bezpieczeństwo w obiektach handlowych

Komentarze

Transkrypt

bezpieczeństwo w obiektach handlowych
2015
lipiec
WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL
I
EK
partnerzy wydania:
L
D
N
O
OB
W
W
YC H
ZEŃST
C
E
I
WO
ZP
E
B
TA
CH HA
patronat branżowy:
PROFESJONALNE SZKOLENIA
Z KONFIGURACJI PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH
DO ZASTOSOWAŃ CCTV IP
Szkolenia dla projektantów
i instalatorów
Praktyczne zajęcia
warsztatowe w oparciu
o profesjonalne przełączniki
zarządzalne L2+
Bogato wyposażone
sale szkoleniowe
DOŁĄCZ DO NAS
WWW.AKADEMIACCTVIP.PL
wydanie specjalne
Bezpieczeństwo w obiektach handlowych
Spis treści
4
8
10
11
13
14
16
18
20
22
24
26
27
28
30
Systemowe podejście do problemu bezpieczeństwa
w obiektach handlowych i usługowych – Marek Blim
System CCTV skuteczny przeciwko kradzieżom sklepowym
Paweł Wittich
Technologia zamiast ochroniarza
Adam Suliga
Systemy bezpieczeństwa obiektu a działania Loss Prevention
Tomasz Witosławski
Kompleksowa ochrona szyb
Waldemar Tlaga, Alarmtech Polska
INTEGRA 256 Plus. Większe możliwości w systemach Grade 3
Satel
Ultra•Exit – zintegrowany system przeciwkradzieżowy
Skynet Polska
Bezpiecznie i komfortowo w centrum handlowo-usługowym
Marek Pyc, Bosch Security Systems
MULTIVES. Nowa zaawansowana generacja systemów DSO
Ambient System
Wirtualna krosownica wizyjna IP
Tomasz Żuk, UTC Fire & Security
IFTER EQU. Nowa jakość w monitorowaniu obiektów handlowych
Ifter
Nowe oprogramowanie D-Link i wszystko w zasięgu wzroku
D-Link
Nie tylko dozór – Aleksey Mayorov w rozmowie
z Justyną Puławską, Axis Communications
Virtual Security System
Falcon 24
O patronach branżowych:
PIH, POHiD
Wydawca:
Redakcja „Systemy Alarmowe”
02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 65
tel.: 22 651 80 00 faks: 22 651 92 00
[email protected]
www.systemyalarmowe.com.pl
partnerzy wydania:
„Systemy Alarmowe” – dwumiesięcznik branży security o tematyce:
• Sygnalizacja włamania i napadu • Sygnalizacja pożarowa • Telewizja dozorowa CCTV • Kontrola dostępu • Biometria • Systemy Zintegrowane
• Automatyka Budynkowa
• Ochrona danych i informacji
patronat branżowy:
3
4
wydanie specjalne
Bezpieczeństwo w obiektach handlowych
Systemowe podejście
do problemu bezpieczeństwa
w obiektach handlowych i usługowych
Marek Blim
SKLEP
Tytuł artykułu ma nie tyle
zafrapować odmiennością, ile zwrócić
uwagę na to, że problematyka bezpieczeństwa
jest badana i analizowana systemowo.
Bezpieczeństwo obiektu nie jest bowiem stanem, ale
ciągle zmieniającym się procesem – uwarunkowanym
zdarzeniami wewnętrznymi zachodzącymi w obiekcie
oraz różnymi czynnikami zewnętrznymi. Właściciel obiektu
(jego zasobów) może mieć jedynie ograniczoną wiedzę
(przypuszczenia lub przewidywania) co do skutków ich
działania.
Przewidywanie sukcesu jest tak samo zasadne, jak
oczekiwanie porażki, warto zatem pamiętać, że
właściciel jest w równym stopniu posiadaczem
aktywów i różnych rodzajów ryzyka z nimi
związanych.
partnerzy wydania:
Podejście systemowe charakteryzuje się kilkoma przyjętymi założeniami, zgodnie z którymi badany obiekt:
• jest wyodrębniony jako system, może się składać z kilku współpracujących podsystemów lub identyfikowalnych elementów składowych;
• realizuje określone jednoznaczne czynności procesowe przypisane
wyłącznie jemu;
• funkcjonuje w wielu innych systemach jako ciąg procesowy realizacji czynności materialnych (produkt, usługa produktowa), charakteryzujący się zasilaniem (na wejściu) i odbiorem (na wyjściu),
odpowiednimi wartościami materiałowymi i/lub użytkowymi;
patronat branżowy:
5
DALSZE OTOCZENIE SYSTEMOWE
BLIŻSZE OTOCZENIE SYSTEMOWE
Si-2
system zasilający
Si-1
system zasilający
Si
system badany
Si+1
system odbiorczy
Si+2
system odbiorczy
ciąg zdarzeń przewidywalnych co do czasu ich wystąpienia ale nieprzewidywalnych co do skutków
ciąg zdarzeń przewidywalnych co do czasu ich skutków ale nieprzewidywalnych co do czasu wystąpienia
Rys. 1. Obszar oddziaływań na badany system
(opracowanie autora)
• jest wyodrębniony z bliższego bądź dalszego otoczenia systemowego kształtującego charakter jego działalności (generowanie potrzeb i ich zaspokajanie) oraz
określającego ramy prawne i normatywne jego funkcjonowania;
• podlega oddziaływaniom przypadkowym
znanym co do skutków, ale nie przewidywalnym co do czasu ich wystąpienia (np.
zagrożenia naturalne);
• podlega oddziaływaniom przypadkowym,
nieznanym co do skutków, ale przewidywalnym co do czasu ich wystąpienia (np.
zagrożenia eksploatacyjne).
Układ pokazujący systemowe usytuowanie
badanego obiektu zaprezentowano na rys. 1.
Procesowe potraktowanie badanego systemu ma wiele zalet, ujawnia też istotne możliwości analizy wszelkich zjawisk związanych
z badanym systemem:
• umożliwia ścisłe określenie granic badanego systemu Si w ciągu procesowym;
• służy do jednostkowego badania różnych
przepływów (ludzie, materiały, usługi, informacje) wykonywanych w granicach systemu i w jego bliższym bądź dalszym otoczeniu systemowym;
• pozwala na wyodrębnienie w ramach badanego obiektu/systemu podsystemów odpowiedzialnych za poszczególne procesy
(ochrona fizyczna i techniczna, bezpieczeństwo informacyjne, bezpieczeństwo środowiskowe itp.);
• umożliwia adaptowanie opracowanych zasad ogólnych i sprawdzonych korzystnych
reguł postępowania w każdym analizowanym procesie (bezpieczeństwo zasobów:
ludzi, mienia, informacji);
• zapewnia powtarzalność prowadzonych
czynności w każdym analizowanym przypadku, ułatwiając ich algorytmizację,
partnerzy wydania:
pozwalając na stosowanie elementów
heurystycznego myślenia w przypadkach
szczególnych (ograniczona ilość informacji
przy konieczności podejmowania natychmiastowych decyzji zarządczych).
Przechodząc od teorii do praktyki, należy pamiętać, że:
• system zasilający Si-1 w bliższym otoczeniu systemowym odwzorowuje nie tylko
materialne zabezpieczenie funkcjonowania obiektu handlowego (towary, media:
energia, woda, centralne ogrzewanie), ale
także wymagania prawne (przepisy prawa
lokalnego, obostrzenia użytkowania) i techniczno-użytkowe (wymagania: UDT, PIP,
SANEPID-u);
• system odbiorczy Si+1 w bliższym otoczeniu systemowym nie tylko odwzorowuje
dostarczane produkty/usługi, ale także
obejmuje szeroko rozumiane oddziaływanie na odbiorców i ich otoczenie;
• system zasilający Si-2 w dalszym otoczeniu
systemowym odwzorowuje przede wszystkim porządek prawny państwa (ustawy, rozporządzenia, zobowiązania międzynarodowe), z którego wynikają nakazy i zakazy (co
do czynności, obowiązków fiskalnych) dla
właścicieli oraz obiektu;
• system odbiorczy Si+2 w dalszym otoczeniu systemowym odwzorowuje skutki
pośrednie działalności obiektu (w sferze
powiązań techniczno-technologicznych,
zależności prawnych: patenty, wzory użytkowe i przemysłowe) w rozumieniu odbiorców krajowych i zagranicznych;
• przedstawione schematycznie ciągi zdarzeń przypadkowych wynikają ze zmienności i nieprzewidywalności zjawisk w otaczającym nas świecie, ale ich skutki należy
szacować, by zapewnić analizowanemu
obiektowi/systemowi warunki bezpiecznego funkcjonowania.
Na podstawie teoretycznego dorobku analizy systemowej warto przenieść do praktyki rozwiązania ułatwiające zapewnienie
(zachowanie) bezpieczeństwa – w trakcie
planowania, tworzenia, eksploatowania/wykorzystywania obiektu handlowego i usługowego postrzeganego jako bezpieczeństwo:
• pracującego personelu oraz użytkowników
w obiekcie,
• zgromadzonych zasobów materiałowo-technicznych,
• zgromadzonych zasobów informacyjnych,
• funkcjonowania w warunkach normalnych
i zagrożeń nadzwyczajnych (kryzys, katastrofa naturalna/techniczna),
• obiektu względem środowiska i społeczności,
• utylizacji obiektu w przypadku zakończenia
jego działalności.
Podstawą prowadzonej analizy bezpieczeństwa obiektu handlowego/usługowego jest
określenie:
• chronionych zasobów i ich podatności na
oddziaływania negatywne;
• przewidywanych zagrożeń (analiza) oraz
możliwości ich materializacji (ocena rodzajów ryzyka);
• posiadanych/przewidywanych
środków
ochrony fizycznej i technicznej oraz ich
skuteczności (tu i teraz oraz w najbliższej
przyszłości);
• niezbędności działań ochronnych wymaganych/narzuconych przepisami prawa/
normami w stosunku do obiektu i jego funkcjonowania.
Proponowanym narzędziem do przeprowadzenia badania systemowego może być, ze
względu na prostotę użycia, analiza funkcjonalna oparta na ciągu siedmiu kroków
postępowania. Algorytm postępowania
przedstawimy na podstawie opisu siedmiu
patronat branżowy:
6
wydanie specjalne
Bezpieczeństwo w obiektach handlowych
Charakterystyka
obiektu
Rys. 2. Analiza systemowa
bezpieczeństwa obiektu1)
użytkownicy
pomieszczenia
specjalne
dostępność
komunikacyjna
konstrukcja
obiektu (jej elem.)
lokalizacja
obiektu
Zabezpieczenia
Zagrożenia dla obiektu
nadzwyczajne
organizacyjne
atakiem terrorystycznym
techniczne
ochrony fizycznej
pytań/zdarzeń dla założonego przykładu:
otwarcia lokalu handlowego w pomieszczeniach parterowych wielopiętrowego apartamentowca zlokalizowanego w sąsiedztwie
przedszkola:
(1) Czy i jaki lokal handlowy/usługowy jest potrzebny w tej lokalizacji?
(2) Na jakiego typu towary/usługi istnieje zapotrzebowanie w okolicy?
(3) Czy i czym będziemy handlować, a może
tylko będziemy wykonywać usługi (proste/złożone)?
(4) Może warto połączyć handel towarami
podstawowymi (spożywcze) ze stoiskiem
zabawkarskim (dzieci) oraz drobnymi usługami (sprzedaż gazet/krzyżówek; punkt
przyjmowania zakładów totolotka)?
(5) Jaka będzie wartość zgromadzonego
towaru? Czy będzie on atrakcyjny dla
potencjalnego złodzieja/włamywacza?
Jakie jest zagrożenie przestępczością
pospolitą w tej okolicy? Jaki będzie planowany obrót i ile gotówki znajdzie się
w kasie?
(6) Jaka musi być minimalna wymagana ustawowa/normatywna ochrona pieniędzy/
towaru/pomieszczeń/ludzi na wypadek
napadu/sytuacji kryzysowej? Czego będzie wymagał ubezpieczyciel? Czego
oczekuje policja/straż pożarna/Sanepid/
właściciel budynku?
(7) Jakie wdrażamy rozwiązania ochronne
(system antynapadowy w dzień i antywłamaniowy po zamknięciu pomieszczeń), z jaką sygnalizacją (lokalną/zdalną)
oraz z jakim systemem dozoru telewizyjnego (dokumentowanie zdarzeń w lokalu
na potrzeby policyjne/sądowe z rozdzielczością obrazu ≥400 linii TV)?
partnerzy wydania:
przestępczość pospolita
obiektywne
(środowisko lokalne)
W analizie zagrożeń przykładowego obiektu
handlowo-usługowego należy uwzględnić
dużą liczbę pojedynczych wymuszeń (zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne) oraz
kumulowanie się negatywnych skutków pojedynczych naruszeń przyjętego porządku
i ogólnych zasad bezpieczeństwa. Przykładowe zagrożenia (niezależne, ale wpływające na
funkcjonalność środowiskową lokalu) i potencjalne przeciwdziałanie im to:
• przestępczość pospolita, czyli kradzież towaru z półki (zabezpieczeniem mogą być
kamery dozorowe) lub kradzież z włamaniem (system alarmowy z czujkami, sygnalizator akustyczno-optyczny na budynku
i optyczny w pomieszczeniu portiera/ochrony apartamentowca);
• nad wejściem do lokalu, na drugim piętrze
znajduje się balkon – mieszkający tam sześcioletni bliźniacy mają brzydki zwyczaj plucia na
głowy przechodniów, a opiekunka nie reaguje
na dzwonek do drzwi (nad wejściem do lokalu
musi być stale opuszczona szeroka markiza);
• dostęp do pomieszczeń służbowych i magazynowych lokalu odbywa się z zaplecza
budynku, jedynie za zgodą ochrony apartamentowca, wymaga stałej obecności kogoś
z personelu lokalu w trakcie dostawy (konieczna dodatkowa uprawniona osoba);
• właściciel budynku nie wyraził zgody na
pochylnię dla dojazdu wózków dziecięcych
pod wejście do lokalu (trzeba uzgodnić
z wydziałem architektury i właścicielem
kwestię dostępu do lokalu osobom niepełnosprawnym);
• właściciel budynku wyłączył z kontroli pożarowej pomieszczenia pod lokalem (niezbędny konsensus ze względu na odpowiedzialność za bezpieczeństwo ppoż. ludzi).
Ten przykładowy opis zdarzeń ma na celu
wskazanie, jak wiele czynników sprawczych
o negatywnym oddziaływaniu znajduje się
poza wiedzą i władzą potencjalnego właściciela lokalu handlowego/usługowego.
W dotychczasowej praktyce analiza systemowa bezpieczeństwa obiektu wiąże się
bezpośrednio z koniecznością uwzględnienia
różnych czynników oddziaływania, wynikających bezpośrednio z zależnych i wzajemnie
powiązanych:
• charakterystyki obiektu (od jego lokalizacji
po działania użytkowników);
• zagrożeń normalnego funkcjonowania
obiektu;
• możliwych do wdrożenia zabezpieczeń zapewniających ochronę obiektu,
jak przedstawiono to na rys. 2.
Systemowe podejście do bezpieczeństwa
w obiektach handlowych/usługowych pozwala na zachowanie pełnego wglądu w trakcie całego cyklu projektowania, budowania,
eksploatowania, udoskonalania oraz zmiany
systemów zabezpieczeń, czyli w praktyce wyklucza pominięcie któregokolwiek z rozpatrywanych czynników (niezależnie od pozytywnego czy negatywnego charakteru jego
oddziaływania).
Stosownie do potrzeb analizę bezpieczeństwa można przeprowadzić w odniesieniu do
różnych stadiów działania obiektu:
• obiekt zamknięty, chroniony (pora nocna/
urlopowa),
• obiekt otwarty, czynny w trybie normalnym,
• sytuacja kryzysowa/nadzwyczajna w obiekcie (pożar, ewakuacja, katastrofa budowlana,
napad kryminalny lub terrorystyczny itp.).
patronat branżowy:
7
zagrożenia środowiskowe
epidemia
pożar budynku
powódź lub inne zalanie budynku
biurowego lub handlowego
skażenie powietrza
niewywiązanie się
partnera biz. z umowy
zagrożenia wystąpienia awarii technicznych
katastrofa budowlana
w budynkach biurowych i handlowych
awaria systemu zasilania
z budynkach biurowych i handlowych
awaria systemów informatycznych i sieci komp.
przerwanie ciągłości
procesów biznesowych
atak fizyczny
na kluczowego pracownika
atak fizyczny na budynek
biurowy lub handlowy
strajk
zagrożenia związane
lub zamieszki
ze współpracą z partnerami biz.
kradzież
zagrożenia
zasobów informacyjnych
zagrożenia związane z czynnikiem ludzkim
Rys. 3. Źródła zagrożeń
dla zachowania ciągłości
procesów biznesowych
w obiektach handlowych2)
Podstawą przedstawionego działania na rzecz
bezpieczeństwa jest:
• wydzielenie obiektu handlowego/usługowego jako odrębnego systemu;
• wskazanie w jego obszarze poszczególnych
podsystemów odpowiedzialnych za zachowanie każdego z założonych/wymaganych
warunków bezpieczeństwa (ochrona fizyczna, techniczna, informacyjna, bezpieczeństwo ppoż. i BHP);
• określenie chronionych zasobów (ich wartości i odrębności oraz lokalizacji);
• wykrycie i zdefiniowanie wszelkich możliwych zagrożeń dla bezpieczeństwa obiektu,
• oszacowanie potencjalnych skutków materializacji występujących rodzajów ryzyka
(ogólnych i rezydentnych);
• opracowanie sposobu postępowania ze
zidentyfikowanymi czynnikami zagrażającymi bezpieczeństwu obiektu (procedury
bezpieczeństwa);
• wdrożenie regulaminu bezpieczeństwa,
instrukcji, procedur oraz ich bieżące nadzorowanie (poprawność zapisu i dokładność
stosowania);
• zachowanie należytej staranności w opracowywaniu i dokumentowaniu prowadzonych
postępowań bezpieczeństwa.
Wszystkie zdefiniowane czynności pozwolą na zachowanie bezpieczeństwa obiektu
i utrzymanie ciągłości działania biznesowego,
co jest zasadniczym celem podejmowanych
wysiłków. Przykładem modelowym oddziaływań może być przedstawiony na rys. 3,
opracowany w ramach jednej z metod analizy
systemowej, diagram Ishikawy (zwany popularnie diagramem szkieletowym lub „diagramem ryby”).
partnerzy wydania:
Dla właściciela lokalu handlowego/usługowego zapis „przerwanie ciągłości procesów biznesowych” oznacza, że nie ma klientów (z ich
potrzebami i pieniędzmi), czyli ponosi on koszty utrzymania lokalu i obsługi – nie otrzymując
nic w zamian. Powody takiego stanu mogą być
różne, np.
• alarm o podłożeniu bomby w budynku (wymuszona kilkugodzinna ewakuacja);
• okupacja sąsiedniego budynku przez terrorystów, połączona z odcięciem i ewakuacją
otoczenia jako zagrożonego (może trwać
kilka dni/tygodni; generuje koszty; nie sposób się ubezpieczyć na wypadek takiej sytuacji);
• awaria/katastrofa
techniczno-budowlana
w budynku, przymusowa ewakuacja do czasu uzyskania pozytywnej opinii inspekcji budowlanej co do użytkowania obiektu (może
trwać kilka dni/tygodni; generuje koszty dodatkowe – zamrożenie aktywów niezależnie
od woli właściciela);
• pożar w sąsiedztwie połączony z uwolnieniem substancji szkodliwych dla ludzi, negatywne informacje co do miejsca, czasu i okoliczności tworzące tzw. czarny PR itp.;
• utrudniony dostęp klientów (przeciągający
się remont ulicy, budowa metra).
Bazując na doświadczeniach jako projektanta
systemów bezpieczeństwa, audytora i rzeczoznawcy systemowego) uważam, że tylko
świadome i celowe wykorzystanie podejścia
systemowego w procesach organizowania
bezpieczeństwa umożliwia kompleksowe rozpatrywanie zachodzących zjawisk i ogranicza
prawdopodobieństwo popełniania błędów
i pomyłek wynikających z pominięcia jednego
z wielu czynników istotnych dla bezpieczeństwa rozpatrywanego obiektu.
Nie istnieje na razie „nieważne zagrożenie”
o znikomym prawdopodobieństwie (minimalnej częstości) jego wystąpienia – właściciel obiektu jest też właścicielem każdego
rodzaju ryzyka. Niezależnie od własnych pragnień i oczekiwań tylko on w pełni odpowiada za skutki jego materializacji. Warto o tym
pamiętać… 
Marek Blim
dr nauk wojskowych ASG, płk w st. spocz.
Europejski menedżer systemu zarządzania jakością EOQ
oraz audytor systemów jakości i zarządzania bezpieczeństwem informacji, ekspert systemowy INTERCERT/TüV
Rheinland Polska.
Aktywny propagator problematyki bezpieczeństwa, popularyzator wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i ochrony
informacji oraz zarządzania bezpieczeństwem w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych.
__________
1)
Blim M.: Analiza systemowa w bezpieczeństwie obiektu. Mat. szkoleniowe ENSI, Warszawa 2002.
2)
Diagram Ishikawy – przykład. Mat. kursu szkolenia audytorów zarządzania jakością, PCBC, Warszawa 2001.
patronat branżowy:
8
wydanie specjalne
Bezpieczeństwo w obiektach handlowych
Paweł Wittich
System CCTV skuteczny przeciwko
kradzieżom sklepowym
Kradzieże w sklepach to w globalnym
wymiarze handlu straty liczone
w miliardach. Kradzieży dokonują nie tylko
klienci, ale także pracownicy. Patrząc przez pryzmat
systemu monitoringu wizyjnego, wydaje się, że
przestrzeń sklepu tworzy idealne warunki, by system
CCTV skutecznie zniechęcał złodziei: ograniczona liczba
wejść i wyjść, stały układ alejek ułatwiający objęcie ich
dozorem kamer, odpowiednie natężenie światła i często
pracownicy ochrony znajdujący się na miejscu. Mimo
to złodzieje nie obawiają się kamer w sklepach.
Jak zatem zwiększyć skuteczność sklepowych
systemów CCTV?
Paweł Wittich
Psycholog, specjalista ds. personelu systemów
CCTV. W Akademii Monitoringu Wizyjnego obok
rekrutacji i szkoleń operatorów i kierowników
przeprowadza audyty systemów CCTV pod kątem
skuteczności przyjętych rozwiązań organizacyjnych, współpracy personelu i ergonomii centrów
nadzoru.
partnerzy wydania:
Złodziej boi się kamer tylko wtedy,
gdy zostanie złapany
Z rozmów przeprowadzonych ze złodziejami
sklepowymi1) wynika, że nie boją się oni kamer,
ponieważ zakładają, że 1) kamery nie działają,
2) jakość rejestrowanych obrazów jest na tyle
słaba, że nie pozwolą one na identyfikację,
3) nikt nie obserwuje obrazów z kamer, dlatego
ochrona nie wie, że złodziej grasuje w sklepie,
4) sklep jest duży, operatorów za mało, a kamer zbyt dużo, więc zanim operator zauważy
złodzieja i powiadomi pracowników ochrony,
ten zdąży wyjść ze skradzionym towarem. Podobnie systemy CCTV postrzegają pracownicy,
którzy dopuszczają się kradzieży. Znają też rozkład sklepu i wykorzystują martwe pola – kradną w obszarach, gdzie nie sięgają obiektywy
kamer lub które są zasłonięte przez regały czy
stosy magazynowanych produktów. Zdarza
się, że pracownicy-złodzieje działają w porozumieniu z ochroną, co przez długi czas pozwala
im bezkarnie kraść. Jest także grupa złodziei,
którzy nie są dobrzy w swoim fachu i kamer
nie zauważają...
__________
1)
Prezentacja M. Gill: What can security practitioners learn from offenders? podczas IV Business Security Conference
SASMA, Warszawa 2014
oraz http://www.australiansecuritymagazine.com.au/2012/03/cctv-and-the-offender-perspective/
patronat branżowy:
9
Złodzieje sklepowi radykalnie zmieniają
podejście do systemów monitoringu wizyjnego, gdy zostaną złapani na gorącym
uczynku i poinformowani, że to operatorzy ich zauważyli.
Rejestracja obrazu to za mało. Lepsze efekty
w walce ze złodziejami można uzyskać, jeśli
operatorzy obserwują obrazy z kamer.
Czarna owca na tle (białego) stada
Jest wiele zachowań pozwalających odróżnić zwykłego klienta od osoby, która zamierza dokonać kradzieży. Klient krąży z koszykiem między regałami. Nie przypatruje się
napotykanym osobom, jest skoncentrowany na półkach i produktach. Otwarcie sięga
po towary. Spokojnie ogląda opakowania,
sprawdza skład i cenę. Po napełnieniu koszyka kieruje się do kasy. Z kolei zachowania sygnalizujące kradzież to najczęściej:
• małe zainteresowanie produktami, większe tym, co robią pracownicy sklepu i inni
klienci, którzy mogliby zauważyć kradzież;
• częste zerkanie na boki, rozglądanie się,
żeby ocenić, czy są sprzyjające warunki do
popełnienia kradzieży;
• zbyt długie przebywanie w jednym obszarze, co służy wyczekaniu dogodnego momentu do kradzieży, czasem zamaskowaniu, że do kradzieży właśnie doszło;
• zbyt szybkie sięganie po produkty, co często wiąże się z widocznym napięciem ciała; uważny obserwator zauważy, że osoba
nagle zaczyna działać w pośpiechu;
• złodziej osłania ręce ciałem lub torbą, np.
gdy usuwa zabezpieczenie;
• oznaki zdenerwowania: poprawianie
ubrania, drapanie się po głowie, dotykanie
ust, nosa, uszu, ocieranie potu, napięte,
sztywne ciało lub przeciwnie, nadmierne
rozluźnienie, zbyt obszerne i nienaturalne
gesty;
• podział ról i współpraca – złodzieje komunikują się spojrzeniami – jeden zajmuje
pozycję, która pozwala mu obserwować
okolicę, drugi dokonuje kradzieży; obserwator często maskuje prawdziwe intencje, np. udaje, że rozmawia przez telefon
komórkowy, co pozwala mu swobodnie
rozglądać się dookoła.
Złodziej sklepowy stosuje także proste
strategie, które mają utrudnić wykrycie kradzieży, np. bierze z półki dwa opakowania
baterii – jedno upuszcza do torby, gdy jego
ręka znajdzie się blisko ciała (zasłona), drugie odkłada, co ma wyglądać, jakby chciał
kupić baterie, ale się rozmyślił. Analogicznie, niektóre towary trafiają do wózka, inne
do torby zawieszonej przy poręczy.
Operatorzy systemu CCTV mają wiele możliwości wykrycia złodzieja wśród klientów,
gdyż jego zachowanie wyraźnie odbiega
od normalnego. Ważne, żeby wiedzieli,
czego szukać – konieczne są szkolenia!
partnerzy wydania:
Jak zwalczać kradzieże sklepowe?
Oprócz znajomości mowy ciała złodziei,
klientów i pracowników o skuteczności zwalczania kradzieży w sklepach przez systemy
CCTV decydują także inne czynniki:
1. Ludzie różnią się spostrzegawczością, zdolnością do utrzymania koncentracji przez
długi czas, wychwytywania informacji kluczowych czy odpornością na monotonię2).
Stanowiska operatorskie warto obsadzić
ludźmi, którzy mają predyspozycje do prowadzenia długotrwałej obserwacji.
2. Zaleca się zapewnienie wysokiej jakość obrazów z kamer, ponieważ niewyraźne szybko męczą i zniechęcają obserwatorów3).
3. Operatorzy skuteczniej wykrywają kradzieże, mogąc odróżnić sygnały przestępstwa
od standardowego zachowania klientów,
co jest możliwe, jeżeli obrazy prezentowane na monitorach są odpowiednio duże.
4. Operatorzy muszą koncentrować się na
obserwacji obrazów z kamer, nie powinni
być więc obciążani innymi zadaniami, np.
obsługą centrali alarmów lub recepcji.
5. Zdarza się, że operatorzy siedzą w ciasnych,
gorących i ciemnych pomieszczeniach, na
niewygodnych fotelach, co powoduje, że
koncentrują się na niewygodach i szybko
tracą zapał. Warto zaprojektować środowisko pracy i stanowiska operatorskie zgodnie z zasadami ergonomii, by mogli skupić
się na zachowaniach sygnalizujących kradzieże.
6. Należy motywować operatorów, dbać o ich
dobrą komunikację i współpracę z pracownikami ochrony. Sprawdzać, jak prowadzą
kamery, żeby nagrania z systemu CCTV
były użyteczne w sądzie. Czy „nie odsuwają” kamer od pewnych obszarów, co
może wskazywać, że działają w zmowie np.
z pracownikami dokonującymi w tym miejscu kradzieży. Są to zadania dla kierownika ochrony. Bez dobrego zarządzania nie
__________
2)
http://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=asi
3)
http://www.apa.org/pubs/journals/features/xap-15-4275.pdf; więcej: P. Wittich: Monitory CCTV. Rozmiar ma
znaczenie, „Systemy Alarmowe” 5/2013, s. 42
może skutecznie działać żadna organizacja
ani żaden system monitoringu wizyjnego.
7. Wykryte przez operatorów przypadki kradzieży powinny zakończyć się skuteczną
reakcją pracowników ochrony, co może
doprowadzić do skazania złodzieja. Równie pożądane będzie rozpowszechnianie
wśród przestępców informacji, że w danym
sklepie operatorzy i pracownicy ochrony są
czujni i szybko reagują na próby kradzieży.
Analogicznie pracownicy, którzy chcieliby
popełnić kradzież, dobrze się zastanowią,
jeśli będą wiedzieć, że operatorzy uważnie
przyglądają się każdemu w polu widzenia
kamer.
Jeżeli nie można zatrudnić
operatorów...
Skuteczność systemu CCTV, który wyłącznie
rejestruje obrazy, jest zdecydowanie niższa
niż systemów obsługiwanych przez przeszkolonych operatorów, współdziałających z pracownikami ochrony. Jeżeli sklep ze względu
na ograniczenia budżetowe nie może zatrudnić personelu CCTV, warto pamiętać o kilku
podstawowych zasadach użycia kamer:
• dążyć do jak najpełniejszego objęcia sklepu
zasięgiem kamer;
• zainstalować kamery w obszarach, w których dochodzi do największej liczby kradzieży;
• ustalić z pracownikami zasady składowania
towarów, wieszania reklam, by nie ograniczały pola widzenia kamer;
• wyraźny, użyteczny dla policjantów obraz
przechowywany przez kilka dni będzie lepszy niż słabej jakości nagranie przechowywane na dysku ponad miesiąc;
• odpowiednie oświetlenie miejsc objętych
dozorem jest tak samo ważne jak dobra jakość kamer;
• rejestracja obrazu inicjowana przez ruch
osób, tak jak inne algorytmy analizy obrazu
(IVA), wymaga konfiguracji – warto sprawdzić, czy instalator prawidłowo zaprogramował strefy objęte automatyczną detekcją
zagrożeń, czy wyłączył z nich poruszające
się gałęzie drzew, ulicę przebiegającą obok
sklepu, tak żeby nieistotne obiekty nie
wzbudzały fałszywych alarmów. 
patronat branżowy:
10
wydanie specjalne
Bezpieczeństwo w obiektach handlowych
W Polsce do powstawania strat nieznanych
w obiektach handlowych aż w 33,3% przyczyniają się
nieuczciwi pracownicy
– można przeczytać w ostatnim wydaniu „The Global Retail Theft
Barometer” opublikowanym przez firmę Checkpoint. Zatem co
trzecie zdarzenie generujące braki towarów w sieciach retail polega
na kradzieży mienia przez osoby, które treścią regulaminów pracy
są zobowiązane do jego ochrony. Jest to tym bardziej zatrważające,
że w ujęciu globalnym problem ten dotyczy 22% stwierdzonych
nieprawidłowości.
Oznacza to, że aż o 50% przekraczamy w tym obszarze
średnią światową.
Technologia
W poszukiwaniu skutecznych rozwiązań tego
problemu przedsiębiorcy sięgają po różne
formy zabezpieczania swojego majątku. Odnoszą się w nich przede wszystkim do działań
skoncentrowanych na procesie loss prevention.
Pojęcie to już na stałe wpisało się do słownika
polskiego biznesu, ale czy przez wszystkich
jest rozumiane tak samo? W dużym uproszczeniu to nic innego niż zapobieganie powstawaniu strat, czyli działanie, w którym przy
wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków
i zgodnie z obowiązującym prawem dąży się
do zabezpieczania mienia przed kradzieżami
i/lub niegospodarnością. Najczęściej jednak
sprowadza się ono do nawiązania współpracy
z Agencją Ochrony, której pracownicy w miarę
możliwości dążą do ujęcia sprawców czynów
Adam Suliga
Ekspert Polskiej Izby Handlu oraz Polskiej Organizacji
Handlu i Dystrybucji, konsultant i rzeczoznawca Polskiej Izby Ochrony, biegły sądowy z zakresu ochrony
osób i mienia, niezależny ekspert w dziedzinie
bezpieczeństwa. Specjalista z obszaru kierowania
i organizacji struktur nowoczesnych przedsiębiorstw.
Praktyk z zakresu zarządzania ryzykiem.
partnerzy wydania:
Adam Suliga
zamiast ochroniarza
zabronionych. Jedno z opracowań PZPO wskazuje, że średnia wieku pracowników ochrony
w Polsce przedstawia się następująco: do 30 lat
– 7%, 31-40 lat – 19%, 41-50 lat – 30%, 51-60 lat
– 33% i 61-70 lat – 11%, czyli 74% to osoby
powyżej 41. roku życia. Z kolei we wspomnianym „The Global Retail Theft Barometer”
podano, że kradzieży najczęściej dokonują
osoby w wieku 18-45 lat (65%). Czy zatem
powierzenie ochrony pracownikom Agencji to
rozwiązanie skuteczne?
Z pewnością nie, biorąc pod uwagę planowaną od stycznia 2016 r. zmianę przepisów dotyczących Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi tu
przede wszystkim o kwestię tzw. ozusowania
umów. Najważniejszym z negatywnych skutków tej zmiany będzie wzrost kosztów zatrudnienia pracowników ochrony – wstępne
szacunki wskazują, że może wynieść nawet
25%. Rozwiązania dotyczące przyszłych zasad współpracy, jakie oferują w tym względzie
przedstawiciele niektórych Agencji Ochrony,
zmierzają głównie w trzech kierunkach:
1. przeniesienie kosztów na zleceniodawców – kierunek najbardziej niedorzeczny,
gdyż budżety przeznaczone na bezpieczeństwo nie zostaną zwiększone tylko
dlatego, że zmieniono przepisy (zmiany te
nie wpłyną na zwiększenie przychodów
z tytułu sprzedaży, a to głównie ich wielkość determinuje poziom wydatków przeznaczonych na security budget),
2. przeniesienie kosztów na pracowników ochrony – pomysł tak abstrakcyjny,
że trudno się do niego odnieść (obecnie
wynagrodzenia pracowników ochrony są
już na tak niskim poziomie, że jakakolwiek
ingerencja powodująca ich dodatkowe
obniżanie może doprowadzić jedynie do
degresji świadczonych przez nich usług),
3. redukcja liczby godzin ochrony stacjonarnej na rzecz nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych – jedyne słuszne rozwiązanie, które nie tylko pozwala
na utrzymanie budżetów na obecnym
poziomie, ale również na przeniesienie
szybkości reakcji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na urządzenia, które
jak wiadomo są bardziej niezawodne niż
człowiek.
Aby zrealizować założenia opisane w pkt 3,
należy dysponować odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami. Analityka obrazu,
superszybkie narzędzia służące do przetwarzania i przesyłania danych oraz przeszkolony personel to atuty, które muszą
posiadać nowoczesne firmy z branży security.
Zmiana modelu ochrony osób i mienia, czyli
odejście od tradycyjnej ochrony fizycznej na
rzecz innowacyjnych rozwiązań technologicznych, umożliwia lepsze niż dotychczas
wykorzystanie dostępnych systemów.
I tak kamery, które nadal są w wielu przypadkach stosowane wyłącznie do obserwowania
osób przebywających na terenie chronionych obiektów, już teraz mogą dostarczać
informacji na temat liczby klientów i pracowników przebywających w danej chwili
patronat branżowy:
11
w określonym miejscu. To z kolei pozwala na
optymalizację kosztów związanych z ekspozycją towarów i ich zabezpieczaniem.
Innym dostępnym już na rynku rozwiązaniem
jest kontrola pracy kasjerów. Polega ona
na automatycznym porównaniu zapisu z kamer z rzeczywiście przeprowadzoną operacją (sprzedaż towarów czy np. przyjęcie ich
zwrotu albo przekazanie do serwisu). Należy
podkreślić, że kontrola odbywa się automatycznie, bez udziału człowieka. Dotychczas
podobne rozwiązania wymagały zaangażowania odpowiednio przeszkolonych pracowników, którzy porównywali zapis wideo
z treścią paragonów. Było to rozwiązanie
czasochłonne i zawodne (polegano przede
wszystkim na percepcji obserwatora).
Równie skuteczne zastosowania dla nowych technologii znaleziono w łańcuchu
dostaw. Pewność, że towary wydane z magazynów centralnych dotarły bezpiecznie do
marketów, była dotychczas ograniczona do
uczciwości osób wypełniających odpowiednie dokumenty. Teraz do zadań człowieka
należy wyłącznie wydanie i przyjęcie towarów. To, czy stało się tak faktycznie, sprawdzą
odpowiednio zaprojektowane urządzenia.
Zgodnie z zasadami określonymi w procesie
loss prevention działajmy tam, gdzie to konieczne, a nie tam, gdzie wydaje nam się,
że należy działać.
Świat się zmienia z prędkością błyskawicy,
a my bardziej lub mniej udolnie staramy się
za nim podążać. Karol Darwin powiedział:
„Przeżywa gatunek nie najsilniejszy, ale taki,
który najlepiej przystosowuje się do zmian”.
Dotyczy to oczywiście również bezpieczeństwa, o którym tak łatwo zapominamy, gdy
jest dobrze. Ale gdy pojawia się problem,
boleśnie doświadczamy efektów naszych
zaniedbań.
Z pewnością wiele osób czytających ten
tekst ma w zasięgu ręki telefon komórkowy,
a w nim różne aplikacje ułatwiające życie. Dlaczego nie dołożyć do nich jeszcze jednej, która pozwoli z dowolnego miejsca na świecie
kontrolować bezpieczeństwo prowadzonej
działalności? Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację. Następuje wzbudzenie systemu
alarmowego, sygnał zostaje przekazany do
centrum monitoringu i zapada decyzja – interwencja grupy patrolowej. Na miejscu brak
śladów włamania, nie ma możliwości dostania się do budynku, a w pobliżu nie ma nikogo, kto mógłby szybko przyjechać na miejsce
i sprawdzić jego wnętrze. Co zrobić?
Nic prostszego… korzystając z aplikacji
mobilnej, za pośrednictwem kamer CCTV
zainstalowanych w chronionych pomieszczeniach można sprawdzić, co się stało. Tym
razem przyczyną zamieszania była źle zamocowana półka, która pod naporem spiętrzonych dokumentów spadła na podłogę, uruchamiając alarm.
Podobnych sytuacji może być wiele… minął
czas na uzbrojenie systemu alarmowego,
a my nie możemy dodzwonić się do osoby,
która miała to zrobić – włączamy podgląd
i sprawdzamy, co się stało (może pracownik
zasłabł, a może spieszył się do domu i zapomniał wprowadzić odpowiedni kod zabezpieczający)… jesteśmy ofiarą ataku przestępcy –
naciskając jeden przycisk na ekranie telefonu
komórkowego, możemy wezwać ochronę.
Możliwości jest wiele. To od nas zależy, czy
i na ile jesteśmy gotowi, aby wprowadzić
zmiany.
W poprawie sytuacji związanej z poziomem kradzieży w obiektach handlowych
nie pomagają wprowadzone jesienią 2013 r.
zmiany w Kodeksie Postępowania Karnego. Zgodnie z treścią nowych przepisów
podstawowym kryterium odróżniającym
wykroczenie przeciwko mieniu od przestępstwa nadal jest wartość przedmiotu
czynu zabronionego bądź wysokość szkody
– obecnie stanowi ona ¼ płacy minimalnej (wcześniej wartość ta była stała i wynosiła 250 zł). W momencie zatwierdzenia
zmiany przepisów najniższa krajowa wynosiła 1600 zł. Od 1 stycznia 2014 r. wzrosła
do 1680 zł, natomiast od 1 stycznia 2015 r.
obowiązuje kwota 1750 zł.
Już w pierwszych miesiącach po wprowadzeniu przedmiotowych zmian wielu przedsiębiorców zgłosiło wzrost liczby kradzieży mienia w swoich placówkach. Wzrosła też agresja
osób dokonujących kradzieży. Przestępcy
skazani wcześniej prawomocnymi wyrokami
zostali objęci amnestią. 
Tomasz Witosławski
Systemy
bezpieczeństwa
obiektu a działania
Loss
Prevention
partnerzy wydania:
Zabezpieczenie każdego obiektu handlu detalicznego wymaga użycia optymalnych sił i środków. Optymalizacja polega na jak najlepszym
doborze metod zapewniających uzyskanie założonego celu. Możliwe
odstępstwa zależą od tego, co lub kogo mamy chronić, muszą też
uwzględnić efekt skali. Wiedząc o tym, stajemy przed ważnym wyborem, od jego efektów bowiem zależy, czy uda się skutecznie zrealizować plany, zachowując jednocześnie pełen profesjonalizm. W ramach
prowadzonych przez nas działań w obszarze zapobiegania stratom
patronat branżowy:
12
(Loss Prevention) powinniśmy wykorzystać
cały dostępny potencjał wiedzy i zdolności,
którego jednym z ważnych elementów jest
z pewnością infrastruktura techniczna.
W analizie przyczynowo-skutkowej polskiego
obszaru handlu detalicznego w aspekcie systemów alarmowych można doszukać się kilku
ważnych prawidłowości. Pierwsza to zasadność budowy lub rozbudowy infrastruktury
technicznej. Od tego, kto podejmuje decyzje
o doborze elementów czy rozwiązań technicznych, zależy większość ewentualnych
problemów i działań w przyszłości. Jeżeli
decydentem jest osoba związana z bezpieczeństwem obiektu, znająca realia, będąca
specjalistą w swojej dziedzinie, to wybrane
rozwiązania powinny uchronić przed większym ryzykiem inwestycyjnym.
Często plany zakupu systemów zabezpieczeń
rodzą się w głowach prezesów i członków zarządów, ale decyzje powierza się niekompetentnym osobom z działu zakupów czy inwestycji – bo przecież na ochronie każdy się zna,
więc jaki to problem. Takie działania powodują wiele komplikacji, a w perspektywie czasu
nie mają żadnego znaczącego wpływu na
obniżenie realnego poziomu strat. Inwestycje
w budowę systemów alarmowych to działania długofalowe, nastawione na gwałtowne
obniżenie zagrożeń, a następnie utrzymanie
niskiego poziomu ryzyka ich wystąpienia
przez kolejne kilka lat. To nie są i nigdy nie
będą działania ad hoc.
Drugą ważną sprawą są zasady wykorzystania
nowo zakupionych lub posiadanych zasobów
infrastruktury. Zakup systemów, zwłaszcza
CCTV, wpływa na obniżenie nawet do 50%
realnego poziomu działań przestępczych
w obiektach handlowych. Ale jeśli nie połączy
się go z wytycznymi zawartymi w zasadach
ich obsługi oraz nie zintegruje z innymi systemami zabezpieczeń, takie działanie stanie się
nieskuteczne po paru miesiącach. Po co komu
jakikolwiek system, jeśli jego możliwości wykorzystujemy jedynie w niewielkim stopniu.
Tomasz Witosławski
Prowadzi działalność doradczą w zakresie
bezpieczeństwa korporacyjnego w obszarach
security i loss prevention. Przez 20 lat pracował dla
największych operatorów retail w Polsce, przechodząc kolejne szczeble zarządzania strukturami
bezpieczeństwa. Wykładowca z zakresu taktyki
ochrony obiektów i organizacji ochrony.
partnerzy wydania:
wydanie specjalne
Bezpieczeństwo w obiektach handlowych
Jakie efekty działań uzyskamy, gdy nie wykorzystamy możliwości urządzeń zakupionych
za kilkadziesiąt tysięcy złotych? To dylematy
większości osób odpowiedzialnych za wyniki
i działania Loss Prevention. W aspekcie działań
LP skuteczność wykorzystania systemów zabezpieczeń odgrywa większą rolę niż ich liczba, marka czy zasięg.
Optymalizacja rozwiązań technicznych i ich
logika każe poszukiwać rozwiązań najlepszych, możliwych do realizacji w ramach
posiadanego portfela inwestycyjnego. Nie
dbając o właściwy poziom wiedzy i doświadczenia przed podjęciem decyzji o zakupie
jakiegokolwiek systemu, działamy nie po
stronie potencjalnych poszkodowanych, lecz
sprawców, bo nie zważając na zasady, umożliwiamy im swobodne działanie na otwartym
obszarze sprzedaży. To błąd i jawny przykład
ignorancji. Jedynie na podstawie pełnej analizy zagrożeń uwzględniającej cechy i metodologie przestępstw można podjąć właściwą
decyzję co do zakupu systemu.
Tylko na podstawie pełnej wiedzy o metodach działań i typologii sprawców, analizy
taktycznej, znajomości długookresowych
danych statystycznych uwzględniających sezonowość i lokalizację miejsc wrażliwych oraz
poznania głównych cech obiektu jesteśmy
w stanie podjąć decyzję o zakupie systemów
aktywnych lub pasywnych, czyli prewencyjnych.
To elementarna wiedza, którą każdy powinien posiadać, decydując się na zakup jakiegokolwiek systemu security.
Inwestycje w infrastrukturę zabezpieczeń
mają odzwierciedlenie w wynikach inwentaryzacyjnych. Zarządzana i nadzorowana
przez osobę specjalizującą się w działaniach
LP jest gwarantem utrzymania dopuszczalnych przez właściciela wskaźników strat. Zakupione urządzenia powinny być elementem
zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem całego obiektu handlowego
i powinny współpracować z dobrze funkcjonującą ochroną fizyczną. Nie ma lepszej metody zapobiegania stratom niż współdziałanie wyszkolonego personelu obsługującego
sprawne urządzenia alarmowe i CCTV. Analiza
wpływu inwestycji na poziom strat wskazuje
na długoterminowe ich obniżanie. Specjalista
ds. bezpieczeństwa ma utrzymać spadek i zachować go jak najdłużej na akceptowalnym
poziomie.
Na wykresie przedstawiono dynamikę zmian
poziomu strat w jednej z sieci DIY w Polsce.
W 2006 r. spółka rozpoczęła inwestycję
w systemy bezpieczeństwa, łącznie z restrukturyzacją całego obszaru security, co w ciągu dwóch lat przyniosło radykalne zmniejszenie poziomu jej strat. Następnie przy
mniejszych już inwestycjach w kolejnych
czterech latach realny poziom strat zawarł
1,6 _
1,4 _
1,2 _
1_
0,8 _
0,6 _
0,4 _
0,2 _
0_
lata 2006 – 2011
linia nakładów inwestycyjnych
linia poziomu strat
się w przedziale od 0,6 do 0,8% do ogólnego
poziomu sprzedaży. Były to jedne z lepszych
wyników w sieciach DIY w Polsce. W roku
2011 nastąpiło zrównanie poziomu strat do
inwestycji niezbędnych do jego uzyskania.
To moment, w którym akceptujemy obecny
poziom, utrzymując koszty inwestycyjne na
niezmienionym poziomie, albo uwzględniając trend wzrostu strat, dokonujemy zmiany
dotychczasowego modelu ochrony. Dodajemy nowy sprzęt, wymieniamy zużyty, zmieniamy profil ochrony i inwestujemy w urządzenia alarmowe tak, by w kolejnych latach
utrzymać założone wskaźniki.
Ta prosta analiza z zakresu Loss Prevention nie
pozostawia złudzeń co do ogromnej korelacji
między nakładami na wyposażenie techniczne a wymiernymi korzyściami, jakie takie nakłady powodują.
Techniczne środki zabezpieczenia w ochronie
obiektów, nie tylko handlowych, są niezbędne tak jak sprawnie funkcjonujące zaplecze
fizyczne przygotowane do ich obsługi. Parafrazując, można stwierdzić, że maszyny się
nie mylą, nie chorują i nie narzekają na stawki
kontraktowe. To prawda. Ale jak każde inne
urządzenia wymagają dbałości i właściwego
ich „traktowania”. Im bardziej o nie dbamy,
tym dłużej służą celowi, dla którego zostały
zakupione.
Obiekty handlowe to obszary generujące ogromny przepływ ludzi i towarów. Bez
sprawnie działających urządzeń alarmowych
– środków ochrony elektronicznej i mechanicznej – nie można skutecznie zarządzać
ich bezpieczeństwem. Zdarzają się sytuacje,
kiedy człowiek sam nie jest w stanie ingerować. To właśnie te systemy chronią obiekty
w dzień i w nocy i współdziałają w kierowaniu
ruchem ludzi, eliminują zdarzenia przestępcze, chronią przed pożarem itp. Dbajmy o nie,
nie zapominając, że wprawdzie nigdy nie
zastąpią ludzi w podejmowaniu decyzji, ale
mogą w sposób zasadniczy zweryfikować ich
zasadność i rzeczywisty rozmiar. 
patronat branżowy:
Kompleksowa
Waldemar Tlaga
Alarmtech
ul. Kielnieńska 115
80-299 Gdańsk-Osowa
tel.: 58 340 24 40, faks: 58 340 24 49
[email protected], www.alarmtech.pl
ochrona szyb
Przegrody szklane (okna, drzwi) są często wykorzystywane przez włamywaczy do
uzyskania dostępu do obiektu. Alarmtech od ponad 25 lat specjalizuje się w badaniach,
projektowaniu oraz produkcji różnego typu detektorów służących do wykrywania zbicia szyb.
W ofercie firmy znajdują się różnego rodzaju detektory zapewniające detekcję zbicia różnego
rodzaju szyb stosowanych w praktyce – zwykłych (float), hartowanych, laminowanych, pokrytych
foliami zabezpieczającymi, zbrojonych siatką metalową. Detektory mogą zabezpieczać okna
i drzwi o różnej konstrukcji szyb: pojedyncze, podwójne (jednokomorowe) i wielokomorowe,
w których zastosowano różne rodzaje szkła.
W systemach zabezpieczeń obiektów kluczowe są następujące parametry:
1. Jak najszybsze wykrycie próby włamania do obiektu.
Najlepsze są w tym wypadku tzw. detektory pierwszej linii ochrony, ponieważ wykrywają próbę włamania, gdy włamywacz
znajduje się jeszcze na zewnątrz obiektu. Do
tej grupy należą wszystkie detektory zbicia
szyby produkowane przez Alarmtech. Zbicie
szyby natychmiast generuje alarm, zapewniając ochronie dodatkowy czas na reakcję
– w momencie, gdy włamywacz jest jeszcze
na zewnątrz budynku. W wielu przypadkach
uruchomiony alarm powoduje odstąpienie
włamywacza od próby wejścia do obiektu.
2.Ciągłość działania ochrony – najlepiej
24/24 godz.
Wszystkie detektory zbicia szyby Alarmtech mogą być używane w trybie pracy ciągłej – bez względu na stan uzbrojenia centrali alarmowej. Są one całkowicie odporne
na naturalne sygnały wynikające z używania obiektu (np. hałas, zmiany ciśnienia,
otwieranie i zamykanie okien, drzwi itp.).
Pozwala to na ciągłą ochronę szyb, gdy system alarmowy nie jest włączony w czasie
użytkowania obiektu.
3.Jak największa niezawodność – 100%
detekcyjność oraz 0% alarmów fałszywych.
O ile niezawodna detekcja zbicia szyby jest
oczywistym wymaganiem, o tyle na uwagę
zasługuje drugi parametr – całkowita odporność na sygnały fałszywe i zakłócające.
Szyby w obiektach często są narażane na
sygnały zakłócające pochodzące ze środowiska (hałas, przypadkowe uderzenia
itp.), które mogą być źródłem fałszywych
alarmów. Detektory zbicia szyb firmy
Alarmtech mają certyfikaty VdS 2332 oraz
EN 50131-2-7-1 i EN 50131-2-7-2. Standardy
te wymagają całkowitej odporności na zdefiniowane sygnały zakłócające, co skutkuje
brakiem fałszywych alarmów.
partnerzy wydania:
Oferta firmy Alarmtech
Typ szkła
Zwykłe
Zwykłe z folią
Detektory pasywne klejone na szybę
Detektory akustyczne
AD 700
GD 330
GD 335
AD 700-AM
Hartowane
GD 370
Laminowane
AD 800-AM
GD 375
Zbrojone
Wszystkie detektory dzielą się na dwie podstawowe grupy:
• Detektory pasywne klejone na szybę.
Zapewniają skuteczną ochronę i brak fałszywych alarmów w najtrudniejszych warunkach pracy. Dzielą się na dwie podgrupy:
– do pracy na szybach zwykłych (wersja
ekonomiczna) – GD 330, GD 335,
– do pracy na wszystkich rodzajach szyb –
GD 370, GD 375.
• Detektory akustyczne dokonujące detekcji zdalnie na podstawie analizy dźwięku
pękniętej szyby. Obejmują ochroną wszystkie rodzaje szyb w zasięgu do 9 m widziane
pod kątem 165° przez detektor. W tej grupie
są trzy typy detektorów stosujących ten sam
algorytm detekcyjny:
– AD 700: model podstawowy, sprawdzony
w kilkuset tysiącach instalacji,
Światowa nowość!
Polskie opracowanie,
polski producent.
– AD 700-AM: model wyposażony dodatkowo w układ wykrywający uszkodzenia
mikrofonu,
– AD 800-AM: pierwsze na świecie opracowanie akustycznego detektora zbicia szyby o stopniu zabezpieczenia 3
wg normy EN 50131-2-7-1.
Detektor AD 800-AM jest wyposażony
w niezawodny dwukanałowy system antymaskingu (AM) wykrywający wszelkie próby ataku na detektor lub obniżenia jego
skuteczności działania. System AM pracuje
na niesłyszalnych dla człowieka częstotliwościach akustycznych, wykorzystuje też promieniowanie IR wykrywające obce obiekty
w pobliżu detektora.
Nowy detektor znajduje zastosowanie
w obiektach o podwyższonym poziomie
bezpieczeństwa lub w miejscach, gdzie jest
możliwy taki atak na detektor. 
patronat branżowy:
14
wydanie specjalne
Bezpieczeństwo w obiektach handlowych
SATEL Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 66, 80-298 Gdańsk
tel.: 58 320 94 00, faks: 58 320 94 01
[email protected] www.satel.pl
INTEGRA 256 Plus
Większe możliwości w systemach Grade 3
Klasa urządzeń
składających się na systemy
sygnalizacji włamania i napadu
instalowane w obiektach użyteczności
publicznej w wielu przypadkach jest regulowana
odpowiednimi przepisami. Dotyczą one głównie
tych obiektów, w których ryzyko związane z włamaniem
jest szczególnie wysokie lub potencjalne straty mogą być
dotkliwe. Tego typu zagrożenie występuje m.in. tam, gdzie są
przechowywane środki dużej wartości.
Przepisy te regulują kwestie bezpieczeństwa w takich
instytucjach, jak banki, kancelarie tajne, mennice i muzea
oraz inne miejsca przechowywania zbiorów dziedzictwa
kulturowego. Ale nie tylko – regulacjom tym
podlegają również np. sklepy jubilerskie lub
placówki z markowymi produktami uznanych
projektantów (np. modowych).
partnerzy wydania:
Odpowiedzią firmy Satel na rosnące zapotrzebowanie rynku na urządzenia, które mogą być stosowane w systemach podwyższonego ryzyka, było wprowadzenie central rodziny INTEGRA Plus certyfikowanych
dla stopnia 3. (Grade 3). Ich konstrukcja wywodzi się ze sprawdzonej
i uznanej serii INTEGRA, jednak nowe urządzenia wyraźnie różnią się
od swoich protoplastów. Po pierwsze, zasilacz stosowany w centralach
INTEGRA Plus jest dostosowany do rygorystycznych wymagań stopnia 3. – dotyczy to zarówno wprowadzenia niezależnych obwodów
zasilania bieżącego urządzeń oraz ładowania akumulatora, jak i wielu wymaganych zabezpieczeń. Po drugie, centrale te oferują obsługę
wejść w konfiguracji 3EOL, dzięki czemu sygnały naruszenia, sabotażu
i maskowania czujki mogą być przekazane do centrali za pomocą jednej pary przewodów. Po trzecie, zapewniają dodatkowe udogodnienia
dla instalatora, m.in. możliwość podłączenia centrali z komputerem za
pomocą kabla USB czy nowe funkcje programowe.
Zaawansowany system bezpieczeństwa
Spośród wszystkich urządzeń z rodziny INTEGRA Plus na szczególne
zainteresowanie zasługuje centrala INTEGRA 256 Plus. Umożliwia ona
utworzenie systemu wyposażonego w nawet 256 czujek, co dwu-
patronat branżowy:
krotnie zwiększa jej możliwości w porównaniu z dotychczasowymi
modelami central. Dzięki temu INTEGRA 256 Plus jest idealnym rozwiązaniem dla realizowania rozległych systemów zabezpieczenia
w średnich i dużych obiektach (np. wielkopowierzchniowy sklep
w pasażu handlowym, kilkupoziomowy butik w galerii handlowej,
hipermarket) wymagających kompleksowego zabezpieczenia i pełnej
zgodności z obowiązującymi normami branżowymi.
Dużą zaletą systemów INTEGRA Plus, tak jak wszystkich rozwiązań
z rodziny INTEGRA, jest budowa modułowa. Oznacza to, że w skład
systemu – oprócz centrali – wchodzą moduły, które umożliwiają elastyczne dostosowanie funkcjonalności poszczególnych elementów
systemu do aktualnych potrzeb. Zapewnia również opcję jego rozbudowy w przyszłości. Z punktu widzenia inwestora daje to pewność
inwestycji: można dzięki temu uniknąć sytuacji, gdy konieczność rozszerzenia instalacji wiązałaby się z wymianą wielu urządzeń.
System INTEGRA Plus to również wszechstronna funkcjonalność: za
jego pomocą można zrealizować nie tylko sygnalizację włamania i na-
15
padu, lecz także system kontroli dostępu, który stanowi rozszerzenie
zakresu zabezpieczenia. W tym celu instalacja może być uzupełniona
o specjalne moduły kontroli przejścia, umożliwiające autoryzację użytkowników za pomocą klawiatur do wpisywania kodu lub czytników
kart zbliżeniowych. Opcja połączenia w ramach jednego systemu zabezpieczenia przed włamaniem z kontrolą dostępu może być dodatkowym atutem dla inwestora, ponieważ nie tylko ułatwia i upraszcza
bieżącą administrację, lecz także obniża koszty całej inwestycji.
Elastyczne tworzenie systemu i zarządzanie nim
Zaawansowane rozwiązania wymagają także wydajnych narzędzi
ułatwiających zarządzanie systemem oraz – w razie potrzeby – jego
elastyczną rozbudowę. Podstawowym zagadnieniem jest dostępność
najważniejszych informacji o systemie dla osób odpowiedzialnych za
nadzór administracyjny. Stosowane wcześniej tradycyjne tablice synoptyczne są obecnie zastępowane rozwiązaniami software’owymi,
które zapewniają bardziej uporządkowany i kompleksowy dostęp
do informacji. W przypadku systemów INTEGRA Plus tę funkcję pełni
przede wszystkim oprogramowanie GUARDX.
Umożliwia ono m.in. podgląd stanu obiektu w czasie rzeczywistym
z użyciem map graficznych, odczytywanie na bieżąco listy zdarzeń
z systemu oraz sprawdzanie zgłoszonych przez niego awarii.
Innym narzędziem ułatwiającym techniczne zarządzanie systemem
jest DLOADX, które wykwalifikowanym technikom pozwala na zmianę
konfiguracji instalacji alarmowej czy też diagnozowanie jej usterek zarówno zdalnie, jak i lokalnie.
Dzięki możliwościom komunikacyjnym centrale INTEGRA Plus są także
idealnym rozwiązaniem dla organizacji, które posiadają oddziały wymagające scentralizowanego sterowania. Łączność TCP/IP oferowana
przez moduły ETHM-1 Plus umożliwia w praktyce pełne, zdalne zarządzanie systemami z użyciem oprogramowania GUARDX. W przypadku
nadzorowania pracy większej liczby oddziałów jeszcze lepszym wyjściem może być włączenie do systemu stacji monitorującej STAM-2.
W wersji Pro zapewnia ona nawiązanie połączenia z wybranym systemem i realizację podstawowego zarządzania bez konieczności opuszczania środowiska pracy przez pracowników ochrony.
Centrale INTEGRA Plus zapewniają także opcję współpracy systemu
alarmowego z innymi instalacjami. Dzięki modułom INT-RS Plus i ETHM1 Plus (oferującym otwarty protokół komunikacyjny) można zbudować
zintegrowany system zarządzania instalacjami w obiekcie, obejmujący
m.in. systemy wykrywania pożaru, sterowania automatycznymi urządzeniami ppoż., kontroli dostępu czy telewizji dozorowej (CCTV).
Zalety central INTEGRA 256 Plus, tak jak całej rodziny INTEGRA Plus,
docenią przede wszystkim ci, którzy poszukują bezkompromisowych
rozwiązań dla rozległych obiektów o wysokim ryzyku włamania. 
partnerzy wydania:
patronat branżowy:
16
wydanie specjalne
Bezpieczeństwo w obiektach handlowych
Skynet Polska
ul. Trombity 22B, 02-850 Warszawa
tel.: 22 465 55 40
faks: 22 465 55 14
HOTLINE: 505 500 700
[email protected] www.skynet.com.pl
Na rynku jest wiele rozwiązań,
które wspierają właścicieli i zarządców
obiektów handlowych pomagających
w ograniczaniu strat w handlu. Do najbardziej
popularnych należą elektroniczne systemy
przeciwkradzieżowe (EAS) oraz systemy dozoru
wizyjnego (CCTV), często integrowane
z bramkami przeciwkradzieżowymi
lub systemem kasowym (POS).
Ultra•Exit®
Sektor handlu detalicznego jest rynkiem
niezwykle trudnym. Duża konkurencyjność
wymusza ciągłe podnoszenie standardu
świadczonych usług. Detaliści poszukują nie
tylko sposobów na wzrost sprzedaży, ale też
rozwiązań ograniczających straty, co w efekcie pozwoli poprawić zyskowność.
Straty w sektorze handlu detalicznego w Polsce wg raportu Retail Theft Barometer 2013-2014
są na poziomie 1,09% wartości sprzedaży i
wynoszą 1,089 mld zł. Z tego prawie 47% jest
spowodowane przez nieuczciwych klientów i kradzieże towaru ze sklepu. Ponad 33%
strat przynoszą nieuczciwe działania personelu sklepowego, a prawie 15% wynika z nieuczciwości dostawców. Wartości te różnią się
partnerzy wydania:
zintegrowany system
przeciwkradzieżowy
marki Sensormatic®
w zależności od asortymentu sprzedawanych
towarów, ale dla każdego detalisty są to wymierne straty, które wpływają na spadek zysku.
SKYNET Polska – autoryzowany Partner
i Dystrybutor rozwiązań marki Sensormatic
w Polsce – dostarcza nowoczesne systemy
przeciwkradzieżowe, które pozwalają na
efektywną walkę z kradzieżami sklepowymi.
Nowa wersja systemu Ultra•Exit oparta na
centrali AMS-9060 to nowoczesna platforma,
która jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania klientów. Znane i cenione na całym świecie rozwiązanie zostało udoskonalone, pojawiły się dodatkowe elementy, które pozwolą
na elastyczną rozbudowę w przyszłości.
Ultra•Exit marki Sensormatic oferuje pełen
wachlarz zintegrowanych rozwiązań, które
odpowiadają na kluczowe potrzeby detalistów, pomagając w ograniczaniu strat, zwiększaniu poziomu sprzedaży, zmniejszaniu
kosztów operacyjnych prowadzonej działalności, jak również budowie pozytywnego wizerunku jako przyjaznego miejsca zakupów.
Ograniczanie strat w handlu
Elektroniczny system przeciwkradzieżowy
Ultra•Exit wykorzystuje niezawodną technologię akusto-magnetyczną, zapewniając
nie tylko wysoką efektywność detekcji prób
kradzieży, ale również niezwykłą odporność
na występowanie fałszywych alarmów. To
patronat branżowy:
najbardziej zaawansowane i niezawodne
rozwiązanie na rynku. Gwarantuje ono kompleksową ochronę nawet przed złodziejami
wykorzystującymi specjalistyczne narzędzia
do kradzieży, którzy powszechnie stosują urządzenia zakłócające pracę systemów
przeciwkradzieżowych oraz folię aluminiową
zmniejszającą czułość działania systemu.
Rozbudowane funkcje Ultra•Exit, takie jak
wykrywanie urządzeń zakłócających pracę
systemu (Jammer Detection) czy detekcja toreb aluminiowych (Metal Detection), mogą
być zintegrowane bezpośrednio z systemem.
Dzięki temu, że nie wymagają dodatkowych
anten czy urządzeń instalowanych przy wejściu do sklepu, liczba elementów systemu zabezpieczającego towar zostaje ograniczona
do minimum i nie wpływa na estetykę aranżacji wejścia i witryny sklepowej.
Często zdarza się, że przy zmianie aranżacji
sklepu lub wprowadzaniu nowej serii produktów pracownicy sklepu umieszczają zabezpieczone towary zbyt blisko anten systemu
przeciwkradzieżowego. Wówczas systemy
EAS, wykrywając klipsy i metki znajdujące się
zbyt blisko wejścia i anten, generują fałszywe
alarmy. Takie zdarzenia ograniczają efektywność systemu i zmniejszają zaufanie do jego
działania, a jednocześnie generują koszty serwisowe związane z występującymi alarmami
i koniecznymi wizytami serwisantów. System
Ultra•Exit jest wyposażony w funkcję Tag too
close, która sygnalizuje stałą obecność klipsów w sąsiedztwie anten, nie generuje więc
fałszywych alarmów. Zamiast tego personel
sklepowy może otrzymać dyskretne powiadomienie z informacją, że zabezpieczone towary należy odsunąć od anten EAS.
System Ultra•Exit umożliwia zaprogramowanie sposobu alarmowania niezależne
dla każdego zdarzenia, dzięki czemu personel sklepowy nie pomyli ich i będzie mógł
prawidłowo zareagować. Oprócz opcji dowolnej konfiguracji sygnalizacji świetlnej
i dźwiękowej można również zastosować
zewnętrzny sygnalizator alarmowy, informujący o wybranych zdarzeniach personel znajdujący się np. na zapleczu. Można również
nagrać dowolny komunikat audio w zdalnym sygnalizatorze alarmowym i odtworzyć
go w przypadku wystąpienia alarmu. Dzięki
temu klient odwiedzający dany punkt handlowy jest informowany o zdarzeniu w odpowiedni sposób.
System Ultra•Exit umożliwia integrację z innymi systemami znajdującymi się w punkcie
handlowym. Podłączenie do istniejącego
systemu dozoru wizyjnego umożliwia zarejestrowanie każdego zdarzenia, które spowodowało alarm, i przeszukiwanie materiału
wideo wg rodzaju zdarzenia, co znacznie
ułatwia pracę personelowi monitoringu.
W sklepach posiadających ochronę fizyczną
można również ustawić ciche powiadamianie na pager, dzięki czemu ochrona zawsze
otrzyma informację o potencjalnych kradzieżach lub innych zdarzeniach.
partnerzy wydania:
Wzrost efektywności
punktu handlowego
System Ultra•Exit to rozwiązanie, które może
również dostarczać wartościowych danych
nt. liczby klientów odwiedzających punkt
handlowy. Licznik Klientów wbudowany
w anteny Ultra•Exit to nie tylko urządzenie
dostarczające informację o liczbie wejść
i wyjść w danym sklepie, ale przede wszystkim narzędzie pozwalające na podejmowanie świadomych działań biznesowych – takich jak: planowanie godzin otwarcia sklepu,
obsady personelu w ciągu dnia i tygodnia,
planowanie akcji marketingowych i reklamowych w zależności od natężenia ruchu
czy mierzenie efektywności zespołów sprzedażowych.
Cechą wyróżniającą Ultra•Exit na tle rozwiązań konkurencyjnych są m.in. duże możliwości wykorzystania licznika klientów również
do poprawy efektywności działania systemu
i ograniczenia występowania fałszywych
alarmów. Można tak skonfigurować system,
żeby alarmy dźwiękowe były generowane
tylko w momencie przejścia osoby pomiędzy
bramkami EAS. Dzięki temu nie wygeneruje
on fałszywego alarmu, np. gdy klient przechodzi z zabezpieczonym towarem w pobliżu anten, oglądając towary na ekspozycji
sklepowej. Sam fakt zbliżenia się do systemu
z aktywnym zabezpieczeniem może być
wówczas sygnalizowany tylko za pomocą
migającej lampki lub cichego powiadomienia na pager. Ten sam mechanizm można
wykorzystać również w przypadku opcji
detekcji metalu. Możliwe jest wykrywanie
metali, np. w przypadku próby wniesienia
go do sklepu. System nie musi natomiast generować alarmu, wykrywając osobę z torbą
aluminiową, np. gdy przechodzi ona obok
sklepu.
Zdalny dostęp
do kluczowych informacji
System Ultra•Exit może być elastycznie
rozbudowywany o kolejne funkcje w dowolnym momencie. Dodatkowy moduł
LDM II (Local Device Manager) jest urządzeniem, które pozwala zarówno serwisowi,
jak i użytkownikowi końcowemu na zdalny
dostęp do systemu przeciwkradzieżowego. Dostarcza istotne informacje o parametrach systemu EAS, takich jak: liczba
alarmów w systemie, liczba sprzedanych
produktów, liczba nieprawidłowych dezaktywacji zabezpieczonego towaru, liczba
wejść/wyjść klientów oraz inne.
Na podstawie zebranych danych można
określić efektywność systemu, potrzeby
szkoleniowe w zakresie obsługi systemu
EAS czy obliczyć wskaźnik konwersji dla danego sklepu. Poza korzyściami dla użytkownika możliwa jest również zdalna diagnostyka urządzeń EAS podłączonych do modułu.
Dzięki temu czas reakcji serwisowej i liczba
przyjazdów serwisowych jest ograniczona
do minimum, co zmniejsza koszty obsługi.
17
Inteligentne zarządzanie
asortymentem
Ultra•Exit to rozwiązanie skalowalne, które
wykorzystuje najnowsze osiągnięcia techniki
i umożliwia wdrożenie TrueVUE Inventory
Visibility – platformy do aktywnego zarządzania asortymentem sklepowym opartej na
technologii radiowej identyfikacji towarów
(RFID). Daje to wymierne korzyści w zarządzaniu łańcuchem dostaw i utrzymaniu dostępności towarów. Dokładna informacja nt. braków magazynowych, dostępnych produktów
oraz możliwość ich lokalizacji jest podstawą
zapewnienia klientom obsługi na najwyższym poziomie.
Możliwość skorzystania z technologii RFID
staje się nie tylko narzędziem do monitorowania liczby towarów w magazynie czy na
zapleczu sklepowym, ale również na półkach
sklepowych w celu zapewnienia klientowi
stałej dostępności oferty. Zaletą integracji
systemu Ultra•Exit z TrueVUE jest również
możliwość monitorowania zarówno trendów
zakupowych, jak i trendów kradzieży. Dzięki informacji o tym, które produkty cieszą
się największym zainteresowaniem złodziei,
można podejmować odpowiednie kroki, dodatkowo zabezpieczając wybrane towary.
Ultra•Exit to nowoczesny i wszechstronny system najwyższej jakości, który sprosta każdym
wymaganiom. Klienci SKYNET Polska mogą
liczyć na wsparcie i profesjonalne doradztwo
w zakresie wyboru odpowiedniego rozwiązania. Zakres współpracy obejmuje kompleksową obsługę projektu, od opracowania
koncepcji, poprzez instalację i wdrożenie, aż
po obsługę konserwacyjno-serwisową. Znajomość specyfiki sektora handlu detalicznego
i potrzeb klientów, z którymi eksperci SKYNET
Polska współpracują od wielu lat, pozwoliła
na opracowanie rozwiązań dostosowanych do
indywidualnych potrzeb, wspierając działalność biznesową prowadzoną przez właścicieli
i zarządców sklepów, sieci handlowych oraz
centrów handlowo-rozrywkowych.
Firma SKYNET Polska to rzetelny Partner
w biznesie. 
patronat branżowy:
18
wydanie specjalne
Bezpieczeństwo w obiektach handlowych
Marek Pyc
Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
tel.: (22) 715 41 00,
faks: (22 715 41 05
www.boschsecurity.pl
Bezpiecznie
i komfortowo
Klienci odwiedzający duże kompleksy handlowo-usługowe chcą nie tylko
czuć się komfortowo, ale wręcz oczekują wysokiego poziomu bezpieczeństwa.
Komfort przebywania w centrum handlowym wiąże się również z pewnością,
że nad bezpieczeństwem czuwają najnowocześniejsze rozwiązania techniczne
i technologiczne, które w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, np. pożarowego lub terrorystycznego, ochronią życie i zdrowie wszystkich osób przebywających w obiekcie.
Idąc krok dalej, samo zastosowanie wielu różnych systemów ochrony to
zdecydowanie za mało. Kluczowe jest stworzenie interakcji pomiędzy nimi,
czyli zaprojektowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa
pełniącego funkcje zarządzającą i koordynującą pracę wszystkich systemów
security oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w obiekcie.
Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem
w budynkach handlowych muszą być zastosowane dwie instalacje związane z bezpieczeństwem zdrowia i życia ludzkiego, czyli
system sygnalizacji pożarowej (SSP) oraz
dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO).
Celem instalacji sygnalizacji pożarowej jest
automatyczne wykrycie pożaru w budynku we wczesnym stadium jego powstawania i powiadomienie o grożącym niebezpieczeństwie wszystkich przebywających
w nim ludzi. Oferta czujek pożarowych
firmy Bosch obejmuje aż siedem rodzajów
detektorów, wykrywających różne rodzaje
pożarów w zależności od stężenia dymu,
tlenku węgla czy wzrostu temperatury. Potrafią odróżnić zakłócenia spowodowane
parą wodną, np. z czajnika kuchennego lub
dymem papierosowym od dymu wywołanego pożarem w pomieszczeniu, co w dużym
partnerzy wydania:
stopniu eliminuje tak uciążliwe fałszywe
alarmy.
Najnowsza seria czujek pożarowych Avenar dodatkowo doskonale sobie radzi z zakłóceniami w polu elektromagnetycznym.
Źródłem spowodowanych nimi fałszywych
alarmów mogą być wszelkie urządzenia
bezprzewodowe w centrum handlowym,
np. sieć Wi-Fi czy głośniki lub lampy neonowe znajdujące się w pobliżu czujki pożarowej.
W najnowszej wersji centrali pożarowej
serii FPA 5000 znajduje się wielofunkcyjny, kolorowy wyświetlacz dotykowy, który
w bardzo czytelny i intuicyjny sposób podpowiada obsłudze systemu pożarowego,
jakiego rodzaju informacje są w danej chwili
wyświetlane na panelu centrali. I tak kolor
czerwony oznacza alarm pożarowy, kolor
żółty – usterki, a różowy informuje o wszystkich sterowaniach.
Centrale pożarowe firmy Bosch można sieciować za pomocą połączenia światłowodowego, co umożliwia zbudowanie instalacji
SSP nawet w największych i powierzchniowo, i funkcjonalnie centrach handlowych
czy obiektach rozrywkowych.
W celu uniknięcia dublowania systemów
nagłośnieniowych w centrach handlowych,
zamiast systemu nagłośnienia ogólnego
oraz wymaganej instalacji DSO można zastosować jeden system nagłośnieniowy
z funkcją ewakuacji głosowej. Taką funkcję
systemu nagłośnieniowego z elementami
nagłośnienia ewakuacyjnego od wielu już
lat pełni w polskich galeriach handlowych
system Praesideo.
To cyfrowe rozwiązanie może nadawać jednocześnie cztery głosowe komunikaty ewakuacyjne, co ma szczególnie istotne znaczenie w przypadku ewakuacji strefowej lub
patronat branżowy:
z poszczególnych pięter czy skrzydeł galerii
handlowej.
Galeria handlowa jest przykładem, w którym system Praesideo w wersji rozproszonej jest w stanie obsłużyć pod względem
nagłośnienia tak złożony kubaturowo
i funkcjonalnie obiekt. Wydzielenie pewnych elementów instalacji DSO, takich jak
stacja informacyjna, pozwoli większym najemcom na nadawanie własnych komunikatów i muzyki w tle w ich sklepie lub supermarkecie, przy korzystaniu przez cały czas
z nadrzędnego systemu nagłośnieniowo-ewakuacyjnego w całej galerii handlowej.
Takie rozwiązanie umożliwia jednoznaczne
rozliczenia inwestycji – każdy najemca/
użytkownik finansuje jedynie swoją część
DSO.
System nagłośnieniowy w centrum handlowym nie może funkcjonować bez głośników. Firma Bosch oferuje najszersze na
rynku portfolio głośników do stosowania
w instalacjach DSO. W zależności od aranżacji wnętrza, miejsca instalacji i oczekiwanego poziomu zrozumiałości komunikatów
ewakuacyjnych do wyboru są głośniki sufitowe, ścienne i tubowe. Do pomieszczeń
i obszarów szczególnie trudnych akustycznie ze względu na echo (np. atria, foodcourt,
parkingi podziemne) firma Bosch poleca
zastosowanie projektorów dźwięku lub kolumn głośnikowych.
Żadna galeria handlowa nie będzie aktywnie i skutecznie chroniła mienia klientów
i pracowników bez systemów kontroli dostępu, systemu alarmowego, a tym bardziej bez
nowoczesnego systemu monitoringu wizyjnego. W tym zakresie oferta firmy Bosch
również jest bardzo bogata, a co najważniejsze doskonale sprawdza się oraz spełnia
partnerzy wydania:
potrzeby najemców, właścicieli oraz facility
menedżerów w centrach handlowych.
Firma Bosch stosuje rozwiązania kontroli dostępu oparte na transmisji w sieciach
TCP/IP. System składa się z kontrolerów serii
AMC łączonych ze sobą w sieć ethernetową.
W zależności od potrzeb klienta i stopnia
zabezpieczenia przejść, w ofercie znajduje
się wiele rodzajów czytników: zbliżeniowe,
z dodatkową weryfikacją kodem PIN, biometryczne (odcisk palca, skanowanie tęczówki
oka).
W galerii handlowej sprawdzi się system
alarmowy serii MAP5000. To modułowa
centrala alarmowa z czujkami adresowalnymi i innymi elementami detekcyjnymi
rozmieszczonymi na pętlach alarmowych,
zaprojektowana do średnich i dużych obiektów, takich jak centra handlowe. W skład
systemu wchodzą dotykowe klawiatury LCD,
za pomocą których poszczególni najemcy mogą zazbrajać i rozbrajać swoje sklepy
zgodnie z uprawnieniami. W przypadku
włamania możliwość zazbrojenia systemem
MAP5000 pozostałych pomieszczeń i części
wspólnych na terenie galerii mają pracownicy ochrony obiektu.
Coraz częściej od systemów CCTV w galerii
handlowej wymaga się, aby miały zaimplementowane funkcje „inteligentne”, wspomagające pracę operatora monitoringu
wizyjnego. Dzięki dodatkowej, wirtualnej
„parze oczu”, nieprzerwanie i dokładnie
analizującej to, co dzieje się w polu widzenia kamery, może on skupić uwagę tylko
na najważniejszych zdarzeniach. Instalacje
obejmujące 100 i więcej kamer w centrach
handlowo-usługowych są już dzisiaj stan-
19
dardem. Zarządzanie taką liczbą kamer wymaga zastosowania technologii automatyzujących pracę osób odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo.
Firma Bosch już od kilku lat z powodzeniem
stosuje technologię inteligentnej analizy
obrazu (IVA) w kamerach IP. W ofercie są
już dostępne takie funkcje, jak detekcja podejrzanych zachowań, wykrywanie osoby,
przemieszczanie się trasą, detekcja tłumu
lub zgromadzeń, wyszukiwanie podobnych
elementów czy ostatnio najbardziej popularne zliczanie ludzi w danej strefie. Funkcja
zliczania klientów galerii handlowej umożliwia prowadzenie statystyk związanych np.
z pobytem w danym miejscu, a także określenie atrakcyjności poszczególnych punktów handlowych na terenie obiektu.
Współczesna galeria handlowa nie może
sprawnie funkcjonować w zakresie bezpieczeństwa bez zintegrowanego systemu
zarządzającego typu Security Management
System. Taką platformą oferowaną przez firmę Bosch jest Building Integration System
BIS do monitorowania i zarządzania wszystkimi instalacjami związanymi z ochroną
i bezpieczeństwem na terenie centrum handlowego. Umożliwia zarządzanie wszelkimi
alarmami, szybkie ich zlokalizowanie za pomocą map synoptycznych oraz zorganizowanie procedur kontrolnych. Ponadto płynnie integruje alarmy z systemu sygnalizacji
pożarowej i systemu alarmowego, wiąże ze
sobą systemy nagłośnienia ewakuacyjnego,
kontroli dostępu, telewizji dozorowej i automatyki budynkowej.
Warto również wspomnieć o obiektach referencyjnych, w których zainstalowano opisane rozwiązania zabezpieczeń i nagłośnienia
marki Bosch. Rozwiązania Bosch Security
Systems działają w ponad 60 obiektach
handlowo-usługowych w Polsce. Warszawskie obiekty Blue City, Złote Tarasy, Reduta,
Galeria Mokotów, CH Targówek czy CH Europa Centralna w Gliwicach, Galeria Jurajska
w Częstochowie i Galeria Katowicka od lat
stosują rozwiązania nagłośnieniowe i zabezpieczeń firmy Bosch.
Natomiast centrum handlowo-biurowe Plac
Unii w Warszawie jest obiektem kompleksowo wyposażonym w systemy zabezpieczeń
firmy Bosch. Znajduje się w nim centrum
monitoringu, skąd pracownicy ochrony
nadzorują działanie wszystkich systemów
zabezpieczeń.
Dzięki ich ścisłej integracji, generowane
alarmy można weryfikować w czasie rzeczywistym na podstawie obrazów ze wszystkich kamer telewizji dozorowej, co znacznie
skraca czas reakcji i zwiększa efektywność.
W obiekcie znajdują się również systemy SSP,
DSO oraz KD. Tymi wszystkimi rozwiązaniami
zarządza system BIS – wizualizuje i steruje poszczególnymi systemami ochrony i ma wgląd
w system automatyki budynkowej. 
patronat branżowy:
20
wydanie specjalne
Bezpieczeństwo w obiektach handlowych
Ambient System
ul. Galaktyczna 37, 80-299 Gdańsk
tel.: 58 345 51 95
faks: 58 344 45 95
[email protected]
http://ambientsystem.pl
MULTIVES
nowa zaawansowana generacja systemów
MULTIVES to najnowszy produkt Ambient System Sp z o.o.,
firmy specjalizującej się w produkcji niezawodnych, certyfikowanych dźwiękowych systemów ostrzegawczych. MULTIVES
to sieciowy system Public Address & Voice Evacuation oparty na
światłowodowej transmisji cyfrowej komunikatów zarówno
głosowych, alarmowych, jak i komercyjnych.
Centrala DSO (dźwiękowego systemu ostrzegawczego, VACIE – Voice
Alarm Control and Indicating Equipment) systemu MULTIVES została
zaprojektowana zgodnie z europejską normą EN 54-16. System ten zawiera urządzenia sterujące, wzmacniacze wielokanałowe z możliwością mostkowania wyjść, a także pulpity mikrofonów strażaka i mikrofony strefowe. Wszystkie elementy składowe są atestowane. Sercem
systemu jest nowoczesna platforma umożliwiająca cyfrową, skalowalną komunikację pomiędzy wszystkimi jego elementami, a także pomiędzy innymi zintegrowanymi systemami bezpieczeństwa.
System MULTIVES został opracowany z myślą o różnym zastosowaniu – świetnie nadaje się do systemów zarówno rozproszonych, jak
i scentralizowanych. Jego architektura bazuje na połączeniu nie tylko miedzianym, ale i redundantnym światłowodowym typu RING
pomiędzy urządzeniami jednostek kontroli oraz innymi elementami
systemu. Pozwala to na realizację najbardziej rozległych – obszarowo
i funkcjonalnie – obiektów, np. centra handlowe i kompleksy biurowe,
terminale lotnicze, pola naftowe i rafinerie. W połączeniu z szeroko
konfigurowalną budową jednostek kontroli oraz wielokanałowością
i sieciowością wzmacniaczy można tworzyć zwarte systemy zarówno
do pojedynczych małych czy średnich obiektów, jak i większych grup
połączonych siecią cyfrową obejmującą do 254 jednostek kontroli. Jeden kontroler obsługuje do 44 linii głośnikowych, przy jednoczesnym
nadawaniu do 12 różnych sygnałów audiokomunikatów. Oznacza to,
że w układzie sieciowym system obsługuje ponad 11 tys. linii głośnikowych i może jednocześnie nadawać ponad 2700 różnych komunikatów zapisanych lokalnie na jednostkach kontroli lub pobierać z sieci
do 28 kanałów audio dostępnych w każdym punkcie sieci dla każdego
mikrofonu strefowego czy jednostki kontroli.
Chcąc połączyć system MULTIVES z innym systemem (np. SSP czy
BMS), można wykorzystać wbudowany port szeregowy RS485, zapew-
partnerzy wydania:
DSO
niający nieporównywalnie lepszy sposób komunikacji z zewnętrznymi
systemami niż wykorzystanie kart wejść i wyjść logicznych, jak to miało miejsce dotychczas.
Dla klientów oczekujących podwyższonej niezawodności firma
Ambient System przygotowała jednostkę ABT-CU-8LCD z wbudowanym wyświetlaczem dotykowym, która ma dwie redundantne karty
procesorowe zarządzające systemem – z możliwością ich wymiany
„na gorąco” podczas pracy systemu, a w przypadku utraty połączenia
sieciowego w części systemu wydzielone jednostki kontroli zaczynają
działać jako autonomiczne systemy. Zapewnia to, że system zawsze
zadziała tak jak powinien. Ponadto do wyboru jest funkcja Black Box,
która umożliwia nagrywanie na karty SD komunikatów emitowanych
przez mikrofony strażaka w trybie alarmowym.
Nowy system MULTIVES charakteryzuje łatwy proces instalacji i uruchomienia. Aby np. wgrać oprogramowanie konfiguracyjne, wystarczy
wgrać je do jednej jednostki, a po wykryciu nowego oprogramowania
pozostałe jednostki automatycznie zaktualizują swoją wersję oprogramowania. W przypadku rozbudowy wystarczy do istniejącego systemu
wgrać docelowe oprogramowanie, a później jedynie dołączać jednostki
do docelowej konfiguracji sprzętowej. Każda dokładana jednostka będzie otrzymywała przeznaczone dla niej oprogramowanie od jednostek
funkcjonujących w systemie. Ponadto dzięki portom komunikacyjnym
WAN w jednostkach kontroli i mikrofonie strażaka można zdalnie programować lub przeprowadzać prace konserwacyjne systemu.
Wzmacniacze rezerwowe i współdzielone są przydzielane za pośrednictwem wewnętrznych szyn BUS do poszczególnych linii głośnikowych w momencie matrycowania, a nie na stałe. Oznacza to,
że np. w razie usterki więcej niż jednego wzmacniacza w systemie
wzmacniacz rezerwowy będzie przydzielany do strefy aktualnie
wykorzystywanej lub emitującej komunikat o wyższym priorytecie.
W przypadku funkcji współdzielenia wzmacniacza dużej mocy do
dyspozycji są cztery sygnały audio (jeden dla każdej z czterech szyn
BUS) dynamicznie przydzielane do linii głośnikowych w tym samym
czasie.
Dla obniżenia kosztów systemu można wykorzystać tylko dwa wzmacniacze ABT-PA-650B, uzyskując dzięki temu 1300 W mocy do podziału na karty kontroli linii głośnikowych, na wspólnej szynie BUS. Taka
konfiguracja obsługuje do 22 stref AB, a w przypadku awarii jednego
ze wzmacniaczy drugi kontynuuje pracę jako wzmacniacz rezerwowy,
zapewniając nieprzerwane działanie systemu. Wszystkie wzmacniacze
wykonano w klasie D. Oznacza to, że zastosowana w nich elektronika
jest wydajna i energooszczędna, co pozwala ograniczyć zapotrzebo-
patronat branżowy:
wanie na moc. Dzięki małym rozmiarom wzmacniacze wymagają
niewiele miejsca w szafie typu rack.
System MULTIVES, jako jeden z nielicznych, zapewnia cyfrowe
przetwarzanie sygnału audio, oferując m.in. trzypasmowy korektor
graficzny, osobny dla każdego kanału wejściowego oraz ośmiopasmowy, osobny dla każdego kanału wyjściowego, wprowadzanie
opóźnienia na liniach głośnikowych czy wyeliminowanie sprzężeń akustycznych. Wprowadzono również limiter zabezpieczający wzmacniacze przed przesterowaniem na wejściu. W systemie
zastosowano karty kontroli linii głośnikowych (2- lub 4-kanałowe),
umożliwiające pomiar linii trzema metodami – impedancyjną, pętlową i z modułem końca linii ABT-EOL. Zastosowanie adaptacyjnego algorytmu kontroli impedancji linii głośnikowych pozwoliło
zwiększyć jej dokładność poprzez uwzględnianie zmian impedancji
wynikającej z normalnej pracy systemu. Dzięki temu unika się fałszywych alarmów o uszkodzeniu linii głośnikowej. Ponadto system
MULTIVES posiada przebadany i certyfikowany z systemem układ
przeciwprzepięciowy, umożliwiający podłączanie do systemu linii
głośnikowych wychodzących poza obszar chroniony. To obecnie
jedyne certyfikowane rozwiązanie z możliwością zastosowania np. na stadionach czy parkingach.
Warto zwrócić uwagę na wygodną funkcję interkomu obsługiwaną przez mikrofony strefowe, umożliwiającą ograniczenie kosztów
instalacji i zrezygnowanie z tradycyjnego systemu interkomowego.
Każdy mikrofon ma też cztery niezależne wejścia sygnału audio
pozwalające na podłączenie zewnętrznych źródeł, takich jak serwery muzyczne, tunery radiowe czy mikrofony bezprzewodowe.
Mikrofon ABT-DMS-LCD ma wbudowany wyświetlacz dotykowy
LCD o przekątnej 4,5”, dzięki któremu szybko i sprawnie przeprowadzimy diagnostykę czy konfigurację systemu za pomocą przejrzystego menu. Wbudowana karta komunikacyjna w mikrofonie
strażaka ABT-DFMS umożliwia podłączenie komputera do systemu
w dogodnym miejscu bez konieczności przebywania w ciasnym
zazwyczaj pomieszczeniu, w którym znajduje się centrala systemu.
Pozwala to skrócić czas przeglądów i konserwacji. Dodatkowo karta zapewnia podłączenie mikrofonu strażaka za pomocą zarówno
LAN z PoE, jak i odpornego na zakłócenia elektromagnetyczne połączenia światłowodowego, pracującego w redundantnej topologii
pętlowej wykorzystującej standardowe lub uniepalnione światłowody kategorii OM1 i OM2.
Oprócz systemu MULTIVES firma Ambient System wprowadziła
kolejną nowość na rynku polskim. Są to głośniki pożarowe serii
ABT-W6 oraz głośnik ABT-S276/AB. Charakteryzują się wysoką jakością odtwarzanego dźwięku i idealnie nadają do emisji zarówno
mowy, jak i muzyki. ABT-W6 jest eleganckim głośnikiem wielofunkcyjnym zaprojektowanym pod kątem zapewnienia najwyższych
parametrów akustycznych. Jego solidna i trwała obudowa zabezpiecza przed aktami wandalizmu. Głośnik jest przeznaczony do
montażu naściennego bądź nastropowego, a także podtynkowego,
co sprawia, że idealnie komponuje się w przestrzeniach wymagających dużej estetyki.
Głośniki ABT-W6/AB oraz ABT-S276/AB mają po dwa niezależne od
siebie przetworniki elektroakustyczne w jednej obudowie oraz dwa
transformatory o odczepach mocy 6 W / 3 W / 1,5 W / 0,75 W, dwa
zestawy ceramicznych listew zaciskowych oraz dwa bezpieczniki
termiczne. Dzięki takiemu rozwiązaniu są przystosowane do przyłączenia dwóch linii głośnikowych A/B, w związku z czym uszkodzenie pojedynczej linii głośnikowej nie powoduje całkowitej utraty
obszaru pokrycia strefy działania głośnika.
Głośniki zostały zaprojektowane do pracy z wysokim poziomem
dźwięku, przy maksymalnym ograniczeniu wymaganej mocy. Duża
sprawność głośników w szerokim zakresie pasma gwarantuje najwyższą zrozumiałość mowy nawet w pomieszczeniach pogłosowych. 
partnerzy wydania:
21
22
wydanie specjalne
Bezpieczeństwo w obiektach handlowych
Tomasz Żuk
UTC Fire & Security Polska Sp. z o.o.
ul. Sadowa 8, 80-771 Gdańsk
tel.: 58 301-38-31, 760-64-80
faks: 58 301-14-36
www.utcfireandsecurity.com
Wirtualna
krosownica wizyjna IP
Po upowszechnieniu się systemów
CCTV IP na rynku wyraźnie zarysował
się niedobór zamienników analogowych
krosownic wizyjnych. Urządzenia te wcześniej
powszechnie i chętnie stosowane zwłaszcza w dużych
obiektach, takich jak galerie handlowe, okazały się
trudne do zastąpienia. Rozwiązanie tego problemu
stało się możliwe dopiero po uzupełnieniu oferty
urządzeń IP, początkowo skupiającej się na kamerach
IP i rejestratorach, o dodatkowe urządzenia, takie jak
wyniesione pulpity sieciowe czy kodery/dekodery.
To właśnie one umożliwiają zbudowanie w
pełni funkcjonalnej wirtualnej krosownicy
wizyjnej IP.
W analogowych systemach telewizji dozorowej, zwłaszcza tych o pokaźnych rozmiarach, chętnie i często były stosowane krosownice wizyjne. Umieszczane najczęściej
w pomieszczeniu ochrony, umożliwiały swobodne przełączanie obrazów z wielu kamer
podłączonych do wejść wideo na monitorach
podłączonych do wyjść. Zaawansowane krosownice umożliwiały ponadto równoczesną
pracę kilku lub nawet kilkunastu operatorów
– konstrukcja krosownicy przewidywała możliwość ograniczania dostępu do poszczególnych kamer i monitorów każdemu z operatorów.
Sytuacja taka zmieniła się, kiedy dominującą
rolę w systemach CCTV zyskały urządzenia
pracujące w sieci IP. Odkąd z użycia wyszły
klasyczne analogowe kamery i rejestratory,
okazało się, że nie ma na rynku urządzeń, które będą w stanie zrealizować funkcje matrycy
wizyjnej z wykorzystaniem urządzeń IP. Ale
czy na pewno? Zapraszam do zapoznania się
z rozwiązaniem, jakie proponuje firma UTC
Fire & Security.
partnerzy wydania:
Czy krosownica
musi być krosownicą?
Projektanci i wykonawcy sieciowych
systemów CCTV zdążyli się już chyba przyzwyczaić do tego, że wykorzystanie sieci wymusza zmianę
dotychczasowego sposobu myślenia w wielu kwestiach. Tak jest
i w tym przypadku – próba zrealizowania funkcjonalności krosownicy wizyjnej IP wymaga innego
spojrzenia na zagadnienie, niż to
miało miejsce do tej pory. W klasycznym analogowym systemie było
urządzenie centralne, które umożliwiało zebranie i przełączenie sygnałów
wizji na podłączone do niego monitory.
Pojemność takiego urządzenia centralnego,
czyli liczba fizycznych wejść wideo, determinowała wielkość systemu. Podobnie było
z wyjściami. Na rynku były dostępne urządzenia o kilkuset wejściach i kilkudziesięciu
wyjściach wideo. Na potrzeby zapewnienia
tak dużej liczby wejść i wyjść krosownica
była w zasadzie nie pojedynczym urządzeniem, ale modułowym zespołem kilku
połączonych ze sobą i współzarządzanych
krosownic. Przykładem jest znana i ciesząca
się niesłabnącym powodzeniem krosownica Digiplex IV.
W świecie IP zamiast przewodów koncentrycznych, łączących kamery z odbiornikami,
funkcję magistral pełnią łącza światłowodowe
lub miedziane. Sieć IP zapewnia równoczesną
komunikację w wielu kierunkach, pomiędzy
wieloma urządzeniami, przesyłając różnego
typu dane. Charakteryzuje się ona także pełną
otwartością, co oznacza, że w dowolnym punkcie sieci (o ile administrator nie skonfigurował
jej inaczej) operator ma dostęp do wszystkich
urządzeń podłączonych do tej sieci. W rezultacie możliwe jest zbudowanie wirtualnej
krosownicy, która będzie realizowała typowe
funkcje oferowane przez klasyczne krosownice, łącząc je z niespotykaną w tych urządzeniach elastycznością i łatwością rozbudowy.
Przepis na krosownicę IP
Do zbudowania krosownicy IP potrzebne są
w zasadzie dwa podstawowe typy produktów, oprócz kamer i przełączników sieciowych służących do zbudowania sieci transmisyjnej: sieciowy pulpit sterujący oraz dekoder
sprzętowy pełniący funkcję logicznego wyj-
Rys. 1. Wirtualna krosownica wizyjna IP
patronat branżowy:
23
Rys. 2. Sieciowy pulpit wyniesiony TVK-800
ścia wideo. Z tych dwóch niepozornych elementów odpowiednio ze sobą połączonych
można zbudować w pełni funkcjonalną wirtualną krosownicę IP.
pit może być zasilany za pomocą technologii
PoE, co redukuje konieczność stosowania dodatkowego zasilacza i ogranicza liczbę przewodów prowadzących do urządzenia.
Pulpit sieciowy TVK-800
Jednym z dwóch podstawowych komponentów, bez których niemożliwe byłoby zbudowanie układu pełniącego funkcję krosownicy wizyjnej IP, jest sieciowy pulpit TruVision
o symbolu TVK-800. Został on opracowany do
współpracy ze wszystkimi typami urządzeń
sieciowych serii TruVision, do których należą:
• rejestratory analogowe TruVision,
• rejestratory sieciowe IP serii TruVision,
• kodery analogowych strumieni wizyjnych
do IP,
• dekodery sprzętowe strumieni IP,
• kamery IP (zarówno standardowe, jak i PTZ).
Dekoder sprzętowy TVE-DEC10
Drugim urządzeniem niezbędnym do zbudowania matrycy IP jest dekoder sprzętowy IP
o symbolu TVE-DEC10. To niewielkie urządzenie
pozwala na zdalne zdekodowanie i wyświetlanie na monitorze podłączonym do jednego
z czterech dostępnych w nim wyjść (HDMI, DVI,
VGA oraz BNC) do czterech równoczesnych
strumieni IP. Jak na swoje kompaktowe wykonanie ma imponujące możliwości: dekoduje
i wyświetla w czasie rzeczywistym strumienie
wizji do rozdzielczości full HD w trybie pełnoekranowym, a także wyświetla jednocześnie
cztery obrazy w podziale ekranu. Dodając do
tego funkcję wyświetlania obrazu zainicjowaną
zdarzeniem alarmowym oraz możliwość zdefiniowania sekwencji do 64 kamer, otrzymujemy
urządzenie będące ciekawym uzupełnieniem
gamy urządzeń sieciowych CCTV.
TVK-800 oferuje niespotykane dotychczas
w tego rodzaju urządzeniach możliwości
funkcjonalne: został wyposażony w duży
7-calowy dotykowy wyświetlacz LCD, który
umożliwia pełną konfigurację urządzeń, sterowanie, a także wyświetlanie strumieni wizji
z kamer lub rejestratorów zarówno w trybie
na żywo, jak i odtwarzanych z dysków rejestratorów.
Z praktycznego punktu widzenia pulpit może
być konfigurowany za pomocą ekranu dotykowego, przycisków funkcjonalnych i dżojstika, myszy podłączanej do złącza USB, ale
także zdalnie za pomocą przeglądarki (pulpit ma wbudowany serwer www). Natomiast
4-osiowy dżojstik umożliwia zarówno wygodne sterowanie kamerami PTZ i rejestratorami,
jak i nawigowanie pomiędzy poszczególnymi
opcjami dostępnymi w urządzeniu. Pulpit
został wyposażony w klawisze skrótów do
sterowania PTZ, ustawień i przywoływania
zaprogramowanych pozycji, tras zwykłych
i typu shadow oraz podziałów ekranu i konfigurowanych poleceń typu macro. Całości
dopełnia możliwość zdalnego wyszukiwania
i archiwizowania nagrań wideo na pendrivie
podłączonym do złącza USB oraz fakt, że pul-
partnerzy wydania:
W odróżnieniu od klasycznej krosownicy
wizyjnej, która była pojedynczym urządzeniem (czasami wielomodułowym), krosownica wizyjna IP może być zbudowana z wielu
rozproszonych dekoderów, z których każdy
obsługuje pojedynczy monitor, połączonych
ze sobą za pomocą sieci IP. Sterowanie takimi
dekoderami odbywa się za pomocą klawiatury wyniesionej także poprzez sieć IP. Piękno
tej koncepcji polega na tym, że w zasadzie
podczas projektowania i budowania systemu
umiejscawianie poszczególnych komponentów w sieci nie podlega żadnym ograniczeniom – muszą one jedynie znaleźć się w zasięgu medium służącego do transmisji wideo.
Można więc mieć w jednym systemie dowolnie
dużo pulpitów wyniesionych sterujących tymi
samymi lub różnymi kamerami IP i dekoderami. Dodatkowo w ramach pojedynczego
pulpitu możliwe jest dodawanie operatorów
i nadawanie im uprawnień do poszczególnych
elementów systemu. Dzięki temu wskazany
Rys. 3. Dekoder sprzętowy TVE-DEC10
operator może zarządzać swoimi kamerami
i monitorami niezależnie od tego, na którym
pulpicie w systemie jest zalogowany.
Funkcjonalność krosownicy uzyskuje się poprzez odpowiednie wykorzystanie logicznych wejść i wyjść w pulpicie sieciowym TVK800. Wejściami logicznymi pulpitu są kamery
IP, wyjściami natomiast monitory podłączone
do wyjść w dekoderach sprzętowych. Każdy
dekoder stanowi logiczne wyjście wideo i zostaje skonfigurowany w pulpicie TVK-800 pod
wskazanym numerem. Takich wyjść może
być wiele – każde to jeden dekoder. Sterowanie tak zbudowanym układem logicznych
wejść i wyjść przebiega tak jak w przypadku
krosownicy analogowej. Wybierając numer
wejścia i numer wyjścia, operator powoduje
wyświetlenie obrazu z wybranej kamery IP
na wskazanym monitorze. Jeżeli wybrana kamera ma funkcję PTZ, pulpit automatycznie
umożliwia pełne sterowanie.
Ważnym czynnikiem jest dowolność przypisywania poszczególnych kamer do wejść logicznych i monitorów do wyjść. Dodawanie,
usuwanie czy zmiana numerów wejść i wyjść
sprowadza się do zmiany ustawień pulpitu
i nie wymaga ingerencji w strukturę systemu.
Warto nadmienić, że tak zbudowany system
krosownicy wirtualnej działa niezależnie od
systemu CCTV, którego podstawową funkcją
jest rejestracja obrazów wideo, mimo że swoją pracę opiera na tej samej sieci transmisyjnej
i tych samych kamerach.
Cechy wirtualnej krosownicy wizyjnej IP:
• pełna elastyczność – poszczególne komponenty (kamery, monitory, rejestratory)
mogą być w różnych miejscach, ważne, aby
były podłączone do wspólnej sieci IP,
• praktycznie nieograniczona liczba kamer,
monitorów i pulpitów sterujących,
• uprawnienia operatora definiowane w pulpitach – gdziekolwiek dany operator się zaloguje, ma te same uprawnienia,
• pełna zdalna konfiguracja wszystkich urządzeń za pomocą przeglądarki. 
patronat branżowy:
24
wydanie specjalne
Bezpieczeństwo w obiektach handlowych
IFTER
Wola Niemiecka 78C, 21-025 Niemce
tel.: 81 473 53 17
[email protected]
www.ifter.com.pl, www.ifter.eu
IFTER EQU
nowa jakość
w monitorowaniu
obiektów handlowych
IFTER EQU integruje urządzenia systemu zabezpieczeń, automatyki i układów pomiarowych znajdujących się na terenie obiektu.
Zapewnia istotne zwiększenie skuteczności
jego ochrony dzięki łatwości obsługi, a także
duże możliwości prezentacji. Trudno zbudować sprawnie działający system bezpieczeństwa bez zastosowania IFTER EQU.
Skuteczność systemów zabezpieczeń (sygnalizacji włamania i napadu – SSWiN, sygnalizacji pożarowej – SSP, kontroli dostępu – SKD
i telewizji dozorowej – CCTV) znacznie wzrasta, gdy są one wizualizowane na jednym
ekranie, a system integrujący realizuje wzajemne powiązania między nimi. Dzięki temu
można m.in. zweryfikować sygnalizowany
pożar przez SSWiN (czujka PIR też wykryje
wzrost temperatury) oraz CCTV.
Intensywne użytkowanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych i magazynowych jest dużym wyzwaniem dla służb
zapewniających bezpieczeństwo i ochronę
majątku firmy. Głównym celem, jaki stawiają sobie architekci podczas projektowania
takich obiektów, jest nie tylko zapewnienie
optymalnego przemieszczania się klientów
i towarów, lecz także efektywne wykorzystanie przestrzeni do składowania towarów. Celem drugorzędnym, niekiedy niestety pomijanym, jest jego ochrona podczas codziennego
użytkowania.
Często dopiero po długim czasie od wystąpienia zagrożenia życia osób znajdujących
się na terenie obiektu lub powstania dużych
strat związanych z uszkodzeniem lub kradzieżą towaru właściciel zwraca uwagę na aspekt
IFTER EQU integruje urządzenia systemu zabezpieczeń,
automatyki i układów pomiarowych
partnerzy wydania:
Najnowsze oprogramowanie
IFTER EQU przeznaczone do
lokalnych centrów monitorowania (LCM)
w najbliższym czasie zastąpi znane od 15 lat
oprogramowanie InPro BMS. W jego opracowaniu
wykorzystano wieloletnie doświadczenie i setki
zrealizowanych instalacji.
Nadal naszym najważniejszym celem jest
zwiększenie bezpieczeństwa w obiekcie,
a także umożliwienie zarządzania systemami
automatyki budynkowej oraz danymi
z układów pomiarowych.
ochrony. W takiej sytuacji koszty modernizacji systemu ochrony są znacznie większe,
zwłaszcza gdy należy pokryć również powstałe straty.
Zagrożenia
Do podstawowych zagrożeń, jakie występują w obiektach wielkopowierzchniowych,
należą:
Zagrożenie pożarowe. Ze względu na dużą
kubaturę obiektu ewentualna akcja gaśnicza
jest utrudniona, a powstałe straty mogą być
wielomilionowe. Po wykryciu pożaru niezwykle istotna jest jak najszybsza identyfikacja
miejsca zagrożenia, by sprawnie przeprowadzić ewakuację i rozpocząć akcję gaśniczą.
W przypadku rozległych SSP mających często
ponad tysiąc czujek może nie być sprawą prostą prawidłowa lokalizacja zagrożenia, a co
za tym idzie również efektywne jemu przeciwdziałanie. Należy pamiętać, że o szczególnym zagrożeniu decyduje specyfika tych
obiektów. Nawet jeżeli towary nie są palne,
to i tak składuje się je na drewnianych paletach, dodatkowo zabezpieczając towar folią
lub tekturą.
Zagrożenie powstania szkód materialnych. Można wyróżnić zagrożenia wewnętrzne, których źródłem są pracownicy obiektu,
oraz zewnętrzne, których źródłem są osoby
niezatrudnione w nim. Zabezpieczenie przed
tego typu zagrożeniami realizuje się wielopoziomowo – stosuje się systemy KD i tworzy strefy dostępu dla wybranych grup osób,
a także zabezpiecza poszczególne obszary
i towary, stosując system SWiN. Ich uzupełnieniem jest telewizja dozorowa – właściwe rozmieszczenie kamer CCTV i dobór odpowiedniego ich typu ułatwia weryfikację zagrożeń.
patronat branżowy:
25
Operator może szybko ustalić, w której części obiektu wystąpiło
zagrożenie, co ułatwia mu kierowanie przez radio patrolem
weryfikującym zagrożenie
Jak można zauważyć, skuteczne zabezpieczenie obiektu wielkopowierzchniowego wymaga zastosowania wielu różnego rodzaju czujek, czytników i kamer.
O skuteczności wbrew pozorom nie decyduje ich liczba, lecz odpowiednie rozmieszczenie i współpraca różnych systemów.
Powiązania między systemami nie mogą
być realizowane całkowicie automatycznie,
ponieważ przy tak dużej liczbie zastosowanych urządzeń kontrolnych może dojść do
chaosu. System zarządzający musi przede
wszystkim podpowiadać, dopiero w drugiej
kolejności zapewnić automatyzację pewnych procesów, aby operator LCM dostawał
gotowe informacje. Przedstawione w formie prostej prezentacji, pozwolą mu szybko
podjąć właściwe czynności przeciwdziałania zagrożeniu.
funkcje
nowego oprogramowania
Przedstawione pokrótce cele były podstawą
do opracowania najnowszego oprogramowania IFTER EQU. Jego głównymi funkcjami są:
Integracja – IFTER EQU obsługuje większość
popularnych w Polsce urządzeń systemów
zabezpieczeń. Obsługa jest prowadzona dwukierunkowo: IFTER EQU pobiera aktualny stan
systemu i zdarzenia oraz steruje pracą tych
urządzeń. Istotna jest również możliwość tworzenia korelacji między systemami, np. alarm
z czujki pożarowej może spowodować włączenie oświetlenia i skierowanie kamer w miejsce
potencjalnego zagrożenia. Funkcjonalność
taka wpływa m.in. na oszczędne zużycie energii – są doświetlane tylko te obszary, w których
wykryto zagrożenie.
partnerzy wydania:
Wizualizacja – IFTER EQU prezentuje na podkładach graficznych stan elementów systemu
zabezpieczeń, takich jak: czujki, strefy alarmowe, drzwi, kamery. Prezentacja odbywa
się poprzez ikony zmieniające stan w zależności od aktualnego stanu prezentowanego
urządzenia, np. dozoru, aktywności, alarmu,
uszkodzenia. Klikając daną ikonę, można
sterować pracą urządzenia, np. wysyłając komendy blokowania lub uzbrojenia. Ponadto
mamy szybki podgląd na ostatnie zdarzenie
i alarm, powstałe na danym elemencie.
Alarmy – ciekawą funkcją jest możliwość definiowania różnych alarmów dla jednej czujki,
a co za tym idzie różnych procedur postępowania, reakcji czy sterowań, zależnie od stanu. Dla wskazanej czujki można zdefiniować
różne alarmy w przypadku wykrycia zagrożenia, sabotażu czy nawet zablokowania.
W celu szybkiej identyfikacji miejsca zagrożenia IFTER EQU zostało wyposażone w wiele ciekawych mechanizmów, np. lokalizację
miejsca zagrożenia poprzez automatyczne
wyświetlanie podkładów architektonicznych
z zagrożonego obszaru, zawierających ikony
aktywnych czujek. Operator może szybko
ustalić, w której części obiektu się znajduje, co
ułatwia mu kierowanie przez radio patrolem
weryfikującym zagrożenie. Dla usprawnienia
pracy może przekazać patrolowi wydruk zagrożonego obszaru z naniesionymi czujkami,
będącymi w stanie alarmu oraz drogami ewakuacyjnymi.
Podczas całej akcji operator może też osobiście prowadzić weryfikację zagrożonego
miejsca za pomocą kamer rozmieszczonych
w tym rejonie, klikając ich ikony znajdujące
się na wspólnych planach z czujkami alarmowymi.
W wielkopowierzchniowych obiektach handlowych i magazynowych istotna dla ochrony towarów jest pełna weryfikacja każdego
otwarcia i zamknięcia drzwi lub rolety prowadzących do chronionego obszaru oraz
zapewnienie ewidencji takiego zdarzenia.
Najczęściej odbywa się to poprzez utrzymywanie systemu SSWiN na drzwiach i roletach
w stanie uzbrojenia. Dzięki temu otwarcie
rolety wywołuje sygnał alarmu. IFTER EQU
automatycznie odczytuje komunikat głosowy, np. „Otwarcie rolety nr 10” pokazuje
lokalizację alarmu na planach architektonicznych oraz obraz z kamery skierowanej
na daną roletę. Umożliwia to natychmiastową weryfikację kto otworzył roletę i prowadzenie stałego nadzoru wizyjnego, aż do jej
zamknięcia.
W celu usprawnienia obsługi oraz automatyzacji procesu uzbrajania i rozbrajania stref
alarmowych lub sterowania oświetleniem
oprogramowanie IFTER EQU pozwala zdefiniować harmonogramy. Można w nich na
każdy dzień tygodnia ustawić inny zakres
czasowy, w którym dana strefa alarmowa
zostanie uzbrojona. Można też zdefiniować odstępstwa w postaci dni specjalnych,
z których korzystamy zarówno podczas
świąt, jak i awizacji udzielanych ekipom remontowym.
Obsługa otwartych protokołów stosowanych w automatyce i układach pomiarowych
pozwala w pełni obsługiwać te systemy, wykorzystując wbudowany w IFTER EQU interpreter języka skryptowego LUA, co zapewnia
pełną obsługę wszystkich urządzeń zainstalowanych w obiekcie. 
patronat branżowy:
26
wydanie specjalne
Bezpieczeństwo w obiektach handlowych
D-Link Polska
ul. Waliców 11, Budynek Aurum
00-851 Warszawa
tel.: +48 (22) 379 72 00
www.dlink.pl
Nowe oprogramowanie D-Link
i wszystko w zasięgu wzroku
Rejestracja,
inteligentne pakiety dodatkowe
Wszystkie przesyłane strumienie można zarejestrować z prędkością 30 kl./s. Dotyczy to
transmisji w trybie automatycznym, sterowanych na żądanie oraz obejmujących wyznaczone strefy w wirtualnych granicach.
D-ViewCam Plus zapewnia jednoczesne
zarządzanie 64 kamerami, obsługę strumieniowania na żywo, rejestrowanie i odtwarzanie materiału wideo oraz rozbudowane narzędzia analityczne.
Najnowsze oprogramowanie D-Link DCS-250
D-ViewCam Plus upraszcza i ułatwia obsługę
kamer IP w małych i średniej wielkości instalacjach – takich jak supermarkety. Umożliwia
zarządzanie na jednym pulpicie aż 64 kamerami sieciowymi, w tym transmisję, rejestrację
i późniejsze przeglądanie zapisanego materiału wideo. Opcjonalne pakiety licencyjne
udostępniają funkcję zabezpieczenia przed
nieuprawnionym wprowadzaniem modyfikacji i funkcję zliczania osób, a także różne opcje
analityczne przydatne w tworzeniu strategii sprzedaży. Oprogramowanie obsługuje
wszystkie urządzenia firmy D-Link, a także
kamery IP pochodzące od 40 różnych producentów.
Podstawowy pakiet oprogramowania obsługuje 32 kamery sieciowe, choć w każdej
chwili można dołączyć kolejne 32, jeśli pojawi
się taka potrzeba. W efekcie D-Link oferuje
wyspecjalizowanym w monitoringu wizyjnym resellerom potężne, wygodne narzędzie
zarządzające obrazami z kamer w obecnych
i nowych instalacjach. D-ViewCam w 30-dniowej wersji testowej można pobrać ze strony
download.hq.dlink.com/DCS-250/.
partnerzy wydania:
Pełny podgląd i zarządzanie
na jednym pulpicie
Jednym z głównych atutów D-ViewCam jest
intuicyjny i prosty w obsłudze pulpit, na którym są wyświetlane dane z kamer oraz strumieniowane obrazy na żywo. Użytkownik
może je posegregować według planów pięter
lub map obiektu handlowego, a także łączyć
się z wybranymi kamerami zorganizowanymi
w strukturę drzewa.
D-ViewCam umożliwia sterowanie funkcjami pochyłu, obrotu i przybliżania (PTZ)
osobno dla każdej z kamer, z uwzględnieniem automatycznego pokrycia obszarów
lub wyboru stref (funkcja patrolowania).
Za pomocą oprogramowania można także
wyznaczać i dozorować obszary o szczególnym znaczeniu.
Zintegrowane sygnały
alarmowe i powiadomienia
Zdarzenia zainicjowane przez sygnały
dostarczone na wejścia analogowe lub
cyfrowe kamer są integrowane z oprogramowaniem. O sygnałach z czujek dymu,
czujek ruchu przy wejściach lub przycisków
alarmowych czy sensorów zintegrowanych
w kamerach operator jest powiadamiany
za pośrednictwem e-maila lub sygnałów
dźwiękowych.
Funkcja Boost Recording umożliwia zapis
w czasie rzeczywistym w niskiej rozdzielczości i z małą liczbą klatek na sekundę, co
pozwala zaoszczędzić miejsce na dysku.
W przypadku wcześniej zdefiniowanych zdarzeń, takich jak wejście osoby do pomieszczenia, zostaje pobudzona czujka ruchu,
a oprogramowanie rozpoczyna rejestrację
wideo w najwyższej rozdzielczości i z maksymalną liczbą klatek/s. Po wyjściu osoby
oprogramowanie automatycznie przywraca
tryb niskiej rozdzielczości. Taki mechanizm
umożliwia późniejszą analizę zdarzenia na
podstawie obrazów zapisanych w dużej
rozdzielczości. Stosując opcjonalne pakiety Intelligent Video Surveillance (IVS), pracę
kamery można zautomatyzować w jeszcze
większym stopniu. Licencja IVS Presence pozwala wyznaczyć do 40 linii lub stref wirtualnych wyzwalających alarm, gdy w ich granicach zostanie wykryty ruch. Fałszywe alarmy
wywołane np. ruchem gałęzi na wietrze są
eliminowane dzięki inteligentnym algorytmom wykrywającym.
Ochrona przed nieupoważnionymi
modyfikacjami w ramach licencji IVS
Licencja IVS Counting udostępnia funkcję liczenia obiektów, np. klientów w sklepie lub
samochodów na parkingu. Zliczanie może się
odbywać aż w 40 predefiniowanych strefach.
Oprogramowanie D-ViewCam Plus pozwala jednocześnie rozróżnić do 100 obiektów
w polu widzenia jednej kamery. Ponadto
licencje IVS Presence oraz IVS Counting obejmują stabilizację obrazu dla kamer w lokalizacjach mobilnych, a także ochronę przed
nieupoważnionymi modyfikacjami. To gwarantuje, że przy próbie przesłonięcia obiektywu kamery natychmiast zostanie wzbudzony
alarm. 
patronat branżowy:
Axis Communications Poland Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39A
02-672 Warszawa
tel.: +48 22 208 27 07
27
Nie tylko dozór
O bezpieczeństwie, zapobieganiu stratom i wykorzystaniu kamer IP w marketingu
Aleksey Mayorov rozmawia z Justyną Puławską
Na czym polega specyfika sieciowych
systemów dozorowych dla handlu
detalicznego?
Właściwie trudno mówić o specyfice oferty
dla handlu detalicznego. Axis Communications ma bardzo bogate portfolio produktów.
Ofertę zawsze dopasowujemy do konkretnych potrzeb klienta, niezależnie od segmentu. Staramy się rozpoznać jego oczekiwania,
specyfikę obiektu i na podstawie tych informacji przygotowujemy propozycję. Z szerokiej oferty produktów wybieramy najlepiej
spełniające wymogi klientów. Kilka modeli
kamer odbiorcy z tego segmentu wybierają
częściej. Są to: seria AXIS M30, seria AXIS P32
oraz nowa seria M11.
Wspólnym elementem charakterystycznym
dla segmentu handlu detalicznego jest duża
liczba istniejących systemów dozorowych
CCTV, większość z nich bazuje jednak na rozwiązaniach analogowych. Dlatego często
naszym zadaniem jest pomoc w przejściu na
rozwiązania sieciowe, które użytkownikom
oferują nowe możliwości.
Co masz na myśli, mówiąc o nowych
możliwościach?
Początkowo podstawowym zadaniem systemów dozorowych CCTV było zapewnienie bezpieczeństwa. Obecnie systemy sieciowe mogą
zaoferować znacznie więcej niż tradycyjne systemy analogowe. Niezależnie, czy system jest
zarządzany za pomocą lokalnego oprogramowania do zarządzania materiałem wizyjnym,
czy też działa w środowisku chmury, można
łatwo monitorować każdy szczegół w sklepie
lub ich sieci. Z jednego centrum monitoringu
można bowiem prowadzić dozór wielu rozproszonych placówek handlowych. Doskonałej jakości obraz z sieciowego systemu dozorowego
dostarcza szczegóły niezwykle istotne dla podejmowania szybszych i trafniejszych decyzji,
poprawy bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także
skrócenia czasu prowadzenia dochodzeń związanych z podejrzanymi zdarzeniami.
Porozmawiajmy o korzyściach
Systemy analogowe były wykorzystywane
głównie przez administratorów obiektów
partnerzy wydania:
i kierowników ochrony oraz pracowników
tych działów. Systemy sieciowe natomiast
mogą służyć całej organizacji. Dlatego tak
istotne jest poznanie ich możliwości i uświadomienie sobie, na jak wiele sposobów taki
system może się przyczynić do rozwoju całej
firmy, nie tylko do poprawy jej bezpieczeństwa. Aktywny nadzór i monitoring wizyjny
ułatwiają zapobieganie stratom, pomagają
w odpowiednim rozmieszczeniu towarów,
a także świadczeniu klientom lepszej obsługi.
Przeanalizujmy kolejne elementy. Obrazy
z sieciowych kamer wizyjnych Axis pozwalają na szybkie wykrycie potencjalnych incydentów, możliwa jest natychmiastowa interwencja, a także identyfikowanie fałszywych
alarmów. W rezultacie właściciel otrzymuje
wyższy standard ogólnej ochrony, a także
bezpieczniejsze i lepiej chronione środowisko
dla swojego personelu.
Sieciowe systemy wizyjne Axis pozwalają
identyfikować typowe błędy i nieporozumienia, ale także coraz bardziej pomysłowe
sposoby „manipulowania” sklepowym systemem POS. Statystyki punktów sprzedaży
(POS) – generowane dla jednego lub większej
liczby sklepów – ułatwiają wykrycie wszelkich
podejrzanych wzorców zachowań personelu. Dzięki otrzymywanym zestawieniom różnych wyjątków, takich jak nienależne zniżki,
ręcznie wprowadzane wartości, niewłaściwe
przetwarzanie zwrotów, błędy związane ze
zwrotami gotówki i kuponami, właściciel wie
dokładnie, co się dzieje w sklepie w każdym
momencie. Takie informacje pozwalają na
rozwijanie narzędzi do szkolenia personelu,
a przede wszystkim na skuteczne zapobieganie stratom wewnętrznym.
Zatem CCTV IP to narzędzie nie tylko
security?
Nasze systemy pomagają też w optymalnym
rozmieszczeniu towarów i prowadzeniu skuteczniejszych działań marketingowych. Można rozmieścić kamery w strategicznych miejscach, aby rejestrować i mierzyć aktywność
oraz preferencje zakupowe klientów. Można
identyfikować obszary najpopularniejszego
ich przebywania oraz optymalizować roz-
mieszczenie elementów wyposażenia i ekspozycji. Wykorzystując wbudowaną funkcję
zliczania osób oraz możliwość integracji z systemem POS, można dowiedzieć się jeszcze
więcej.
Analiza obrazów z kamer sieciowych umożliwia identyfikację braków na półkach sklepowych, można szybko powiadomić pracowników o konieczności ich zapełnienia.
Można też rozpoznawać zbyt długie kolejki
i informować o potrzebie otwarcia większej
liczby kas. Innymi słowy, sieciowe systemy
wizyjne umożliwiają skierowanie pracowników do miejsc, w których są najbardziej
potrzebni.
W rozwiązaniach firmy Axis z zakresu sieciowych systemów wizyjnych zastosowano
otwarte standardy zapewniające maksymalną elastyczność w zakresie doboru współpracującego sprzętu. Są one w pełni skalowalne,
dają też użytkownikom przewagę wynikającą
z zastosowania najnowszych funkcji i technologii.
Na pewno Axis może się pochwalić
konkretnymi realizacjami.
Oczywiście. Z dumą mogę powiedzieć, że
nasze rozwiązania są instalowane w sektorze handlu detalicznego na całym świecie.
Również w Polsce, np. w sieci sklepów Celio,
Factory Outlet Annopol w Warszawie, CH
„Galeria Katowicka” czy CH „Galeria Malta”
w Poznaniu. 
Aleksey Mayorov
Business Development Manager, Retail
Segment Russia, CIS & Eastern Europe
Axis Communications
patronat branżowy:
28
wydanie specjalne
Bezpieczeństwo w obiektach handlowych
Falcon 24 Sp. z o.o.
ul. 27 Stycznia 1,
41-100 Siemianowice Śląskie
tel.: 32 603 54 00
[email protected]
www.falcon24.pl
V irtual
S ecurity
S ystem
Rozwiązania oferowane przez spółkę Falcon 24
zapewniają jej klientom prestiż, wymierne
oszczędności, wysoką jakość i pełną gwarancję obsługi, innowacyjność (sprawdzoną oraz
potwierdzoną przeprowadzonymi badaniami
i testami), standaryzację, skuteczną kontrolę
wszystkich etapów pracy, podniesienie poziomu dyscypliny pracy oraz świadomości
personelu, transparentność, skuteczność
i efektywność, a także wyjście poza schemat w dotychczasowym postrzeganiu usług
ochrony osób i mienia.
Spółka została powołana przez zespół, który
tworzą doświadczone osoby związane od
wielu lat z branżą security. Ich determinacja
i upór w dążeniu do wyznaczonego celu są
gwarancją realizacji powierzonych zadań
zgodnie z oczekiwaniami klientów. Z kolei
wysokie kompetencje i kwalifikacje stawiają
ich w wąskim gronie specjalistów, dla których
współpraca w obszarze bezpieczeństwa to
partnerstwo, a nie tylko biznes.
Adam Pacocha
prezes Zarządu, Falcon 24 Sp. z o.o.
partnerzy wydania:
Mając na względzie zagrożenia utrudniające
świadczenie usług ochrony osób i mienia na
najwyższym poziomie, zespół projektowy
Falcon 24 wyznaczył sobie następujący cel:
przypominać, a także uświadamiać zarówno
odbiorcom, jak i dostawcom, że bezpieczeństwo jest dobrem podstawowym, a jego zapewnienie wymaga odpowiedniej jakości
w zakresie świadczonych usług. Realizuje go
z pasją oraz chęcią konsekwentnego wprowadzania zmian.
Nasze motto brzmi:
Włącz swoje bezpieczeństwo…
W tym krótkim zdaniu zawiera się istota działania, a zarazem siła naszej spółki.
Wszystkie sieci handlowe borykają się z problemami typowymi dla branży retail, do których należą przede wszystkim:
• wysokie koszty związane z ochroną osób
i mienia,
• wysoki poziom strat nieznanych,
• niska jakość świadczonych usług w obszarze
bezpieczeństwa.
Virtual Security System to rozwiązanie przeznaczone dla wszystkich rodzajów sieci handlowych. Jego zadaniem jest obniżenie kosztów poprzez redukcję stacjonarnej ochrony
fizycznej, czyli przeniesienie ciężaru odpowiedzialności na kompleksowe działanie systemu.
W zakresie obniżenia poziomu strat oferowane przez Falcon 24 rozwiązania pozwalają na:
• kontrolę dostaw,
• kontrolę magazynowania,
• kontrolę ekspozycji towarów,
• kontrolę sprzedaży towarów,
• kontrolę zwrotów i transferu towarów.
Pojęcie loss prevention na dobre zagościło w słowniku polskiego biznesu. Zabezpieczenie przed stratami przyjmuje różne
formy, ale każda z nich ostatecznie łączy
się z obszarem safety & security. Dlatego
jednym ze sposobów prawidłowego zabezpieczenia obiektów jest optymalny dobór
najnowszych dostępnych rozwiązań, w tym
inteligentnych technologii. Nasze działania
zawsze poprzedza przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa, który pomaga w określeniu potrzeb i oczekiwań potencjalnych
klientów.
Ewolucja systemów zabezpieczeń otwiera możliwości efektywnego zarządzania
urządzeniami i obrazami. Jednocześnie
pozwala dodawać do tych narzędzi w sposób elastyczny, dobrany do indywidualnych
potrzeb różnorodne narzędzia analityki
obrazu. Cały cykl jest zautomatyzowany,
informacje o zdarzeniach są gromadzone
i przetwarzane, a w przypadku wykrycia
nieprawidłowości odbiegających od przyjętego scenariusza w trybie alarmowym wysyłane do Centrum Monitorowania w celu
podjęcia odpowiednich działań, archiwizowane oraz raportowane osobom decyzyjnym.
Z kolei kadra naszych specjalistów odpowiedzialnych za planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie oraz
dbanie o rozwój zespołu zapewnia skuteczne i efektywne wykonywanie powierzonych zadań.
Nie wierzcie Państwo tylko słowom! Spotkajmy się i wdróżmy nowoczesne rozwiązania.
Niech przyjazna dla nas technika będzie również Państwa przyjacielem. 
patronat branżowy:
falcon24.pl
Włącz Swoje Bezpieczeństwo
29
30
wydanie specjalne
Bezpieczeństwo w obiektach handlowych
Polska Izba Handlu
Polska Izba Handlu (PIH) jest branżową izbą gospodarczą handlu detalicznego.
Zrzesza obecnie około 30 tys. sklepów, hurtowni spożywczych i drogeryjnych oraz
firmy z otoczenia FMCG, a także usługowe.
Działając na rynku od 1997 roku, stała się
najszerszą reprezentacją handlu detalicznego i usług w Polsce.
Jest obecnie jednym z kluczowych partnerów społecznych w procesie tworzenia prawa. Bierze udział w konsultacjach
projektów ustaw, konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach komisji parlamentarnych. Współprzewodniczy także
Radzie Konsultacyjnej ds. Handlu i Usług
przy Ministerstwie Gospodarki.
Posiadając licencję lobbingową MSW, jest
w stanie w sposób czynny włączać się
w procesy legislacyjne i niejednokrotnie
składała własne projekty ustaw.
Poszerzając systematycznie zespół ekspercki, wdrażając nowe usługi, rozwijając
komunikację i prowadząc bardzo aktywne
działania w obszarze public relations, stara
się zapewniać firmom członkowskim coraz
pełniejszą ofertę współpracy.
Działania w zakresie komunikacji realizuje
wykorzystując liczącą około 1000 kontaktów bazę mediów, firm i organizacji. Jest
jedną z głównych i najbardziej opiniotwórczych organizacji w zakresie handlu
detalicznego i usług, co potwierdza liczba
publikacji w mediach cytujących jej dane
i stanowiska oraz udział w licznych konferencjach i targach branżowych.
Współpracując z agendami rządowymi,
organizacjami międzynarodowymi, instytutami badawczymi, mediami i różnymi organizacjami gospodarczymi, jest
wiarygodnym i sprawdzonym partnerem
dla wszystkich firm i organizacji, którym
zależy na własnym sukcesie oraz rozwoju
gospodarczym kraju.
Obszary aktywności PIH: komunikacja
o działaniach firm członkowskich, szkolenia, wsparcie procesu budowania wizerunku, wsparcie działań legislacyjnych,
organizacja imprez, integracja środowiska, działalność informacyjna dotycząca
handlu i usług. 
Polska Organizacja
Handlu i Dystrybucji
Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD) jest związkiem pracodawców zrzeszającym firmy detaliczne
i dystrybucyjne. Reprezentuje interesy
swoich członków wobec organów władzy publicznej oraz innych organizacji
branżowych i konsumenckich.
Od 15 lat POHiD działa na rzecz poprawy
uwarunkowań dla rozwoju handlu w Polsce oraz ochrony wolnej konkurencji
iswobodnego dostępu do rynku wszystkich podmiotów gospodarczych. Walczy
z niejednolitą interpretacją przepisów
i barierami biurokratycznymi w prowadzeniu działalności gospodarczej. W tym
zakresie podejmuje liczne inicjatywy:
poprzez dialog z władzą publiczną, konsultacje polityki inwestycyjnej, tworzenie prawa na rzecz całego sektora.
partnerzy wydania:
Organizacja działa poprzez komitety i grupy robocze. Współpracuje na forum krajowym z Konfederacją Lewiatan, której jest
członkiem. Na forum międzynarodowym
prowadzi aktywność na styku z Komisją
Europejską i jest członkiem największej
europejskiej organizacji handlu detalicznego EuroCommerce.
Jedną z aktywnie działających grup roboczych POHiD jest grupa ds. bezpieczeństwa. W jej skład wchodzą dyrektorzy
działów ochrony i ograniczania strat w
firmach członkowskich POHiD, co nadaje
odpowiednią dynamikę i rangę realizowanym projektom.
Tematami podejmowanymi przez grupę są:
• bezpieczeństwo biznesu – od ochrony
danych wrażliwych po procedury kryzysowe
• bezpieczeństwo konsumentów
podczas zakupów (na terenie galerii
handlowej, sklepów czy parkingów)
• ograniczanie strat w całym łańcuchu
dostaw
• wdrażanie nowych projektów i procedur
• współpraca ze służbami państwowymi
• współpraca z organizacjami innych
branż
• opiniowanie aktów prawnych.
Jednym z ciekawszych projektów wdrażanych ostatnio przez grupę ds. bezpieczeństwa jest projekt LIMUR, czyli
elektroniczny system monitorowania
środków transportu w czasie rzeczywistym pomiędzy centrum dystrybucyjnym a sklepem. 
patronat branżowy:
Pan & Tilt
Zoom In/Out
Mniejsza kamera, większe możliwości
Kamera kopułowa PTZ Hikvision
Zintegrowana, 2.5 calowa kamera miniPTZ HIKVISION zapewnia wygodną i prostą instalację oraz
oferuje szeroki zakres zastosowań. Rejestracja obrazu o rozdzielczości 1280x720 przy 30 kl/s, 3
krotny zoom, możliwość obrotu w poziomie od 0 do 350 stopni oraz w pionie od 0 do 90 stopni,
sprawia że kamera jest idealnym i bardzo ekonomicznym rozwiązaniem do monitorowania
obiektów takich jak kawiarnie, hotele czy małe sklepy.
Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, China
Tel: +86-571-8807-5998 Fax: +86-571-8993-5635
Email: [email protected]
Technical Support: [email protected]
Hikvision Poland
ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa
Email: [email protected]
Webside: www.hikvision.com
Śledzę
Podążam wzrokiem
za wybranymi
osobami, nawet jeśli
poruszają się z dużą
prędkością.
Namierzam
Określam położenie
wybranych osób
szybko i dokładnie.
Przybliżam
Widzę szczegóły
sceny i podejmuję
odpowiednie
kroki.
Rodzina kamer AUTODOME IP pomoże Ci namierzyć, śledzić i przybliżyć
szczegóły sceny. Kamery obrotowe przekazują operatorom systemu
istotne informacje, od których zależy reakcja na zdarzenie i decyzja
o podjęciu stosownej akcji. Dzięki kamerom AUTODOME IP dokładnie
zidentyfikujesz obiekt zainteresowania z dużej odległości i uzyskasz
praktyczną kontrolę w swoim systemie telewizji dozorowej.
Więcej informacji: www.boschsecurity.com/hdsecurity

Podobne dokumenty