RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (etap uzyskania

Transkrypt

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (etap uzyskania
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
(etap uzyskania decyzji o uwarunkowaniach
środowiskowych)
Egz.
Zamierzenie inwestycyjne:
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki,
Biesów
Inwestor:
Gmina Radomyśl Wielki
Radomyśl Wielki, luty 2008
41
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
SPIS TREŚCI
Streszczenie w języku niespecjalistycznym ........................................ 6
Opis planowanego przedsięwzięcia ................................................. 10
Charakterystyka całego przedsięwzięcia ...........................................12
Przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania
planowanego przedsięwzięcia .......................................................... 15
Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem
przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia ..........16
Powietrze atmosferyczne ..................................................................................... 16
Wody powierzchniowe......................................................................................... 18
Wody podziemne ................................................................................................. 21
Klimat akustyczny................................................................................................ 24
Ochrona przyrody i krajobrazu............................................................................ 29
Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych .31
Opis analizowanych wariantów ........................................................31
Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko
analizowanych wariantów............................................................... 33
Etap budowy. ................................................................................. 33
Naruszenia powierzchni ziemi.......................................................................... 34
Oddziaływanie akustyczne ................................................................................ 34
Zanieczyszczenie powietrza .............................................................................. 36
Oddziaływanie na środowisko wodne ............................................................... 36
Oddziaływanie na świat zwierzęcy i roślinny .................................................... 36
Oddziaływanie na krajobraz ............................................................................. 37
Wpływ na zdrowie ludzi .................................................................................... 37
Zagrożenia związane z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii ......................... 37
Wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska ............................... 38
Transgraniczne oddziaływanie inwestycji na środowisko ................................. 38
Wpływ na zabytki chronione............................................................................. 38
Etap eksploatacji.................................................................................................. 39
Emisja zanieczyszczeń do atmosfery................................................................. 39
Przedstawienie zagadnień w formie graficznej – emisja zanieczyszczeń........... 45
Zagrożenia środowiska gruntowo - wodnego .................................................... 53
Ochrona przed hałasem .................................................................................... 53
Dane do obliczeń hałasu ................................................................................... 59
Podsumowanie wyniki hałasu...........................................................................68
-2-
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Mapy hałasu...................................................................................................... 70
Diagnozowanie poziomu drgań.........................................................................88
Gospodarka odpadami......................................................................................89
Oddziaływanie na glebę i wody podziemne .......................................................90
Surowce mineralne........................................................................................... 91
Promieniowanie jonizujęce i elektromagnetyczne ............................................ 91
Dobra materialne i dziedzictwa kultury ............................................................ 91
Ochrona interesów osób trzecich...................................................................... 91
Etap likwidacji. .................................................................................................... 92
Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu .................. 92
Krótka charakterystyka oddziaływań inwestycji drogowych i
urządzeń obsługi ruchu na środowisko ............................................ 92
Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego
przedsięwzięcia na środowisko ....................................................... 94
Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie,
ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych
oddziaływań na środowisko ............................................................ 95
Ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania .......................... 96
Możliwość ograniczenia ujemnych skutków oddziaływania .............. 96
Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym
przedsięwzięciem ........................................................................... 97
Przedstawienie propozycji monitoringu .......................................... 97
Wnioski dotyczące gospodarczego korzystania ze środowiska .......... 97
Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk
we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport ........ 98
Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu..... 98
Wyniki obliczeń............................................................................. 101
-3-
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Spis rysunków zawartych w opracowaniu:
Rysunek 1. Mapa sytuacyjna położenia inwestycji............................................................................................... 11
Rysunek 2. Rozkład stężeń średniorocznych SO2 ............................................................................................... 18
Rysunek 3. Rozkład stężeń średniorocznych NO2 .............................................................................................. 18
Rysunek 4. Rozkład stężeń średniorocznych PM10............................................................................................ 18
Rysunek 5. Rozkład stężeń średniorocznych benzenu ....................................................................................... 18
Rysunek 6. Ocena jakości wód w województwie podkarpackim.........................................................................21
Rysunek 7. Stacja Rzeszów – rozkład temperatury i odpadów. ......................................................................... 25
Rysunek 8. Róża wiatrów dla powiatu Mieleckiego............................................................................................ 26
Rysunek 9. Mapa geologiczna Polski (wycinek) ................................................................................................. 27
Rysunek 10. Lokalizacja obszarów NATURA 2000 na terenie Powiatu Mieleckiego (teren zakreślony
ukośnymi niebieskimi liniami). ...........................................................................................................................30
Rysunek 11. Mapa rozprzestrzeniania się węglowodorów alifatycznych – stężenia średnioroczne................. 45
Rysunek 12. Mapa rozprzestrzeniania się węglowodorów aromatycznych – stężenia średnioroczne............. 46
Rysunek 13. Mapa rozprzestrzeniania się benzenu – stężenia średnioroczne .................................................. 47
Rysunek 14. Mapa rozprzestrzeniania się tlenku węgla – stężenia 1-godzinne ................................................ 48
Rysunek 15. Mapa rozprzestrzeniania się tlenków azotu NOx – stężenia średnioroczne ................................ 49
Rysunek 16. Mapa rozprzestrzeniania się ołowiu – stężenia średnioroczne..................................................... 50
Rysunek 17. Mapa rozprzestrzeniania się pyłu zwieszonego PM10– średnioroczne .........................................51
Rysunek 18. Mapa rozprzestrzeniania się dwutlenku siarki SO2 – stężenia średnioroczne............................. 52
Rysunek 19. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 1) – pora dzienna – stan
projektowany. ....................................................................................................................................................... 70
Rysunek 20. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 1) – pora nocna – stan
projektowany. ........................................................................................................................................................71
Rysunek 21. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 2) – pora dzienna – stan
projektowany ........................................................................................................................................................ 72
Rysunek 22. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 2) – pora nocna – stan
projektowany ........................................................................................................................................................ 73
Rysunek 23. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 3) – pora dzienna – stan
projektowany ........................................................................................................................................................ 74
Rysunek 24. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 3) – pora nocna – stan
projektowany ........................................................................................................................................................ 75
Rysunek 25. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 4) – pora dzienna – stan
projektowany ........................................................................................................................................................ 76
Rysunek 26. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 4) – pora nocna – stan
projektowany ........................................................................................................................................................ 77
Rysunek 27. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 5) – pora dzienna – stan
projektowany ........................................................................................................................................................ 78
Rysunek 28. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 5) – pora nocna – stan
projektowany ........................................................................................................................................................ 79
Rysunek 29. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 6) – pora dzienna – stan
projektowany ........................................................................................................................................................80
Rysunek 30. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 6) – pora nocna – stan
projektowany ........................................................................................................................................................ 81
Rysunek 31. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 7) – pora dzienna – stan
projektowany ........................................................................................................................................................ 82
Rysunek 32. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 7) – pora nocna – stan
projektowany ........................................................................................................................................................ 83
Rysunek 33. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 8) – pora dzienna – stan
projektowany ........................................................................................................................................................ 84
Rysunek 34. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 8) – pora nocna – stan
projektowany ........................................................................................................................................................ 85
Rysunek 35. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 9) – pora dzienna – stan
projektowany ........................................................................................................................................................ 86
Rysunek 36. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 9) – pora nocna – stan
projektowany ........................................................................................................................................................ 87
-4-
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Spis tabel zawartych w opracowaniu:
Tabela 1. Tło zanieczyszczeń .................................................................................................................................16
Tabela 2. Stężenia dopuszczalne substancji normowane wg Rozporządzenia z uwzględnieniem marginesu
tolerancji dla 2006 roku........................................................................................................................................17
Tabela 3. Poziomy docelowe dla arsenu, kadmu, niklu i benzo(α)pirenu..........................................................17
Tabela 4. Stężenia dopuszczalne substancji wprowadzanych do powietrza.......................................................17
Tabela 5. Klasyfikacja jakości wód w rzekach powiatu mieleckiego badanych w 2006 roku (wg
rozporządzenia MŚ z dnia 11.02.2004r. – Dz.U.2004.32.284) .........................................................................20
Tabela 6. Zestawienie średniego ruchu drogowego w poszczególnych latach ..................................................40
Tabela 7. Natężenie ruchu samochodowego ....................................................................................................... 42
Tabela 8. Wielkość emisji – ruch samochodowy [kg/rok] ................................................................................. 42
Tabela 9. Wielkość emisji – ruch samochodowy w odniesieniu do 1 km i 1 samochodu [g/km]..................... 42
Tabela 10. Wielkość emisji – w odniesieniu do odcinka obliczeniowego nr 1 [kg/h] ....................................... 43
Tabela 11. Struktura ruchu samochodowego w poszczególnych latach ............................................................. 55
Tabela 12. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł
hałasu .................................................................................................................................................................... 57
-5-
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
I.
STRESZCZENIE
W
JĘZYKU
NIESPECJALISTYCZNYM
INFORMACJI
ZAWARTYCH W RAPORCIE
Przedmiotowe opracowanie dotyczy zamierzenia inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi
gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów w km
0+000 - 3+466,56 województwo Podkarpackie.
Modernizacja dróg spełniać będzie wymagania ochrony środowiska. W żadnym stopniu nie
przyczyni się do jego degradacji.
Wzrastający, a przez to spowolniony ruch komunikacyjny, przyczynia się do wzrostu
zagrożenia hałasem oraz zwiększonej ilości emisji spalin. W celu zmniejszenia negatywnego
wpływu ruchu drogowego na środowisko konieczne jest podejmowanie takich inwestycji jak
modernizacja istniejących dróg, które w efekcie pozwolą na optymalne i niezagrażające
środowisku naturalnemu użytkowanie dróg.
Inwestycja zdecydowanie poprawi komfort i bezpieczeństwo użytkowników drogi.
Oddziaływanie przebudowywanej drogi nie będzie wykraczać poza linię rozgraniczającą
istniejącego pasa drogowego.
Wpływ na poszczególne składniki środowiska:
Ścieki technologiczne i socjalne - funkcjonowanie projektowanej drogi nie wiąże się
z powstawaniem ścieków technologicznych i socjalnych.
Ścieki opadowe - projektowana inwestycja może stanowić potencjalne zagrożenie dla wód
podziemnych jak i napowierzchniowych. Stężenie zanieczyszczeń w ściekach opadowych
będzie niewielkie. Przewidywane jest podczyszczenie wód opadowych przy pomocy rowów
trawiastych.
Gospodarka odpadami - w fazie budowy nie będą powstawały odpady niebezpieczne. Odpady
w trakcie budowę zostaną prawidłowo zagospodarowane.
Emisja zanieczyszczeń do powietrza - z inwestycją wiązać się będzie emisja zanieczyszczeń z
pojazdów biorących udział w modernizacji, jak i w ostateczności z pojazdów eksploatujących
drogę.
Oddziaływanie akustyczne - planowana inwestycja nie spowoduje przekroczenia wartości
progowych poziomów hałasu w środowisku.
Przebudowana droga przyniesie korzyści polegające na poprawie bezpieczeństwa ruchu
kołowego oraz oprawą warunków akustycznych w związku z zastosowaniem na drodze tzw.
„cichej” nawierzchni oraz poprawi przepustowość i płynność ruchu.
Świat zwierzęcy i szata roślinna - realizacja przebudowy drogi pociągnie za sobą konieczność
ochrony drzew i krzewów rosnących w sąsiedztwie planowanej inwestycji. Ruch
-6-
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
samochodowy po projektowanym remoncie drogi nie spowoduje większego zagrożenia dla
zwierząt niż ruch po istniejącej drodze.
Powierzchnia ziemi - oddziaływanie inwestycji na powierzchnie ziemi będzie się wiązało
z pracami budowlanymi. Przy wykorzystaniu sprawnego technicznie sprzętu nie powinno to
spowodować zagrożenia czystości wód powierzchniowych i podziemnych.
Powietrze, klimat - oddziaływanie na powietrze i klimat wiąże się z emisją zanieczyszczeń
gazo - pyłowych związanych z ruchem pojazdów silnikowych.
Krajobraz - planowana inwestycja nie narusza dóbr kultury, w wyglądzie i krajobrazie
okolicy zajdą zmiany dostosowane w charakterze do zagospodarowania sąsiednich terenów
drogowych. Na zmniejszenie skutków krajobrazowych wpływać będzie to, że inwestycja
realizowana będzie w miejscu istniejących układów komunikacyjnych nie spowoduje, więc
niekorzystnego wpływu na krajobraz otoczenia.
Z powyższego wynika, iż inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i możliwości
komunikacyjnych regionu. Realizacja i eksploatacja produktu inwestycji, jakim będzie
zmodernizowana droga nie wpłynie negatywnie na stan czystości środowiska.
Droga gminna nr 103 577 Partynia - Biesów o długości 3,53 km ma początek na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 984 Lisia Góra - Mielec w m Partynia, natomiast koniec drogi jest na
skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1 182 Brzeźnica - Radomyśl Wielki w miejscowości Biesów. W
stanie istniejącym drogę można podzielić na dwa odcinki.
Pierwszy odcinek o długości 2 930m posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4,705,50 m z obustronnymi poboczami ziemnymi o szer. zmiennej od 0.5 do l,0 m oraz odwodnieniem
za pomocą rowów otwartych. Nawierzchnia bitumiczna wykonana w latach 70-tych jest w stanie
bardzo złym ponieważ jest bardzo zdeformowana, ponadto na skutek upływu czasu lepiszcze
bitumiczne uległo zwietrzeniu i utraciło plastyczność co jest główną przyczyną powstawania
licznych wyboi i ubytków n nawierzchni. Nośność podłoża należy ocenić jako dobrą ponieważ nie
występują w zasadzie w ogóle zjawiska typu kolein czy wklęśnięć nawierzchni.
Drugi odcinek o długości 600 m posiada bardzo wąską koronę drogi w granicach 4,5-5.5 m
z nieregularną jezdnią o nawierzchni bitumicznej na długości 135m i szerokości 3,10 m, natomiast
na pozostałym odcinku nawierzchnia z kruszywa łamanego o szer. 3,10 - 4.10 m z obustronnymi
poboczami ziemnymi o szer. 0,5 m.
Odwodnienie jezdni i poboczy poprzez bardzo nieregularne rowy przydrożne odcinkami
bardzo płytkie i zamulone.
-7-
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Przebudowa drogi ma na celu poprawę i usprawnienie komunikacji kołowej i pieszej.
Rozwiąże również problem wód opadowych, które tworzą duże zastoiska wody. Budowa drogi
pozwoli w sposób zdecydowany uaktywnić budowlanie przyległe do niej tereny do czego jest
potrzebny dobry dojazd i poprawiona infrastruktura techniczna. Przedmiotowa droga zawiera się
w terenie rolniczym w sąsiedztwie drobnej zabudowy mieszkalnej.
Liczne wyboje oraz ślady wykonanych remontów nie sprzyjają zwiększeniu przepustowości
dróg, a wręcz stanowią trudności we właściwym użytkowaniu pojazdów i dróg. Stanowiąc tym
samym barierę dla zwiększenia mobilności mieszkańców obszaru i potencjalnych inwestorów, dla
których do podjęcia jakichkolwiek działań jest istnienie odpowiedniej infrastruktury.
Uwzględniając stan istniejący przedmiotowej drogi postanowiono zastosować następujące
rozwiązania w celu przywrócenia drodze jej cech pierwotnych.
Odcinek pierwszy:
z uwagi bardzo zniszczone krawędzie jezdni w celu uzyskania właściwej pierwotnej
szerokości jezdni tj. 5.0 m wraz z normatywnymi poszerzeniami na łukach
zaplanowano wykonanie koryta po obu stronach zniszczonej krawędzi jezdni
i odtworzenie ich poprzez wykonanie nowej konstrukcji na krawędziach jezdni;
w
celu
uzyskania
właściwego
profilu
poprzecznego
jezdni
zaplanowano
profilowanie betonem asfaltowym 0/12,8 w ilości śr. 4 cm, przy założeniu, że
minimalna warstwa profilowa nie będzie cieńsza niż 2 cm;
ponadto na całej szerokości i długości odcinka zaplanowano wykonanie nowej w-wy
ścieralnej z betonu asfaltowego 0/16 gr. w-wy 5 cm;
z uwagi na zaplanowane prace nawierzchniowe po ich wykonaniu zachodzi
konieczność uzupełnienia poboczy ziemnych poprzez uzupełnienie pospółką a w
warstwie górnej grubości 5 cm kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie.
Odcinek drugi:
a)
na nawierzchni bitumicznej;
poszerzenie istniejącej nawierzchni do szerokości 3,50 m,
wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego 0/16
uzupełnienia poboczy ziemnych poprzez uzupełnienie pospółką a w warstwie górnej
grubości 5 cm kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie
b)
odcinek o nawierzchni z kruszywa łamanego:
-8-
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
z uwagi na bardzo nieregularne krawędzie jezdni istniejącej i niepełną jej szerokość
zaplanowano wykonanie profilowania istniejącej nawierzchni mechanicznie
z uzupełnieniem pospółką, materiału stanowiącego obecną nawierzchnię,
na wyprofilowanym podłożu wykonać w-wę podbudowy gr. 10 cm z kruszywa
łamanego 0/32 o uziarnieniu ciągłym zagęszczanym mechanicznie,
wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm szer. 3,60,
wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/16 gr. 5 cm, szerokości 3,50
m,
z uwagi na małą szerokość jezdni, pobocza do szerokości działki drogi w całości
uzupełnić kruszywem łamanym
Planowane roboty nie będą wykraczały w żadnym przypadku poza istniejący zarys
sytuacyjny poszczególnych elementów i zamkną się w całości granicach działek będących pasem
drogowym drogi gminnej.
Przyjęto następującą konstrukcję dla odtworzenia krawędzi jezdni bitumicznej:
4 cm - bitumiczna w-wa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 dla KR1
20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 o uziarnieniu ciągłym
stabilizowanego mechanicznie,
15 cm - warstwa odcinająca z pospółki,
Dla całej szerokości jezdni bitumicznej przyjęto:
5 cm - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16 dla KR1,
4 cm - w-wa średniej grubości, profilowanie istniejącej nawierzchni betonem
asfaltowym 0/12.8.
Dla odcinka jezdni z kruszywa łamanego przyjęto:
8 cm - wyprofilowanie istniejącej nawierzchni,
10 cm - nowa podbudowa z kruszywa łamanego 0/32 o uziarnieniu ciągłym
stabilizowanego mechanicznie,
II.
4 cm - wiążąca z betonu asfaltowego 0/16,
5 cm nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/20 dla KR 1.
NAZWISKO OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ RAPORT
Jarosław Godek
-9-
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
III.
OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przedmiotowe opracowanie dotyczy zamierzenia inwestycyjnego pn. Przedmiotowe
opracowanie dotyczy zamierzenia inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 103 577
Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów w km 0+000 - 3+466,56
województwo Podkarpackie.
Droga gminna nr 103 577 Partynia - Biesów o długości 3,53 km ma początek na
skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 984 Lisia Góra - Mielec w m Partynia, natomiast koniec drogi
jest na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1 182 Brzeźnica - Radomyśl Wielki w miejscowości
Biesów. W stanie istniejącym drogę można podzielić na dwa odcinki.
Pierwszy odcinek o długości 2 930m posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4,705,50 m z obustronnymi poboczami ziemnymi o szer. zmiennej od 0.5 do l,0 m oraz odwodnieniem
za pomocą rowów otwartych. Nawierzchnia bitumiczna wykonana w latach 70-tych jest w stanie
bardzo złym ponieważ jest bardzo zdeformowana, ponadto na skutek upływu czasu lepiszcze
bitumiczne uległo zwietrzeniu i utraciło plastyczność co jest główną przyczyną powstawania
licznych wyboi i ubytków n nawierzchni. Nośność podłoża należy ocenić jako dobrą ponieważ nie
występują w zasadzie w ogóle zjawiska typu kolein czy wklęśnięć nawierzchni.
Drugi odcinek o długości 600m posiada bardzo wąską koronę drogi w granicach 4,5-5.5m
z nieregularną jezdnią o nawierzchni bitumicznej na długości 135m i szerokości 3,10 m, natomiast
na pozostałym odcinku nawierzchnia z kruszywa łamanego o szer. 3,10 - 4.10 m z obustronnymi
poboczami ziemnymi o szer. 0,5m. Odwodnienie jezdni i poboczy poprzez bardzo nieregularne
rowy przydrożne odcinkami bardzo płytkie i zamulone.
Niniejszy raport dotyczy etapu wystąpienia przez Inwestora z wnioskiem o uzyskanie decyzji
o uwarunkowaniach środowiskowych.
Potrzeba opracowania niniejszego raportu wynika z art. 48 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. – prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129, poz. 902 z 2006 roku z późniejszymi
zmianami) oraz w związku z zaliczeniem inwestycji do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan
środowiska zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 56 1 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 29 i 30, z wyłączeniem ich remontu i przedsięwzięć
polegających na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce: zjazdu z drogi publicznej, przejazdu drogowego, pasa
postojowego, pasa dzielącego, pobocza, chodnika, ścieżki rowerowej, konstrukcji oporowej, przepustu, kładki oraz obiektów i urządzeń
wyposażenia technicznego dróg;
1
- 10 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Obecny raport ma na celu określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na
środowisko wynikające:
•
z istnienia przedsięwzięcia,
•
zmian zanieczyszczenia wynikających z realizacji przedsięwzięcia,
•
realizacji warunków nałożonych decyzją o warunkach lokalizacji inwestycji.
Rysunek 1. Mapa sytuacyjna położenia inwestycji
- 11 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
IV.
CHARAKTERYSTYKA
CAŁEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA
i
WARUNKI
WYKORZYSTYWANIA TERENU W FAZIE REALIZACJI I EKSPLOATACJI
Droga gminna nr 103 577 Partynia - Biesów o długości 3,53 km ma początek na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 984 Lisia Góra - Mielec w m Partynia, natomiast koniec drogi jest na
skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1 182 Brzeźnica - Radomyśl Wielki w miejscowości Biesów. W
stanie istniejącym drogę można podzielić na dwa odcinki.
Pierwszy odcinek o długości 2 930m posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4,705,50 m z obustronnymi poboczami ziemnymi o szer. zmiennej od 0.5 do l,0 m oraz odwodnieniem
za pomocą rowów otwartych. Nawierzchnia bitumiczna wykonana w latach 70-tych jest w stanie
bardzo złym ponieważ jest bardzo zdeformowana, ponadto na skutek upływu czasu lepiszcze
bitumiczne uległo zwietrzeniu i utraciło plastyczność co jest główną przyczyną powstawania
licznych wyboi i ubytków n nawierzchni. Nośność podłoża należy ocenić jako dobrą ponieważ nie
występują w zasadzie w ogóle zjawiska typu kolein czy wklęśnięć nawierzchni.
Drugi odcinek o długości 600 m posiada bardzo wąską koronę drogi w granicach 4,5-5.5 m
z nieregularną jezdnią o nawierzchni bitumicznej na długości 135m i szerokości 3,10 m, natomiast
na pozostałym odcinku nawierzchnia z kruszywa łamanego o szer. 3,10 - 4.10 m z obustronnymi
poboczami ziemnymi o szer. 0,5 m.
Odwodnienie jezdni i poboczy poprzez bardzo nieregularne rowy przydrożne odcinkami
bardzo płytkie i zamulone.
Przebudowa drogi ma na celu poprawę i usprawnienie komunikacji kołowej i pieszej.
Rozwiąże również problem wód opadowych, które tworzą duże zastoiska wody. Budowa drogi
pozwoli w sposób zdecydowany uaktywnić budowlanie przyległe do niej tereny do czego jest
potrzebny dobry dojazd i poprawiona infrastruktura techniczna. Przedmiotowa droga zawiera się
w terenie rolniczym w sąsiedztwie drobnej zabudowy mieszkalnej.
Liczne wyboje oraz ślady wykonanych remontów nie sprzyjają zwiększeniu przepustowości
dróg, a wręcz stanowią trudności we właściwym użytkowaniu pojazdów i dróg. Stanowiąc tym
samym barierę dla zwiększenia mobilności mieszkańców obszaru i potencjalnych inwestorów, dla
których do podjęcia jakichkolwiek działań jest istnienie odpowiedniej infrastruktury.
Uwzględniając stan istniejący przedmiotowej drogi postanowiono zastosować następujące
rozwiązania w celu przywrócenia drodze jej cech pierwotnych.
Odcinek pierwszy:
- 12 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
z uwagi bardzo zniszczone krawędzie jezdni w celu uzyskania właściwej pierwotnej
szerokości jezdni tj. 5.0 m wraz z normatywnymi poszerzeniami na łukach
zaplanowano wykonanie koryta po obu stronach zniszczonej krawędzi jezdni i
odtworzenie ich poprzez wykonanie nowej konstrukcji na krawędziach jezdni;
w
celu
uzyskania
właściwego
profilu
poprzecznego
jezdni
zaplanowano
profilowanie betonem asfaltowym 0/12,8 w ilości śr. 4 cm, przy założeniu, że
minimalna warstwa profilowa nie będzie cieńsza niż 2 cm;
ponadto na całej szerokości i długości odcinka zaplanowano wykonanie nowej w-wy
ścieralnej z betonu asfaltowego 0/16 gr. w-wy 5 cm;
z uwagi na zaplanowane prace nawierzchniowe po ich wykonaniu zachodzi
konieczność uzupełnienia poboczy ziemnych poprzez uzupełnienie pospółką a w
warstwie górnej grubości 5 cm kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie.
Odcinek drugi:
a)
na nawierzchni bitumicznej;
poszerzenie istniejącej nawierzchni do szerokości 3,50 m,
wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego 0/16
uzupełnienia poboczy ziemnych poprzez uzupełnienie pospółką a w warstwie górnej
grubości 5 cm kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie
b)
odcinek o nawierzchni z kruszywa łamanego:
z uwagi na bardzo nieregularne krawędzie jezdni istniejącej i niepełną jej szerokość
zaplanowano wykonanie profilowania istniejącej nawierzchni mechanicznie
z uzupełnieniem pospółką, materiału stanowiącego obecną nawierzchnię,
na wyprofilowanym podłożu wykonać w-wę podbudowy gr. 10 cm z kruszywa
łamanego 0/32 o uziarnieniu ciągłym zagęszczanym mechanicznie,
wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm szer. 3,60,
wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/16 gr. 5 cm, szerokości 3,50
m,
z uwagi na małą szerokość jezdni, pobocza do szerokości działki drogi w całości
uzupełnić kruszywem łamanym
Planowane roboty nie będą wykraczały w żadnym przypadku poza istniejący zarys
sytuacyjny poszczególnych elementów i zamkną się w całości granicach działek będących pasem
drogowym drogi gminnej.
- 13 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Przyjęto następującą konstrukcję dla odtworzenia krawędzi jezdni bitumicznej:
4 cm - bitumiczna w-wa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 dla KR1
20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 o uziarnieniu ciągłym
stabilizowanego mechanicznie,
15 cm - warstwa odcinająca z pospółki,
Dla całej szerokości jezdni bitumicznej przyjęto:
5 cm - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16 dla KR1,
4 cm - w-wa średniej grubości, profilowanie istniejącej nawierzchni betonem
asfaltowym 0/12.8.
Dla odcinka jezdni z kruszywa łamanego przyjęto:
8 cm - wyprofilowanie istniejącej nawierzchni,
10 cm - nowa podbudowa z kruszywa łamanego 0/32 o uziarnieniu ciągłym
stabilizowanego mechanicznie,
4 cm - wiążąca z betonu asfaltowego 0/16,
5 cm nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/20 dla KR 1.
- 14 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
V.
PRZEWIDYWANE
WIELKOŚCI
EMISJI,
WYNIKAJĄCE
Z FUNKCJONOWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Zamierzenie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów
w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów w km 0+000 - 3+466,56 województwo
Podkarpackie..
Projektowana przebudowa drogi zarówno w fazie realizacji jak i po wykonaniu nie będzie
wymagała zużycia wody i innych surowców, materiałów, paliw oraz energii elektrycznej.
Wzmocnienie i wyrównanie warstwy jezdnej ułatwi i polepszy nie tylko poruszanie się pojazdów,
lecz poprawi także bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym zwłaszcza pieszych w terenie
zabudowanym również poprzez utwardzenie poboczy. Udrożnienie rowów przydrożnych wpłynie
dodatnio na regulację stosunków wodnych w pasie drogowym oraz w jego obrębie.
Planowana inwestycja będzie związana z występowaniem następujących zagrożeń dla
środowiska:
1)
W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego;
a. Emisja spalin i pylenie w okresie budowy
b. Emisja zanieczyszczeń z przejeŜdŜających samochodów
2)
W zakresie ochrony środowiska przed hałasem:
a. Emisja hałasu na etapie budowy
b. Emisja hałasu z przejeŜdŜających samochodów
3)
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
a. Ścieki deszczowe powstające z rejonu drogi
4)
W zakresie gospodarki odpadami:
a. Powstawanie odpadów w wyniku przebudowy dróg jak równieŜ odpadów podobnych do
komunalnych (powstających w wyniku konserwacji poboczy dróg oraz z czyszczenia ulic
i placów)
5)
W zakresie zagroŜeń gleby i wód podziemnych:
a. ZagroŜenia wyciekami benzyny i olejów
W pozostałych komponentach środowiska brak istotnych zagrożeń spowodowanych
planowaną inwestują.
- 15 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
VI.
OPIS
ELEMENTÓW
ZAKRESEM
PRZYRODNICZYCH
PRZEWIDYWANEGO
ŚRODOWISKA,
ODDZIAŁYWANIA
OBJĘTYCH
PLANOWANEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA
Maksymalne uciążliwości związane z funkcjonowaniem analizowanego przedsięwzięcia
zamykają się w granicach obecnej drogi gminnej. Inwestycja realizowana jest w miejscowościach
Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów w km 0+000 - 3+466,56 województwo podkarpackie.
Fizjograficznie jest to obszar Kotliny Sandomierskiej w miejscu, gdzie przebiega rozgraniczenie pomiędzy Niziną Nadwiślańską, po północnej stronie, a Płaskowyżem Tarnowskim, po
południowej stronie. Teren charakteryzuje się umiarkowaną wentylacją naturalną i dobrymi
warunkami aerosanitarnymi.
Budowa geologiczna tego terenu (obszary garbów i wysoczyzn z pokrywą z utworów
piaszczystych, piaszczysto - gliniastych i gliniastych) powoduje, że występują tu korzystne warunki
klimatyczno - bonitacyjne.
VI.1.
Powietrze atmosferyczne
W rejonie planowanego przedsięwzięcia zanieczyszczenie powietrza może pochodzić od
emisji lokalnych źródeł ciepła oraz emisji spalin pojazdów poruszających się po drodze. Poziom
zanieczyszczenia określony został Pismem z dnia 16.01.2007 Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu ustalił następujący aktualny stan
zanieczyszczenia powietrza dla terenu inwestycji:
Tabela 1. Tło zanieczyszczeń
Stężenie w odniesieniu do roku
Lp.
Rodzaj substancji zanieczyszczającej
[µg/m3]
Dopuszczalny poziom
1
Benzen
2,8
8,0
2
Dwutlenek azotu
16,0
46,0
3
Pył zawieszony ogółem
25,0
40,0
4
Dwutlenek siarki
6,0
20,0
5
Ołów
0,15
0,50
Obszar inwestycji zaliczony został do obszarów o zanieczyszczeniu poniżej wartości dopuszczalnych (klasa A)
charakteryzując się zanieczyszczeniem dwutlenkiem siarki na poziomie niższym niż 26% poziomu odniesienia dla stężeń
średniorocznych, zanieczyszczeniem dwutlenkiem azotu w wielkości 36% poziomu dopuszczalnego dla stężeń
średniorocznych, zapyleniem osiągającym 60% poziomu dopuszczalnego dla stężeń średniorocznych pyłu (PM10)
i zawartością benzenu w wielkości 13,5% poziomu dopuszczalnego dla stężeń średniorocznych oraz ołowiu w wielkości
30% poziomu dopuszczalnego dla stężeń średniorocznych. Wszystkie dopuszczalne stężenia roczne dotyczą poziomów
stężeń klasy A.
- 16 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Tabela 2. Stężenia dopuszczalne substancji normowane wg Rozporządzenia z uwzględnieniem marginesu tolerancji
dla 2006 roku
Substancja
Okres uśredniania
wyników
pomiarów
Dopuszczaln
Wartość
y poziom
marginesu
substancji
tolerancji
w powietrzu w roku 2006
(µg/m3)
(µg/m3)
Dopuszczalny poziom
substancji w powietrzu
powiększony o margines
tolerancji za rok 2006
(µg/m3)
Dopuszczalna
częstość
przekroczenia
dopuszczalnego
poziomu w roku
kalendarzowym
Benzen
rok kalendarzowy
5
4
9
-
Dwutlenek
azotu
jedna godzina
200
40
240
18 razy
rok kalendarzowy
40
8
48
-
jedna godzina
350
0
350
24 razy
Dwutlenek
siarki
24 godziny
125
0
125
3 razy
rok kalendarzowy
20
0
20
-
Ołów
rok kalendarzowy
0,5
0
0,5
-
Ozon
8 godzin
120
0
120
25 dni
Pył
zawieszony
PM10
24 godziny
50
0
50
35 razy
rok kalendarzowy
40
0
40
-
Tlenek węgla
8 godzin
10 000
0
10 000
-
Tabela 3. Poziomy docelowe dla arsenu, kadmu, niklu i benzo(α
α)pirenu
Zanieczyszczenie
Arsen
Poziom docelowy*
Kadm
5 ng/m
Nikiel
20 ng/m
3
6 ng/m
3
3
Benzo(a)piren
3
1 ng/m
* - Dla całkowitej zawartości w pyle PM10 uśrednionej dla roku kalendarzowego.
Eksploatacja drogi będzie powodować wprowadzanie do powietrza atmosferycznego
następujących substancji:
Tabela 4. Stężenia dopuszczalne substancji wprowadzanych do powietrza
Stężenia dopuszczalne w [µ
µg/m3]
Rodzaj Zanieczyszczenia
Nr CAS
1 - godziny
Roku
kalendarzowego
Ditlenek azotu (dwutlenek azotu)
10102-44-0
200
40
Ditlenek siarki (dwutlenek siarki)
7446-09-5
350
30
Benzen
71-43-2
30
5
Pył zawieszony PM10
-
280
40
Tlenek węgla
630-08-0
30.000
-
Węglowodory alifatyczne - do C12
-
3000
1000
-
1.000
43
Węglowodory aromatyczne
(poza wymienionymi w innych
pozycjach)
- 17 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Poniżej przedstawiono mapy rozkładu stężeń średniorocznych w roku 2006.
Rysunek 2. Rozkład stężeń średniorocznych SO2
Rysunek 3. Rozkład stężeń średniorocznych NO2
Rysunek 4. Rozkład stężeń średniorocznych PM10
Rysunek 5. Rozkład stężeń średniorocznych benzenu
VI.2.
Wody powierzchniowe
- 18 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Wody powierzchniowe płynące są dziś najbardziej zanieczyszczonym elementem środowiska
w Polsce, co jest następstwem nieracjonalnej gospodarki zasobami oraz odprowadzania
nadmiernej
ilości ścieków przemysłowych i komunalnych
o niedostatecznym stopniu
oczyszczenia.
Istotnym czynnikiem degradującym wody powierzchniowe są zanieczyszczenia obszarowe
pochodzące ze spływów powierzchniowych wprowadzających do wód zanieczyszczenia pochodzące
z gospodarki rolnej (nawozy, środki ochrony roślin) oraz zanieczyszczenia bakteriologiczne będące
rezultatem stosowania praktyki nadrzędności zaopatrzenia ludności w wodę z wodociągów
w stosunku do uporządkowania gospodarki ściekowej.
Ocena
rzeki
przydatności
Wisłoki
ludności
do
wody
zaopatrzenia
miasta
Mielca
w wodę przeznaczoną do spożycia,
wykonywana jest od roku 2004 w
oparciu o badania prowadzone w
przekroju
pomiarowo-kontrolnym
powyżej Mielca zlokalizowanym w
km 21,5 w miejscowości Wojsław.
W 2006 roku wody Wisłoki w
tym przekroju oceniono jako wody
kategorii A3, czyli wody wymagające
wysokosprawnego
uzdatniania.
O
ocenie zadecydowały wskaźniki takie
jak:
liczba
bakterii
bakterii
coli
typu
coli,
liczba
kałowego,
obecność bakterii Salmonella.
W
odnotowano
2006
roku
znaczących
nie
zmian
jakości wody w stosunku do 2005
roku, w którym wody Wisłoki również zakwalifikowane były do kategorii A3.
- 19 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Tabela 5. Klasyfikacja jakości wód w rzekach powiatu mieleckiego badanych w 2006 roku (wg rozporządzenia MŚ z
dnia 11.02.2004r. – Dz.U.2004.32.284)
Punkt
Wskaźniki decydujące o klasie jakości
Klasa
pomiarowo-kontrolny
wartość
Rzeka
jakości
nazwa wskaźnika
nazwa
km
min
max
średnia
wód
liczba bakterii gr.coli
w 100 ml
460
24000
7687
Barwa
mgPt/l
7
21
14
Zawiesina ogólna
mg/l
5
63
20,5
azot Kjeldahla
mgN/l
0,67
3,0
1,24
PoniŜej ujścia
WISŁOKA
36,4
IV
chlorofil „a”
µg/l
1
55
19,9
Tuszymki
saprobowość fitoplanktonu
indeks
2
2,55
2,25
liczba bakterii gr.coli kał.
w 100 ml
460
11000
3877
liczba bakterii gr.coli
w 100 ml
1100
24000
8058
Zawiesina ogólna
mg/l
5
84
25,3
azot Kjeldahla
mgN/l
0,65
2,5
1,25
chlorofil „a”
µg/l
1
72
25,2
WISŁOKA
PowyŜej Mielca
21,5
IV
saprobowość peryfitonu
indeks
1,64
2,29
2,01
liczba bakterii gr.coli kał.
w 100 ml
240
4600
2090
liczba bakterii gr.coli
w 100 ml
240
24000
5792
Barwa
mgPt/l
8
35
16
zawiesina ogólna
mg/l
12
1300
136,3
BZT5
mgO2/l
2,1
8,2
3,9
ChZT-Cr
mgO2/l
10,6
57
25,6
azot Kjeldahla
mgN/l
0,77
5
1,71
WISŁOKA
PoniŜej Mielca
15,5
IV
chlorofil „a”
µg/l
7,3
74
30,6
saprobowość fitoplanktonu
indeks
2,02
2,6
2,28
saprobowość peryfitonu
indeks
2,23
2,64
2,41
liczba bakterii gr.coli kał.
w 100 ml
4600
2400000
334883
liczba bakterii gr.coli
w 100 ml
24000
4600000
547000
barwa
mgPt/l
7
30
15
zawiesina ogólna
mg/l
8,4
62
26,6
azot Kjeldahla
mgN/l
0,83
8,1
2,22
chlorofil „a”
µg/l
1
88
31,6
WISŁOKA
Ujście do Wisły
3,0
IV
saprobowość fitoplanktonu
indeks
1,91
2,97
2,45
saprobowość peryfitonu
indeks
2,16
2,53
2,35
liczba bakterii gr.coli kał.
w 100 ml
4600
150000
45767
liczba bakterii gr.coli
w 100 ml
24000
1100000
162333
barwa
mgPt/l
24
180
59
zapach
krotność
2
64
18,8
tlen rozpuszczony
mgO2/l
1,9
8,7
5,6
BZT5
mgO2/l
2
38
10,8
ChZT-Mn
mgO2/l
7,5
31
15,5
PoniŜej ujścia
ChZT-Cr
mgO2/l
22,4
124
48,8
BABULÓWKA
13,6
V
OWO
mgC/l
8,7
33
14,1
Potoku Rów
amoniak
mgNH4/l
0,11
6,74
2,79
azot Kjeldahla
mgN/l
1,23
15,42
4,71
saprobowość fitoplanktonu
indeks
2,48
3,93
3,24
liczba bakterii gr.coli kał.
w 100 ml
240
4600000
732742
liczba bakterii gr.coli
w 100 ml
1500
24000000
2741842
zapach
krotność
4
64
34,3
barwa
mgPt/l
25
140
73
tlen rozpuszczony
mgO2/l
0,5
7,9
5,2
BZT5
mgO2/l
2,5
64
30
ChZT-Mn
mgO2/l
7,8
53
27,5
PoniŜej
POTOK RÓW
8,3
V
ChZT-Cr
mgO2/l
20,9
170
92,0
SSE Mielec
OWO
mgC/l
2,6
46
22
amoniak
mgNH4/l
0,22
6,80
3,72
azot Kjeldahla
mgN/l
1,09
10,64
6,98
liczba bakterii gr.coli kał.
w 100 ml
7500
2400000
916900
liczba bakterii gr.coli
w 100 ml
7500
24000000
3007292
Ponadto zanieczyszczone wody rzeki negatywnie oddziaływają na stan czystości wód
gruntowych w bezpośrednim jej sąsiedztwie w zależności od stanu wody w rzece oraz wahań
zwierciadła wód podziemnych.
- 20 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Typowym zjawiskiem jest wzrost naturalnej zawartości żelaza, i manganu na podłożu
zbudowanym z młodych utworów czwartorzędowych. Przedostają się one do wód podziemnych z
podłoża wskutek wymywania związków żelaza i manganu na drodze kwasowości oraz potencjału
oksydacyjno - redukcyjnego w środowisku hydrochemicznym.
Wymienione
wyżej
czynniki
powodują obniżenie klasy czystości wód,
co powoduje konieczność uzdatniania
wód ujmowanych dla celów użytkowych
z
ujęć
zlokalizowanych
na
terenie
gminy.
Odwodnienie pozostaje w całości
w stanie istniejącym, a jego poprawa
polegała będzie na odmuleniu rowów
otwartych oraz udrożnieniu i remoncie
przepustów
pod
drogą
oraz
pod
zjazdami.
Rysunek 6.
podkarpackim
VI.3.
Ocena
jakości wód w
województwie
Wody podziemne
Dla określenia poziomu zanieczyszczenia wód podziemnych w poszczególnych punktach
badawczych, wykorzystano zasady klasyfikacji wód określone w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód
powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji
wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284). Rozporządzenie to zakłada podział
wód na pięć klas jakościowych, z uwzględnieniem przepisów w sprawie wymagań dotyczących
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:
1) klasa I - wody o bardzo dobrej jakości:
a) wartości wskaźników jakości wody są kształtowane jedynie w efekcie naturalnych
procesów zachodzących w warstwie wodonośnej,
- 21 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
b) żaden ze wskaźników jakości wody nie przekracza wartości dopuszczalnych jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
2) klasa II - wody dobrej jakości:
a) wartości wskaźników jakości wody nie wskazują na oddziaływania antropogeniczne,
b) wskaźniki jakości wody, z wyjątkiem żelaza i manganu, nie przekraczają wartości
dopuszczalnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
3) klasa III - wody zadawalającej jakości:
a) wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów lub
słabego oddziaływania antropogenicznego,
b) mniejsza część wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
4) klasa IV - wody niezadowalającej jakości:
a) wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów lub
słabego oddziaływania antropogenicznego,
b) większość wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
5) klasa V - wody złej jakości:
a) wartości wskaźników jakości wody potwierdzają oddziaływania antropogeniczne,
b) woda nie spełnia wymagań określonych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Rejon inwestycji jest poza obszarem głównych zbiorników wody podziemnej, z których
najbliższy występuje w rejonie doliny Wisłoki, z punktem kontrolnym jakości wód w Mielcu.
W punkcie tym zanotowano poprawę jakości wód w roku 2006 klasyfikując jej stan do II klasy
jakościowej charakteryzującej wody średniej jakości 3.
- 22 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
- 23 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Planowana inwestycja nie będzie powodować pogorszenia stanu wód podziemnych z uwagi
na odprowadzanie ścieków do rowów melioracyjnych. Natomiast wody opadowe z drogi nie będą
zawierać związków i substancji szkodliwych dla środowiska.
VI.4.
Klimat akustyczny
Klimat akustyczny wokół planowanej inwestycji wykazuje, że w całości ona swoją emisją
hałasu nie będzie powodować ponadnormatywnych zakłóceń akustycznych środowiska na
sąsiadującym z nim terenie, zarówno w odniesieniu do norm obowiązujących dla pory dnia jak
i dla pory nocy, bowiem zarówno izolinia 55 dB dla pory dnia jaki i izolinia 40 dB dla pory nocy,
zamyka się całkowicie w granicach działki.
- 24 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
VI.5.
Dane klimatyczne i meteorologiczne
Warunki anemologiczne kształtowane są przez ogólną cyrkulację atmosferyczną oraz
rzeźbę terenu. Przeważają w tym obszarze wiatry z sektora zachodniego (SW, W, NW) oraz wiatry
wschodnie o średniej prędkości od 3,0 do 3,5 m/s.
Omawiany teren znajduje się w rejonie klimatycznym nizinnym, który obejmuje całą
Kotlinę Sandomierską. Klimat ten charakteryzuje się dość długim i ciepłym latem, ciepłą
zimą i stosunkowo niedużą ilością opadów. Przeciętna temperatura w ciągu roku wynosi tu
około +7 - 8oC, zaś średnia temperatura dnia w ciągu lata kształtuje się w granicach +18oC, w
ciągu zimy obniża się do -3oC. Liczba dni mroźnych w ciągu roku wynosi 40 – 55, zaś liczba
dni z przymrozkami 90 – 110 dni. Przeciętna opadów wynosi od około 600 mm w okolicach
Tarnobrzega do 700 mm na Płaskowyżu Kolbuszowskim. Dla miasta Mielca podaje
informacja załączona do mapy sozologicznej średni roczny opad na poziomie 614 mm. Okres
zalegania pokrywy śnieżnej wynosi 50 - 70 dni, a długość okresu wegetacyjnego 210 - 220
dni.
W opracowaniu korzystano ze statystyki częstości, kierunków wiatrów oraz klas
równowagi atmosfery zamieszczonej w programie OPA03 - Róża wiatrów dla stacji
meteorologicznej w Rzeszowie. W analizie zastosowano różę wiatrów dla 12 kierunków i 11
prędkości wiatrów, z uwzględnieniem 6 stanów równowagi atmosfery.
Analiza obserwacji wykazuje, że w rozpatrywanym obszarze dominowały wiatry
południowo - zachodnie (sektory 7, 8 i 9); łącznie
40,1
%
wszystkich
przypadków.
20
120
17,7
Najmniej
16,9
16,2
100
15
obserwowano wiatrów południowo-wschodnich i
13,3
13,2
północnych (sektory 1, 5 i 12); 10,3 %. Wiatry słabe
80
Rysunek 7. Stacja Rzeszów – rozkład temperatury
i odpadów.
60
5
40
2,5
2,2
występują wszystkie stany równowagi. Najwięcej
listopad
wrzesień
lipiec
maj
październik
-3,7
-5
sierpień
stwierdza się, że w przedziale prędkości 0÷3 m/s
-2,7
czerwiec
0
kwiecień
atmosfery
luty
równowagi
marzec
stany
styczeń
Rozpatrując
Opady
8,2
7,7
grudzień
stanowiły 20,20 % wszystkich przypadków.
Temperatura
10
20
-1,5
0
zarejestrowano przypadków równowagi obojętnej; 55,2 %, najmniej - równowagi silnie
- 25 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
chwiejnej; 0,9 %. Prędkość wiatru mierzona jest na wysokości; h = 21 m. Średnia
temperatura otoczenia dla okresu roku wynosi T = 7,6 oC.
Rysunek 8. Róża wiatrów dla powiatu Mieleckiego
- 26 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
VI.6.
Klasyfikacja przedsięwzięcia wg podziału sozologiczno-urbanistycznego
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie jakości
gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz.1359), klasyfikacji miejsca lokalizacji
danego przedsięwzięcia moŜna dokonać ze względu na w/w standardy:
do obszaru A - tereny chronione prawnie na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne i o ochronie
przyrody,
do obszaru B - tereny upraw
rolnych, z wyłączeniem gruntów
pod stawami i gruntów pod rowami,
grunty leśne oraz zadrzewione i
zakrzewione, grunty zabudowane i
zurbanizowane z
wyłączeniem
terenów przemysłowych, użytków
kopalnych
oraz
terenów
komunikacyjnych,
do obszaru C - tereny przemysłowe,
użytki
kopalne,
tereny
komunikacyjne.
Zgodnie
klasyfikacją,
z
mając
powyższą
na
uwadze
istniejące zagospodarowanie terenu
oraz
zapisy
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
gminy
Wielki,
Radomyśl
przeznaczony
pod
teren
projektowane
przedsięwzięcie można zaliczyć do
obszaru "B".
Rysunek 9. Mapa geologiczna Polski (wycinek)
Oznaczenia mapy:
Piaski, żwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły
Piaski eoliczne, lokalnie w wydmach
Piaski, żwiry i mułki rzeczne
Piaski, żwiry i mułki rzeczne
Piaski, żwiry sandrowe
Gliny zwałowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry lodowcowe
Wapienie organodetrytyczne, siarkonośne, żwiry, piaskowce i gipsy
- 27 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
- 28 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
VI.7.
Ochrona przyrody i krajobrazu
Obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody są:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
parki narodowe;
rezerwaty przyrody;
parki krajobrazowe;
obszary chronionego krajobrazu;
obszary Natura 2000;
pomniki przyrody;
stanowiska dokumentacyjne;
użytki ekologiczne;
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
Inwestycja jest zlokalizowana na terenie Nadleśnictwa Mielec. W regionie planowanego
przedsięwzięcia nie występują obiekty ochrony przyrody i krajobrazu określone ustawą
z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi
zmianami).
W fazie realizacji nastąpią typowe rodzaje oddziaływania na środowisko tj. emisja hałasu,
gazów i pyłów do powietrza (ze środków transportu oraz maszyn budowlanych), emisja odpadów
typowych dla prac budowlanych (gruz betonowy, ceglany, niewielkie ilości tworzyw sztucznych,
drewna, złom stalowy itp.), zajęcie terenu. Charakter emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza
będzie chwilowy, przerywany i nieciągły ograniczony do pory dnia. Oddziaływania związane
z wystąpieniem tych emisji nie mają znaczenia dla wpływu na walory przyrodnicze i krajobrazowe.
Natomiast istotne oddziaływania dla analizowanego komponentu środowiska to zajęcie terenu
i związane z tym usunięcie istniejącej zieleni, przekształcenia krajobrazowe. Oddziaływania te
mają charakter ciągły.
W fazie budowy jedynie przekształcenie powierzchni ziemi, bezpośrednie lub pośrednie
(mające skutek) oddziaływanie na faunę i florę, na tereny utworzonych form ochrony przyrody,
może być uznawane jako znaczące oddziaływanie przedsięwzięcia na walory przyrodniczokrajobrazowe. W analizowanym przypadku przekształcenie powierzchni ziemi będzie następowało
w obrębie terenu Inwestora, który jest obecnie częściowo zainwestowany.
Na terenie działki oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie znajdują się żadne elementy
przyrody ożywionej lub nieożywionej objęte ochroną lub opieką konserwatora przyrody. Ponadto
nie następuje usunięcie drzew – teren lokalizacji przedsięwzięcia jest wolny od drzew i krzewów.
- 29 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Obszary NATURA 2000 są zlokalizowane w odległości, co najmniej kilkudziesięciu km od
projektowanego przedsięwzięcia. W bezpośrednim sąsiedztwie kilkudziesięciu metrów brak
również innych wymienionych na wstępie form ochrony środowiska przyrodniczego.
Rysunek 10. Lokalizacja obszarów NATURA 2000 na terenie Powiatu Mieleckiego (teren
zakreślony ukośnymi niebieskimi liniami).
Nie przewiduje się aby przedsięwzięcie to mogło mieć istotne negatywne oddziaływanie na
obszary Sieci Natura 2000 i chronione prawem polskim, co wynika z następujących względów:
projektowana inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi gminnej na odcinku
3.466,58 m, w granicach istniejącego pasa drogowego;
proponowane przedsięwzięcie znajduje się w odległości: około 38 km od
wyznaczonego obszaru specjalnej ochrony ptaków „Dolina Nidy53 (PLB260001)
około 38 km od projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Ostoja
Nidziańska" (PLH260003) oraz 60 km od granic projektowanego specjalnego
obszaru ochrony siedlisk „Sztolnie w Węglówce”, inne wyznaczone i projektowane
obszary wchodzące w skład sieci Natura 2000 znajdują się w większych
odległościach;
projektowana inwestycja zlokalizowana jest w odległości około: 19 km od granic
Mielecko – Kolbuszowsko - Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 17 km
od granic rezerwatu przyrody Bagno Przecławskie oraz 49 km od granic Czarnorzecko
- Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, inne powierzchniowe formy ochrony
przyrody znajdują się w większych odległościach;
ze względu na swoją lokalizację i charakter planowane przedsięwzięcie nie wpłynie
w sposób istotnie negatywny na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków
roślin i zwierząt, dla których zostały wyznaczone lub są projektowane obszary sieci
Natura 2000 oraz na inne powierzchniowe formy ochrony przyrody.
VII. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU
ODDZIAŁYWANIA
PLANOWANEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA
ZABYTKÓW
- 30 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW
I OPIECE NAD ZABYTKAMI
Brak w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami.
VIII. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW
VIII.1.
Niepodejmowanie przedsięwzięcia (wariant zerowy)
Zaniechanie przedsięwzięcia jest (w skali mikroekologii, tzn. bezpośrednim sąsiedztwie
analizowanego terenu) posunięciem najbardziej korzystnym dla środowiska. Dotyczy to
szczególnie oddziaływania a zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu i zagrożeń
wód podziemnych). Wynika to z faktu, że każde działanie człowieka ingerujące w środowisko
będzie w mniejszym lub większym stopniu wpływać ujemnie na jego komponenty. Wariant
polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia przebudowy drogi gminnej jest możliwy, jednak
trudny do uwzględnienia gdyż droga wymaga remontu. Obecne parametry drogi nie pozwalają na
jej właściwą eksploatację. Spoglądając na przedsięwzięcie szerzej tj. w skali makroekologii budowa
układu drogowego przyczyni się nawet do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń emitowanych do
środowiska (z uwagi na uporządkowanie ruchu i poprawę bezpieczeństwa). Projektowany obiekt
będzie spełniał wszystkie wymagania krajowe i europejskie w zakresie ochrony środowiska. Wobec
powyższego „opcja zerowa” nie może być brana pod uwagę jako rozwiązanie ostateczne.
Reasumując wariant zerowy nie poprawi stanu środowiska a wręcz je pogorszy poprzez
powstający hałas, spaliny oraz kurz. Technologia wykonania czyli położenie nawierzchni z masy
asfaltowej jest technologią optymalną powszechnie stosowaną. Planowana inwestycja ze względu
społecznego jest jak najbardziej uzasadniona gdyż w miejscowości Grzybów nie ma jeszcze drogi
o nawierzchni asfaltowej.
- 31 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
VIII.2.
Najkorzystniejszy dla środowiska
W wariancie eksploatacyjnym podjęte zostaną działania związane z przebudową drogi,
która ma na celu poprawę i usprawnienie komunikacji kołowej i pieszej. Rozwiąże również
problem wód opadowych, które tworzą duże zastoiska wody. Budowa drogi pozwoli w sposób
zdecydowany uaktywnić budowlanie przyległe do niej tereny do czego jest potrzebny dobry dojazd
i poprawiona infrastruktura techniczna. Przedmiotowa droga zawiera się w terenie rolniczym
w sąsiedztwie drobnej zabudowy mieszkalnej.
Uwzględniając stan istniejący przedmiotowej drogi postanowiono zastosować
następujące rozwiązania w celu przywrócenia drodze jej cech pierwotnych. Odcinek pierwszy:
z uwagi bardzo zniszczone krawędzie jezdni w celu uzyskania właściwej pierwotnej
szerokości jezdni tj. 5.0 m wraz z normatywnymi poszerzeniami na łukach
zaplanowano wykonanie koryta po obu stronach zniszczonej krawędzi jezdni i
odtworzenie ich poprzez wykonanie nowej konstrukcji na krawędziach jezdni;
w
celu
uzyskania
właściwego
profilu
poprzecznego
jezdni
zaplanowano
profilowanie betonem asfaltowym 0/12,8 w ilości śr. 4 cm, przy założeniu, że
minimalna warstwa profilowa nie będzie cieńsza niż 2 cm;
ponadto na całej szerokości i długości odcinka zaplanowano wykonanie nowej w-wy
ścieralnej z betonu asfaltowego 0/16 gr. w-wy 5 cm;
z uwagi na zaplanowane prace nawierzchniowe po ich wykonaniu zachodzi
konieczność uzupełnienia poboczy ziemnych poprzez uzupełnienie pospółką a w
warstwie górnej grubości 5 cm kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie.
Odcinek drugi:
a)
na nawierzchni bitumicznej;
poszerzenie istniejącej nawierzchni do szerokości 3,50 m,
wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego 0/16
uzupełnienia poboczy ziemnych poprzez uzupełnienie pospółką a w warstwie górnej
grubości 5 cm kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie
b)
odcinek o nawierzchni z kruszywa łamanego:
z uwagi na bardzo nieregularne krawędzie jezdni istniejącej i niepełną jej szerokość
zaplanowano wykonanie profilowania istniejącej nawierzchni mechanicznie
z uzupełnieniem pospółką, materiału stanowiącego obecną nawierzchnię,
- 32 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
na wyprofilowanym podłożu wykonać w-wę podbudowy gr. 10 cm z kruszywa
łamanego 0/32 o uziarnieniu ciągłym zagęszczanym mechanicznie,
wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm szer. 3,60,
wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/16 gr. 5 cm, szerokości 3,50
m,
z uwagi na małą szerokość jezdni, pobocza do szerokości działki drogi w całości
uzupełnić kruszywem łamanym
VIII.3.
Uzasadnienie wybranego wariantu przedsięwzięcia
Wybrany wariant przedsięwzięcia jest najbardziej korzystny dla środowiska a zastosowane
rozwiązania techniczno – technologiczne moŜliwymi przy obecnej lokalizacji i obowiązujących
przepisach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Występuje minimalne oddziaływanie
w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, emisji hałasu oraz zagroŜenie dla gleby, wód
podziemnych i powierzchniowych. Występujące zagroŜenia nie powodują przekroczeń norm
dopuszczalnych w środowisku a zastosowane rozwiązania techniczno – technologiczne
odpowiadają najnowszym osiągnięciom europejskim w branŜy. Przebudowa drogi nie będzie miała
ponadnormatywnego wpływu na ludzi, faunę, florę, wody powierzchniowe, klimat, dobra
materialne, dobra kultury, krajobraz oraz wzajemne oddziaływania między tymi elementami.
IX.
OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
ANALIZOWANYCH
WARIANTÓW,
W
TYM
RÓWNIEś
W
WYPADKU
WYSTĄPIENIA POWAśNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ, A TAKśE MOśLIWEGO
TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
IX.1.
ETAP BUDOWY
Inwestycje drogowe spełniając swoje planowane funkcje przewozowe są źródłem szkodliwego
oddziaływania o różnej intensywności. Na etapie fazy budowy wyodrębnić można następujące źródła
oddziaływań:
- 33 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
•
Roboty przygotowawcze
•
Roboty ziemne
•
Odwodnienie korpusu drogowego
•
Podbudowy
•
Nawierzchnie
•
o
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna i wiążąca
o
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
Roboty wykończeniowe
o
•
Umocnienie powierzchni skarp
Elementy ulic
•
o
Krawężniki betonowe
o
Wjazdy i wyjazdy z bram
Inne roboty
o
Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
Dla tych źródeł można wyodrębnić następujące rodzaje potencjalnej uciążliwości:
IX.1.1.
Naruszenia powierzchni ziemi:
•
Naruszenie powierzchni ziemi (budowy geologicznej gleb)
•
Zanieczyszczenie powierzchni ziemi materiałami budowlanymi, smarami olejem
napędowym itp.
•
Czasowe zajęcie terenu,
•
Likwidacja istniejących elementów zainwestowania terenu
•
Zdjęcie i częściowa utrata humusu
•
Odkształcenie istniejącej konfiguracji terenu
•
Naruszenie warunków gruntowych
•
Czasowe rozcięcie istniejących elementów zagospodarowania terenu i powiązań
funkcjonalnych między nimi
Odpady wygenerowane przez planowaną inwestycję nie będą stanowiły większego zagrożenia
dla środowiska pod warunkiem odpowiednio prowadzonej gospodarki nimi. O braku uciążliwości
decyduje przede wszystkim rodzaj powstających odpadów oraz ich ilość.
IX.1.2.
Oddziaływanie akustyczne
- 34 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
•
emisja hałasu i wibracje powodowane przez maszyny budowlane
Na podstawie przeprowadzonej analizy oddziaływania stwierdza się, że w trakcie
prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić lokalne uciążliwości powodowane przez pracujący
sprzęt mechaniczny, w szczególności w momencie wykonywania prac na obrzeżach przedsięwzięcia.
Wyeliminowanie emisji hałasu w procesie budowy jest niemożliwe do osiągnięcia. Można
jedynie zalecić na etapie wykonywania prac budowlanych następujące środki technicznoorganizacyjne: unikanie zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzętu
mechanicznego podczas budowy, stosowanie wyłącznie do prac budowlanych maszyn i urządzeń
w dobrym stanie technicznym, eliminowanie pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym. Należy
podkreślić, że uciążliwości związane z emisją hałasu będą miały charakter krótkotrwały, nieciągły
i ustaną z chwilą zakończenia prac budowlanych.
W wyniku analizy projektu budowlanego przewidującego zastosowanie odpowiednich
urządzeń oraz określonych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych należy stwierdzić, że
planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało przekroczenia ustalonych w środowisku
dopuszczalnych poziomów hałasu w porze dnia i nocy.
- 35 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
IX.1.3.
Zanieczyszczenie powietrza
•
emisja zanieczyszczeń powietrza powodowana przez pracę silników spalinowych maszyn
budowlanych i środków transportu
•
emisja zanieczyszczeń z parujących, gorących mas bitumicznych
•
pylenie podczas prowadzenia prac ziemnych oraz ruchu pojazdów
Z przeprowadzonych analiz dla rozbudowy analogicznych obiektów wynika, że oddziaływanie
podczas prowadzenia prac sprzętu ciężkiego może powodować przekroczenie (>20% NDS) tylko
w rejonie prowadzenia prac. Analizy te przeprowadzane były dla największego z możliwych
oddziaływania,
które uwzględnia emisje
maksymalne
i najbardziej
niekorzystne warunki
atmosferyczne (stan równowagi stałej, bardzo słaby wiatr). Warunki takie występują rzadko,
najczęściej w nocy i nad ranem i podczas opadów. W takich okresach nie prowadzi się
przedmiotowych prac.
IX.1.4.
Oddziaływanie na środowisko wodne
•
naruszenie i zmiany lokalnych stosunków wodnych
•
zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych związane z pracą ciężkiego
sprzętu drogowego i działalnością placu budowy
IX.1.5.
Oddziaływanie na świat zwierzęcy i roślinny
•
zniszczenie pokrywy roślinnej oraz uszkodzenie profilu glebowego
•
zniszczenie mechaniczne roślin na trasie przejazdów, składowania elementów
konstrukcji, materiałów, ziemi
•
zmiana warunków siedliskowych wskutek zanieczyszczenia terenu materiałami
budowlanymi
•
czasowe rozdzielenie ekosystemów
- 36 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
IX.1.6.
Oddziaływanie na krajobraz
•
zmiany w kompozycji krajobrazu poprzez likwidację istniejących i wprowadzenie
nowych elementów (w minimalnych stopniu)
Ocena rozwiązań technicznych i technologicznych pozwala sformuować wniosek o korzystnych
warunkach miejscowych i możliwościach ograniczenia do bezpiecznego poziomu korzystania ze
środowiska w trakcie realizacji zamierzonych robót. Uciążliwości związane z okresem budowy będą
krótkotrwałe i odwracalne.
IX.1.7.
Wpływ na zdrowie ludzi
Zanieczyszczenia pyłowo – gazowe jak również emisja hałasu będące udziałem pracującego
sprzętu ciężkiego, mają ograniczony zasięg i nie powinny mieć wpływu na zdrowie ludzi najbliższej
zabudowy mieszkalnej. W trakcie budowy powstaną odpady przemysłowe takie jak: niewielkie ilości
złomu stalowego, odpady gruzu, odpady elektrod spawalniczych, resztki drutu spawalniczego.
Wg obowiązującej klasyfikacji odpady te posiadają następujące kody:
-
odpady betonu oraz gruz betonowy
-
kod 17 01 01
-
złom stalowy
-
kod 17 04 05
-
resztki elektrod spawalniczych, drutu spawalniczego
-
kod 12 01 13
W trakcie prowadzonych prac powinna być stosowana zasada zapobiegania powstawaniu
odpadów oraz ich minimalizacji, a następnie dążenie do ich odzysku, później do unieszkodliwienia.
Posegregowane odpady winny być gromadzone selektywnie, a następnie przekazywane do
wykorzystania bądź unieszkodliwienia.
Opakowania na odpady niebezpieczne winny być wykonane z materiału odpornego na
działanie składników umieszczonego w nich odpadu i posiadać szczelne zamknięcie zabezpieczające
przed przypadkowym rozproszeniem odpadu podczas transportu oraz czynności załadunkowych
i rozładunkowych,
odpady
inne
niż
niebezpieczne
mogą
być
zbierane
i magazynowane
w opakowaniach z tworzyw sztucznych (worki, pojemniki), metalowych (beczki, pojemniki),
drewnianych – palety i innych w sposób nie powodujący uciążliwości dla ludzi i środowiska.
Odpady wygenerowane przez planowaną inwestycję nie będą stanowiły większego zagrożenia
dla środowiska pod warunkiem odpowiednio prowadzonej gospodarki nimi. O braku uciążliwości
decyduje przede wszystkim rodzaj powstających odpadów oraz ich ilość.
IX.1.8.
ZagroŜenia związane z ryzykiem wystąpienia powaŜnej awarii.
- 37 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do inwestycji o zwiększonym ryzyku dla
środowiska (zagrożonych wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej). W przydatku wystąpienia
jakiejkolwiek awarii np. wycieku paliwa, oleju - zostaną przeprowadzone prace zmierzające do
ograniczenia jej wypływu.
IX.1.9.
Wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska
Projektowane przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na środowisko naturalne
przy zastosowaniu i przyjęciu opisanych wyżej profilaktycznych działań zapobiegawczych. Nie zajdzie
przypadek wzajemnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska naturalnego.
Z punktu widzenia ochrony środowiska przyjęty wariant przedsięwzięcia daje odpowiednie
zabezpieczenie
w niniejszym
poszczególnych
raporcie
analiza
komponentów
wpływu
środowiska
projektowanego
naturalnego.
przedsięwzięcia
Przeprowadzona
przy
założonych
rozwiązaniach będzie minimalna i zamykać się będzie w granicach własności Inwestora.
Zastosowany wariant jest uzasadniony i gwarantuje minimalne oddziaływanie na środowisko.
IX.1.10.
Transgraniczne oddziaływanie inwestycji na środowisko
Planowana inwestycja nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko z uwagi na
dotrzymywanie obowiązujących norm w zakresie ochrony środowiska poza terenem działki
Inwestora.
IX.1.11.
Wpływ na zabytki chronione
Planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia i wyrządzać szkód w zabytkach
chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności
zabytków architektonicznych z uwagi na brak w/w obiektów chronionych obrębie terenu, na którym
ma być realizowane przedsięwzięcie.
- 38 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
IX.2.
ETAP EKSPLOATACJI
IX.2.1.
Emisja zanieczyszczeń do atmosfery
Substancjami wprowadzanymi do powietrza atmosferycznego będą produkty spalania paliw
w samochodach. Dla potrzeb obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wykorzystano dane
z Katalogu danych meteorologicznych opracowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.
Emisja zanieczyszczeń z pojazdów silnikowych jest zaliczana do tzw. źródeł liniowych
– emitorami są wszystkie pojazdy poruszające się po danym odcinku drogi. Wielkość emisji
określono drogą pośrednią, korzystając z emisji właściwej (wskaźnika emisji) odniesionej do
jednostki masy zużytego paliwa, a więc parametru, którego wielkość zależy od natężenia
ruchu, struktury pojazdów i długości rasy komunikacyjnej.
Do obliczenia emisji poszczególnych zanieczyszczeń skorzystano z następującego
wzoru:
Eij = Wij x Zi x Ni x L gdzie:
Eij
-
emisja liniowa j zanieczyszczenia przez pojazdy i grupy pomiarowej
z danego odcinka pomiarowego
Wij
-
wskaźnik emisji jednostkowej j substancji przez i grupę pojazdów g/kg
paliwa
Zi
-
średnie zużycie paliwa i grupy pojazdów w kg/km
Ni
-
natężenie ruchu i grupy pojazdów w poj./h
L
-
długość modernizowanej ulicy
- 39 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Obliczenia symulacyjne wykonano dla następujących wariantów (pory dziennej i nocnej):
Tabela 6. Zestawienie średniego ruchu drogowego w poszczególnych latach
Kategorie pojazdów
SDR w 2005 roku
SDR w 2015 roku
SDR w 2025 roku
Symbol
Nazwa
[poj./dobę]
[%]
[poj./dobę]
[%]
[poj./dobę]
[%]
b
motocykle
13
15
23
16
33
16
44
52
64
44
84
41
17
20
27
18
37
18
3
3
13
9
23
11
samochody
osobowe
samochody
dostawcze
samochody
ciężarowe bez
przyczep
samochody z
przyczepami
c
d
e
f
g
autobusy
0
0
0
0
0
0
h
ciągniki rolnicze
9
10
19
13
29
14
86
100
146
100
206
100
Razem
Do obliczeń przyjęto obciążenie maksymalne analizowanej drogi przez środki
transportowe (wyodrębniono 4 odcinki obliczeniowe na całej długości drogi). Zgodnie
z przyjętą metodyką 3 466,58 metrowy projektowany odcinek drogi podzielony został na
odcinki zamienione na emitory liniowe.
Źródłem emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych jest proces spalania benzyny
w silnikach o zapłonie iskrowych i oleju napędowego w silnikach o zapłonie samoczynnym.
Do substancji toksycznych zawartych w spalinach zalicza się: tlenek węgla, węglowodory,
tlenki azotu, dwutlenek siarki, aldehydy, sadzę, benzo(α)piren.
W spalinach pochodzących ze spalania benzyny ołowiowej znajdują się ponadto
śladowe ilości ołowiu i jego związków. Do zanieczyszczeń wyznaczających zasięg uciążliwości
arterii komunikacyjnych należą dwutlenek azotu i tlenek węgla. W dalszej kolejności znajdują
się dwutlenek siarki, węglowodory oraz związki ołowiu.
Prognozowaną wielkość emisji określono dla pięciu znaczących zanieczyszczeń: tlenek
węgla, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, węglowodory aromatyczne i alifatyczne.
Prognozowane wskaźniki emisji dla źródła liniowego, jakim będzie droga przyjęto na
podstawie ekspertyzy naukowej, którą opracował Pan prof. nzw. dr hab. inż. Zdzisław
Chłopek.
- 40 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Metodyka obliczeń oparta jest na Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002r
w sprawie wartości odniesienia dla niektórych
substancji w powietrzu, natomiast symulacja
komputerowa przeprowadzona została w oparciu o program komputerowy AERO 2003.
Wyżej wspomniane rozporządzenie określa wartości odniesienia niektórych substancji wyrażone
jako poziomy tych substancji w powietrzu. Wartości odniesienia ustala się w warunkach określonych
temperaturą 293K i ciśnieniem 101,3 kPa. Wartość odniesienia substancji w powietrzu uśredniona dla 1
godziny jest dotrzymana, jeżeli wartość ta nie jest przekraczana więcej niż przez 0,2% czasu w roku dla
analizowanych substancji.
Wykorzystane metody obliczeniowe oparte są na formule Pasquilla, która jednak nie uwzględnia
typowo drogowych uwarunkowań związanych z ruchem emitorów i niskim usytuowaniem ich wylotów.
Emisja zanieczyszczeń z pojazdów silnikowych jest zaliczana do tak zwanych liniowych źródeł.
Emitorami są wszystkie pojazdy poruszające się na analizowanym odcinku. Brak jest konkretnej
metodyki obliczeń dotyczącej źródeł liniowych wyniesionych na pewne wysokości (nasypy) lub
położonych w zagłębieniach terenu (wykopy). Obecnie używane programy nie pozwalają na
zamodelowanie usytuowania ekranów akustycznych, czy pasów zieleni wzdłuż analizowanej trasy
i uwzględnienia ich wpływu na wielkość rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Dlatego też uzyskane
wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń przedstawiają najgorszą z możliwych sytuację
mogącą mieć miejsce wzdłuż analizowanej drogi.
Do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu przyjęto następujące założenia:
drogę umieszczono w terenie płaskim,
punkty odbioru zlokalizowano na wysokości h = 0,5 m,
w wielkości emisji nie uwzględniono jej zmniejszenia w wyniku zastosowania ekranów
akustycznych i pasów zieleni izolacyjnej.
współczynnik szorstkości terenu zo = 0.5
Powierzchniowe emitory
zastępcze rozmieszczane są
automatycznie przez
program
komputerowy (OPA03), zgodnie z I metodą zastępowania liniowego źródła zespołem źródeł punktowych
(Dz. U. Nr 1, poz. 12, pkt.7). Wielkość emisji odpowiadająca jednemu emitorowi zastępczemu jest równa
odpowiedniej części z odcinka ruchu.
Długość [km]
prędkość średnia [km/h]
3 466,58
50
- 41 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Tabela 7. Natężenie ruchu samochodowego
Typ pojazdu
Natężenie ruchu
[sam/h]
samochody osobowe
samochody dostawcze
autobusy miejskie
samochody ciężarowe
motocykle
motorowery
prędkość średnia
[km/h]
6
6
2
2
2
3
40
40
45
40
40
30
Tabela 8. Wielkość emisji – ruch samochodowy [kg/rok]
Rodzaj
zanieczyszczenia
[g/km]
Typ pojazdu
samochody
osobowe
samochody
dostawcze
autobusy
miejskie
autobusy
dalekobieżne
samochody
ciężarowe
motocykle
motorowery
CO
3,3406
2,5936
2,1659
3,2042
2,3534
19,5425
9,3000
C6H6
0,0301
0,0212
0,0334
0,0368
0,0333
0,1414
0,1625
HCal
0,9467
1,3549
1,2580
1,8627
2,2750
0,3676
0,3308
HCar
0,1103
0,0993
0,2840
0,4065
0,3774
0,5588
0,6825
NOx
0,6923
1,0797
15,5471
9,6418
5,1235
0,1428
0,0100
PM10
0,0147
0,1268
0,7798
0,5564
0,4606
0,0000
0,0000
Pb
0,0004
0,0002
0,0000
0,0000
0,0000
0,0003
0,0001
SO2
0,0388
0,1612
1,3898
0,6820
0,4243
0,0122
0,0054
Tabela 9. Wielkość emisji – ruch samochodowy w odniesieniu do 1 km i 1 samochodu [g/km]
Rodzaj
zanieczyszczenia
[1 pojazd/1 km]
Typ pojazdu
samochody
osobowe
samochody
dostawcze
autobusy
miejskie
autobusy
dalekobieżne
samochody
ciężarowe
motocykle
motorowery
CO
0,13362
0,06484
0,04813
0,08010
0,05884
0,48856
0,31000
C6H6
0,00120
0,00053
0,00074
0,00092
0,00083
0,00354
0,00542
HCal
0,01471
0,00827
0,02104
0,03387
0,03145
0,04657
0,07583
HCar
0,01397
0,02275
0,00441
0,00248
0,00631
0,01016
0,00943
NOx
0,02769
0,02699
0,34549
0,24104
0,12809
0,00357
0,00033
PM10
0,00059
0,00317
0,01733
0,01391
0,01152
0,00000
0,00000
Pb
0,00002
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00001
0,00000
SO2
0,00155
0,00403
0,03088
0,01705
0,01061
0,00031
0,00018
- 42 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Tabela 10. Wielkość emisji – w odniesieniu do odcinka obliczeniowego nr 1 [kg/h]
długość
odcinka
obliczeniowego
[km]
CO
C6H6
Hcal
Hcar
NOx
PM10
Pb
SOx
0,0395
0,0344
0,0545
0,0871
0,1221
0,0321
0,1916
0,0010079
0,0008788
0,0013913
0,0022240
0,0031168
0,0008208
0,0048938
0,0000101
0,0000088
0,0000139
0,0000222
0,0000312
0,0000082
0,0000489
0,0002395
0,0002088
0,0003306
0,0005285
0,0007407
0,0001950
0,0011630
0,0000719
0,0000627
0,0000992
0,0001586
0,0002222
0,0000585
0,0003489
0,0011487
0,0010016
0,0015856
0,0025346
0,0035521
0,0009354
0,0055772
0,0000746
0,0000650
0,0001029
0,0001645
0,0002306
0,0000607
0,0003621
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000002
0,0000002
0,0000001
0,0000003
0,0000924
0,0000805
0,0001275
0,0002038
0,0002856
0,0000752
0,0004485
Wielkość emisji [kg/h] na odcinek obliczeniowy drogi [kg/h] - schemat emisji
PoniŜej przedstawiono podsumowanie wyników obliczeń w zakresie wprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery
WARTOSCI
NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH
---------------------------------------------------------------------------------|
Wielkość
Miano
Wartość najWartość
Współrzędne [m]
|
|
wieksza spośród
odniesienia
punktu wystąpienia
|
|
obliczonych
lub wartość
największej wartości
|
|
dopuszczalna
x
y
z |
==================================================================================
Tlenek węgla
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie rok)
ug/m3
68.115
135
5
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
3.155
175
145
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 30000.00 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Benzen 2008 r.
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie rok)
ug/m3
0.680
135
5
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
0.032
4.200
175
145
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 30.000 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Węglowodory alifatyczne
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie rok)
ug/m3
16.181
135
5
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
0.750
900.000
175
145
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 3000.00 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Węglowodory aromatyczne
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie rok)
ug/m3
4.829
135
5
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
0.224
38.700
175
145
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 1000.00 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Dwutlenek azotu 2008 r.
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie rok)
ug/m3
77.596
135
5
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
3.595
28.000
175
145
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń poziomu dop.łącznie z marginesem tolerancji = D1
%
0.0
0.200
(D1 = 220.00 ug/m3 )
----------------------------------------------------------------------------------
- 43 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Pył zawieszony PM10 od 2005 r.
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie rok)
ug/m3
2.519
135
5
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
0.117
15.000
175
145
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 280.00 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Ołów, pył od 2005 r.
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie rok)
ug/m3
0.002
185
185
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
1.000E-0004
0.350
175
145
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 5.000 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Dwutlenek siarki od 2005 r.
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie rok)
ug/m3
6.240
135
5
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
0.289
14.000
175
145
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń poziomu dop.łącznie z marginesem tolerancji = D1
%
0.0
0.274
(D1 = 350.00 ug/m3 )
---------------------------------------------------------------------------------Koniec obliczeń
Reasumując naleŜy stwierdzić, Ŝe nie występują przekroczenia wartości dopuszczalnych
stęŜeń zanieczyszczeń dla wszystkich emitowanych zanieczyszczeń. Dla załoŜeń obliczeniowych
ruchu zasięg przekroczeń stęŜeń NO2 (jako powodującego największe stęŜenia) poza krawędzią
drogi jest nieznaczny i nie obejmuje terenów poza pasem drogowym (do 3 metrów od krawędzi
drogi). Jest oczywistym, Ŝe emisja ta będzie występować na rozpatrywanej drodze niezaleŜnie od
tego, czy dana inwestycja będzie zrealizowana czy teŜ nie.
Biorąc pod uwagę powyŜsze wyniki obliczeń stwierdzam, Ŝe planowana inwestycja nie
będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów stęŜeń w powietrzu.
- 44 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
IX.2.1.1.
Przedstawienie zagadnień w formie graficznej – emisja zanieczyszczeń
Rysunek 11. Mapa rozprzestrzeniania się węglowodorów alifatycznych – stężenia średnioroczne
WARTOSCI NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH
---------------------------------------------------------------------------------|
Wielkość
Miano
Wartość najWartość
Współrzędne [m]
|
|
wieksza spośród
odniesienia
punktu wystąpienia
|
|
obliczonych
lub wartość
największej wartości
|
|
dopuszczalna
x
y
z |
==================================================================================
Węglowodory alifatyczne
StęŜenie średnioroczne
ug/m3
0.750
900.000
- 45 -
175
145
0.0
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Rysunek 12. Mapa rozprzestrzeniania się węglowodorów aromatycznych – stężenia średnioroczne
WARTOSCI NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH
---------------------------------------------------------------------------------|
Wielkość
Miano
Wartość najWartość
Współrzędne [m]
|
|
wieksza spośród
odniesienia
punktu wystąpienia
|
|
obliczonych
lub wartość
największej wartości
|
|
dopuszczalna
x
y
z |
==================================================================================
Węglowodory aromatyczne
StęŜenie średnioroczne
ug/m3
0.224
38.700
- 46 -
175
145
0.0
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Rysunek 13. Mapa rozprzestrzeniania się benzenu – stężenia średnioroczne
WARTOSCI NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH
---------------------------------------------------------------------------------|
Wielkość
Miano
Wartość najWartość
Współrzędne [m]
|
|
wieksza spośród
odniesienia
punktu wystąpienia
|
|
obliczonych
lub wartość
największej wartości
|
|
dopuszczalna
x
y
z |
==================================================================================
Benzen.
StęŜenie średnioroczne
ug/m3
0.032
4.200
- 47 -
175
145
0.0
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Rysunek 14. Mapa rozprzestrzeniania się tlenku węgla – stężenia 1-godzinne
WARTOSCI NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH
---------------------------------------------------------------------------------|
Wielkość
Miano
Wartość najWartość
Współrzędne [m]
|
|
wieksza spośród
odniesienia
punktu wystąpienia
|
|
obliczonych
lub wartość
największej wartości
|
|
dopuszczalna
x
y
z |
==================================================================================
Tlenek węgla
StęŜenie 1-godzinowe
ug/m3
(występuje w okresie rok)
68.115
135
D1 =
- 48 -
5
0.0
30000.00 ug/m3
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Rysunek 15. Mapa rozprzestrzeniania się tlenków azotu NOx – stężenia średnioroczne
WARTOSCI NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH
---------------------------------------------------------------------------------|
Wielkość
Miano
Wartość najWartość
Współrzędne [m]
|
|
wieksza spośród
odniesienia
punktu wystąpienia
|
|
obliczonych
lub wartość
największej wartości
|
|
dopuszczalna
x
y
z |
==================================================================================
Dwutlenek azotu od 2010 r.
StęŜenie średnioroczne
ug/m3
3.595
28.000
- 49 -
175
145
0.0
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Rysunek 16. Mapa rozprzestrzeniania się ołowiu – stężenia średnioroczne
WARTOSCI NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH
---------------------------------------------------------------------------------|
Wielkość
Miano
Wartość najWartość
Współrzędne [m]
|
|
wieksza spośród
odniesienia
punktu wystąpienia
|
|
obliczonych
lub wartość
największej wartości
|
|
dopuszczalna
x
y
z |
==================================================================================
Ołów (pył)
StęŜenie średnioroczne
ug/m3
1.000E-0004
0.350
- 50 -
175
145
0.0
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Rysunek 17. Mapa rozprzestrzeniania się pyłu zwieszonego PM10– średnioroczne
WARTOSCI NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH
---------------------------------------------------------------------------------|
Wielkość
Miano
Wartość najWartość
Współrzędne [m]
|
|
wieksza spośród
odniesienia
punktu wystąpienia
|
|
obliczonych
lub wartość
największej wartości
|
|
dopuszczalna
x
y
z |
==================================================================================
Pył zawieszony PM10
StęŜenie średnioroczne
ug/m3
0.117
15.000
- 51 -
175
145
0.0
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Rysunek 18. Mapa rozprzestrzeniania się dwutlenku siarki SO2 – stężenia średnioroczne
WARTOSCI NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH
---------------------------------------------------------------------------------|
Wielkość
Miano
Wartość najWartość
Współrzędne [m]
|
|
wieksza spośród
odniesienia
punktu wystąpienia
|
|
obliczonych
lub wartość
największej wartości
|
|
dopuszczalna
x
y
z |
==================================================================================
Dwutlenek siarki
StęŜenie średnioroczne
ug/m3
0.289
14.000
- 52 -
175
145
0.0
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
IX.2.2.
ZagroŜenia środowiska gruntowo - wodnego (gospodarka wodno – ściekowa)
Spływy opadowe z dróg mogą być silnie zanieczyszczone, w szczególności po długim
okresie pogody bezdeszczowej lub zalegania śniegu. Zjawisko to związane jest kumulowaniem się
zanieczyszczeń na drodze i jej poboczach. Projektowana konstrukcja drogi oraz sposób ich
odwodnienia zapewnia właściwą ochronę gruntu i wód podziemnych. Dotyczy to także zdarzeń
o charakterze katastrofy, np. wycieku substancji szkodliwych z autocystern lub paliw płynnych ze
zbiorników pojazdów.
IX.2.3.
Ochrona przed hałasem
Hałasem nazywamy zbiór różnych dźwięków o szerokim zakresie częstotliwości, których
natężenie w czasie jest zmienne w sposób przypadkowy, a przez odbiorcę jest odczuwany jako
przykry i uciążliwy. Poziom hałasu określa się w dB(A), będących skorygowanym, w stosunku do
decybeli dB poziomem ciśnienia akustycznego, mającym na celu przybliżenie wyniku pomiaru do
właściwości odczuwania dźwięku przez organ słuchu.
Bardzo spokojna ulica, bez ruchu kołowego odpowiada poziomowi 30 dB(A), hałas
w biurach i restauracjach 50 dB(A), zwykła rozmowa 60 dB(A). Należy zaznaczyć, że zwiększenie
poziomu ciśnienia akustycznego o 6 dB jest odczuwane przez ucho jako podwojenie się wrażenia
intensywności danego dźwięku.
Ponadnormatywny hałas drogowy oddziałuje niekorzystnie nie tylko na człowieka, ale
także na zwierzęta domowe i dziko żyjące. Długotrwale działający hałas o natężeniu powyżej 80
dB(A) powoduje zaburzenia narządów słuchu, mogą też wystąpić zaburzenia układu nerwowego
i pokarmowego oraz choroby serca. Może powodować pobudliwość, bezsenność, stany lękowe
itp.
Na poziom hałasu drogowego mają wpływ następujące czynniki:
∼
∼
∼
∼
∼
∼
rodzaj pojazdów (samochody ciężarowe powodują hałas wyższy o ok. 15 dB niż
samochody osobowe),
stan techniczny pojazdów i stopień jego nowoczesności,
prędkości ruchu (poziom hałasu wzrasta wraz ze wzrostem prędkości ruchu pojazdów),
rodzaju nawierzchni drogi,
rodzaju terenu i sposobu jego zagospodarowania (teren pofałdowany w mniejszym
stopniu pozwala na rozchodzenie się hałasu, przeszkody terenowe - drzewa, budynki,
ogrodzenia powodują dodatkowe tłumienie dźwięków),
ukształtowania sytuacyjno-wysokościowego drogi (głośniejsza praca silnika przy
wjeździe pod górę).
- 53 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Do obliczeń poziomu dźwięku drogowego (komunikacyjnego) zastosowano metodę opracowaną
przez Instytut Badawczy Dróg I Mostów Warszawa 1999 w opracowaniu: „Zasady ochrony środowiska
w drogownictwie - Ochrona przed hałasem drogowym,"
Metoda obliczeniowa jest oparta o następujące założenia:
∼
Ruch drogowy stanowi liniowe źródło dźwięku zlokalizowane 0,5 m nad jezdnią
i w odległości 3,5 m od jej krawędzi.
∼
Przedmiotem obliczeń mogą być dwa wskaźniki oceny uciążliwości hałasu drogowego równoważny poziom hałasu dziennego (Laeq) określany dla 16 najniekorzystniejszych
godzin z przedziału czasowego 6.00 – 22.00, lub - równoważny poziom hałasu nocnego
(Laeq) określany dla 1 najniekorzystniejszej godziny z przedziału czasowego 22.00 - 6.00.
∼
Poziom hałasu w punkcie odniesienia (u odbiorcy) oblicza się z uwzględnieniem
poprawek dotyczących czynników wpływających na rozchodzenie się hałasu, położenia
od biorcy w stosunku do drogi, cech geometrycznych drogi i ekranowania.
Dopuszczalny poziom dźwięku według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.7.2004
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wynosi wg poz. 3b, 3c dla hałasu
komunikacyjnego (drogi lub linie kolejowe):
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi lub tereny zabudowy
zagrodowej:
•
w dzień 60 dB(A)
•
w nocy
50 dB(A)
przy czym uśrednia się poziom hałasu komunikacyjnego do 16 godz. w ciągu dnia oraz 8 godzin
nocy.
Podstawową daną do dokonania obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu jest natężenie
godzinowe ruchu pojazdów. Obliczenia emisji hałasu przeprowadzono dla prognozowanej wartości
natężenia ruchu na rozpatrywanym odcinku drogi gminnej dla roku 2025 (osobno w porze dziennej oraz
nocnej). Średniodobowe natężenie ruchu oraz procent pojazdów „ciężkich” na omawianym odcinku drogi
w roku 2025 wyniesie:
- 54 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
N
PC
=
=
206 poj./dobę
11 %
Średniogodzinne natężenia ruchu w charakterystycznych porach doby (pora dnia i nocy)
określono na podstawie metodyki zawartej w opracowaniu: „Metody prognozowania hałasu
komunikacyjnego (drogowego i ulicznego)” – Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 1996 r. Stąd
też:
Średniogodzinne natężenie ruchu w czasie 16 godzin dnia obliczono z zależności:
Qh dzień
=
0,87 x Qdoba/16
Średniogodzinne natężenie ruchu w czasie 8 godzin dnia obliczono z zależności:
Qh noc
=
0,13 x Qdoba/8
Uwzględniając powyższe założenia obliczono strukturę ruchu prognozowanego dla lat 2015 i 2025.
Tabela 11. Struktura ruchu samochodowego w poszczególnych latach
Kategorie pojazdów
SDR w 2005 roku
SDR w 2015 roku
SDR w 2025 roku
Lp.
Nazwa
[poj./dobę]
[%]
[poj./dobę]
[%]
[poj./dobę]
[%]
1
motocykle
13
15
23
16
33
16
2
samochody osobowe
44
52
64
44
84
41
3
samochody
dostawcze
17
20
27
18
37
18
4
samochody
cięŜarowe bez
przyczep
3
3
13
9
23
11
5
samochody z
przyczepami
6
autobusy
0
0
0
0
0
0
7
ciągniki rolnicze
9
10
19
13
29
14
86
100
146
100
206
100
Razem
- 55 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Dla każdego źródła zastępczego wyznaczono równoważny poziom mocy akustycznej A wg zasady:
LWeqn = 10 log[
1
T
n
∑t
n =1
i
* 10 0,1LWn ]; [dB ]
gdzie:
LWeqn - równoważny poziom mocy akustycznej dla n - tego pojazdu; [dB]
LWn - poziom mocy dla danej operacji ruchowej scharakteryzowany jako LAW lub LW ; [dB]
ti - czas trwania danej operacji ruchowej; [s].
N - liczba operacji ruchowych w czasie T,
T - czas oceny, dla którego oblicza się poziom równoważny [s].
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23.01.2003r. w sprawie
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez
zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 35 z 2003 r. poz.
308) powyższą metodę należy wykorzystywać do pomiarów hałasu na drogach o natężeniu nie
przekraczającym 300 poj./h oraz do pomiarów hałasu dla linii kolejowych i tramwajowych.
Metoda ta polega na terenowych pomiarach ekspozycyjnych poziomów dźwięku oraz
wyznaczaniu
równoważnego
poziomu
dźwięku
na
podstawie
zmierzonych
poziomów
ekspozycyjnych LAE. Poziomy ekspozycyjne mierzone są dla pojedynczych zdarzeń akustycznych.
Pojedyncze zdarzenia łączy się w klasy. Dla każdej klasy wyznaczana jest wartość średnia oraz
odchylenie standardowe. Podstawowym kryterium łączenia pojedynczych zdarzeń akustycznych
w klasy jest uzyskanie możliwie niskiej wartości odchylenia standardowego. Czas pomiaru
poziomu LAE dla każdego pojedynczego zdarzenia akustycznego nie może być mniejszy niż
akustyczny czas trwania zjawiska. Czas trwania pomiaru dobierano tak, aby wartość chwilowa
poziomu dźwięku generowanego przez wydarzenie akustyczne zawierała się w przedziale
określonym zależnością:
LAmax -10 dB < LA(t) < LAmax
Powyższy warunek ogranicza zakres stosowania metody pomiarowej. Zależność oznacza, że
odstęp LAmax od wartości tła akustycznego musi być większy niż 10 dB. Metoda ta znajduje
zastosowanie jedynie w przypadku zabudowy usytuowanej w najbliższym otoczeniu trasy
komunikacyjnej. Możliwe jest zastosowanie metody dla obiektów położonych dalej od trasy
komunikacyjnej jedynie w przypadku niskiego poziomu tła akustycznego.
Dla każdej klasy pojedynczych zdarzeń akustycznych oblicza się średnią wartość poziomu
ekspozycyjnego według wzoru:
- 56 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
1 n

L AEk = 10 Log  ∑ 10 0.1⋅ L AEki 
 n i =1

w którym:
n
LAEk
LAEk
– liczebność klasy, liczba pomiarów pojedynczych zdarzeń akustycznych k-tej klasy,
– średni dla k-tej klasy poziom ekspozycyjny w dBA,
– zmierzona wartość poziomu ekspozycyjnego zakwalifikowanego do k-tej klasy.
Dla każdej klasy pojedynczych zdarzeń akustycznych określono odchylenie standardowe w próbce
według wzoru:
σ L AEk =
1 m
∑ (LAEki − LAEk )2
n − 1 i =1
Końcową wartość równoważnego poziomu dźwięku określono na podstawie zależności:
1
L Aeq = 10 Log 
T
m
∑N
k =1
k

10 0 .1⋅ L AEk 

gdzie:
T
Nk
T,
LAEk
M
– czas odniesienia w sekundach,
– liczba pojedynczych zdarzeń akustycznych k-tej klasy zaobserwowana w czasie odniesienia
– średni poziom dla k-tej klasy poziom ekspozycyjny w dB,
– liczba klas pojedynczych zdarzeń akustycznych.
Obliczone równoważne poziomy mocy akustycznej A poszczególnych pojazdów dla pory
dziennej i nocnej przedstawiono w następnym rozdziale.
Poziomy mocy akustycznej A pojazdów samochodowych uzyskano z tabel stanowiących
załącznik Nr 5 do Instrukcji Nr 338/96 Instytutu Techniki Budowlanej dla pojazdów
poruszających się ze stalą prędkością 60 km/h.
Równoważne
wartości
poziomu
dźwięku
A
w
poszczególnych
punktach
obliczeniowych oraz rozkład linii równego poziomu dźwięku A od pojedynczych punktowych
źródeł hałasu, obliczono na podstawie ich równoważnego poziomu mocy akustycznej. Poziomy
dźwięku w poszczególnych punktach obserwacji są wypadkową poziomu dźwięku A, wynikającą
z propagacji fali akustycznej od każdego źródła hałasu a wyznaczono je za pomocą programu
komputerowego „SON 2”, EKO –SOFT, metoda ta jest dostosowana do aktualnych przepisów
— wydruki obliczeń i wykresów graficznych załączono na końcu opracowania.
Tabela 12. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu
Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB
Drogi lub linie kolejowe
- 57 -
Instalacje i pozostałe obiekty i
grupy źródeł hałasu
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
pora nocy przedział czasu
odniesienia równy
8
godzinom
pora dnia przedział czasu
odniesienia
równy 8
najmniej
korzystnym
godzinom dnia
kolejno po sobie
następującym
pora nocy przedział czasu
odniesienia
równy 1
najmniej
korzystnej
godzinie nocy
Lp.
Przeznaczenie terenu
pora dnia przedział czasu
odniesienia
równy
16 godzinom
1
a) Obszary A ochrony uzdrowiskowej
b)Tereny szpitali poza miastem
50
45
45
40
55
50
50
40
60
50
55
45
2
3
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze
stałym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i młodzieży
c) Tereny domów opieki
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego
b) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami
rzemieślniczymi
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
poza miastem
d) Tereny zabudowy zagrodowej
Szczegółowe
wyliczenia
hałasu
równoważnego
przedstawione
są
na
wykresach
z uwzględnieniem poszczególnych odcinków dróg. Należy z twierdzić, że przy istniejącym
natężeniu
ruchu
(formie
tabelarycznej,
jako
załącznik
do
niniejszego
opracowania)
w analizowanych odcinkach drogi nie występują przekroczenia dopuszczalnych natężeń hałasu.
- 58 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
IX.2.3.1.
DANE DO OBLICZEŃ HAŁASU
DANE WEJSCIOWE do programu HAŁAS PRZEMYSŁOWY i DROGOWY PROGRAM SON2 WERSJA 1.0
___________________________________________________________________________
1. Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów odc.1
2. Temperatura powietrza [st C.]= 10
3. Wilgotność względna powietrza [%]= 70
4. Tło akustyczne dB(A):
dzień : 0
wieczór : 0
noc
: 0
5. Rodzaj gruntu : grunt mieszany, wskaźnik gruntu G = 0.5
6. Droga (usytuowanie : 0- na ziemi, 1- na estakadzie, 2-w wykopie)
---------------------------------------------------------------------------------|Lp |Węzeł początkowy| Początek osi odcinka | Koniec osi odcinka
|Usytuo-|
| |-węzeł końcowy | x1
|
y1 | z1 |
x2
|
y2 | z2 |wanie |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| |
|
m
|
m
| m |
m
|
m
| m|
|
==================================================================================
1
1-2
-0.1
336.6 0.0
27.2
338.0
0.0
0
2
2-3
27.2
338.0 0.0
61.6
337.4
0.0
0
3
3-4
61.6
337.4 0.0
115.5
334.3
0.0
0
4
4-5
115.5
334.3 0.0
202.6
338.4
0.0
0
5
5-6
202.6
338.4 0.0
187.2
217.0
0.0
0
6
6-7
187.2
217.0 0.0
183.5
184.5
0.0
0
7
7-8
183.5
184.5 0.0
133.8
0.6
0.0
0
7. Parametry drogi i ruchu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Lp |Odcinek| Jezdnia
| Szerokość |Profil| Nawierzchnia | Pora | LAW/m |NatęŜenie|
Rodzaj
|Pręd |Poj.|
| |trasy |liczba |szero-|pasa |pobo-|wzdł. |
| doby |
|ruchu
|
ruchu
|kość |cięŜ|
| |
|
|kość |rozdz.|cza |jezdni|
|
|
|
|
|śr. |kie |
|---|-------|-------|------|------|-----|------|---------------|---------|---------|---------|---------------|-----|----|
| |
| m | m | m | m |
|
|
|dB(A)/mb |poj./
|
|km/h | % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|jezdni |jezdnię/h|
|
|
|
=========================================================================================================================
1
1-2
2
5.5
1.0 wznios>2%
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
2
2-3
2
5.5
1.0 wznios>2%
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
3
3-4
2
5.5
1.0 wznios>2%
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
4
4-5
2
5.5
1.0 wznios>2%
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
5
5-6
2
5.5
1.0 wznios>2%
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
6
6-7
2
5.5
1.0 wznios>2%
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
7
7-8
2
5.5
1.0 wznios>2%
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
Koniec danych
- 59 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
HAŁAS PRZEMYSŁOWY i DROGOWY
PROGRAM SON2 WERSJA 1.0
___________________________________________________________________________
DANE WEJSCIOWE
-------------1. Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Partynia - Biesów odc. 2
2. Temperatura powietrza [st C.]= 10
3. Wilgotność względna powietrza [%]= 70
4. Tło akustyczne dB(A):
dzień : 0
wieczór : 0
noc
: 0
5. Rodzaj gruntu : grunt mieszany, wskaźnik gruntu G = 0.5
6. Droga (usytuowanie : 0- na ziemi, 1- na estakadzie, 2-w wykopie)
---------------------------------------------------------------------------------|Lp |Węzeł początkowy| Początek osi odcinka | Koniec osi odcinka
|Usytuo-|
| |-węzeł końcowy | x1
|
y1 | z1 |
x2
|
y2 | z2 |wanie |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| |
|
m
|
m
| m |
m
|
m
| m|
|
==================================================================================
1
1-2
155.1
489.4 0.0
125.5
376.8
0.0
0
2
2-3
125.5
376.8 0.0
116.6
264.5
0.0
0
3
3-4
116.6
264.5 0.0
119.8
148.9
0.0
0
4
4-5
119.8
148.9 0.0
125.7
101.8
0.0
0
5
5-6
125.7
101.8 0.0
138.9
0.2
0.0
0
7. Parametry drogi i ruchu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Lp |Odcinek| Jezdnia
| Szerokość |Profil| Nawierzchnia | Pora | LAW/m |NatęŜenie|
Rodzaj
|Pręd |Poj.|
| |trasy |liczba |szero-|pasa |pobo-|wzdł. |
| doby |
|ruchu
|
ruchu
|kość |cięŜ|
| |
|
|kość |rozdz.|cza |jezdni|
|
|
|
|
|śr. |kie |
|---|-------|-------|------|------|-----|------|---------------|---------|---------|---------|---------------|-----|----|
| |
| m | m | m | m |
|
|
|dB(A)/mb |poj./
|
|km/h | % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|jezdni |jezdnię/h|
|
|
|
=========================================================================================================================
1
1-2
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
2
2-3
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
3
3-4
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
4
4-5
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
5
5-6
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
Koniec danych
- 60 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
HAŁAS PRZEMYSŁOWY i DROGOWY
PROGRAM SON2 WERSJA 1.0
___________________________________________________________________________
DANE WEJSCIOWE
-------------1. Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Partynia – Biesów odc. 3
2. Temperatura powietrza [st C.]= 10
3. Wilgotność względna powietrza [%]= 70
4. Tło akustyczne dB(A):
dzień : 0
wieczór : 0
noc
: 0
5. Rodzaj gruntu : grunt mieszany, wskaźnik gruntu G = 0.5
6. Droga (usytuowanie : 0- na ziemi, 1- na estakadzie, 2-w wykopie)
---------------------------------------------------------------------------------|Lp |Węzeł początkowy| Początek osi odcinka | Koniec osi odcinka
|Usytuo-|
| |-węzeł końcowy | x1
|
y1 | z1 |
x2
|
y2 | z2 |wanie |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| |
|
m
|
m
| m |
m
|
m
| m|
|
==================================================================================
1
1-2
120.6
283.6 0.0
124.0
260.6
0.0
0
2
2-3
124.0
260.6 0.0
134.5
205.1
0.0
0
3
3-4
134.5
205.1 0.0
143.1
164.7
0.0
0
4
4-5
143.1
164.7 0.0
164.9
68.3
0.0
0
5
5-6
164.9
68.3
0.0
175.8
21.8
0.0
0
6
6-7
175.8
21.8
0.0
180.3
0.2
0.0
0
7. Parametry drogi i ruchu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Lp |Odcinek| Jezdnia
| Szerokość |Profil| Nawierzchnia | Pora | LAW/m |NatęŜenie|
Rodzaj
|Pręd |Poj.|
| |trasy |liczba |szero-|pasa |pobo-|wzdł. |
| doby |
|ruchu
|
ruchu
|kość |cięŜ|
| |
|
|kość |rozdz.|cza |jezdni|
|
|
|
|
|śr. |kie |
|---|-------|-------|------|------|-----|------|---------------|---------|---------|---------|---------------|-----|----|
| |
| m | m | m | m |
|
|
|dB(A)/mb |poj./
|
|km/h | % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|jezdni |jezdnię/h|
|
|
|
=========================================================================================================================
1
1-2
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
2
2-3
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
3
3-4
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
4
4-5
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
5
5-6
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
6
6-7
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
Koniec danych
- 61 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
HAŁAS PRZEMYSŁOWY i DROGOWY
PROGRAM SON2 WERSJA 1.0
___________________________________________________________________________
DANE WEJSCIOWE
-------------1. Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Partynia – Biesów odc. 4
2. Temperatura powietrza [st C.]= 10
3. Wilgotność względna powietrza [%]= 70
4. Tło akustyczne dB(A):
dzień : 0
wieczór : 0
noc
: 0
5. Rodzaj gruntu : grunt mieszany, wskaźnik gruntu G = 0.5
6. Droga (usytuowanie : 0- na ziemi, 1- na estakadzie, 2-w wykopie)
---------------------------------------------------------------------------------|Lp |Węzeł początkowy| Początek osi odcinka | Koniec osi odcinka
|Usytuo-|
| |-węzeł końcowy | x1
|
y1 | z1 |
x2
|
y2 | z2 |wanie |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| |
|
m
|
m
| m |
m
|
m
| m|
|
==================================================================================
1
1-2
27.0
406.1 0.0
39.0
352.9
0.0
0
2
2-3
39.0
352.9 0.0
47.6
310.2
0.0
0
3
3-4
47.6
310.2 0.0
62.6
236.3
0.0
0
4
4-5
62.6
236.3 0.0
76.7
200.9
0.0
0
5
5-6
76.7
200.9 0.0
84.7
151.1
0.0
0
6
6-7
84.7
151.1 0.0
93.5
80.5
0.0
0
7
7-8
93.5
80.5
0.0
101.4
0.2
0.0
0
7. Parametry drogi i ruchu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Lp |Odcinek| Jezdnia
| Szerokość |Profil| Nawierzchnia | Pora | LAW/m |NatęŜenie|
Rodzaj
|Pręd |Poj.|
| |trasy |liczba |szero-|pasa |pobo-|wzdł. |
| doby |
|ruchu
|
ruchu
|kość |cięŜ|
| |
|
|kość |rozdz.|cza |jezdni|
|
|
|
|
|śr. |kie |
|---|-------|-------|------|------|-----|------|---------------|---------|---------|---------|---------------|-----|----|
| |
| m | m | m | m |
|
|
|dB(A)/mb |poj./
|
|km/h | % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|jezdni |jezdnię/h|
|
|
|
=========================================================================================================================
1
1-2
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
2
2-3
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
3
3-4
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
4
4-5
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
5
5-6
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
6
6-7
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
7
7-8
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
Koniec danych
- 62 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
HAŁAS PRZEMYSŁOWY i DROGOWY
PROGRAM SON2 WERSJA 1.0
___________________________________________________________________________
DANE WEJSCIOWE
-------------1. Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Partynia - Biesów odc. 5
2. Temperatura powietrza [st C.]= 10
3. Wilgotność względna powietrza [%]= 70
4. Tło akustyczne dB(A):
dzień : 0
wieczór : 0
noc
: 0
5. Rodzaj gruntu : grunt mieszany, wskaźnik gruntu G = 0.5
6. Droga (usytuowanie : 0- na ziemi, 1- na estakadzie, 2-w wykopie)
---------------------------------------------------------------------------------|Lp |Węzeł początkowy| Początek osi odcinka | Koniec osi odcinka
|Usytuo-|
| |-węzeł końcowy | x1
|
y1 | z1 |
x2
|
y2 | z2 |wanie |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| |
|
m
|
m
| m |
m
|
m
| m|
|
==================================================================================
1
1-2
96.3
420.7 0.0
109.5
300.0
0.0
0
2
2-3
109.5
300.0 0.0
117.1
233.4
0.0
0
3
3-4
117.1
233.4 0.0
127.7
181.2
0.0
0
4
4-5
127.7
181.2 0.0
131.6
162.2
0.0
0
5
5-6
131.6
162.2 0.0
133.6
83.2
0.0
0
6
6-7
133.6
83.2
0.0
133.2
0.3
0.0
0
7. Parametry drogi i ruchu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Lp |Odcinek| Jezdnia
| Szerokość |Profil| Nawierzchnia | Pora | LAW/m |NatęŜenie|
Rodzaj
|Pręd |Poj.|
| |trasy |liczba |szero-|pasa |pobo-|wzdł. |
| doby |
|ruchu
|
ruchu
|kość |cięŜ|
| |
|
|kość |rozdz.|cza |jezdni|
|
|
|
|
|śr. |kie |
|---|-------|-------|------|------|-----|------|---------------|---------|---------|---------|---------------|-----|----|
| |
| m | m | m | m |
|
|
|dB(A)/mb |poj./
|
|km/h | % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|jezdni |jezdnię/h|
|
|
|
=========================================================================================================================
1
1-2
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
2
2-3
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
3
3-4
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
4
4-5
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
5
5-6
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
6
6-7
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
Koniec danych
- 63 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
HAŁAS PRZEMYSŁOWY i DROGOWY
PROGRAM SON2 WERSJA 1.0
___________________________________________________________________________
DANE WEJSCIOWE
-------------1. Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Partynia - Biesów odc. 6
2. Temperatura powietrza [st C.]= 10
3. Wilgotność względna powietrza [%]= 70
4. Tło akustyczne dB(A):
dzień : 0
wieczór : 0
noc
: 0
5. Rodzaj gruntu : grunt mieszany, wskaźnik gruntu G = 0.5
6. Droga (usytuowanie : 0- na ziemi, 1- na estakadzie, 2-w wykopie)
---------------------------------------------------------------------------------|Lp |Węzeł początkowy| Początek osi odcinka | Koniec osi odcinka
|Usytuo-|
| |-węzeł końcowy | x1
|
y1 | z1 |
x2
|
y2 | z2 |wanie |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| |
|
m
|
m
| m |
m
|
m
| m|
|
==================================================================================
1
1-2
132.8
283.4 0.0
133.4
211.0
0.0
0
2
2-3
133.4
211.0 0.0
134.4
175.3
0.0
0
3
3-4
134.4
175.3 0.0
135.8
119.3
0.0
0
4
4-5
135.8
119.3 0.0
134.9
76.9
0.0
0
5
5-6
134.9
76.9
0.0
134.1
0.3
0.0
0
7. Parametry drogi i ruchu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Lp |Odcinek| Jezdnia
| Szerokość |Profil| Nawierzchnia | Pora | LAW/m |NatęŜenie|
Rodzaj
|Pręd |Poj.|
| |trasy |liczba |szero-|pasa |pobo-|wzdł. |
| doby |
|ruchu
|
ruchu
|kość |cięŜ|
| |
|
|kość |rozdz.|cza |jezdni|
|
|
|
|
|śr. |kie |
|---|-------|-------|------|------|-----|------|---------------|---------|---------|---------|---------------|-----|----|
| |
| m | m | m | m |
|
|
|dB(A)/mb |poj./
|
|km/h | % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|jezdni |jezdnię/h|
|
|
|
=========================================================================================================================
1
1-2
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
2
2-3
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
3
3-4
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
4
4-5
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
5
5-6
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
Koniec danych
- 64 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
HAŁAS PRZEMYSŁOWY i DROGOWY
PROGRAM SON2 WERSJA 1.0
___________________________________________________________________________
DANE WEJSCIOWE
-------------1. Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Partynia - Biesów odc. 7
2. Temperatura powietrza [st C.]= 10
3. Wilgotność względna powietrza [%]= 70
4. Tło akustyczne dB(A):
dzień : 0
wieczór : 0
noc
: 0
5. Rodzaj gruntu : grunt mieszany, wskaźnik gruntu G = 0.5
6. Droga (usytuowanie : 0- na ziemi, 1- na estakadzie, 2-w wykopie)
---------------------------------------------------------------------------------|Lp |Węzeł początkowy| Początek osi odcinka | Koniec osi odcinka
|Usytuo-|
| |-węzeł końcowy | x1
|
y1 | z1 |
x2
|
y2 | z2 |wanie |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| |
|
m
|
m
| m |
m
|
m
| m|
|
==================================================================================
1
1-2
137.1
313.2 0.0
167.2
254.1
0.0
0
2
2-3
167.2
254.1 0.0
173.8
240.3
0.0
0
3
3-4
173.8
240.3 0.0
182.6
214.7
0.0
0
4
4-5
182.6
214.7 0.0
191.4
157.6
0.0
0
5
5-6
191.4
157.6 0.0
193.9
146.9
0.0
0
6
6-7
193.9
146.9 0.0
211.9
100.1
0.0
0
7
7-8
211.9
100.1 0.0
232.8
54.3
0.0
0
8
8-9
232.8
54.3
0.0
237.1
42.4
0.0
0
9
9-10
237.1
42.4
0.0
241.2
27.3
0.0
0
10
10-11
241.2
27.3
0.0
245.0
0.4
0.0
0
7. Parametry drogi i ruchu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Lp |Odcinek| Jezdnia
| Szerokość |Profil| Nawierzchnia | Pora | LAW/m |NatęŜenie|
Rodzaj
|Pręd |Poj.|
| |trasy |liczba |szero-|pasa |pobo-|wzdł. |
| doby |
|ruchu
|
ruchu
|kość |cięŜ|
| |
|
|kość |rozdz.|cza |jezdni|
|
|
|
|
|śr. |kie |
|---|-------|-------|------|------|-----|------|---------------|---------|---------|---------|---------------|-----|----|
| |
| m | m | m | m |
|
|
|dB(A)/mb |poj./
|
|km/h | % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|jezdni |jezdnię/h|
|
|
|
=========================================================================================================================
1
1-2
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
2
2-3
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
3
3-4
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
4
4-5
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
5
5-6
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
6
6-7
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
7
7-8
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
8
8-9
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
9
9-10
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
10 10-11
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
Koniec danych
- 65 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
HAŁAS PRZEMYSŁOWY i DROGOWY
PROGRAM SON2 WERSJA 1.0
___________________________________________________________________________
DANE WEJSCIOWE
-------------1. Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Partynia - Biesów odc. 8
2. Temperatura powietrza [st C.]= 10
3. Wilgotność względna powietrza [%]= 70
4. Tło akustyczne dB(A):
dzień : 0
wieczór : 0
noc
: 0
5. Rodzaj gruntu : grunt mieszany, wskaźnik gruntu G = 0.5
6. Droga (usytuowanie : 0- na ziemi, 1- na estakadzie, 2-w wykopie)
---------------------------------------------------------------------------------|Lp |Węzeł początkowy| Początek osi odcinka | Koniec osi odcinka
|Usytuo-|
| |-węzeł końcowy | x1
|
y1 | z1 |
x2
|
y2 | z2 |wanie |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| |
|
m
|
m
| m |
m
|
m
| m|
|
==================================================================================
1
1-2
227.0
431.8 0.0
232.2
383.0
0.0
0
2
2-3
232.2
383.0 0.0
233.3
359.5
0.0
0
3
3-4
233.3
359.5 0.0
235.8
318.1
0.0
0
4
4-5
235.8
318.1 0.0
243.4
265.3
0.0
0
5
5-6
243.4
265.3 0.0
248.1
236.2
0.0
0
6
6-7
248.1
236.2 0.0
249.1
209.0
0.0
0
7
7-8
249.1
209.0 0.0
247.6
174.6
0.0
0
8
8-9
247.6
174.6 0.0
245.5
160.7
0.0
0
9
9-10
245.5
160.7 0.0
241.0
131.6
0.0
0
10
10-11
241.0
131.6 0.0
235.0
91.4
0.0
0
11
11-12
235.0
91.4
0.0
233.3
71.8
0.0
0
12
12-13
233.3
71.8
0.0
233.7
61.0
0.0
0
13
13-14
233.7
61.0
0.0
235.2
33.3
0.0
0
14
14-15
235.2
33.3
0.0
238.6
3.4
0.0
0
7. Parametry drogi i ruchu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Lp |Odcinek| Jezdnia
| Szerokość |Profil| Nawierzchnia | Pora | LAW/m |NatęŜenie|
Rodzaj
|Pręd |Poj.|
| |trasy |liczba |szero-|pasa |pobo-|wzdł. |
| doby |
|ruchu
|
ruchu
|kość |cięŜ|
| |
|
|kość |rozdz.|cza |jezdni|
|
|
|
|
|śr. |kie |
|---|-------|-------|------|------|-----|------|---------------|---------|---------|---------|---------------|-----|----|
| |
| m | m | m | m |
|
|
|dB(A)/mb |poj./
|
|km/h | % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|jezdni |jezdnię/h|
|
|
|
=========================================================================================================================
1
1-2
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
2
2-3
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
3
3-4
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
4
4-5
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
5
5-6
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
6
6-7
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
7
7-8
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
8
8-9
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
9
9-10
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
10 10-11
2
5.5
1.0
- 66 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
11
12
13
14
11-12
12-13
13-14
14-15
2
2
2
2
5.5
5.5
5.5
5.5
dzien
noc
44.7
39.4
10.0
3.0
płynny ciągły
płynny ciągły
50.0 10.0
60.0 7.0
dzien
noc
44.7
39.4
10.0
3.0
płynny ciągły
płynny ciągły
50.0 10.0
60.0 7.0
dzien
noc
44.7
39.4
10.0
3.0
płynny ciągły
płynny ciągły
50.0 10.0
60.0 7.0
dzien
noc
44.7
39.4
10.0
3.0
płynny ciągły
płynny ciągły
50.0 10.0
60.0 7.0
dzien
noc
44.7
39.4
10.0
3.0
płynny ciągły
płynny ciągły
50.0 10.0
60.0 7.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Koniec danych
HAŁAS PRZEMYSŁOWY i DROGOWY
PROGRAM SON2 WERSJA 1.0
___________________________________________________________________________
DANE WEJSCIOWE
-------------1. Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Partynia - Biesów odc. 9
2. Temperatura powietrza [st C.]= 10
3. Wilgotność względna powietrza [%]= 70
4. Tło akustyczne dB(A):
dzień : 0
wieczór : 0
noc
: 0
5. Rodzaj gruntu : grunt mieszany, wskaźnik gruntu G = 0.5
6. Droga (usytuowanie : 0- na ziemi, 1- na estakadzie, 2-w wykopie)
---------------------------------------------------------------------------------|Lp |Węzeł początkowy| Początek osi odcinka | Koniec osi odcinka
|Usytuo-|
| |-węzeł końcowy | x1
|
y1 | z1 |
x2
|
y2 | z2 |wanie |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| |
|
m
|
m
| m |
m
|
m
| m|
|
==================================================================================
1
1-2
241.5
439.9 0.0
244.3
415.1
0.0
0
2
2-3
244.3
415.1 0.0
250.6
380.2
0.0
0
3
3-4
250.6
380.2 0.0
260.9
288.6
0.0
0
4
4-5
260.9
288.6 0.0
262.6
266.4
0.0
0
5
5-6
262.6
266.4 0.0
261.1
248.8
0.0
0
6
6-7
261.1
248.8 0.0
244.4
203.8
0.0
0
7
7-8
244.4
203.8 0.0
223.9
137.8
0.0
0
8
8-9
223.9
137.8 0.0
220.5
108.1
0.0
0
9
9-10
220.5
108.1 0.0
169.4
119.0
0.0
0
7. Parametry drogi i ruchu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Lp |Odcinek| Jezdnia
| Szerokość |Profil| Nawierzchnia | Pora | LAW/m |NatęŜenie|
Rodzaj
|Pręd |Poj.|
| |trasy |liczba |szero-|pasa |pobo-|wzdł. |
| doby |
|ruchu
|
ruchu
|kość |cięŜ|
| |
|
|kość |rozdz.|cza |jezdni|
|
|
|
|
|śr. |kie |
|---|-------|-------|------|------|-----|------|---------------|---------|---------|---------|---------------|-----|----|
| |
| m | m | m | m |
|
|
|dB(A)/mb |poj./
|
|km/h | % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|jezdni |jezdnię/h|
|
|
|
=========================================================================================================================
1
1-2
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
2
2-3
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
3
3-4
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
4
4-5
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
5
5-6
2
5.5
1.0
dzien
44.7
10.0
płynny ciągły
50.0 10.0
noc
39.4
3.0
płynny ciągły
60.0 7.0
6
6-7
2
5.5
1.0
- 67 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
7
8
9
7-8
8-9
9-10
2
2
2
5.5
5.5
5.5
dzien
noc
44.7
39.4
10.0
3.0
płynny ciągły
płynny ciągły
50.0 10.0
60.0 7.0
dzien
noc
44.7
39.4
10.0
3.0
płynny ciągły
płynny ciągły
50.0 10.0
60.0 7.0
dzien
noc
44.7
39.4
10.0
3.0
płynny ciągły
płynny ciągły
50.0 10.0
60.0 7.0
dzien
noc
44.7
39.4
10.0
3.0
płynny ciągły
płynny ciągły
50.0 10.0
60.0 7.0
1.0
1.0
1.0
Koniec danych
Koniec danych
IX.2.3.2.
Podsumowanie wyniki hałasu
Odcinek obliczeniowy Nr 1
Poziom dźwięku A maksymalny , dzień . Nie uwzględniono źródeł pozornych , wartość największa
występuje w punkcie x = 170,y = 340 , z = 1.2 i wynosi 68.6 dB(A)
Poziom dźwięku A maksymalny , noc . Nie uwzględniono źródeł pozornych , wartość największa
występuje w punkcie x = 170,y = 340 , z = 1.2 i wynosi 63.3 dB(A)
Odcinek obliczeniowy Nr 2
Poziom dźwięku A maksymalny , dzień . Nie uwzględniono źródeł pozornych , wartość największa
występuje w punkcie x = 130,y = 50 , z = 1.2 i wynosi 67.7 dB(A)
Poziom dźwięku A maksymalny , noc . Nie uwzględniono źródeł pozornych , wartość największa
występuje w punkcie x = 130,y = 50 , z = 1.2 i wynosi 62.4 dB(A)
Odcinek obliczeniowy Nr 3
Poziom dźwięku A maksymalny , dzień . Nie uwzględniono źródeł pozornych , wartość największa
występuje w punkcie x = 175,y = 10 , z = 1.2 i wynosi 68.6 dB(A)
Poziom dźwięku A maksymalny , noc . Nie uwzględniono źródeł pozornych , wartość największa
występuje w punkcie x = 175,y = 10 , z = 1.2 i wynosi 63.3 dB(A)
Odcinek obliczeniowy Nr 4
Poziom dźwięku A maksymalny , dzień . Nie uwzględniono źródeł pozornych , wartość największa
występuje w punkcie x = 95,y = 90 , z = 1.2 i wynosi 68.3 dB(A)
Poziom dźwięku A maksymalny , noc . Nie uwzględniono źródeł pozornych , wartość największa
występuje w punkcie x = 95,y = 90 , z = 1.2 i wynosi 62.9 dB(A)
Odcinek obliczeniowy Nr 5
Poziom dźwięku A maksymalny , dzień . Nie uwzględniono źródeł pozornych , wartość największa
występuje w punkcie x = 95,y = 410 , z = 1.2 i wynosi 68.5 dB(A)
Poziom dźwięku A maksymalny , noc . Nie uwzględniono źródeł pozornych , wartość największa
występuje w punkcie x = 95,y = 410 , z = 1.2 i wynosi 63.2 dB(A)
Odcinek obliczeniowy Nr 6
- 68 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Poziom dźwięku A maksymalny , dzień . Nie uwzględniono źródeł pozornych , wartość największa
występuje w punkcie x = 130,y = 220 , z = 1.2 i wynosi 67.5 dB(A)
Poziom dźwięku A maksymalny , noc . Nie uwzględniono źródeł pozornych , wartość największa
występuje w punkcie x = 130,y = 275 , z = 1.2 i wynosi 62.1 dB(A)
Odcinek obliczeniowy Nr 7
Poziom dźwięku A maksymalny , dzień . Nie uwzględniono źródeł pozornych , wartość największa
występuje w punkcie x = 165,y = 265 , z = 1.2 i wynosi 68.9 dB(A)
Poziom dźwięku A maksymalny , noc . Nie uwzględniono źródeł pozornych , wartość największa
występuje w punkcie x = 165,y = 265 , z = 1.2 i wynosi 63.5 dB(A)
Odcinek obliczeniowy Nr 8
Poziom dźwięku A maksymalny , dzień . Nie uwzględniono źródeł pozornych , wartość największa
występuje w punkcie x = 225,y = 420 , z = 1.2 i wynosi 68.0 dB(A)
Poziom dźwięku A maksymalny , noc . Nie uwzględniono źródeł pozornych , wartość największa
występuje w punkcie x = 225,y = 420 , z = 1.2 i wynosi 62.7 dB(A)
Odcinek obliczeniowy Nr 9
Poziom dźwięku A maksymalny , dzień . Nie uwzględniono źródeł pozornych , wartość największa
występuje w punkcie x = 225,y = 150 , z = 1.2 i wynosi 69.0 dB(A)
Poziom dźwięku A maksymalny , noc . Nie uwzględniono źródeł pozornych , wartość największa
występuje w punkcie x = 225,y = 150 , z = 1.2 i wynosi 63.7 dB(A)
- 69 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
IX.2.4.
MAPY HAŁASU
Rysunek 19. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 1) – pora dzienna – stan projektowany.
- 70 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Rysunek 20. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 1) – pora nocna – stan projektowany.
- 71 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Rysunek 21. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 2) – pora dzienna – stan projektowany
- 72 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Rysunek 22. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 2) – pora nocna – stan projektowany
- 73 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Rysunek 23. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 3) – pora dzienna – stan projektowany
- 74 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Rysunek 24. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 3) – pora nocna – stan projektowany
- 75 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Rysunek 25. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 4) – pora dzienna – stan projektowany
- 76 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Rysunek 26. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 4) – pora nocna – stan projektowany
- 77 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Rysunek 27. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 5) – pora dzienna – stan projektowany
- 78 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Rysunek 28. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 5) – pora nocna – stan projektowany
- 79 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Rysunek 29. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 6) – pora dzienna – stan projektowany
- 80 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Rysunek 30. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 6) – pora nocna – stan projektowany
- 81 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Rysunek 31. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 7) – pora dzienna – stan projektowany
- 82 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Rysunek 32. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 7) – pora nocna – stan projektowany
- 83 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Rysunek 33. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 8) – pora dzienna – stan projektowany
- 84 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Rysunek 34. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 8) – pora nocna – stan projektowany
- 85 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Rysunek 35. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 9) – pora dzienna – stan projektowany
- 86 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Rysunek 36. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 9) – pora nocna – stan projektowany
- 87 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
IX.2.4.1.
Diagnozowanie poziomu drgań
Z punktu widzenia oceny oddziaływania drgań drogowych na środowisko mogą być istotne
tylko drgania wzbudzane przejazdami autobusów (miejskich i dalekobieżnych, przegubowych
i pojedynczych, pełnych i pustych) oraz samochodów ciężarowych (pustych i pełnych, z przyczepami
i bez przyczep). Drgania od przejazdów samochodów osobowych, mikrobusów i małych wozów
dostawczych są nieistotne i nic ma potrzeby ich uwzględniania w analizie dynamicznej budynków.
Drgania takie nic są szkodliwe dla budynków i nie są uciążliwe dla ludzi przebywających w tych
budynkach. Pracujące maszyny drogowe (frezerki, walce wibracyjne) mogą również, wywoływać
drgania podobne do wzbudzanych ruchem pojazdów ciężkich (lub większe). Walce drogowe wywołują drgania ciągłe o niskiej i wysokiej częstotliwości.
Najniższy poziom drgań jest wzbudzany w trakcie przejazdu przez nawierzchnię betonową.
Z kolei nawierzchnie z betonu asfaltowego są lepsze niż brukowe. Pomimo, że nie stwierdzono
jednoznacznych zależności między ciężarem brutto pojazdów a efektami dynamicznymi, jakie
wywołują pojazdy w trakcie przejazdu, to jednak ocenia się, że im większy jest ciężar brutto czyli
masa pojazdu, tym większa jest bezwzględna wartość obciążenia dynamicznego i z tego względu
intensywność drgań jezdni i gruntu może rosnąć wraz ze wzrostem ogólnego ciężaru pojazdu. Duże
samochody ciężarowe takie jak „volvo”, „man”, „scania”, „renault” są dobrze uresorowane w dobrym
stanie technicznym i mimo, że są cięższe niż np. „stary”, „kamazy”, „jelcze”, stare „tatry” wzbudzają
niższy poziom drgań niż te drugie.
Z przeprowadzonych badań wynika, że puste samochody ciężarowe różnego typu mogą
wzbudzać w podłożu gruntowym taki sam poziom drgań (a nawet większy), jak te same pojazdy
obciążone. Z najwyższym poziomem drgań trzeba się liczyć w przypadku jazdy pojazdu z przyczepą,
bowiem należy sumować drgania od ciągnika i przyczepy. Jeśli blisko siebie jedzie kilka pojazdów, to
ich oddziaływanie na poziom wzbudzanych drgań może się nakładać, co z kolei może spowodować
kilkakrotny wzrost poziomu drgań względem poziomu wywołanego pojedynczym pojazdem.
Z danych literaturowych wynika, że jeśli nierówności nawierzchni drogi są rzędu 30 mm, to w
budynkach do 3 a nawet 4 kondygnacji (szczególnie posadowionych na słabym podłożu) może
wystąpić poziom drgań powodujący, przy ich długotrwałym działaniu, rysowanie się tynków i wypraw
malarskich (tzw. uszkodzenia kosmetyczne).
W przypadku skargi użytkownika budynku, domagającego się odszkodowania za powstałe
jego zdaniem uszkodzenia powodowane ruchem pojazdów, niezbędne są pomiary rzeczywistego
poziomu drgań budynku i ocena ich szkodliwości. Ruch pojazdów drogowych nie wzbudza drgań
(nawet przy dużych nierównościach nawierzchni), które mogłyby powodować uszkodzenia nośnych
- 88 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
elementów konstrukcyjnych budynków. Jest możliwe wystąpienie w budynkach drgań uciążliwych
dla ludzi nawet w przypadku mniejszych niż w/w nierówności nawierzchni, głównie w przypadku
budynków ze stropami drewnianymi. Drgania pionowe tych stropów mogą być intensywniejsze niż
wymagany poziom komfortu określony normą.
Ruch pojazdów samochodowych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku posadowionego na
niespoistym gruncie trwający wiele dziesiątków lat może spowodować nierównomierne osiadanie
budynku (zwiększone od strony drogi). Jeśli nawierzchnia drogi jest równa, to na ogół nie należy
spodziewać się szkodliwego na budynki i uciążliwego dla ludzi (przebywających w tych budynkach)
oddziaływania drgań drogowych. W budynkach ze stropami drewnianymi drgania drogowe nawet
w przypadku równych nawierzchni jezdni mogą sporadycznie wzbudzać uciążliwe dla ludzi pionowe
drgania stropów. Różne maszyny drogowe również mogą wzbudzać uciążliwe dla ludzi drgania
budynków.
IX.2.4.2.
MoŜliwości zmniejszenia wpływu drgań na środowisko.
Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na wzbudzane pojazdami drgania jest równość
nawierzchni drogi. Utrzymanie równej jezdni zwykle eliminuje problem szkodliwości drgań
drogowych na otoczenie i budynki. Tylko w wyjątkowych przypadkach drgania drogowe mogą
powodować uszkodzenia budynków. Przejazdy autobusów wzbudzają stosunkowo wysoki poziom
drgań. Przebiegi tych drgań są dość regularne, prawie okresowe (aczkolwiek z narastającą i malejącą
amplitudą). Jeśli się zdarzy, że częstotliwość rezonansowa poziomych drgań budynku jest zgodna
z dominującymi częstotliwościami drgań wzbudzanych przejazdami pojazdów (autobusów), wówczas
poziom drgań budynku może być na tyle wysoki, że może przyspieszać tzw. uszkodzenia kosmetyczne
(rysowanie tynków i wypraw malarskich).
Mimo równej nawierzchni w budynkach ze stropami drewnianymi drgania drogowe mogą
sporadycznie być uciążliwe dla ludzi przebywających w budynkach i biernie te drgania odbierających.
Konstrukcja drogi im bardziej jest wytrzymała podbudowa nawierzchni, tym lepsza jest droga z
uwagi na wzbudzanie drgań. Droga przystosowana do ciężkiego ruchu stwarza mniejsze możliwości
powstania nierówności.
IX.2.5.
Gospodarka odpadami
W trakcie eksploatacji odcinka drogi będą powstawać następujące rodzaje odpadów:
 odpady powstające w wyniku konserwacji poboczy, które można sklasyfikować jako: koszona
trawa oraz inne odpady podlegające biodegradacji (kod klasyfikacji 20 02 03), tj. butelki szklane
- 89 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
i plastikowe, złom oraz inne odpady mogące znajdować się w rowach przydrożnych. Powyższe
odpady ze względu na swój charakter powinny zostać składowane na wysypisku odpadów
komunalnych. Niedopuszczalne jest wykorzystanie skoszonej trawy jako paszy dla bydła z uwagi
na jej zanieczyszczenie ropopochodnymi oraz metalami ciężkimi.
 odpady z czyszczenia ulic i placów (kod klasyfikacji 20 03 03) ilość odpadów do 10 Mg/rok.
 odpady asfaltów (kod klasyfikacji 17 03 01 asfalt zawierający smołę, 17 03 02 asfalt niezawierający
smoły) powstające przy pracach remontowych i modernizacyjnych Ilość odpadów do 10 Mg/rok
Podsumowując należy stwierdzić, ze powstające rodzaje odpadów są typowymi odpadami
powstającymi w budownictwie drogowym, które nie stwarzają zagrożenia dla środowiska
w przypadku właściwego wtórnego wykorzystania i składowania.
IX.2.6.
Oddziaływanie na glebę i wody podziemne
W fazie eksploatacji przewiduje się następujące zagrożenia dla powierzchni ziemi:
 trwałe zajęcie terenu i wyłączenie go z innych sposobów użytkowania,
 zanieczyszczenie powierzchni ziemi, materiałem ze ścierania opon i powierzchni
bitumicznej, smarami, olejem, środkami napędowymi, przewożonymi substancjami itp.
 Zanieczyszczenie jezdni i poboczy trasy substancjami chemicznymi stosowanymi do
zimowego utrzymywania drogi,
 Trwała zmiana pokrycia terenu powierzchni utwardzonej
Większość z tych zagrożeń nie jest możliwa do uniknięcia – ich istota wynika z planowanej
inwestycji. W trakcie bieżącej eksploatacji drogi gleby w bezpośrednim sąsiedztwie będą poddane
wpływowi zanieczyszczeń komunikacyjnych. Ich zasięg jest trudny do określenia a wynosić może
do 50 m (w zależności od parametrów ruchu i usytuowania). Ocenę stanu zanieczyszczenia gleb
przeprowadza się najczęściej w oparciu o określenie poziomu zawartości metali ciężkich (m.in.
kadmu, ołowiu, miedzi, cynku) w glebie.
Według badań WIOŚ w Rzeszowie oraz Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Rzeszowie
stężenia metali ciężkich w glebie na obszarze gminy odpowiadały zawartości uznawanej za
naturalną. Nie stwierdzono widocznego wpływu komunikacji na istotny wzrost stężeń metali
ciężkich w glebie. Dlatego też na zasadzie analogi przyjęto, że wpływ przebudowanej drogi na
środowisko glebowe nie będzie stanowił zagrożenia dla środowiska. Trudny do oszacowania jest
zasięg negatywnego oddziaływania środków chemicznych używanych do utrzymania bezpiecznych
warunków jazdy w okresie zimowym. Informacje literaturowe nie wskazują na podwyższenie
zagrożenia dla terenów w odległościach powyżej 10-15 m od drogi. Natomiast istotna jest ilość
- 90 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
stosowanych środków, które w tych warunkach mikroklimatycznych mogą być wyższe od
dopuszczalnych ilości tj. 2 kg/m2/rok. Uciążliwości tej jednak nie są zagrożeniem.
IX.2.7.
Surowce mineralne
Brak oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan surowców mineralnych.
IX.2.8.
Promieniowanie jonizujące i elektromagnetyczne
Brak źródeł promieniowania jonizującego i elektromagnetycznego.
IX.2.9.
Dobra materialne i dziedzictwa kultury
Brak w najbliższym otoczeniu dóbr materialnych i dziedzictwa kultury.
IX.2.10.
Ochrona interesów osób trzecich
W przypadku realizacji projektowanej inwestycji – obejmującej przebudowę drogi osobami
trzecimi są właściciele gruntów i nieruchomości znajdujących się w rejonie projektowanej
inwestycji oraz użytkownicy drogi w obecnym stanie. Podstawowe korzycie związane z rozbudową
drogi to przede wszystkim zwiększenie płynności ruchu co przyczyni się do ogólnej poprawy
bezpieczeństwa ruchu. Interesy okolicznych mieszkańców powinny zostać zapewnione poprzez
zapewnienie dostępu do drogi publicznej bez dodatkowych utrudnień i ograniczeń w zakresie
komunikacji lokalnej, wykonania zjazdów do zabudowań w miejscach dotychczasowych zjazdów,
ograniczenie czasu wykonywania najbardziej uciążliwych robót budowlanych do pory dziennej.
W trakcie budowy może wystąpić zwiększenie natężenia hałasu emitowanego do
środowiska. Uciążliwość ta związana będzie z prowadzeniem robót budowlano – drogowych
z użyciem ciężkiego sprzętu drogowego. W trakcie tych prac nastąpi zwiększenie emisji hałasu do
środowiska. Z uwagi na krótki czas trwania tej fazy w stosunku do okresu eksploatacji nie będzie
ona mieć istotnego wpływu na klimat akustyczny środowiska.
W trakcie eksploatacji emisja hałasu do środowiska związana z omawianym odcinkiem
drogi – osiągnie swoją ponadnormatywną tereny zlokalizowane do ok. 5 m od krawędzi drogi.
Z chwilą
wystąpienia przekroczeń należy, rozważyć możliwość pomocy mieszkańcom posesji
w wykonaniu ekranów zielonych (nasadzenia drzew i krzewów) oraz wymianie okien (na okna
bardziej
dźwiękoszczelne).
W analizowanym
przypadku
wykonanie
trwałych
ekranów
akustycznych nie przeniosło by należytego efektu z powodu częstych zjazdów z drogi powiatowej
na posesje właścicieli. Za wykonaniem nasadzeń drzew i wymianą stolarki okiennej, a nie
- 91 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
wykonaniem stałych ekranów przemawia fakt, że brak jest możliwości technicznych (większa ilość
domów leży w bliskiej odległości od drogi oraz pasa chodnika).
Przy dotrzymaniu warunków zawartych w niniejszym raporcie ochrona interesów osób
trzecich zostanie zapewniona w należyty sposób.
IX.3.
ETAP LIKWIDACJI.
Nie przewiduje się likwidacji obiektu lecz raczej przebudowę (rozbudowę drogi). Uciążliwości
dla tej fazy są analogiczne jak dla fazy budowy inwestycji. Wobec małego prawdopodobieństwa
likwidacji inwestycji w przewidywanym horyzoncie czasowym można uznać ewentualne zagrożenia z
tego tytułu za mało istotne. W przypadku konieczności fizycznej likwidacji np. fragmentu drogi czy
infrastruktury (wyburzenie) nastąpi niezorganizowana emisja spalin z dojeżdżających samochodów
wywożących gruz oraz hałas samochodów i prac rozbiórkowych. Gruz i materiały z rozbiórki zostaną
wykorzystane gospodarczo, a uciążliwości związane z tym etapem będą krótkotrwałe. Ewentualna
likwidacja (przy stosowanych technologiach) nie pozostawi trwałych zagrożeń dla środowiska.
X.
UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU
Wybrany wariant przedsięwzięcia jest najbardziej korzystny dla środowiska a zastosowane
rozwiązania techniczno – technologiczne moŜliwymi przy obecnej lokalizacji i obowiązujących
przepisach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Występuje minimalne oddziaływanie
w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, emisji hałasu oraz zagroŜenie dla gleby, wód
podziemnych i powierzchniowych.
Występujące zagroŜenia nie powodują jednak przekroczeń norm dopuszczalnych
w środowisku a zastosowane rozwiązania techniczno – technologiczne odpowiadają najnowszym
osiągnięciom europejskim w branŜy. Przebudowa drogi nie będzie miała ponadnormatywnego
wpływu na ludzi, faunę, florę, wody powierzchniowe, klimat, dobra materialne, dobra kultury,
krajobraz oraz wzajemne oddziaływania między tymi elementami.
XI.
KRÓTKA
CHARAKTERYSTYKA
ODDZIAŁYWAŃ
DROGOWYCH I URZĄDZEŃ OBSŁUGI RUCHU NA ŚRODOWISKO
Oddziaływania pozytywne
- 92 -
INWESTYCJI
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Głównym uzasadnieniem dla budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi, skrzyżowania, węzła
lub innych obiektów drogowych są zazwyczaj korzyści ekonomiczne i społeczne odnoszone przez
mieszkańców i użytkowników drogi, które mogą obejmować:
Uzyskanie dostępności, dojazdu, zmniejszenie strat czasu i redukcję czasu podróży,
Poprawę bezpieczeństwa ruchu użytkowników nowej drogi/skrzyżowania w porównaniu do
korzystania dotychczasowej drogi/skrzyżowania,
Zwiększenie przepustowości oraz zmniejszenie przeciążenia istniejących odcinków dróg
i skrzyżowań,
Zmniejszenie kosztów ruchu i kosztów utrzymania drogi,
Możliwość skoncentrowania ruchu ciężkich pojazdów na drogach przebiegających przez
mniej wrażliwe otoczenie,
Podwyższenie komfortu jazdy,
Wpływ na rozwój terenu (produkcji rolnej, przemysłowej, handlu i usług, budownictwa,
eksploatacji obszaru itd.) i stworzenie nowych miejsc pracy,
Wpływ na rozwój turystyki,
Pobudzenie aktywności gospodarczej osiedli i miejscowości usytuowanych wzdłuż drogi.
Budowa nowej drogi, pociąga za sobą zazwyczaj wiele uciążliwości dla bezpośredniego
otoczenia. Budowa ta może jednak w innym miejscu lub pod innymi względami przynieść korzyści
dla bezpośredniego i dalszego otoczenia. Przykładem może być budowa obwodnicy, gdzie przy
podejmowaniu decyzji najważniejsze mogą być korzyści dla otoczenia dotychczasowej trasy przejazdu
przebiegającej przez środek miejscowości.
Korzyści dla środowiska płynące z budowy nowego połączenia drogowego (obwodnica,
połączenia dwóch miejscowości itp.), budowy odcinka autostrady lub drogi ekspresowej, budowy
arterii miejskiej lub obiektów punktowych, takich jak skrzyżowanie, węzeł czy parking, ujawniają się
zasadniczo przy rozpatrywaniu tzw. wariantu zerowego, polegającego na zaniechaniu realizacji danej
inwestycji drogowej, czyli dalszej eksploatacji istniejącej infrastruktury. Należy zwrócić uwagę, że
obecnie inwestycje drogowe są realizowane z uwzględnieniem ochrony środowiska, co nie miało
miejsca przed laty.
Droga dobrze zaprojektowana w krajobrazie zamiejskim lub miejskim, z właściwą
koordynacją przestrzenną elementów geometrycznych i właściwie eksploatowana, może wywierać
również pozytywny wpływ na środowisko przez:
Poprawę jakości krajobrazu w strefach, gdzie jest on zniszczony (np. w rejonie hałd, wysypisk,
wyrobisk),
Uczestniczenie w tworzeniu nowej struktury krajobrazu (droga jest elementem fizycznym i jej
oddziaływanie może być równie silne jak innych obiektów, upraw, zalesienia itp.),
- 93 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Przejecie ruchu ze stref wrażliwych na niekorzystne oddziaływania i zagrożonych
środowiskowo, np. obwodnice przejmujące ruch z dróg przechodzących przez miejscowości
i śródmieścia małych miast lub przechodzących w pobliżu obiektów zabytkowych,
Poprawę warunków funkcjonowania wybranych stref miasta wraz z poprawą bezpieczeństwa
ruchu w tych strefach, przez stworzenie możliwości uspokojenia ruchu i odtworzenia
wspólnot w osiedlach i przy drogach, dzięki budowie obwodnic drogowych,
Wywieranie wpływu na zagospodarowanie obszaru, przez tworzenie sieci połączeń
determinujących rozwój i przestrzenne rozmieszczenie różnych funkcji w obszarze (uprawy,
przemysł, handel, i inne usługi, nauka, mieszkalnictwo, rekreacja itp.),
Stwarzanie szans dobrego eksponowania walorów zabytkowych lub przyrodniczych obszaru,
do czego może się przyczynić odpowiednie prowadzenie drogi.
XII.
OPIS
PRZEWIDYWANYCH
ZNACZĄCYCH
ODDZIAŁYWAŃ
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO (stany awaryjne)
Wydzielić można dwie grupy awarii możliwych do przewidzenia. Pierwsze to awarie
techniczne samej trasy, jej ciągu drogowego oraz bardziej prawdopodobne i groźniejsze w skutki
awarie związane z uwolnieniem przewożonych substancji zwłaszcza chemicznych i paliw płynnych
w czasie wypadków drogowych.
W zależności od przewożonego i rozlanego medium oraz ilości i czasu zalegania na
powierzchni ziemi może nastąpić w różnym stopniu skażenie powietrza i gleb.
Przyczyny wypadków na drogach związane są z:
•
nadmierną prędkością,
•
zróżnicowaniem prędkości,
•
niekontrolowana zmiana kierunku ruchu pojazdu,
•
nagłymi zmianami prędkości,
•
nagłym wtargnięciem pieszych na drogę,
•
nagłym wtargnięciem zwierząt na drogę,
•
dużym natężeniem ruchu,
•
złymi warunkami meteorologicznymi (mgła, opad, gołoledź, itp.),
•
wpływem trasy na stan psychologiczny kierowcy,
•
rozlaniem substancji mogącej spowodować niekontrolowany poślizg,
•
warunkami technologicznymi drogi.
- 94 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Droga
będzie
wykorzystywana
m.in.
do
przewozu
różnego
rodzaju
ładunków
niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu w ruchu samochodowym. Najpoważniejszymi
skutkami dla środowiska wypadków na tym odcinku drogi mogą być wycieki paliw lub substancji
toksycznych, ewentualnie ulatnianie się gazów z rozszczelnionych zbiorników i beczek – w tym
także toksycznych.
Najważniejszym zagrożeniem wynikającym z budowy drogi będzie zwiększone ryzyko
związane z wtargnięciem pieszych
na jezdnię (głownie dzieci). Dla zminimalizowania
prawdopodobieństwa wypadków winno być zapewnione oświetlenie (szczególnie skrzyżowań),
oznakowania pionowe i poziome na jezdniach, dobra widoczność na rozjazdach oraz dojazdach do
skrzyżowań a w okresach zimowych służby drogowe winny usuwać śliskość zimową jezdni.
Głównym potencjalnym niebezpieczeństwem związanym z eksploatacją projektowanej
drogi jest przewóz materiałów niebezpiecznych transportem drogowym, a szczególności przewóz
paliw płynnych. Kontrole drogowe wykazują szereg uchybień w odniesieniu do warunków
przewozu materiałów niebezpiecznych określonych przepisami prawa. Jednocześnie rośnie liczba
samochodów poruszających się po drogach (ponad dwukrotny wzrost w ostatnim dziesięcioleciu).
Okoliczności powyższe wskazują, iż należy liczyć się z możliwością wystąpienia awarii
polegających na rozlaniu się ładunku autocysterny przewożące materiały niebezpieczne.
Zwiększone ryzyko zdarzeń awaryjnych będzie miało miejsce w okresie budowy.
Przeciwdziałać temu należy poprzez odpowiednią organizację ruchu, w szczególności przez
ograniczenie prędkości ruch pojazdów, oraz przez zabezpieczenie placu budowy czasowymi
barierami ochronnymi.
Możliwości oddziaływania na bezpieczeństwo ruchu poprzez rozwiązania techniczne są
z natury rzeczy ograniczone i dlatego zarządca drogi powinien zadbać, aby w razie wystąpienia
awarii były dostępne metody i środki pozwalające na szybkie i skuteczne likwidowanie jej skutków
(dotyczy to zarówno okresu budowy jak i eksploatacji).
Wnioskuję o uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie awaryjnym.
XIII. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE,
OGRANICZANIE
LUB
KOMPENSACJĘ
PRZYRODNICZĄ
NEGATYWNYCH
ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO.
Kompensacja przyrodnicza środowiska nie jest konieczna, gdyż nie stwierdzono istotnych
negatywnych oddziaływań na środowisko.
- 95 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
XIV. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA KONIECZNE
JEST USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UśYTKOWANIA
Ze względu na dotrzymywanie obecnie obowiązujących standardów emisyjnych nie jest
konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego uŜytkowania.
XV. MOśLIWOŚĆ OGRANICZENIA UJEMNYCH SKUTKÓW ODDZIAŁYWANIA
Inwestycja ta nie przyczyni się do zmiany w sposobie zagospodarowania i wykorzystania
terenów położonych w bezpośrednim jej sąsiedztwie. W celu zabezpieczenia środowiska
naturalnego należy doprowadzić do ograniczenia ujemnych oddziaływań. W fazie prac
budowlanych działania te winny dotyczyć:
-
Przed wprowadzeniem na teren maszyn należy usunąć wszelkie źródła wycieków
materiałów smarnych i innych płynów eksploatacyjnych.
-
Tereny objęte pracami ziemnymi bądź zdewastowane muszą być przywrócone do stanu
wyjściowego.
-
Należy przy wykonywaniu niwelacji terenu selektywnie zdejmować darń i warstwę
próchniczą do wykorzystania przy pracach rekultywacyjnych.
-
W przypadku zetknięcia się podczas prowadzonych robót z wodami podskórnymi
należy dążyć do ich zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem.
W fazie eksploatacji drogi należy rozważyć koncepcję wykonania pomiarów hałasu na
odcinkach drogi, gdzie poziom hałasu przekracza dopuszczalne normy. Z chwilą wystąpienia
przekroczeń należy, rozważyć możliwość pomocy mieszkańcom posesji w wykonaniu ekranów
zielonych (nasadzenia drzew i krzewów) oraz wymianie okien (na okna bardziej dźwiękoszczelne).
- 96 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
XVI. ANALIZA MOśLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH
Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM
KaŜda nowa inwestycja moŜe być potencjalnym źródłem konfliktów społecznych.
W naszym przypadku mamy do czynienia z przebudową odcinka drogowego. Zastosowane
rozwiązania pozwalają na minimalizację zagroŜeń konfliktem społecznym, w związku
z planowanym przedsięwzięciem.
Etap budowy nie utrudni w duŜym stopniu eksploatacji sąsiednich budynków uŜytkowo –
mieszkalnych. RównieŜ praktyka ostatnich lat przy wzrastającym poziomie wiedzy ekologicznej
zarówno inwestorów, jak i społeczeństwa wskazuje, ze budowane drogi nie powodowały sytuacji
konfliktowych.
Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane z wykorzystaniem istniejącego uzbrojenia
terenu. Dotrzymanie określonych w opracowaniu warunków korzystania ze środowiska winno
skutecznie eliminować moŜliwe konflikty społeczne.
XVII. PRZEDSTAWIENIE
PLANOWANEGO
PROPOZYCJI
PRZEDSIĘWZIĘCIA
MONITORINGU
NA
ETAPIE
ODDZIAŁYWANIA
JEGO
BUDOWY
I EKSPLOATACJI
Wielkość oddziaływania obiektu w zakresie zanieczyszczenia powietrza i emisji hałasu do
środowiska nie uzasadnia prowadzenia systematycznych pomiarów wielkości oddziaływania
w środowisku.
XVIII. WNIOSKI
DOTYCZĄCE
GOSPODARCZEGO
KORZYSTANIA
ZE
ŚRODOWISKA
•
Korzystanie ze środowiska nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych przepisów dla
wszystkich elementów środowiska i rodzajów oddziaływania (przy zachowaniu warunków
raportu).
•
UciąŜliwość obiektów nie przekracza granicy pasa drogowego.
•
Nie są w związku z planowaną inwestycją naruszone interesy osób trzecich (w tym
właścicieli sąsiednich działek).
- 97 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
•
W projekcie przebudowy drogi powiatowej uwzględniono wszystkie wymagania, zalecenia
i wnioski zawarte w przepisach dotyczących ochrony środowiska,
•
Przy zmianie technologii na etapie budowy lub eksploatacji obiektu konieczne są
wcześniejsze uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska.
Podsumowanie wniosków
Po analizie przedsięwzięcia w postaci przebudowy drogi gminnej i przewidzianej do
stosowania technologii na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzam, Ŝe dla analizowanej
inwestycji zachowane będą przepisy ochrony środowiska,
UciąŜliwość obiektów nie przekracza norm dopuszczalnych poza terenem działek
Inwestora oraz nie narusza interesów osób trzecich pod warunkiem wykonania obiektów zgodnie
z projektem budowlanym i zaleceniami niniejszego opracowania.
XIX. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI
LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC
RAPORT
W trakcie opracowywania niniejszego raportu … nie napotkano na trudności wynikające
z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy z uwagi na charakter inwestycji.
XX. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA
RAPORTU ORAZ AKTY PRAWNE
1. Przepisy ogólne
Dz.U.06.129.902 - j.t.
ustawa
2001.04.27
Prawo ochrony środowiska.
Dz.U.02.122.1055
rozp. 2002.07.26
Rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów
przyrodniczych albo środowiska jako całości.
Dz.U.04.257.2573
rozp. 2004.11.09
Określenie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko.
Dz.U.03.192.1883
rozp. 2003.10.30
Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposoby sprawdzania dotrzymania
tych poziomów.
Dz.U.03.59.529
rozp. 2003.02.27
Rodzaje wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia,
przekazywane właściwym organom ochrony środowiska oraz terminy i sposób ich prezentacji.
Dz.U.03.18.164
rozp. 2003.01.17
- 98 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Rodzaje wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii
tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony
środowiska, oraz terminy i sposoby ich prezentacji.
Dz.U.04.283.2842
rozp. 2004.12.23
Wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji.
Dz.U.02.165.1359
rozp. 2002.09.09
Standardy jakości gleby oraz standardy jakości ziemi.
Dz.U.07.121.840
rozp. 2007.06.20
Informacje dotyczące ruchów masowych ziemi.
Dz.U.07.79.537
rozp. 2007.04.12
Warunki i zakres dostępu do wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska.
Dz.U.07.45.294
rozp. 2007.03.02
Wzór raportu wojewódzkiego zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz sposób jego
przedstawiania.
Dz.U.05.252.2128
rozp. 2005.12.15
Wzory wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości
należnych opłat i sposób przedstawiania tych informacji i danych.
Dz.U.02.155.1298
rozp. 2002.09.09
Opracowania ekofizjograficzne.
Dz.U.03.80.731
rozp. 2003.04.08
Rodzaje instalacji, dla których prowadzący mogą ubiegać się o ustalenie programu dostosowawczego.
Dz.U.01.100.1085
ustawa
2001.07.27
Wprowadzenie ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw.
Dz.U.07.75.493
ustawa
2007.04.13
Zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawa.
Dz.U.06.227.1658
ustawa
2006.12.06
Zasady prowadzenia polityki rozwoju.
2. Ochrona powietrza
Dz.U.02.87.796
rozp. 2002.06.06
Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu, alarmowe poziomy niektórych substancji w
powietrzu oraz marginesy tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji.
Dz.U.02.87.798
rozp. 2002.06.06
Ocena poziomów substancji w powietrzu.
Dz.U.02.115.1003
rozp. 2002.07.05
Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza.
Dz.U.04.283.2839
rozp. 2004.12.22
Rodzaje instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.
Dz.U.05.260.2181
rozp. 2005.12.20
Standardy emisyjne z instalacji.
Dz.U.04.283.2840
rozp. 2004.12.22
Przypadki, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.
Dz.U.06.63.445
rozp. 2006.04.05
Zakres i sposób przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza.
Dz.U.03.1.12
rozp. 2002.12.05
Wartość odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.
Dz.U.04.122.1271
rozp. 2004.04.22
Wymagania, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska.
3. Ochrona przed hałasem
Szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem.
Dz.U.07.120.826
rozp. 2007.06.14
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.
Dz.U.07.106.729
rozp. 2007.06.04
Ustalanie wartości wskaźnika hałasu LDWN.
Dz.U.03.18.164
rozp. 2003.01.17
Rodzaje wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii
tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony
środowiska, oraz terminy i sposoby ich prezentacji.
- 99 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
Dz.U.03.35.308
rozp. 2003.01.23
Wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez
zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem.
Dz.U.07.1.8
rozp. 2006.12.14
Drogi, linie kolejowe i lotniska, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie
akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz
sposoby określania granic terenów objętych tymi mapami.
Dz.U.05.263.2202
rozp. 2005.12.21
Zasadnicze wymagania dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do
środowiska.
Dz.U.04.140.1486
rozp. 2004.05.19
Zakazy lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony
przed hałasem.
Dz.U.04.122.1271
rozp. 2004.04.22
Wymagania, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska.
Ponadto w opracowaniu wykorzystano:
Programy komputerowe do obliczeń w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem.
Wskazówki metodyczne do oceny stopnia zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych produktami
ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi w procesach rekultywacji - PIOŚ Warszawa
1994 r.;
Stanisław Chruściel, Maciej Nowicki. Problemy obliczeniowe w ochronie atmosfery. Wydawnictwo
Politechniki Warszawskiej Warszawa 1977.
Jan Konieczyński „Oczyszczanie gazów odlotowych" Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice
1993r.;
Praca zbiorowa pod kierunkiem Marii Suchy Stan środowiska w województwie podkarpackim
- Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Biblioteka Monitoringu
Środowiska Rzeszów 2007.
- 100 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
XXI. DANE I WYNIKI DO OBLICZEŃ – emisja zanieczyszczeń
OBLICZANIE STANU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
SYSTEM OPA03 PROGRAM OPA03 WERSJA 2.0 DLA PC
według metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu
określonej w rozp. MŚ DZ.U. Nr 1 poz. 12 z 08.01.2003
___________________________________________________________________________
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Partynia - Biesów
PROGRAM OPA03 DANE WEJŚCIOWE
---------------------------I.1 Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu z0 [m]
-------------------------------------Współczynnik szorstkości z0
Rok
Zima
Lato
======================================
0.40000
0.40000
0.40000
I.2 Stacja meteorologiczna: RZESZOW
Obserwacje meteorologiczne: niemodyfikowane
II. Wartości odniesienia (Dz.U.Nr 1 z 2003 R. poz. 12) lub
dopuszczalne poziomy substancji łącznie z marginesami
tolerancji dla danego roku (Dz.U. Nr 87 z 2002 r. poz. 796
uśrednione dla 1 godziny (D1) oraz roku kalendarzowego (Da)
---------------------------------------------------------------------------------Lp | Nr | Nr wg CAS |Wartości odniesienia |Poziomy dopuszczalne
| Tło
|
|
|substancji
|łącznie z marginesami
| subs|DzU |
|wg DZU nr 1/03
|tolerancji wg DZU nr 87/02| tancji
|1/03|
|---------------------|--------------------------|---------|
|
|D1 [ug/m3]|Da [ug/m3]| D1 [ug/m3] | Da [ug/m3] | R [ug/m3]
==================================================================================
172 150
630-08-0
Tlenek węgla
30000.000
19 16
71-43-2
Benzen 2008 r.
30.000
7.000
2.800
186 164
Węglowodory alifatyczne
3000.000 1000.000
100.000
187 165
Węglowodory aromatyczne
1000.000
43.000
4.300
81 70
10102-44-0
Dwutlenek azotu 2008 r.
220.000
44.000
16.000
159 137
Pył zawieszony PM10 od 2005 r.
280.000
40.000
25.000
151 132
7439-92-1
Ołów, pył od 2005 r.
5.000
0.500
0.150
88 72
7446-09-5
Dwutlenek siarki od 2005 r.
350.000
20.000
6.000
III/L. Emitory liniowe
-----------------------------------------------------------|
|
Współrzędne źródła [m] | Wysokość
Lp |
Nazwa
|----------------------------| źródła
|
emitora
| początek
|
koniec
|
|
|---------------------------------------|
|
x1 | y1 | x2 | y2 |
[m]
============================================================
1
1
0
337
27
338
0.50
2
2
27
338
62
337
0.50
3
3
62
337
116
334
0.50
4
4
116
334
203
338
0.50
5
5
203
338
187
217
0.50
6
6
187
217
184
185
0.50
7
7
183
184
134
1
0.50
IV. Emisja gazowa
- 101 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
-----------------------------------------------------------------------Substancja
| Emisja 1-godz. |
------------------------------------------------------|----------------|
|
|
[kg/h]
|
Lp
|
Nazwa
|em. liniowe :
|
|
|[kg/(h x 100 m)]|
========================================================================
172
19
186
187
81
159
151
88
Schemat emisji nr 1
1/rok
------------------Tlenek węgla
Benzen 2008 r.
Węglowodory alifatyczne
Węglowodory aromatyczne
Dwutlenek azotu 2008 r.
Pył zawieszony PM10 od 2005 r.
Ołów, pył od 2005 r.
Dwutlenek siarki od 2005 r.
0.00100
1.0E-0005
2.4E-0004
7.2E-0005
0.00115
7.5E-0005
1.0E-0007
9.2E-0005
172
19
186
187
81
159
151
88
Schemat emisji nr 2
2/rok
------------------Tlenek węgla
Benzen 2008 r.
Węglowodory alifatyczne
Węglowodory aromatyczne
Dwutlenek azotu 2008 r.
Pył zawieszony PM10 od 2005 r.
Ołów, pył od 2005 r.
Dwutlenek siarki od 2005 r.
8.8E-0004
8.8E-0006
2.1E-0004
6.3E-0005
0.00100
6.5E-0005
1.0E-0007
8.1E-0005
172
19
186
187
81
159
151
88
Schemat emisji nr 3
3/rok
------------------Tlenek węgla
Benzen 2008 r.
Węglowodory alifatyczne
Węglowodory aromatyczne
Dwutlenek azotu 2008 r.
Pył zawieszony PM10 od 2005 r.
Ołów, pył od 2005 r.
Dwutlenek siarki od 2005 r.
0.00139
1.3E-0005
3.3E-0004
9.9E-0005
0.00159
1.0E-0004
1.0E-0007
1.3E-0004
172
19
186
187
81
159
151
88
Schemat emisji nr 4
4/rok
------------------Tlenek węgla
Benzen 2008 r.
Węglowodory alifatyczne
Węglowodory aromatyczne
Dwutlenek azotu 2008 r.
Pył zawieszony PM10 od 2005 r.
Ołów, pył od 2005 r.
Dwutlenek siarki od 2005 r.
0.00222
2.2E-0005
5.3E-0004
1.6E-0005
0.00253
1.6E-0004
2.0E-0007
2.0E-0004
172
19
186
187
81
159
151
88
Schemat emisji nr 5
5/rok
------------------Tlenek węgla
Benzen 2008 r.
Węglowodory alifatyczne
Węglowodory aromatyczne
Dwutlenek azotu 2008 r.
Pył zawieszony PM10 od 2005 r.
Ołów, pył od 2005 r.
Dwutlenek siarki od 2005 r.
0.00317
3.1E-0005
7.4E-0004
2.2E-0004
0.00355
2.3E-0004
2.0E-0007
2.9E-0004
172
19
186
187
Schemat emisji nr 6
6/rok
------------------Tlenek węgla
Benzen 2008 r.
Węglowodory alifatyczne
Węglowodory aromatyczne
8.2E-0004
8.2E-0006
1.9E-0004
5.9E-0005
- 102 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
81
159
151
88
Dwutlenek azotu 2008 r.
Pył zawieszony PM10 od 2005 r.
Ołów, pył od 2005 r.
Dwutlenek siarki od 2005 r.
9.4E-0004
6.1E-0005
1.0E-0007
7.5E-0005
172
19
186
187
81
159
151
88
Schemat emisji nr 7
7/rok
------------------Tlenek węgla
Benzen 2008 r.
Węglowodory alifatyczne
Węglowodory aromatyczne
Dwutlenek azotu 2008 r.
Pył zawieszony PM10 od 2005 r.
Ołów, pył od 2005 r.
Dwutlenek siarki od 2005 r.
0.00489
4.9E-0005
0.00116
3.5E-0004
0.00558
3.6E-0004
3.0E-0007
4.5E-0004
V. Podokres nr 1 : rok
Długość podokresu w godz. = 8760
Dane meteorologiczne sezonu : rok
Średnia temperatura podokresu = 280.6 st.K
Emitory czynne w podokresie: rok
-----------------------------------------------------|Typ | Nr |
| Nr
| PrędLp |emi- |emi | Nazwa emitora | schematu | kość
|tora |tora|
| emisji
|
|P/L/A|
|
|
| gazów
-----------------------------------------------------|
|
|
|
|
m/s
======================================================
1
L
1
1
1
0.00
2
L
2
2
2
0.00
3
L
3
3
3
0.00
4
L
4
4
4
0.00
5
L
5
5
5
0.00
6
L
6
6
6
0.00
7
L
7
7
7
0.00
Emisja roczna w Mg (numery substancji jak w p. IV)
Emitor/nr sub. 172
19
186
151
88
=====================================
1
0.002
2.4E-0005 5.7E-0004
2.4E-0007 2.2E-0004
2
0.003
2.7E-0005 6.3E-0004
3.0E-0007 2.4E-0004
3
0.007
6.6E-0005 0.002
4.7E-0007 6.0E-0004
4
0.017
1.7E-0004 0.004
1.5E-0006 0.002
5
0.034
3.3E-0004 0.008
2.1E-0006 0.003
6
0.002
2.3E-0005 5.6E-0004
2.9E-0007 2.2E-0004
7
0.081
8.1E-0004 0.019
5.0E-0006 0.007
-----------------------------------RAZEM
0.146
0.001
0.035
1.0E-0005 0.013
187
81
159
1.7E-0004
0.003
1.8E-0004
1.9E-0004
0.003
2.0E-0004
4.7E-0004
0.007
4.9E-0004
1.2E-0004
0.019
0.001
0.002
0.038
0.002
1.7E-0004
0.003
1.7E-0004
0.006
0.093
0.006
0.009
0.166
0.011
Koniec danych
- 103 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
WARTOSCI NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH
---------------------------------------------------------------------------------|
Wielkość
Miano
Wartość najWartość
Współrzędne [m]
|
|
wieksza spośród
odniesienia
punktu wystąpienia
|
|
obliczonych
lub wartość
największej wartości
|
|
dopuszczalna
x
y
z |
==================================================================================
Tlenek węgla
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie rok)
ug/m3
68.115
135
5
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
3.155
175
145
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 30000.00 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Benzen 2008 r.
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie rok)
ug/m3
0.680
135
5
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
0.032
4.200
175
145
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 30.000 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Węglowodory alifatyczne
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie rok)
ug/m3
16.181
135
5
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
0.750
900.000
175
145
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 3000.00 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Węglowodory aromatyczne
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie rok)
ug/m3
4.829
135
5
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
0.224
38.700
175
145
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 1000.00 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Dwutlenek azotu 2008 r.
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie rok)
ug/m3
77.596
135
5
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
3.595
28.000
175
145
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń poziomu dop.łącznie z marginesem tolerancji = D1
%
0.0
0.200
(D1 = 220.00 ug/m3 )
---------------------------------------------------------------------------------Pył zawieszony PM10 od 2005 r.
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie rok)
ug/m3
2.519
135
5
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
0.117
15.000
175
145
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 280.00 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Ołów, pył od 2005 r.
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie rok)
ug/m3
0.002
185
185
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
1.000E-0004
0.350
175
145
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 5.000 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Dwutlenek siarki od 2005 r.
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie rok)
ug/m3
6.240
135
5
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
0.289
14.000
175
145
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń poziomu dop.łącznie z marginesem tolerancji = D1
%
0.0
0.274
(D1 = 350.00 ug/m3 )
---------------------------------------------------------------------------------Koniec obliczeń
- 104 -
R A P O R T
O D D Z I A Ł Y W N I A
N A
Ś R O D O W I S K O
Przebudowa drogi gminnej nr 103 577 Partynia - Biesów w miejscowości Partynia, Radomyśl Wielki, Biesów
XXII. ZAŁĄCZNIKI
- 105 -

Podobne dokumenty

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko Promieniowanie jonizujęce i elektromagnetyczne ............................................................................ 69 Dobra materialne i dziedzictwa kultury ..................................

Bardziej szczegółowo

Do pobrania raport

Do pobrania raport Rysunek 16. Mapa rozprzestrzeniania węglowodorów alifatycznych – Stężenia 1-godzinne ___ 65 Rysunek 17. Mapa rozprzestrzeniania węglowodorów alifatycznych – Stężenia średnioroczne 65 Rysunek 18. Pr...

Bardziej szczegółowo