Zarządzanie kosztami pracy

Transkrypt

Zarządzanie kosztami pracy
Zarządzanie kosztami pracy
(zaproszenie do dyskusji)
Prowadzenie: Piotr Rybicki, NadzórKorporacyjny.pl
Zarządzanie kosztami pracy
Program spotkania:
- Wprowadzenie
- Definicje
- Kiedy analizować koszty pracy?
- Zarządzanie kosztami pracy – krok po kroku
- Zarządzanie kosztami pracy – wnioski
- Zakończenie
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Struktura kosztu wynagrodzenia (przy wynagrodzeniu 4.000 brutto
miesięcznie):
- Płaca netto 59%
- ZUS 35%
- Podatek dochodowy 6%
Łączny koszt dla pracodawcy to 4.830 zł miesięcznie (rocznie 60 tys. zł)
Wprowadzenie
W 2014 roku przypada… 250 dni roboczych, co daje łącznie 2.000
godzin. Uwzględniając tylko nieobecności pracownika wynikające
z urlopu (26 dni) dzienny koszt pracy pracownika zarabiającego 4.000 zł
brutto, w przypadku gdy jest obecny w pracy to: 268 zł
Teza: Czy zarządzać kosztami pracy?
Odpowiedzi:
a) TAK
b) NIE
c) Nie wiem
Definicje
Zarządzanie kosztami pracy
Zarządzanie - Zarządzanie to zestaw
działań (planowanie, organizowanie,
motywowanie, kontrola) skierowanych
na zasoby organizacji (ludzkie,
finansowe, rzeczowe, informacyjne)
wykorzystywanych z zamiarem
osiągnięcia celów organizacji
(Ricky W.Giiffin)
Zarządzanie kosztami pracy
Koszt - wyrażone wartościowo
(w pieniądzu) celowe zużycie środków
gospodarczych i usług obcych oraz czasu
pracy pracowników, jak również niektóre
wydatki nie odzwierciedlające zużycia,
a dotyczące normalnej działalności danej
jednostki w danym okresie
(http://pl.wikipedia.org/wiki/Koszt_(ekonomia))
Zarządzanie kosztami pracy
Praca - miara wysiłku włożonego przez
człowieka w wytworzenie danego dobra;
świadoma czynność polegająca na
wkładanym wysiłku (działalność lub
oddziaływanie) człowieka w celu osiągnięcia
założonego przez niego celu; czynności
umysłowe i fizyczne podejmowane dla
realizacji zamierzonego celu
(http://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_(działalność_człowieka))
Zarządzanie kosztami pracy (def.)
Zarządzanie kosztami pracy to systematyczne
i celowe analizowanie czasu pracy, w ujęciu
wartościowym, nastawione na generowanie
danych pomocnych przy podejmowaniu
decyzji realizujących cel tej pracy
W praktyce niestety zarządzanie kosztami
pracy to najczęsciej… redukcja etatów.
Co zaliczamy do kosztów pracy (bezpośrednie i pośrednie):
- pensja netto
- podatek dochodowy
- ZUS
- szkolenia
- ubiór
- świadczenia dla pracowników
a także…
- koszty zarządzania personelem
- koszty rotacji
- koszty stanowiska pracy
Kiedy analizować koszty pracy?
A zatem jakie warunki muszą zostać spełnione aby
„miało sens” zarządzać kosztami pracy?
2.
5.
1.
Wielkość analizowana jest istotna (5%?)
Dane da się analizować (np. są porównywalne, są
dostępne)
3.
Dane są wiarygodne (nie ma zbyt wiele
uproszczeń w ich generowaniu)
4.
Dane są komuś potrzebne…
Wnioski, które wyciągniemy da się wcielić w życie
Zarządzanie kosztami pracy – krok
po kroku
Pierwszy krok: zebranie danych
Przede wszystkim udzielenie
odpowiedzi na pytania:
1. Jakich danych potrzebujemy?
2. Jak często?
3. Czy dane są wiarygodne?
Drugi krok: analiza danych
Trzy główne płaszczyzny analizy
danych:
1. Czas (lata)
2. Przestrzeń (konkurencja)
3. Zgodność z założeniami (planami)
Trzeci krok: prezentacja danych
Pamiętajmy o podstawowych zasadach:
1. Nie traćmy za dużo czasu na
opracowanie już posiadanych danych
2. Decydentom nie są potrzebne
wszystkie dane, a tylko te ważne
3. „One-page raport” trend czy
konieczność?
Czwarty krok: decyzja
Decyzja jest najtrudniejszym elementem
zarządzania kosztami pracy bo:
1. Sam fakt, że trzeba decyzję podjąć może być
paraliżujący
2. Nigdy nie ma pewności, że podjęta decyzja
jest słuszna
3. Decyzja może wykraczać w swoich
konsekwencjach daleko poza tabelkę
w excelu
Piąty krok: sam się uczę (reanaliza)
Dlaczego warto analizować przeszłość:
1. „Sam na sobie” uczę się najlepiej
2. Nauka ta zawsze jest na praktycznym
przykładzie
3. Dzięki temu zyskuję przewagę nad
konkurentami
Zarządzanie kosztami pracy –
wnioski
Wnioski: Zarządzanie kosztami
pracy to (najczęściej):
a) Redukcja
b) Optymalizacja
c) Alokacja
Najczęściej mówiąc o zarządzaniu kosztami pracy mamy
na myśli REDUKCJĘ ZATRUDNIENIA (zwolnienia
pracowników!)
Czasami… bardziej humanitarny menedżer, określi to
mianem OPTYMALIZACJI ZATRUDNIENIA (zmiana umów
o prace, outsourcing)
Niewiele osób postrzega zarządzanie kosztami pracy
jako problem właściwej ALOKACJI kosztów do kosztów
wytworzenia.
W literaturze przedmiotu jako narzędzia zarządzania
kosztami pracy wymienia się: lean management,
outsourcing, zatrudnianie sezonowe czy zmiany umów
i zasad wynagradzania.
Odpowiedź na pytanie postawione
w tezie: „Czy zarządzać kosztami
pracy?” sprowadza się do
określenia czy, kiedy i jak głęboko
będziemy zajmować się kwotą
268 zł – czyli dziennym kosztem
pracy 1 pracownika.
Wskaźniki controllingu personalnego
- Udział kosztów pracy w kosztach wytworzenia
- Średni koszt pracy 1 zatrudnionego
- Koszty pracy przypadające na jedną godzinę
pracy
- Planowany a efektywny koszt pracy
- Rentowność kosztów pracy
- Dynamika kosztów pracy
- Rotacja personelu
Zamiast zakończenia…
PARADOX
Większość wdrożeń i realizacji
projektów związanych z koncepcją
Lean Management przeżywa swoje
pierwsze poważne problemy, gdy
w wyniku udoskonaleń trzeba zwolnić
pierwszego pracownika.
Dziękuję za uwagę