dostępnego nie tylko studentom ze
Szczecina ale równieŜ przyjezdnym z innych miast
oraz zagranicy.
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
9
Stworzenie takiego miejsca stałoby się kolebką Ŝycia studenckiego,
„fabryką” twórczości, pomysłów, pewnego rodzaju archiwum spuścizny
studenckiej i co najwaŜniejsze wizytówką kultury szczecińskich studentów.
Szczecin jest, jak wiadomo, miastem akademickim. Znajduje się tu
pięć państwowych uczelni wyŜszych i jeszcze więcej prywatnych i
niepaństwowych
czyli
około
16
placówek
szkół
wyŜszych.
Liczba
studentów z kaŜdym rokiem wzrasta i jest ich powyŜej 75 tys.( z czego
powyŜej 14 tys. absolwentów rocznie ).
Miejsc, gdzie Ŝacy mogliby realizować się w kierunku kulturalno –
towarzyskim, jest naprawdę mało. Mając to na uwadze postanowiłam, w
ramach
pracy
dyplomowej,
zaprojektować
centrum
kulturalno
–
rozrywkowo – edukacyjne. Takie centrum pozwoliłoby w znacznej części
zaspokoić wyŜej wymienione potrzeby ludzi uczących się. Umiejscowienie
tego obiektu ma tu równieŜ wielkie znaczenie, bowiem w pobliŜu terenu
wybranego przeze mnie znajdują się domy akademickie oraz wydziały
róŜnych uczelni.
Rys.1.2.1 Analiza funkcjonalna
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
10
Wybrałam teren w rejonie skrzyŜowania ulicy Kordeckiego i Alei Piastów
oraz nachodzącej nań ulicy Narutowicza. W chwili obecnej na tym terenie
znajduje się komis samochodowy oraz punkt kserograficzny. UwaŜam, Ŝe
miejsce to jest w stanie krytycznym i psuje wizytówkę miasta, znajdując
się na osi widokowej ulicy Narutowicza. Natomiast przedstawione przeze
mnie
argumenty
sprzyjają
i
wręcz
nasuwają
konieczność
zagospodarowania tego terenu w sposób bardziej pro-studencki.
Centrum Współczesnej Kultury Studenckiej jest propozycją, w tym
miejscu, jak najbardziej właściwą. Poprzez umiejscowienie w owym
centrum
róŜnego
rodzaju
punktów
rozrywkowych
i
kulturalno
–
towarzysko – edukacyjnych nie naleŜy martwić się o frekwencję.
Miejsce takie ma na celu nie tylko zaspokajanie podstawowych
potrzeb ale przede wszystkim rozwijać mentalność, kreatywność oraz
poszerzać wiedzę młodych ludzi. Dlatego proponowane funkcje muszą
spełniać wymagania współczesnej młodzieŜy.
Studio nagrań usytuowane w piwnicy, redakcja gazetki studenckiej i
studio fotograficzne na pierwszym piętrze, studio graficzne, kawiarenka
internetowa oraz biblioteka multimedialna dostępne dla studentów 24
godziny
na
dobę,
laboratoria
nauki
języków
obcych
wyposaŜone
dodatkowo w studio nagrań, pracownia sztuki i galerie wystawowe
pozwolą studentom w wolnym czasie realizować się twórczo. JednakŜe są
tu nie tylko zagwarantowane atrakcje z zakresu kultury i nauki. Mamy tu
do dyspozycji miejsca spotkań z przyjaciółmi, a więc: kawiarnia, część
gastronomiczna oraz dyskoteka, na pierwszym piętrze mamy takŜe
kawiarnię ale juŜ z dodatkowymi atrakcjami w postaci kilku stołów
bilardowych i torów do gry w kręgle.
Nie zabraknie takŜe miejsca, gdzie moŜna zadbać o kondycję
fizyczną. Zaprojektowany klub fitness z siłownią oraz sauną, mieści się na
dwóch poziomach. Zapewnia on aktywny wypoczynek jako pewną formę
odstresowania. Jest to funkcja odgrywająca bardzo waŜną rolę w
dzisiejszych
czasach
w
Ŝyciu
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
młodych
ludzi.
Pogoń
za
wzorcami
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
11
kreowanymi przez modę nie ograniczy bowiem aktywności do spaceru czy
jazdy na rowerze.
WaŜną częścią tego projektu jest sala audytoryjna, która moŜe być
wykorzystywana przez rozmaite uczelnie do bardzo róŜnych celów, jak
chociaŜby
sympozja
naukowe,
spotkania
z
osobami
będącymi
autorytetami w róŜnych dziedzinach Ŝycia, jak równieŜ organizowaniu
festiwali kina niezaleŜnego, bardzo popularnego w środowisku studenckim
czy przedstawień teatralnych.
Dodatkowo zaprojektowana część gastronomiczna, daje mozliwośc
regularnego i odpowiednio nastawionego na studencką kieszeń stołowania
się. Warto równieŜ zauwaŜyć funkcję pralni studenckiej, mieszczącej się w
piwnicy. Jest to jakŜe rzadko dostępna i niezbędna a ułatwiająca Ŝycie
potencjalnemu studentowi (szczególnie spoza Szczecina) funkcja, tym
bardziej, zakładając jej dostępność przez 24 godziny na dobę.
Atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu przez studentów w
warunkach godnych kaŜdego człowieka, który chce się rozwijać i potrafiłby
skorzystać z danych mu moŜliwości, bardzo potrzebuje Nasze miasto!!!
Zaproponowane rozwiązanie zabudowy tego terenu i stworzenie na
nim Centrum Współczesnej Kultury Studenckiej da moŜliwość aktywizacji
oraz rozwojowi mentalności sporej rzeszy studentów i poprawy wizerunku
tego miejsca, gdyŜ obecnie nie przedstawia ono Ŝadnych walorów
estetycznych,
„miasteczko
nawet
więcej,
studenckie”,
stanowi
które
w
tym
barierę
rejonie
i
szpeci
powinno
potencjalne
powstać
i
najprawdopodobniej kiedyś powstanie.
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
12
2. STAN I METODA BADAŃ
2.1
ANALIZY
Podstawą
do
podjęcia
tej
pracy
a
jednocześnie
materiałami
wyjściowymi były analizy planu miasta Szczecina.
Skala urbanistyczna pozwoliła na
nałoŜenie pewnej siatki, wynikającej z
nachodzących na teren zabudowy kierunków, które wyznaczają przede
wszystkim ciągi komunikacyjne.
Rys. 2.1.1 Podstawowe kierunki percepcyjne
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
13
Wychwycenie dwóch podstawowych kierunków nachodzących – oś ulicy
Narutowicza oraz ulicy Wilków Morskich stało się główną wytyczną do
poszukiwań
tradycyjnego
koncepcji
układu
formy
zabudowy
zabudowy
kwartału.
kwartałowej
i
Chcąc
odejść
„otworzyć”
od
kwartał,
pociągnęłam cztery główne kierunki które najbardziej charakterystycznie i
funkcjonalnie sprawdziłyby się na działce, kształtując nowo powstałą
zabudowę.
Pozwoliło mi to na całkiem inne podejście do tego typu
zabudowy. Wykorzystałam równieŜ naturalny spadek terenu.
2.2 CHARAKTERYSTYKA METODY BADAŃ
Metoda analityczno- porównawcza.
Metoda
projektowa
opiera
się
bezpośrednio
na
analizie
oraz
usystematyzowaniu zdobytej wiedzy na temat kształtowania przestrzeni
architektoniczno – urbanistycznej.
Głównym załoŜeniem projektu było stworzenie nowych geometrii, które
staną się charakterystyczne dla miejsca i jednocześnie będą w pewien
sposób odwzorowaniem przenikających się w nim:
-funkcji,
-nabytych oraz kształtujących się cech lokalnych,
-atmosfery miejsca, a takŜe róŜnego rodzaju nastrojów.
Wytyczne te stanowią niezbędne informacje, które staną się bazą w
odczuwaniu tworzonej architektury i urbanistyki. Relacje funkcji i form
przenikających się w danej przestrzeni kształtują nie tylko urbanistykę
miasta, ale najwaŜniejsze mentalność oraz kulturę obcującej w niej teraz
oraz przyszłej społeczności.
Dlatego
teŜ
przyjętym
celem
jest
otwarcie
przestrzeni
przy
jednoczesnym jej deformowaniu w sposób naturalny.
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
14
Opierając
się
na
wyŜej
wymienionych
analizach
i
indywidualnych
odczuciach przy projektowaniu wzięła pod uwagę naturalnie poddające się
czynniki, takie jak:
-ukształtowanie terenu,
-podkreślenie głównych osi komunikacyjnych,
-otoczenie /architektura i zieleń/.
Analityczna
część
dotycząca
obszaru
opracowania
wraz
z
najbliŜszym otoczeniem, dotyczyła analiz urbanistycznych terenu dąŜących
do
wyłonienia
najistotniejszych
osi
kompozycyjnych
oraz
zamknięć
widokowych a takŜe analizy wartości kulturowych występujących w
bezpośrednim kontakcie z terenem zabudowy.
Rys.
2.2.1
Materiały
z
Urzędu
Miasta
Szczecina.
Studium
kompozycyjne Szczecina.
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
15
Linię zabudowy, dyktuje budynek Wydziału Mechanicznego, przez co bryła
projektowanego centrum odchodzi delikatnie od bardzo ruchliwej Alei
Piastów, poszerza się tym samym dotychczasowa przestrzeń komunikacji
pieszej. To pozwoliło mi na rozdzielenie przechodniów na dwie grupy,
pierwsza to ludność nie zainteresowana i drugą młodzieŜ bezpośrednio
zainteresowaną. Tak więc przestrzeń ruchu pieszego wzdłuŜ Alei Piastów
odbywa się płynnie i pozwala na bezkolizyjne wprowadzenie - przejście
potencjalnego
zainteresowanego,
zarówno
do
budynku
jak
i
na
„dziedziniec” rekreacyjny, który podkreśla i przedłuŜa oś ulicy Wilków
Morskich.
Charakterystycznym elementem
jest róŜnica poziomu terenu
równa 4 m, który zachęcił mnie do pewnego eksperymentu, a mianowicie:
środkowego rozcięcia kwartału w przedłuŜeniu głównej osi ulicy Wilków
Morskich. Dzięki temu miałam moŜliwość zaproponowania rozdzielenia
funkcji w kwartale: w jednej części zaprojektowany obiekt centrum
kulturalnego
dla
studentów,
w
drugiej
natomiast
przewiduje
się
przeznaczenie na funkcję akademika – hotelu studenckiego, jak równieŜ
dwupoziomowego parkingu podziemnego. W środkowej przeciętej części
zaprojektowano funkcję, która wykorzystuje walory terenu – skałki do
wspinaczki – bardzo ciekawą funkcję do spędzania wolnego czasu i
jednocześnie atrakcyjną wizualnie obudowę ściany parkingu podziemnego.
Poza tym jest to miejsce pełniące funkcje „dziedzińca”. Część ta będąc
„rozcięciem” w praktyce ma zadanie przeciwne, bowiem łączy i zespala
funkcje
mieszkalną
jednocześnie
z
naturalny
dydaktyczno
spadek
–
terenu
kulturalną.
Wykorzystując
wprowadziłam
kładki
komunikacyjne, łączące obie części. Stają się one – uwaŜam - ciekawym i
dość oryginalnym rozwiązaniem.
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
16
2.3.WNIOSKI I WYTYCZNE WYNIKAJĄCE Z ANALIZ
Analizy urbanistyczne a takŜe wyŜej wymienione charakterystyczne
cechy terenu pozwoliły na wyłonienie kilku zasadniczych wniosków:
-
teren
znajduje
się
na
głównej
osi
kompozycyjnej
od
ulicy
Narutowicza gdzie brakuje wyraźnego zamknięcia,
-
występuje w bezpośrednim kontakcie z zabudową historyczną, a
takŜe przy historycznej Alei Piastów,
-
otoczony głównymi arteriami komunikacyjnymi miasta,
-
wyraźny zasób otoczenia w zieleń, głównie nieuporządkowaną,
-
sam teren totalnie zdegradowany i nie reprezentacyjny.
Przy
podstawie
wprowadzaniu
wyŜej
nowoczesnej
wymienionych
formy
wniosków
i
zabudowy,
analiz,
na
powstały
podstawowe wytyczne:
-
forma proponowana nie moŜe przytłaczać ani w Ŝaden sposób
agresywnie oddziaływać,
-
naleŜy stworzyć odpowiednią formę zamknięcia osi kompozycyjnej,
-
zapewnić oraz poprawić bezpieczeństwo istniejącego ruchu pieszego
oraz kołowego – tu :
> poszerzenie traktu pieszego,
> wprowadzenie kładek usprawniających ruch,
> zapewnienie miejsc parkingowych,
-
wprowadzenie nowej i uporządkowanie istniejącej zieleni, która nie
tylko oŜywi ale poprawi sferę wizualną miejsca,
-
stworzenie miejsca reprezentującego miasto oraz jego społeczność .
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
17
3. RYS HISTORYCZNY TERENU
Rys. 3.1
Mapa
historyczna
ze
zbiorów
Archiwum Państwowego w
Szczecinie; syg. 891
3.1 ALEJA PIASTÓW
Powstała po utracie przez Szczecin statusu twierdzy (1872 rok).
Początkowa jej nazwa - Barnima - została nadana dla uczczenia pamięci
noszących to imię dwunastu ksiąŜąt pomorskich.
Aleja Piastów - szeroka i zielona. Tutaj mieszczą się jedne z najbardziej
reprezentacyjnych budynków powstałych jeszcze w początkach ubiegłego
stulecia. Kiedyś przez jej środek maszerowały parady wojskowe. Dziś dla
szczecinian
to
jedna
z
najwaŜniejszych
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
arterii
komunikacyjnych.
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
18
Rys.3.1.1 Mapa z 1939 roku
Dawna nazwa ulicy Barnimstrasse nawiązywała do rodu Gryfitów, dynastii
panującej na Pomorzu, a konkretnie dwunastu władców noszących imię
Barnim. Uczczono w ten sposób Barnima I Dobrego, za którego panowania
Szczecin otrzymał prawa miejskie, ale za którego teŜ rządów rozpoczął się
napływ
ludności
niemieckiej
do
księstwa.
Sama zaś ulica powstała w 1874 roku. Jej przebieg , a przede wszystkim
szerokość ulicy z ogródkami, wysadzaną alejami drzewami aleję środkową
wytyczono na podstawie planu z 1882. Przyjęto szerokość 40 metrów,
dodatkowe
8
metrów
zarezerwowano
na
ogródki.
Sadzenie
drzew
zakończyło się dopiero w 1905 roku. Wcześniej zakończyły się prace przy
kanalizacji
oraz
brukowaniu
.
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Jednak
pierwsze
kamienice
zaczęły
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
19
powstawać juŜ w końcu dziewiętnastego wieku, lecz większość zabudowy
powstała w początkach XX wieku
Rys. 3.1.2 Elewacja historyczna kamienicy przy Alei Piastów 44
Na alei moŜna spotkać wszystkie typy szkół wyŜszych, zajmujące
budynki historyczne. Przy Alei Piastów 17 wznosi się dawny dom dyrektora
szkoły budowlanej, a dziś rektorat Politechniki Szczecińskiej. NaleŜy do
zespołu
reprezentacyjnych
i
monumentalnych
obiektów
szkolnych
wzniesionych na przełomie XIX i XX wieku. w kwartale ulic Pułaskiego,
Sikorskiego, Bema i Alei Piastów. NaleŜą do niego Królewska Szkoła
Budowy Maszyn (dziś Wydział Elektryczny), Szkoła Rzemiosł Budowlanych
(ob. Wydział InŜynierii i Technologii Chemicznej) oraz powstały w 1939
roku budynek urzędu finansowego (Wydział Budowy Maszyn). Zabudowa
tego kwartału pochodzi z lat osiemdziesiątych XIX wieku. Rozwój
rozpoczął się po likwidacji twierdzy w 1873 roku. Sama willa powstała
według projektu sygnowanego pod nazwiskiem Gagnitz lub Gaznitz.
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
20
Budynek mieszkalny został dobudowany do pd. - wsch. elewacji szkoły
rzemiosł budowlanych przy dzisiejszej ul. Pułaskiego 10. Ukończony ok.
1903 roku. Dziś to przepiękny przykład zachowania dawnej elewacji w
niezmienionym stanie. Na szczęście wojna nic mu nie zaszkodziła. Z
najbardziej charakterystycznych elementów warto wymienić loggię na
parterze z półokrągłymi łukami oraz przedogródek. Niemniej interesujące
jest wnętrze, gdzie znajdują się reprezentacyjne pokoje, o zachowanym
bogatym zdobieniu stropów. MoŜna tu podziwiać sztukaterię i profilowane
belki, najbardziej interesująca jest drewniana klatka schodowa, wraz ze
stolarką okien wewnętrznych. Kolorystyka obiektu utrzymana jest w tonie
ciepłych odcieni Ŝółci i beŜy. W latach siedemdziesiątych ubiegłego roku
powstała plomba przylegająca do południowej elewacji, która łączy
rektorat z przedszkolem. Do dawnej willi przylega równieŜ gmach
Wydziału InŜynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej.
Około 1900 roku znalazła tu swoją siedzibę Szkoła Rzemiosł RóŜnych.
Placówka była przeznaczona dla absolwentów szkół podstawowych, dla
których nabór odbywał się po ukończeniu 16 roku Ŝycia. Na kursach
dziennych kształciło się około 160 uczniów, ale jednocześnie odbywały się
kursy wieczorowe.
W Szczecinie panował wówczas olbrzymi popyt na rzemieślników
budowlanych. OŜywienie w budownictwie było związane ze zwycięstwem
Niemiec
w
wojnie
z
Francją.
Olbrzymia
kontrybucja
pozwoliła
na
gospodarcze oŜywienie w Rzeszy. Obiekt wzniesiono z pełnej cegły
ceramicznej i licowej oraz z kamienia. Posiada trzy klatki schodowe. W
ryzalitach bocznych wykonane z kamienia stylizowane tarcze herbowe,
zawierające symbole cechu rzemiosł budowlanych i architektonicznych:
ekierki,
cyrkle,
kielnie,
pędzle,
palety
malarskie
wraz
z
sylwetką
szczecińskiego gryfa. W czasie działań wojennych zniszczono dach wysoki
czterospadowy namiotowy dach nad częścią środkową budynku. Dawniej
budynek otaczało ogrodzenie, podobnie jak to, które znajduje się przy
Wydziale Elektrycznym przy ulicy Sikorskiego.
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
21
W obecnym Wydziale Mechanicznym (al. Piastów 19) w latach 1947 1953 mieściła się Państwowa Szkoła Morska, a ściślej jej wydział
nawigacyjny z Gdyni, który kształcił przyszłych nawigatorów dla floty
handlowej i rybackiej. Dwa lata przed zamknięciem szkoły przekształcono
ją w pięcioletnie Technikum Nawigacyjne. Dyrektorem placówki był
kapitan Ŝeglugi wielkiej Konstanty Maciejewicz - Matyjewicz. Słynny
wychowawca wielu pokoleń marynarzy, nazywany z tej racji "kapitanem
kapitanów''.
Rys. 3.1.3 Elewacja historyczna budynku Wydziału Mechanicznego
Wojskowy szpital. Pomiędzy 1892 a 1894 rokiem na obszarze pięciu
hektarów powstał kompleks szpitalny pomiędzy aleją Piastów, a ulicami:
Narutowicza,
Głowackiego
i
Sowińskiego.
Pełnił
on
rolę
lazaretu
wojskowego. Po 1945 przez pięć lat stacjonowały w tym miejscu wojska
radzieckie. Po nich budynki przejęli Ŝołnierze Korpusu Bezpieczeństwa
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
22
Wewnętrznego oraz pułk pontonowy. Dziś w szpitalnych budynkach
znalazła swoją siedzibę część wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego.
Przy Alei Piastów 13 wznosi się budynek z około 1900 roku o
cechach
secesyjnych.
Autorem
jego
projektu
był
prawdopodobnie
architekt Friedrich Liebergesell, który działał w Szczecinie w latach 1900 1945. UwaŜany za najlepszego twórcę architektury secesyjnej. Jego
autorstwa jest kamienica mieszczańska przy ul. Św. Wojciecha 1, będąca
najwspanialszym przykładem nowego nurtu w budownictwie. W przypadku
kamienicy przy al. Piastów wiadomo, Ŝe właścicielem w latach 1890 - 1910
był E. Grauert. MoŜliwe teŜ, Ŝe budynek przeszedł we władanie rodziny
Springerów, którzy w sąsiadującej od południa kamienicy urządzili szkołę.
Springerowie
wykupili
ostatnią
kondygnację
Opisywanego
domu
na
mieszkanie dla nauczycielki.
Politechnika
mieści
się
w
wielu
historycznych
budynkach.
Najbardziej interesujące budowle mieszczą się przy Alei Piastów. Sporo się
zmieniło od kiedy w styczniu 1947 roku powstała szkoła inŜynierska.
Jednak najbardziej reprezentacyjny to dawna willa dyrektora szkoły
rzemiosł, choć dziś trochę szpeci ją łącznik dochodzący do przedszkola.
We
wnętrzu
nic
się
nie
zmieniło,
zachowane
zostało
zabytkowe
wyposaŜenie. Na pewno zmienił się teŜ budynek "starej chemii'', który na
przestrzeni lat został dostosowany do funkcji dydaktycznej. Powstały
laboratoria chemiczne. Bogata historia budynków powoduje, Ŝe związane
są z nimi pewne ciekawostki. Na dziedzińcu kompleksu przy Alei Piastów
znajduje się dawna odlewnia metali. Nie widać jej z ulicy, ale to
wyjątkowy obiekt, który zachował klimat dawnego Szczecina. Warte uwagi
jest, iŜ działa do dziś. Z usług odlewni korzystają szczecińscy artyści
plastycy. Warto teŜ wspomnieć o pewnym szczególe, który wpłynął na
wygląd wydziału chemicznego. W wyniku działań wojennych ucierpiał dach
wydziału, a po wojnie nie odbudowano go juŜ z takim pietyzmem.
Pierwotnie posiadał w części centralnej charakterystyczną wieŜyczkę. Dziś
dach jest płaski.
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
23
UwaŜny obserwator na pewno dostrzeŜe łańcuchy okrętowe i kotwice
znajdujące
się
przy
budynku
Wydziału
Mechanicznego.
To
jedyne
pozostałości obok tablicy pamiątkowej, które upamiętniają czasy, gdy
działał tu wydział nawigacyjny Państwowej Szkoły Morskiej. A po likwidacji
w 1953 roku siedzibę znalazło Technikum Dróg Wodnych. Jednak nie na
długo, bo juŜ dwa lata później gmach przejęła politechnika.
Dodatkowo historię ulicy Piastów wzbogaca wspomnienie działającej
niegdyś tu tzw. "czarnej giełdy'' czyli miejsca nie zawsze legalnych
zakupów. Był to handel wymienny, bo pieniędzy nie było. Na odcinku od
ulicy Jagiellońskiej do ulicy Krzywoustego moŜna było dostać prawie
wszystko. Niemcy, którzy zostali w Szczecinie sprzedawali co się dało, a
głównie
odzieŜ.
Nie
brakowało
artykułów
potrzebnych
w
kaŜdym
gospodarstwie domowym. Z kolei Ŝywność oferowali głównie przybysze z
centralnej Polski.
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
24
Rys. 3.1.4 Elewacje historyczne kamienicy przy rogu ulic Księcia Witolda i
Wilków Morskich
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
25
3.2
RYS
HISTORYCZNY
OBIEKTÓW
O
FUNKCJI
CENTRUM
STUDENKIEGO
3.2.1 PRZEGLĄD ARCHITEKTURY HISTORYCZNEJ
Rys. Dom studentów szwajcarskich, ParyŜ 1930-1932r.; LE CORBUSIER
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
26
Rys. Dom studencki Massachusetts Institute of Technology, Cambridge
1946-1949r.;
A. AALTO
Student’s Hostel at Otaniemi Institute of Technology, 1962-66r.; A. AALTO
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
27
Rys. Osiedle mieszkaniowe dla małŜeństw studenckich Yale University,
New Haven 1959r.; P. RUDOLPH
Rys. “Campus” , North Dartmount 1963r.; P. RUDOLPH
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
28
Rys.
Ośrodek
studencki,
Otaniemi
(Finlandia)
1964-1966r.;
R.
PAATELAINEN
z zespołem
Rys. Centrum studenckie „Dipoli”, Otaniemi 1964-1966r.; R.PIETILA,
R.PAATELAINEN
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
29
3.3 OBIEKTY STUDENCKIE NA ŚWIECIE
Rys. Lerner Hall Student Center Columbia University, New York 19941999r.; B. TSCHUMI
Rys. Educatorium, Ultrecht (Holandia), R. KOOLHAS
Rys. Centrum Studenckie Illinois Institute of technology, Chicago, Illinois,
USA, 2003r.; OMA/REM KOOLHAS
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
30
3.4 PRZYKŁADY OBIEKTÓW KULTURALNO-EDUKACYJNYCH W POLSCE
Rys. Ośrodek akademicki w Krakowie
Rys. Zintegrowane Centrum Studenckie we Wrocławiu
Rys. Centrum edukacyjno –rekreacyjne w Wieliczce
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
31
4. MATERIAŁY WYJSCIOWE DO PROJEKTU
4.1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA.
Rys. Obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
miasta Szczecina
Rys. a. Materiały z Urzędu Miasta Szczecina. Studium kompozycyjne
Szczecina.
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
32
.........................................
5.OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO
5.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem
opracowania
jest
koncepcja
architektoniczna
Centrum Współczesnej Kultury Studenckiej, znajdujący się przy
skrzyŜowaniu Alei Piastów i ulicy Narutowicza w Szczecinie.
Teren przeznaczony jest pod zabudowę o podstawowym lub
podwyŜszonym
standardzie
z
rozbudowanymi
funkcjami
usługowo - mieszkalnymi.
5.2.PODSTAWA OPRACOWANIA.......................................................
Podstawę opracowania stanowi wtórnik wydany przez Miejski Ośrodek
Dokumentacji
Geodezyjnej
i
Kartograficznej
w
Szczecinie
oraz
obowiązujące normy i przepisy obowiązujące w budownictwie.
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
33
5.3.DANE OGÓLNE
Powierzchnia działki
– 10 400 m2
Powierzchnia zabudowy
–
Powierzchnia uŜytkowa budynku
– 15 580 m2
Wysokość budynku
–
Kubatura budynku
– 52 160 m3
Ilość miejsc postojowych zewnętrznych
Ilość
miejsc
postojowych
w
podziemnym
3 200 m2
16,3 m
-6
dwupoziomowym
parkingu
- 120
5.4 PROGRAM FUNKCJONALNY
5.4.1 POZIOM –1
-1.A ROZRYWKA
A.a HOL WEJŚCIOWY 95m2
A.a.1 szatnia 15m2
-1.A.b GASTRONOMIA
- RESTAURACJA 165,6m2
-1.A.c PUB/DYSKOTEKA
A.c.1 parkiet 196,3m2
-1.A.1 BAR 97m2
-1.A.2 ZAPLECZE BARU 17m2
-1.A.3 POMIESZCENIE GOSPODARCZE 10m2
-1.A.4 TOALETY
A.4.1 przedsionek 4,6m2
A.4.2 wc damskie 23,3m2
A.4.3 wc niepełnosprawnych 4,6m2
A.4.4 wc męskie 16,7m2
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
34
-1.B.a ZAPLECZE GASTRONOMII I BARU
B.b rozdzielnia 50m2
B.c zmywalnia 48,6m2
B.c.1 odpadki 10m2
B.d kuchnia 50m2
B.e przygotowalnia 28m2
B.f przedmagazyn
B.g opakowania zwrotne 30m2
B.h biuro 38,7m2
B.i pomieszczenie socjalne z wc 50m2
B.j chłodnia 20,8m2
B.k magazyn(1) 28,1m2
B.l magazyn(2) 38m2
B.m magazyn(3) 56m2
B.n komunikacja 60m2
-1.C POMIESZCZENIA PRÓB MUZYCZNYCH
C.1 komunikacja 50m2
C.a sala(1) z wc 42,6m2
C.b sala(2) z wc 49,4m2
-1.D pomieszczenie ochrony 70,6m2
D.a sypialnia 17m2
D.b wc 7,4m2
D.c aneks kuchenny 5,8m2
-1.E.1 KOMUNIKACJA 147m2
-1.E.a POMIESZCZENIA TECHNICZNE
E.b klimatyzatornia 90m2
E.c wentylatornia z komorą kurzową 38,2m2
E.d pomieszczenie przyłączy 30m2
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
35
E.e akumulatorownia 26,7m2
E.f magazyn(1) 51,5m2
E.g sterownia; serwerownia 37,8m2
E.h magazyn(2) 65,2m2
E.i magazyn(3) 74m2
E.j kotłownia 49,7m2
-1.F PRALNIA STUDENCKA 56m2
SUMA
2 681 m2
5.4.2 POZIOM 0
0.1 KOMUNIKACJA 625,8m2
0.A KAWIARNIA 186 m2
A.a toalety
A.a.1 wc damskie 24m2
A.a.2 wc niepełnosprawnych 5m2
A.a.3 wc męskie 17m
0.B PUB/DYSKOTEKA-POZIOM II 218m2
0.C ZAPLECZE
C.a zaplecze 50m2
C.b pomieszczenie na odpadki 9,50m2
C.c pomieszczenie socjalne 18,50m2
C.c.1 wc 9,25m2
C.c.2 klatka schodowa,winda,przedmagazyn 34m2
0.D SALA AUDYTORYJNA 365m2
D.a zaplecze techniczne 22,8m2
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
36
0.E TOALETY
E.a wc damskie 24m2
E.b wc niepełnosprawnych 5m2
E.c wc męskie 17m2
0.F PRZESTRZEŃ WEJŚCIOWA 159m2
0.G HOL Z RECEPCJĄ/INFORMACJA 176m2
0.G.1 SZATNIA Z ZAPLECZEM 50m2
0.H PRZESTRZEŃ WYSTAWOWA 240m2
0.I “PUBLIC SPEAKING CLUB” 166,5m2
I.a studio nagrań 48m2
I.a.1 materiał i sprzęt
I.a.2 studio
I.a.3 nagrywanie
I.b laboratorium nauki języków 58m2
I.c laboratorium nauki języków(1) 60m2
0.J POMIESZCZENIE PERSONELU 36m2
0.K TOALETY
K.1 przedsionek 4,6m2
K.2 wc damskie 23,3m2
K.3 wc niepełnosprawnych 4,6m2
K.4 wc męskie 16,7m2
0.L ATRIUM ZE SCHODAMI EWAKUACYJNYMI Z AUDYTORIUM 118m2
SUMA
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
3 190,5m2
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
37
5.4.3 POZIOM 1
1.1 KOMUNIKACJA 496,5m2
1.A KAWIARNIA Z BILARDEM I KRĘGIELNIĄ 567m2
A.a toalety
A.a.1 wc damskie 24m2
A.a.2 wc niepełnosprawnych 5m2
A.a.3 wc męskie 17m
1.B ZAPLECZE
B.a zaplecze 50m2
B.b pomieszczenie na odpadki 9,50m2
B.c pomieszczenie socjalne 18,50m2
B.c.1 wc 9,25m2
B.c.2 klatka schodowa,winda,przedmagazyn 34m2
1.C SZATNIA Z ZAPLECZEM 50m2
1.D INFORMACJA’SZCZECIN I OKOLICE’570m2
D.a informatory multimedialne(20stanowisk)120m2
D.b galeria tematyczna 240m2
1.E TOALETY
E.a wc damskie 24m2
E.b wc niepełnosprawnych 5m2
E.c wc męskie 17m2
1.F REDAKCJA GAZETY STUDENCKIEJ 233,17m2
F.a biuro(1) 20,9m2
F.b biuro(2) 20,9m2
F.c biuro(3) 28,25m2
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
38
F.d biuro ze stołem konferencyjnym 38m2
F.e sekretariat 15,5m2
F.f korytarz z wc 64m2
F.g zaplecze z wc 40m2
1.G COPY CENTRUM
G.a drukarnia 58m2
G.b ksero 60m2
G.c magazyn papierniczy 15,3m2
G.d pomieszczenie socjalne z wc 16,7m2
1.H TOALETY
H.1 przedsionek 4,6m2
H.2 wc damskie 23,3m2
H.3 wc niepełnosprawnych 4,6m2
H.4 wc męskie 16,7m2
1.I ZESPÓŁ FOTOGRAFII
I.a sala zajęć 136m2
I.b magazyn sprzętu 35,2m2
I.c pracownia fotograficzna 104m2
I.c.1 ciemnia negatywowa 14,5m2
I.c.2 ciemnia pozytywowa + obróbka mokra 17,25m2
I.c.3 nisza do ładowania 6,2m2
I.d pomieszczenie prowadzących 41,5m2
SUMA
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
3 205,83 m2
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
39
5.4.4 POZIOM 2
2.1 KOMUNIKACJA 577m2
2.A KAWIARENKA INTERNETOWA 24h 462m2
A.a recepcja 11m2
A.b szafki do przechowywania toreb 25,45m2
A.c stanowiska z komputerami 138m2
A.d część z barem 100m2
A.e taras 52,6m2
A.f toalety
A.f.1 wc damskie 24m2
A.f.2 wc niepełnosprawnych 5m2
A.f.3 wc męskie 17m
2.B ZAPLECZE
B.a zaplecze 50m2
B.b pomieszczenie na odpadki 9,50m2
B.c pomieszczenie socjalne 18,50m2
B.c.1 wc 9,25m2
B.c.2 klatka schodowa,winda,przedmagazyn 34m2
2.C KLUB FITNESU 1poziom
C.a hol zewnętrzny z recepcją i poczekalnią 300m2
C.b szatnia damska 63m2
C.b.1 wc 28,9m2
C.b.2 wc niepełnosprawnych 5,45m2
C.b.3 sauna 11,1m2
C.b.4 wypoczywalnia 9,15m2
C.c szatnia męska 63,5m2
C.c.1 wc 17,8m2
C.c.2 wc niepełnosprawnych 5,2m2
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
40
C.c.3 sauna 10,3m2
C.c.4 wypoczywalnia 8,6m2
C.d korytarz wewnętrzny –poczekalnia
z kl.schodową i windą 60m2
C.d.1 sala ćwiczeń(1) rowerki 52m2
C.d.2 sala ćwiczeń(2) 52m2
C.d.3 instruktorzy+wc 21,8m2
C.d.4 wypoczywalnia 19m2
C.d.5 sprzęt 29m2
2.D ZESPÓŁ GRAFIKI
D.a pomieszczenie audiowizualne 156 m2
D.a.1 pomieszczenie techniczne 24,5m2
D.a.2 pomieszczenie z automatami i wc 50m2
D.b sala zajęć-sprzęt profesjonalny 122m2
D.c pomieszczenie prowadzących 32,2m2
D.d galeria grafiki 271m2
2.E TOALETY
E.1 przedsionek 4,6m2
E.2 wc damskie 23,3m2
E.3 wc niepełnosprawnych 4,6m2
E. 4
wc męskie 16,7m2
SUMA
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
3 297,87m2
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
41
5.4.5 POZIOM 3
3.1 KOMUNIKACJA
3.A BIBLIOTEKA MULTIMEDIALNA 150m2
A.a czytelnia podręczna/czasopisma 106m2
A.b kawiarenka „cafeMedia” 72m2
A.c informacja/wypoŜyczanie 25m2
A.d toalety
A.d.1 wc damskie 24m2
A.d.2 wc niepełnosprawnych 5m2
A.d.3 wc męskie 17m
A.e katalog główny 47,5m2
A.f taras 52,6m2
3.B ZAPLECZE
B.a zaplecze 50m2
B.b pomieszczenie na odpadki 9,50m2
B.c pomieszczenie socjalne 18,50m2
B.c.1 wc 9,25m2
B.c.2 klatka schodowa, winda, przedmagazyn 34m2
3.C KLUB FITNESU 2poziom
C.a hol z mini bufetem 80m2
C.a.1 pomieszczenie gospodarcze 10,26m2
C.a.2 instruktorzy 18,2m2
C.b toalety
C.b.1 wc damskie 14,6m2
C.b.2 wc męskie 12m2
C.c sala ćwiczeń(3) 52m2 +18m2sprzęt
C.d sala ćwiczeń(4)-joga 52m2 +18m2sprzęt
C.e siłownia 153m2
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
42
C.e.1 magazyn sprzetu 52m2
3.D ZESPÓŁ SZTUKI
D.a sala malarstwa ze sztalugami 83,3m2
D.b sala rysunku 53m2
D.c prace z papieru i gliny 78,8m2
D.c.1 prace z drewna 63,8m2
D.c.2 materiał i maszyny 50m2
D.c.3 zbiory 18m2
D.c.4 sprzęt 15,5m2
3.E TOALETY
E.a przedsionek 4,6m2
E.b wc damskie 23,3m2
E.c wc niepełnosprawnych 4,6m2
E.d wc męskie 16,7m2
3.F POMIESZCZENIE WIELOZADANIOWE,AUDIOWIZUALNE 200m2
F.a zaplecze techniczne 19m2
F.b pom. gospodarcze 7,2m2
3.G PRZESTRZEŃ WYSTAWOWA/FOYER 300m2
G.a taras 52,6m2
SUMA
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
3 178,58m2
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
43
5.5
IDEA FUNKCJONOWANIA I OPIS ROZWIAZAŃ FUNKCJONALNYCH
WEJSCIA GŁÓWNE
Budynek zlokalizowany jest przy głównym ciągu pieszym Alei Piastów,
dlatego zostały zaprojektowane dwa wejścia główne nie wychodzące
bezpośrednio na chodnik, ale równolegle do niego. Celem była mozliwość
płynnego dostania się do obiektu. Poszerzenie chodnika tworzy pewnego
rodzaju plac z zieleńcami, który delikatnie izoluje budynek od ruchu
pieszego. Zapewniona jest dostępność bezpośrednio z poziomu terenu.
PARTER
Wejścia główne okalają wewnętrzną przestrzeń wejściową, wprowadzającą
do obiektu. Na osi wejścia znajdują się schody ruchome prowadzące na
wyŜsze kondygnacje. Reprezentacyjny hol z szatnią i informacją pozwala
na zaznajomienie się z obiektem. Wzbogacono go dodatkowo salą
ekspozycji. Z parteru mamy równieŜ dostęp do sali audytoryjnej, kawiarni
oraz części edukacyjnej.
Wszystkie kondygnacje połączone są klatkami schodowymi z windami.
Komunikacja zapewnia komfortowy dostęp do wszystkich pomieszczeń,
wewnętrznym, szerokim korytarzem.
Centrum Kultury Studenckiej wyposaŜone zostało w wiele atrakcyjnych
funkcji odpowiadających wymaganiom najbardziej wymagających, i tak w
powyŜszych kondygnacjach znajdują się:
SALE
PROJEKCYJNE
wyposaŜone
w
projektory
multimedialne,
umoŜliwiające wyświetlanie filmów, reportaŜy, prezentacja twórczości
amatorskiej- pierwszych reŜyserii studenckich,
GALERIE
- wystawy prac – studentów oraz znanych : fotografów, rzeźbiarzy,
malarzy, grafików, etc..
- wernisaŜe, prezentacje, spotkania;
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
44
KLUB FITNESS
- siłownia,
- aerobik;
- nauka tańca;
REDAKCJA GAZETY STUDENCKIEJ
GASTRONOMIA
- pub, kawiarnia, kręgielnia, stołówka studencka,
BIBLIOTEKA MULTIMEDIALNA I KAWIARENKA INTERNETOWA
- wolny dostęp do komputerów i internetu dla studentów, nie tylko w
ciągu dnia ale 24 godziny na dobę,
ZESPOŁY ARTYSTYCZNE
-fotografia, grafika, rzeźba, malarstwo;
-grupy teatralne i filmowe;
PRALNIA STUDENCKA
Na
kaŜdej kondygnacji zaprojektowane
są toalety oraz dodatkowe
pomieszczenia obsługujące i techniczne.
6. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE:
6.1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
-
Budynek uŜyteczności publicznej
-
W
grupie
budynków
średniowysokich
-
SW
(>
12m)
6.2 KONSTRUKCJA I MATERIAŁY
Konstrukcja stalowo – Ŝelbetowa (monolityczna), układ konstrukcyjny
- stalowy;
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
45
6.2.1 STROPY
A1 -MALOWANIE FARBA DO BETONU
-WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA
SIATKĄ STALOWĄ ZGRZEWALNĄ
8cm
- FOLIA PCV PAROPRZEPUSZCZALNA
- STYRODUR 10cm
- FOLIA PCV PAROSZCZELNA
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA
- GRUZOBETON 20cm
- PODSYPKA PIASKOWA 15cm
- GRUNT ZAGESZCZANY WARSTWAMI CO 20cm
A2 -TERAKOTA
-WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA
SIATKĄ STALOWĄ ZGRZEWALNĄ 8cm
-FOLIA PCV PAROPRZEPUSZCZALNA
-STYRODUR 10cm
- FOLIA PCV PAROSZCZELNA
-WARSTWA WYRÓWNAWCZA
-GRUZOBETON 20cm
-PODSYPKA PIASKOWA 15cm
-GRUNT ZAGESZCZANY WARSTWAMI CO 20cm
A3 -PARKIET
-WARSTWA POSADZKOWA
-FOLIA PCV PAROPRZEPUSZCZALNA
-STYRODUR 6cm
-FOLIA PCV PAROSZCZELNA
-PŁYTA śELBETOWA 10cm ZBROJONA SIATKA ZGRZEWANĄ
-BLACHA STALOWA 2mm
-DWUTEOWNIK SZEROKOSTOPOWY HEB 380
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
46
-PUSTKA POWIETRZNA 20cm
-SUFIT PODWIESZANY 10cm
A4 -BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA 0,6mm
-WARSTWA SPADKOWA 4-12cm
-WARSTWA WYRÓWNAWCZA(BETON) 4CM
-FOLIA PCV PAROPRZEPUSZCZALNA
-WEŁNA MINERALNA TWARDA 10cm
-FOLIA PCV PAROSZCZELNA
-PŁYTA śELBETOWA 10cm
-BLACHA STALOWA 2mm
-DWUTEOWNIK SZEROKOSTOPOWY HEB 320
-PUSTKA POWIETRZNA 20cm
-SUFIT PODWIESZANY 10cm
6.2.2 ŚCIANY
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1 – 1,5 cm
ŚCIANA śELBETOWA 20cm
WIESZAR STALOWY 60 mm
WEŁNA MINERALNA 15cm
PUSTKA POWIETRZNA 2cm
OKŁADZINA ZEWNĘTRZNA 2,5 – 4 cm
Ściany wewnętrzne nośne – Ŝelbetowe
Ściany wewnętrzne działowe – gipsowo- kartonowe lub z cegły dziurawki
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
47
FASADY SZKLANE: szczegół mocowania
6.2.2 MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE
ELEWACJE
Materiały wykończeniowe na elewacjach zostały ograniczone do trzech
podstawowych – drewno parzone impregnowane, beton architektoniczny i
szkło refleksyjne (trzy rodzaje zabarwienia) – zasady mocowania fasad
szklanych w 5.2.2;
SCHODY, KŁADKI, POCHYLNIE
Wykończone materiałami antypoślizgowymi;
Kładki i pochylnie oparte na dwuteownikach HEB 380
6.3 WYPOSAśENIE TECHNICZNE
Instalacja:
-
klimatyzacyjno – wentylacyjna;
-
wodno – kanalizacyjna;
-
centralnego ogrzewania;
-
odgromowa;
-
sterowania dźwigów (osobowych; towarowych) i schodów
ruchomych;
-
oświetlenia numerów administracyjnych;
-
gazowa;
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
48
-
tryskaczowa i oddymiająca;
Okablowanie strukturalne (telewizja przemysłowa, telefon, internet)
6.4 OCHRONA PRZECIW POśAROWA
-
oświetlenie dróg ewakuacyjnych;
-
instalacja tryskaczowa i oddymiająca;
-
hydranty przy klatkach schodowych;
7. WNIOSKI KOŃCOWE
Projekt Centrum Współczesnej Kultury Studenckiej przy skrzyŜowaniu Alei
Piastów i ulicy Narutowicza w Szczecinie, dzięki nadanej mu formie
ośrodka rozrywkowo - kulturalno– edukacyjnego wzbogaci miasto o rodzaj
forum dydaktyczno - kulturalnego.
Jest to inwestycja nie tylko w sferę wizualną i estetyczną, ale przede
wszystkim we wszechstronny rozwój młodego pokolenia.
Uporządkowanie
przestrzeni
urbanistycznej
miasta
oraz
poprawienie
wizerunku centrum podwyŜszy jego rangę i z pewnością przyciągnie do
swych granic szeroka rzeszę inwestorów.
Nowa architektura będzie uczyć, rozwijać mentalność i
tworzyć więzi
obcującej w niej społeczności.
8. BIBLIOGRAFIA DO PRACY DYPLOMOWEJ
1.SZARGUT, Bolesław. Studenci Szczecina : zakres i formy udziału w
kulturze;
materiały
z
badań.
Szczecin
: Wydawnictwo
Uczelniane
Politechniki Szczecińskiej, 1991 - 83 s. UKD 378.18:364.446.
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
49
2. Studenci Politechniki Białostockiej i Akademii Medycznej w Białymstoku
’87: raport z
badań socjologicznych : praca zespołowa / red. Henryk
Bronakowski. Białystok : Politechnika Białostocka, 1988 -16 s. UKD 378.1:
316.344.3
3. O co pytamy najczęściej. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Cz.
8, = Edukacja, kultura, sport, społeczeństwo informacyjne. Warszawa
: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003 - 91 s. ISBN 8389218739.
4. LATOUR, Stanisław. SZYMSKI, Adam Maria. Rozwój współczesnej myśli
architektonicznej. Warszawa : PWN, 1985r.
5.
NEUFERT,
Ernst.
Podręcznik
projektowania
architektoniczno-
budowlanego : podstawy, normy, przepisy dotyczące planowania, budowy,
kształtowania architektonicznego,
potrzebnych przestrzeni i związków
między nimi, wymiarów budynków i pomieszczeń :
architektów
i
inŜynierów
budowlanych,
inwestorów,
ksiąŜka dla
wykładowców
i
studentów. Warszawa : Arkady, 2003 - 646 s. : rys. UKD 72.01(075.8).
6. NAJDUCHOWSKA, Halina.
procesy selekcji,
Studenci aspirujący do pracy naukowej :
zamierzenia, oczekiwania, wyobraŜenia : komunikat z
badań. Warszawa : PWN, 1983. ISBN 8301055890.
7. SPOŁECZNE PROBLEMY ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO. Społeczne
problemy
środowiska
akademickiego
Społeczne
problemy
środowiska
akademickiego [2 Konferencja Ośrodka Badań Społecznych ZSP] : referaty
: Kazimierz Dolny, 21-24 kwietnia 1988 r. red. Krzysztof
Wielecki. T.
3, MłodzieŜ a społeczeństwo - cechy świadomości społecznej. Kazimierz
Dolny : Ośrodek Badań Społecznych ZSP, 1989 - 71s. UKD 316.6: 378.18:
061.3.
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
50
8. BROMBEREK, Benon.
Ŝycia : analiza
MłodzieŜ studencka - jej kształcenie i koncepcje
wyników badań podłuŜnych przeprowadzonych w
uczelniach Poznania / Benon Bromberek. Warszawa : Łódź : PWN, 1988 182 s. ISBN 830108751X.
9.
ORGANIZACJA
STUDENCKA
W
SZKOLE
WYśSZEJ.
Organizacja
studencka w szkole wyŜszej : materiały na Konferencję naukową, Poznań,
listopad 1976 r. / pod red. Karola Stefańskiego ; Politechnika Poznańska.
Instytut
Nauk
Ekonomicznych
i
Społecznych.
Poznań
: Politechnika
Poznańska, 1976 - 117 s. UKD 378.37: 061.3.
10.
ŁUBIŃSKI,
Mieczysław.
Konstrukcje
metalowe
: praca
zbiorowa. Mieczysław Łubiński; red. Eugeniusz Hilbebrant ; Eugeniusz
Hildebrandt [et al.]. Cz. 3 Konstrukcje szkieletowe i przekrycia duŜych
rozpiętości. Warszawa: Politechnika Warszawska, 1966 - 370 s. UKD
624.014(075.8).
11. AKADEMICKIE CENTRUM ZASOBÓW INFORMACYJNYCH. Akademickie
Centrum Zasobów Informacyjnych Konferencja, Kielce, 20-21 marzec 2003,
referaty/ Politechnika
Świętokrzyska.
Biblioteka
Główna.
Kielce
: Politechnika Świętokrzyska, 2003 -1 dysk optyczny (CD-ROM).
12. MATERIAŁY CENTRUM TRWAŁOŚCI I NIEZAWODNOŚCI KONSTRUKCJI.
Proceedings
of
the
Centre
of
Structural
Integrity
/ red.
Wojciech
Skowroński. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2003 - 115 s.
: rys. UKD 624.01/.07.
13. RYŃSKA, ElŜbieta. Bioklimatyka a forma architektoniczna. Warszawa
: Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2001 - 146 s. UKD
502.33:
72.01.
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006
51
14. OTTO, Frei.
Dachy wiszące : forma i konstrukcja.
Warszawa
: [s.n.], 1959.
15.
RASMUSSEN, Steen Eiler.
Odczuwanie architektury.
: Murator, 1999 - 243 s. : fot., rys. ISBN
16.
Warszawa
8390469294.
Archivolta, Kwartalnik. Nr 4 (28) / 2005. str. 10 – 54. ISSN 1506 –
5928.
Strony internetowe:
http://www.architektura-murator.pl
http://www.architectureweek.com
http://www.archiweb.cz
http://www.google.pl
http://www.nowyszczecin.pl
http://www.szczecin.pl
http://bip.um.szczecin.pl
http://www.greatbuildings.com
CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY STUDENCKIEJ
Przy skrzyŜowaniu Alei Piastów i ul. Narutowicza w Szczecinie
Barbara Grudnicka
WBiA PS Dyplom 2005/2006

Podobne dokumenty