Model System Pasmo przenoszenia Skutecznoœć Rozproszenie

Transkrypt

Model System Pasmo przenoszenia Skutecznoœć Rozproszenie
Model
System
Pasmo przenoszenia
SkutecznoϾ
Rozproszenie
Moc RMS
Moc muzyczna
Moc szczytowa
MAX SPL
Impedancja nominalna
Sekcja HF: cewka œrednica/wylot
Czêstotliwoœæ crossovera
System FB
Wykoñczenie obudowy
Materia³ obudowy
Uchwyty
Z³¹cza
WysokoϾ (mm)
Szerokoœæ przód/ty³ (mm)
G³êbokoœæ (mm)
Waga (kg)

Podobne dokumenty