elewacje systemy montażowe beton

Transkrypt

elewacje systemy montażowe beton
BETON
ELEWACJE
SYSTEMY MONTAŻOWE
NO 13
HALFEN daje Ci pewność.
Przegląd asortymentu
Kładka dla pieszych Simone de Beauvoir, Paryż
Systemy zamocowań, systemy i akcesoria montażowe
HTA
szyny do
wbetonowania
HZA
ząbkowane szyny do
wbetonowania
HTA-CS
gięte szyny do
wbetonowania
HGB
szyny
do balustrad
HMS
szyny do łączenia
murów
HTU
szyny do
wbetonowania,
do mocowania
blach
trapezowych
DEMU
tulejki
montażowe
Szyny i śruby
montażowe
Akcesoria
montażowe
systemy zbrojeniowe
HBS-05
połączenia skręcane
HGC
tuleje uciąglające
НВТ
zbrojenie odginane
HDB
zbrojenie na przebicie
HIT
łączniki balkonowe
HBB
bi-Trapez-Box®
НТТ/HTF
izolacja akustyczna
НСС
łączniki supowe
HSC
zbrojenie
wsporników
systemy transportowe, elewacje betonowe i kamienne, system cięgnowy detan
KKT
kotwy z głowic kulową
HA
kotwy tulejowe
HD
kotwy tulejowe
FPA
zawiesia płyt
betonowych
MVA
kotwy rurowe
FA
kotwy płaskie
BODY
kotwy do
kamienia
UMA
kotwy do kamienia
SUK
podkonstrukcja
НК4
wsporniki
DETAN
system cięgnowy
Oferta HALFEN
- produkty do betonu
H A L F E N H D B - Z B R OJ E N E N A P R Z E B I C I E
Zbrojenie na przebicie HDB zapobiega
przebiciu stropu przez słup. Elementy są
układane w płaskich płytach od góry po
ułożeniu podstawowego zbrojenia stropu.
Zbrojenie HDB jest dostępne jako elementy standardowe dostarczane w krótkim terminie w kompletach, według zamówienia opartego na projekcie technicznym. Standardowe elementy składają się
z dwóch lub z trzech trzpieni, które łatwo
zestawić w wymagany ciąg zbrojeniowy.
Symetryczna budowa elementu gwarantuje prawidłowe ułożenie w konstrukcji a
zastosowanie dodatkowych listew montażowych gwarantuje odpowiednie otulenie
trzpienia betonem.
Standardowy element HDB
Cechy produktu:
• średnica trzpieni od 10mm do 25mm
• elementy standardowe z dwoma lub
trzema trzpieniami
• produkt aprobowany przez ITB
• produkt dopuszczony do stosowania
we wszystkich typach konstrukcji
• produkt idealny do układania w
zbrojeniu od góry płyty.
Ciągły element HDB
Ciągłe elementy HDB są wykonywane
jako ciągi z trzema i więcej trzpieniami o
dwóch główkach, przyspawane do listwy
montażowej w rozstawie uzależnionym
od potrzeb projektowych. Elementy ciągłe są idealnym rozwiązaniem przy układaniu od dołu z zastosowaniem specjalnych podkładek dystansowych ustawianych na deskowaniu stropowym.
Zbrojenie podstawowe płyty jest układane po ułożeniu elementów na przebicie.
Cechy produktu:
• średnica trzpieni od 10mm do 25mm
• elementy ciągłe są produkowane
z trzema i więcej trzpieniami
• możliwe jest projektowanie
indywidualnych rozstawów trzpieni
w ciągu dostosowanych do potrzeb
• produkt aprobowany przez ITB
• podkładki dystansowe są dostępne
dla otulin od 15mm do 45mm
• produkt dopuszczony do stosowania
w każdej konstrukcji
4
Aprobata Techniczna ITB:
AT-15-4214/2010
H A L F E N H I T - ł ączniki balkonowe
Łączniki balkonowe HALFEN HIT są
używane do efektywnego zapobiegania
powstawaniu mostków termicznych i
kondensacji wilgoci wewnątrz budynków w połączeniach płyty balkonowej
ze stropem. Łączniki drugiej generacji
posiadają łożyska CSB przenoszące siły
ściskające i ścinające. Plastikowa obudowa zabezpiecza łącznik przed uszko-
dzeniami. Dzięki takiej budowie łącznika zminimalizowano przenikalność
cieplną przez zamocowanie balkonu.
Cechy produktu:
• Aprobata Techniczna ITB
• właściwości termoizolacyjne
• ognioodporność R120
• innowacyjne łożyska CSB wykonane z
wysokowytrzymałego fibrobetonu
• dostępność elementów o długościach:
0,25m, 0,50m i 1,00m
• łatwość montażu
• dostępne oprogramowanie projektowe
Aprobaty Techniczne ITB:
AT-15-7886/2009 (HIT)
AT-15-8796/2012 (HIT-HP, HIT-SP)
H A L F E N H sd - trzpienie dylatacyjne
HALFEN trzpienie dylatacyjne HSD-CRET
są przeznaczone do przenoszenia sił poprzecznych w dylatacjach konstrukcji z
zachowaniem możliwości prawidłowej
pracy szczeliny dylatacyjnej. W zależności
od wybranego typu możliwe są przemieszczenia jednokierunkowe (wzdłuż osi
trzpienia) lub dwukierunkowe (wzdłuż i
w poprzek osi trzpienia). Umożliwia to
prawidłową pracę konstrukcji żelbetowej.
zmniejsza zapotrzebowanie miejsca
dla elementu nośnego
• możliwość wykonania konstrukcji
w kilku etapach
• produkt aprobowany przez ITB.
Aprobata Techniczna ITB:
AT-15-5264/2012
Trzpienie HSD-CRET zostały specjalnie zaprojektowane dla przeniesienia szczególnie dużych obciążeń występujących w dylatacjach.
Cechy produktu:
• uproszczenie geometrii dylatacji
• oszczędność nakładów roboczych
ze względu na szybkość i prostotę
montażu
• uproszczenie szalunków w strefie
dylatacyjnej
• zastosowanie trzpienia pojedynczego
5
H A L F E N H C C - ŁĄC Z N I K I S Ł U P OW E
Tradycyjne metody wykonywania połączeń prefabrykowanych słupów z fundamentami nie są rozwiązaniem ani ekonomicznym, ani łatwym w wykonawstwie.
Rodzą również szereg trudności przy
transporcie prefabrykatów na budowę.
System HALFEN HCC obejmuje oprócz
łączników słupowych także wykorzystanie kotew fundamentowych typu HAB.
Łączniki HCC z kotwami HAB mogą także służyć do łączenia słupów prefabrykowanych na poziomie stropów międzykondygnacyjnych.
Zastosowanie tego systemu rozwiązuje
wszystkie dotychczasowe problemy
montażowe i logistyczne.
Cechy produktu:
• system obejmuje dziesięć poziomów
nośnościowych w zakresie od 62kN
do 937kN
• szybkość montażu; całość obciążeń
może być przenoszona natychmiast
6
po zamocowaniu słupa w
fundamencie
• łączniki słupowe zostały przetestowane doświadczalnie
Aprobaty Techniczne ITB:
AT-15-6918/2006 (HCC)
AT-15-6927/2006 (HAB-H)
AT-15-6928/2006 (HAB-MH)
AT-15-8890/2012 (HAB-S, HAB-MS)
H A L F E N H B S - 0 5 - P O Ł ĄC Z E N I A S K R Ę C A N E
HALFEN połączenia skręcane HBS-05 to
system oferujący szeroki zakres połączeń
prętów zbrojeniowych, pręty z mufami,
pręty gwintowane i wiele akcesoriów dla
optymalnego połączenia zbrojenia zarówno w technologii monolitycznej
jak i w technologii prefabrykowanej.
Wszystkie pręty typu HBS-05 są kompatybilne ze sobą co daje dużą liczbę możliwości oraz umożliwia zastosowanie w
wielu rozwiązaniach. Zastosowanie prętów z mufami HBS-05 z gwintami lewym
i prawym, umożliwia osiowe połączenie
prętów zbrojenia już zabetonowanego na
przykład w zabetonowywanych otworach
w stropach. Dostępne są pręty HBS-05
z płytkami oporowymi stosowanymi
w celu skrócenia długości zakotwienia.
• dopuszczenie do stosowania w
konstrukcjach z obciążeniem dyna
micznym dla prętów 12mm do 28mm
• mufy odkuwane z kołnierzem mogą
być przybijane do szalunku
• mufy nakręcane są ekonomicznym
rozwiązaniem dla prętów o różnych
długościach
• produkt aprobowany przez ITB
• produkt aprobowany przez IBDiM
Aprobata Techniczna ITB:
AT-15-6833/2005
Aprobata Techniczna IBDiM
AT/2009-03-2446
Cechy produktu:
• szeroka oferta prętów prostych i
giętych o średnicach 12mm do 32mm
• oznaczenia kolorystyczne dla łatwej
identyfikacji komponentów
H A L F E n M B T - T U L E J E U C I Ą G L A J ĄC E
Tuleje uciąglające MBT służą do łączenia
dwóch prętów zbrojeniowych z przekazaniem sił rozciągających i ściskających.
Tuleje uciąglające są przeznaczone dla
łączenia wymienianych, uszkodzonych
prętów z istniejącymi, zabetonowanymi
w konstrukcji, dla łączenia prętów konstrukcji nowej z prętami konstrukcji
istniejącej oraz dla łączenia prętów w
konstrukcjach prefabrykowanych.
Cechy produktu:
• brak obróbki końcówek łączonych
prętów
• brak konieczności użycia
specjalistycznych narzędzi
• połączenie bez zachowania zakładu
• standardowe tuleje dla prętów o średnicach 8-28mm
• specjalne rozwiązania dla prętów
o różnych średnicach.
7
H A L F E N H S C - Z B R OJ E N I E K R ÓT K I C H W S P O R N I KÓW
HALFEN zbrojenie wsporników HSC
służy do odpowiednio nośnego i ekonomicznego zespolenia wsporników ze słupami lub ścianami w konstrukcji żelbetowej.
Elementy HSC oferują oszczędności
czasu i kosztów wykonania konstrukcji
żelbetowych ze wspornikami.
Cechy produktu:
• duża nośność na rozciąganie
• pełne zakotwienie trzpienia dzięki
odkutym główkom
• szybsze wykonawstwo dzięki
prostocie montażu bez
konieczności stosowania
specjalistycznych narzędzi
• redukcja zużycia stali zbrojeniowej
• główki trzpieni mogą być
umieszczane w pozycji pionowej lub
poziomej w celu optymalizacji
wykorzystania przestrzeni betonu
• dopuszczalne zastosowanie w
konstrukcjach obciążonych
dynamicznie
• dzięki trzpieniom skręcanym możliwe
jest wieloetapowe wykonawstwo
konstrukcji (zabetonowanie w
pierwszej fazie słupa lub ściany a w
kolejnych fazach dobetonowanie
wsporników)
• system niezawodny
• prostota montażu zbrojenia
• możliwe zastosowanie w technologii
monolitycznej jak i prefabrykowanej
• oszczędność kosztów
• system jest kompletny dla wszystkich
możliwych zastosowań
• produkt aprobowany przez ITB
HSC-S
HSC-A
Aprobata Techniczna ITB:
AT-15-8063/2010
H A L F E N H S C - B - P O ŁĄC Z E N I A KO N S T R U KC J I S TA LOW E J Z Ż E L B E TOWĄ
Elementy HALFEN HSC-B służą do
połączenia konstrukcji stalowej z
żelbetową. Elementy łącznikowe zostały zaprojektowane z myślą o przeniesieniu znacznych obciążeń. Daje to możliwość przeniesienia zarówno sił osiowych jak i poprzecznych, a także momentów
zginających w dowolnych konfiguracjach
statycznych.
Cechy produktu:
• dowolność projektowa
• łatwość doboru i projektowania
• efektywność czasowa i kosztowa
montażu i wykorzystania
• trwała jakość produktu
8
HALFEN HLB - PĘTLE ODGINANE
HALFEN pętle odginane HLB stanowią
nośne, proste i ekonomiczne rozwiązanie
połączeń elementów betonowych między
sobą.
Aprobata Techniczna ITB:
AT-15-8389/2010
Konstrukcje wykorzystujące pętle HLB są
optymalne cenowo dzięki oszczędnościom w nakładach pracy, a prostota procesu wykonawczego i bezpieczeństwo
użytkowania są atutem tego produktu.
Zastosowanie pętli HLB gwarantuje, że
ściany prefabrykowane są montowane
szybko i łatwo. Wszystko to łączy najwyższy poziom niezawodności i najwyższa jakość produktu.
Cechy produktu:
• brak deformacji dzięki użyciu stali
o wysokiej nośności
• prosty montaż dzięki przygotowanym
otworom dla przybicia do deskowania
• specjalne kształtki wypełniające dają
oszczędność czasu montażu
• produkt aprobowany przez ITB
H A L F E N H B T - Z B R OJ E N I E O D G I N A N E
może być łatwo przybita do szalunku lub
przywiązana drutem wiązałkowym do
zbrojenia. Zbrojenie HBT jest produktem
aprobowanym dla przenoszenia obciążeń
ścinających w połączeniu.
Zbrojenie odginane HBT jest używane
dla efektywnego połączenia konstrukcji
żelbetowych wykonywanych kilkuetapowo, dla których wymagane jest zmonolityzowanie połączeń w przerwach roboczych. Produkt składa się z ocynkowanej
puszki o specjalnym wyprofilowaniu ułatwiającym demontaż pokrywy. Puszka
Cechy produktu:
• pręty zbrojeniowe są wykonane ze
stali BSt 500 S lub BSt 500 WR lub ze
stali nierdzewnej BSt 500 NR dostępnej na zapytanie
• siedem różnych szerokości puszki dla
ścian o grubości w zakresie od 8cm
do 23cm (dla większych grubości ścian możliwe są dostawy elementów
specjalnych - na zapytanie)
• czternaście różnych kształtów prętów
w układzie jedno- lub dwurzędowym
o średnicach 8mm do 12mm
• produkt testowany zgodnie z normą
DIN 1045-1
• nowość: redukcja wysokości puszki:
dla prętów 8mm - h = 24mm,
dla prętów 10mm - h = 30mm,
specjalnie dla technologii prefabrykacji,
w której elementy mają zmniejszoną
otulinę betonową.
Aprobata Techniczna ITB:
AT-15-8389/2010
9
© FiReP
© FiReP
H A L F E N H F R - zbrojenie kompozytowe
10
Budownictwo żelbetowe jest najczęściej
stosowaną technologią ze względu na
doskonałe właściwości żelbetu jako materiału konstrukcyjnego. Zalety takie jak swoboda projektowania i duża nośność ze względu
na przejęcie przez beton dużych naprężeń
ściskających a przez stal zbrojeniową dużych
naprężeń rozciągających dają szerokie możliwości zastosowań. Jednakże w pewnych warunkach, klasyczne konstrukcje żelbetowe
osiągają granice zastosowania. Słabym punktem konstrukcji żelbetowej jest ryzyko korozji stali zbrojeniowej, która może zaistnieć
pod wpływem szkodliwych zanieczyszczeń
lub karbonatyzacji betonu. Korozja stali jest
procesem, który jest niemal nieunikniony.
Zastosowanie ochrony antykorozyjnej takiej
jak ocynkowanie, galwanizacja lub zastosowanie pokrycia epoksydowego prętów zbrojeniowych jest bardzo kosztowne, a poza
tym powoduje narażenie betonu na wpływ
szkodliwych chlorków.
Realną alternatywą jest zastosowanie zbrojenia kompozytowego z włókna szklanego
typu HFR oferowanego przez firmę HALFEN. Firmy HALFEN i FIREP Group działają
wspólnie jako partnerzy w procesie rozwoju
innowacyjnego zbrojenia z włókna szklanego mającego szerokie zastosowanie w technice zbrojeniowej, jak również w innych powiązanych sektorach konstrukcyjnych.
Zbrojenie kompozytowe HALFEN HFR
charakteryzuje się około dwukrotnie wyższą
nośnością w stosunku do nośności klasycznej stali zbrojeniowej. Ciężar zbrojenia kompozytowego stanowi przy tym około 1/3
ciężaru stali. Zbrojenie kompozytowe jest
całkowicie odporne na korozję. Stosowane
technologie produkcyjne pozwalają na wykonanie takiego zbrojenia o niemal każdej
geometrii. Pręty żebrowane HALFEN HFR są
produkowane w procesie ciągłego prasowania włókien szklanych o wysokiej jakości,
które są zatopione w syntetycznej żywicy
winylowej, która utwardza włókna oraz
chroni je przed czynnikami agresywnego
środowiska. Materiał jest obrabiany powierzchniowo z zastosowaniem środków adhezyjnych rozprowadzonych po całej powierzchni pręta. Środki te nie wpływają na
przyczepność zbrojenia do betonu. Powierzchnia prętów zbrojeniowych HALFEN
HFR jest kształtowana w ciągłym procesie,
w którym pręty zyskują żebrowanie. Taki
proces produkcyjny daje gwarancję zabezpieczenia produktu przed uszkodzeniami
mechanicznymi i chemicznymi.
Cechy produktu:
• wysoka nośność na rozciąganie
• odporność korozyjna i chemiczna
• łatwość cięcia i skracania
• obojętność elektrostatyczna,
elektryczna i magnetyczna
halfen systemy izolacji akustycznej
Szczególnie uciążliwym hałasem przenoszonym przez konstrukcję budowlaną jest
dźwięk uderzeń. Zjawisko to jest wyjątkowo kłopotliwe na klatkach schodowych
budynków wielorodzinnych przy niedostatecznej izolacji akustycznej tych części
obiektu.
Dzięki zastosowaniu elementów systemu
izolacji akustycznej oferowanych przez
firmę HALFEN możliwe jest oddzielenie
całych klatek schodowych od pozostałych
części budowli. Takie zbiegi przeciwdziałają przenoszeniu się hałasu i poprawiają
komfort mieszkańców.
Wszystkie elementy systemu nadają się
idealnie do wykorzystania jako izolacja
akustyczna, zapewniając przy tym odpowiednią nośność elementów konstrukcyjnych.
HALFEN HTT Łącznik tłumiący między
biegiem schodowym a spocznikiem:
HALFEN HTF Podkład tłumiący pod
prefabrykowany bieg schodowy:
HALFEN HBB bi-Trapez-Box - tłumik
wspornikowy do spoczników:
• w połączeniach monolitycznych lub
prefabrykowanych biegów
schodowych z monolitycznymi
spocznikami
• dostępne w trzech nośnościach
• stosowane przy biegach o
szerokości od 90cm do 200cm
• objęte Aprobatą Techniczną ITB
AT-15-7889/2009
•d
la oparcia prefabrykowanych
biegów schodowych na
monolitycznych lub
prefabrykowanych spocznikach
• dostępne w długościach 100cm
i 120cm, z możliwością wydłużenia
przy zastosowaniu dociętego
wypełniacza
• objęte Aprobatą Techniczną ITB
AT-15-7889/2009
• s tosowany do oparcia
monolitycznych
lub prefabrykowanych spoczników
na ścianach żelbetowych lub
murowanych
• objęte Aprobatą Techniczną ITB
AT-15-7889/2009
• dostępne dla trzech grubości płyty
spocznikowej (d = 16/18/20cm)
11
H A L F E N H TA - szyny do wbetonowania
• fasady z betonu zbrojonego
• prefabrykaty betonowe
• systemowe podpory rurociągów
• wsporniki elewacji klinkierowych
HALFEN szyny do wbetonowania idealnie
nadają się do wszelkich zamocowań
poddanych obciążeniom dynamicznym,
na przykład torowisk dźwigowych,
prowadnic windowych lub mocowań
maszyn i urządzeń.
HALFEN szyny do wbetonowania HTA
są idealną podstawą dla łatwego
montażu z dużą możliwością regulacji.
Wypełnienie styropianem lub paskiem
z tworzywa chroni pustą przestrzeń
przed wniknięciem betonu. Do szyn
HALFEN mogą być przykręcane dowolne
konstrukcje nośne i montażowe,
takie jak:
Cechy produktu:
• wysoka nośność do 32kN
• możliwość zastosowania w betonie
zarysowanym i niezarysowanym
• małe odstępy od krawędzi od 5cm
• duża możliwość regulacji
• cichy, szybki i czysty montaż
• dopuszczenie do przenoszenia
obciążeń statycznych i dynamicznych
• odporność na korozję - wykonanie:
stal nierdzewna A4, ocynkowana
• produkt aprobowany przez ITB
• produkt aprobowany przez IBDiM.
Te cechy jakościowe HALFEN szyn
sprawiają, że stanowią one niezastąpiony
produkt dla wszystkich projektantów
i wykonawców.
Aprobata Techniczna ITB:
AT-15-8539/2010
Aprobata Techniczna IBDiM :
AT/2009-03-2438
H A l F E N H Z A - S Z Y N Y D O W B E TO N OWA N I A
HALFEN szyny do wbetonowania HZA są
produktem przeznaczonym dla zastosowań, w których duże obciążenie musi zostać przeniesione także wzdłuż osi szyny.
Profile o dużej nośności mogą także przejmować obciążenia dynamiczne z amplitudą do 3kN. Specjalne ząbkowanie szyn
gwarantuje prawidłowe przejęcie obciążeń i zabezpiecza przed możliwością poślizgu śruby w profilu. HALFEN szyny do
wbetonowania HZA spełniają wszystkie
warunki konieczne dla zastosowania przy
montażu prowadnic windowych dzięki
możliwości przeniesienia obciążeń w
trzech kierunkach. Szyny te są przydatne
również do zamocowań w pionie, na
przykład w słupach żelbetowych, w których obciążenia działają wzdłuż osi szyny.
Cechy produktu:
• możliwość zastosowania w betonie
zarysowanym i niezarysowanym
• wysoka nośność do 12kN
w dowolnym kierunku 12
• dopuszczalne obciążenie siłą
dynamiczną z amplitudą do 3kN
• dwa typy: HZA 29/20 i HZA 38/23
• profil HZA 41/22 bez dopuszczenia dla obciążeń dynamicznych
• odporność na korozję - wykonanie:
stal nierdzewna A4, ocynkowana
• produkt aprobowany przez ITB
• produkt aprobowany przez IBDiM.
Aprobata Techniczna ITB:
AT-15-7791/2012
Aprobata Techniczna IBDiM:
AT/2009-03-2438
H A L F E N H M S - S Z Y N Y D O M U R ÓW
HALFEN szyny do murów zostały zaprojektowane w celu związania konstrukcji betonowej z murowaną w połączeniach ściennych, okładzinach licowych z cegły przy użyciu łączników
HALFEN ML. Łączniki służą także
do związania konstrukcji murowanej
z konstrukcją stalową lub drewnianą.
W związku z możliwością poślizgu
łączników w szynie zminimalizowano
zagrożenie zarysowania konstrukcji w
połączeniu. Kotwy odginane szyn dają
optymalne zamocowanie profilu w betonie, nawet w przypadku szybszego
rozszalowania konstrukcji.
Cechy produktu:
• system prosty i niedrogi
• przeznaczony dla murów ze
spoinami normalnymi i cienkimi.
Aprobata Techniczna ITB:
AT-15-2227/2007
H A L F E N H G B - S Z Y N Y D O B A LU S T R A D
HALFEN szyny HGB w połączeniu
z wysokowytrzymałymi śrubami umożliwiają bezpieczne i statycznie poprawne
zamocowanie balustrad do powierzchni
czołowej płyt balkonowych lub tarasowych o grubości minimum 10cm. Jest to
możliwe dzięki specjalnym kotwom szyn
wykonanym z prętów zbrojeniowych.
Cechy produktu:
• możliwość regulacji zamocowania
balustrady
• nośność do 25kN na pojedyncze
zamocowanie lub 2x17,5kN na
zamocowanie podwójne
• elementy dostarczane w
długościach od 10cm począwszy.
13
H A L F E N H T U - S Z Y N Y D O W B E TO N OWA N I A
HALFEN szyny HTU są przeznaczone
do wbetonowania w dźwigary dachowe
lub słupy dając możliwość przykręcenia
obudowy ze stalowych blach trapezowych bezpośrednio do konstrukcji żelbetowej przy użyciu wkrętów samowiercących. Szyna przejmuje wszystkie obciążenia z obudowy przekazując je na dźwigar
lub słup.
Cechy produktu:
• nośność zarówno w kierunku
poprzecznym jak i wzdłużnym
• produkt aprobowany przez ITB
• dostępne w wykonaniu ze stali
nierdzewnej lub ze stali
ocynkowanej.
Aprobata Techniczna ITB:
AT-15-8234/2009
H A L F E N H Z A - P S - S zyny do wbetonowania
Firma HALFEN oferuje szeroki asortyment szyn do wbetonowania typu HTA i
HZA. Dzięki temu oferta obejmuje rozwiązania uzasadnione ekonomicznie i
technologicznie wyrafinowane dla większości przypadków zamocowań realizowanych w konstrukcjach żelbetowych.
Nierzadko spotkać się można z ostrzejszymi wymaganiami stawianymi przed
elementami zamocowań, dotyczy to na
przykład konstrukcji żelbetowych w elektrowniach atomowych. Specjalnie dla takich zastosowań HALFEN oferuje szyny
HZA-PS. Szyny w tych obiektach muszą
zapewniać odpowiednie warunki zamocowania w przypadku większego od standardowego zarysowania konstrukcji. Zarysowanie takie może powstać w wyjątkowych, nieprzewidywalnych sytuacjach,
które nie mogą zagrozić bezpieczeństwu
konstrukcji i obiektu. Takie podwyższone
wymagania spełniają szyny HZA-PS
29/20, HZA-PS 38/23 i HZA-PS 53/34.
14
Cechy produktu:
• przydatność do zastosowania w
przypadkach podwyższonych
wymagań dotyczących
bezpieczeństwa zamocowań
• nośność do 30,8kN na działanie sił
w dowolnym kierunku
• zakres zmian obciążenia
dynamicznego do 12kN
• przydatność do stosowania w
konstrukcjach wznoszonych na
obszarach sejsmicznych
• specjalna forma i geometria kotew
szyn pozwala na zastosowanie
zarówno w betonie zarysowanym
jak i niezarysowanym.
D eha kkt - kotwy transportowe z g łowic ą kulową
D eha ha - tulejowe kotwy transportowe
DEHA kotwy transportowe z głowicą kulową są przeznaczone do zabetonowania
w prefabrykat z wykorzystaniem odpowiednich kształtek szalunkowych, które są
demontowane przy rozszalowaniu. Podnoszenie prefabrykatów jest proste i szybkie dzięki użyciu odpowiedniego sprzęgu.
Cechy produktu:
• szybkość, bezpieczeństwo
i efektywność
• sprzęgi odporne na ścieranie
• przeznaczony dla transportu
prefabrykatów wszystkich rozmiarów
• grupy obciążeń od 1,3t do 45t.
DEHA tulejowe kotwy transportowe składają się z tulei gwintowanej osadzonej na
trzpieniu kotwy. W celu podniesienia prefabrykatu za pomocą kotew w tuleję
wkręca się zaczep lub pętlę linową.
HALFEN oferuje system kotew i akcesoriów służących dla podnoszenia i transportu wszystkich typów prefabrykatów.
F R I M E DA T PA - KOT W Y T R A N S P O R TOW E
FRIMEDA TPA to system transportowy
składający się z płaskownikowych stalowych kotew zabetonowywanych w prefabrykatach żelbetowych i ze sprzęgów
transportowych. Konstrukcja kotew i
sprzęgów dopuszcza ich obciążanie w
każdym kierunku. Sprzęgi mogą być zamykane lub otwierane na kotwach ręcznie lub zdalnie.
Cechy produktu:
• grupy obciążeń od 0,7t do 26t
• liczny zakres typów kotew
• nie jest możliwa pomyłka
w stosowaniu elementów z różnych
grup nośności
• nie jest możliwe zastosowanie
nieodpowiednich sprzęgów
do posiadanych kotew.
15
H A L F E N Z A M O COWA N I A D O D R E W N A
Dach i ściana.
W celu ustabilizowania pozycji i zapobiegania przed podrywaniem pod wpływem
wiatru, belki drewniane płaskich dachów
mogą być mocowane do żelbetowych
wieńców, w których zabetonowano szyny
HALFEN, przy użyciu różnorodnych łączników. Szyny do wbetonowania należy dobrać uwzględniając ich nośności. Belki
drewniane są przykręcane lub przybijane
do łączników mocowanych w szynach.
Łączniki są prostym, bezpiecznym i szybkim sposobem mocowania konstrukcji
drewnianej do konstrukcji żelbetowej.
H A L F E N H B - kotwy
Produkt jest przeznaczony dla tych, którzy wybierają systemy zamocowań oferowane przez firmę HALFEN nie jako
produkty pojedyncze, a jako rozwiązania kompleksowe o najwyższej jakości i
z zachowaniem najwyższych standardów technicznych a także zawierające
profesjonalne wsparcie klienckie.
16
Zamiast skomplikowanych rozwiązań stosowanych w przeszłości, wymagających
dużych nakładów pracy na wykonanie szalunków i zbrojenia, łączniki krokwiowe są
przykręcane do zabetonowanych szyn
HALFEN. Obciążenia z krokwi i murłat są
przenoszone na konstrukcję budynku. Krokwie o wymiarach od 6cm do 12cm, przy
różnych powierzchniach dachu mogą być
mocowane przy użyciu tylko jednego typu
łączników.
Mocowania chemiczne.
System iniekcyjny HB-VMZ oferuje zamocowania wytrzymałe i najbardziej uniwersalne, zdolne do przeniesienia dużych obciążeń, przy zachowaniu minimalnych odległości krawędziowych,
dzięki odpowiednim głębokościom zakotwienia. Przeznaczony do zakotwień zarówno w zarysowanym jak i niezarysowanym betonie.
Kotwy typu HB-V są klasycznym zamocowaniem chemicznym łączącym w jednym rozwiązaniu oszczędności nakładów
i prostotę użycia. Stanowią rozwiązanie
mocowania w betonie niezarysowanym.
System iniekcyjny HB-VMU jest przeznaczony do użycia w betonie niezarysowanym oraz w konstrukcjach murowanych
z elementów pełnych i otworowanych.
Zaprawa iniekcyjna HB-VM-ME służy
do wklejania prętów zbrojeniowych
w wykonaną wcześniej konstrukcję.
Nośne mocowania mechaniczne.
Firma HALFEN oferuje system kotew
mechanicznych o dużych nośnościach,
spełniających najsurowsze wymagania w
zakresie bezpieczeństwa, jakości i ekonomii zastosowań. System stanowi kompletne rozwiązanie w zamocowaniach
mechnicznych.
Kotwy HB-B i HB-BZ należą do najbardziej ekonomicznego rozwiązania zamocowań mechanicznych. Charakteryzują
się szybkością i łatwością użycia w każdym przypadku mocowania w betonie
niezarysowanym (kotwy HB-B) lub w betonie zarysowanym (kotwy HB-BZ).
Kotwy HB-E stanowią system kompletny
wśród elementów mocujących. Są przeznaczone do użycia w betonie niezarysowanym, zwykle do mocowań elementów lekkich sufitów podwieszanych. Kotwy są dostępne w wykonaniu
ocynkowanym lub w wykonaniu ze stali
nierdzewnej i są przeznaczone dla wielu
różnych zastosowań.
Oferta HALFEN
- produkty dla elewacji
17
H A L F E N H K 4 - W S P O R N I K I D O Ś C I A N WA R S T wOW YC H
HALFEN wsporniki HK4 do ścian warstwowych służą do podparcia okładziny
ścian zewnętrznych budynków. Wsporniki
są obciążane ciężarem okładziny i siła
jest tym samym przenoszona na konstrukcję budynku.
Wsporniki posiadają regulację pionową w
zakresie ±3,5cm i dzięki temu ich montaż
może uwzględniać istniejące odchyłki w
konstrukcji budynku.
Wsporniki systemu HK4 są wykonane ze
stali nierdzewnej w wielu wersjach,
umożliwiających szeroki zakres zastosowań.
Wsporniki występują w trzech grupach
nośności: 3,5kN, 7,0kN i 10,5kN. Przy
zastosowaniu zamocowania do wbetonowanych szyn HALFEN, osiąga się oszczędności czasu i kosztów wykonania okładziny z cegły klinkierowej na budowanym
obiekcie.
Cechy produktu:
• wielowariantowość
• duży zakres regulacji
• asortyment kompletny dla
wykonania podparcia okładziny
ścian zewnętrznych
• znakowanie CE
Rozwiązania systemowe pomagają kompleksowo zrealizować konstrukcje ciekawe pod względem architektonicznym zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Wszystkie komponenty systemu
są dostępne w wykonaniu ze stali czarnej, ocynkowanej lub nierdzewnej.
Cechy produktu:
• zastosowanie specjalnych nakrętek
w zamocowaniu cięgien
• prosta, wizualna kontrola montażu
• system spełnia wszystkie
wymagania konstrukcyjne
• system posiada aprobatę ETA
dostawa wstępnie zmontowanych
cięgien o średnicy do 60mm.
D E TA N - system ci ę gnowy
Europejska Aprobata Techniczna:
ETA-05/0207
pręt rozciągany
nakrętka
końcówka widlasta
System cięgnowy DETAN jest stosowany
w konstrukcjach:
- stężeń wiatrowych dachów i ścian
- podwieszeń daszków
- zadaszeń
- stężeń belek stalowych i drewnianych.
18
trzpień
pierścień Seegera
tarcza kolista
H A L F E N F PA - Z AW I E S I A PA N E L I E L E WAC YJ N YC H
System zawiesi paneli elewacyjnych
składa się z części montażowej o regulowanej długości i części przeznaczonej
do wbetonowania w wieszaną płytę
prefabrykowaną posiadającej możliwość regulacji w kierunku poziomym.
Wszystkie elementy są wykonane
ze stali nierdzewnej.
Akcesoria systemowe to śruby dystansowe, zabezpieczenia na ssanie wiatru
tworzywowe lub stalowe, różnego
rodzaju elementy sprężające,
złączne i regulacyjne.
Cechy produktu:
• prosty i szybki montaż
• możliwość regulacji we wszystkich
kierunkach
• produkt aprobowany przez ITB
Aprobata Techniczna ITB:
AT-15-5006/2008
H A L F E N B R A - W S P O R N I K I B A LU S T R A D OW E
Wsporniki balustradowe BRA są
używane do mocowania prefabrykowanych balustrad lub płyt attykowych do
konstrukcji żelbetowej budynku.
Elementy są zabetonowywane w prefabrykat i w takiej formie dostarczane na
budowę. Ich nośność charakteryzuje
przenoszony moment zginający. Dzięki
użyciu wbetonowanych szyn HALFEN
do zamocowania wsporników możliwa
jest regulacja montażu w kierunku
poprzecznym do wspornika, a dzięki
użyciu podkładek możliwa staje się regulacja w pionie.
Cechy produktu:
• redukcja mostków termicznych w
obiekcie
• odporność korozyjna z uwagi na
zastosowanie stali nierdzewnej
• bardzo szybki montaż
• produkt przetestowany
Wsporniki balustradowe są dostępne
również w komplecie ze śrubami regulacyjnymi umożliwiającymi dopasowanie
montażowe w pionie.
19
HALFEN SP -SPA - KOT W Y DRUTOWE PŁY T WARST WOW YCH
Kotwy drutowe SP-SPA płyt warstwowych
są używane jako kotwy nośne mocujące
warstwę elewacyjną do warstwy nośnej.
Ciężar własny warstwy elewacyjnej jest
przeniesiony na warstwę konstrukcyjną
płyty. Kotwy drutowe są używane również jako kotwy zespalające, pracujące
na ściskanie i rozciąganie w płycie. Kotwy
rozłożone na powierzchni płyty zapobiegają również deformacjom wartwy elewacyjnej. Z uwagi na to, że kotwy są narażone na wpływ agresywnego środowiska, są wykonane ze stali nierdzewnej.
Cechy produktu:
• szybki i prosty montaż
• produkt aprobowany przez ITB
• system szczegółowo dopracowany
• produkty mogą być stosowane w
płytach z bardzo cienką warstwą
izolacyjną
Aprobata Techniczna ITB:
AT-15-7980/2009
DEHA Sp-MVA - KOT W Y RUROWE PŁY T WARST WOW YCH
DEHA SP-FA - KOT W Y PŁASKIE PŁY T WARST WOW YCH
System kotew do płyt warstwowych
obejmuje kotwy nośne (kotwy rurowe,
kotwy płaskie i skrzyżowane szpilki
sczepne) oraz kotwy zespalające (szpilki
sczepne, szpilki zespalające i strzemiona
sczepne).
20
Cechy produktu:
• przy zastosowaniu kotwy SP-MVA
w płycie potrzebna jest tylko jedna
kotwa nośna
• kotwa SP-MVA ma taką samą
nośność w każdym kierunku
• szybki montaż
• przeniesienie dużych obciążeń
• kotwy przeznaczone dla dużych płyt
• produkt aprobowany przez ITB
Aprobata Techniczna ITB:
AT-15-7980/2009
HALFEN BODY - KOT W Y DO KAMIENIA NATURALNEGO
HALFEN kotwy Body do mocowania kamienia naturalnego umożliwiają montaż
płyt okładzin fasadowych z pełną regulacją
w trzech kierunkach. Regulacja mocowania jest częściowo możliwa także po zamontowaniu płyt kamiennych. Kotwy przenoszą ciężar własny mocowanego kamienia jak i obciążenia wiatrem z elewacji.
kotwy HRM
•wysięg w zakresie 40mm do 130mm
• dopuszczalne obciążenie do 500N
•stal nierdzewna klasy A4 lub A2
kotwy BA
•wysięg w zakresie 60mm do 120mm
•dopuszczalne obciążenie do 1300N
• stal nierdzewna klasy A4 lub A2
kotwy DT
•wysięg w zakresie 140mm do 240mm
•dopuszczalne obciążenie do 1300N
•stal nierdzewna klasy A4
kotwy DH
•kotwy podtrzymujące
•stosowane w fugach pionowych lub
poziomych z kotwami nośnymi BA lub DT
•stal nierdzewna A4
Cechy produktu:
• wysięg wsporników w zakresie od 40mm do 240mm
• nośność produktów standardowych
do 1300N
• regulacja trójkierunkowa możliwość natychmiastowego obciążenia
• opatentowane mocowanie klinowe
• możliwość stosowania zarówno w
fugach pionowych jak i poziomych.
HALFEN UMA/UHA - KOT W Y DO KAMIENIA NATURALNEGO
HALFEN kotwy UMA/UHA do kamienia
naturalnego są osadzane na zaprawę w
ścianie nośnej budynku. Ściana nośna
musi być wykonana z ceramicznego materiału pełnego lub z betonu. Kotwy nośne UMA są dostępne w szerokim zakresie nośności i stosowane są w fugach pionowych jak i poziomych. Asortyment
obejmuje kotwy różnych wersji dopasowanych do wszystkich możliwych przypadków zamocowania. Kotwy podtrzymujące UHA przenoszą obciążenia poziome i stosowane są w fugach pionowych
lub poziomych. Kotwy UHA wraz z kotwami UMA stanowią kompletny system
zamocowania elewacji kamiennej.
Cechy produktu:
• duży zakres nośności
• regulacja w trzech kierunkach
• wysięg kotew 20mm do 300mm
• nośność do 3,8kN
• produkt aprobowany przez ITB
Aprobata Techniczna ITB:
AT-15-8201/2009
21
HALFEN SUK - podkonstrukcje do kamienia naturalnego
Podkonstrukcje służą do mocowania płyt
kamiennych na elewacji. System składa się
z szyny, zamocowań nośnych i podtrzymujących szynę oraz kotew mocujących płyty
kamienne. System jest przydatny w przypadkach dużych i zmiennych wysięgów mocowania ciężkich płyt kamiennych. Prosty i
łatwy w montażu, dający wiele możliwości
rozwiązań nawet najbardziej skomplikowanych przypadków.
Cechy produktu:
• wyrób odporny na korozję;
podkonstrukcje są wykonane ze
stali nierdzewnej lub aluminium
• łatwy i szybki montaż
• mocowanie do konstrukcji
żelbetowej lub stalowej
• maksymalny zakres regulacji
osiągany przez zastosowanie
HALFEN szyn do wbetonowania
• pewne zamocowanie dzięki
zastosowaniu kotew mechanicznych lub chemicznych.
HALFEN HCW - ZAMOCOWANIA ŚCIAN KURT YNOW YCH
HALFEN zamocowania HCW ścian kurtynowych służą do regulowanego zamocowania systemowych elewacji aluminiowoszklanych. Regulowane wsporniki są mocowane do wbetonowanych szyn
HALFEN i dzięki temu uzyskuje się szybką i prostą metodę zamocowania, przenoszącego zarówno ciężar fasady jak i
obciążenie wiatrem. System stosowany
zarówno w konstrukcjach obiektów żelbetowych jak i stalowych, jest dostępny
w kilku różnych wariantach umożliwiających zamocowanie we wszystkich przypadkach występujących w praktyce.
Cechy produktu:
• szybki i bezpieczny montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi umożliwia-
jący przeniesienie pełnego zakresu
obciążeń, duży zakres nośności
• regulacja w trzech kierunkach
• zastosowanie przy zredukowanych
odległościach krawędziowych
22
Oferta HALFEN
- systemy montażowe
23
H A L F E N szyny montażowe
W połączeniu HALFEN szyn montażowych z odpowiednimi śrubami lub płytkami gwintowanymi wykonawca uzyskuje regulowane zamocowanie oferujące szereg korzyści.
Zastosowanie szyn:
•
•
•
•
•
obiekty przemysłowe
konstrukcje stalowe
budowa maszyn
instalacje solarne
oczyszczalnie ścieków itp.
Dzięki asortymentowi składającemu się
z wielu odmian systemów montażowych (szyn, śrub i akcesoriów) możliwe
jest uzyskanie rozwiązania optymalnego
pod względem ekonomicznym i technicznym. Dzięki temu można również
sprostać różnym i najostrzejszym wymaganiom stawianym przed konstrukcją i
jej zamocowaniom.
24
Dostępne są następujące systemy szyn
montażowych:
ciężki system gorącowalcowanych
szyn montażowych przeznaczony dla:
- obciążeń dynamicznych
- spawania do konstrukcji stalowej
- dużych obciążeń
średni system szyn montażowych
zawierający tylko jeden typ płytek gwintowanych, przeznaczony dla obciążeń o
średnich wartościach, kompatybilny z systemem montażowym Powerclick
lekki system szyn montażowych zawierający szereg szyn o małych profilach, przeznaczonych do małych obciążeń.
Wszystkie szyny montażowe są oferowane jako profile pełne lub perforowane.
Szyny są dostępne w wykonaniu ze stali
czarnej, jako ocynkowane lub wykonane
ze stali nierdzewnej.
H A L F E N szyny montażowe
Wsporniki montażowe są wykonane z
profili szynowych HALFEN i oferują takie
korzyści jak: szybkość i bezpieczeństwo
montażu oraz możliwość regulacji zamocowania. Wsporniki stanowią kompletną
podporę dla rurociągów, przewodów itp.
Wykonanie ze stali nierdzewnej lub ocynkowanie powoduje brak konieczności
konserwacji elementów.
Cechy produktu:
• duża wytrzymałość i mały ciężar,
dzięki temu szybki i prosty montaż
• większość wsporników jest
kompatybilna z systemem
montażowym Powerclick
Obejmy do rur umożliwiają regulowane
zamocowanie przy użyciu każdego rodzaju szyn montażowych HALFEN. Tak jak w
przypadku systemu montażowego Powerclick, tak i w przypadku obejm, wymiary zostały opracowane dla typowych
rozwiązań.
Dlatego właśnie połączenie systemu montażowego HALFEN wraz z obejmami do
rur jest najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem.
Cechy produktu:
• szeroki zakres wersji i rozmiarów
• zakres średnic mocowanych rur
od 15mm do 530mm
• dostępne w wersji przesuwnej
• dostępne w wykonaniu ze stali
ocynkowanej lub nierdzewnej
25
H A L F E N P OW E R C L I C K - S Y S T E M M O N TA Ż OW Y
HALFEN system montażowy Powerclick
jest systemem przeznaczonym dla podparcia rurociągów w obiektach przemysłowych. Nigdy wcześniej nie było możliwości tworzenia tak dużej różnorodności
konstrukcji nośnych przy użyciu tak małej
ilości wielofunkcyjnych elementów.
• jeden profil dla wszystkich
konstrukcji nośnych
• jeden łącznik narożny w dwóch
wersjach dla 112 wariantów
• jeden zacisk mocujący dla belek
wszystkich wielkości
HALFEN system montażowy Powerclick
został stworzony na potrzeby obiektów
przemysłowych i oferuje najbardziej ekonomiczne rozwiązanie.
Używając systemu Powerclick można
tworzyć konstrukcje wsporcze o zupełnie
nowych koncepcjach:
26
• bardzo mała liczba komponentów,
z których wszystkie oferują
wielofunkcyjność
• optymalny zakres regulacji
mocowania
• nowoczesna technologia w
przystępnej cenie
• mały ciężar elementów
• bezpieczeństwo dzięki zdefiniowanej
nośności
• dopasowanie elementów we
wszystkich połączeniach
Regiony sprzedaży
Województwo
Kontakt
Warszawa
miasto stołeczne Warszawa
telefon:61 622 14 14
tel. kom: 601 729 102
fax:61 622 14 15
e-mail:[email protected]
Centrum
mazowieckie,
łódzkie,
świętokrzyskie
telefon:61 622 14 14
tel. kom: 607 044 591
fax:61 622 14 15
e-mail:[email protected]
Wschód
podlaskie,
lubelskie,
podkarpackie
telefon:61 622 14 14
tel. kom: 607 044 891
fax:61 622 14 15
e-mail:[email protected]
Zachód
lubuskie,
wielkopolskie,
dolnośląskie
telefon:61 622 14 14
tel. kom: 603 931 261
fax:61 622 14 15
e-mail:[email protected]
Północ
zachodniopomorskie, pomorskie,
kujawsko-pomorskie,
warmińsko-mazurskie
telefon:61 622 14 14
tel. kom: 609 534 472
fax:61 622 14 15
e-mail:[email protected]
Południe
opolskie,
śląskie,
małopolskie
telefon:61 622 14 14
tel. kom: 601 914 808
fax:61 622 14 15
e-mail:[email protected]
Dział Techniczny,
Doradztwo Projektowe
telefon:61 622 14 12
tel. kom: 697 729 080
fax:61 622 14 13
e-mail:[email protected]
Dział Sprzedaży
telefon:61 622 14 44
tel. kom: 663 769 080
fax:61 622 14 45
e-mail:[email protected]
Dział Marketingu
telefon:61 622 14 10
tel. kom: 605 536 691
fax:61 622 14 11
e-mail:[email protected]
Dział Eksportu
telefon:61 622 14 14
tel. kom: 697 729 070
fax:61 622 14 15
e-mail:[email protected]
Dział Księgowości
telefon:61 622 14 32
fax:61 622 14 33
e-mail:[email protected]
INTERNET
www.halfen.pl • Produkty • Nowości • Katalogi • Software • Service • Obiekty referencyjne • Kontakt/Adresy • o firmie HALFEN
UWAGA!
Wszelkie zmiany techniczne i konstrukcyjne są zastrzeżone
Informacje podane w niniejszym katalogu bazują na aktualnym stanie wiedzy technicznej w momencie publikacji.
Wszelkie zmiany konstrukcyjne i techniczne są zastrzeżone w każdym przypadku. Firma HALFEN nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje w niniejszej publikacji i błędy powstałe podczas druku
Firma Halfen GmbH dla swoich zakładów w Niemczech, Szwajcarii, Czechach, Austrii, Francji, Holandii i Polsce
wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością DIN EN ISO 9001:2008, Certyfikat nr QS-281 HH.
HALFEN Sp. z o.o. · ul. Obornicka 287 · 60-691 Poznań
Telefon: + 48 - 61 622 14 14 · Fax: + 48 - 61 622 14 15 · e-mail: [email protected] · www.halfen.pl
© 2012 HALFEN Sp. z o.o.,
kopiowanie bez pozwolenia zabronione
CENTRALA:
HALFEN Sp. z o.o. · ul. Obornicka 287 · 60-691 Poznań
Telefon: + 48 - 61 6221414 · Fax: + 48 - 61 6221415 · e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty