ProBP 2400 Ciśnieniomierz cyfrowy

Komentarze

Transkrypt

ProBP 2400 Ciśnieniomierz cyfrowy
Advancing Frontline Care™
ProBP 2400
Ciśnieniomierz cyfrowy
Instrukcja obsługi
PL
1
Welch Allyn ProBP 2400 ciśnieniomierz cyfrowy
wspierany przez
Wprowadzenie
Niniejsza instrukcja obsługi stanowi wszechstronny przewodnik, który ma pomóc użytkownikowi zrozumieć możliwości i
obsługę ciśnieniomierza cyfrowego ProBP 2400. Przed podjęciem prób konfiguracji, używania, rozwiązywania problemów lub
konserwacji urządzenia należy dokładnie przeczytać tę instrukcję.
Przeznaczenie
ProBP 2400 nieinwazyjny ciśnieniomierz cyfrowy wykorzystujący technikę oscylometryczną i zakładany na ramię mankiet
do pomiaru skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi oraz pulsu i średniego ciśnienia tętniczego (MAP) do stosowania u
pacjentów pediatrycznych i dorosłych o średnicy przedramienia w przedziale 14–52 cm.
Urządzenie wykrywa występowanie nieregularnej czynności serca podczas pomiaru i emituje sygnał ostrzegawczy przy
odczycie w przypadku wykrycia nieregularnej czynności serca.
Urządzenie może dokładnie zmierzyć ciśnienie krwi u pacjentek w ciąży, włącznie z pacjentkami o znanym lub
podejrzewanym stanie przedrzucawkowym.
Urządzenie ProBP 2400 łączy w sobie zalety automatycznego ciśnieniomierza i sfigmomanometru do pomiaru metodą
osłuchową. Ma zapewniać wygodne, dokładne i wiarygodne pomiary ciśnienia krwi w gabinecie, zgodnie z wytycznymi
Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia (ESH)1, Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA)2 i Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO)3 z jedynie tą różnicą, że ciśnieniomierz ProBP2400 zawsze dokonuje 3 powtarzanych pomiarów,
niezależnie od wyników pierwszych dwóch pomiarów.
2
Ciąża
U około 20% kobiet w okresie ciąży występuje nadciśnienie tętnicze (stan przedrzucawkowy lub zatrucie ciążowe), które może
wpływać na przebieg ciąży. Stan przedrzucawkowy zazwyczaj można rozpoznać na podstawie wyraźnego wzrostu ciśnienia
oraz wysokich stężeń białka w moczu po 20. tygodniu ciąży. Ze względu na to, że wiele oscylometrycznych ciśnieniomierzy
nie nadaje się do stosowania w ciąży i w stanie przedrzucawkowym, urzędy ds. zdrowia wymagają, aby urządzenia do
monitorowania ciśnienia krwi w tej szczególnie podatnej grupie pacjentów były poddawane określonym testom. Cyfrowy
ciśnieniomierz Welch Allyn ProBP 2400 pomyślnie przeszedł weryfikację. Można go więc zalecać do stosowania w okresie
ciąży i w stanie przedrzucawkowym.
1
Pickering TG, Hall JE, Appel LJ, et al. Recommendations for blood pressure measurement in humans and experimental animals: part 1: blood pressure
measurement in humans: a statement for professionals from the subcommittee of professional and public education of the american heart association council
on high blood pressure research. Circulation 2005;111:697-716.
2
Whitworth JA. 2003 World Health Organization (WHO)/International Society of Hypertension (ISH) statement on management of hypertension. J Hypertens
2003;21:1983-92.
3
O’Brien E, Asmar R, Beilin L, et al. Practice guidelines of the European Society of Hypertension for clinic, ambulatory and self blood pressure measurement.
J Hypertens 2005;23:697-701. E, Asmar R, Beilin L, Imai Y, et al. European Society of Hypertension recommendations for conventional, ambulatory
and home blood pressure measurement. European Society of Hypertension Working Group on Blood Pressure Monitoring. J Hypertens 2005;23:697701.2003,21:1983-1992.
Welch Allyn ProBP 2400 ciśnieniomierz cyfrowy
3
PL
4
Spis treści
Symbole . ................................................................................. 6
Tryb „1x”................................................................................... 18
Ostrzeżenia i przestrogi
Tryb ręczny......................................................................... 19-20
Ogólne ostrzeżenia i przestrogi............................................... 7-8
Tryb „ ”................................................................................... 21
Ostrzeżenia i przestrogi dotyczące nieinwazyjnego pomiaru
Funkcje specjalne
ciśnienia krwi (NIBP).................................................................. 9
Średnie ciśnienie tętnicze (MAP).............................................. 22
Opis produktu
Nazwy części i wyświetlacz................................................. 10-11
Elementy i akcesoria................................................................ 12
Czynności, które należy wykonać przed użyciem
ciśnieniomierza ProBP 2400
Podłączanie wtyczki zasilacza do adaptera zasilania............... 13
Wybór jednostek pomiaru........................................................ 14
Wykrywanie nieregularnej czynności serca w trybie „1x”.......... 22
Ustawianie maksymalnego ciśnienia napełniania.................... 23
Wykonywanie mniej niż trzech pomiarów................................. 24
Pomijanie czasu odliczania...................................................... 24
Ustawianie odstępów pomiędzy pomiarami w trybie „ ”.......... 25
Wyświetlanie przechowywanych wartości.......................... 26
Załącznik
Akumulator i adapter zasilania . ............................................... 27
Wybór właściwego mankietu.................................................... 15
Rozwiązywanie problemów..................................................... 28
Prawidłowe dopasowanie mankietu.................................... 16-17
Komunikaty o błędach......................................................... 29-30
Pomiar w trybie pojedynczego pomiaru (1x), trybie ręcznym
oraz trybie średniej z trzech pomiarów ( )
Welch Allyn ProBP 2400 ciśnieniomierz cyfrowy
Bezpieczeństwo, konserwacja, testy dokładności i utylizacja.31-34
Specyfikacja techniczna.......................................................... 35
5
PL
Symbole
Symbole stosowane w dokumentacji
Ostrzeżenie Ostrzeżenia w niniejszej instrukcji określają stany
lub praktyki, które mogą prowadzić do choroby, obrażeń lub
zgonu.
Symbole dotyczące sterowania urządzeniem
Włączanie/wyłączanie
Przestroga: Przestrogi w niniejszej instrukcji określają stany
lub praktyki, które mogą prowadzić do uszkodzenia sprzętu
lub innego mienia albo utraty danych.
F
Proszę zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi
stosowania / instrukcją obsługi (DFU). Kopia DFU jest
dostępna na podanej stronie internetowej. Wydrukowany
egzemplarz DFU można zamówić w firmie Welch Allyn.
Dostawa następuje w ciągu 7 dni kalendarzowych.
Pamięć
Regulacja odstępów pomiędzy pomiarami
Pomocne uwagi.
Symbole dotyczące przesyłania, przechowywania i środowiska
Ostrożnie — produkt delikatny
Do odzysku/nadające się do recyklingu
Produkt należy poddawać recyklingowi oddzielnie od innych
materiałów jednorazowego użytku.
Chronić przed wilgocią
6
Uruchamianie/zatrzymywanie
Regulacja maksymalnego ciśnienia napełniania
1x
Tryb pojedynczego pomiaru
Tryb ręczny
Tryb średniej z trzech pomiarów
Ogólne ostrzeżenia i przestrogi
Różne symbole
Spełnia zasadnicze wymagania zawarte w dyrektywie 93/42/
EWG Unii Europejskiej dotyczącej urządzeń medycznych
OSTRZEŻENIE Zagrożenie pożarem i wybuchem. Nie należy używać
urządzenia w obecności palnych mieszanin środków znieczulających z
powietrzem, tlenem lub tlenkiem azotu ani w środowisku o zwiększonej
zawartości tlenu.
Przedstawiciel ds. rejestracji
OSTRZEŻENIE Co trzy miesiące należy oglądać mankiet do pomiaru
ciśnienia krwi i inne akcesoria pod kątem strzępienia się lub innych
uszkodzeń. W razie potrzeby element należy wymienić.
Części stykające się z pacjentem typu BF
OSTRZEŻENIE Zagrożenie niedokładnym pomiarem. Urządzenia tego
nie należy stosować u pacjentów podłączonych do urządzeń typu
sztuczne płuco-serce.
Producent
OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Nie wolno
otwierać urządzenia ani samodzielnie próbować go naprawiać.
Urządzenie ProBP 2400 nie zawiera części przeznaczonych do
serwisowania przez użytkownika poza akumulatorami, które
należy wymieniać. Należy wykonywać wyłącznie rutynowe
procedury czyszczenia i konserwacji opisane w niniejszej instrukcji
obsługi. Kontrolę i serwisowanie części wewnętrznych powinien
przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowany personel serwisu.
OSTRZEŻENIE: Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi
to wszechstronny przewodnik dotyczący obsługi urządzenia
ProBP 2400. Aby uzyskać najlepsze wyniki pracy z urządzeniem,
należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed stosowaniem
tego urządzenia.
OSTRZEŻENIE To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
stosowania pod nadzorem lekarza.
OSTRZEŻENIE Urządzenie to spełnia odpowiednie
krajowe i międzynarodowe standardy dotyczące zakłóceń
elektromagnetycznych i nie powinno niekorzystnie wpływać na
inny sprzęt ani podlegać wpływowi innych urządzeń. Jako środek
ostrożności należy unikać stosowania tego urządzenia w pobliżu
innych urządzeń.
OSTRZEŻENIE To urządzenie jest przeznaczone do stosowania przez
lekarza w warunkach klinicznych. Pomimo iż w niniejszej instrukcji
obsługi przedstawiono techniki medycznej kontroli wyrywkowej,
urządzenie to powinni stosować wyłącznie przeszkoleni lekarze.
OSTRZEŻENIE To urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania
podczas przewożenia pacjenta.
Welch Allyn ProBP 2400 ciśnieniomierz cyfrowy
7
PL
OSTRZEŻENIE Firma Welch Allyn nie odpowiada za integralność
montażu jakichkolwiek instalacji. Firma Welch Allyn zaleca, aby klienci
kontaktowali się z działem inżynierii biomedycznej lub serwisem
konserwującym w celu zapewnienia profesjonalnej instalacji oraz
bezpieczeństwa i wiarygodności wszelkich montowanych akcesoriów.
OSTRZEŻENIE W razie upuszczenia na ziemię lub uszkodzenia
urządzenie to może nie działać prawidłowo. Nie należy używać
tego urządzenia w razie zauważenia jakichkolwiek objawów jego
uszkodzenia. W razie upuszczenia na ziemię lub uszkodzenia tego
urządzenia konieczne jest sprawdzenie go przez wykwalifikowany
personel serwisowy przed ponownym dopuszczeniem urządzenia do
eksploatacji.
OSTRZEŻENIE Wadliwe akumulatory mogą spowodować
uszkodzenie urządzenia. Jeżeli akumulator wykazuje jakiekolwiek
objawy uszkodzenia, nieszczelności lub pęknięcia konieczna jest
jego natychmiastowa wymiana. Można go wymieniać wyłącznie
na akumulator zalecany do stosowania z tym urządzeniem lub
dostarczany wraz z nim.
OSTRZEŻENIE Niewłaściwa utylizacja akumulatorów może
spowodować wybuch lub zagrożenie skażeniem. Nie należy nigdy
wyrzucać akumulatorów do pojemników na śmieci. Nie należy wrzucać
akumulatorów do ognia. Akumulatory należy zawsze utylizować
zgodnie z lokalnymi przepisami.
OSTRZEŻENIE Nieprawidłowe obchodzenie się z akumulatorami może
doprowadzić do wytwarzania się ciepła, dymu, wybuchu lub pożaru.
OSTRZEŻENIE Nie należy rozmontowywać, modyfikować ani lutować
akumulatora.
8
OSTRZEŻENIE W celu uzyskania właściwej izolacji elektrycznej
pacjenta oraz ładowania akumulatora do ładowania urządzenia
należy stosować wyłącznie zasilanie zewnętrzne dostarczone wraz z
urządzeniem.
OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Przed
czyszczeniem urządzenia należy odłączyć przewód zasilający od
źródła zasilania i od urządzenia.
OSTRZEŻENIE Należy uważać, aby woda lub inne płyny nie dostawały
się do żadnych złącz urządzenia. Jeżeli tak się zdarzy, należy osuszyć
złącza ciepłym powietrzem. Należy sprawdzić dokładność wszystkich
funkcji działania.
Przestroga To urządzenie nie jest odporne na ciepło. Nie sterylizować
w autoklawie.
Przestroga Urządzenie to należy stosować w podanym zakresie
temperatur. W razie stosowania poza tym zakresem temperatur
urządzenie to nie spełnia specyfikacji dotyczących działania.
Przestroga Przed przenoszeniem tego urządzenia na nowe miejsce
należy zawsze odłączyć zewnętrzne źródło zasilania od wyjścia.
Przestroga Należy stosować wyłącznie akcesoria zatwierdzone przez
firmę Welch Allyn. Stosowanie niezatwierdzonych akcesoriów wraz
z tym urządzeniem może wpływać na bezpieczeństwo pacjenta i
operatora oraz może ograniczyć wydajność i dokładność produktu.
Ostrzeżenia i przestrogi dotyczące nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi (NIBP)
UWAGA: urządzenie ProBP 2400 nie jest przeznaczone do pomiaru
ciśnienia krwi u dzieci w wieku poniżej 3 lat.
OSTRZEŻENIE Nie należy zaciskać przewodu powietrznego ani
mankietu. Może to spowodować błędy systemu lub zagrożenie
bezpieczeństwa pacjenta.
OSTRZEŻENIE Pomiary NIBP mogą być niedokładne przy obecności
artefaktów wynikających z nadmiernego ruchu. Podczas odczytów
wartości ciśnienia krwi należy minimalizować ruchy kończyny i
mankietu.
OSTRZEŻENIE Pozycja i stan fizjologiczny pacjenta mogą wpływać na
odczyt wartości ciśnienia krwi.
OSTRZEŻENIE Zagrożenie niedokładnym pomiarem. Urządzenia tego
nie należy stosować u pacjentów, u których występują drgawki lub
drżenia.
Przestroga Jeżeli mankiet do pomiaru ciśnienia krwi nie znajduje się na
poziomie serca, należy odnotować różnicę w odczycie wynikającą z
efektu hydrostatycznego.
OSTRZEŻENIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i dokładności
pomiarów ciśnienia krwi należy stosować wyłącznie mankiety i
przewody powietrzne wymienione na liście zatwierdzonych akcesoriów.
Przestroga Właściwy rozmiar mankietu do pomiaru ciśnienia krwi i
jego właściwe umiejscowienie to czynniki niezbędne dla dokładności
pomiaru ciśnienia krwi. Informacje dotyczące rozmiaru mankietu – patrz
Wybór mankietu do pomiaru ciśnienia krwi.
OSTRZEŻENIE Ryzyko obrażeń pacjenta. Przy kilku pomiarach ciśnienia
krwi u tego samego pacjenta należy regularnie sprawdzać położenie
mankietu oraz oglądać kończynę pod kątem niedokrwienia, plamicy i
(lub) neuropatii.
OSTRZEŻENIE Nie należy pozostawiać mankietu do pomiaru ciśnienia
krwi napełnionego powyżej 15 mmHg na kończynie pacjenta na dłużej
niż 5 minut. Nadmierne zaciśnięcie mankietu może spowodować zastój
żylny, obrażenia nerwów obwodowych, przebarwienie kończyny oraz
stres pacjenta.
Przestroga Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi musi być właściwie
umiejscowiony w celu zapewnienia dokładności pomiaru ciśnienia
krwi i bezpieczeństwa pacjenta. Zbyt luźne zawinięcie mankietu
(co uniemożliwia właściwe napełnienie) może doprowadzić do
niedokładnych odczytów wartości ciśnienia krwi.
OSTRZEŻENIE Ryzyko obrażeń pacjenta. Nie należy nigdy instalować
złącz Luer Lock na rurkach ciśnieniomierza Welch Allyn. Stosowanie
tych złącz na rurkach mankietu do pomiaru ciśnienia powoduje
zagrożenie omyłkowym połączeniem tych rurek do linii dożylnej
pacjenta i wprowadzeniem powietrza do układu krążenia pacjenta.
Welch Allyn ProBP 2400 ciśnieniomierz cyfrowy
9
PL
Opis produktu
Nazwy części
Włącznik/wyłącznik
Gniazdo adaptera zasilania
Komora akumulatora
Gniazdo
mankietu
Wskaźnik ładowania
Wyświetlacz
Przycisk M (Pamięć)
Przełącznik trybu
Przycisk uruchamiania/zatrzymywania
10
3 sec.
1x
3x
3 sec.
Wyświetlacz
Power
Zasilanie
Low Battery
Akumulator rozładowany
Mode
Selection:
Wybór
trybu:
Tryb pojedynczego
pomiaru,
Tryb
Single
Reading,
ręczny,
Tryb
średniejAverage
z trzech
Manual,
Three
Reading
pomiarów
Jednostka
pomiaru
Unit of Measure
Maximum
Inflation
Pressure
Maksymalne
ciśnienie
napełniania
Odpoczynek
/ Odliczanie
Rest/Count
Down
NapełnianieAuto
automatyczne
Inflation
Memory
Pamięć
Welch Allyn ProBP 2400 ciśnieniomierz cyfrowy
1x
Systolicciśnienia
Value
Wartość
skurczowego
3x
mmHg kPa
34.7
260
32.0
240
29.3
220
26.7
200
24.0
180
21.3
160
18.7
140
AUTO AUTO
M1 M2 M3
M 3x
SYS
Diastolic
Value
Wartość
ciśnienia
rozkurczowego
DIA
Mean Arterial
Średnie
ciśnieniePressure
tętnicze
PAM MAP
Nieregularna
czynność
Irregular Heart
Beatserca
(IHB)
(IHB)
Pulse Rate
Puls
/ MIN
Pulse Detected
Wykryto
puls
11
PL
Elementy i akcesoria ciśnieniomierza ProBP 2400
1 x adapter zasilania
4 x wtyczki zasilania (USA, Europa,
Wielka Brytania, Australia)
1 x ProBP 2400
(Wejście: 100-240 V~50/60 Hz
0,48 A Wyjście: +7,5 V 1,5 A)
3 sec.
3x
1x
3 sec.
Welch Allyn
ProBPTM 2400
digital blood pressure device
Directions for use
Version 1.01
d.
English, , Deutsch, Español, Português, Français, Italiano,
Nederlands, Dansk, Norsk, Svenska, Suomi, Русский, Polski,
Türkçe, 한국어
Install CD
68
y, 1024x7
Memor
port, 40MB
z CPU. 256MB
free USB
s: 550MH
drive, 1
ement
/ Win7
Requir
XP / Vista
color, CD-ROM
System
on, 256
ft Windo
pixel resoluti space, Microso
disk
free hard
12
All
Rig
ht
se
Re
rve
Microlife Corporation
9F, 431, RuiGuang Road, NeiHu,
Taipei, 11492, Taiwan, R.O.C.
on.
Distributed by Welch Allyn Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153
orati
Vers
ADULT
m
22-32c
Microlife AG
Espenstrasse 139
9443 Widnau, Switzerland
© 2012 Microlife Corp
B
Office AFI
2400
Anffalyzer
le ProBP
BPCu
tchre
ReusabPre
Wassu
.8
Blood
ion 2.1.0
1 x mankiet dla dorosłych
(22 cm~32 cm)
1 x duży mankiet dla dorosłych
(32 cm~42 cm)
NOTES:
1. USE CMYK COLOR MODE AND WHITE FLOOD FOR PRINTING ONTO THE CD/DVD SURFACE.
2. THE CD SHAPE LINES ARE FOR REFERENCE ONLY AND SHOULD NOT BE PRINTED.
3. THE TITLE TEXT IS C-58, M-17, Y-0, K-46, EQUAL TO PMS 5405C DARK BLUE.
4. INFORMATION TEXT COLOR IS BLACK IN CMYK VALUES C-50, M-50, Y-50, K-100.
1 x instrukcja obsługi na płycie CD
5. WELCH ALLYN WORDMARK IS GREEN C-100, M-0, Y-91, K-6, AND BLUE C-100, M-72, Y-0, K-38.
6. UNIVERS FONTS IN BOLD AND REGULAR ARE USED. LANGUAGE FONT IS ARIAL UNICODE MS
REGULAR. FONT TYPE, ATTRIBUTES, AND COLOR SHALL BE CLEARLY LEGIBLE.
A
RELEASE TO PRODUCTION
VER
DESCRIPTION OF CHANGE
D*
CHANGE NUMBER/APVD
D* SEE SAP DIR FOR CHANGE NUMBER, APPROVER NAME AND DATE OF APPROVAL
SCALE : 1:1
TITLE: AW, CD LABEL, DFU, PROBP 3400, ML 1.03
DRAWING NO:
PART NO.
408263
103701
DESCRIPTION
CD, DFU, PROBP 2400, ML 1.01
DFU, PROBP 2400
SHEET 1 OF 1
DRW BY: Microlife
DATE: 2014-12-24
Konfiguracja wstępna
Podłączanie wtyczki zasilacza do adaptera
zasilania
Wybrać właściwą wtyczkę zasilania i podłączyć do adaptera
zasilania w sposób przedstawiony poniżej.
Całkowite ładowanie akumulatora
Przy stosowaniu urządzenia po raz pierwszy należy
naładować akumulator, aż wskaźnik ładowania na urządzeniu
zacznie świecić na zielono.
F Patrz część „Stosowanie adaptera zasilania” na stronie 24.
F Patrz część „Akumulator” na stronie 24.
Welch Allyn ProBP 2400 ciśnieniomierz cyfrowy
13
PL
Konfiguracja wstępna (c.d.)
Wybór jednostek pomiaru
1) Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
2) Wcisnąć i przytrzymać przycisk M, a następnie
włączyć zasilanie za pomocą włącznika/wyłącznika.
3) Zwolnić przycisk M, gdy włączy się podświetlenie.
4) Wcisnąć przycisk uruchamiania/zatrzymywania, aby
wybrać preferowaną jednostkę ciśnienia (mmHg lub
kPa).
5) Wcisnąć przycisk M, aby potwierdzić wybór.
Jednostki
MAP lub
PAM
1
mmHg
MAP
2
mmHg
PAM
3
kPa
MAP
FDomyślne ustawienia
fabryczne
F MAP to skrót od średniego ciśnienia tętniczego (Mean Arterial
Pressure).
F PAM lub MAP wybiera się w zależności od preferowanego języka.
14
Czynności, które należy wykonać przed użyciem tego urządzenia
Wybór właściwego mankietu
Dostępne są różne rozmiary mankietów. Wraz z urządzeniem
dostarczany jest mankiet dla dorosłych i duży mankiet dla dorosłych.
Aby wybrać rozmiar mankietu, który najlepiej pasuje do obwodu
ramienia pacjenta, należy posłużyć się oznaczeniem na mankiecie.
Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
CHILD
14-22cm
LATEX
!
www.welchallyn.com
Mankiet dla
dorosłych
Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
ADULT
22-32cm
Mankiet dla
dzieci
LATEX
!
www.welchallyn.com
LATEX
Rozmiar mankietu Obwód (cm)
Obwód (cale)
Mankiet dla dzieci 14 – 22
5,5 – 8,7
PVC
DEHP
Duży mankiet
dla dorosłych
Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
LARGE ADULT
Mankiet dla
22 – 32
dorosłych
Duży mankiet dla 32 – 42
dorosłych
Duży i długi mankiet 32 – 52
dla dorosłych
8,7 – 12,6
32-42cm
LATEX
!
www.welchallyn.com
LATEX
PVC
DEHP
12,6 – 16,5
12,6 – 20,5
Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
LARGE ADULT LONG
32-52cm
LATEX
!
www.welchallyn.com
F Każdy mankiet jest dostarczany razem z przewodem
Duży i długi
mankiet dla
dorosłych
powietrznym o długości 130 cm.
F Należy stosować wyłącznie mankiety dostarczane przez firmę
Welch Allyn!
F W celu zakupienia mankietów należy skontaktować się z firmą
F Mankiet dla dorosłych i duży mankiet dla dorosłych są
dołączane jako standardowe akcesoria.
Welch Allyn lub jej autoryzowanym dystrybutorem.
Welch Allyn ProBP 2400 ciśnieniomierz cyfrowy
15
PL
Czynności, które należy wykonać przed użyciem tego urządzenia (c.d.)
Prawidłowe dopasowanie mankietu
1) Umieścić mankiet na ramieniu, tak aby przewód
powietrzny i strzałka wskazująca położenie tętnicy były
skierowane w kierunku przedramienia. Oznaczenie
wskazujące położenie tętnicy na mankiecie musi być
umieszczone nad tętnicą ramienną.
2) Nałożyć mankiet na ramię. Należy upewnić się, że
dolna krawędź mankietu jest położona około 2–3 cm
(¾–1 cal) powyżej łokcia.
(3/4–1 cal)
AD
22
2-3 cm
m
m
-32c
R
Bloeus
od able
Pre Pro
UL
ss BP
ure 2
T
Cu 400
-3
ff
2c
U
AD
4) Pomiędzy ramieniem pacjenta a mankietem należy
pozostawić wolne miejsce o wielkości 2 palców.
Nadmierne zaciśnięcie może spowodować zastój
żylny i przebarwienie kończyny. Jeżeli mankiet jest
zawinięty zbyt luźno, nie można go prawidłowo napełnić.
Zmierzone wartości mogą nie być dokładne. Należy
zdjąć wszystkie ubrania zakrywające lub ściskające
mierzone ramię. Ubranie może zakłócać dokładność
pomiaru.
16
22
0
40
P2 f
oB Cuf
e Prsure
sablPres
Reu od
Blo
LT
3) Zawinąć i zacisnąć mankiet wokół ramienia.
5) Niewłaściwie dopasowane mankiety mogą prowadzić
do niedokładnych odczytów. Jeżeli wskaźnik zakresu na
końcu mankietu nie mieści się w zakresie określonym
paskami, należy użyć innego rozmiaru mankietu.
F Wskaźnik zakresu na mankiecie
powinien mieścić się w tym
zakresie.
Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
ADULT
22-32cm
LATEX
!
www.welchallyn.com
Welch Allyn ProBP 2400 ciśnieniomierz cyfrowy
17
PL
Pomiar w trybie 1x, trybie ręcznym i trybie
Włączyć zasilanie
Ustawić maksymalne ciśnienie napełniania
Wybrać pożądane maksymalne ciśnienie napełniania lub
wybrać „AUTO”.
Włączyć urządzenie, wciskając przycisk włączania/
wyłączania z tyłu urządzenia, ustawiając go w położeniu ON
(włączony).
FPatrz część „Ustawianie maksymalnego ciśnienia napełniania”
na stronie 22.
Podłączyć mankiet do urządzenia
Podłączyć mankiet do urządzenia, wprowadzając złącze
mankietu do jego gniazda.
3 sec.
1x
3x
1x
1x
Wybrać trybu pracy
3x
3 sec.
3x
1x
3x
Dostępne są trzy tryby pracy.
Przesunąć przełącznik, aby wybrać tryb 1x (standardowy
pojedynczy pomiar), tryb ręczny lub tryb (średnia z trzech
automatycznych pomiarów).
18
Tryb „1x” (standardowy pojedynczy pomiar)
Aby wykonać pojedynczy pomiar ciśnienia krwi,
należy wybrać tryb „1x”, a następnie wcisnąć przycisk
„uruchamiania/zatrzymywania”. Po wykonaniu pomiaru
jego wynik jest wyświetlany i zapisywany.
1x
3x
Welch Allyn ProBP 2400 ciśnieniomierz cyfrowy
1x
3x
1x
3x
19
PL
Tryb ręczny
(c.d.)
Po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia napełniania
urządzenie ProBP 2400 automatycznie zaczyna liniowe
opróżnianie mankietu z szybkością 3 mmHg/sekundę.
AD
R
Bloeusa
od ble
Pre Pr
UL
ss oBP
ure 2
T
Cu 400
-32
ff
cm
22
AD
R
Bloeusa
od ble
Pre Pro
AD
ULT
ss BP
ure 2
22
Cu 400
-3
ff
2cm
20
22
m
Tryb „ręczny” należy wybrać, jeżeli preferowany jest
pomiar ciśnienia krwi metodą osłuchową, a nie metodą
oscylometryczną. W trybie ręcznym urządzenie działa
wyłącznie jako miernik ciśnienia. Nie są wykonywane żadne
pomiary oscylometryczne. Użytkownik słyszy skurczowe
i rozkurczowe tony Korotkowa dzięki stetoskopowi
umieszczonemu nad tętnicą ramienną.
Rozpocząć napełnianie – Wcisnąć przycisk uruchamiania/
zatrzymywania, aby rozpocząć napełnianie mankietu.
Re
Bloous
ab
d le
Pr Pr
es oB
UL
su P
T
re 24
Cu 00
-3
ff
2c
Pomiar w trybie 1x, trybie ręcznym i trybie
Ponownie napełnić mankiet – Wcisnąć i przytrzymać
przycisk M podczas opróżniania, aby ponownie napełniać
mankiet w czasie, gdy przycisk jest przytrzymany do
wartości maksymalnie 229 mmHg. Zwolnić przycisk, aby
kontynuować opróżnianie mankietu. Przekroczenie ciśnienia
299 mmHg spowoduje natychmiastowe zwolnienie ciśnienia
mankietu i wyświetlenie komunikatu błędu „HI”.
Gdy ciśnienie w mankiecie podczas cyklu opróżniania mankietu
osiąga poziom 20 mmHg, pozostałe powietrze jest wypuszczane, a
urządzenie ProBP 2400 przechodzi w tryb uśpienia.
Tryb „ ” (średnia z trzech automatycznych pomiarów)
Wybrać tryb „ ”, a następnie wcisnąć przycisk „uruchamianie/
zatrzymywanie”, aby wykonać trzy automatyczne pomiary ciśnienia
krwi, w celu określenia średniej z trzech pomiarów.
Aby w dowolnym momencie rozpocząć opróżnianie mankietu i
przestawić urządzenie ProBP 2400 w tryb uśpienia, należy wcisnąć Czas odliczania przed pierwszym pomiarem ustawiono na 60 sekund.
przycisk uruchamiania/zatrzymywania.
Użytkownik może skorygować odstęp pomiędzy poszczególnymi
Zanotować – Zanotować wartości ciśnienia skurczowego
pomiarami i ustawić wartość 15, 30, 45 lub 60 sekund. Po wykonaniu
i rozkurczowego w taki sam sposób, jak przy pomiarach
pomiaru średni wynik jest wyświetlany i zapisywany.
sfigmomanometrem.
1
2
3
Przestawić na tryb uśpienia – Urządzenie można przestawić w
tryb uśpienia, wciskając przycisk uruchamiania/zatrzymywania
ekund
60 sec.
15, 30, 45,
15, 30, 45,
bez wyłączania urządzenia. Jeżeli
nie wykonuje
1x
3x
1x urządzenie
3x
1x
3x
or 60 ekund
sec.
or 60 ekund
sec.
żadnego działania przez jedną minutę, jest automatycznie
użytkownik
może
ręcznie
wybrać
odstępy
pomiędzy
poszczególnymi
W
trybie
F
przestawianie w tryb uśpienia.
Tryb uśpienia
pomiarami i ustawić je na 15, 30, 45 lub 60 sekund. (Proszę zapoznać się z częścią
poświęconą funkcjom specjalnym na stronie 21 „Ustawianie odstępów pomiędzy
pomiarami”)
FNie można skorygować 60-sekundowego okresu oczekiwania przed wykonaniem
pierwszego pomiaru, ale można go pominąć, wciskając ponownie przycisk uruchamiania/
zatrzymywania. Spowoduje to natychmiastowe rozpoczęcie pierwszego pomiaru.
Welch Allyn ProBP 2400 ciśnieniomierz cyfrowy
21
PL
Funkcje specjalne
Średnie ciśnienie tętnicze (MAP)
Urządzenie mierzy rzeczywiste średnie ciśnienie tętnicze
(MAP) pacjenta. Każdy pomiar obejmuje pojedynczą
wartość MAP. Wartość MAP jest zawsze wyświetlana wraz
z wartościami skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi.
FŚrednie ciśnienie tętnicze (MAP) określa się na
podstawie maksymalnego wychylenia krzywej
oscylometrycznej.
22
Wykrywanie nieregularnej czynności serca w
trybie „1x”
W trybie „1x” urządzenie wykrywa nieregularną czynność
serca. Jeżeli wahania czynności serca przekraczają
25%, wyświetlany jest symbol nieregularnej czynności
serca. Nieregularna czynność serca może wpływać na
pomiar ciśnienia krwi. Zaleca się powtórzenie pomiaru lub
wybranie trybu ręcznego w celu zweryfikowania pomiaru.
Ustawianie maksymalnego ciśnienia napełniania
1) Wcisnąć i przytrzymać przycisk M przez 3 sekundy, aż zacznie
migać kolumna wartości ciśnienia.
2) Wcisnąć przycisk uruchamiania/zatrzymywania, aby wybrać
preferowaną wartość ciśnienia (po osiągnięciu wartości „260”
następną opcją wyboru jest „AUTO” na dole listy).
3) Wcisnąć przycisk M, aby potwierdzić wybór.
Wcisnąć i
przytrzymać przez
3 sekundy...
3 sec.
FWyboru ciśnienia napełniania (mmHg/kPa) można dokonać w
F
trybie 1x,
lub trybie ręcznym. Ustawienie domyślne to „AUTO”
Przy ustawieniu na AUTO, urządzenie ProBP 2400
automatycznie określa maksymalne ciśnienie napełniania przy
napełnianiu mankietu.
Welch Allyn ProBP 2400 ciśnieniomierz cyfrowy
Jeżeli wybrane maksymalne ciśnienie napełniania
(lub maksymalne ciśnienie napełniania określone w
trybie AUTO) nie jest właściwe do określenia ciśnienia
skurczowego, urządzenie ponownie napełni mankiet do
wartości o 30 mmHg wyższej niż poprzednie ciśnienie
napełniania i podejmie próbę wykonania następnego
cyklu. Etapy te mogą być powtarzane z jednoczesnym
zwiększaniem maksymalnego ciśnienia napełniania
o 30 mmHg za każdym razem. W razie osiągnięcia
maksymalnego ciśnienia 280 mmHg, gdy urządzenie
ProBP 2400 nie może określić ciśnienia krwi,
3 sec.
wyświetlany jest komunikat o błędzie.
Zaleca się, aby w tym momencie przestawić urządzenie
na tryb ręczny i oznaczyć ciśnienie krwi za pomocą
stetoskopu, wykorzystując tradycyjną metodę
Korotkowa. (Patrz tryb ręczny)
23
PL
Funkcje specjalne (c.d.)
Wykonywanie mniej niż trzech pomiarów w
trybie „ ”
Sekwencję pomiarów można w dowolnym momencie
przerwać, wciskając przycisk uruchamiania/
zatrzymywania. Urządzenie przechodzi w tryb uśpienia,
a pozostałe pomiary są anulowane. Dane z pomiarów
ciśnienia krwi można wyświetlić, wciskając przycisk M.
Pomijanie czasu odliczania w trybie „ ”
Odliczanie przed pomiarami i po pomiarach w trybie „
” można pominąć, wciskając przycisk uruchamiania/
zatrzymywania. Po wciśnięciu przycisku uruchamiania/
zatrzymywania urządzenie natychmiast zaczyna wykonywać
następny pomiar.
Pominąć czas odliczania i
rozpocząć pomiar.
Anulować w
dowolnym momencie
pozostałe pomiary
w trakcie cyklu
pomiarów.
F Urządzenie można przełączyć w tryb uśpienia, wciskając
przycisk uruchamiania/zatrzymywania po zakończeniu
pomiarów. Jeżeli urządzenie jest pozostawione przez jedną
minutę, automatycznie przestawia się w tryb uśpienia.
Tryb uśpienia
24
Ustawianie odstępów pomiędzy pomiarami w
trybie „ ”
Domyślny czas odstępu pomiędzy pomiarami to 60 sekund.
Odstęp pomiędzy poszczególnymi pomiarami można ustawić
na 15, 30, 45 lub 60 sekund.
1) Wcisnąć i przytrzymać przycisk uruchamiania/
zatrzymywania przez 3 sekundy.
2) Wcisnąć przycisk M, aby skorygować odstęp pomiędzy
pomiarami, następnie wcisnąć przycisk uruchamiania/
zatrzymywania w celu potwierdzenia. Urządzenie
przełączy się z powrotem na tryb uśpienia.
Wcisnąć i
przytrzymać przez
3 sekundy...
3 sec.
Welch Allyn ProBP 2400 ciśnieniomierz cyfrowy
15 30
45 60
25
PL
Wyświetlanie przechowywanych wartości
Wyświetlanie przechowywanych wartości
Urządzenie przechowuje wartości ciśnienia krwi z ostatniej
procedury pomiaru w trybie „1x” i „ ”. Aby sprawdzić
przechowywane odczyty, gdy urządzenie jest w trybie
uśpienia, należy wcisnąć przycisk M.
2) W trybie „ ” –
Wcisnąć przycisk M, aby wyświetlić średnią z potrójnych
pomiarów. Wciskać w dalszym ciągu przycisk M, aby
wyświetlać poszczególne pomiary.
1) W trybie „1x” –
F Urządzenie przechowuje tylko ostatni pomiar wykonany w
trybie „1x” oraz trzy ostatnie pomiary ukończone w trybie
„ ”.
26
Akumulator i adapter zasilania
Akumulator
Urządzenie ProBP 2400 wyposażone jest we wbudowany zestaw
akumulatorów Ni-MH, który przy pełnym naładowaniu wystarcza na
600~700 cykli pomiarów. Akumulator można ponownie naładować
pomiędzy okresami użytkowania za pomocą dołączonego adaptera
zasilania. Gdy akumulator jest rozładowany, wyświetlany jest
wskaźnik pustego akumulatora.
F Przy stosowaniu urządzenia
po raz pierwszy należy
naładować akumulator, aż
wskaźnik ładowania zacznie
świecić na zielono.
F Pomarańczowy wskaźnik
ładowania oznacza, że trwa
ładowanie.
Stosowanie adaptera zasilania
Do ponownego ładowania urządzenia ProBP 2400 należy stosować
wyłącznie dołączony do niego adapter zasilania.
1) Podłączyć przewód adaptera do wtyczki zasilania urządzenia.
2) Podłączyć wtyczkę adaptera do gniazdka sieciowego.
Akumulator będzie ładowany, o ile urządzenie będzie
podłączone do źródła zasilania. Po całkowitym naładowaniu
akumulatora ładowanie zostanie przerwane. Przy podłączeniu
zasilania nie jest pobierana energia z akumulatora. Akumulator
musi pozostać w urządzeniu Pro BP 2400 również przy
korzystaniu z zasilania sieciowego.
3) Jeśli akumulator zacznie tracić pojemność, należy skontaktować
się ze sprzedawcą w celu uzyskania akumulatora na wymianę.
Akumulator może być wymieniany przez użytkownika.
F Zielony wskaźnik ładowania
oznacza, że ładowanie
zostało zakończone.
Welch Allyn ProBP 2400 ciśnieniomierz cyfrowy
27
PL
Rozwiązywanie problemów
Problem
Możliwa przyczyna
Rozwiązania
Brak zasilania (Nie działa
wyświetlacz LCD)
Zasilanie nie jest prawidłowo
podłączone
Podłączyć zasilanie do gniazdka sieciowego.
Akumulator jest całkowicie
rozładowany
Naładować akumulator podłączając urządzenie do
zasilania.
Luźne podłączenie rurki
Upewnić się, że rurka mankietu jest pewnie podłączona do
urządzenia.
Nieszczelność rurki /
zbiornika powietrza
Sprawdzić, czy na rurce lub zbiorniku powietrza obecne są
pęknięcia. W razie potrzeby wymienić mankiet do pomiaru
ciśnienia krwi.
Urządzenie działa w trybie
ręcznym
Przełączyć na tryb „1x” lub tryb „ ” i powtórzyć pomiary.
Mankiet nie napełnia się
prawidłowo
Po pomiarach nie są
wyświetlane żadne wyniki
28
Komunikaty o błędach
W razie wystąpienia błędu podczas pomiaru, pomiar
jest przerywany i wyświetlany jest komunikat o błędzie
„Err”.
F Jeżeli błąd utrzymuje się,
proszę skontaktować się
z miejscowym centrum
serwisowym firmy Welch Allyn.
F Jeżeli wyniki wydają się
nietypowe, proszę dokładnie
przeczytać niniejszą instrukcję
obsługi.
Welch Allyn ProBP 2400 ciśnieniomierz cyfrowy
Błąd
Opis
Potencjalna przyczyna i
środek zaradczy
„Err 1”
Sygnał zbyt
słaby
Sygnały pulsu na
mankiecie są zbyt słabe.
Zmienić położenie
mankietu i powtórzyć
pomiar.
„Err 2”
Błędny sygnał
Podczas pomiaru
wykryte przez mankiet
zostały błędne sygnały
spowodowane, na
przykład, ruchem lub
napięciem mięśni.
Powtórzyć pomiar przy
nieruchomym ramieniu
pacjenta.
29
PL
„Err 3”
Brak ciśnienia
w mankiecie
Nie jest możliwe
wytworzenie
odpowiedniego ciśnienia w
mankiecie. Mogła wystąpić
nieszczelność. W razie
potrzeby wymienić mankiet
do pomiaru ciśnienia krwi.
Pomiar powtórzyć.
„HI”
Zbyt wysoki
puls lub
ciśnienie w
mankiecie
Ciśnienie w mankiecie
jest zbyt wysokie (ponad
300 mmHg) LUB puls
jest zbyt wysoki (ponad
200 uderzeń na minutę).
Poprosić pacjenta, aby się
zrelaksował przez 5 minut i
powtórzyć pomiar.
„Err 5”
Brak ważnych
wyników
Sygnały pomiarowe są
niedokładne, więc nie
można wyświetlić żadnych
wyników. Przełączyć
na tryb ręczny i określić
ciśnienie krwi za pomocą
stetoskopu, wykorzystując
tradycyjną metodę
Korotkowa.
„LO”
Puls zbyt niski
Puls jest zbyt niski (poniżej
40 uderzeń na minutę).
Pomiar powtórzyć.
30
Bezpieczeństwo, konserwacja, testy dokładności i utylizacja
Bezpieczeństwo i ochrona
Urządzenie to może być wykorzystywane wyłącznie do
celów opisanych w niniejszej instrukcji obsługi. Urządzenie
to składa się z wrażliwych elementów i należy obchodzić się
z nim ostrożnie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za
szkody spowodowane niewłaściwym zastosowaniem.
•
•
•
Pompę należy włączać tylko wtedy, gdy mankiet jest
podłączony do urządzenia.
Nie należy używać urządzenia, jeżeli wydaje się
uszkodzone lub cokolwiek wydaje się nietypowe.
Proszę przeczytać dalsze instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa w poszczególnych częściach instrukcji
obsługi.
Należy przestrzegać warunków przechowywania i obsługi
opisanych w części „Specyfikacja techniczna” niniejszej
instrukcji obsługi.
Urządzenie należy chronić przed wodą i wilgocią
Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim wpływem
światła słonecznego
Urządzenie należy chronić przed skrajnym gorącem i
zimnem
Należy unikać stosowania w pobliżu pól
elektromagnetycznych, takich jak wytwarzane przez
telefony komórkowe
Nie należy nigdy otwierać urządzenia
Urządzenie należy chronić przed uderzeniami i upadkami
Welch Allyn ProBP 2400 ciśnieniomierz cyfrowy
31
PL
Konserwacja urządzenia
Do przecierania zewnętrznej powierzchni urządzenia
należy stosować miękką szmatkę z jednym z
wymienionych poniżej zalecanych roztworów środków
czyszczących:
1) Łagodne mydło i woda
2) Roztwór wody utlenionej (3% rozcieńczonej wodą)
3) Roztwór podchlorynu sodu (rozcieńczenie 1:10
domowego wybielacza chlorowego w wodzie)
Czyszczenie mankietu
Wyjąć zbiornik powietrza. Złożyć zewnętrzną warstwę
mankietu i umieścić w worku do prania. Wyprać zewnętrzną
warstwę mankietu w pralce, w ciepłej wodzie (43°C, 110°F) i
łagodnym detergencie.
Pasteryzacja: wyprać zewnętrzną warstwę mankietu w
gorącej wodzie o temperaturze 75°C (167°F) przez 30 minut.
Wysuszyć mankiet. NIE NALEŻY prasować zewnętrznej
warstwy mankietu.
Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
ADULT
22-32cm
LATEX
!
www.welchallyn.com
Nie wolno prasować
mankietu!
32
Test dokładności przekaźnika
(weryfikacja kalibracji)
Zalecamy poddawanie tego urządzenia testom dokładności
co 2 lata lub po urazie mechanicznym (np. upuszczeniu na
ziemię).
1) Skonfigurować urządzenie do testu dokładności
2) Wcisnąć i przytrzymać przycisk uruchamiania/
zatrzymywania i włączyć zasilanie, a następnie zwolnić
przycisk uruchamiania/zatrzymywania. Poczekać, aż
wyświetli się napis „CA 0”, a następnie „0 0”.
T-p ie ce s
3 5 0 ~500 ml
C a lib ra te d
re fe re n ce
manom e te r
Ve sse l
Air release
va lve
Squeeze bulb
(or Pressure source)
ProBP 2400
Welch Allyn ProBP 2400 ciśnieniomierz cyfrowy
33
PL
3) Napompować ciśnienie do prawie 100 mmHg.
Porównać wartość ciśnienia wyświetlanego na ekranie
urządzenia oraz referencyjnego manometru. Na
przykład „100.9” wyświetlane na urządzeniu oznacza
wartość „100,9 mmHg”.
4) Napompować ciśnienie do prawie 200 mmHg.
Porównać wartość ciśnienia wyświetlanego na ekranie
urządzenia oraz referencyjnego manometru. Na
przykład „201.0” wyświetlane na urządzeniu oznacza
wartość „201,0 mmHg”.
5) Napompować ciśnienie do prawie 300 mmHg.
Porównać wartość ciśnienia wyświetlanego na ekranie
urządzenia oraz referencyjnego manometru. Na
przykład „301.2” wyświetlane na urządzeniu oznacza
wartość „301,2 mmHg”.
34
6) Jeżeli różnica pomiędzy urządzeniem a manometrem
referencyjnym w którymkolwiek punkcie kalibracji
przekracza + 3 mmHg powyżej dokładności
określonej dla referencyjnego manometru, użytkownik
może się skontaktować z firmą Welch Allyn w celu
przeprowadzenia kalibracji.
Utylizacja
Akumulatory i przyrządy elektroniczne
należy utylizować zgodnie ze stosownymi
miejscowymi przepisami. Nie wolno ich
wyrzucać z domowymi odpadami.
# 2400
ProBP 2400 Digital Blood Pressure
Monitor
Specyfikacja techniczna
PROBP 2400 DIGITAL DEVICE
# 2400
901096
PROBP 2400 DIGITAL DEVICE
Temperatura/wilgotność 10°C do 40°C (50°F do 104°F)
pracy:
Rx
Rx ONLY
Zgodność z normami
LATEX
800 g (łącznie z zestawem akumulatorów)
Wymiary:
200 x 125 x 90 mm
Metoda pomiaru:
Oscylometryczna;
GTIN
skurczowe ciśnienie krwi = K1
rozkurczowe ciśnienie krwi = K5
GTIN
(01)00732094211078
Kompatybilność
elektromagnetyczna:
(01)00732094211078
ciśnienie krwi – 30 – 280 mmHg
puls – 40 – 200 uderzeń na minutę
Wyświetlacz ciśnienia w Zakres: 0 – 299 mmHg
mankiecie:
Rozdzielczość: 1 mmHg
Dokładność pomiaru pulsu: +5% wartości odczytu
Zestaw akumulatorów;
Microlife Corporation
4,8 V, 2400 mAh9F,
(opcjonalnie
4,8 V, 3500 mAh)
431, RuiGuang
Road, NeiHu,
Taipei,
11492,
Taiwan, R.O.C.
Zasilanie sieciowe
DC 7,5 V,
1,5 A
welchallyn.com
(21)41140001
Urządzenie to spełnia wymogi normy IEC 60601-1-2.
Spełniono wymogi dyrektywy 93/42/EWG Unii
Europejskiej dotyczącej urządzeń medycznych
Distributed
klasy by
IIa. Welch Allyn Inc.
4341 State
Część stykająca
się z Street Road
Skaeateles Falls, NY 13153
(21)41140001
pacjentem typu BF
Distributed by Welch Allyn Inc.
4341 State Street Road
Dokładność statyczna: ciśnienie
w zakresie +Falls, NY 13153
Skaeateles
Microlife Corporation
3 mmHg
9F, 431, RuiGuang Road, NeiHu,
Źródło zasilania:
7d
Urządzenie to odpowiada wymogom norm
dotyczących ciśnieniomierzy nieinwazyjnych.
IEC 60601-1:
7d 2005+A1:2012
IEC
60601-1-2: 2007/AC:2010
welchallyn.com
ANSI/AAMI/ISO 81060-2
ANSI/AAMI/ISO/IEC 80601-2-30
LATEX
Ciężar:
DIGITAL BLOOD PRESSURE DEVICE, ML
DIGITAL BLOOD PRESSURE DEVICE, ML
Temperatura/wilgotność -20°C do 55°C (-4°F do 131°F)
ONLY
przechowywania:
maksymalna wilgotność względna 15–90%
Zakres pomiarów:
901096
Taipei, 11492, Taiwan, R.O.C.
Microlife AG
Espenstrasse 139
9443 Widnau, Switzerland
Microlife AG
Espenstrasse 139
9443 Widnau, Switzerland
Firma Welch Allyn zastrzega prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez wcześniejszego
pisemnego powiadomienia.
www.welchallyn.com
Welch Allyn ProBP 2400 ciśnieniomierz
cyfrowy
www.welchallyn.com
35
PL
Annex of Report
Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic immunity –
for all EQUIPMENT and SYSTEMS
Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic immunity
Manufacturer’s Declaration of the EUT
(altogether 5 pages)
Report No.: TRE14120020
A2
Issued: 2014-12-15
Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic emission –
for all EQUIPMENT AND SYSTEMS
1
Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic emission
The ProBP 2400 Digital Blood Pressure Device is intended for use in the
The ProBP 2400 Digital Blood Pressure Device is intended for use in the electromagnetic environment specified
below. The customer or the user of the ProBP 2400 Digital Blood Pressure Device should assure that it is used
in such an environment.
IEC 60601
Electromagnetic environment Immunity test
Compliance level
test level
guidance
Electrostatic
Floors should be wood, concrete or
± 6 kV contact
± 6 kV contact
discharge (ESD)
ceramic tile. If floors are covered
with synthetic material, the relative
± 8 kV air
± 8 kV air
IEC 61000-4-2
humidity should be at least 30 %.
Electrostatic
transient / burst
IEC 61000-4-4
2 electromagnetic environment specified below. The customer or the user of ProBP 2400
Digital Blood Pressure Device should assure that it is used in such an environment.
3
4
5
6
Emissions test
RF emissions
CISPR 11
RF emissions
CISPR 11
Harmonic emissions
IEC 61000-3-2
Voltage fluctuations
/
7 flicker emissions
IEC 61000-3-3
Compliance
Group 1
Electromagnetic environment - guidance
The ProBP 2400 Digital Blood Pressure
Device uses RF energy only for its internal
function. Therefore, its RF emissions are
very low and are not likely to cause any
interference in nearby electronic equipment.
Class B
Class A
Complies
The ProBP 2400 Digital Blood Pressure
Device is suitable for use
in all establishments,
including domestic establishments and those
directly connected to the public lowvoltage power supply network
that supplies buildings used for domestic
purposes.
Surge
IEC 61000-4-5
Voltage dips, short
interruptions and
voltage variations
on power supply
input lines
IEC 61000-4-11
Power frequency
(50/60 Hz)
magnetic field
IEC 61000-4-8
NOTE
36
± 2 kV for power
supply lines
± 1 kV for input/
output
lines
± 1 kV differential
mode
± 2 kV for power
supply lines
± 1 kV for input/output
lines
± 1 kV differential mode
± 2 kV common
mode
± 2 kV common mode
< 5 % UT
(>95 % dip in UT )
for 0.5 cycle
< 5 % UT
(>95 % dip in UT )
for 0.5 cycle
40 % UT
(60 % dip in UT )
for 5 cycles
40 % UT
(60 % dip in UT )
for 5 cycles
70 % UT
(30 % dip in UT )
for 25 cycles
70 % UT
(30 % dip in UT )
for 25 cycles
< 5 % UT
(>95 % dip in UT )
for 5 sec
< 5 % UT
(>95 % dip in UT )
for 5 sec
Mains power quality should be
that of a
typical commercial or hospital
environment.
Mains power quality should be
that of a
typical commercial or hospital
environment.
Mains power quality should be
that of a
typical commercial or hospital
environment. If the user of the
ProBP 2400 Digital Blood Pressure
Device requires continued
operation during power mains
interruptions, it is recommended
that the ProBP 2400 Digital Blood
Pressure Device be powered from
an uninterruptible power supply
or a battery.
Power frequency magnetic fields
should be at levels characteristic
of a typical location in a
typical commercial or hospital
environment.
UT is the a. c. mains voltage prior to application of the test level.
3 A/m
3 A/m
Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic immunity –
for EQUIPMENT and SYSTEM that are not LIFE-SUPPORTING
Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic immunity
The ProBP 2400 Digital Blood Pressure Device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The
customer or the user of the ProBP 2400 Digital Blood Pressure Device should assure that it is used in such an environment.
Immunity test
IEC 60601 test
Compliance
Electromagnetic environment - guidance
level
level
Portable and mobile RF communications equipment
should be used no closer to any part of the ProBP
2400 Digital Blood Pressure Device, including cables,
than the recommended separation distance calculated
from the equation applicable to the frequency of the
transmitter.
Conducted RF
3 Vrms
IEC 61000-4-6
150 kHz to 80
MHz
Radiated RF
3 V/m
IEC 61000-4-3
80 MHz to 2.5 GHz
3V
3 V/m
Recommended separation distance
d =[
3.5
] P
V1
d =[
3.5
] P 80 MHz to 800 MHz
E1
d =[
7
] P 800 MHz to 2.5 GHz
E1
where p is the maximum output power rating of the
transmitter in watts (W) according to the transmitter
manufacturer and d is the recommended separation
distance in metres (m).b
Field strengths from fixed RF transmitters, as
determined by an electromagnetic site survey,a should
be less than the compliance level in each frequency
range.b
Interference may occur in the vicinity of equipment
marked with the following symbol:
NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic is affected by absorption and reflection from structures,
objects and people.
a
Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios,
amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the
electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field
strength in the location in which the ProBP 2400 Digital Blood Pressure Device is used exceeds the applicable RF compliance level
above, the ProBP 2400 Digital Blood Pressure Device should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is
observed, additional measures may be necessary, such as reorienting or relocating the ProBP 2400 Digital Blood Pressure Device .
b
Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3V/m.
Welch Allyn ProBP 2400 ciśnieniomierz cyfrowy
Recommended separation distances between portable and mobile
RF communications equipment and the EQUIPMENT or SYSTEM for EQUIPMENT and SYSTEMS that are not LIFE-SUPPORTING
Recommended separation distances between
portable and mobile RF communications equipment and the ProBP 2400 Digital Blood Pressure
Device
The ProBP 2400 Digital Blood Pressure Device is intended for use in an electromagnetic environment
in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the ProBP 2400 Digital
Blood Pressure Device can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum
distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the ProBP
2400 Digital Blood Pressure Device as recommended below, according to the maximum output
power of the communications equipment
Separation distance according to frequency of transmitter
m
150 kHz to 80 MHz
80 MHz to 800 MHz
800 MHz to 2.5 GHz
Rated maximum
output of transmitter
d =[
3.5
] P
d =[
3.5
] P
d =[
V1
E1
W
0.01
0.12
0.12
0.1
0.38
0.38
1
1.2
1.2
10
3.8
3.8
100
12
12
For transmitters rated at a maximum output power not listed above the recommended
separation distance d in metres (m) can be estimated using the equation applicable to
the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the
transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.
7
] P
E1
0.23
0.73
2.3
7.3
23
NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency
range applies.
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation
is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.
37
PL
GWARANCJA
Firma Welch Allyn gwarantuje, że urządzenie ProBP 2400 jest wolne od wad materiałowych i wad wykonania oraz działa zgodnie
ze specyfikacją producenta przez okres dwóch lat od daty zakupu w firmie Welch Allyn lub od jej autoryzowanych dystrybutorów lub
agentów. Akcesoria są objęte gwarancją przez okres jednego roku od daty zakupu w firmie Welch Allyn lub od jej autoryzowanych
dystrybutorów lub agentów.
Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Data zakupu to: 1) data wystawienia faktury, jeżeli urządzenie zostało zakupione
bezpośrednio w firmie Welch Allyn, 2) data określona podczas rejestracji produktu, 3) data zakupu produktu od autoryzowanego
dystrybutora firmy Welch Allyn udokumentowanego paragonem wystawionym przez tego dystrybutora.
Niniejsza ochrona gwarancyjna nie obejmuje szkód spowodowanych przez: 1) obchodzenie się z produktem podczas jego
przesyłania, 2) stosowanie lub konserwację niezgodne z podanymi instrukcjami, 3) zmiany lub naprawy wykonywane przez osobę
nieupoważnioną do tego przez firmę Welch Allyn oraz 4) wypadki.
Gwarancja dotycząca tego produktu podlega również następującym warunkom i ograniczeniom:
Nie obejmuje ona kosztów przesyłki urządzenia z powrotem do centrum serwisowego firmy Welch Allyn.
Przed zwrotem jakichkolwiek produktów lub akcesoriów do wyznaczonych centrów serwisowych firmy Welch Allyn w celu naprawy
należy uzyskać z firmy Welch Allyn numer powiadomienia serwisowego. Aby uzyskać numer powiadomienia serwisowego, proszę
się skontaktować z działem wsparcia technicznego firmy Welch Allyn.
NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZYSTKIE INNE GWARANCJE JAWNE LUB DOROZUMIANE, W TYM
DOROZUMIANE GWARANCJE POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU. OBOWIĄZEK FIRMY WELCH
ALLYN WYNIKAJĄCY Z NINIEJSZEJ GWARANCJI OGRANICZA SIĘ DO NAPRAWY LUB WYMIANY TEGO PRODUKTU
WEDŁUG JEJ UZNANIA. FIRMA WELCH ALLYN NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK UBOCZNE LUB
WTÓRNE STRATY WYNIKAJĄCE Z WADY PRODUKTU OBJĘTEJ NINIEJSZĄ GWARANCJĄ.
38
© 2014 Welch Allyn. Wszystkie prawa zastrzeżone. Aby promować zgodne z przeznaczeniem używanie tego produktu opisane w
niniejszej publikacji, nabywca tego produktu jest upoważniony do kopiowania tej publikacji wyłącznie do dystrybucji wewnętrznej
z nośnika dostarczonego przez firmę Welch Allyn. Inne używanie tej publikacji lub jej części, reprodukcja lub dystrybucja nie jest
dozwolona bez pisemnego zezwolenia firmy Welch Allyn.
Adresy i numery telefonów wszystkich regionalnych oddziałów firmy Welch Allyn podano na stronie welchallyn.com/locations.
IB ProBP 2400_DFU PL 5215
Welch Allyn ProBP 2400 ciśnieniomierz cyfrowy
39
PL

Podobne dokumenty