MYclE l DEZYNFEKGJA W PRZEMYŚLE SPOZYWCZYM

Komentarze

Transkrypt

MYclE l DEZYNFEKGJA W PRZEMYŚLE SPOZYWCZYM
FT
PFlEMlUM cHEMlcALs
MYclE l DEZYNFEKGJA
W PRZEMYŚLE SPOZYWCZYM
CHLOROTECH
Opakowania: 22 kg
Stężenie robocze:2-3%
CHLOROTECH to pianowy, zasadowy środekmyjącodezynfekujący, Zawiera podch|oryn sodu oraz mieszaninę wodorotlenków. Skutecznie usuwa zabru-
dzenia organiczne - tłuszcze, białko, krew itp, Przeznaczony do mycia pianowego wszelkich powierzchni.
Moze być uzywany do mycia ręcznego pojemników
i
CHLOROTECH ClP
CHLOROTECH ClP jest niepianowym środkiem do
mycia i dezynfekcji obiegów zamkniętych C.l.P (ruro-
Opakowania: 22 kg
ciągów, zbiorników, tanków, cystern itp,). Zawiera
SĘenie robocze:
0,5-2%
Opakowania: 25 kg
SĘenie robocze: 2-3%
zawiera ch|oru. Skutecznie usuwa zabrudzenia organiczne - tłuszcze, białko, krew itp, Przeznaczony do
mycia pianowego wszeIkich powierzchni,
TERMOTECH
TERMOTECH jest silnie alkalicznycm środkiemdo
Opakowania:25 kg
Stężenie robocze:2-5%
AclDoTEcH
Opakowania:22 kg
SĘżenie robocze:2-3%
pianowego mycia komór wędzarniczych, pieców, wózków i innego sprzętu pokryiego osadami wędzarniczymi, smoIistymi oraz przypaIeniami. Może być stosowany do mycia inźektorowego komór wędzarniczych.
AC|DOTECH to pianowy, kwaśny środek czyszczący
na bazie kwasu fosforowego. Skutecznie usuwa zabrudzenia nieorganiczne - osady wapienne, kamień
wodny i rdzawe naloty. Przeznaczony do mycia pianowego wsze|kich powierzchni
ścian,posadzek
-
i maszyn.
Opakowania: 20 kg
Stężenie robocze: 0, 5-2%
AclDoTEcH clP
Opakowania:24 kg
Stężenie robocze
:
0,
5-2%
HEXADES 100
Opakowania: 10 kg
SĘżenie robocze: 0,5-2%
FOAMTECH N to neutralny pieniący środek do mycia
Opakowania:20 kg
Jest bezpieczny dla czyszczonych powierzchni, doskona|e rozpuszcza tłuszcze inne zabrudzenia
organiczne. |dea|ny do ręcznego mycia pojemników
p|astikowych, naczyń i drobnego spzetu,
Stężenie r obo cze
: 0,
5-2%
pianowego i ręcznego wszeIkich powierzchni i sprzetu.
i
ALKATECH ULTRA jest silnie zasadowym środkiem
myjącym na bazie stabilizowanego roztworu wodorotlenku sodu, Pzeznaczony do mycia obiegów
zamkniętych C,l.P (rurociągów, zbiorników, tanków,
cystern itp,), Usuwa wszelkie zabrudzenia organiczne,
AC|DOTECH ClP jest kwaśnym środkiem do mycia
obiegów zamkniętych C.l,P (rurociąów, zbiorników,
tanków, cystern itp,). Usuwa zabrudzenia nieorganiczne takie jak kamień wodny i mleczny, wapienie,
rdzę i inne osady.
HEXADES
1
00
jest skoncentrowanym środkiem dezyn-
fekującym na bazie kombinacji czwańorzędowych soli
amonowych. Wykazuje silne działanie bakterio- j
gzybobójcze, W stężeniu roboczym bezpieczny dla
wszeIkich powierzchni. Stosowany do dezynfekcji natryskowej i w postaci piany. Moźe byc stosowany do
zamglawiania na zimno,
HEXADES ACTIVE
FOAMTECH N
wodorot|enek sodu. Stosowany
obuwia,
ALKATECH ULTRA
FOAMTECH ALKA jest a|ka|icznym pianowym środkiem myjącym, Opańy na wodorotlenku sodu, nie
i
równiez do mycia pojemników plastikowych w tune|owych myjniach, Może byc stosowany w myjkach
sprzętu.
FOAMTECH ALKA
podch|oryn sodu
Opakowania:10 kg
Stężenie rob
o
cze : 0, 5- 2%
HEXADES ACT|VE jest kwaśnym środkiem dezynfekującym na bazie kwasu nadoctowego i nadt|enku
wodoru. Wykazuje si|ne działanie bakterio- i grzybobójcze. W stężeniu roboczym bezpieczny dIa wszelkich powierzchni. Stosowany do dezynfekcji natryskowej lub w postaci piany, Alternatywa dla dezynfekc.ji
ch|orowej i neutralnej, szok pH d|a drobnoustrojów,
§T
]rFlEMlLrM cHEMIcALsi
MYCIE I DEZYNFEKCJA
W PRZEMYŚLE SPOZYWC ZY|l
HEXADES OXY
Opakowania: 10 kg
SĘenie robocze:0,5-1%
HEXADES OXY jest kwaśnymśrodkiem dezynfekującym opańym na stabilizowanym nadt|enku wodoru.
Preparat w szczególności nadaje się do szybkiej i bez-
piecznej dezynfekcji ruruociagów, zbiorników oraz
otwartych powierzchni produkcyjnych. Wykazuje
skuteczne działanie bakterio i grzybobójcze.
OXOTECH jest kwaśnym,działającym utleniająco
oxoTEcH
Opakowania:30 kg
SĘżenie robocze : 0, 3-0,7
preparatem wzmacniającym efekt myjący do roztworów
aIkalicznych, Produkt szczegó|nie nadaje się do mycia
%
w
systemie ClP mocno zabrudzonych aparatów,
zbiorników i systemów rurowych, Szczególnie się
sprawdza do usuwania przywańych i trudnych do
usunięcia zabrudzeń 9dzie zawodzą tradycyjne środki.
HEXADES ALCo
Opakowania: 5, 10 litrów
Gotowy do użycia
HEXADES ALCO jest jest gotowym do użycia a|koholowym preparatem do szybkiej i skutecznej dezynfekcji de|ikatnych powierzchni w przemyś|e spożywczym, Szczegó|nie nadaje się do użycia w przypadku
|inii pakowania, taśm z tworzpv sztucznych, wag,
maszyn tnących i innych urządzeń.
LUBOTECH jest specjaInym wysoko skoncentrowanym środkiem poślizgowym, ułatwiającym płynny
przesuw opakowań na transpońerach w przemyś|e
LUBoTEcH
Opakowania:200 kg
Stężenie robocze
: 0,
1
-0,2%
osadów, niskopieniący,
AQUATEGH
CLEANTECH
CLEANTECH FLOOR to niskopieniący środekdo my-
cia posadzek przemysłowych przy użyciu urządzeń
FLooR
Opakowania: 10 kg
SĘżenie robocze:
1-3%
szorująco-zbierających. Usuwa zabrudzenia organiczne, tłuszcze, smar i ś|ady gumy, |\ila działanie anty
poślizgowe,|\łoże być stosowany także do mycia
Opakowania:20 kg
Stężenie robocze:
100-150ml/1
m
wody
ręcZnego.
CLEANTECH
TRANs
Opakowania:20 kg
Stężenie robocze: 2-5%
sEPTlcA
SEPT|CA to de|ikatne mydło do mycia rąk w przemyśle
spożywczym. Mydło działa profi|aktycznie w zapo-
Opakowania: 10litrów
Gotowy do użycia
bieganiu skażeniom bakteryjnym i grzybiczym, Służy
do wstępnej dezynfekcji rąk. Jest delikatne dla skóry
rąk, zawiera środkichroniące skórę. nie wysusza i nie
podrażnia.
HAND DEs
Opakowania: 10litrów
Gotowy do użycia
HAND DES jest alkoholowym preparatem do higienicznej dezynfekcji rąk. Wykazuje działanie grzybo
i bakteriobójcze, Zawiera środki chroniące skórę rąk,
Stosuje się po upzednim umyciu i osuszeniu dłonj. Nie
wymaga spłukiwania po użyciu,
spozywczym, Dostosowany do butelek szk|anych
i PET. Skuteczny w twardej wodzie, nie pozostawia
AQUATECH jest dodatkiem stosowanym w procesie
pasteryzacji |ub sterylizacji konsenł, puszek i słoików
w autok]awach, kotłach warzelnych Zapobiega wykącaniu i odkładaniu osadów pochodzących z wody oraz
zapobiega powstawaniu p|am z rdzy na szk|e i puszkach, a takze korozji na urządzeniach. lVyje opakowania i ułatwia przyklejanie etykiet.
CLEANTECH TRANS jest specja|nym środkiemdo
mycia pojazdów dostawczych, Skutecznie usuwa zabru-
dzenia komunikacyjne i insekty, Może być nakładany
w formie natrysku Iub piany. Spłukiwać pod wysokim
ciśnieniem, Do mycia i dezynfekcji komórładunkowych
pojazdów polecamy preparat CHLOROTECH,
M-TECH Magazyn centraIny
Kąty 1't8 (przy
Słupca
^2),62-400
tel. 61 656 50 77
kom.661 765 750, 601 971 081, 608 121 378
[email protected]!
WWW.mtech.net.pl

Podobne dokumenty