iTNC 530 - heidenhain

Transkrypt

iTNC 530 - heidenhain
Przewodnik
programowania i obsługi
smarT.NC
iTNC 530
NCsoftware
340 49003
340 49103
340 49203
340 49303
340 49403
Jzyk polski (pl)
8/2006
Przewodnik programowania i obsługi smarT.NC
... stanowi pomoc przy programowaniu dla nowego trybu
pracy smarT.NC sterowania iTNC 530 w skróconej wersji.
Pełna instrukcja programowania i obsługi iTNC 530 znajduje
si w Instrukcji obsługi dla użytkownika.
Symbole w Przewodniku
Ważne informacje zostaj wyróżnione w Przewodniku za
pomoc nastpujcych symboli:
Ważna wskazówka!
Sterowanie
NCsoftwarenumer
iTNC 530
340 49003
iTNC 530, wersja
eksportowa
340 49103
iTNC 530 z Windows 2000
340 49203
iTNC 530 z Windows 2000;
wersja eksportowa
340 49303
iTNC 530 stanowisko
programowania
340 49403
Maszyna i TNC musz zostać przygotowane przez
producenta maszyn dla opisanej funkcji!
Ostrzeżenie: Przy nieprzestrzeganiu
niebezpieczeństwo dla operatora i maszyny!
3
Treść
Treść
4
Przewodnik programowania i obsługi smarT.NC............................................................................................
3
Podstawy ..................................................................................................................................................
5
Definiowanie zabiegów obróbkowych ..........................................................................................................
32
Definiowanie pozycji obróbkowych ..............................................................................................................
121
Definiowanie konturów ................................................................................................................................
137
Przetwarzanie danych DXF (opcja software)..................................................................................................
147
Testowanie graficzne i odpracowywanie programu UNIT ................................................................................
162
Podstawy
Wprowadzenie do smarT.NC
Przejrzyste formularze wprowadzania danych na prawej połowie ekranu
ułatwiaj definiowanie koniecznych parametrów obróbkowych, które
przedstawiane s dodatkowo na rysunku pomocniczym (lewa dolna
połowa ekranu). Strukturyzowane przedstawienie programu w postaci
drzewa (lewa górna połowa ekranu) jest pomocne przy szybkim
przegldzie zabiegów obróbkowych danego programu obróbki.
Podstawy
Przy pomocy smarT.NC zostaj zapisywane w prosty sposób
podzielone na poszczególne zabiegi obróbkowe (units) programy z
dialogiem tekstem otwartym, które mog zostać opracowywane
również za pomoc edytora otwartego tekstu. Zmienione w edytorze
otwartego tekstu dane, mog zostać naturalnie zostać przegldnite w
formie formularzowej, ponieważ smarT.NC używa zawsze
"normalnego" programu tekstem otwartym jako jedynej bazy danych .
smarT.NC jest oddzielnym uniwersalnym trybem pracy, którego
operator może używać alternatywnie do znanego programowania w
dialogu tekstem otwartym. Jak tylko zabieg obróbkowy zostanie
zdefiniowany, może on zostać przetestowany graficznie przez
operatora w nowym trybie pracy i/lub odpracowany.
Programowanie równoległe
Można zarówno zapisywać jak i edytować programy w trybie smarT.NC,
podczas gdy TNC odpracowuje właśnie inny program. W tym celu
przechodzimy po prostu do trybu pracy Program wprowadzić do
pamici/edycja i otwieramy tam wymagany program smarT.NC.
Jeśli chcemy opracowywać program w trybie smarT.NC przy pomocy
edytora tekstu otwartego, to wybieramy w zarzdzaniu plikami funkcj
OTWORZYĆ Z a nastpnie TEKST OTWARTY.
5
Programy/pliki
Programy; tabele i teksty TNC zapisuje do pamici w postaci plików.
Oznaczenie pliku składa si z dwóch komponentów:
PROG20
.HU
nazwa pliku
typ pliku
Podstawy
smarT.NC używa przeważnie trzech typów plików:
„ Programy typu unit (typ pliku .HU)
Programy typu unit to programy w dialogu tekstem otwartym,
zawierajce dwa dodatkowe elementy strukturyzowania: pocztek
(UNIT XXX) i koniec (END OF UNIT XXX) zabiegu obróbkowego
„ Opisy konturu (typ pliku .HC)
Opisy konturu to programy w dialogu tekstem otwartym, mogce
zawierać wyłcznie funkcje toru kształtowego, za pomoc których to
funkcji zostaje opisany kontur na płaszczyźnie obróbki: s to
elementy L, C z CC, CT, CR, RND, CHF i elementy Wolnego
programowania konturu FK FPOL, FL, FLT, FC i FCT
„ Tabele punktów (typ pliku .HP)
W tabelach punktów smarT.NC zapamituje pozycje obróbki,
zdefiniowane przy pomocy wydajnego generatora wzorców
smarT.NC odkłada standardowo wszystkie pliki w katalogu
TNC:\smarTNC . Operator może jednakże wybrać także
inny dowolny katalog.
6
Pliki w TNC
Typ
programy
w formacie firmy HEIDENHAIN
w formacie DIN/ISO
.H
.I
pliki smarT.NC
strukturyzowane programy typu unit
opisy konturu
tabele punktów dla pozycji obróbki
.HU
.HC
.HP
tabele dla
narzdzi
zmieniacza narzdzi
palet
punktów zerowych
presets (punkty odniesienia)
danych skrawania
materiałów narzdzi skrawajcych,
materiałów produkcyjnych
.T
.TCH
.P
.D
.PR
.CDT
.TAB
teksty jako
ASCIIpliki
pliki pomocy
.A
.CHM
dane rysunku technicznego jako
DXFpliki
.DXF
8
8
8
8
8
8
8
Wybór trybu pracy smarT.NC: TNC znajduje si w
zarzdzaniu plikami
Wybrać jeden ze znajdujcych si do dyspozycji
programów przykładowych za pomoc klawiszy ze strzałk
i klawisza ENT albo
Dla otwarcia nowego programu obróbki, nacisnć softkey
NOWY PLIK : smarT.NC wyświetla okno pierwszoplanowe
Zapisać nazw pliku z typem pliku .HU, klawiszem ENT
potwierdzić
Softkey MM (lub CALE) albo przycisk MM (lub CALE)
nacisnć: smarT.NC otwiera program .HU z wybran
jednostk miary oraz wstawia automatycznie formularz
nagłówka programu
Dane formularza nagłówka programu musz zostać
koniecznie wprowadzone, ponieważ obowizuj one
globalnie dla całego programu obróbki. Wartości
standardowe s określone wewntrznie. Dane w razie
potrzeby zmienić i klawiszem END zapisać do pamici
Dla definiowania zabiegów obróbkowych, wybrać poprzez
softkey EDYCJA wymagany zabieg obróbkowy
Podstawy
Wybór nowego trybu pracy po raz pierwszy
7
Zarzdzanie plikami w smarT.NC
Jak już uprzednio wspomniano, smarT.NC rozróżnia trzy typy plików:
programy typu unit (.HU), opisy konturu (.HC) i tabele punktów (.HP).
Te trzy typy plików można wybierać i dokonywać ich edycji poprzez
zarzdzanie plikami w trybie pracy smarT.NC. Edycja opisów konturu i
tabeli punktów zerowych jest także wówczas możliwa, jeśli operator
definiuje właśnie jednostk obróbki.
Podstawy
Dodatkowo można w trybie smarT.NC otwierać także pliki DXF, dla
ekstrakcji z nich opisów konturu (.HCpliki) i pozycji obróbkowych
(.HPpliki) (opcja software).
8
Zarzdzanie plikami w trybie smarT.NC może być obsługiwane bez
ograniczeń także przy pomocy myszy. Midzy innymi można zmieniać
mysz wielkości okien w zarzdzaniu plikami. Prosz kliknć w tym celu
na poziom lub pionow lini rozdzielajc i przesunć j naciśnitym
klawiszem myszy na wymagan pozycj.
Lewe, górne okno ukazuje istniejce napdy i katalogi. Napdy
oznaczaj przyrzdy, przy pomocy których dane zostaj
zapamitywane lub przesyłane. Napdem jest dysk twardy TNC,
połczone poprzez sieć katalogi lub urzdzenia USB. Katalog jest
zawsze odznaczony poprzez symbol katalogu (po lewej) i nazw
katalogu (po prawej obok). Podkatalogi s przesunite na praw
stron. Jeśli przed symbolem katalogu znajduje si wskazujcy w prawo
trójkt, to istniej jeszcze dalsze podkatalogi, które można wyświetlić
klawiszem ze strzałk w prawo.
Lewe, dolne okno zawiera podgld treści odpowiedniego pliku, jeśli
jasne pole leży na pliku .HP lub . HC.
Podstawy
Wywołanie zarzdzania plikami
8 Wybrać zarzdzanie plikami: nacisnć klawisz PGM MGT: TNC
ukazuje okno dla zarzdzania plikami (ilustracja z prawej pokazuje
ustawienie podstawowe). Jeżeli TNC ukazuje inny podział ekranu
monitora, prosz nacisnć klawisz programowalny OKNO na drugim
pasku softkey
9
Podstawy
Szerokie okno po prawej stronie wyświetla wszystkie pliki , które
zapamitane s w tym wybranym folderze. Do każdego pliku
ukazywanych jest kilka informacji, które s objaśnione w tabeli poniżej.
10
Wskazanie
Znaczenie
nazwa pliku
nazwa o długości maksymalnie 16 znaków
typ
typ pliku
wielkość
wielkość pliku w bajtach
zmieniony
data i godzina, kiedy plik został zmieniony po
raz ostatni
status
właściwości pliku:
E: program jest wybrany w trybie pracy
Program wprowadzić do pamici/edycja
S: program jest wybrany w trybie pracy Test
programu
M: program jest wybranyw trybie pracy
przebiegu programu
P: plik jest zabezpieczony przed usuniciem i
zmian (protected)
+: istniej pliki zależne (pliki segmentacji, plik
użycia narzdzi)
Wybór napdów, katalogów i plików
Wywołanie zarzdzania plikami
porusza jasne tło z prawego do lewego okna i
odwrotnie
porusza jasne tło w oknie do góry i w dół
Podstawy
Prosz użyć klawiszy ze strzałk lub softkeys, aby przesunć jasne tło
na żdane miejsce na monitorze:
porusza jasne tło w oknie strona po stronie w gór i w
dół
11
Krok 1: wybór napdu
Zaznaczyć napd w lewym oknie:
Wybór napdu: softkey WYBRAC nacisnć, lub
Podstawy
klawisz ENT nacisnć
Krok 2: wybór katalogu
Zaznaczyć katalog w lewym oknie: Prawe okno ukazuje automatycznie
wszystkie pliki z tego katalogu, który jest zaznaczony (z jasnym tłem)
12
Krok 3: wybór pliku
softkey TYP WYBRAĆ nacisnć
wyświetlić wszystkie pliki: softkey UKAZAC WSZYSTKIE
nacisnć, lub
Zaznaczyć plik w prawym oknie:
Podstawy
nacisnć softkey żdanego typu pliku, lub
softkey WYBRAC nacisnć, lub
klawisz ENT nacisnć TNC otwiera wybrany plik
Jeżeli nazwa pliku zostanie zapisana na klawiaturze, to TNC
synchronizuje jasne pole z wprowadzonymi znakami, tak iż
plik może łatwo zostać znaleziony.
13
Podstawy
Utworzenie nowego katalogu
8 Wybrać zarzdzanie plikami: nacisnć klawisz PGM MGT
8 Przy pomocy klawisza ze strzałk w lewo wybrać drzewo katalogów
8 Wybrać napd TNC:\ , jeśli chcemy utworzyć nowy katalog główny
lub wybrać istniejcy katalog, w którym chcemy utworzyć nowy
podkatalog
8 Zapisać nazw nowego katalogu, klawiszem ENT potwierdzić:
smarT.NC ukazuje okno pierwszoplanowe z now nazw ścieżki
8 Klawiszem ENT potwierdzić lub przycisk OK nacisnć. Dla przerwania
tej operacji: klawisz ESC lub przycisk Przerwać nacisnć
Można także otworzyć nowy katalog wykorzystujc softkey
NOWY KATALOG . Prosz zapisać nazw katalogu w oknie
pierwszoplanowym i potwierdzić klawiszem ENT.
Otwarcie nowego pliku
8 Wybrać zarzdzanie plikami: nacisnć klawisz PGM MGT
8 Wybrać typ pliku dla nowego pliku jak to uprzednio opisano
8 Zapisać nazw pliku bez podawania typu pliku, klawiszem ENT
potwierdzić
8 Softkey MM (lub CALE) albo przycisk MM (lub CALE) nacisnć:
smarT.NC otwiera plik z wybran jednostk miary. Dla przerwania tej
operacji: klawisz ESC lub przycisk Przerwać nacisnć
Można także otworzyć nowy plik wykorzystujc softkey
NOWY PLIK . Prosz zapisać nazw pliku w oknie
pierwszoplanowym i potwierdzić klawiszem ENT.
14
Podstawy
Kopiowanie pliku do tego samego katalogu
8 Wybrać zarzdzanie plikami: nacisnć klawisz PGM MGT
8 Przy pomocy klawiszy ze strzałk przesunć jasne pole na ten plik,
który chcemy kopiować
8 Softkey KOPIOWAĆ nacisnć: smarT.NC wyświetla okno
pierwszoplanowe
8 Zapisać nazw pliku docelowego bez typu pliku, klawiszem ENT albo
przyciskiem OK potwierdzić: smarT.NC kopiuje treść wybranego
pliku do nowego pliku tego samego typu. Dla przerwania operacji:
klawisz ESC lub przycisk Przerwać nacisnć
8 Jeżeli chcemy skopiować plik do innego katalogu: nacisnć softkey
dla wyboru ścieżki, w oknie pierwszoplanowym wybrać żdany
katalog i klawiszem ENT lub przyciskiem OK potwierdzić
15
Podstawy
Plik skopiować do innego katalogu
8 Wybrać zarzdzanie plikami: nacisnć klawisz PGM MGT
8 Przy pomocy klawiszy ze strzałk przesunć jasne pole na ten plik,
który chcemy kopiować
8 Wybrać drugi pasek z softkeys, nastpnie nacisnć softkey OKNO ,
dla podzielenia ekranu TNC
8 Klawiszem ze strzałk w lewo przesunć jasne pole do lewego okna
8 Softkey ŚCIEŻKA nacisnć: smarT.NC wyświetla okno
pierwszoplanowe
8 W oknie pierwszoplanowym wybrać katalog, do którego chcemy
skopiować plik, klawiszem ENT lub przyciskiem OK potwierdzić
8 Klawiszem ze strzałk w prawo przesunć jasne pole do prawego
okna
8 Softkey KOPIOWAĆ nacisnć: smarT.NC wyświetla okno
pierwszoplanowe
8 Jeśli to konieczne, zapisać now nazw pliku docelowego bez
podawania typu pliku, klawiszem ENT albo przyciskiem OK
potwierdzić: smarT.NC kopiuje treść wybranego pliku do nowego
pliku tego samego typu. Dla przerwania operacji: klawisz ESC lub
przycisk Przerwać nacisnć
Jeśli chcemy skopiować kilka plików, to można zaznaczyć
przy pomocy klawisza myszy kolejne pliki. Prosz w tym celu
nacisnć klawisz CTRL a nastpnie na wymagany plik.
16
Zmiana nazwy pliku
Wybrać zarzdzanie plikami: nacisnć klawisz PGM MGT
8 Przy pomocy klawiszy ze strzałk przesunć jasne pole na ten plik,
którego nazw chcemy zmienić
8 Wybrać drugi pasek softkey
8 Softkey ZMIANA NAZWY nacisnć: smarT.NC wyświetla okno
pierwszoplanowe
8 Zapisać now nazw pliku, klawiszem ENT lub przyciskiem OK
potwierdzić. Dla przerwania tej operacji: klawisz ESC lub przycisk
Przerwać nacisnć
8
Podstawy
Skasowanie pliku
8 Wybrać zarzdzanie plikami: nacisnć klawisz PGM MGT
8 Przy pomocy klawiszy ze strzałk przesunć jasne pole na ten plik,
który chcemy usunć
8 Wybrać drugi pasek softkey
8 Softkey USUNĆ nacisnć: smarT.NC wyświetla okno
pierwszoplanowe
8 Dla usunicia wybranego pliku: klawisz ENT albo przycisk Tak
nacisnć. Dla przerwania operacji usuwania: klawisz ESC albo
przycisk Nie nacisnć
17
Podstawy
Wybrać jeden z 15 ostatnio wybieranych plików
8 Wybrać zarzdzanie plikami: nacisnć klawisz PGM MGT
8 Softkey OSTATNIE PLIKI nacisnć: smarT.NC wyświetla ostatnie 15
plików, wybieranych w trybie pracy smarT.NC
8 Przy pomocy klawiszy ze strzałk przesunć jasne pole na ten plik,
który chcemy wybrać
8 Przejcie wybranego pliku: klawisz ENT nacisnć
Aktualizowanie katalogów
Jeśli dokonujemy nawigacji na zewntrznym nośniku danych, to może
okazać si koniecznym aktualizowanie struktury drzewa katalogów:
8
8
8
Wybrać zarzdzanie plikami: nacisnć klawisz PGM MGT
Przy pomocy klawisza ze strzałk w lewo wybrać drzewo katalogów
Softkey AKT. DRZEWO nacisnć TNC aktualizuje drzewo katalogów
Sortowanie plików
Funkcje dla sortowania plików wykonuje si klikniciem myszy.
Operator może sortować według nazwy pliku, typu pliku, wielkości
pliku, według daty zmiany i statusu pliku, w rosncym lub malejcym
porzdku
8
8
18
Wybrać zarzdzanie plikami: nacisnć klawisz PGM MGT
Mysz kliknć na nagłówek szpalty, według którego chcemy
sortować: Trójkt w nagłówku szpalty ukazuje kolejność sortowania,
ponowne kliknicie na ten sam nagłówek szpalty odwraca kolejność
sortowania
„ Bookmarks
Poprzez bookmarks (zakładki) zarzdzamy ulubionymi folderami.
Operator może dołczyć aktywny folder lub go usunć albo usunć
wszystkie bookmarks (zakładki). Wszystkie dołczone przez
operatora foldery pojawiaj si na liście zakładek i mog w ten
sposób zostać szybko wybrane
„ Widok
W punkcie menu Widok określamy, jakie informacje TNC ma
wyświetlać w oknie pliku
„ Format daty
W punkcie menu Format daty określamy, w jakim formacie TNC ma
wyświetlać dat w szpalcie Zmienione
Menu dla dopasowania można otworzyć albo klikniciem myszy na
nazw ścieżki 1, albo poprzez softkey:
8
8
8
8
8
8
Podstawy
Dopasowanie zarzdzania plikami
Można dokonywać nastpujcych operacji dopasowania zarzdzania
plikami:
Wybrać zarzdzanie plikami: nacisnć klawisz PGM MGT
Wybrać trzeci pasek softkey
Softkey DODATK. FUNK. nacisnć
Softkey OPCJE nacisnć: TNC wyświetla menu dla dopasowania
zarzdzania plikami
Przy pomocy klawiszy ze strzałk przesunć jasne pole na wymagane
ustawienie
Przy pomocy klawisza spacji wymagane ustawienie aktywować/
dezaktywować
19
Nawigacja w smarT.NC
Przy wdrażaniu w życie koncepcji smarT.NC zwrócono uwag, by znane
z dialogu tekstem otwartym klawisze obsługi (ENT, DEL, END, ...) były
możliwe do użycia prawie identycznie także w nowym trybie pracy.
Klawisze te posiadaj nastpujce funkcje:
Podstawy
Funkcja jeśli treeview (lewa strona ekranu)
jest aktywny
Aktywowanie formularza, dla wprowadzenia danych lub
ich zmiany
Zakończenie edycji: smarT.NC wywołuje automatycznie
zarzdzanie plikami
Usunicie wybranego zabiegu obróbkowego (całej unit)
Pozycjonowanie jasnego pole na nastpny/poprzedni
zabieg obróbkowy
Symbole dla formularzy szczegółowych w treeview
wyświetlić, jeśli przed symbolem treeview zostaje
ukazana strzałka skierowana w prawo , albo przejść
do formularza, jeśli treeview jest już otwarty
Wygasić symbole dla formularzy szczegółowych w
treeview, jeśli przed symbolem treeview znajduje si
skierowana w dół strzałka
20
Klawisz
Funkcja jeśli treeview (lewa strona ekranu)
jest aktywny
Klawisz
Przekartkowywać w gór
Przekartkowywać w dół
Skok do końca pliku
Funkcja jeśli formularz (prawa strona ekranu)
jest aktywny
Klawisz
Podstawy
Skok do pocztku pliku
Wybór nastpnego pola zapisu danych
Zakończenie edycji formularza: smarT.NC zapamituje
wszystkie zmienione dane
Przerwanie edycji formularza: smarT.NC nie
zapamituje zmienionych danych
Pozycjonowanie jasnego pola na nastpne/poprzednie
pole zapisu/element wprowadzenia
21
Funkcja jeśli formularz (prawa strona ekranu)
jest aktywny
Klawisz
Pozycjonować kursor na aktywnym polu wprowadzenia,
by dokonać zmiany pojedyńczych wartości składowych,
albo jeśli skrzynka opcji jest aktywna: wybór nastpnej/
poprzedniej opcji
Podstawy
Zresetować już wprowadzon wartość liczbow
ponownie na 0
Treść aktywnego pola wprowadzenia kompletnie
wymazać
Oprócz tego na tastaturze TE 530 B znajduj si trzy nowe klawisze,
przy pomocy których można jeszcze szybciej dokonywać nawigacji w
obrbie formularzy:
Funkcja jeśli formularz (prawa strona ekranu)
jest aktywny
Wybór nastpnego podformularza
Wybrać pierwszy parametr wprowadzenia w nastpnych
ramkach
Wybrać pierwszy parametr wprowadzenia w
poprzednich ramkach
22
Klawisz
Jeżeli dokonujemy edycji konturów, to można także pozycjonować
kursor przy pomocy pomarańczowych klawiszy osiowych, tak iż
wprowadzenie współrzdnych bdzie identyczne z wprowadzeniem w
dialogu tekstem otwartym. Można również dokonać przełczenia
absolutne/inkrementalne lub przełczenia pomidzy programowaniem
we współrzdnych kartezjańskich i biegunowych przy pomocy
odpowiednich klawiszy dialogu otwartym tekstem.
Funkcja jeśli formularz (prawa strona ekranu)
jest aktywny
Klawisz
Wybór pola wprowadzenia dla osi Y
Wybór pola wprowadzenia dla osi Z
Podstawy
Wybór pola wprowadzenia dla osi X
Przełczenie zapisu z wartościami inkrementalnymi/
absolutnymi
Przełczenie zapisu ze współrzdnymi kartezjańskimi/
biegunowymi
23
Podział ekranu przy edycji
1
4.1
1 4.2
1 4.3
1 4.4
1
Podział ekranu przy edycji w smarT.NC zależy od typu pliku, który został
właśnie wybrany dla edycji.
2
Podstawy
Edycja unitprogramów
1 Pagina górna: tekst trybu pracy, komunikaty o błdach
2 Aktywny tryb pracy w tle
3 Struktura drzewa (treeview), w którym zdefiniowane jednostki
obróbki zostaj przedstawione w postaci strukturyzowanej
4 Okno formularza z odpowiednimi parametrami wprowadzenia: W
zależności od wybranego zabiegu obróbkowego, może znajdować
si do dyspozyji łcznie pić formularzy:
„ 4.1: Formularz pogldowy
Zapis parametrów w formularzu pogldowym wystarcza, aby
wykonać dany zabieg obróbkowy z podstawow
funkcjonalności. Dane formularza podstawowego s
kwintesencj najważniejszych danych, wprowadzalnych także w
formularzach szczegółowych
„ 4.2: Szczegółowy formularz narzdzi
Zapis dodatkowych, specyficznych dla narzdzia danych
„ 4.3: Formularz szczegółowy opcjonalnych parametrów
Zapis dodatkowych, opcjonalnych parametrów obróbki
„ 4.4: Formularz szczegółowy pozycji
Zapis dodatkowych pozycji obróbki
„ 4.5: Formularz szczegółowy globalnych danych
Lista działajcych globalnych danych
5 Okno rysunku pomocniczego, w którym zawarty w formularzu dany
parametr zostaje przedstawiony graficznie
41
31
51
1
4.5
1
31
41
51
24
2
Edycja pozycji obróbki
1
2
41
31
51
61
Podstawy
1 Pagina górna: tekst trybu pracy, komunikaty o błdach
2 Aktywny tryb pracy w tle
3 Struktura drzewa (treeview), w którym zdefiniowane wzorce
obróbki zostaj przedstawione w postaci strukturyzowanej
4 Okno formularza z odpowiednimi parametrami wprowadzenia
5 Okno rysunku pomocniczego, w którym zawarty w formularzu
aktywny parametr zostaje przedstawiony graficznie
6 Okno grafiki, w którym zaprogramowane pozycje obróbki
natychmiast po zapisaniu w pamici formularza zostaj
przedstawione graficznie
25
Edycja konturów
Podstawy
1 Pagina górna: tekst trybu pracy, komunikaty o błdach
2 Aktywny tryb pracy w tle
3 Struktura drzewa (treeview), w którym poszczególne elementy
konturu zostaj przedstawione w postaci strukturyzowanej
4 Okno formularza z odpowiednimi parametrami wprowadzenia: W
przypadku FKprogramowania znajduje si do dyspozycji do
czterech formularzy włcznie:
26
„ 4.1: Formularz pogldowy
Zawiera wikszość używanych możliwości wprowadzenia danych
„ 4.2: Formularz szczegółowy 1
Zawiera możliwości wprowadzenia danych dla punktów
pomocniczych (FL/FLT) lub dla danych okrgu (FC/FCT)
„ 4.3: Formularz szczegółowy 2
Zawiera możliwości wprowadzenia danych dla relatywnych baz
(FL/FLT) lub punktów pomocniczych (FC/FCT)
„ 4.4: Formularz szczegółowy 3
Do dyspozycji tylko dla FC/FCT, zawiera możliwości
wprowadzenia danych dla wzgldnych baz
5 Okno rysunku pomocniczego, w którym zawarty w formularzu
aktywny parametr zostaje przedstawiony graficznie
6 Okno grafiki, w którym zaprogramowane kontury natychmiast po
zapisaniu w pamici formularza zostaj przedstawione graficznie
4.1
1 4.2
1 4.3
1
1
4
1
3
1
5
1
6
1
2
DXFpliki wyświetlić
1
2
4
1
3
1
Podstawy
1 Pagina górna: tekst trybu pracy, komunikaty o błdach
2 Aktywny tryb pracy w tle
3 Zawarte w pliku DXF warstwy lub już wyselekcjonowane elementy
konturu albo wyselekcjonowane pozycje
4 Okno grafiki, w którym smarT.NC wyświetla zawartość pliku DXF
27
Obsługa przy użyciu myszy
Podstawy
Szczególnie łatwa staje si także obsługa przy pomocy myszy. Prosz
uwzgldnić nastpujce szczególne aspekty:
28
„ Oprócz znanych z Windows funkcji myszy, operator może operować
klawiszami programowalnymi smarT.NC prostym klikniciem na
klawisz myszy
„ Jeśli dysponujemy kilkoma paskami softkey (wskazanie belk
bezpośrednio nad softkeys), to można poprzez kliknicie na jedn z
tych belek aktywować żdany pasek
„ Dla wyświetlania w treeview formularzy szczegółowych: kliknć na
leżcy poziomo trójkt, dla wygaszenia kliknć na leżcy pionowo
trójkt
„ Dla zmiany wartości w formularzu: kliknć na dowolne pole
wprowadzenia lub skrzynk opcji, smarT.NC przechodzi wówczas
automatycznie do trybu edycji.
„ Dla wyjścia z formularza (dla zakończenia trybu edycji): kliknć na
dowolne miejsce w treeview, smarT.NC wyświetla nastpnie pytanie,
czy zmiany w formularzu maj zostać zapamitane czy też nie
„ Jeśli przesuwamy mysz po dowolnym elemencie, to smarT.NC
wyświetla tekst wskazówki. Tekst wskazówki zawiera krótkie
informacje do danej funkcji elementu
Kopiowanie units
Pojedyńcze units obróbki kopiujemy w bardzo prosty sposób przy
pomocy znanych z Windows krótkich poleceń.
„ STRG+C, dla skopiowania unit
„ STRG+X, dla wycinania unit
„ STRG+V, dla wstawienia unit za momentalnie aktywn unit
8
8
8
8
8
8
8
Przełczyć pasek softkey na najwyższym poziomie
Przy pomocy klawiszy ze strzałk lub klikniciem mysz
wybrać pierwsz przewidzian do kopiowania unit
Aktywować funkcj zaznaczania
Przy pomocy klawiszy ze strzałk lub z softkey
ZAZNACZYC NASTEPNY BLOK wybrać wszystkie
przewidziane do kopiowanie units
Kopiowanie zaznaczonego bloku do pamici buforowej
(funkcjonuje także z STRG+C)
Przy pomocy klawiszy ze strzałk lub z softkey wybrać unit,
za któr chcemy wstawić skopiowany blok
Wstawienie bloku z pamici buforowej (funkcjonuje także z
STRG+V)
Podstawy
Jeśli chcemy kopiować kilka units jednocześnie, wykonujemy to w
nastpujcy sposób:
29
Edycja tablic narzdzi
Bezpośrednio po wyborze trybu pracy smarT.NC, można dokonywać
edycji tabeli narzdzi TOOL.T. TNC przedstawia dane narzdzi w
formularzach z uporzdkowaniem, nawigacja w tablicy narzdzi jest
identyczna z nawigacj w trybie smarT.NC (patrz “Nawigacja w
smarT.NC” na stronie 20).
Podstawy
Dane narzdzi s podzielone na nastpujce grupy:
30
„ Konik Przegld:
zestawienie najczściej używanych danych narzdziowych, jak nazwa
narzdzia, długość lub promień narzdzia
„ Konik Dodat. dane:
dodatkowe dane narzdzi, które mog okazać si ważne dla
specjalnych aplikacji
„ Konik Dodat. dane:
zarzdzanie narzdziami zamiennymi i dalsze dodatkowe dane
narzdzi
„ Konik Sonda:
dane dotyczce układów impulsowych 3D i nastolnych układów
impulsowych
„ Konik PLC:
dane, konieczne dla dopasowania maszyny do TNC i które to dane
zostaj określone przez producenta maszyn
„ Konik CDT:
dane dla automatycznego obliczania danych skrawania
Prosz uwzgldnić szczegółowy opis danych narzdzi w
instrukcji obsługi Dialog tekstem otwartym.
Dane narzdzia, deaktywowane poprzez parametry
maszynowe, smarT.NC nie przedstawia w odpowiednim
koniku. Niekiedy jeden lub kilka koników jest wówczas
niewidocznych.
Podstawy
Poprzez typ narzdzia określamy, jaki symbol TNC ukazuje
w treeview. Dodatkowo TNC ukazuje także w treeview
wprowadzon nazw narzdzia.
31
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Podstawy
Poszczególne rodzaje obróbki w smarT.NC definiujemy zasadniczo
jako zabiegi obróbkowe (units), z reguły składajce si z kilku wierszy
dialogu otwartym tekstem. Wiersze dialogu otwartym tekstem
smarT.NC generuje automatycznie w tle, w pliku .HU (HU: HEIDENHAIN
Unitprogram), które wygldajjak normalny program w dialogu
otwartym tekstem.
1
Właściwa obróbka zostaje wykonywana przez zaimplementowany w
TNC cykl, którego parametry zostaj określane przez operatora
poprzez formularze z polami wprowadzenia.
Zabieg obróbkowy można zdefiniować już poprzez zapisanie kilku
danych w formularzu pogldowym 1 (patrz obrazek po prawej u góry).
smarT.NC wykonuje nastpnie obróbk z funkcjami podstawowymi. Dla
zapisu dodatkowych danych obróbki, znajduj si do dyspozycji
formularze szczegółowe 2 . Zapisane w formularzach szczegółowych
dane zostaj automatycznie synchronizowane z danymi z formularza
pogldowego, a wic nie musz być podwójnie wprowadzane.
Nastpujce formularze szczegółowe znajduj si do dyspozycji:
„ Formularz szczegółowy narzdzi (3)
W formularzu szczegółowym narzdzi moża zapisać dodatkowe,
specyficzne dla narzdzia dane, np. wartości delta dla długości i
promienia lub instrukcje dodatkowe M
32
2
1
3
1
4
1
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
„ Formularz szczegółowy opcjonalnych parametrów (4)
W formularzu szczegółowym opcjonalnych parametrów można
definiować dodatkowe parametry obróbki, które nie zostały zapisane
w formularzu pogldowym, np. ilość zdejmowanego materiału przy
wierceniu lub położenie kieszeni przy frezowaniu
„ Formularz szczegółowy pozycji (5)
W formularzu szczegółowym pozycji można zdefiniować dodatkowe
pozycje obróbki, jeśli trzy położenia obróbki formularza pogldowego
nie s wystarczajce. Jeśli definiujemy pozycje obróbki w plikach
punktów, to formularz szczegółowy pozycji zawiera tak jak i formularz
pogldowy tylko nazw pliku danego pliku punktów (patrz
„Definiowanie pozycji obróbkowych” na stronie 121.)
5
1
33
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
34
„ Formularz szczegółowy globalnych danych (6)
W formularzu szczegółowym globalnych danych przedstawione s
zdefiniowane w nagłówku programu działajce globalnie parametry
obróbki. W razie potrzeby można zmienić te parametry dla danej unit
lokalnie
6
1
Nastawienia programowe
Unit 700 nastawienia programowe musz koniecznie
znajdować si w każdym programie, w przeciwnym razie
może ten program nie zostać odpracowany przez
smarT.NC.
W nastawieniach programowych musz być zdefiniowane nastpujce
dane:
„ definicja półwyrobu dla określenia płaszczyzny obróbki i dla symulacji
graficznej
„ opcje dla wyboru punktu odniesienia obrabianego przedmiotu i
przewidziana tabelapunktów zerowych
„ globalne dane, obowizujce dla całego programu. Globalne dane
zostaj automatycznie zajmowane przez smarT.NC wartościami
default i można je w każdej chwili zmienić
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Po otwarciu nowego unitprogramu, smarT.NC wstawia automatycznie
Unit 700 nastawienia programowe .
Prosz uwzgldnić, iż późniejsze zmiany nastawień
programowych zadziałaj na cały program obróbki i tym
samym mog w znacznym stopniu zmienić przebieg
obróbki.
35
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Globalne dane
Globalne dane s podzielone na sześć grup:
„ ogólnie obowizujce dane
„ globalne dane, obowizujce wyłcznie dla obróbki wierceniem
„ globalne dane, określajce zachowanie przy pozycjonowaniu
„ globalne dane, obowizujce wyłcznie dla obróbki frezowaniem
przy pomocy cyklikieszeni
„ globalne dane, obowizujce wyłcznie dla obróbki frezowaniem
przy pomocy cyklikonturu
„ globalne dane, obowizujce wyłcznie dla funkcji próbkowania
Jak wyżej wspomniano, globalne dane obowizuj dla całego programu
obróbki. Oczywiście można zmieniać globalne dane w razie potrzeby
dla każdego zabiegu obróbkowego:
8
8
8
8
36
Prosz przejść w tym celu do formularza szczegółowego Globalne
dane zabiegu obróbkowego: w formularzu smarT.NC ukazuje
obowizujce dla danego zabiegu obróbkowego parametry z
odpowiedni aktywn wartości. Po prawej stronie zielonego pola
wprowadzenia znajduje si G jako oznaczenie, iż dana wartość
obowizuje globalnie
Wybór globalnego parametru, który chcemy zmienić
Now wartość zapisać i potwierdzić klawiszem ENTER, smarT.NC
zmienia kolor pola wprowadzenia na czerwony
Po prawej stronie czerwonego pola wprowadzenia znajduje si teraz
L jako oznaczenie dla lokalnie działajcej wartości
Poprzez softkey NASTAWIĆ WARTOŚĆ STANDARDOW
można załadować wartość globalnego parametru z
nagłówka programu i tym samym go aktywować. Pole
wprowadzenia globalnego parametru, którego wartość
zadziała z nagłówka programu, smarT.NC podświetla na
zielono. Po prawej stronie obok pola wprowadzenia znajduje
si G jako oznaczenie dla globalnej wartości wartości.
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Zmiana globalnego parametru poprzez formularz
szczegółowy globalnych danych powoduje tylko lokaln,
obowizujc dla danego zabiegu obróbkowego, zmian
parametru. Pole wprowadzenia lokalnie zmienionych
parametrów smarT.NC podświetla na czerwono. Po prawej
stronie obok pola wprowadzenia znajduje si L jako
oznaczenie dla lokalnej wartości.
37
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
38
Ogólnie obowizujce dane
8 Odstp bezpieczeństwa: odstp pomidzy powierzchni czołow
narzdzia i powierzchni obrabianego przedmiotu przy
automatycznym dosuwie do pozycji startu cyklu na osi narzdzi.
8 2. odstp bezpieczeństwa: pozycja, na której smarT.NC umieszcza
narzdzie na końcu zabiegu obróbkowego. Na tej wysokości zostaje
wykonany dosuw na pozycj obróbki na płaszczyźnie obróbki
8 F pozycjonować: posuw, z jakim smarT.NC przemieszcza narzdzie
w obrbie cyklu
8 F powrót: posuw, z jakim smarT.NC pozycjonuje z powrotem
narzdzie
Globalne dane dla zachowania przy pozycjonowaniu
8 Zachowanie przy pozycjonowaniu: powrót na osi narzdzia przy
końcu zabiegu obróbkowego: odsunicie na 2g bezpieczn
wysokość lub na pozycj pocztku unit
Globalne dane dla obróbki frezowaniem z cyklami kieszeni
8 Współczynnik nałożenia: promień narzdzia x współczynnik
nałożenia daj boczny dosuw
8 Rodzaj frezowania: współbieżne/przeciwbieżne
8 Rodzaj wejścia w materiał: po linii śrubowej, ruchem wahadłowym
lub prostopadłe wejście w materiał
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Globalne dane dla obróbki wierceniem
8 Powrót łamanie wióra: wartość, o jak smarT.NC odsuwa
narzdzie przy łamaniu wióra
8 Czas przebywania u dołu: czas w sekundach, w którym narzdzie
przebywa na dnie odwiertu
8 Czas przebywania u góry: czas w sekundach, w którym narzdzie
przebywa na bezpiecznej wysokości
39
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
40
Globalne dane dla obróbki frezowaniem z cyklami konturu
8 Odstp bezpieczeństwa: odstp pomidzy powierzchni czołow
narzdzia i powierzchni obrabianego przedmiotu przy
automatycznym dosuwie do pozycji startu cyklu na osi narzdzi.
8 Bezpieczna wysokość: bezwzgldna wysokość, na której nie może
dojść do kolizji z obrabianym przedmiotem (dla operacji
pozycjonowania pośredniego i powrotu na końcu cyklu)
8 Współczynnik nałożenia: promień narzdzia x współczynnik
nałożenia daj boczny dosuw
8 Rodzaj frezowania: współbieżne/przeciwbieżne
Globalne dane dla funkcji próbkowania
8 Odstp bezpieczeństwa: odstp pomidzy palcem układu i
powierzchni obrabianego przedmiotu przy automatycznym dosuwie
na pozycj próbkowania.
8 Bezpieczna wysokość: współrzdna na osi układu impulsowego,
na której smarT.NC przemieszcza sond pomidzy punktami
pomiaru, o ile została aktywowana opcja przejazd na bezpieczn
wysokość
8 Przejazd na bezpieczn wysokość: wybrać, czy smarT.NC ma
przemieszczać pomidzy punktami pomiarowymi na bezpieczny
odstp czy też na bezpieczn wysokość
Jak tylko pole wprowadzenia dla wyboru narzdzia bdzie aktywne, to
operator może poprzez softkey NAZWA NARZDZIA wybierać, czy chce
wprowadzić numer czy też nazw narzdzia.
Oprócz tego można poprzez softkey WYBRAĆ wyświetlić okno, w
którym dokona si wyboru zdefinowanego w tabeli narzdzi TOOL.T
narzdzia. smarT.NC zapisuje numer narzdzia lub nazw wybranego
narzdzia automatycznie do odpowiedniego pola wprowadzenia.
W razie potrzeby można dokonywać edycji wyświetlanych danych
narzdzia
8
8
8
Przy pomocy klawiszy ze strzałk wybieramy wiersz a nastpnie
kolumn edytowanej wartości: jasnoniebieskie ramki odznaczaj
edytowane pole
Softkey EDYCJA na ON ustawić, wpisać żdan wartość i klawiszem
ENT potwierdzić
W razie potrzeby wybrać kolejne kolumny i powtórzyć opisany
uprzednio sposób działania
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Wybór narzdzia
41
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Przełczenie prdkości obrotowej/
prdkości skrawania
Kiedy tylko pole wprowadzenia dla definiowania prdkości obrotowej
wrzeciona bdzie aktywne, można wybierać, czy chcemy zapisywać
prdkość obrotow w obr/min lub prdkość skrawania w m/min [albo w
cale/min].
Dla zapisu prdkości skrawania
8
Softkey VC nacisnć: TNC przełcza pole wprowadzenia
Dla przełczenia z prdkości skrawania na zapis prdkości obrotowej
8
8
Nacisnć klawisz NO ENT: TNC usuwa wpis prdkości skrawania
Dla zapisu prdkości obrotowej: klawiszem ze strzałk powrót do pola
wprowadzenia cursorn
Przełczenie F/FZ/FU/FMAX
Kiedy tylko pole wprowadzenia dla definicji posuwu bdzie aktywne,
można wybierać czy chcemy zapisywać posuw w mm/min (F), w obr/
min (FU) lub w mm/zb (FZ). Jakie alternatywy dla posuwu s
dozwolone, zależy od danego zabiegu obróbkowego. W niektórych
polach zapisu dozwolone jest także wprowadzenie FMAX (bieg szybki).
Dla zapisu alternatywy posuwu
8
42
Nacisnć softkey F, FZ, FU lub FMAX
Po wyborze trybu pracy smarT.NC wybieramy poprzez softkey EDYCJA
znajdujce si w dyspozycji zabiegi obróbkowe. Zabiegi obróbkowe
podzielone s na nastpujce grupy główne:
Grupa główna
Softkey
Strona
OBRÓBKA:
wiercenie, gwintowanie, frezowanie
Strona 44
PRÓBKOWANIE:
funkcje próbkowania dla układu
impulsowego 3D
Strona 103
PRZELICZANIE:
funkcje dla przeliczania współrzdnych
Strona 111
FUNKCJE SPECJALNE:
wywołanie programu, jednostka dialogu
tekstem otwartym
Strona 117
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Znajdujce si w dyspozycji zabiegi obróbkowe (units)
Softkeys KONTURPGM i POZYCJE na trzecim pasku
softkey, uruchamiaj programowanie konturu lub/i
generator wzorców.
43
Grupa główna Obróbka
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
W grupie głównej Obróbka wybieramy nastpujce grupy obróbki:
44
Grupa obróbki
Softkey
Strona
WIERCENIE:
centrowanie, wiercenie, rozwiercanie
dokładne otworu, wytaczanie,
pogłbianie powrotne
Strona 45
GWINT:
gwintowanie z uchwytem wyrównawczym
lub bez; frezowanie gwintów
Strona 56
KIESZENIE/CZOPY:
frezowanie odwiertów, kieszeń
prostoktna, kieszeń okrgła, rowek
wpustowy, okrgły rowek wpustowy
Strona 70
KONTURPGM:
odpracowywanie programu konturu:
trajektoria konturu, obróbka zgrubna
kieszeni konturu, dodatkowe
przeciganie i obróbka wykańczajca
Strona 82
POWIERZCHNIE:
frezowanie płaszczyzn
Strona 99
Grupa obróbki Wiercenie
Blok (od angielskiego słowa unit)
Softkey
Strona
Unit 240 nakiełkowanie
Strona 46
Unit 205 wiercenie
Strona 48
Unit 201 rozwiercanie dokładne otworu
Strona 50
Unit 202 wytaczanie
Strona 52
Unit 204 powrotne pogłbianie
Strona 54
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
W grupie obróbki Wiercenie znajduj si do dyspozycji nastpujce
jednostki dla obróbki wierceniem:
45
Unit 240 nakiełkowanie
Parametry w formularzu Przegld:
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
8
8
8
8
8
8
8
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona [obr/min] lub prdkość skrawania
[m/min]
F: posuw nakiełkowania [mm/min] lub FU [mm/obr]
Wybór głbokości/średnicy: Wybór, czy należy nakiełkować na
głbokość czy też na średnic
Srednica: średnica nakiełkowania. Zapis TANGLE w TOOL.T
konieczny
Głbokość: głbokość nakiełkowania
Pozycje obróbki (patrz „Definiowanie pozycji obróbkowych” na
stronie 121.)
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
8
8
8
DL: długość delta dla narzdzia T
Minstrukcja: dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
wiercenia:
8
46
Brak
8
Odstp bezpieczeństwa
8
2. odstp bezpieczeństwa
8
Czas przebywania u dołu
8
Posuw przy przemieszczaniu pomidzy pozycjami obróbki
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
47
Unit 205 wiercenie
Parametry w formularzu Przegld:
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
8
8
8
8
8
8
8
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
8
8
8
48
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona [obr/min] lub prdkość skrawania
[m/min]
F: posuw wiercenia [mm/min] lub FU [mm/obr]
Głbokość: głbokość wiercenia
Głbokość dosuwu: odcinek, na jaki narzdzie zostaje
każdorazowo dosuwane przed wyjściem z odwiertu
Głbokość łamanie wióra: dosuw, po którym smarT.NC
przeprowadza łamanie wióra
Pozycje obróbki (patrz „Definiowanie pozycji obróbkowych” na
stronie 121.)
DL: długość delta dla narzdzia T
Minstrukcja: dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
8
8
8
8
8
8
Głbokość łamanie wióra: dosuw, po którym smarT.NC
przeprowadza łamanie wióra
Ilość zdejmowanego materiału: wartość, o jak smarT.NC
zmniejsza głbokość dosuwu
Min. dosuw: Jeśli zapisano ilość skrawanego materiału:
ograniczenie dla minimalnego dosuwu
Odstp wyprzedzenia u góry: bezpieczny odstp u góry przy
pozycjonowaniu powrotnym po łamaniu wióra
Odstp wyprzedzenia u dołu: bezpieczny odstp u dołu przy
pozycjonowaniu powrotnym po łamaniu wióra
Punkt startu dosuwu: punkt startu położony głbiej w odniesieniu
do współrzdnej powierzchni w przypadku wstpnie obrobionych
odwiertów
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
wiercenia:
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
8
Odstp bezpieczeństwa
8
2. odstp bezpieczeństwa
8
Odcinek powrotu przy łamaniu wióra
8
Czas przebywania u dołu
8
Posuw przy przemieszczaniu pomidzy pozycjami obróbki
49
Unit 201 rozwiercanie dokładne otworu
Parametry w formularzu Przegld:
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
8
8
8
8
8
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
8
8
8
50
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona [obr/min] lub prdkość skrawania
[m/min]
F: posuw rozwiercania [mm/min] lub FU [mm/obr]
Głbokość: głbokość dokładnego rozwiercania otworu
Pozycje obróbki (patrz „Definiowanie pozycji obróbkowych” na
stronie 121.)
DL: długość delta dla narzdzia T
Minstrukcja: dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
wiercenia:
Brak.
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
8
Odstp bezpieczeństwa
8
2. odstp bezpieczeństwa
8
Posuw powrotu
8
Czas przebywania u dołu
8
Posuw przy przemieszczaniu pomidzy pozycjami obróbki
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
8
51
Unit 202 wytaczanie
Parametry w formularzu Przegld:
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
8
8
8
8
8
8
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
8
8
8
52
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona [obr/min] lub prdkość skrawania
[m/min]
F: posuw wiercenia [mm/min] lub FU [mm/obr]
Głbokość: głbokość wytaczania
Kierunek wyjścia z materiału: kierunek, w którym smarT.NC
wysuwa narzdzie z materiału na dnie odwiertu
Pozycje obróbki (patrz „Definiowanie pozycji obróbkowych” na
stronie 121.)
DL: długość delta dla narzdzia T
Minstrukcja: dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
8
Kt wrzeciona: kt, pod którym smarT.NC pozycjonuje narzdzie
przed wyjściem z materiału
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
8
Odstp bezpieczeństwa
8
2. odstp bezpieczeństwa
8
Posuw powrotu
8
Czas przebywania u dołu
8
Posuw przy przemieszczaniu pomidzy pozycjami obróbki
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
wiercenia:
53
Unit 204 powrotne pogłbianie
Parametry w formularzu Przegld:
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
8
8
8
8
8
8
8
8
8
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona [obr/min] lub prdkość skrawania
[m/min]
F: posuw wiercenia [mm/min] lub FU [mm/obr]
Głbokość pogłbiania: głbokość pogłbienia
Grubość materiału: grubość obrabianego przedmiotu
Wymiar mimośrodu: wymiar mimośrodu wytaczadła
Wysokość skrawania: odstp dolna krawdź wytaczadła – główne
ostrze
Kierunek wyjścia z materiału: kierunek, w którym smarT.NC ma
przemieścić narzdzia o wymiar mimośrodu
Pozycje obróbki (patrz „Definiowanie pozycji obróbkowych” na
stronie 121.)
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
8
8
8
54
DL: długość delta dla narzdzia T
Minstrukcja: dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
8
Kt wrzeciona: kt, pod którym smarT.NC pozycjonuje narzdzie
przed wejściem w materiał i przed wyjściem z odwiertu
8 Czas przebywania na dnie pogłbienia
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
8
Odstp bezpieczeństwa
8
2. odstp bezpieczeństwa
8
Posuw przy pozycjonowaniu
8
Posuw przy przemieszczaniu pomidzy pozycjami obróbki
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
wiercenia:
55
Grupa obróbki Gwint
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
W grupie obróbki Gwint znajduj si do dyspozycji nastpujce bloki dla
gwintowania:
56
Blok (od angielskiego słowa unit)
Softkey
Strona
Blok 206 gwintowanie z uchwytem
wyrównawczym
Strona 57
Blok 209 gwintowanie bez uchwytu
wyrównawczego (także z łamaniem wióra)
Strona 58
Blok 262 frezowanie gwintów
Strona 60
Blok 263 frezowanie gwintów
wpuszczanych
Strona 62
Blok 264 frezowanie odwiertów
Strona 64
Blok 265 frezowanie odwiertów po linii
śrubowej
Strona 66
Blok 267 frezowanie gwintów
zewntrznych
Strona 68
8
8
8
8
8
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona [obr/min] lub prdkość skrawania
[m/min]
F: posuw wiercenia: obliczyć z S x skok gwintu p
Głbokość gwintu: głbokość gwintu
Pozycje obróbki (patrz „Definiowanie pozycji obróbkowych” na
stronie 121.)
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
8
8
8
DL: długość delta dla narzdzia T
Minstrukcja: dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego narzdzia
dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od maszyny)
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Blok 206 gwintowanie z uchwytem wyrównawczym
Parametry w formularzu Przegld:
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry wiercenia:
8
Brak.
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne dane:
8
Odstp bezpieczeństwa
8
2. odstp bezpieczeństwa
8
Czas przebywania u dołu
8
Posuw przy przemieszczaniu pomidzy pozycjami obróbki
57
Blok 209 gwintowanie bez uchwytu wyrównawczego
Parametry w formularzu Przegld:
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
8
8
8
8
8
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
8
8
8
58
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona [obr/min] lub prdkość skrawania
[m/min]
Głbokość gwintu: głbokość gwintu
Skok gwintu: skok gwintu
Pozycje obróbki (patrz „Definiowanie pozycji obróbkowych” na
stronie 121.)
DL: długość delta dla narzdzia T
Minstrukcja: dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
8
8
8
Głbokość łamanie wióra: dosuw, kiedy ma nastpić łamanie
wióra
Kt wrzeciona: kt, pod którym smarT.NC ma pozycjonować
narzdzie przed zabiegiem nacinania gwintu: W ten sposób można w
razie potrzeby nacinać dodatkowo gwint
Współczynnik dla S przy powrocie Q403: współczynnik, o który
TNC zwiksza obroty wrzeciona i tym samym posuw powrotu przy
wyjściu z odwiertu
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
8
Odstp bezpieczeństwa
8
2. odstp bezpieczeństwa
8
Odcinek powrotu przy łamaniu wióra
8
Posuw przy przemieszczaniu pomidzy pozycjami obróbki
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
wiercenia:
59
Unit 262 frezowanie gwintów
Parametry w formularzu Przegld:
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
8
8
8
8
8
8
8
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
8
8
8
8
60
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona [obr/min] lub prdkość skrawania
[m/min]
F: posuw frezowania
Srednica: nominalna średnica gwintu
Skok gwintu: skok gwintu
Głbokość: głbokość gwintu
Pozycje obróbki (patrz „Definiowanie pozycji obróbkowych” na
stronie 121.)
DL: długość delta dla narzdzia T
DR: delta promienia dla narzdzia T
Minstrukcja: dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
8
Zwoje wtórnego skrawania: liczba zwojów gwintu, o któr
narzdzie zostaje przesunite
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
8
Odstp bezpieczeństwa
8
2. odstp bezpieczeństwa
8
Posuw przy pozycjonowaniu
8
Posuw przy przemieszczaniu pomidzy pozycjami obróbki
8
Frezowanie ruchem współbieżnym albo
8
Frezowanie ruchem przeciwbieżnym
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
wiercenia:
61
Unit 263 frezowanie gwintów wpuszczanych
Parametry w formularzu Przegld:
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona [obr/min] lub prdkość skrawania
[m/min]
F: posuw frezowania
F: posuw pogłbiania [mm/min] lub FU [mm/obr]
Srednica: nominalna średnica gwintu
Skok gwintu: skok gwintu
Głbokość: głbokość gwintu
Głbokość pogłbiania: odstp pomidzy powierzchni
obrabianego przedmiotu i wierzchołkiem ostrza narzdzia przy
pogłbianiu
Odstp z boku: odstp pomidzy ostrzem narzdzia i ściank
odwiertu
Pozycje obróbki (patrz „Definiowanie pozycji obróbkowych” na
stronie 121.)
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
8
8
8
8
62
DL: długość delta dla narzdzia T
DR: delta promienia dla narzdzia T
Minstrukcja: dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
8
8
Głbokość pogłbiania czołowo: głbokość pogłbiania przy
pogłbianiu na stronie czołowej
Przesunicie czołowo: odstp, o który TNC przesuwa środek
narzdzia przy czołowym pogłbianiu z odwiertu
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
8
Odstp bezpieczeństwa
8
2. odstp bezpieczeństwa
8
Posuw przy pozycjonowaniu
8
Posuw przy przemieszczaniu pomidzy pozycjami obróbki
8
Frezowanie ruchem współbieżnym albo
8
Frezowanie ruchem przeciwbieżnym
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
wiercenia:
63
Blok 264 frezowanie odwiertów
Parametry w formularzu Przegld:
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona [obr/min] lub prdkość skrawania
[m/min]
F: posuw frezowania
F: posuw wiercenia [mm/min] lub FU [mm/obr]
Srednica: nominalna średnica gwintu
Skok gwintu: skok gwintu
Głbokość: głbokość gwintu
Głbokość wiercenia: głbokość wiercenia
Głbokość dosuwu przy wierceniu
Pozycje obróbki (patrz „Definiowanie pozycji obróbkowych” na
stronie 121.)
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
8
8
8
8
64
DL: długość delta dla narzdzia T
DR: delta promienia dla narzdzia T
Minstrukcja: dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
8
8
8
8
Głbokość łamanie wióra: dosuw, kiedy TNC ma wykonać łamanie
wióra przy wierceniu
Odstp wyprzedzenia u góry: odstp bezpieczeństwa, kiedy TNC
przemieszcza narzdzie po łamaniu wióra ponownie na aktualn
głbokość dosuwu
Głbokość pogłbiania czołowo: głbokość pogłbiania przy
pogłbianiu na stronie czołowej
Przesunicie czołowo: odstp, o jaki TNC przesuwa środek
narzdzia ze środka odwiertu
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
8
Odstp bezpieczeństwa
8
2. odstp bezpieczeństwa
8
Posuw przy pozycjonowaniu
8
Odcinek powrotu przy łamaniu wióra
8
Posuw przy przemieszczaniu pomidzy pozycjami obróbki
8
Frezowanie ruchem współbieżnym albo
8
Frezowanie ruchem przeciwbieżnym
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
wiercenia:
65
Unit 265 frezowanie odwiertów po linii śrubowej
Parametry w formularzu Przegld:
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona [obr/min] lub prdkość skrawania
[m/min]
F: posuw frezowania
F: posuw pogłbiania [mm/min] lub FU [mm/obr]
Srednica: nominalna średnica gwintu
Skok gwintu: skok gwintu
Głbokość: głbokość gwintu
Operacja pogłbiania: do wyboru, pogłbianie przed lub po
frezowaniu gwintu
Głbokość pogłbiania czołowo: głbokość pogłbiania przy
pogłbianiu na stronie czołowej
Przesunicie czołowo: odstp, o jaki TNC przesuwa środek
narzdzia ze środka odwiertu
Pozycje obróbki (patrz „Definiowanie pozycji obróbkowych” na
stronie 121.)
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
8
8
8
8
66
DL: długość delta dla narzdzia T
DR: delta promienia dla narzdzia T
Minstrukcja: dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
wiercenia:
brak.
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
8
Odstp bezpieczeństwa
8
2. odstp bezpieczeństwa
8
Posuw przy pozycjonowaniu
8
Posuw przy przemieszczaniu pomidzy pozycjami obróbki
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
8
67
Unit 267 frezowanie gwintów
Parametry w formularzu Przegld:
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
8
8
8
8
8
8
8
8
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
8
8
8
8
68
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona [obr/min] lub prdkość skrawania
[m/min]
F: posuw frezowania
F: posuw pogłbiania [mm/min] lub FU [mm/obr]
Srednica: nominalna średnica gwintu
Skok gwintu: skok gwintu
Głbokość: głbokość gwintu
Pozycje obróbki (patrz „Definiowanie pozycji obróbkowych” na
stronie 121.)
DL: długość delta dla narzdzia T
DR: delta promienia dla narzdzia T
Minstrukcja: dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
8
8
8
Zwoje wtórnego skrawania: liczba zwojów gwintu, o któr
narzdzie zostaje przesunite
Głbokość pogłbiania czołowo: głbokość pogłbiania przy
pogłbianiu na stronie czołowej
Przesunicie czołowo: odstp, o jaki TNC przesuwa środek
narzdzia ze środka czopu
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
8
Odstp bezpieczeństwa
8
2. odstp bezpieczeństwa
8
Posuw przy pozycjonowaniu
8
Posuw przy przemieszczaniu pomidzy pozycjami obróbki
8
Frezowanie ruchem współbieżnym albo
8
Frezowanie ruchem przeciwbieżnym
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
wiercenia:
69
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Grupa obróbki Kieszenie/czopy
70
W grupie obróbki Kieszenie/czopy do dyspozycji znajduj si
nastpujce bloki (units) dla obróbki frezowaniem prostych kieszeni i
rowków wpustowych:
Blok (od angielskiego słowa unit)
Softkey
Strona
Blok 251 kieszeń prostoktna
Strona 71
Blok 252 kieszeń okrgła
Strona 73
Blok 253 rowek wpustowy
Strona 75
Blok 254 okrgły rowek
Strona 77
Blok 208 frezowanie odwiertów
Strona 80
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Zakres obróbki: obróbka zgrubna i wykańczajca, tylko obróbka
zgrubna lub tylko obróbka wykańczajca wybrać przy pomocy softkey
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona [obr/min] lub prdkość skrawania [m/min]
F: posuw wejścia w materiał na głbokość [mm/min], FU [mm/obr]
lub FZ [mm/zb]
F: posuw frezowania [mm/min], FU [mm/obr] lub FZ [mm/zb]
Długość kieszeni: długość kieszeni na osi głównej
Szerokość kieszeni: szerokość kieszeni na osi pomocniczej
Promień naroża: jeśli nie wprowadzono, smarT.NC wyznacza
promień naroża równy promieniowi narzdzia
Głbokość: głbokość końcowa kieszeni
głbokość dosuwu: wymiar, o jaki narzdzie zostaje każdorazowo dosunite.
Naddatek z boku: naddatek na obróbk wykańczajc z boku
Naddatek głbokość: naddatek na obróbk wykańczajc głbokości
Pozycje obróbki (patrz „Definiowanie pozycji obróbkowych” na
stronie 121.)
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Blok 251 kieszeń prostoktna
Parametry w formularzu Przegld:
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
8
8
8
8
8
DL: długość delta dla narzdzia T
DR: delta promienia dla narzdzia T
DR2: delta promienia 2 (promień naroża) dla narzdzia T
Minstrukcja: dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego narzdzia
dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od maszyny)
71
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
kieszeni:
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
8
72
8
8
8
Dosuw obróbka wykańczajca: dosuw dla obróbki wykańczajcej
boku. Jeśli nie wprowadzono, to obróbka wykańczajca zostaje
wykonywana z 1 dosuwem
F obróbka wykańczajca: posuw dla obróbki wykańczajcej [mm/
min], FU [mm/obr] lub FZ [mm/zb]
Położenie przy obrocie: kt, o który zostaje cała kieszeń obrócona
Położenie kieszeni: położenie kieszeni w odniesieniu do
zaprogramowanej pozycji
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
8
Odstp bezpieczeństwa
8
2. odstp bezpieczeństwa
8
Współczynnik nakładania si
8
Posuw przy przemieszczaniu pomidzy pozycjami obróbki
8
Frezowanie ruchem współbieżnym albo
8
Frezowanie ruchem przeciwbieżnym
8
Wejście w materiał po linii śrubowej lub
8
Wejście w materiał ruchem wahadłowym lub
8
Prostopadłe wejście w materiał
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Zakres obróbki: obróbka zgrubna i wykańczajca, tylko obróbka
zgrubna lub tylko obróbka wykańczajca wybrać przy pomocy softkey
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona [obr/min] lub prdkość skrawania
[m/min]
F: posuw wejścia w materiał na głbokość [mm/min], FU [mm/obr]
lub FZ [mm/zb]
F: posuw frezowania [mm/min], FU [mm/obr] lub FZ [mm/zb]
Srednica: średnica gotowej kieszeni okrgłej
Głbokość: głbokość końcowa kieszeni
głbokość dosuwu: wymiar, o jaki narzdzie zostaje każdorazowo
dosunite.
Naddatek z boku: naddatek na obróbk wykańczajc z boku
Naddatek głbokość: naddatek na obróbk wykańczajc głbokości
Pozycje obróbki (patrz „Definiowanie pozycji obróbkowych” na
stronie 121.)
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Blok 252 kieszeń okrgła
Parametry w formularzu Przegld:
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
8
8
8
8
8
DL: długość delta dla narzdzia T
DR: delta promienia dla narzdzia T
DR2: delta promienia 2 (promień naroża) dla narzdzia T
Minstrukcja: dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego narzdzia
dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od maszyny)
73
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
kieszeni:
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
8
74
8
Dosuw obróbka wykańczajca: dosuw dla obróbki wykańczajcej
boku. Jeśli nie wprowadzono, to obróbka wykańczajca zostaje
wykonywana z 1 dosuwem
F obróbka wykańczajca: posuw dla obróbki wykańczajcej
[mm/min], FU [mm/obr] lub FZ [mm/zb]
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
8
Odstp bezpieczeństwa
8
2. odstp bezpieczeństwa
8
Współczynnik nakładania si
8
Posuw przy przemieszczaniu pomidzy pozycjami obróbki
8
Frezowanie ruchem współbieżnym albo
8
Frezowanie ruchem przeciwbieżnym
8
Wejście w materiał po linii śrubowej lub
8
Prostopadłe wejście w materiał
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Zakres obróbki: obróbka zgrubna i wykańczajca, tylko obróbka
zgrubna lub tylko obróbka wykańczajca wybrać przy pomocy softkey
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona [obr/min] lub prdkość skrawania [m/min]
F: posuw wejścia w materiał na głbokość [mm/min], FU [mm/obr]
lub FZ [mm/zb]
F: posuw frezowania [mm/min], FU [mm/obr] lub FZ [mm/zb]
Długość rowka: długość rowka na osi głównej
Szerokość rowka: szerokość rowka na osi pomocniczej
Głbokość: głbokość końcowa rowka
Głbokość dosuwu: wymiar, o jaki narzdzie zostaje każdorazowo
dosunite.
Naddatek z boku: naddatek na obróbk wykańczajc z boku
Naddatek głbokość: naddatek na obróbk wykańczajc głbokości
Pozycje obróbki (patrz „Definiowanie pozycji obróbkowych” na
stronie 121.)
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Blok 253 rowek wpustowy
Parametry w formularzu Przegld:
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
8
8
8
8
8
DL: długość delta dla narzdzia T
DR: delta promienia dla narzdzia T
DR2: delta promienia 2 (promień naroża) dla narzdzia T
Minstrukcja: dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego narzdzia
dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od maszyny)
75
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
kieszeni:
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
8
76
8
8
8
Dosuw obróbka wykańczajca: dosuw dla obróbki wykańczajcej
boku. Jeśli nie wprowadzono, to obróbka wykańczajca zostaje
wykonywana z 1 dosuwem
F obróbka wykańczajca: posuw dla obróbki wykańczajcej [mm/
min], FU [mm/obr] lub FZ [mm/zb]
Położenie przy obrocie: kt, o który zostaje cała kieszeń obrócona
Położenie rowka: położenie rowka w odniesieniu do
zaprogramowanej pozycji
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
8
Odstp bezpieczeństwa
8
2. odstp bezpieczeństwa
8
Posuw przy przemieszczaniu pomidzy pozycjami obróbki
8
Frezowanie ruchem współbieżnym albo
8
Frezowanie ruchem przeciwbieżnym
8
Wejście w materiał po linii śrubowej lub
8
Wejście w materiał ruchem wahadłowym lub
8
Prostopadłe wejście w materiał
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Zakres obróbki: obróbka zgrubna i wykańczajca, tylko obróbka
zgrubna lub tylko obróbka wykańczajca wybrać przy pomocy
softkey
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona [obr/min] lub prdkość skrawania
[m/min]
F: posuw wejścia w materiał na głbokość [mm/min], FU [mm/obr]
lub FZ [mm/zb]
F: posuw frezowania [mm/min], FU [mm/obr] lub FZ [mm/zb]
Rodek 1. osi: środek wycinka koła na osi głównej
środek 2. osi: środek wycinka koła na osi pomocniczej
średnica wycinka koła
Kt startu: kt biegunowy punktu startu
Kt rozwarcia
Szerokość rowka
Głbokość: głbokość końcowa rowka
Głbokość dosuwu: wymiar, o jaki narzdzie zostaje każdorazowo
dosunite.
Naddatek z boku: naddatek na obróbk wykańczajc z boku
Naddatek głbokość: naddatek na obróbk wykańczajc
głbokości
Pozycje obróbki (patrz „Definiowanie pozycji obróbkowych” na
stronie 121.)
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Blok 254 okrgły rowek
Parametry w formularzu Przegld:
77
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
8
78
8
8
8
8
DL: długość delta dla narzdzia T
DR: delta promienia dla narzdzia T
DR2: delta promienia 2 (promień naroża) dla narzdzia T
Minstrukcja: dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
8
8
8
8
8
Dosuw obróbka wykańczajca: dosuw dla obróbki wykańczajcej
boku. Jeśli nie wprowadzono, to obróbka wykańczajca zostaje
wykonywana z 1 dosuwem
F obróbka wykańczajca: posuw dla obróbki wykańczajcej [mm/
min], FU [mm/obr] lub FZ [mm/zb]
Krok kta: kt, o który zostaje obrócony cały rowek
Liczba zabiegów obróbkowych: liczba zabiegów obróbkowych na
wycinku koła
Położenie rowka: położenie rowka w odniesieniu do
zaprogramowanej pozycji
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
8
Odstp bezpieczeństwa
8
2. odstp bezpieczeństwa
8
Posuw przy przemieszczaniu pomidzy pozycjami obróbki
8
Frezowanie ruchem współbieżnym albo
8
Frezowanie ruchem przeciwbieżnym
8
Wejście w materiał po linii śrubowej lub
8
Wejście w materiał ruchem wahadłowym lub
8
Prostopadłe wejście w materiał
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
kieszeni:
79
Blok 208 frezowanie odwiertów
Parametry w formularzu Przegld:
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
8
8
8
8
8
8
8
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
8
8
8
8
8
80
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona [obr/min] lub prdkość skrawania
[m/min]
F: Posuw frezowania [mm/min], FU [mm/obr] lub FZ [mm/zb]
Srednica: zadana średnica odwiertu
Głbokość: Głbokość frezowania
Głbokość dosuwu: Wymiar, o jaki narzdzie zostaje każdorazowo
dosunite po linii śrubowej (360°)
Pozycje obróbki (patrz „Definiowanie pozycji obróbkowych” na
stronie 121.)
DL: długość delta dla narzdzia T
DR: delta promienia dla narzdzia T
DR2: delta promienia 2 (promień naroża) dla narzdzia T
Minstrukcja: dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
8
Wywiercona wstpnie średnica: zapisać, jeśli wykonane wcześniej
odwierty maj zostać dodatkowo obrabiane. W ten sposób można
wyfrezować odwierty, które nawet przewyższaj swoj wielkości
dwukrotn średnic narzdzia
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
8
Odstp bezpieczeństwa
8
2. odstp bezpieczeństwa
8
Posuw przy przemieszczaniu pomidzy pozycjami obróbki
8
Frezowanie ruchem współbieżnym albo
8
Frezowanie ruchem przeciwbieżnym
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
wiercenia:
81
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Grupa obróbki Program konturu
82
W grupie obróbki Program konturu znajduj si do dyspozycji
nastpujce bloki dla obróbki dowolnie uformowanych kieszeni i
cigów konturu:
Blok (od angielskiego słowa unit)
Softkey
Strona
Unit 122 rozszerzanie kieszeni konturu
Strona 83
Unit 22 dodatkowe rozszerzanie kieszeni
konturu
Strona 87
Unit 123 obróbka wykańczajca kieszeni
konturu na dnie
Strona 89
Unit 124 obróbka wykańczajca kieszeni
konturu z boku
Strona 90
Unit 125 trajektoria konturu
Strona 92
Unit 130 kieszeń konturu na wzorze
punktów
Strona 95
Jeżeli to konieczne, to można w formularzu szczegółowym Kontur
przypisać każdemu podkonturowi oddzieln głbokość (FCL 2
funkcja). W tym przypadku należy zaczynać od najgłbszej kieszeni.
Parametry w formularzu Przegld:
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona [obr/min] lub prdkość skrawania
[m/min]
F: posuw wejścia w materiał ruchem wahadłowym [mm/min], FU [mm/
obr] lub FZ [mm/zb] Zapisać 0, jeśli należy wejść prostopadle w materiał
F: posuw wejścia w materiał na głbokość [mm/min], FU [mm/obr]
lub FZ [mm/zb]
F: posuw frezowania [mm/min], FU [mm/obr] lub FZ [mm/zb]
Współrzdna powierzchni: współrzdna powierzchni obrabianego
przedmiotu, do której odnosz si wprowadzone głbokości
Głbokość: głbokość frezowania
Głbokość dosuwu: wymiar, o jaki narzdzie zostaje każdorazowo
dosunite.
Naddatek z boku: naddatek na obróbk wykańczajc z boku
Naddatek głbokość: naddatek na obróbk wykańczajc głbokości
Nazwa konturu: lista podkonturów (.HCpliki), które maj zostać ze
sob połczone. Jeśli opcja DXFkonwerter znajduje si do
dyspozycji, to można utworzyć kontur bezpośrednio z formularza przy
pomocy konwertera DXF
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Unit 122 kieszeń konturu
Przy pomocy kieszeni konturu można skrawać dowolnie uformowane
kieszenie, nawet zawierajce wysepki.
83
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
84
„ Określić poprzez softkey, czy dany podkontur jest
kieszeni czy też wysepk!
„ List podkonturów rozpoczynać zasadniczo zawsze z
kieszeni (w danym przypadku z najgłbszej kieszeni)!
„ Maksymalnie można w formularzu szczegółowym Kontur
definiować łcznie do 9 podkonturów (patrz obrazek po
prawej stronie u dołu)!
8
8
8
8
8
8
DL: długość delta dla narzdzia T
DR: delta promienia dla narzdzia T
DR2: delta promienia 2 (promień naroża) dla narzdzia T
Minstrukcja: dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
frezowania:
8
8
Promień zaokrglenia: promień zaokrglenia torupunktu
środkowego narzdzia na narożach wewntrznych:
Współczynnik posuwu w %: procentowy współczynnik, o który
TNC redukuje posuw obróbki, kiedy tylko narzdzie przejdzie całym
obwodem w materiale przy przeciganiu Jeśli operator korzysta z
redukowania posuwu, to może on zdefiniować posuw przecigania
tak dużym, iż przy określonym nakładaniu si torów (globalne dane)
zapanuj optymalne warunki skrawania. TNC redukuje wówczas
posuw na przejściach lub w wskich miejscach konturu jak to
zdefiniował operator, tak iż czas obróbki powinien łcznie zostać
skrócony.
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
85
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Kontur:
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
8
86
Głbokość: oddzielnie definiowalne głbokości dla każdego
podkonturu (FCL 2funkcja)
„ List podkonturów rozpoczynać zasadniczo zawsze z
najgłbszej kieszeni!
„ Jeśli kontur jest zdefiniowany w postaci wysepki, to TNC
interpretuje zapisan głbokość jako wysokość wysepki.
Wprowadzona wartość bez znaku liczby odnosi si
wówczas do powierzchni obrabianego przedmiotu!
„ Jeśli zapisano głbokość równ 0, to wykonywana jest
zdefiniowana dla kieszeni w formularzu przegldowym
głbokość, wysepki wystaj wówczas do powierzchni
obrabianego przedmiotu!
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
8
Odstp bezpieczeństwa
8
2. Odstp bezpieczeństwa
8
Współczynnik nakładania si
8
Posuw powrotu
8
Frezowanie ruchem współbieżnym albo
8
Frezowanie ruchem przeciwbieżnym
Parametry w formularzu Przegld:
8
8
8
8
8
8
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona [obr/min] lub prdkość skrawania
[m/min]
F: posuw wejścia w materiał na głbokość [mm/min], FU [mm/obr]
lub FZ [mm/zb]
F: posuw frezowania [mm/min], FU [mm/obr] lub FZ [mm/zb]
Narzdzie do przecigania zgrubnego: numer lub nazwa
narzdzia (przełczalne poprzez softkey), przy pomocy którego
dokonano wstpnego przecigania kieszeni konturu
Głbokość wcicia: wymiar, o jaki narzdzie każdorazowo wchodzi
w materiał
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Unit 22 dodatkowe rozszerzanie
Za pomoc unit dodatkowego rozszerzania można obrobion
uprzednio z unit 122 kieszeń konturu dodatkowo obrabiać, używajc
mniejszego narzdzia. smarT.NC obrabia wówczas tylko te miejsca, w
których znajduj si jeszcze resztki materiału.
87
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
8
8
8
8
8
DL: długość delta dla narzdzia T
DR: delta promienia dla narzdzia T
DR2: delta promienia 2 (promień naroża) dla narzdzia T
Minstrukcja: dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
frezowania:
8
brak.
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
8
88
Posuw powrotu
Wykonywać wykańczanie dna zasadniczo zawsze przed
obróbk wykańczajc boków!
Parametry w formularzu Przegld:
8
8
8
8
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona [obr/min] lub prdkość skrawania
[m/min]
F: posuw wejścia w materiał na głbokość [mm/min], FU [mm/obr]
lub FZ [mm/zb]
F: Posuw frezowania [mm/min], FU [mm/obr] lub FZ [mm/zb]
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Unit 123 obróbka wykańczajca kieszeni konturu na dnie
Przy pomocy unit obróbki wykańczajcej dna można rozszerzon
uprzednio z unit 122 kieszeń konturu wykańczać na dnie.
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
8
8
8
8
8
DL: długość delta dla narzdzia T
DR: delta promienia dla narzdzia T
DR2: delta promienia 2 (promień naroża) dla narzdzia T
Minstrukcja: dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego narzdzia
dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od maszyny)
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
8
Posuw powrotu
89
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Unit 124 obróbka wykańczajca kieszeni konturu z boku
Przy pomocy unit obróbki wykańczajcej z boku można rozszerzon
uprzednio z unit 122 kieszeń konturu wykańczać z boku.
Wykonywać wykańczanie boku zasadniczo zawsze po
obróbce wykańczajcej dna!
Parametry w formularzu Przegld:
8
8
8
8
8
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona [obr/min] lub prdkość skrawania
[m/min]
F: posuw wejścia w materiał na głbokość [mm/min], FU [mm/obr]
lub FZ [mm/zb]
F: posuw frezowania [mm/min], FU [mm/obr] lub FZ [mm/zb]
Głbokość wcicia: wymiar, o jaki narzdzie każdorazowo wchodzi
w materiał
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
8
8
8
8
8
90
DL: długość delta dla narzdzia T
DR: delta promienia dla narzdzia T
DR2: delta promienia 2 (promień naroża) dla narzdzia T
Minstrukcja: dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
8
Naddatek z boku obróbka wykańczajca: naddatek na obróbk
wykańczajc, jeśli wykańczanie ma być przeprowadzane kilkoma
etapami
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
8
Frezowanie ruchem współbieżnym albo
8
Frezowanie ruchem przeciwbieżnym
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
frezowania:
91
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Unit 125 cig konturu
Przy pomocy trajektorii konturu można dokonywać obróbki otwartych
lub zamknitych konturów, zdefiniowanych w programie .HC lub
wytworzonych przy pomocy konwertera DXF.
Tak wybrać punkt startu i punkt końcowy konturu, aby
zapewnić dostatecznie dużo miejsca na przemieszczenia
dosuwu i odsuwu!
Parametry w formularzu Przegld:
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
92
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona [obr/min] lub prdkość skrawania [m/min]
F: posuw wejścia w materiał na głbokość [mm/min], FU [mm/obr]
lub FZ [mm/zb]
F: posuw frezowania [mm/min], FU [mm/obr] lub FZ [mm/zb]
Współrzdna powierzchni: współrzdna powierzchni obrabianego
przedmiotu, do której odnosz si wprowadzone głbokości
Głbokość: głbokość frezowania
Głbokość wcicia: wymiar, o jaki narzdzie każdorazowo wchodzi
w materiał
Naddatek z boku: naddatek na obróbk wykańczajc
Rodzaj frezowania: frezowanie współbieżne, frezowanie
przeciwbieżne lub obróbka ruchem wahadłowym
Korekcja promienia: obróbka konturu z korekcj z lewej strony, z
prawej strony lub bez korekcji
Rodzaj najazdu: tangencjalny najazd po łuku kołowym lub
tangencjalny najazd po prostej lub najazd prostopadle do konturu
Promień najazdu (działa tylko, jeśli wybrano tangencjalny najazd po
łuku kołowym): promień łuku wejściowego
8
8
Kt punktu środkowego (działa tylko, jeśli wybrano tangencjalny
najazd po łuku kołowym): kt łuku wejściowego
Odległość punktu pomocniczego (działa tylko, jeśli wybrano
tangencjalny najazd po prostej lub prostopadły najazd): odległość
punktu pomocniczego, od którego zostaje najechany kontur
Nazwa konturu: nazwa pliku konturu (.HC), który ma zostać
obrabiany. Jeśli opcja DXFkonwerter znajduje si do dyspozycji, to
można utworzyć kontur bezpośrednio z formularza przy pomocy
konwertera DXF
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
8
93
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
8
8
8
8
8
DL: długość delta dla narzdzia T
DR: delta promienia dla narzdzia T
DR2: delta promienia 2 (promień naroża) dla narzdzia T
Minstrukcja: dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
frezowania:
8
Brak.
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
8
94
2. Odstp bezpieczeństwa
Jeżeli to konieczne, to można w formularzu szczegółowym Kontur
przypisać każdemu podkonturowi oddzieln głbokość (FCL2
funkcja). W tym przypadku należy zaczynać od najgłbszej kieszeni.
Parametry w formularzu Przegld:
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona [obr/min] lub prdkość skrawania
[m/min]
F: posuw wejścia w materiał ruchem wahadłowym [mm/min], FU
[mm/obr] lub FZ [mm/zb] Zapisać 0, jeśli należy wejść prostopadle
w materiał
F: posuw wejścia w materiał na głbokość [mm/min], FU [mm/obr]
lub FZ [mm/zb]
F: posuw frezowania [mm/min], FU [mm/obr] lub FZ [mm/zb]
Głbokość: głbokość frezowania
Głbokość wcicia: wymiar, o jaki narzdzie każdorazowo wchodzi
w materiał
Naddatek z boku: naddatek na obróbk wykańczajc z boku
Naddatek głbokość: naddatek na obróbk wykańczajc
głbokości
Nazwa konturu: lista podkonturów (.HCpliki), które maj zostać ze
sob połczone. Jeśli opcja DXFkonwerter znajduje si do
dyspozycji, to można utworzyć kontur bezpośrednio z formularza przy
pomocy konwertera DXF
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Unit 130 kieszeń konturu na wzorze punktowym (FCL 3funkcja)
Przy pomocy tej UNIT można rozmieścić i rozszerzyć dowolnie
uformowane kieszenie, mogce zawierać także wysepki, na dowolnym
wzorcu punktów.
95
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
8
96
Pozycje lub wzory punktowe: zdefiniować pozycje, na których TNC
ma odpracować kieszeń konturu (patrz „Definiowanie pozycji
obróbkowych” na stronie 121.)
„ Określić poprzez softkey, czy dany podkontur jest
kieszeni czy też wysepk!
„ List podkonturów rozpoczynać zasadniczo zawsze z
kieszeni (w danym przypadku z najgłbszej kieszeni)!
„ Maksymalnie można w formularzu szczegółowym Kontur
definiować łcznie do 9 podkonturów!
8
8
8
8
8
8
DL: długość delta dla narzdzia T
DR: delta promienia dla narzdzia T
DR2: delta promienia 2 (promień naroża) dla narzdzia T
Minstrukcja: dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
frezowania:
8
8
Promień zaokrglenia: promień zaokrglenia torupunktu
środkowego narzdzia na narożach wewntrznych:
Współczynnik posuwu w %: procentowy współczynnik, o który
TNC redukuje posuw obróbki, kiedy tylko narzdzie przejdzie całym
obwodem w materiale przy przeciganiu Jeśli operator korzysta z
redukowania posuwu, to może on zdefiniować posuw przecigania
tak dużym, iż przy określonym nakładaniu si torów (globalne dane)
zapanuj optymalne warunki skrawania. TNC redukuje wówczas
posuw na przejściach lub w wskich miejscach konturu jak to
zdefiniował operator, tak iż czas obróbki powinien łcznie zostać
skrócony.
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
97
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Kontur:
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
8
98
Głbokość: Oddzielnie definiowalne głbokości dla każdego
podkonturu (FCL 2funkcja)
„ List podkonturów rozpoczynać zasadniczo zawsze z
najgłbszej kieszeni!
„ Jeśli kontur jest zdefiniowany w postaci wysepki, to TNC
interpretuje zapisan głbokość jako wysokość wysepki.
Wprowadzona wartość bez znaku liczby odnosi si
wówczas do powierzchni obrabianego przedmiotu!
„ Jeśli zapisano głbokość równ 0, to wykonywana jest
zdefiniowana dla kieszeni w formularzu przegldowym
głbokość, wysepki wystaj wówczas do powierzchni
obrabianego przedmiotu!
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
8
Odstp bezpieczeństwa
8
2. Odstp bezpieczeństwa
8
Współczynnik nakładania si
8
posuw powrotu
8
Frezowanie ruchem współbieżnym albo
8
Frezowanie ruchem przeciwbieżnym
Grupa obróbki Powierzchnie
Blok (od angielskiego słowa unit)
Unit 232 frezowanie planowe
Softkey
Strona
Strona 100
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
W grupie obróbki Powierzchnie znajduj si do dyspozycji nastpujce
bloki dla obróbki powierzchni:
99
Unit 232 frezowanie planowe
Parametry w formularzu Przegld:
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
100
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona [obr/min] lub prdkość skrawania
[m/min]
F: Posuw frezowania [mm/min], FU [mm/obr] lub FZ [mm/zb]
Strategia frezowania: wybór strategii frezowania
Punkt startu 1. osi: punkt startu na osi głównej
Punkt startu 2. osi: punkt startu na osi pomocniczej
Punkt startu 3. osi: punkt startu na osi narzdzia
Punkt końcowy 3. osi: punkt końcowy na osi narzdzia
Naddatek głbokość: naddatek na obróbk wykańczajc
głbokości
1. Długość krawdzi bocznej: długość przewidzianej do
wyfrezowania powierzchni na osi głównej w odniesieniu do punktu
startu
2. Długość krawdzi bocznej: długość przewidzianej do
wyfrezowania powierzchni na osi pomocniczej w odniesieniu do
punktu startu
Maksymalny dosuw: wymiar, o jaki narzdzie zostaje każdorazowo
dosunite
Odstp z boku: odległość z boku, na jak narzdzie odsuwa si od
powierzchni
8
8
8
8
8
8
DL: długość delta dla narzdzia T
DR: delta promienia dla narzdzia T
DR2: delta promienia 2 (promień naroża) dla narzdzia T
Minstrukcja: dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
frezowania:
8
F obróbka wykańczajca: posuw dla ostatniego przejścia
wykańczania
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
101
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
102
8
Odstp bezpieczeństwa
8
2. Odstp bezpieczeństwa
8
Posuw przy pozycjonowaniu
8
Współczynnik nakładania si
Grupa główna Próbkowanie
Grupa funkcyjna
Softkey
ROTATION:
funkcje próbkowania dla automatycznego określenia
obrotu cd podstawy
PRESET:
funkcje próbkowania dla automatycznego określenia
punktu bazowego (odniesienia)
POMIAR:
funkcje próbkowania dla automatycznego wymierzenia
obrabianego przedmiotu
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
W grupie głównej Próbkowanie wybieramy nastpujce grupy
funkcyjne:
FUNKCJE SPECJ.:
funkcja specjalna dla nastawiania danych sondy
pomiarowej
NARZDZIE:
funkcje próbkowania dla automatycznego wymierzenia
narzdzia
Szczegółowy opis sposobu funkcjonowania cykli
próbkowania znajduje si w instrukcji obsługi cykli sondy
impulsowej.
103
Grupa funkcyjna Rotacja
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
W grupie funkcyjnej Rotacja znajduj si do dyspozycji nastpujce
bloki dla automatycznego określenia obrotu podstawowego:
Unit (blok)
Unit 400 obrót przez prost
Unit 401 obrót 2 odwierty
Unit 402 obrót 2 czopy
Unit 403 obrót oś obrotu
Unit 405 obrót oś C
104
Softkey
Grupa funkcyjna Preset (punkt odniesienia)
Unit (blok)
Unit 408 punkt odniesienia rowek wpustowy wewntrz
(FCL 3funkcja)
Unit 409 punkt odniesienia rowek wpustowy zewntrz
(FCL 3funkcja)
Unit 410 punkt odniesienia prostokt wewntrz
Unit 411 punkt odniesienia prostokt zewntrz
Softkey
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
W grupie funkcyjnej Preset znajduj si do dyspozycji nastpujce units
dla automatycznego określenia punktu odniesienia:
Unit 412 punkt odniesienia okrg wewntrz
Unit 413 punkt odniesienia okrg zewntrz
Unit 414 punkt odniesienia naroże zewntrz
Unit 415 punkt odniesienia naroże wewntrz
Unit 416 punkt odniesienia środek okrgu odwiertów
105
Unit (blok)
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Unit 417 punkt odniesienia oś układu impulsowego
106
Unit 418 punkt odniesienia 4 odwierty
Unit 419 punkt odniesienia pojedyńcza oś
Softkey
Grupa funkcyjna Pomiar
Unit (blok)
Unit 420 pomiar kta
Unit 421 pomiar odwiertu
Unit 422 pomiar czopu okrgłego
Unit 423 pomiar prostokta wewntrz
Softkey
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
W grupie funkcyjnej Pomiar znajduj si do dyspozycji nastpujce
bloki dla automatycznego wymierzenia obrabianego przedmiotu:
Unit 424 pomiar prostokta zewntrz
Unit 425 pomiar szerokości wewntrz
Unit 426 pomiar szerokości zewntrz
Unit 427 pomiar współrzdnej
107
Unit (blok)
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Unit 430 pomiar okrgu odwiertów
108
Unit 431 pomiar płaszczyzny
Softkey
Grupa funkcyjna Funkcje specjalne
Unit (blok)
Unit 441 parametry próbkowania
Softkey
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
W grupie funkcyjnej Funkcje specjalne znajduj si do dyspozycji
nastpujce units:
109
Grupa funkcyjna Narzdzie
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
W grupie funkcyjnej Narzdzie znajduj si do dyspozycji nastpujce
units dla automatycznego wymierzenia narzdzia:
110
Unit (blok)
Unit 480 TT: Kalibrowanie TT
Unit 481 TT: pomiar długości narzdzia
Unit 482 TT: pomiar promienia narzdzia
Unit 483 TT: kompletny pomiar narzdzia
Softkey
Grupa główna Przeliczanie
Funkcja
Softkey
Strona
UNIT 7 (FCL 2funkcja):
przesunicie punktu zerowego w tabeli
punktów zerowych
Strona 112
UNIT 8 (FCL 2funkcja):
odbicie lustrzane
Strona 112
UNIT 10 (FCL 2funkcja):
obrót
Strona 113
UNIT 11 (FCL 2funkcja):
skalowanie
Strona 113
UNIT 140 (FCL 2funkcja):
nachylenie płaszczyzny obróbki przy
pomocy funkcji PLANE
Strona 114
UNIT 247:
numer preset
Strona 116
UNIT 404 (2. pasek softkey):
wyznaczenie obrotu podstawowego
Strona 116
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
W grupie głównej Przeliczanie znajduj si do dyspozycji funkcje dla
przeliczania współrzdnych:
111
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Unit 7 przesunicie punktu zerowego (FCL 2funkcja)
Zanim użyjemy unit 7, należy wybrać tabel punktów
zerowych w nagłówku programu, z której smarT.NC ma
zaczerpnć numer punktu zerowego (patrz „Nastawienia
programowe” na stronie 35.).
Resetowanie przesunicia punktu zerowego: zdefiniować
unit 7 z numerem 0. Należy zwrócić uwag, iż w wierszu 0
wszystkie współrzdne s zdefiniowane z 0.
Jeśli chcemy zdefiniować przesunicie punktu zerowego
przy pomocy zapisu współrzdnych: używać unit z
dialogiem tekstem otwartym (patrz „Unit 40 blok dialogu
tekstem otwartym” na stronie 120.).
Przy pomocy unit 7 przesunicie punktu zerowego definiujemy numer
punktu zerowego z tabeli punktów zerowych, określonej w nagłówku
programu. Wybrać numer punktu zerowego poprzez softkey.
Unit 8 odbicie lustrzane (FCL 2funkcja)
Przy pomocy unit 8 definiujemy w polu wyboru wymagane osie odbicia
lustrzanego.
Jeśli zdefiniujemy tylko jedn oś odbicia lustrzanego, to
TNC zmienia kierunek obróbki.
Resetowanie odbicia lustrzanego: definiowanie unit 8 bez
osi odbicia lustrzanego.
112
Przed cyklem 10 powinno być zaprogramowane
przynajmniej jedno wywołanie narzdzia z definicj osi
narzdzia, aby smarT.NC mógł określić płaszczyzn, na
której należy dokonać obrotu.
Resetowanie obrotu: zdefiniować unit 10 z obrotem 0.
Unit 11 skalowanie (FCL 2funkcja)
Przy pomocy unit 11 definiujemy współczynnik skalowania, z którym
nastpne zdefiniowane zabiegi obróbkowe maj zostać wykonane z
powikszeniem lub pomniejszeniem.
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Unit 10 obrót (FCL 2funkcja)
Przy pomocy unit 10 definiujemy kt obrotu, pod którym smarT.NC ma
obrócić nastpne zdefiniowane zabiegi obróbkowe na aktywnej
płaszczyźnie obróbki.
Za pomoc parametru maszynowego MP7411 nastawiamy,
czy współczynnik skalowania ma zadziałać na aktywnej
płaszczyźnie obróbki lub dodatkowo także w osi narzdzia.
Resetowanie współczynnika skalowania: zdefiniować
unit 11 ze współczynnikiem skalowania 1.
113
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Unit 140 nachylenie płaszczyzny obróbki (FCL 2funkcja)
114
Funkcje dla nachylenia płaszczyzny obróbki musz zostać
udostpnione przez producenta maszyn!
Funkcji PLANE można używać zasadniczo tylko na
obrabiarkach, dysponujcych przynajmniej dwoma osiami
nachylnymi (stół i/lub głowica). Wyjtek: funkcj PLANE
AXIAL (FCL 3funkcja) można wykorzystywać także
wówczas, jeśli na obrabiarce znajduje si do dyspozycji
tylko jedna oś obrotu lub tylko jedna oś obrotu jest aktywna.
Przy pomocy unit 140 można w różny sposób definiować nachylone
płaszczyzny obróbki. Definicj płaszczyzny i zachowanie przy
pozycjonowaniu można nastawić niezależnie jedno od drugiego.
Nastpujce definicje płaszczyzn znajduj si do dyspozycji:
Softkey
Zdefiniowanie płaszczyzny poprzez kt przestrzenny
Zdefiniowanie płaszczyzny poprzez kt projekcji
Zdefiniowanie płaszczyzny poprzez kt Eulera
Zdefiniowanie płaszczyzny poprzez wektory
Zdefiniowanie płaszczyzny poprzez trzy punkty
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Rodzaj definicji płaszczyzny
Zdefiniowanie inkrementalnego kta przestrzennego
Zdefiniowanie kta osi (FCL 3funkcja)
Resetowanie funkcji płaszczyzny obróbki
Zachowanie przy pozycjonowaniu, wybór kierunku nachylenia i rodzaj
przekształcenia można przełczać przy pomocy softkey.
Rodzaj przekształcenia działa tylko przy przekształceniach
z osi C (stół obrotowy).
115
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Unit 247 wybór punktu odniesienia
Przy pomocy unit 247 definiujemy punkt odniesienia z aktywnej preset
tabeli.
116
Unit 404 wyznaczenie obrotu podstawowego
Przy pomocy unit 404 nastawiamy dowolny obrót podstawowy. Używać
przede wszystkim dla zresetowania obrotów podstawy, określonych
poprzez funkcje próbkowania.
Grupa główna Funkcje specjalne
Funkcja
Softkey
Strona
UNIT 151:
wywołanie programu
Strona 118
UNIT 50:
oddzielne wywołanie narzdzia
Strona 119
UNIT 40:
dialog tekstem otwartym
Strona 120
UNIT 700 (2. pasek softkey):
nastawienia programowe
Strona 35
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
W grupie głównej Funkcje specjalne dysponujemy najróżniejszymi
funkcjami:
117
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Unit 151 wywołanie programu
Przy pomocy tego unit można wywołać ze smarT.NC dowolny program
z nastpujcymi typami plików:
118
„ smarT.NC unitprogram (typ pliku .HU)
„ programy z dialogiem tekstem otwartym (typ pliku .H)
„ program DIN/ISO (typ pliku .I)
Parametry w formularzu pogldowym:
8
Nazwa programu: wprowadzić nazw ścieżki wywoływanego
programu
„ jeśli chcemy wybrać żdany program poprzez softkey
(okno pierwszoplanowe, patrz obrazek po prawej u dołu),
to musi on znajdować si w pamici w folderze
TNC:\smarTNC !
„ jeśli żdany program nie znajduje si w folderze
TNC:\smarTNC w pamici, to prosz zapisać pełn
nazw ścieżki!
Parametry w formularzu pogldowym:
8
8
8
8
8
8
8
8
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona [obr/min] lub prdkość skrawania
[m/min]
DL: długość delta dla narzdzia T
DR: delta promienia dla narzdzia T
DR2: delta promienia 2 (promień naroża) dla narzdzia T
Minstrukcj zdefiniować: w razie potrzeby zapisać dowolne
instrukcje dodatkowe M
Zdefiniować pozycjonowanie wstpne: w razie potrzeby zapisać
jedn pozycj, która ma zostać najechana po zmianie narzdzia.
Kolejność pozycjonowania: Najpierw płaszczyzna obróbki (X,Y),
potem oś narzdzia (Z)
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Unit 50 oddzielne wywołanie narzdzia
Przy pomocy tego unit można zdefiniować oddzielne wywołanie
narzdzia.
119
Definiowanie zabiegów
obróbkowych
Unit 40 blok dialogu tekstem otwartym
Przy pomocy tego bloku można wstawić sekwencje dialogu tekstem
otwartym pomidzy blokami obróbki. Jest on zawsze używalny, jeśli
120
„ potrzebne s funkcje TNC, dla których brak formularza
„ chcemy definiować cykle producenta
„ jeśli pomidzy blokami ma zostać wstawione pozycjonowanie
„ jeśli chcemy zdefiniować specyficzne dla maszyny instrukcje M
Liczba możliwych do wstawienia wierszy tekstem otwartym
na jedn sekwencj dialogu tekstem otwartym nie jest
ograniczona!
Nastpujce funkcje tekstu otwartego, dla których brak możliwości
wpisu do formularza, s wstawialne:
„ funkcje toru kształtowego L, CHF, CC, C, CR, CT, RND poprzez
szare klawisze funkcji toru kształtowego
„ wiersz STOP poprzez klawisz STOP
„ oddzielny wiersz instrukcji M przez ASCIIklawisz M
„ wywołanie narzdzia poprzez klawisz TOOL CALL
„ definicje cyklu
„ definicje cyklu próbkowania
„ powtórzenie czści programu/podprogramytechnika
„ programowanie Qparametrów
Definiowanie pozycji obróbkowych
1
Podstawy
Definiowanie pozycji
obróbkowych
Pozycje obróbki mog być definiowane bezpośrednio w formularzu
pogldowym 1 danego zabiegu obróbkowego, we współrzdnych
prostoktnych (patrz obrazek po prawej u góry). Jeśli należy
przeprowadzić obróbk na wicej niż trzech pozycjach, to można
zapisać w formularzu szczegółowym Pozycje (2) do 6 dalszych – a
wic łcznie do 9 pozycji obróbki.
Wpis inkrementalny jest dozwolony od 2. pozycji obróbki. Przełczenie
klawiszem I lub poprzez softkey, natomiast 1. pozycja obróbki musi
zostać koniecznie zapisana jako wartość absolutna.
Szczególnie komfortowo definiujemy pozycje obróbkowe poprzez
generator wzroców. Generator wzorców ukazuje natychmiast graficznie
zapisane pozycje obróbki, po tym kiedy zostan wprowadzone i
zapisane do pamici wymagane parametry.
Pozycje obróbki, zdefiniowane poprzez generator wzorców, smarT.NC
zapamituje automatycznie w tabeli punktów (plik .HP), któr możemy
dowolnie czsto wykorzystywać. Szczególnie praktyczn jest
możliwość, wygaszania lub blokowania graficznie wybieralnych pozycji
obróbki.
2
1
Jeżeli używano tabeli punktów już na starszych modelach sterowań , to
mog one być wykorzystywane także na smarT.NC.
121
Uruchamianie generatora wzorców
Definiowanie pozycji
obróbkowych
Generator wzorców smarT.NC może zostać uruchomiony dwoma
sposobami:
„ bezpośrednio z trzeciego paska softkey głównego menu smarT.NC,
jeśli chcemy zdefiniować kilka plików punktów bezpośrednio jeden po
drugim
„ podczas definicji obróbki z formularza, jeśli należy zapisać pozycje
obróbki
Uruchomienie generatora wzorców z paska głównego menu
edycji
8 Wybrać tryb pracy smarT.NC
8
Wybrać trzeci pasek softkey
8
Uruchomienie generatora wzorców: smarT.NC przechodzi
do zarzdzania plikami (patrz rysunek z prawej) i ukazuje –
jeśli w dyspozcji już istniejce pliki punktów
Wybrać istniejcy plik punktów (*.HP), klawiszem ENT
przejć albo
otworzyć nowy plik punktów: zapisać nazw pliku (bez typu
pliku), klawiszem MM lub INCH potwierdzić: smarT.NC
otwiera plik punktów z wybran przez operatora jednostk
miar i znajduje si nastpnie w generatorze wzorców
8
8
122
Definiowanie pozycji
obróbkowych
Uruchomianie generatora wzorców z formularza
8 Wybrać tryb pracy smarT.NC
8 Wybrać dowolny zabieg obróbkowy, przy którym
definiowalne s pozycje obróbki
8 Wybrać jedno z pól zapisu, w którym należy zdefiniować
pozycj obróbki (patrz obrazek po prawej u góry)
8 Przełczyć na Pozycje obróbki w pliku punktów
definiować
8 Dla założenia nowego pliku: zapisać nazw pliku (bez
typu pliku), z softkey NOWY .HP potwierdzić
8 Jednostk miary nowego pliku punktów w oknie
pierwszoplanowym klawiszem MM lub INCH potwierdzić:
smarT.NC znajduje si obecnie w generatorze wzorców
8 Dla wybrania istniejcego pliku HP: softkey WYBRAĆ
.HP nacisnć: smarT.NC wyświetla okno pierwszoplanowe
z istniejcymi plikami punktów. Wybrać jeden z
wyświetlonych plików i klawiszem ENT albo z OK przejć do
formularza.
8 Dla edycji już wybranego pliku HP: softkey EDYCJA .HP
nacisnć: smarT.NC uruchamia wówczas bezpośrednio
generator wzorców
8 Dla wybrania istniejcego pliku PNT: softkey WYBRAĆ
.PNT nacisnć: smarT.NC wyświetla okno
pierwszoplanowe z istniejcymi plikami punktów. Wybrać
jeden z wyświetlonych plików i klawiszem ENT albo z OK
przejć do formularza.
Jeśli chcemy dokonywać edycji pliku .PNT, to smarT.NC
kowersuje ten plik na plik .HP! Pytanie dialogu potwierdzić z
OK.
123
Zakończenie generatora wzorców
8
Definiowanie pozycji
obróbkowych
8
8
8
Klawisz END lub softkey KONIEC nacisnć: smarT.NC
wyświetla okno pierwszoplanowe (patrz obrazek po
prawej)
Nacisnć klawisz ENT lub Tak nacisnć, aby zapisać do
pamici wszystkie przeprowadzone zmiany lub zapisać
do pamici założony nowy plik – oraz zakończyć generator
wzorców
Nacisnć klawisz NO ENT lub Nie, aby zapobiec
zapamitaniu przez system dokonanych zmian oraz
zakończyć generator wzorców
Nacisnć klawisz ESC, aby powrócić do generatora
wzorców
Jeśli uruchomiono generator wzorców z formularza, to po
zakończeniu powraca si automatycznie do tego
formularza.
Jeśli uruchomiono generator wzorców z głównego paska, to
po zakończeniu powraca si automatycznie do ostatnio
wybranego .HUprogramu.
124
Praca z generatorem wzorców
Funkcja
Softkey
Strona
Pojedyńczy punkt, kartezjańsko
Strona 130
Pojedyńczy rzd, prosty lub skrcony
Strona 130
Wzór prosty, skrcony lub
zniekształcony
Strona 131
Ramki proste, skrcone lub
zniekształcone
Strona 132
Koło pełne
Strona 133
Wycinek koła
Strona 134
Zmiana wysokości startu
Strona 135
Definiowanie pozycji
obróbkowych
Przegld
Dla zdefiniowania pozycji obróbki, znajduj si w generatorze wzorców
nastpujce możliwości do dyspozycji:
125
Definiowanie pozycji
obróbkowych
126
Definiowanie wzorca
8 Wybrać definiowany wzorzec przy pomocy softkey
8 Zdefiniować wymagane parametry wprowadzenia w formularzu: przy
pomocy klawisza ENT lub klawisza „strzałka w dół” wybrać nastpne
pole wprowadzenia
8 Parametry wprowadzenia zapisać do pamici: klawisz END nacisnć
Po wprowadzeniu dowolnego wzorca poprzez formularz, smarT.NC
przedstawia go symbolicznie jako ikon na lewej połowie ekranu w
treeview (widok drzewa) 1 .
Na prawej dolnej połowie ekranu 2 zostaje przedstawiony graficznie
wzorzec bezpośrednio po zapamitaniu parametrów wprowadzenia.
Jeśli przy pomocy „klawisza ze strzałk w prawo“ otwieramy widok
drzewa, to poprzez „klawisz ze strzałk w dół“ można wybrać każdy
punkt uprzednio zdefiniowanego wzorca. smarT.NC wyświetla wybrany
po lewej stronie punkt w grafice po prawej stronie z zaznaczeniem
niebieskim kolorem (3). Dla informacji zostaj na prawej górnej połowie
ekranu 4 wyświetlane dodatkowo współrzdne prostoktne danego
wyselekcjowanego punktu.
1
4
1
2
1
3
1
Funkcje generatora wzorców
Wybrany w treeview wzorzec lub wybran pozycj
wygasić dla obróbki. Wygaszone wzorce lub pozycje
zostaj zaznaczone w widoku drzewa przy pomocy
czerwonej kreski ukośnej a w grafice podgldowej przy
pomocy jasnoczerwonego punktu
Wygaszony wzorzec lub wygaszon pozycj ponownie
aktywować
Zablokowanie wybranej w widoku drzewa pozycji dla
obróbki. Zablokowane pozycje zostaj zaznaczone w
treeview przy pomocy czerwonego krzyżyka. W grafice
smarT.NC nie ukazuje zablokowanych pozycji. Te
pozycje nie zostaj zapamitane w pliku .HP,
generowanym przez smarT.NC, jak tylko zakończymy
generator wzorców
Softkey
Definiowanie pozycji
obróbkowych
Funkcja
Ponowne aktywowanie zablokowanych pozycji
Eksportowanie zdefiniowanych pozycji obróbkowych do
pliku .PNT. Konieczne tylko; jeśli chcemy wykorzystywać
wzorce obróbkowe na starszych wersjach software
sterowania iTNC 530
Wyświetlać tylko w widoku drzewa wybrany wzorzec/
wyświetlić wszystkie zdefiniowane wzorce. Wybrany w
treeview wzorzec smarT.NC wyświetla niebieskim
kolorem.
127
Funkcja
Definiowanie pozycji
obróbkowych
Liniały wyświetlić/wygasić
Przekartkowywać w gór
Przekartkowywać w dół
Skok do pocztku pliku
Skok do końca pliku
Funkcja zoom: przesunicie obszaru zoomowania w
gór (ostatni pasek softkey)
Funkcja zoom: przesunicie obszaru zoomowania w dół
(ostatni pasek softkey)
Funkcja zoom: przesunicie obszaru zoomowania w
lewo (ostatni pasek softkey)
Funkcja zoom: przesunicie obszaru zoomowania w
prawo (ostatni pasek softkey)
128
Softkey
Funkcja zoom: powikszenie obrabianego przedmiotu.
TNC powiksza zasadniczo tak, iż zostaje powikszony
środek aktualnie wyświetlanego fragmentu. W razie
konieczności przy pomocy pasków nawigacyjnych
ekranu tak pozycjonować rysunek w oknie, aby żdany
element był bezpośrednio widoczny po naciśniciu
softkey (ostatni pasek softkey)
Funkcja zoom: zmniejszenie obrabianego przedmiotu
(ostatni pasek softkey)
Funkcja zoom: wyświetlanie obrabianego przedmiotu w
wielkości oryginalnej (ostatni pasek softkey)
Softkey
Definiowanie pozycji
obróbkowych
Funkcja
129
Definiowanie pozycji
obróbkowych
Pojedyńczy punkt, kartezjańsko
8 X: współrzdna na osi głównej płaszczyzny obróbki
8 Y: współrzdna na osi pomocniczej płaszczyzny obróbki
130
Pojedyńczy rzd, prosty lub skrcony
8 Punkt startu 1. osi: współrzdna punktu startu rzdu na
osi głównej płaszczyzny obróbki
8 Punkt startu 2. osi: współrzdna punktu startu rzdu na
osi pomocniczej płaszczyzny obróbki
8 Odstp: odległość pomidzy pozycjami obróbki. Możliwa
do wprowadzenia wartość pozytywna lub negatywna
8 Liczba zabiegów obróbkowych: ogólna liczba pozycji
obróbki
8 Obrót: kt obrotu wokół wprowadzonego punktu startu.
Oś bazowa: oś główna aktywnej płaszczyzny obróbki (np. X
dla osi narzdzia Z). Możliwa do wprowadzenia wartość
pozytywna lub negatywna
Parametry Położenie przy obrocie osi głównej i
Położenie przy obrocie osi pomocniczej działaj
addytywnie do wykonanego uprzednio obrotu całego
wzorca.
Definiowanie pozycji
obróbkowych
Wzór prosty, skrcony lub zniekształcony
8 Punkt startu 1. osi: współrzdna punktu startu wzorca 1
na osi głównej płaszczyzny obróbki
8 Punkt startu 2. osi: współrzdna punktu startu wzorca 2
na osi pomocniczej płaszczyzny obróbki
8 Odstp 1. osi: odległość pozycji obróbkowych na osi
głównej płaszczyzny obróbki Możliwa do wprowadzenia
wartość pozytywna lub negatywna
8 Odstp 2. osi: odległość pozycji obróbkowych na osi
pomocniczej płaszczyzny obróbki. Możliwa do
wprowadzenia wartość pozytywna lub negatywna
8 Liczba wierszy: ogólna liczba wierszy wzorca
8 Liczba szpalt: ogólna liczba szpalt wzorca
8 Obrót: kt obrotu, o który zostaje obrócony cały wzorzec
w zapisanym punkcie startu. Oś bazowa: oś główna
aktywnej płaszczyzny obróbki (np. X dla osi narzdzia Z).
Możliwa do wprowadzenia wartość pozytywna lub
negatywna
8 Położenie przy obrocie osi głównej: kt obrotu, o który
zostaje przemieszczona wyłcznie oś główna płaszczyzny
obróbki w odniesieniu do zapisanego punktu startu.
Możliwa do wprowadzenia wartość pozytywna lub
negatywna.
8 Położenie przy obrocie osi pomocniczej: kt obrotu, o
który zostaje przemieszczona wyłcznie oś pomocnicza
płaszczyzny obróbki w odniesieniu do zapisanego punktu
startu. Możliwa do wprowadzenia wartość pozytywna lub
negatywna.
131
Definiowanie pozycji
obróbkowych
Ramki proste, skrcone lub zniekształcone
8 Punkt startu 1. osi: współrzdna punktu startu ramek 1
na osi głównej płaszczyzny obróbki
8 Punkt startu 2. osi: współrzdna punktu startu ramek 2
na osi pomocniczej płaszczyzny obróbki
8 Odstp 1. osi: odległość pozycji obróbkowych na osi
głównej płaszczyzny obróbki Możliwa do wprowadzenia
wartość pozytywna lub negatywna
8 Odstp 2. osi: odległość pozycji obróbkowych na osi
pomocniczej płaszczyzny obróbki. Możliwa do
wprowadzenia wartość pozytywna lub negatywna
8 Liczba wierszy: ogólna liczba wierszy ramek
8 Liczba szpalt: ogólna liczba szpalt ramek
8 Obrót: kt obrotu, o który zostaj obrócone całe ramki w
zapisanym punkcie startu. Oś bazowa: oś główna aktywnej
płaszczyzny obróbki (np. X dla osi narzdzia Z). Możliwa do
wprowadzenia wartość pozytywna lub negatywna
8 Położenie przy obrocie osi głównej: kt obrotu, o który
zostaje przemieszczona wyłcznie oś główna płaszczyzny
obróbki w odniesieniu do zapisanego punktu startu.
Możliwa do wprowadzenia wartość pozytywna lub
negatywna.
8 Położenie przy obrocie osi pomocniczej: kt obrotu, o
który zostaje przemieszczona wyłcznie oś pomocnicza
płaszczyzny obróbki w odniesieniu do zapisanego punktu
startu. Możliwa do wprowadzenia wartość pozytywna lub
negatywna.
Parametry Położenie przy obrocie osi głównej i
Położenie przy obrocie osi pomocniczej działaj
addytywnie do wykonanego uprzednio obrotu całych
ramek.
132
smarT.NC oblicza krok kta pomidzy dwoma pozycjami
obróbki zawsze z 360° podzielonych przez liczb zabiegów
obróbkowych.
Definiowanie pozycji
obróbkowych
Koło pełne
8 Środek 1. osi: współrzdna punktu środkowego okrgu 1
na osi głównej płaszczyzny obróbki
8 Środek 2. osi: współrzdna punktu środkowego okrgu 2
na osi pomocniczej płaszczyzny obróbki
8 Srednica: średnica okrgu
8 Kt startu: kt biegunowy pierwszej pozycji obróbki. Oś
bazowa: oś główna aktywnej płaszczyzny obróbki (np. X
dla osi narzdzia Z). Możliwa do wprowadzenia wartość
pozytywna lub negatywna
8 Liczba zabiegów obróbkowych: ogólna liczba pozycji
obróbki na okrgu
133
Definiowanie pozycji
obróbkowych
134
Wycinek koła
8 Środek 1. osi: współrzdna punktu środkowego okrgu 1
na osi głównej płaszczyzny obróbki
8 Środek 2. osi: współrzdna punktu środkowego okrgu 2
na osi pomocniczej płaszczyzny obróbki
8 Srednica: średnica okrgu
8 Kt startu: kt biegunowy pierwszej pozycji obróbki. Oś
bazowa: oś główna aktywnej płaszczyzny obróbki (np. X
dla osi narzdzia Z). Możliwa do wprowadzenia wartość
pozytywna lub negatywna
8 Krok kta: inkrementalny kt biegunowy pomidzy
dwoma pozycjami obróbki. Możliwa do wprowadzenia
wartość pozytywna lub negatywna. Zmiana kroku kta
spowoduje automatycznie zmian zdefiniowanego kta
końcowego
8 Liczba zabiegów obróbkowych: ogólna liczba pozycji
obróbki na okrgu
8 Kt końcowy: kt biegunowy ostatniego odwiertu. Oś
bazowa: oś główna aktywnej płaszczyzny obróbki (np. X
dla osi narzdzia Z). Możliwa do wprowadzenia wartość
pozytywna lub negatywna. Zmiana kroku kta końcowego
spowoduje automatycznie zmian ewentualnie
zdefiniowanego uprzednio kroku kta
Jeśli przy definiowaniu pozycji obróbkowych nie zostanie
określona wysokość startu, to smarT.NC wyznacza zawsze
współrzdn powierzchni obrabianego przedmiotu na 0.
Jeśli zmienimy wysokość startu, to nowa wartość
obowizuje dla wszystkich nastpnych zaprogramowanych
pozycji obróbki.
Jeśli w widoku drzewa wybierzemy symbol dla współrzdnej
powierzchni, to grafika symulacyjna zaznacza wszystkie
pozycje obróbki na zielono, dla których obowizuje ta
wysokość startu (patrz ilustracja po prawej u dołu).
Definiowanie pozycji
obróbkowych
Zmiana wysokości startu
8 Współrzdna powierzchni: współrzdna powierzchni
obrabianego przedmiotu
135
Definiowanie pozycji
obróbkowych
136
Zdefiniowanie wysokości powrotu dla wypozycjonowania
(FCL 3funkcja)
8 Przy pomocy klawiszy ze strzałk wybrać dowoln oddzieln pozycj,
która ma zostać najechana na zdefiniowanej przez operatora
wysokości
8 Wysokość powrotu: zapisać absolutn współrzdn, na
której TNC ma najechać t pozycj. Pozycja ta zostaje
zaznaczona przez TNC dodatkowym okrgiem
Zdefiniowana przez operatora wysokość powrotu odnosi si
zasadniczo do aktywnego punktu odniesienia.
Definiowanie konturów
Kontury s definiowane zasadniczo w oddzielnych plikach (typ pliku
.HC). Ponieważ pliki .HC zawieraj tylko opis konturu tylko geometri
a nie dane technologiczne to mog one być elastycznie
wykorzystywane: jako linia konturu, jako kieszeń lub jako wysepka
2
1
1
Pliki HC można utworzyć albo przy pomocy znajdujcych si do
dyspozycji funkcji toru kształtowego albo przy pomocy konwertera DXF
(opcja software) eksportować istniejce pliki DXF.
Już istniejce opisy konturu w starszych programach dialogiem
tekstem otwartym (.Hpliki), można konwersować przy pomocy kilku
drobnych operacji na opis konturu trybu smarT.NC (patrz Strona 146 ).
Także w programach unit lub w przypadku generatora wzorców,
smarT.NC przedstawia każdy oddzielny element konturu w treeview 1
przy pomocy odpowiedniej ikony. W formularzu zapisu danych 2 zostaj
wprowadzone dane do danego elementu konturu. W przypadku
wolnego programowania konturu FK znajduj si oprócz formularza
pogldowego 3 jeszcze 3 dalsze formularze szczegółowe (4) do
dyspozycji, w których można zapisywać dane (patrz ilustracja po prawej
u dołu).
3
1
Definiowanie konturów
Podstawy
4
1
137
Uruchamianie programowania konturu
Definiowanie konturów
Programowanie konturu w smarT.NC może zostać uruchomione
dwoma sposobami:
„ bezpośrednio z paska głównego menu edycji, jeśli chcemy
definiować kilka oddzielnych konturów bezpośrednio jeden po
drugim
„ podczas definicji obróbki z formularza, jeśli należy zapisać nazw
obrabianego konturu
Uruchomienie programowania konturu z paska głównego menu
edycji
8 Wybrać tryb pracy smarT.NC
8
Wybrać trzeci pasek softkey
8
Uruchamianie programowania konturu: smarT.NC
przechodzi do zarzdzania plikami (patrz ilustracja z
prawej) i ukazuje – jeśli w dyspozycji już istniejce
programy konturów
Wybrać istniejcy program konturu (*.HC), klawiszem ENT
przejć albo
Otworzyć nowy program konturu: zapisać nazw pliku (bez
typu pliku), klawiszem MM lub INCH potwierdzić:
smarT.NC otwiera program konturu z wybran jednostk
miary
smarT.NC wstawia automatycznie dwa wiersze dla
zdefiniowania powierzchni rysunku. W razie potrzeby
dopasować wymiarowanie.
8
8
8
138
1
Definiowanie konturów
Uruchomianie programowania konturu z formularza
8 Wybrać tryb pracy smarT.NC
8 Wybrać dowolny krok roboczy, dla którego konieczne s
programy konturu (UNIT 122, UNIT 125)
8 Wybrać pole zapisu, w którym należy zdefiniować nazw
programu konturu (1, patrz rysunek)
8 Dla utworzenia nowego pliku: zapisać nazw pliku (bez
typu pliku), z softkey NOWY potwierdzić
8 Jednostk miary nowego programu konturu w oknie
pierwszoplanowym klawiszem MM lub INCH potwierdzić:
smarT.NC otwiera program konturu z wybran przez
operatora jednostk miary, znajduje si nastpnie w
programowaniu konturu i przejmuje automatycznie
określon w unitprogramie definicj obrabianego
przedmiotu (definicja powierzchni rysunku)
8 Dla wybrania istniejcego pliku HC: softkey WYBRAĆ
HC nacisnć: smarT.NC wyświetla okno pierwszoplanowe
z istniejcymi programami konturów. Wybrać jeden z
wyświetlonych programów konturów i klawiszem ENT lub z
OK przejć do formularza
8 Dla edycji już wybranego pliku HC: softkey EDYCJA
nacisnć: smarT.NC uruchamia wówczas bezpośrednio
programowanie konturów
8 Dla utworzenia pliku HC przy pomocy konwertera
DXF: softkey POKAZ DXF nacisnć: smarT.NC wyświetla
okno pierwszoplanowe z istniejcymi plikami DXF. Wybrać
jeden z wyświetlonych plików DXF i klawiszem ENT albo
naciskajc OK przejć. TNC uruchamia konwerter DXF,
przy pomocy którego wybieramy wymagany kontur a także
możemy zapisać nazw konturu do pamici bezpośrednio
w formularzu (patrz “Przetwarzanie plików DXF (opcja
software)” na stronie 147.)
139
Zakończenie programowania konturu
Definiowanie konturów
8
140
Klawisz END nacisnć: smarT.NC zamyka programowanie
konturu i powraca do stanu, w którym uruchomiono
programowanie konturu. Do ostatnio aktywnego programu
HU – o ile został uruchomiony z paska głównego smarT.NC
albo do formularza wprowadzenia danego kroku obróbki,
jeśli uruchomiono programowanie z formularza
Jeśli uruchomiono programowanie konturu z formularza, to
po zakończeniu powraca si automatycznie do tego
formularza.
Jeśli uruchomiono programowanie konturu z głównego
paska, to po zakończeniu powraca si automatycznie do
ostatnio wybranego .HUprogramu.
Przegld
Programowanie elementów konturu nastpuje przy pomocy znanych
funkcji dialogu tekstem otwartym. Oprócz szarych klawiszy funkcji toru
kształtowego znajduje si do dyspozycji oczywiście także wolne
programowanie konturu FK, którego formularze można wywołać
poprzez softkey.
Szczególnie pomocne przy wolnym programowaniu konturu FK s
rysunki pomocnicze, znajdujce si do dyspozycji do każdego pola
zapisu danych i uwidaczniajce, jakie parametry musz zostać
wprowadzone.
Wszystkie znane funkcje grafiki programowania, znajduj si także w
smarT.NC bez ograniczeń do dyspozycji.
Prowadzenie dialogu w formularzach jest prawie identyczne z
prowadzeniem dialogu w programowaniu tekstem otwartym:
Definiowanie konturów
Praca z programowaniem konturu
„ pomarańczowe klawisze osiowe pozycjonuj kursor w odpowiednim
polu wprowadzenia
„ przy pomocy pomarańczowego klawisza I przełczamy pomidzy
programowaniem absolutnym i inkrementalnym
„ przy pomocy pomarańczowego klawisza P przełczamy pomidzy
programowaniem ze współrzdnymi kartezjańskimi i biegunowymi
141
Definiowanie konturów
Wolne Programowanie Konturu FK
Rysunki obrabianych czści, które nie s wymiarowane odpowiednio
dla NC, zawieraj czsto dane o współrzdnych, których operator nie
może wprowadzić przy pomocy szarych klawiszy dialogowych.
Takie dane programuje si bezpośrednio przy pomocy Wolnego
Programowania Konturu FK. TNC oblicza kontur na podstawie
zapisanych przez operatora w formularzu znanych mu informacji o
konturze. Nastpujce funkcje znajduj si do dyspozycji:
Funkcja
Softkey
Prosta z przejściem tangencjalnym
Prosta bez tangencjalnego przejścia
Łuk koła z przejściem tangencjalnym
Łuk koła bez tangencjalnego przejścia
Biegun dla SKprogramowania
Informacje o możliwych danych konturu znajduj si w
tekście wskazówki, który TNC wyświetla do każdego pola
wprowadzania danych (patrz “Obsługa przy użyciu myszy”
na stronie 28.) i w instrukcji obsługi Dialog tekstem
otwartym.
142
Funkcje grafiki programowania
Utworzyć kompletn grafik programowania
Wytworzyć grafik programowania dla
poszczególnych wierszy
Wytworzyć kompletn grafik programowania
lub po RESET + START uzupełnić
Zatrzymać grafik programowania. Ten
softkey pojawia si tylko, podczas
wytwarzania grafiki programowania przez TNC
Funkcja zoom – zmiany rozmiaru (pasek
softkey 3): ramki wyświetlić i przesunć
Softkey
Definiowanie konturów
Funkcja
Funkcja zoom: fragment zmniejszyć, dla
zmniejszenia kilkakrotnie nacisnć softkey
Funkcja zoom: fragment powikszyć, dla
zmniejszenia kilkakrotnie nacisnć softkey
Pierwotny fragment ponownie odtworzyć
Przejć wybrany obszar
143
Definiowanie konturów
Rozmaite kolory wyświetlanych elementów konturu określaj ich
ważność:
144
niebieski element konturu jest jednoznacznie określony
zielony
wprowadzone dane dopuszczaj kilka rozwizań:
operator wybiera właściwe rozwizanie
czerwony wprowadzone dane nie określaj jeszcze
wystarczajco elementu konturu: operator wprowadza
dodatkowe dane
Wybieranie z kilku możliwych rozwizań
Jeśli niepełny zapis danych prowadzi do kilku, teoretycznie możliwych
rozwizań, to można poprzez softkey wybrać właściwe rozwizanie przy
wspomaganiu graficznym:
8
Wyświetlić różne rozwizania
8
Wyświetlone rozwizanie wybrać i przejć
8
Zaprogramować dalsze elementy konturu
8
Generowanie grafiki programowania dla nastpnego
zaprogramowanego wiersza
Funkcje znajdujce si do dyspozycji przy programowaniu
konturu
Przejcie definicji półwyrobu z programu . HU, jeśli
wywołano programowanie konturu z jednego z unit
trybu smarT.NC
Wyświetlanie/wygaszanie numeru wiersza
Na nowo generować grafik programowania, jeśli na
przykład z powodu przecinania si linii, zostały one
wymazane
Usuwanie grafiki programowania
Softkey
Definiowanie konturów
Funkcja
Prezentacja graficzna programowanych elementów
konturu natychmiast po wprowadzeniu danych:
funkcja OFF/ON
145
Definiowanie konturów
Konwersowanie istniejcych programów w dialogu tekstem
otwartym na programy konturu
Przy tej operacji należy istniejcy program w dialogu tekstem otwartym
(.Hplik) skopiować do opisu konturu (.HCplik). Ponieważ obydwa typy
pliku posiadaj różny wewntrzny format danych, operacja kopiowania
musi przebiegać poprzez ASCIIplik. Prosz postpić nastpujco:
8
Wybrać rodzaj pracy Program wprowadzić do pamici/
edycja
8
Wywołanie zarzdzania plikami
8
Wybrać przewidziany do konwersowania program .H
8
Wybrać funkcj kopiowania: Jako plik docelowy *.A
zapisać, TNC generuje z programu z dialogiem tekstem
otwartym plik ASCII
Wybrać uprzednio utworzony plik ASCII
8
8
8
8
146
Wybrać funkcj kopiowania: Jako plik docelowy *.HC
zapisać, TNC generuje z pliku ASCII opis konturu
Wybrać nowo utworzony plik .HC i wszystkie wiersze – za
wyjtkiem definicji półwyrobu BLK FORM – usunć, które
nie opisuj konturu
Zaprogramowane korekcje promienia, posuwy i
dodatkowe instrukcje M usunć, plik HC może zostać
wykorzystywany przez smarT.NC
Zastosowanie
Pliki DXF utworzone w systemie CAD można otworzyć bezpośrednio w
TNC, aby dokonać z nich ekstrakcji konturów lub pozycji obróbkowych
i zapisać je do pamici jako programy z dialogiem tekstem otwartym
albo jako pliki punktów. Uzyskane przy selekcjonowaniu konturów
programy z dialogiem tekstem otwartym mog być odpracowywane
także przez starsze modele sterowań TNC, ponieważ programy konturu
zawieraj tylko L i CC/CPwiersze.
Opracowywany plik DXF musi być zapisany na dysku
twardym TNC w folderze SMARTNC.
Przed wczytaniem do TNC należy zwrócić uwag, aby
nazwa pliku DXF nie zawierała spacji lub niedozwolonych
znaków specjalnych.
Przetwarzanie plików DXF
(opcja software)
Przetwarzanie plików DXF
(opcja software)
Otwierany plik DXF musi posiadać przynajmniej jedn
warstw.
TNC wspomaga najbardziej rozpowszechniony format
DXF, a mianowicie R12 (odpowiada AC1009).
Selekcjonowalne jako kontur s nastpujce elementy
DXF:
„ LINE (prosta)
„ CIRCLE (koło pełne)
„ ARC (wycinek koła)
147
Otwarcie pliku DXF
Przetwarzanie plików DXF
(opcja software)
Konwerter DXF może zostać uruchomiony różnymi sposobami:
„ poprzez zarzdzanie plikami, jeśli chcemy dokonać ekstrakcji kilku
oddzielnych konturów lub plików pozycji bezpośrednio jeden za
drugim
„ podczas definiowania obróbki unit 125 (trajektoria konturu) i 122
(kieszeń konturu) oraz 130 (kieszeń konturu na wzorze punktowym) z
formularza, jeśli należy zapisać nazw obrabianego konturu
„ podczas definiowania obróbki, jeśli operator wprowadza pozycje
obróbkowe wykorzystujc pliki punktów
Uruchomienie konwertera DXF przy użyciu zarzdzania plikami
8 Wybrać tryb pracy smarT.NC
8
Wybrać zarzdzanie plikami
8
Otworzyć menu softkey dla wyboru wyświetlanych typów
plików: softkey TYP WYBRAĆ nacisnć
Wyświetlić wszystkie pliki DXF: softkey POKAZ DXF
nacisnć
Wybrać żdany plik DXF, klawiszem ENT przejć:
smarT.NC uruchamia konwerter DXF i ukazuje zawartość
pliku DXF na ekranie. W lewym oknie TNC wyświetla tak
zwane warstwy (płaszczyzny), w prawym oknie rysunek
8
8
148
Przetwarzanie plików DXF
(opcja software)
Uruchomianie konwertera DXF z formularza
8 Wybrać tryb pracy smarT.NC
8 Wybrać dowolny krok obróbkowy, dla którego konieczne
s programy konturu lub pliki punktów
8 Wybrać pole wprowadzenia, w którym należy zdefiniować
nazw programu konturu lub nazw pliku punktów
8 DXFkonwerter uruchomić: softkey POKAZ DXF
nacisnć: smarT.NC wyświetla okno pierwszoplanowe z
istniejcymi plikami DXF. W razie potrzeby wybrać folder, w
którym zapisany jest przewidziany do otwarcia plik DXF.
Wybrać jeden z wyświetlonych plików DXF i klawiszem ENT
albo naciskajc OK przejć. TNC uruchamia konwerter
DXF, przy pomocy którego wybieramy wymagany kontur
albo wymagane pozycje a także możemy zapisać nazw
konturu lub nazw pliku punktów do pamici bezpośrednio
w formularzu (patrz “Przetwarzanie plików DXF (opcja
software)” na stronie 147.)
149
Przetwarzanie plików DXF
(opcja software)
Nastawienia podstawowe
Na trzecim pasku softkey znajduj si do dyspozycji różne możliwości
nastawienia:
Nastawienie
Liniały wyświetlać/nie wyświetlać: TNC wyświetla
liniały na lewym i górnym brzegu rysunku. Ukazane
na liniale wartości odnosz si do punktu
zerowego rysunku.
Wiersz statusu wyświetlić/nie wyświetlać: TNC
wyświetla wiersz statusu na dolnym brzegu
rysunku. W wierszu statusu znajduj si do
dyspozycji nastpujce informacje:
„ aktywna jednostka miary (MM lub CALE)
„ współrzdna X i Y aktualnej pozycji myszy
„ w trybie WYBOR KONTURU TNC ukazuje, czy
wyselekcjonowany kontur jest otwarty (open
contour) czy też zamknity (closed contour)
Jednostka miary MM/CALE: nastawienie jednostki
miary pliku DXF. W tej jednostce miary TNC
wyświetla program konturu
Nastawienie tolerancji. Tolerancja określa, jak
daleko mog być oddalone od siebie ssiednie
elementy konturu. Przy pomocy tolerancji można
wyrównywać niedokładności, powstałe przy
generowaniu rysunku. Nastawienie podstawowe
jest zależne od rozpitości całego pliku DXF
150
Softkey
Softkey
Nastawienie rozdzielczości. Rozdzielczość
określa, z iloma miejscami po przecinku TNC ma
generować program konturu. Nastawienie
podstawowe: 4 miejsca po przecinku (odpowiada
rozdzielczości 0.1 μm)
Prosz zwrócić uwag, iż należy nastawić właściw
jednostk miary, ponieważ w pliku DXF brak
odpowiednich informacji.
Przetwarzanie plików DXF
(opcja software)
Nastawienie
151
Przetwarzanie plików DXF
(opcja software)
Nastawienie warstwy
Pliki DXF zawieraj z reguły kilka warstw (płaszczyzn), przy pomocy
których konstruktor może organizować swój rysunek. Za pomoc
techniki warstw konstruktor grupuje różnorodne elementy, np. sam
kontur obrabianego przedmiotu, wymiarowania, linie pomocnicze i
konstrukcyjne, szrafowania i teksty.
Aby możliwie mało zbdnych informacji wyświetlać na ekranie podczas
wyboru konturu, można wszystkie zbdne, zawarte w pliku DXF warstwy
ukryć.
Opracowywany plik DXF musi posiadać przynajmniej
jedn warstw.
Można selekcjonować kontur także wtedy, kiedy
konstruktor zapisał go do pamici na różnych
warstwach.
8
8
8
152
Jeśli jeszcze nie jest aktywny, wybrać tryb nastawienia
warstwy: TNC ukazuje w lewym oknie wszystkie warstwy,
zawarte w aktywnym pliku DXF
Dla wygaszenia jednej z warstw: przy pomocy lewego
klawisza myszy wybrać żdan warstw i naciśniciem na
kwadracik kontrolny wygasić j
Dla wyświetlenia jednej z warstw: przy pomocy lewego
klawisza myszy wybrać żdan warstw i naciśniciem na
kwadracik kontrolny ponownie wyświetlić
Punkt zerowy rysunku pliku DXF nie leży zawsze tak, iż można go
używać bezpośrednio jako punktu odniesienia obrabianego
przedmiotu. TNC oddaje dlatego też funkcj do dyspozycji, przy
pomocy której punkt zerowy rysunku można przesunć element w
sensowne miejsce poprzez kliknicie.
W nastpujcych miejscach można definiować punkt odniesienia:
„ w punkcie pocztkowym, końcowym lub na środku prostej
„ w punkcie pocztkowym lub końcowym łuku kołowego
„ na przejściu kwadrantów lub w punkcie środkowym koła pełnego
„ w punkcie przecicia
„ prosta prosta, nawet jeśli punkt przecicia leży na przedłużeniu
danej prostej
„ prosta łuk kołowy
„ prosta – koło pełne
„ koło pełne/wycinek koła – koło pełen/wycinek koła
Przetwarzanie plików DXF
(opcja software)
Określenie punktu odniesienia (bazy)
Dla określenia punktu odniesienia, należy używać panelu
dotykowego na klawiaturze TNC lub podłczonej
poprzez port USB myszy.
Można dokonywać zmian punktu odniesienia, jeśli nawet
wybrano już kontur. TNC oblicza dopiero wówczas
rzeczywiste dane konturu, kiedy wybrany kontur zostaje
zapisany do pamici w programie konturu.
153
Przetwarzanie plików DXF
(opcja software)
Wybór punktu odniesienia na oddzielnym elemencie
8 Wybór trybu określania punktu odniesienia
8 Przy pomocy lewego klawisza myszy kliknć żdany
element, na którym chcemy uplasować punkt odniesienia:
TNC ukazuje za pomoc gwiazdki wybieralne punkty
odniesienia, leżce na wyselekcjonowanym elemencie
8 Kliknć na t gwiazdk, któr chcemy wybrać jako punkt
odniesienia: TNC ustawia symbol punktu odniesienia w
wybranym miejscu. W razie potrzeby używać funkcji zoom,
jeśli wybrany element jest zbyt mały
Wybór punktu odniesienia jako punktu przecicia dwóch
elementów
8 Wybór trybu określania punktu odniesienia
8 Przy pomocy lewego klawisza myszy kliknć na pierwszy
element (prosta, koło pełne lub łuk kołowy): TNC ukazuje
za pomoc gwiazdki wybieralne punkty odniesienia, leżce
na wyselekcjonowanym elemencie
8 Przy pomocy lewego klawisza myszy kliknć na drugi
element (prosta, koło pełne lub łuk kołowy): TNC ustawia
symbol punktu odniesienia w punkcie przecicia
TNC oblicza punkt przecicia dwóch elementów także
wtedy, jeśli leży on na przedłużeniu jednego z
elementów.
Jeśli TNC może obliczyć kilka punktów przecicia, to
sterowanie wybiera ten punkt przecicia, który leży
najbliżej drugiego elementu kliknitego klawiszem
myszy.
Jeżeli TNC nie może obliczyć punktu przecicia, to
anuluje już zaznaczony element.
154
Aby móc wybrać kontur, należy używać panelu
dotykowego na klawiaturze TNC lub podłczonej
poprzez port USB myszy.
Prosz tak wybrać pierwszy element konturu, iż
możliwym bdzie bezkolizyjny najazd tego elementu.
Jeśli elementy konturu leż bardzo blisko siebie, należy
używać funkcji zoom
8
8
8
Wybrać tryb selekcjonowania konturu: TNC wygasza
wyświetlane w lewym oknie warstwy i prawo okno jest
aktywne dla wyboru konturu
Aby wybrać element konturu: przy pomocy lewego
klawisza myszy kliknć na żdany element konturu. TNC
przedstawia wybrany element konturu w kolorze
niebieskim. Jednocześnie TNC ukazuje wybrany element
przy pomocy symbolu (okrg lub prosta) w lewym oknie
Aby wybrać nastpny element konturu: przy pomocy
lewego klawisza myszy kliknć na żdany element konturu.
TNC przedstawia wybrany element konturu w kolorze
niebieskim. Jeśli istniej jednoznacznie selekcjonowalne
dalsze elementy konturu w wybranym kierunku rotacji, to
TNC zaznacza te elementy zielonym kolorem. Poprzez
kliknicie na ostatni zielony element przejmujemy
wszystkie elementy do programu konturu. W lewym oknie
TNC ukazuje wszystkie wyselekcjonowane elementy
konturu. Jeszcze zaznaczone na zielono elementy TNC
ukazuje bez haczyka w szpalcie NC . Takie elementy nie
zostaj wydawane do programu konturu przy zapisywaniu
do pamici
Przetwarzanie plików DXF
(opcja software)
Kontur wybrać, program konturu zapisać do pamici
155
Przetwarzanie plików DXF
(opcja software)
8
8
8
8
W razie potrzeby można już wyselekcjonowane elementy
powtórnie deselekcjonować, a mianowicie klikniciem na
element w prawym oknie, jednakże trzymajc naciśnitym
dodatkowo klawisz CTRL
Zapisywanie wybranych elementów konturu do pamici w
programie z dialogiem tekstem otwartym: TNC ukazuje
okno pierwszoplanowe, w którym można zapisać dowoln
nazw pliku. Nastawienie podstawowe: nazwa pliku DXF
Potwierdzenie wprowadzenia: TNC zapisuje program
konturu do katalogu, w którym został zapisany do pamici
także plik DXF
Jeśli chcemy wybierać dalsze kontury: softkey WYBRANE
ELEMENTY ZACHOWAĆ nacisnć i wybrać nastpny
kontur jako to uprzednio opisano
TNC wydaje definicj półwyrobu (BLK FORM) do
programu konturu.
TNC zapisuje do pamici tylko te elementy, które s
rzeczywiście wyselekcjonowane (elementy zaznaczone
niebieskim kolorem).
Jeśli wywołano konwerter DXF z formularza, to
smarT.NC zamyka konwerter DXF automatycznie, po
wykonaniu przez operatora funkcji WYBRANE
ELEMENTY ZAPISAĆ DO PAMICI . Zdefiniowan nazw
konturu smarT.NC zapisuje wówczas do pola
wprowadzenia, z którego wystartowano konwerter DXF.
156
Prosz postpić nastpujco:
8
8
8
8
8
8
Przylegajcy na doczołowo na styk element konturu jest wybrany, to
znaczy zaznaczony niebieskim kolorem
Kliknć na dzielony element konturu: TNC ukazuje punkt przecicia
przy pomocy gwiazdki w okrgu a wybieralne punkty końcowe tylko
przy pomocy gwiazdki
Przy naciśnitym klawiszu CTRL kliknć na punkt przecicia: TNC
dzieli element konturu w punkcie przecicia i wygasza nastpnie
zaznaczone punkty. W razie konieczności TNC wydłuża lub skraca
przylegajcy na styk element konturu aż do punktu przecicia
obydwu elementów
Ponownie kliknć na podzielony element konturu: TNC wyświetla
ponownie punkt przecicia i punkty końcowe
Kliknć na wymagany punkt końcowy: TNC zaznacza teraz
podzielony element na niebiesko
Wybrać nastpny element konturu
Przetwarzanie plików DXF
(opcja software)
Dzielenie, wydłużanie, skracanie elementów konturu
Jeżeli wybierane elementy konturu przylegaj do siebie doczołowo na
styk na rysunku, to należy odpowiednie elementy konturu najpierw
podzielić. Funkcja ta znajduje si automatycznie do dyspozycji
operator, jeśli znajduje si on w trybie selekcjonowania konturu.
Jeśli wydłużany/skracany element konturu jest prost,
to TNC wydłuża/skraca ten element konturu liniowo.
Jeśli wydłużany/skracany element konturu jest łukiem
kołowym, to TNC wydłuża/skraca ten łuk kołowo.
Aby móc korzystać z tej funkcji, musz być wybrane
przynajmniej dwa elementy konturu, aby kierunek był
jednoznacznie określony.
157
Przetwarzanie plików DXF
(opcja software)
Wybór i zapis do pamici pozycji obróbkowych
Aby móc wybrać pozycje obróbkowe, należy używać
panelu dotykowego na klawiaturze TNC lub podłczonej
poprzez port USB myszy.
Jeśli wybierane pozycje leż bardzo blisko siebie, należy
używać funkcji zoom.
8
8
8
8
8
8
158
Wybrać tryb selekcjonowania pozycji obróbki: TNC
wygasza wyświetlane w lewym oknie warstwy i prawo okno
jest aktywne dla wyboru pozycji
Aby wybrać pozycj obróbki: przy pomocy lewego klawisza
myszy kliknć na żdany element: TNC ukazuje za pomoc
gwiazdki wybieralne pozycje obróbki, leżce na
wyselekcjonowanym elemencie. Kliknć na jedn z
gwiazdek: TNC przenosi wybran pozycj do lewego okna
(wyświetlanie symbolu punktu)
Jeśli chcemy określić pozycj obróbki poprzez przecicie
dwóch elementów, to należy kliknć na pierwszy element
lewym klawiszem myszy: TNC ukazuje wybieralne za
pomoc gwiazdki pozycje obróbki
Przy pomocy lewego klawisza myszy kliknć na drugi
element (prosta, koło pełne lub łuk kołowy): TNC przenosi
wybrany punkt przecicia elementów do lewego okna
(wyświetlanie symbolu punktu)
Zapis do pamici wybranych pozycji obróbkowych w pliku
punktów obróbki: TNC ukazuje wywoływane okno, w
którym można zapisać dowoln nazw pliku. Nastawienie
podstawowe: nazwa pliku DXF
Potwierdzenie wprowadzenia: TNC zapisuje program
konturu do katalogu, w którym został zapisany do pamici
także plik DXF
Jeśli chcemy wybrać dalsze pozycje obróbkowe, aby
zapisać je w innym pliku do pamici: softkey WYBRANE
ELEMENTY ZACHOWAĆ nacisnć i wybrać jako to
uprzednio opisano
Przetwarzanie plików DXF
(opcja software)
8
159
Przetwarzanie plików DXF
(opcja software)
Funkcja zoom
Aby móc łatwo rozpoznać przy wyborze konturu lub punktów nawet
niewielkie rozmiarami szczegóły, TNC oddaje do dyspozycji wydajn
funkcj zoom:
Funkcja
Powikszenie obrabianego przedmiotu. TNC
powiksza zasadniczo tak, iż zostaje powikszony
środek aktualnie wyświetlanego fragmentu. W
razie konieczności przy pomocy pasków
nawigacyjnych ekranu tak pozycjonować rysunek
w oknie, aby żdany element był bezpośrednio
widoczny po naciśniciu softkey.
Pomniejszenie obrabianego przedmiotu
Wyświetlanie obrabianego przedmiotu w wielkości
oryginalnej
Obszar zoomowania przesunć w gór
Obszar zoomowania przesunć w dół
Obszar zoomowania przesunć w lewo
Obszar zoomowania przesunć w prawo
160
Softkey
Przetwarzanie plików DXF
(opcja software)
Jeśli używamy myszy z kółkiem, to można obracajc
kółkiem dokonywać powikszenia lub pomniejszenia.
Srodek zoomu znajduje si w miejscu, w którym akurat
znajduje si wskaźnik myszy.
161
Testowanie graficzne i
odpracowywanie programu UNIT
162
Testowanie graficzne i
odpracowywanie programu UNIT
Grafika programowania
Grafika programowania znajduje si do dyspozycji tylko
przy zapisywaniu programu konturu (.HCplik).
Podczas wprowadzenia programu TNC może przedstawić
zaprogramowany kontur za pomoc dwuwymiarowej grafiki:
8
Utworzenie pełnej grafiki programowania
8
8
Utworzenie grafiki programowania dla poszczególnych
wierszy
Start grafiki i jej uzupełnianie
8
Automatyczne rysowanie współbieżnie
8
Usuncie grafiki
8
Rysowanie na nowo grafiki
8
Wyświetlanie i wygaszanie numerów wierszy
Wybrać podział ekranu GRAFIKA lub PROGRAM+GRAFIKA!
W podtrybach pracy Testowanie i Odpracowywanie TNC może
przedstawić obróbk graficznie. Poprzez softkey wybieralne s
nastpujce funkcje:
8
Widok z góry
8
Przedstawienie w 3 płaszczyznach
8
3Dprezentacja
8
3Dprezentacja wysokiej rozdzielczości
8
Test programu wykonać do określonego wiersza
8
Przeprowadzić test całego programu
8
Testowanie programu poszczególnymi blokami (unit)
8
Zresetować półwyrób i cały program przetestować
8
Funkcje dla powikszenia fragmentu
8
Funkcje dla płaszczyzn przekroju
8
Funkcje dla obracania i powikszania/zmniejszania
Testowanie graficzne i
odpracowywanie programu UNIT
Grafika testowa i grafika przebiegu programu
163
Testowanie graficzne i
odpracowywanie programu UNIT
164
8
Wybór funkcji stopera
8
Nastawienie szybkości symulacji
8
Funkcja określenia czasu obróbki
8
Wiersze programu ze „/“znakiem uwzgldniać lub nie
uwzgldniać
Wybrać rozplanowanie monitora PROGRAM+STATUS!
W dolnej czści ekranu znajduj si w trybach pracy przebiegu
programu informacje o
„ pozycji narzdzia
„ posuwie
„ aktywnych funkcjach dodatkowych
Poprzez softkey lub klikniciem klawiszem myszy na odpowiedni konik
można wyświetlać dalsze informacje o statusie w oknie ekranu:
8
8
Konik Przegld aktywować: najważniejsze informacje o
statusie
Konik POS aktywować: wyświetlanie pozycji
8
Konik TOOL aktywować: wyświetlanie danych narzdzi
8
8
Konik TRANS aktywować: informacje o aktywnych
transformacjach współrzdnych
Przełczanie konika w lewo
8
Przełczanie konika w prawo
Testowanie graficzne i
odpracowywanie programu UNIT
Wskazania statusu
165
Testowanie graficzne i
odpracowywanie programu UNIT
Odpracowywanie programu UNIT
Programy UNIT (*.HU) mog zostać odpracowane w trybie
pracy smarT.NC lub w standardowych trybach pracy
przebiegu programu pojedyńczymi wierszami lub
sekwencj wierszy
TNC deaktywuje automatycznie przy wyborze trybu pracy
smarT.NCodpracowywanie wszystkie globalne
nastawienia przebiegu programu, aktywowane przez
operatora w konwencjonalnych trybach pracy przebiegu
programu pojedyńczymi wierszami lub sekwencj wierszy.
Dalsze informacje na ten temat znajduj si w instrukcji
obsługi Dialog tekstem otwartym.
W podtrybie pracy Odpracowywanie program UNIT może zostać
wykonany nastpujcymi sposobami:
„ wykonanie programu UNIT poszczególnymi blokami
„ wykonanie programu UNIT kompletnie
„ wykonanie pojedyńczego, aktywnego bloku
Prosz uwzgldnić wskazówki dotyczce odpracowywania
programu zawarte w instrukcji obsługi maszyny i w
instrukcji obsługi dla operatora
166
8
Wybrać podtryb pracy Odpracowywanie
8
Softkey UNIT POJEDYŃCZO ODPRACOWAĆ wybrać albo
8
Softkey WSZYSTKIE UNITS ODPRACOWAĆ wybrać albo
8
Softkey AKTYWNY UNIT ODPRACOWAĆ wybrać
Testowanie graficzne i
odpracowywanie programu UNIT
Sposób postpowania
8 Wybrać tryb pracy smarT.NC
167
Testowanie graficzne i
odpracowywanie programu UNIT
168
Dowolne wejście do programu (wyszukiwanie wiersza, funkcja
FCL 2)
Przy pomocy funkcji wyszukiwania wiersza można odpracowywać
program obróbki z dowolnie wybieralnego numeru wiersza. Obróbka
przedmiotu do tego numeru wiersza zostaje uwzgldniona
obliczeniowo przez TNC i przedstawiona graficznie (podział ekranu
PROGRAM + GRAFIKA wybrać).
Jeśli miejsce wejścia do programu leży na kroku obróbki, dla którego
zdefiniowano kilka pozycji obróbkowych, to można wybrać żdane
miejsce wejścia do programu poprzez zapisanie indeksu punktów.
Indeks punktów odpowiada pozycji punktu w formularzu wprowadzenia.
Szczególnie komfortowo można wybrać indeks punktów, jeśli pozycje
obróbkowe zostały zdefiniowane w tabeli punktów. smarT.NC ukazuje
wówczas automatycznie zdefiniowany wzorzec obróbkowy w oknie
podgldowym i operator może za pomoc softkey wybrać żdane
miejsce wejścia do programu ze wspomaganiem graficznym.
8
Wybrać podtryb pracy Odpracowywanie
8
Wybrać funkcj wyszukiwania wiersza
Zapisać numer wiersza w unit obróbki, w którym chcemy
uruchomić wyszukiwanie, klawiszem ENT potwierdzić:
smarT.NC ukazuje w oknie podgldowym zawartość tabeli
punktów
Wybrać żdan pozycj obróbki, na której chcemy chcemy
wejść do programu
Nacisnć klawisz NCstart: smarT.NC oblicza wszystkie
konieczne dla wejścia do programu faktory
Wybór funkcji dla najazdu pozycji startu: smarT.NC
ukazuje w oknie pierwszoplanowym wymagany w miejscu
wejścia do programu status maszyny
Nacisnć klawisz NCstart: smarT.NC generuje status
maszyny (np. zamontowanie koniecznego narzdzia)
Nacisnć ponownie klawisz NCstart: smarT.NC najeżdża
pozycj startu w kolejności wyświetlonej w oknie
pierwszoplanowym, alternatywnie można przemieścić przy
pomocy softkey każd oś oddzielnie na pozycj startu
Nacisnć klawisz NCstart: smarT.NC kontynuje przebieg
programu
8
8
8
8
8
8
8
Testowanie graficzne i
odpracowywanie programu UNIT
Wyszukiwanie wiersza w tabeli punktów (funkcja FCL 2)
8 Wybrać tryb pracy smarT.NC
169
Testowanie graficzne i
odpracowywanie programu UNIT
170
Dodatkowo w oknie wywoływanym znajduj si do dyspozycji
nastpujce funkcje:
8
Okno podgldowe wyświetlić/wygasić
8
Ostatni zapamitany punkt przerwania programu
wyświetlić/wygasić
Ostatni zapamitany punkt przerwania programu przejć
8
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5
83301 Traunreut, Germany
{ +49 (86 69) 31-0
| +49 (86 69) 50 61
E-Mail: [email protected]
APS
Popularna 56
02-473 Warszawa, Poland
{ (22) 8 63 97 37
| (22) 8 63 97 44
Technical support | +49 (86 69) 31-10 00
E-Mail: [email protected]
Measuring systems { +49 (86 69) 31-31 04
E-Mail: se[email protected]
TNC support
{ +49 (86 69) 31-31 01
E-Mail: [email protected]
NC programming { +49 (86 69) 31-31 03
E-Mail: [email protected]
PLC programming { +49 (86 69) 31-31 02
E-Mail: [email protected]
Lathe controls
{ +49 (7 11) 95 28 03-0
E-Mail: [email protected]
www.heidenhain.de
Ve 02
533 191P1 · SW03 · 1 · 8/2006 · F&W · Drukowano w Niemczech · Zmiany zastrzegamy

Podobne dokumenty

iTNC 530 - heidenhain

iTNC 530 - heidenhain tekstem funkcje TNC mog zostać sformułowane przy wspomaganiu formularzem w smarT.NC. Naturalnie staramy si, aby tak szybko jak to możliwe, jak najwicej – i również nowych – funkcji oddać do dysp...

Bardziej szczegółowo

iTNC 530 - heidenhain

iTNC 530 - heidenhain Ten Lotse obowi*zuje dla TNC z nast(puj*cymi numerami software Sterowanie iTNC 530*

Bardziej szczegółowo

DIN/ISO: Benutzer-Handbuch iTNC 530 (Software 340

DIN/ISO: Benutzer-Handbuch iTNC 530 (Software 340 Przegld: Funkcje rozszerzonego zarzdzania plikami ..... 51 Wywołać zarzdzanie plikami ..... 52 Wybierać dyski , skoroszyty i pliki ..... 53 Założenie nowego skoroszytu (tylko na dysku TNC:\ możl...

Bardziej szczegółowo

iTNC 530 Instrukcja obsługi dla operatora DIN/ISO

iTNC 530 Instrukcja obsługi dla operatora DIN/ISO Ścieżki ..... 101 Przegld: Funkcje zarzdzania plikami ..... 102 Wywołać zarzdzanie plikami ..... 103 Wybierać dyski, skoroszyty i pliki ..... 104 Założenie nowego foldera (tylko na dysku TNC:\ m...

Bardziej szczegółowo