oferta Lloyds

Transkrypt

oferta Lloyds
1
Indywidualne ubezpieczenie
następstw nieszczęśliwych wypadków
oraz utraconego dochodu
Przedstawiamy Państwu polisę Lloyd’s, od lat będącą dla ludzi
sukcesu na całym świecie oczywistym symbolem bezpieczeństwa
materialnego. Produkt został opracowany specjalnie dla polskiego
rynku przez Leadenhall Polska S.A., który jako licencjonowany
Lloyd’s coverholder posiada pełnomocnictwa od syndykatów Lloyd’s
do zawierania ubezpieczeń i realizuje wypłatę świadczeń. System
transakcyjnych dla niezależnych pośredników ubezpieczeniowych
umożliwia samodzielną rejestrację polis z sumą
ubezpieczenia do 10 milionów złotych.
1
Światowy standard według Lloyd’s
Lloyd’s jest najstarszą instytucją ubezpieczeniową świata.
Jest też największym rynkiem ubezpieczeń specjalistycznych
kojarzonym zwykle z platformami wiertniczymi, statkami
i samolotami. Lloyd’s słynie jednak także z ubezpieczania
gwiazd show biznesu oraz zawodowych sportowców. Jego
polisa jest uznanym na świecie symbolem statusu, wyrazem
poważnego myślenia o bezpieczeństwie swoim i swoich
bliskich. Prezentowane ubezpieczenie Lloyd’s od następstw
nieszczęśliwych wypadków zostało opracowane przez
Leadenhall specjalnie dla polskiego rynku. Nasze warunki
oparte są o prawo polskie, a ewentualne spory rozstrzygane
byłyby przed polskimi sądami. Polisa uwzględnia specyfikę
lokalnego rynku, zachowując jednocześnie wszystkie
elementy sprawdzonego na świecie standardu Lloyd’s.
Wysokie sumy ubezpieczenia
Wybór sumy ubezpieczenia odzwierciedla dążenie do
zapewniania sobie i swoim bliskim godnego standardu życia
po wypadku. W przypadku tragicznej śmierci lub wypadku
oznaczającego koniec kariery zawodowej wyspecjalizowanych profesjonalistów oraz ludzi biznesu, adekwatne świadczenia powinny opiewać na miliony złotych.
Dostęp do ogromnej pojemności ubezpieczeniowej rynku
Lloyd’s otwiera nowe możliwości. Świadczenia idące w dziesiątki milionów dolarów nie są dla Lloyd’s niczym niezwykłym. W ramach systemu transakcyjnego Leadenhall udostępniamy Państwu możliwość samodzielnej rejestracji polis
do 10 milionów złotych sumy ubezpieczenia. Wyższe sumy
dostępne są w ramach indywidualnych uzgodnień.
Rozumiemy potrzeby Ubezpieczonych, oferujemy więc
i akceptujemy wybór wysokich sum ubezpieczenia. Nie
chcemy jednak tworzyć pokus do nadużyć, dlatego maksymalną wysokość świadczeń ograniczamy zwykle do
dziesięciokrotności rocznych dochodów ubezpieczonego.
Odpowiednie komunikaty pojawiające się w systemie transakcyjnym, ofercie oraz polisie pomogą Państwu w ustaleniu
adekwatnej sumy ubezpieczenia.
2
Konstrukcja polisy
Wynikająca z warunków ubezpieczenia konstrukcja zakresu
ochrony odzwierciedla standard Lloyd’s. Obejmuje on
świadczenia z tytułu śmierci, trwałego uszczerbku na
zdrowiu, całkowitej trwałej niezdolności do pracy oraz
świadczenia związane z okresową niezdolnością do pracy.
Podstawą ubezpieczenia jest świadczenie z tytułu śmierci,
które można rozszerzać o kolejne ryzyka. Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci, trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz
całkowitej trwałej niezdolności do pracy są zwykle takie
same.
Wszystkie powyższe świadczenia zostały udostępnione do
samodzielnej obsługi w systemie transakcyjnym Leadenhall.
Wyjątkiem jest świadczenie z tytułu okresowej niezdolności
do pracy w następstwie choroby, wymagające indywidualnej
oceny ryzyka przez Leadenhall.
Zakres ochrony opisany w warunkach ubezpieczenia można
rozszerzać w ramach obszernego katalogu świadczeń dodatkowych włączanych do umowy odrębnymi klauzulami ubezpieczeniowymi.
3
Przejrzysty system wypłaty świadczeń z tytułu
inwalidztwa
Trwałe uszczerbki na zdrowiu ubezpieczane są w systemie
świadczeń stałych. Wysokość świadczeń dla poszczególnych
uszczerbków została jednoznacznie określona w obszernej
tabeli uszczerbków umieszczonej w warunkach ubezpieczenia. Należne świadczenie obliczane jest jako wskazany w tej
tabeli procent sumy ubezpieczenia, która zwykle jest równa
sumie określonej na wypadek śmierci ubezpieczonego.
Lloyd’s zobowiązuje się ponadto do wypłaty świadczeń
dla uszczerbków niewymienionych w tabeli, stosując przy
tym zasadę rzetelnej oceny stopnia dolegliwości takiego
uszczerbku.
Niedoceniane świadczenie z tytułu całkowitej trwałej
niezdolności do pracy
Na całym świecie, wszędzie tam gdzie Lloyd’s oferuje swoje
polisy, świadczenie z tytułu całkowitej trwałej niezdolności do pracy jest podstawowym elementem ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków. Także wysokość tego
świadczenia z reguły nie jest niższa od świadczenia z tytułu
śmierci. Nie ma ku temu powodu, bowiem czysto finansowy
wymiar skutków obu sytuacji jest przecież dla rodziny ubezpieczonego podobny.
W praktyce polskiego rynku świadczenie z tytułu całkowitej
trwałej niezdolności do pracy zwykło się jednak uważać za
małowartościowe. Wynika to z powszechnego zawężenia
przez ubezpieczycieli definicji świadczenia. Nie należy się
ono zwykle, jeżeli ubezpieczony jest zdolny do wykonywania po wypadku jakiejkolwiek, również gorzej płatnej pracy.
Intencją Lloyd’s jest wypłata świadczenia gwarantującego
utrzymanie standardu życia w przypadku, gdy ubezpieczony
straci zdolność do wykonywania pracy w swoim własnym,
określonym we wniosku zawodzie. Jesteśmy przekonani, że
ochrona ta jest niezbędna dla profesjonalistów znajdujących
się w początkowej oraz szczytowej fazie kariery zawodowej.
4
Świadczenia okresowe jako alternatywa dla ZUS
Świadczenia z tytułu okresowej niezdolności do pracy
rekompensują utratę znacznej części dochodów w czasie
rekonwalescencji po wypadku lub w trakcie choroby. Świadczenia te prezentują szczególną wartość dla profesjonalistów uprawiających wolne zawody. Coraz częściej wybierają
oni różne formy samozatrudnienia minimalizujące wprawdzie obciążenia fiskalne, z drugiej jednak strony nie gwarantujące stabilizacji finansowej w przypadku poważnych
wypadków losowych.
Świadczenia te naliczane są dla okresu niezdolności do
pracy, w ustalonej przez ubezpieczonego kwocie. Maksymalny poziom świadczeń nie powinien jednak przekroczyć
65% przychodów brutto z tytułu pracy zawodowej. Biorąc
pod uwagę, że świadczenia z polisy nie są obciążone podatkiem dochodowym, to wypłaty od ubezpieczyciela pozwalają ubezpieczonemu utrzymać dotychczasowy standard
życia. Okres odszkodowawczy, czyli okres wypłaty świadczeń, można wykupić w przedziale od 24 do 60 miesięcy.
W ubezpieczeniu tym stosuje się również franszyzę czasową, zwaną „okresem wyczekiwania”. Zmienia się ona
w zależności od wariantu ubezpieczenia, zwykle wynosząc
kilkanaście dni.
5
Klauzule ze świadczeniami dodatkowymi
Jesteśmy przekonani, że wartość ubezpieczenia Leadenhall
wynika z ochrony gwarantowanej świadczeniami standardu
Lloyd’s, ustalenia sum ubezpieczenia w oparciu o potencjał
dochodów ubezpieczonego oraz jednoznacznego potwierdzenia ochrony dla jego działalności zawodowej.
Polski rynek ubezpieczeniowy promuje tymczasem szereg
mniej istotnych rozszerzeń ochrony. Limitowane niewielkimi
kwotami pokrywają one niewielki obszar ryzyka, dlatego nie
włączyliśmy ich w treści warunków ubezpieczenia. Dajemy
jednak możliwość rozbudowania ochrony podstawowej
o świadczenia dodatkowe wprowadzane odrębnymi klauzulami. Katalog świadczeń obejmuje między innymi świadczenia szpitalne, świadczenie na wypadek utraty przytomności
oraz świadczenia z tytułu złamań kości i poparzeń. Ciekawą
propozycją jest klauzula wspierająca finansowo ubezpieczonego w przystosowaniu do życia w niepełnosprawności.
Wykorzystując możliwości systemu transakcyjnego
Leadenhall umożliwiamy ponadto samodzielne ustalanie
parametrów większości oferowanych świadczeń.
6
Ryzyka aktywnego życia
Doceniamy aktywny wypoczynek i rozumiemy, że może
się on wiązać z podwyższonym ryzykiem wypadku.
Niektórzy ubezpieczyciele nieostro stawiają granicę swojej
odpowiedzialności wobec takiego wzrostu ryzyka lub wręcz
stosują wyłączenie jego skutków. Strategia Leadenhall opiera
się na transparentności zasad współpracy i przejrzystości
naszych produktów ubezpieczeniowych. Dlatego też
jednoznacznie określiliśmy listę aktywności podwyższonego
ryzyka, które ubezpieczony może za dopłatą składki
świadomie objąć ochroną.
Na liście ubezpieczanych pasji znajdują się między innymi
eksploracja jaskiń, nurkowanie poniżej 30 metrów, wspinaczka wysokogórska, paralotniarstwo oraz ekstremalne
narciarstwo z użyciem helikoptera.
Ubezpieczenia sportowe
Zawodowe uprawienie sportu jest wyłączone w ramach
prezentowanych warunków ubezpieczenia. Lloyd’s słynie
jednak z unikalnych kompetencji w zakresie ubezpieczania
zawodowych sportowców. Proces oceny ryzyka jest w tym
przypadku skomplikowany, dlatego osoby zainteresowane
ofertą prosimy o kontakt z Leadenhall.
Ryzyka wojenne
Na drodze indywidualnej akceptacji obejmujemy ubezpieczeniem ryzyka wojenne. To istotny element ochrony dla
korespondentów, dziennikarzy, członków misji medycznych i ratowniczych, personelu placówek dyplomatycznych,
badawczych czy nawet handlowych w wielu zapalnych rejonach świata.
7
Ochrona osób kluczowych dla spółki
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków może
zabezpieczać interes spółki w razie śmierci kluczowych
osób, na przykład udziałowców lub członków kadry zarządzającej. W takim wypadku najczęściej spółka jest ubezpieczającym oraz jednym z beneficjentów polisy. Wypłacone
świadczenie może zostać wykorzystane do spłacenia spadkobierców udziałowca lub pokrycia nadzwyczajnych kosztów spółki poniesionych po śmierci menadżera.
Ubezpieczenia grupowe
System transakcyjny Leadenhall umożliwia zawieranie
indywidualnych umów ubezpieczenia z wykorzystaniem
zniżek grupowych. Grupy muszą być wcześniej uzgodnione
z Leadenhall i gwarantować rozproszenie ryzyka. W takim
modelu każdy z ubezpieczonych otrzymuje własną polisę
Lloyd’s.
Leadenhall obsługuje również ubezpieczenia grupowe w formie bezimiennej.
8
Zaproszenie do współpracy
Liczymy, że produkt spotka się z zainteresowaniem ze strony
Państwa oraz Waszych klientów. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.leadenhall.pl
Osoby zainteresowane uzyskaniem dostępu do systemu
transakcyjnego Leadenhall proszone są o kontakt pod wskazanym poniżej adresem:
Leadenhall Polska S.A.
02-703 Warszawa, ul. Bukowińska 22B
Tel.: (22) 380-42-40
Fax: (22) 380-16-76
[email protected]

Podobne dokumenty