dossier techniczne

Komentarze

Transkrypt

dossier techniczne
AND THE CREATIVE INTELLIGENCE
DOSSIER TECHNICZNE
Spis treści
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1 ANewColour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2 Charakterystykaproduktuiskładnikiaktywne . . . . . . . . . . . . . . . .4
3 StosowanieProtectionProvider,GlorifyingPre-ColouriGlorifyingElixir . . 6
4 Diagnoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5 Testnawrażliwośćskórną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
6 Sposóbużyciaiczasydziałaniafarby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
7 Sposóbużyciaiczasydziałaniaproszkurozjaśniającego . . . . . . . . . . . 10
8 Zabiegzamykającykolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Częstozadawanepytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Dodatektechniczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
9 Melaniny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
10 Podstawowezasadykoloryzacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
A NEW COLOUR
I KREATYWNA INTELIGENCJA
A NEW COLOUR tonowysystempermanentnejkoloryzacjibezamoniakuopracowanyprzezDavines .Zostałtaksformułowany,abyzapewnićcałkowitepokrycieiperfekcyjnerozjaśnianie .
Zalety nowej linii
• wyjątkowoaksamitne,intensywneiwielowymiarowekolory
A NEW COLOUR to wyjątkowo wszechstronny i kompletny system: zapewnia pełne pokrycie siwych włosów, przyciemnia i rozjaśnia do trzech poziomów oraz umożliwia zmianę refleksu.
Inspirację do stworzenia A NEW COLOUR zaczerpnęliśmy ze świataowadów,któryobrazujeipotęgujekreatywnepredyspozycjenatury,
a jednocześniedostarczanieograniczoneefektykolorystyczne .
To nieprzerwana zmiana, perfekcyjne połączenie odcieni, kształtów
i światła .Wnaturzetokarotenoidyimelaninakomponujątębłyskotliwą burzę koloru . Wychodząc od tych samych składników, których
natura używa w swojej grze kolorów, laboratoria badawcze Davines
stworzyły innowacyjny, delikatny i inspirowany naturą system koloryzacjiwłosów .PoprzezdodaniekolorudosubstancjiA NEW COLOUR
określanowekierunkiprzepływuświatła .
• obecnośćnaturalnychprzeciwutleniaczyzapewniającychdługotrwałe,
pełneblaskukolory
• brakamoniaku,gwarantującybezwonnąiprzyjemnąaplikację
• delikatneformułydającewłosomgładkośćinawilżenie
• kompletny,łatwywzastosowaniuiwszechstronnysystem
A NEW COLOUR daje nieograniczone możliwości, stając się idealnym narzędziem pracy dla kolorystów, którzy w końcu mogą odczytywać abstrakcję i posługiwać się czystym kolorem, dopasowując go do własnych wyobrażeń i życzeń.
1
1
A NEW COLOUR
Nowy system koloryzacji bez amoniaku A NEW COLOUR obejmuje
trzyprodukty:
• krem koloryzujący
• bazę kremową
• specjalne aktywatory (10 vol, 20 vol, 30 vol i 40 vol)
Abyosiągnąćpożądanedziałanie,trzy komponenty muszą być zawsze zmieszane zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi poniżej.
Naprzykład,niezastosowaniebazykremowejlubwykorzystanieinnych
aktywatorówniżANewColourActivatorszaburzyprawidłowedziałaniesystemu .
2
SystemANewColourzawierarównieżproszekrozjaśniającyANewColourBleachingPowder,któryniezawieraamoniaku,rozjaśniado7poziomów
i jestprzeznaczonydozastosowaniazaktywatoramiANewColourActivators .
3
2
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
I SKŁADNIKI AKTYWNE
KREM KOLORYZUJĄCY
KremkoloryzującyANewColourColouringCreamnie zawiera amoniaku i został wzbogacony o karotenoidy i melaninę, które zapewniająefektywne działanie przeciwrodnikowe i przeciwutleniające .
• Karotenoidy tonaturalnepigmentywystępującewwarzywach;mają
one wpływ na ciepłe umaszczenie zwierząt, żywiących się roślinami,
które je zawierają . Karotenoidy obecne w A New Colour uzyskiwane
sązmarchwi,mająsilnedziałanieprzeciwutleniające,awpołączeniu
zmelaninązawartąwfarbieiwitaminąCobecnąwbaziekremowej,
tworząmieszankęosilnychwłaściwościachprzeciwrodnikowych .
• Melanina toroślinnypigmentuzyskiwanyzpalmydaktylowejodoskonałychwłaściwościachprzeciwutleniającychiprzeciwrodnikowych .
DziaławpołączeniuzkarotenoidamizawartymiwfarbieiwitaminąC
obecnąwbaziekremowej .
• Monoetanolamina (MEA) to substancja ciekła, rozpuszczalna
w wodzieiłatwo ulegająca biodegradacji,któratworzyzasadoweśrodowiskowymaganedootwarciakutikuliwłosa,ułatwiauwolnienienadtlenkuwodoruikatalizęreakcjipolimeryzacji .WANewColourMEA
działa w połączeniu z metakrzemianem sodu, który jest naturalną
substancją alkalizującą zawartą w bazie kremowej A New Colour
Cream Base .WszystkieodcienieANewColourmogąbyćzesobąmieszane,abytworzyćnieskończonemożliwościkolorystyczne .
4
BAZA KREMOWA
Baza kremowa A New Colour Cream Base jest kluczowym elementem nowego systemu koloryzacji Davines. Pozwala osiągnąć
wszystkie rezultaty tradycyjnie uzyskiwane farbami zawierającymi amoniak, jednak bez jego wykorzystania.
Składnikiem charakterystycznym dla bazy kremowej jest metakrzemian
sodu,naturalny środek alkalizujący stworzonyzproszku kwarcowego,charakteryzującysięwysokimwspółczynnikiemodbiciaświatła,
dużowyższymniżdiamenty,którymożenadaćwłosomnadzwyczajny
blask .Metakrzemianjestwpełnibiodegradowalnyijestrównieżznany
pod nazwą „rozpuszczalne szkło”, ponieważ jego struktura jest podobnadostrukturyszkła,jednakztąróżnicą,żerozpuszczasięw wodzie . Stosowany jest w połączeniu z MEA zawartą w farbie, aby
tworzyć zasadowe środowisko potrzebne do wniknięcia pigmentu
do wnętrza włosa.Posiadarównieżwłaściwościusuwaniaciężkichmetali z wody, dzięki czemu chroni strukturę włosa . Dzięki obecności
metakrzemianu sodu, MEA zapewnia takie same działanie jak
amoniak w pełni szanując strukturę włosów.
Baza kremowa zawierarównieżwitaminę C zjejdobrzeznanymiwłaściwościami przeciwutleniającymi; działa w połączeniu z karotenoidami
i melaninąobecnąwfarbie,abystworzyćmieszankęosilnychwłaściwościachprzeciwrodnikowych .Roślinna wazelina jestcałkowicie naturalnym składnikiem aktywnym otrzymywanym z oleju rycynowego
i wosku karnauba .Olejrycynowymadziałaniezmiękczającei chroni
strukturęwłosa,oczymwiedzianojużwczasachstarożytnych:zapobiegałamaniusięwłosówirozdwajaniukońców,ponieważrównoważyilość
tłuszczywewłosie .Woskkarnaubazkoleimawłaściwościnabłyszczająceiprzeciwutleniające .Roślinnawazelinadodajeblaskuoraznawilża
ipielęgnuje .
AKTYWATORY
Aktywatory A New Colour Activators to kremowe emulsje zawierające 3%, 6%, 9% i 12% nadtlenku wodoru (odpowiednio: 10 vol,
20vol,30voli40vol) .Nadtlenekwodorujestsubstancjąutleniającą,
któraułatwiareakcjępolimeryzacji,prowadzącdootrzymaniapożądanegokoloru .Aktywatory A New Colour Activators charakteryzują
się większą lepkością w porównaniu z tradycyjnym aktywatorem;
lepkość została tak opracowana, aby ułatwić połączenie trzech
komponentów i pozwolić mieszance perfekcyjnie połączyć się ze
strukturą włosa. Ztegopowodużadeninnyaktywatorniemożebyć
zastosowanyzANewColour .Aktywatoryzawierająwitaminę C,którarazemzkarotenoidamiimelaninąobecnymiwfarbieiwitaminąC
zawartąwbaziekremowejtworzymieszankęosilnymdziałaniuprzeciwrodnikowym .Ponadtododanezostałyrównieżemolienty,którepoprawiająrozpuszczalnośćpigmentówiułatwiająichpenetracjęw strukturzewłosa .
PROSZEK ROZJAŚNIAJĄCY
Proszek rozjaśniający A New Colour Bleaching Powder nie zawiera
soli amonowych kwasu nadsiarkowego (azatemamoniaku),mabardzo niską lotność i zapewnia kontrolowany proces rozjaśniania .
Proszekzawierarównieżniebieskipigmentprzeciwdziałającyżółtemu
efektowi .TakjakbazakremowaANewColour,równieżproszekwzbogaconyzostałometakrzemiansodu .
5
3
STOSOWANIE PROTECTION PROVIDER,
GLORIFYING PRE COLOUR
I GLORIFYING ELIXIR
Przed nałożeniem koloru zaleca się nałożenie dłońmi Protection
Provider na czoło, za uszami i wzdłuż linii zarostu. Preparat ten
zawiera substancje tworzące film ochronny na skórze, zapobiegając jej pobrudzeniu podczas procesu koloryzacji.
Cowięcej,abyzapobiecuwrażliwieniuskóryupodatnychklientów,zaleca się nałożenie Glorifying Pre Colour Treatment bezpośrednio na
skóręgłowy .
ANewColourmożebyćzmieszanyzGlorifyingElixir,byzaoferować
usługękoloryzacjianti-agebezamoniaku .Wtakimwypadkupostępuj
zgodniezewskazówkamipodanyminaulotceinformacyjnejGlorifying
Elixir,abyokreślićilośćkropli,którąnależydodaćdomieszanki .
6
4
DIAGNOZA
PrzednałożeniemANewColourzalecasięprzeprowadzeniedokładnej
diagnozywłosów,coułatwikoloryściezadanieizagwarantujepełnąsatysfakcjęklienta .
• Pożądany kolor: używająckartykolorów,wybierzodcieńlubkombinacjęodcienizgodnychzżyczeniemklienta .
• Poziom naturalny: istotnym jest, aby trafnie ocenić naturalny poziom,jakożeróżnicapomiędzypoziomempoczątkowymikońcowym
jestniezbędnadowyborurodzajuaktywatora .
• Pigmenty resztkowe: podczas rozjaśniania włosy ulegają koloryzacji
i naturalnemelaninysięrozjaśniają .Pigmentyresztkowetomelaniny,któresąnadalobecnewewłosieporozjaśnianiu,aichułożenie
różnisięwzależnościodrodzajuwłosówiosiągniętegopoziomurozjaśnienia(patrzrys .nastronie17) .Pigmentyresztkowebędąmiały
wpływnaefektkońcowy .
• Pigmenty kosmetyczne: topigmentyzpoprzednichkosmetycznychzabiegówkoloryzacji .
• Procent siwych włosów: niezbędnajestocenawystępowaniasiwych
włosów,jakrównieżichrozmieszczenialubobecnościtylkowokreślonychobszarach .Poprawneoszacowanieilościprocentowejdeterminujewybórodpowiedniegoaktywatora .
• Kondycja włosów: zniszczonewłosysąnaprzykładporowate,azatem
łatwiejabsorbująkolor,jednaktaksamołatwosięwypłukują .Dlatego
teżrekomendowanyjestwłaściwyzabiegzamykającykolor–GlorifyingPostColourTreatment .
• Skóra głowy: zawszenależysprawdzić,czyniewystępujepodrażnienielubzaczerwienienie .
• Porowatość i struktura: ważnymjestodróżnieniecienkich,średnich
igrubychwłosów,jakrównieżocenaichporowatości,ponieważ–jak
wspomnianowcześniej–matoogromnywpływnaabsorbowaniepigmentu .Najłatwiejszedofarbowaniasąwłosycienkie,wprzeciwieństwiedowłosówgrubychizwartych,szczególniesiwych,którefarbują
się trudno . W takim wypadku należy wydłużyć czas działania oraz
zadbaćodokładnepokryciewłosówfarbą .
• Rodzaj włosów: rodzaje włosów różnią się w zależności od grup etnicznych,comawpływnawybórczasudziałania .Włosyafrykańskie
naprzykładmająkruchąstrukturęitendencjędoszybkiegowypłukiwaniasiękoloru,takwięcwykorzystamywichprzypadkutensam
czasdziałaniacoprzykaukaskimtypiewłosów .Zkoleiwłosyazjatyckiesątrudneibardziejopornenadziałanieprocesówchemicznych,
takwięcwymagajądłuższychczasówdziałania .
5
TEST NA WRAŻLIWOŚĆ SKÓRNĄ
Zaleca się zawsze wykonywać test na wrażliwość skórną 48 godzin
przed nałożeniem koloru, tak jak zostało to opisane w ulotce znajdującejsięwkażdympudełkuANewColour,abyuniknąćjakichkolwiek
reakcjialergicznych .
7
6
SPOSÓB UŻYCIA I CZASY DZIAŁANIA FARBY
SPOSÓB UŻYCIA
Przygotujmieszankękremukoloryzującego,bazykremowejiaktywatoraANewColourzgodniezrezultatem,jakichceszosiągnąć .
•Wszystkie odcienie A New Colour mogą być mieszane ze sobą,
aby stworzyć nieskończoną liczbę kolorystycznych możliwości.
ZalecasięaplikowanieANewColournasuche,nieumytewcześniejwłosy .
KRYCIE SIWYCH WŁOSÓW, ROZJAŚNIANIE DO TRZECH
POZIOMÓW, PRZYCIEMNIANIE I ZMIANA REFLEKSU
Proporcje
mieszania
Przykład
mieszanki
Czas
działania
Aktywator
%
H2O2
Oczekiwany rezultat
10 vol
3%
odświeżenie długości i końców
20 vol
6%
pokrycie siwych włosów, przyciemnianie,
zmiana refleksu
1
1
2
20 vol
6%
1 poziom rozjaśnienia
Kolor
Baza
kremowa
Aktywator
30 vol
9%
do 2 poziomów rozjaśnienia
30 g
30 g
60 g
40 vol
12%
do 3 poziomów rozjaśnienia
35 minut*
* Standardowy czas działania. Czasy działania są orientacyjne i mogą być wydłużane w zależności od typu włosów poddawanych zabiegowi oraz wskazówek
zawartych w rozdziale 4.
8
Aby otrzymać oczekiwany rezultat koloryzacji, należy właściwie
dobrać aktywator:
• A NEW COLOUR pozwala osiągnąć oczekiwany rezultat również w przypadku wysokiej procentowo liczby siwych włosów, na
przykład 4,0 nałożone na 100% siwych włosów daje 4,0.
Przykład: 100% siwych włosów, oczekiwany kolor 4,0, należy nałożyć:
30 g A New Colour 4,0 + 30 g bazy kremowej + 60 g aktywatora 20 vol.
Czas działania: 35 minut.
KRYCIE WYJĄTKOWO OPORNYCH SIWYCH WŁOSÓW
Intensywne naturalne odcienie A New Colour zapewniają znacznie pełniejsze pokrycie, szczególnie przydatne w przypadku opornych siwych włosów. Aby uzyskać optymalny rezultat, rekomendujemy zastosowanie naturalnych intensywnych odcieni tylko
w przypadku występowania ilości większej niż 50% siwych włosów
i z aktywatorem 20 vol.
PIERWSZA APLIKACJA – WŁOSY NATURALNE, WCZEŚNIEJ
NIEFARBOWANE
•Przygotujpotrzebnąilośćmieszanki,odważająckolor,bazękremową
iaktywatorzgodniezpodanąproporcją .
•Nałóżnadługościikońce .Czasdziałania:15minut .Niespłukując
koloru,przygotujnowąmieszankęinałóżjąnawłosyunasady .Czas
działania:35minut .
Sugerujemy zastosowanie aktywatora większej mocy na długości i końce niż u nasady, jako że struktura włosów jest bardziej oporna i nie ma na nią wpływu ciepło
wytwarzane przez skórę głowy.
APLIKACJA ODROSTU
•Przygotuj potrzebną ilość mieszanki, odważając krem koloryzujący,
bazękremowąiaktywatorzgodniezpodanąproporcjąwzależności
odpożądanegorezultatu .
•Nałóżmieszankęnawłosyunasady .Czasdziałania:35minut .
Jeżeli długości i końce są średnio wypłukane (do 1 poziomu, a refleks
częściowo stracił na intensywności), po 25 minutach od nałożenia koloru
na włosy u nasady, przygotuj nową mieszankę z wykorzystaniem
aktywatora 10 vol i nałóż na długości i końce na 10 minut. Całkowity czas działania: 35 minut.
Jeżeli długości i końce są mocno wypłukane (więcej niż 2 poziomy,
a refleks całkowicie stracił intensywność), po nałożeniu koloru na włosy
u nasady przygotuj mieszankę raz jeszcze i nałóż równomiernie
na długości i końce na czas od 15 do 35 minut, wzależnościodstopniawypłukaniapodczas standardowego czasu działania.
ŹRÓDŁO CIEPŁA
Czasy działania A New Colour zostają skrócone o 10–15 minut
w przypadku zastosowania źródła ciepła.
Zaleca się stosowanie wilgotnego źródła ciepła w przypadku włosów grubych
i kędzierzawych oraz suchego źródła ciepła w przypadku każdego innego typu włosów.
ZMYWANIE
Pod koniec upływu czasu działania dodaj do koloru niewielką ilość
wody,spłuczdokładnieiumyjprzypomocyodpowiedniegoszamponu .
Jeżeli długości i końce są minimalnie wypłukane (do pół poziomu,
a refleks częściowo stracił na intensywności),po standardowym czasie działania dodaj trochę wody, zemulguj kolor na długościach i końcach
przez 5 minut przy myjni.
9
7
SPOSÓB UŻYCIA I CZASY DZIAŁANIA
PROSZKU ROZJAŚNIAJĄCEGO
8
ZABIEG ZAMYKAJĄCY KOLOR
POST COLOUR TREATMENT
Proszek rozjaśniający A New Colour rekomendowany jest do
wszelkiego rodzaju dekoloryzacji i technik rozjaśniania.
Zaleca się aplikowanie proszku rozjaśniającego A New Colour BleachingPowdernasuche, nieumyte wcześniej włosy.
Zabiegzamykającykolorjestpotrzebny,abyprzywrócićwłosomkwaśne
pH .Davinesoferujeszeroką gamę produktów przeznaczonychdozamykaniakoloruwramachliniiGlorifyingiAlchemic .
•Przygotujmieszankęzgodniezzalecanymiproporcjami,któremogą
się wahać od 1:2 do 1:3 (proszek: aktywator) zależnie od gęstości, którą chcesz uzyskać . Stosuj tylko aktywatory A New Colour
Activators 10 vol, 20 vol lub 30 vol,abyosiągnąćwymaganągęstość
mieszanki .
Kontrolowanedziałanierozjaśniającezależnejestoddoboruaktywatorów:
Aktywator
Oczekiwany rezultat
10 vol
do 3 poziomów rozjaśnienia
20 vol
do 5 poziomów rozjaśnienia
30 vol
do 7 poziomów rozjaśnienia
40 vol
nie jest zalecane
Czas działania zależy od pożądanego stopnia rozjaśnienia:
sprawdzaj regularnie do 40 minut.
Stosowanie źródła ciepła nie jest zalecane.
10
•SYSTEM GLORIFYING oferujepełnągamęzabiegówdowłosów
farbowanych: obejmuje kilka produktów, z których część przeznaczona jest tylko do profesjonalnego zastosowania – mianowicie
GLORIFYING PRE COLOUR TREATMENT do skóry głowy
i GLORIFYING POST COLOUR TREATMENT doaplikacjipo
zmyciu,abyzatrzymaćkolorwewnętrzutrzonuwłosa–orazinne,
które przeznaczone są zarówno do zastosowania profesjonalnego,
jakidoodsprzedaży,takabyzaoferowaćklientomefektywnyzabieg
podtrzymującykolordozastosowaniawdomu .
•SYSTEM ALCHEMIC to wyjątkowa linia zarówno do wykonania
zabiegu, jak i podtrzymania koloru; obejmuje SZAMPONY i ODŻYWKI wzbogaconeopigmentyróżnychodcieni:tabaczkowe,srebrne,złote,czerwone,miedzianeiczekoladowe .
Produktytezawierająpigmentybezpośrednieiaktywneskładnikiodpowiedzialnezaprzedłużenieefektukoloryzacjipomiędzyzabiegami .
Więcej informacji o naszych produktach i sposobie ich aplikacji znajduje się
w ulotkach informacyjnych i na stronie www.davines.pl
CZĘSTO ZADAWANE
PYTANIA
11
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
Dlaczego A New Colour nie wydziela żadnych nieprzyjemnych zapachów?
Co nowego jest w waszym kolorze?
A New Colour nie wydziela nieprzyjemnych zapachów, ponieważ zamiastamoniakujakosubstancjęalkalizującązastosowaliśmymonoetanolaminę(MEA) .Jesttosubstancjapłynna,którajestzdolnaotworzyć
kutikulęwłosaiumożliwićpenetracjępigmentów .Jakożeniejestlotna,
nieuwalniażadnegozapachu .Jesttorównieżsubstancjarozpuszczalna
wwodzie,azatembłyskawicznieulegabiodegradacji .Występujewnaturze,pełniącważnąfunkcjębiologiczną .WANewColour,MEAstosowanajestzarównodotworzeniaśrodowiskazasadowegoniezbędnego
dootwarciakutikuli,jakrównieżprzyczyniasiędouwolnienianadtlenkuwodoruikatalizujereakcjępolimeryzacji .
InnowacyjnymelementemANewColourjestbazakremowa .Sprawia
ona,żesystemjestabsolutniewszechstronnyipraktyczny,zdolnyzaspokoić wszystkie potrzeby, a mianowicie perfekcyjne krycie siwych włosów,rozjaśnianiedo3poziomów,przyciemnianieorazzmianęrefleksu .
Dlaczego system cechuje się obecnością trzech elementów zamiast standardowo dwóch?
Wporównaniudostandardowychsystemów,ANewColourzostałwzbogacony o bazę kremową, kluczowy komponent zawierający metakrzemian, który działa w połączeniu z monoetanolaminą (MEA), aby zapewnićrezultaty,którewcześniejtrudnobyłosobiewyobrazić,myśląc
o formulebezamoniaku,którawpełniszanujestrukturęwłosów .
Bazakremowazostałarównieżwzbogaconaoolejrycynowy,stosowany
odczasówstarożytnych,abynabłyszczaćiodbudowywaćwłosydzięki
swoimwłaściwościomnawilżającymipielęgnującym .
Trójskładnikowy system daje możliwość wielofunkcyjnego zastosowania . Możliwym stało się perfekcyjne wyważenie mieszanki pomiędzy
różnymiskładnikamiaktywnymizawartymiwsystemie,abyosiągnąć
wyjątkowedziałaniewewszystkichsytuacjachzastosowaniaiwprzypadkuwszystkichrodzajówwłosów:perfekcyjnekryciesiwychwłosów,
rozjaśnianiedo3poziomów,przyciemnianieizmianyrefleksu .
Co się stanie, jeżeli baza kremowa nie zostanie zastosowana z aktywatorem i kremem koloryzującym A New Colour?
A New Colour to system składający się z trzech komponentów, które
musząbyćzawszestosowanerazem .Jeżelibazakremowaniezostanie
użyta, uzyskanie pożądanego koloru nie będzie możliwe . Oprócz wyborupożądanegoodcienianiezbędnejestużyciebazykremowejwcelu
uzyskaniarozjaśnienialubpokryciasiwychwłosów .
12
Dlaczego A New Colour współdziała tylko z systemem specjalnych
aktywatorów?
Aktywatory A New Colour Activators charakteryzują się wysoką lepkościąwporównaniuztradycyjnymaktywatorem .Lepkośćzostałatak
opracowana, aby ułatwić połączenie trzech komponentów i pozwolić
mieszanceperfekcyjniepołączyćsięzestrukturąwłosa .Ztegopowodu żaden inny aktywator nie może być zastosowany z A New Colour .
W rzeczywistościstosowanieinnegoaktywatorarozrzedziłobymieszankęiuniemożliwiłodokładnewniknięciewstrukturęwłosa,aoczekiwanyrezultatkolorystycznybyłbyniemożliwydoosiągnięcia .Tymsamym
odradzamystosowanieinnychaktywatorówzawierającychzagęszczacz,
jakożerezultatniebędzieprzewidywalny .
Czy istnieje określona kolejność, zgodnie z którą należy mieszać komponenty?
Nieistniejeżadnaokreślonakolejność,jednakżesugerujemyodważenie
najpierw koloru, następnie dodanie bazy kremowej i jako ostatniego,
aktywatora .
Ile średnio aplikacji można wykonać z jednej tubki A New Colour?
Z jednej tubki A New Colour możliwe jest wykonanie średnio dwóch
aplikacji . Do standardowej aplikacji zużyjemy 30 g koloru, 30 g bazy
kremoweji60gaktywatora .
Czy można mieszać ze sobą dwa lub więcej odcieni?
Oczywiście,wszystkieodcieniemogąbyćzesobąmieszane,abytworzyć
nieograniczonechromatyczneefekty .
Czy warto wykonać test na wrażliwość skórną?
Zalecasięzawszewykonywaćtestnawrażliwośćskórnąna48godzin
przed nałożeniem koloru, tak jak opisano to w ulotce znajdującej się
wewnątrzkażdegopudełkaANewColour,abyuniknąćjakichkolwiek
reakcjialergicznych .
Czy mogę uniknąć reakcji alergicznych poprzez stosowanie A New Colour?
Alergietoprawdziwepatologie,raczejniezależneodaplikowanegoproduktu .Takwięcniemożemystwierdzić,żestosowanieANewColour
możezapobiecwszystkimreakcjomalergicznym,chociażjesttosystem
koloryzacjiwyjątkowodelikatnyzarównodlaskórygłowy,jakiwłosów .
Wkażdymrazie,również,abyuniknąćuwrażliwienia,wartowykonać
testnawrażliwośćskórną48godzinprzednałożeniemkoloru,takjak
rekomendowanowulotce .
Jak powinien być nakładany A New Colour?
ANewColourpowinienbyćaplikowanynasuche,jeżelitomożliwe,nieumytewłosy,takabyhydrolipidowyfilmskórnyzapewniłskórzegłowy
maksimumochrony .
Czy można zastosować A New Colour bezpośrednio po zabiegach trwałej ondulacji lub prostowania?
Nie, A New Colour, jak wszystkie systemy koloryzacji permanentnej,
niemożebyćstosowanypoprostowaniulubtrwałej .Zalecamyodczekanie48godzinpokolorzeprzedwykonaniemprostowaniabądźtrwałej .
W przypadkuwykonaniaprostowanialubtrwałej,wpierwszejkolejnościzalecasięodczekanie15dni,abymożnabyłowykonaćkoloryzację
permanentną .
Czy można stosować A New Colour z wykorzystaniem źródeł ciepła?
ANewColourmożebyćstosowanyzwykorzystaniemźródłaciepła,któreskracaczasydziałaniao10–15minut .Zalecamystosowaniewilgotnegoźródłaciepławprzypadkugrubychwłosówisuchegowprzypadku
wszystkichinnychichtypów .
Czy można zastosować Naturaltech Restructuring Miracle przed
A New Colour?
Oczywiście,możnazaaplikowaćRestructuringMiraclewdniuusługi
koloryzacji,przestrzegajączasadumieszczonychwdossiertechnicznym
Naturaltech .
Czy można mieszać A New Colour z Glorifying Elixir?
Jaknajbardziej,ANewColourmożebyćstosowanyzGlorifyingElixir,
abyuzyskaćefektkoloryzacjianti-agebezamoniaku .GlorifyingElixir
należyzastosowaćwoparciuowskazówkizamieszczonewulotceinformacyjnej .
13
Czy A New Colour wymaga specjalnego przeszkolenia?
Czy można stosować bazę kremową z Mask?
A New Colour wymaga poznania, tak jak każdy nowy system koloryzacji,jednakjestzupełnienieskomplikowany .Dziękidossiertechnicznemu oraz DVD z filmami szkoleniowymi w prosty sposób opanujesz
zasadyANewColour .
Pamiętaj,żewodróżnieniuodkoloryzacjiMask,przyANewColournie
trzebaobniżaćpoziomuprzykryciusiwychwłosów .
Niejesttomożliwe,ponieważformułaMaskniezostałaprzystosowana
dopracyzbaząkremowąiwmomenciegdybyzostałaużyta,zarówno
pokryciesiwychwłosów,jakiefektrozjaśnienianiezostałybyosiągnięte .
Bezwzględnie, A New Colour pozostawia włosy wyjątkowo miękkie
dziękiobecnościolejurycynowegoiwoskukarnaubazawartychwbazie
kremowej .
Głównąróżnicęstanowifakt,iżANewColourjestsystememkoloryzacjipermanentnejzdolnymdokryciasiwychwłosów,przyciemniania,
rozjaśnianiadotrzechpoziomówizmianyrefleksu .
FinestPigmentsnatomiasttosystemkoloryzacjibezpośredniejiniepotrzebujesubstancjiaktywującej .Nadajejednolitykolor,którywypłukujesiępo8–10myciachimaograniczonązdolnośćkryciasiwychwłosów .
Obydwasystemypozbawionesąamoniaku .
Czy możliwe jest mieszanie odcieni Mask z odcieniami A New Colour?
Czy muszę stosować określone produkty do pielęgnacji w domu?
Nie, nie jest możliwe mieszanie odcieni Mask z odcieniami A New
Colour,gdyżsątodwaróżnesystemypodwzględemczasówdziałania,
proporcjimieszaniaiformuł,którebardzosięodsiebieróżniąimuszą
byćprzestrzegane .
WłosyfarbowaneprzyużyciuANewColourpowinnybyćpielęgnowane jak każde włosy farbowane . Davines oferuje linię Alchemic, która
zawiera pigmenty zdolne do wzmocnienia koloru kosmetycznego oraz
linięGlorifyingAntiAge,niezawierającąpigmentów,jednakzabezpieczającąstrukturęwłosapomiędzyzabiegamikoloryzacji,redukującwypłukiwaniesiękoloru .
Czy A New Colour również pozostawia włosy miękkie i wypielęgnowane jak Mask?
Czy można stosować aktywator Activation Source z systemu Mask
z odcieniami A New Colour?
Nie, nie jest to możliwe, ponieważ aktywator Activation Source jest
rzadszyimieszankanieprzeniknęłabydokładniedostrukturywłosa,
a tymsamymniebyłabywstaniefarbować .
14
Jaka jest różnica pomiędzy A New Colour i Finest Pigments?
Czy mogę odsprzedawać A New Colour klientom jako zabieg do wykonania w domu?
Nie,ANewColourjestproduktemprzeznaczonymwyłączniedoprofesjonalnegozastosowaniawsaloniefryzjerskim .
DODATEK TECHNICZNY
15
9
MELANINY
Naturalny kolor włosów zależy od jakości, ilości i występowania
melanin w nich zawartych. Produkcja i występowanie melaniny
zmieniają się z czasem i zależą od genów i fizjologii każdego człowieka. Jej ilość zmienia się również z wiekiem i we włosach siwych
melanina nie występuje w ogóle.
niebieski
czerwony
1
2
3
W naturze występuje kilka typów melaniny charakteryzujących się
różnymirefleksami,aichzróżnicowaneproporcjedefiniująnaturalny
kolorwłosów .Zestawionewrównychilościachkolorypodstawoweteoretyczniestworząkolorczarny .Wrzeczywistościwnaturzenigdyniejest
osiąganykolorczarny,leczodcieńtakbardzociemnoszary,żewydaje
sięczarny .Dziejesiętak,ponieważpigmenty,awśródnichmelanina,
nie mają budowy chemicznej umożliwiającej całkowite pochłanianie
widma światła . Dlatego, jeżeli we włosach występowałaby w równych
ilościachmelaninaoodcieniużółtym,czerwonyminiebieskim,włosy
sprawiałyby wrażenie szarych . W naturze kolor włosów nie różni się
odcieniamiszarości,aleraczejbrązu,ponieważróżnerodzajemelaniny
występująwnichwróżnychproporcjach .
Nawykresieobokprzedstawionoprzybliżone występowanie melaniny
wewłosachoróżnychpoziomachnaturalnych .Określenie „poziom”,
jak zaobserwujemy poźniej, odnosi się do intensywności odcienia
bazowego, tzn. jak jasny lub ciemny jest w skali od 1 do 10 kolor
naturalny. Odcienie niebieskie i czerwone przeważają w stosunku
do żółtego na niższych poziomach, co zaznaczono zwiększającą
się szerokością podstawy trójkątów w odniesieniu do numeracji
określającej poziom, natomiast w przypadku wyższych poziomów
dominuje kolor żółty.
16
4
5
6
7
8
9
10
żółty
1
100% niebieski
2
70% niebieski
3
100% fioletowy
Naprzykład,analizującpoziom2 .,możnazauważyćprzewagękoloru
niebieskiegoifioletowego .Wprzypadkurozjaśnieniawłosówzpoziomu
2otrzytonyuzyskamypoziom5 .,wktórymprzeważającymskładnikiemsąpigmentyczerwone .Jeżelinaprzykładdocelowykolormamieć
odcieńzimny,koniecznebędzieużycieodcieniazawierającegowiększą
zawartośćprocentowązielonego(popielatego)tak,abyzneutralizować
czerwieńbędącąwynikiemrozjaśniania .
4
70% fioletowy
5
100% czerwony
6
70% czerwony
7
100% pomarańczowy
8
70% pomarańczowy
9
100% żółty
10
70% żółty
Wmomencieprzeprowadzaniadekoloryzacjilubutlenianiakoloru,któreprowadządorozjaśniania,należymiećnauwadze,iżniemożliwejest
rozjaśnieniewłosówdobiałości,zewzględunaobecnośćfeomelanin;na
przykładżółtamelaninaobecnajestzawsze .
Naturalny poziom
Następnywykresukazujenatomiastzmiennośćgłównegoodcienia,tj .
składnikaprzeważającegowśródróżnegotypumelaninnaróżnychpoziomachijegozróżnicowaniebędącewynikiemrozjaśnianiazpodkreśleniemwpływupigmentówresztkowychporozjaśnianiu .
30% fioletowy
30% czerwony
30% pomarańczowy
30% żółty
Ogólnie rzecz biorąc, zawsze należy brać pod uwagę wpływ melanin
resztkowych,gdyżróżniąsięonepodwzględemrozmieszczeniailiczebnościwzależnościodpoziomuwyjściowegoiosiągniętegorozjaśnienia .
17
10
Podstawowe zasady koloryzacji
Pigmentystosowanewkoloryzacjiutleniającejsąbezbarwnymi,złożonymi substancjami różniącymi się pod względem chemicznym . Aby uzyskać kolor, pigmenty muszą połączyć się i utworzyć większą molekułę
w procesiepolimeryzacji,którynastępujewobecnościtlenuuwalnianego
znadtlenkuwodoru,stosowanegopodczasprocesukoloryzacji .Ztegoteż
powodupolimeryzacjanazywanajestrównieżreakcjąutleniania .
polimeryzacja
Należy mieć na uwadze, że tylko większe pigmenty są w stanie koloryzować włosy;
ze względu na swoje duże wymiary zostają zakotwiczone we włosie, tworząc tym
samym kolor permanentny.
Nadtlenek wodoru jestsubstancjązasadowąistanowizwiązekdwóch
atomówwodoruidwóchatomówtlenu .Jegocząsteczka(H2O2)jestbardzoniestabilnaisamorzutnieuwalniatlen,przekształcającsięwcząsteczkęwody(H2O) .Uwolnionyatomtlenujestbardzoaktywnyiłatwo
wiążesięzinnymisubstancjami,zapoczątkowującreakcjeznanejako
utlenianie .
18
Tlenuwolnionyznadtlenkuwodoru,będącegoskładnikiemaktywatora,pełnitrzyfunkcjepodczaskoloryzacji:
•UTLENIApigmentywceluostatecznegouzyskaniasubstancjikolorowych(reakcjapolimeryzacji) .
•ROZJAŚNIAnaturalnąmelaninę .Siłarozjaśnieniajestściślepowiązanazobjętością(stężeniem)użytegonadtlenkuwodoru .
•RÓWNOWAŻYwystępowaniepigmentówioptymalizujeodczynpH
mieszankikoloryzującej .
Dziękiwszystkimtymfunkcjomnadtlenekwodorujestpodstawącałego
procesukoloryzacji .
Stężenie nadtlenku wodoru jest zazwyczaj określane w objętościach
– „volumes”,np .20volumesodpowiada6%H2O2 .
Aby otrzymać oczekiwany rezultat koloryzacji, należy właściwie
dobrać stężenie.
Aktywator
%
H2O2
Oczekiwany rezultat
przy zastosowaniu
farby
10 vol
3%
odświeżenie długości
i końców
20 vol
6%
pokrycie siwych włosów,
przyciemnianie, zmiana
refleksu
Oczekiwany rezultat
przy zastosowaniu
proszku
rozjaśniającego
do 3 poziomów
rozjaśnienia
Razemzpigmentamiinadtlenkiemwodorukoloryzacjautleniającawymagaśrodka alkalizującego,abyotworzyćkutikulęwłosaiumożliwić
penetracjępigmentu .
Środkiem alkalizującym używanym zazwyczaj w „tradycyjnych”
koloryzacjach utleniających jest amoniak, który w nowoczesnej
koloryzacji jest zastąpiony przez monoetanolaminę (MEA).
Jest to substancja płynna, rozpuszczalna w wodzie i łatwo ulegająca biodegradacji. Ponieważ nie jest lotna, nie wydziela żadnego
zapachu.
MEA jest substancją występującą w naturze, włącznie z organizmem
ludzkim,gdziepełniważnefunkcjebiologiczne .
do 5 poziomów
rozjaśnienia
20 vol
6%
1 poziom rozjaśnienia
30 vol
9%
do 2 poziomów
rozjaśnienia
do 7 poziomów
rozjaśnienia
40 vol
12%
do 3 poziomów
rozjaśnienia
niezalecany w przypadku
rozjaśniania z proszkiem
19
PODSTAWOWE ZASADY UŻYCIA A NEW COLOUR W PIGUŁCE
Proporcje
mieszania
1
1
2
Kolor 30 g
Baza
kremowa 30 g
Aktywator
60 g
Przykład
mieszanki
Czas
działania
ProszekrozjaśniającyANewColourrekomendowanyjestdo
wszelkiegorodzajudekoloryzacjiitechnikrozjaśniania .ZalecasięaplikowanieproszkurozjaśniającegoANewColour
BleachingPowdernasuche,nieumytewcześniejwłosy .
Minimalnewypłukaniepoziomu/intensywnościrefleksu:po
standardowymczasiedziałaniadodajtrochęwody,zemulguj
kolornadługościachikońcachprzez5minutprzymyjni .
Przygotuj mieszankę zgodnie z zalecanymi proporcjami,któremogąsięwahaćod1:2do1:3(proszek:aktywator),
zależnieodgęstości,którąchceszuzyskać .
StosujtylkoaktywatoryANewColourActivators10vol,20
vollub30vol,abyosiągnąćwymaganągęstośćmieszanki .
Umiarkowanewypłukaniepoziomu/intensywnościrefleksu:po25minutachodnałożeniakolorunawłosyunasady,
przygotujnowąmieszankęzwykorzystaniemaktywatora10
volinałóżnadługościikońcena10minut .Całkowityczas
działania:35minut .
35 minut
Przygotuj mieszankę, odmierzając odpowiednią ilość kremu
koloryzującego, bazy kremowej i aktywatora wg zalecanych
proporcji . Standardowy czas działania: 35 minut. Czas
działaniamożezostaćwydłużonywzależnościodtypuwłosów .
A NEW COLOUR pozwala osiągnąć oczekiwany rezultat
również w przypadku wysokiej procentowo liczby siwych włosów, na przykład 4,0 nałożone na 100% siwych
włosówdaje4,0 .
Przykład: 100% siwych włosów, oczekiwany kolor 4,0, należynałożyć:30gANewColour4,0+30gbazykremowej
+ 60 gaktywatora20vol .Czasdziałania:35minut .
Intensywne naturalne odcienieANewColourzapewniają
znaczniepełniejszepokrycie,szczególnieprzydatnewprzypadku opornych siwych włosów . Aby uzyskać optymalny
rezultat, rekomendujemy zastosowanie naturalnych intensywnych odcieni tylko w przypadku występowania ilości
większejniż50%siwychwłosówizaktywatorem20vol .
20
Aplikacja odrostu
Przygotujpotrzebnąilośćmieszanki,odważająckremkoloryzujący,bazękremowąiaktywatorzgodniezzalecanąproporcją .Nałóżmieszankęnaodrost .Czas działania: 35 minut .
Mocnewypłukaniepoziomu/intensywnościrefleksu:ponałożeniukolorunawłosyunasadyprzygotujmieszankęraz
jeszczeinałóżrównomiernienadługościikońcenaczasod
15do35minut,wzależnościodstopniawypłukaniapodczas
standardowegoczasudziałania .
OSTRZEŻENIA
Nie stosować do barwienia brwi i rzęs . Jeżeli produkt dostanie się do oczu, natychmiast przemyć obficie wodą . Do
użytkutylkowsaloniefryzjerskim .Używaćrękawicochronnych . Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci .
Aby uzyskać oczekiwany efekt, zawsze używać trzech
komponentów we właściwych proporcjach.
TEST NA WRAŻLIWOŚĆ SKÓRNĄ
Zalecasięzawszewykonywaćtestnawrażliwośćskórną48
godzinprzednałożeniemkoloru,takjakzostałotoopisane
wulotceznajdującejsięwkażdympudełkuANewColour,
abyuniknąćjakichkolwiekreakcjialergicznych .
PROSZEK ROZJAŚNIAJĄCY
Proszek rozjaśniający A New Colour ma bardzo niską lotność, nie zawiera amoniaku ani nadsiarczanów . Rozjaśnia
do7poziomówwpołączeniuzaktywatorami:10vol,20vol
lub30vol .
Kontrolowanedziałanierozjaśniającezależnejestoddoboruaktywatorów:
Aktywator
Oczekiwany rezultat
10 vol
do 3 poziomów rozjaśnienia
20 vol
do 5 poziomów rozjaśnienia
30 vol
do 7 poziomów rozjaśnienia
40 vol
nie jest zalecany
Czasdziałaniazależyodpożądanegostopniarozjaśnienia:
sprawdzajregularniedo40minut .
Stosowanieźródłaciepłaniejestzalecane .
Proporcje
mieszania
1
2–3
Proszek
rozjaśniający
Aktywator
Przykład
mieszanki
Czas
działania
do 40 minut
CECHY
Bez amoniaku
Delikatna formuła
Naturalne antyoksydanty
Metakrzemian sodu
KORZYŚCI DLA KOLORYSTY I DLA KONSUMENTA
Bezzapachowa,przyjemnaikomfortowaaplikacja
Gładkie,nawilżone,piękneizdrowewłosy
Błyszczącewłosy
Właściwościprzeciwutleniające
Długotrwałe,błyszczącekolory
Rozjaśnieniedo3poziomów
Przewidywalnywynik
Łatwydonauki
Łatwy, wszechstronny
i kompletny system
Szerokiwachlarzusług(doskonałepokryciesiwizny,
zamianarefleksu,przyciemnianieirozjaśnianie)
Łatwydomieszania
Bezmarnowaniaproduktu
Wyjątkowo aksamitne,
intensywne i wielowymiarowe kolory
Doskonałepokrycieiperfekcyjnerozjaśnianie
A1925
www.davines.com

Podobne dokumenty