Schody młynarskie

Komentarze

Transkrypt

Schody młynarskie
MŁYNARSKIE
2015
SCHODY
www.fakro.pl
ww
www
w
ww
w
ww.fa
w.fa
fakro
fa
kkrro.p
.pl
pl
pl
1
SCHODY
SCHO
SC
HHOODYY
STACJONARNE
STAC
ST
A JOONAARNNE
DREWNIANE
DREWNIAN
NE
SSCHODY
CHODY SSTACJONARNE
TACJONARNE
SSchody
Sc
chody
hody
d pprzystawne
rzyssta
rz
tawn
wnne MSP
MSSP w
M
wy
wykonane
yko
konnaaane
ne ssąą z drewna
ne
naa śświerkowego.
wieerrkkoowego
wi
weeggoo. Dz
DDzięki
Dzię
zięęki sspecjalnie
pecj
pe
ecjal
jal
a ni
niee za
zapr
zaprojektowanym
projektoowa
wany
nyym za
zawiasom
awi
wias
a om sschody
as
chod
ch
odyy
ła
atw
two mo
moż
żna złzzłożyć
żn
łoożżyć
yć w m
o en
om
encciie kki
ieddy z nich niee kkorzystamy.
oorrzy
zystam
amy.y.y
łatwo
można
momencie
kiedy
SStandardowo
St
tan
anda
d rddow
wo sc
sschody
sch
cho
hody
dy posiadają
pos
osia
iada
ia
ada
dają
dają
ją pporęcz,
oręęccz,z, kktórą
or
t rą można
tó
możżna
na zzamontować
am
moonnttoowa
wać z lle
ewe
wej lu
llub
ub pr
pprawej
raw
awejj sstrony.
trtron
ony.y.
lewej
MSP
Schody
młynarskie
doskonale sprawdzą
ggotowe
go
oto
towe
we
siedo
dwpomalowania
ppomieszczeniach
omal
om
alow
al
owan
ow
ania
ia
o ograniczonej ilości miejsca,
w których
możl
mo
żliw
iwoś
ośćć niezbędna jest
możliwość
mont
mo
ntaż
a
aż
u ak
akce
ceso
ce
soririów
so
riiów
ó
montażu
akcesoriów
częsta komunikacja.
Świetnie
nadają się do domków
łatw
ła
twee dopasowanie
dopa
do
paso
pa
sowa
waaantresoli
nie
łatwe
letniskowych,
lub
doo wysokości
wys
ysok
okoś
ościci pomieszczenia
oś
pom
mie
iesz
szcz
sz
c ennia
poddaszy użytkowych. Schody
młynarskie
wypo
wy
posa
sażo
żone
neto bezpieczne, proste
wyposażone
i wygodne
w zestaw
zest
ze
s aw montażowy
st
mrozwiązanie.
onta
on
tażo
żowy
wyy
2
www.fakro.pl
ddopuszczelne
do
opu
pusz
szcz
czzel
eellnnee oobciążenie
bcią
bc
iąże
iąże
żeni
żeni
nie 160 116
160 kg
600 kg
kg
kkąt
ką
ąt nach
nnachylenia
na
ach
chyl
yyllen
eniaa sschodów
cchhooddów
ów 770°
0°
0°
samodzielny
ssa
amo
moddzzieellnny montaż
mont
mo
ntaż
aż
3
llata
ata
at
gwarancji
gwa
ggw
waran
wa
rraaanncji
ccjjii
Oszczędność miejsca
Schody projektowano
z myślą o wygodzie i komforcie
użytkowania przy jednoczesnej
dbałości o kompaktowe wymiar,
dla łatwego dopasowania
w niewielkich pomieszczeniach.
Łatwy montaż
Schody montuje się w bardzo
prosty i szybki sposób przy
pomocy podstawowych narzędzi.
Gwarancja
Schody młynarskie FAKRO objęto
3 letnią gwarancją.
www.fakro.pl
3
RODZAJE SCHODÓW I ICH DOBÓR
Firma FAKRO posiada w swojej ofercie szeroki wachlarz modeli schodów młynarskich, które zaspokoją najbardziej
zróżnicowane potrzeby naszych klientów.
Schody przystawne MSP to schody idealne do antresoli oraz do pomieszczeń o bardzo ograniczonej przestrzeni, gdzie
konieczne jest złożenie („odstawienie”) drabinki, kiedy schody nie są użytkowane.
gotowe
do pomalowania
możliwość
montażu akcesoriów
łatwe dopasowanie
do wysokości pomieszczenia
wyposażone
w zestaw montażowy
4
www.fakro.pl
MSP
MSU
str. 6
str. 8
Schody kacze MSA, nazywane również rzymskimi, dzięki naprzemiennej budowie stopni zajmują bardzo małą ilość
miejsca w pomieszczeniu przy zachowaniu optymalnego komfortu użytkowania. Zarówno schody MSP jak i MSA
z powodzeniem można zastosować nawet w niewielkich otworach stropowych przystosowanych do schodów
strychowych.
W przypadku, gdy chcemy zamontować schody młynarskie w pomieszczeniu, gdzie dysponujemy większą przestrzenią, możemy wybrać jeden z modeli schodów prostych: MSU lub ich większego odpowiednika MSS.
Dodatkowo w pomieszczeniach, w których ze względu na niedogodne ułożenie ścian wykluczone jest użycie
schodów prostych istnieje możliwość zastosowania zabiegu lewego MSW-L lub prawego MSW-R w połączeniu ze
schodami MSS.
MSA
MSS
MSW
str. 10
str. 12
str. 14
www.fakro.pl
5
SCHODY
STACJONARNE
DREWNIANE
Schody młynarskie MSP Pivot
MSP
Schodyy przystawne
y
MSP Pivot dzięki
ę specjalnej
j j konstrukcjij i zastosowaniu lekkiego
g drewna świerkowego
g pozwalają
na swobodne ich złożenie i korzystanie z przestrzeni wokół schodów w czasie gdy nie są one w użyciu. Dla zwiększenia
zwięk
komfortu i bezpieczeństwa schody standardowo wyposażono w poręcz, którą można zamontować po lewej lub pprawej
stronie.
Zgłoszony do
opatentowania
mechanizm pozwala na
złożenie schodów gdy nie
są użytkowane.
Schody wyposażono
w poręcz, którą można
moż
montować z lewej lub
lu
prawej strony.
Mocne połączenie
czopowe stopni
w policzku wzmocnione
wzmocni
schodów
dołączanymi do scho
montażowymi.
wkrętami montażow
gotowe
we
do pomalowania
omalowania
owania
łatwee dopasowanie
do wysokości
ysokości pomieszczenia
wyposażone
w zestaw montażowy
6
www.fakro.pl
dopuszczelne obciążenie 1160 kg
schodów 70°
kąt nachylenia schodó
samodzielny montaż
3
lata
gwarancji
Schemat schodów MSP Pivot
A
W
B
R1
90 cm
300
275
250
225
205 cm
364 cm
H1
H2
200
175
E
H
150
125
Z
100
S
G
75
25
70
°
70
°
50
118
111
102
93
84
75
65
56
47
38
29
20
cm
C=R
cm
WYMIARY SCHODÓW MSP
Rozmiar
55 cm
Maks. wysokość kondygnacji [cm]
H
300
Wysokość zamontowanych schodów z poręczą [cm]
H1
364
Wysokość złożonych schodów z poręczą
H2
378
Minimalny rozmiar otworu w suficie [cm]
AxB
60x90
Odłegłość jaką zajmują schody na podłodze [cm]
C
118
Odłegłość jaką zajmują schody na podłodze z poręczą [cm]
R
118
Szerokość schodów [cm]
W
59
Ilość stopni [szt.]
11
Odległość między stopniami [cm]
G
25
Grubość stopnia [cm]
Z
2,7
Szerokość stopni [cm]
E
50
Głębokość stopni [cm]
S
10
Kąt nachylenia schodów [°]
70
www.fakro.pl
7
SCHODY
STACJONARNE
DREWNIANE
Schody młynarskie MSU Universal
MSU
Schody młynarskie MSU Universal to najpopularniejsze schody proste, wykonane z litego drewna świerkowego. Proste
stopnie o stałej szerokości, lekka ażurowa konstrukcja oraz odpowiednio dobrany kąt pochylenia drabiny gwarantują
wysoką funkcjonalność i optymalny komfort podczas przemieszczania się między kondygnacjami. Schody można z powodzeniem zastosować jako rozwiązanie długoterminowe w domach prywatnych, domkach letniskowych czy mieszkaniach jak również jako rozwiązanie tymczasowe, tam gdzie konieczne jest zapewnienie bezpiecznej komunikacji.
komunik Do
schodów można dodatkowo zamontować poręcz, stosując ją po lewej lub po prawej stronie.
Mocne połączenie
czopowe stopni
w policzku wzmocnione
dołączanymi do schodów
wkrętami montażowymi.
Poręcz zabezpieczająca
MXH montowana
po prawej lub lewej
stronie schodów jako akcesorium.
gotowe
alowania
do pomalowania
ość
możliwość
montażuu akcesoriów
opasowanie
łatwe dopasowanie
okości pomieszczenia
do wysokości
żone
wyposażone
w montażowy
w zestaw
8
www.fakro.pl
dopuszczelne obciążenie 160 kg
kąt nachylenia schod
schodów 55°
samodzielny montaż
3
lata
ggwarancji
Schemat schodów MSU Universal
A
B
140 cm
W
290
269
248
183 cm
227
186
166
G
H1
364 cm
207
H
145
124
E
S
103
Z
83
62
55°
55
°
42
21
19
33
48
62
77
91
106
135
120
149
178
C
164
193
cm
cm
R
WYMIARY SCHODÓW MSU
Rozmiar
65cm
Maks. wysokość kondygnacji [cm]
H
290
Wysokość zamontowanych schodów z poręczą [cm]
H1
364
Minimalny rozmiar otworu w suficie [cm]
AxB
70 x 140
Odłegłość jaką zajmują schody na podłodze [cm]
C
192
Odłegłość jaką zajmują schody na podłodze z poręczą [cm]
R
207
Szerokość schodów [cm]
W
65
Ilość stopni [szt.]
13
Odległość między stopniami [cm]
G
21
Grubość stopnia [cm]
Z
2,7
Szerokość stopni [cm]
E
60
Głębokość stopni [cm]
S
14
Kąt nachylenia schodów [°]
55
www.fakro.pl
9
SCHODY
STACJONARNE
DREWNIANE
Schody młynarskie MSA Altero
MSA
Schody kacze MSA Altero dzięki naprzemiennie wyprofilowanym stopniom, mimo iż są strome zapewniają optymalny
komfort użytkowania. Schody kacze idealnie nadają się do pomieszczeń z ograniczoną ilością miejsca na podłodze lub
w miejscach gdzie niewielki otwór stropowy ogranicza przestrzeń swobodną nad schodami. Standardowo schody wyęp ją bez pporęczy.
ę y Istnieje
j możliwość dokupienia
p
pporęczy
ę y MXH-A,, którąą można zamontować z dowolnejj strony biegu
stępują
schodów.
Mocne połączenie
czopowe stopni
w policzku wzmocnione
dołączanymi do schodów
wkrętami montażowymi.
Poręcz zabezpieczająca
MXH-A montowana
po prawej lub lewej
stronie schodów jako akcesorium.
Naprzemienna
konstrukcja stopni –
„kacze”
gotowe
owe
do pomalowania
żliwość
możliwość
ntażu akcesoriów
w
montażu
we dopasowanie
łatwe
do wysokości pomieszczenia
posażone
wyposażone
estaw montażowy
w zestaw
10
www.fakro.pl
dopuszczelne obciążen
obciążenie 160 kg
kąt nachylenia scho
schodów 65°
samodzielny montaż
3
lata
gwarancji
Schemat schodów MSA Altero
A
B
113 cm
W
300
280
260
240
S
200 cm
H1
385 cm
220
200
180
H
160
140
G
120
E
100
80
Z
60
20
65
°
65
°
40
cm
143
134
125
115
106
97
87
78
69
59
50
41
32
23
C=R
cm
WYMIARY SCHODÓW MSA
Rozmiar
60 cm
Maks. wysokość kondygnacji [cm]
H
300
Wysokość zamontowanych schodów z poręczą [cm]
H1
385
Minimalny rozmiar otworu w suficie [cm]
AxB
64x113
Odłegłość jaką zajmują schody na podłodze [cm]
C
144
Odłegłość jaką zajmują schody na podłodze z poręczą [cm]
R
144
Szerokość schodów [cm]
W
63
Ilość stopni [szt.]
14
Odległość między stopniami [cm]
G
20
Grubość stopnia [cm]
Z
2,7
Szerokość stopni [cm]
E
55
Głębokość stopni [cm]
S
18/11
Kąt nachylenia schodów [°]
65
www.fakro.pl
11
SCHODY
STACJONARNE
DREWNIANE
Schody młynarskie MSS Superior
MSS
Schody MSS Superior to największy spośród modeli schodów młynarskich, charakteryzujący się solidną i wytrzymałą
konstrukcją. W celu zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa użytkowania w schodach Superior zastosowano szersze
i dłuższe stopnie oraz łagodniejszy kąt pochylenia drabinki. Schody wykonane z jasnego drewna świerkowego, przygotowane do dowolnego wybarwienia. Z pomocą dołączonej instrukcji montażu klient z łatwością dopasuje schody do wysokości kondygnacji. Standardowo schody występują bez poręczy. Istnieje możliwość dokupienia poręczy MXH-S, którą
można zamontować z lewej lub prawej strony schodów.
Mocne połączenie
czopowe stopni
w policzku wzmocnione
dołączanymi do schodów
wkrętami montażowymi.
Poręcz zabezpieczająca
MXH-S montowana
po prawej lub lewej
stronie schodów jako akcesorium.
gotowe
wania
do pomalowania
możliwość
cesoriów
riów
montażu akcesoriów
owanie
łatwe dopasowanie
i
i
do wysokościi pomieszczenia
wyposażone
w zestaw montażowy
12
www.fakro.pl
dopuszczeln obciążenie 160 kg
dopuszczelne
kąt nac
nachylenia schodów 53°
samodzielny montaż
3
lata
gwarancji
Schemat schodów MSS Superior
B
A
163 cm
W
315
294
273
190 cm
252
210
189
G
H1
412 cm
231
H
168
147
E
126
S
105
Z
84
63
53
°
53
°
42
21
41
26
57
73
89
105
120
136
168
152
184
215
C
199
231
cm
cm
R
WYMIARY SCHODÓW MSS
Rozmiar
70 cm
Maks. wysokość kondygnacji [cm]
H
315
Wysokość zamontowanych schodów z poręczą [cm]
H1
412
Minimalny rozmiar otworu w suficie [cm]
AxB
75x163
Odłegłość jaką zajmują schody na podłodze [cm]
C
230
Odłegłość jaką zajmują schody na podłodze z poręczą [cm]
R
234
Szerokość schodów [cm]
W
73
Ilość stopni [szt.]
14
Odległość między stopniami [cm]
G
21
Grubość stopnia [cm]
Z
2,7
Szerokość stopni [cm]
E
65
Głębokość stopni [cm]
S
19
Kąt nachylenia schodów [°]
53
www.fakro.pl
13
SCHODY
STACJONARNE
DREWNIANE
Zabieg MSW Winder
MSW-L
MSW-R
Zabieg MSW Winder (lewy lub prawy) do zastosowania ze schodami MSS Superior pozwala na dopasowanie konstrukcji schodów do pomieszczenia, w którym wykluczone jest użycie schodów prostych. Montaż zabiegu MSW wraz ze schodami
MSS pozwala także zwiększyć wysokość ich przystawienia do maksymalnej wysokości kondygnacji 3,57m. Dodatkowo istnieje możliwość dokupienia poręczy MXH-S, którą można zamontować z lewej lub prawej strony schodów.
Mocne połączenie
czopowe stopni
w policzku wzmocnione
dołączanymi do schodów
wkrętami montażowymi.
Poręcz zabezpieczająca
MXH-S montowana po
prawej lub lewej stronie jako akcesorium.
Schody MSS z zabiegiem
lewym MSW-L
gotowe
ia
ia
do pomalowania
Schody MSS z zabiegiem
prawym MSW-R
możliwość
oriów
montażu akcesoriów
łatwe dopasowanie
do wysokości pomieszczenia
wyposażone
w zestaw montażowy
14
www.fakro.pl
dopuszczelne oobciążenie 160 kg
kąt nachylenia schodów 53°
samodzielny montaż
3
lata
gwarancji
Schemat schodów MSS Superior z zabiegiem MSW-L
A
B
163 cm
W
357
336
190 cm
315
294
273
252
Z
231
210
189
G
E
H1
H2
454 cm
S
168
147
126
105
84
53
°
53
°
63
42
21
106
137
122
169
153
185
217
201
232
C=R
248
279
264
cm
cm
WYMIARY ZABIEGU MSW W POŁĄCZENIU ZE SCHODAMI MSS
Rozmiar
70 cm
Maks. wysokość kondygnacji [cm]
H
357
Wysokość zamontowanych schodów z poręczą [cm]
H1
454
Minimalny rozmiar otworu w suficie [cm]
AxB
75x163
Odłegłość jaką zajmują schody na podłodze [cm]
C
279
Odłegłość jaką zajmują schody na podłodze z poręczą [cm]
R
279
Szerokość schodów [cm]
W
73
Ilość stopni [szt.]
16
Odległość między stopniami [cm]
G
21
Grubość stopnia [cm]
Z
2,7
Szerokość stopni [cm]
E
65
Głębokość stopni [cm]
S
19
Kąt nachylenia schodów [°]
53
www.fakro.pl
15
SCHODY
STACJONARNE
DREWNIANE
SCHODY STACJONARNE
MSP
Schody przystawne MSP wykonane są z drewna świerkowego. Dzięki specjalnie zaprojektowanym zawiasom schody
łatwo można złożyć w momencie kiedy z nich nie korzystamy.
Standardowo schody posiadają poręcz, którą można zamontować z lewej lub prawej strony.
gotowe
do pomalowania
możliwość
montażu akcesoriów
dopuszczelne obciążenie 160 kg
kąt nachylenia schodów 70°
wyposażone
w zestaw montażowy
samodzielny montaż
FAKRO Sp. z o.o. ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 444 0 444, www.fakro.pl, [email protected], infolinia 800 100 052
3
lata
gwarancji
Fakro Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i specyfikacji oferowanych produktów. Zawarte w niniejszej publikacji informacje nie stanowią zapewnienia
w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, nie są także opisem towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej Ustawy.
Niniejsza publikacja nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
16
www.fakro.pl
SM/16s/PL/2015.12.07/E30P
łatwe dopasowanie
do wysokości pomieszczenia

Podobne dokumenty