Wniosek pozwanego o wykładnię wyroku

Transkrypt

Wniosek pozwanego o wykładnię wyroku
…....................... , dnia …............. 200 …. r.
Sąd Rejonowy w …................
….......... Wydział Cywilny
Powód: …...............................
Pozwany: …............................
Sygn. akt ….............................
Wniosek pozwanego o wykładnię wyroku
W imieniu własnym wnoszę:
o rozstrzygnięcie wątpliwości wynikających z wykładni wyroku Sądu Rejonowego w
…..................z dnia ................ roku, zobowiązującego pozwanego do …................................ przez
wyjaśnienie w jaki sposób …...................................... .
Uzasadnienie
Sąd Rejonowy w …......................... wyrokiem z …........................ roku zobowiązał pozwanego do
….................................................. . Pozwany nie wie jednak w jaki sposób ma to nastąpić: czy
…............................. czy też …....................................... .
Wyrok nie zawiera określenia w jaki sposób ma to nastąpić, dlatego też uzasadniony jest wniosek o
wykładnię wyroku.
…..................................
(własnoręczny podpis pozwanego)
Załączniki:
1. odpis wniosku

Podobne dokumenty