Concordia Agro

Transkrypt

Concordia Agro
Concordia Agro
Dobrze ułożona ochrona
Marcin Pabiś
Sergiusz Lenhardt
Biuro Ubezpieczeń Majątkowych
Co rolnik chce ubezpieczyć?
BUDYNEK
GOSPODARCZY
DOM
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
CYWILNA
SZERSZY ZAKRES
UBEZPIECZENIA
BUDYNKU
SZERSZY ZKRES
UBEZPIECZENIA
DOMU
SZERSZY ZAKRES OC
MIENIE W
GOSPODARSTWIE
MIENIE
W DOMU
ŻYCIE I
ZDROWIE
Dobrze ułożona ochrona – Concordia AGRO
KL SZCZEGÓLNA KL SZCZEGÓLNA
BUDYNKI
MOJE
ROLNICZE PLUS GOSPODARSTWO
OBOWIĄZKOWE
UBEZPIECZENIE
BUDYNKÓW
KL SZCZEGÓLNA
AGRO DOM
OBOWIĄZKOWE
OC ROLNIKA
OC ROLNIKA PLUS
NNW
BUDYNKI ROLNICZE PLUS
BUDYNKI ROLNICZE PLUS
Ubezpieczenie obowiązkowe
Szybkie rozszerzenie zakresu – „nakładka” na obowiązkowe
ubezpieczenie budynków – 20 zamiast 13 ryzyk
Obejmuje wszystkie budynki gospodarcze
magazynowe, pozostałe gospodarcze)
Jedno kliknięcie w SOS Rubinet
(inwentarskie,
MOJE GOSPODARSTWO
Ubezpieczenie mienia w gospodarstwie na I ryzyko – jedna suma
ubezpieczenia bez wykazu mienia.
Brak dodatkowych limitów.
Dwa warianty ubezpieczenia do wyboru różniące się zakresem
(11 albo 19 ryzyk) i przedmiotem ubezpieczenia (3 albo 5 kategorii
mienia).
Możliwość ubezpieczenia również od kradzieży z włamaniem i
rabunku.
Jedno kliknięcie w SOS Rubinet
MOJE GOSPODARSTWO
Czym jest klauzula Moje Gospodarstwo?
Jest to ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w systemie na pierwsze
ryzyko.
Klient podaje wyłącznie jedną sumę ubezpieczenia dla wszystkich kategorii mienia objętych
ochroną.
Jakie są różnice w wariantach klauzuli Moje Gospodarstwo?
Przedmiot
ubezpieczenia
Zakres
ubezpieczenia
Wariant Podstawowy
Wariant Pełny
maszyny, urządzenia i wyposażenie
ziemiopłody
zwierzęta gospodarskie z wyłączeniem drobiu w
chowie fermowym, jeleni i danieli oraz zwierząt
futerkowych
budowle
maszyny, urządzenia i wyposażenie
materiały i zapasy
ziemiopłody
zwierzęta gospodarskie z wyłączeniem drobiu w
chowie fermowym, jeleni i danieli oraz zwierząt
futerkowych
pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku
powietrznego, trzęsienie ziemi, huragan, grad, deszcz
nawalny, osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi,
lawinę powódź, napór śniegu, spływ wód po
zboczach,
szkody
wodociągowe,
huk
ponaddźwiękowy, uderzenie pojazdu, upadek
drzewa, masztu, słupa, anteny, komina, latarni,
dym i sadzę
pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku
powietrznego, trzęsienie ziemi, huragan, grad,
deszcz nawalny, osunięcie się ziemi, zapadanie
się ziemi, lawinę
DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH
ZDARZEŃ LOSOWYCH
Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:
budynki, budowle, stałe elementy budynków,
nakłady inwestycyjne,
maszyny, urządzenia i wyposażenie,
ziemiopłody, materiały i zapasy, zwierzęta gospodarskie,
mienie osób trzecich
mienie pracownicze.
Zakres ubezpieczenia:
pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, trzęsienie ziemi, huragan,
grad, deszcz nawalny, osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawinę powódź, napór śniegu,
spływ wód po zboczach, szkody wodociągowe, huk ponaddźwiękowy, uderzenie pojazdu,
upadek drzewa, masztu, słupa, anteny, komina, latarni, dym i sadza
Franszyza redukcyjna: 500 zł – możliwość wykupienia za zwyżkę +5%
Zlimitowane ryzyka: brak
DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH
ZDARZEŃ LOSOWYCH
Uporządkowane definicje związane ze środkami obrotowymi
Środki obrotowe: stanowiące własność Ubezpieczonego i związane z funkcjonowaniem
gospodarstwa rolnego:
ziemiopłody
zebrane i złożone w obrębie gospodarstwa rolnego plony roślinne
zwierzęta
gospodarskie
przeznaczone do chowu, hodowli lub użytku w gospodarstwie rolnym: bydło domowe i
bawoły, świnie, owce, kozy, drób – kury, kaczki, gęsi, indyki, przepiórki, perlice oraz
utrzymywane w warunkach fermowych strusie, konie i osły, jelenie i daniele,
zwierzęta futerkowe – lisy (pospolity lub polarny), norki, tchórze, jenoty, nutrie,
szynszyle i króliki
materiały i
zapasy
związane z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego, nie będące ziemiopłodami lub
zwierzętami gospodarskimi: wytworzone lub przetworzone produkty gotowe,
znajdujące się w toku produkcji półprodukty, pasze, odżywki dla zwierząt
gospodarskich, nasiona na siew i sadzeniaki, nawozy sztuczne i środki ochrony
roślin, opakowania, części zamienne do maszyn i sprzętu rolniczego, materiały
opałowe i budowlane;
DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH
ZDARZEŃ LOSOWYCH
Definicja przepięcia
Zdarzenie
Definicja w starszych
wersjach produktu
Bezpośrednie uderzenie pioruna (piorun uderza
w TV)
UDERZENIE PIORUNA
(zakres podstawowy)
Przepięcie wskutek pośredniego uderzenia
pioruna (piorun uderza w budynek, a po instalacji
elektrycznej w TV)
PRZEPIĘCIE
(zakres podstawowy)
Przepięcie wskutek nagłej zmiany
parametrów energii (przepięcie TV np.
wskutek awarii linii elektrycznej)
brak
Mniejsza ilość ryzyk – ten sam zakres podstawowy ubezpieczenia!
Obecna definicja
UDERZENIE PIORUNA
(zakres podstawowy)
PRZEPIĘCIE
(dodatkowa klauzula)
DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z
WŁAMANIEM I RABUNKU
Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:
nakłady inwestycyjne,
maszyny, urządzenia i wyposażenie,
ziemiopłody, materiały i zapasy, zwierzęta gospodarskie,
mienie osób trzecich.
Zakres ubezpieczenia:
kradzież z włamaniem, rabunek i dewastacja
Franszyza redukcyjna: 500 zł – możliwość wykupienia za zwyżkę +5%
Zlimitowane ryzyka: dewastacja – 10% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 10 000 zł
KLAUZULE DODATKOWE
Klauzula ubezpieczenia
ryzyka przepięcia
Klauzula ubezpieczenia
ryzyka wandalizmu
Klauzula ubezpieczenia
odnawialnych źródeł
energii
Klauzula ubezpieczenia
mienia od zalania
Klauzula ubezpieczenia
szyb i innych
przedmiotów od
stłuczenia
Wszystkie te klauzule dodatkowe mogą być wykupione również do samoistnego
ubezpieczenia obowiązkowego budynków rolniczych.
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ ROLNIKA
Przedmiot
i zakres
ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia
odpowiedzialność
cywilna
gospodarstwa rolnego
zgodnie z art. 44 ustawy jest
rolników
z
tytułu
posiadania
Zgodnie z art. 50 i 51 ustawy z ubezpieczenia OC rolników przysługuje
odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym
gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w gospodarstwie
rolnym rolnika są zobowiązani do odszkodowania za wyrządzoną
szkodę, w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego,
której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia,
utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia
Zgodnie z Art. 9 ust 2 ustawy umowa ubezpieczenia obowiązkowego OC
rolnika obejmuje również szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku
rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on
odpowiedzialność.
Ubezpieczeniem objęte są także szkody związane z ruchem pojazdów
wolnobieżnych będących w posiadaniu rolnika posiadającego
gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego
gospodarstwa
OC ROLNIKA PLUS
OC rolnika PLUS
szkody w mieniu lub na osobie, związane z prowadzeniem przez Ubezpieczonego
działalności agroturystycznej w tym również powstałe w następstwie dostarczenia
produktów żywnościowych, w związku z prowadzeniem działalności agroturystycznej
(OC agroturystyki)
szkody w mieniu lub na osobie, spowodowane wadliwym wykonaniem usług na rzecz
osób trzecich przez Ubezpieczonego w ramach wykonywanej działalności rolniczej
(OC międzysąsiedzkie)
szkody w mieniu, spowodowane wadą produktów dostarczonych przez
Ubezpieczonego w ramach wykonywanej działalności rolniczej
(OC za produkt)
szkody w mieniu, powstałe wskutek uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy przyjętych
przez Ubezpieczonego do użytkowania, przechowania lub naprawy w ramach
wykonywanej działalności rolniczej
(OC przechowawcy)
KLAUZULA AGRO DOM
Pakiet ubezpieczeń dla budynków mieszkalnych
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia obowiązkowego
Mienie w budynku ubezpieczone od ognia i kradzieży
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym w standardzie
4 warianty do wyboru różniące się zakresem i sumami ubezpieczenia
KLAUZULA AGRO DOM
Jaki jest zakres klauzuli Agro Dom?
Wariant
BASIC
Budynek mieszkalny
zalanie, huk ponaddźwiękowy,
uderzenie pojazdu, upadek
drzewa, masztu, słupa, anteny,
komina, latarni, dym i sadza,
przepięcie
zalanie, huk ponaddźwiękowy,
uderzenie pojazdu, upadek
STANDARD drzewa, masztu, słupa, anteny,
komina, latarni, dym i sadza,
przepięcie
PREMIUM
zalanie, huk ponaddźwiękowy,
uderzenie pojazdu, upadek
drzewa, masztu, słupa, anteny,
komina, latarni, dym i sadza,
przepięcie
Stałe elementy i ruchomości domowe
OC w życiu prywatnym
pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku
powietrznego, trzęsienie ziemi, huragan, dym i
sadza, grad, deszcz nawalny, napór śniegu,
osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina,
zalanie, powódź, spływ wód po zboczach, huk
ponaddźwiękowy, przepięcie, uderzenie pojazdu,
Ubezpieczenie obejmuje
upadek drzewa, masztu, słupa, anteny, komina,
odpowiedzialność cywilną
latarni, kradzież z włamaniem oraz rabunek
Ubezpieczonego z tytułu
pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku wyrządzenia szkody czynem
niedozwolonym
powietrznego, trzęsienie ziemi, huragan, dym i
(odpowiedzialność cywilna
sadza, grad, deszcz nawalny, napór śniegu,
deliktowa) w związku z
osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina,
wykonywaniem czynności
zalanie, powódź, spływ wód po zboczach, huk
życia prywatnego.
ponaddźwiękowy, przepięcie, uderzenie pojazdu,
upadek drzewa, masztu, słupa, anteny, komina,
latarni, kradzież z włamaniem oraz rabunek
Ochroną ubezpieczeniową
objęte są szkody będące
działania lub
zakres j.w. oraz pękanie mrozowe, rozmrożenie, następstwem
zaniechania
Ubezpieczonego, które miało
wandalizm
miejsce w okresie
ubezpieczenia
wszystkie rodzaje ryzyka z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w OWU
PRESTIŻ
Kradzież z włamaniem oraz rabunek
KLAUZULA AGRO DOM
Jakie są sumy ubezpieczenia klauzuli Agro Dom?
Wariant
Budynek mieszkalny
Stałe elementy i ruchomości domowe
OC w życiu prywatnym
BASIC
250 000 zł, nie więcej jednak niż jego
30 000 zł dla ubezpieczenia od ognia i
suma ubezpieczenia w ramach
innych zdarzeń losowych
obowiązkowego ubezpieczenia
10 000 zł dla ubezpieczenia od kradzieży z
budynków rolniczych
włamaniem i rabunku
100 000 zł
STANDARD
250 000 zł, nie więcej jednak niż jego
60 000 zł dla ubezpieczenia od ognia i
suma ubezpieczenia w ramach
innych zdarzeń losowych
obowiązkowego ubezpieczenia
20 000 zł dla ubezpieczenia od kradzieży z
budynków rolniczych
włamaniem i rabunku
100 000 zł
PREMIUM
I
PRESTIŻ
250 000 zł lub więcej, nie więcej
jednak niż jego suma ubezpieczenia
w ramach obowiązkowego
ubezpieczenia budynków rolniczych
80 000 zł lub więcej dla ubezpieczenia od
ognia i innych zdarzeń losowych
30 000 zł lub więcej dla ubezpieczenia od
kradzieży z włamaniem i rabunku
100 000 zł,
200 000 zł
albo 500 000 zł
KLAUZULA AGRO DOM – OC W ŻYCIU PRYWATNYM
Kto jest objęty
ubezpieczeniem
OC w życiu
prywatnym?
• Ubezpieczony
• małżonek Ubezpieczonego lub osoba, z którą Ubezpieczony prowadzi
wspólne gospodarstwo domowe i pozostaje we wspólnym pożyciu;
• osoby bliskie Ubezpieczonego, jeżeli osoby te stale zamieszkują pod
jednym adresem z Ubezpieczonym;
• osoby inne niż osoby bliskie Ubezpieczonego, jeżeli osoby te prowadzą z
Ubezpieczonym wspólne gospodarstwo domowe
Zakres
terytorialny
• Terytorium RP
Dla kogo?
• Każdy rolnik – ubezpieczenie OC w życiu prywatnym uzupełnia ochronę
ubezpieczeniową w zakresie nieobjętym obowiązkowym ubezpieczeniem OC
rolnika
Istotne
• Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jest elementem klauzuli Agro-Dom, ale
może zostać także zawarte jako samodzielne ubezpieczenie, w przypadku,
jeżeli Klient nie decyduje się na zakup ubezpieczenia Agro-Dom
DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
Czym jest ubezpieczenie NNW?
Jest to dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków doznanych przez
osoby Ubezpieczone na terenie całego świata.
Jaki jest zakres ubezpieczenia NW?
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca i udaru mózgu,
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
Koszty przekwalifikowania zawodowego oraz koszty wypożyczenia, naprawy lub zakupu
protez, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wspierających proces leczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków.
Jakie sumy ubezpieczenia można wybrać w zakresie NW?
5.000,00 PLN
10.000,00 PLN
lub 20.000,00 PLN
Dobrze ułożona ochrona – Concordia AGRO
KL SZCZEGÓLNA KL SZCZEGÓLNA
BUDYNKI
MOJE
ROLNICZE PLUS GOSPODARSTWO
OBOWIĄZKOWE
UBEZPIECZENIE
BUDYNKÓW
KL SZCZEGÓLNA
AGRO DOM
OBOWIĄZKOWE
OC ROLNIKA
OC ROLNIKA PLUS
NNW
Dobrze ułożona ochrona – Concordia AGRO
Agro Dom – unikalny produkt na rynku (wariant All risks)
Budynki rolnicze PLUS – dodatkowe ryzyka do ubezpieczenia obowiązkowego
OC rolnika PLUS – unikalne na rynku rozszerzenie zakresu obowiązkowego OC
rolnika
Moje Gospodarstwo – ubezpieczenie mienia na pierwsze ryzyko w ramach jednej
sumy ubezpieczenia
Szeroki wybór klauzul dodatkowych - unikalne podejście do rolnika
- pełny zakres przedmiotowy mikroinstalacji
Pośrednie uderzenie pioruna – odpowiedzialność do pełnej sumy ubezpieczenia

Podobne dokumenty