ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM W KRYZYSIE

Transkrypt

ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM W KRYZYSIE
Katowice,
24 listopada 2016 r.
Rozwiązania
informatyczne
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego
im. Waleriana Pańki
CELE GŁÓWNE SZKOLENIA:
Doskonalenie umiejętności
zarządzania wizerunkiem
osobistym menedżera
oraz instytucji w sytuacji
kryzysowej, aby wzmocnić
efektywność działań i pozyskać
społeczną akceptację do strategii
postępowania w kryzysie.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Poznanie strategii i narzędzi
postępowania instytucji
w sytuacji kryzysowej, które
przyczyniają się do wzmocnienia
wizerunku poprzez zastosowanie
przez lidera ich praktycznych
aspektów w warunkach
administracyjnych,
ze szczególnym uwzględnieniem
zasad organizowania zespołu
kryzysowego, sporządzenia księgi
kryzysowej oraz komunikacji
kryzysowej.
KORZYŚCI DLA
UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:
 Rozwinięcie umiejętności
komunikowania i zarzadzania
w kryzysie dzięki zastosowaniu
księgi kryzysowej,
 Nabycie umiejętności
rozpoznawania i reagowania
na kryzys wizerunkowy,
 Opracowanie planu zarządzania
w kryzysie,
 Poznanie metod udzielania
odpowiedzi na tzw. trudne
pytania dziennikarzy
oraz krytykę bezpośrednią
i medialną,
 Zapoznanie z metodami
angażowania personelu
w działania łagodzące przebieg
i skutki kryzysu.
ZARZĄDZANIE
WIZERUNKIEM
W KRYZYSIE
Program:
1. Sytuacja kryzysowa w administracji i sektorze
prywatnym:
 Pojęcie
kryzysu
wizerunkowego:
Rozumienie
i definiowanie (mini wykład wprowadzający).
 Schemat przebiegu sytuacji kryzysowej: Prezentacja
modelu przebiegu sytuacji kryzysowej (analiza
przypadku).
 Typologia wizerunkowych sytuacji kryzysowych.
2. Działania poprzedzające kryzys wizerunkowy:
 Rozpoznawanie źródeł kryzysu. Identyfikacja zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych – test diagnozujący.
 Ocena stanu zespołu/organizacji i jej gotowości
do funkcjonowania w obliczu sytuacji kryzysowej:
Przygotowanie do budowania sztabów i zespołów
kryzysowych – przegląd organizacyjny.
 Analiza strategii działań antykryzysowych: Tworzenie
scenariuszy przebiegu sytuacji kryzysowych – ćwiczenie
indywidualne. Tworzenie księgi kryzysowej – analiza
przypadku.
3. Działania w kryzysie wizerunkowym:
 Modele zarządzania w sytuacji kryzysowej: Identyfikacja
zachowań i radzenie sobie z zachowaniami skrajnymi –
trening komunikacji kryzysowej.
 Opracowanie schematów i procedur efektywnego
komunikowania się w sytuacjach kryzysowych:
 Plan komunikacji z pracownikami, klientami
i instytucjami zwierzchnimi – ćwiczenie.
 Plan komunikacji z dziennikarzami – analiza
przypadku.
SZKOLENIE SKIEROWANE DO:
Udział w warsztatach polecamy
menedżerom każdego szczebla,
kierownikom zespołów i projektów
w szczególności zarządzającym
w administracji publicznej, czyli tym
którzy odpowiadają za sprawne
funkcjonowanie instytucji, budowanie
wizerunku i nadzorują działania związane
z realizacją polityki organizacji, a także
specjalistom przygotowującym się
do objęcia stanowisk menadżerskich
DANE DO KONTAKTU:
Ośrodek Kształcenia Samorządu
Terytorialnego im. Waleriana Pańki
40-014 Katowice ul. Mariacka 1
NIP: 522-000-18-95
Tel 32 259 86 73, 32 253 84 09
Fax. 32 259 86 73 w. 22, 26
e-mail: [email protected]
www.okst.pl
OSOBA DO KONTAKTU:
Marlena Moliszewska-Gumulak
tel. 32 206 80 39,
32 206 98 43 w. 29
[email protected]
MIEJSCE SZKOLENIA:
Katowice, siedziba Ośrodka, ul. Mariacka 1, II piętro.
Mapkę dojazdu do miejsca szkolenia znajdą Państwo
na www.okst.pl/dojazd
TERMIN SZKOLENIA:
Katowice: 24 listopada 2016 r. godz. 9.00 – 15.00.
CENA: 339 zł netto/os.,
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku
finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena
zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia, poczęstunek i serwis kawowy.
ZGŁOSZENIA:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem,
faksem lub poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl
do 19 listopada 2016 r.
Jesteśmy członkiem:
KOD SZKOLENIA
Katowice 11171/16/G
Nazwa nabywcy (dane do
faktury)
Adres nabywcy
(ulica, nr domu, kod
pocztowy, miejscowość)
NIP
Telefon
Email
1.
Imię i nazwisko
uczestnika, stanowisko
2.
Imię i nazwisko
uczestnika, stanowisko
3.
Imię i nazwisko
uczestnika, stanowisko
Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym
finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę
zaznaczyć właściwe)
Członek FORUM (proszę zaznaczyć właściwe)
UWAGA Ilość miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty
zgłoszenia (mail, fax lub formularz na www.okst.pl). Brak pisemnej rezygnacji
ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny
z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji.
Płatność należy uregulować przelewem przed lub po szkoleniu (na przelewie prosimy podać
nazwę szkolenia lub jego kod).
NR RACHUNKU: BPH: 68-10600076-0000321000197618
TAK ☐
NIE ☐
TAK ☐
NIE ☐
PODPIS