pobierz

Transkrypt

pobierz
Gdańsk, dnia 8 lipca 2015 r.
PS-III.9514.18.2015.TB
Protokół kontroli okresowej
Chojnicka Spółdzielnia Socjalna
Aleja Matki Bożej Fatimskiej 21, 89-600 Chojnice
REGON: 221145718
Kontrolę, w dniu 24 czerwca 2015 r., przeprowadzili niżej wymienieni pracownicy
Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
- Tamara Bielesz – inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr PS-I.0030.148.2015
z dnia 11 czerwca 2015 r., kierująca zespołem kontrolnym;
- Bożena Dobrowolska – specjalista, na podstawie upoważnienia nr PS-I.0030.148.2015 z dnia
11 czerwca 2015 r.
Przedmiot kontroli: ustalenie stanu faktycznego i prawnego w zakresie spełniania przez
Chojnicką Spółdzielnię Socjalną, zwaną dalej „Pracodawcą”, warunków i obowiązków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1-3, art. 30 ust. 4 oraz art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą.
Jednostką kontrolowaną kieruje pan Marek Pestka – Prezes Zarządu.
W czasie kontroli dokumentację udostępniały i udzielały informacji osoby:
Pan Marek Pestka – Prezes Zarządu
Pani Ewa Nierzwicka – Dyrektor Ekonomiczny.
Siedziba i miejsce prowadzenia działalności Pracodawcy:
Al. Matki Bożej Fatimskiej 21, 89-600 Chojnice.
Inne miejsca prowadzenia działalności:
ul. Piłsudskiego 30B, 89-600 Chojnice.
Podstawowym zakresem działalności gospodarczej Pracodawcy jest produkcja świec, nalewanie zniczy.
Kontrolę przeprowadzono zgodnie z programem kontroli zaakceptowanym przez Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
Zgodnie z programem, kontrolą został objęty okres od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 24
czerwca 2015 r.
1
W trakcie kontroli ustalono, co następuje:
1. Status prawny Pracodawcy:
Pracodawca prowadzi działalność na podstawie:
- Wpisu do KRS numer 0000372800 Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
- Decyzji Wojewody Pomorskiego nr D/03/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r.
2. Spełnianie przez Pracodawcę warunków określonych w art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych:
1) stan zatrudnienia ogółem: […]*osoby ([..]* etatów), w tym niepełnosprawnych [..]* osób
([.]* etatów).
Wszystkie osoby zatrudnione są na podstawie przepisów kodeksu pracy.
[..]*osób ([..]*etatów) ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, [...]*osoby
([.]*etaty) mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności (zestawienie stanowi tabela
nr 3 w załączniku nr 1 do protokołu).
Pracodawca przedstawił zespołowi kontrolnemu stan zatrudnienia w losowo wybranym czasie kontrolowanego okresu:
informacja o stanie zatrudnienia w miesiącu czerwcu, październiku i grudniu 2014 r. (załącznik nr 2 do protokołu),
informacja o stanie zatrudnienia w miesiącu lutym i kwietniu 2015 r. ( tabela nr 1 i 2 w załączniku nr 1 do protokołu).
Zespół kontrolny stwierdził, że w okresie poddanym kontroli pracodawca wypełniał warunki
zatrudnienia, określone w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, dla pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej.
W trakcie czynności kontrolnych skontrolowano akta osobowe []* losowo wybranych osób
niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie: []*osób mających orzeczony znaczny stopień
niepełnosprawności, [.]*osób mających orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności
(zestawienie stanowi załącznik nr 3 do protokołu). We wszystkich aktach osobowych, objętych kontrolą, stwierdza się aktualne umowy o pracę (z treści umowy wynika zakres czynności), aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
2) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi [..]*%, wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi
[...]*% (stan na dzień kontroli). Pracodawca przedstawił wskaźniki zatrudnienia w ww. miesiącach kontrolowanego okresu. Zespół kontrolny stwierdził, że w okresie poddanym kontroli pracodawca osiągał wartości wskaźników zatrudnienia, określone w art. 28 ust. 1 pkt 1a
2
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania
osób niepełnosprawnych, dla pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej.
3) obiekt i pomieszczenia w Chojnicach przy Al. Matki Bożej Fatimskiej 21, użytkowane na
podstawie decyzji Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Gdańsku Oddział w Słupsku nr rej.: 03153-51200-K082-Ao027/11 z dnia 13 grudnia 2011 r., obiekt biurowo – usługowy w Chojnicach przy ul. Piłsudskiego 30B, składający
się z 2 pomieszczeń użytkowych wraz z zapleczem socjalnym, użytkowany na podstawie decyzji Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Słupsku nr rej.: 03281-51200-K8-Ao001/15
z dnia 9 lutego 2015 r. Ww. decyzje Państwowej Inspekcji Pracy potwierdzają, że obiekty
i pomieszczenia użytkowane przez Pracodawcę, w ramach statusu zakładu pracy chronionej
odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby
osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do
nich. Wyniki ostatniej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, zakończonej protokołem nr
03208-5317-K080-Pt/14 z dnia 23 grudnia 2014 r., potwierdzają, że obiekty są przystosowane dla potrzeb zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
są dostosowane do wymogów obowiązujących w tym względzie.
4) w celu realizacji świadczeń w zakresie doraźnej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych Pracodawca podpisał umowę z dnia 24 kwietnia 2012 r.
z […………………………………………………………………………]* w Chojnicach.
Na podstawie przedstawionej dokumentacji zespół kontrolny stwierdził, że pracodawca wypełnia obowiązki określone w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, tj. w okresie poddanym kontroli zapewniał doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną oraz poradnictwo i usługi
rehabilitacyjne.
3. Spełnianie przez Pracodawcę obowiązków określonych w art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych:
1) Pracodawca utworzył Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (ZFRON),
wypełniając obowiązek, określony w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, dla pracodawców
prowadzących zakład pracy chronionej.
2) Pracodawca posiada Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 30 kwietnia 2012 r.
3) Pracodawca prowadzi ewidencję środków funduszu zapoznano się z ewidencją za 2014 r. i
oraz styczeń – maj 2015 r. i stwierdzono, że przeznacza co najmniej 15% środków funduszu
rehabilitacji na indywidualne programy rehabilitacji oraz co najmniej 10% środków funduszu
rehabilitacji na pomoc indywidualną).
Na podstawie przedstawionej dokumentacji zespół kontrolny stwierdził, że pracodawca wypełnia obowiązek określony w art. 33 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
3
zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych – prowadzenia ewidencji
środków funduszu rehabilitacji.
4) Pracodawca terminowo przedstawił Wojewodzie Pomorskiemu informacje dotyczące spełnienia warunków realizacji obowiązków, o których jest mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, za kontrolowany okres – I i II półrocze 2014 r.
W toku kontroli analizowano dokumenty: wpis do ewidencji KRS, zaświadczenie o numerze
REGON, akta osobowe pracowników, informacje o stanie zatrudnienia, dokumenty ewidencji
środków ZFRON, decyzje i protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, umowę o świadczenie
usług medycznych, regulamin ZFRON.
W badanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
Przedsiębiorca został poinformowany o prawie zgłoszenia na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli, ale przed jego podpisaniem, umotywowanych zastrzeżeń, co
do ustaleń w nim zawartych, zgodnie z § 15 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez
organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 29).
Zespół kontrolny poinformował Pracodawcę o prawie odmowy podpisania protokołu
(§ 16 ust. 1 ww. rozporządzenia).
Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli
i skierowania wystąpienia pokontrolnego (§ 16 ust. 3 ww. rozporządzenia).
Protokół niniejszy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisany bez zastrzeżeń.
Jeden egzemplarz protokołu otrzymał pan Marek Pestka – Prezes Zarządu Chojnickiej Spółdzielni Socjalnej.
Pracodawca
Prezes Zarządu Marek Pestka
Zespół kontrolny
Inspektor Wojewódzki Tamara Bielesz
Specjalista Bożena Dobrowolska
/Podpis osoby reprezentującej pracodawcę/
/Podpisy zespołu kontrolnego/
[……]*wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198
z późn. zm.) przez Tamarę Bielesz w interesie Pracodawcy Chojnickiej Spółdzielni Socjalnej
4

Podobne dokumenty