REGULAMIN LOTERII

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN LOTERII
REGULAMIN LOTERII
„Loteria Dentastix”
1.
ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA LOTERII
1.1.
Loteria promocyjna (dalej zwana „Loterią") prowadzona jest pod nazwą „Loteria
Dentastix”.
1.2.
Organizatorem Loterii jest: Loyalty Point Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02235), przy ulicy Równoległej 4a, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 491369, dalej zwana „Organizatorem”.
1.3.
Loteria trwa od 10 czerwca 2015 roku do 19 października 2015 roku.
1.4.
Sprzedaż towarów uprawniających do wzięcia udziału w Loterii trwa od 10 czerwca
2015 roku do 31 lipca 2015 roku.
1.5.
Loteria jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby
Celnej w Warszawie.
1.6.
Loteria prowadzona jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
1.7.
Przez „dni robocze” w rozumieniu niniejszego regulaminu uważa się wszystkie dni
tygodnia od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni uznanych za ustawowo wolne od
pracy.
2.
WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII
2.1.
Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej pełnoletnich osób fizycznych, nabywających produkty, o których mowa w ust.
3.1., jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
2.2.
W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz
Mars Polska Sp. z o.o. W Loterii nie mogą brać udziału również członkowie rodzin
osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej,
1
rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w
stosunku przysposobienia.
3.
ZASADY PROWADZENIA LOTERII
3.1.
Towarami objętymi Loterią są wszystkie produkty marki Pedigree Dentastix
niezależnie od tego, czy są oznaczone jako towary promocyjne informacją o Loterii i
sprzedawane w punktach sprzedaży detalicznej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
dalej zwane „Produktami”.
3.2.
W celu wzięcia udziału w Loterii uczestnik powinien w okresie, o którym mowa w ust.
1.4. powyżej zakupić Produkt, a następnie w tym samym okresie zgłosić swój udział w
Loterii rejestrując się na stronie internetowej www.pedigree.pl
3.3.
Zgłaszając swój udział w Loterii uczestnik Loterii wypełnia formularz rejestracyjny,
gdzie podaje następujące dane osobowe:
 imię i nazwisko,
 adres e-mail,


data zakupu Produktu (zgodna z paragonem potwierdzającym zakup Produktu),
godzinę zakupu produktu (zgodna z paragonem potwierdzającym zakup
Produktu),
 numer paragonu zawierającego informację o zakupionym Produkcie lub
Produktach,
i potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Loterii oraz wyraża zgodę na
przestrzeganie jego postanowień., w szczególności potwierdza fakt, że nie jest osobą
wskazaną w ust. 2.2. Regulaminu i może wziąć udział w Loterii.
3.4.
O czasie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3.3. powyżej, decyduje chwila rejestracji w
systemie komputerowym Organizatora.
3.5.
Organizator zastrzega sobie możliwość zastosowania systemu zabezpieczenia
CAPTCHA (konieczność przepisania kodu z obrazka wskazanego na stronie
internetowej) przy wypełnianiu przez uczestnika Loterii formularza rejestracyjnego, o
jakim mowa w ust. 3.3.
3.6.
Nabycie jednego Produktu potwierdzone paragonem dokumentującym zakup,
upoważnia tylko do jednego zgłoszenia udziału w Loterii.
2
3.7.
Zakup kilku Produktów potwierdzony jednym paragonem upoważnia do jednego
zgłoszenia udziału w Loterii.
3.8.
Zakup kilku Produktów potwierdzony osobnymi paragonami upoważnia do zgłoszenia
udziału w Loterii tyle razy, ile paragonów na zakup Produktów posiada uczestnik.
3.9.
O prawidłowym zgłoszeniu udziału w Loterii uczestnik jest powiadomiony
automatycznym komunikatem na stronie internetowej www.pedigree.pl kończącym
procedurę zgłoszenia.
3.10. Pięciokrotne wprowadzenie w ciągu doby przez potencjalnego uczestnika Loterii
błędnego numeru paragonu lub numeru paragonu już wcześniej zgłoszonego do
udziału w Loterii powoduje tymczasowe zablokowanie możliwości zgłaszania udziału
w Loterii przez tego zgłaszającego. Odblokowanie możliwości zgłoszenia jest możliwe
po kontakcie uczestnika z Organizatorem pod adres e-mail: [email protected] albo
następuje automatycznie po upływie 72 godzin od momentu pierwszej
nieprawidłowej próby zgłoszenia się do udziału w Loterii.
3.11. Organizator zastrzega sobie możliwość sprawdzania poprawności wpisanych w
formularzach rejestracyjnych numerów paragonów, a w przypadku wątpliwości co do
prawidłowości tychże numerów lub źródła ich pochodzenia Organizator może zażądać
przedstawienia przez uczestnika wszystkich paragonów, których numery zostały
podane w formularzach rejestracyjnych w terminie do 30 lipca 2015 r. Organizator
informuje o konieczności przedstawienia paragonów przesyłając uczestnikowi
wiadomość elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika w formularzu
rejestracyjnym.
3.12. Przedstawienie paragonów, o jakich mowa w ust. 3.11, powinno nastąpić w terminie
do trzech dni, od daty poinformowania uczestnika przez Organizatora o konieczności
przedstawienia paragonów, w formie wiadomości e-mail na adres
[email protected], wskazany także w wiadomości elektronicznej przesłanej przez
Organizatora, zawierającej jako załącznik czytelne skany wszystkich zarejestrowanych
paragonów.
3.13. Wykorzystanie przez uczestnika programów komputerowych lub użycie innych
technicznych środków generujących automatyczne wpisy numerów paragonów
powoduje nieważność zgłoszenia do udziału w Loterii.
3
4.
4.1.
NAGRODY
Pulę nagród w Loterii stanowi 156 (sto pięćdziesiąt sześć) voucherów na
podstawową opiekę weterynaryjną dla psa, do zrealizowania w jednym z wybranych
przez uczestnika gabinetów weterynaryjnych na terenie całego kraju, na zasadach
określonych w pkt. 7 poniżej, obejmującą: jedno szczepienie przeciwko wściekliźnie,
jedno szczepienie przeciwko chorobom zakaźnym, sanację jamy ustnej psa oraz
kurację odrobaczającą psa na jaką składa się podanie czterech dawek lekarstwa w
trzymiesięcznych odstępach.
4.2.
Wartość jednego vouchera uzależniona jest od cennika usług w wybranym gabinecie
weterynaryjnym i wynosi ona od 300,- zł (trzysta złotych) brutto do 400,- zł (czterysta
złotych) brutto.
4.3.
Nagrody w Loterii są wydane zwycięzcom zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Zwycięzcom Loterii nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagród, ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.
4.4.
Łączna maksymalna wartość Nagród w Loterii wynosi 62.400,-zł (słownie:
sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych) brutto.
5.
LOSOWANIA
5.1.
W ramach Loterii odbywa się 52 losowań Nagród.
5.2.
Losowania Nagród odbywają się w siedzibie Organizatora.
5.3.
Losowania Nagród odbywają się w każdy dzień roboczy w okresie od dnia 11 czerwca
2015 r. do dnia 3 sierpnia 2015 r., przy czym:
1. Pojedyncze losowania ze zgłoszeń nadesłanych do dnia poprzedzającego
losowanie odbywają się w dniach: 11 czerwca 2015 r., 12 czerwca 2015 r., 16
czerwca 2015 r., 17 czerwca 2015 r., 18 czerwca 2015 r., 19 czerwca 2015 r., 23
czerwca 2015 r., 24 czerwca 2015 r., 25 czerwca 2015 r., 26 czerwca 2015 r., 30
czerwca 2015 r., 1 lipca 2015 r., 2 lipca 2015 r., 3 lipca 2015 r., 7 lipca 2015 r., 8
lipca 2015 r., 9 lipca 2015 r., 10 lipca 2015 r., 14 lipca 2015 r., 15 lipca 2015 r., 16
lipca 2015 r., 17 lipca 2015 r., 21 lipca 2015 r., 22 lipca 2015 r., 23 lipca 2015 r.,
4
24 lipca 2015 r., 28 lipca 2015 r., 29 lipca 2015 r., 30 lipca 2015 r., 31 lipca 2015
r., 3 sierpnia 2015 r.
2. Trzy losowania odbywają się w dniach:
a) 15 czerwca 2015 r. – jedno ze zgłoszeń zarejestrowanych do dnia 12 czerwca
2015 r., jedno losowanie ze zgłoszeń zarejestrowanych do dnia 13 czerwca
2015 r. oraz jedno losowanie ze zgłoszeń zarejestrowanych do dnia 14
czerwca 2015 r.,
b) 22 czerwca 2015 r. – jedno ze zgłoszeń zarejestrowanych do dnia 19 czerwca
2015 r., jedno losowanie ze zgłoszeń zarejestrowanych do dnia 20 czerwca
2015 r. oraz jedno losowanie ze zgłoszeń zarejestrowanych do dnia 21
czerwca 2015 r.,
c) 29 czerwca 2015 r. – jedno ze zgłoszeń zarejestrowanych do dnia 26 czerwca
2015 r., jedno losowanie ze zgłoszeń zarejestrowanych do dnia 27 czerwca
2015 r. oraz jedno losowanie ze zgłoszeń zarejestrowanych do dnia 28
czerwca 2015 r.,
d) 6 lipca 2015 r. – jedno ze zgłoszeń zarejestrowanych do dnia 3 lipca 2015 r.,
jedno losowanie ze zgłoszeń zarejestrowanych do dnia 4 lipca 2015 r. oraz
jedno losowanie ze zgłoszeń zarejestrowanych do dnia 5 lipca 2015 r.,
e) 13 lipca 2015 r. – jedno ze zgłoszeń zarejestrowanych do dnia 10 lipca 2015
r., jedno losowanie ze zgłoszeń zarejestrowanych do dnia 11 lipca 2015 r.
oraz jedno losowanie ze zgłoszeń zarejestrowanych do dnia 12 lipca 2015 r.,
f) 20 lipca 2015 r. – jedno ze zgłoszeń zarejestrowanych do dnia 17 lipca 2015
r., jedno losowanie ze zgłoszeń zarejestrowanych do dnia 18 lipca 2015 r.
oraz jedno losowanie ze zgłoszeń zarejestrowanych do dnia 19 lipca 2015 r.,
g) 27 lipca 2015 r. – jedno ze zgłoszeń zarejestrowanych do dnia 24 lipca 2015
r., jedno losowanie ze zgłoszeń zarejestrowanych do dnia 25 lipca 2015 r.
oraz jedno losowanie ze zgłoszeń zarejestrowanych do dnia 26 lipca 2015 r.
5.4.
W każdym z losowań nagród, o jakich mowa w ust. 5.3., zostają rozlosowane 3
Nagrody, z zastrzeżeniem ust. 5.7.
5.5.
Losowania Nagród prowadzone są ręcznie przez osobę wchodzącą w skład Komisji
Nadzoru, o jakiej mowa w ust. 8.1., spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych
zgłoszeń do dnia poprzedzającego losowanie z uwzględnieniem ust. 5.3.
5
5.6.
W każdym losowaniu Nagród biorą udział wszystkie zgłoszenia udziału w Loterii
prawidłowo zarejestrowane do dnia poprzedzającego losowanie z uwzględnieniem
ust. 5.3.
5.7.
Jeżeli w danym dniu losowania liczba wszystkich zgłoszeń do udziału w Loterii, które
uprawniają do udziału w losowaniu nie przekracza trzech, Nagrody, jakie powinny
być wylosowane w tym dniu, zostają przyznane każdemu z uczestników, który
dokonał rejestracji, z zastrzeżeniem pkt. 5.8 poniżej. Pozostałe Nagrody, jakie
powinny być wylosowane w tym dniu losowania, a nie zostały rozlosowane ze
względu na niewystarczającą liczbę zgłoszeń, przechodzą do puli nagród losowanych
w najbliższym losowaniu, z zastrzeżeniem, że ostatnie losowanie Nagród odbywa się
w dniu 3 sierpnia 2015 r.
5.8.
5.9.
6.
6.1.
Każdy uczestnik Loterii może wygrać tylko jedną Nagrodę.
W przypadku, gdy wylosowany uczestnik wygrał już wcześniej Nagrodę w Loterii, nie
uzyskuje on prawa do kolejnej Nagrody i w jego miejsce jest losowany inny
Zwycięzca.
POWIADOMIENIE O WYGRANEJ, WYDAWANIE NAGRÓD I OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Wszyscy Zwycięzcy, którzy uzyskali prawo do nagrody powiadamiani są o wygranej w
formie informacji przesłanej zgodnie z danymi podanymi w formularzu rejestrowym,
na adres poczty elektronicznej e-mail, w ciągu dwóch dni roboczych od dnia
przeprowadzenia zwycięskiego dla nich losowania.
6.2.
W ciągu dwóch dni roboczych od dnia każdego losowania zwycięskie numery
paragonów wraz z datą dokonania zwycięskiego zakupu i imieniem Zwycięzcy
podawane są na stronie internetowej Organizatora: www.loteriapedigree.pl
6.3.
Organizator informuje Zwycięzcę o wygranej zgodnie z ust. 6.1. i jednocześnie
zawiadamia go o konieczności przesłania drogą elektroniczną w terminie 7 dni od
daty powiadomienia o wygranej:
a) skanu zwycięskiego paragonu,
b) informacji o adresie Zwycięzcy, na jaki ma zostać wysłana Nagroda
na adres poczty elektronicznej Organizatora [email protected], który jest także
podany w powiadomieniu o wygranej. O przesłaniu wiadomości e-mail na adres
6
Organizatora Zwycięzca jest powiadomiony automatycznym komunikatem zwrotnym.
6.4.
Nieprzesłanie przez Zwycięzcę w terminie 7 dni od daty powiadomienia o wygranej
skanu zwycięskiego paragonu lub niepodanie w tym terminie adresu na jaki należy
przesłać Nagrodę skutkuje utratą prawa do Nagrody.
6.5.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Zwycięzcę błędnych
danych osobowych, ani za zmianę tych danych przed odbiorem Nagrody.
6.6.
Nagrody zostają wysłane do Zwycięzcy na koszt Organizatora listem poleconym za
pośrednictwem Poczty Polskiej, w terminie 14 dni od daty przesłania informacji, o
jakich mowa w ust. 6.3., jednak nie później niż do 26 sierpnia 2015 r.
6.7.
W terminie do dnia 19 października 2015 r. na stronie internetowej
www.loteriapedigree.pl Organizator ogłasza imiona Zwycięzców wraz z numerami
zwycięskich paragonów.
7.
REALIZACJA NAGRÓD
7.1.
7.2.
Nagrody można realizować w terminie do 31 sierpnia 2016 r. w jednym z wybranych
gabinetów weterynaryjnych na terenie całego kraju, wskazanych w załączniku nr 1
do Regulaminu.
Jeżeli w trakcie terminu przeznaczonego do realizacji Nagrody wybrany przez
Zwycięzcę gabinet weterynaryjny zostanie zlikwidowany lub zamknięty
uniemożliwiając realizację Nagrody, Zwycięzca ma prawo wyboru innego gabinetu
weterynaryjnego z listy gabinetów wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu, w
celu realizacji pozostałej niezrealizowanej części Nagrody.
8.
PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU LOTERII
8.1.
Nadzór nad prawidłowością urządzenia Loterii sprawuje powołana przez Organizatora
trzyosobowa Komisja Nadzoru. W skład komisji wchodzą: osoba legitymująca się
świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów jako przewodniczący
komisji, członek komisji i sekretarz. Szczegółowe zadania komisji nadzoru określa
regulamin tej komisji wydany przez Organizatora.
7
9.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
9.1.
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia loterii promocyjnej
Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w terminie do dnia 11 września 2015 roku. O
zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z
tym, że nie będą uwzględniane reklamacje, które dotarły później niż 5 października
2015 roku.
9.2.
Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 roku w
sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2010 roku
nr 118 poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny
adres uczestnika Loterii, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie,
wskazanie loterii promocyjnej „Loteria Dentastix”, jak również dokładny opis i powód
reklamacji oraz treść żądania.
9.3.
Reklamacje są zgłaszane na adres Organizatora Loyalty Point Sp. z o.o., ul.
Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Loteria Dentastix”.
9.4.
Reklamacje rozpatruje Komisja Nadzoru. Decyzje Komisji podejmowane są
większością głosów.
Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania. Ostateczny termin
rozpatrywania reklamacji to 12 października 2015 r. O rozpatrzeniu reklamacji
uczestnicy są powiadamiani pisemnie w ciągu 7 dni od ich rozpatrzenia, przy czym
ostateczny termin wysyłania informacji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji to 19
października 2015 roku.
9.5.
Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie
narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.
9.6.
Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6
miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
9.7.
Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia
reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
8
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Nagrody, do których uczestnicy utracili prawa z przyczyn wskazanych w niniejszym
regulaminie pozostają w dyspozycji Organizatora.
10.2. Niniejszy regulamin Loterii dostępny jest w siedzibie Organizatora w dni robocze od
poniedziałku do piątku w godz. od 9:00-17:00 oraz na stronie internetowej:
www.loteriapedigree.pl Regulamin można otrzymać pocztą przesyłając na adres
Organizatora prośbę o przesłanie regulaminu wraz z zaadresowaną zwrotnie kopertą
z naklejonym znaczkiem pocztowym o wartości umożliwiającej przesłanie regulaminu.
10.3. Dane osobowe uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze. zm).
Celem zbierania danych jest przeprowadzenie Loterii pod nazwą „Loteria Dentastix”.
Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zgłoszenia udziału w loterii i
odebrania nagród w przypadkach, o jakich mowa w ust. 3.3. oraz 6.3. niniejszego
regulaminu.
10.4. Przystąpienie do Loterii jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika z treścią
Regulaminu i akceptacją jego postanowień.
10.5
Na życzenia Zwycięzcy Organizator wydaje zaświadczenie o uzyskaniu przez niego
wygranej.
Nazwa
Korzeniowski Cezary
Gabinet Weterynaryjny
Przychodnia
Weterynaryjna
Zwierzak
Lecznica
Weterynaryjna
Zielińscy Spółka Jawna
Gabinet Weterynaryjny
Michał Kur
Lecznica
Weterynaryjna Hiron
Gabinet Weterynaryjny
Animals-Vet Lek. Wet.
Anna Zabielska
Ulica
Numer
Kod
Miasto
Wołuszewo
130
87-720
Aleksandrów
Kujawski
Wojska Polskiego
12
95-070
Aleksandrów Łódzki
Szewska
12
34-120
Andrychów
Wierzbna
1
16-300
Augustów
Żurawia
46
16-300
Augustów
Adama
Mickiewicza
52
11-010
Barczewo
9
Gabinet Weterynaryjny
Luk-Vet Lek. Wet.
Łukasz Słowik
Gabinet Weterynaryjny
Marek Mazurek
Kwik Krzysztof Henryk
Łataś S.C. Usługi
Weterynaryjne
Gabinet Weterynaryjny
Anwet Anna
Maciejewska
DR VET Przychodnia
Weterynaryjna
Gabinet Weterynaryjny
Tajka
Vet Medica
Przychodnia Dla
Zwierząt
Oczkowicz Leszek
Lecznica
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna Na
Krakowskiej
Gabinet Weterynaryjny
Amigo-Vet
Gabinet Weterynaryjny
Amigo-Vet
Medica - Vet Gabinet
Weterynaryjny
Agnieszka KlimekLubaszewska Gabinet
Weterynaryjny
Przychodnia Dla
Zwierząt
Weterynaria Łukasz
Górniak
Kozar Józef Gabinet
Weterynaryjny
Biawet Lecznica dla
Zwierząt Piotr
Karczewski
Przychodnia
Weterynaryjna Amicus
Klinika Weterynaryjna
Białostoczek-Wet S.C.
Psikot Usługi
Weterynaryjne
VETIKA Gabinet
weterynaryjny
Katarzyna Łazarska
Przychodnia
Weterynaryjna Tropek
Kalinowska Halina
Gabinet Weterynaryjny
Centrum
Barszcze
19A
16-320
Bargłów Kościelny
św. Bonifacego
11
74-320
Barlinek
Zielona
15/2
78-460
Barwice
al. Wyszyńskiego
4
97-400
Bełchatów
Kempfinówka
6
97-400
Bełchatów
Kwiatowa
6
97-400
Bełchatów
Reymonta
9B
97-400
Bełchatów
Tęczowa
13
97-400
Bełchatów
Krakowska
139
42-500
Będzin
Róży Luksemburg
Róży Luksemburg
48/Park
42-506
Roztówka
48/Park
42-506
Roztówka
Będzin
Będzin
al. Jana Pawła II
128
21-500
Biała Podlaska
Folwarczna
15
21-500
Biała Podlaska
Francuska
15
21-500
Biała Podlaska
Sitnicka
24A
21-500
Biała Podlaska
Piłsudskiego
3
78-200
Białogard
Antoniuk
Fabryczny
33
15-762
Białystok
Antoniuk
Fabryczny
55 lok 1 I
2
15-762
Białystok
Białostoczek
13B
15-869
Białystok
Chrobrego
10A
15-057
Białystok
Dobra
12A
15-034
Białystok
Jana Pawła II
59A Lok 2
15-777
Białystok
Kręta
56E/lok. 3 15-345
Białystok
Sosabawskiego
1
Białystok
15-181
10
Weterynaryjne Boli
Łapka
Centrum
Weterynaryjne Boli
Łapka
Centrum
Weterynaryjne Boli
Łapka
Centrum
Weterynaryjne Boli
Łapka
Gabinet Weterynaryjny
Pluszak Renata
Borysewicz
Usługi Weterynaryjne
Lekarz Wet Berenika
BarszczewskaMoniuszko
Gabinet Bielany
Bielany Gabinet
Weterynaryjny Paweł
Królikowski
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
S.C. Bartosz Podczasiak
Wojciech Biniek
Gabinet Weterynaryjny
S.C. Bartosz Podczasiak
Wojciech Biniek
Malka Marek
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Wiesław Łada
Lecznica
Weterynaryjna Animals
Lecznica
Weterynaryjna Animals
Gabinet Weterynaryjny
Prywatna Lecznica
Zwierząt Lek. Wet.
Włodzimierz Ślesiński
Klinika Weterynaryjna
Trzech Diamentów
Agama Lecznica
Weterynaryjna Beata
Gawlas
Przychodnia
Weterynaryjna Usługi
SanitarnoWeterynaryjne S.C.
Urszula Gajos-Zaremba
Przychodnia
Weterynaryjna Usługi
Sosabawskiego
1
15-181
Białystok
Sosabawskiego
1
15-181
Białystok
Sosabawskiego
1
15-181
Białystok
W.Witosa
34
15-660
Białystok
Zwycięstwa
26b
15-703
Białystok
Lipowa
1
55-040
Lipowa
1
55-075
os. XXV-lecia
28C/1
58-260
Bielany
Wrocławskie
Bielany
Wrocławskie gm.
Kobierzyce
Bielawa
os. XXV-lecia PRL
28c lok. 1
58-260
Bielawa
os. XXV-lecia PRL
28c lok. 1
58-260
Bielawa
Osiedlowa
7
58-260
Bielawa
Płocka
33
09-230
Bielsk
Jagiellońska
16
17-100
Bielsk Podlaski
Jagiellońska
16
17-100
Bielsk Podlaski
Kazanowskiego
15B
17-100
Bielsk Podlaski
Kazimierzowska
14
17-100
Bielsk Podlaski
Trzech Diamentów 13
43-382
Bielsko Biała
11 Listopada
78
43-300
Bielsko-Biała
Cieszyńska
368
43-300
Bielsko-Biała
Cieszyńska
368
43-300
Bielsko-Biała
11
SanitarnoWeterynaryjne S.C.
Urszula Gajos-Zaremba
Gabinet
Weterynaryjny- Usługi
Weterynaryjne
Szczęśliwy Pupil Sabina
Frycz
Gabinet
Weterynaryjny- Usługi
Weterynaryjne
Szczęśliwy Pupil Sabina
Frycz
Przychodnia
Weterynaryjna Bada
S.C.
Klinika Weterynaryjna
Vetka
As Przychodnia
Weterynaryjna
Arkadiusz Wątroba
Lecznica Karpacka
Lecznica Karpacka
Gabinet Weterynaryjny
Med-Wet
Gabinet Weterynaryjny
Arka Krzysztof Śliwa
Przychodnia
Weterynaryjna
Rademenes
Przychodnia
Weterynaryjna Animals
Gabinet Weterynaryjny
Wacław Ocharski
Lecznica Dla Zwierząt
Śnieżko Sławomir
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
Przychodnia
Weterynaryjna WetMedical
Biwet Gabinet
Weterynaryjny Piotr A.
Socha
Przychodnia
Weterynaryjna
Centrum Zdrowia
Zwierząt
Lisenman Leszek
Dzięgielewski Marek
Rąkowski Andrzej
Nowakowski Daniel S.C.
Przychodnia
Weterynaryjna
Gabinet Weterynaryjny
Medica-Vet
Daleka
9
43-316
Bielsko-Biała
Daleka
9
43-316
Bielsko-Biała
Dojazdowa
7
43-300
Bielsko-Biała
Gen. Andersa
8
43-300
Bielsko-Biała
Goździków
54
43-316
Bielsko-Biała
Karpacka
Karpacka
76
76
43-316
43-316
Bielsko-Biała
Bielsko-Biała
Piastowska
18
43-300
Bielsko-Biała
Sienkiewicza
9
43-300
Bielsko-Biała
Sieroszewskiego
12
43-300
Bielsko-Biała
Wrzosowa
4
43-300
Bielsko-Biała
Żeromskiego
9
56-420
Bierutów
Leśna
1
73-240
Bierzwnik
Armii Kraków
32
23-400
Biłgoraj
Kościuszki
30
23-400
Biłgoraj
Adama
Mickiewicza
5/1
11-300
Biskupiec
Bogusławskiego
2E/1
11-300
Biskupiec
Bolesława
Chrobrego
10
11-300
Biskupiec
Kochanowskiego
70
97-505
Blok Dobryszyce
12
Gabinet Weterynaryjny
Wibrys
Przychodnia
Weterynaryjna Izavet
Lek. Wet. Maciej
Pawulski
Przychodnia
Weterynaryjna Izavet
Lek. Wet. Maciej
Pawulski
Hypś Daniel Gabinet
Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Bliźniaczek
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
S.C. Lekarz Weterynarii
Wiesław Burzawa,
Marek Frankiewicz
Gabinet Weterynaryjny
S.C. Lekarz Weterynarii
Wiesław Burzawa,
Marek Frankiewicz
Gabinet Weterynaryjny
Zwierzyniec Katarzyna
Kożuch
Przychodnia
Weterynaryjna
Gogulscy
Starwet S.C. Lecznica
dla Zwierząt
4 Łapy Przychodnia
Weterynaryjna Tomasz
Choszczewski
Centrum Przychodnia
Weterynaryjna
Mateusz Stachowiak
Gabinet Weterynaryjny
Alem
Przychodnia
Weterynaryjna Walvet
Vetcare Gabinet
Weterynaryjny Damian
Rosiński
Familiaris Gabinet
Weterynaryjny Karolina
Matich
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna Felis
Brzeszcze
Przychodnia
Weterynaryjna Felis
Kościuszki
87
42-595
Bobrowniki
Brzeźnicka
11
32-700
Bochnia
Brzeźnicka
11
32-700
Bochnia
Gołębia
1
32-700
Bochnia
Partyzantów
14
36-040
Boguchwała
Zielona
17
32-082
Bolechowice
Kolejowa
11
59-420
Bolków
Kolejowa
11
59-420
Bolków
Wolności
38
42-283
Boronów
Główna
22
62-023
Borówiec
Skośna
3
14-500
Braniewo
Waryńskiego
27
87-300
Brodnica
Żwirki i Wigury
2
87-300
Brodnica
Świętopełka
5
89-632
Brusy
Starobrzeska
12
49-305
Brzeg
Towarowa
6
49-300
Brzeg
Odrodzenia
8a lok. 3
56-120
Brzeg Dolny
33
32-800
Brzesko
33
32-800
Brzesko
Dworcowa
32
32-626
Brzeszcze
Dworcowa
32
32-626
Brzeszcze
Adama
Mickiewicza
Adama
Mickiewicza
13
Brzeszcze
Przychodnia
Weterynaryjna Felis
Brzeszcze
Przychodnia
Weterynaryjna
Gabinet Weterynaryjny
Askvet Dr N. Wet.
Agnieszka SikorskaKopyłowicz
Saba Gabinet
Weterynaryjny Agata
Nawrocka
4 Łapy Gabinet
Weterynaryjny
Waldemar Sikora
Kłęk Kazimierz Gabinet
Weterynaryjny
Animalvet S.C. Lecznica
dla Zwierząt
Lecznica Dla Zwierząt
Alkawet
Gabinet Weterynaryjny
Lek. Wet. Ewa Małek
Łagowscy Anna i
Kazimierz S.C. Usługi
LekarskoWeterynaryjne
Żuk Bogusław Lekarz
Weterynarii
Przychodnia
Weterynaryjna Przy
Kładce
Przychodnia
Weterynaryjna Przy
Kładce
Przychodnia
Weterynaryjna Przy
Kładce
Animal Care Complex
Przychodnia
Weterynaryjna Medvet
Przychodnia
Weterynaryjna nad
Brdą Anna Kochowicz
Santa Gabinet
Weterynaryjny Andrzej
Błaszyk
Gabinet Weterynaryjny
Ultravet
Gabinet Weterynaryjny
Alik
Gabinet Weterynaryjny
Zoovet Lek. Wet.
Zuzanna Toczkiewicz
Gabinet Weterynaryjny
Dworcowa
32
32-626
Brzeszcze
Radziejowska
1A
87-880
Brześć Kujawski
Olchowa
15d
55-093
Brzezia Łąka gm.
Długołęka
Lasockich
32
95-060
Brzeziny
św. Anny
20
95-060
Brzeziny
Adama
Mickiewicza
21
39-230
Brzostek
3 Maja
68
36-200
Brzozów
Słoneczna
8A
64-320
Buk
Butryny
28
10-687
Butryny
Dworcowa
16
46-220
Byczyna
Kluczborska
4/3
46-220
Byczyna
Adama GrzymałySiedleckiego
10
85-868
Bydgoszcz
Adama GrzymałySiedleckiego
10
85-868
Bydgoszcz
Adama GrzymałySiedleckiego
10
85-868
Bydgoszcz
Broniewskiego
10
85-316
Bydgoszcz
Broniewskiego
4
85-316
Bydgoszcz
Bulwary
1a
85-056
Bydgoszcz
Chwytowo
22/1
85-223
Bydgoszcz
Glinki
81 Lok. 3
85-861
Bydgoszcz
Grzymały
Siedleckiego
34
85-868
Bydgoszcz
Karpacka
31A lok.
9A
85-164
Bydgoszcz
Kormoranów
12A/12U
85-432
Bydgoszcz
14
Cztery-Łapy
Gabinet Weterynaryjny
Leśny
Lecznica
Weterynaryjna
Wyżyny. Michał
Połulich
Lecznica
Weterynaryjna
Wyżyny. Michał
Połulich
Lecznica
Weterynaryjna
Wyżyny. Michał
Połulich
Lecznica
Weterynaryjna
Wyżyny. Michał
Połulich
Kora
Kora
Kora
Klinika Weterynaryjna
Kora s.c. Robert
Sokołowski
Elvet Gabinet
Weterynaryjny Ewa
Lasota-Czyżewska
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet weterynaryjny
i pies, i kot
Przychodnia
Weterynaryjna Kora
Przychodnia
Weterynaryjna Kora
Przychodnia
Weterynaryjna
Przylesie
Przychodnia
Weterynaryjna
Przylesie
Przychodnia
Weterynaryjna nad
Brdą Anna Kochowicz
Gabinet Weterynaryjny
Glinki
Gabinet Weterynaryjny
Przychodnia
Weterynaryjna Ledwet
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Mateusz Mazur
Przychodnia
Weterynaryjna
Małachowskiego
4
85-603
Bydgoszcz
Modrakowa
65
85-864
Bydgoszcz
Modrakowa
65
85-864
Bydgoszcz
Modrakowa
65
85-864
Bydgoszcz
Modrakowa
65
85-864
Bydgoszcz
Moniuszki
Moniuszki
Moniuszki
5
5
5
85-092
85-092
85-092
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Moniuszki
5
85-092
Bydgoszcz
Osielska
6
85-790
Bydgoszcz
Sułkowskiego
30
85-655
Bydgoszcz
Sułkowskiego
7
85-634
Bydgoszcz
Twardzickiego
33B
85-791
Bydgoszcz
Twardzickiego
33B
85-791
Bydgoszcz
Twardzickiego
14A
85-796
Bydgoszcz
Twardzickiego
14A
85-796
Bydgoszcz
Bulwary
1a
85-056
Bydgoszcz
Glinki
92
85-861
Bydgoszcz
Lotników
27
57-500
Bystrzyca Kłodzka
Sienkiewicza
6
57-500
Bystrzyca Kłodzka
Didura
8
41-902
Bytom
Gąbrowicza
1
41-936
Bytom
Gąbrowicza
2
41-936
Bytom
15
Mateusz Mazur
Gabinet Weterynaryjny
Małgorzata Marsik
Przychodnia
Weterynaryjna Olve
Przychodnia
Weterynaryjna SilesiaVets.C.
Przychodnia
Weterynaryjna SilesiaVets.C.
Przychodnia
Weterynaryjna
Mateusz Mazur
Misztela Andrzej
Lecznica Dla Zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
- Usługi Weterynaryjne
Tomwet- Gabinet
Weterynaryjny
Celestynów
Gabinet Weterynaryjny
Centaur
Gabinet Weterynaryjny
Ewa Budrewicz
Przychodnia
Weterynaryjna Izabela
Chodorowska
Gabinet Weterynaryjny
Lecznica
Weterynaryjna
Chełmińscy
Przychodnia
Weterynaryjna Amicus
Urbańczyk Mateusz
Gabinet Weterynaryjny
Łopucki Janusz Lekarz
Weterynarii
Gabinet Werynaryjny
Gabinet Werynaryjny
Gabinet Werynaryjny
Przychodnia
Weterynaryjna Uni-Vet
Gabinet Weterynaryjny
Lecznica
Weterynaryjna
Wojciech Wiliński
Wiliński Dariusz
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Przychodnia
Weterynaryjna Ars-Vet
S.C. Angelika Zielińska
Michał Kuchnowski
Nowak Izabela Gabinet
Kofty
1
41-936
Bytom
Podhalańska
7
41-907
Bytom
Schenka
1A
41-902
Bytom
Schenka
1A
41-902
Bytom
Suchogórska
92
41-936
Bytom
Zielona
10/1
77-100
Bytów
Kolejowa
6
05-319
Cegłów
Laskowska
40
05-430
Celestynów
Kormoranow
3
89-606
Charzykowy
Kormoranów
3
89-606
Charzykowy gm.
Chojnice
Charzyno
11a
78-122
Charzyno gm.
Siemyśl
Browarna
2
22-100
Chełm
Ogrodowa
5
22-100
Chełm
Wolności
18D
22-100
Chełm
Jagiellońska
11
32-660
Chełmek
Biała
24
33-395
Chełmiec
Biała
Biała
Biała
24
24
24
33-395
33-395
33-395
Chełmiec
Chełmiec
Chełmiec
Kościuszki
6
86-200
Chełmno
Polna
43/1
86-200
Chełmno
Kościuszki
57
87-140
Chełmża
Moniuszki
33
87-140
Chełmża
Głogowska
4A
59-140
Chocianów
Krasińskiego
20
64-800
Chodzież
Kruczkowskiego
8
64-800
Chodzież
16
Weterynaryjny
Vet Centrum
Przychodnia
Weterynaryjna
Leg.Wet. Hubert Jagusz
Przychodnia
Weterynaryjna
Leg.Wet. Hubert Jagusz
Gabinet weterynaryjny
Lek. Wet. Małgorzata
Babińska
Gabinet Weterynaryjny
Katarzyna SucheckoKućko
Dogvet Gabinet
Weterynaryjny Dla
Małych Zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
Met-Vet S.C. M.Żywicki,
W Siwek
Przychodnia
Weterynaryjna Abacus
Na Mydlanej
Na Mydlanej
Na Mydlanej
Sławomir Bialik Gabinet
Weterynaryjny Provet
Vet-Mediq Dariusz
Śliwa
Gabinet Weterynaryjny
Cavia
Dingo S.C. Gabinet
Weterynaryjny
Katarzyna SzafranBorowy Marcin Borowy
Lecznica
Weterynaryjna
San-Vet Przychodnia
Weterynaryjna Ewa i
Arkadiusz Biegaj
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Praktyka
Weterynaryjna Joanna
Wójcik
Gabinet Weterynaryjny
Golden Piotr Bożek
Gabinet Weterynaryjny
- Marianna Radulska
Royal Vet Paweł
Rybeński
Agro-Vet Service
Bartosz Jażdżewski
Gabinet Weterynaryjny
I Salon Groomerski
Mikołaja Reja
1
64-800
Chodzież
Adama
Mickiewicza
10
74-500
Chojna
Adama
Mickiewicza
10
74-500
Chojna
Piłsudskiego
44
89-620
Chojnice
Konradówka
18B
59-225
Chojnów
Marii Konopnickiej 21
41-500
Chorzów
Grunwaldzka
34F
73-200
Choszczno
Mieszka I
9C
32-500
Chrzanów
Mydlana
Mydlana
Mydlana
51
51
51
32-500
32-500
32-500
Chrzanów
Chrzanów
Chrzanów
Partyzantów
11a
32-500
Chrzanów
Warszawska
21 lok. D
96-313
Chylice-Kolonia gm.
Jaktorów
Gruduska
21
06-400
Ciechanów
Gwardii Ludowej
23 m. 13
06-400
Ciechanów
Broniewskiego
13A
87-720
Ciechocinek
Chełmska
63b
21-070
Cyców
Niwka
Niwka
39
39
78-550
78-550
Czaplinek
Czaplinek
Połczyńska
7a
78-550
Czaplinek
Czarna
109
37-125
Czarna
Torowa
10
16-020
Czarna Białostocka
Orłowskiego
3
64-700
Czarnków
pl. Wolności
17
64-700
Czarnków
Jagiełły
15
46-020
Czarnowąsy
17
Zwierzyniec Marta
Kuczer
Klinika Weterynaryjna
Orka
Jacek Suchecki Bogdan
Jankowski S.C.
Przychodnia Dla
Zwierząt
Lecznica Zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Eskulap
Przychodnia
Weterynaryjna Forved
Przychodnia
Weterynaryjna Forved
Gabinet Weterynaryjny
Polvet
Gabinet Weterynaryjny
Polvet
Przychodnia
Weterynaryjna Cztery
Łapy
Arka Lecznica
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna Vita S.C.
Przychodnia
Weterynaryjna Vita S.C.
Przychodnia
Weterynaryjna ProWet
Przychodnia
Weterynaryjna ProWet
Przychodnia
Weterynaryjna Feniks
Przychodnia
Weterynaryjna Feniks
Przychodnia
Weterynaryjna Feniks
Sanvet Centrum
Zdrowia Zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
Vetimus
Gabinet Weterynaryjny
"Na Południowej"
Gabinet Weterynaryjny
Magnus Canis
Gabinet weterynaryjny
Wetika
Cztery Koty I Pies Piąty
Cztery Koty I Pies Piąty
Mazańcowicka
36
43-502
CzechowiceDziedzice
Czechy
266a
98-220
Czechy gm. Zduńska
Wola
Czernichów
Pomorska
Pomorska
Wrzosowa
476
10
11
3
32-070
89-650
89-650
89-650
Czernichów
Czersk
Czersk
Czersk/Malachin
al. Niepodległości
41B
42-200
Częstochowa
Bór
33
42-200
Częstochowa
Bór
33
42-200
Częstochowa
42-224
Częstochowa
42-224
Częstochowa
Czecha
Czecha
19A
Lok.14
19A
Lok.14
Dunikowskiego
6
42-200
Częstochowa
Irzykowskiego
10
42-207
Częstochowa
Kisielewskiego
94A
42-200
Częstochowa
Kisielewskiego
94A
42-200
Częstochowa
Mireckiego
31
42-200
Częstochowa
Mireckiego
31
42-200
Częstochowa
Okólna
113A
42-218
Częstochowa
Okólna
113A
42-218
Częstochowa
Okólna
113A
42-218
Częstochowa
Oławska
4
42-221
Częstochowa
Orkana
12
42-200
Częstochowa
Południowa
32
42-229
Częstochowa
Wilsona
10/12 56A 42-202
Częstochowa
Starzyńskiego
Zamkowa
Zamkowa
10
3
3
Częstochowa
Człuchów
Człuchów
42-200
77-300
77-300
18
Gabinet Weterynaryjny
Nova
Przychodnia
Weterynaryjna M&M
Wet
Gabinet Weterynaryjny
Pod Syriuszem
Vet-Exclusive Ignacy
Winiarz
Centrum Weterynarii
Centrum Zdrowia
Małych Zwierząt
Przychodnia
Weterynaryjna
Lecznica
Weterynaryjna
Gabinet Weterynaryjny
Emwet Lekarz Wet.
Mateusz Taras
Hubner Gabinet
Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Gowet
Gabinet Weterynaryjny
Cito
Gabinet Weterynaryjny
Cito
Gabinet Weterynaryjny
Paweł Kuśmiński
Piwko Marzenna
Lecznica dla Zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
Aavet Przychodnia
Przychodnia
Weterynaryjna Lekarz
Weterynarii Maciej
Piwko
Lecznica Dla Zwierząt
Provita
Przychodnia
Weterynaryjna Wilkos
Gabinet Weterynaryjny
Parkvet
Gabinet weterynaryjny
"VET"
Gabinet Weterynaryjny
Maja
Przychodnia
Weterynaryjna Inga
Robak-Chojnowska,
Maciej Makuła
Przychodnia
Weterynaryjna Inga
Robak-Chojnowska,
Maciej Makuła
Przychodnia
Wojska Polskiego
49B
76-150
Darłowo
Dworcowa
9
42-520
Dąbrowa Górnicza
Legionów Polskich 41A
41-300
Dąbrowa Górnicza
Majakowskiego
27
41-300
Dąbrowa Górnicza
Tysiąclecia
1A
41-300
Dąbrowa Górnicza
Legionów Polskich 79
41-300
Dąbrowa Górnicza
Baczewskiego
6A/1
74-400
Dębno
Gorzowska
18
74-400
Dębno
Stara Kuźnica
8
63-505
Doruchów
Kolejowa
18A
78-113
Dygowo
Spółdzielcza
1E
11-001
Dywity
Nidzicka
30
13-200
Działdowo
Nidzicka
30
13-200
Działdowo
Polna
1/3
13-200
Działdowo
1 Maja
3
82-440
Dzierzgoń
1 Maja
Brzegowa
3/35
81D
82-440
58-200
Dzierzgoń
Dzierżoniów
Grota Roweckiego 1B
58-200
Dzierżoniów
os. Różane
7I
58-200
Dzierżoniów
Słowiańska
2A
58-200
Dzierżoniów
4c
58-200
Dzierżoniów
os. Różane
42F
58-200
Dzierżoniów
Saperów
1B
82-300
Elbląg
Szczygla
66
82-300
Elbląg
Szczygla
66
82-300
Elbląg
Matki Teresy Z
7
19-300
Ełk
Parkowa 4c
19
Weterynaryjna Veta
Agnieszka Skolimowska
Przychodnia
Weterynaryjna Veta
Agnieszka Skolimowska
Lecznica
Weterynaryjna Ars-Vet
Lek. Wet. Małgorzata
Dobrzycka-Guzek
Lecznica
Weterynaryjna Ars-Vet
Lek. Wet. Małgorzata
Dobrzycka-Guzek
Zamachowski Tadeusz
Gabinet Weterynaryjny
Sunvet
Trio - Vet Gabinet
Weterynaryjny
Lek.Wet.Mariusz
Wojdyła
Supera Mirosław
Gabinet Weterynaryjny
Kania Adam
Przychodnia dla
Zwierząt
Kruk Iwona Gabinet
Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Vet-Farm
Gabinet Weterynaryjny
Vet-Serwis
Gabinet Weterynaryjny
Vet-Serwis
Art-Wet
Maszkiewicz Jan Usługi
Weterynaryjne
Vet-Serwis
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
Rafał Łubian
W Brzeźnie Gabinet
Weterynaryjny Lekarz
Wet. Sylwia Chmiel
Lecznica Vetland
Gabinet Weterynaryjny
Caniscor
Gabinet Weterynaryjny
Caniscor
Barancewicz
Małgorzata Gabinet
Weterynaryjny
Przychodnia Małych
Zwierząt
Przychodnia
Kalkuty
Matki Teresy Z
Kalkuty
7
19-300
Ełk
Suwalska
46A
19-300
Ełk
Suwalska
46A
19-300
Ełk
Fabianki
87
87-811
Fabianki
Wrocławska
83
87-811
Fabianki
Frysztackiego
35
38-130
Frysztak
Borowiecka
5
95-041
Gałków Mały gm.
Koluszki
Garbów
52a
21-080
Garbów
2 lok. 8
08-400
Garwolin
2/8LU
08-400
Garwolin
11
08-400
Garwolin
88
08-400
Garwolin
88
08-400
Garwolin
24
08-400
Garwolin
Wyszyńskiego
13a
08-400
Garwolin
Wyszyńskiego
88
08-400
Garwolin
al. Hallera
239
80-502
Gdańsk
Bergiela
4C
80-180
Gdańsk
Częstochowska
30
80-180
Gdańsk
Częstochowska
30
80-180
Gdańsk
Jaśkowa Dolina
101
80-246
Gdańsk
Kaprów
10A
80-316
Gdańsk
Kartuska
345B/U8
80-125
Gdańsk
Adama
Mickiewicza
Adama
Mickiewicza
Kardynała Stefana
Wyszyńskiego
Kardynała Stefana
Wyszyńskiego
Kardynała Stefana
Wyszyńskiego
Senatorska
20
Weterynaryjna Altervet
Przychodnia
Weterynaryjna Altervet
Gabinet Weterynaryjny
Prima-Wet
Strzałkowski Leonard
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Lek. Wet. Marcin
Czernielewski
Gabinet Weterynaryjny
Animarvet
Przychodnia
Weterynaryjna Żyrafa
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Mobil-Vet Lek. Vet.
Sarah Ivo
Centrum
weterynaryjne Psiaki I
Inne Futrzaki
Gabinet Weterynaryjny
ANIMAL.MED
Lecznica Dla Zwierząt
Zwierzyniec S.C.
Przychodnia
Weterynaryjna
Vet Centrum
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Włodzimierz Złoch
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Centrum
Weterynaryjne Psiaki I
Inne Futrzaki
Przychodnia
Weterynaryjna
Zwierzyniec
Przychodnia
Weterynaryjna Dr Vet
Małgorzata Leńska
Lekarz Weterynarii
Przychodnia
Weterynaryjna Arkadia
Kałkowska Dorota
Michalski Michał S.C.
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjna
S.C.
Gabinet Weterynaryjna
S.C.
Kartuska
345B/U8
80-125
Gdańsk
Królowej Jadwigi
137
80-034
Gdańsk
Kubusia Puchatka
12
80-308
Gdańsk
Lelewela
23
80-442
Gdańsk
Międzygwiezdna
2/1
80-299
Gdańsk
Ofiar Grudnia
70 Nr 40A 80-180
Gdańsk
Skrajna
5B
80-115
Gdańsk
Sokola
2
80-623
Gdańsk
Strzelców
Karpackich
5/25
80-041
Gdańsk
Słowackiego
44
80-257
Gdańsk
Cechowa
11
81-194
Gdynia
Chwaszczyńska
4B
81-571
Gdynia
Chylońska
230/4
81-016
Gdynia
Chylońska
27
81-064
Gdynia
Chylońska
27
81-064
Gdynia
Gorczycowa
27c
81-591
Gdynia
Gorczycowa
12U/4
12U/4
81-591
Gdynia
Gryfa
Pomorskiego
54C/U6
81-572
Gdynia
Korzenna
16A
81-587
Gdynia
Legionów
119D/U2
81-472
Gdynia
Niska
1e lok. 53
81-646
Gdynia
Parkowa
6/1B
81-549
Gdynia
Rdestowa
6 m. 2
81-577
Gdynia
Rdestowa
6/2
81-577
Gdynia
Rdestowa
6/2
81-577
Gdynia
21
Przychodnia
Weterynaryjna Crisvet
Przychodnia
Weterynaryjna Crisvet
Gotz Agata Krefft
Dariusz S.C.
Przychodnia
Weterynaryjna
Brzeski Jacek Gabinet
Weterynaryjny
Sołkiewicz Barbara
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Pupilek
Przychodnia
Weterynaryjna
Zwierzyniec
Specjalistyczny Gabinet
Weterynaryjny
Mateusz Michałkiewicz
Dobrzyński Adam
Przychodnia
Weterynaryjna
Animagus S.C. Gabinet
Weterynaryjny Piotr
Cieślik Katarzyna
Ostrowska-Cieślik
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Gabinet Weterynaryjny
Przychodnia
Weterynaryjna
Schneider i Czingon S.C.
Lecznica
Weterynaryjna
Ćwik Jakub Gabinet
Weterynaryjny
Gliwicka Klinika
Weterynaryjna
Cztery Łapy
Cztery Łapy
Specjalistyczna
Przychodnia orivet
Specjalistyczna
Przychodnia
Weterynaryjna Orivet
Specjalistyczna
Przychodnia
Weterynaryjna Orivet
Specjalistyczna
Warszawska
42
81-309
Gdynia
Warszawska
42
81-309
Gdynia
Wolności
4/2
81-324
Gdynia
25
11-500
Giżycko
14 lok. 5
11-500
Giżycko
Królowej Jadwigi
10
11-500
Giżycko
Warszawska
20
11-500
Giżycko
Słoneczna
1
95-002
Glinnik gm. Zgierz
Irysowa
2a
64-300
Glinno gm. Nowy
Tomyśl
Jedności
32
44-119
Gliwice
Ku Dołom
6
44-100
Gliwice
Ku Dołom
6
44-100
Gliwice
Ku Dołom
6
44-100
Gliwice
Ku Dołom
6
44-100
Gliwice
Pszczyńska
2
44-100
Gliwice
Rybnicka
24
44-100
Gliwice
Sikorskiego
61
44-103
Gliwice
Szobiszowicka
2
44-102
Gliwice
Toszecka
19
44-100
Gliwice
Galla Anonima
Galla Anonima
Jednosci
Robotniczej
1-3
1-3
67-200
67-200
Głogów
Głogów
18
67-200
Głogów
Jedności
Narodowej
18
67-200
Głogów
Jedności
Narodowej
18
67-200
Głogów
Jedności
18
67-200
Głogów
I Dywizji
Kościuszki
I Dywizji
Kościuszki
22
Przychodnia
Weterynaryjna Orivet
Klinika Weterynaryjna
Basset Katarzyna
Kołomyjec
Przychodnia
Weterynaryjna
Zwierzak
Przychodnia
Weterynaryjna
Zwierzak
Gabinet Weterynaryjny
U Dr Piotra Piotr Barna
Gabinet Weterynaryjny
S.C. Lekarz Weterynarii
Stanisław Beleć, Roman
Borkowski
Zoła Zygmunt
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
Lecznica dla Zwierząt
Przychodnia
Weterynaryjna Boma
Tysiąclecia Gabinet
Weterynaryjny
Mateusz Rutkiewicz
Gabinet Weterynaryjny
Andrzej Boruń
Gabinet Weterynaryjny
Andrzej Boruń
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Specjalistyczna
Przychodnia Małych
Zwierząt Michał
Wierzejski
Tadeusz Fijałkowski
Usługi Weterynaryjne
Gabinet Weterynaryjny
Reksio
Kamyk Gabinet
Weterynaryjny
Mieczysław Sypień
Gabinet weterynaryjny
Wojciech Wójcik
Gabinet weterynaryjny
Wojciech Wójcik
Tymszan Krzysztof
Gabinet Weterynaryjny
Smolik Marian Gabinet
Weterynaryjny
Szenfeld Jerzy Lekarz
Weterynarii
Goniuch-Pińczak
Agnieszka Pińczak
Mirosław Sp. p.
Narodowej
Ogrodowa
13
67-200
Głogów
Polna
27
67-200
Głogów
Polna
27
67-200
Głogów
Saturna
54a
67-200
Głogów
Sikorskiego
45
67-200
Głogów
Szonów
179
48-250
Głogówek
Odonów
126
28-500
Gmina Kazimierza
Wielka
Budowlanych
31c
62-200
Gniezno
os. Łokietka
26c
62-200
Gniezno
os. Łokietka
26c
62-200
Gniezno
Bursztynowa
Bursztynowa
5A
5A
83-110
83-110
Gniszewo
Gniszewo
Wolica
90k
62-872
Godzisze Wielkie
Strzelecka
31
47-320
Gogolin
Wojska Polskiego
66
72-100
Goleniów
11 listopada
13
38-300
Gorlice
11 listopada
13
38-300
Gorlice
Fredry
9c
66-400
Kombatantów
3
66-400
Kostrzyńska
24/b
66-400
Okólna
27a
66-400
Gorzów
Wielkopolski
Gorzów
Wielkopolski
Gorzów
Wielkopolski
Gorzów
Wielkopolski
23
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny Okólna
Gabinet Weterynaryjny
Lekvet
Prywatna Przychodnia
Dla Zwierząt
Prywatna Przychodnia
Dla Zwierząt
Prywatna Przychodnia
Dla Zwierząt
Prywatna Przychodnia
Dla Zwierząt
Prywatna Przychodnia
Dla Zwierząt
Medvet S.C. Gabinet
Weterynaryjny
Michalak Krzysztof
Gabinet Weterynaryjny
Emso Przychodnia
Weterynaryjna Iwona
Pijarska-Bińkowska
Rzepecka Ewelina
Gabinet Weterynaryjny
Gal Jerzy Usługi
Weterynaryjne
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Dmitruk Wiesław
Lecznica
Weterynaryjna
Lecznica
Weterynaryjna Medvet
Przychodnia
Weterynaryjna Nesta
Pro-Vet Krzysztof
Mazur
Przychodnia Dla
Zwierząt
Gorzów
Wielkopolski
Gorzów
Wielkopolski
Gorzów
Wielkopolski
Gorzów
Wielkopolski
Gorzów
Wielkopolski
Gorzów
Wielkopolski
Gorzów
Wielkopolski
27 A
66-400
Żerańska
16D
66-400
Żwirowa
9A
66-400
Żwirowa
9A
66-400
Żwirowa
9A
66-400
Żwirowa
9A
66-400
Żwirowa
9A
66-400
Kutnowska
12
09-500
Gostynin
Zamkowa
19
09-500
Gostynin
Armii Krajowej
5d
05-530
Góra Kalwaria
Góra
św.Małgorzaty
52
99-122
Góra Świętej
Małgorzaty
Ostrów
40a
97-306
Grabica
Wiejska
1C
49-200
Grodków
Wiejska
1C
49-200
Grodków
Bielska
14
17-315
Grodzisk
Kościelna
4A
05-827
Żwirki i Wigury
3
05-825
Koralowa
4
82-310
Mogielnicka
21
05-600
Grójec
24
05-600
Grójec
7
86-300
Grudziądz
7
86-300
Grudziądz
11/13
86-300
Grudziądz
43
86-300
Grudziądz
1
3
86-300
86-300
Grudziądz
Grudziądz
Polskiej
Gabinet Weterynaryjny
Organizacji
Endovet
Wojskowej
Przychodnia
Asnyka
Weterynaryjna Tropuś
Przychodnia
Asnyka
Weterynaryjna Tropuś
Przychodnia
Weterynaryjna S.C.
Dąbrowskiego
Piotr Kotewicz Andrzej
Ługiewicz
Przychodnia
Jackowsiego
Weterynaryjna
Gabinet Weterynaryjny Kalinkowa
Przychodnia
Kustronia
Grodzisk
Mazowiecki
Grodzisk
Mazowiecki
Gronowo Górne
gm. Elbląg
24
Weterynaryjna Rudy
Kot
Reksio Firma
Usługowo-Handlowa A.
M. Celińscy
Gliwa Jolanta Gabinet
Weterynaryjny
Adams Usługi
SanitarnoWeterynaryjne
Specjalistyczne Usługi
SanitarnoWeterynaryjne.
Przychodnia Dla
Zwierząt.
Gabinet Weterynaryjny
Tomasz Radyno
Momot Krzysztof
Lecznica
Weterynaryjna
Max-Wet Karolina
Brach
Gabinet Weterynaryjny
Highvet
Gabinet Weterynaryjny
Highvet
Renata Wasiluk
Gabinet Weterynaryjny
Woiński Jacek Lecznica
Dla Zwierząt
Centrum Zdrowia
Zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
Shu Panda
Gabinet Weterynaryjny
Shu Panda
Gabinet Weterynaryjny
Shu Panda
Gabinet Weterynaryjny
Shu Panda
Gabinet Weterynaryjny
Lek. Wet. A. Szkamelski
Przychodnia
Weterynaryjna Mrówka
Gabinet Weterynaryjny
Amarok
Gabinet Weterynaryjny
Amarok
Gabinet Weterynaryjny
Aport Lek. Wet. Ewa
Berkowska
Przychodnia
Weterynaryjna 4 Łapy
Marta Bednarek
Przychodnia
Weterynaryjna
Rybacka
4
86-300
Grudziądz
Słowiańska
25
72-300
Gryfice
Śniadeckich
44B
72-300
Gryfice
Łużycka
3
74-100
Gryfino
Wojska Polskiego
60
59-620
Gryfów Śląski
Legnicka
57A
66-620
Gubin
Pojezierze
14 G
78-400
Gwda Wielka gm.
Szczecinek
Lipowa
135
17-200
Hajnówka
Lipowa
135
17-200
Hajnówka
Ogrodowa
10
17-200
Hajnówka
Strażacka
13
08-107
Hołubla gm.
Paprotnia
Gdańska
10/1
14-200
Iława
Kopernika
9A
14-200
Iława
Kopernika
9A
14-200
Iława
Kopernika
9A
14-200
Iława
Kopernika
9A
14-200
Iława
Smolki
23
14-200
Iława
Zielona
72/14
14-200
Iława
Imielińska
88
41-407
Imielin
Imielińska
88
41-407
Imielin
Imielińska
94
41-407
Imielin
Jagiellońska
27
88-100
Inowrocław
Łokietka
29
88-100
Inowrocław
25
Piastowska
Przychodnia
Weterynaryjna
Piastowska
Inowet
Łokietka
Szymborska
Chylice Kolonia
Gabinet Weterynaryjny
Warszawska
Myślińska Ewa Pisulak
Jarosław S.C. Gabinet
Drobniaka
Weterynaryjny
Prywatna Praktyka
Poznańska
Weterynaryjna
Maravet S.C. Gabinet
Św. Ducha
Weterynaryjny
Ewiak Damian Gabinet
Węglowa
Weterynaryjny
Piestrzyński Kazimierz
Żarska
Lekarz Weterynarii
Polak Jan Profilaktyka i
Knyszyńska
Leczenie Zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
Chopina
Avet
Niedzielski Józef
Kraszewskiego
Gabinet Weterynaryjny
Przychodnia
Opolska
Weterynaryjna
Przychodnia
Opolska
Weterynaryjna
Lecznica Iwa
Katowicka
Przychodnia
Weterynaryjna Prima
Mazowiecka
Animalia Natalia
Fonrobert
Triovet
Wyzwolenia
Przychodnia
Weterynaryjna S.C.
Wokulskiego
Monika I Rafał
Przybyszewscy
Przychodnia
Weterynaryjna S.C.
Wokulskiego
Monika I Rafał
Przybyszewscy
Specjalistyczny Gabinet
Weterynaryjny Dla
Zdrojowa
Zwierząt
Nieudomowionych
Gabinet Weterynaryjny al. Piłsudskiego
Mawet Małgorzata
al. Tysiąclecia
Rychlik-Kłos
Przychodnia
al. Tysiąclecia
Weterynaryjna Mawet
Gabinet Weterynaryjny
Gliniana
Falcon
Gabinet Weterynaryjny
Gliniana
Falcon
29
88-100
Inowrocław
114
88-100
Inowrocław
99
96-313
Jaktorów
32a
32-620
Januszowice
1A
63-200
Jarocin
13
63-200
Jarocin
14
63-200
Jarocin
83
68-320
Jasień
15
19-122
Jasionówka
12
38-200
Jasło
11
38-200
Jasło
723
44-335
Jastrzębie Zdrój
723
44-335
Jastrzębie Zdrój
14B
44-335
Jastrzębie- Zdrój
2 lok. PU1
44-335
Jastrzębie-Zdrój
124
44-337
Jastrzębie-Zdrój
4
59-400
Jawor
4
59-400
Jawor
186
43-384
Jaworze
33
43-609
Jaworzno
7
43-603
Jaworzno
7
43-603
Jaworzno
12
43-606
Jaworzno
12
43-606
Jaworzno
26
Dogtor Miau S.C.
Centrum Zdrowia
Zwierząt Przychodnia
Weterynaryjna I.
Stepańczak J. Wróbel
Karvet Gabinet
Weterynaryjny Anna
Kardas
Gabinet Weterynaryjny
Kocia Chatka Iwona
Domagała
Krupa J. Nieużyła M.
S.C. Gabinet
Weterynaryjny
Lecznica
Weterynaryjna Pańska
Góra
Lecznica
Weterynaryjna Pańska
Góra
Przychodnia
Weterynaryjna Tri-Vet
S.C.
Korczyński Grzegorz
Lecznica dla Zwierząt
Amicus Gabinet
Weterynaryjny
Grzegorz Macioch
Lichtensztejn Cezary
Usługi Weterynaryjne
Rokosz Michał Adam
Januszkiewicz Lecznica
dla Zwierząt
VET Assist Grzegorz
Foina
Całodobowe Pogotowie
Weterynaryjne 4 Łapy
Gabinet Weterynaryjny
Lekarz Adam Petryka
Całodobowe Pogotowie
Weterynaryjne 4 Łapy
Przychodnia
Weterynaryjna Lekarz
Weterynarii Ewa
Charchut
Przychodnia
Weterynaryjna Lekarz
Weterynarii Ewa
Charchut
Poźniak Andrzej
Lecznica dla Zwierząt
Chrobak Wacław
Przychodnia
Weterynaryjna
Gabinet weterynaryjny
SIGNUM
Grunwaldzka
215
43-600
Jaworzno
Grunwaldzka
232
43-600
Jaworzno
Marii Marii
SkłodowskiejCurie
1
43-603
Jaworzno
Wandy
48
43-600
Jaworzno
Wandy
48
43-600
Jaworzno
Wandy
48
43-600
Jaworzno
Piastowska
16
58-330
Jedlina Zdrój
Słupicka
17
26-630
Jedlnia-Letnisko
pl. Jana Pawła II
13
18-420
Jedwabne
Wielbarska
1
12-122
Jedwabno
Grunwaldzka
62
58-506
Jelenia Góra
Karłowicza
39 lok. 3
58-506
Jelenia Góra
Kiepury
69 lok. 1c
58-506
Jelenia Góra
Kiepury
69/1C
58-506
Jelenia Góra
Romera
4
58-570
Jelenia Góra
Romera
4
58-570
Jelenia Góra
Wiosenna
18
58-506
Jelenia Góra
Jana Kazimierza
30
34-340
Jeleśnia
Kościuszki
24
11-320
Jeziorany
27
Gabinet weterynaryjny
SIGNUM
Szabelski Tomasz
Usługi Weterynaryjne
Lecznica
Weterynaryjna
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Nogaj Tomasz Gabinet
Weterynaryjny
FUH Domido Dominika
Wałcerz-Mirowska
Con Amore
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Katarzyna Palmowska
Gabinet Weterynaryjny
Smart Dog
Kruk-Wet Gabinet
Weterynaryjny
Krzysztof Krukowski
Gabinet Weterynaryjny
Animal Care Wojciech
Ptak
Ptak Zygmunt Buła Jan
S.C. Gabinet
Weterynaryjny
Lupus Gabinet
Weterynaryjny Piotr
Prus
Medico-Vet Gabinet
Weterynaryjny Kinga
Anna Duda
Medico-Wed
Przychodnia
Weterynaryjna
Medico-Wed
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
"MEDICO-vet"
Przychodnia
Weterynaryjna
"MEDICO-vet"
Przychodnia
Weterynaryjna
"MEDICO-vet"
Przychodnia Pro Equi
Dorota Zalewska
Gabinet Weterynaryjny
Vikravet
Mirosław Dymała
Gabinet Weterynaryjny
Na Wapiennikach
Kościuszki
24
11-320
Jeziorany
Przytoczno
202
21-146
Jeziorzany
Głowackiego
11
28-300
Jędrzejów
Jodłowa
Jodłowa
Adama
Mickiewicza
69
69
39-225
39-225
Jodłowa
Jodłowa
58
34-240
Jordanów
Wrocławska
54
55-065
Jordanów Śląski
Piłsudskiego
Urzędowska
92
36
05-420
24-340
Jana
34 lok. 3
57-450
Józefów
Józefów nad Wisłą
Jugów gm. Nowa
Ruda
al. Wojska
Polskiego
20
62-800
Kalisz
Podmiejska
24c lok.
35
62-800
Kalisz
Rycerska
os. Bolesława
Chrobrego
1
62-800
41
57-230
Kalisz
Kamieniec
Ząbkowicki
pl. Kościelny
2
57-230
Kamieniec
Ząbkowicki
Jana Pawła II
5 lok. 2
58-400
Kamienna Góra
Lubawska
1C
58-400
Kamienna Góra
Lubawska
1C
58-400
Kamienna Góra
Lubawska
1C
58-400
Kamienna Góra
Lompy
5
58-400
Kamienna Góra
Lompy
5
58-400
Kamienna Góra
Lompy
5
58-400
Kamienna Góra
Niepokalanowska
4
05-085
Kampinos
27 Stycznia
30A
66-120
Kargowa
Wapienniki
1
46-037
Karłowice gm.
Popielów
28
Taurus Przychodnia
Weterynaryjna S.C.
Usługi Weterynaryjne
Taurus S.C. P.
Warmowski Z. Czaja
Usługi Weterynaryjne
Taurus S.C. P.
Warmowski Z. Czaja
Usługi Weterynaryjne
Taurus S.C. P.
Warmowski Z. Czaja
Usługi Weterynaryjne
Taurus S.C. P.
Warmowski Z. Czaja
Przychodnia
Weterynaryjna Michał
Czingon
Podaj Łapę Gabinet
Weterynaryjny
Aleksandra Ciupek
Gabinet Weterynaryjny
Wet-Serwis S.C.
Gabinet Weterynaryjny
As, Katowice
Gabinet Weterynaryjny
Vita-Vet
Gabinet Weterynaryjny
Vita-Vet
Gabinet Weterynaryjny
Elka-Vet
Gabinet Weterynaryjny
Klinika Weterynaryjna
Giszowiec
Szyma Krzysztof
Lecznica
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna Noe
Lekarz Wet. Aleksandra
Chojnowska
Centrum Zdrowia
Zwierząt
Przychodnia
Weterynaryjna
Panewnicka
Przychodnia
Weterynaryjna Animal
Lek. Wet. Krzysztof
Nowakowski
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
San-Vet
Centrum Weterynarii
S.C.
Przychodnia
Weterynaryjna Lek.
Zamkowa
44 B
83-300
Kartuzy
Zamkowa
44B
83-300
Kartuzy
Zamkowa
44B
83-300
Kartuzy
Zamkowa
44B
83-300
Kartuzy
Zamkowa
44B
83-300
Kartuzy
Ceglana
67D
40-514
Katowice
Gołębia
39a
40-668
Katowice
Grażyńskiego
11A
40-126
Katowice
Jankego
192
40-613
Katowice
Kijowska
55
40-754
Katowice
Kijowska
55
40-754
Katowice
Kołobrzeska
24
40-718
Katowice
Ligonia
10
40-036
Katowice
Mysłowicka
65A
40-453
Katowice
Ordona
7
40-164
Katowice
Radockiego
152
40-645
Katowice
Rolna
43
40-555
Katowice
Panewnicka
260
40-773
Katowice
1 Maja
46/U5
55-080
Kąty Wrocławskie
Parkowa
2
55-080
19 (W
47-232
Pawilonie)
Kąty Wrocławskie
Młyńska
9
63-600
Kępno
Jagiełły
3
11-400
Kętrzyn
Korfantego
Kędzierzyn-Koźle
29
Wet. Krzysztof
Rudziński Lek. Wet.
Dariusz Szklar
Przychodnia
Weterynaryjna Lek.
Wet. Krzysztof
Rudziński Lek. Wet.
Dariusz Szklar
Przychodnia
Weterynaryjna Lek.
Wet. Krzysztof
Rudziński Lek. Wet.
Dariusz Szklar
Gabinet Weterynaryjny
Rudziński Krzysztof
Szklar Dariusz S.C.
Przychodnia
Weterynaryjna
Mitoraj Marzena
Gabinet Weterynaryjny
Mitoraj Marzena
Gabinet Weterynaryjny
Mitoraj Marzena
Gabinet Weterynaryjny
Centrum Zdrowia
Małych Zwierząt
Medicovet S.C.
Przychodnia
Weterynaryjna Bada
S.C.
Przychodnia
Weterynaryjna Bada
S.C.
Przychodnia
Weterynaryjna Bada
S.C.
Przychodnia
Weterynaryjna Bada
S.C.
Przychodnia
Weterynaryjna Bada
S.C.
Lecznica
Weterynaryjna
Centrum Zdrowia
Małych Zwierząt
"MedicoVet" S.C.
Lecznica
Weterynaryjna
Centrum Zdrowia
Małych Zwierząt
"MedicoVet" S.C.
Lecznica
Weterynaryjna
Centrum Zdrowia
Małych Zwierząt
Jagiełły
3
11-400
Kętrzyn
Jagiełły
3
11-400
Kętrzyn
Lanca
1
11-400
Kętrzyn
Władysława
3
11-400
Kętrzyn
Jana Kantego
14
32-650
Kęty
Jana Kantego
14
32-650
Kęty
Jana Kantego
14
32-650
Kęty
Kościuszki
84A
32-650
Kęty
Nad Sołą
20
32-650
Kęty
Nad Sołą
20
32-650
Kęty
Nad Sołą
20
32-650
Kęty
Nad Sołą
20
32-650
Kęty
Nad Sołą
20
32-650
Kęty
Tadeusza
Kościuszki 84 A
84A
32-650
Kęty
Tadeusza
Kościuszki 84 A
84A
32-650
Kęty
Tadeusza
Kościuszki 84 A
84A
32-650
Kęty
30
"MedicoVet" S.C.
Centrum Zdrowia
Małych Zwierząt
Medicovet S.C.
Amicus Gabinet
Weterynaryjny Joanna
Polakowska
Amicus Gabinet
Weterynaryjny Joanna
Polakowska
Świętokrzyskie
Centrum Weterynarii
Świętokrzyskie
Centrum Weterynarii
Sp. p.
Gabinet Weterynaryjny
Zwierzyniec
Gabinet Weterynaryjny
Zwierzyniec
Przychodnia
Weterynaryjna Pies I
Kot
Lecznica
Weterynaryjna Pupil
Karolina Stopczyńska
Lecznica
Weterynaryjna Pupil
Karolina Stopczyńska
Gabinet Weterynaryjny
Ventus
Vet - Centrum
Przychodnia
Weterynaryjna Daria
Łagowska
Gabinet Weterynaryjny
Powiatowy Inspektorat
Weterynarii
Gabinet Weterynaryjny
Dobravet
Nieciecki Paweł
Gabinet Weterynaryjny
Klapsia H. Krala M.
Kuryś J. S.C. Lecznica
dla Zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
Przychodnia
Weterynaryjna Na
Wiosennej
Przychodnia
Weterynaryjna Na
Wiosennej
Przychodnia
Weterynaryjna Szymon
Kościuszki
84A
32-650
Kęty
Kaczmarka
18
25-022
Kielce
Kaczmarka
18
25-022
Kielce
ks. P.
Ściegiennego
29587
25-114
Kielce
Ściegiennego
81/1
25-114
Kielce
Urzędnicza
1
25-729
Kielce
Urzędnicza
1
25-729
Kielce
Warszawska
155
25-547
Kielce
Zagórska
69
25-344
Kielce
Zagórska
69
25-344
Kielce
Gałczyńskiego
8
46-203
Kluczbork
Pułaskiego
12
46-200
Kluczbork
Żeromskiego
3B
46-200
Kluczbork
Żeromskiego
3B
46-200
Kluczbork
Mazowiecka
21A
18-214
Klukowo
Pocztowa
14
08-550
Kłoczew
Morcinka
13
57-300
Kłodzko
Rodzinna
58
67-300
Kłodzko
Wiosenna
6B
57-300
Kłodzko
Wiosenna
6B
57-300
Kłodzko
Batorego
5
44-194
Knurów
31
Kościarz
Przychodnia
Weterynaryjna Szymon
Kościarz
Klinika Weterynaryjna
Klinika Weterynaryjna
Gabinet weterynaryjny
Krzysztof Markiewicz
Gabinet Weterynaryjny
Kama S.C.
Gabinet Weterynaryjny
Kama S.C.
Arka Lecznica
Weterynaryjna
Całodobowa Lecznica
Arka
Całodobowa Lecznica
Arka
Usługi Weterynaryjne
Milena Góralska
Przychodnia
Weterynaryjna Koala
Panda Gabinet Małych
Zwierząt
Starzec Agnieszka
Gabinet Weterynaryjny
Zwierzak S.C. Gabinet
Weterynaryjny Adam
Domagalski Jan
Konopka
Arka Przychodnia
Weterynaryjna
Gabinet Weterynaryjny
Feniks
Gabinet Weterynaryjny
Boliłapka
Chodorowski Adam
Usługi Weterynaryjne
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna Dla
Małych Zwierząt
Przychodnia
Weterynaryjna Dla
Małych Zwierząt
Kon-Wet Gabinet
Weterynaryjny Paulina
Kujawa
Przychodnia
Weterynaryjna Lek.
Wet Adam Hauke
Klakier Przychodnia
Weterynaryjna Lekarz
Wet. Dominika
Dymalska
Batorego
5
44-194
Knurów
Ogrodowa
Ogrodowa
1
1
44-190
44-190
Knurów
Knurów
Szpitalna
9
44-190
Knurów
Robotnicza
20
55-040
Kobierzyce
Robotnicza
20
55-040
Kobierzyce
Krechowiecka
33
05-230
Kobyłka
Krechowiecka
33
05-230
Kobyłka
Krechowiecka
33
05-230
Kobyłka
Lipowa
21
05-230
Kobyłka
Ręczajska
11f
05-230
Kobyłka
Załuskiego
56
05-230
Kobyłka
Bytnara
23
36-100
Kolbuszowa
Kolejowa
3
18-500
Kolno
Kościuszki
43
95-040
Koluszki
Słowackiego
20B
95-040
Koluszki
Budowlana
4
78-100
Kołobrzeg
SzelburgZarembiny
20
78-100
Kołobrzeg
Zapleczna
7F/10
78-100
Kołobrzeg
Zarembiny
20
78-100
Kołobrzeg
Zarembiny
20
78-100
Kołobrzeg
Konieczno
106a
29-100
Konieczno
Chopina
1A
62-510
Konin
Dmowskiego
75
62-500
Konin
32
Przychodnia
Weterynaryjna Klakier
W Koninie
Klinika Weterynaryjna
Gabinet Weterynaryjny
Cor-Vet Lek. Wet.
Bartłomiej Szczerba
Lecznica
Weterynaryjna Małych
Zwierząt
Anda S.C. Lecznica Dla
Zwierząt
Anda S.C. Lecznica Dla
Zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet weterynaryjny
Doktorek
Vet Centrum
Vet Centrum
Jesa Jan Kowalski
Mariusz Kurnik
Krzysztof Młynarski
Marek S.C. Lecznica dla
Zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
S.C. Mariusz Kowalski,
Krzysztof Kurnik, Marek
Młynarski, Jan Jesa,
Gabinet Weterynaryjny
S.C. Mariusz Kowalski,
Krzysztof Kurnik, Marek
Młynarski, Jan Jesa,
Gabinet Weterynaryjny
S.C. Mariusz Kowalski,
Krzysztof Kurnik, Marek
Młynarski, Jan Jesa,
Gabinet Weterynaryjny
S.C. Mariusz Kowalski,
Krzysztof Kurnik, Marek
Młynarski, Jan Jesa,
Pogotowie
Weterynaryjne
Przychodnia Dla
Zwierząt
Przychodnia
Weterynaryjna
Prywatna Praktyka
Weterynaryjna
Gabinet Weterynaryjny
Telvet Szymon Teliński
Przychodnia
Weterynaryjna Wed
Serwis Paweł Nowak
Gabinet Weterynaryjny
Przychodnia
Weterynaryjna
Dmowskiego
75
62-500
Konin
Reformacka
15C
62-500
Konin
Kozubszczyzna
37
21-030
Konopnica
Bielawa Lipowa
1D
05-520
Konstancin Jeziorna
Długa
8
05-510
Konstancin Jeziorna
Długa
8
05-510
Konstancin Jeziorna
Piłsudskiego
10
05-520
Konstancin Jeziorna
Szkolna
5
37-220
Kończuga
Niepodległości
Niepodległości
11A
11A
26-200
26-200
Końskie
Końskie
Pomianowskiego
7
86-010
Koronowo
Poniatowskiego
7
86-010
Koronowo
Poniatowskiego
7
86-010
Koronowo
Poniatowskiego
7
86-010
Koronowo
Poniatowskiego
7
86-010
Koronowo
Cisowa
9
75-644
Koszalin
Gierczak
17A
75-333
Koszalin
Tetmajera
34A
75-610
Koszalin
Wańkowicza
82
75-446
Koszalin
Kościuszki
17
32-130
Koszyce
Kurzagóra, Długa
4
64-000
Kościan
Marcinkowskiego
2A
64-000
Kościan
33
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
El-Wet
Przychodnia
Weterynaryjna
Agrowet
Przychodnia
Weterynaryjna
Agrowet
Invet S.C. Przychodnia
Weterynaryjna Marek
Stachowski Antoni
Dettleff
Gabinet Weterynaryjny
Lek. Wet. Magdalena
Grzegórska
Hejkiego
10
83-400
Kościerzyna
Rzemieślnicza
2
83-400
Kościerzyna
Szopińskiego
1/6
83-400
Kościerzyna
Szopińskiego
1/6
83-400
Kościerzyna
Wejhera
16
83-400
Kościerzyna
Kopernika
16
87-820
Kowal
Zoowetchemrol
Brodnicka
2
87-410
Zoowetchemrol
Brodnicka
2
87-410
Strażacka
1B
87-410
Dworcowa
6
58-530
Kowary
Dworcowa
6
58-530
Kowary
Hamernicka
4 Lok.12
26-900
Kozienice
Warszawska
42
26-900
Kozienice
Warszawska
59
26-900
Kozienice
Warszawska
59
26-900
Kozienice
Kozłów
216
32-241
Kozłów
Słoneczników
18
43-340
Kozy
Wiśniowa
17A
43-340
Kozy
Wiśniowa
17A
43-340
Kozy
al. Mickiewicza
41
31-120
Kraków
Białoprądnicka
24C/47
31-221
Kraków
Brodowicza
13
31-518
Kraków
30-348
Kraków
30-348
Kraków
Gabinet Weterynaryjny
Mila
Przychodnia
Weterynaryjna Eriot
Przychodnia
Weterynaryjna Eriot
Gabinet Weterynaryjny
Lecznica Dla Zwierząt
Bazyli
Lecznica Małych
Zwierząt Lekarz
Weterynarii Aleksander
Fikus
Lecznica Małych
Zwierząt Lekarz
Weterynarii Aleksander
Fikus
Gabinet Weterynaryjny
Jakub Kozłowski
Świerzko Sabina
Lecznica dla Zwierząt
Gabinet Koziołek
Gab Weterynaryjny
Koziołek S.C. Diana
Byrska, Marta Gonos ,
Ul Wiśniowa 17 A,
Skorupka Marcin
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna Amicus
Lecznica
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna Hyrax
Przychodnia
Drukarska
Drukarska
9 lokal
usł. 9
9 lokal
Kowalewo
Pomorskie
Kowalewo
Pomorskie
Kowalewo
Pomorskie
34
Weterynaryjna Hyrax
Przychodnia
Weterynaryjna Hyrax
Przychodnia
Weterynaryjna Hyrax
Przychodnia
Weterynaryjna Hyrax
Przychodnia
Weterynaryjna Abwet
S.C. Agata Blusiewicz,
Beata Fic
Help Przychodnia
Weterynaryjna Seydou
Zan Diarra
Przychodnia
Weterynaryjna
Bronowice
Przychodnia
Weterynaryjna
Vetamicor
Polak-Dubiel Sylwia
Lekarz Weterynarii
Chiron Przychodnia
Weterynaryjna Tomasz
Wojnar
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Animals Service
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Vetmedica
Lessie Gabinet
Weterynaryjny
Grzegorz Stacharski
Przychodnia
Weterynaryjna RoyalVet Dorota
KwapiszewskaRogozińska
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Cztery Łapy
Gabinet Cztery Łapy
Pro Vivo Animali
Gabinet Weterynaryjny
Krzysztof Konstanty
Kris-Vet
Przychodnia
Weterynaryjna Nasza
Hanna Bobka
Magdalena Chmielarz
S.C.
Reks Vet
Drukarska
Drukarska
Drukarska
usł. 9
9 lokal
usł. 9
9 lokal
usł. 9
9 lokal
usł. 9
30-348
Kraków
30-348
Kraków
30-348
Kraków
E.
Jerzmanowskiego
32B/23
30-836
Kraków
Gdyńska
11a
31-323
Kraków
Kmietowicza
5
30-092
Kraków
Krakusa
10C
30-535
Kraków
Królewska
18
30-045
Kraków
ks. Kuczkowskiego 3
31-618
Kraków
Księdza Meiera
Kurczaba
20F/Lu 1
2
31-236
30-685
Kraków
Kraków
Leszczynowa
2
30-211
Kraków
Lilli Wenedy
Lilli Wenedy
2
2
30-833
30-833
Kraków
Kraków
Lipińskiego
13 lok A
30-349
Kraków
Motyla
4
30-733
Kraków
os. Centrum E
15
31-934
Kraków
os. Dywizjonu 303
os. Handlowe
os. Handlowe
72
5
5
31-875
31-935
31-935
Kraków
Kraków
Kraków
os. Oświecenia
21
31-636
Kraków
Pod Fortem
2f lok. 2
31-302
Kraków
Radzikowskiego
47c
31-315
Kraków
Stanisława Ze
Skalmierza
5
31-436
Kraków
35
Stanisława Ze
Skalmierza
Stanisława Ze
Reks Vet
Skalmierza
Gabinet Weterynaryjny Szafera
Gabinet Weterynaryjny Szybka
Wojciech Piróg Modern
Veterinary Medicine
Zabłocie
Przychodnia Dla
Zwierząt
Gabinet weterynaryjny
Golden Vet
3 maja
Gabinet Weterynaryjny
Czysta
Hicavet
Przychodnia
Weterynaryjna Eskulap
Piłsudskiego
S.C. F. Błoniarz, K.
Fidecki
Przychodnia
Weterynaryjna Eskulap
Piłsudskiego
S.C. F. Błoniarz, K.
Fidecki
Gabinet Weterynaryjny
Szarych Szeregów
Amigovet Witold Adach
Wójcik Paweł Gabinet
Rzeczycka
Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Urzędowska
As
Animals Lecznica dla
Łukasiewicza
Zwierząt Janusz Uliasz
Gabinet Weterynaryjny
Bolewskiego
Cztery Łapy
Vetina
Piastowska
Rufelka Przychodnia
Weterynaryjna
Kolegiacka
Magdalena Żurawska
Kwiatkowski Jacek
Przychodnia
Spokojna
Weterynaryjna
Arsvet
Reymonta
Noworyta Kazimierz
Danka
Gabinet Weterynaryjny
Animals-Vet
Przychodnia
Dąbrowskiego
Weterynaryjna Lesław
Gadowski
Antecedo Gabinet
Weterynaryjny Rafał
al. Marylskiego
Stachurski
Przychodnia Dla
Chodkiewicza
Małych Zwierząt
Przychodnia Dla
Chodkiewicza
Małych Zwierząt
Przychodnia Dla
Chodkiewicza
Małych Zwierząt
Przychodnia Dla
Chodkiewicza
Reks Vet
5
31-436
Kraków
5
31-436
Kraków
1
29/6
31-543
31-831
Kraków
Kraków
23
30-701
Kraków
27
22-440
Krasnobród
14
22-300
Krasnystaw
60A
22-300
Krasnystaw
60A
22-300
Krasnystaw
14
22-300
Krasnystaw
10
23-200
Kraśnik
16
23-200
Kraśnik
95
38-400
Krosno
40
63-700
Krotoszyn
30
63-700
Krotoszyn
12
88-153
Kruszwica
13
88-153
Kruszwica
3
33-380
Krynica Zdrój
7
32-065
Krzeszowice
2
32-065
Krzeszowice
106
05-825
Książenice gm.
Grodzisk
Mazowiecki
2A
99-300
Kutno
2A
99-300
Kutno
2A
99-300
Kutno
2A
99-300
Kutno
36
Małych Zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
Panda
Przychodnia
Weterynaryjna
Zwierzak S.C. Gabinet
Weterynaryjny Natalia
Głogowska Ewa
Jańczuk
Zwierzak S.C. Gabinet
Weterynaryjny Natalia
Głogowska Ewa
Jańczuk
Węgrzyn Czesław
Lecznica dla Zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
Inter-Zoo Adam
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Rosvet
Gabinet Weterynaryjny
Mieczysław Majewski
Gromadzik Magdalena
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Pro Eko
Przychodnia
Weterynaryjna Arka
Pro-Eko S.C. Gabinet
Weterynaryjny Edyta i
Zbigniew Garstka
Gabinet Weterynaryjny
S.C. Lekarz Weterynarii
Maciej Strumiński,
Krzysztof Cieślak
Wet-Plus Gabinet
Weterynaryjny Edyta
Madejek-Garstka
Wet-Plus S.C. Gabinet
Weterynaryjny
Sebastian Hudyka
Gabinet Weterynaryjny
Sebastian Hudyka
Przychodnia
Weterynaryjna DuoWet
Przychodnia
Weterynaryjna
Monavet
Gabinet Weterynaryjny
Filip-Wet Lekarz
Weterynarii Jacek
Filipowski
Gabinet Weterynaryjny
Animal S.C.
Dolata Andrzej Lecznica
Kamienna
11
82-500
Kwidzyn
Piastowska
28
82-500
Kwidzyn
Sokola
7
82-500
Kwidzyn
Sokola
7
82-500
Kwidzyn
Usługowa
2
64-420
Kwilcz
Kościuszki
1A
05-120
Legionowo
Rycerska
8
05-120
Legionowo
Zegrzyńska
17
05-119
Legionowo
Jagiellońska
8
05-120
Legionowo,
Dębowa
32
59-200
Legnica
Działkowa
4
59-220
Legnica
Grunwaldzka
22
59-220
Legnica
Korczaka
27 lok. 9
59-220
Legnica
Lotnicza
3
59-220
Legnica
Oś Kartuska
12 lok. 11
59-220
Legnica
Oś Kartuska
12 lok. 11
59-220
Legnica
Oś Kartuska
12/11
59-220
Legnica
P. Gojawiczyńskiej 1
59-220
Legnica
Szaniawskiego
1
59-220
Legnica
T. Kościuszki
26
59-220
Legnica
Piłsudskiego
Francuska
Lipowa
48
35
32/1a
38-600
64-100
64-100
Lesko
Leszno
Leszno
37
dla Zwierząt
Leszczyńskie Centrum
Weterynaryjne Misiu
Monika Brzezewska
Gabinet Weterynaryjny
-U Lessie
Gabinet weterynaryjny
Arka
Szymański Wojciech
Lecznica dla Zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
Pupil
Gabinet Weterynaryjny
Borsuk
Lekarz Weterynarii
Klejment
Magdalena Staszewska
Gabinet Weterynaryjny
pod Lasem
Gabinet Weterynaryjny
Beyga Krzysztof
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Przychodnia
Weterynaryjna
Salamandra Gabinet
Weterynaryjny
Małgorzata
Koszykowska
Przychodnia
Weterynaryjna ZooWet
Przychodnia
Weterynaryjna Lubwet
Beata Kupiec
Gabinet Weterynaryjny
Lek. Wet. Marek Dyląg
Lecznica
Weterynaryjna Janusz
Konarski
Rosolski Robert Lekarz
Weterynarii
Przychodnia
Weterynaryjna Na
Polnym S.C. Magdalena
Jurczeniak, Anna
Baszak
Przychodnia
Weterynaryjna Na
Polnym S.C. Magdalena
Jurczeniak, Anna
Baszak
Przychodnia
Weterynaryjna Mariusz
Konarski
Gorzelnik Katarzyna
Podgórna
7A
64-100
Leszno
Rejtana
102B
64-100
Leszno
Gronowska
52
64-100
Leszno
66
05-506
Lesznowola
1
37-300
Leżajsk
Garncarska
1
37- 30
Leżajsk
Wierzawice
869
37-300
Leżajsk
Leśna
30
11-100
Lidzbark Warmiński
Armińskiego
10
34-600
Limanowa
Szkolna
9
68-213
Lipinki Łużyckie
Sierakowskiego
63
87-600
Lipno
Kościuszki
12
27-300
Lipsko
Kościuszki
82
37-600
Lubaczów
Paderewskiego
3/36
87-162
Lubicz Górny
Cedrowa
1B
59-300
Lubin
Drzymały
1A
59-300
Lubin
Ignacego
Paderewskiego
100
59-300
Lubin
Jagodowa
1
59-300
Lubin
Jana Pawła II
32
59-300
Lubin
Jana Pawła II
32
59-300
Lubin
Norwida
42
59-300
Lubin
Piłsudskiego
28
59-300
Lubin
Gminnej Rady
Narodowej
Burmistrzów
Zawilskich
38
Kaman Anna Bek
Lubelska Poliklinika S.C
Brodzcy Piotr i Adam
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna Rex
Przychodnia
Weterynaryjna Rex
Przychodnia
Weterynaryjna Rex
Gabinet Weterynaryjny
Kama-Vet
Azorek Gabinet
Weterynaryjny
Magdalena Perczyńska
Przychodnia
Weterynaryjna S.C.
Józef Mieczkowski I
Adam Wasak
Przychodnia
Weterynaryjna S.C.
Józef Mieczkowski I
Adam Wasak
Gabinet Weterynaryjny
Eurovet Robert Paluch
Przychodnia Dla
Małych Zwierząt
Przychodnia Dla
Małych Zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
AgiVet Agnieszka BajorKicińska
Gabinet Weterynaryjny
Amicus
Zabiegowy Gabinet
Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Zwierzak
Lorek Bożena Gabinet
Weterynaryjny
Przychodnia
Weterynaryjna Cztery
Łapy
Przychodnia
Weterynaryjna Cztery
Łapy
Lecznica
Weterynaryjna ChironWet
Lecznica
Weterynaryjna ChironWet
Lecznica
Weterynaryjna Chiron-
Adama
Mickiewicza
al. Kraśnicka
67
20-466
Lublin
89
20-718
LUBLIN
Altanowa
5
20-819
Lublin
Balladyny
6
20-601
LUBLIN
Balladyny
6
20-601
LUBLIN
Balladyny
6
20-601
LUBLIN
Bazylianowska
58
20-144
LUBLIN
Bolesława
Śmiałego
14
20-611
Lublin
Dolna Panny Marii 53
20-010
LUBLIN
Dolna Panny Marii 53
20-010
LUBLIN
Halickiego
3
20-874
LUBLIN
Kaprysowa
2
20-843
LUBLIN
Kaprysowa
2
20-843
LUBLIN
Kleinera
3
20-834
Lublin
Leonarda
16
20-626
LUBLIN
Orla
4
20-022
LUBLIN
Radosci
4/2A
20-530
LUBLIN
Rubinowa
2 lok. 1a
20-575
Lublin
Szerokie
56N
20-050
LUBLIN
Szerokie
56N
20-050
LUBLIN
Szmaragdowa
4A
20-570
LUBLIN
Szmaragdowa
4A
20-570
LUBLIN
Szmaragdowa
4A
20-570
LUBLIN
39
Wet
Lecznica
Weterynaryjna ChironWet
Lecznica
Weterynaryjna ChironWet
Przychodnia
Weterynaryjna
Specjalistyczna
Przychodnia Dla
Zwierząt Poliwet
Vetamina Gabinet
Weterynaryjny Amina
Adamu
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna PAZUR
Surwet S.C.
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Maciejka Lubliniec.
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Animal Center
Kurkowiak Agata
Gabinet Weterynaryjny
Dobrowolski T. S.C.
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia Dla
Zwierząt Kado
Mirosław
Przychodnia
Weterynaryjna Centaur
Canvet
Canvet
Gabinet weterynaryjny
"PIOWET"
Gabinet Weterynaryjny
Mastervet S.C.
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Monika Stachura
Przychodnia
Weterynaryjna EkoWet
Lecznica
Weterynaryjna
Lecznica
Weterynaryjna
Szmaragdowa
4A
20-570
LUBLIN
Szmaragdowa
4A
20-570
LUBLIN
Tumidajskiego
2
20-247
LUBLIN
Turkusowa
20 lok. U4 20-572
Lublin
Tymiankowa
7
20-542
LUBLIN
Sudecka
126
20-867
Lublin
Częstochowska
47b
42-700
Lubliniec
św. Anny
15
42-700
Lubliniec
Poznańska
Xx-Lecia
Jaśkiewicza
Ogrodowa
51
54
3
1
68-300
68-300
59-600
59-600
Lubsko
Lubsko
Lwówek Śląski
Lwówek Śląski
Partyzantów
14
59-600
Lwówek Śląski
Zamojska
30
22-437
Łabunie
Nowodworska
93A
05-119
Łajski K/Legionowa
Konopnickiej
16
37-100
Łańcut
Piłsudskiego
Piłsudskiego
40
40
37-100
37-100
Łańcut
Łańcut
Wiklinowa
7
21-010
Łęczna
18 Stycznia
4
99-100
Łęczyca
Konopnicka
11A
99-100
Łęczyca
1 Maja
24
68-208
ŁĘKNICA
Rolna
18A
73-150
Łobez
Dobra
13
05-092
Łomianki
Dobra
13
05-092
Łomianki
40
Lecznica
Weterynaryjna
Lecznica
Weterynaryjna
Usługi Weterynaryjna
Elżbieta ZalewskaKsiążek
Usługi Weterynaryjna
Elżbieta ZalewskaKsiążek
Leończak Marek
Lecznica dla Zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
Cztery Łapy
Gabinet Weterynaryjny
Cztery Łapy
Karpiński Janusz
Lecznica dla Zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
Zwierzak Anna
Stypułkowska
Alfa Gabinet
Weterynaryjny Sylwia
Rutkowska
Oaza Lecznica dla
Zwierząt Adam
Ołdziejewski
Filemon Gabinet
Weterynaryjny Piotr
Tomaszewski
VET-SERVICE
Przychodnia
Weterynaryjna
Popławscy S.C.
Gabinet Weterynaryjny
Na Górkach S. C.
Justyna Rosa Łukasz
Kociołek Tomasz
Roksela
Gabinet Weterynaryjny
Na Górkach S. C.
Justyna Rosa Łukasz
Kociołek Tomasz
Roksela
Gabinet Weterynaryjny
Na Górkach S. C.
Justyna Rosa Łukasz
Kociołek Tomasz
Roksela
Przychodnia
Weterynaryjna Mops
Przychodnia
Weterynaryjna Mops
Agar Lecznica dla
Zwierząt Andrzej
Dobra
13
05-092
Łomianki
Dobra
13
05-092
Łomianki
Prof. Brzósko
4
05-092
Łomianki
Prof. Brzósko
4
05-092
Łomianki
Hipokratesa
4
18-400
Łomża
Hipokratesa
7
18-400
Łomża
Hipokratesa
7
18-400
Łomża
Krótka
14
18-400
Łomża
Księżnej Anny
27 lok. 11
18-400
Łomża
Polowa
15 lok. 75
18-400
Łomża
Wojska Polskiego
129
18-400
Łomża
Wyszyńskiego
6 l. 39
18-400
Łomża
Tysiąclecia
11
Państwa Polskiego
08-200
Łosice
Starościńska
5B
99-400
Łowicz
Zagórska
4
99-400
Łowicz
Zagórska
4
99-400
Łowicz
Zagórska
4
99-400
Łowicz
al. Piłsudskiego
7
90-368
Łódź
al. Piłsudskiego
7
90-368
Łódź
al. Wyszyńskiego
65
94-047
Łódź
41
Adamowski
Gabinet Weterynaryjny
Żyrafa Przychodnia Dla
Zwierząt M. Kujawska,
W Witczak S.C.
Żyrafa Przychodnia Dla
Zwierząt M. Kujawska,
W Witczak S.C.
Przychodnia
Weterynaryjna Pupil
Przychodnia
Weterynaryjna Animal
Przychodnia
Weterynaryjna Animal
Przychodnia
Weterynaryjna Animal
Przychodnia
Weterynaryjna Animal
Cztery Łapy S.C. A.
Kajzer A. Korzeniowski
Bernard Lecznica
Weterynaryjna
Bernard Lecznica
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna Animal
Przychodnia
Weterynaryjna Animal
Przychodnia
Weterynaryjna Animal
Pod Koniem Prywatna
Lecznica Dla Zwierząt
Lecznica
Weterynaryjna Fauna
Lecznica
Weterynaryjna Fauna
Przychodnia Dla
Zwierząt Dog
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Emwet
Max-Wet
Gabinet Weterynaryjny
Uszatek
Wierzbowa
Przychodnia
Weterynaryjna
Grzegorz Król
Lecznica Pod Żabką
Lecznica Pod Żabką
Lecznica Pod Żabką
Przychodnia
Weterynaryjna Pod
Żabką
Przychodnia
Beczkowa
6
93-487
Łódź
Białostocka
7G
93-355
Łódź
Białostocka
7G
93-355
Łódź
Biedronkowa
17
91-358
Łódź
Broniewskiego
65
93-258
Łódź
Broniewskiego
65
93-258
Łódź
Broniewskiego
65
93-258
Łódź
Broniewskiego
65
93-258
Łódź
Ciołkowskiego
14
93-510
Łódź
Dąbrowskiego
60
93-208
Łódź
Dąbrowskiego
60
93-208
Łódź
Franciszkańska
91
91-838
Łódź
Franciszkańska
91
91-838
Łódź
Franciszkańska
91
91-838
Łódź
Kopernika
22
90-503
Łódź
Kusocińskiego
76B
94-054
Łódź
Kusocińskiego
76B
94-054
Łódź
Łagiewnicka
97
91-855
Łódź
Łagiewnicka
97
93-032
Łódź
Majowa
1
92-720
Łódź
Maratońska
25
94-102
Łódź
Naruszewicza
12
93-161
Łódź
Pomorska
101
90-225
Łódź
Przybyszewskiego
Przybyszewskiego
Przybyszewskiego
266A
266A
266A
92-313
92-313
92-313
Łódź
Łódź
Łódź
Przybyszewskiego
266A
92-313
Łódź
Przybyszewskiego
266A
92-313
Łódź
42
Weterynaryjna Pod
Żabką
Przychodnia
Weterynaryjna
Pankracy
Gabinet Weterynaryjny
Trop
Gabinet Weterynaryjny
Mops
Podaj Łapę Gabinet
Weterynaryjny
Wardęszkiewicz
Jarosław Lecznica
Weterynaryjna
Pod św. Franciszkiem
Przychodnia dla
Zwierząt
Przychodnia
Weterynaryjna Na
Złotnie
Łukanowski Wiesław
Lecznica Zwierząt
Tomvet Usługi
Weterynaryjne Tomasz
Pawłowski
Gabinet weterynaryjny
Bonifacy
Gabinet Weterynaryjny
"Cztery Łapy"
Vet-Lab Malanów
Sylwestrowicz Tadeusz
Przychodnia
Weterynaryjna
Wyszyński Michał
Lecznica dla Zwierząt
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Malvet
Lek-Wet Gabinet
Weterynaryjny Jakub
Wiktorzak
MarWet Przychodnia
Weterynaryjna Marta
Biernacka Mariusz
Dąbrowski
Gabinet Weterynaryjny
Mar-Vet
Gabinet Weterynaryjny
Pterodaktyl
Gabinet Weterynaryjny
Justyna Szewczyk
Salus Gabinet
Rokicińska
144
92-412
Łódź
Strażacka
11
93-318
Łódź
Wczasowa
18
91-615
Łódź
Więckowskiego
31
90-727
Łódź
Woronicza
1/3
91-030
Łódź
Wschodnia
62
90-266
Łódź
Złotno
41
94-221
Łódź
Kościuszki
53
08-480
Maciejowice
Pułaskiego
23
06-200
Maków Mazowiecki
Przasnyska
31
06-200
Maków Mazowiecki
Białka
349
34-220
Maków Podhalański
Kwiatowa
7
62-709
Malanów
al. Armii Krajowej
107 a
82-200
Malbork
al. Armii Krajowej
107a
82-200
Malbork
al. Armii Krajowej
107A
82-200
Malbork
al. Armii Krajowej
107A
82-200
Malbork
Barzyńskiego
1
82-200
Malbork
1 Maja
44
55-320
Malczyce
Warszawska
14
09-460
Mała Wieś
al. Piłsudskiego
131
05-260
Marki
Błękitna
12
21-002
Marysin
Mąchocice
Kapitulne
66
26-001
Masłów
Mędrzechów
225
33-221
Mędrzechów
Grabówno
14
89-350
Miasteczko
43
Weterynaryjny Paweł
Stypa
Gabinet Weterynaryjny
Saba
Drewniacki Jarosław
S.C. Przychodnia
Weterynaryjna
Mełges Andrzej
Lecznica dla Zwierząt
Przychodnia
Weterynaryjna Piotr
Nowak
Przychodnia
Weterynaryjna Piotr
Nowak
Przychodnia
Weterynaryjna Piotr
Nowak
Lecznica
Weterynaryjna
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Piotr Jagodziński
Anna Buczko Gabinet
Weterynaryjny
Piotr Jagodziński
Gabinet Weterynaryjny
Lek-Vet Gabinet
Weterynaryjny Sara
Skupińska
Lecznica
Weterynaryjna Lek-Vet
Kazimierz Wiśnicki
Lecznica
Weterynaryjna Lek-Vet
Kazimierz Wiśnicki
Machnicki Remigiusz
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Klinika Weterynaryjna
Klinka Dla Zwierząt
Teodorowscy
Gabinet Weterynaryjny
Magwet Jadwiga
Magusiak
Gabinet Weterynaryjny
Magwet Jadwiga
Magusiak
Gabinet Weterynaryjny
Astra
ARDVET PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
RYSZARD TRZECIAK
Przychodnia
Weterynaryjna Dla
Krajeńskie
Długa
8
77-200
Miastko
Szkolna
1
77-200
Miastko
Górna
28
32-091
Michałowice
Konopnickiej
17A
32-200
Miechów
Marii Konopnickiej 17A
32-200
Miechów
Marii Konopnickiej 17A
32-200
Miechów
Wiejska
6
21-560
Miedzyrzecz
Podlaski
Kardynała Stefana
Wyszyńskiego
6C/4
64-400
Międzychód
Szpitalna
2E/8
64-400
Międzychód
Wyszyńskiego
64-400
Międzychód
Wyszyńskiego
64-400
Międzychód
Brzeska
46
21-560
Międzyrzec Podlaski
Brzeska
46
21-560
Międzyrzecz
Podlaski
Brzeska
46
21-560
Międzyrzecz
Podlaski
Kolejowa
7 lok. 1
72-500
Międzyzdroje
Kolejowa
Żwirki i Wigury
7
5
72-200
43-190
Międzyzdroje
Mikołów
Żwirki i Wigury
5
43-190
Mikołów
Polska
11
56-300
Milicz
Polska
11
56-300
Milicz
Miłocin
207
36-062
Miłocin
Chełmońskiego
33
05-300
Mińsk Mazowiecki
Gen.
Popławskiego
7
05-300
Mińsk Mazowiecki
44
Małych Zwierząt
Przychodnia
Weterynaryjna Na
Skraju
Przychodnia
Weterynaryjna Amivet
Agnieszka Miłkowska
Chiron Gabinet
Weterynaryjny Filip
Pawłowski
Centrum
Weterynaryjne Centaur
Gabinet Weterynaryjny
Kando w Mogilanach
Lek. Wet. Karolina
Miechowska Wojciech
Polak S.C.
Gabinet Weterynaryjny
Emwet
Gabinet Weterynaryjny
Emwet
Pupil Gabinet
Weterynaryjny Edyta
Pająk
Gabinet Weterynaryjny
Trio-Vet 1
Centaurus Usługi
Weterynaryjne Jakub
Gilowski
Gabinet Cor-Vet
Przychodnia
Weterynaryjna VitaWet
Pro Animali
Pro Animali
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Lecznica
Weterynaryjna Awet
Centrum Zdrowia
Zwierząt Silvet
Karolina Koc Gabinet
Weterynaryjny
Animal-Centrum
Gabinet Weterynaryjny
S.C. A. Janikowski J.
Furman
Przychodnia Vetmedica
Przychodnia Vetmedica
Przychodnia
Weterynaryjna Wetica
S.C
Michał Trzebiatowski
Topolowa
4 Lok 6
05-300
Mińsk Mazowiecki
Zgoda
20
05-300
Mińsk Mazowiecki
Długa
20 Lok. 9
06-500
Mława
Mikołaja
Kopernika
14C
06-500
Mława
Parkowa
12
32-031
Mogilany
Białostocka
4/6
19-100
Mońki
Białostocka
4/6
19-100
Mońki
Kujawska
10 lok. 26
14-300
Morąg
Szpitalna
11/1
14-300
Morąg
Długa
1
62-050
Mosina
Kozubszczyzna
37
21-030
Motycz
Królewiecka
15
11-700
Mrągowo
Łąkowa
Łąkowa
1B
1B
11-700
11-700
Mrągowo
Mrągowo
Szkolna
4/10
11-100
Mrągowo
Szkolna
4/10
11-100
Mrągowo
Orkana
38
34-730
Mszana Dolna
Krakowska
4
41-400
Mysłowice
Polna
21 A
42-300
Myszków
Sikorskiego
24
42-300
Myszków
Dąbrowskiego
Dąbrowskiego
60D
60D
32-400
32-400
Myślenice
Myślenice
Kajetany Rolna
103
05-830
Nadarzyn
Mszczonowska
20
05-830
Nadarzyn
45
Szymański Konrad
Lecznica dla Zwierząt
Ołtarzewska Dorota
Lecznica dla Zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
Zakład Usług
Weterynaryjnych
Zakład Usług
Weterynaryjnych
Gabinet Weterynaryjny
Kochane Zwierzaki
Gabinet Weterynaryjny
Vet-Service Lek. Wet.
Łukasz Ocharski
Gabinet Weterynaryjny
Rosvet
Przychodnia
Weterynaryjna
Gabinet Weterynaryjny
Przychodnia
weterynaryjny AMIGOVET S.C. Jacek
Kopczyński i Joanna
Kopczyńska
Przychodnia
weterynaryjny AMIGOVET S.C. Jacek
Kopczyński i Joanna
Kopczyńska
Lekarz Wet. Rafał
Belniak - Gabinet
Weterynaryjny
Szymczyk Mirosław
Lecznica dla Zwierząt
Przychodnia
Weterynaryjna
Gabinet Weterynaryjny
Stan-Vet
Lecznica
Weterynaryjna
Lecznica
Weterynaryjna
Gabinet Weterynaryjny
Dan-Vet
Gabinet Weterynaryjny
Alfawet
Gabinet Weterynaryjny
Alfawet
Przychodnia
Weterynaryjna El-Wet
Opiela Kazimierz
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Wethelp
Przychodnia
Weterynaryjna Lek.
Mszczonowska
20
05-830
Nadarzyn
Narcyzowa
12
05-830
Nadarzyn
Mrotecka
32
89-100
Nakło nad Notecią
1 Maja
9
46-100
Namysłów
1 Maja
9
46-100
Namysłów
Makowa
9
46-100
Namysłów
Stawowa
7
46-100
Namysłów
Pilłsudskiego
7
05-190
Nasielsk
Warszawska
101
05-190
Nasielsk
Limanowskiego
1A
13-100
Nidzica
Sprzymierzonych
2
Nidzica
Sprzymierzonych
2
Nidzica
Krzak
94
22-413
Nielisz
Krasienin Kolonia
16
21-025
Niemce
Krasienin Kolonia
16
21-025
Niemce
Opolska
4
49-100
Niemodlin
Bohaterów Getta
7
32-005
Niepołomice
Bohaterów Getta
7
32-005
Niepołomice
Stefana Batorego
5
32-005
Niepołomice
Jana Kazimierza
105
05-126
Nieporęt
Jana Kazimierza
105
05-126
Nieporęt
Sosnowa
2
83-404
Nowa Karczma
Armii Krajowej
13
57-400
Nowa Ruda
Jeziorna
1A
57-400
Nowa Ruda
os. XXX-lecia
28
57-402
Nowa Ruda
46
Wet. Marek Opiela
Przychodnia
Weterynaryjna Lek.
Wet. Marek Opiela
Łukasz Cieśla Gabinet
Weterynaryjny Psia
Kość
Łukasz Cieśla Gabinet
Weterynaryjny Psia
Kość
Gabinet Weterynaryjny
Psia Kość
Gabinet Weterynaryjny
Rafał Chalimoniuk
As S.C. Gabinet
Weterynaryjny
Gabriela i Bartosz Tuz
Gabinet Weterynaryjny
As
os. XXX-lecia
28
57-402
Nowa Ruda
Kielecka
25
26-006
Nowa Słupia
Kielecka
25
26-006
Nowa Słupia
Kielecka
25
26-006
Nowa Słupia
Kościuszki
24c
67-100
Nowa Sól
Królowej Jadwigi
24 lok. 4
67-100
Nowa Sól
Królowej Jadwigi
24/4
67-100
Nowa Sól
2 (W
Pasażu)
67-100
Nowa Sól
Kmicica
1
09-410
Wojska Polskiego
56
13-300
Sadowa
2
13-300
Tysiąclecia
46e
13-300
Nowe Miasto
Lubawskie
Poznańska
41
63-040
Nowe Miasto nad
Wartą
Kościuszki
21
72-200
Nowogard
Gabinet Weterynaryjny Rynek
26
66-010
Gabinet Weterynaryjny
Przychodnia
Weterynaryjna MedVet
Przychodnia
Weterynaryjna MedVet
Centrum Zdrowia
Zwierząt Marta I
Dariusz Traczyk
Przychodnia
Weterynaryjna
Centrum Zdrowia
Zwierząt Marta I
Dariusz Traczyk
Przychodnia
Weterynaryjna
Herman Gabinet
Weterynaryjny Marek
Szostek
Lecznica
Sikorskiego
24
82-100
Jana Nałęcza
37
05-100
Nowy Dwór
Mazowiecki
Jana Nałęcza
37
05-100
Nowy Dwór
Mazowiecki
Okulickiego
9
05-101
Nowy Dwór
Mazowiecki
Okulickiego
9
05-101
Nowy Dwór
Mazowiecki
Barbackiego
24 a/1
33-300
Nowy Sącz
Dojazdowa
3
33-300
Nowy Sącz
Gabinet Weterynaryjny Wrocławska
Madej Jan Gabinet
Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Przychodnia
Weterynaryjna Kubuś
Przyborowska Renata
Urszula Lecznica
Weterynaryjna
Gabinet dla Zwierząt
Roman Robak
Truszyński Zdzisław
Lecznica dla Zwierząt
Nowe Gulczewo
gm. Słupno
Nowe Miasto
Nowe Miasto
Lubawskie
Nowogród
Bobrzański
Nowy Dwór Gdański
47
Weterynaryjna Serwin
Lecznica
Weterynaryjna Serwin
Lecznica
Weterynaryjna Serwin
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Majka Agnieszka
Gabinet Weterynaryjny
Vet Servis Agnieszka
Wiśniewicz Wiktor
Gabinet Weterynaryjny
Przychodnia
Weterynaryjna
Bernardyn
Przychodnia
Weterynaryjna
Bernardyn
Przychodnia
Weterynaryjna
Bernardyn
Gabinet Weterynaryjny
S.C. Ewa Jędrzejewska,
Wiesław Turniak
Dojazdowa
3
33-300
Nowy Sącz
Dojazdowa
3
33-300
Nowy Sącz
Lwowska
Nawojowsk
103
40
33-300
33-300
Nowy Sącz
Nowy Sącz
pl. Chopina
7/1
64-300
Nowy Tomyśl
Basztowa
5
38-230
Nowy Żmigród
Lelewela
2
48-300
Nysa
Lelewela
2
48-300
Nysa
Lelewela
2
48-300
Nysa
Racławicka
1
48-300
Nysa
1
64-600
Oborniki
8b
64-600
Oborniki
29
55-100
Oborniki Śląskie
43
42-440
Ogrodzieniec
80
42-440
Ogrodzieniec
29/2A
19-400
Olecko
3F
56-400
Oleśnica
4B
56-400
Oleśnica
4B
56-400
Oleśnica
46
10-229
Olsztyn
9/41
10-685
Olsztyn
9
10-685
Olsztyn
1/26
10-693
Olsztyn
40A
10-686
Olsztyn
Marii Marii
Gabinet Weterynaryjny
SklodowskiejRobert Grzesiak
Curie
Obornickie Centrum
Młyńska
Weterynaryjne
Gajowczyk Marek
Wrocławska
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Słowackiego
Biały Kruk
Gabinet weterynaryjny
Kościuszki
"HABABA"
Perro Y Gato
al. Zwycięstwa
Gabinet Weterynaryjny
4 Łapy Lekarz
Kazimierza
Weterynarii Krzysztof
Wielkiego
Bielicki
Prak-Vet Gabinet
Ogrodowa
Weterynaryjny
Prak-Vet Gabinet
Ogrodowa
Weterynaryjny
Dog-Med Przychodnia
al. Wojska
Weterynaryjna Jerzy
Polskiego
Ibron
Tworkowski Bogusław
Przychodnia
Barcza
Weterynaryjna
Przychodnia
Barcza
Weterynaryjna
Pazur Gabinet
Weterynaryjny Michał Berlinga
Gesek
Gabinet Weterynaryjny Boeniga
48
Altadent
Vet-Groom Gabinet
Weterynaryjny Teresa
Żurawiecka
Przychodnia
weterynaryjna Help
Przychodnia
Weterynaryjna Help
Piórek Ryszard Klinika
Weterynaryjna
Pełczyński Jacek
Lecznica
Weterynaryjna
Vet Com Sp. z o.o.
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Vet-Com Sp. Z O.O.
Gabinet Weterynaryjny
Garfield
Przychodnia
Weterynaryjna Dr Wet.
Mirosław Obijalski
Olwet
Olwet
Olwet
Olwet
Olwet
Przychodnia
Weterynaryjna 4 Łapy
S.C. Magdalena
Kowalewska, Grzegorz
Załuska
Przychodnia
Weterynaryjna 4 Łapy
S.C. Magdalena
Kowalewska, Grzegorz
Załuska
Gabinet weterynaryjny
VetHELP
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Weterynaryjne
Centrum Zdrowia Lew
Łapka S.C. Gabinet
Weterynaryjny Izabela
Mariańska Daniela
Przeorska
'Łapka' S.C
Gabinet Weterynaryjny
FUTRZAK lek. wet.
Katarzyna Karczewska
Boenigka
12a
10-686
Olsztyn
Boenigka
40a
10-686
Olsztyn
Boenigka
40A
10-686
Olsztyn
Gębika
2
10-691
Olsztyn
Herdera
7 lok. 8
10-691
Olsztyn
Jagiellońska
71
10-237
Olsztyn
Jagiellońska
71
10-237
Olsztyn
Krasickiego
13
10-691
Olsztyn
Księcia Witolda
17
10-067
Olsztyn
Lubelska
Lubelska
Lubelska
Lubelska
Lubelska
16
16
16
16
16
10-404
10-404
10-404
10-404
10-404
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Mazowiecka
11/1A
10-699
Olsztyn
Mazowiecka
11/1A
10-699
Olsztyn
Murzynowskiego
8
10-684
Olsztyn
Wiecherta
27A
10-691
Olsztyn
Wiecherta
27A
10-691
Olsztyn
Wiecherta
27A
10-691
Olsztyn
Wilczyńskiego
26
10-686
Olsztyn
Żeromskiego
23A
10-354
Olsztyn
Żeromskiego
234A
10-354
Olsztyn
Laszki 9
1a
10-687
Olsztyn
49
Gabinet Weterynaryjny
Pantavet
Gabinet Weterynaryjny
Pantavet
Lek Agra S.C Gabinet
Weterynaryjny Ewa
Nowak Krzysztof
Nowak
Gabinet Weterynaryjny
Giggoła J. Goralik E.
Lecznica dla Zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Agrivet
Gabinet Weterynaryjny
Łukasz Ciach
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Agavet
Gabinet Weterynaryjny
Eden
Gabinet Weterynaryjny
Eden
Alfawet Gabinet
Weterynaryjny A.
Rejman- Waś, J.
Badera-Piestrak S.C.
Gabinet Weterynaryjny
Kolonia Gosławicka
Praktyka
Weterynaryjna Opole
Gabinet Weterynaryjny
Twój Przyjaciel-Wet
Przychodnia
Weterynaryjna Eden
Lecznica
Weterynaryjna Lekarz
Weterynarii Mirosław
Tarka
Lecznica
Weterynaryjna Lekarz
Weterynarii Mirosław
Tarka
Przychodnia
Weterynaryjna
Dziedziak&Iwaszkiewicz
Lecznica
Weterynaryjna Na
Wiejskiej S.C.
Lecznica
Chopina
23
11-015
Olsztynek
Chopina
23
11-015
Olsztynek
Świerczewskiego
2
11-015
Olsztynek
3 Maja
12
55-200
Oława
Janowskiego
14
55-200
Oława
Janowskiego
4
55-200
Oława
Lechonia
1
55-200
Oława
Lechonia
1
55-200
Oława
pl. K.
Szymanowskiego
17
55-200
Oława
Konopnickiej
23
64-330
Opalenica
Kościuszki
28
27-500
Opatów
Partyzantów
32
27-500
Opatów
Partyzantów
46
27-500
Opatów
Chabrów
58
45-221
Opole
Chabrów
58
45-221
Opole
Grota Roweckiego 16
45-256
Opole
Grudzicka
47
45-440
Opole
Jankowskiego
18-20
45-269
Opole
Orląt Lwowskich
2-4
45-371
Opole
Słowackiego
6
45-364
Opole
Strzelców
Bytomskich
5OF
45-084
Opole
Strzelców
Bytomskich
5OF
45-084
Opole
Szarych Szeregów
11
45-286
Opole
Wiejska
120
45-303
Opole
Wiejska
120
45-303
Opole
50
Weterynaryjna Na
Wiejskiej S.C.
Lecznica
Weterynaryjna Na
Wiejskiej S.C.
Gabinet Weterynaryjny
S.C. Lekarz Weterynarii
J. W. Starczewscy
Gabinet Weterynaryjny
S.C. Lekarz Weterynarii
J. W. Starczewscy
Przychodnia
weterynaryjna EDEN
Przychodni
Weterynaryjnej
Bonifacy
Klinika Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Omniwet Lek. Wet.
Aleksander Tabacki
Multivet
Lek. Wet. Sylwia Luranc
Gabinet Weterynaryjny
Amicus
Amicus S.C. Gabinet
Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Amicus
Animal Centrum
Przychodnia
weterynaryjna
GABINET
WETERYNARYJNY
KATARZYNA SZYMCZYK
Przychodnia
Weterynaryjna Puma
Lek. Wet. Tomasz
Rzepka
Przychodnia
Weterynaryjna Puma
Przychodnia
Weterynaryjna Puma
Lecznica
Weterynaryjna
Lecznica
Weterynaryjna
Lecznica
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna Trio-Vet
Gabinet Weterynaryjny
Lek. Wet. Mariusz
Kuras
Gabinet Weterynaryjny
Khayman
Wiejska
120
45-303
Opole
Wrocławska
170
45-836
Opole
Wrocławska
170
45-836
Opole
Bielska
19
45-401
Opole
Niemodlińska
63
45-864
Opole
Powstańców
7
43-180
Orzesze
Św. Wawrzyńca
12A
43-180
Orzesze
Polna
10
12-250
Orzysz
Karolina
5
32-608
Osiek
Piłsudskiego
98
55-120
Osolin
Piłsudskiego
98
55-120
Osolin
Głowackiego
29
07-410
Ostrołęka
Piłsudskiego
36A
07-400
Ostrołęka
11 Listopada
3 lok. 10
27-400
Ostrowiec
Świętokrzyski
11 Listopada
3/10
27-400
11 Listopada
3/10
27-400
21C
14-100
Ostróda
21C
14-100
Ostróda
21C
14-100
Ostróda
pl. 1000-Lecia
6/3
14-100
Ostróda
Stępowskiego
14A
14-100
Ostróda
Kilińskiego
2/4
07-300
Ostrów Mazowiecka
Adama
Mickiewicza
Adama
Mickiewicza
Adama
Mickiewicza
Ostrowiec
świętokrzyski
Ostrowiec
świętokrzyski
51
Gabinet Weterynaryjny
Roman
Szarafiński&Arkadiusz
Oniszk
Gabinet Weterynaryjny
Roman
Szarafiński&Arkadiusz
Oniszk
Kędzierski Bogdan
Kędzierski Paweł
Gabinet Weterynaryjny
Szymon Bogucki
Gabinet Weterynaryjny
Katarzyna i Adam
Szubert S.C.
Przychodnia
Weterynaryjna Labek
Katarzyna I Adam
Szubert S.C
Przychodnia
Weterynaryjna Labek
Katarzyna I Adam
Szubert S.C
Dro-Wet Gabinet
Weterynaryjny Paweł
Droździuk
Milwet Gabinet
Weterynaryjny Emilia
Maciuszek
Usługi Weterynaryjne
Usługi Weterynaryjne
Leczenie I Profilaktyka
Zwierząt Lekarz
Weterynarii Krzysztof
Magierowski
Gabinet weterynaryjny
Franciszkańska
Gabinet Weterynaryjny
Zoocentrum
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna Żbik
Gabinet Weterynaryjny
Lek. Wet. Anna ZymekKułak
Przychodnia
Weterynaryjna
Gabinet Weterynaryjny
Przychodnia
Weterynaryjna Fitowed
Lecznica Dla Zwierząt
Amicus
Lecznica
Weterynaryjna Paweł
Szymański
Płk. Karola Piłata
19
07-300
Ostrów Mazowiecka
Płk. Karola Piłata
19
07-300
Ostrów Mazowiecka
Grabowska
28a
63-400
Leduchowskiego
57
63-400
Wrocławska
146A
63-400
Ostrów
Wielkopolski
Wrocławska
146A
63-400
Ostrów Wlkp.
Wrocławska
146A
63-400
Ostrów Wlkp.
Ostrówek-Kolonia
87a
21-102
Ostrówek
Goraszowice
13
48-385
Otmuchów
Grunwaldzka
18
48-385
Otmuchów
Grunwaldzka
18
48-385
Otmuchów
Franciszkańska
5
05-805
Otrębusy
Kołłataja
56
05-400
Otwock
Kościelna
3A
05-400
Otwock
Staszica
22
05-400
Otwock
Korczaka
8/13
46-040
Ozimek
Kierbedzia
1
05-850
Ożarów Mazowiecki
Strażacka
1B
05-850
Ożarów Mazowiecki
Grota Roweckiego 24/2
95-200
Pabianice
Mokra
29
95-200
Pabianice
Moniuszki
65
95-200
Pabianice
Ostrów
Wielkopolski
Ostrów
Wielkopolski
52
Lecznica
Weterynaryjna Paweł
Szymański
Przychodnia
Weterynaryjna Pies
Kudłaty
Przychodnia
Weterynaryjna Podaj
Łapę
Przychodnia
Weterynaryjna
Vetmedic
Przychodnia
Weterynaryjna
Vetmedic
Przychodnia
Weterynaryjna Felis
Hatamnejad Dariusz
Gabinet Weterynaryjny
Przychodnia
Weterynaryjna S.C. R.
Michałowski A
Wróblewski, J. Szwaj
Przychodnia
Weterynaryjna S.C. R.
Michałowski A
Wróblewski, J. Szwaj
Przychodnia
Weterynaryjna S.C. R.
Michałowski A
Wróblewski, J. Szwaj
Szczesny Stanisław
Gabinet Weterynaryjny
Wszystko Dla Zwierząt.
Gabinet Weterynaryjny
Marzena Kuchta
Gabinet Weterynaryjny
Bemavet S.C. Gabinet
Weterynaryjny
Kamińska Zapaśnik
Gabinet Weterynaryjny
Bemavet
Gabinet Weterynaryjny
Bemavet
Gabinet Weterynaryjny
Bemavet
Gabinet Weterynaryjny
Przychodnia
Weterynaryjna
Sylwester Zając
Nakonieczny Piotr
Stawikowski Tomasz
S.C. Lecznica
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Moniuszki
65
95-200
Pabianice
Moniuszki
139
95-200
Pabianice
Piotra Skargi
59
95-200
Pabianice
Traugutta
2
95-200
Pabianice
Traugutta
2
95-200
Pabianice
Kościuszki
83
98-330
Pajęczno
Sienkiewicza
6
98-330
Pajęczno
Parkowa
4
21-200
Parczew
Parkowa
4
21-200
Parczew
Parkowa
4
21-200
Parczew
Polna
3a
14-400
Pasłęk
Górnicza,
Pawilon
15
44-250
Pawłowice
Agatowa
5
05-500
Piaseczno
Grochowskiego
1 lok. 52
05-500
Piaseczno
Grochowskiego
1/52
05-500
Piaseczno
Grochowskiego
1/52
05-500
Piaseczno
Grochowskiego
1/52
05-500
Piaseczno
Kościuszki
2
05-500
Piaseczno
Łabędzia
23
05-500
Piaseczno
Młynarska
23 lok. 57
05-500
Piaseczno
Szkolna
24 Lok. 4
05-500
Piaseczno
53
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Gabinet Weterynaryjny
Cztery Łapy
Gabinet Weterynaryjny
Cztery Łapy
Gabinet Weterynaryjny
Pupil
Veterinus S.C. Gabinet
Weterynaryjny
Przychodnia
Weterynaryjna Boli
Łapka
Przychodnia Dla
Zwierząt
Przychodnia Dla
Zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
Garo
Matvet Gabinet
Weterynaryjny Sylwia
Sobczuk
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Arkas
Gabinet Weterynaryjny
Przychodnia
Weterynaryjna Specvet
Małgorzata i Piotr
Wróbel Sp.j.
Przychodnia
Weterynaryjna Specvet
Małgorzata i Piotr
Wróbel Sp.j.
Przychodnia
Weterynaryjna
Matuszewski Jarosław
Gabinet Weterynaryjny
Usługi Weterynaryjne
Klaudia Szymanowska
Gabinet Weterynaryjny
Animals
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Grzegorz Sychowski
Przychodnia
Weterynaryjna Amigo
Przychodnia
Weterynaryjna
Centrum Zdrowia
Zwierząt
Przychodnia
Weterynaryjna
Szkolna
24 Lok. 4
05-500
Piaseczno
Szkolna
24 Lok. 4
05-500
Piaseczno
Elizy Orzeszkowej
38
05-820
Piastów
Elizy Orzeszkowej
38
05-820
Piastów
Skorupki
5A
05-820
Piastów
Łowicka
11
99-120
Piątek
Bp. Nankera
156
41-949
Piekary Śląskie
Gen. Maczka
13
41-943
Piekary Śląskie
Gen. Maczka
13
41-943
Piekary Śląskie
Karola Miarki
23
41-940
Piekary Śląskie
Bolesławiecka
18a /i/ m.
59-930
1
Pieńsk
Kościuszki
26
58-250
Pieszyce
Wielopole
34
44-145
Pilchowice
Grodzka
12
39-220
Pilzno
Kazimierza
Wielkiego
17 lok. U1 64-920
Piła
Kazimierza
Wielkiego
17 lok. U1 64-920
Piła
Ludowa
17
64-920
Piła
Lutycka
61
64-920
Piła
Mieszka I
17
64-920
Piła
Śniadeckich
94
64-920
Piła
Batalionów
Chłopskich
83
28-400
Pińczów
Podemłynie
14
28-400
Pińczów
Belzacka
97
97-300
Piotrków
Trybunalski
Daniłowskiego
14
97-300
Piotrków
Trybunalski
Polna
72
97-300
Piotrków
Trybunalski
54
Łukasz Masłowski
Rzemieślnicza
Gabinet Weterynaryjny
Zet-Wet S.C. Zbigniew
Rzemieślnicza
Skrzek Michał Skrzek
97-300
26
97-300
8/18
97-300
Młynarska
1
21-530
Piszczac
Krakowska
131
33-350
Piwniczna Zdrój
Kazimierza
Wielkiego
3
63-300
Pleszew
Rzuchowa
315
33-114
Pleśna
Grunwaldzka
552
62-064
Plewiska
Grunwaldzka
552
62-064
Plewiska
Skryta
9
62-064
Plewiska gm.
Komorniki
Stare Targowisk
3
63-300
Plszew
al. Armii Krajowej
1a paw.
12
09-400
Płock
al. Piłsudskiego
31
09-407
Płock
Armii Krajowej
1A/12
09-410
Płock
Hubalczyków
6
09-409
Płock
Hubalczyków
6
09-409
Płock
Hubalczyków
6
09-409
Płock
Hubalczyków
6
09-409
Płock
Piłsudskiego
31
09-407
Płock
Piłsudskiego
31
09-407
Płock
Lipowa
1d
09-100
Płońsk
Płocka
65
09-100
Płońsk
Sportowa
2
09-100
Płońsk
Kaczyńska
6
62-010
Pobiedziska
Bukowa
27
05-807
Podkowa Leśna
3 Maja
16 B
59-100
Polkowice
pl. Uniwersału
17
28-230
Połaniec
Mal Vet Paweł Pokorski Topolowa
Karcz Ryszard Gabinet
Weterynaryjny
Maxivet Justyna
Lenarczyk
Gabinet Weterynaryjny
Kuber Wet
Szaluś Mariusz Lecznica
Zwierząt
Przychodnia
Weterynaryjna Provet
Przychodnia
Weterynaryjna Provet
Animal Service Gabinet
Weterynaryjny
Natalia Stempniak
Filemon
Jar-Wet Lecznica
Weterynaryjna
Marion Lecznica
Weterynaryjna
Gabinet Weterynaryjny
Jar Wet Jerzy Kasztelan
Lecznica Dla Zwierząt
Wibrys
Lecznica Dla Zwierząt
Wibrys
Lecznica Dla Zwierząt
Wibrys
Przychodnia
Weterynaryjna Wibrys
Gabinet Weterynaryjny
Marion
Gabinet Weterynaryjny
Marion
Vetporadnia Gabinet
Weterynaryjny
Agnieszka Lisińska
Gabinet Weterynaryjny
Jan-Vet
Piekarz Sławomir
Gabinet Weterynaryjny
Górniak Paweł Usługi
Weterynaryjne
Przychodnia
Weterynaryjna Maria
Morawska
Psy i Koty Gabinet
Weterynaryjny Jacek
Turniec
Gabinet Weterynaryjny
Piotrków
Trybunalski
Piotrków
Trybunalski
Piotrków
Trybunalski
26
55
Chiron
Kasprzyk Jacek Usługi
Weterynaryjne
Kropacz Jan i Janina
Lecznica dla Zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
Rotiwet S.C. Jarosław
Baran Ireneusz Dubiel
Gabinet Weterynaryjny
Vet-Help
Golec Jakub Golec
Anna Gabinet
Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Albavet Medica
Aleksandra Pomianek
Gabinet Weterynaryjny
Praktyka
Weterynaryjna A Golec
M.Rybski
Gabinet Weterynaryjny
Pluto
Antosik Paweł
Weterynarz
Antosik Paweł
Weterynarz
Gabinet Weterynaryjny
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Praktyka
Weterynaryjna My Pet
Praktyka
Weterynaryjna My Pet
Połanieckiego
Modrzewiowa
4
24-320
Poniatowa
Wielka Puszcza
2
43-353
Porąbka
Chopina
5
42-480
Poręba
Baśniowa
12
60-193
Poznań
Bnińska
40
61-023
Poznań
Galileusza
8
60-142
Poznań
Kopanina
3
60-105
Poznań
Marcelińska
100/202
60-324
Poznań
os. Jagiellońskie
77
61-217
Poznań
os. Jagielońskie
77
61-217
Poznań
os. Jagielońskie
77
61-217
Poznań
os. Oświecenia
4A
61-205
Poznań
os. Polan
32
61-249
Poznań
os. Polan
32
61-249
Poznań
os. Polan
32
61-249
Poznań
os. Tysiąclecia
30
61-255
Poznań
os. Tysiąclecia
30
61-255
Poznań
104
61-670
Poznań
104
61-670
Poznań
104
61-670
Poznań
105
60-648
Poznań
41
60-814
Poznań
27c
46-320
Praszka
102
46-320
Praszka
102
46-320
Praszka
os. Wichrowe
Wzgórze Pawilon
os. Wichrowe
Gabinet Weterynaryjny
Wzgórze Pawilon
os. Wichrowe
Gabinet Weterynaryjny
Wzgórze Pawilon
Gabinet Weterynaryjny
Piątkowska
Katarzyna Gryglewska
Specjalistyczna
Przychodnia Dla
Zwierzyniecka
Zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
Amicus S.C. Agnieszka
Kościuszki
Szremska Magdalena
Gołąb
Kejna Maria i Bogusław
Warszawska
Lecznica dla Zwierząt
Maria Kejna Gabinet
Warszawska
Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
56
Przychodnia
Weterynaryjna
Prażmów
Przychodnia
Weterynaryjna VetKart Bogumił
Kowalkowski
Gabinet Weterynaryjny
Reksio
Docvet Gabinet
Weterynaryjny
Katarzyna Sobieraj
Gabinet Weterynaryjny
Docvet
Gabinet Weterynaryjny
Docvet
Jolanta StudzińskaPaczuska Przychodnia
Weterynaryjna S.C.
Jolanta StudzińskaPaczuska Przychodnia
Weterynaryjna S.C.
Jolanta StudzińskaPaczuska Przychodnia
Weterynaryjna S.C.
Jolanta StudzińskaPaczuska Przychodnia
Weterynaryjna S.C.
Krzyżewski Waldemar
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Supervet
Gabinet Weterynaryjny
Cyryl
Gabinet Weterynaryjny
Medika Wet
Cwalina Mieczysław
Usługi Weterynaryjne
Gabinet Weterynaryjny
Amigo
Przychodnia
Weterynaryjna
Centrum Małych
Zwierząt S.C.
Max Lecznica dla
Zwierząt Marek Głubisz
Lecznica
Weterynaryjna Dla
Psów I Kotów
Lecznica
Weterynaryjna Dla
Psów I Kotów
Przychodnia
Weterynaryjna Amor
Gabinet Weterynaryjny
Hau-Miau Damian
Czołchańskiego
4
05-505
Prażmów
Kartuska
51A
83-300
Prokowo gm.
Kartuzy
Korzeniowskiego
36
83-000
Pruszcz Gdański
3 Maja
23
05-800
Pruszków
3 Maja
23
05-800
Pruszków
3 Maja
23
05-800
Pruszków
Gordziałkowskiego 5
05-800
Pruszków
Gordziałkowskiego 5
05-800
Pruszków
Gordziałkowskiego 5
05-800
Pruszków
Gordziałkowskiego 5
05-800
Pruszków
Gdańska
5
06-300
Przasnysz
Kolejowa
39D
06-300
Przasnysz
Mazowiecka
26
06-300
Przasnysz
1 Maja
1
55-100
Przebnica
Wierzbowska
22
97-570
Przedbórz
Głogowska
15
59-170
Przemków
Adama
Mickiewicza
28
37-700
Przemyśl
Borelowskiego
7
37-700
Przemyśl
Dworskiego
74
37-700
Przemyśl
Dworskiego
74
37-700
Przemyśl
Lwowska
7
37-700
Przemyśl
Opalińskiego
9
37-700
Przemyśl
57
Korbas
Usługi TechnicznoWeterynaryjne ARKAVET Agnieszka
Narożnowska
Abakus Przychodnia dla
Zwierząt Jerzy
Czuchman
Lecznica Dla Małych
Zwierząt
Lecznica Dla Małych
Zwierząt
Anna Duliban-Kisiel
Gabinet Weterynaryjny
Filemon
Pod Św. Hubertem
Gabinet Weterynaryjny
Robert Śliż
Gabinet Weterynaryjny
Szuszu S.C. Katarzyna
Górska Katarzyna
Marzewska
Gabinet Weterynaryjny
Przychodnia
Weterynaryjna
Zwierzaki
Gabinet weterynaryjny
"PIOWET"
Przychodnia
Weterynaryjna Adam
Lipski
Przychodnia
Weterynaryjna Adam
Lipski
Palec Stanisław Lekarz
Weterynarii
Lecznica
Weterynaryjna
Lecznica
Weterynaryjna
Gabinet Weterynaryjny
Przemysław Reichert
Gabinet Weterynaryjny
kam Vet
Blumczyński Tadeusz
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Zoowet-Gabinet
Weterynaryjny
Zoowet-Gabinet
Weterynaryjny
Zoowet-Gabinet
Weterynaryjny
Zoowet-Gabinet
Weterynaryjny
Centrum Zdrowia Dla
Sybiraków
34 lok. 1
37-700
Przemyśl
św. Jana
Nepomucena
1
37-700
Przemyśl
Zamoyskiego
15
37-700
Przemyśl
Zamoyskiego
15
37-700
Przemyśl
Królowej Jadwigi
29
37-200
Przeworsk
Lubomirskich
1b
37-200
Przeworsk
Cieszyńska
17a
43-200
Pszczyna
Dworcowa
20
43-200
Pszczyna
Kilińskiego
3A
43-200
Pszczyna
Brzeziny
42
21-013
Puchaczów
Miotka
1
84-100
Puck
Miotka
1
84-100
Puck
Lubelska
2a
24-100
Puławy
Norwida
22
24-100
Puławy
Norwida
22
24-100
Puławy
Wróblewskiego
16d
24-100
Puławy
Sikorskiego
9
06-100
Pułtusk
3 Maja
2
62-040
Puszczykowo
Wieczorka
26
44-120
Pyskowice
Parkowa
8
09-140
Raciąż
Parkowa
8
09-140
Raciąż
Parkowa
8
09-140
Raciąż
Parkowa
8
09-140
Raciąż
Mysłowicka
16 lok. 9
47-400
Racibórz
58
Zwierząt S.C. Monika
Fita Barbara KołodziejSordyl
Przychodnia
Weterynaryjna
Aleksandra Konieczniak
Gabinet Weterynaryjny
I Sklep Zoologiczny
Animals
Gabinet Weterynaryjny
Davet
Gabinet Weterynaryjny
Kosman
Przychodnia
Weterynaryjna
Pankracy
Przychodnia
Weterynaryjna
Pankracy
Przychodnia
Weterynaryjna
Pankracy
Przychodnia
Weterynaryjna
Pankracy
Przychodnia
Weterynaryjna
Pankracy
Przychodnia
Weterynaryjna
Pankracy
Przychodnia
Weterynaryjna
Pankracy
Przychodnia
Weterynaryjna
Pankracy
Przychodnia
Weterynaryjna
Pankracy
Przychodnia
Weterynaryjna
Pankracy
Przychodnia
Weterynaryjna
Pankracy
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Pupil
Słowackiego
50
47-400
Racibórz
Szewska
5
47-400
Racibórz
Biskupska
14
33-130
Radłów
Czarnoleska
23A/2
26-600
Radom
Maratońska
1/1
26-600
Radom
Maratońska
1/1
26-600
Radom
Maratońska
1/1
26-600
Radom
Maratońska
1/1
26-600
Radom
Maratońska
1/1
26-600
Radom
Maratońska
1/1
26-600
Radom
Maratońska
1/1
26-600
Radom
Maratońska
1/1
26-600
Radom
Maratońska
1/1
26-600
Radom
Maratońska
1/1
26-600
Radom
Maratońska
1/1
26-600
Radom
Słowackiego
Słowackiego
99
99
26-600
26-600
Radom
Radom
Szydłowiecka
20
26-600
Radom
Przychodnia
Weterynaryjna Dla
Psów I Kotów As
Warzywna
20
(Dawna
Wolność
25B)
26-600
Radom
Usługi Weterynaryjne
Michał Klocek
Wolność
25b
26-600
Radom
59
Przychodnia Dla
Zwierząt Animal
Przychodnia Dla
Zwierząt Animal
Gabinet Weterynaryjny
Dog-Wet
Lecznica Dla Zwierząt
S.C.
Avet Gabinet
Weterynaryjny
Sławomir Adamczak
Przychodnia
Weterynaryjna Pro
Animali
Przychodnia
Weterynaryjna Pro
Animali
Radzymińska
Przychodnia
Weterynaryjna Joanna
Persona
Gabinet Weterynaryjny
Przyjaciele
Hau-Miau Gabinet
Weterynaryjny
Dominika Sozoniuk
Usługi Weterynaryjne
Mirkowski Tomasz
Gabinet Weterynaryjny
Przychodnia
Weterynaryjna Frodo
Specjalistyczna
Przychodnia orivet
Mikołajczak Maciej
Usługi Weterynaryjne
Gabinet Weterynaryjny
Reda
GABINET
WETERYNARYJNY
RUBIK MIROSŁAW
Gabinet weterynaryjny
Cztery łapy
Gabinet Weterynaryjny
Rudzkie Centrum
Weterynarii Małych
Zwierząt Kick Rabsztyn
Przychodnia
Weterynaryjna
Pasjovet
Przychodnia
Weterynaryjna
Pasjovet
Vitovet Tomasz
Dziemba
Przychodnia
Weterynaryjna
Wolność
25B
26-610
Radom
Wolność
25B
26-610
Radom
Prymasa Stefana
Wyszyńskiego
85
97-500
Radomsko
Wilsona
21
97-500
Radomsko
Polna
12
88-200
Radziejów
Szymały
9A
41-922
Radzionków
Szymały
9A
41-922
Radzionków
Strzelców
Kaniowskich
10
05-250
Radzymin
Weteranów
56
05-250
Radzymin
św. Brata
Chmielowskiego
7
21-300
Radzyń Podlaski
Bełda
40
19-206
Rajgród
Krótka
3E
05-090
Raszyn
Adama
Mickiewicza
29A
63-900
Rawicz
J.Miedzińskiego
6f/11
63-900
Rawicz
Zacisze
8
63-900
Rawicz
Jaśminowa
11
84-240
Reda
Przemysłowa
5
22-360
Rejowiec
Fabryczna
8
47-208
Reńska Wieś
Akacjowa
1
88-420
Rogowo
Czarnoleśna
17
41-709
Ruda Śląska
Pawła Kubiny
20
41-710
Ruda Śląska
Pawła Kubiny
20
41-710
Ruda Śląska
Żymły
39
41-707
Ruda Śląska
1 Maja
57
41-706
Ruda Śląska
Halemba
60
Przychodnia
Weterynaryjna
Boliłapka Gabinet
Weterynaryjny Tomasz
Szczetyński
Przychodnia
Weterynaryjna Losvet
Przychodnia
Weterynaryjna
Pod Rudym Kocurem
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Jacek Żak
Gabinet Weterynaryjny
Reksio
Gabinet Weterynaryjny
Amicus Gabinet
Weterynaryjny Stefan
Sekulski
Gabinet Weterynaryjny
Lekarz Weterynarz
Michał Sinkiewicz
Świder Zdzisław
Gabinet Weterynaryjny
Lecznica
Weterynaryjna
Gabinet Weterynaryjny
Rypinvet
Gabinet Weterynaryjny
Jamniczek Konrad
Sochacki
Przychodnia Dla
Zwierząt Vet-Medica
Alfavet Przychodnia
Weterynaryjna
ALFAVET Przychodnia
Weterynaryjna
ALFAVET Przychodnia
Weterynaryjna
Canis
Gabinet Weterynaryjny
Na Cztery Łapy
Przychodnia Agama
Przychodnia Agama
Przychodnia Agama
Przychodnia I Szpital
Dla Zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
Gepard
Gabinet Weterynaryjny
Gepard
Przychodnia
Weterynaryjna Arka
Lecznica Labrador
Gabinet weterynaryjny
41-706
Ruda Śląska
Halemba
1 Maja
57
Dębogórska
84 lok. U6 84-230
Rumia
Dębowa
15A/2
84-230
Rumia
Krzyżowa
67
44-200
Rybnik
Mikołowska
42
44-200
Rybnik
Młyńska
26
44-200
Rybnik
Łąkowa
7
62-570
Rychwał
Aleksandra Fredry
3
64-130
Rydzyna
Wolności
7 lok. 1A
64-130
Rydzyna
Grunwaldzka
61a
82-420
Ryjewo
Zielona
1 m. 1
11-520
Ryn
Brzuze
15
87-517
Rypin
Warszawska
26
87-500
Rypin
Bulwarowa
5
35-051
Rzeszów
Graniczna
5A
35-326
Rzeszów
Kotuli
92
35-122
Rzeszów
Kotuli
92
35-122
Rzeszów
Kotuli
92
35-122
Rzeszów
Krajobrazowa
2/3L
35-119
Rzeszów
Lwowska
80
35-301
Rzeszów
Pelczara
Pelczara
Pelczara
6
6
6
35-112
35-112
35-112
Rzeszów
Rzeszów
Rzeszów
Podkarpacka
52
35-083
Rzeszów
Reytana
33
35-328
Rzeszów
Reytana
33
35-328
Rzeszów
Słodka
38C
35-303
Rzeszów
Staszica
Lewakowskiego
15A
2
35-051
35-119
Rzeszów
Rzeszów
61
Doktorek
Przychodnia
Weterynaryjna Animals
S.C. Andrzej Bidas,
Józef Samela
Przychodnia
Weterynaryjna Animals
S.C. Andrzej Bidas,
Józef Samela
Gabinet Weterynaryjny
Fringilla Lecznica dla
Zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Cztery Łapy
Iguana Przychodnia
Weterynaryjna Aneta
Szczurek
Gabinet Weterynaryjny
Provet
Przychodnia Dla
Zwierząt
Przychodnia Dla
Zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
Przychodnia Dla
Zwierząt
Centrum
Weterynaryjne Małych
Zwierząt Przychodnia
Weterynaryjna S.C.
Cwmz Przychodnia
Weterynaryjna S.C.
Cwmz Przychodnia
Weterynaryjna S.C.
Ożarowska
13A
27-600
Sandomierz
Ożarowska
13A
27-600
Sandomierz
Wiejska
34
42-512
Sarnów
Pułtuska
32
05-140
Serock
Zielona
Średnia
1A
10
05-140
89-400
Serock
Sępólno Krajeńskie
Średnia
10
89-400
Sępólno Krajeńskie
Świerczewskiego
2
55-011
Siechnice
Świerczewskiego
40/14
55-011
Siechnice
Graniczna
38
08-119
Siedlce
Graniczna
38
08-119
Siedlce
Janowska
56
08-110
Siedlce
Janowska
100
08-110
Siedlce
Warszawska
140
08-110
Siedlce
Warszawska
140
08-110
Siedlce
Warszawska
140
08-110
Siedlce
Lecznica Dla Zwierząt
Klonowa
9
41-100
Lecznica Dla Zwierząt
Klonowa
9
41-100
Lecznica Dla Zwierząt
Klonowa
9
41-100
Kościelna
67
41-103
Siemianowice
Śląskie
Świętojańska
24
17-300
Siemiatycze
Jana Pawła II
59
98-200
Sieradz
Jana Pawła II
59
98-200
Sieradz
Wł. Reymonta
25
98-200
Sieradz
Gregor Piotr
Przychodnia dla
Zwierząt
Bawet Gabinet
Weterynaryjny Beata
Płotka
Gabinet Weterynaryjny
Jagoda Leyko- Małas
Zwierzyniec
Jagoda Leyko- Małas
Zwierzyniec
Przychodnia
Weterynaryjna Im.
Piotra Tymienieckiego -
Siemianowice
Śląskie
Siemianowice
Śląskie
Siemianowice
Śląskie
62
Lek. Wet. Leśniak Beata
Przychodnia
Weterynaryjna Im.
Piotra Tymienieckiego Lek. Wet. Leśniak Beata
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Lek. Wet. Piotr
Czerwiński
Przychodnia
Weterynaryjna Minus
Przychodnia
Weterynaryjna Minus
Gabinet Weterynaryjny
Sfinks
Przychodnia
Weterynaryjna Dog
Przychodnia
Weterynaryjna Dog
Gabinet Weterynaryjny
Przychodnia
Weterynaryjna
Krzysztof Matarewicz
Cztery Łapy
Przychodnia
Weterynaryjna Michał
Aleksandrowicz
Pręgowane i Łaciate
Gabinet Weterynaryjny
Ewelina Wypych
Pręgowane i Łaciate
Gabinet Weterynaryjny
Ewelina Wypych
Przychodnia
Weterynaryjna Na
Widoku
Gabinet Weterynaryjny
Wł. Reymonta
25
98-200
Sieradz
Topola
Wolbromska
235
27
28-530
31-043
Skalbmierz
Skała
17 stycznia
30
26-110
SkarżyskoKamienna
Podjazdowa
17
26-110
Podjazdowa
17
26-110
Sezamkowa
16
26-110
Żeromskiego
66
26-110
Żeromskiego
66
26-110
Węgierska
8
32-050
SkarżyskoKamienna
SkarżyskoKamienna
SkarżyskoKamienna
SkarżyskoKamienna
SkarżyskoKamienna
Skawina
Sierpecka
78
87-630
Skępe
1 Maja
10A
96-100
Skierniewice
Nowobielańska
45 D
96-100
Skierniewice
Nowobielańska
45 D
96-100
Skierniewice
Nowobielańska
94A
96-100
Skierniewice
pl. Powstańców
Wielkopolskich
4
62-085
Skoki
14
95-002
Skotniki
131/8
60-185
Skórzewo
131/8
60-185
Skórzewo
1-3
76-100
Sławno
1-3
76-100
Sławno
6
76-100
Sławno
61
32-090
Słomniki
61
32-090
Słomniki
Gabinet Weterynaryjny
Barowa
Jużak
Gabinet Weterynaryjny
Poznańska
Bahati
Gabinet Weterynaryjny
Poznańska
Bahati
Jedności
Gabinet Weterynaryjny
Narodowej
Jedności
Gabinet Weterynaryjny
Narodowej
Przychodnia
Weterynaryjna Iwona
Mielczarskiego
Wieczorek-Miranowicz
Rodak M. & Rodak M.
Kościuszki
S.C.
Gabinet Weterynaryjny Prandocin
Liderwet
Wysiołek
63
Gabinet Weterynaryjny
Liderwet
Podlodowski Andrzej
Przychodnia dla
Zwierząt
Przychodnia
Weterynaryjna S. C.
Janusz Gołgowski,
Małgorzata Pilarczyk
Lecznica
Weterynaryjna
Lecznica
Weterynaryjna S.C.
Tygrysek Gabinet
Weterynaryjny Izabela
Stanek
Przychodnia
Weterynaryjna Alwet
Przychodnia
Weterynaryjna Alwet
Przychodnia
Weterynaryjna Alwet
Przychodnia
Weterynaryjna Radwet
Przychodnia
Weterynaryjna Radwet
Przychodnia
Weterynaryjna Radwet
Przychodnia
Weterynaryjna
Parkowa
Przychodnia
Weterynaryjna
Parkowa
Lecznica Dla Zwierząt
Arka
Lecznica Dla Zwierząt
Arka
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna Arkadia
2
Jakubowski Adam
Centrum
Weterynaryjne
Gabinet Weterynaryjny
Dovet
Przychodnia
Weterynaryjna
Trojanów
Przychodnia
Weterynaryjna
Trojanów
Prandocin
Wysiołek
61
32-090
Słomniki
Bohaterów
Warszawy
3a
69-100
Słubice
Słupia
138
96-128
Słupia
Armii Krajowej
29
76-200
Słupsk
Armii Krajowej
29
76-200
Słupsk
Bohaterów
Westerplatte
20
76-200
Słupsk
Boya-Żeleńskiego
2
76-200
Słupsk
Boya-Żeleńskiego
2
76-200
Słupsk
Boya-Żeleńskiego
2
76-200
Słupsk
Kotarbińskiego
4
76-200
Słupsk
Kotarbińskiego
4
76-200
Słupsk
Kotarbińskiego
4
76-200
Słupsk
Moniuszki
7/61A
76-200
Słupsk
Moniuszki
7/61A
76-200
Słupsk
Norwida
71
76-200
Słupsk
Norwida
71
76-200
Słupsk
Zygmunta Augusta 52
76-200
Słupsk
Zygmunta Augusta 52
76-200
Słupsk
Wiśniowa
1J
55-080
Smolec
Długa
1 lok. 1a
96-500
Sochaczew
Piłsudskiego
16C
96-500
Sochaczew
Staszica
152
96-500
Sochaczew
Staszica
152
96-500
Sochaczew
64
Przychodnia
Weterynaryjna
Trojanów
Gabinet Weterynaryjny
Dokotorek
Kryńska Ilona Gabinet
Weterynaryjny
Ludwiczak Tadeusz
Lecznica dla Zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
Wilcza Łapa
Przychodnia
Weterynaryjna Sowa
Przychodnia
Weterynaryjna Sowa
Gabinet Weterynaryjny
DINO-VET Anna
Kołodziejska-Sawerska
Vet-Import S.C.
Lecznica dla Zwierząt
Adam Weps Krystian
Wrona
Całka Krzysztof Zakład
Weterynaryjny
Przychodnia
Weterynaryjna Terrier
S.C.
Lecznica Terrier
Gabinet Weterynaryjny
Pavet
Gabinet Weterynaryjny
Pavet
Egzotarium
Lecznica
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna "KATI"
Gabinet Weterynaryjny
PAWET
Iwona Rogowska Łapka
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Anvet
Gabinet Weterynaryjny
Gre-Vet
Danwet Gabinet
Weterynaryjny
Agnieszka DańkoMaciąg
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Goldi Remigiusz
Wilmowicz
Gabinet
Weterynaryjny" Cztery
Łapy"
Staszica
152
96-500
Sochaczew
Rynek
46
36-050
Sokołów Małopolski
Ząbkowska
5
08-300
Sokołów Podlaski
Ząbkowska
5
08-300
Sokołów Podlaski
Ściegiennego
20
16-100
Sokółka(woj.
Podlaskie)
Toruńska
6
86-050
Solec Kujawski
Toruńska
6
86-050
Solec Kujawski
Wolności
11 lok. 3
86-050
Solec Kujawski
Braci
Mieroszewskich
A-8
41-219
Sosnowiec
Czysta
9
41-200
Sosnowiec
Gospodarcza
32
41-200
Sosnowiec
Gospodarcza
32
41-200
Sosnowiec
Mierosławskiego
3
41-200
Sosnowiec
Mierosławskiego
3
41-200
Sosnowiec
Piłsudskiego
116
42-520
Sosnowiec
Zamkowa
8A
41-200
Sosnowiec
Kiepury
9
41-200
Sosnowiec
Mierosławskiego
3
41-200
Sosnowiec
Hutnicza
13
37-450
Stalowa Wola
Jana Pawła II
13
37-450
Stalowa Wola
Makowa
31
37-450
Stalowa Wola
Hauke-Bosaka
3
27-200
Starachowice
Piłsudskiego
138
27-200
Starachowice
Złota
20
27-200
Starachowice
Żeromskiego
8
27-200
Starachowice
65
Gabinet Weterynaryjny
Lekarz Weterynarii
Witold Pietrzyk
Gabinet Weterynaryjny
Lekarz Weterynarii
Witold Pietrzyk
Gabinet Weterynaryjny
Proaimicis S.C.
Gabinet Weterynaryjny
Janusz Grabiec
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Waldemar Kasperski
Gabinet Weterynaryjny
Lecznica Dla Zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Alfa
Gabinet Weterynaryjny
Przychodnia
Weterynaryjna Lekarz
Weterynarii Małgorzata
Siekaniec
Gabinet Weterynaryjny
Lekarz Weterynarii
Janusz Lebiedziński
Baranowski Jerzy
Gabinet Weterynaryjny
Benesz Witold
Przychodnia dla
Zwierząt
Ars Vet Gabinet
Weterynaryjny Magda
Ożga-Pawka
Gabinet Weterynaryjny
Arka
Gabinet Weterynaryjny
Przychodnia
Weterynaryjna
Gabinet Weterynaryjny
Filemon
Przychodnia Dla
Zwierząt
Przychodnia
Weterynaryjna W
Suszu
Przychodnia
Weterynaryjna
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Lekarz Weterynarii
Paweł Złotorzyński
Centrum Leczenia
os. Zachód
A9/U1
73-100
Stargard Szczeciński
os. Zachód
A9/U1
73-100
Stargard Szczeciński
Pierwszej Brygady
21A
73-110
Stargard Szczeciński
Wieniawskiego
16/U/4
73-110
Stargard Szczeciński
Złotników
Węgierska
Węgierska
6C
14B
14B
73-110
33-340
33-340
Stargard Szczeciński
Stary Sącz
Stary Sącz
Stary Zamość
109
22-417
Stary Zamość
Kopernika
Długa Wieś Druga
1000 Lecia
4
10
14
37-632
62-820
26-220
Starych Dzików
Stawiszyn
Stąporków
Słowackiego
9/38
26-220
Stąporków
Piłsudskiego
1A
83-010
Straszyn
al. Wojska
Polskiego
62
58-150
Strzegom
Legnicka
14
58-150
Strzegom
Brzegowa
63
57-100
Strzelin
św. Floriana
6
57-100
Strzelin
Piotrowice
154B
23-107
Strzyżewice
Beniowskiego
1
34-200
Sucha Beskidzka
Bodzentyńska
9D
26-130
Suchedniów
Bolesława Prusa
53
66-100
Sulechów
Kombatantów
65
05-070
Sulejówek
Wiejska
11
69-200
Sulęcin
Słowiańska
3
14-240
Susz
Stare Miasto
24
14-240
Susz
Bukowa
11
16-400
Suwałki
Narutowicza
30
16-400
Suwałki
Pułaskiego
34
16-400
Suwałki
66
Małych Zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
Milena Bagińska
Kamvet Gabinet
Weterynaryjny
Przychodnia
Weterynaryjna Vita-Vet
Przychodnia
Weterynaryjna Vita-Vet
Przychodnia
Weterynaryjna Wetalek
Lecznictwo
Weterynaryjne
Wojciechowski Bura
Gabinet Weterynaryjny
Wetka
Usługi Weterynaryjne
Magdalena I Waldemar
Kowalscy
Usługi Weterynaryjne
Magdalena I Waldemar
Kowalscy
Gabinet Weterynaryjny
Lekwet
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Anna Jędruch
Ostrowska Izabela
Gabinet Weterynaryjny
pod Nosem Gabinet
Weterynaryjny Zofia
Kujawa
Gabinet Weterynaryjny
Asklepios
Przychodnia
Weterynaryjna
Gunia Grażyna Usługi
Weterynaryjne
Klinika Weterynaryjna
Klinika Zwierząt
Domowych Dr Andrzej
Pępiak
Klinika Weterynaryjna
Klinika Zwierząt
Domowych Dr Andrzej
Pępiak
Klinika Weterynaryjna
Klinika Zwierząt
Domowych Dr Andrzej
Pępiak
Klinika Weterynaryjna
Klinika Zwierząt
Domowych Dr Andrzej
Pępiak
Klinika Weterynaryjna
Klinika Zwierząt
Staszica
11
16-400
Suwałki
T. Noniewicza
33
16-400
Suwałki
Utrata
9
16-400
Suwałki
Utrata
9
16-400
Suwałki
Utrata
9
16-400
Suwałki
Cmentarna
10
62-020
Swarzędz
Zamkowa
10
54-500
Szamotuły
Zwierzyniecka
4
22-460
Szczebrzeszyn
Zwierzyniecka
4
22-460
Szczebrzeszyn
Baczyńskiego
24
70-786
Szczecin
Dobra
8
71-742
Szczecin
Fioletowa
43
70-781
Szczecin
Granitowa
66
70-750
Szczecin
Hrubieszowska
50
71-047
Szczecin
Kłosowa
1
71-117
Szczecin
Krakowska
60A
71-004
Szczecin
Krucza
1
71-747
Szczecin
Łubinowa
17
70-748
Szczecin
Łubinowa
17
70-748
Szczecin
Łubinowa
17
70-748
Szczecin
Łubinowa
17
70-748
Szczecin
Łubinowa
17
70-748
Szczecin
67
Domowych Dr Andrzej
Pępiak
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Artemida
Gabinet Weterynaryjny
Artemida
Przychodnia
Weterynaryjna
Parkowa
Przychodnia
Weterynaryjna
Parkowa
Gabinet Weterynaryjny
Iwona Dorota Mazur
Gabinet Weterynaryjny
Holiwet
Gabinet Weterynaryjny
Centrum
Weterynaryjne MaxWet
Lecznica dla Zwierząt
S.C.
Gabinet Małych
Zwierząt
Przychodnia
Weterynaryjna Marek
Cieciuch
Więckowski Wiesław
Gabinet Weterynarii
Gabinet Weterynaryjny
Centrum
Gabinet Weterynaryjny
Centrum
Tołoczko Jarosław
Przychodnia
Weterynaryjna
Bil Janusz Gabinet
Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Ryś Joanna Rozbicka
Usługi Weterynaryjne
Dogwet S.C.
Usługi Weterynaryjne
Dogwet S.C.
Lecznica
Weterynaryjna Szewna
Lecznica
Weterynaryjna Szewna
Gabinet Weterynaryjny
Zwierzak
Lecznica Dla Zwierząt
Us-Wet
Lecznica Dla Zwierząt
Us-Wet
Przychodnia
Łukasińskiego
39C
71-215
Szczecin
Okulickiego
75
71-035
Szczecin
Okulickiego
75
71-035
Szczecin
Parkowa
23
71-621
Szczecin
Parkowa
23
71-621
Szczecin
Piłsudskiego
9/2
70-420
Szczecin
Poranna
6
71-221
Szczecin
Witkiewicza
68
71-125
Szczecin
Pilska
11
78-400
Szczecinek
Szczecińska
40/2
78-400
Szczecinek
Szczecińska
40
78-400
Szczecinek
Pawełki
9 lok. 1
19-230
Szczuczyn
Lwowska
103c
32-820
Szczurowa
Bartna Strona
6
12-100
Szczytno
Bartna Strona
6
12-100
Szczytno
Korczaka
1 m. 5
12-100
Szczytno
Leśny Dwór
66
12-100
Szczytno
Marii Konopnickiej 18
12-100
Szczytno
Główna
58
18-210
Szepietowo
Główna
58
18-210
Szepietowo
Langiewicza
50
27-400
Szewna
Langiewicza
50
27-400
Szewna
Mała
1C
58-580
Szklarska Poręba
Chmielowskiego
3
37-500
Szówsko
Chmielowskiego
3
37-500
Szówsko
Żuromińska
4
06-550
Szreńsk
68
Weterynaryjna Kanvet
Gabinet Weterynaryjny
Lekarz Weterynarii
Tadeusz Jaśkiewicz
Gabinet Weterynaryjny
Send-Vet Magdalena
Senderek
Gabinet Weterynaryjny
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna Sc.
Artur Bogucki, Maciej
Kosiński, Tomasz
Ćwiąkalski
Kubiak Artur Lekarz
Weterynarii
Przychodnia
Weterynaryjna
Kubina Ireneusz
Przychodnia
Weterynaryjna
Gabinet Weterynaryjny
Arka lek.wet. Karolina
Białas
Janiszewski Marek
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Arka
Centrum Zdrowia
Małych Zwierząt
Przychodnia
Weterynaryjna Vita-Vet
Przychodnia
Weterynaryjna Vita-Vet
Hołdowański Andrzej
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna Lekarz
Weterynarii Andrzej
Hołdowański
Przychodnia
Weterynaryjna Lekarz
Weterynarii Andrzej
Hołdowański
Gabinet Weterynaryjny
Pchełka
Zadrzyńska Iwona
Przychodnia
Weterynaryjna
Stiopka Przychodnia
Kochanowskiego
1
82-400
Sztum
Kolejowa
2Ab
26-500
Szydłowiec
Sowińskiego
39
26-500
Szydłowiec
Targowa
3
55-300
Środa Śląska
Targowa
3
55-300
Środa Śląska
Targowa
3
55-300
Środa Śląska
Targowa
3
55-300
Środa Śląska
Rejtana
4a
63-000
Środa Wielkopolska
Głowackiego
2
58-100
Świdnica
Kliczkowska
26/c
58-100
Świdnica
Kozara
Słobódzkiego
24b
58-100
Świdnica
Łukasińskiego
14a
58-100
Świdnica
Marii Konopnickiej 24B
58-105
Świdnica
Of. Oświęcimskich 24A
58-100
Świdnica
Ogrodowa
10
58-100
Świdnica
Ogrodowa
10
58-100
Świdnica
Żeromskiego
10a
58-100
Świdnica
Żeromskiego
10A
58-100
Świdnica
Żeromskiego
10A
58-100
Świdnica
Juliusza
Słowackiego
8A
21-040
Świdnik
Kosynierów
22
21-040
Świdnik
Bolesława
44a
58-160
Świebodzice
69
Dla Zwierząt Eliza
Biernacka
Gabinet Weterynaryjny
Sylvet
Gabinet Weterynaryjny
Przychodnia
Weterynaryjna
Amica S.C. Gabinet
Weterynaryjny
Przychodnia Dla
Zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
Lessi Gabinet
Weterynaryjny Jerzy
Bijak
Lecznica Dla Zwierząt
S.C.
Przychodnia
Weterynaryjna Rabbit
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Centrum Zdrowia
Małych Zwierząt
Centrum Zdrowia
Małych Zwierząt
Usługi Weterynaryjne
Lek. Wet. Jakub
Świątek
Gabinet Weterynaryjny
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Gabinet Weterynaryjny
Tarnów Opolski
Olwet S.C Gabinet
Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Olwet
Gabinet Weterynaryjny
Olwet
Gabinet Weterynaryjny
Kowalski Adam Gabinet
Krzywoustego
pl. Jana Pawła II
2B
58-160
Świebodzice
Sienkiewicza
41
58-160
Świebodzice
Sienkiewicza
41
58-160
Świebodzice
Matejki
6
66-200
Świebodzin
os. Żaków
15
66-200
Świebodzin
Spółdzielcza
4
12 - 1
Świętajno
Sienkiewicza
34
39-411
Tarnobrzeg
3
22-375
Tarnogóra gm.
Izbica
2K
33-100
Tarnów
Braci Saków
1
33-100
Tarnów
Gumniska
11
33-100
Tarnów
Gumniska
11
33-100
Tarnów
27
33-100
Tarnów
27
33-100
Tarnów
Mościckiego
27
33-100
Tarnów
Mościckiego
86
33-100
Tarnów
os. Zielone
16A
33-100
Tarnów
os. Zielone
16A
33-100
Tarnów
os. Zielone
16A
33-100
Tarnów
os. Zielone
16A
33-100
Tarnów
Sucharskiego
36
33-101
Tarnów
Ujejskiego
6-10
33-100
Tarnów
Klimasa
11
46-050
Tarnów Opolski
Jasia i Małgosi
62/1
83-100
Tczew
Jasia i Małgosi
6/1
83-110
Tczew
Jasia i Małgosi
6/1
83-110
Tczew
Wyspiańskiego
Telatyn
16A
47
83-110
22-652
Tczew
Telatyn
Krakowskie
Przedmieście
Bitwy O Wał
Pomorski
Ignacego
Mościckiego
Ignacego
Mościckiego
70
Weterynaryjny
Provet S.C. Lecznica dla
Zwierząt Bożena
Stokłosa Tadeusz
Stokłosa
Pliżga Leszek Gabinet
Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Lekwet
Gabinet Weterynaryjny
Za Źródłami
Monika Lesiak-Bujalska
M-Vet Gabinet
Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Animalis
Barbara Szarszewska
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Lola
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Klinika Weterynaryjna
Klinika Weterynaryjna
Klinika Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna Arka
Wojciech Smoliński
Gabinet Weterynaryjny
Animals Centrum
Gabinet Weterynaryjny
Animals Centrum
Gabinet Weterynaryjny
Animals Centrum
Andrzej Peliński
Specjalistyczna
Lecznica Dla Koni I
Małych Zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
Kamet-Bis Anna
Gajowa
Radosław Pruban Gabinet Weterynarii
Zwierzak
Gabinet Weterynaryjny
"Klakier"
Iatros Gabinet
Weterynaryjny
Stanisław Dzimira
Gabinet Weterynaryjny
Lek. Wet. Ewelina
Jabłońska
Ars Wet Przychodnia
dla Małych Zwierząt
Henryk Bęgier
Szymanowska
13
96-515
Teresin
Moniuszki
106
22-600
Tomaszów Lubelski
Piłsudskiego
40
22-600
Tomaszów Lubelski
Św.Antoniego
72B
97-200
Tomaszów
Mazowiecki
Willowa
1
97-200
Tomaszów
Mazowiecki
Adama
Mickiewicza
110
87-100
Toruń
Antczaka
2
87-100
Toruń
Długa
800
87-100
Toruń
Kniaziewicza
Kniaziewicza
Kościuszki
Kościuszki
Kościuszki
61Bc
61Bc
41/47
41/47
41/47
87-100
87-100
87-100
87-100
87-100
Toruń
Toruń
Toruń
Toruń
Toruń
Piskorskiej 7I
7I
87-100
Toruń
Szewska
12
87-100
Toruń
Szewska
12
87-100
Toruń
Szewska
12
87-100
Toruń
Gdańska
18
83-034
Trąbki Wielkie
Adama
Mickiewicza
31/3
64-980
Trzcianka
Granice
34
63-620
Trzcinica
Targowa
3
32-504
Trzebinia
1 Maja
3
55-100
Trzebnica
Ziemiańska
56
23-230
Trzydnik Duży
Folwarczna
12 m. 2
62-700
Turek
71
Przychodnia
Weterynaryjna Emvet
Przychodnia
Weterynaryjna Emvet
Przychodnia
Weterynaryjna Emvet
Euro Wet Gabinet
Weterynaryjny Anna
Zarębska
Zwierzyniec Gabinet
Weterynaryjny Jolanta
Witek-Szymańska
Gabinet Weterynaryjny
Panda Bartosz Sazonow
Gabinet Weterynaryjny
Karnvet
Przychodnia
Weterynaryjna Uni-Vet
Wysocka-Szczepanik
Katarzyna Przychodnia
Weterynaryjna Małych
Zwierząt
Przychodnia
Weterynaryjna Małych
Zwierząt Lekarz
Weterynarii Katarzyna
Wysocka
Agnieszka Cios Gabinet
Weterynaryjny Pazurek
Gabinet Weterynaryjny
Lek. Wet Marek
Skowrońśki
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Cztery Łapy
Gabinet Weterynaryjny
Zwierzak
Przychodnia
Weterynaryjna Łapka
Gabinet Weterynaryjny
Futrzak S.C. Lek. Wet.
Izabela Dziemba, Lek.
Wet. Magdalena Idzik
Przychodnia
Weterynaryjna
Wałbrzych
Przychodnia
Weterynaryjna ?DuoWet? Lek. Wet.
Katarzyna Czerska
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Krzysztof Tarnowiecki
Gabinet Weterynaryjny
Młodzieżowa
3
43-100
Tychy
Młodzieżowa
3
43-100
Tychy
Młodzieżowa
3
43-100
Tychy
Witosa
4B/20
43-110
Tychy
Zwierzyniecka
53
43-100
Tychy
Grunwaldzka
12
36-021
Tyczyn
1 Maja
42
59-800
Uniegoszcz
Hasińskiego
6
86-260
Unisław
Bursztynowa
10
76-270
Ustka
Pawełki
7A
76-270
Ustka
Kolejowa
61
78-111
Ustronie Morskie
Gombrowicza
41A
38-700
Ustrzyki Dolne
Nadbrzeżna
Nadbrzeżna
Nadbrzeżna
39A
39A
39A
34-100
34-100
34-100
Wadowice
Wadowice
Wadowice
Zielona
3
34-100
Wadowice
Broniewskiego
75 nr
308B
58-309
Wałbrzych
Główna
1D
58-309
Wałbrzych
Mieszka I
89
58-309
Wałbrzych
Orłowicza
131
58-309
Wałbrzych
Piasta
21B
58-304
Wałbrzych
Piłsudskiego
100A
58-301
Wałbrzych
Poleska
2
58-300
Wałbrzych
Poleska
2/1
58-300
Wałbrzych
72
Małecki Jakub Gabinet
Weterynaryjny
Artvet Gabinet
Weterynaryjny
Krzysztof Dołowy
Gabinet Weterynaryjny
"Na Osiedlu"
M-Wet Gabinet
Weterynaryjny
M-Wet Gabinet
Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Przybylski Sławomir
Jeżewski Jan Pracownia
Badań Obrazowych
Gabinet Weterynaryjny
Maciej Onyszkiewicz
Przychodnia
Weterynaryjna Boss
Klinika Dla Zwierząt
Elwet
Kajman Gabinet
Weterynaryjny Monika
Toborek
Gabinet Weterynaryjny
Kajman
Żabolicki Paweł Klinika
Weterynaryjna
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Natolińska Lecznica
Weterynaryjna
Natolińska Lecznica
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna Veticus
Przychodnia
Weterynaryjna Canfelis
Animal-Vet Gabinet
Weterynaryjny Łukasz
Salamucha
Przychodnia Dla
Zwierząt
Bielańska Przychodnia
Weterynaryjna
Centaur Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia Dla
Zwierząt Provet
Medicavet S.C.
Przychodnia
Weterynaryjna Górce
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Stefana Batorego
15
58-300
Wałbrzych
Kościuszkowców
3
78-600
Wałcz
Ocieszyn
20
64-605
Wargowo
Długa
16/2
05-660
Warka
Długa
16/2
05-660
Warka
Adama
Mickiewicza
30
01-616
Warszawa
Akermańska
3
02-760
Warszawa
al. Jerozolimskie
31
00-508
Warszawa
al. Krakowska
274
02-210
Warszawa
al. Niepodległości
24/30
02-653
Warszawa
al. Prymasa
Tysiąclecia
76g
01-424
Warszawa
al. Prymasa
Tysiąclecia
76G
01-424
Warszawa
al. Solidarności
82
00-144
Warszawa
al. Solidarności
al. Solidarności
82
82
00-145
00-145
Warszawa
Warszawa
Belgradzka
1A
02-793
Warszawa
Belgradzka
1A
02-793
Warszawa
Bełska
6
02-638
Warszawa
Berensona
4E
03-287
Warszawa
Bernardyńska
25
02-904
Warszawa
Biskupia
48 Lok.
U4
02-920
Warszawa
Bogusławskiego
6A
01-923
Warszawa
4
02-495
Warszawa
15
02-495
Warszawa
9 lok. 38
02-127
Warszawa
Bolkowska
2B/H3
01-466
Warszawa
Borowej Góry
3
01-354
Warszawa
Borowej Góry
3
01-354
Warszawa
Bohaterów
Warszawy
Bohaterów
Warszawy
Bohdanowicza
73
Przychodnia
Weterynaryjna Lidia
Cybulska-Przesław
Przychodnia
Weterynaryjna
Gabinet Weterynaryjny
Gama
Gabinet Weterynaryjny
Gama
Zwierzak Gabinet
Weterynaryjny
Magdalena Neska
Radwet Przychodnia
Weterynaryjna
Gabinet Weterynaryjny
Corvet Lecznica Dla
Zwierząt Beata MolskaDobrowolska
Centrum Zdrowia
Zwierząt Multiwet
Gabinet Weterynaryjny
Reksio Agnieszka
Posmykiewicz
Klinika Weterynaryjna
Lancet
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna Na
Górce
Przychodnia
Weterynaryjna Na
Górce
Przychodnia
Weterynaryjna Na
Górce
Gabinet Weterynaryjny
Endovet
Przychodnia
Weterynaryjna
VET4PET
Ochockie Centrum
Weterynaryjne Ginvet
Ochockie Centrum
Weterynaryjne Ginvet
Ochockie Centrum
Weterynaryjne Ginvet
Przychodnia
Weterynaryjna Elwet
Na Grzybowskiej
Przychodnia
Weterynaryjna Elwet
Na Grzybowskiej
Lecznica
Weterynaryjna "Wieża"
Przychodnia Gaja
Brata Alberta
34
05-075
Warszawa
Broniewskiego
23
01-780
Warszawa
Czechow
2
01-912
Warszawa
Czechowa
2
01-912
Warszawa
Czekanowska
3
04-922
Warszawa
Ćmielowska
15
03-127
Warszawa
Dembego
21
02-796
Warszawa
Dereniowa
7
02-776
Warszawa
Gagarina
5
00-753
Warszawa
Gąbińska
24
01-703
Warszawa
Godebskiego
15
02-912
Warszawa
Gościeradowskiej
1
03-535
Warszawa
Górczewska
120/122
01-460
Warszawa
Górczewska
120/122
01-460
Warszawa
Górczewska
120/122
01-460
Warszawa
Górska
30 M. 7
00-740
Warszawa
Grenadierów
9 lok. 2
04-052
Warszawa
Grójecka
118
02-367
Warszawa
Grójecka
118
02-367
Warszawa
Grójecka
118
02-367
Warszawa
Grzybowska
39
00-855
Warszawa
Grzybowska
39
00-855
Warszawa
Gustawa Morcinka 32
01-496
Warszawa
Handlowa
03-567
Warszawa
60
74
Usługi Weterynaryjne
Mariola Fuz
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Kudelski Zygmunt
Gabinet Weterynaryjny
Tibia S.C Lecznica
Weterynaryjna
Usługi Weterynaryjne
Maciej Gołobów
Przychodnia
Weterynaryjna
Chmielewska Maria
Lekarz Weterynarii
Hematowet
Gabinet Weterynaryjny
Klinika Weterynaryjna
Klinika Weterynaryjna
Klinika Weterynaryjna
Klinika Weterynaryjna
Tar-Vet Gabinet
Weterynaryjny T.
Zwierzchowski
Gabinet Weterynaryjny
Figaro
Gabinet Weterynaryjny
Figaro
Przychodnia
weterynaryjna
WETMEDIC
Natolińska Lecznica
Weterynaryjna
Pavet Paweł
Krzyżanowski
Prima-Vet Lecznica dla
Zwierząt
Przychodnia
Weterynaryjna Filon
Ciapek Gabinet
Weterynaryjny
Gabinet weterynaryjny
- dr n. wet Cezariusz
Hułas
Przychychodnia
Weterynaryjna
Tygrysek
Dorota WasylewskaJakima Przychodnia
Weterynaryjna Joga
Vet
Gabinet Weterynaryjny
Luxvet
Bd - Wet Usługi
Hawajska
6 lok. 106
02-776
Warszawa
Jagiellońska
5A
03-721
Warszawa
Jana Sebastiana
Bacha
10/12
02-743
Warszawa
Jankowska
5/5
02-129
Warszawa
Janowskiego
50
02-784
Warszawa
Kazury
5 l. 17
02-795
Warszawa
Kinowa
10
04-019
Warszawa
Kolberga
5 lok. 48
02-650
Warszawa
Krasińskiego
Krasnobrodzka
Książęca
Książęca
Książęca
Książęca
33A
21A
3
3
3
3
01-784
03-214
00-418
00-418
00-418
00-418
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Książkowa
9A Lok 5
03-134
Warszawa
Kuratowskiego
6
02-747
Warszawa
Kuratowskiego
6
02-747
Warszawa
Kwiatkowskiego
12A
03-984
Warszawa
Lasek Brzozowy
1
02-793
Warszawa
Lazurowa
183
01-479
Warszawa
Łukowa
3
02-767
Warszawa
Magiczna
16
03-289
Warszawa
Mała
7 lok. 1A
03-423
Warszawa
Marokańska
9
Mieszka I
98/100
04-010
Warszawa
Młodzieńcza
45
03-655
Warszawa
Modlińska
331
03-151
Warszawa
Myśliborska
87 lok. 56
03-185
Warszawa
Warszawa
75
Weterynaryjne Dorota
Brzóska
Radwet Lecznica dla
Zwierząt
Przychodnia
Weterynaryjna Citivets
Przychodnia
Weterynaryjna Przy
Forcie
Przychodnia
Weterynaryjna 4 Łapy
Przychodnia
Weterynaryjna 4 Łapy
Toris Sp. z o.o.
Gabinet Weterynaryjny
Cztery Łapy
Gabinet Weterynaryjny
Cztery Łapy
Gabinet Rolf- wet
Gabinet Rolf- wet
Gabinet Rolf- wet
Gabinet Rolf- wet
Gabinet Weterynaryjny
Radość S.C.
Gabinet Weterynaryjny
Radość S.C.
Lecznica
Weterynaryjna
San Wet S.C
Lecznica Dla Zwierząt
Bolilapka
Gabinet Weterynaryjny
Felican-Vet
Klinika Weterynaryjna
Bemowo
Lecznica
Weterynaryjna Morskie
Oko
Gabinet Weterynaryjny
Lecznica
Weterynaryjna
Anivmed
Lecznica
Weterynaryjna
Anivmed
Przychodnia
Weterynaryjna Tomasz
Górny
Gabinet Weterynaryjny
Atena
Lecznica
Weterynaryjna Kami
Lecznica
Weterynaryjna Kami
Równi Przychodnia
Myśliborska
104
03-185
Warszawa
Naukowa
26
02-463
Warszawa
Obrońców
Tobruku
27
01-494
Warszawa
Olbrachta
26/2
01-111
Warszawa
Olbrachta
26/2
01-111
Warszawa
Ostródzka
226
03-289
Warszawa
Paca
48
04-376
Warszawa
Paca
48
04-376
Warszawa
Paganiniego
Paganiniego
Paganiniego
Paganiniego
3
3
3
3
02-401
02-401
02-401
02-401
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Panny Wodnej
47
04-862
Warszawa
Panny Wodnej
47
04-862
Warszawa
Piękna
64A
00-672
Warszawa
Poborzańska
4
03-368
Warszawa
Polinezyjska
10A
02-777
Warszawa
Powst. Śląskich
63 Lok 3
01-355
Warszawa
Powstańców
Ślaskich
101
01-495
Warszawa
Promenada
4
00-778
Warszawa
Przasnyska
22
01-756
Warszawa
Raabego
13A
02-793
Warszawa
Raabego
13A
02-793
Warszawa
Racławicka
29A
02-601
Warszawa
Radarowa
16
02-137
Warszawa
Rakowiecka
34
02-532
Warszawa
Rakowiecka
34
02-532
Warszawa
Renesansowa
13A
01-905
Warszawa
76
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna Dla Psa
I Kota
Żoliborska Klinika
Weterynaryjna
Żoliborska Klinika
Weterynaryjna
Żoliborska Klinika
Weterynaryjna
Gabinet Weterynaryjny
Senatorska
Gabinet Weterynaryjny
Senatorska
Przychodnia
Weterynaryjna Feniks
Przychodnia
weterynaryjna Feniks
Przychodnia
weterynaryjna Feniks
Przychodnia
weterynaryjna Feniks
Prywatna Praktyka
Weterynaryjna M.
Katarzyna Trojanowska
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Aga-Vet
Przychodnia
Weterynaryjna
Tygrysek
Gabinet Weterynaryjny
Przychodnia
Weterynaryjna Przy
Bażantarni
Ursynowska Klinika
Weterynaryjna
Gabinet Weterynaryjny
Nasz Wet
Klinika Weterynaryjna
Tomvet
Klinika Weterynaryjna
Tomvet
Klinika Weterynaryjna
Tomvet
Klinika Weterynaryjna
Tomvet
Dogmed Przychodnia
Weterynaryjna Rafał
Przeździecki
Lecznica Dla Zwierząt
Bari
Lecznica Dla Zwierząt
Bari
Rynkowa
5
02-495
Warszawa
Schroegera
72A
01-822
Warszawa
Schroegera
72A
01-822
Warszawa
Schroegera
72A
01-822
Warszawa
Senatorska
26
00-095
Warszawa
Senatorska
26
00-095
Warszawa
Siemiatycka
20
01-312
Warszawa
Siemiatycka
20
01-312
Warszawa
Siemiatycka
20
01-312
Warszawa
Siemiatycka
20
01-312
Warszawa
Siemieńskiego
21
02-106
Warszawa
Siemieńskiego
21
02-106
Warszawa
Słonki
31
02-814
Warszawa
Sokratesa
17B
01-909
Warszawa
Sokratesa
5 Lok.102
01-909
Warszawa
Staffa
2
01-891
Warszawa
Stryjeńskich
10
02-798
Warszawa
Strzeleckiego
10E
02-776
Warszawa
Sułkowskiego
4
02-785
Warszawa
Szwankowskiego
8
01-318
Warszawa
Szwankowskiego
8
01-318
Warszawa
Szwankowskiego
8
01-318
Warszawa
Szwankowskiego
8
01-318
Warszawa
Światowida
63
03-144
Warszawa
Świetlików
3
01-389
Warszawa
Świetlików
3
01-389
Warszawa
77
Zwierzaki Przychodnia
Weterynaryjna Joanna
Wełna
Przychodnia
Weterynaryjna
Radosna
Przychodnia
Weterynaryjna
Radosna
Przychodnia
Weterynaryjna
Radosna
Przychodnia
Weterynaryjna Toris
Przychodnia
Weterynaryjna Toris
Gabinet Weterynaryjny
Prima-Vet
Przychodnia
Weterynaryjna Barbara
Małgorzata Konopinska
Przychodnia
Weterynaryjna Barbara
Małgorzata Konopinska
Przychodnia
Weterynaryjna Barbara
Małgorzata Konopinska
Gabinet Weterynaryjny
Ambulatorium
Weterynaryjne
Gabinet Weterynaryjny
Ambulatorium
Weterynaryjne
Przychodnia Dla
Zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
Przychodnia
Weterynaryjna Jatagan
Przychodnia
Weterynaryjna
Niedźwiadek
Gabinet Weterynaryjny
Przy Rondku
CAŁODOBOWA KLINIKA
WETERYNARYJNA AZET WET KRZYSZTOF
KOPERSKI
Całodobowa Klinika
Weterynaryjna A-Z Wet
Całodobowa Klinika
Weterynaryjna A-Z Wet
Całodobowa Klinika
Weterynaryjna A-Z Wet
Całodobowa Klinika
Weterynaryjna A-Z Wet
Całodobowa Klinika
Topiel
15B
00-342
Warszawa
Wandy Rutkiewicz 19
02-956
Warszawa
Wandy Rutkiewicz 19
02-956
Warszawa
Wandy Rutkiewicz 19
02-956
Warszawa
Warszawska
101
05-190
Warszawa
Warszawska
101
05-190
Warszawa
Wiartel
3
02-695
Warszawa
Wilgi
5A
04-831
Warszawa
Wilgi
5A
04-831
Warszawa
Wilgi
5A
04-831
Warszawa
Wiosenna
2
03-749
Warszawa
Wiosenna
2
03-749
Warszawa
02-384
Warszawa
04-352
Warszawa
Wspólna Droga
55G
Lok.1
22
Wyspowa
8
03-687
Warszawa
Zagłoby
16A
02-495
Warszawa
Zagórzańska
27H
04-965
Warszawa
Zamiejska
28
03-580
Warszawa
Zamiejska
28
03-580
Warszawa
Zamiejska
28
03-580
Warszawa
Zamiejska
28
03-580
Warszawa
Zamiejska
28
03-580
Warszawa
Zamiejska
28
03-580
Warszawa
Włodarzewska
78
Weterynaryjna A-Z Wet
Gabinet Weterynaryjny
Fredek
Lecznica Zwierząt Sfora
Przychodnia Dla
Zwierząt S.C.
Przychodnia
weterynaryjna
WETMEDIC
Lecznica Vika
Gabinet Weterynaryjny
Inter-Wet
Przychodnia
Weterynaryjna Olwet
Gabinet Weterynaryjny
Biały Kieł
Przychodnia
Weterynaryjna Futrzak
Rajkowski Janusz
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Miniwet
Przychodnia
Weterynaryjna
Miniwet
Przychodnia
Weterynaryjna
Miniwet
Przybylski Lech
Praktyka
Weterynaryjna
Arwet
Lecznica
Weterynaryjna S.C.
Zbigniew Walosik
Łukasz Pankiewicz
Aba-Vet Przychodnia
Weterynaryjna
Wojtaszek
Przychodnia
Weterynaryjna
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Tom-Vet Gabinet
Weterynaryjny Tomasz
Roszyk
Gabinet Weterynaryjny
Skibińska Olga Gabinet
Weterynaryjny
Krzysztof Wickowski
Przychodnia
Weterynaryjna
Wickowskich
Znanieckiego
8
03-980
Warszawa
Zwierzyniecka
8B
00-719
Warszawa
Zwoleńska
131A
04-761
Warszawa
Zwycięzców
40 lok.
U7
03-938
Warszawa
Obszarowa
1
04-975
Warszawa Falenica
Internetowa
43D
03-290
Warszawa-Białołęka
I Praskiego Pułku
31
05-075
Warszawa-Wesoła
Grodzieńska
92
16-010
Wasilków
Ofiar Piaśnicy
4
84-200
Wejherowo
pl. Wolności
7
11-600
Węgorzewo
Kościuszki
6
07-100
Węgrów
Kościuszki
6
07-100
Węgrów
Kościuszki
6
07-100
Węgrów
Jaryńska
8
64-730
Wieleń
Sienkiewicza
25
32-020
Wieliczka
Warzycka
37
32-020
Wieliczka
Warzycka
37A
32-020
Wieliczka
18 stycznia
61
98-300
Wieluń
Sieradzka
Sieradzka
39
39
98-300
98-300
Wieluń
Wieluń
Kordeckiego
29
98-400
Wieruszów
Wyzwolenia
2
89-410
Więcbork
Feliksów
23
96-315
Wiskitki
Wyzwolenia
18
43-460
Wisła
79
Gabinet Weterynaryjny
Arka
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Południe
Przychodnia
Weterynaryjna
Południe
Gabinet Weterynaryjny
Trio-Vet
Gabinet Weterynaryjny
Centaur
Gabinet Weterynaryjny
Centaur Marcin Kłos
Przychodnia
Weterynaryjna
Centrum Vet
Przychodnia
Weterynaryjna
Centrum Vet
Przychodnia
Weterynaryjna
Gabinet Weterynaryjny
Spec-Drób
Przychodnia
Weterynaryjna As
Przychodnia
Weterynaryjna A I W
Budindorf S.C.
Gabinet Weterynaryjny
Zawiśle
Wet-Rol
Gabinet Weterynaryjny
Radosław Trepka
Weterynaria Usługi
Weterynaryjne Julian
Dembiński
Gabinet Weterynaryjne
Reksio
Gabinet Weterynaryjny
REKSIO
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
"SABA"
Prywatna Lecznica
Zwierząt
Prywatna Lecznica
Zwierząt
Arkavet Usługi
Weterynaryjne Artur
Kawa
Gabinet Weterynaryjny
Motocyklistów
8
05-506
Władysławów
Broniewskiego
10
87-800
Włocławek
Broniewskiego
26B
87-800
Włocławek
Broniewskiego
26B
87-800
Włocławek
Chłodna
28
87-800
Włocławek
Hutnicza
33A
87-800
Włocławek
Hutnicza
33A
87-800
Włocławek
Okrzei
30
87-800
Włocławek
Okrzei
30
87-800
Włocławek
Parkowa
58
87-800
Włocławek
Planty
31
87-800
Włocławek
Stodólna
13
87-800
Włocławek
Władysława
Broniewskiego
10
87-800
Włocławek
Wrzosowa
11
87-800
Włocławek
Suchawska
5
22-200
Włodawa
Żarecka
86
42-421
Włodowice
Leśna
1i
64-140
Włoszakowice
Strażacka
15
29-100
Włoszczowa
Strażacka
15
29-100
Włoszczowa
Targowa
Targowa
3A
3A
29-100
29-100
Włoszczowa
Włoszczowa
Wiśniowa
27
29-100
Włoszczowa
Szosa Olkuska
5
32-340
Wolbrom
Szosa Olkuska
5
32-340
Wolbrom
Poznańska
9
64-200
Wolsztyn
Chrobrego
2
05-200
Wołomin
80
Gabinet Weterynaryjny
Lecznica Dla Zwierząt
Przychodnia Dla
Zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Gabinetu
Weterynaryjnego
MAXVET
Przychodnia
Weterynaryjna Legwan
Albert Czerski I Marek
Włodarczyk Spółka
Partnerska
Przychodnia
Weterynaryjna Legwan
Albert Czerski I Marek
Włodarczyk Spółka
Partnerska
Przychodnia
Weterynaryjna EwaVet. Ewa Opoń
Tymorek
Familijna Przychodnia
Dla Zwierząt Sławomir
Kotowicz
Gabinet Weterynaryjny
Fizjo-Wet Lekarz
Weterynarii Dorota
Strugała
Przychodnia
Weterynaryjna
Kanzawa
Gabinet Weterynaryjny
Pod Jaszczurami Lekarz
Weterynarii Marcin
Lodkowski
Mruczek Gabinet
Weterynaryjny
Katarzyna Brzezińska
Gabinet Weterynaryjny
Kazoo-Vet
Gabinet Weterynaryjny
Davet Lekarz
Weterynarii Aleksander
Hołdys
Gabinet Weterynaryjny
Davet Lekarz
Weterynarii Aleksander
Hołdys
Przychodnia
Weterynaryjna
Meridianvet
Marek Włodarczyk
Przychodnia
Weterynaryjna
Chrobrego
Sikorskiego
2
97
05-200
05-200
Wołomin
Wołomin
Sikorskiego
97
05-200
Wołomin
Poznańska
Poznańska
2
2
56-100
56-100
Wołów
Wołów
Trzebnicka
5a
56-100
Wołów
al. Wiśniowa
33
53-137
Wrocław
al. Wiśniowa
33
53-137
Wrocław
Armii Krajowej
2M3
50-521
Wrocław
Balzaka
46
52-437
Wrocław
Borowska
256
50-558
Wrocław
Czajkowskiego
73
51-147
Wrocław
Czysta
5/1A
50-013
Wrocław
Dźwirzyńska
5
54-320
Wrocław
Dźwirzyńska
23
54-320
Wrocław
Gajowa
39
50-520
Wrocław
Gajowa
39
50-520
Wrocław
Gajowicka
95
53-421
Wrocław
Głogowska
2-4
53-621
Wrocław
81
Marek Włodarczyk
Przychodnia
Weterynaryjna
Marek Włodarczyk
Przychodnia
Weterynaryjna
Marcin Noczyński
Przychodnia
Weterynaryjna Novet
Gabinet Weterynaryjny
Lek. Wet. Agnieszka
Wall
Animal Rehabilitation
Products Firma
Produkcyjno-Handlowa
Jacek Koper
Gabinet Weterynaryjny
Labor Arkadiusz Silny
Przychodnia
weterynaryjna u
Doktora Piotra
Przychodnia
Weterynaryjna U
Doktora Piotra
Gabinet Weterynaryjny
Na Koziej Lek. Wet.
Maciej Szpak
Przychodnia
Weterynaryjna Na
Kuropatwiej
Przychodnia
Weterynaryjna
?Eveta??S.C. Zdzisław
Dżugaj, Sylwia
Smolarek-Dżugaj
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Przychodnia
Weterynaryjna
?Milicka? S.C.
Małgorzata
Grzeszkowiak, Zbigniew
Siwek
Przychodnia
Weterynaryjna SanWet S.C. Lekarz
Weterynarii Aleksandra
Wyrost-Dudziak, Lekarz
Weterynarii Anna
Wojtanowska
Przychodnia
Weterynaryjna SanWet S.C. Lekarz
Weterynarii Aleksandra
Wyrost-Dudziak, Lekarz
Głogowska
2-4
53-621
Wrocław
Głogowska
2-4
53-621
Wrocław
Gorlicka
64 l. 3u
51-314
Wrocław
Grota Roweckiego 75
52-232
Wrocław
Inflancka
4
51-354
Wrocław
Jaracza
Kamieńskiego
77A
223/U3
50-305
51-126
Wrocław
Wrocław
Kłodzka
19a
50-530
Wrocław
Kłodzka
19A
50-536
Wrocław
Kozia
3/1A
54-104
Wrocław
Kuropatwia
2
51-419
Wrocław
Leduchowskiego
9M2
50-325
Wrocław
Letnia
Litewska
Litewska
27
14B
14B
53-018
51-354
51-354
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Milicka
12
51-127
Wrocław
Na Ostatnim
Groszu
54-56
54-207
Wrocław
Na Ostatnim
Groszu
54-56
54-207
Wrocław
82
Weterynarii Anna
Wojtanowska
Vetmedikon S.C.
Przychodnia
Weterynaryjna M.Gola
P. Mizgalski
Lecznica Kozica Lek.
Wet. Marta Kozica
Przychodnia
Weterynaryjna Dr Nauk
Weterynarii Zbigniew
Łukaszewski
Przychodnia
Weterynaryjna Dr Nauk
Weterynarii Zbigniew
Łukaszewski
Med-Vet S.C.
Gabinet Weterynaryjny
Lek. Wet. Zbigniew
Kaszczyszyn
Przychodnia
Weterynaryjna Lek.
Wet. Robert Gruszka
Przychodnia
Weterynaryjna Lek.
Wet. Tatiana
Narajowska
Przychodnia
Weterynaryjna Lek.
Wet. Tatiana
Narajowska
Gabinet Weterynaryjny
VetCentrum
Przychodnia
Weterynaryjna
Gabinet Weterynaryjny
Marcin Kowol
Przychodnia
Weterynaryjna
Wojciech Bernacki
Zwierzak Przychodnia
Weterynaryjna Joanna
Dulik
Gabinet Weterynaryjny
Lek. Wet. Dariusz
Rzepka
Gabinet Weterynaryjny
Lek. Wet. Dariusz
Rzepka
Przychodnia
Weterynaryjna
Ołtaszyńska
Gabinet Weterynaryjny
Goldvet
Gabinet Weterynaryjny
Aristo
Osmańczyka
4
54-061
Wrocław
Ożynowa 36
36
53-009
Wrocław
Paczkowska
26
50-503
Wrocław
Paczkowska
26
50-503
Wrocław
Pałucka
55
54-153
Wrocław
Parnickiego
2
51-116
Wrocław
Partynicka
34B/2U
53-031
Wrocław
Pilczycka
114
54-150
Wrocław
Pilczycka
114
54-150
Wrocław
Rogowska
102A/1
51-640
Wrocław
Rogowska
46C
54-440
Wrocław
Róży Wiatrów
26A
53-023
Wrocław
Stabłowicka
60
54-058
Wrocław
Starograniczna
32
54-231
Wrocław
Strachowskiego
37
51-216
Wrocław
Strachowskiego
37
51-216
Wrocław
Strachowskiego
37
51-216
Wrocław
Szałwiowa
21
51-180
Wrocław
Śrutowa
9/11/1A
50-256
Wrocław
83
Przychodnia
Weterynaryjna Provet
S.C.
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet As Vet M.
Atanowska, A.
Stykowska S.C.
Przychodnia
Weterynaryjna MedVet S.C. Anna I
Grzegorz Grygiel
Gabinet Weterynaryjny
Rita Vet
Henriettalorenz
Gabinet Weterynaryjny
Rita Vet
Henriettalorenz
Gabinet Weterynaryjny
Katarzyna Czerniawska
Gabinet weterynaryjny
Zwierzyniec
Gabinet Weterynaryjny
Lek. Wet. Dariusz
Rzepka
Gabinet Weterynaryjny
Lek. Wet. Dariusz
Rzepka
Gabinet Weterynaryjny
Lek. Wet. Dariusz
Rzepka
Przychodnia
Weterynaryjna
KANWET
Przychodnia
Weterynaryjna
KANWET
Przychodnia
Weterynaryjna
KANWET
Aris Maciej Góralczyk
Lek Wet Michał
Ciężkowski Gabinet
Weterynaryjny Gato
Gabinet Weterynaryjny
Gato
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Trwała
7
53-335
Wrocław
Trzmielowicka
Trzmielowicka
7M9
7M9
54-002
54-002
Wrocław
Wrocław
Wandy Rutkiewicz 21 Lok.3
50-371
Wrocław
Zachodnia
20
53-644
Wrocław
Zawalna
13B
51-118
Wrocław
Zawalna
13B
51-118
Wrocław
Żwirki i Wigury
1/20
54-621
Wrocław
Łukasińskiego
11
50-436
Wrocław
Strachowskiego
37
52-210
Wrocław
Strachowskiego
37
52-210
Wrocław
Strachowskiego
37
24/ lokal
użytkowy
nr 2
24/ lokal
użytkowy
nr 2
24/ lokal
użytkowy
nr 2
13
52-210
Wrocław
52-113
Wrocław/ Brochów
52-113
Wrocław/ Brochów
52-113
Wrocław/ Brochów
62-300
Września
Nowa Wieś
Królewska
52
62-304
Września
Szeroka
11
62-300
Września
Dworcowa
43
05-152
Wrzosówka
Dworcowa
43
05-152
Wrzosówka
1 Maja
1 Maja
23A
50
07-200
07-200
Wyszków
Wyszków
Pułtuska
50A
07-200
Wyszków
Rodziny Poganów
19
32-080
Zabierzów
Wileńska
Wileńska
Wileńska
Kilińskiego
84
Skarabeusz
Gabinet Weterynaryjny
Lek. Wet. Agata
Augustyniak
Gabinet Weterynaryjny
Wet-Serwis S.C.
Gabinet Weterynaryjny
Jacek Sobków
Ibw Usługi
Weterynaryjne
Włodzimierz Stencel
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Gabinet Weterynaryjny
Prof-Wet
Przychodnia
Weterynaryjna
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Zamvet
Przychodnia
Weterynaryjna Canis
Przychodnia
Weterynaryjna Canis
Gabinet Weterynaryjny
Wita-Vet
Przychodnia
Weterynaryjna Na
Tuwima
Przychodnia
Weterynaryjna Na
Tuwima
Gabinet Weterynaryjny
Przychodnia
Weterynaryjna Dawet
Przychodnia
Weterynaryjna S.C.
Gabinet Weterynaryjny
Mostówka
Projektowana
7
07-230
Zabrodzie
Cisowa
1
41-800
Zabrze
Grunwaldzka
2
41-800
Zabrze
Klonowa
4a
41-800
Zabrze
Lipowa
10
41-800
Zabrze
Lipowa
10
41-800
Zabrze
Lipowa
10
41-800
Zabrze
Młyńska
9/1
41-803
Zabrze
Piłsudskiego
48
41-800
Zabrze
Sierotki
Sierotki
Sierotki
Sierotki
Prymasa Stefana
Wyszyńskiego
10
10
10
10
41-800
41-800
41-800
41-800
Zabrze
Zabrze
Zabrze
Zabrze
41B
22-400
Zamość
Sitaniec
76A
22-400
Zamość
Sitaniec
76A
22-400
Zamość
Spadek
18B
22-400
Zamość
Tuwima
7
22-400
Zamość
Tuwima
7
22-400
Zamość
U. Św Piątka
26
22-400
Zamość
Mostowa
23
42-400
Zawiercie
Senatorska
34
42-400
Zawiercie
6/3
55-106
ZAWONIA
Spacerowa
Generała
Gabinet Weterynaryjny
Władysława
Kudłatek
Sikorskiego
Gabinet Weterynaryjny
ks. Skorupki
Andrzej Krajewski
Przychodnia
Malczewskiego
Weterynaryjna Bluevet
Przychodnia
Malczewskiego
Weterynaryjna Bluevet
Gabinet Weterynaryjny Orla
33 A Lokal
05-091
41
Ząbki
38
05-091
Ząbki
6
05-091
Ząbki
6
05-091
Ząbki
20
05-091
Ząbki
85
Michał Dąbrowski
Gabinet Weterynaryjny
S.C. Lekarz Weterynarii
Zygmunt Ptak, Lekarz
Weterynarii Jan Buła
Gabinet Weterynaryjny
S.C. Lekarz Weterynarii
Zygmunt Ptak, Lekarz
Weterynarii Jan Buła
Gabinet Weterynaryjny
Vikravet
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Centrum
Weterynaryjne Topvet
S.C.
Taurus Gabinet
Weterynaryjny Milena
Soból
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna
Przychodnia
Weterynaryjna Amicus
Przychodnia
weterynaryjna Pupil
Gabinet Weterynaryjny
Lek. Wet. Magdalena
Gromadzik
Gabinet Weterynaryjny
Lek. Wet. Magdalena
Gromadzik
Przychodnia
Weterynaryjna S. C.
Lek. Wet. Romuald
Molenda, Lek. Wet.
Michał Cwynar
Przychodnia
Weterynaryjna S. C.
Lek. Wet. Romuald
Molenda, Lek. Wet.
Michał Cwynar
Gabinet Weterynaryjny
Zwierzvet
Gabinet Weterynaryjny
Marcin Sidor
Gabinet Weterynaryjny
Marcin Sidor
Gabinet Weterynaryjny
Hdn S.C.
Gabinet Weterynaryjny
Poprzeczna
6A/1
57-200
Ząbkowice Śląskie
Poprzeczna
6A/1
57-200
Ząbkowice Śląskie
Topolowa
20
66-210
Zbąszynek
Wolności
121D
42-674
Zbrosławice
Wolności
121D
42-674
Zbrosławice
Terespolska
26
08-106
Zbuczyn
Gajewniki
35
98-220
Zduńska Wola
Kościelna
19
98-220
Zduńska Wola
Kościelna
19
98-220
Zduńska Wola
Kościelna
19
98-220
Zduńska Wola
Batorego
128D
65-735
Zielona Góra
Focha
31/7
05-220
Zielonka
Legnicka
12
59-220
Ziemnice
Legnicka
12
59-221
Ziemnice
Wyszyńskiego
12
59-500
Złotoryja
Wyszyńskiego
12
59-500
Złotoryja
Zamojska
2
22-470
Zwierzyniec
Ogrodowa
2
96-321
Żabia Wola
Ogrodowa
2
96-321
Żabia Wola
Wieniawskiego
3A
68-200
Żary
Czyżówek
3
68-120
Żłoba
86
Czyżówek
Gabinet Czarny Kot
Gabinet Weterynaryjny
Czarny Kot
Gabinet Weterynaryjny
Piotr Czekaj I Marcin
Szczekot, Spółka
Partnerska
Gabinet Weterynaryjny
Piotr Czekaj I Marcin
Szczekot, Spółka
Partnerska
Gabinet Weterynaryjny
Piotr Czekaj I Marcin
Szczekot, Spółka
Partnerska
Gabinet Weterynaryjny
Piotr Czekaj I Marcin
Szczekot, Spółka
Partnerska
Gabinet Weterynaryjny
Piotr Czekaj I Marcin
Szczekot, Spółka
Partnerska
Gabinet Weterynaryjny
Gabinet Weterynaryjny
Agawet
Gabinet Weterynaryjny
Optivet
Gabinet Weterynaryjny
domina
Gabinet Weterynaryjny
Rzekotka
Gabinet Weterynaryjny
Czworonogi
Gabinet Weterynaryjny
Czworonogi
Lecznica
Weterynaryjna
Peteliccy
Lecznica
Weterynaryjna
Peteliccy
Medici Veterynarii
Lecznica
Weterynaryjna
Medici Veterynarii
Lecznica
Weterynaryjna
Poznańska
13/1
55-140
Żmigród
Poznańska
13/1
55-140
Żmigród
pl. Zamkowy
7
88-400
Żnin
pl. Zamkowy
7
88-400
Żnin
pl. Zamkowy
7
88-400
Żnin
pl. Zamkowy
7
88-400
Żnin
pl. Zamkowy
7
88-400
Żnin
al. Niepodległości
3
55-020
Żórawina
al. Niepodległości
18
55-020
Żórawina
Sportowa
21
55-020
Żórawina
Pożarna
7
83-330
Żukowo
O.Św. Jana Pawła
II
104
37-710
Żurawica
Mławska
29
09-300
Żuromin
Mławska
29
09-300
Żuromin
1 Maja
27
96-300
Żyrardów
1 Maja
27
96-300
Żyrardów
Czysta
3
96-300
Żyrardów
Czysta
3
96-300
Żyrardów
87

Podobne dokumenty