KLASA SPORTOWA O PROFILU PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW 1

Transkrypt

KLASA SPORTOWA O PROFILU PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW 1
KLASA SPORTOWA O PROFILU PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW 1. Dyrekcja Gimnazjum Nr 1 im. Jana Długosza informuje, iż roku
szkolnym 2013/2014 utworzona zostanie klasa sportowa o profilu piłka
ręczna chłopców, realizująca oprócz czterech godzin podstawy
programowej z wychowania fizycznego sześciogodzinne ukierunkowane
szkolenie sportowe z zakresu piłki ręcznej.
2. Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego równolegle
z programem kształcenia
ogólnego właściwym dla danego typu szkoły.
3. Uczniowie uczęszczający do klasy sportowej realizują szkolny plan
nauczania ustalony przez dyrektora szkoły dla danego etapu edukacji
i opracowany na podstawie ramowego planu nauczania dla gimnazjum.
Zasady rekrutacji:
1. O przyjęcie do klasy sportowej może ubiegać się kandydat, który:
a) wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony stosownym
zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do udziału
w zajęciach sportowych wystawionym przez lekarza specjalistę
w dziedzinie medycyny sportowej (badania później),
b) posiada pisemną zgodę rodziców (oświadczenie poniżej),
c) zaliczył test sprawności fizycznej ustalony przez szkolną komisję
rekrutacyjno-kwalifikacyjną,
d) posiada co najmniej poprawną ocenę z zachowania.

Podobne dokumenty