nasza gmina nr 99 - Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie

Komentarze

Transkrypt

nasza gmina nr 99 - Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie
NASZA GMINA
•
CZERWIEC-LIPIEC 2014
fot. Marcin Sztejn
GMINA WYZNANIOWA ŻYDOWSKA W KRAKOWIE
Powrót do tradycji
Rabin Eliezer Gurary został pierwszym po drugiej
wojnie światowej nominowanym Rabinem Krakowa
Nr 99
NASZA GMINA – CZERWIEC – LIPIEC 2014
POWRÓT
DO TRADYCJI
W
dniu 15 czerwca 2014 odbyła się
w synagodze Tempel uroczystość
nominacji rabina Eliezera Gurarego na
urząd Rabina Krakowa. Takiej oficjalnej
nominacji z tradycyjnym ceremoniałem,
nie miał dotychczas żaden z rabinów
zatrudnianych przez krakowską żydowską
Gminę po wojnie. Ostatnim nominowanym
Rabinem Krakowa był w okresie
międzywojennym Josef Nechemia Kornitzer,
pełnił tę funkcję od 1925 do1933 roku.
Zarząd Gminy zorganizował tę uroczystość w synagodze Tempel. Zgromadzili się tam przedstawiciele
władz samorządowych, rektorzy wyższych uczelni,
konsulowie Francji, Austrii i USA, Naczelny Rabin
Galicji i rabini z innych miast Europy i z Izraela,
oraz społeczność żydowska naszego miasta i zagraniczni goście.
Ceremonia odbyła się zgodnie z historyczną tradycją
i miała bardzo podniosły charakter. Przy dźwiękach
szofaru, do synagogi wprowadził rabina Eliezera
Gurarego Przewodniczący Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej Tadeusz Jakubowicz. Powitał on
przybyłych gości i powiedział: mamy dzisiaj bardzo
Rabin Krakowa Eliezer Gurary
fot. Marcin Sztejn
2
NASZA GMINA – CZERWIEC – LIPIEC 2014
uroczysty dzień, cieszmy się nim i bądźmy wszyscy,
nie tylko w tym dniu, zawsze razem. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski w swoim przemówieniu
podkreślił, że po raz pierwszy od 80 lat Kraków znowu ma Rabina. Oznacza to, że historia zatacza koło,
życie żydowskie w Krakowie się odradza.
Przekazanie zwierzchnictwa religijnego podkreślone zostało przez symboliczne nałożenie przez Rabina Holonu i Rabina Maale Efraim nowego tałesu na
ramiona Rabina Krakowa, po czym wypowiedział
on błogosławieństwo: Baruch Ata Adonaj Eloheinu
melech haolam, szehechejanu wekijemanu wehigianu lazman haze, powtórzone następnie śpiewnie
przez kantora.
Michał Samet - Przewodniczący Filii Związku
Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Gdańsku odczytał Świadectwo Rabinackie w języku polskim.
W dokumencie tym napisano m.in.:
Małgorzata Jantos – wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Krakowa, Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski
Dzisiaj, w niedzielę 17 siwan 5774 roku, zebraliśmy się wspólnie z radością i czcią, Przewodniczący Gminy Żydowskiej w Krakowie i Zarząd wraz
z członkami społeczności, w obecności naczelnych
rabinów, zwierzchników zgromadzeń Jisraela, aby
uroczyście mianować naszego nauczyciela rabina
Eliezera Gurarego na urząd Rabina Krakowa. Oby
Bóg obdarzył go siłą i wytrwałością dla przywrócenia Koronie Tory jej dawnej świetności, i oby jego
praca była błogosławieństwem dla naszego miasta
i dla Żydów całej Polski.
Certyfikat podpisał Prezes Gminy Wyznaniowej
Żydowskiej Tadeusz Jakubowicz, Naczelny Rabin
Galicji Edgar Gluck oraz inni rabini.
Przemawiało wiele osób a na zakończenie Rabin
Krakowa Eliezer Gurary powiedział: Dzisiaj mamy
historyczny moment aby ogłosić, że Kraków jest
dla Żydów miejscem żywym, oddychamy żydowską tradycją nie tylko w muzeach, ale na co dzień.
Kiedy widzę jak młodzi wchodzą do synagogi, nakładają tałes i tefilin, nasze córki zapalają świece
szabatowe i tworzą żydowskie domy, a wszyscy razem świętujemy Szabat, Pesach, Chanukę, mówię
– tu judaizm jest żywy. Dziękuję wszystkim, którzy przyszli dziś do tej synagogi uszanować naszą
Gminę i naszą religię, i muszę Wam powiedzieć, że
lubię być w Krakowie, lubię być w Polsce i lubię
być razem z wami.
prof. Andrzej Mania – Prorektor UJ
prof. Wojciech Nowak – Rektor UJ
Nastrój uroczystości podkreślały pieśni w języku
hebrajskim, a szczególnie wykonana przez kantora modlitwa żydowska Ani Ma’amin oparta na
średniowiecznym tekście Majmonidesa Trzynaście
zasad wiary, opisującym podstawy wiary judaizmu.
Oficjalne mianowanie przez Gminę Rabina Krakowa wiele dla nas znaczy, jest powrotem do tradycji,
a zarazem to ważny akt zaznaczenia roli i pozycji
w Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie.
Krystyna Podgórska
3
NASZA GMINA – CZERWIEC – LIPIEC 2014
PASJA,
KREATYWNOŚĆ
fot. Marcin Sztejn
4
I ARTYZM
L
eopold Kozłowski – Kleinman, członek
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej
w Krakowie otrzymał tytuł Honorowego
Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta
Krakowa. Mianowanie to odbyło się podczas
uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa,
28 maja 2014.
Leopold Kozłowski – Kleinman, znany na całym
świecie kompozytor, dyrygent, pianista, urodził się
26 listopada 1918 r. w Przemyślanach koło Lwowa.
Tradycje klezmerskie w jego rodzinie przekazywane
były z pokolenia na pokolenie. Po ukończeniu szkoły
muzycznej w rodzinnym mieście, rozwijał swój talent muzyczny w lwowskim konserwatorium, w klasie fortepianu u słynnego prof. Tadeusza Majerskiego. W czasie II wojny światowej jego rodzice oraz
brat zostali zamordowani, a on przebywał najpierw
w getcie przemyślańskim a później w niemieckim
obozie pracy w Kurowicach, z którego po kilku miesiącach uciekł do oddziału Armii Krajowej. Później
wstąpił do Wojska Polskiego i przeszedł cały szlak
bojowy przez Berlin do Łaby.
Po wojnie ukończył studia dyrygentury instrumentalno – wokalnej w krakowskiej Państwowej Wyższej
Szkole Muzycznej. Był kierownikiem artystycznym
i pierwszym dyrygentem Zespołu Pieśni i Tańca Krakowskiego Okręgu Wojskowego oraz kierownikiem
muzycznym Teatru Żydowskiego w Warszawie i cygańskiego zespołu Roma. Po 1989 roku, swoje życie
artystyczne związał z muzyką żydowską.
Artysta otrzymał honorową nagrodę Academy of Television Art.&Science „Emmy” oraz nadany przez
Ministra Kultury medal Zasłużony Kulturze „Gloria
NASZA GMINA – CZERWIEC – LIPIEC 2014
Leopold Kozłowski – Kleinman,
Prezydent Krakowa
Jacek Majchrowski
fot. Krystyna Podgórska (4)
Artis”. Posiada również Krzyż Kawalerski Polonia
Restituta, Krzyż Walecznych, Krzyż Partyzancki,
Złoty Krzyż Zasługi oraz wiele innych odznaczeń
polskich i zagranicznych.
Podczas uroczystości w siedzibie UMK, Przewodniczący Rady Miasta Bogusław Kośmider powiedział:
Tytułem Honorowego Obywatela Miasta Krakowa
obdarza się ludzi wybitnych i wyjątkowo zasłużonych dla miasta. Jest on zaszczytnym dowodem
uznania dla osób będących autorytetem moralnym,
mającym szczególnie trwały i niepowtarzalny wkład
w historię, rozwój, znaczenie i sławę miasta. Osobom, które swoim talentem i kreatywnością rozwijają i utrwalają ponadczasowe treści i idee zawarte w
wielowiekowym dorobku miasta.
Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krakowa
otrzymuje dziś Leopold Kozłowski – Kleinman,
gdyż jest najdoskonalszym reprezentantem wymie-
5
Przewodniczący Rady Miasta
Bogusław Kośmider
nionych wartości. Mieszkańcy Krakowa pragną w
ten sposób wyrazić najwyższe uznanie dla pianisty,
kompozytora, dyrygenta, a przede wszystkim dla
najwspanialszego klezmera Krakowa, Polski i całego
świata. Jesteśmy ogromnie dumni, że postać ostatniego, legendarnego klezmera kojarzy się z Krakowem, a nasze miasto stało się dzięki niemu przepełnione wielokulturowością i pięknem artystycznym.
Szanowny Honorowy Obywatelu, w imieniu wszystkich zebranych życzę Panu, według tradycji żydowskiej, co najmniej 120 lat życia w zdrowiu, z niezmienną pasją, kreatywnością i artyzmem.
Zarząd i członkowie Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie dołączają się do tych życzeń.
Krystyna Podgórska
6
NASZA GMINA – CZERWIEC – LIPIEC 2014
Przekazać
prawdę
J
an Karski urodził się w Łodzi w 1914 roku.
W stulecie jego urodzin, zgodnie z uchwałą
Sejmu, rok 2014 jest Rokiem Jana Karskiego.
W ramach obchodów Dni Karskiego
w Krakowie, w dniu 3 lipca 2014 odbyło
się spotkanie z prof. Adamem Rotfeldem –
ocalonym z Holokaustu, byłym ministrem
spraw zagranicznych RP, zorganizowane przez
Stradomskie Centrum Dialogu i Muzeum
Historii Polski.
Jan Karski, naoczny świadek Zagłady, jako kurier
Polskiego Państwa Podziemnego osobiście dostarczył szczegółowe raporty o działaniach Niemców
wobec ludności żydowskiej przedstawicielom władz
brytyjskich, jak również przedstawił Prezydentowi
USA Rooseveltowi fakty o przeprowadzonej przez
nazistów zagładzie warszawskiego getta w 1943 r.
Te jego działania nie spowodowały jednak interwencji aliantów.
Podczas spotkania w SCD prof. Rotfeld nakreślił sylwetkę Jana Karskiego i okoliczności jego misji:
„Karski nie zapobiegł w żadnej mierze zagładzie Żydów. Karski zrobił bardzo dużo aby tę zagładę powstrzymać, ale umierał z przekonaniem, że to była
misja niespełniona, niedokończona. Jego wielkość
polega na tym, że on, który tak wiele zrobił, żeby do
tego doprowadzić, w istocie rzeczy miał poczucie, że
podjął się zadania, które było niewykonalne i miał
do siebie pretensje, że on widocznie nie umiał przekonać tych swoich rozmówców, którzy decydowali o
losach świata.
Karski - jako młody, szlachetny człowiek, reagował w
sposób jednoznaczny. To nie był człowiek, który szu-
kał dla siebie wygodnego miejsca, kariery. Ponieważ
znał obce języki powierzono mu pracę w konspiracji,
żeby przygotowywał biuletyny informacyjne. Ale po
dwóch tygodniach uznał on, że ta praca jest dla niego bez sensu. Prosił, żeby go posłać tam, gdzie jest
ryzyko, uzyskał to. Nie tylko ryzykował, ale jak wiadomo był torturowany, uratowano mu dwukrotnie
życie. Ale przecież on jechał - nie jako reprezentant
społeczności żydowskiej. Ta misja związana ze społecznością żydowską była wynikiem tego, że przywódcy społeczności żydowskiej dowiedzieli się, że
będzie kurier, który pojedzie i oni go poprosili żeby
poinformował… Ale jego głównym zadaniem było
prof. Aleksander Skotnicki
NASZA GMINA – CZERWIEC – LIPIEC 2014
fot. Krystyna Podgórska (4)
prof. Adam Rotfeld
7
Zygmunt Rolat
Spotkanie prowadził prof. Aleksander Skotnicki,
informowanie o stanie nastrojów, o sytuacji społektóry w komentarzu do fotografii z Białego Domu
czeństwa polskiego. On ze społecznością żydowską
powiedział: kiedy w roku 2012 Jan Karski został
praktycznie nie miał żadnego innego kontaktu z wypośmiertnie uhonorowany Medalem Wolności – najjątkiem tego, że pamiętał swoich kolegów z Łodzi.
wyższym cywilnym odznaczeniem w USA, właśnie
(I pamiętał ich do końca życia. Pamiętał nazwiska
prof. Adam Rotfeld odebrał ten medal
i wspominał tych, którzy zginęli i tych,
z rąk Prezydenta Baracka Obamy. Jak
którzy przeżyli). Jak już podjął się tej
napisano w deklaracji; w mieniu narodu
misji, to postanowił na własne oczy
amerykańskiego, dla uznania nie tylko
zobaczyć, żeby przekazać tę prawdę w
wielkości Jana Karskiego, ale również
sposób nie podlegający dyskusji. Barbohaterstwa narodu polskiego podczas
dzo wiele osób się oburza na to, że nie
drugiej wojny światowej.
zrozumiał go ani Frankfurter, kiedy on
uprzedził go o czym ma zamiar rozmaW spotkaniu uczestniczyli również:
wiać z Rooseveltem, nie interesowało to
również: Zygmunt Rolat, Leopold Kospecjalnie Roosevelta, nie interesowało
złowski – Kleinman, Prezes krakowto Churchilla. Chcę powiedzieć, że trzeskiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej
ba zawsze postawić się w sytuacji tych prof. Karol Badyna
Tadeusz Jakubowicz, b. Konsul Geneosób. Otóż te osoby, w tym momencie
ralny RP w Nowym Jorku Krzysztof W.
stanęły przed zadaniem zniszczenia III
Kasprzyk, oraz profesor Akademii Sztuk Pięknych
Rzeszy, to były cele wojny. Kiedy Karski mógłby
w Krakowie Karol Badyna - twórca kolejnej odlauznać, że jego misja została spełniona? Gdyby on
nej z brązu ławki z postacią Jana Karskiego, któprzekonał Churchilla i Roosevelta, że wśród celów
ra stanęła tymczasowo przed Galerią Stradomskiewojny ma być uratowanie tych jeszcze nie zamorgo Centrum Dialogu. Docelowo, rzeźba ta ma być
dowanych Żydów. Otóż oni nie chcieli takiego celu
umiejscowiona na ulicy Szerokiej, obok wejścia do
wojny. Roosevelt powiedział mu – jak my doprowasynagogi Remu.
dzimy do zwycięstwa, to będzie również z korzyścią
dla Żydów…”
Krystyna Podgórska
8
NASZA GMINA – CZERWIEC – LIPIEC 2014
Post 17 tamuz – 15 lipca 2014
Tisza beAw 9 aw – 5 sierpnia 2014
Wygnańcem jest Juda przez nędzę i ciężką niedolę,
mieszka pomiędzy ludami, nie zaznał spoczynku;
dosięgli go wszyscy prześladowcy pośród ucisku.
(Księga Ejcha, Tren 1:3).
Czas między siedemnastym dniem miesiąca tamuz
a dziewiątym dniem miesiąca aw nazywa się „trzema tygodniami”. Jest to okres żałoby po zniszczeniu
Jerozolimy i świątyni. Siedemnasty dzień tamuz to
dzień postu, ponieważ tego dnia, w różnych okresach, wydarzyło się pięć następujących rzeczy: Mojżesz zniszczył tablice, kiedy zobaczył złotego cielca,
przez czterysta lat codziennie składano w świątyni
na ołtarzu tak zwaną wieczną ofiarę ale zaprzestano
tej praktyki, ponieważ nie było zwierząt potrzebnych
do składania ofiary, tego dnia zburzono również mur
otaczający Jerozolimę i rozpoczął się atak na miasto,
w tym czasie człowiek imieniem Apostamus podarł
Torę i wrzucił ją do ognia, piątą rzeczą, która się
wtedy wydarzyła, było bałwochwalstwo, ponieważ
wstawiono do świątyni celem, przed którym bito pokłony w miejscu, które przeznaczone jest Bogu i tylko Jemu można oddawać w świątyni cześć.
W ciągu tych trzech tygodni nie organizujemy wesel
i innych imprez, nie chodzimy do fryzjera, nie golimy
się, nie słuchamy rozrywkowej muzyki, nie kupujemy
i nie ubieramy nowych ubrań, nie czynimy błogosławieństwa szehechejanu (z wyjątkiem Szabatu). W tym
czasie czytamy „Haftarę” (trzy części zwane „Trzema
tygodniami nieszczęść” - każda na jeden Szabat).
Od pierwszego dnia miesiąca aw (Rosz Hodesz Aw)
zaczyna się czas nazywany okresem „dziewięciu
dni”. Talmud podaje, że kiedy zaczyna się miesiąc
aw - powinniśmy się mniej weselić. Przez te dni
nie wolno robić wielu rzeczy: nie jemy mięsa, nie
radujemy się i nie sprawiamy sobie przyjemności,
nie wykonujemy prac remontowych, nie kupujemy
mieszkań itp.
Dziewiątego dnia miesiąca aw rozpoczynamy post,
jeden z najważniejszych postów dla narodu żydowskiego. Zaczyna się on w nocy i trwa około dwudziestu pięciu godzin. Tego dnia nie wolno nam jeść, pić,
zakazane jest też mycie się, płukanie ust, używanie
kosmetyków, noszenie nowej odzieży i skórzanego
obuwia, zabronione są wszelkie przyjemności i działania dające radość. Unikamy wysokich krzeseł, a
siadamy tylko na tych niskich.
Dziewiątego dnia miesiąca aw spalono obie świątynie w Jerozolimie. Siódmego dnia miesiąca aw na
polecenie babilońskiego króla Nabuchodonozora
rozpoczęto niszczenie Jerozolimy, zaś dwa dni później spalono Pierwszą Świątynię, płonęła ona przez
dwadzieścia cztery godziny. Piękna monumentalna
budowla zamieniła się w pył, dziesiątki tysięcy ludzi
zginęło lub dostało się do niewoli babilońskiej.
Druga Świątynia została zniszczona przez Rzymian.
Cesarz Rzymu wysłał wielką armię pod wodzą okrutnego Tytusa. Otrzymał on zadanie zniszczenia Jerozolimy, w odciętym od świata mieście ludzie umierali
z głodu i pragnienia. Świątynia spłonęła dziewiątego
dnia miesiąca aw.
W Szabat po dziewiątym dniu miesiąca aw następuje
siedem tygodni pocieszenia, dlatego czytamy siedem
rozdziałów Haftary, mówiącej o pocieszeniu.
Rabin Eliezer Gurary
Zniszczenie Świątyni Jerozolimskiej,
Francesco Hayez
NASZA GMINA – CZERWIEC – LIPIEC 2014
9
NASZE ŻYDOWSKIE ŻYCIE
Maja Kowalska urodziła również bliźniaki – synka
i córeczkę. Drugiego lipca, jeden z najsłynniejszych
kantorów żydowskich na świecie Benzion Miller, który jest także mohelem, dokonał obrzezania synka Mai
i Jakuba Kowalskich. Ceremonię Brit Mila zorganizował
Rabin Krakowa Eliezer Gurary w synagodze Izaaka.
Z
apowiada się ślub pod chupą członka Gminy Jana Rympla. Narzeczeni zapraszają nas
na tę uroczystość: Dorota Dudek i Jan Rympel wraz
z Rodzicami serdecznie zapraszają członków Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie na uroczystość zawarcia związku małżeńskiego, która odbędzie
się 24 sierpnia 2014 roku o godzinie 14.00 w Synagodze Tempel przy ulicy Miodowej 24 w Krakowie.
Wszystkich, którzy pragnęliby obdarować nas kwiatami
prosimy, aby zechcieli zamienić ten gest na podarowanie lektur szkolnych, które przekażemy na rzecz Szkoły
Podstawowej Dialogu Kultur Etz Chaim.
(Niepubliczna Szkoła Podstawowa Dialogu Kultur Etz
Chaim, powstała na bazie Szkoły Lauder etz Chaim. Od
września 2012 organem prowadzącym Szkołę przy ul.
Żelaznej 57 we Wrocławiu jest Fundacja Dialogu Kultur Etz Chaim. )
M
łodzi członkowie
Gminy, w zdwojonym tempie nadrabiają
zaległości demograficzne. Ponad pół roku temu
Iwona Wejman została
szczęśliwą mamą dwóch
córeczek – bliźniaczek.
Pod koniec czerwca,
Z
arząd Gminy przywiązuje
wielką
wagę do wczesnej edukacji żydowskiej dzieci.
Od czerwca 2014, objął
patronat nad prowadzoną przez krakowskie
Żydowskie
Stowarzyszenie Czulent Szkółką
Niedzielną. Odbyły się
już 4 spotkania, podczas
których dzieci poznają
tradycję żydowską, rozpoczęły naukę języka
hebrajskiego, zdobywają
podstawy judaizmu – opowiada im o tym Rabin Krakowa Eliezer Gurary, są też zajęcia plastyczne, wycieczki, dużo zabawy i koszerne posiłki. Szkółka Niedzielna
wznowi działanie po przerwie wakacyjnej, koordynatorka programu z ramienia Czulentu przyjmuje już zapisy na rok szkolny 2014/15.
NASZA GMINA – CZERWIEC – LIPIEC 2014
P
fot. Krystyna Podgórska
rzez cały tydzień
odbywał się w Krakowie 24. Festiwal Kultury Żydowskiej. Jak co
roku, na wiele festiwalowych wydarzeń Gmina udostępniła swoje
obiekty. Aby podkreślić,
że krakowska Gmina nie
czerpie profitów z biletowanych imprez Festiwalu
( jak niekiedy sądzą festiwalowi goście), Zarząd
zdecydował o ustawieniu
przed niektórymi należącymi do Gminy obiektami tablice informujące, że udostępniane są one w tym czasie
nieodpłatnie.
P
fot. Krystyna Podgórska
odczas
Festiwalu Przed rozpoczęciem modlitwy
życie Gminy prze- szabatowej w synagodze Kupa
biegało swoim normalnym trybem, nabożeństwa i kolacje szabatowe
odbywały się jak zwykle w synagodze Kupa.
Czwartego lipca gościliśmy tam na kolacji członków
żydowskiej gminy w Brnie.
C
zasem spotykają nas też przykrości. Przed rozpoczęciem ceremonii nominacji Rabina Krakowa, przed synagogą Tempel pojawiło się pięciu nieżydowskich wolontariuszy z JCC. Protestowali – sami
chyba nie wiedząc przeciwko czemu - bo z napisami, że nie są antysemitami i kochają Żydów - starali
się tą pikietą zakłócić tak ważną dla żydowskiej społeczności uroczystość. Jeden z pracowników fundacji JCC co chwilę wychodził z pobliskiego budynku Centrum Społeczności Żydowskiej, wyzierał zza
węgła synagogi i fotografował ten żałosny spektakl.
Szkoda, że prawdziwi inspiratorzy tego zajścia, sami
nie mieli odwagi pokazać publicznie swoich twarzy…
Krystyna Podgórska
WSPÓLNA
DROGA
J
Jak z różnych elementów mozaiki
ułożyć wspólną drogę? Tego uczyły
się dzieci podczas imprezy z okazji Dnia
Dziecka, zorganizowanej przez Żydowskie
Stowarzyszenie Czulent i Małopolski Urząd
Wojewódzki w Krakowie. Różnorodność
narodowościowa i etniczna uczestników
zabawy, była okazją do wzajemnego
poznawania ich zwyczajów, języka, pisma.
Dorastając, muszą uczyć się iść wspólną
drogą do nowoczesnego, wielokulturowego
społeczeństwa Europy. O przebiegu tego
wydarzenia opowiada koordynatorka
programu Unzere Kinder - Iga Rosińska:
W dniu 1 czerwca 2014 zaprosiliśmy do Parku Jordana, mieszkające w Polsce dzieci żydowskie, rosyjskie, romskie, słowackie, łemkowskie. Wydarzenie
miało charakter otwarty, w związku z tym wszystkie
dzieci były mile widziane. Cel był jeden – wspólna zabawa i integracja. Wierzymy, że takie przedsięwzięcie pomoże w przełamywaniu stereotypów
i walce z wszelkimi przejawami rasizmu i antysemityzmu.
fot. Piotr Kwapisiewicz
10
NASZA GMINA – CZERWIEC – LIPIEC 2014
Przygotowania do imprezy trwały wiele tygodni
i wymagały ogromnego nakładu pracy wielu osób.
Zapewniliśmy również wszelkiego typu materiały,
takie jak kredki, pisaki, farbki itp.
Pomysłodawczynią oraz główną realizatorką warsztatów była znana artystka Urszula Palusińska, której
malarstwo jest coraz bardziej doceniane nie tylko w
kraju, ale również poza jego granicami. Pod okiem
artystów plastyków Anny Rozenfeld, Krzysztofa
Gila oraz Małgorzaty Mirgi – Tas, dzieci wykona-
11
ły obrazy, których głównym tematem były litery
i miejsca związane z Małopolską. Przez użycie liter
różnych alfabetów nawiązywały one do kultury i tradycji mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących nasz region.
Podczas zajęć dzieci mogły również liczyć na pomoc i opiekę sporej grupy wolontariuszy. Pogoda
na szczęście dopisała, niezwykle przyjemnie było
w lekkim czerwcowym słońcu tworzyć wspólnie obrazy i jeszcze dobrze się przy tym bawić.
12
NASZA GMINA – CZERWIEC – LIPIEC 2014
Z poszczególnych obrazów/plansz, złożyliśmy jak
puzzle, jedną instalację prezentującą wielokulturową
Małopolskę. Na zakończenie wszystkie dzieci dostały książki, lody i słodycze (dla dzieci żydowskich
koszerne). Zorganizowanie tak dużej imprezy było
możliwe dzięki partnerstwu i wsparciu finansowemu
wielu organizacji; dziękujemy Gminie Wyznaniowej
Żydowskiej w Krakowie, Centrum Edukacyjnemu
Chabad Lubawicz w Krakowie, Kole Rosjan w Krakowie, Ormiańskiemu Towarzystwu Kulturalnemu
w Krakowie, Romskiemu Stowarzyszeniu Oświatowemu „Harangos”, Stowarzyszeniu Ruska Bursa,
Stowarzyszeniu Romów w Krakowie, Towarzystwu
Społeczno-Kulturalnemu Żydów w Polsce o/Kraków,
Towarzystwu Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej Kałe Jakha, Towarzystwu Słowaków w Polsce
oraz Konsulatowi Generalnemu USA w Krakowie.
16 lipca 2014 przypada pierwsza rocznica
śmierci Bł.P. Włodzimierza Sztejna
Jorcajt –– rocznica śmierci
Bł.P. Zdzisław Jekel
zmarł 9 lipca 2002
Bł.P. Celina Tadanier
zmarła 6 lipca 2011
fot. Marcin Sztejn
Życie krakowskiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, przez cały okres powojenny było nierozerwalnie związane z postacią pana Włodzimierza Sztejna. Przez
długie lata przewodniczył on nabożeństwom w synagodze Remu, gdzie pełnił
rolę kantora. Odprawiane przez niego modlitwy, nasycone ogromną emocjonalnością, były dla nas każdorazowo niezwykłym przeżyciem.
Pan Włodzimierz Sztejn zmarł w wieku 100 lat, jego długie, piękne i godne życie, zawsze będzie dla nas przykładem przywiązania do Tory i religii przodków.
Bł.P. Juliusz Lewinger
zmarł 13 lipca 2012
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie
„NASZA GMINA” REDAKCJA
ul. Skawińska 2, 31-066 Kraków
Telefon: 12 429 57 35 , 12 430 54 11
Fax: 12 429 57 35
e-mail: [email protected]
Tel:
602 55 27 10
Strona internetowa: www.krakow.jewish.org.pl
E-mail: [email protected]
Krystyna Podgórska – redaktor
Marcin Sztejn – zdjęcia
Wiktor Podgórski – projekt graficzny i skład
Copyright © 2013 – GWŻ Kraków

Podobne dokumenty

nasza gmina nr 101 - Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie

nasza gmina nr 101 - Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie powstać miedzy nimi więź emocjonalna, powinni się też jak najlepiej poznać aby stwierdzić, czy mają zbieżne poglądy na życie i wspólną wizję ich przyszłości. Z Rabinem Krakowa rozmawiała Krystyna P...

Bardziej szczegółowo