Innowacyjna technika siedzeń na najwyższym poziomie – na całym

Komentarze

Transkrypt

Innowacyjna technika siedzeń na najwyższym poziomie – na całym
Innowacyjna technika siedzeń
na najwyższym poziomie – na całym świecie
2
3
Strategiczne nastawienie
na światowe rynki
Nasza firma gwarantuje wysoką kompetencję w zakresie rozwoju i produkcji siedzeń samochodowych. Od wielu lat jesteśmy zaufanym partnerem dla
naszych klientów, którym dostarczamy w terminie produkty o najwyższej
jakości.
Zakres tych kompetencji rozszerzamy w określonym celu: w przyszłości
przejmiemy jeszcze większą odpowiedzialność za koncepcję innowacyjnych
siedzeń, zwiększymy ilości naszych produktów oraz będziemy samodzielnie wytwarzać więcej komponentów niż dotychczas.
Tak wyznaczone cele wymagają od każdego z nas pełnego zaangażowania, a od nas wszystkich bardzo ścisłej współpracy. Pracujemy wprawdzie
w różnych zakładach i w różnych państwach, ale dążymy do jednego celu:
do zabezpieczenia i rozbudowy naszych ośrodków. Nasza globalna obecność jako producent innowacyjnych siedzeń samochodowych o wysokiej jakości jest najlepszą drogą do osiągnięcia tego celu.
Od wydawcy/Spis treści
Nasz zespół
4
Zarządzanie produktem
6
Rozwój techniczny
8
Logistyka
10
Planowanie techniczne/Inżynieria przemysłowa
12
Zabezpieczenie jakości
14
Zakłady
Polkowice/Polska
Wolfsburg/Niemcy
Emden/Niemcy
Hanower/Niemcy
Szanghaj/Chiny
16
18
20
22
24
Dostawy na cały świat
26
Historia
28
Produkty i klienci
30
4
5
Dajemy z siebie wszystko, co
najlepsze dla najlepszych produktów
Nasi klienci mają najwyższe wymagania w zakresie jakości naszych produktów. Równie wiele oczekują od naszych usług dostawczych. Robimy wszystko, aby spełnić te oczekiwania
i w pełni zad owol ić wsz ystkich kl ie n t ó w.
W zespole i w każdym miejscu pracy:
jesteśmy zadowoleni dopiero wtedy,
gdy znajdziemy najlepsze rozwiązanie
Naszą siłą napędową jest chęć bycia coraz lepszym. Wspólnie rozwijamy
i wytwarzamy innowacyjne produkty tak, aby nasi klienci mogli wygodniej
i pewniej siedzieć, a także stale ulepszamy procesy. Nasza praca jest godna szacunku, tzn. wytwarzamy produkty solidne, o trwałej jakości, a stosunek ich cen do naszych usług przekonuje klientów.
Nasz zespół
Jesteśmy świadomi faktu, że podstawowym warunkiem wysokiej wydajności jest przejęcie i ponoszenie odpowiedzialności. Dzień po dniu udowadniamy, że potrafimy być odpowiedzialni. Każdy w swoim miejscu pracy i my
wszyscy wspólnie w zespole.
Produkcja siedzeń jest ambitnym zadaniem:
Jako międzynarodowe przedsiębiorstwo,
to wyzwanie, które podejmujemy każdego dnia
jesteśmy aktywni na całej kuli ziemskiej
6
7
Jutrzejsze rynki
i nasi dzisiejsi klienci
Obsługa klienta ma u nas
najwyższy priorytet
Strategiczne nastawienie na przyszłość wymaga rozwijania
specyficznych produktów dla specyficznych r ynków oraz opra co w a n i a o d p o w i e d n i ch ko n ce p cj i p r o d u kcj i . Ro z wi ja n i e t y ch
koncepcji jest centralnym zadaniem działu zajmującego się zar ządza ni em p ro d u k te m . N ie m n ie j wa ż n e jest za jm owa n ie się
nasz y mi klie n ta m i, d la k t ó r ych ju ż p ro d u ku je my sie d ze n ia.
Wytworzenie naszych produktów w terminie i za odpowiednią cenę wymaga oprócz ogromnego know-how w zakresie rozwoju i produkcji, również
przeprowadzenia licznych procesów administracyjnych, które wiążą się
z zarządzaniem produktami. Wymienić należy tutaj stałą konsultację z naszymi klientami, odpowiadanie na ich zapytania, przygotowywanie ofert
lub ponowną kalkulację.
Natomiast w dziale „Innowacja i rozwój“, zajmującego się zarządzaniem
produktami, obowiązuje zasada wyprzedzania o krok codziennych interesów: gdzie znajdują się rynki rozwojowe przyszłości, jak możemy brać
Zarządzanie produktem
Od sporządzenia oferty do śledzenia terminów:
udział w tym rozwoju i jakie istotne działania należy tu podjąć. Dział zarządzania produktem stale zadaje sobie te pytania i odpowiada na nie z
wielką starannością. Ponieważ odpowiedzi te są podstawą naszej drogi ku
przyszłości.
troszczymy się o wszystkie procesy adminis-
Podstawa działu zarządzania produktem:
Każdy rynek ma inne wymagania.
bezpośredni kontakt ze wszystkimi wy-
My opracowujemy odpowiednie produkty
działami w naszej firmie
tracyjne
8
9
Od idei do produkcji seryjnej
Doskonałe siedzenie zaczyna się w wyobraźni naszych projektantów i na ich deskach kreślarskich lub na komputerze. Centralny zespół projektantów w Wolfsburgu oraz pozostałe zespoły w naszych
filiach w Polkowicach (Polska) i Szanghaju (Chiny) realizują nasze
pomysły lepszych siedzisk jako własne projekty lub produkują gotowe siedzenia na podstawie projektów naszych klientów.
Projektując nasze siedzenia musimy w
optymalny sposób dopasować do siebie
wszystkie części
Wzorcowa konstrukcja:
projektowanie to również praca ręczna
Od wstępnego rozwoju, poprzez konstrukcję i zaprojektowanie pokrowców, budowę prototypu oraz wnikliwe testy, aż
po kontrolę serii produktu panujemy nad całym procesem.
Rozwój techniczny
Poprzez niewielką odległość do zakładów produkcyjnych w Wolfsburgu, Polkowicach i Szanghaju możemy być pewni, że wymagania produkcyjne zostaną odpowiednio wcześnie uwzględnione w projektach nowych produktów. Natomiast poprzez nasze sterowanie projektami mamy stale gwarancję, że zespół projektantów uwzględni wszystkie etapy produkcji i dotrzyma wyznaczonych terminów oraz kosztorysów.
W przyszłości rozbudujemy nasze projekty dotyczące pokrowców na siedzenia, zagłówków, struktury oraz regulacji siedzeń i poprzez kolejne, innowacyjne produkty, dopasowane do rynku i klientów, rozwiniemy międzynarodową orientację naszego przedsiębiorstwa. W ten sposób stworzymy
solidną podstawę naszych filii, skierowanych na przyszłość i wydajność.
Człowiek jako norma:
Wszystkie wytwarzane przez nas siedzenia
upewniamy się, że nasze siedzenia są
poddawane są rozległym testom, zanim prze-
doskonałe pod względem ergonomicznym
kazane zostaną do seryjnej produkcji
10
11
Odpowiednia część w odpowiednim
czasie na odpowiednim miejscu
Stwarzamy logistyczne podstawy,
aby z wielu pojedynczych części
I o c z y wiści e w o dp owi e d n i e j il ości i o o dp owi e d n i e j ja kości .
powstało całe siedzenie
To, co sta n da rd owa ma ks y ma l o g ist y ki w yra ża ce l n i e t y l ko w
kil ku słowa ch , jest w p ra k t yce ba rd zo sko m pl ikowa nym zadaniem. Pr zykładowo z asor tymentu ok. 4.800 pozycji należy dosta rc z yć d o kł ad n ie te c zę ści, k t ó re są a k tu a l n ie p o t r zebn e d o
prod u kcj i .
Ale to nie jedyne wyzwanie logistyki. Zanim odpowiednio wbuduje się pojedyncze komponenty, trzeba je najpierw dostarczyć. Z chwilą zamówienia
na wyprodukowanie danego siedzenia, logistyka rozporządza wymaganymi częściami od serii wstępnej aż do produkcji seryjnej i troszczy się, w porozumieniu ze wszystkimi dostawcami, o dostawy zgodne z potrzebami.
Ponadto dział ten opracowuje ogólny plan wszystkich strumieni logistycznych. Należy wymienić tutaj planowanie realizacji, wyposażenie magazynu, jego wielkość, zarządzanie pojemnikami i wiele innych działań.
Ponadto logistyka odpowiada za obchodzenie się z materiałami, od najmniejszej śrubki aż do ciężkich zespołów siedzeń. Logistyka gwarantuje
zakładom, do których siedzenia dostarczane są bezpośrednio w celu pro-
Logistyka
Wykwalifikowani pracownicy oraz urządze-
dukcji pojazdów, doskonałą obsługę dzięki dostawie Just-in-Sequence, co
znaczy, że odpowiednie siedzenia znajdują się w odpowiednim czasie na
odpowiednim miejscu, w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej jakości.
nia przeładunkowe i transportowe o dużej
Do zadań logistyki należy dostarczanie
Przy dostawie Just-in-Sequence
Gotowe siedzenie w drodze do załadunku
wszystkich części do stanowiska pracy
liczy się każda minuta
mocy gwarantują efektywność procesów logistycznych
12
13
Wydajne i uwzględniające potrzeby
pracowników procesy produkcyjne
G o s p o d a r o w a n i e u r zą d ze n i a m i p r o d u kc y j n y m i j e s t i s t o t n y m
elementem naszego planowania. Pr zyczynia się ono do rozwoju i industrializacji koncepcji produkcyjnych (zgodnie z wymogami klientów) oraz do wyboru odpowiednich środków produkcyjnych z uwzględnieniem innowacyjnych metod produkcji. Po nadto nasi p ra cow n ic y n ie usta n n ie in icju ją p ro ces y ra cjo naliza t o r ski e i t r o szc zą si ę o u r zą d za n i e m i e js c p ra c y w s p o s ó b
ergonomi c z ny i be zp ie c z ny.
Odpowiednie połączenie automatycznych procesów produkcyjnych oraz
ludzkiej pracy jest najważniejszą
dziedziną planowania technicznego
Planowanie techniczne/
Inżynieria przemysłowa
Tylko wówczas, gdy podczas produkcji stosuje się nieustannie najbardziej
efektywną technologię oraz uwzględnia się najnowsze doświadczenia dotyczące organizacji pracy i procesów produkcyjnych, stworzone są warunki konkurencyjnej produkcji na najwyższym poziomie jakości. Po rozpoczęciu produkcji seryjnej (SOP) nasz dział zajmujący się produkcją podejmuje zadanie
udoskonalenia procesów produkcyjnych i dopasowania organizacji pracy.
Ogólnie rzecz biorąc wydział ten odpowiada za cały łańcuch tworzenia wartości siedzenia: od struktury metalowej do kompletnego montażu siedzenia –
i do tego na całym świecie. Dział Planowania technicznego/ Inżynierii przemysłowej ustala również liczby znamienne dotyczące produktywności oraz wypracowuje wspólnie z pracownikami środki mające na celu optymalizację procesu
przebiegu produkcji oraz eliminowanie wszelkiego rodzaju marnotrawstwa.
Spawanie struktur metalowych i ergonomia miejsca pracy: to również pole
działań naszych projektantów
Podstawą optymalnego procesu
Na warsztatach KVP procesy przebiegu
produkcyjnego jest staranne plano-
produkcji są poddawane kontroli oraz
wanie techniczne
ulepszane
14
15
Jakość wynikająca z bezpiecznych
procesów oraz doskonałych uregulowań
Utrzymanie jakości produktów na niezmiennie najwyższym poziomie jest możliwe tylko wówczas, gdy jasno zdefiniowany jest
każdy krok w procesie wytwarzania produktów, a w każdym pojedynczym procesie produkcyjnym obowiązują maksymalne wy magania jakościowe. Zadaniem działu zabezpieczenia jakości
jest troska o to, aby w naszym przedsiębiorstwie wymagania te
były nieustannie spełniane.
Ważny jest tutaj fakt, aby w ścisłym porozumieniu ze wszystkimi, którzy biorą udział w tym procesie, rozpoznać braki i ryzyko w procesie produkcyjnym
oraz w łańcuchu dostawczym, usunąć ich przyczyny oraz sprawdzić skuteczność podjętych kroków. Szczególnie istotne jest tu trwałe ugruntowanie filozofii jakości.
Ponadto do obowiązków działu zabezpieczenia jakości należy kwalifikacja
elementów konstrukcyjnych pod względem wewnętrznych procesów produkcyjnych oraz troska o akceptację tych procesów przez klienta. Odbywa się to
oprócz audytów wewnętrznych także za pomocą środków kontrolnych podczas
Zabezpieczenie jakości
System zarządzania jakością: oczywiście
wszystkie nasze zakłady są certyfikowane
zgodnie z normą ISO/TS 16949
Stale opadająca krzywa ilości usterek i rekla-
stuprocentowego badania zintegrowanego z linią technologiczną lub poprzez
zdefiniowaną próbę losową. O skuteczności zarządzania jakością w firmie Sitech świadczy fakt, że wszystkie nasze zakłady są certyfikowane zgodnie z uznaną na całym świecie normą ISO/TS 16949. Możecie więc Państwo polegać na
naszej jakości. Pod tym względem nasi klienci mogą nam całkowicie zaufać.
macji świadczy o skuteczności naszego systemu zarządzania jakością
Zastosowanie koniecznych środków kontrol-
Po przeprowadzeniu wszystkich procesów
Tylko te siedzenia, które są pod każdym wzglę-
nych oraz przeprowadzanie odpowiednich
kontrolnych część wzorcowa zostaje podda-
dem bez zarzutu, opuszczają naszą halę pro-
testów należy do zadań działu zabezpiecze-
wana powtórnej kontroli wzrokowej
dukcyjną
nia jakości
16
17
Kompletne stelaże siedzeń
Polkowice:
ośrodek naszego centrum kompetencji
W Po l ko wi ca ch nasi p ra co w n i c y p r o d u ku j ą m e ta l o w e s t e la że
struktur metalowych
siedzeń samochodowych. Najnowocześniejsze urządzenia spawa l n i c ze i la ki e r n i c ze , a ta k że n owa t ł o c z n ia za p e w n ia j ą w ys oki pozi om w yda jn ości, bę d ą c y w zo re m na a re n ie m ię d z ynaro d owe j . Po nad to w Pol kowi ca ch , ja ko ce n t r u m ko m p e te n cj i ,
bu dowa ne są p ro to t ypy o ra z roz wija n e w ł asn e st r u k tu r y.
Liczby
Pracownicy
1.600
Powierzchnia
produkcji
32.900 m2
Wydajność/dzień
216.000 części
(wraz z tłocznią)
Produkcja w naszym zakładzie w Polkowicach obejmuje cały łańcuch tworzenia produktu gotowego, np. w tłoczni produkujemy około 150.000 części dziennie. Są one na miejscu spawane, lakierowane i montowane jako
oparcia lub ramy siedzeń. Nasza linia montażowa podzielona jest na cztery działy produkcyjne i składa się z montażu wstępnego i końcowego oparć
oraz z montażu wstępnego i końcowego siedzisk. Jest ona wyposażona we
Zakład Polkowice/Polska
Nasze spektrum produkcji w zakładzie:
projektowanie, tłoczenie, spawanie,
montowanie i lakierowanie
Od 2011 roku stosujemy w naszej firmie we
wszystko, co jest konieczne do nowoczesnej produkcji stelaży metalowych,
a są to: automatyczne stanowiska nitowania, śrubowania oraz łączenia, jak
również stanowiska z robotami spawającymi.
Ogółem 1.600 pracowników, którymi kieruje młoda kadra, wytwarza
dziennie 40.000 metalowych stelaży do naszych pojazdów.
współpracy z Politechniką Wrocławską nowo-
Na kilku liniach produkcyjnych tworzymy
Najlepsze warunki pracy poprzez ergonomiczne
kompletne stelaże siedzeń
udostępnienie materiału w każdym miejscu
czesną laserową technologię spawania, która
stała się podstawową technologią pola kompetencji regulatorów
pracy ręcznej
18
19
Funkcje wykraczające poza zakład
i produkcja skierowana ku przyszłości
Wolfsburg:
samochodowa stolica Niemiec
Centru m ko m p e te n cji w Wol fsbu rg u roz wija i pla n u je in n owac yj n e s yste my si e d ze n i owe na r yn e k m i ę d z yna ro d ow y. W n o w o c ze s n y ch ha la ch p r o d u kc yj n y ch w y t wa r za si ę d zi e n n i e d o
3.500 gotowych do wmontowania kompletów siedzeń, które dosta rc za ne są na taś m ę just-in -s e q u e n ce .
Liczby
Pracownicy
wraz z centrala
1.500
Powierzchnia
produkcji
30.000 m2
Wydajność/dzień
3.700 kompletnych
siedzeń
Około 1.200 pracowników pracuje w systemie trzyzmianowym na kilku liniach
produkcyjnych, które zaprojektowano według najnowszych osiągnięć technicznych-przy czym rytm pracy wyznacza klient. Z czterogodzinnym wyprzedzeniem
żąda się dostarczenia odpowiednich kompletów siedzeń dla danych samochodów. Z kolei po otrzymaniu zamówienia kompletnych siedzeń, dany zakład zgłasza zapotrzebowanie na pokrowce na siedzenia.
Następnie siedzenia są montowane na różnych stanowiskach produkcyjnych
z zastosowaniem tapicerki z tworzywa piankowego oraz szkieletu siedzeń z polskiego zakładu w Polkowicach, dokładnie w zamówionej przez klienta wersji wyposażenia: jako wariant luksusowy z elektryczną regulacją i ogrzewaniem siedzeń
oraz tapicerką skórzaną lub jako wariant standardowy dla modelu podstawowego. Tutaj także wytwarza się zagłówki na siedzenia przednie. Ostatnim krokiem
Zakład Wolfsburg/Niemcy
Zarząd, budynki centrali firmy oraz hale
jest ułożenie kompletu siedzień na paletach transportowych i dostarczenie ich za
pomocą samochodów ciężarowych bezpośrednio na linię montażową klienta.
W Centrum Rozwoju Obić Siedzeń Samochodowych na terenie przemysłowym Heinenkamp przedstawiony został cały proces powstawania tych elementów konstrukcyjnych siedzenia, które są istotne dla komfortowej jazdy.
Na podstawie danych dotyczących wzornictwa modeluje się piankę na siedzenia, następnie ustala się i dygitalizuje fasony, które są wycinane
przez maszynę do cięcia pianki, a w
końcowym etapie na specjalnych maszynach do szycia szyje się obicia
siedzeń.
W sąsiednim Centrum Budowy Prototypów wszystkie komplety siedzeń
są pokrywane tapicerką przed badaNa terenie przemysłowym Heinenkamp
niami dopuszczeniowymi oraz jazdamają swoją siedzibę poszczególne zakłami próbnymi, a przy tym poddawane
dy, takie jak Centrum Budowy Prototypów
są także kontroli pod względem przyi Centrum Rozwoju Obić Siedzeń Samochodatności do produkcji seryjnej oraz
dowych, jak również Warsztaty Kształcepodlegają udokumentowaniu.
niowe oraz Centrum Ergonomiczne
produkcyjne są skupione w jednym miejscu
Nasi pracownicy z największą starannością
wytwarzają produkty wysokiej jakości
20
21
Produkcja liniowa
na miejscu u klienta
Emden:
tam, gdzie inni przyjeżdżają na urlop,
Podob ni e ja k w Wol fsbu rg u , w E m d e n w y t wa r za my ko m pletne
my produkujemy siedziska
si edzenia just-in -s e q u e n ce , t z n . D osta rc za my na l in ię kl ie nta
dokładnie ten wariant wyposażenia, którego on zażąda. Na
dwóch nowo c zesnych l in ia ch p ro d u kc yjnych w y t wa r za my tu w
s y s t e m i e d w u z m i a n o w y m o ko ł o 1 . 1 5 0 ze s p o ł ó w sa m o ch o d o w ych dzi en n ie . Wię kszoś ć z za t r u d n io nych u nas 5 0 0 p ra cowni ków pra cu je w d zia le p ro d u kc yjnym .
Liczby
Pracownicy
500
Powierzchnia
produkcji
15.200 m2
Wydajność/dzień
1.150 kompletnych
siedzeń
1.150 konsole środkowe/deski rozdzielcze
Od lipca 2010 roku rozszerzyliśmy nasz wachlarz produkcyjny na miejscu.
Metodą Just-in-Sequence dostarczamy obecnie z parku produkcyjnego Fryzja konsole rozdzielcze do nowego Passata w przeciągu tylko 68 minut na
linie technologiczne. Wraz z siedzeniami, deskami rozdzielczymi oraz dru-
Zakład Emden/Niemcy
W nowej hali w parku przemysłowym Fryzja
gim nowym produktem, konsolą środkową, produkujemy w ten sposób
największą część powierzchni samochodu, która jest spostrzegana przez
klienta.
montuje się dziennie ponad 1.000 konsoli
Siedzenia produkowane są precyzyjnie
Konsole środkowe do nowego Passata są
według wymagań naszych klientów
także wytwarzane w Emden
środkowych/desek rozdzielczych
22
23
Wyspy produkcyjne
Hanower:
miasto znane z targów i kongresów
W p r ze ci wi e ńst wi e d o p ozosta ł ych d wó ch n i e m i e cki ch za kł a dów, w Hanowerze produkujemy siedzenia na wyspach produkc y j n y c h , t z n . Ws z y s t k i e c z y n n o ś c i w y k o n y w a n e s ą t u t a j n a
jedny m stan owisku .
W naszym zakładzie w Hanowerze produkujemy siedzenia na wyspach produkcyjnych. Oznacza to, że gotowe siedzenia trafiają najpierw do magazynu, bufora sekwencji, a stamtąd są udostępniane klientowi na taśmę produkcyjną. W związku z ogromną różnorodnością wariantów samochodów,
także nasze produkty charakteryzują się bardzo wysoką złożonością.
Liczby
Pracownicy
320
Powierzchnia
produkcji
8.500 m2
Wydajność/dzień
630 kompletnych
siedzeń
Zakład Hanower/Niemcy
Ambitna działalność:
na wyspach produkcyjnych budowane
są kompletne siedzenia
Gotowe siedzenia transportowane są
Z bufora sekwencji do pojazdu.
do bufora sekwencji magazynu
Zamontowane już siedzenia w VW T5
24
25
Stelaże metalowe
i kompletne siedzenia
Szanghaj:
największa metropolia gospodarcza Chin
Zakład w Chinach jest naszym multitalentem. Oprócz komplek-
jest doskonałą lokalizacją dla rynków na
s owe j p ro d u kcj i , za d o m o wi ł si ę tu sz yb ko ro s ną c y d zia ł ro z -
Dalekim Wschodzie
w o j u . To tu ta j nasz ze s p ó ł p ra c u j e w s p ó l n i e z kl i e n ta m i na d
now y mi pro d u k ta m i. Po d je d nym da ch e m p ro d u ku je się stelaże si edzeń i ko m ple tn e sie d ze n ia .
W Szanghaju, najważniejszym centrum gospodarczym Chin, znajduje się siedziba firmy Sitech Dongchang. Spółka ta, założona przez nas jako Joint Venture w 2004 roku, przeprowadziła się w roku 2008 do nowo wybudowanego i wyposażonego w najnowocześniejszą technologię zakładu. Pracownicy firmy dos-
Liczby
Pracownicy
600
Powierzchnia
produkcji
20.000 m2
Wydajność/dzień
700 kompletnych
siedzeń
2.200 komponentów
stelażowych
Produkcja przy użyciu nowoczesnych urządzeń i w nowych halach
Zakład Szanghaj/Chiny
Szerokie spektrum wydajności w Baoshan,
tarczają komplety siedzeń Just in Time naszym klientom ze spółki Szanghaj
Volkswagen. Zamówione stelaże siedzeń produkowane są w większości samodzielnie, w kompleksie produkcyjnym o powierzchni około 20.000 m2.
Do produkcji naszych siedzeń na najwyższym poziomie używa się tu nowoczesnych urządzeń pomiarowych 3D oraz wielofunkcyjnej aparatury testowej.
Szanghaj. Kompletne siedzenia wytwarzane
W zakładzie pracujemy nad rozwojem
Wykwalifikowani i wysoko zmotywowani
Przy produkcji naszych siedzeń każdy
razem z naszymi klientami
pracownicy są gwarancją jakości naszych
ruch ręki musi być dopracowany
produktów
są z samodzielnie wyprodukowanych stelaży
26
27
Zakłady, klienci, kanały dystrybucji
Nasze produkty są obecne na cał ym świecie. Zaopatrujemy nie
ty l ko kl i en t ó w w Eu ro p ie , le c z ta k że na in nych ko n t yn e n tach.
Bez względu na to, w jakim miejscu potrzebne są stelaże, komponenty l u b ko m ple t y sie d ze ń , d osta rc za my zawsze p ro d uk ty
o na j w y ższe j ja kości.
Ameryka. Ameryka Południowa należy do najszybciej rosnących rynków
świata. Filie Volkswagena w Argentynie są zaopatrywane przez zakład metalowy Sitech w Polkowicach w Polsce w metalowe stelaże siedzeń do Volkswagena Amaroka.
Afryka. O kilku lat marka Volkswagen wytwarza w mieście Port Elizabeth
w Południowej Afryce samochody na rynki półkuli południowej. Ponadto firma Volkswagen South Africa produkuje obecnie wszystkie pojazdy z kierownicą po prawej stronie dla marki Polo na cały rynek światowy. W kooperacji
z lokalnym partnerem nasza spółka Sitech zaopatruje firmę Volkswagena
w komponenty stelaży, które są używane w jej wachlarzu produkcyjnym.
Europa. Nasi klienci w Europie korzystają z silnej obecności firmy Sitech na
tym kontynencie. W niemieckich filiach koncernu Volkswagena w Emden,
Rosja
Chiny
Argentyna
Afryka Południowa
Logo Sitech Sitztechnik GmbH oznacza nasze
zakłady, chorągiewki symbolizują natomiast
zakłady naszych klientów
Dostawy na cały świat
Wolfsburgu oraz w Hanowerze nasza spółka Sitech produkuje komplety siedzeń i dostarcza je klientom metodą Just-in-Sequence bezpośrednio na taśmy montażowe pojazdów. W zakładzie w Emden Sitech montuje ponadto
konsole środkowe i deski rozdzielcze do nowego Passata oraz Passata CC.
Nasz nieustannie modernizowany zakład w Polkowicach rozszerza każdego roku portfolio produktów o stelaże i komponenty wielu nowych modeli pojazdów, które schodzą z taśm wielkich koncernów w całej Europie.
Volkswagen Pamplona i Bratysława, Audi Ingolstadt, SEAT Martorell, Škoda
Mlada Boleslav i Kvasiny, Porsche i Volkswagen RUS w Kałudze to tylko niektóre
z koncernów, którym Sitech dostarcza stelaży do siedzeń samochodowych.
Azja. Siedziby największych klientów Sitech na tym kontynencie są zlokalizowane w Chinach. W celu spełnienia rosnących potrzeb klientów nasza
spółka Sitech Dongchang, założona w 2004 roku w Szanghaju, przeniosła
się w roku 2008 do nowo wybudowanego zakładu produkcyjnego.
Przy pomocy wysoko rozwiniętej pod względem technologicznym metody produkcji w firmie Sitech w Szanghaju wytwarza się metalowe struktury
oraz komplety siedzeń dla takich modeli pojazdów jak Volkswagen Tiguan
i Touran, Škoda Octavia oraz Superb, a następnie dostarcza się je metodą
Just-in-Time klientowi.
Rosja
Niemcy
Polska
Czechy
Słowacja
Hiszpania
Struktury siedzeń z Polkowic są następnie przetwarzane w niemieckich zakładach oraz w
Szanghaju w komplety siedzeń i w takiej formie dostarczane naszym klientom. Klientów w
pozostałych krajach zaopatrujemy w struktury i komponenty siedzeń
Nasze produkty dostarczamy klientom w
Ameryce, Afryce, Europie i Azji
28
29
1998 – wówczas wszystko się zaczęło
Chocia ż nasza f ir ma jest stosun kowo m ł o da , m oże my p o chwal i ć si ę b oga tą h isto r ią . Ko r ze n ie S ite ch sięga ją c zas ó w, ki e d y
produkowano jeszcze Volkswagena Garbusa. Produkty zmienił y si ę z bi eg ie m c zasu – nasze w ymaga n ia d o t yc zą ce p e r fe kcji
i na j w y ższe j ja kości p ozosta ł y.
1998 dn. 07 kwietnia spółki Volkswagen AG i KWD GmbH założyły Sitech
Sp. z o. o. w polskim mieście Polkowice.
1999 rozpoczęła się produkcja pierwszych części do Volkswagena PQ24
i A03 w Polkowicach.
2001 założono spółkę Sitech GmbH w Niemczech. W dzielnicy Sandkamp
w Wolfsburgu powstają cztery własne hale produkcyjne.
2003 Sitech zostaje stuprocentową spółką córką firmy Volkswagen AG.
2004 w zakładzie w Emden przejęto produkcję siedzeń. Ponadto założono
spółkę Sitech Dongchang w Szanghaju (Chiny). Jednocześnie w Polsce uruchomiona zostaje nowa tłocznia, w której produkuje się dziennie około
150.000 części tłoczonych.
Historia
W Polkowicach i Wolfsburgu powstają nasze
pierwsze miejsca produkcyjne
Uroczyste obchody dziesiątej rocznicy istnienia zakładu w Polkowicach
2005 swoją działalność rozpoczyna Centrum Rozwoju Siedzeń (SIEZ) w Wolfsburgu. W ten sposób Volkswagen połączył kompetencje w zakresie siedzeń
spółki Sitech, samochodów osobowych marki Volkswagen oraz pojazdów
użytkowych Volkswagena.
2007 przejęto produkcję siedzeń do pojazdów użytkowych marki Volkswagen w Hanowerze. W zakładzie w Wolfsburgu świętowano wyprodukowanie
dwumilionowej jednostki siedzenia.
2008 Sitech Sp. z o. o. obchodzi dziesiątą rocznicę swojego istnienia. Z tej
okazji odbyło się wielkie święto dla pracowników wraz z ich rodzinami
i dziećmi. W uroczystościach wzięli udział także liczni przedstawiciele miasta Polkowice, jak również przyjaciele, koledzy i partnerzy w biznesie.
2009 otwarto nową fabrykę zlokalizowaną w Szanghaju, Chiny.
2010 otwarto nową halę w parku przemysłowym Fryzja w Emden. Od września wytwarzane są tutaj konsole środkowe i deski rozdzielcze do marek
Passat B7 i Passat CC.
2011 Z okazji dziesiątej rocznicy istnienia spółki Sitech Sitztechnik GmbH
w Wolfsburgu obchodzi Dzień Drzwi Otwartych.
30
31
Bezpiecznie, wygodnie, innowacyjnie –
nasza technika siedzeń tworzy wzorce
Nasi klienci – Obecnie dostarczamy
siedzenia do następujących pojazdów
Volkswagen
Golf
Golf Plus
Passat
Passat CC
Polo (stelaże)
Tiguan
Touareg (stelaże)
Touran
Škoda
Fabia (stelaże)
Octavia (stelaże)
Roomster (stelaże)
Superb (stelaże)
SEAT
Altea (stelaże)
Toledo (stelaże)
Volkswagen
(samochody
Użytkowe)
Caddy (stelaże)
Audi
A4 (stelaże)
Porsche
Q7 (stelaże)
T5
Amarok (stelaże)
Cayenne (stelaże)
Produkujemy siedzenia i stelaże samochodowe do wielu pojazdów, przy
N owoc zesn e sie d ze n ia sa m o ch o d owe są in te l ige n tnym i s yste -
czym poziom jakości jest zawsze tak
ma mi , które ch ro n ią pasa że ró w p o ja zd u i u m ożl iwia ją im wy-
samo wysoki
godną ja zd ę . Wsz ystkie sie d ze n ia , k t ó re p ro d u ku je my, p osiada j ą te cechy i da ją nasz ym kl ie n to m p e w n oś ć , że ich p o jazd y
zostały wyposażone w siedzenia na najwyższym poziomie. Dzięki t e m u j e s t e ś m y p e w n i , że d o ta ki ch sa m o ch o d ó w Pa ńs t w o
zawsze chę tn ie wsiąd ą .
Aby zaoferować naszym klientom takie usługi, nasi eksperci pracują wspólnie w ciągu całego procesu powstawania produktu. Przy rozwoju i produkcji naszych siedzeń uwzględniają oni najnowsze wyniki badań dotyczące
materiału, klimatu oraz wypadków. Także aktualny stan wiedzy w dziedzinie ergonomii i ortopedii jest brany pod uwagę przy wytwarzaniu naszych
produktów.
Produkty i klienci
Dostarczamy siedziska w wielu wariantach
wyposażenia
Kto podróżuje samochodem docenia dobre,
Dowodem na to, że ten wysiłek się opłaca, są wyniki testów, w których nasze siedzenia zostały wielokrotnie wyróżnione w niezależnych czasopismach
motoryzacyjnych. Dajemy z siebie wszystko, aby nasi klienci nadal mogli
wykorzystywać tę zaletę w swoich pojazdach.
Wariantowość: jedna z wielu
cech naszych siedzeń
praktyczne i komfortowe siedzenia
Sitech Sitztechnik GmbH
Stellfelder Str. 46
38442 Wolfsburg, Niemcy
Telephone +49 53 61 9-80 100
Telefax +49 53 61 9-57 80 100
[email protected]
www.sitech-sitztechnik.de
Sitech Sp. z o. o.
ul. Strefowa 2
59-101 Polkowice, Polska
Telephone +48 76 726 70 00
Telefax +48 76 726 70 70
[email protected]
www.sitech.com.pl
Sitech Dongchang Automotive Seating Technology Ltd.
Baoshan Urban Industrial Park
No. 1658, Fengxiang Rd.
Shanghai 200444, ChRL China
Telephone +86 21 36 16 16 00
Telefax +86 21 36 16 16 06
[email protected]
www.sitech-dongchang.com

Podobne dokumenty