rodzinny obóz tenisowy – muszyna złockie 2016 umowa zgłoszenie

Transkrypt

rodzinny obóz tenisowy – muszyna złockie 2016 umowa zgłoszenie
Player One Sp. z o.o., ul. Romera 10a, 30-212 Kraków
NIP: 6772343393, REGON: 121249303, KRS: 0000358233
tel. 12 6254871 :: tel. 504 093 316 :: e-mail: [email protected]
UMOWA
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
RODZINNY OBÓZ TENISOWY – MUSZYNA ZŁOCKIE 2016
Data zawarcia umowy
Termin obozu
Zgłaszający
Nazwisko
Imię
Miejscowość
Ulica
Kod pocztowy
Numer domu/mieszkania
Telefon
E-mail
Uczestnicy
Uczestnik 1
Uczestnik 2
Uczestnik 3
Uczestnik 4
Imię
Nazwisko
Adres z kodem
Data urodzenia
Telefon kontaktowy
E-mail
Cena
RAZEM
Wpłaty
W terminie do
Kwota
Zaliczka (500 zł za uczestnika)
Dopłata
15.05.2016 r.
Razem
Wpłat należy dokonywać na konto bankowe:
Player One Sp. z o.o., ul. Romera 10a, 30-212 Kraków
mBank S.A. numer rachunku: 15 1140 2017 0000 4702 1173 4516
z podaniem nazwiska „Uczestnika 1”
Zgłaszam swój udział oraz osób towarzyszących w w/w imprezie. Oświadczam w imieniu własnym oraz osób zgłoszonych, iż
zapoznałem się z treścią warunków uczestnictwa oraz programem imprezy, które stanowią integralną część umowy i akceptuję je
własnoręcznym podpisem oraz zobowiązuję się do uregulowania pełnej należności w terminie przewidzianym umową.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych osób, w imieniu których zawieram umowę.
Podpis zgłaszającego
Data
Imię i nazwisko
Podpis
Zgłoszenie przyjęto
Data
Imię i nazwisko
Podpis

Podobne dokumenty