Opis projektu

Transkrypt

Opis projektu
OGÓLNOPOLSKI GRANTOWY PROJEKT PRZEBUDOWY SKLEPIKÓW SZKOLNYCH
„SKLEPIKI SZKOLNE – ZDROWA REAKTYWACJA”
OPIS PROJEKTU:
Projekt grantowy edukacji prozdrowotnej dot. sklepików szkolnych pn. „Sklepiki szkolne – zdrowa
reaktywacja” realizowany jest w formie międzyszkolnej rywalizacji.
Udział w konkursie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu przez szkoły projektów promocji
zasad zdrowego odżywiania oraz projektów przebudowy sklepików szkolnych w bufety ze zdrowym
śniadaniem zapewniające dostęp do zdrowych i pełnowartościowych produktów. Wszystkie
nadesłane materiały zostaną ocenione. Za najlepsze projekty Komisja Konkursowa przyzna wsparcie
finansowe w postaci grantów.
Projekt szkolny realizowany jest przez dedykowaną w tym celu platformę umożliwiającą komunikację
z uczestnikami (moduł umożliwiający zamieszczanie raportów konkursowych, ocenianie ich,
zadawanie pytań, publikację newsów, itp.), zawierającą wiedzę na temat niezbędnych elementów
organizacji konkursu (regulamin, terminarz, nagrody, itp.) oraz wiedzę dotyczącą merytorycznego
zakresu konkursu (artykuły specjalistów, publikacje tematyczne, linki do stron pogłębiających wiedzę,
itp.).
Projekt jest innowacyjny w aspekcie podejmowanego tematu oraz w aspekcie wprowadzenia do szkół
nowoczesnego (z użyciem narzędzi internetowych i marketingowych) sposobu zarządzania
projektami.
Przewiduje się dobrowolny udział tych szkół, których społeczność ma chęć przeciwstawić się
narastającej fali masowego odżywiania się młodych ludzi żywnością fast food i słodyczami.
PLAN ZADAŃ KONKURSOWYCH:
Zadania konkursowe zostały zaplanowane w taki sposób, aby etap działań (projekty przebudowy
sklepików w bufety ze zdrowym śniadaniem) poprzedzony był procesem zdobywania wiedzy nt.
właściwego odżywiania się. Przyznane granty umożliwią urzeczywistnienie zamierzeń
przedstawionych w projektach.
ZADANIA KONKURSOWE:
Zadanie nr 1 : Zbudowanie Zespołu Szkolnego.
Pierwszym zadaniem konkursowym jest zbudowanie Zespołu z osób chętnych do zajęcia się
tematem. Członków Zespołu należy dobierać pod kątem ich naturalnych umiejętności i pasji. W
grupie powinny znaleźć się osoby, które mają różne predyspozycje, tak aby zbudowany Zespół miał
jak największy potencjał.
FUNDACJA BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA
tel. 22 532 71 87 • al. Solidarności 104, 01-016 Warszawa • nr KRS: 0000347694
www.fundacjabos.pl
Powstawanie projektu jest pracą zespołową - liczą się umiejętności wszystkich członków.
Aby cel projektu, jakim jest zmiana nawyków żywieniowych dzieci został osiągnięty – w jego
realizację powinna zostać włączona jak największa liczba osób społeczności szkolnej.
W ramach działań przewiduje się powołanie Zespołu Konkursowego, który będzie koordynował
wszelkie działania związane z projektem - to znaczy przygotuje prezentację PP związaną z tematem
zdrowego żywienia, opisze stan obecny sklepiku i plany jego przekształcenia w bufet ze zdrowymi
drugimi śniadaniami oraz opracuje plan promocji zdrowego stylu życia na terenie danej szkoły, a
także wśród osób związanych ze szkołą.
Zespoły powinny składać się z ok. 10 uczniów, działać pod opieką nauczyciela i we współpracy z
przedstawicielami samorządu szkolnego i rady rodziców. Temat przebudowy asortymentu i zmiany
świadomości jest zadaniem trudnym i odpowiedzialnym – dlatego też pomysłowość i zapał uczniów
powinien być wsparty pomocą dorosłych osób z doświadczeniem. Wszystkich powinna łączyć
świadomość działania w kierunku stworzenia możliwości lepszego funkcjonowania w danym
środowisku. Kluczowym punktem jest zgoda Dyrekcji wyrażona podpisaniem Deklaracji o
przystąpieniu do konkursu.
Ocena tego zadania:
Przyznawane są punkty za udział w Zespole i opis funkcji uczestników, tj:
• uczniów - po 2 punkty, (max. 10 osób jest punktowanych)
• opiekuna - max 5 pkt. (jedna osoba)
• osób z Rady Rodziców – max 5 pkt. (bez względu na ilość osób)
• samorządu szkolnego – max 5 pkt. (bez względu na ilość osób)
Dodatkowo przyznawane jest 10 punktów za opis ogólny organizacji Zespołu oraz za dołączenie
zdjęcia Zespołu – 5 punktów.
MAKSYMALNIE - 50 punktów
Zadanie nr 2 : Promocja zasad zdrowego odżywiania i nowopowstałego Zespołu konkursowego.
Przygotowanie 10-15 minutowej prezentacji w PP nt. zasad zdrowego odżywiania oraz
przedstawienie jej społeczności szkolnej podczas apelu.
Przygotowanie 10-15 minutowej prezentacji w Power Point nt. zasad zdrowego odżywiania oraz
przedstawienie jej i nowopowołanego Zespołu Konkursowego podczas dedykowanego apelu
szkolnego społeczności szkolnej.
Konkurs ma na celu promocję zdrowego odżywiania i szerokich korzyści z tym związanych. Problem
dostępności właściwych artykułów w sklepikach szkolnych jest bardzo istotny w świetle
zapotrzebowania młodych ludzi na składniki odżywcze w okresie rozwoju. Ważne jest spożywanie 4-5
posiłków dziennie, a w szczególności dbałość o właściwie skomponowane śniadania i II śniadania.
Uczniowie dzielą się wiedzą nt. zasad zdrowego odżywiania i tym, że postanowili wziąć udział w
konkursie z całą społecznością szkoły podczas specjalnie z tej okazji zorganizowanego apelu.
Przekazanie najważniejszych informacji ułatwi przygotowanie ich wcześniej w formie max. 20
slajdowej prezentacji PP (10-15 minut).
FUNDACJA BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA
tel. 22 532 71 87 • al. Solidarności 104, 01-016 Warszawa • nr KRS: 0000347694
www.fundacjabos.pl
Apel będzie okazją do pozyskania wolontariuszy do projektu. Będą potrzebni przy działaniach
promocyjnych – warto zebrać jak najliczniejszą grupę osób, której będzie zależało na zmianach w
sklepiku, które stworzą możliwość zakupu na terenie szkoły produktów polecanych dla dzieci i
młodzieży w wieku szkolnym.
Proces reklamy fast foodów, słodyczy i chipsów jest tak rozpowszechniony, że wiele osób
bezkrytycznie wierzy tym przekazom i nie widzi problemu w codziennym odżywianiu się
słodzonymi/solonymi/gazowanymi produktami. Ważne jest, aby „odnowione” sklepiki-bufety zostały
przyjęte jako efekt działań oddolnych, podejmowanych z potrzeby i na korzyść uczniów, bo tylko
wtedy zostaną zaakceptowane jako „swoje” i z ich zmienionego asortymentu będą korzystać
uczniowie - stwarzając trwałe podstawy zmian świadomości w sposobie odżywiania.
W formularzu „Zgłoszenie projektu” należy opisać jak zorganizowany został apel.
Istotne są informacje takie jak:
• ile osób (klas) wzięło udział w apelu i czy były zainteresowane tematem;
• jak długo trwał apel, czy przedstawione informacje były powtórzone, aby lepiej zapadły w
pamięć (w gazetce, radiowęźle, itp.);
• czy udało się zachęcić dodatkowe osoby do zaangażowania się w działania na rzecz
przebudowy sklepiku lub dalszego upowszechniania idei zdrowego stylu życia;
Ocena tego zadania:
Za dołączenie prezentacji 10 -15 minutowej (max. 20 slajdów) – 50 punktów.
Za zorganizowanie i opis apelu oraz załączenie zdjęć z jego przebiegu (max 5szt) – 50 punktów,
MAKSYMALNIE - 100 PUNKTÓW.
Zadanie nr 3: Przygotowanie projektu przebudowy sklepiku szkolnego w bufet z drugimi
śniadaniami.
Zadanie nr 3a : Analiza stanu aktualnego sklepiku.
Przed przystąpieniem do projektowania zmian należy dokonać szczegółowej analizy stanu
aktualnego. Ustalić:
• na jakich zasadach funkcjonuje sklepik i kto go prowadzi?
• jaki jest jego aktualny asortyment (żywność typu fast food, chipsy, słodkie napoje, woda,
owoce, kanapki z białego czy też pełnoziarnistego pieczywa, słodycze itp.)?
• czy proponowany asortyment wpisuje się w zasady zdrowego odżywiania?
• czy sklepik wyposażony jest w urządzenia gastronomiczne do przygotowywania i
przechowywania posiłków?
• jaki jest jego wygląd zewnętrzny, czy jest czysty i dobrze oznakowany?
• czy jest dostępny przez wystarczającą liczbę godzin w ciągu dnia?
• ilu uczniów z niego korzysta?
• itp.
FUNDACJA BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA
tel. 22 532 71 87 • al. Solidarności 104, 01-016 Warszawa • nr KRS: 0000347694
www.fundacjabos.pl
W formularzu „Zgłoszenie projektu” proszę opisać swoje ustalenia (max 2000 znaków) oraz dołączyć
zdjęcia obrazujące aktualny wygląd i asortyment sklepiku (max - 5 zdjęć).
Ocena tego zadania:
Za opis stanu aktualnego – maksymalnie 60 punktów.
Za dołączenie zdjęć obrazujących stan obecny (max. 5 zdjęć) – 20 punktów.
MAKSYMALNIE 80 PUNKTÓW.
Zadanie 3b: Wykonanie szczegółowego projektu przebudowy sklepiku szkolnego.
Zmiany sklepiku, zaprojektowane przez Zespoły Konkursowe, powinny być dostosowane do potrzeb
uczniów danej szkoły. Mają one zapewnić dostęp uczniów do produktów spożywczych, które będą
sprzyjać zdrowiu i właściwemu rozwojowi uczniów. Sklepiki-bufety powinny także promować modę
na zdrowy styl życia, aby zachęcić uczniów do zmiany nawyków. Powinny być czyste, schludnie
urządzone i dostępne w godzinach nauki uczniów.
Niektóre produkty wpływają niekorzystnie na metabolizm i powodują obniżenie możliwości
skutecznej nauki, a inne dostarczają korzystnych składników pokarmowych, które powodują
zrównoważony rozwój młodego organizmu.
W zakładce „Dobre praktyki” zamieszczamy materiały, które ukierunkują uczniów w dokonywaniu
wyborów przy budowaniu nowego asortymentu:
• informacje opracowane przez specjalistów z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i
Konsumpcji SGGW, mówiące co powinno się znaleźć w diecie uczniów;
• zamieszczamy również „Kartę Żywienia i Aktywności Fizycznej Dzieci i Młodzieży w Szkole”,
opracowaną przez Instytut Żywności i Żywienia w ramach ogólnopolskiego programu
POLHEALH pn. "Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym
Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej 2007-2016";
• linki do stron tłumaczących problem właściwego odżywiania w procesie Waszego rozwoju np.
www.aktywniepozdrowie.pl/piramida,
www.aktywniepozdrowie.pl/zasadyzdrowegozywienia, itp.;
• linki do stron polecających codzienne, zdrowe śniadania, przygotowane przez dietetyków np.
www.aktywniepozdrowie.pl/sniadanianawynos;
W formularzu „Zgłoszenie projektu” proszę przedstawić projekt zmian, jakie mają być wprowadzone
w sklepikach w celu osiągnięcia zmiany nawyków żywieniowych na terenie szkoły.
Istotne są informacje na temat:
• zmian w asortymencie (brak fast foodów i słodyczy, niedozwolone są jakiekolwiek przekąski
w postaci batonów, ciasteczek itp., wprowadzenie owoców, świeżych soków, jogurtów
naturalnych, wody, kanapek z razowego pieczywa, itp.);
• zmian w wyposażeniu gastronomicznym (np. zakup doposażenia sklepiku-bufetu, tj. mebli lub
drobnego sprzętu AGD np. witryna chłodnicza, lodówka, sokowirówka, krajalnica,
podgrzewacz, termos itd.);
• zmian w wyglądzie (przeprowadzenie remontu, który wpłynie na poprawę bezpieczeństwa
uczniów pracujących i korzystających ze sklepiku);
• zmiany w wyglądzie zewnętrznym zwracającym uwagę na wartościową żywność,
• ewentualnych zmian w organizacji prowadzenia sklepiku.
FUNDACJA BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA
tel. 22 532 71 87 • al. Solidarności 104, 01-016 Warszawa • nr KRS: 0000347694
www.fundacjabos.pl
Ocena tego zadania:
Za opis pomysłu przebudowy sklepiku w bufet z drugimi śniadaniami (max. 2000 znaków) - 120
punktów.
Za załączenie dodatkowych ilustracji w postaci szkiców, rysunków (max. 5 ilustracji) – 30 punktów.
MAKSYMALNIE: 150 punktów.
Zadanie nr 3c: Przygotowanie planu promocji „reaktywowanych” sklepików wśród wszystkich
uczniów szkoły.
Najważniejsze jest uświadomienie społeczności szkolnej, że wprowadzane zmiany służą ich dobru,
poprawie stanu zdrowia poprzez stworzenie możliwości zakupu zdrowych produktów na terenie
szkoły.
Akcja promocyjna ma na celu wypromowanie zdrowych nawyków i zachęcenia uczniów do
korzystania ze zdrowych produktów oferowanych w sklepiku. Wybór sposobu prowadzenia działań
promocyjnych należy do uczestników. Mogą to być np. plakaty, ulotki, przekazy na forach
internetowych lub w radiowęźle lokalnym itd.
W formularzu „Zgłoszenie projektu” proszę opisać jak będzie przeprowadzona akcja promocyjna
przebudowanych sklepików szkolnych.
Istotne są informacje:
• kto i ile osób jest zaangażowanych w promocję;
• jakie działania są planowane;
• jakich popleczników udało się zdobyć dla realizacji programu promocji.
Ocena tego zadania:
Za opis projektu promocji reaktywowanego sklepiku można uzyskać max 80 pkt. Mile widziane
projekty materiałów promocyjnych.
MAKSYMALNIE: 80 punktów.
Zadanie nr 3d: Oszacowanie kosztów realizacji całego projektu - kosztorys.
Należy ustalić, jakie prace mogą być wykonane tzw. „bezkosztowo” to znaczy w ramach działań
wolontariackich. Aby dobrze oszacować koszty trzeba jeszcze raz po kolei przyjrzeć się wszystkim
działaniom.
Uczestnicy mogą pozyskać lokalnych sponsorów do projektu przebudowy sklepiku.
W formularzu „Zgłoszenie projektu” proszę przedstawić informacje (max. 1000 znaków) na temat
• kosztów przebudowy sklepiku, w tym np.:
o kosztów ewentualnej modernizacji;
o kosztów zakupu sprzętu gastronomicznego i mebli;
• kosztów promocji.
Proszę także przedstawić informację na temat źródeł pozyskania niezbędnych środków na realizację
projektu (ewentualni sponsorzy), a także opisać co zostanie zrealizowane bezkosztowo tj. w ramach
FUNDACJA BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA
tel. 22 532 71 87 • al. Solidarności 104, 01-016 Warszawa • nr KRS: 0000347694
www.fundacjabos.pl
prac własnych członków Zespołu i wolontariuszy.
Przypominamy, że przyznane w ramach konkursu granty mogą być wykorzystane tylko na:
• modernizację wyglądu sklepiku-bufetu np. przeprowadzenie remontu, nadanie ciekawego
wyglądu graficznego itp.
• zakup sprzętu AGD np. sokowirówka, krajalnica, podgrzewacz, termos, lodówka,
• zakup mebli, przy których uczniowie mogą zjeść drugie śniadanie.
Ocena tego zadania:
MAKSYMALNIE - 80 PUNKTÓW.
Realizacja każdego z zadań konkursowych kończy się przygotowaniem raportu w formularzu
zgłoszeniowym projektu (patrz. „Zgłoszenie projektu” na portalu www.aktywniepozdrowie.pl zakładka Sklepiki – reaktywacja).
Zadanie nr 4: Przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu.
Zespół konkursowy po otrzymaniu grantu zobowiązuje się do złożenia na stronie internetowej
projektu sprawozdania z modernizacji sklepiku (Zakładka Sprawozdanie). Zadanie 4 dotyczy tylko
zespołów, którym przyznano granty.
W ramach sprawozdania należy opisać przeprowadzone działania, w tym informacje dotyczące:
•
•
•
zmian w asortymencie (UWAGA! ELEMNT NAJWYŻEJ PUNKTOWANY), wyposażeniu
gastronomicznym, wyglądzie, sposobie prowadzenia sklepiku-bufetu,
zespołu realizatorów (w tym wolontariuszy)
sposobów promocji sklepiku wśród społeczności szkolnej
Obowiązkowe jest także opisanie poniesionych kosztów, w tym:
•
•
•
wypisanie wszystkich poniesionych kosztów,
opisanie na co zostały przeznaczone pieniądze z własnego budżetu, a na co pieniądze z
przyznanego grantu,
załączenie skanów rachunków, faktur (wydatkowanych środków z przyznanego grantu) itp.
Organizator zastrzega sobie prawo do wglądu w oryginały rachunków.
Ocena tego zadania:
•
•
Opis przeprowadzonych działań - do 70 pkt.
Opis poniesionych kosztów - do 30 pkt.
MAKSYMALNIE - 100 PUNKTÓW
FUNDACJA BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA
tel. 22 532 71 87 • al. Solidarności 104, 01-016 Warszawa • nr KRS: 0000347694
www.fundacjabos.pl

Podobne dokumenty