TX-SR875 TX-SR805

Komentarze

Transkrypt

TX-SR875 TX-SR805
Spis treści
Odbiornik AV
TX-SR875
TX-SR805
Wprowadzenie ....................... 2
Połączenia ........................... 20
Włączanie urządzenia i
ustawienia początkowe ...... 44
Instrukcja obsługi
Funkcje podstawowe
Odtwarzanie z urządzeń AV ........... 62
Słuchanie radia ............................... 63
Dziękujemy za zakup odbiornika AV Onkyo.
Prosimy o zapoznanie się z niniejszą
instrukcją obsługi przed dokonaniem połączeń i
włączeniem urządzenia do zasilania sieciowego.
Zastosowanie się do zaleceń przedstawionych w
niniejszej instrukcji pozwoli na uzyskanie
najwyższej jakości odtwarzania przy użyciu
odbiornika AV Onkyo. Zachowaj tę instrukcję
do późniejszego użycia.
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
Stosowanie trybów
odtwarzania ......................... 71
Funkcje zaawansowane ..... 86
�����������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������������������
E.I.C Electronic International Commerce Sp. z o.o.
02-434 Warszawa, ul. Luki Wielkie 3/5
tel: (22) 594 83 83, fax: (22) 594 83 84
http://www.eic.com.pl
����������������������������������������������������������������
��
W razie problemu .............. 113
��������
���������������������
�������
�������������������������������������
OSTRZEŻENIE:
ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO POŻARU LUB
PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE
WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ LUB
WILGOĆ.
UWAGA:
ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE ZDEJMUJ POKRYWY URZĄDZENIA. WEWNĄTRZ URZĄDZENIA
NIE ZNAJDUJĄ SIĘ ŻADNE ELEMENTY, KTÓRE MOGŁYBY BYĆ REGULOWANE PRZEZ
UŻYTKOWNIKA.
�������
����������������������
�����������
����
Notatki
�������������������������
�������������
Symbol błyskawicy w równoramiennym trójkącie
ostrzega użytkownika o istnieniu niebezpiecznego napięcia wewnątrz urządzenia, które może
być niebezpieczne w wypadku nieodpowiedniego użytkowania urządzania.
Symbol wykrzyknika zawartego w równobocznym
trójkącie informuje o istnieniu szczególnie ważnych instrukcji zawartych w piśmiennictwie dołączonym do urządzenia.
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Przeczytaj instrukcję.
Zachowaj instrukcję.
Stosuj się do ostrzeżeń.
Stosuj się do zaleceń instrukcji.
Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
Czyść urządzenie jedynie przy użyciu suchej ściereczki
Nie blokuj otworów wentylacyjnych. Instaluj w zgodzie z zaleceniami producenta.
Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła,
takich jak grzejniki, urządzenia emitujące ciepło
(włączając wzmacniacze) itp.
Nie rozmontowuj uziemienia wtyku zasilania sieciowego. Wtyk zasilania z uziemieniem wyposażony jest w trzy bolce, bolec uziemienia jest grubszy
od bolców zasilania. Jeśli wtyk zasilania nie pasuje do gniazda zasilania sieciowego, skonsultuj się
z wykwalifikowanym elektrykiem w przedmiocie
wymiany tego wtyku.
Chroń przewód zasilania. Nie przygniataj go ani nie
skręcaj. Zwróć szczególną uwagę na odcinki przewodu zasilania znajdujące się w pobliżu wtyku zasilania i w miejscu, w którym wychodzi on z urządzenia.
Stosuj jedynie przewody połączeń i akcesoria zalecane przez producenta.
Urządzenie jak i urządzenie wraz z wózkiem
powinno być przemieszczane z zachowaniem należytej
staranności. Nagłe zatrzymanie, gwałtowne ruszenie itp.
może spowodować przewrócenie się urządzenia.
Odłącz urządzenie z zasilania podczas burz, i gdy masz
zamiar nie używać go przez dłuższy czas.
Powierzaj serwisowanie urządzenia jedynie wykwalifikowanym specjalistom. Serwisowanie urządzenia jest konieczne, gdy zostanie ono uszkodzone
w jakikolwiek sposób, w szczególności, gdy uszkodzony zostanie przewód zasilania, gdy do urządzenia dostaną się ciecze lub obce ciała, urządzenie
zostanie wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie, lub gdy zostanie upuszczone lub rzucone.
15. Uszkodzenia wymagające interwencji specjalisty
W następujących sytuacjach odłącz urządzenie od
zasilania i przekaż je wykwalifikowanemu specjaliście w celu dokonania naprawy:
A. Uszkodzenie przewodu zasilania,
B. Dostanie się płynu lub obcego przedmiotu do środka urządzenia,
C. Wystawienie urządzenia na deszcz lub wilgoć,
D. Niepoprawne działanie urządzenia mimo stosowania
się do zaleceń instrukcji. W razie wystąpienia tego
rodzaju sytuacji dokonaj jedynie koniecznych regulacji,
gdyż dokonanie niepoprawnych zmian może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i konieczności zastosowania skomplikowanych procedur naprawy,
E. Po upuszczeniu lub innego rodzaju mechanicznego
uszkodzenia urządzenia,
F. Wystąpienia anomalii w działaniu urządzenia.
16. Obce przedmioty i ciecze wewnątrz urządzenia
- Nigdy nie wpychaj przedmiotów jakiegokolwiek
rodzaju do urządzenia poprzez otwory, mogą one
bowiem zetknąć się z elementami urządzenia znajdującymi się pod napięciem lub spowodować spięcie, czego wynikiem może być pożar lub porażenie
prądem elektrycznym.
Urządzenie nie powinno być wystawione na działanie cieczy (np. kapanie) i żadne przedmioty zawierające ciecze, takie jak np. wazony, nie powinny być
ustawiane na urządzeniu.
Nie stawiaj świec ani żadnych palących się przedmiotów na urządzeniu.
17. Baterie
Zawsze bierz pod uwagę kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego i stosuj się do lokalnego
prawodawstwa dotyczącego recyklingu baterii.
18. Jeśli zainstalujesz urządzenie w zamkniętej przestrzeni, takiej jak szafka itp., zapewnij odpowiednią wentylację.
Zachowaj 20 cm wolnej przestrzeni nad urządzeniem i po jego bokach i 10 cm z tyłu urządzenia, w
celu umożliwienia swobodnego wydostawania się
ciepłego powietrza.
2
119
Ostrzeżenia
Dane techniczne - ciąg dalszy
1. Ochrona praw autorskich - Nagrywanie utworów objętych ochroną przez prawo autorskie dla celów innych
niż użytkowanie osobiste jest dozwolone jedynie po
otrzymaniu zgody od właściciela praw autorskich.
2. Bezpiecznik - Bezpiecznik znajdujący się wewnątrz
urządzenia nie może być wymieniany przez użytkownika. Jeśli nie można włączyć urządzenia, skontaktuj się
z serwisem Onkyo.
3. Konserwacja - Od czasu do czasu należy przetrzeć
urządzenie delikatną ściereczką. Aby wyczyścić dokładniej, przetrzyj urządzenie delikatną ściereczką nasączoną lekkim roztworem delikatnego detergentu a następnie wytrzyj je do sucha.
Nie używaj do czyszczenia ostrych materiałów, rozpuszczalnika, alkoholu. Może to bowiem zniszczyć
wykończenie urządzenia lub zetrzeć oznaczenia znajdujące się na nim.
4. Zasilanie
UWAGA
ZAPOZNAJ SIĘ Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI PONIŻEJ, ZANIM PO RAZ PIERWSZY
WŁĄCZYSZ URZĄDZENIE DO ZASILANIA.
Napięcie w gniazdkach zasilania sieciowego różni
się w zależności od regionu. Upewnij się, czy zasilanie w kraju, w którym urządzenie będzie użytkowane
odpowiada parametrom przedstawionym na plakietce
umieszczonej z tyłu urządzenia (np.: AC 230 V, 50 Hz
lub AC 120 V 60 Hz).
Przewód zasilania służy do odłączania urządzenia od
zasilania sieciowego. Upewnij się, czy wtyk przewodu
zasilania jest łatwo dostępny.
Niektóre modele są wyposażone w przełącznik zasilania sieciowego, dostosowujący urządzenie do różnych systemów zasilania sieciowego występujących
na świecie. Zanim podłączysz urządzenie do zasilania,
sprawdź, czy przełącznik ten jest w odpowiedniej pozycji dla regionu, w którym będziesz używał urządzenie.
■ Wyjścia audio
OPTICAL (OUT)
Wyjścia cyfrowe:
Wyjścia analogowe: TAPE, VCR/DVR, PRE OUT (FRONT,
CENTER, SUBWOOFER, SURR, SURR
BACK, ZONE 2, ZONE 3)
Wyjścia pre out wie7
lokanałowe:
Pre out subwoofera: 1
Wyjścia głośnikowe: ZONE2 R, SURR BACK R, FRONT R,
SURR R, CENTER, SURR L, FRONT L,
SURR BACK L, ZONE2 L
PHONES
Słuchawki:
■ Terminale sterowania
Tak
MIC
RS232
Wejście/wyjście IR
12 V Trigger Out
USB
1
1/1
1
Nie
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Informacje dotyczące modeli
amerykańskich
OSTRZEŻENIE:
Zmiany i modyfikacje dokonane przez użytkownika, do których nie został on wyraźnie upoważniony przez producenta, spowodują zniesienie odpowiedzialności producenta za
wadliwe działanie urządzenia.
UWAGA:
Urządzenie to zostało przetestowane pod kątem zgodności z normami dotyczącymi urządzeń cyfrowych - Class B.
Normy te zostały opracowane, aby chronić użytkownika
przed szkodliwym wpływem promieniowania. Urządzenie
to bowiem używa i emituje promieniowanie radiowe, które
może spowodować zakłócenia w funkcjonowaniu innych
urządzeń, jeśli nie będzie używane zgodnie z instrukcją. Niemniej jednak, nie można wykluczyć, że zakłócenia mogą wystąpić w szczególnych przypadkach. Jeśli
zatem urządzenie powoduje występowanie zakłóceń w
działaniu urządzeń radiowych i telewizyjnych, co może
zostać sprawdzone po włączeniu do zasilania takich urządzeń, zastosuj się do następujących zaleceń aby usunąć
takie zakłócenia.
n Zmień ustawienie anteny.
n Zwiększ odległość pomiędzy urządzeniami a odtwarzaczem.
n Podłącz urządzenia do oddzielnych obiegów zasilania sieciowego.
n Skontaktuj się ze sprzedawcą sprzętu lub z doświadczonym specjalistą.
Informacje dotyczące modeli kanadyjskich
UWAGA: NINIEJSZE URZĄDZENIE CYFROWE KLASY B
JEST ZGODNE Z NORMĄ NMB-003 CANADA.
Dla modeli wyposażonych we wtyczkę z uziemieniem.
UWAGA: PODŁĄCZAJ PRZEWÓD ZASILANIA WYŁĄCZNIE DO GNIAZDA ZASILANIA SIECIOWEGO POSIADAJĄCEGO UZIEMIENIE.
Modele północnoamerykański i australijski
Naciśnięcie przycisku [STANDBY/ON] i wybranie trybu
czuwania (standby) nie powoduje całkowitego wyłączenia urządzenia. Jeśli masz zamiar nie używać urządzenia przez dłuższy czas, odłącz je od zasilania sieciowego.
5. Nie dotykaj tego urządzenia mokrymi rękami
Nie dotykaj tego urządzenia ani przewodu zasilania, gdy
twoje ręce są mokre lub wilgotne. Jeśli woda lub jakiś
inny płyn dostanie się do środka urządzenia, zanieś je
do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia.
6. Obchodzenie się z urządzeniem
n Podczas przenoszenie urządzenia w inne miejsce,
zawsze używaj oryginalnego opakowania. Dla większej pewności, zapakuj urządzenie tak jak zostało
zapakowane fabrycznie.
n Nie zostawiaj taśmy klejącej lub produktów plastykowych w pobliżu urządzenia na dłuższy czas.
Mogą one pozostawić znaki na urządzeniu.
n Panele górny i tylny mogą się rozgrzać po pewnym
czasie. Nie jest to usterką urządzenia.
n Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas,
może to spowodować, że nie będzie ono działało
poprawnie w przyszłości. W związku z tym od czasu
do czasu włącz i wyłącz urządzenie.
118
3
Dane techniczne
Ostrzeżenia - ciąg dalszy
Informacje dotyczące modeli brytyjskich
Podłączanie wtyku do przewodu zasilania powinno zostać
powierzone jedynie wykwalifikowanemu personelowi.
WAŻNE
Przewody w kablu zasilania oznaczone są w następujący sposób:
Niebieski:
Zerowy
Brązowy:
Napięcie
Może się zdarzyć, że oznaczenia widniejące na gniazdach
zasilania sieciowego mogą mieć inne kolory niż oznaczenia
wtyków przewodów zasilania. W takim wypadku połączenia
powinny zostać dokonane według poniższych reguł:
Przewód oznaczony kolorem niebieskim powinien zostać
podłączony do terminalu zaznaczonego na czarno lub
oznaczonego literą N.
Przewód oznaczony kolorem brązowym powinien zostać
podłączony do terminalu zaznaczonego na czerwono lub
oznaczonego literą L.
WAŻNE
Wtyk zasilania sieciowego zaopatrzony jest w 5-amperowy
bezpiecznik. Jeśli trzeba będzie go wymienić, upewnij się,
czy nowy bezpiecznik jest 5-amperowy i odpowiada wymogom norm ASTA, BSI do BS1362. Sprawdź również, czy
nowy bezpiecznik oznaczony jest znakiem ASTA lub BSI.
JEŚLI WTYK PRZEWODU ZASILANIA NIE PASUJE DO
GNIAZDA ZASILANIA SIECIOWEGO WYMIEŃ GO NA
ODPOWIEDNI.
W razie wystąpienia jakichś wątpliwości, skontaktuj się z
wykwalifikowanym elektrykiem.
Informacje dotyczące modeli europejskich
Deklaracja zgodności
Sekcja wzmacniacza
Sekcja video
Znamionowa moc wyjścia
TX-SR805
Model północnoamerykański:
130 W minimalnej mocy ciągłej na kanał, obciążenie 8 Ω, 2
kanały wysterowane od 20 Hz do 20 kHz, z maksymalnym
zniekształceniem harmonicznym 0,05% (FTC)
150 W minimalnej mocy ciągłej na kanał, obciążenie 8 Ω,
2 kanały wysterowane przy 1 kHz, z maksymalnym zniekształceniem harmonicznym 0,7% (FTC)
160 W minimalnej mocy ciągłej na kanał, obciążenie 6 Ω,
2 kanały wysterowane przy 1 kHz, z maksymalnym zniekształceniem harmonicznym 0,1% (FTC)
Model europejski:
7 kanałów x 180 W przy 6 Ω, 1 kHz, wysterowany jeden kanał
(IEC)
Model azjatycki:
7 kanałów x 180 W przy 6 Ω, 1 kHz, wysterowany jeden kanał
(IEC)
TX-SR875
Model północnoamerykański:
140 W minimalnej mocy ciągłej na kanał, obciążenie 8 Ω, 2
kanały wysterowane od 20 Hz do 20 kHz, z maksymalnym
zniekształceniem harmonicznym 0,05% (FTC)
160 W minimalnej mocy ciągłej na kanał, obciążenie 8 Ω,
2 kanały wysterowane przy 1 kHz, z maksymalnym zniekształceniem harmonicznym 0,7% (FTC)
170 W minimalnej mocy ciągłej na kanał, obciążenie 6 Ω,
2 kanały wysterowane przy 1 kHz, z maksymalnym zniekształceniem harmonicznym 0,1% (FTC)
Model europejski:
7 kanałów x 200 W przy 6 Ω, 1 kHz, wysterowany jeden kanał
(IEC)
Model azjatycki:
7 kanałów x 200 W przy 6 Ω, 1 kHz, wysterowany jeden kanał
(IEC)
Maksymalna moc wyjścia
TX-SR805
Model azjatycki:
7 kanałów x 230 W przy 6 Ω, 1 kHz, wysterowany jeden kanał
(JEITA)
TX-SR875
Model azjatycki:
7 kanałów x 250 W przy 6 Ω, 1 kHz, wysterowany jeden kanał
(JEITA)
Czułość wejścia/
poziom wyjścia i
impedancja:
My, ONKYO EUROPE
ELECTRONICS GmbH
LIEGNITZERSTRASSE 6,
82194 GROEBENZELL.
NIEMCY
Moc dynamiczna:
TX-SR805:
deklarujemy na naszą pełną odpowiedzialność, że produkt ONKYO przedstawiony
w niniejszej instrukcji jest zgodny z odpowiednimi normami technicznymi takimi, jak:
EN60065, EN55013, EN55020 i EN61000-3-2, 3-3.
THD (całkowite
zniekształcenie harmoniczne):
0,05% (Moc znamionowa)
Współczynnik
tłumienia:
60 (Front, 1 kHz, 8 Ω)
Czułość wejścia i
impedancja:
200 mV/47 kΩ (LINE)
2,5 mV/47 kΩ (PHONO MM)
Czułość wyjścia i
impedancja:
200 mV/470 Ω (REC OUT)
Przeciążenie phono: 70 mV (MM, 1 KhZ, 0,5%)
Pasmo
przenoszenia:
5 Hz-100 kHz/+1 dB/- 3 dB (Tryb Direct)
Kontrola tonów:
+/- 10 dB, 80 Hz (BASS)
+/- 10 dB, 20 Hz (TREBLE)
Współczynnik
sygnał/szum:
110 dB (LINE, IHF-A)
80 dB (PHONO, IHF-A)
Impedancja głośników:
4 Ω - 16 Ω
TX-SR875:
GROEBENZELL, NIEMCY
K. MIYAGI
ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH
4
300
250
150
320
270
160
W
W
W
W
W
W
+
+
+
+
+
+
300
250
150
320
270
160
W
W
W
W
W
W
(3
(4
(8
(3
(4
(8
Ω,
Ω,
Ω,
Ω,
Ω,
Ω,
Pasmo przenoszenia video
komponentowego:
1 Vp-p /75Ω (Component i S-Video Y)
0,7 Vp-p /75Ω (Component PB/CB, PR/CR)
0,28 Vp-p/75Ω (S-Video C)
1 Vp-p /75Ω (Composite)
5 Hz - 50 MHz
Sekcja tunera
■ FM
Zakres częstotliwości
Północnoamerykański:
Europejski i azjatycki:
■ AM
Północnoamerykański:
Europejski:
Azjatycki:
87.5 MHz– 107.9 MHz
87.5 MHz– 108.0 MHz
530
522
522
530
kHz–1710 kHz
kHz–1611 kHz
kHz–1611 kHz
kHz–1710 kHz
Ilość stacji radiowych,
jakie można zaprogramować:
40
Ogólne
Zasilanie:
Pobór mocy:
Północnoamerykański:
Europejski i azjatycki:
Wymiary (szer x wys
x gł):
Masa:
Północnoamerykański:
Europejski i azjatycki:
■ Wejścia video
HDMI
TX-SR805:
TX-SR875:
Komponentowe:
Kompozytowe:
Front)
Front)
Front)
Front)
Front)
Front)
S-Video:
■ Wyjścia video
HDMI
Komponentowe:
Kompozytowe:
S-Video:
■ Wejścia audio
Wejścia cyfrowe:
120 V, 60 Hz, prąd zmienny
220-240V, 50/60 Hz, prąd zmienny
220-240V, 50/60 Hz, prąd zmienny
9,5 A
870 W
435 x 194 x 458,5 mm
23,1 kg
23,3 kg
IN1, IN2, IN3
IN1, IN2, IN3, IN4
IN 1 (DVD), IN 2, IN 3
AUX 1, GAME/TV, CBL/SAT, VCR/DVR,
DVD, AUX 2
AUX 1, GAME/TV, CBL/SAT, VCR/DVR,
DVD, AUX 2
OUT
MONITOR OUT
VCR/DVR OUT, MONITOR OUT
VCR/DVR OUT, MONITOR OUT
COAXIAL (IN 1, IN 2, IN 3), OPTICAL (IN 1,
IN 2), DIGITAL
Wejścia analogowe: PHONO, CD, TAPE, AUX 1, GAME/TV,
CBL/SAT, VCR/DVR, DVD, MULTI CH
(FRONT, CENTER, SUBWOOFER, SURR,
SURR BACK), AUX 2
Wielokanałowe:
7.1-kanałowe (DVD)
117
Spis treści
W razie problemu - ciąg dalszy
Ustawienie wejścia analogowego ................... 54
Automatyczne ustawienia głośnikowe ............ 55
(Audyssey MultEQ XT) ................................ 55
Ustawienie formatu TV (poza modelami
północnoamerykańskimi) ............................. 60
Ustawienie częstotliwości AM
(niektóre modele) ........................................ 61
Odtwarzanie z urządzeń AV ............................... 62
Podstawowe funkcje odbiornika AV ................ 62
Słuchanie radia ................................................... 63
Słuchanie stacji radiowych AM/FM ................. 63
Używanie funkcji RDS (poza modelem
północnoamerykańskim) ............................. 65
Programowanie stacji radiowych AM/FM ........ 67
Funkcje wspólne ................................................. 68
Ustawianie jasności wyświetlacza .................. 68
Regulowanie poziomów głośników ................. 68
Wyciszanie odbiornika AV ............................... 68
Używanie wyłącznika czasowego ................... 69
Używanie słuchawek ...................................... 69
Wyświetlanie informacji o źródle ..................... 69
Wybór wejść audio .......................................... 70
Określanie formatu sygnału cyfrowego .......... 70
Używanie trybów odtwarzania ........................... 71
Wybór trybów odtwarzania ............................. 71
Tryby odtwarzania dostępne dla
poszczególnych formatów źródła ................ 72
Informacje o trybach odtwarzania ................... 76
Nagrywanie .......................................................... 79
Nagrywanie źródła wejścia ............................. 79
Nagrywanie z różnych źródeł AV .................... 79
Menu ekranowe ustawień ................................... 80
Mapa menu ..................................................... 80
Regulowanie trybów odtwarzania ..................... 81
Używanie funkcji Re-EQ ................................. 81
Używanie funkcji Late Night ........................... 81
Regulacje audio .............................................. 82
Programowanie trybów odtwarzania .............. 84
Ustawienia zaawansowane ................................ 86
Ustawienia głośnikowe ................................... 86
Ustawienia źródła ........................................... 93
Ustawienia dodatkowe .................................... 96
Ustawienia sprzętu ......................................... 98
Ustawienie blokady ....................................... 100
Zone 2 i Zone 3 .................................................. 101
Połączenia Zone 2 ........................................ 101
Połączenia Zone 3 ........................................ 102
Ustawienia Powered Zone 2 ......................... 103
Ustawienia Zone 2/Zone 3 Out ..................... 104
Używanie Zone 2 i Zone 3 ............................ 104
Używanie pilota zdalnego sterowania w
Zone 2/3 i zestawy Multiroom ..................... 107
Sterowanie innymi urządzeniami .................... 108
Wprowadzanie kodów zdalnego sterowania ... 108
Resetowanie pilota ....................................... 109
Uczenie poleceń ........................................... 111
Używanie makr ............................................. 112
Dane techniczne ................................................ 113
Rozwiązywanie problemów .............................. 117
Charakterystyka urządzenia ................................. 6
Dołączone akcesoria ............................................. 7
Multiroom ............................................................... 8
Prezentacja odbiornika AV ................................... 9
Odbiornik AV stosuje mikrokomputer do przetwarzania
dźwięku i wykonywania zaawansowanych funkcji. W bardzo rzadkich sytuacjach może ono działać niepoprawnie
z powodu zakłóceń zewnętrznych lub działania sił elektrostatycznych itp. W takim wypadku odłącz urządzenie od
zasilania sieciowego, odczekaj co najmniej pięć sekund i
podłącz je ponownie do zasilania.
Panel przedni .................................................... 9
Wyświetlacz ..................................................... 11
Panel tylny ...................................................... 12
Pilot zdalnego sterowania .................................. 14
Instalowanie baterii ......................................... 14
Używanie pilota zdalnego sterowania ............ 14
Informacje o trybach zdalnego sterowania ..... 15
Tryb RECEIVER/TAPE ................................... 15
Tryb DVD ........................................................ 17
Tryby CD/MD/CDR ......................................... 18
Tryb DOCK ..................................................... 19
Podłączanie głośników ....................................... 20
Kino domowe .................................................. 20
Podłączanie głośników ................................... 21
Połączenia bi-amp głośników przednich ......... 23
Połączenia mostkowe głośników przednich
(jedynie TX-SR875) ..................................... 24
Podłączanie urządzeń AV ................................... 27
Informacje o połączeniach AV ......................... 27
Podłączanie sygnałów audio i video do
odbiornika AV .............................................. 28
Jakityp połączeń wybrać? ............................... 28
Podłączanie telewizora lub projektora ............ 30
Podłączanie odtwarzacza DVD ...................... 31
Podłączanie magnetowidu lub cyfrowej
nagrywarki video do odtwarzania ................ 33
Podłączanie magnetowidu lub cyfrowej
nagrywarki video do nagrywania ................. 34
Podłączanie tunera satelitarnego,
kablowego, naziemnego set-top boxu
lub innego źródła video ........................... 35
Podłączanie urządzeń przy użyciu HDMI ....... 36
Podłączanie konsoli do gier ............................ 38
Podłączanie kamery cyfrowej lub innego
urządzenia AV ............................................. 39
Podłączanie odtwarzacza CD ......................... 40
Podłączanie gramofonu .................................. 40
Podłączanie magnetofonu, nagrywarki CD
MiniDiscu lub nagrywarki DAT .................... 41
Podłączanie wzmacniacza mocy .................... 41
Podłączanie stacji dokującej RI ...................... 42
Podłączanie przewodów zasilania innych
urządzeń (jedynie modele
północnoamerykański i europejski) ......... 42
Podłączanie urządzeń
Onkyo ................... 43
Podłączanie przewodu zasilania ..................... 43
Firma Onkyo nie jest odpowiedzialna za szkody (takie jak koszty wypożyczenia płyty CD) wynikające z nieudanych nagrań spowodowanych wadliwym działaniem urządzenia. Zanim nagrasz
ważne dane, sprawdź, czy materiał będzie nagrany poprawnie.
Firma EIC nie jest odpowiedzialna za ewentualne błędy znajdujące się w instrukcji obsługi.
W wypadku modeli północnoamerykańskich i australijskich, przełącz odbiornik AV w tryb czuwania, zanim
odłączysz przewód zasilania z gniazda zasilania sieciowego. W wypadku innych modeli, przełącz odbiornik AV
w tryb czuwania i ustaw przełącznik POWER w pozycję
OFF, zanim odłączysz przewód zasilania.
Włączanie odbiornika AV ................................... 44
Włączanie i przełączanie w tryb czuwania .... 44
Ustawienia początkowe ...................................... 44
Ustawienia głośnikowe ................................... 45
Ustawienie HDMI Monitor ............................... 46
Ustawienie wejścia HDMI ............................... 48
Ustawienie wejścia Component Video ............ 50
Zmiana komunikatu o źródle na wyświetlaczu ... 51
116
5
Charakterystyka urządzenia
W razie problemu - ciąg dalszy
Wzmacniacz
Tuner
n Wzmacniacz 7-kanałowy
n 130 W maksymalnej mocy ciągłej na kanał przy obciążeniu 8 Ω, dwa kanały wysterowane, 20 Hz do 20 kHz,
poniżej 0,05% całkowitego zniekształcenia harmonicznego (FTC)
n Linear Optimum Gain Volume Circuitry - Liniowy obieg
głośności o optymalnej charakterystyce
n Multiroom Zone 2
n Możliwość dokonania połączeń typu bi-amp dla głośników przednich
n WRAT (technologia wzmacniacza szerokopasmowego)
n Solidny zasilacz z transformatorem H.C.P.S.
n Terminale głośnikowe oznaczone kolorami
8
n XM * Radio Satellite ready (jedynie Ameryka
Północna)
* Wymagany XM Mini-Tuner i Home Dock; sprzedawane oddzielnie
9
n SIRIUS * Satellite ready (jedynie Ameryka Północna)
* Wymagany zestaw tunera SiriusConnect Home; sprzedawany oddzielnie
n Możliwość zaprogramowania w pamięci 40 stacji radiowych AM/FM/XM (jedynie Ameryka Północna)
n Możliwość zaprogramowania w pamięci 40 stacji radiowych AM/FM (pozostałe)
n Strojenie automatyczne AM/FM
n RDS (jedynie Europa)
n Strojenie bezpośrednie
Inne
n Korekcja akustyki pomieszczenia Audyssey MultEQ XT
n Łatwe w użyciu menu ekranowe ustawień
n IR IN i OUT
n Zaprogramowany pilot zdalnego sterowania do używania z innymi urządzeniami AV, z funkcjami uczenia i makra
Przetwarzanie
1
n THX * Surround EX
Posiada
certyfikat THX Ultra2 *1
n
2
n Dolby * Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, Dolby Pro Logic IIx
3
n DTS * , DTS-ES Discrete, DTS-ES Matrix, DTS-HD
Master Audio, DTS-HD High Resolution, DTS 96/24,
DTS-Neo:6
4
n Neural Surround * , THX-Neural
5
n Wirtualny dźwięk surround Theater-Dimensional *
n DSD Direct
n Przetworniki C/A 192 kHz/24-bit
n Mocne i dokładne6 przetwarzanie 32-bitowe DSP
n Funkcja Re-EQ *
n Regulacja barwy tonów na wszystkich kanałach
n 7-pasmowe EQ na 7 kanałach, 5-pasmowe EQ na
subwooferze
Jedynie TX-SR875
n 140 W maksymalnej mocy ciągłej na kanał przy obciążeniu 8 Ω, dwa kanały wysterowane, 20 Hz do 20 kHz,
poniżej 0,05% całkowitego zniekształcenia harmonicznego (FTC)
n Wyjście kompozytowe video Zone 2
n 4 wejścia HDMI, 1 wyjście (wersja 1.3a)
n Możliwość połączeń mostkowych głośników przednich
n Możliwość konwersji do góry do HDMI źródeł kompozytowych video, S-Video i video komponentowego (720p,
1080i, 1080p)
n Wektorowe obwody kształtowania liniowego (VLSC)
Audio/Video
*1
n Zone 2 z wyjściem 12 V Trigger, regulacją poziomu,
balansu i wyjściem pre out
n Zone 3 z regulacją poziomu, balansu i wyjściem pre
out
7
n 3 wejścia HDMI * , 1 wyjście (wersja 1.3a)
n Możliwość konwersji do góry do HDMI źródeł kompozytowych video, S-Video i video komponentowego (720p)
n Konwersja do góry do sygnału komponentowego video
źródeł kompozytowych video i S-Video
n Konwersja sygnału kompozytowego video do S-Video i SVideo do kompozytowego video
n 6 wejść cyfrowych (3 optycznych, 3 koaksjalne), 1 wyjście (optyczne)
n 3 wejścia, 1 wyjście komponentowe video
n Kontroler RS-232
n Wejścia wielokanałowe 7.1-kanałowe oznaczane kolorami
n Wyjście pre out 7.1-kanałowe
THX i Ultra2 są znakami towarowymi firmy THX Ltd. THX może
być zarejestrowany w niektórych systemach prawnych. Wszelkie
prawa zastrzeżone. Surround EX jest zarejestrowanym znakiem
towarowym firmy Dolby Laboratories. Użyty za zgodą.
*2
Wyprodukowano na licencji udzielonej przez firmę Dolby
Laboratories.
„Dolby”, „Pro Logic” i symbol podwójnego D są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
*3
„DTS”i „DTS-HD”” są znakami towarowymi firmy DTS, Inc.
*4
Neural Surround jest znakiem towarowym będącym własnością firmy Neural Audio Corporation. THX jest znakiem towarowym firmy THX, Ltd, który może być zarejestrowany w niektórych systemach prawnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.
6
n Jeśli na wyświetlaczu odbiornika AV pojawi się komunikat „Resolution Error”, oznacza to, że telewizor lub
ekran nie są kompatybilne z aktualnie ustawioną rozdzielczością, i że należy wybrać inną rozdzielczość na
odtwarzaczu DVD.
n Aby sterować urządzeniami Onkyo podłączonymi przy
użyciu
, wyceluj pilota w sensor zdalnego sterowania odbiornika AV. Pamiętaj o tym, żeby wprowadzić
najpierw odpowiedni kod zdalnego sterowania (strona 109).
n Aby sterować urządzeniami Onkyo nie podłączonymi przy użyciu
, wyceluj pilota w sensor zdalnego
sterowania tych urządzeń. Pamiętaj o tym, żeby wprowadzić najpierw odpowiedni kod zdalnego sterowania
(strona 108).
Menu ekranowe nie pojawiają się
n Sprawdź, czy wybrane jest wejście telewizora, do którego podłączony jest odbiornik AV.
Obraz jest zniekształcony
n W wypadku modelu północnoamerykańskiego, określ
system jaki jest stosowany w twoim regionie w ustawieniu „TV Format Setup” na stronie 60.
Nie można nauczyć poleceń z innych pilotów zdalnego sterowania
n Podczas uczenia poleceń, sprawdź, czy końcówki przesyłające sygnały obu pilotów zdalnego sterowania są
wycelowane w siebie.
n Być może próbujesz nauczyć poleceń z pilota, który nie
może być użyty w procesie uczenia. Niektóre polecenia
nie mogą być przyswojone. W szczególności te, które
aktywują kilka czynności.
Tuner
Słyszalne są zakłócenia dźwięku i świszczenia podczas odbioru stacji FM lub nie świeci się wskaźnik
FM STEREO
n Zmień pozycję anteny.
n Oddal odbiornik AV od komputera lub telewizora.
n Spróbuj ustawić monofoniczny tryb odbioru stacji FM.
(strona 63).
n Zakłócenia mogą być słyszalne, gdy używasz pilota
podczas odbioru stacji AM.
n Samochody i samoloty mogą powodować zakłócenia.
n Sygnał radiowy może być osłabiony, jeśli gruba ściana
znajduje się na jego drodze.
n Jeśli nic nie może poprawić odbioru, zainstaluj antenę zewnętrzną.
Nagrywanie
Nie można nagrywać
n Sprawdź, czy wybrałeś odpowiednie wejście na urządzeniu nagrywającym.
n By zapobiec zapętleniu sygnałów i uszkodzenia odbiornika AV, sygnały wejścia nie są przesyłane do wyjść o
tej samej nazwie (np. TAPE IN do TAPE OUT lub VCR/
DVR IN do VCR/DVR OUT)
n Gdy wybrany jest tryb odtwarzania Pure Audio, nie
jest możliwe nagrywanie, ponieważ żadne sygnały video nie są przesyłane do wyjścia. Wybierz inny tryb odtwarzania.
Pilot zdalnego sterowania
Pilot nie działa
n Sprawdź, czy baterie są zainstalowane z zachowaniem
polaryzacji (strona 14).
n Sprawdź, czy pilot nie znajduje się zbyt daleko od odbiornika AV, i czy pomiędzy pilotem a sensorem zdalnego sterowania odbiornika AV nie znajduje się jakaś
przeszkoda (strona 14).
n Sprawdź, czy wybrałeś odpowiedni tryb zdalnego sterowania (strony 15).
n Sprawdź, czy wprowadziłeś odpowiedni kod zdalnego
sterowania (strona 108).
Nie można sterować innymi urządzeniami
n Sprawdź, czy wybrałeś odpowiedni tryb zdalnego sterowania (strony 15).
n Jeśli do gniazd TAPE IN/OUT podłączyłeś nagrywarkę
CD, nagrywarkę MD Onkyo kompatybilne z
, gdy
do gniazd GAME/TV IN podłączyłeś stację dokującą
RI, aby funkcje zdalnego sterowania były dostępne,
musisz zmienić typ komunikatu o źródle wyświetlanego
na wyświetlaczu na MD, CDR lub DOCK (strona 51).
n Wprowadzony kod zdalnego sterowania może nie być
poprawny. Jeśli są dostępne inne kody, spróbuj wprowadzić pozostałe.
n Jeśli żaden z kodów nie działa, użyj funkcji uczenia, aby
przyswoić polecenie z innego pilota (strona 111).
n W wypadku niektórych urządzeń AV, niektóre przyciski
mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami, a niektóre
mogą nie działać wcale.
Inne
Dźwięk zmienia się po podłączeniu słuchawek
n Gdy podłączysz słuchawki, tryb odtwarzania zmienia
się na Stereo, chyba że jest już ustawiony na Stereo,
Mono, Direct lub Pure Audio i w takim wypadku pozostaje niezmieniony.
Jak zmienić język źródła multiplex?
n Użyj ustawienia „Multiplex” w menu „Audio Adjust” I i
wybierz „Main” lub „Sub” (strona 84).
Funkcje
nie działają
, należy dokonać
n Aby użyć systemu sterowania
połączeń
i połączeń analogowych audio (RCA)
pomiędzy odbiornikiem AV i urządzeniem, nawet jeśli są
one połączone cyfrowo (strona 43).
n Gdy włączona jest druga lub trzecia strefa (Zone 2/Zone
3), funkcje
nie działają.
Wyświetlacz odbiornika AV nie działa
n Wyświetlacz zostaje wyłączony, gdy wybrany jest tryb
odtwarzania Pure Audio. Wybierz inny tryb odtwarzania.
115
Dołączone akcesoria
Charakterystyka urządzenia - ciąg dalszy
*8
XM Ready ® jest znakiem towarowym firmy XM Satellite
Radio Inc. ©2005 XM Satellite Radio Inc. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Funkcja Late Night nie działa
n Sprawdź, czy materiał źródłowy jest w formacie Dolby
Digital (strona 81).
Wejście wielokanałowe DVD nie działa
n Sprawdź połączenia wejścia wielokanałowego DVD
(strona 32).
n Sprawdź, czy wejście wielokanałowe jest przypisane do
selektora wejścia (strona 54).
n Sprawdź, czy wybrane zostało wejście wielokanałowe (strona 70).
n Sprawdź ustawienia wyjścia audio odtwarzacza DVD.
Informacje o sygnałach DTS
Nie jest odtwarzany obraz ze źródła podłączonego do
HDMI IN
n Jeśli w ustawieniu HDMI Monitor zostanie wybrana opcja
No, a ustawieniu rozdzielczości (Resolution) zostanie
wybrana jakaś inna opcja niż Through (patrz - strona
46), żaden sygnał video nie jest przesyłany przez wyjście HDMI OUT.
n Podczas odtwarzania materiału DTS, używanie funkcji pauzy, przewijania do przodu i do tyłu na odtwarzaczu DVD może spowodować, że słyszalne będą krótkie ostre zakłócenia. Nie jest to wadliwym działaniem
urządzenia.
114
Mikrofon ustawień głośnikowych
*9
©2005 SIRIUS Satellite Radio Inc. „SIRIUS”, SiriusConnect,
logo psa SIRIUS, nazwy i logo kanałów są znakami towarowymi firmy SIRIUS Satellite Radio Inc. Dostępne jedynie na terenie USA (poza Alaską i Hawajami ) i w Kanadzie.
Antena pokojowa FM
*10
Wyprodukowano na licencji udzielonej przez Audyssey
Laboratories. Postępowania patentowe w USA i innych krajach
w toku. MultEQ XT jest znakiem towarowym firmy Audyssey
Laboratories.
Antena ramowa AM
THX Ultra2
Zanim jakikolwiek urządzenie kina domowego uzyska certyfikat THX Ultra2, musi ono przejść przez
serię rygorystycznych testów jakościowych i osiągowych. Dopiero wtedy produkt może uzyskać zgodę na
użycie logo THX Ultra2, co jest gwarancją dla ciebie,
że urządzenia kina domowego, jakie kupiłeś zapewnią ci niezawodne korzystanie z urządzeń przez wiele
lat. Wymagania THX Ultra2 dotyczą wszelkich aspektów urządzeń, włączając osiągi i działanie aktywnego wzmacniacza i przedwzmacniacza i tysiące innych
parametrów zarówno z dziedziny cyfrowej jak i analogowej. Odbiorniki THX Ultra2 są również wyposażone
w technologie opracowane przez THX (np. tryb THX),
które pieczołowicie dostosują filmowe ścieżki dźwiękowe do odtwarzania w kinie domowym.
*
*
*
Przewód zasilania
�
������
�������������
�����
�������������
�����
������
�����
������
�����
�������������
�����
�������������
�����
������
�����
������
�����
������
�������������
����
�������������
����
������
����
������
����
������
�������������
����
�������������
����
������
����
������
����
��������
����
��������
����
(Wygląd przewodu zasilania różni się w zależności od kraju).
��������
�����
��������
�����
Video
Brak obrazu
n Sprawdź, czy wszystkie wtyki połączeń video są dokładnie wciśnięte (strona 27).
n Sprawdź, czy wszystkie urządzenia video są podłączone poprawnie.
n Sprawdź, czy wybrane jest wejście telewizora, do którego podłączony jest odbiornik AV.
n Jeśli wybrany jest tryb odtwarzania Pure Audio, obiegi
video są wyłączone i jedynie wyjście HDMI OUT przesyła sygnały video.
n Aby odtwarzać źródło kompozytowe video lub S-Video
na telewizorze podłączonym do wyjścia HDMI OUT, w
ustawieniu HDMI Monitor wybierz opcję Yes (strona 46),
a w ustawieniu „HDMI Input Setup” na stronie 48 wybierz opcję „---”.
n Aby odtwarzać źródło kompozytowe video lub S-Video
na telewizorze podłączonym do wyjścia COMPONENT
VIDEO OUT, w ustawieniu HDMI Monitor wybierz opcję
Yes (strona 46), a w ustawieniu „Component Input Video
Setup” na stronie 50 wybierz opcję „---”.
n Jeśli urządzenie video zostało podłączone do wejścia
komponentowego video, twój telewizor musi zostać
podłączony do wyjścia COMPONENT VIDEO OUT lub
HDMI OUT (strona 28).
n Jeśli urządzenie video jest podłączone do wejścia
HDMI, twój telewizor musi być podłączony do HDMI
OUT (strona 28).
Pilot zdalnego sterowania i dwie baterie (AA/R6)
HDMI, logo HDMI i High Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi
firmy HDMI Licensing, LLC.
������
n Gdy używana jest aktywna druga strefa (Powered Zone
2), odtwarzanie w głównym pomieszczeniu zredukowane jest do odtwarzania 5.1-kanałowego i głośniki tylne
surround nie emitują dźwięku (strona 101).
nie można wybrać trybu odtwarzania Pure Audio
n Tryb odtwarzania Pure Audio nie może być wybrany,
gdy włączona jest druga strefa.
Poziom głośności nie może być ustawiony na +18 dB (99)
n Sprawdź, czy zostało dokonane ustawienie głośności
maksymalnej (strona 96).
n Po dokonaniu funkcji automatycznych ustawień głośnikowych, lub gdy poziom głośności poszczególnych głośników zostanie wyregulowany (strony 68 i 90), ustawienie maksymalnej możliwej głośności ulegnie zmianie.
Słyszalne są zakłócenia
n Używanie klipsów mocujących razem przewody audio,
głośnikowe i zasilania może pogorszyć jakość odtwarzanego dźwięku. Nie łącz zatem ze sobą tych przewodów.
n Przewód audio może odbierać interferencje. Spróbuj
poprowadzić go inaczej.
*7
��������
�����
��������
�����
Nie można uzyskać odtwarzania 6.1 lub 7.1-kanałowego
*6 Re-Equalization i logo „Re-EQ” są znakami towarowymi firmy
THX Ltd.
�����
�����
�����
�����
���� � ������
�����
���� � ������
�����
Początek audio odbieranego poprzez HDMI nie jest
słyszalny
n Jako że rozpoznanie formatu w sygnale HDMI zajmuje więcej czasu, niż w wypadku innych cyfrowych sygnałów audio, odtwarzanie audio może nie rozpocząć
się od razu.
Theater-Dimensional jest znakiem towarowym firmy Onkyo
Corporation.
��������
����
��������
����
Głośniki drugiej/trzeciej strefy nie odtwarzają dźwięku
n Głośniki drugiej/trzeciej strefy odtwarzają jedynie źródła,
które są podłączone do wejścia analogowego. Sprawdź,
czy źródło jest podłączone do wejścia analogowego.
n W wypadku TX-SR875, nie można użyć aktywnej drugiej strefy (Powered Zone 2), jeśli w ustawieniu Speaker
Type wybrano opcję Bi-Amp lub BTL (strona 45).
Dźwięk niektórych formatów sygnału nie jest odtwarzany
n Sprawdź ustawienia wyjścia cyfrowego audio podłączonego urządzenia. W wypadku niektórych konsoli do gier,
takich jak te, które mogą odtwarzać płyty DVD, ustawieniem domyślnym jest OFF.
n W wypadku niektórych płyt DVD-Video, może się okazać konieczne wybranie formatu audio z menu płyty lub
przy użyciu przycisku AUDIO na pilocie zdalnego sterowania odtwarzacza DVD.
Upewnij się, czy posiadasz następujące akcesoria:
*5
�����
����
�����
����
���� � ������
����
���� � ������
����
n Gdy kończy się odtwarzanie materiału DTS i przesyłąnie sygnału bitstream DTS zostaje zakończone, odbiornik AV pozostaje w trybie odtwarzania DTS i świeci
się wskaźnik DTS. Służy to zapobieżeniu zakłóceniom,
gdy włączysz funkcję pauzy, przewijania do przodu lub
do tyłu na odtwarzaczu. Jeśli przełączysz twój odtwarzacz z DTS na PCM, w związku z tym, że odbiornik AV
nie przełącza natychmiast formatów, możesz nie słyszeć
żadnych dźwięków. W takim razie, zastopuj odtwarzacz
na około 3 sekundy, po czym wznów odtwarzanie.
n W wypadku niektórych odtwarzaczy CD, może się okazać niemożliwe poprawne odtwarzanie materiału DTS,
nawet jeśli twój odtwarzacz jest podłączony do wejścia
cyfrowego odbiornika AV. Spowodowane jest to zazwyczaj tym, że sygnał bitstream DTS został przetworzony
(np. zostały zmodyfikowane takie parametry jak: poziom
wyjścia, częstotliwość próbkowania lub pasmo przenoszenia), a odbiornik AV nie rozpoznaje tego sygnału jako
prawdziwego sygnału DTS. W takiej sytuacji, mogą być
słyszalne zakłócenia.
�����
�����
�����
�����
���� � ������
�����
���� � ������
�����
n Gdy używane są terminale ZONE 2 SPEAKERS, odtwarzanie w głównym pomieszczeniu zredukowane jest do
odtwarzania 5.1-kanałowego (strona 82).
Subwoofer nie odtwarza dźwięku
n Gdy odtwarzasz materiał źródłowy nie zawierający informacji kanału LFE, subwoofer nie odtwarza dźwięku.
n Sprawdź, czy głośniki są skonfigurowane poprawnie
(strona 86).
�����
����
�����
����
���� � ������
����
���� � ������
����
W razie problemu - ciąg dalszy
�
�
�������������
Oznaczenia przewodów głośnikowych
* Litery znajdujące się na końcu nazwy produktu, widniejące w katalogach i na opakowaniach oznaczają kolor.
Niezależnie od litery, dane techniczne i funkcje są identyczne.
„Xantech” jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy
Xantech Corporation.
„Niles” jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Niles
Audio Corporation.
Apple i iPod są znakami towarowymi firmy Apple Computer,
Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach.
Urządzenie stosuje technologię ochrony praw autorskich, która jest chroniona amerykańskim prawem
patentowym i innymi prawami własności intelektualnej. Używanie tej technologii ochrony praw autorskich musi być autoryzowane przez firmę Macrovision
Corporation i może mieć jedynie zastosowanie domowe lub inne ograniczone użycie konsumenckie, chyba
że firma Macrovision Corporation udzieli innej zgody.
Modyfikacje i demontaż tej technologii są zabronione.
7
Multiroom
Rozwiązywanie problemów
Możesz użyć trzech systemów głośnikowych z odbiornikiem AV - systemu głośników surround (do 7.1 kanałów) w głównym pomieszczeniu odsłuchowym, stereofonicznego systemu głośnikowego w drugim pomieszczeniu (Zone 2) i następnego
stereofonicznego systemu głośników w trzecim pomieszczeniu (Zone 3) (wymagany zewnętrzny wzmacniacz mocy). Możesz
wybrać różne źródła audio dla każdego z pomieszczeń.
Główne pomieszczenie: w twoim głównym pomieszczeniu odsłuchowym, możesz korzystać z odtwarzania do 7.1kanałowego (patrz - strony 21-22). Możesz korzystać z różnych trybów odtwarzania, takich jak Dolby, DTS i THX (patrz
- strony 71-78).
*Jeśli używana jest aktywna druga strefa (Powered Zone 2), odtwarzanie w głównym pomieszczeniu jest zredukowane do odtwarzania 5.1-kanałowego (patrz - strona 101).
Drugie pomieszczenie (Zone 2): w drugim pomieszczeniu odsłuchowym, możesz korzystać ze stereofonicznego
odtwarzania 2-kanałowego (patrz - strona 101).
Trzecie pomieszczenie (Zone 3): w trzecim pomieszczeniu odsłuchowym, możesz korzystać ze stereofonicznego
odtwarzania 2-kanałowego (patrz - strona 102).
*W drugim i w trzecim pomieszczeniu nie można zastosować trybów odtwarzania.
Jeśli masz jakiekolwiek problemy podczas używania odbiornika AV, spróbuj znaleźć rozwiązanie w niniejszym
rozdziale.
Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie rozwiązać problemu, spróbuj zresetować odbiornik AV, zanim skontaktujesz się z serwisem Onkyo.
Aby zresetować odbiornik AV do jego ustawień fabrycznych, włącz go i, przytrzymując przycisk [VCR/
DVR], naciśnij przycisk [STANDBY/ON]. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Clear” a odbiornik AV
przełączy się w tryb czuwania.
����������
Pomieszczenie
główne
Głośniki surround tylne lewy i
prawy
Głośniki przednie lewy i prawy
* Gdy w ustawieniu Powered
Zone 2 zostanie wybrane ustawienie Act, głośniki te nie odtwarzają dźwięku (strona 83).
n Jeśli wskaźnik MUTING jest widoczny na wyświetlaczu,
naciśnij przycisk [MUTING] na pilocie, aby wznowić odtwarzanie dźwięku przez odbiornik AV (strona 68).
n Gdy do gniazda PHONES podłączone są słuchawki,
żaden dźwięk nie jest odtwarzany przez głośniki (strona 69).
n Sprawdź ustawienia wyjścia cyfrowego audio podłączonego urządzenia. W wypadku niektórych konsoli do gier,
takich jak te, które odtwarzają płyty DVD, ustawieniem
domyślnym jest OFF.
n W wypadku niektórych płyt DVD-Video, może się okazać konieczne wybranie formatu audio z menu płyty lub
przy użyciu przycisku AUDIO na pilocie zdalnego sterowania odtwarzacza DVD.
n Jeśli twój gramofon wyposażony jest we wkładkę MC,
musisz podłączyć przedwzmacniacz MC typu head lub
transformator MC (strona 40).
n Sprawdź ustawienia głośnikowe (strony 89-61).
n Format sygnału wejścia został ustawiony na PCM lub
DTS. Wybierz ustawienie Auto (strona 70).
n Jeśli z odtwarzacza DVD podłączonego do wejścia
HDMI IN nie jest uzyskiwany żaden dźwięk, sprawdź
ustawienia wyjścia odtwarzacza DVD i sprawdź, czy
używasz kompatybilnego formatu audio.
Jedynie głośniki przednie odtwarzają dźwięk
n Gdy wybrany jest tryb odtwarzania Stereo, jedynie głośniki przednie i subwoofer odtwarzają dźwięk.
n W trybie odtwarzania Mono, jedynie głośniki przednie
odtwarzają dźwięk, jeśli w ustawieniu Output Speaker
wybrano opcję L/R (strona 83).
n Sprawdź, czy głośniki są skonfigurowane poprawnie
(strona 86).
Jedynie głośnik centralny odtwarza dźwięk
n Jeśli stosujesz tryb odtwarzania Pro Logic IIx Movie
lub Pro Logic IIx Music ze źródłem mono, takim jak stacja radiowa AM, lub monofoniczny program telewizyjny,
dźwięk skoncentrowany jest w głośniku centralnym.
n W trybie odtwarzania Mono, jedynie głośnik centralny
odtwarza dźwięk, jeśli w ustawieniu Output Speaker wybrano opcję C (strona 83).
n Sprawdź, czy głośniki są skonfigurowane poprawnie
(strona 86).
Głośniki surround nie odtwarzają dźwięku
n Gdy wybrany jest tryb odtwarzania Stereo lub Mono, głośniki surround nie odtwarzają dźwięku.
n W zależności od źródła i aktualnie wybranego trybu odtwarzania, głośniki surround mogą nie odtwarzać wiele dźwięku. Spróbuj zastosować inny tryb odtwarzania (strona 71).
n Sprawdź, czy głośniki są skonfigurowane poprawnie (strona 86).
�������
Pamiętaj o tym, że zresetowanie odbiornika AV spowoduje skasowanie zapisanych stacji radiowych i dokonanych ustawień.
Zasilanie
Nie można włączyć odbiornika AV
n Sprawdź, czy przewód zasilania podłączony jest poprawnie do gniazda zasilania sieciowego.
n Odłącz przewód z zasilania, odczekaj 5 sekund i ponownie podłącz przewód zasilania.
Odbiornik AV wyłącza się zaraz po włączeniu
n Aktywowany został obieg ochronny wzmacniacza.
Natychmiast odłącz przewód zasilania z gniazda zasilania sieciowego. Odłącz wszystkie przewody głośnikowe i źródła wejścia i pozostaw odbiornik AV odłączony od sieci przez jedną godzinę. Po upływie tego
czasu, podłącz przewód zasilania i ustaw poziom głośności na maksimum. Jeśli odbiornik AV włącza się,
zmniejsz poziom głośności do minimum i podłącz ponownie wszystkie głośniki i źródła wejścia. Jeśli odbiornik AV wyłącza się, gdy ustawiasz poziom głośności na
maksimum, odłącz przewód zasilania i skontaktuj się z
serwisem Onkyo.
Subwoofer
Głośnik centralny
Głośniki surround lewy i prawy
Audio
Zone 2:
Drugie pomieszczenie
Zone 3:
Trzecie pomieszczenie
Głośniki
stereofoniczne
lewy i prawy
Głośniki
stereofoniczne
lewy i prawy
8
Brak dźwięku lub dźwięk bardzo słaby
n Sprawdź, czy źródło cyfrowe zostało przypisane do selektora wejścia (strona 52).
n Sprawdź, czy źródło wejścia zostało wybrane poprawnie (strona 70).
n Sprawdź, czy wszystkie wtyki połączeń są dokładnie
wciśnięte (strona 27).
n Sprawdź, czy głośniki są podłączone poprawnie, i czy
końcówki przewodów głośnikowych stykają się z metalowymi częściami terminali głośnikowych (strona 22).
n Sprawdź, czy nie nastąpiło zwarcie przewodów głośnikowych.
n Sprawdź poziom głośności (strona 62). Odbiornik AV
przeznaczony jest do używania w kinie domowym, w
związku z czym charakteryzuje się dużym zakresem regulacji głośności.
Głośnik centralny nie odtwarza dźwięku
n Gdy wybrany jest tryb odtwarzania Stereo lub Mono, głośnik centralny nie odtwarza dźwięku.
n W trybie odtwarzania Mono, jedynie głośniki przednie odtwarzają dźwięk, jeśli w ustawieniu Output Speaker wybrano opcję
L/R (strona 83).
n Sprawdź, czy głośniki są skonfigurowane poprawnie (strona 86).
Głośniki tylne surround nie odtwarzają dźwięku
n Głośniki tylne surround nie są używane we wszystkich trybach odtwarzania. Wybierz inny tryb odtwarzania (strona 71).
n W wypadku niektórych źródeł, głośniki tylne surround
nie odtwarzają dużo dźwięków.
n Sprawdź, czy głośniki są skonfigurowane poprawnie
(strona 86).
113
Prezentacja odbiornika AV
Sterowanie innymi urządzeniami - ciąg dalszy
Na pilocie zdalnego sterowania, naciśnij przyciski, których czynności
chcesz zaprogramować w makro w
kolejności, w jakiej mają być wykonywane.
Na przykładzie z odtwarzaczem CD
przedstawionym po lewej stronie, naciśniesz następujące przyciski: [ON],
INPUT SELECTOR [CD], REMOTE
MODE [CD], [u].
2
Używanie makr
Możesz zaprogramować przyciski MACRO pilota zdalnego
sterowania do dokonywania sekwencji poleceń.
Przykład:
Aby odtwarzać CD, musisz zazwyczaj dokonać następujących czynności:
1. Nacisnąć przycisk REMOTE MODE [RECEIVER], aby
wybrać tryb zdalnego sterowania odbiornikiem AV.
2. Nacisnąć przycisk [ON], aby włączyć odbiornik AV.
3. Nacisnąć przycisk INPUT SELECTOR [CD], aby
wybrać źródło wejścia CD.
4. Nacisnąć przycisk REMOTE MODE [CD], aby wybrać
tryb zdalnego sterowania CD.
5. Nacisnąć przycisk odtwarzania [u], aby rozpocząć
odtwarzanie z odtwarzacza CD.
3
Gdy zakończysz, naciśnij przycisk
MACRO.
Wskaźnik zdalnego sterowania zamiga
trzykrotnie.
Jeśli wprowadzisz osiem poleceń, procedura ta zakończy się automatycznie.
Uwaga:
n Jeśli jeden lub więcej przycisków użytych w makro
zostanie nauczony nowego polecenia, makro nie
będzie działało poprawnie i będziesz musiał je utworzyć ponownie.
Możesz zaprogramować przycisk MACRO tak, aby wszystkie pięć czynności były wykonywane po jednym naciśnięciu przycisku.
Tworzenie makr
��
�������
���
�������
�������
�
�
�
�
�������
����
����
�����
�
Naciśnij i przycisk MACRO [1], [2]
lub [3].
Polecenia z makra są przesyłane w
zaprogramowanej kolejności. Pilot
powinien być wycelowany w odbiornik AV, aż przesyłanie wzystkich polceń
zostanie zakończone.
Makra mogą byś stosowane niezależnie od aktualnie wybranego trybu
odtwarzania.
�����
�
�
�
����
�����
��
�
�
�
�
�����
������
�����
���
��
������ ��
��������������
������
��
�����
�
�
�
�����
�����������
������
����
���
���
��
�����
�����
��
������
����
���
��������
��������
������
��������
�����
�
��
�
���
�� �
Kasowanie makr
�
�
��
����
�����
1
�����������
���
��
������
�����
���
���
��
����
�����
���
1
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
REMOTE MODE trybu, w którym
chcesz rozpocząć, naciskając jednocześnie przycisk MACRO [1], [2]
lub [3].
Wskaźnik zdalnego sterowania zaświeci się.
��������
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
REMOTE MODE [RECEIVER], naciskając
jednocześnie
przycisk
MACRO, którego makro chcesz skasować.
��������
��������
�
� Jedynie model północnoamaerykański
� �� �
�
�
�
�������������
����������
�������
�����
������
������
����������
���������
���
�������
�������
�������
�����
�����
����
�����
��
�����
�������
������������
Stosowanie makr
Możesz utworzyć po jednym makro dla każdego z przycisków MACRO, a każde makro może zawierać do ośmiu
poleceń.
Wskaźnik
zdalnego
sterowania
��
�����
�������
Panel przedni
Na przykładzie z odtwarzaczem CD
przedstawionym po lewej stronie, naciśniesz i przytrzymasz przycisk REMOTE
MODE [RECEIVER], a następnie przycisk [1], [2] lub [3].
2
112
Naciśnij ponownie przycisk MACRO.
�
�
�
Klapka
Naciśnij, aby
otworzyć klapkę
W rzeczywistości, na panelu przednim wydrukowane są różne logo, które zostały pominięte na powyższej ilustracji w celu
uzyskania większej przejrzystości.
Numery znajdujące się w nawiasach wskazują strony, na których można uzyskać informacje na temat działania danego elementu.
(1) Przycisk STANDBY/ON (44)
Włącza odbiornik AV lub przełącza go w tryb czuwania.
(2) Wskaźnik STANDBY (44)
Świeci się, gdy odbiornik AV jest w trybie czuwania
i miga, gdy odbierany jest sygnał z pilota zdalnego
sterowania.
(3) Wskaźnik READY (99)
Model połnocnoamerykański nie jest wyposażony w
ten wskaźnik.
Wskaźnik ten świeci się, gdy odbiornik AV znajduje się w trybie czuwania i aktywna jest opcja HDMI
Power Control.
(4) Wskaźnik ZONE 2 (105)
Wskaźnik ten świeci się, gdy wybrana jest druga strefa (Zone 2).
(5) Wskaźnik ZONE 3 (105)
Wskaźnik ten świeci się, gdy wybrana jest trzecia strefa (Zone 3).
(6) Sensor zdalnego sterowania (14)
Odbiera sygnał z pilota zdalnego sterowania.
(7) Wyświetlacz
Patrz - „Wyświetlacz” na stronie 11.
(8) Przycisk DISPLAY (69)
Przycisk ten służy do wyświetlania różnych informacji
o aktualnie wybranym źródle wejścia.
(9) Pokrętło MASTER VOLUME (62)
Pokrętło to służy do ustawiania poziomu głośności
odbiornika AV w zakresie: od -∞ dB, -81 dB, -80 dB
do +18 dB (ustawienie względne - Relative).
Poziom głośności może być również wyświetlany w
wartościach absolutnych. Patrz - „Ustawienie głośności” na stronie 96.
(10) Przycisk i wskaźnik PURE AUDIO (71)
Przycisk ten służy do wyboru trybu odtwarzania Pure
Audio. Wskaźnik świeci się, gdy wybrany jest ten
tryb. Ponowne naciśnięcie tego przycisku przywraca
poprzednio wybrany tryb odtwarzania.
(11) Przycisk AUDIO SEL (70)
Przycisk ten służy do wyboru wejścia audio: analogowego, cyfrowego, HDMI lub wielokanałowego.
(12) Przyciski wyboru źródła (62)
Służą do wyboru jednego z następujących źródeł wejścia: DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME/TV, AUX 1,
AUX 2, TAPE, TUNER, CD, PHONO.
9
Sterowanie innymi urządzeniami - ciąg dalszy
Model północnoamerykański
Uczenie poleceń zdalnego sterowania
�
������
������
������
����
�����������
���������
�����
������
�����
�������
�����
�����
� ����� �
�������
�
��
�
������
�
��
��
��
�
��
�
��
�
�
��
��
���
��
�
��
��
�
��
���
��
�
��
��
��
�
��
�
�
�
�
�
� �
�� ��
�
��
����
�
�
�
�
�
��
�
��
��
��
��
�
��
�
�
��
���
�
�
�
�
�
��
�
�
����
��
�������
Uwagi:
n Następujące przyciski nie mogą być użyte w procesie
uczenia nowych poleceń: REMOTE MODE, MACRO
[1], [2] i [3], TV [
], TV [INPUT], TV CH [+]/[-], TV
VOL [p]/[q], Light.
n Pilot zdalnego sterowania może przyswoić około
70-90 poleceń, jednakże, liczba ta będzie mniejsza,
gdy zostaną przyswojone polecenia używające dużo
pamięci.
n Przyciski pilota, takie jak odtwarzanie, pauza, stop
itp. są zaprogramowane fabrycznie do sterowania
odtwarzaczami CD, magnetofonami i odtwarzaczami
DVD Onkyo. Mogą one jednak być nauczone nowych
poleceń, jednak będziesz mógł przywrócić polecenia
zaprogramowane fabrycznie, resetując pilota (patrz
- strona 109).
n Aby nauczyć nowego polecenia, powtórz tę procedurę.
n Można jedynie uczyć poleceń z pilotów stosujących
podczerwień.
n Jedynie polecenia z pilotów zdalnego sterowania działających na podczerwień mogą zostać przyswojone.
n Gdy baterie pilota wyczerpią się, wszystkie przyswojone polecenia zostaną utracone i trzeba je będzie przyswajać ponownie. Przechowuj zatem swoje piloty w
bezpiecznym miejscu.
�
�����������
���
�����
��
��
�� �
���
� ��
���
��
�
��
�� � �
������
������
���
��
�����
���
�����������
���
��
����
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
REMOTE MODE trybu, w którym
chcesz użyć polecenia, naciskając
jednocześnie przycisk [ON].
Wskaźnik zdalnego sterowania zaświeci się.
�����������
���
��
������
���
��
�����
2
�
���
�
��
��
�����
��
���
��
��������
��������
���
����
�����
��������
�
�����
����
���
��
��
��������
���
10
�����
������
�����
��
�����
Aby nauczyć więcej poleceń, powtórz
kroki 2 i 3.
Po zakończeniu, naciśnij którykolwiek z
przycisków REMOTE MODE.
������
��
������
��
����
�
�
��
4
��
��
���
�
RC-690M
������
�����������
���
��
�
���
��
��
�
��
�
�����
�����
��
�
��
��
������ ��
��������������
���
�
���
1
��
�
�
������
�����
��� �
� ��
��
�
��
�
�
�����
�
�����
Numery znajdujące się w nawiasach wskazują strony, na których można uzyskać informacje na temat działania danego elementu.
(13) Gniazdo PHONES (69)
(22) Przycisk TUNING MODE (63)
To 1/4-calowe gniazdo słuchawkowe służy do podPrzycisk ten służy do wyboru automatycznego lub
łączania standardowych słuchawek stereofonicznych.
ręcznego trybu wyszukiwania stacji radiowych.
(14) Przycisk ZONE 2, ZONE 3 i OFF (105)
(23) Przycisk SETUP
Przycisk ZONE 2 służy do wyboru źródła wejścia
Przycisk ten służy do włączania menu ustawień pojadla Zone 2.
wiających się na ekranie podłączonego telewizora.
Przycisk OFF służy do wyłączania wyjścia Zone 2.
(24) Przyciski kursora, TUNING, PRESET i ENTER
(15) Przycisk LEVEL (106)
Gdy wybrane jest AM, FM lub XM, przyciski TUNING
Przycisk ten służy do ustawiania poziomu głośno[▲]/[▼] służą do wyszukania stacji radiowych a przyści dla Zone 2.
ciski PRESET [◄]/[►] służą do wyboru stacji radio(16) Przycisk TONE (106)
wych zapisanych w pamięci urządzenia (patrz - stroPrzyciski te służą do regulowania dźwięków basona 67). W menu ustawień działają one jako przyciwych i sopranowych.
ski kursora i są używane do wyboru i ustawiania ele(17) Przycisk HDMI OUT (47)
mentów. Przycisk [ENTER] jest również używany w
Przycisk ten służy do dokonywania ustawień HDMI
menu ustawień.
Monitor.
(25) Przycisk RETURN
(18) Przycisk STEREO (71)
Przycisk ten służy do wyboru poprzednio wyświetlaPrzycisk ten służy do wyboru trybu odtwarzania
nego menu ustawień.
Stereo
(26) SETUP MIC (55)
(19) Przycisk THX (71)
Dołączony mikrofon ustawień głośnikowych podłąPrzycisk ten służy do wyboru trybów odtwarzania
czany jest tutaj w celu dokonywania automatycznych
THX.
ustawień głośnikowych.
(20) Przycisk DIMMER lub RT/PTY/TP (66, 68)
(27) AUX 2 INPUT (39, 79)
Przycisk ten reguluje jasność wyświetlacza.
Wejście to służy do podłączania kamery, konsoli do
W wypadku modeli europejskich, jest to przycisk RT/
gier itp. Dostępne są gniazda cyfrowe audio optyczPTY/TP i stosowany jest do dokonywania funkcji RDS
ne, S-Video, kompozytowe video i analogowe audio.
(Radio Data System).
(28) Przyciski góra [u] i dół [t] (82, 106)
Patrz - „Używanie RDS (jedynie modele europejskie)”
Przyciski te służą do regulowania barwy tonów oraz
na stronie 50.
głośności i balansu w drugiej i trzeciej strefie.
(21) Przycisk MEMORY (67)
Przycisk ten służy do zapisywania w pamięci urządzenia lub kasowania stacji radiowych.
��
����
�������
���� �
��
�� ��� �
��
��
��
��
� ����� �
���
��
�����
��
�������
���
��
�����
�
������
�
��
��
�
�� ��
��
��������������
�� ��
�
�
��
�
�������������
�
������
�
�����
���
���
�
�
�����
�
��
����
�
��
��� �
��
��
�
��
����
�
������
�
�
�������
�����������
���������
���
������
�����
��
������
����
�
�
�
�
��
�
�
�
��
��
�
�
�
��
�
�
��
�
��������� ������
�
���
�
��
������
�
��������
�
��
����
�������
�
��
�����
�������
�
��
���
�����
�����
���
��
�
��� �
�� �� �� �� ���
������
������
�
�
������������
������
Około 5-15 cm
�
�� 2007
�������
TX-SR805_875_En.book Page 109 Thursday, April 26,
3:00 PM
��
�
��
���
Wskaźnik
zdalnego
sterowania
Inne modele
�
�
����
�����
� ��
�
��
� ��
��
��
��
�
�
��������������
�
�������������
������
�
���
�
������
��
��������
��
����
�
�����
���
���
�
������
������
������
Wyceluj piloty w siebie, w odległości
około 5-15 cm, a następnie naciśnij
i przytrzymaj przycisk, którego polecenie chcesz przyswoić, aż zamiga
wskaźnik zdalnego sterowania.
Jeśli polecenie zostanie poprawnie przyswojone, wskaźnik zdalnego sterowania
zamiga dwukrotnie.
�
Pilot zdalnego sterowania odbiornika AV może odbierać i
przyswajać polecenia zdalnego sterowania z innych pilotów. Przykładowo, polecenie odtwarzania z pilota zdalnego
sterowania twojego odtwarzacza CD może być przesłana
do pilota zdalnego sterowania odbiornika AV, który ją przyswoi i prześle dokładnie takie samo polecenie, gdy w trybie
CD zostanie naciśnięty przycisk odtwarzania [u]. Funkcja
ta jest również u,żyteczna, gdy wprowadzisz odpowiedni
kod zdalnego sterowania, lecz gdy niektóre przyciski nie
działają tak jak powinny.
������������
������
3
�
�
�� �
����
�
�
��
� �� � �� ��� � �
�
��
��
Prezentacja odbiornika AV - ciąg dalszy
���
Na pilocie odbiornika AV, naciśnij
przycisk, który ma przyswoić nowe
polecenie.
111
Sterowanie innymi urządzeniami - ciąg dalszy
Prezentacja odbiornika AV - ciąg dalszy
Aby sterować innym urządzeniem, wyceluj pilota w to urządzenie i użyj przycisków przedstawionych poniżej. (Musisz najpierw wprowadzić odpowiedni tryb zdalnego sterowania przy użyciu przycisków REMOTE MODE). W wypadku niektórych
urządzeń AV, niektóre przyciski mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami, a niektóre mogą nie działać wcale.
(29) Przycisk DIGITAL INPUT (53)
Przycisk ten służy do przypisywania wejść cyfrowych
do źródeł wejścia.
(30) Przyciski LISTENING MODE [◄]/[►] (71)
Przyciski te służą do wyboru trybów odtwarzania.
g Sterowanie telewizorem
g Sterowanie magnetowidem
Naciśnij najpierw [VCR]
Naciśnij najpierw [TV]
�
�
��
�������
���
�������
�������
�
�
�
�
�������
����
����
�����
�
��
�����
�
�
�
����
�����
��
�
�
�
�
�����
������
�����
���
��
������ ��
��������������
������
�
�
�
�
�
�
�������
�������
�������
�
�
�
�
�������
����
����
�����
�
���
�����
������
��
�����
����
���
�
�
�
�
��
���
��
�
�
����
��
��
��
�� �
���
� ��
�
�
������
��������
�
�
�
�
�
������
�
�
�
�����
��
�
�
�
�
�
�
������
�
������
���
��
�
�����
�
�
�
���
���
�����
��
�����
����
�
���
���
������
���
��
�����
���
�����������
���
��
������
�����
���
���
��
�
�
�
���
���
��
�����
��
�
����
��
��
��
�� �
���
� ��
�
��
�� � �
������
��������
������
����
���
���
�������
����
�����
������
������
���
������
���������
������
������
������
���������
�������
�����
���
���
���
�������� ���������
(1) [ON], [STANDBY], TV [
]*
Włącza telewizor, przełącza go w
tryb czuwania.
(2) Przyciski numeryczne
Służą do wprowadzania numerów.
(3) [CH +/-], TV CH [+]/[-]*
Wybiera kanały TV.
(4) [PREV CH]
Wybiera poprzedni kanał.
(5) [TV INPUT]*
Wybiera wejścia zewnętrzne telewizora.
(6) TV VOL [p]/[q]*
Reguluje poziom głośności telewizora.
(7) [MUTING]
Wycisza telewizor.
(8) [p]/[q]/[t]/[u]/[MENU]/
[ENTER]/[RETURN]
Służą do nawigowania po menu
telewizora.
�
�
�
�
�
�
�
���
�
�
�
��
����
��
���
�����
����
�����
�
�
�
��������
��������
�
���
��
��
�� �
���
� ��
�
��
�� � �
�������
���
������
��������
������
�
�
�
��������������
������
����
������
����
�����
������
�����
������
������
���
������
������
������
���
������
���������
������
������
������
���������
������
������
������
�������� ���������
���������� ���������
�������� ���������
���������� ���������
���������
�������
�����
���������
�������
�����
���
���
���
���
���
���
�������
(1) [ON], [STANDBY]
Włącza magnetowid, przełącza go
w tryb czuwania.
(2) Przyciski numeryczne
Służą do wyboru kanałów.
(3) [CLEAR]
Anulują funkcje.
(4) [CH +/-]
Wybiera kanały magnetowidu.
(5) [PREV CH]
Wybiera poprzedni kanał.
(6) REC [n]
Rozpoczyna nagrywanie.
(7) EJECT [p]
Wysunięcie kasety video.
(8) [u], [II], [g], [tt], [uu]
Odtwarzanie, pauza, stop, przewijanie do tyłu i do przodu.
(9) [p]/[q]/[t]/[u]/[MENU]/
[ENTER]/[RETURN]
Służą do nawigowania po menu
magnetowidu.
110
�
�����
�
��
������
* Przyciski oznaczone gwiazdką (*)
służą wyłącznie do sterowania telewizorem i mogą być użyte niezależnie od aktualnie wybranego trybu
zdalnego sterowania.
�
�����
������
�
�
�����
�����
��
������
��������
�
����
�����
� ��
��
�����
��������
�����
�
��
������
�����
��
������ ��
��������������
��������������
������
������
�������
��
�
Wyświetlacz
�����������
�����
��
������
�����
�����
��
������ ��
��������������
���
���������� ���������
���
�
�����
�
��������������
�����������
�����
����
�
���
����
�
���
�
��
�� � �
�������
����
��
��
������
���
�����
�
�������
������
�
����
�����
�
�
��������
�����
�
���
�������
�
�����
��������
������
�������
�����������
�����
��
�������
�
�
�����������
���
��
���
����
���
�
Naciśnij najpierw [SAT] lub [CABLE]
�
��
�����
�����
��
�����
�
��
���
�
g Sterowanie tunerem satelitarnym lub kablowym
(31) Przełącznik POWER (44)
Modele amerykańskie nie są wyposażone w ten przełącznik.
Jest to przełącznik zasilania. W pozycji OFF odbiornik
AV jest całkowicie wyłączony. Musi on być w pozycji
ON, aby odbiornik AV mógł być włączony, przełączony w tryb czuwania.
�������
(1) [ON], [STANDBY]
Włącza tuner satelitarny/kablowy,
przełącza go w tryb czuwania.
(2) Przyciski numeryczne
Służą do wprowadzania numerów.
(3) [CLEAR]
Anulują funkcje.
(4) [CH +/-]
Wybiera kanały tunera
satelitarnego/kablowego.
(5) [PREV CH]
Wybiera poprzedni kanał.
(6) [GUIDE]
Wyświetla menu programu.
(7) [tt], [uu]
Przewijanie do tyłu i do przodu.
(8) [p]/[q]/[t]/[u]/[MENU]/
[ENTER]/[RETURN]
Służą do nawigowania po menu
tunera satelitarnego/kablowego.
�
�
�
�
�
�
AUTO (63): W wypadku stacji radiowych AM i FM,
wskaźnik ten świeci się, gdy wybrany jest automatyczny tryb wyszukiwania i gaśnie, gdy wybrany jest
ręczny tryb wyszukiwania.
TUNED (63): Wskaźnik ten świeci się, gdy odbierana
jest stacja radiowa.
FM STEREO (63): Wskaźnik ten świeci się, gdy
odbierana jest stereofoniczna stacja radiowa.
[6] Wskaźnik SLEEP (69)
Świeci się, gdy włączona jest funkcja wyłącznika czasowego.
[7] Wskaźnik Audyssey (55)
Świeci się podczas dokonywania automatycznych
ustawień głośnikowych.
[8] Wskaźnik słuchawek (69)
Świeci się, gdy do gniazda PHONES podłączone są
słuchawki.
[9] Pole komunikatów
W polu tym wyświetlane są różne informacje o źródle wejścia.
[10] Wskaźniki wejścia audio (70)
Wskaźniki te informują o wejściu audio wybranym
jako źródło wejścia: HDMI, ANALOG lub DIGITAL.
[11] Poziom głośności (62)
Wyświetla poziom głośności
[12] Wskaźnik MUTING (68)
Miga, gdy odbiornik AV jest wyciszony.
Numery znajdujące się w nawiasach wskazują strony,
na których można uzyskać informacje na temat działania
danego elementu.
[1] Wskaźniki głośników/kanałów (76)
Wskaźniki te informują o konfiguracji głośników i kanałach używanych przez aktualne źródło wejścia.
: Ramka jest wyświetlana dla każdego głośnika,
który został ustawiony w konfiguracji głośników. Dla
głośników, dla których wybrano opcję No lub None w
konfiguracji głośników nie wyświetlana jest ramka.
Skróty przedstawione poniżej informują o tym, jakie
kanały audio są zawarte w sygnale aktualnego sygnału wejścia.
- FL: Przedni lewy
- C: Centralny
- FR: Przedni prawy
- SL: Surround lewy
- LFE: Subwoofer (Low Frequency Effects - efekty
niskich częstotliwości)
- SR: Surround prawy
- SBL: Surround tylny lewy
- SB: Surround tylny
- SBR: Surround tylny prawy
[2] Wskaźnik BTL (45) (jedynie TX-SR875)
Wskaźnik ten świeci się, gdy w ustawieniu Speaker
Type (typ głośnika) wybrano opcję BTL dla operacji
mostkowych głośników przednich.
[3] Wskaźnik ZONE 2 (105)
Wskaźnik ten świeci się, gdy wybrana jest druga strefa (Zone 2).
[4] Wskaźniki trybu odtwarzania i formatu (71)
Informuje o wybranym trybie odtwarzania i formacie
sygnałów cyfrowych audio.
[5] Wskaźniki strojenia (63)
RDS (poza modelem północnoamerykańskim) (65):
Wskaźnik ten świeci się, gdy odbierana jest stacja
nadająca sygnał RDS (Radio Data System).
11
Prezentacja odbiornika AV - ciąg dalszy
Sterowanie innymi urządzeniami - ciąg dalszy
Panel tylny
Kody zdalnego sterowania dla urządzeń Onkyo podłączonych przy użyciu
� � (jedynie model północnoamerykański)
� (jedynie TX-SR875)
� �
� �
���
�
�� �
����
�����
����
��������
����
����
���
��
���������������
����
����
���������
�������
��
������
����������
�������
���
�����
������
�������
�����
������� �������
�������
���
�������
��� �
��
2
��
������
���
�
�����������
����������
����������
�������
����
�����
����
���������
�
�����
�
��
��
��
���
��
��
��
���
��
��
�����
���
������
����
���������
�����
������
����
��������� ������
������
�
�
�
�
�
�
���������
����
������� ����
��������
������������
���������
�������
�����
����
���������
���
��
�������
����
�����
�����������
������
������� �������
�������
�������
���
������
���������
���������
��������
������
������
�������
���
�����������
�������
������
�������
����
������
�������������
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
REMOTE CONTROL
To gniazdo sterowania interaktywnego
może
zostać połączone z gniazdem
innego urządzenia Onkyo współpracującego z
. Aby użyć systemu sterowania
, należy również dokonać połączeń analogowych audio (RCA) pomiędzy odbiornikiem AV i innymi urządzeniami, nawet jeśli są one
połączone cyfrowo.
RS232
Port ten służy do podłączania odbiornika AV do domowych urządzeń sterujących lub do zewnętrznych kontrolerów.
PHONO IN
To analogowe wejście audio służy do podłączania
gramofonu.
COMPONENT VIDEO IN 1, 2, 3
Te wejścia komponentowe video RCA mogą zostać
użyte do podłączenia urządzeń AV wyposażonych w
wyjścia komponentowe video, takich jak odtwarzacze
DVD, nagrywarki DVD lub cyfrowe nagrywarki video.
Są one przypisywalne, co oznacza, że możesz przypisać każde z nich do selektora źródła odpowiadającego twojej konfiguracji. Zapoznaj się z rozdziałem „Ustawienie wejścia Component Video” na stronie 50.
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
To wyjście komponentowe video RCA może zostać
użyte do podłączenia telewizora lub projektora wyposażonego w wejście komponentowe video.
HDMI IN 1-4 i OUT
Połączenia HDMI (High Definition Multimedia
Interface) przesyłają audio cyfrowe i video cyfrowe.
Wejścia HDMI służą do podłączania urządzeń wypo-
�
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
12
��
������
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
REMOTE MODE, który chcesz zresetować, a następnie naciśnij przycisk
TV [
].
Wskaźnik zdalnego sterowania zamiga
trzykrotnie.
�����
���
�
�
2
�����������
���
�
������
��
��
�����
���
n Przycisk REMOTE MODE [CDR]
6006: nagrywarka CD Onkyo połączona
przy użyciu
.
�
sażonych w wyjścia HDMI, takich jak odtwarzacze
DVD, nagrywarki DVD lub cyfrowe nagrywarki video.
Są one przypisywalne, co oznacza, że możesz przypisać każde z nich do selektora źródła odpowiadającego twojej konfiguracji. Zapoznaj się z rozdziałem
„Ustawienie wejścia HDMI” na stronie 50.
Wyjście HDMI służy do podłączania telewizora lub
projektora wyposażonego w wejście HDMI.
Antena SIRIUS (jedynie model północnoamerykański)
Gniazdo to służy do podłączania anteny cyfrowej SIRIUS, sprzedawanej oddzielnie (zapoznaj się z oddzielną instrukcją obsługi SIRIUS).
Antena XM (jedynie model północnoamerykański)
Gniazdo to służy do podłączania Mini-Tunera XM i
Home Decku, sprzedawanych oddzielnie (zapoznaj
się z oddzielną instrukcją obsługi XM).
MONITOR OUT
Wyjście S-Video lub kompozytowe video powinno
być połączone z wejściem video twojego telewizora lub projektora.
AM ANTENNA
Te terminale zaciskowe służą do podłączania anteny AM.
ZONE 2 OUT (jedynie TX-SR875)
Te wyjścia analogowe audio mogą zostać połączone
z wejściem line in wzmacniacza w drugiej strefie.
FM ANTENNA
Gniazdo to służy do podłączania anteny FM.
���
��
n Przycisk REMOTE MODE [MD]
�����
6008: nagrywarka MD Onkyo połączona
���
przy użyciu
.
�������������
��
���
��
Wprowadź odpowiedni kod zdalnego sterowania dla przycisku REMOTE MODE.
n Przycisk REMOTE MODE [DVD]
5002: odtwarzacz DVD Onkyo połączony
przy użyciu
.
��
���
� � � � ��
���
���
Sprawdź czy urządzenie Onkyo jest podłączone
��
��
przy użyciu przewodu
i przewodu
analogo������
wego audio (RCA).
�����
Informacje na temat połączeń - strona 43.
���
n Przycisk REMOTE MODE [CD]
�����������
6002: odtwarzacz CD Onkyo połączony
���
���
przy użyciu
.
�������
����
� � �
�����������
����
�
�������
1
�����������
1
����
Możesz zresetować przycisk REMOTE MODE do domyślnego kodu zdalnego sterowania tego przycisku.
Urządzenia Onkyo podłączone przy użyciu
są sterowane celując pilota w odbiornik AV, a nie w urządzenie. Umożliwia to sterowanie urządzeniami, które są poza
zasięgiem, na przykład w szafce.
�
����������
Resetowanie przycisków REMOTE MODE
Naciśnij ponownie przycisk REMOTE
MODE.
Wskaźnik zdalnego sterowania zamiga
dwukrotnie, co oznacza, że został on
zresetowany.
Przyciski REMOTE CONTROL [DVD] i
[CD] są zaprogramowane fabrycznie do
sterowania odpowiednio odtwarzaczami
DVD i CD Onkyo. Po zresetowaniu tych
przycisków, będą one ponownie służyły do sterowania odtwarzaczami DVD i
CD Onkyo.
Informacje na temat wprowadzania kodów zdalnego sterowania znajdują się na poprzedniej stronie.
3
Naciśnij przycisk REMOTE CONTROL, wyceluj pilota w urządzenie i sprawdź, czy działa
poprawnie.
Resetowanie pilota zdalnego sterowania
Jeśli chcesz sterować urządzeniem Onkyo celując pilot w to
urządzenie, lub gdy chcesz sterować urządzeniem Onkyo,
które nie jest podłączone przy użyciu
, zastosuj następujące kody zdalnego sterowania:
n Przycisk REMOTE MODE [DVD]
5001: odtwarzacz DVD Onkyo niepołączony przy
��������
użyciu
(domyślne).
Możesz zresetować pilota zdalnego sterowania do jego
ustawień domyślnych.
1
��������
n Przycisk REMOTE MODE [CD]
6001: odtwarzacz CD Onkyo niepołączony przy
użyciu
(domyślne).
�������
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
REMOTE MODE [RECEIVER], naciskając jednocześnie przycisk [STANDBY]
przez 3 sekundy.
Wskaźnik zdalnego sterowania zamiga
pięciokrotnie.
�������
n Przycisk REMOTE MODE [MD]
6007: nagrywarka MD Onkyo niepołączona przy
użyciu
.
2
n Przycisk REMOTE MODE [CDR]
6005: nagrywarka CD Onkyo niepołączona przy
��������
użyciu
.
��������
Uwaga:
Jeśli do gniazd TAPE IN/OUT podłączysz nagrywarkę CD
lub MD Onkyo kompatybilne z
, aby funkcje zdalnego
sterowania były dostępne, musisz zmienić typ komunikatu o źródle wyświetlany na wyświetlaczu na MD lub CDR
(patrz - strona 51).
109
Naciśnij ponownie przycisk REMOTE
MODE [RECEIVER].
Wskaźnik zdalnego sterowania zamiga
dwukrotnie, co oznacza, że pilot został
zresetowany.
Sterowanie innymi urządzeniami
2
Możesz użyć pilota zdalnego sterowania do sterowania
innymi urządzeniami AV, włączając urządzenia innych producentów.
W rozdziale niniejszym zostanie przedstawione jak:
n Wprowadzić kod zdalnego sterowania dla urządzenia,
którym chcesz sterować (np. DVD, TV, magnetowid).
n Uczyć poleceń bezpośrednio z pilotów innych urządzeń
(patrz - strona 111).
n Zaprogramować przyciski MACRO do dokonywania
sekwencji do ośmiu czynności (patrz - strona 112).
Prezentacja odbiornika AV - ciąg dalszy
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
REMOTE CONTROL, który chcesz
ustawić, a następnie naciśnij przycisk
[STANDBY].
Wskaźnik zdalnego sterowania zaświeci się.
�����������
���
���
��
��
������
�����
���
�������
Wprowadzanie kodów zdalnego sterowania
Aby sterować innymi urządzeniami, musisz najpierw wprowadzić odpowiedni kod zdalnego sterowania dla przycisku REMOTE MODE. Należy wprowadzić kod dla każdego urządzenia, którym chcesz sterować.
�������
��
�������
���
�������
�������
�
�
�
�
�������
����
����
�����
�
�
�
�
�����
��
�
�
�
�
�����
������
���
��
������ ��
��������������
���
��
�
�
���
��
�����
����
���
�����
�����
��������
��������
������
��������
�����
�
��
�
���
�
�
����
�����
��
�
�
�
4
������
������
��
�
����
�
�� �
�����������
������
����
�������
�
����
�
�����
�
�������
�
�������
W ciągu 30 sekund użyj przycisków
numerycznych i wprowadź czterocyfrowy kod zdalnego sterowania.
Wskaźnik zdalnego sterowania zamiga dwa razy.
��
����
�����
���
Wskaźnik
zdalnego
sterowania
�����
Przyciski
numeryczne
3
Naciśnij ponownie przycisk REMOTE
CONTROL, aby wybrać tryb zdalnego
sterowania, wyceluj pilota w urządzenie i sprawdź, czy działa poprawnie.
Jeśli pilot nie działa poprawnie i dla
danego urządzenia dostępnych jest kilka
kodów, wypróbuj każdy z nich po kolei i
wybierz ten, który działa najlepiej.
���
�
�
��
�
����
��
���
�����
����
�����
��
��
�� �
���
� ��
��
�� � �
�������
���
Uwagi:
n Nie można wprowadzić kodu zdalnego sterowania dla
przycisku REMOTE MODE [RECEIVER] i [DOCK].
n Kody zdalnego sterowania znajdujące się w tabeli są
aktualne w momencie druku, lecz mogą ulec zmianie.
�
������
��������
������
��������������
������
����
������
�����
������
������
���
������
���������
������
������
������
���������
�������
�����
���
���
���
�������� ���������
n Tryb zdalnego sterowania DOCK ma obecnie zastosowanie jedynie do stacji dokującej Onkyo.
n Przyciski REMOTE MODE [DVD] i [CD] są zaprogramowane fabrycznie do sterowania odpowiednio
odtwarzaczami DVD i CD Onkyo.
n Aby sterować nagrywarką CD lub nagrywarką MD
innego producenta, wprowadź odpowiedni kod zdalnego sterowania dla przycisku REMOTE MODE
[CD].
���������� ���������
�������
1
Znajdź odpowiedni kod zdalnego sterowania na oddzielnej liście kodów
zdalnego sterowania.
Kody pogrupowane są w kategoriach.
(13) IR IN/OUT
Odbiornik IR (podczerwieni) dostępny na rynku może
zostać podłączony do gniazda IR IN, umożliwiając
sterowanie odbiornikiem AV, gdy znajdujesz się w
drugiej strefie (Zone 2), lub gdy znajduje się on poza
zasięgiem, na przykład w szafce.
Dostępny na rynku nadajnik IR może zostać podłączony do gniazda IR OUT, aby przesyłać sygnały
zdalnego sterowania do innych urządzeń.
(14) 12V TRIGGER OUT ZONE 2
Wyjście to może zostać połączone do wejścia 12V
trigger wzmacniacza w drugiej strefie (Zone 2).
Gdy włączona zostanie druga strefa, przesyłany jest
sygnał 12V trigger.
(15) AC INLET
Podłącza się tutaj przewód zasilania. Drugi koniec
przewodu zasilania może być podłączony do odpowiedniego gniazda zasilania sieciowego.
(16) DIGITAL COAXIAL 1, 2 i 3
Te cyfrowe wejścia koaksjalne audio służą do podłączania urządzeń wyposażonych w koaksjalne wyjścia cyfrowe audio, takich jak odtwarzacze CD i
DVD i innych . Są one przypisywalne, co oznacza,
że możesz przypisać każde z nich do selektora źródła odpowiadającego twojej konfiguracji. Zapoznaj
się z rozdziałem „Ustawienie wejścia cyfrowego” na
stronie 52.
(17) DIGITAL OPTICAL 1, 2 i 3 i OUT
Te cyfrowe wejścia optyczne audio służą do podłączania urządzeń wyposażonych w optyczne wyjścia cyfrowe audio, takich jak odtwarzacze CD i
DVD i innych . Są one przypisywalne, co oznacza,
że możesz przypisać każde z nich do selektora źródła odpowiadającego twojej konfiguracji. Zapoznaj
się z rozdziałem „Ustawienie wejścia cyfrowego” na
stronie 52.
Wyjście optyczne może zostać użyte do podłączania
nagrywarki CD lub innej nagrywarki cyfrowej wyposażonej w cyfrowe wejście optyczne.
(18) Śrubka GND
Śrubka ta służy do podłączania przewodu uziemienia gramofonu.
(19) CD IN
To analogowe wejście audio służy do podłączenia
wyjścia analogowego audio odtwarzacza CD.
(20) TAPE IN/OUT
Te analogowe wejście i wyjście audio służą do podłączania nagrywarki wyposażonej w wejście i wyjście
analogowym audio, takiej jak magnetofon kasetowy,
nagrywarka MD itp.
(21) AUX 1 IN
Magnetowid jedynie do odtwarzania lub tuner kablowy lub satelitarny może zostać podłączony do tego
wejścia. Na gniazda wejścia składają się S-Video i
kompozytowe video do podłączania sygnału video
(22) GAME/TV IN
Konsola do gier lub wyjście telewizora może zostać
podłączone do tego wejścia. Na gniazda wejścia
składają się S-Video i kompozytowe video do podłączania sygnału video.
(23) CBL/SAT IN
Tuner kablowy lub satelitarny może zostać podłączony do tego wejścia. Na gniazda wejścia składają się
S-Video i kompozytowe video do podłączania sygnału video.
(24) VCR/DVR IN/OUT
Urządzenie video, takie jak magnetowid lub cyfrowa
nagrywarka video może zostać podłączone do tego
wejścia. Na gniazda wejścia składają się S-Video i
kompozytowe video do podłączania sygnału video.
(25) DVD IN
Gniazda te służą do podłączenia odtwarzacza DVD
wyposażonego w wyjście wielokanałowe audio do
odtwarzania SACD i DVD-Audio.
(26) FRONT L/R, CENTER, SURR L/R i SURR BACK L/R
SPEAKERS (20)
Terminale te służą do podłączania głośników przednich
lewego i prawego, centralnego, surround lewego i prawego oraz tylnych surround lewego i prawego.
Terminale FRONT L/R i SURR BACK L/R mogą zostać
użyte odpowiednio z głośnikami przednimi i głośnikami
tylnymi surround, lub być użyte do połączeń typu biamp lub mostkowych głośników przednich. Zapoznaj
się z rozdziałami „Połączenia typu bi-amp głośników
przednich” i „Połączenia mostkowe głośników przednich (jedynie TX-SR875)” na stronie 24.
Połączenia mostkowe nie są dostępne w przypadku TX-SR805.
(27) Wejście MULTI CH: FRONT L/R, CENTER,
SUBWOOFER, SURR L/R i SURR BACK L/R
To wejście analogowe wielokanałowe służy do podłączania urządzeń wyposażonych w wyjścia analogowe
5.1/7.1-kanałowe, takich jak odtwarzacz DVD, DVDAudio lub SACD-capable lub dekoder MPEG.
(28) PRE OUT: FRONT L/R, CENTER, SUBWOOFER,
SURR L/R i SURR BACK L/R
To analogowe wyjście audio 5.1/7.1-kanałowe może
zostać połączone z wejściem analogowym audio innego wzmacniacza, dla którego odbiornik AV będzie pełnił rolę przedwzmacniacza. Gniazdo SUBWOOFER
jest przeznaczone do podłączania aktywnego subwoofera.
(29) PRE OUT: ZONE 2, ZONE 3
Te analogowe wyjścia audio mogą zostać połączone
z wejściami line-in wzmacniaczy w drugiej lub trzeciej
strefie (Zone 2, Zone 3)
(30) ZONE 2 L/R SPEAKERS
Terminale te służą do podłączania głośników w drugiej
lub trzeciej strefie (Zone 2, Zone 3)
(31) AC OUTLETS (jedynie modele
północnoamerykańskie i europejskie)
Te gniazda zasilania mogą zostać użyte do podłączenia do zasilania innych urządzeń. Typ gniazda zależy
od kraju, w którym został zakupiony odbiornik AV.
Informacje na temat połączeń znajdują się na stronach 20-43.
108
13
Zone 2 i Zone 3 - ciąg dalszy
Pilot zdalnego sterowania
Instalowanie baterii w pilocie
1
Używanie pilota zdalnego sterowania
Gdy używasz pilota, skieruj go w kierunku sensora zdalnego sterowania odbiornika AV, w sposób przedstawiony poniżej.
Aby otworzyć komorę na baterie, naciśnij zagłębienie i przesuń pokrywę.
Sensor zdalnego sterowania
Wskaźnik STANDBY
2
3
Odbiornik AV
Używanie zestawu Multiroom gdy odbiornik AV znajduje się w szafce
Używanie pilota zdalnego sterowania w drugiej
i trzeciej strefie oraz zestawu Multiroom
Na ilustracji poniżej, odbiornik IR odbiera sygnały z pilota
zdalnego sterowania i przesyła je do odbiornika AV znajdującego się w szafce poprzez blok połączeń.
Aby użyć pilota zdalnego sterowania do sterowania odbiornikiem AV z drugiej lub trzeciej strefy, musisz posiadać
jeden z zestawów zdalnego sterowania Multiroom dostępnych na rynku:
n Zestawy Multiroom produkowane są przez firmy Niles
i Xantech.
Zestawy te mogą również być użyte, gdy odbiornik
AV nie znajduje się w zasięgu działania pilota zdalnego sterowania, przykładowo, gdy znajduje się on w szafce.
Odbiornik IR
Blok
połączeń
�����
���
Włóż trzy baterie (AA/R6) do komory na baterie
zgodnie z oznaczeniem polaryzacji znajdującym
się wewnątrz komory na baterie.
���
Używanie zestawu Multiroom z drugą i trzecią strefą
Około 5 metrów
Uwagi:
n Pilot zdalnego sterowania może nie działać poprawnie, jeśli odbiornik AV jest wystawiony na działanie silnego źródła światła, takiego jak światło słoneczne itp.
Pamiętaj o tym, gdy ustawiasz urządzenie.
n Używanie innego pilota tego samego typu w tym samym
pomieszczeniu, lub ustawienie odbiornika AV w pobliżu urządzenia stosującego promienie podczerwone
może spowodować wadliwe działanie pilota zdalnego sterowania.
n Nie kładź niczego na pilocie. Może to spowodować przypadkowe wciśnięcie przycisku i wyczerpanie się baterii.
n Nie wstawiaj urządzenia do szafki z kolorowanymi szybkami. Może to uniemożliwić działanie pilota. Pamiętaj o
tym, gdy instalujesz urządzenie.
n Pilot nie będzie działał jeśli pomiędzy nim a sensorem
zdalnego sterowania odbiornika AV będzie się znajdowała jakaś przeszkoda.
Zamknij pokrywę komory na baterie.
Uwagi:
n Jeśli pilot nie działa poprawnie, wymień baterie.
n Nigdy nie mieszaj starych baterii z nowymi i baterii różnego typu.
n Aby zapobiec korozji lub wypłynięciu płynu z baterii, wyjmij baterie z pilota, jeśli pilot nie będzie miał być używany przez dłuższy czas.
n Wyjmij bezzwłocznie zużyte baterie aby ustrzec pilot
przed zniszczeniem spowodowanym korozją.
Na ilustracji poniżej, odbiornik IR odbiera sygnały z pilota zdalnego sterowania w drugiej/trzeciej strefie i przesyła je do odbiornika AV w pomieszczeniu głównym poprzez
blok połączeń.
Wewnątrz
szafki
Odbiornik IR
Używanie zestawu Multiroom z innymi urządzeniami
Blok
połączeń
Pomieszczeni główne
Pilot zdalnego sterowania
Przepływ sygnału
Na ilustracji poniżej, odbiornik IR jest podłączony do gniazda IR OUT odbiornika AV i ustawiony jest na przeciwko
sensora zdalnego sterowania innego urządzenia. Sygnały
podczerwone odbierane przez gniazdo IR IN odbiornika
AV są przesyłane do innego urządzenia poprzez nadajnik
IR. Sygnały odbierane przez sensor zdalnego sterowania
odbiornika AV nie są przesyłane.
Zone 2/3
Przepływ sygnału
Odbiornik IR
Blok
połączeń
�����
Podłącz przewód miniplug z bloku połączeń do gniazda IR
IN odbiornika AV, w sposób przedstawiony poniżej.
������
Odbiornik AV
Z bloku połączeń
Inne urządzenie
Przewód miniplug
��
��
Przepływ sygnału
Nadajnik IR powinien być podłączony do gniazda IR OUT
odbiornika AV, w sposób przedstawiony poniżej.
���
Odbiornik AV
Przewód miniplug
Inne urządzenie
Sensor zdalnego sterowania
��
Miniplug
��
���
Odbiornik AV
Przepływ sygnału
14
107
Nadajnik
Zone 2 i Zone 3 - ciąg dalszy
Pilot zdalnego sterowania - ciąg dalszy
Wyciszanie dźwięku w strefach
Regulowanie poziomu głośności w strefach
Pilot
�����
�����
�����
�����
Odbiornik AV
Naciśnij przycisk REMOTE MODE
[ZONE 2] lub [ZONE 3] na pilocie,
a następnie przyciski [LEVEL-] i
[LEVEL+].
�����
�����
Na panelu przednim odbiornika
AV, naciśnij przyciski [ZONE 2] lub
[ZONE 3], naciśnij przycisk [LEVEL],
a następnie naciśnij przyciski [t]
i [u].
������
Naciśnij przycisk REMOTE MODE
[ZONE 2] lub [ZONE 3] na pilocie, a następnie naciśnij przycisk
[MUTING].
Aby wznowić odtwarzanie dźwięku,
naciśnij przycisk REMOTE MODE
[ZONE 2] lub [ZONE 3] na pilocie, a
następnie naciśnij ponownie przycisk [MUTING].
1
Naciśnij przycisk [ZONE 2] lub [ZONE
3] na panelu przednim odbiornika AV.
Odbiornik AV
������
Regulowanie balansu w strefach
Odbiornik AV
Naciśnij przycisk [ZONE 2] lub
[ZONE 3] na panelu przednim odbiornika AV.
2
����
Naciśnij przycisk [TONE] kilkakrotnie,
aby wybrać opcje Bass lub Treble.
������
3
����
g Tryb RECEIVER/TAPE
W trybie RECEIVER/TAPE możesz sterować odbiornikiem AV i magnetofonem kasetowym Onkyo podłączonym
poprzez złącze
.
�
2
Naciśnij przycisk [TONE] kilkakrotnie, aby wybrać opcję Balance.
Użyj przycisków [t] i [u], aby wyregulować balans.
Możesz wyregulować balans od 0 (centralnie) do +10 w prawo lub +10 w
lewo, w odstępach o 2 dB.
�
�
Użyj przycisków [t] i [u], aby wyregulować basy lub soprany.
Możesz wzmocnić lub osłabić dźwięki
basowe lub sopranowe w przedziale od
-10 dB do +10 dB w odstępach o 1 dB.
Uwagi:
n Można również wznowić odtwarzanie dźwięku poprzez
wyregulowanie poziomu głośności.
n Barwa tonów nie może być wyregulowana dla trzeciej strefy.
n Funkcje regulacji poziomu, balansu i barwy tonów nie
mają zastosowania do ZONE 2 PRE OUT, gdy w ustawieniu Zone 2 Out wybrano opcję Fixed (patrz- strona 104).
n Funkcje regulacji poziomu, balansu i barwy tonów nie
mają zastosowania do ZONE 3 PRE OUT, gdy w ustawieniu Zone 3 Out wybrano opcję Fixed (patrz- strona 104).
g Tryb CD/CDR/MD
W trybie tym, domyślnie steruje się odtwarzaczem CD
Onkyo. Wprowadzenie odpowiedniego kodu zdalnego sterowania umożliwia sterowanie odtwarzaczem CD, nagrywarką MD lub nagrywarką CD, wyprodukowanymi przez
innych producentów (patrz - strona 86).
���
�������
�������
�
�
�
�
����
��
�����
����
�����
�
�
�
�
����
�����
��
�
�
�
�
������
���
�
������
�����
��
������ ��
��������������
�
��
�����
�
�
�
�
�����
�����������
���
��
���
��������
�
�
�
�
�
g Tryb CABLE/SAT
W trybie CABLE/SAT steruje się satelitarnym lub kablowym
tunerem telewizyjnym. Należy wprowadzić najpierw odpowiedni kod zdalnego sterowania (patrz - strona 86).
�����
������
��
��������
�����
����
���
��������
�����
�
��
�
��������
������
�
���
���
�
�
�
��
�
����
��
���
�����
����
�����
��
��
�� �
���
� ��
�
��
����
�������
������
�
�
�
�
g Tryby ZONE 2/ZONE 3
Tryby te służą do sterowania drugą i trzecią strefą (Zona 2
i Zone 3) (patrz - strona 105).
���
��������
������
��������������
�
Naciśnij jeden z przycisków REMOTE MODE,
aby wybrać tryb.
�
������
����
������
�����
������
������
���
������
���������
������
������
������
���������
�������
�����
���
���
���
�������� ���������
���������� ���������
2
Użyj przycisków, które działają w danym trybie
do sterowania danym urządzeniem.
Tryb RECEIVER/TAPE:
Tryb DVD:
Tryby CD/MD/CDR/:
Tryb DOCK:
Tryby TV, VCR, CABLE/SAT:
patrz
patrz
patrz
patrz
patrz
-
strona
strona
strona
strona
strona
�������
15
17
18
19
110
Uwaga:
W wypadku innych urządzeń niektóre operacje zdalnego
sterowania opisane w niniejszej instrukcji obsługi mogą nie
być wykonywane w oczekiwany sposób.
106
�������
�����
g Tryby TV i VCR
W trybach tych steruje się telewizorem lub magnetowidem.
Należy wprowadzić najpierw odpowiedni kod zdalnego sterowania (patrz - strona 108).
1
��
�������
g Tryb DOCK
Tryb ten służy do sterowania iPodem Apple i stacją
dokującą RI Onkyo, podłączonymi poprzez złącze
.
������
������
2
Tryb RECEIVER/TAPE jest używany do sterowania
odbiornikiem AV. Może on również być użyty do sterowania magnetofonem kasetowym Onkyo podłączonym
poprzez złącze
.
Aby przełączyć pilot zdalnego sterowania w tryb
RECEIVER/TAPE, naciśnij najpierw przycisk REMOTE
MODE [RECEIVER].
g Tryb DVD
W trybie tym, domyślnie steruje się odtwarzaczem DVD
Onkyo. Wprowadzenie odpowiedniego kodu zdalnego sterowania umożliwia sterowanie urządzeniami wyprodukowanymi przez innych producentów (patrz - strona 86).
Regulowanie barwy tonów w drugiej strefie
1
Tryb RECEIVER/TAPE
Informacje o pilocie zdalnego sterowania
Poza odbiornikiem AV, pilot zdalnego sterowania może
być również użyty do sterowania innymi urządzeniami AV.
Pilot zdalnego sterowania jest wyposażony w tryby działania odpowiednie do sterowania poszczególnymi urządzeniami. Tryby te wybierane są przy użyciu jednego z ośmiu
przycisków REMOTE MODE.
15
�
�
�
Zone 2 i Zone 3 - ciąg dalszy
Pilot zdalnego sterowania - ciąg dalszy
Numery znajdujące się w nawiasach wskazują strony,
na których można uzyskać informacje na temat działania
danego elementu.
(1) Przycisk STANDBY (44)
Przełącza odbiornik AV w tryb czuwania.
(2) Przycisk ON (39)
Włącza odbiornik AV.
(3) Przyciski INPUT SELECTOR (62)
Służą do wyboru źródła wejścia.
(4) Przyciski MACRO (112)
Przycisk ten używany jest w funkcji makra.
(5) Przycisk DIMMER (68)
Przycisk ten reguluje jasność wyświetlacza.
(6) Przyciski [p]/[q]/[t]/[u] i ENTER
Przyciski te służą do wyboru i regulacji ustawień.
(7) Przycisk CH +/- (67)
Służy do wyboru zaprogramowanych stacji radiowych.
(8) Przycisk SETUP
Przycisk ten służy do włączania menu ustawień.
(9) Przycisk DISPLAY (69)
Przycisk ten służy do wyświetlania różnych informacji
o aktualnie odtwarzanym źródle wejścia.
(10) Przyciski LISTENING MODE (71)
Przyciski te służą do wyboru trybów odtwarzania.
Przyciski [STEREO], [SURR] i LISTENING MODE
[t]/[u] mogą być używane niezależnie od aktualnie
wybranego trybu zdalnego sterowania.
(11) Przyciski TEST TONE, CH SEL, LEVEL- i LEVEL+
(68, 90)
Przyciski te służą do regulacji poziomu głośności
poszczególnych głośników.
(12) Przycisk LIGHT
Przycisk ten włącza i wyłącza podświetlenie przycisków pilota.
(13) Przycisk D.TUN (64)
Przycisk ten służy do wyboru trybu Direct strojenia radia.
(14) Przyciski REMOTE MODE (15)
Przyciski te służą do wyboru trybu zdalnego sterowania. Gdy zostanie naciśnięty jakiś przycisk na pilocie,
przycisk REMOTE MODE aktualnie wybranego trybu
zaświeci się.
(15) Przycisk SLEEP (69)
Przycisk ten służy do włączenia funkcji wyłącznika
czasowego.
(16) Przycisk VOL [p]/[q] (62)
Przycisk ten służy do regulowania głośności odbiornika AV, niezależnie od aktualnie wybranego trybu zdalnego sterowania.
(17) Przycisk RETURN
Przycisk ten służy do wyboru poprzednio wyświetlanego menu ustawień.
(18) Przycisk MUTING (68)
Włącza i wyłącza funkcję wyciszania odbiornika AV.
(19) Przycisk Re-EQ (81)
Przycisk ten służy do włączania i wyłączania funkcji Re-EQ.
(20) Przycisk L NIGHT (81)
Przycisk ten służy do włączania i wyłączania funkcji Late Night.
(21) Przycisk Re-EQ (70)
Przycisk ten służy do włączania i wyłączania funkcji Re-EQ.
g Tryb TAPE
W wypadku magnetofonów dwukasetowych, można sterować jedynie kieszenią B.
u Przyciski poprzedni i następny [Itt]/[uuI]
Przycisk [Itt] wybiera poprzednią ścieżkę. Podczas
odtwarzania wybiera on początek aktualnie odtwarzanej ścieżki. Przycisk [uuI] wybiera następną ścieżkę.
W zależności od tego, jak została nagrana kaseta
magnetofonowa, przyciski [Itt]/[uuI] mogą nie działać poprawnie z niektórymi z nich.
Przycisk odtwarzania [u]
Rozpoczyna odtwarzanie.
Przyciski przewijania do przodu i do tyłu [tt]/
[uu]
Przycisk [tt] rozpoczyna przewijanie do tyłu. Przycisk
[uu] rozpoczyna przewijanie do przodu
Przycisk odtwarzania w drugą stronę [t]
Rozpoczyna odtwarzanie w drugą stronę.
Przycisk stop [g]
Kończy odtwarzanie.
Przycisk REC [n]
Rozpoczyna nagrywanie.
n W wypadku modelu północnoamerykańskiego, możesz
wybrać różne źródła radiowe dla poszczególnych
pomieszczeń. Przykładowo, XM dla pomieszczenia
głównego, SIRIUS dla drugiej strefy i AM/FM dla trzeciej strefy
Wybór źródła wejścia dla stref
1
Naciśnij przycisk [ZONE 2] lub [ZONE
3] na pilocie zdalnego sterowania.
Pilot
Naciśnij przycisk [ZONE 2] lub
[ZONE 3] na panelu przednim odbiornika AV.
�����
�����
Odbiornik AV
Wyłączanie stref
1
Wskaźnik ZONE 2 lub ZONE 3 miga a
selektor wejścia wybranego aktualnie
dla strefy pojawia się na wyświetlaczu.
Naciśnij przycisk [ZONE 2] lub [ZONE
3] na pilocie zdalnego sterowania.
Pilot
������
�����
Naciśnij przycisk [ZONE 2] lub
[ZONE 3] na panelu przednim odbiornika AV.
�����
Wskaźnik ZONE 2 lub ZONE 3 miga.
������
2
Odbiornik AV
Użyj przycisków INPUT SELECTOR
na pilocie zdalnego sterowania.
Pilot
���
�������
�������
�
�
�
�������
����
����
�
�
�
����
�����
��
�
�
�
�����
���
������
Użyj przycisków wyboru źródła
lub naciśnij przycisk [ZONE 2] lub
[ZONE 3] na panelu przednim odbiornika AV.
Źródło wejścia zostanie wybrane, strefa zostanie włączona, nazwa selektora wejścia pojawi się na wyświetlaczu a
wskaźnik ZONE 2 lub ZONE 3 będzie
się świecił w sposób ciągły.
������
2
Użyj przycisków INPUT SELECTOR
na pilocie zdalnego sterowania.
Pilot
�������
Odbiornik AV
������
Użyj przycisków wyboru źródła
lub naciśnij przycisk [ZONE 2] lub
[ZONE 3] na panelu przednim odbiornika AV.
Strefy zostaną wyłączone a wskaźnik
ZONE 2 lub ZONE 3 zgaśnie.
Odbiornik AV
���
������
Uwagi:
n Aby wybrać AM lub FM, naciśnij kilkakrotnie przycisk
wyboru źródła [TUNER]. W wypadku modelu północnoamerykańskiego można również wybrać XM lub
SIRIUS.
n Jedynie źródła analogowe wejścia są odtwarzane w
drugiej i trzeciej strefie. Źródła cyfrowe wejścia nie są
odtwarzane. Jeśli nie jest słyszalny żaden dźwięk, gdy
wybrane jest źródło wejścia, sprawdź, czy jest ono podłączone do wejścia analogowego.
n Gdy używana jest aktywna druga strefa, tryby, dla których konieczne są głośniki tylne surround (6.1/7.1),
takie jak Dolby Digital EX i DTS-ES i THX Ultra2
Cinema), nie są dostępne.
n Gdy włączona jest druga strefa, wyjście ZONE 2 12 V
TRIGGER jest zasilane (+12 V).
n Gdy włączona jest druga lub trzecia strefa, funkcje
automatycznego włączania i zmiany bezpośredniej nie
są dostępne.
n Nie możesz wybrać różnych stacji radiowych dla drugiej strefy, trzeciej strefy i pomieszczenia głównego.
Ta sama stacja AM/FM będzie używana we wszystkich
pomieszczeniach
16
Uwaga:
n Gdy wyłączona jest druga strefa, wyjście ZONE 2 12 V
TRIGGER przestaje być zasilane (0 V).
105
Zone 2 i Zone 3 - ciąg dalszy
Pilot zdalnego sterowania - ciąg dalszy
5
Ustawienie Zone 2/Zone 3 Out
Jeśli podłączyłeś głośniki drugiej lub trzeciej strefy strefy do
wzmacniacza bez regulacji głośności, w ustawieniu Zone
2 Out lub Zone 3 Out odpowiednio wybierz opcję Variable,
abyś mógł regulować poziom głosności, balans i barwę
tonów w strefach przy użyciu odbiornika AV.
1
��������
��
��
Po zakończeniu ustawień, naciśnij
przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną zakończone.
���
�
�
Używanie drugiej i trzeciej strefy
���
2
�����
Aby przełączyć pilot zdalnego sterowania w tryb DVD,
naciśnij najpierw przycisk REMOTE MODE [DVD].
Uwaga:
n Procedura powyższa może być również dokonana przy
użyciu przycisków [SETUP], [ENTER] i przycisków kursora na panelu przednim odbiornika AV.
Naciśnij przycisk REMOTE MODE
[RECEIVER], a następnie naciśnij
przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
W rozdziale niniejszym zostanie objaśniony sposób używania drugiej i trzeciej strefy.
�����
�����
����
Użyj przycisków kursora [p]/[q]
i wybierz „7. Hardware Setup”, a
następnie przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Hardware
Setup.
�
�
��
�
��
�������
�
� �
�
�������
�
����
����
�����
�
� �
�����
�����
���
�
������
������
�������
�������
�������
�����
�����
����
�����
��
�����
���
�������
������������
������
���
�����
����
��������
������
������
���
�����
��������� ������
������
����
������
�������������
������
��������������
�������
�����
������
�����
� ����� �
�������
���
�
�
�
�
�
�
�����
��
�������
���
�������
��
��
�����
��������
����������������
���������������
���������
�����������������������������������
������������������������������������
�����
�
�
�
����
����
�����
�
�
�
�
����
�����
��
�
�
�
������
�����
���
�
�
��
�
�
���
��
�����
�����
�����
����
���
��
������
��
�����
���
������
�
��
�����
�����
�����
�����
��������
�����
�
���
��
���
�����
����
�����
����
��
��
��
������
�����
��
�
�����
� �
������
�
���
����
��������
��������
�����
���� ����
�� �
�����
��������
��������
�����
�� �
���
������
�
�
�
�
�
�
�
��
�� � �
������
��������
���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
���
�
��
�� �
� ��
���
���
�
��
�� �
��
���
��
����
�������
��������
���
�����
�
� ��
�
��
����
������
��������
������
������
������
��������������
��������������
����
������
����
������
������
����� �������� ���������
����� �������� ���������
������
������
���
������
������
���
������
���������
���������
������
������
������
������
������
������
���������� ���������
���������� ���������
���������
�������
���������
�������
�����
���
���
���
���
���
�����
������
���
�
��
����
�����
�����
����
���
��
��
����
��
�����
����
���
�
�����
���
������� �������
�� �
�������
���
�
�
�������
���
�
�
�
�
��
����
�����
���
��������
������
�
��
�
�
������
������
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz „Zone 2 Out” lub „Zone 3
Out”, a następnie użyj przycisków
kursora [t]/[u] i wybierz:
Fixed: Poziom głośności drugiej
i trzeciej strefy musi być
wyregulowany przy użyciu
wzmacniacza danej strefy.
Variable: Poziom głośności drugiej
i trzeciej strefy może być
wyregulowany przy użyciu
odbiornika AV.
����� �
��
�����������
4
������
�����
�����
���
�
�
�������
�
�������
��
������ ��
��������������
�����
�
������
������
�����������
�����������
���
���
��
���
��
�����
������
������
�
�
�������
�
��
� �
� �
�����
3
�����
��
�����
�����������
���������
�����
���
� �
�����
������
��
�
�
�
� �
�����
�
�����
Użyj przycisków kursora [p]/[q], aby
wybrać „2. Powered Zone 2/Zone 3”,
a następnie przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Zone
2/Zone 3.
� �
��
��
������
��
��
������ ��
��������������
��������������
�������
���
�����
�������
�������
����
���� �����
����
����
� �
����������
���������
��
��
�������
���
�������
�������
���
������
�������
�����
���
�������������
����������
(1) Przycisk STANDBY
Przełącza odtwarzacz DVD w tryb czuwania.
(2) Przycisk ON
Włącza odtwarzacz DVD.
(3) Przyciski numeryczne
Przyciski te służą do wprowadzania numerów tytułów,
rozdziałów i ścieżek oraz czasu, w celu zlokalizowania konkretnego miejsca na płycie.
(4) Przycisk TOP MENU
Przycisk ten służy do wyboru top menu płyty DVD.
(5) Przyciski [p]/[q]/[t]/[u] i ENTER
Przyciski te służą do nawigowania po menu i do
wyboru elementów.
(6) Przycisk DISC +/Przycisk ten służy do wyboru płyty w zmieniarce DVD.
(7) Przycisk SETUP
Przycisk ten służy do włączania ekranowych menu
ustawień odtwarzacza DVD.
(8) Przycisk DISPLAY
Przycisk ten służy do wyświetlania różnych informacji o aktualnie odtwarzanej płycie, tytule, rozdziale lub
ścieżce, włączając czas, jaki upłynął od początku,
czas do końca, czas całkowity itd.
(9) Przyciski odtwarzania
Od lewej do prawej: poprzedni, odtwarzanie, następny, przewijanie do tyłu, pauza, stop, przewijanie do
przodu, w wolnym tempie do tyłu i w wolnym tempie do przodu.
(10) Przycisk REPEAT
Przycisk ten służy do włączania funkcji odtwarzania
powtarzanego.
(11) Przycisk AUDIO
Przycisk ten służy do wyboru wersji językowej ścieżki dźwiękowej i formatu audio (np.: Dolby Digital lub
DTS).
(12) Przycisk OPEN/CLOSE [ ]
Przycisk ten służy do otwierania i zamykania szuflady na płytę.
(13) Przycisk CLEAR
Wyłącza funkcje i kasuje wprowadzone cyfry.
(14) Przycisk MENU
Przycisk ten służy do wyświetlania menu płyty DVD.
(15) Przycisk RETURN
Przycisk ten służy do wyłączania ekranowych menu
ustawień odtwarzacza DVD.
(16) Przycisk RANDOM
Przycisk ten służy do włączania odtwarzania w kolejności losowej.
(17) Przycisk PLAY MODE
Przycisk ten służy do wyboru trybu odtwarzania urządzenia, które jest wyposażone w tryby odtwarzania.
(18) Przycisk SUBTITLE
Przycisk ten służy do wyboru języka napisów.
(19) Przycisk VIDEO OFF
Przycisk ten służy do wyłączania wewnętrznych obiegów video, eliminując ewentualność interferencji.
Tryb DVD
������
������
��������������
������
����
������
�����
������
������
���
������
���������
������
������
������
���������
�������
�����
���
���
���
�������� ���������
���������� ���������
�������
������
�������
104
17
Zone 2 i Zone 3 - ciąg dalszy
Pilot zdalnego sterowania - ciąg dalszy
(1) Przycisk STANDBY
Przełącza odtwarzacz CD lub nagrywarkę CD/MD w
tryb czuwania.
(2) Przycisk ON
Włącza odtwarzacz CD lub nagrywarkę CD/MD.
(3) Przyciski numeryczne
Przyciski te służą do wprowadzania numerów ścieżek oraz czasu, w celu zlokalizowania konkretnego
miejsca CD/MD.
(4) Przyciski [p]/[q]/[t]/[u] i ENTER
Przyciski te są używane z niektórymi urządzeniami.
(5) Przycisk DISC +/Przycisk ten służy do wyboru płyty w zmieniarce CD.
(6) Przycisk DISPLAY
Przycisk ten służy do wyświetlania różnych informacji
o aktualnie odtwarzanej płycie lub ścieżce w wypadku odtwarzacza CD, włączając czas, jaki upłynął od
początku, czas do końca, czas całkowity itd.
(7) Przyciski odtwarzania
Od lewej do prawej: poprzedni, odtwarzanie, następny, przewijanie do tyłu, pauza, stop i przewijanie do
przodu.
(8) Przycisk REC [n]
Rozpoczyna nagrywanie.
(9) Przycisk REPEAT
Przycisk ten służy do włączania funkcji odtwarzania
powtarzanego.
(10) Przycisk OPEN/CLOSE [ ]
Przycisk ten służy do otwierania i zamykania szuflady na płytę.
(11) Przycisk CLEAR
Wyłącza funkcje i kasuje wprowadzone cyfry w
wypadku odtwarzacza CD i nagrywarki CD/MD.
(12) Przycisk RETURN
Przycisk ten służy do wyłączania ekranowych menu
ustawień odtwarzacza DVD.
(13) Przycisk RANDOM
Przycisk ten służy do włączania odtwarzania w kolejności losowej.
(14) Przycisk PLAY MODE
Przycisk ten służy do wyboru trybu odtwarzania urządzenia, które jest wyposażone w tryby odtwarzania.
Tryb CD/MD/CDR
� odtwarzaczem CD, nagrywarką MD lub
Aby sterować
��
�������
nagrywarką CD Onkyo
lub
odtwarzaczem/nagrywarką
��
�����
CD lub �
MD innego producenta, naciśnij
przycisk
������� tryb zdalnego steREMOTE MODE [CD],���aby�������
wybrać
�
�
�
rowania�
CD/MD/CDR. �
�����
�������
����
����
Aby móc sterować nagrywarką MD lub �nagrywarką CD
�
�
�
Onkyo lub urządzeniem
innego
producenta,
wprowadź
����
�����
��
najpierw odpowiedni kod
zdalnego
sterowania (patrz
�
�
�
������
- strona 108).
������
�����
���
�
�����
��
������ ��
��������������
�
��
�����
�
�
�
�����
�����������
���
���
��
�����
������
�
�
��
�������
�
��
�
���
�������
�
�
�
�
�
�
�
�����
����
��
���
�
����
�����
�
�
�����
�����
�����
�
���
�
���
�
��
� ����
�
�����
�����
��
�������
��
���
��������
��������
��
�
����
����
����
���
������
�������
�
�����
���
��
�
�
��
�� �
� ��
�
�
������
������
��
��
���
����
�
�����
��
������ ��
�������
��������������
��
������
�
�����
�
�
�
�
���
��
�����
������
�
�
�
�
����
����
�����
�
����
��
������
������
��������
�
��������
��������������
�����
����
������
��
���
�
� � ������ ������
��
������
������
��
�
�
��
��
�����
��� ������ ��������
���
���
�
�����
�����������
���������
�������� ���������
������
�����
���
������
������
������
�������
�����
���
���
���
�
�
���������� ���������
��
���������
�� �
��
���
�
���
��
����
� ��
�������
�������
������
�
�
Jeśli podłączyłeś głośniki drugiej strefy do odbiornika AV,
w sposób przedstawiony w części „Bezpośrednie podłączanie głośników drugiej strefy do odbiornika AV” na stronie 101, dla ustawienia „Powered Zone 2” wybierz opcję
„Act” (Aktywne).
���
��������
������
���������������
���������
�����������������������������������
������������������������������������
�
������
�����
������
������
���
������
���������
������
������
������
���������
�������
�����
���
���
���
�������� ���������
��
�������
���
�������
�������
�
�
�
�
�������
����
����
�����
�
�
�
�
����
�����
��
�
�
�
��
�����
�����
������
���
�
4
������
�����
��
������ ��
��������������
��
�����
�����
�
�
�
�����
�����������
���
���
��
�����
��
�����
������
����
���
���
���
�
�
�����
��
�
����
��
��
��
�� �
���
� ��
�
��
�� � �
�������
���
������
��������
5
������
��
1
��������
��
�
Naciśnij przycisk REMOTE MODE
[RECEIVER], a następnie naciśnij
przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
Użyj przycisków kursora [p]/[q]
i wybierz „7. Hardware Setup”, a
następnie przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Hardware
Setup.
���������� ���������
�
�������
�����
18
���
Po zakończeniu ustawień, naciśnij
przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną zakończone.
Uwaga:
n Gdy wybrana jest opcja Act, i włączona jest druga strefa, głośniki podłączone do terminali ZONE 2 L/R będą
odtwarzały dźwięk, a głośniki podłączone do terminali SURR BACK L/R nie będą odtwarzały dźwięku. Gdy
wybrana jest opcja Act i druga strefa jest wyłączona,
głośniki tylne surround odtwarzają normalnie dźwięk.
n W wypadku TX-SR875, nie można użyć aktywnej drugiej strefy, jeśli w ustawieniu Speaker Type wybrano
opcję Bi-Amp lub BTL (strona 45).
n Procedura powyższa może być również dokonana przy
użyciu przycisków [SETUP], [ENTER] i przycisków kursora na panelu przednim odbiornika AV.
���
�����
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz „Powered Zone 2”, a następnie użyj przycisków kursora [t]/[u] i
wybierz:
Not Act: Terminale głośnikowe ZONE 2 L/R nie są
aktywne (druga strefa 2
nieaktywna).
Act: Terminale głośnikowe
ZONE 2 L/R są aktywne
(druga strefa 2 aktywna).
���
�����
����
�����
�����
��������
�����
��
��
�����
��������
��������
������
2
����
����������������
�
��������������
������
�����
Użyj przycisków kursora [p]/[q],
aby wybrać „2. Powered Zone 2/Zone
3”, a następnie naciśnij przycisk
[ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Zone
2/Zone 3.
�����
�
�
3
Ustawienie Powered Zone 2
103
Zone 2 i Zone 3 - ciąg dalszy
Pilot zdalnego sterowania - ciąg dalszy
Wyjście video Zone 2 (jedynie TX-SR875)
TX-SR875 wyposażony jest w wyjście kompozytowe video
do telewizora w drugiej strefie, możesz zatem odtwarzać
zarówno audio jak i video w drugiej strefie.
Głośniki trzeciej strefy muszą być podłączone do wzmacniacza w trzeciej strefie.
Podłączanie głośników trzeciej strefy
Połączenia
n Użyj przewodu kompozytowego video i połącz gniazdo
ZONE 2 OUT V odbiornika AV z wejściem kompozytowym video telewizora w drugiej strefie.
Główne
pomieszczenie
(1) Przycisk STANDBY
Wyłącza iPoda.
(2) Przycisk ON*
Włącza iPoda.
(3) Przycisk TOP MENU
Przycisk ten działa jako przycisk Mode, gdy używany
jest ze stacją dokującą DS-A2.
(4) Przyciski [p]/[q] i ENTER
Przyciski te służą do nawigowania po menu i wyboru jego elementów.
(5) Przycisk ALBUM +/-*
Przycisk ten służy do wyboru następnego lub poprzedniego albumu.
(6) Przycisk DISPLAY*
Przycisk ten włącza podświetlenie wyświetlacza na
30 sekund.
(7) Przycisk [Itt]
Przycisk ten powoduje ponowne odtwarzanie od
początku aktualnie odtwarzanego utworu.
(8) Przycisk pauzy [II]
Przycisk ten pauzuje odtwarzanie. (W wypadku
iPodów trzeciej generacji, działa on jako przycisk
odtwarzania/pauzy).
(9) Przycisk przewijania do tyłu [tt]
Naciśnij i przytrzymaj, aby przewijać do tyłu.
(10) Przyciski PLAYLIST [tII]/[IIu]*
Przyciski te służą do wyboru poprzedniej lub następnej listy odtwarzania iPoda.
(11) Przycisk REPEAT*
Przycisk ten służy do włączania funkcji odtwarzania
powtarzanego.
(12) Przycisk MENU*
Przycisk ten służy do wyświetlania menu.
(13) Przycisk odtwarzania [u]
Przycisk ten służy do rozpoczynania odtwarzania.
Jeśli urządzenie jest wyłączone, włączy się ono
automatycznie. (W wypadku iPodów trzeciej generacji, przycisk ten działa jako przycisk odtwarzania i pauzy).
(14) Przycisk [uuI]
Przycisk ten służy do wyboru następnego utworu.
(15) Przycisk stop [g]
Przycisk ten kończy odtwarzanie i wyświetla menu.
(16) Przycisk przewijania do przodu [uu]
Naciśnij i przytrzymaj, aby przewijać do przodu.
(17) Przycisk RANDOM*
Przycisk ten służy do włączania odtwarzania w kolejności losowej.
(18) Przycisk PLAY MODE
Przycisk ten służy do wyboru trybu odtwarzania urządzenia, które jest wyposażone w tryby odtwarzania.
Przycisk ten działa jako przycisk wznawiania odtwarzania, gdy używany jest ze stacją dokującą RI
DS-A2.
Tryb DOCK
Podłączanie trzeciej strefy (Zone 3)
W tej metodzie połączeń, możesz odtwarzać dźwięk 7.1kanałowy w głównym pomieszczeniu i odtwarzać dźwięk
stereofoniczny dwukanałowy w drugiej strefie, z różnych
źródeł w obu pomieszczeniach.
Połączenia
Tryb DOCK służy do sterowania iPodem Apple i stacją
dokującą RI Onkyo podłączonymi przy użyciu
.
Podczas używania stacji dokującej:
n Podłącz stację dokującą do gniazd TAPE IN lub GAME
TV IN L/R.
n Ustaw przełącznik RI MODE stacji dokującej RI w pozycję HDD.
n Zmień komunikat o źródle wejścia wyświetlany na
wyświetlaczu na DOCK (patrz - strona 51).
n Zapoznaj się z instrukcją obsługi stacji dokującej RI.
n Użyj przewodu RCA audio i połącz gniazda ZONE 3
PRE OUT L/R odbiornika AV z wejściem analogowym
audio wzmacniacza w trzeciej strefie.
n Połącz głośniki trzeciej strefy z terminalami wzmacniacza w trzeciej strefie.
TV
Główne pomieszczenie
Odbiornik AV
������
���
�
Zone 2
�������
���
�������
��
�����
�������
�
�
�
�
�������
����
����
�����
�
�
�
�
����
�����
�
�
��
�
������
�����
Odbiornik AV
TV
��
�
TV
���
�
������
��
�����
������
Uwaga:
������
�����
��
������ ��
��������������
�
�
�
���
�
�
�����
�����������
n Gniazdo ZONE 2 OUT V przesyła jedynie video z urządzeń podłączonych do wejść kompozytowych video i
wejść S-Video.
���
��
�����
������
����
�������
��
Zone 2
��
�
Zone 2 12V Trigger
Uwaga:
n W ustawieniu domyślnym, poziom głośności trzeciej
strefy regulowany jest przy użyciu wzmacniacza w
trzeciej strefie. Jeśli twój wzmacniacz nie jest wyposażony w regulację głośności, w ustawieniu Zone 3 Out
wybierz opcję Variable, aby poziom głośności w trzeciej strefie mógł być regulowany przy użyciu odbiornika
AV (patrz - strona 104).
����
���
��������
��������
������
�����
�
��
�
���
���
�
�
�
�
Odbiornik/zintegrowany wzmacniacz
Gdy włączona jest druga strefa, wyjście ZONE 2 12V
TRIGGER jest pod napięciem (+ 12 V, 100 miliamperów).
Podłączenie tego gniazda do wejścia 12V trigger urządzenia w drugiej strefie powoduje, że urządzenie to włącza się
i wyłącza, gdy druga strefa jest włączana i wyłączana na
odbiorniku AV.
�
�
�����
��
�
�
�
�
�
�
����
��
��
��
�� �
���
� ��
�
��
����
�������
���
�
�
���
�����
����
�����
������
��������
������
�
�
�
�
�
��������������
������
����
������
�����
������
������
���
������
���������
������
������
������
���������
�������
�����
���
���
���
�������� ���������
�
���������� ���������
*
iPodami trzeciej generacji.
�������
102
Przyciski oznaczone gwiazdką (*) nie są dostępne do sterowania
19
Zone 2 i Zone 3
Podłączanie głośników
Poza twoim głównym pomieszczeniem odsłuchowym, możesz również odtwarzać w dwóch innych pomieszczeniach, nazywanych drugą i trzecią strefą (Zone 2 i Zone 3). Możesz również wybrać różne źródła dla każdego pomieszczenia.
Informacje o kinie domowym
Dzięki wspaniałym możliwościom odbiornika AV, możesz cieszyć się dźwiękiem surround o realistycznym wrażeniu przemieszczania się dźwięku w twoim własnym domu - tak jakbyś znajdował się w sali kinowej bądź koncertowej. Odtwarzając
płyty DVD możesz korzystać z DTS i Dolby Digital. W wypadku telewizji analogowej i cyfrowej, możesz korzystać z Dolby
Pro Logic IIx, DTS Neo:6 lub z oryginalnych trybów surround DSP firmy Onkyo. Możesz również odtwarzać w trybie THX
Surround EX (zalecany jest system głośnikowy THX z certyfikatem THX).
Głośniki przednie lewy i prawy
Głośniki te odtwarzają dźwięk główny. Ich rolą w kinie domowym jest stworzenie
solidnej ramy obrazu dźwiękowego. Powinny one stać przodem do słuchacza i
znajdować się mniej więcej na wysokości uszu słuchacza i w równej odległości od
telewizora. Skieruj je do wewnątrz tak, aby tworzyły ze słuchaczem trójkąt równoramienny, w którym słuchacz jest wierzchołkiem tego trójkąta.
Głośnik centralny
Głośnik ten wzmacnia
dźwięk głośników przednich lewego i prawego, sprawiając, że przemieszczanie się dźwięku jest wyraźniejsze, tworząc pełen obraz
dźwiękowy. W filmach, głośnik
ten używany jest głównie do
odtwarzania dialogów. Ustaw
go blisko telewizora, na wysokości uszu słuchacza lub na
tej samej wysokości, co głośniki przednie lewy i prawy.
Głośniki surround tylne lewy i prawy
Głośniki te wzmacniają jeszcze bardziej realistyczność dźwięku surround
i polepszają lokalizację dźwięku z tyłu
słuchacza.
Ustaw je po bokach pozycji
odsłuchowej lub lekko za nią, około
60-100 cm powyżej uszu słuchacza.
Powinny one być w takiej samej odległości od uszu słuchacza.
Podłączanie drugiej strefy (Zone 2)
Podłączanie głośników drugiej strefy do wzmacniacza
w drugiej strefie
Dostępne są dwa sposoby połączeń głośników Zone 2:
1. Połączenia ich bezpośrednio do odbiornika AV.
2. Podłączenia ich do wzmacniacza w drugiej strefie.
W tej metodzie połączeń, możesz odtwarzać dźwięk 7.1kanałowy w głównym pomieszczeniu i odtwarzać dźwięk
stereofoniczny dwukanałowy w drugiej strefie, z różnych
źródeł w obu pomieszczeniach.
Bezpośrednie podłączanie głośników drugiej strefy do
odbiornika AV
Połączenia
n Użyj przewodu RCA audio i połącz gniazda ZONE 2
PRE OUT L/R odbiornika AV z wejściem analogowym
audio wzmacniacza w drugiej strefie.
n Połącz głośniki drugiej strefy z terminalami wzmacniacza w drugiej strefie.
W tej metodzie połączeń, możesz odtwarzać dźwięk
surround 5.1-kanałowy w głównym pomieszczeniu i odtwarzać inne źródło stereo w drugiej strefie. Jest to tak zwana
aktywna druga strefa (Powered Zone 2), jako że głośniki
drugiej strefy są zasilane przez odbiornik AV. Pamiętaj o
tym, że gdy wyłączona jest aktywna druga strefa, możesz
odtwarzać 7.1-kanałowo w głównym pomieszczeniu.
Główne pomieszczenie
Połączenia
TV
n Połącz głośniki drugiej strefy z terminalami głośnikowymi ZONE 2 L/R odbiornika AV.
Główne pomieszczenie
Odbiornik AV
TV
������
������
�
�
Wskazówka: Aby określić najlepszą
pozycję subwoofera, dokonaj prób podczas odtwarzania filmu lub muzyki z
mocnymi efektami
basowymi, ustawiając
subwoofer w różnych
miejscach i wybierz
tę, w której uzyskuje się najlepsze rezultaty.
�������
Odbiornik AV
Subwoofer
Subwoofer odtwarza dźwięki kanału
niskich częstotliwości (LFE). Głośność
i jakość wyjścia basów z twojego
subwoofera zależą od jego usytuowania,
kształtu pomieszczenia odsłuchowego i
twojej pozycji odsłuchowej. Generalnie,
dobry dźwięk basowy może zostać uzyskany, jeśli głośnik ten zostanie ustawiony w przednim rogu pomieszczenia lub
w jednej trzeciej szerokości ściany, w
sposób przedstawiony obok.
Zone 2
�������
�������
��
Głośniki surround lewy i prawy
Głośniki te używane są do precyzyjnego lokalizowania
dźwięku i do nadawania mu realistycznego charakteru.
Ustaw je z boków w stosunku do pozycji odsłuchowej lub
lekko z tyłu, około 60-100 cm powyżej uszu słuchacza.
Najlepiej, aby znajdowały się one w identycznej odległości
od pozycji odsłuchowej.
�
Odbiornik/zintegrowany wzmacniacz
Zone 2
�
�
Uwaga:
n W ustawieniu domyślnym, poziom głośności drugiej
strefy regulowany jest przy użyciu wzmacniacza w drugiej strefie. Jeśli twój wzmacniacz nie jest wyposażony w regulację głośności, w ustawieniu Zone 2 Out wybierz opcję Variable, aby poziom głośności w drugiej
strefie mógł być regulowany przy użyciu odbiornika AV
(patrz - strona 104).
W ustawieniu Powered Zone 2 musisz wybrać opcję Act
(Activated), aby zastosować tę konfigurację (patrz - strona 103).
Uwagi:
Róg
n W tej konfiguracji poziom głośności regulowany jest
przez odbiornik AV.
n W wypadku TX-SR875, nie można użyć aktywnej drugiej strefy, jeśli w ustawieniu Speaker type wybrano
opcję Bi-Amp lub BTL (strona 45).
1/3 długości
ściany
20
�
101
Ustawienia zaawansowane - ciąg dalszy
Podłączanie głośników - ciąg dalszy
Podłączanie aktywnego subwoofera
Podłączanie głośników
n Funkcja Power Control HDMI działa jedynie w wypadku
urządzeń kompatybilnych z HDMI.
n Gdy zostanie wybrana opcja Enable, pobór mocy
zwiększy się (modele północnoamerykańskie).
n Odbiornik AV. przełącza się w tryb gotowości (Ready),
gdy zostaje przełączony w tryb czuwania a wskaźnik
READY świeci się zamiast wskaźnika STANDBY (poza
modelem północonoamerykańskim).
Użyj odpowiedniego przewodu i połącz gniazdo
SUBWOOFER PRE OUT odbiornika AV z wejściem
aktywnego subwoofera. Jeśli twój subwoofer nie jest
aktywny (nie jest wyposażony we wbudowany wzmacniacz) i używasz zewnętrzny wzmacniacz, połącz gniazdo
SUBWOOFER PRE OUT z wejściem wzmacniacza.
Konfiguracja głośników
Aby uzyskać efekty surround najwyższej jakości, należy
podłączyć siedem głośników i aktywny subwoofer.
Tabela przedstawiona poniżej informuje o tym, jakie kanały powinny być użyte w zależności od ilości głośników, które
posiadasz.
TV Control
Wybierz opcję Enable, jeśli chcesz sterować odbiornikiem AV z telewizora kompatybilnego z RHID podłączonego do HDMI.
Disable: Funkcja TV Control wyłączona.
Enable: Funkcja TV Control włączona.
Ilość głośników:
2
3
4
5
6
7
Przedni lewy
a
a
a
a
a
a
Aktywny
subwoofer
����
����������
a
a
Centralny
a
a
a
a
����
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
����
���
��
����������
��������� �������
���
����
�����
������
�������
a
����
�������
���������������
����
�
�������
Przedni prawy
����
����
�����
�����
������� �������
�������
���
�������
��� �
��
��
������
���
�
�����������
����������
����������
�������
����
�����
����
���������
����
���������
�
�����
�
��
��
�
�
�
�
��
���
��
��
��
���
��
��
�����
���
������
����
���������
�����
������
����
��������� ������
�������
����������
�����
����
���������
���
��
�������
����
�����
�����������
������
������� �������
�������
������
�������
���������
���
������
���������
��������
������
�������
�������
����
����
Uwagi:
n Wybierz opcję Disable, jeśli telewizor nie jest kompatybilny, lub gdy nie jest jasne, czy jest on kompatybilny czy nie.
n Ustawienia TV Control mogą być dokonane jedynie gdy
w ustawieniu Control przedstawionym powyżej wybrano opcje Enable.
Surround lewy
Surround prawy
���
�������������
����������
Surround tylny
a
Surround tylny lewy*
a
Surround tylny prawy*
a
���������
* Jeśli używasz tylko jednego głośnika tylnego surround,
podłącz go do terminali lewych SURR BACK L.
Niezależnie od tego, ilu głośników używasz, zalecane jest
podłączenie aktywnego subwoofera w celu uzyskania mocnych dźwięków basowych.
Aby twój system dźwięku surround działał jak najlepiej,
musisz dokonać ustawień głośnikowych. Możesz dokonać
tego automatycznie (patrz - strona 55) lub ręcznie (patrz
- strona 86).
Uwagi:
n Po dokonaniu zmiany ustawień Control, Power Control
lub TV Control, wyłącz wszystkie podłączone urządzenia, a następnie ponownie je włącz. Zapoznaj się z
instrukcjami obsługi wszystkich urządzeń.
Ustawienia blokady (Lock Setup)
Lock
W ustawieniu tym możesz chronić twoje ustawienia
poprzez zablokowanie menu ustawień.
Locked: Menu ustawień zablokowane.
Unlocked: Menu ustawień odblokowane.
Gdy wybrana jest opcja Locked, dostępny jest jedynie ten
element - Lock Setup.
�������
Oznaczenia przewodów głośnikowych
Dodatnie terminale głośnikowe (+) odbiornika AV są
oznaczane kolorami w celu łatwiejszej ich identyfikacji.
(Wszystkie terminale ujemne (-) są czarne).
Terminal głośnikowy
Kolor
Przedni lewy, Zone 2 lewy
Biały
Użycie głośników dipolarnych
Przedni prawy, Zone 2 prawy
Czerwony
Możesz użyć głośników dipolarnych jako głośników
surround lewego i prawego oraz głośników tylnych
surround lewego i prawego. Głośniki dipolarne przesyłają ten sam dźwięk w dwóch kierunkach.
Głośniki dipolarne oznaczone są zazwyczaj strzałkami, które określają sposób, w jaki mają być one ustawione. Głośniki dipolarne surround lewy i prawy powinny być
umiejscowione w taki sposób, aby ich strzałki były skierowane w stronę telewizora/ekranu, podczas gdy strzałki
głośników dipolarnych tylnych surround lewego i prawego
powinny być umiejscowione w taki sposób, aby ich strzałki
były skierowane do siebie.
Normalne głośniki
Głośniki dipolarne
Centralny
Zielony
Surround lewy
Niebieski
Surround prawy
Szary
Surround tylny lewy
Brązowy
Surround tylny prawy
Złocisto-brązowy
�
TV/ekran
�
�
�
1.
2.
3.
4.
5.
�
Subwoofer
Lewy głośnik przedni
Głośnik centralny
Prawy głośnik przedni
Lewy głośnik surround
Dołączone oznaczenia głośnikowe są również oznaczone
kolorami i powinieneś przyczepić je do dodatniej (+) końcówki przewodu głośnikowego, zgodnie z powyższą tabelą. Jedyne, czego będziesz musiał potem dokonać to przyporządkować kolor oznaczenia przewodu głośnikowego do
odpowiedniego terminalu głośnikowego.
�
TV/ekran
�
�
�
�
�
�
100
�������������
�
�
�
�
6. Prawy głośnik surround
7. Lewy głośnik tylny
surround
8. Prawy głośnik tylny
surround
21
��
��
Podłączanie głośników - ciąg dalszy
Ustawienia zaawansowane - ciąg dalszy
Ostrzeżenia dotyczące podłączania głośników
Tuner
n Zbyt długie lub zbyt cienkie przewody mogą mieć
wpływ na jakość dźwięku. Należy unikać przewodów
tego typu.
n Zwracaj uwagę na to,
żeby nie dopuścić do spięcia pomiędzy przewodami
dodatnimi a ujemnymi. Może
to uszkodzić odbiornik AV.
n Nigdy nie podłączaj więcej
niż jednego przewodu do
jednego terminalu głośnikowego. Może to uszkodzić odbiornik AV.
n Nie podłączaj jednego głośnika do więcej niż jednej
pary terminali głośnikowych.
Zapoznaj się z informacjami przedstawionymi poniżej,
zanim przystąpisz do podłączania głośników:
n Możesz podłączyć głośniki, których impedancja zawiera się w przedziale pomiędzy 4 i 16 Ω. Jeśli impedancja
któregokolwiek głośnika wynosi 4 Ω lub więcej, lecz
mniej niż 6 Ω, pamiętaj, aby w ustawieniu minimalnej
impedancji tego głośnika wybrać ustawienie „4 ohms”
(patrz - strona 45). Jeśli podłączysz głośniki o mniejszej
impedancji i będziesz używał wzmacniacz z wysokim
poziomem głośności przez dłuższy czas, wbudowany
układ ochronny może zostać aktywowany.
n Odłącz przewód zasilania z gniazda zasilania sieciowego, zanim przystąpisz do dokonywania jakichkolwiek połączeń.
n Zapoznaj się z instrukcjami obsługi dołączonymi do
twoich głośników.
n Zwracaj szczególną uwagę na polaryzację przewodów głośnikowych. Innymi słowy, zawsze łącz terminale dodatnie (+) z terminalami dodatnimi (+) i terminale ujemne (-) z terminalami ujemnymi (-). Jeśli pomylisz się w połączeniach, dźwięk będzie brzmiał nienaturalnie.
Zdejmij ok. 15 mm izolacji
z końców przewodów głośnikowych i skręć przewody w sposób przedstawiony poniżej
2
3
15 mm
Włóż do końca nieizolowany przewód.
4
����
Dokręć mocno terminal.
����
����
����
Głośnik centralny
Lewy głośnik przedni
��
����
���
�
�����
�������
����
������� �������
�������
���
�������
��� �
��
�������
�����
�������
������
������
������
�������
�����������
������
�
�����
��
����
�����������
������
�����������
����������
����������
�
����
���������
��
������
���
�
��
��
���
��
��
��
���
��
��
�����
���
������
����
���������
�����
������
����
��������� ������
������
���������
�
�
�
�������
�����������
��������
��������������������
���������
�
�
�
�������
�����
����
���������
���
��
�������
����
�����
�����������
������
������� �������
�������
�������
������
���
���������
������
���������
��������
������
�������
�������
�������
�����������
������
�������
����
����
���
�������������
Jeśli twoje źródło HDMI i telewizor kompatybilny z HDMI
obsługują standard koloru xvYCC, możesz aktywować
kolor xvYCC na odbiorniku AV.
Disable: Kolor xvYCC nieaktywny.
Enable: Kolor xvYCC aktywny.
g Control
Funkcja ta umożliwia wspólne działanie wraz z odbiornikiem AV urządzeniom kompatybilnym ze standardem
CEC podłączonym do HDMI i urządzeniom kompatybilnym z RIHD.
Disable: Funkcja HDMI Control wyłączona.
Enable: Funkcja HDMI Control wyłączona.
�������������
Prawy głośnik
surround tylny
Prawy głośnik
surround
22
Lewy głośnik
surround
Uwagi:
n Wybierz opcję Disable, gdy podłączone urządzenie nie
jest kompatybilne, lub gdy nie masz pewności, czy jest
ono kompatybilne czy nie.
n Jeśli ruch wydaje się nienaturalny, gdy wybrana jest
opcja Enable, zmień na opcję Disable.
n Jeśli w ustawieniu HDMI Audio wybrano opcję ON, lub
gdy w ustawieniu TV Control wybrano opcję Enable, i
gdy słuchasz przy użyciu głośników twojego telewizora
(patrz - strona 37), jeśli zwiększysz poziom głośności
odbiornika AV, dźwięk będzie emitowany przez głośniki
odbiornika AV. Aby wyłączyć emitowanie dźwięku przez
odbiornik AV, zmień ustawienia, zmień ustawienia telewizora lub zmniejsz poziom głośności odbiornika AV.
Off: Audio HDMI nie jest przesyłane (domyślne).
On: Audio HDMI jest przesyłane.
���
����������
��������� �������
����
g xvYCC
W ustawieniu tym określa się, czy audio odbierane przez
HDMI jest przesyłane przez HDMI OUT. Możesz chcieć
włączyć to ustawienie, jeśli twój telewizor jest podłączony do HDMI OUT i chcesz słuchać audio z urządzenia
podłączonego do HDMI IN poprzez głośniki telewizora.
Zazwyczaj, ustawienie to powinno być wyłączone (Off).
�������
����
n Funkcja ta działa jedynie, gdy twój telewizor kompatybilny z HDMI wyposażony jest w funkcję HDMI Lip
Sync.
n Możesz sprawdzić wielkość opóźnienia zastosowanego przez funkcję HDMI Lip Sync w menu A/V Sync
(patrz - strona 94).
g HDMI Audio
��������
����������
����
���������������
Jeśli do odbiornika AV podłączysz antenę XM Satellite
Radio lub Sirius Satellite Radio (obie sprzedawane
oddzielnie), w ustawieniu tym wybierz odpowiednio XM lub
SIRIUS. Jeśli podłączysz obie anteny, wybierz opcję XM/
SIRIUS. W przeciwnym wypadku, wybierz None. Zapoznaj
się z oddzielną instrukcją obsługi radia satelitarnego.
HDMI
Prawy głośnik przedni
�����
g Satellite Radio (poza modelem północnoamerykańskim)
W wypadku niektórych odtwarzaczy DVD, wyjście kanału LFE jest głośniejsze o 15 dB niż normalnie. Możesz
zmienić czułość subwoofera, aby pasowała ona do twojego odtwarzacza DVD. Pamiętaj o tym, ze ustawienie to ma
zastosowanie jedynie do sygnałów podłączonych do gniazda MULTI CH SUBWOOFER odbiornika AV.
Możesz wybrać opcje 0 dB, 5 dB, 10 dB lub 15 dB.
Jeśli uznasz, że twój subwoofer brzmi zbyt głośno, wybierz
ustawienie 10 dB lub 15 dB.
Ilustracja pokazuje, jakie głośniki powinny być podłączone do poszczególnych par terminali.
Jeśli używasz tylko jednego głośnika tylnego surround, podłącz go do terminali lewych SURR BACK L.
������
�������
Patrz - „Ustawienie AM Frequency (Częstotliwości AM)
(niektóre modele)” na stronie 61.
g Subwoofer Input Sensitivity
Odkręć terminal.
�����
g AM Freq Step (niektóre modele)
Analog Multich
Podłączanie przewodów głośnikowych
1
g Lip Sync
Funkcja Lip Sync może automatycznie zsynchronizować audio i video HDMI, które nie są zsynchronizowane z powodu złożoności przetwarzania cyfrowego video
dokonywanego przez telewizor kompatybilny z HDMI.
Funkcja HDMI Lip Sync oblicza opóźnienie audio, jakie
jest konieczne w stosunku do video i jest ono stosowane
automatycznie przez odbiornik AV
Disable: Funkcja HDMI Lip Sync wyłączona.
Enable: Funkcja HDMI Lip Sync włączona.
Uwagi:
Uwagi:
n Jeśli wybrana jest opcja On i sygnał może być odtwarzany przez telewizor, odbiornik AV nie bezie odtwarzał
dźwięku poprzez swoje głośniki.
n Jeśli aktywowana jest funkcja TV Control, w ustawieniu
tym wybrana jest automatycznie opcja Auto.
n W wypadku niektórych telewizorów i sygnałów wejścia,
żaden dźwięk nie będzie odtwarzany, nawet jeśli wybrana zostanie opcja On.
n Jeśli w ustawieniu HDMI Audio wybrano opcję ON, lub
gdy w ustawieniu TV Control wybrano opcję Enable, i
gdy słuchasz przy użyciu głośników twojego telewizora
(patrz - strona 37), jeśli zwiększysz poziom głośności
odbiornika AV, dźwięk będzie emitowany przez głośniki
odbiornika AV. Aby wyłączyć emitowanie dźwięku przez
odbiornik AV, zmień ustawienia, zmień ustawienia telewizora lub zmniejsz poziom głośności odbiornika AV.
Power Control
Aby powiązać połączenia elektryczne urządzeń kompatybilnych ze standardem CEC i urządzeń kompatybilnych
ze standardem RIHD przy użyciu HDMI, wybierz opcję
Enable.
Disable: Power Control nieaktywne.
Enable: Power Control aktywne.
Uwagi:
n Ustawienia Power Control mogą być dokonane jedynie gdy w ustawieniu Control przedstawionym powyżej
wybrano opcje Enable.
Lewy głośnik
surround tylny
99
Ustawienia zaawansowane - ciąg dalszy
Podłączanie głośników - ciąg dalszy
4
Ustawienia sprzętowe (Hardware Setup)
W niniejszym rozdziale zostaną przedstawione elementy
menu „Hardware”.
��
�������
���
�������
�������
�
�
�
�
�������
����
����
�����
�
�
�
�
����
�����
��
�
�
�
�
�����
��
�����
Przyciski
numeryczne
�����
������
���
��
������ ��
��������������
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz element, a następnie użyj
przycisków kursora [t]/[u] i zmień
go.
Elementy ustawień są przedstawione poniżej.
�����
�����
5
Naciśnij przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną zakończone.
��
���
������
��
�����
�
�
�
�����
�����������
���
���
��
�����
��
Uwaga:
n Procedura powyższa może być również dokonana przy
użyciu przycisków [SETUP], [ENTER] i przycisków kursora na panelu przednim odbiornika AV.
�����
������
����
���
��������
��������
������
�����
�
��
�����
�
���
���
�
�
��
�
����
��
��
��
�� �
���
� ��
1
��������
Remote Control
�
��
�� � �
�������
���
���
�����
����
�����
�����
��������
g Remote ID
Gdy wiele urządzeń Onkyo jest używanych w tym samym
pomieszczeniu, ich kody identyfikacyjne (ID) mogą się
pokrywać. Aby odróżnić odbiornik AV od innych urządzeń,
możesz zmienić ID pilota z 1, domyślnego, na 2 lub 3.
Uwaga:
n Jeśli zmienisz kod ID odbiornika AV, pamiętaj o tym,
żeby dokonać zmiany kodu ID na taki sam zarówno
na odbiorniku AV, jak i na pilocie zdalnego sterowania
(patrz poniżej) w przeciwnym wypadku, nie będzie możliwe sterowanie odbiornikiem AV przy użyciu pilota.
������
��������
������
Naciśnij przycisk REMOTE MODE
[RECEIVER], a następnie naciśnij
przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
Połączenia bi-amp głośników
Połączenia bi-amp głośników przednich
Terminale FRONT L/R i SURR BACK L/R mogą być użyte
do podłączenia odpowiednio głośników przednich i głośników tylnych surround lub do połączeń typu bi-amp w celu
oddzielnego zasilania głośników nisko i wysokotonowych
przy użyciu dwóch par głośników przednich typu bi-amp,
dzięki czemu uzyskuje się lepszą jakość dźwięków basowych i sopranowych.
n Gdy stosowane są połączenia bi-amp, odbiornik AV
może napędzać do 5.1 głośników w pomieszczeniu
głównym.
n W połączeniach bi-amp, połącz terminale FRONT L/R
z terminalami wysokotonowymi głośników przednich a
terminale SUR BACK L/R połącz z terminalami basowymi głośników przednich.
n Gdy dokonasz połączeń typu bi-amp przedstawionych
poniżej i włączysz odbiornik AV, w ustawieniu Speaker
Type musisz wybrać opcję Bi-Amp, aby aktywować
biamping (patrz - strona 45).
Ważne informacje:
n Podczas dokonywania połączeń bi-amp, pamiętaj
o odłączeniu belki zwierającej, łączącej terminale
nisko i wysokotonowe głośników.
n Połączenia typu bi-amp mogą być zastosowane z głośnikami akceptującymi bi-amping. Zapoznaj się z instrukcją
obsługi głośników.
n Używaj jedynie głośników o impedancji 8 omów lub
wyższej do połączeń bi-amp. Niezastosowanie się do
powyższego może poważnie uszkodzić twój odbiornik AV.
1
Połącz terminale dodatnie (+) FRONT R odbiornika AV/wzmacniacza AV z wysokontonowym terminalem dodatnim (+) prawego głośnika przedniego i
połącz terminale ujemne (-) FRONT R odbiornika
AV/wzmacniacza AV z wysokontonowym terminalem ujemnym (-) prawego głośnika przedniego.
2
Połącz terminale dodatnie (+) SURR BACK R
odbiornika AV/wzmacniacza AV z niskontonowym
terminalem dodatnim (+) prawego głośnika przedniego i połącz terminale ujemne (-) SURR BACK
R odbiornika AV/wzmacniacza AV z niskontonowym terminalem ujemnym (-) prawego głośnika
przedniego.
3
Połącz terminale dodatnie (+) FRONT L odbiornika AV/wzmacniacza AV z wysokontonowym terminalem dodatnim (+) lewego głośnika przedniego i
połącz terminale ujemne (-) FRONT L odbiornika
AV/wzmacniacza AV z wysokontonowym terminalem ujemnym (-) lewego głośnika przedniego.
4
Połącz terminale dodatnie (+) SURR BACK L
odbiornika AV/wzmacniacza AV z niskontonowym
terminalem dodatnim (+) lewego głośnika przedniego i połącz terminale ujemne (-) SURR BACK
L odbiornika AV/wzmacniacza AV z niskontonowym terminalem ujemnym (-) lewego głośnika
przedniego.
����
��������
����������
����
�����
��
Zmiana kodu identyfikacyjnego (ID) pilota zdalnego
sterowania
���
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
REMOTE MODE
[RECEIVER] i
naciśnij jednocześnie przycisk TV
[INPUT].
Wskaźnik Remote zamiga czterokrotnie.
��������
�����
Użyj przycisków kursora [p]/[q]
i wybierz „7. Hardware Setup” a
następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Hardware
Setup.
����
���
����
��������� �������
���
����
�������
��
������
����������
����
�
�����
1
2
����
��
���������������
������
�������
�������
����
������� �������
���
�������
�������
���
��
�����
�
�
�����
�
�
��
�����������
����������
����������
�������
�����
���
��
����
���������
����
���������
��
��
���
��
��
��
���
��
��
�����
������
����
���������
�����
������
����
��������� ������
������
�
�
�
�
�
�
���������
�������
�����
����
���������
���
��
�������
����
�����
�����������
������
������� �������
�������
�������
���
������
���������
���������
��������
������
������
�������
�������
������� ����
��������
������������
�������
�����������
�������
������
����
����
���
�����������������
�����
3
�����
������������������
���������������
���������
������������������
��������
�����������
������
2
���
�������
�������
�
�
�
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz element, a następnie naciśnij
przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się ekran wybranego elementu.
�������
�����������
������
Niski zakres
(niskotonowy)
Wysoki zakres
(wysokotonowy)
Remote Control
Patrz - „Zone 2 i Zone 3” na stronie 101.
98
�������
Użyj przycisków numerycznych i
wprowadź kod ID zdalnego sterowania - 1, 2 lub 3.
Wskaźnik Remote zamiga dwukrotnie.
Lewy głośnik
Prawy głośnik
23
Podłączanie głośników - ciąg dalszy
Ustawienia zaawansowane - ciąg dalszy
Połączenia mostkowe głośników
Połączenia mostkowe głośników przednich
(jedynie TX-SR875)
1
Terminale FRONT L/R i SURR BACK L/R mogą być użyte
do podłączenia odpowiednio głośników przednich i głośników tylnych surround lub do połączeń mostkowych w celu
uzyskania prawie dwukrotnej mocy wyjścia do głośników
przednich.
n Gdy stosowane są połączenia bi-amp, odbiornik AV
może napędzać 2 głośniki w pomieszczeniu głównym (2.1 głośników gdy stosowany jest aktywny
subwoofer).
n W połączeniach mostkowych, używane są terminale dodatnie (+) FRONT L/R i SURR BACK L/R, a nie
są używane terminale ujemne (-) FRONT L/R i SURR
BACK L/R.
n Gdy dokonasz połączeń typu bi-amp przedstawionych
poniżej i włączysz odbiornik AV, w ustawieniu Speaker
Type musisz wybrać opcję BTL, aby aktywować biamping (patrz - strona 45).
Połącz terminale dodatnie (+) FRONT R odbiornika AV z dodatnim (+) terminalem prawego głośnika. I połącz terminale dodatnie (+) SURR BACK
R odbiornika AV z ujemnym (-) terminalem prawego głośnika.
2
Połącz terminale dodatnie (+) FRONT L odbiornika AV z dodatnim (+) terminalem lewego głośnika. I połącz terminale dodatnie (+) SURR BACK
L odbiornika AV z ujemnym (-) terminalem lewego głośnika.
Uwagi:
n Używaj jedynie głośników przednich o impedancji
8 omów lub wyższej w połączeniach mostkowych.
Uchybienie temu wymogowi może spowodować
uszkodzenie odbiornika AV.
n Gdy stosujesz połączeń mostkowych, sprawdź, czy
twoje głośniki przednie mogą obsługiwać dodatkową moc.
����
��������
����������
����
�����
����
����
����
���
��
���������������
����
�������
��
������
����������
��������� �������
����
����
���
�
�����
������
�������
�������
����
�����
�
�����
�
������� �������
�������
���
�������
��� �
��
��
������
���
�����������
����������
����������
�������
�����
�
��
����
���������
����
���������
��
�
�
�
�
��
���
��
��
��
���
��
��
�����
���
������
����
���������
�����
������
����
��������� ������
������
�
���������
�����
����
���������
���
������� ����
��������
������������
�
�������
��
����
�����
�����������
�������
������� �������
�������
������
�������
���
������
���������
������
���������
��������
������
�������
�������
�������
�����������
������
����
����
���
�������������
�����������
������
�������������
�������
�������
�������������
�����������
�������������
Lewy głośnik
Prawy głośnik
24
������
OSD Setup
g Power On Volume
W ustawieniu tym możesz określić poziom głośności urządzenia po każdorazowym włączeniu go.
Gdy w ustawieniu „Volume Display” zostanie wybrana
opcja „Absolute”, zakres tego ustawienia wynosi od Last,
Min, 1 do Max. Gdy zostanie wybrana opcja „Relative”,
zakres tego ustawienia wynosi od Last, -∞ dB, -81 dB
do +18 dB.
Aby zastosować ten sam poziom głośności, jaki był ustawiony w momencie ostatniego wyłączenia odbiornika AV,
wybierz opcję Last.
g Immediate Display
W ustawieniu tym możesz określić, czy informacje o operacjach są wyświetlane na ekranie TV, gdy dokonywane są
regulacje na odbiorniku AV.
On: Informacje są wyświetlane (domyślne).
Off: Informacje nie są wyświetlane.
Nawet jeśli wybierzesz opcję On, informacje o operacjach
nie są wyświetlane, gdy źródło wejścia jest podłączone do
wejścia COMPONENT VIDEO IN lub HDMI IN.
W celu optymalizacji osiągów video, THX zaleca, aby w
ustawieniu Immediate Display wybrana została opcja Off.
Uwaga:
n W ustawieniu „Power On Volume” nie można wybrać
większej wartości niż wybrana w ustawieniu „Maximum
Volume”.
g Headphones Level
W ustawieniu tym możesz określić względny poziom głośności słuchawek w stosunku do głośności głównej. Jest to
użyteczne, gdy występuje różnica głośności pomiędzy głośnikami a słuchawkami. Poziom słuchawek może być ustawiany w przedziale od -12 dB do +12 dB.
g Zone 2 Maximum Volume
W ustawieniu tym możesz określić maksymalny poziom
głośności w drugiej strefie.
Gdy w ustawieniu „Volume Display” zostanie wybrana
opcja „Absolute”, zakres tego ustawienia wynosi od Off, 99
do 50. Gdy zostanie wybrana opcja „Relative”, zakres tego
ustawienia wynosi od Last, -∞ dB, -81 dB do +18 dB. Gdy
zostanie wybrana opcja „Relative”, zakres tego ustawienia
wynosi od Off, +17 dB do -32 dB. Aby wyłączyć to ustawienie, wybierz opcję Off.
g Zone 2 Power On Volume
W ustawieniu tym możesz określić poziom głośności urządzenia w drugiej strefie po każdorazowym włączeniu go.
Gdy w ustawieniu „Volume Display” zostanie wybrana
opcja „Absolute”, zakres tego ustawienia wynosi od Last,
Min, 1 do Max. Gdy zostanie wybrana opcja „Relative”,
zakres tego ustawienia wynosi od Last, -∞ dB, -81 dB
do +18 dB.
Aby zastosować ten sam poziom głośności, jaki był ustawiony w momencie ostatniego wyłączenia odbiornika AV,
wybierz opcję Last.
g Monitor Type
W ustawieniu tym możesz określić proporcje ekranu twojego telewizora tak, aby informacje o operacjach były
wyświetlane poprawnie.
4:3: Wybierz, jeśli posiadasz telewizor 4:3 (domyślne).
16:9: Wybierz, jeśli posiadasz telewizor 16:9.
g Display Position
W ustawieniu tym możesz określić, w którym miejscu są
wyświetlane informacje o operacjach.
Bottom: Na dole ekranu (domyślne).
Top: Na górze ekranu.
g TV Format
Zapoznaj się z rozdziałem „Ustawienie formatu TV (poza
modelem północnoamerykańskim)” na stronie 60.
g Language (jedynie TX-SR875)
W ustawieniu tym możesz określić język, jaki będzie używany w menu ekranowych ustawień. Możesz wybrać:
angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, niderlandzki, szwedzki lub japoński.
�������
g Zone 3 Maximum Volume
W ustawieniu tym możesz określić maksymalny poziom
głośności w trzeciej strefie.
Gdy w ustawieniu „Volume Display” zostanie wybrana
opcja „Absolute”, zakres tego ustawienia wynosi od Off, 99
do 50. Gdy zostanie wybrana opcja „Relative”, zakres tego
ustawienia wynosi od Last, -∞ dB, -81 dB do +18 dB. Gdy
zostanie wybrana opcja „Relative”, zakres tego ustawienia
wynosi od Off, +17 dB do -32 dB. Aby wyłączyć to ustawienie, wybierz opcję Off.
g Zone 3 Power On Volume
W ustawieniu tym możesz określić poziom głośności urządzenia w trzeciej strefie po każdorazowym włączeniu go.
Gdy w ustawieniu „Volume Display” zostanie wybrana
opcja „Absolute”, zakres tego ustawienia wynosi od Last,
Min, 1 do Max. Gdy zostanie wybrana opcja „Relative”,
zakres tego ustawienia wynosi od Last, -∞ dB, -81 dB
do +18 dB.
Aby zastosować ten sam poziom głośności, jaki był ustawiony w momencie ostatniego wyłączenia odbiornika AV,
wybierz opcję Last.
97
Podłączanie anten
Ustawienia zaawansowane - ciąg dalszy
4
Ustawienia dodatkowe (Miscellaneous)
W niniejszym rozdziale zostaną przedstawione elementy
menu „Miscellaneous ”.
���
�
�����
�����
��
������ ��
��������������
��
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz opcję, a następnie użyj przycisków kursora [t]/[u] i zmień ją.
Elementy ustawień są przedstawione poniżej.
�����
�
�
�
W niniejszym rozdziale zostanie przedstawiony sposób
podłączania dołączonej anteny pokojowej FM i anteny ramowej AM oraz sposób podłączania dostępnych na
rynku anten zewnętrznych FM i AM.
Odbiornik AV nie będzie odbierać żadnych sygnałów radiowych, jeśli nie zostaną podłączone anteny, należy zatem
podłączyć anteny, aby móc korzystać z tunera.
���
��
Podłączanie anteny ramowej AM
Terminale zaciskowe anteny AM
�����
�����������
���
Jeśli nie możesz uzyskać odpowiedniego odbioru przy
użyciu dołączonej anteny FM, spróbuj użyć anteny
zewnętrznej FM (patrz - strona 26).
�����
Dołączona antena pokojowa AM służy jedynie do użytku
w pomieszczeniach.
������
��
�����
����
���
��������
��������
�
��
�����
�
���
��
�
����
��
�����
���
�����
��
��
���
��������
����
���
�
�� �
���
� ��
5
������
��������
Naciśnij przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną zakończone.
��
������
���
Podłączanie anteny wewnętrznej FM
Dołączona antena pokojowa FM służy jedynie do użytku
wewnątrz pomieszczeń.
Naciśnij przycisk REMOTE MODE
[RECEIVER], a następnie naciśnij
przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
Uwaga:
n Procedura powyższa może być również dokonana przy
użyciu przycisków [SETUP], [ENTER] i przycisków kursora na panelu przednim odbiornika AV.
1
Podłącz antenę FM w sposób przedstawiony
poniżej.
g Model amerykański
Volume Setup
�����
g Volume Display
W ustawieniu tym można określić sposób wyświetlania
poziomu głośności.
Absolute: Wyświetlany zakres: MIN, 0,5 do 99,5, MAX,
Relative: Wyświetlany zakres: -∞ dB, -81,5 dB, -81 dB
do +18,0 dB.
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz „6. Miscellaneous” a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Na
ekranie
pojawi
się
menu
Miscellaneous.
3
�����
Podłącz oba przewody anteny ramowej AM do
zaciskowych terminali antenowych AM w sposób przedstawiony poniżej.
(Przewody antenowe nie mają polaryzacji, nie jest
zatem istotne, do którego terminalu podłączysz
dany przewód).
Pamiętaj o dokładnym podłączeniu przewodów i
zwróć uwagę na to, aby zaciśnięte były przewody a nie izolacja.
g Inne modele
����������������
�������������
g Maximum Volume
Ustawienie to umożliwia zapobieżenie zbyt głośnemu
dźwiękowi poprzez określenie maksymalnego poziomu
głośności.
Gdy w ustawieniu „Volume Display” zostanie wybrana
opcja „Absolute”, zakres tego ustawienia wynosi: Off, 99
do 50. Gdy zostanie wybrana opcja „Relative”, zakres tego
ustawienia wynosi: Off, +17 dB do -32 dB. Aby nie określać
maksymalnego poziomu głośności, wybierz opcję „Off”.
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz ustawienie, a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się ekran wybranego elementu.
Naciśnij
����
Gdy odbiornik AV będzie gotowy do użytku,
będziesz musiał wyszukać stację radiową FM i znaleźć takie miejsce dla anteny FM, w którym jakość
odbioru jest najlepsza.
Zwolnij
2
Gdy urządzenie będzie gotowe do użytku, będziesz
musiał wyszukać stację radiową AM i wyregulować
pozycję anteny AM, aby uzyskać najlepszą możliwą jakość odbioru.
Ustaw antenę jak najdalej od urządzenia, telewizora, przewodów głośnikowych i przewodów zasilania.
Użyj pinezek lub czegoś podobnego, aby przytwierdzić antenę FM w wybranym miejscu.
Jeśli nie możesz uzyskać odpowiedniego odbioru przy użyciu dołączonej anteny AM, spróbuj użyć anteny zewnętrznej AM (patrz - strona 26).
Pinezka itp.
�����
Uwaga: bądź ostrożny i nie skalecz się podczas
używania pinezek.
96
Wprowadź
przewód
Włóż wtyk do
gniazda i dociśnij.
g Muting Level
W ustawieniu tym można określić stopień wyciszenia wyjścia, gdy włączona jest funkcja wyciszania (Muting) (patrz strona 68). Można wybrać opcje -∞ dB (całkowicie wyciszone), lub pomiędzy -50 dB a -10 dB w odstępach o 10 dB.
����������������
�����
2
Włóż wtyk do
gniazda i dociśnij.
���
2
Złóż antenę ramową AM w sposób przedstawiony poniżej.
Gniazdo anteny FM
����
��
1
�
��
�� � �
�������
1
�������
��
�
����
�����
�����
��������
�����
������
25
Podłączanie anten - ciąg dalszy
Ustawienia zaawansowane - ciąg dalszy
Podłączanie anteny zewnętrznej FM
Podłączanie anteny zewnętrznej AM
Jeśli jakość odbioru stacji radiowych nie jest zadowalająca
przy użyciu anteny pokojowej FM, należy podłączyć antenę zewnętrzną FM.
Jeśli jakość odbioru stacji radiowych nie jest zadowalająca
przy użyciu anteny ramowej AM, należy podłączyć również
antenę zewnętrzną AM w sposób przedstawiony poniżej.
5
�����
Izolowany przewód antenowy
Antena ramowa AM
�����
Uwagi:
n Anteny zewnętrzne FM dają najlepsze rezultaty, jeśli
zainstalowane są na zewnątrz, lecz dobre rezultaty mogą być uzyskane, jeśli zostaną użyte w oknie
lub w lufcie.
n Dla uzyskania najlepszych rezultatów zainstaluj antenę
zewnętrzną FM z dala od wysokich budynków, najlepiej
w taki sposób, aby między nadajnikiem FM a anteną nie
znajdowała się żadna przeszkoda.
n Antena zewnętrzna powinna być zainstalowana z dala
od potencjalnych źródeł zakłóceń, takich jak sygnały
neonów, ruchliwe drogi itp.
n Ze względów bezpieczeństwa antena zewnętrzna
powinna być usytuowana z dala od linii zasilania itp.
n Antena zewnętrzna powinna być uziemiona zgodnie z
lokalnym prawodawstwem, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.
Antena zewnętrzna AM działa najlepiej, gdy jest usytuowana na zewnątrz, w pozycji horyzontalnej, jednak dobre
rezultaty mogą być również uzyskane, gdy będzie zainstalowana horyzontalnie nad oknem. Pamiętaj o tym, że antena ramowa AM musi również być podłączona.
Antena zewnętrzna powinna być uziemiona zgodnie z
lokalnym prawodawstwem, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.
6
�����
Nie używaj tej samej anteny do odbioru stacji FM i TV, jako
że może to spowodować wystąpienie interferencji. Jeśli
jesteś zmuszony do zastosowania jednej anteny zastosuj
połączenia rozdzielczego radiowo-telewizyjnego.
�����
�����
Rozdzielnik antenowy
TV/FM
Do urządzenia
Do TV (lub magnetowidu)
Satellite Radio
��������������
7
g Połączenie rozdzielcze radiowo - telewizyjne
Użyj przycisku kursora [q] i wybierz
„Name”, a następnie naciśnij przycisk [ENTER], aby otworzyć ekran
wprowadzania znaków.
Element ten używany jest z radiem satelitarnym. Nie jest on
dostępny, jeśli w ustawieniu Satellite Radio wybrano opcję
None (strona 99). Zapoznaj się z oddzielną instrukcją obsługi radia satelitarnego.
��������������������������������������
�����
8
�����
� � � � � � � � �
� � � � � � � � �
� � � � � � � � �
� � � � � � � � �
Blokada rodzicielska SIRIUS
Element ten używany jest z radiem satelitarnym SIRIUS.
Nie jest on dostępny, jeśli w ustawieniu Satellite Radio
wybrano opcję None lub XM (strona 99). Zapoznaj się z
oddzielną instrukcją obsługi radia satelitarnego.
Użyj przycisków kursora [p]/[q] [t]/
[u] i wybierz znak, a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Powtórz ten krok, aby wprowadzić do
10 znaków.
Aby poprawić znak:
1. Użyj przycisków kursora [p]/[q]
[t]/[u], aby wybrać niepoprawny
znak, a następnie naciśnij przycisk
[ENTER]. Pojawi się ekran wprowadzania znaków.
2. Użyj przycisków kursora [p]/[q]
[t]/[u], aby wybrać poprawny
znak, a następnie naciśnij przycisk
[ENTER].
Po zakończeniu wprowadzania, użyj
przycisków kursora [p]/[q] [t]/[u],
aby wyświetlić następujący ekran,
wybierz opcję „OK”, a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
��������������
�����
��������������������������������������
� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � �
�� ������
����
26
���
Uwagi:
n Aby zapisać nazwę, musisz wybrać opcję „OK” i nacisnąć przycisk [ENTER] w kroku 7, w przeciwnym razie
nie zostanie ona zapisana.
n Nie można nazwać zaprogramowanych stacji radiowych
XM lub SIRIUS,
n Procedura powyższa może być również dokonana przy
użyciu przycisków [SETUP], [ENTER] i przycisków kursora na panelu przednim odbiornika AV.
Gdy wybrana zostanie opcja Default,
częstotliwość stacji radiowej wyświetlana jest na wyświetlaczu, gdy zostanie wybrana zaprogramowana stacja
radiowa.
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
Naciśnij przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną zakończone.
��
Default: Wyświetlana jest nazwa
domyślna.
Custom: Wyświetlana jest nazwa
własna.
Antena zewnętrzna
�� ��
9
Użyj przycisków kursora [p]/[q]
i wybierz „Display”, a następnie
użyj przycisków kursora [t]/[u] i
wybierz:
95
Podłączanie urządzeń AV
Ustawienia zaawansowane - ciąg dalszy
6
��
���
Możesz wprowadzić twoją własną nazwę dla każdego
selektora wejścia i kanału radiowego dla łatwiejszej identyfikacji. Po wyborze, wprowadzona nazwa pojawi się na
wyświetlaczu.
1
Wybierz selektor wejścia, któremu
chcesz nadać nazwę.
Aby nazwać stację radiową, użyj przycisku [TUNER], aby wybrać AM lub FM, a
następnie wybierz kanał.
IntelliVolume
W ustawieniu tym można ustawić poziom wejścia każdego
selektora wejścia. Jest to użyteczne, gdy niektóre z twoich
urządzeń są cichsze lub głośniejsze od pozostałych.
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i wybierz źródło wejścia, a
następnie użyj przycisków kursora [t]/[u] i ustaw poziom
głośności.
Jeśli urządzenie jest wyraźnie głośniejsze w porównaniu z pozostałymi, naciśnij przycisk [t], aby zredukować
jego poziom wejścia. Jeśli urządzenie jest wyraźnie cichsze w porównaniu z pozostałymi, naciśnij przycisk [u],
aby zwiększyć jego poziom wyjścia. Poziom może być
regulowany w przedziale od -12 dB do +12 dB w odstępach o 1 dB.
Uwaga:
n Funkcja IntelliVolume nie ma zastosowania do drugiej
ani trzeciej strefy.
2
��������
��
Oznaczanie kolorami połączeń audio video
Informacje o połączeniach
Character Edit
Po zakończeniu ustawień naciśnij
przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną zakończone.
Naciśnij przycisk REMOTE MODE
[RECEIVER], a następnie naciśnij
przycisk [SETUP].
Połączenia AV typu RCA są zazwyczaj oznaczane kolorami. Użyj czerwonych wtyków do podłączania wejść i wyjść
audio prawego kanału (oznaczonych zazwyczaj literą „R”).
Użyj białych wtyków do podłączania wejść i wyjść audio
lewego kanału (oznaczonych zazwyczaj literą „L”). Użyj
żółtych wtyków do podłączenia wejść i wyjść kompozytowych video
n Zanim przystąpisz do dokonywania połączeń, zapoznaj
się z instrukcjami obsługi podłączanych urządzeń.
n Nie podłączaj przewodu zasilania, zanim nie dokonasz i
nie sprawdzisz wszystkich połączeń.
Cyfrowe gniazda optyczne
Lewy (biały)
Cyfrowe gniazda optyczne urządzenia wyposażone są w
nakrywki zapadkowe, które otwierają się, gdy wkładany jest
wtyk optyczny i zamykają się, gdy wtyk ten jest wyjmowany.
Dokładnie wciśnij wtyki.
Audio analogowe
Prawy (czerwony)
(Żółty)
Uwaga: aby zapobiec uszkodzeniu nakrywki zapadkowej, trzymaj prosto wtyk, gdy wkładasz go lub wyjmujesz
z gniazda.
Prawy (czerwony)
Video kompozytowe
n Dociśnij do końca wtyki, aby dokonać dobrych połączeń (niedokładne
połączenia mogą skutkować zniekształceniami lub wadliwym działaniem).
n Aby zapobiec interferencjom, przewody połączeń audio powinny być
poprowadzone z dala od przewodów
zasilania i głośnikowych.
���
Lewy (biały)
(Żółty)
Dobrze!
Źle!
Przewody i złącza AV
3
�����
Korekcja synchronizacji dźwięku i obrazu (A/V Sync)
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz „4. Source Setup”, a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Source
Setup.
Video
Przewód
Gniazdo
Przewód
HDMI
����
���������������
Gdy stosujesz progresywne skanowanie odtwarzacza DVD,
możesz uznać, że dźwięk i obraz nie są zsynchronizowane.
W ustawieniu niniejszym, możesz usunąć ten defekt, opóźniając sygnały audio. Możesz opóźnić dźwięk o od 0 do 250
milisekund (msec) w odstępach o 5 milisekund.
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i wybierz źródło wejścia,
a następnie użyj przycisków kursora [t]/[u] i ustaw opóźnienie.
Aby oglądać obraz TV podczas dokonywania ustawienia
opóźnienia, naciśnij przycisk [ENTER]. Naciśnij przycisk
[ENTER] ponownie po zakończeniu ustawienia.
�����
���
�����������������
������������
�������������
�������������������
������������������������
Przewód
komponentowy
video
�
�
��
��
��
��
�
�����
�����
Przewód
S-Video
4
�����
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz „Name Edit”, a następnie
naciśnij przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Name Edit.
��������������
�������������
���
������������������������������������
��������������������������������������
���
����������
���������
������������������������������������
Przewód kompozytowy video
�
W połączeniu S-Video rozdzielane są sygnały luminancji i koloru, zapewniając wyższą jakość obrazu niż połączenie kompozytowe video.
�
Połączenie kompozytowe video jest powszechnie stosowane
w telewizorach, magnetowidach i innych urządzeń video.
Audio
Cyfrowy przewód
optyczny audio
�������
Cyfrowy przewód
koaksjalny audio
�������
�����
�����������������������������
Jeśli aktywna jest funkcja HDMI Lip Sync (patrz - strona
99), a twój telewizor lub ekran obsługuje HDMI Lip Sync,
wyświetlany czas opóźnienia będzie tożsamy z czasem
opóźnienia A/V Sync. Czas opóźnienia HDMI Lip Sync
będzie wyświetlany poniżej w nawiasach.
Jeśli dokonujesz wprowadzania nazwy
po raz pierwszy, przejdź do kroku 6.
Jeśli element ma już swoją nazwę,
wybierz Default lub Custom w kroku 5.
Uwaga:
n Ustawienie to nie jest dostępne, gdy stosowany jest
tryb odtwarzania Pure Audio lub Direct z analogowym
sygnałem wejścia.
Opis
W połączeniach HDMI może być przesyłany cyfrowy sygnał video nieskompresowany, standardowy lub
wysokiej rozdzielczości oraz sygnał audio, zapewniając
najwyższą jakość obrazu i dźwięku.
Przewód komponentowy video rozdziela sygnały luminancji (Y) i różnicy kolorów (PR, PB), zapewniając najwyższą jakość obrazu. (W wypadku niektórych producentów telewizorów, oznaczenia gniazd
komponentowych video nieznacznie się różnią).
Przewód
analogowy audio
(RCA)
Analogowy przewód wielokanałowy audio
(RCA)
�
������
���������
Połączenie to zapewnia najwyższą jakość dźwięku i
umożliwia korzystanie odtwarzanie w formacie Dolby
Digital i DTS. Jakość dźwięku jest taka sama jak w
wypadku połączenia optycznego.
Przewód ten przesyła sygnał analogowy. Jest to najbardziej powszechny format połączeń dźwięku analogowego i spotykany jest praktycznie we wszystkich urządzeniach AV.
�
�����
Połączenie to zapewnia najwyższą jakość dźwięku i
umożliwia korzystanie z dźwięku surround (np. w formacie Dolby Digital i DTS). Jakość dźwięku jest taka sama
jak w wypadku połączenia koaksjalnego.
����
���������
��������
Przewód ten przesyła analogowy sygnał wielokanałowy audio i jest zazwyczaj stosowany do podłączania
odtwarzaczy DVD z 7.1-kanałowym wyjściem analogowym audio. Zamiast jednego przewodu wielokanałowego można zastosować kilka standardowych przewodów
analogowych audio.
Uwaga: Odbiornik AV nie obsługuje połączeń typu SCART (eurozłącze).
94
27
Podłączanie urządzeń AV - ciąg dalszy
Ustawienia zaawansowane - ciąg dalszy
5
Podłączanie audio i video
Podłączenie zarówno wyjść audio jak i video odtwarzacza DVD i innych urządzeń AV do odbiornika AV umożliwia łatwą jednoczesną zmianę sygnałów audio i video poprzez zmianę źródła wejścia odbiornika AV.
: Przepływ sygnału
Video
Video
Audio
Audio
2
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz “THX Subwoofer” i użyj przycisków kursora [t]/[u] i wybierz:
�����
Naciśnij przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
��
No: Wybierz tę opcję, jeśli nie posiadasz subwoofer z certyfikatem THX.
Yes: Wybierz tę opcję, jeśli posiadasz
subwoofer z certyfikatem THX.
���
3
�����
�����
Telewizor, projektor itp.
Odtwarzacz DVD itp.
6
Głośniki (informacje na temat połączeń znajdują się na stronie 22)
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz “BGC” i użyj przycisków kursora [t]/[u] i wybierz:
�����
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz „4. Source Setup” a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Source
Setup. Nazwa aktualnie wybranego selektora wejścia jest wyświetlana w ramce.
���������������
�����
Off: Wybierz tę opcję, aby wyłączyć
funkcję BGC.
On: Wybierz tę opcję, aby włączyć
funkcję BGC.
���
�����������������
������������
�������������
�������������������
������������������������
Jaki typ połączeń wybrać?
Odbiornik AV jest wyposażony w wiele formatów połączeń, dzięki czemu jest kompatybilny z szeroką gamą urządzeń AV.
Wybór formatu połączeń zależny jest od formatów, w które jest wyposażone podłączane urządzenie. Skorzystaj z informacji
przedstawionych poniżej dokonując wyboru połączeń.
W wypadku urządzeń video, takich jak odtwarzacz DVD, musisz dokonać połączeń audio i połączeń video.
Formaty połączeń video
Urządzenia video mogą być podłączone do odbiornika AV przy użyciu jednego z następujących formatów połączeń video:
kompozytowego video, S-Video, komponentowego video lub HDMI, każdy następny oferujący wyższą jakość obrazu.
4
�����
�����
7
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz element, a następnie naciśnij
przycisk [ENTER].
Pojawi się ekran wybranego elementu.
Naciśnij przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną zakończone.
��
���
�����
Odbiornik AV może konwertować w górę i w dół formaty video, w zależności od ustawienia HDMI Monitor, które ogólnie określa, czy sygnały video są konwertowane do góry do wyjścia komponentowego video lub wyjścia HDMI.
W celu optymalizacji osiągów video, THX zaleca, aby sygnały video przechodziły przez system bez dokonywania konwersji do góry (przykładowo, aby sygnały komponentowe video wejścia były przesyłane do wyjścia
komponentowego video). Zaleca się również, aby w ustawieniu Immediate Display wybrano opcję Off (strona 97).
5
Uwaga:
n Procedura powyższa może być również dokonana przy
użyciu przycisków [SETUP], [ENTER] i przycisków kursora na panelu przednim odbiornika AV.
�����
Tabela przepływu sygnału video
g Wybór YES w ustawieniu HDMI Monitor
Gdy w ustawieniu HDMI Monitor zostanie wybrana opcja Yes (patrz - strona 46), przepływ sygnału następuje w sposób przedstawiony obok,
gdzie sygnały kompozytowe video, S-Video i
komponentowe video są konwertowane do góry
do wyjścia HDMI. Zastosuj to ustawienie, jeśli
podłączasz wyjście HDMI OUT odbiornika AV z
twoim telewizorem.
Odtwarzacz DVD itp.
Ustawienie źródła (Source Setup)
Kompozytowy
S-Video
Komponentowy
��
HDMI
��
�����
W niniejszym rozdziale zostaną przedstawione elementy
menu Source Setup. Elementy te mogą zostać ustawione
indywidualnie dla każdego głośnika.
1
Naciśnij przycisk REMOTE MODE
[RECEIVER], a następnie użyj przycisków wyboru wejścia, aby wybrać
źródło wejścia.
��������
Odbiornik AV
�����������
�����������
Wyjścia kompozytowe video, S-Video i
komponentowe video przesyłają odpowiednie
sygnały wejścia bez zmian.
���
Kompozytowy
S-Video
Komponentowy
HDMI
�������
�������
�
�
�
�������
����
����
�
�
�
����
�����
��
�
�
�
�����
���
Telewizor, projektor itp.
28
93
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz opcję i użyj przycisków kursora [t]/[u], aby dokonać jej zmiany.
Elementy menu Source Setup przedstawione są poniżej.
Podłączanie urządzeń AV - ciąg dalszy
Ustawienia zaawansowane - ciąg dalszy
7
�����
2
Użyj przycisku kursora [p] i wybierz
„Channel”, a następnie użyj przycisków kursora [t]/[u] i wybierz
następny głośnik.
Powtórz kroki 6 i 7 w odniesieniu do
wszystkich głośników.
�����
����������������
�����
�����
3
8
Naciśnij przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną zakończone.
��
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz „2. Speaker Setup” a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Speaker
Setup.
�����
���
��������������������
������������������
��������������������
���������������������
����������������������
�������������������
Użyj przycisków kursora [p]/[q]
i wybierz „6. THX Audio Setup” a
następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu THX Audio
Setup.
��������������������
����������������������
���������
��������������������������������
����������������������������������
g Wybór YES w ustawieniu HDMI Monitor
Gdy w ustawieniu HDMI Monitor zostanie
wybrana opcja No (patrz - strona 46), przepływ sygnału następuje w sposób przedstawiony obok, gdzie sygnały kompozytowe video i
S-Video są konwertowane do góry do wyjścia
komponentowego video. Zastosuj to ustawienie,
jeśli podłączasz wyjście COMPONENT VIDEO
OUT odbiornika AV z twoim telewizorem.
Sygnały kompozytowe video są konwertowane
do góry do S-Video a sygnały S-Video są konwertowane do dołu do sygnałów kompozytowych video. Pamiętaj o tym, że konwersja ta ma
zastosowanie jedynie do wyjść MONITOR OUT
V i S a nie do wyjść VCR/DVR V i S.
Wyjścia kompozytowe video, S-Video,
komponentowe video i HDMI przesyłają odpowiednie sygnały wejścia bez zmian.
W wypadku TX-SR875, przedstawiona tabela przepływu sygnału ma zastosowanie również
wtedy, gdy w ustawieniu Monitor Out Resolution
wybrana zostanie opcja Through (patrz - strona 46).
Tabela przepływu sygnału video
Odtwarzacz DVD itp.
Kompozytowy
S-Video
Komponentowy
HDMI
�� ��
����
Odbiornik AV
�����������
�����������
�����������
�����������
Kompozytowy
S-Video
Komponentowy
HDMI
Komponentowy
HDMI
Telewizor, projektor itp.
�����
Uwagi:
n Procedura powyższa może być również dokonana przy
użyciu przycisków [SETUP], [ENTER] i przycisków kursora na panelu przednim odbiornika AV.
n Ustawienia equalizera nie mają zastosowania do
sygnałów 176,4/192 kHz.
4
�����
THX Audio Setup
Ustawienia te nie są dokonywane automatycznie w automatycznych ustawieniach głośnikowych (patrz - strona 55).
�����
Ustawienie Surr Back Sp Spacing umożliwia określenie odległości pomiędzy twoimi głośnikami tylnymi surround.
Jeśli używasz subwoofera z certyfikatem THX, w ustawieniu THX Subwoofer wybierz opcję Yes. Możesz następnie
zastosować Boundary Gain Compensation (BGC) THX, aby
skompensować postrzegane wyolbrzymienie niskich częstotliwości dla słuchacza siedzącego bardzo blisko granicy
pomieszczenia (np. ściany).
1
��������
��
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz “Surr Back Sp Spacing” i
użyj przycisków kursora [t]/[u] i
określ rozstawienie głośników tylnych surround.
0-1 ft (0-0,3 m) (domyślne): Wybierz
to ustawienie, jeśli odległość pomiędzy głośnikami zawiera się w przedziale 0 - 30 cm.
1-4 ft (0,3-1,2 m): Wybierz to ustawienie, jeśli odległość pomiędzy głośnikami
zawiera się w przedziale 0,3 - 1,2 m.
>4 ft (>1,2 m): Wybierz to ustawienie,
jeśli odległość pomiędzy głośnikami jest
wyższa niż 1,2 m.
Uwaga:
n Ustawienie to jest dostępne jedynie, gdy w ustawieniu Surr Back Ch
w konfiguracji głośnikowej wybrano
opcję 2ch (strona 87).
Naciśnij przycisk REMOTE MODE
[RECEIVER], a następnie naciśnij
przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
Przepływ sygnału i ustawienie rozdzielczości
W wypadku TX-SR875, gdy w ustawieniu HDMI
Monitor zostanie wybrana opcja No (patrz - strona 46), jeśli w ustawieniu Monitor Out Resolution
zostanie wybrana jakaś inna opcja niż Through
(patrz - strona 46), przepływ sygnału video będzie
taki, jak przedstawiony obok, gdzie sygnały kompozytowe video i S-Video będą konwertowane do
góry do wyjścia komponentowego video.
Wyjścia kompozytowe video, S-Video i
komponentowe video przesyłają odpowiednie
analogowe sygnały wejścia bez zmian. Sygnały
HDMI nie są przesyłane do wyjścia.
Tabela przepływu sygnału video
Odtwarzacz DVD itp.
Kompozytowy
�� ��
����
Odbiornik AV
�����������
�����������
�����������
�����������
Kompozytowy
S-Video
Komponentowy
Telewizor, projektor itp.
Formaty połączeń audio
Urządzenia audio mogą być podłączone do
odbiornika AV przy użyciu jednego z następujących formatów połączeń audio: analogowego,
optycznego, koaksjalnego i HDMI.
Gdy dokonujesz wyboru formatu, weź pod
uwagę fakt, że odbiornik AV nie konwertuje formatów cyfrowych na analogowe i vice versa.
Przykładowo, sygnały audio podłączone do wejścia optycznego lub koaksjalnego nie są przesyłane do wyjścia analogowego TAPE OUT.
Tabela przepływu sygnału audio
Odtwarzacz CD itp.
HDMI
Optyczny
HDMI
Optyczny
Koaksjalny Analogowy
Wielokanałowy
Odbiornik AV
���
Nagrywarka MD itp.
92
S-Video
29
Analogowy
*1 Zależne od ustawienia HDMI Audio (patrz - strona 99).
*2 Przesyłane są jedynie sygnały kanałów przednich L/R.
Podłączanie urządzeń AV - ciąg dalszy
Ustawienia zaawansowane - ciąg dalszy
Podłączanie telewizora lub projektora
Ustawienie equalizera
Krok 1: Połączenia video
Wybierz typ połączenia odpowiedni dla twojego telewizora ( A , B lub C ), a następnie dokonaj połączenia.
Krok 2: Połączenia audio
Wybierz typ połączenia odpowiedni dla twojego telewizora ( a , b lub c ), a następnie dokonaj połączenia.
n Połączenie typu a umożliwia słuchanie i nagrywanie dźwięku z telewizora i słuchanie dźwięku w drugiej lub trzeciej strefie (Zone 2 lub Zone 3).
n Aby móc odtwarzać w formacie Dolby Digital lub DTS, dokonaj połączeń typu b lub c . (Do nagrywania lub odtwarzania w drugiej lub trzeciej strefie, dokonaj połączeń a i b lub a i c ).
Połączenie
Odbiornik AV
Przepływ sygnału
COMPONENT VIDEO OUT
=>
Wejście komponentowe video
Najlepsza
�
MONITOR OUT S
=>
Wejście S-Video
Lepsza
�
MONITOR OUT V
=>
Wejście kompozytowe video
Standardowa
�
GAME/TV IN L/R
<=
Analogowe wyjście audio L/R
�
DIGITAL COAXIAL IN 2
<=
Cyfrowe wyjście koaksjalne
�
DIGITAL OPTICAL IN 2
<=
Cyfrowe wyjście optyczne
�
Telewizor
4
Ustawienie to są dokonywane automatycznie w automatycznych ustawieniach głośnikowych (patrz - strona 55).
�����
W ustawieniu Equalizer dokonuje się regulacji equalizera
poszczególnych głośników z 7-pasmowym equalizerem.
Ustawianie poziomu poszczególnych głośników, patrz
- strona 90.
1
��������
Naciśnij przycisk [RECEIVER], a
następnie naciśnij przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
Jeśli wybierzesz opcję Manual, kontynuuj tę procedurę. Jeśli wybrałeś opcję Off
lub Audyssey, przejdź do kroku 8.
Jakość obrazu
��
5
���
�����
2
�����
Użyj przycisków kursora [t]/[u], aby
ustawić opcję „Equalizer” na:
Off: Equalizer wyłączony, reakcja płaska.
Manual: Equalizer każdego głośnika może zostać ustawiony ręcznie.
Audyssey: Equalizer każdego głośnika jest ustawiany automatycznie przez funkcję automatycznych ustawień głośnikowych.
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz „2. Speaker Setup”, a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Speaker
Setup.
Użyj przycisku kursora [q] i wybierz
„Channel”, a następnie użyj przycisków kursora [t]/[u] i wybierz głośnik.
�����
�����
����������������
�������
���������������
����
��
����������
��������� �������
����
���
�
�
�����
������
�������
�������
�
�
�����
�
�����
�
������� �������
�������
���
�������
��� �
��
�����
��
������
���
����������
�������
����
�����
����
���������
����
���������
�
��
��
�
��
���
��
��
��
���
��
��
�����
�
�
�����
���������
���
��
�������
����
�����
�����������
������� �������
�������
�������
������
���
������
���������
��������
6
�
����
�
�������
����
���
������
��������������������
������������������
��������������������
���������������������
����������������������
�������������������
�
�����
3
������
����
�����
����
���
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz „5. Equalizer Settings” a
następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Equalizer
Settings.
�����
�������������
�
�����������������������
�����
�
�������
���
Dokonaj jednego z połączeń.
Wskazówka!
�������
���
��
�
��
������������������
�
�����
���
�������
��
�������������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
�����
��
Telewizor, projektor itp.
Jeśli twój telewizor nie jest wyposażony w wyjścia audio, podłącz wyjście audio twojego magnetowidu lub tunera satelitarnego lub kablowego do odbiornika AV i użyj jego tunera do słuchania programów telewizyjnych przy użyciu odbiornika AV (patrz - strona 33 i 35).
30
91
Użyj przycisków kursora [p]/[q]
i wybierz częstotliwości, a następnie użyj przycisków kursora [t]/[u] i
wyreguluj poziom tej częstotliwości.
Możesz wybrać: 63 Hz, 160 Hz, 400
Hz, 1000 Hz, 2500 Hz, 6300 Hz lub 160
Hz, a w wypadku subwoofera możesz
wybrać 25 Hz, 40 Hz, 63 Hz, 100 Hz
lub 160 Hz.
Poziom głośności każdej częstotliwości
może być regulowany w przedziale od
-6 dB do +6 dB w odstępach o 1 dB.
Wskazówka: Niskie częstotliwości (np.:
160 Hz) dotyczą dźwięków basowych;
wysokie częstotliwości (np.: 6300 Hz)
dotyczą dźwięków sopranowych.
Podłączanie urządzeń AV - ciąg dalszy
Ustawienia zaawansowane - ciąg dalszy
Kalibracja poziomów głośności głośników
3
Ustawienie to są dokonywane automatycznie w automatycznych ustawieniach głośnikowych (patrz - strona 55).
�����
W ustawieniu Level Calibration dokonuje się regulacji
poziomów poszczególnych głośników podczas słuchania
tonów testowych, aby poziom wszystkich głośników był
identyczny w pozycji odsłuchowej.
�����
Uwaga:
n Tony testowe dla THX są odtwarzane na standardowym poziomie 0 dB (w ustawieniu absolutnym głośności - 82). Jeśli słuchasz zazwyczaj przy niższym poziomie głośności, bądź ostrożny, ponieważ dźwięki testowe będą dużo głośniejsze.
1
��������
��
Głośniki, dla których wybrano opcję No
lub None w konfiguracji głośnikowej,
(strona 86) nie mogą być wybrane.
�����
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz „2. Speaker Setup” a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Speaker
Setup.
Użyj przycisków kursora [p]/[q]
i wybierz poszczególne głośniki, a
następnie użyj przycisków kursora
[t]/[u] i wyreguluj poziom głośności.
Poziom głośności może być regulowany w przedziale od -12 dB do +12 dB w
odstępach o 1 dB (-15 dB do +12 dB w
wypadku subwoofera).
Krok 1: Połączenia video
Wybierz typ połączenia odpowiedni dla twojego odtwarzacza DVD ( A , B lub C ), a następnie dokonaj połączenia.
Jeśli użyjesz połączeń A , musisz podłączyć odbiornik AV do telewizora przy użyciu tego samego typu połączeń.
Krok 2: Połączenia audio
Wybierz typ połączenia odpowiedni dla twojego odtwarzacza DVD ( a , b lub c ), a następnie dokonaj połączenia.
n Połączenie typu a umożliwia słuchanie i nagrywanie dźwięku z odtwarzacza DVD i słuchanie dźwięku w drugiej lub trzeciej strefie (Zone 2 lub Zone 3).
n Aby móc odtwarzać w formacie Dolby Digital lub DTS, dokonaj połączeń typu b lub c . (Do nagrywania lub odtwarzania
w drugiej lub trzeciej strefie, dokonaj połączeń a i b lub a i c ).
n Jeśli twój odtwarzacz DVD jest wyposażony w wyjścia główne lewe i prawe oraz w wyjścia wielokanałowe lewe i prawe,
wybierz wyjścia główne lewe i prawe w połączeniach a .
Połączenie
Odbiornik AV
Przepływ sygnału
COMPONENT VIDEO IN 1
�
Odtwarzacz DVD
Jakość obrazu
<=
Wyjście komponentowe video
Najlepsza
�
DVD IN S
<=
Wyjście S-Video
Lepsza
�
DVD IN V
<=
Wyjście kompozytowe video
Standardowa
�
DVD IN L/R
<=
Analogowe wyjście audio L/R
�
DIGITAL COAXIAL IN 1
<=
Cyfrowe wyjście koaksjalne
�
DIGITAL OPTICAL IN 1
<=
Cyfrowe wyjście optyczne
�����
�������
5
Powtórz krok 4, aż poziom głośności wszystkich głośników będzie
identyczny.
Jeśli używasz ręcznego licznika dźwięku, wyreguluj poziom poszczególnych
głośników tak, aby odczyt wynosił 75 dB
SPL w pozycji odsłuchowej, przy zastosowaniu C-weighting i wolnego odczytu.
����������������
�����
Podłączanie odtwarzacza DVD
Uwaga:
Naciśnij przycisk REMOTE MODE
[RECEIVER], a następnie naciśnij
przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
4
�����
����������������������
������
���������
����������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
���
2
Użyj przycisków kursora [p]/[q]
i wybierz „4. Level Calibration” a
następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Level
Calibration i ostry dźwięk wydobędzie
się z lewego głośnika przedniego.
��������������������
������������������
��������������������
���������������������
����������������������
�������������������
���������������
����
������
�������
�������
�����
������� �������
���
�������
�������
��� �
��
�������
����
�����
����
���������
����
���������
�
�����
�
��
�
�
��
������
���
�
����������
�
��
��
���
��
��
��
���
��
��
�
�
���
������
����
�
�����
���
�����
�
�������
���������
��
�������
����
�����
������� �������
�����������
�������
�������
������
���
������
���������
��������
�
������
����
�
����
Naciśnij przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną zakończone.
��
���
�����
�
����
6
��
����������
�� ������ �������
����
�
���
�������������
���
Uwaga:
n Procedura niniejsza może zostać również dokonana
przy użyciu pilota zdalnego sterowania. Naciśnij najpierw przycisk [TEST TONE], aby odtworzyć tony testowe. Użyj następnie przycisków [LEVEL-] i [LEVEL+],
aby ustawić poziom głośności i użyj przycisku [CH SEL],
aby wybrać głośniki.
�
�������
���
�������
���
�
��
��
�������������������
�
�����
���
�������
���
�����
���
Dokonaj jednego z połączeń.
Odtwarzacz DVD
Aby podłączyć odtwarzacz DVD lub odtwarzacz kompatybilny z DVD-Audio/
SACD wyposażonym w analogowe wyjście wielokanałowe audio, zapoznaj się
z informacjami na stronie 32.
90
31
Podłączanie urządzeń AV - ciąg dalszy
Ustawienia zaawansowane - ciąg dalszy
Podłączanie wejścia wielokanałowego DVD
Odległość głośników
Jeśli twój odtwarzacz DVD odtwarza formaty wielokanałowe, takie jak DVD-Audio lub SACD i jest wyposażony w wyjście analogowe audio, możesz podłączyć je do wejścia wielokanałowego odbiornika AV.
Użyj przewodu wielokanałowego audio lub kilku standardowych przewodów audio i połącz gniazda DVD IN FRONT L/R,
CENTER, SURROUND L/R, SURR BACK L/R, i SUBWOOFER z analogowymi wyjściami 7.1-kanałowymi audio twojego
odtwarzacza DVD. Jeśli twój odtwarzacz DVD jest wyposażony w analogowe wyjście 5.1-kanałowe audio, nie podłączaj niczego do gniazd SURR BACK L/R odbiornika AV.
Zanim użyjesz wyjście wielokanałowe, musisz przypisać je do przełącznika wyboru źródła. Zapoznaj się z rozdziałem
„Ustawienie wejścia analogowego” na stronie 54. Aby wybrać wejście wielokanałowe, zapoznaj się z rozdziałem „Wybór wejść
audio” na stronie 70. Aby wyregulować czułość subwoofera dla wejścia wielokanałowego, zapoznaj się z rozdziałem „Czułość
wejścia subwoofera” na stronie 99.
4
Ustawienie to jest dokonywane automatycznie w automatycznych ustawieniach głośnikowych (patrz - strona 55).
�����
W ustawieniu tym można określić odległość pomiędzy
poszczególnymi głośnikami a pozycją odsłuchową.
1
��������
Naciśnij przycisk REMOTE MODE
[RECEIVER], a następnie naciśnij
przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
�����
5
����
����������
����
�����
����
����
��
���
�������
���������������
����
��
����������
��������� �������
���
����
�����
����
�����
������� �������
�������
���
7.1 kanałów
�������
��� �
��
�������
�����
�����
�
�����
�
����
5.1 kanałów
����������
��
����
��
������
���
�
��
��
���
��
��
��
���
��
��
�����
�
�
�
2
���
������
����
���������
�����
���������
�
���
����
�
������
�������
�������
������
����
���������
���������
�������
�����
����
���������
���
��
�������
����
�����
�����������
������
������� �������
�������
�������
������
���
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz „Unit”, a następnie użyj przycisków kursora [t]/[u] i wybierz:
���������
������
�
�
��������
������
�
����
����
�����
�
���������
��������
���
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz „2. Speaker Setup”, a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Speaker
Setup.
�����
�������������
����������������
�����
�
�
�����
�
������
���
������
�
��������
�
�
����
����
3
Odtwarzacz DVD
��������������������
������������������
��������������������
���������������������
����������������������
�������������������
�����
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz „3. Speaker Distance”, a
następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Speaker
Distance.
���������������������
�����
������
������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
Uwaga:
n Głośniki, dla których wybrano opcję
No lub None w konfiguracji głośnikowej, (strona 86) nie mogą być
wybrane.
feet: Odległość może być ustawiana w stopach. Zakres 1 do 30
stóp, w odstępach o 1 stopę.
meters: Odległość może być ustawiana w metrach. Zakres 0,3 do
9 metrów, w odstępach o 0,3
metra.
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz „b. Front”, a następnie użyj
przycisków kursora [t]/[u] i określ
odległość.
Określ odległość pomiędzy lewym głośnikiem przednim a pozycją odsłuchową.
Uwagi:
n Odległość głośnika centralnego nie
może zostać ustawiona, jeśli w ustawieniu Speaker Type wybrano opcję BTL
(strona 45), lub gdy w konfiguracji głośników dla głośnika centralnego wybrano opcję None (strona 86).
n Odległości głośników surround prawego
i lewego nie mogą być ustawione, jeśli w
ustawieniu Speaker Type wybrano opcję
BTL (strona 45), lub gdy w konfiguracji
głośników dla głośników surround
wybrano opcję None (strona 86).
n Odległości głośników surround tylnych
prawego i lewego nie mogą być ustawione, jeśli w ustawieniu Speaker Type
wybrano opcję BTL (strona 45), lub gdy
w konfiguracji głośników dla głośników
tylnych surround wybrano opcję None
(strona 86), lub gdy używana jest aktywna druga strefa.
n Odległość subwoofera nie może zostać
ustawiona, jeśli dal subwoofera wybrano
opcję No (krok 4).
6
Powtórz krok 5 ze wszystkimi głośnikami.
7
Naciśnij przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną zakończone.
��
���
Uwaga:
n Procedura powyższa może być również dokonana przy
użyciu przycisków [SETUP], [ENTER] i przycisków kursora na panelu przednim odbiornika AV.
32
89
Podłączanie urządzeń AV - ciąg dalszy
Ustawienia zaawansowane - ciąg dalszy
Double Bass
Filtr dolnoprzepustowy (Low-Pass) dla kanału LFE
Ustawienie to nie jest dokonywane automatycznie w automatycznych ustawieniach głośnikowych (patrz - strona 55).
Ustawienie to nie jest dokonywane automatycznie w automatycznych ustawieniach głośnikowych (patrz - strona 55).
W ustawieniu tym możesz określić częstotliwość odcięcia
filtru dolnoprzepustowego (LPF) kanału LFE, który może
zostać użyty do do filtrowania niepożądanego buczenia. LPF ma zastosowanie jedynie do źródeł stosujących
kanał LFE.
* Jeśli używasz głośników z certyfikatem THX, wybierz opcję
80 Hz (THX).
10
�����
Podłączanie magnetowidu lub cyfrowej nagrywarki video do odtwarzania
Funkcja Double Bass umożliwia wzmocnienie wyjścia
basów, przesyłając dźwięki basowe z głośników przednich
lewego i prawego do subwoofera. Funkcja ta może zostać
ustawiona jedynie wtedy, gdy w ustawieniu Subwoofer w
kroku 4 wybrano opcję Yes, i gdy dla ustawienia głośników
przednich w kroku 5 wybrano opcję Full Band.
* Jeśli używasz głośników z certyfikatem THX, wybierz
opcję Off (THX).
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz „LPFofLFE”, a następnie
użyj przycisków kursora [t]/[u] i
wybierz częstotliwość filtra dolnoprzepustowego.
Następujące częstotliwości filtra dolnoprzepustowego mogą zostać wybrane:
80 Hz (THX), 90 Hz, 100 lub 120 Hz.
11
Użyj przycisku kursora [q] i wybierz
„Double Bass”, a następnie użyj przycisków kursora [t]/[u] i wybierz :
�����
�����
�����
Off (THX): Subwoofer emituje jedynie
kanał LFE.
On: Funkcja Double Bass jest
włączona. Poza dźwiękami
kanału LFE, dźwięki basowe z kanałów przednich
lewego i prawego są przesyłane do subwoofera.
Kontynuuj w kroku 11obok.
12
Naciśnij przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną zakończone.
��
W połączeniu tym, można użyć tunera magnetowidu do słuchania programów telewizyjnych poprzez odbiornik AV, co jest użyteczne, gdy twój telewizor nie jest wyposażony w wyjścia audio.
Wskazówka!
Krok 1: Połączenia video
Wybierz typ połączenia odpowiedni dla twojego magnetowidu lub nagrywarki DVD ( A , B lub C ), a następnie dokonaj połączenia.
Jeśli użyjesz połączeń A , musisz podłączyć odbiornik AV do telewizora przy użyciu tego samego typu połączeń.
Krok 2: Połączenia audio
Wybierz typ połączenia odpowiedni dla twojego magnetowidu lub nagrywarki DVD ( a , b lub c ), a następnie dokonaj połączenia.
n Połączenie typu a umożliwia słuchanie i nagrywanie dźwięku z magnetowidu lub nagrywarki DVD i słuchanie dźwięku w
drugiej lub trzeciej strefie (Zone 2 lub Zone 3).
n Aby móc odtwarzać w formacie Dolby Digital lub DTS, dokonaj połączeń typu b lub c . (Do nagrywania lub odtwarzania
w drugiej lub trzeciej strefie, dokonaj połączeń a i b lub a i c ).
Cyfrowa nagrywarka
Jakość obrazu
Połączenie
Odbiornik AV
Przepływ sygnału
video lub magnetowid
Najlepsza
<=
Wyjście komponentowe video
�
VCR/DVR IN S
<=
Wyjście S-Video
Lepsza
�
VCR/DVR IN V
<=
Wyjście kompozytowe video
Standardowa
COMPONENT VIDEO IN 2
�
�
VCR/DVR IN L/R
<=
Analogowe wyjście audio L/R
�
DIGITAL COAXIAL IN 2
<=
Cyfrowe wyjście koaksjalne
�
DIGITAL OPTICAL IN 1
<=
Cyfrowe wyjście optyczne
�������
���
���������������
����
��
����������
�� ������ �������
���
����
�
�
�����
������
�������
�������
�
�����
������� �������
���
�������
��
�����
����
���������
�
�����
�
��
����
�
��
��
���
��
��
��
��
���
��
�
����
�
�����
���
��
�������
����
�����
�����������
������� �������
�������
�������
������
���
������
����
����
���
�������������
�
�������
���
�
���
������
���������
���������
�
�����
�
�������
�
��
������
���
�������
����
����
�������
���
�
��
��
�������������������
�
�����
���
�������
���
Dokonaj jednego z połączeń.
Magnetowid lub cyfrowa
nagrywarka video
88
�������
��� �
�
����������
33
�����
���
���������
������
��������
�
Ustawienia zaawansowane - ciąg dalszy
Podłączanie urządzeń AV - ciąg dalszy
5
Podłączanie magnetowidu lub cyfrowej nagrywarki video do nagrywania
Krok 1: Połączenia video
Wybierz typ połączenia odpowiedni dla twojego magnetowidu lub nagrywarki DVD ( A lub B ), a następnie dokonaj połączenia. Źródło video, które ma być nagrywane powinno być podłączone do odbiornika AV tym samym typem połączeń.
�����
Odbiornik AV
Przepływ sygnału
�
VCR/DVR OUT S
=>
�
VCR/DVR OUT V
�
VCR/DVR OUT L/R
�
DIGITAL OPTICAL OUT
Cyfrowa nagrywarka
video lub magnetowid
Lepsza
=>
Wejście kompozytowe video
Standardowa
=>
Wejście analogowe audio L/R
=>
Optyczne wejście cyfrowe
6
�����
��
����������
��������� �������
����
���
�
�
�����
������
�������
�������
����
�����
������� �������
�������
���
�������
��� �
��
�����
����������
�������
�����
�
�����
�
��
����
���������
����
���������
�
��
��
���
��
��
��
��
���
��
�
���
���
������
�
����
�
�����
���������
�����
�
�������
����
�
��
������
���
�
��
����
�����
�����������
�������
������� �������
�������
�������
������
������
���
���������
��������
�
������
7
����
����
���
�������������
�����
�����
�
�������
��
�
�����
��
�������
��
�����
Jakość obrazu
Wejście S-Video
�������
����
�����
�����
�����
���������������
8
Uwaga:
n Jeśli w ustawieniu subwoofera w
kroku 4 została wybrana opcja No,
w ustawieniu tym wybierana jest
automatycznie opcja Full Band.
Krok 2: Połączenia audio
Wybierz typ połączenia odpowiedni dla twojego magnetowidu lub nagrywarki DVD ( a lub b ), a następnie dokonaj połączenia.
Połączenie
Użyj przycisków kursora [p]/[q]
i wybierz „Front”, a następnie
naciśnij użyj przycisków kursora [t]/[u] i wybierz częstotliwość
przekierowania.
�����
��
n Jeśli w ustawieniach Speaker Type
wybrano opcję BTL (strona 45),
Surround w kroku 7 wybrano opcję
None, lub gdy używana jest aktywna
druga strefa (strona 103), ustawienie
to nie może zostać wybrane.
n Jeśli w ustawieniu Surround w
kroku 7 została wybrana którakolwiek opcja poza Full Band, w ustawieniu tym nie można wybrać opcji
Full Band.
Użyj przycisków kursora [p]/[q]
i wybierz „Center”, a następnie
naciśnij użyj przycisków kursora [t]/[u] i wybierz częstotliwość
przekierowania.
Jeśli żaden głośnik nie jest podłączony, wybierz None.
9
Uwagi:
n Nie można dokonać tego ustawienia, gdy w ustawieniu Speaker Type
wybrano opcję BTL (strona 45).
n Jeśli w ustawieniu głośników przednich w kroku 5 została wybrana którakolwiek opcja poza Full Band, w
ustawieniu tym nie można wybrać
opcji Full Band.
�����
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz „SurrBack Ch”, a następnie naciśnij użyj przycisków kursora
[t]/[u] i wybierz:
1ch: Wybierz, jeśli podłączony jest
jeden głośnik tylny surround.
2ch: Wybierz, jeśli podłączone są
dwa głośniki tylne surround
(lewy i prawy).
�����
Użyj przycisków kursora [p]/[q]
i wybierz „Surround”, a następnie
naciśnij użyj przycisków kursora
[t]/[u] i wybierz częstotliwość przekierowania.
Jeśli nie są podłączone głośniki
surround lewy i prawy, wybierz None.
Uwagi:
n Nie można dokonać ustawienia,
gdy w ustawieniu Speaker Type
wybrano opcję BTL (strona 45).
n Jeśli w ustawieniu głośników przednich w kroku 5 została wybrana którakolwiek opcja poza Full Band, w
ustawieniu tym nie można wybrać
opcji Full Band.
Uwaga:
n Jeśli w ustawieniach Speaker Type
wybrano opcję BTL (strona 45),
Surround w kroku 7 wybrano opcję
None, lub gdy używana jest aktywna
druga strefa (strona 103), ustawienie
to nie może zostać wybrane.
Kontynuuj w kroku 10 na następnej
stronie.
Magnetowid lub cyfrowa
nagrywarka video
Uwagi:
n Odbiornik AV musi być włączony podczas nagrywania. Nagrywanie nie jest możliwe, gdy znajduje się on w trybie czuwania (standby).
n Jeśli chcesz nagrywać bezpośrednio z telewizora lub magnetowidu odtwarzającego na magnetowid nagrywający, bez
użycia odbiornika AV, połącz wyjścia audio i video telewizora lub innego urządzenia video bezpośrednio z wejściami
audio i video magnetowidu/cyfrowej nagrywarki video. Zapoznaj się z instrukcjami obsługi dołączonymi do telewizora i
magnetowidu/cyfrowej nagrywarki video w celu uzyskania dokładniejszych informacji na ten temat.
n Sygnały video podłączone do wejść kompozytowych video mogą być nagrywane jedynie poprzez wyjścia VCR/DVR OUT
V. Jeśli twój telewizor lub magnetowid jest podłączony do wejść kompozytowych video, magnetowid nagrywający/cyfrowa
nagrywarka video musi być podłączony do wyjść VCR/DVR OUT V. Podobnie, sygnały video podłączone do wejść SVideo mogą jedynie być nagrywane poprzez wyjścia VCR/DVR OUT S. Jeśli twój telewizor źródłowy lub magnetowid
jest podłączony do wejścia S-Video, magnetowid nagrywający/cyfrowa nagrywarka video musi być podłączony do wyjścia VCR/DVR OUT S.
34
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz „SurrBack”, a następnie użyj
przycisków kursora [t]/[u] i wybierz
częstotliwość przekierowania.
Jeśli nie są podłączone głośniki tylne
surround lewy i prawy, wybierz None.
Uwaga:
87
Podłączanie urządzeń AV - ciąg dalszy
Ustawienia zaawansowane
Ustawienia głośnikowe
1
W niniejszym rozdziale zostaną przedstawione elementy
menu Speaker Config.
Niektóre z ustawień głośnikowych dokonywane są automatycznie przez funkcję automatycznych ustawień głośnikowych (patrz - strona 55).
��������
��
��������������
�����
�
�
�
�����
Naciśnij przycisk REMOTE MODE
[RECEIVER], a następnie naciśnij
przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
���
��
�����
������
��
�����
����
���
�
���
2
���
�
�
��
�
����
��
���
�����
����
�����
�����
��������
�����
�
��
�����
��������
��������
������
��
��
�� �
���
� ��
�����
�
��
�� � �
�������
��������
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz „2. Speaker Setup” a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Speaker
Setup.
����������������
������
���
�����
������
��������������
��������������������
������������������
��������������������
���������������������
����������������������
�������������������
Ustawienia głośnikowe
Patrz - „Ustawienia głośnikowe” na stronie 45.
3
Konfiguracja głośników
W połączeniu tym, można użyć tunera satelitarnego lub kablowego do słuchania programów telewizyjnych
poprzez odbiornik AV, co jest użyteczne, gdy twój telewizor nie jest wyposażony w wyjścia audio.
Wskazówka!
���
�����������
���
Podłączanie tunera satelitarnego lub kablowego, set-top boxu naziemnego lub innego źródła video
�����
Ustawienia te są dokonywane automatycznie w automatycznych ustawieniach głośnikowych (patrz - strona 55).
Użyj przycisków kursora [p]/[q]
i wybierz „2. Speaker Config.” a
następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Speaker
Config.
Krok 1: Połączenia video
Wybierz typ połączenia odpowiedni dla twojego źródła video ( A , B lub C ), a następnie dokonaj połączenia.
Jeśli użyjesz połączeń A , musisz podłączyć odbiornik AV do telewizora przy użyciu tego samego typu połączeń.
Krok 2: Połączenia audio
Wybierz typ połączenia odpowiedni dla twojego źródła video ( a , b lub c ), a następnie dokonaj połączenia.
n Połączenie typu a umożliwia słuchanie i nagrywanie dźwięku ze źródła video i słuchanie dźwięku w drugiej lub trzeciej
strefie (Zone 2 lub Zone 3).
n Aby móc odtwarzać w formacie Dolby Digital lub DTS, dokonaj połączeń typu b lub c . (Do nagrywania lub odtwarzania
w drugiej lub trzeciej strefie, dokonaj połączeń a i b lub a i c ).
Połączenie
Jakość obrazu
Źródło video
Odbiornik AV
Przepływ sygnału
�
COMPONENT VIDEO 3 IN
<=
Wyjście komponentowe video
�
CBL/SAT IN S
<=
Wyjście S-Video
Lepsza
�
CBL/SAT IN V
<=
Wyjście kompozytowe video
Standardowa
�
CBL/SAT IN L/R
<=
Analogowe wyjście audio L/R
�
DIGITAL COAXIAL IN 3
<=
Cyfrowe wyjście koaksjalne
�
DIGITAL OPTICAL IN 2
<=
Cyfrowe wyjście optyczne
Najlepsza
�������������������
�����
W ustawieniu tym określa się, które głośniki są podłączone i częstotliwość przekierowania każdego z głośników.
Następujące częstotliwości mogą zostać wybrane: Full
Band (pełne pasmo),40 Hz, 60 Hz, 70 Hz, 80 Hz (THX), 90
Hz, 100 Hz, 120 Hz, 150 Hz, 200 Hz.
Wybierz opcję Full Band dla głośników, które mogą odpowiednio odtwarzać dźwięki basowe niskich częstotliwości,
przykładowo głośniki z głośnikiem niskotonowym dobrych
rozmiarów. W wypadku głośników określ częstotliwość
przekierowania. Dźwięki poniżej częstotliwości przekierowania będą odtwarzane przez subwoofer a nie przez te
głośniki. Zapoznaj się z instrukcjami obsługi twoich głośników w celu określenia optymalnej częstotliwości przekierowania.
Jeśli używasz głośników z certyfikatem THX, wybierz opcję
80 Hz (THX) dla wszystkich głośników.
�����������
����
���������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
������������������������
�������������������������
������������������������
�����
�������
���������������
����
�����
������
�������
�������
4
�����
Użyj przycisków kursora [p]/[q]
i wybierz „Subwoofer”, a następnie naciśnij użyj przycisków kursora
[t]/[u] i wybierz:
Yes: Wybierz, jeśli subwoofer jest
podłączony.
No: Wybierz, jeśli subwoofer nie
jest podłączony.
��
����������
��������� �������
���
����
�����
������� �������
���
�������
�������
��� �
��
����������
�������
����
�����
����
���������
����
���������
�
�����
�
��
�
��
�
��
���
��
��
��
���
��
��
�����
�
���������
���
��
�������
����
�����
������� �������
�����������
�������
�������
������
���
������
����
����
���
�
�������������
�
�������
���
�������
���
�
����
�
�����
����
���
������
�
�������
�
��
������
���
�
�����
��
�
��
�������������������
�
�����
���
�������
���
�����
���
Dokonaj jednego z połączeń.
Tuner satelitarny, kablowy, set-top box itp.
86
�
�
35
���������
������
��������
�
Podłączanie urządzeń AV - ciąg dalszy
Regulowanie trybów odtwarzania - ciąg dalszy
Podłączanie urządzeń przy użyciu HDMI
3
Informacje o HDMI
�����
Opracowany dla potrzeb telewizji cyfrowej, HDMI (High Definition Multimedia Interface) jest nowym standardem interfejsu
cyfrowego służącym do podłączania telewizorów, odtwarzaczy DVD, set-top-boxów i innych urządzeń video. Dotychczas,
wiele oddzielnych przewodów połączeń audio i video było koniecznych do połączeń urządzeń AV. Dzięki HDMI, pojedynczy
przewód może przenosić sygnały sterowania, video cyfrowego i do ośmiu kanałów audio cyfrowego (2-kanałowe PCM, cyfrowe audio wielokanałowe i wielokanałowe PCM).
czości 176,4 kHz i 192 kHz, takich jak
DVD-Audio (przesyłanych do wejścia
HDMI).
192k/176.4k: W ustawieniu tym określa
się domyślny tryb odtwarzania dla źródeł
cyfrowych audio wysokiej rozdzielczości
176,4 kHz i 192 kHz, takich jak DVD-Audio
(przesyłanych do wejścia HDMI).
Dolby TrueHD: W ustawieniu tym określa
się domyślny tryb odtwarzania dla źródeł
Dolby TrueHD, takich jak Blu-ray lub HD
DVD (przesyłanych do wejścia HDMI).
DTS-HD Master Audio: W ustawieniu tym
określa się domyślny tryb odtwarzania dla
źródeł DTS-HD Master Audio, takich jak
Blu-ray lub HD DVD (przesyłanych do
wejścia HDMI).
DSD Multi: W ustawieniu tym określa się
domyślny tryb odtwarzania dla źródeł wielokanałowych DSD, takich jak SACD.
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz selektor wejścia, a następnie
przycisk [ENTER].
Pojawią się formaty audio obsługiwane
przez to wejście.
��������������������������
�����
Wiązka video HDMI (tzn. sygnał video) jest kompatybilna z DVI (Digital Visual Interface)*1, dzięki czemu telewizory i ekrany
z wejściem DVI mogą być podłączone przy użyciu przewodu-przejściówki HDMI-DVI. (Może to jednak nie działać w wypadku niektórych telewizorów i ekranów, skutkując brakiem obrazu).
������������
������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
Jeśli selektor wejścia jest przypisany do
wejścia HDMI IN, użyj przycisku [q],
aby wybrać inne formaty audio wyświetlane na następującym ekranie.
Odbiornik AV stosuje HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), zatem jedynie urządzenia kompatybilne z HDCP
mogą wyświetlać obraz.
Interfejs HDMI odbiornika AV jest opracowany na podstawie następującego standardu: High-Definition Multimedia
Interface Specification Informational Version 1.1.
5
��������������������������
�������������
������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
Odtwarzane formaty audio
n PCM linearny dwukanałowy (32–192 kHz, 16/20/24 bit)
n PCM linearny wielokanałowy (5.1 kanałów, 32–96 kHz, 16/20/24 bit)
n Bitstream (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD, DTS-HD Master Audio)
Odtwarzacz DVD musi być również wyposażony w wyjście HDMI powyższych formatów audio.
W wypadku selektora wejścia TUNER,
jedynym dostępnym formatem jest
Analog.
4
Informacje o ochronie praw autorskich
�����
Odbiornik AV jest kompatybilny z HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)*2, systemem ochrony praw autorskich
sygnałów cyfrowych video. Inne urządzenia podłączone do odbiornika AV poprzez HDMI muszą również być kompatybilne
z HDCP.
Przewody HDMI dostępne na rynku (dołączane do niektórych urządzeń) powinny być użyte do podłączenia wyjścia HDMI
OUT odbiornika AV z wejściem HDMI telewizora lub projektora.
�����
*1 DVI (Digital Visual Interface): standard interfejsu wyświetlania cyfrowego opracowany przez DDWG w 1999 roku.
*2 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection): technologia szyfrowania video opracowana przez Intel dla HDMI/DVI. Jest ona opracowana w celu ochrony zawartości video i wymaga urządzenia kompatybilnego z HDCP w celu wyświetlania zaszyfrowanego video.
*3 DDWG (Digital Display Working Group): otwarta grupa przemysłowa kierowana przez Intel, Compaq, Fujitsu, Hewlett Packard, IBM, NEC,
i Silicon Image, której celem jest sprostanie wymaganiom przemysłu w kwestii specyfikacji połączeń wysoko wydajnych komputerów PC i
ekranów cyfrowych.
36
��
���
Po zakończeniu ustawień, naciśnij
przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną zakończone.
Uwaga:
n Procedura powyższa może być również dokonana przy
użyciu przycisków [SETUP], [ENTER] i przycisków kursora na panelu przednim odbiornika AV.
Użyj przycisków kursora [p]/[q],
aby wybrać format audio, a następnie użyj przycisków kursora [t]/[u],
aby wybrać tryb odtwarzania.
Jedynie tryby odtwarzania kompatybilne z formatem audio mogą być wybrane (patrz - strona 72).
Analog/PCM: W ustawieniu tym
możesz określić tryb odtwarzania, jaki
ma być użyty, gdy odtwarzane są sygnały analogowe i sygnały PCM.
Dolby Digital: W ustawieniu tym
możesz określić tryb odtwarzania, dla
źródeł Dolby Digital.
DTS:W ustawieniu tym możesz określić
tryb odtwarzania, dla źródeł DTS.
D.F. 2ch: W ustawieniu tym możesz
określić tryb odtwarzania, jaki ma być
użyty, gdy odtwarzane są cyfrowe
sygnały dwukanałowe (2/0) audio, takie
jak Dolby Digital lub DTS.
D.F Mono: W ustawieniu tym możesz
określić tryb odtwarzania, jaki ma być
użyty, gdy odtwarzane są monofoniczne
sygnały w formacie cyfrowym, takie jak
Dolby Digital lub DTS.
Multich PCM: W ustawieniu tym określa
się domyślny tryb odtwarzania dla źródeł
PCM wielokanałowych wejścia poprzez
HDMI IN, takich jak DVD-Audio.
192k/176.4k: W ustawieniu tym określa
się domyślny tryb odtwarzania dla źródeł cyfrowych audio wysokiej rozdziel-
85
Podłączanie urządzeń AV - ciąg dalszy
Regulowanie trybów odtwarzania - ciąg dalszy
Ustawienia Dolby Digital
Dokonywanie połączeń HDMI
Programowanie trybów odtwarzania
g Dolby EX
Ustawienie to określa sposób przetwarzania sygnałów
Dolby EX. Ustawienie to nie jest dostępne, gdy nie są podłączone żadne głośniki tylne surround, lub gdy używana
jest aktywna druga strefa (strona 101).
W menu Listening Mode Preset możesz określić domyślny tryb odtwarzania dla każdego formatu audio obsługiwanego przez poszczególne selektory wejścia. Odbiornik AV
wybierze wtedy automatycznie tryb odtwarzania w zależności od formaty sygnału wejścia. Możliwe będzie wciąż
wybranie innych trybów odtwarzania, jednak domyślny tryb
odtwarzania zostanie wybrany ponownie, gdy włączysz
następnym razem odbiornik AV.
Auto: Gdy źródłem jest Dolby EX, możesz wybrać
tryb odtwarzania Dolby EX lub THX Surround
EX.
Manual: Gdy źródłem jest Dolby EX, możesz wybrać jeden z trybów odtwarzania kompatybilny z tym formatem (np. Dolby EX, Dolby Pro
Logic IIx itp.).
��������������
�����
�
�
�
�����
�����������
���
���
��
�����
��
�����
������
����
���
������
�����
Lewy głośnik przedni
�
���
�
�����
���
�
Krok 2: Dokonaj przypisania poszczególnych HDMI IN do selektora wejścia w ustawieniu HDMI Video (strona 48).
g Sygnały video
Cyfrowe sygnały video odbierane przez HDMI IN przesyłane są jedynie do wyjścia HDMI OUT i są przesyłane do twojego
telewizora. Sygnały wejścia kompozytowe video, S-Video i komponentowe video mogą zostać przekonwertowane do góry
do wyjść HDMI. Zapoznaj się z rozdziałem „Formaty konwersji video” na stronie 28.
g Sygnały audio
Cyfrowe sygnały audio odbierane przez HDMI są przesyłane jedynie poprzez głośniki i słuchawki podłączone do odbiornika AV. Normalnie nie są one przesyłane przez wyjścia HDMI OUT, chyba że w ustawieniu HDMI Audio Out wybrana zostanie opcja On (patrz - strona 99).
�
��
����
��
���
�����
����
�����
g Listening Angle
W ustawieniu tym określa się kąt głośników przednich
lewego i prawego w stosunku do pozycji odsłuchowej.
Przetwarzanie w trybie odtwarzania Theater Dimensional
oparte jest na tym ustawieniu. Idealnie, głośniki przednie
lewy i prawy powinny stanowić trójkąt równoramienny z
pozycją odsłuchową a kąt powinien być zbliżony do jednej
z dwóch dostępnych wartości.
��������
�����
�
��
Ustawienie T-D (Theater-Dimensional) Listening
��������
��������
Krok 1: Użyj przewodów HDMI i połącz gniazda HDMI odbiornika AV z gniazdami kompatybilnego z HDMI odtwarzacza
DVD, telewizora, projektora itp.
Wskazówka!
��
��
�� �
���
� ��
�
��
�� � �
�������
���
������
��������
������
��������������
Aby odtwarzać dźwięk odbierany przez gniazda HDMI poprzez głośniki twojego telewizora, wybierz opcję On
w ustawieniu HDMI Audio Out (patrz - strona 99), a w ustawieniu wyjścia HDMI odtwarzacza DVD wybierz
opcję PCM.
Gdy słuchasz dźwięku z urządzenia HDMI poprzez głośniki podłączone do odbiornika AV, dokonaj takiego ustawienia urządzenia HDMI, aby jego obraz mógł być wyświetlany na ekranie twojego telewizora
(przykładowo, wybierz w twoim telewizorze wejście, do którego podłączone jest urządzenie HDMI). Jeśli
twój telewizor nie jest włączony, lub gdy wybrane jest inne wejście, głośniki podłączone do odbiornika AV
mogą nie odtwarzać dźwięku lub dźwięk może zostać odcięty.
Uwagi:
n Gdy w ustawieniu HDMI Audio wybrano opcję On (patrz - strona 99), lub gdy w ustawieniu TV Control wybrano opcję
Prawy głośnik przedni
1
��������
���
Naciśnij przycisk REMOTE MODE
[RECEIVER], a następnie naciśnij
przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
Enable, i gdy słuchasz przy użyciu głośników twojego telewizora, jeśli zwiększysz poziom głośności odbiornika AV, dźwięk
będzie emitowany przez głośniki podłączone do odbiornika AV. Aby wyłączyć emitowanie dźwięku przez głośniki podłączone do odbiornika AV, dokonaj zmiany tego ustawienia, zmień ustawienia twojego telewizora lub zmniejsz poziom głośności odbiornika AV.
����
���
��
����
��
TV
���
Odtwarzacz DVD
Narrow: Wybierz, jeśli kąt wynosi 30 stopni.
Wide: Wybierz, jeśli kąt jest większy niż 30 stopni.
2
�����
Ustawienia LFE Level
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz „5. Listening Mode Preset”,
a następnie przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Listening
Mode Preset.
����
����
����
����
����������
Ustawienie to umożliwia indywidualne ustawienie poziomu kanału LFE (efektów niskich częstotliwości) dla źródeł
Dolby Digital, DTS i wielokanałowych PCM. Poziom może
być wyregulowany w przedziale od -∞, -20 dB, -do dB lub
0 dB (domyślne)
Jeśli uznasz, że efekty niskich częstotliwości brzmią zbyt
głośno podczas używanie tego typu źródeł, zmień ustawienie na -20 dB lub -∞.
����
����
�����
����
����
���
�������
���������������
������������������������
�����
g Dolby D
Ustawienie poziomu kanału LFE dla źródeł Dolby Digital.
�������
�����������
�����������
�����������
��������
��������
��������
���������
������
���������
����
��
����������
��������� �������
���
����
�����
������
�������
�������
�����
������� �������
�������
���
����
�����
����
���������
�
����
��
�
�����
��
�
��
��
���
��
��
��
���
��
��
�����
���
������
����
���������
�
���������
�
�
�����
���������
���
��
�������
����
�����
�����������
������
������� �������
�������
����
����
���
�������������
84
��
������
���
�
�������
�������
g Multich PCM
Ustawienie poziomu kanału LFE dla źródeł wielokanałowych PCM. (Wielokanałowy PCM jest przesyłany przez
HDMI).
�������
��� �
����������
����
g DTS
Ustawienie poziomu kanału LFE dla źródeł DTS.
����
�
37
�������
������
���
���������
������
��������
������
Podłączanie urządzeń AV - ciąg dalszy
Regulowanie trybów odtwarzania - ciąg dalszy
Podłączanie konsoli do gier
Krok 1: Połączenia video
Wybierz typ połączenia odpowiedni dla twojej konsoli do gier ( A , B lub C ), a następnie dokonaj połączenia.
Jeśli użyjesz połączeń typu A , musisz podłączyć odbiornik AV do telewizora przy użyciu tego samego typu połączeń.
Krok 2: Połączenia audio
Wybierz typ połączenia odpowiedni dla twojego odtwarzacza DVD ( a , b lub c ), a następnie dokonaj połączenia.
n Połączenie typu a umożliwia słuchanie i nagrywanie dźwięku z konsoli do gier i słuchanie dźwięku w drugiej lub trzeciej strefie (Zone 2 lub Zone 3).
n Aby móc odtwarzać w formacie Dolby Digital lub DTS, dokonaj połączeń typu b . (Do nagrywania lub odtwarzania w drugiej
lub trzeciej strefie, dokonaj połączeń a i b ).
Połączenie
Odbiornik AV
Przepływ sygnału
Źródło video
�
COMPONENT VIDEO IN 3
<=
Wyjście komponentowe video
�
GAME/TV IN S
<=
Wyjście S-Video
�
GAME/TV IN V
<=
Wyjście kompozytowe video
GAME/TV IN L/R
<=
Analogowe wyjście audio L/R
<=
Cyfrowe wyjście optyczne
�
DIGITAL OPTICAL IN 1
�
�������
���������������
����
��
����������
��������� �������
���
����
�
�
�����
������
�������
�����
������� �������
���
�������
�������
��� �
��
��
������
���
�
����������
�������
����
�����
����
���������
����
���������
�
�����
�
��
�
Ustawienia PL IIx/Neo:6
Delay Enable
PLIIx Music (2 ch Input)
g DSD
Ustawienie to ma zastosowanie jedynie do źródeł dwukanałowych stereo.
Jeśli nie używasz żadnych głośników tylnych surround,
ustawienia te mają zastosowanie jedynie do Dolby Pro
Logic II, a nie mają zastosowania do Dolby Pro IIx.
W ustawieniu tym określa się, czy sygnały audio DSD
(SACD) są czy nie są poddawane przetwarzaniu A/V
Sync, delay itp. przez DSP, gdy wybrany jest tryb odtwarzania Pure Audio lub Direct.
No: Sygnały DSD nie są przetwarzane przez DSP.
Yes: Sygnały DSD są przetwarzane przez DSP.
g Panorama
Ustawienie to umożliwia rozszerzenie przedniego pola
stereofonicznego podczas używania trybu odtwarzania
Pro Logic II Music lub Pro Logic IIx Music.
On: Funkcja Panorama jest włączona.
Off: Funkcja Panorama jest wyłączona (domyślne).
g Dimension
Ustawienie to umożliwia przemieszczenie pola dźwiękowego do przodu lub do tyłu podczas używania trybu
odtwarzania Pro Logic IIx Music. Funkcja ta może być
regulowana w przedziale od -3 do +3. Wartością domyślną jest 0. Przy wyższym ustawieniu, pole dźwiękowe jest
bardziej przesunięte do przodu. Przy niższym ustawieniu,
pole dźwiękowe jest przesuwane do tyłu.
Jeśli obraz stereofoniczny wydaje się zbyt szeroki, lub
gdy występuje zbyt duża ilość dźwięku surround, przemieść pole dźwiękowe do przodu, aby polepszyć balans.
W odwrotnej sytuacji, gdy obraz stereofoniczny sprawia
wrażenie monofonicznego, lub gdy jest za mało dźwięków
surround, przemieść je do tyłu.
Multiplex/Mono Settings
Multiplex
g Input Ch
Ustawienie to określa, który kanał jest przesyłany ze źródeł
stereo multiplex. Użyj go, aby wybrać kanały audio lub języki źródeł multiplex, programów telewizyjnych w wielu wersjach językowych, itd.
Main: Przesyłany jest kanał główny (domyślne).
Sub: Kanał podporządkowany jest przesyłany.
Main/Sub: Oba kanały są przesyłane.
Mono
�����
�������
Ustawienie Direct
�
��
��
���
��
��
��
���
��
��
�
�����
���������
���
���
������
�
����
�
�������
����
�����
�
��
�������
����
�����
������� �������
�����������
�������
�������
������
���
������
����
����
���
�
�������������
���������
������
��������
�
g Input Ch
Ustawienie to określa, który kanał jest przesyłany, gdy
wybrany jest tryb odtwarzania Mono ze stereofonicznym
źródłem wejścia.
L+R: Oba kanały są przesyłane (domyślne).
Left: Jedynie kanał lewy jest przesyłany.
Right: Jedynie kanał prawy jest przesyłany.
g Center Width
Ustawienie to umożliwia wyregulowanie szerokości dźwięku z głośnika centralnego podczas używania trybu odtwarzania Dolby Pro Logic IIx Music. Zazwyczaj, dźwięk kanału centralnego jest odtwarzany jedynie przez głośnik centralny. (Jeśli nie używasz głośnika centralnego, dźwięk
kanału centralnego będzie rozdzielany na głośniki przednie lewy i prawy, aby stworzyć wirtualny kanał centralny).
Ustawienie to umożliwia wyregulowanie kombinacji kanałów przedniego lewego, przedniego prawego i centralnego
w celu uzyskania odpowiedniej mocy dźwięku kanału centralnego. Funkcja ta może być regulowana od 0 do 7 (wartością domyślną jest 3).
g Output Speaker
W ustawieniu tym określa się, które głośniki odtwarzają
audio mono, gdy wybrany jest tryb odtwarzania Mono.
L/R: Audio mono jest odtwarzane przez głośniki
przednie lewy i prawy.
C: Audio mono jest odtwarzane przez głośnik centralny.
Neo:6 Music
�
�������
���
�
��
��
�������������������
g Center Image
Ustawienie to nie jest dostępne, jeśli nie jest podłączony
żaden głośnik surround.
Tryb odtwarzania DTS Neo:6 Music tworzy dźwięk sześciokanałowy surround ze źródeł dwukanałowych stereofonicznych. Ustawienie to umożliwia określenie poziom
osłabienia wyjścia kanału przedniego lewego i prawego
w celu utworzenia kanału centralnego. Regulacji dokonuje się w zakresie od 0 do 5 (wartością domyślną jest 3).
Ustawienie to nie jest dostępne, gdy nie są podłączone
żadne głośniki surround.
Gdy wybrane jest ustawienie 0, wyjście kanału przedniego lewego i prawego jest osłabione o połowę (-6 dB),
tworząc wrażenie, że dźwięk jest usytuowany centralnie.
Ustawienie sprawdza się dobrze, gdy pozycja odsłuchowa
nie znajduje się w pozycji centralnej. Gdy wybrane jest
ustawienie 5, kanały przednie lewy i prawy nie są osłabione, zachowując oryginalny balans stereo.
�
�����
���
�������
���
�����
���
Konsola do gier
38
83
Podłączanie urządzeń AV - ciąg dalszy
Regulowanie trybów odtwarzania - ciąg dalszy
Ustawienia regulacji barwy tonów
Menu regulacji audio (Audio Adjust)
Możesz dokonać tutaj ustawień dotyczących trybu odtwarzania i funkcji.
1
��������
��
Naciśnij przycisk REMOTE MODE
[RECEIVER], a następnie naciśnij
przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
�����
Krok 1: Połączenia video
Wybierz typ połączenia odpowiedni dla twojej kamery ( A lub B ), a następnie dokonaj połączenia.
g Bass
Możesz wzmocnić dźwięki niskich częstotliwości w zakresie od -10 dB do +10 dB w odstępach o 1 dB.
Krok 2: Połączenia audio
Wybierz typ połączenia odpowiedni dla twojej kamery ( a lub b ), a następnie dokonaj połączenia.
g Treble
Możesz wzmocnić dźwięki wysokich częstotliwości w
zakresie od -10 dB do +10 dB w odstępach o 1 dB.
���
2
Podłączanie kamery cyfrowej lub innych urządzeń
Możesz wyregulować indywidualnie barwę tonów (basy
i soprany) głośników przednich, centralnego, surround i
surround tylnych. W wypadku subwoofera, możesz wyregulować dźwięki basowe.
�������������
Uwagi:
n Obiegi regulacji barwy tonów są pomijane gdy wybrany
jest tryb odtwarzania Direct lub Pure Audio.
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz „3. Audio Adjust”, a następnie przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Audio
Adjust.
���
�
�����
����������������
����������
������������������
��������������
������������
�����������������������
�������������
�������
�������
�������
�����
�����
����
�����
�
����
��������
������
������
���
������
������
������
����
������
������
�����
�������������
��������������
������
� ����� �
�����
�
� ����� �
�����
������
������
���������
���
�������
�������
�������
�����
�����
����
�����
��
�����
�������
�����
����
��������
������
������
���
��������� ������
������
����
������
�����������
���������
�����
�
������
�����
���
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz ustawienie, a następnie przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu wybranego ustawienia.
1
2
�����
����
�������������
��������������
�����
�����
�������
������������
���
�����
������
������
�����
�������
�����
� ����� �
�������
Naciśnij przycisk [TONE] na odbiorniku AV kilkakrotnie i wybierz Bass lub
Treble dla głośników przednich, centralnego, surround, surround tylnych
oraz subwoofera.
�
�����
���
�������
���
��
���
� ����� �
���
�������
���
Użyj przycisków [u] i [t] i dokonaj
regulacji.
Kamera cyfrowa itp.
Użyj przycisków kursora [p]/[q],
aby wybrać opcję, a następnie użyj
przycisków kursora [t]/[u], aby ją
zmienić.
Elementy menu Audio Adjust przedstawione są poniżej.
Połączenie
�
Odbiornik AV
AUX 2 INPUT S VIDEO
Przepływ sygnału
Wyjście S-Video
�
AUX 2 INPUT VIDEO
<=
Wyjście kompozytowe video
�
AUX 2 INPUT L/R
<=
Analogowe wyjście audio L/R
�
AUX 2 INPUT DIGITAL
<=
Cyfrowe wyjście optyczne
Po zakończeniu ustawień, naciśnij
przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną zakończone.
82
Źródło video
<=
�����
5
�������
�����
�����
������
�����
�������
�����
�������
��
4
�������
�����������
���������
�����
����������
������
�����
�������
�������������
����������
3
�����
��
������������
�����
���������������
�
�����
Dokonywanie ustawień regulacji barwy tonów przy
użyciu przycisków na panelu przednim odbiornika AV.
39
Podłączanie urządzeń AV - ciąg dalszy
Regulowanie trybów odtwarzania
Używanie funkcji Late Night
Podłączanie odtwarzacza CD
Krok 1
Wybierz typ połączenie odpowiednie dla twojego odtwarzacza CD ( a , b lub c ), a następnie dokonaj połączeń.
��
�������
���
�������
�����
�
�
�
����
����
�����
�
�
�
�������
�
�
����
�����
��
�
�
�
������
�����
���
����
����������
����
�����
����
����
����
�������
���������������
�
����
�������
����
��
����������
��������� �������
���
����
����
�����
������
�������
����
�����
������� �������
�������
��� �
���
�������
��
�����
�
�����
�
����
�
��
��
���
��
��
��
���
��
��
����
�
���������
���
��
�������
����
�����
�����������
������
������� �������
�������
�������
���������
���
������
��������
�����
���
��
�����
��
�����
������
���
��
��������
������
����
��������
�����
�
��
������
��������
��������
������
�
�����
�
���
���������
���������
�
�������
������
�
�������
����
�
���
�����
���������
�
��
�����������
�
�������
��
����
��
��
������
���
�
����������
������
�����
�����
�
�
�������
�
��
������ ��
��������������
�
���
Funkcja Late Night umożliwia zredukowanie zakresu dynamicznego materiału Dolby Digital, abyś wciąż mógł słyszeć
cichsze partie, nawet przy niskim poziomie głośności. Jest
to szczególnie użyteczne, gdy oglądasz filmy późnym wieczorem i nie chcesz nikomu przeszkadzać.
��
�������
�
���
�������
���
�
����
�����
����
����
���
�������������
�
�����
����
��
���
�����
��
��
�� �
���
� ��
�
��
�� � �
�������
���
�
Dokonaj jednego z połączeń.
�������
���
�������
���
�
Odtwarzacz CD
Odbiornik AV
Przepływ sygnału
�
CD IN L/R
<=
Analogowe wyjście audio L/R
�
DIGITAL COAXIAL IN 2
<=
Cyfrowe wyjście koaksjalne
�
DIGITAL OPTICAL IN 2
<=
Cyfrowe wyjście optyczne
����
�����
������
������
Auto: Zakres dynamiczny jest sterowany automatycznie na podstawie materiału źródła i aktualnego ustawienia głośności (domyślne).
Off: Funkcja Late Night wyłączona.
On: Funkcja Late Night włączona.
���������
�������� ���������
���
������
������
������
���������
�������
�����
���
���
���
������
���������� ���������
�������
�����
�������
����
����
����
����
���
�������
���������������
��
����������
��������� �������
���
����
Uwagi:
n Funkcja Late Night może być użyta jedynie, gdy źródłem wejścia jest Dolby Digital, Dolby Digital Plus lub
Dolby TrueHD.
n Efekt funkcji Late Night zależy od materiału, który jest
odtwarzany i intencji twórcy dźwięku oryginalnego. W
niektórych wypadkach efekt ten może być niewielki lub
może go nie być wcale.
n Funkcja Late Night jest wyłączana automatycznie,
gdy odbiornik AV jest przełączany w tryb czuwania. W
wypadku źródeł Dolby TrueHD, przełączana jest ona
w tryb Auto.
Używanie funkcji Re-EQ
Funkcja Re-EQ umożliwia skorygowanie ścieżek dźwiękowych, w których dźwięki wysokich częstotliwości są zbyt
ostre, dostosowując je do warunków kina domowego.
Funkcja ta może być zastosowana w następujących trybach odtwarzania: Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby
Pro Logic II Movie, Dolby Pro Logic IIx Movie, DTS, DTSES, DTS Neo:6 Cinema, DTS 96/24, THX Cinema, THX
Surround EX, THX Ultra2 Cinema i Multichannel.
����������
����
�����
����
������
������
CD
Podłączanie gramofonu
Wejście PHONO IN odbiornika AV służy do podłączania
gramofonu z wkładką z ruchomym magnesem (MM).
Użyj przewodu analogowego audio i połącz gniazda
PHONO IN L/R odbiornika AV z wyjściem audio gramofonu.
Uwagi:
n Jeśli twój gramofon posiada przewód uziemienia,
połącz go ze śrubką GND odbiornika AV. W wypadku niektórych gramofonów, podłączenie przewodu
uziemienia może spowodować występowanie słyszalnych buczeń. W takim wypadku, należy odłączyć ten
przewód.
n Jeśli twój gramofon posiada wkładkę z ruchomą cewką
(MC), należy zaopatrzyć się w dostępny na rynku
wzmacniacz typu Head lub transformator MC. Podłącz
gramofon do wzmacniacza head lub do przedwazmacniacza i połącz je z gniazdami PHONO IN L/R odbiornika AV.
n Możesz również użyć equalizera phono z wkładką
typu MC. Zapoznaj się z instrukcją obsługi equalizera
phono w celu uzyskania szczegółowych informacji na
ten temat.
������
��������������
�����
���
n Połączenie typu a umożliwia słuchanie i nagrywanie dźwięku z odtwarzacza CD i słuchanie dźwięku w drugiej lub trzeciej strefie (Zone 2 lub Zone 3).
n Aby podłączyć odtwarzacz CD cyfrowo, dokonaj połączeń typu b lub c . (Do nagrywania lub odtwarzania w drugiej lub
trzeciej strefie, dokonaj połączeń a i b lub a i c ).
Połączenie
������
��������
����
�
�����
������
�������
�������
�����
������� �������
�������
���
�������
���
��
�
��
������
���
�
����������
�������
����
�����
����
���������
����
���������
�
�����
�
��
��
�
�
�
�
��
���
��
��
��
���
��
��
�������
�����
����
���������
���
��
�������
����
�����
�����������
������
������� �������
�������
�������
������
���
�����
���
������
���������
����
���������
��������
������
������
��
����
��������
����
�
���
�������������
Naciśnij przycisk REMOTE MODE
[RECEIVER], a następnie naciśnij
przycisk [Re-EQ].
Naciśnij ponownie przycisk [Re-EQ], aby
wyłączyć funkcje Re-EQ.
�
�����
�����
�����
������
�
�
40
Opcje dostępne dla źródeł Dolby Digital i
Dolby Digital Plus:
Off: Funkcja Late Night wyłączona
(domyślne).
Low: Mała redukcja zakresu dynamicznego.
High: Duża redukcja zakresu dynamicznego.
Opcje dostępne dla źródeł Dolby
TrueHD:
�
��
����
�����
Naciśnij przycisk REMOTE MODE
[RECEIVER], a następnie naciśnij
kilkakrotnie przycisk [L NIGHT] i
wybierz:
81
Podłączanie urządzeń AV - ciąg dalszy
Menu ekranowe ustawień
Menu ekranowe ustawień są wyświetlane na podłączonym telewizorze i są wygodnym sposobem zmiany ustawień odbiornika AV. Ustawienia podzielone są na osiem
kategorii w menu głównym, a większość z tych kategorii podzielone są na podmenu.
�����
�����������������������
�����������������
����������������
����������������
������������������������
�����������������
������������������
��������������
Podłączanie magnetofonu kasetowego, nagrywarki CD, MiniDisc lub DAT
Krok 1
Wybierz typ połączenia odpowiedni dla twojej nagrywarki ( a , b , c lub d ), a następnie dokonaj połączeń.
�
�
��
�������
����
����
�
����������
����
�����
����
����
���
�������
���������������
����
����
��
����������
���������
�������
���
����
�
�
Mapa menu
������� �������
�����
������
�������
�
���������������������
����������������������
����������������
���������������
���������������
������������������������
����������������
�����������������
�������������
��������������
�������������
������������������������
����������������
���������������
���������������
�������������������
�����������������
�������������������
��������������������
���������������������
������������������
���������������
������������
����������������
�����������������
��������������
��������
�����������������
�������
��������������
strona 60
����
F strona 98
��������������
���
����������������
�����������
������������
������������������
�����������������������
strona 61
�����������������������
������������
������
����������
����������
����������
�������
�������
�������
��������
�����
��������
����
�����
����
���������
����
���
��
��
����
�
��
�
�
��
���
��
��
��
��
���
��
�����
������
����
�
���������
�
�
���������
�
�
�������
�
�����
���������
�������
���
��
����
������� �������
�����
�����������
�������
�������
�������
������
���������
���
������
��������
������
������
�
����
����
���
����
F strony 46-65
F strony 86-92
Dokonaj jednego
z połączeń.
strona 45
F strona 82
�
�������
���
�������
���
�
�
�
�����
��
�������
��
Magnetofon, nagrywarka CD,
MD itp.
�����
���
n Połączenie typu a umożliwia słuchanie i nagrywanie w drugiej lub trzeciej strefie (Zone 2 lub Zone 3).
n Aby podłączyć nagrywarkę cyfrowo do odtwarzania, dokonaj połączeń typu a i b lub a i c .
n Aby podłączyć nagrywarkę cyfrowo do nagrywania, dokonaj połączenia typu d .
F strony 93-94
Połączenie
Odbiornik AV
Przepływ sygnału
�
TAPE IN L/R
TAPE OUT L/R
<=
=>
Analogowe wyjście audio L/R
Analogowe wejście audio L/R
�
DIGITAL COAXIAL IN 2
<=
Cyfrowe wyjście koaksjalne
�
DIGITAL OPTICAL IN 2
<=
Cyfrowe wyjście optyczne
�
DIGITAL OPTICAL OUT
=>
Cyfrowe wejście optyczne
Magnetofon/nagrywarka CD/MD/DAT
Podłączanie wzmacniacza mocy
F strona 84
Uwaga:
n Wygląd menu ekranowych ustawień TX-SR805 i TX-SR875 różnią się nieznacznie. Menu ekranowe ustawień TX-SR805
są stosowane w przykładach w niniejszej instrukcji obsługi.
Jeśli chcesz zastosować mocniejszy wzmacniacz mocy i
użyć odbiornik AV jako przedwzmacniacz, podłącz go do
gniazd PRE OUT, a wszystkie głośniki i subwoofer podłącz do wzmacniacza mocy. Jeśli posiadasz subwoofer
aktywny, podłącz go do gniazda PRE OUT SUBWOOFER
odbiornika AV.
�������
���������������
����
��
����������
��������� �������
����
����
���
�
�����
������
�������
�������
�����
������� �������
�������
���
�������
��� �
��
��
������
���
�
�����������
����������
����������
�������
����
�����
����
���������
����
���������
�
�����
�
��
�
��
��
���
��
��
��
���
��
��
�
���
���
������
����
���������
�����
������
����
���������
������
�
�
��
�������
����
�����
�����������
������
������� �������
�������
�������
������
���
���������
������
���������
��������
�������
������
�������
����
����
���
�������������
1.
2.
3.
4.
5.
Subwoofer
Lewy głośnik przedni
Głośnik centralny
Prawy głośnik przedni
Lewy głośnik surround
6. Prawy głośnik surround
7. Lewy głośnik tylny
surround
8. Prawy głośnik tylny
surround
�
�
�
�����
������
���������
�
�
�
41
������
�
�����
���������
�����
�
�������
����
Wzmacniacz mocy
80
�������
���
�
�����
����
���������������
���������
�����������������
�������������
�����������
����������������������
������������
F strona 100
������������
�����
F strona 96
�������
�
�������
��
Podmenu
����
���������������
�������
�����
����������
���
Schemat menu przedstawiony poniżej pokazuje, jak zorganizowane są menu ustawień. Strony w nawiasach ułatwiają szybkie zlokalizowanie elementów.
Menu główne
�������
�
�
�����
������
���������
����
�������������
���������
�������
����
���������
�������
�����������
������
Nagrywanie
Podłączanie urządzeń AV - ciąg dalszy
Podłączanie stacji dokującej RI
g Jeśli twój iPod obsługuje video
g Jeśli twój iPod nie obsługuje video
Połącz wyjście analogowe audio stacji dokującej RI i wyjście S-Video z gniazdami GAME/TV IN L/R i z gniazdem
GAME/TV IN S odbiornika AV. (Przykład przedstawiony
poniżej pokazuje połączenie ze stacją dokującą DS-A2).
Połącz wyjście analogowe audio stacji dokującej RI z
gniazdem GAME/TV IN L/R odbiornika AV. (Przykład
przedstawiony poniżej pokazuje połączenie ze stacją
dokującą DS-A2).
��
�
�������
�
����
�����
����
���������������
����
����
������
�������
����
����
�
����
����
�����
������� �������
�
����������
�������
�����
�
�����
�
����
��
��
���
��
��
��
���������
�
�
�
�
����������
�������
�����
�
�����
��
��
���
����
��
��
�����
����
���������
�
���������
�������
��
�
���������
���
��
�������
����
�����
�����������
������
����
���������
�
�
����
�������
�����
����
���������
�������
����
������� ������
��
��
�
������
�������
�������
�����
����
����������
��������� �������
���
����
�����
�������
����������
�����
�������
����
�
�
��
���������������
�
��������� �������
���
����
����
����������
����
����
�����
�
����
����������
���
��
�������
����
�����
�����������
������
������� ������
���
�������
�������������
����
����
���
�������������
������� �������
�������
��
W niniejszym rozdziale zostanie przedstawiony sposób nagrywania wybranego źródła wejścia na urządzenie nagrywające i sposób nagrywania dźwięku i obrazu
pochodzących z różnych źródeł.
Uwagi:
n Dźwięk surround i tryby odtwarzania DSP nie mogą
zostać nagrane.
n Płyty DVD chronione przed odtwarzaniem nie mogą
być nagrywane.
n Źródła podłączone do wejścia wielokanałowego DVD
nie mogą być nagrywane.
n Różne ograniczenia mają zastosowanie do nagrywania
cyfrowego. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w w instrukcjach obsługi dołączonych do twojego cyfrowego sprzętu nagrywającego.
n Sygnały cyfrowe wejścia są przesyłane jedynie do
wyjść cyfrowych, a analogowe sygnały wejścia są
przesyłane jedynie do wyjść analogowych. Nie jest
dostępna konwersja sygnału analogowego na cyfrowy i vice versa.
n Sygnały DTS będą nagrywane jako hałas, nie próbuj zatem dokonywać nagrań analogowych płyt CD
DTS lub LD.
n Jeśli wybrany jest tryb odtwarzania Pure Audio, gniazda VCR/DVR V i S nie przesyłają sygnałów video,
wybierz zatem inny tryb odtwarzania.
Nagrywanie audio i video z różnych źródeł AV
Możesz nagrać dźwięk na twoje nagrania video, dokonując jednoczesnego nagrania audio i video z dwóch różnych
źródeł. Jest to możliwe, ponieważ jedynie źródło audio jest
przełączane, gdy źródło wejścia zawierające wyłącznie
audio, takie jak TAPE, TUNER lub CD jest wybrane, a źródło video pozostaje niezmienione.
W przykładzie przedstawionym poniżej, audio z odtwarzacza CD podłączonego do gniazd CD IN i video z kamery
podłączonej do gniazda AUX 2 INPUT VIDEO są nagrywane na magnetowid podłączony do gniazd VCR/DVR OUT.
������������
�����������
�������
� ����� �
�����
�������
Kamera cyfrowa
sygnał video
sygnał audio
Nagrywanie źródła wejścia
����
����������
����
�����
Źródła audio mogą być nagrywane na nagrywarkę (np.
magnetofon, nagrywarkę CD, MD) podłączoną do gniazda TAPE OUT lub DIGITAL OPTICAL OUT. Źródła video
mogą być nagrywane na nagrywarkę video (np. magnetowid lub cyfrowa nagrywarka video) podłączoną do gniazd
VCR/DVR 2 OUT. Więcej informacji na ten temat połączeń
znajduje się na stronach 27 - 43.
Uwagi:
(patrz - strona 43).
n Podłącz stację dokującą przy użyciu przewodu
n Ustaw przełącznik RI MODE stacji dokującej w pozycję HDD.
1
Podłączanie przewodów zasilania innych urządzeń (jedynie modele północnoamerykański i
europejski)
Ostrzeżenie:
n Sprawdź, czy moc podłączonego urządzenie nie przekracza mocy, która jest wskazana przy wyjściu zasilania sieciowego (np. TOTAL 120 W).
42
���
�������
�������
�������
�����
�����
����
�����
��
����
���
��
����������
��������� �������
���
����
����
�
�����
������
�������
�������
�����
������� �������
�������
���
�������
��� �
��
��
������
���
�
����������
�������
����
�����
����
���������
����
���������
�
�����
�
��
��
�
�
�
�
��
���
��
��
��
���
��
��
�������
�����
����
���������
���
��
�������
����
�����
�����������
������
������� �������
�������
�������
���
������
�����
���
������
���������
����
���������
��������
������
������
����
����
���
�������
�������
�
�
�
����
����
�������
���������
������� ����
��������
������������
Użyj przycisków wyboru źródła i
wybierz urządzenie, z którego chcesz
nagrywać.
Zapoznaj się z rozdziałem „Jaki typ połączeń wybrać?” na stronie 28, aby uzyskać informacje na temat sygnałów, jakie
są przesyłane do wyjścia i nagrywane.
�������������
Odtwarzacz CD
Możesz odtwarzać ze źródła podczas nagrywania. Pokrętło głośności
MASTER VOLUME odbiornika AV nie
ma wpływu na proces nagrywania.
�����
������
����������
��������
�
�
�
����
�����
��
�
�
�
�����
���
���������
�������
�����������
��������
��������������������
Model europejski
������� ����
��������
������������
Model
północnoamerykański
2
Rozpocznij nagrywanie na urządzeniu nagrywającym.
3
Rozpocznij odtwarzanie z urządzenia
źródłowego.
Uwaga:
n Jeśli wybierzesz inne źródło wejścia podczas nagrywania,
źródło to będzie nagrywane w miejsce poprzedniego.
79
Magnetowid
1
Przygotuj kamerę cyfrową i odtwarzacz CD do
odtwarzania.
2
Przygotuj magnetowid do nagrywania.
3
Naciśnij przycisk
[VIDEO 4].
4
Naciśnij przycisk wyboru źródła wejścia [CD].
Odtwarzacz CD zostaje wybrany jako źródło audio
lecz źródłem video pozostaje kamera.
5
Rozpocznij nagrywanie na magnetowid, a
następnie rozpocznij odtwarzanie z kamery i z
odtwarzacza CD.
Video z kamery cyfrowej i audio z odtwarzacza CD
zostaną nagrane na magnetowid.
���������
Uwagi:
n Urządzenia Onkyo podłączone przy użyciu przewodu
powinny być podłączane bezpośrednio do ściennego gniazda zasilania sieciowego, a nie do gniazda AC
OUTLET odbiornika AV.
n Ilość gniazd AC OUTLET, ich typ gniazda i ich moc zależą
od kraju, w którym zakupiłeś urządzenie.
����
�������
����
���
n Ustaw wyświetlacz odbiornika AV na wyświetlanie źródła wejścia DOCK (patrz - strona 51).
n Zapoznaj się z instrukcją obsługi stacji dokującej RI.
Odbiornik AV jest wyposażony w wyjście zasilania, znajdujące
się na panelu tylnym, które służy do podłączania przewodów
zasilania innych urządzeń. Przełącznik zasilania tych urządzeń może pozostać w pozycji ON, dzięki czemu urządzenia
te będą się włączały po włączeniu lub przełączeniu w tryb czuwania odbiornika AV.
����
���������������
wyboru
źródła
wejścia
Używanie trybów odtwarzania - ciąg dalszy
Oryginalne tryby DSP Onkyo
Podłączanie urządzeń AV - ciąg dalszy
Podłączanie urządzeń
Mono Movie
Tryb ten jest odpowiedni do odtwarzania starych filmów
i innych źródeł video. Głośnik centralny odtwarza dźwięk
bez zmian, podczas gdy wzmacniane są dźwięki odtwarzane przez inne kanały, ożywiając materiał monofoniczny.
Onkyo
Krok 1: Sprawdź, czy każde z urządzeń Onkyo jest podłączone do odbiornika AV przy użyciu przewodu analogowego (RCA).
Krok 2: Dokonaj połączeń
.
Krok 3: Jeśli używasz MiniDisc, nagrywarkę CD, stację dokującą RI, zmień typ komunikatu wyświetlany na wyświetlaczu (patrz - strona 46).
Połączenia
Orchestra
Tryb ten jest odpowiedni do odtwarzania muzyki klasycznej i operowej, podkreślając kanały surround w celu rozszerzenia obrazu stereo i stymulując naturalną rewerberację dużej sali koncertowej.
umożliwiają wykonywanie następujących funkcji specjalnych:
Automatyczne wyłączanie/przełączanie w tryb czuwania
Gdy rozpoczniesz odtwarzanie na urządzeniu podłączonym poprzez
, jeśli odbiornik AV znajduje się w trybie czuwania,
włączy się on automatycznie i wybierze to urządzenie jako źródło wejścia. Podobnie, jeśli odbiornik AV zostanie przełączony
w tryb czuwania, wszystkie urządzenia podłączone poprzez
przełączą się w tryb czuwania.
Unplugged
Tryb ten jest odpowiedni do instrumentów akustycznych,
wokalu i jazzu, podkreślając przedni obraz stereo, tworząc
wrażenie znajdowania się tuż przed sceną.
Funkcja zmiany bezpośredniej
Studio-Mix
Tryb ten jest odpowiedni do muzyki popowej i rockowej.
Muzyka słuchana w tym trybie posiada żywe pole muzyczne z mocnym obrazem akustycznym, tworząc wrażenie
znajdowania się w klubie lub na koncercie rockowym.
Pilot zdalnego sterowania
Gdy rozpoczniesz odtwarzanie na urządzeniu podłączonym poprzez
, odbiornik AV automatycznie wybierze to urządzenie jako źródło wejścia. Jeśli twój odtwarzacz DVD jest podłączony do wielokanałowego wejścia DVD odbiornika AV, będziesz
musiał nacisnąć przycisk [MULTI CH], aby słyszeć wszystkie kanały (patrz - strona 50), jako że funkcja zmiany bezpośredniej
wybiera jedynie gniazda FRONT.
Możesz użyć pilota dołączonego do odbiornika AV, aby sterować urządzeniami
Onkyo, kierując go w stronę sensora
zdalnego sterowania odbiornika AV zamiast urządzenia. Musisz najpierw wprowadzić odpowiedni kod zdalnego sterowania (strona 87).
TV Logic
Tryb ten dodaje realistycznego akustycznego charakteru programom telewizyjnym nagranym studyjnie, tworząc
efekty surround i dodając czystości głosom.
Uwagi:
stosuj jedynie przewodów
.
n Do połączeń
Przewody
są dołączane do odtwarzaczy Onkyo
(DVD, CD itp.).
.
n Niektóre urządzenia są wyposażone w dwa złącza
Możesz użyć jednego z nich do połączenia z odbiornikiem
AV. Drugie złącze może zostać użyte do połączenia innego urządzenia AV kompatybilnego z
.
może zostać połączone jedynie z urządzen Złącze
niem AV Onkyo. Połączenie go z urządzeniami innego
producenta może spowodować wadliwe działanie tych
urządzeń.
mogą
n Niektóre urządzenia AV Onkyo kompatybilne z
nie wykonywać funkcji specjalnych opisanych powyżej.
n Gdy włączona jest druga lub trzecia strefa, funkcje
automatycznego włączenia/przełączenia w tryb czuwania
i zmiany bezpośredniej nie działają.
ALL Ch Stereo
Idealny do tła muzycznego, tryb ten wypełnia całe pole
muzyczne dźwiękiem surround z głośników przednich,
surround i tylnych surround.
Full Mono
W trybie tym, wszystkie głośniki odtwarzają ten sam
dźwięk monofonicznie, dźwięk jest zatem identyczny, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz.
T-D (Theater-Dimensional)
W trybie tym możesz odtwarzać dźwięk wirtualny surround
5.1-kanałowy, nawet przy użyciu dwóch lub trzech głośników. Działa on poprzez kontrolę docierania dźwięku do
lewego i prawego ucha słuchacza. Dobre rezultaty mogą
nie być uzyskane w otoczeniu o dużym pogłosie naturalnym. Zalecamy zatem użycie tego trybu w otoczeniu o niewielkim lub żadnym pogłosie naturalnym.
��
�
�
����
����������
����
�����
����
����
����
��
���
�������
���������������
����
��
����������
��������� �������
���
����
����
�
�����
������
�������
�������
����
�����
������� �������
�������
���
�������
��� �
��
�����
�
�����
�
����
�����
�������
��
����
��
��
���
��
��
��
���
��
��
���
�����
������
����
���������
���������
�
�
�
���������
�
�
�������
������
�������
��
������
���
�
����������
�����
����
���������
���
��
�������
����
�����
�����������
������
������� �������
�������
�������
���
������
���������
������
��������
������
�
����
����
���
���
�������������
np. odtwarzacz CD
�
�
������
���������
np. odtwarzacz DVD
�
�
������
���������
Uwaga:
n W związku z tym, że oryginalne tryby DSP Onkyo używają obiegów Dolby PLIIx i Neo:6 do przetwarzania,
gdy jeden z tych trybów jest wybrany, świeci się wskaźnik PLIIx lub Neo:6 dla źródła wielokanałowego.
Podłączanie przewodów zasilania
Uwagi:
n Zanim podłączysz przewód zasilania, podłącz wszystkie głośniki i wszystkie urządzenia AV.
n Podłącz przewód zasilania do gniazda AC INLET odbiornika AV.
n Podłącz przewód zasilania odbiornika AV do odpowiedniego gniazda zasilania sieciowego.
n Włączenie odbiornika AV może spowodować chwilowe wahnięcie napięcia, które może mieć wpływ na inne urządzenia
podłączone do tego samego obiegu. Jeśli jest to problemem, podłącz odbiornik AV do innego obiegu.
78
43
Włączanie odbiornika AV
g Model północnoamerykański
g Inne modele
��
����������
����������
Wskaźnik STANDBY
Używanie trybów odtwarzania - ciąg dalszy
�����
���
�������
�������
����������
����������
Wskaźnik STANDBY
��
��
��
�������
�������
��
���
�
����������
����������
����������
�������
�������
�����
�������
�����
������
������
������
���������
���������
������
������
���
�������
���
�������
���
���
�����
�����
����
�������
�������
����
��������
������
��������
������
���
����������
���������
������
������
������
�������������
������
�������������
������
���������
����������
���
������
�
�
� �
�
�����
������
��
��
���
�������
���
�������
���
���
�����
�����
����
�
���
�������
��������
������
������
���
�������������
������
������
�������������
���
�
��������������
��������������
�
���
�
��
��������
��������
�����
�����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
������
������
������
������
�����
�����
��
������ ��
��
��
������ �� ��������������
��������������
�������
����
��������
���
���
�
����
�����
��
����
�����
��
�����
��������������
��������������
�
�����
�����
������
����������
����������
�
�
�
�
������
������
������
������
��������
�������
������
�����
�����
�������
�������
���
�������
�������
�����
�������
����
����
�����
�������
����
����
����������
����������
��
��
���
��
���
��
������
������
�����
�����
�
�
�
�
��
�����
�����
�����������
�����������
���
��
�����
���
��
�����
������
������
��������
�����
����
��������
�����
����
���
��������
���
��������
�����
�����
Włączanie urządzenia i przełączanie go w tryb czuwania
1
Ustaw przełącznik [POWER] w pozycję ( ).
(Pomiń ten krok, jeśli posiadasz model północnoamerykański lub australijski).
Odbiornik AV włączy się w trybie czuwania i zaświeci się wskaźnik STANDBY.
�����
�����
��
��
���
���
2
Odbiornik AV
����������
����������
Pilot
lub
��������
��������
Naciśnij przycisk [STANDBY/ON] na odbiorniku AV.
Możesz również nacisnąć przycisk REMOTE MODE [RECEIVER] na pilocie, a
następnie nacisnąć przycisk [ON].
Odbiornik AV włączy się, wyświetlacz zaświeci się i zgaśnie wskaźnik STANDBY.
Ponowne naciśnięcie przycisku [ON] spowoduje, że włączą się wszystkie urządzenia
podłączone przy użyciu
.
����
Aby wyłączyć odbiornik AV, naciśnij przycisk [STANDBY/ON] lub naciśnij przycisk
[STANDBY] na pilocie. Odbiornik AV przełączy się w tryb czuwania. Aby zapobiec niemiłym niespodziankom, zawsze zmniejszaj poziom głośności, zanim wyłączysz odbiornik AV.
W wypadku modeli innych niż północnoamerykański: Aby całkowicie wyłączyć odbiornik AV, ustaw przełącznik [POWER]
w pozycję ( ).
Kilka prostych kroków ułatwiających dokonanie ustawień i używanie odbiornika AV
g Dokonaj automatycznych ustawień głośnikowych - ma to podstawowe znaczenie!
Zapoznaj się z rozdziałem „Automatyczne ustawienia głośnikowe
(Audyssey MultEQ XT)” na stronie 55.
g Czy podłączyłeś twój telewizor do wyjścia HDMI OUT lub
COMPONENT VIDEO OUT?
Jeśli tak, zapoznaj się z rozdziałem „Ustawienia HDMI Monitor” na stronie 46.
g Czy podłączyłeś nagrywarkę MD Onkyo, nagrywarkę CD, lub
stację dokującą RI?
Jeśli tak, zapoznaj się z informacjami w rozdziale „Zmiana komunikatu o wejściu wyświetlanego na wyświetlaczu” na stronie 51.
44
� �
����
����
���
���
��
����
����
THX
Utworzona przez Georgea Lucasa, firma THX opracowuje rygorystyczne standardy, które zapewniają, że filmy są
odtwarzane w salach kinowych i kinach domowych zgodnie z intencjami reżysera.
n THX Cinema
Tryb ten opracowany został do oglądania filmów,
które są zazwyczaj nagrane i wyprodukowane w celu
wyświetlania ich w dużych pomieszczeniach, takich jak
sale kinowe. Tryb ten starannie optymalizuje dźwiękową i przestrzenną charakterystykę ścieżki dźwiękowej, dostosowując ją do odtwarzania w mniejszych
pomieszczeniach kina domowego. Tryb ten może być
używany ze źródłami dwukanałowymi przetworzonymi w innych formatach i ze źródłami wielokanałowymi.
Wyjście głośnika tylnego surround zależy od materiału
źródłowego i wybranego trybu odtwarzania.
DTS-ES Matrix
Użyj tego trybu do odtwarzania ścieżek dźwiękowych
DTS-ES Matrix, które stosują kanał tylny surround zakodowany w systemie matrix do odtwarzania 6.1/7.1-kanałowego. Użyj tego trybu do odtwarzania płyt DVD oznaczonych logo DTS-ES.
n THX Ultra2 Cinema
Tryb ten rozszerza źródła 5.1-kanałowe do odtwarzania 7.1-kanałowego. Tryb ten analizuje zawartość źródła surround, optymalizując dźwięki surround w celu
utworzenia kanału tylnego surround.
DTS-HD High Resolution
Opracowany do używania z HDTV, włączając nowe formaty płyt video - Blu-ray i HD DVD, jest to najnowszy format wielokanałowy audio opracowany przez firmę
Dolby. Obsługuje on od 7.1 kanałów z częstotliwością
próbkowania i rozdzielczością obrazu 48/24-bit kHz.
n THX Music Mode
Tryb ten opracowany jest do odtwarzania muzyki.
Rozszerza on 5.1-kanałowe źródła DTS do odtwarzania 7.1-kanałowego.
DTS-HD Master Audio
Opracowany, aby w pełni korzystać z dodatkowej przestrzeni zapisywania danych oferowanej przez nowe formaty pyt Blu-ray i HD DVD, ten nowy format Dolby oferuje do 7.1 dyskretnych, bezstratowych kanałów audio
cyfrowego 48/96 kHz, do 5.1 kanałów z częstotliwością
próbkowania 192 kHz.
Odbiornik AV
� obsługuje źródła 7.1-kanałowe maksymalnie
����
96 Khz i źródła 5.1-kanałowe maksymalnie 192 kHz.
��
�������
��
�������
n THX Games Mode
Tryb ten opracowany jest do używania z grami video.
n THX Surround EX
Tryb ten rozszerza źródła 5.1-kanałowe Dolby Digital
i DTS do odtwarzania 7.1/6.1-kanałowego. Tryb ten
jest najlepszy do odtwarzania źródeł Dolby Digital EX.
THX Surround EX, znany również jako Dolby Digital
Surround EX, jest owocem współpracy firm Dolby
Laboratories i THX Ltd.
Neural THX 5.1/7.1
Tryb Neural-THX Surround stosuje przetwarzanie z dziedziny częstotliwości psychoakustycznych, co umożliwia
stworzenie bardziej dokładnego dźwięku, o większej separacji kanałów i lokalizacji elementów audio. Tryby Neural
THX 5.1 i Neural THX 7.1 mogą rozszerzać jakiekolwiek
dwukanałowe źródła stereo odpowiednio do odtwarzania
5.1 lub 7.1-kanałowego. Użyj tych trybów z płytami CD,
radiem, kasetami magnetofonowymi, TV, VHS, płytami
DVD i innymi dwukanałowymi źródłami stereofonicznymi,
włączając gry video. Neural-THX Surround może również
być użyty przez nadawców do kodowania i przekazywania zawartości dźwięku surround lub normalnego stereofonicznego. Przykładowo, XM Satellite Radio używa trybu
Neural-THX Surround na wybranych kanałach. Dostępne
jest odtwarzanie od 5.1-kanałowego do 7.1-kanałowego.
���
��
����
Aby zapewnić dobre działanie urządzenia, przedstawiamy kilka kroków pomagających w konfigurowaniu odbiornika AV,
zanim użyjesz go po raz pierwszy. Ustawienia te dokonywane są jednorazowo.
g Czy podłączyłeś urządzenie do wejścia HDMI, wejścia
komponentowego video lub wejścia cyfrowego audio?
Jeśli tak, zapoznaj się odpowiednio z rozdziałami „Ustawienia wejścia
HDMI” na stronie 48, „Ustawienia wejścia Component Video” na stronie
50 i „Ustawienia wejścia cyfrowego” na stronie 52.
DTS-ES Discrete
Tryb ten przeznaczony jest do stosowania ze ścieżkami dźwiękowymi DTS-ES Discrete. Tryb ten tworzy dyskretny kanał tylny surround w celu uzyskania odtwarzania 6.1/7.1-kanałowego. Siedem całkowicie niezależnych
kanałów audio zapewnia większą przestrzenność i lepszą
lokalizację dźwięku, co jest idealne w wypadku dźwięków
surround rozciągniętych w kanałach surround. Zastosuj ten
tryb do odtwarzania płyt DVD oznaczonych logo DTS-ES,
w szczególności płyt ze ścieżkami dźwiękowymi DTS-ES
Discrete.
�� ��
�������
�������
�� ��
�������
�������
DSD
DSD jest skrótem od Direct Stream Digital i jest formatem
używanym do przechowywania audio cyfrowego na płytach Super Audio CD (SACD). Tryb ten może być użyty z
płytami SACD zawierającymi audio wielokanałowe.
��
Nagrywarka CD, nagrywarka
MD, stacja dokująca RI itp
77
Ustawienia początkowe
Używanie trybów odtwarzania - ciąg dalszy
Dolby Digital
Użyj tego trybu do odtwarzania płyt DVD oznaczonych
logo Dolby Digital i programów telewizyjnych Dolby Digital,
dzięki któremu znajdziesz się w samym sercu akcji, tak jak
to ma miejsce w sali kinowej lub koncertowej.
Informacje o trybach odtwarzania
Tryby odtwarzania, w które jest wyposażony odbiornik AV
mogą zmienić twoje pomieszczenie odsłuchowe w salę
kinową lub koncertową, wypełnioną realistycznym, mocnym dźwiękiem surround.
Pure Audio
W trybie tym, wyłączone są wyświetlacz i obwody video,
minimalizując źródła ewentualnych zakłóceń w celu uzyskania wysokiej wierności odtwarzania. (Jako że obwody
video są wyłączone, jedynie sygnały video przesyłane do
wejścia HDMI przesyłane są do wyjścia).
Uwaga:
n Tryb odtwarzania Pure Audio nie może być wybrany,
gdy włączona jest druga strefa.
Dolby EX
Tryby te rozszerzają źródła 5.1-kanałowe Dolby Digital i
DTS do odtwarzania 6.1/7.1-kanałowego. Są one szczególnie przydatne do odtwarzania ścieżek dźwiękowych
Dolby Digital EX, zawierających kanał tylny surround
zakodowany w systemie matrix. Dodatkowy kanał rozszerza wymiar dźwięku, zapewnia wrażenie otaczania
przez dźwięk surround. Jest on szczególnie użyteczny w
wypadku dźwięków rotacyjnych i efektów przemieszczania się dźwięku.
Direct
W trybie tym, audio ze źródła wejścia jest przesyłane
do wyjścia bezpośrednio z minimalnym przetwarzaniem,
zapewniając wysoką wierność odtwarzanego materiału. Wszystkie kanały źródła są przesyłane bez przetwarzania.
Dolby Digital Plus
Opracowany do używania z HDTV, włączając nowe formaty płyt video - Blu-ray i HD DVD, jest to najnowszy format wielokanałowy audio opracowany przez firmę
Dolby. Obsługuje on od 7.1 kanałów z częstotliwością
próbkowania i rozdzielczością obrazu 48/24-bit kHz.
Stereo
W trybie tym, dźwięk jest odtwarzany przez głośniki przednie lewy i prawy i przez subwoofer.
Dolby TrueHD
Opracowany, aby w pełni korzystać z dodatkowej przestrzeni zapisywania danych oferowanej przez nowe formaty pyt Blu-ray i HD DVD, ten nowy format Dolby oferuje do
7.1 dyskretnych, bezstratowych kanałów audio cyfrowego
48/96 kHz, do 5.1 kanałów z częstotliwością próbkowania
192 kHz.
Odbiornik AV obsługuje źródła 7.1-kanałowe maksymalnie
96 Khz i źródła 5.1-kanałowe maksymalnie 192 kHz.
Mono
Użyj tego trybu do odtwarzania starych filmów z monofoniczną ścieżką dźwiękową, lub użyj tego trybu w wypadku niektórych zagranicznych ścieżek dźwiękowych niektórych filmów nagranych na kanały lewy i prawy. Może
on być również użyty do odtwarzania płyt DVD lub innych
źródeł zawierających audio multiplex, takich jak np. płyty
DVD karaoke.
DTS Neo:6
Tryb ten rozszerza każde źródło dwukanałowe do odtwarzania 7.1-kanałowego. Tryb ten tworzy sześć pełnozakresowych kanałów kodowania matrix dla materiału zakodowanego w matrix, dostarczając bardzo naturalnego wrażenia dźwięku surround, w pełni otaczającego słuchacza.
n Neo:6 Cinema
Zastosuj ten tryb do jakichkolwiek źródeł video (tzn.
TV, DVD, VHS).
n Neo:6 Music
Zastosuj ten tryb do jakichkolwiek źródeł muzycznych
(tzn. CD, radio, magnetofon, TV, VHS, DVD).
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx rozszerza odtwarzanie jakiegokolwiek źródła 2-kanałowego do odtwarzania 7.1-kanałowego. Tryb ten tworzy wyjątkowo naturalny dźwięk surround,
otaczający słuchacza. Zarówno muzyka jaki i filmy czy gry
video mogą nabrać wyrazu pełnego dramaturgii efektów
przestrzennych, jak i żywego charakteru obrazu dźwiękowego. Jeśli nie używasz żadnego głośnika tylnego
surround, Dolby Pro Logic II będzie zastosowany zamiast
Dolby Pro Logic IIx.
Ustawienia głośnikowe
�������
DTS 96/24
Tryb ten przeznaczony jest do stosowania ze źródłami DTS
96/24. Jest to format DTS wysokiej rozdzielczości o częstotliwości próbkowania 96 kHz i rozdzielczości 24 bitów, co
zapewnia wyższą wierność odtwarzania. Zastosuj ten tryb
do odtwarzania płyt DVD oznaczonych logo DTS 96/24.
����
3
�����
�
Jeśli zmienisz to ustawienie, będziesz musiał ponownie doko�
�
�
nać automatycznych ustawień
głośnikowych
(patrz- strona 55).
�
�
�
����
�����
��
������
�����
���
�
�����
������
�����
��
������ ��
��������������
�
�
�������������������
�������
�����������������������������������
�����
�����������
���
���
��
�����
��
�����
������
����
���
����
�
��
�
���
���
���
�
�
��
�
����
��
�����
�
�����
���
�����
����
�����
����
��������
��������
������
��
��
�� �
���
� ��
4
�
��
�� � �
�������
������
�����
���
��������
������
Jeśli impedancja któregokolwiek z głośników wynosi 4 omy
lub mniej niż 6 omów, w ustawieniu Speaker Impedance
wybierz opcję „4 ohms”.
Jeśli podłączyłeś twoje głośniki przednie do terminali
FRONT i SURR BACK w konfiguracji bi-amp lub mostkowej
(jedynie TX-SR875), musisz zmienić ustawienie Speaker
Type. Informacje na temat połączeń znajdują się w rozdziale „Połączenia typu bi-amp głośników przednich” na stronie
23 i w rozdziale „Połączenia mostkowe głośników przednich
(jedynie TX-SR875)”. na stronie 24.
Uwagi:
n Gdy stosowane są połączenia mostkowe, odbiornik
AV może napędzać do 2.1 głośników w pomieszczeniu głównym.
n Gdy stosowane są połączenia bi-amp, odbiornik AV
może napędzać do 5.1 głośników w pomieszczeniu
głównym.
n Zanim dokonasz zmiany tych ustawień, zmniejsz
poziom głośności.
1
��������
��
5
�����
�����
Naciśnij przycisk [RECEIVER], a
następnie naciśnij przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
6
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz „2. Speaker Setup” a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Speaker
Setup.
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz „Speaker Type”, a następnie naciśnij użyj przycisków kursora
[t]/[u] i wybierz:
��
Naciśnij przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną zakończone.
���
Uwagi:
n Procedura powyższa może być również dokonana przy
użyciu przycisków [SETUP], [ENTER] i przycisków kursora na panelu przednim odbiornika AV.
n Wygląd menu ekranowych ustawień TX-SR805 i TXSR875 może się nieznacznie różnić. Przykłady w niniejszej instrukcji obsługi oparte są na TX-SR805.
�����
76
Użyj przycisków kursora [p]/[q]
i wybierz „Speaker Impedance”, a
następnie naciśnij użyj przycisków
kursora [t]/[u] i wybierz:
4 ohms: Wybierz, jeśli impedancja któregokolwiek z twoich głośników wynosi 4 omy lub więcej
lecz jest mniejsza niż 6 omów.
6 ohms: Wybierz, jeśli impedancja
wszystkich głośników zawiera się w przedziale od 6 do
16 omów.
Normal: Wybierz, jeśli podłączyłeś
głośniki przednie w normalny sposób.
Bi-Amp: Wybierz, jeśli dokonałeś połączeń głośników przednich typu
bi-amp.
BTL: (Jedynie TX-SR875): Wybierz,
jeśli dokonałeś połączeń
mostkowych głośników przednich. Wskaźnik BTL pojawi się
na wyświetlaczu.
���
2
Użyj przycisków kursora [p]/[q]
i wybierz „1. Speaker Settings”, a
następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Speaker
Settings.
���������������������
��
�����
�
DTS
Format dźwięku cyfrowego surround zawiera do 5.1 dyskretnych kanałów i stosuje mniej kompresji w celu uzyskania odtwarzania o wyższej wierności. Zastosuj ten tryb do
odtwarzania płyt DVD i CD oznaczonych logo DTS.
n PL IIx Movie
Zastosuj ten tryb do jakichkolwiek źródeł video (np.
TV, DVD, VHS) stereofonicznych lub Dolby Surround
(Pro Logic).
n PL IIx Music
Zastosuj ten tryb do jakichkolwiek źródeł muzycznych
(np. CD, radio, magnetofon, TV, DVD, VHS) stereofonicznych lub Dolby Surround (Pro Logic).
n PL IIx Game
Zastosuj ten tryb do gier video, w szczególności tych,
które oznaczone są logo Dolby Pro Logic II.
����
45
�����������������������������������
Ustawienia początkowe - ciąg dalszy
Używanie trybów odtwarzania - ciąg dalszy
��������������
Źródła DTS-HD
Ustawienie HDMI Monitor
2
�����
�������
�������
�
�
�
����
����
�����
�
�
�
�
����
�����
��
�
�
�
������
�����
���
�
�������� ������
�������� ������
�����
�
�
���
��
�����
��
3
�����
������
����
���
����
�
���
��
����
��
��
�� �
���
� ��
��������������
��������������������
�
��
�� � �
�������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
�������������������
�������������������
������
������
�����
������
�����
���
��������
Uwaga:
������
n Ustawienie
Resolution
Through
nie jest dostępne w wypadku TXSR805.
��������������
������
����
������
�����
������
������
���
������
Jeśli podłączysz twój telewizor do wyjścia COMPONENT
VIDEO OUT, w ustawieniu HDMI Monitor wybierz opcję
No, aby menu ustawień ekranowych były wyświetlane,
i żeby źródła kompozytowe video i S-Video były konwertowane do góry i były przesyłane poprzez wyjście
COMPONENT VIDEO OUT.
4
�����
Jeśli podłączysz twój telewizor do wyjścia HDMI OUT, w
ustawieniu HDMI Monitor wybierz opcję Yes, aby menu
ustawień ekranowych były wyświetlane i żeby źródła kompozytowe video, S-Video i komponentowe video były konwertowane do góry i były przesyłane poprzez wyjście
HDMI OUT.
�����
��������
��
Naciśnij przycisk [RECEIVER],
następnie przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz „HDMI Monitor”, a następnie użyj przycisków kursora [t]/[u]
i wybierz:
No: Wybierz tę opcję, jeśli twój telewizor jest podłączony do wyjścia
COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT, S MONITOR OUT lub V
MONITOR OUT.
Yes: Wybierz tę opcję, jeśli twój telewizor jest podłączony do wyjścia
HDMI OUT.
Uwaga:
n Gdy zostanie wybrana opcja Yes,
sygnały menu ekranowych ustawień
będą przesyłane jedynie poprzez
wyjście HDMI OUT. Jeśli nie używasz wyjścia HDMI OUT i przez
przypadek wybierzesz opcję Yes,
a menu ekranowe znikną, naciśnij
przycisk [HDMI OUT] na odbiorniku
AV, aby na wyświetlaczu pojawił się
komunikat “HDMI Monitor: No”.
W wypadku TX-SR875, możesz określić rozdzielczość
wyjścia dla HDMI OUT i COMPONENT VIDEO OUT.
Odbiornik AV będzie konwertował do góry rozdzielczość
obrazu, jeśli to konieczne, aby pasowała ona do rozdzielczości obsługiwanej przez twój telewizor.
1
�
�
�
�
�
�
�
a
Jeśli posiadasz TX-SR805, naciśnij
przycisk [SETUP], aby zamknąć ustawienia.
���
Jeśli posiadasz TX-SR875, kontynuuj
w następnym kroku.
������
���
���
�����������������
�������������������
�����������������
�������������������
�����������������
������������������
���������������� �
������������������
����������������
�
�����������������
�������������������������
���
���
�
���
���
��
�
���
�������������������������
�����
�����
������������
�������� ���������
���
������������
�����������
�����������
��������������
��������������
��������������
������������
�����
�����
������������
�����������
���������������
�����������
���������������
���������
���������
���������������������
����
���������������������
����
��������������������
�
�
��������������������
���������������
���������������
�����������������
�
�
�
���������������
Blu-ray, HD DVD
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��������������
����
����������
���������
������������������
����������
��������
�������������
���������
���
�
�
�
�
�
�
�
���
���
���
���
���
���
�
�
�
�
���
��
���
�
�
�
�
�
�
���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
���
�
�
�
�
���
�
���
���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�����������������
��������������
��������������
��������������
��������������
� ��� �
���
���������������
Blu-ray,
HD DVD
�
�
�
1/0
���
�
�
�
�
�
�
��������������
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz „1. Monitor Out”, a następnie
naciśnij przycisk [ENTER].
Pojawi się menu Monitor Out.
����������������
���
�����
��
�����
���
���
�
�
�
�
�����
�
��
����
�����
����
��������
��������
������
1/0
���
������������
�����
�����������
���
2ch
���
�������
��
�����
�
���
*/2
DTS, DTS 96/24 ��
�������������������
Wielokanałowe
������������
2ch
���
����������
���
poza */2
*/2
������������
������
�����
��
������ ��
��������������
�����
Media
Tryb odtwarzania
��������������
�������� ����������
�������
�
�������
Wielokanałowe
������������
����������
poza */2
Przycisk
������
��
�����
���
TrueHD*1
����������������������
�������������
Format źródła
Oryginalne tryby
�����
odtwarzania
������������
Onkyo DSP
��
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz „1. Input/Output Assign”, a
następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Pojawi się menu Input/Output Assign.
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
*1 Gdy
sygnałem wejścia jest DTS-HD Master Audio 96 kHz, jedyną dostępną regulacją dźwięku jest regulacja barwy tonów. Źródła DTS-HD Master
���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Audio
192 kHz są przetwarzane na 96 kHz.
����������
*2
Jeśli
nie są podłączone głośniki tylne surround, lub gdy używana jest aktywna druga strefa (Powered Zone 2), stosowany jest tryb Pro Logic II.
��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
*3 W zależności od źródła wejścia (przykładowo, gdy sygnałem wejścia jest sygnałem 96 kHz), przetwarzanie może zostać dokonane po deko��� �����������������������������������������������������������������������������������������������
dowaniu DTS.
���
��������������������������������������������
*4 Dostępne
jedynie, gdy używane są głośniki surround.
: Wymagane 6.1/7.1 głośników. Niedostępne, gdy używana jest aktywna druga strefa (Powered Zone 2).
�����������������������������������������������������������������������������
: Wymagane 7.1 głośników. Niedostępne, gdy używana jest aktywna druga strefa (Powered Zone 2).
�������������������������������������������������������������������������
46
75
��
Ustawienia początkowe - ciąg dalszy
Używanie trybów odtwarzania - ciąg dalszy
�����������������������������������
����������������������
Źródła TrueHD i DTS
TrueHD*��1
������
Wielokanałowe
������������
���
2ch
������
*/2
���
poza */2
���
Format źródła
�������������
Przycisk
�����
Media
������
Tryb odtwarzania
��������������
��������
����������
��������
������
��������
������
DTS,
DTS 96/24
�������������
Wielokanałowe
������������
1/0,
�������� ������
1+1
���
poza */2
*/2
���
���������������
Blu-ray, HD DVD
�
�
�
�
�
�
�
�
�
5
2ch
���
1/0
���
������
DTS-ES
���������
Discrete/
������
Matrix
�����
�������������
DVD, CD itp.
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�����
������������
�������
������������
��������������
�
�
���
����������������������
����������������������
�������������������
������
������
�
���
�����������������
�������������������
�����������������
�������������������
����������������
������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������������
�
�
�����
������������
�����������
��������������
��������������
��
����������
�����������
���������������
�
���������
�����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��������������
Oryginalne tryby
�����
odtwarzania
������������
Onkyo DSP
����
����������
���������
�
��������� �
����������
��������
�������������
���������
���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��������������
�
�
�
�
�
�
�
��������������������
�����������������
����������������
� ��� �
�
�
�������������������������
���������������
���
*1
���
*2
*3
���
*4
���
*5
���
�
6
��
Używanie przycisku HDMI OUT
Użyj przycisków kursora [p]/[q]
i wybierz „Resolution”, a następnie użyj przycisków kursora [t]/[u]
i wybierz:
Through: Wybierz tę opcję, aby
sygnał był przepuszczany przez odbiornik AV z tą
samą rozdzielczością i bez
dokonywania konwersji.
Auto: Wybierz tę opcję, aby
odbiornik AV konwertował
automatycznie video o rozdzielczości nie obsługiwanej przez twój telewizor.
480p: Wybierz tę opcję dla wyjścia 480p i konwersji
video, jeśli jest konieczna.
(Niedostępne, gdy w ustawieniu HDMI Monitor zostanie wybrana opcja No).
720p: Wybierz tę opcję dla wyjścia
720p i konwersji video, jeśli
jest konieczna.
1080i: Wybierz tę opcję dla wyjścia
1080i i konwersji video, jeśli
jest konieczna.
1080p: Wybierz tę opcję dla wyjścia 1080p i konwersji
video, jeśli jest konieczna.
(Niedostępne, gdy w ustawieniu HDMI Monitor zostanie wybrana opcja No).
W ustawieniu HDMI Monitor można również wybrać opcję
No lub Yes przy użyciu przycisku [HDMI OUT] na panelu
przednim urządzenia.
����
�������������
����������
�������
�����
������
������
����������
��
�����
����
�������
��������
�������
������
�������
�����
�����
����
������
���
��������� ������
������
����
�����
������
��
�����
�������
�����������
���������
�����
�����
���
������
1
2
Naciśnij przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną zakończone.
���
��������
��������
�������������
��������������
������
�����
�������
�����
� ����� �
�������
Naciśnij przycisk [HDMI OUT].
Wyświetlone zostanie aktualne ustawienie.
Naciskaj przycisk [HDMI OUT] kolejno, aby wybrać:
No: Wybierz tę opcję, jeśli twój telewizor jest podłączony do wyjścia
COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT, S MONITOR OUT lub V
MONITOR OUT.
Yes: Wybierz tę opcję, jeśli twój telewizor jest podłączony do wyjścia
HDMI OUT.
Uwaga:
n Gdy zostanie wybrana opcja Yes,
sygnały menu ekranowych ustawień
będą przesyłane jedynie poprzez
wyjście HDMI OUT. Jeśli nie używasz wyjścia HDMI OUT i przez
przypadek wybierzesz opcję Yes,
a menu ekranowe znikną, naciśnij
przycisk [HDMI OUT], aby wybrać
opcję No.
Uwagi:
n Na stronie 29 znajduje się tabela pokazująca, jak ustawienia rozdzielczości HDMI wpływają na przepływ
sygnału przez odbiornik AV.
n Procedura powyższa może być również dokonana przy
użyciu przycisków [SETUP], [ENTER] i przycisków kursora na panelu przednim odbiornika AV.
: Wymagane 6.1/7.1 głośników. Niedostępne, gdy używana jest aktywna druga strefa (Powered Zone 2).
�����������������������������������������������������������������������������
: Wymagane 7.1 głośników. Niedostępne, gdy używana jest aktywna druga strefa (Powered Zone 2).
�������������������������������������������������������������������������
��
���
������������
���
�����
������
W����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
wypadku źródeł TrueHD 96 kHz, dostępna jest jedynie funkcja regulacji barwy tonów, źródła TrueHD 192 kHz nie są obsługiwane.
�������������������������������������������������������������������������������������
Jeśli
nie są podłączone głośniki tylne surround, lub gdy używana jest aktywna druga strefa (Powered Zone 2), stosowany jest tryb DTS.
Jeśli
nie są podłączone głośniki tylne surround, lub gdy używana jest aktywna druga strefa (Powered Zone 2), stosowany jest tryb Pro Logic II.
����������������������������������������������������������������������������������������������������
Dostępne
jedynie, gdy używane są głośniki surround.
��������������������������������������������
W���������������������������������������������������������������������������������������������������
wypadku trybów T-D, Mono Movie, Orchestra, Unplugged, Studio-Mix i TV Logic, DTS 96/24 jest przetwarzany jako DTS.
74
���������
������
������
47
Ustawienia początkowe - ciąg dalszy
Używanie trybów odtwarzania - ciąg dalszy
�����������������������������������
2
Ustawienie wejścia HDMI (HDMI Input)
�
�
�
����
�����
��
�
�
�
�����
�����
������
���
�
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz „1. Input/Output Assign”, a
następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Pojawi się menu Input/Output Assign.
DSD*��1
���
Format
źródła
�������������
���
3/2
�����
Media
�����
�����������
���
��
�����
��
�����
������
����
���
����
�
��
�
���
����
��
��
��
�� �
���
���
3
�
� ��
��
�� � �
�������
������
��������
�����
������
����
Jeśli podłączysz urządzenie video do gniazda HDMI IN,
będziesz musiał dokonać przypisania tego wejścia do
selektora źródła. Przykładowo, jeśli podłączysz twój odtwarzacz DVD do gniazda HDMI 1, będziesz musiał przypisać
ustawienie HDMI IN 1 do selektora wejścia DVD.
�����
������
������
�����
�������� ���������
���
������
4
Domyślnie, żadne wejście HDMI nie jest przypisane.
Następujące selektory wejścia mogą zostać przypisane:
DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME/TV, AUX 1, AUX 2,
TAPE, TUNER, CD, PHONO.
�����
HDMI
�� �
���
1
��������
��
5
HDMI
Naciśnij przycisk [RECEIVER],
następnie przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
������
poza
���
*/2
����
SACD
�
�
�
���
*/2
Wielokanałowy
������������
���
2ch
��������
1/0, 1+1 ������
poza
���
*/2
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
���
*/2
���
2ch
1/0,
��������
1+1
Blu-ray, HD DVD
���������������
��������������
DVD, DTV itp.
�������
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz „2. HDMI Input”, a następnie
naciśnij przycisk [ENTER].
Pojawi się menu HDMI Input.
�
�
�
������������
�
�
�
�
�
�
���
���
�
�
�
�
�
�
��������������
����������������������
����������������������
�����
���������
���������
���������
������
������
�����
����
����
����
���
���
�������������������
������������
���
������
��
���
�������������������������
�����
48
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��������������
������������
�����������
���������������
���������
�����
��������������
��������������
����
����������
���������
�
��������� �
����������
��������
�������������
���������
���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��������������������
�����������������
���
*1
*2
���
*3
���
*4
���
�
�
�������������������������
���������������
�
�
�
��������������
a
���
�
�����������
Naciśnij przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną wyłączone.
n Każde wejście HDMI IN nie może być przypisane do więcej niż jednego selektora źródła.
n W wypadku konwersji do góry sygnału kompozytowego video, S-Video i komponentowego video do HDMI
OUT, w ustawieniu HDMI Monitor należy wybrać opcję
Yes (patrz - strona 46). Na stronie 28 znajdują się bardziej szczegółowe informacje na temat przepływu sygnału i konwersji do góry.
�
������������
IN 1: Wybierz tę opcję, jeśli urządzenie video jest podłączone do
HDMI IN 1.
IN 2: Wybierz tę opcję, jeśli urządzenie video jest podłączone do
HDMI IN 2.
IN 2: Wybierz tę opcję, jeśli urządzenie video jest podłączone do
HDMI IN 3.
IN 2: Wybierz, jeśli urządzenie video
jest podłączone do HDMI IN 4.
(Jedynie TX-SR875).
---: Wybierz tę opcję, aby konwertować do góry i przesyłać do wyjścia źródła kompozytowe video,
S-Video i komponentowe video
poprzez wyjścia HDMI OUT.
Uwagi:
�
�����������������
�������������������
�����������������
�������������������
����������������
������������������
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz selektor wejścia i użyj przycisków kursora [t]/[u] i wybierz:
��
Video kompozytowe, S-Video,
Video komponentowe
������
�����
Jeśli podłączysz twój telewizor do odbiornika AV przy
użyciu przewodu HDMI, możesz dokonać takiego ustawienia odbiornika AV, aby źródła kompozytowe video,
S-Video i komponentowe video były konwertowane do
góry* i przesyłane do wyjścia HDMI OUT. Możesz dokonać tego ustawienia dla każdego selektora wejścia, wybierając opcję „---”.
Video kompozytowe, S-Video,
Video komponentowe
����������
��������
���������������
������
��������������
������
��������
������������
Wielokanałowy
������������
���
�����
Tryb odtwarzania
��������������
�������� ������
���
���
�
�
��
�
�����
�
�����
����
�����
����
��������
��������
������
������
Oryginalne tryby
�����
odtwarzania
������������
Onkyo DSP
�
��������������
� ��� �
�
���
���
2ch
��
�����
�
Dolby Digital Plus
������������������
Dolby
D
�������
������������
Wielokanałowy
Przycisk
������
�����
��
������ ��
��������������
��������������������������������������������������
Źródła DSD, Dolby Digital i Dolby Digital Plus
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
W���������������������������������������������������������������������������������������
trybach odtwarzania innych niż DSD Direct, źródła DSD są konwertowane i traktowane jak PCM.
Jeśli
nie są podłączone głośniki tylne surround, w zależności od sygnału wejścia, może być użyty Dolby Digital.
�������������������������������������������������������������������������������������������������
Jeśli
nie są podłączone głośniki tylne surround, lub gdy używana jest aktywna druga strefa (Powered Zone 2), stosowany jest tryb Pro Logic II.
����������������������������������������������������������������������������������������������������
Dostępne
jedynie, gdy używane są głośniki surround.
��������������������������������������������
: Wymagane 6.1/7.1 głośników. Niedostępne, gdy używana jest aktywna druga strefa (Powered Zone 2).
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
: Wymagane 7.1 głośników. Niedostępne, gdy używana jest aktywna druga strefa (Powered Zone 2).
73
��
���� � � ������ � � � � � ��� ����
TX-SR805_875_En.book Page 72 Thursday, April 26, 2007 3:00 PM
��
Ustawienia początkowe - ciąg dalszy
Używanie trybów odtwarzania - ciąg dalszy
�����������������������������������
������������������������������������������������
Tryby odtwarzania dostępne dla poszczególnych formatów źródła
����������������������
Źródła analogowe i PCM
����������������
PCM
wielokanałowy
�����
Wielo32
- 192 kHz)
���������
�������
������ kanałowy
176,4/192 kHz*��1
�������������
176,4/192
������ ����������
�������
kHz* � analogowy
2ch
poza*/2
*/2
���
��� ��������
������������
���
2ch
1/0, 1+1 Wielokanałowy
���
PCM
Format źródła
�������������
Przycisk
������
Tryb odtwarzania
��������������
�����
Media
�������� ����������
�������� ������
�������� ������
�����
32
- 96
���
kHz
CD,
TV, radio
���������������
�
�
�
������������
�
�
�
���
DVD
�
�
�
���
DVD
���
DVD
�
�
�
�
n Gdy HDMI IN jest przypisane do selektora wejścia, cyfrowe wejście audio dla tego selektora wejścia jest ustawiane automatycznie na to samo HDMI IN. Zapoznaj
się z rozdziałem „Ustawienia wejścia cyfrowego” na
stronie 52.
n Procedura powyższa może być również dokonana przy
użyciu przycisków [SETUP], [ENTER] i przycisków kursora na panelu przednim odbiornika AV.
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�������
������������
��������������
����������������������
������
����������������������
�������������������
������������
���
�����������������
�������������������
�
�
�
�����������������
�������������������
�
�
�
����������������
������������������
�
�
�������������������������
�
�
�����
������������
�����������
��������������
��������������
�
�
�
�
������������
�����
�
�����������������������
�����
���
�
�
�����������
���
�
�
���������������������
����
�
�
��������������������
�
�
���������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�����������������
��������������
����
Oryginalne tryby
�����
odtwarzania
������������
Onkyo DSP
����������������
� ��� �
��������������
*1
���
*2
���
*3
���
*4
���
�
�
�
�
�
�
����������
���������
��
���������
����������
��������
�������������
���������
���
�
�
�
�
W��������������������������������������������������������������������
wypadku DVD-Audio sygnał wielokanałowy PCM 176,4/192 kHz przesyłany jest jedynie przez HDMI.
Jeśli nie są podłączone głośniki tylne surround, lub gdy używana jest aktywna druga strefa (Powered Zone 2), stosowany jest tryb Pro Logic II.
����������������������������������������������������������������������������������������������������
Dostępne jedynie, gdy używane są głośniki surround.
��������������������������������������������
W wypadku trybów T-D, Mono Movie, Orchestra, Unplugged, Studio-Mix i TV Logic, sygnały PCM 64 kHz, 88,2 kHz i 96 kHz przetwarzane są
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
odpowiednio
na 32 kHz, 44,1 kHz i 88,2 kHz.
��������������������������
: Wymagane 6.1/7.1 głośników. Niedostępne, gdy używana jest aktywna druga strefa (Powered Zone 2).
�����������������������������������������������������������������������������
: Wymagane 7.1 głośników. Niedostępne, gdy używana jest aktywna druga strefa (Powered Zone 2).
�������������������������������������������������������������������������
��
72
49
Używanie trybów odtwarzania
Ustawienia początkowe - ciąg dalszy
1
Ustawienie wejścia Component Video
��������
��
��
�������
���
�������
Naciśnij przycisk [RECEIVER],
następnie przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
a
���
��
�����
�������
�
�
�
�
�������
����
����
�����
�
�
�
�
����
�����
��
�
�
�
�
�����
������
�����
���
��
������ ��
��������������
2
������
��
�����
�����
�
�
�
�����
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz „1. Input/Output Assign”, a
następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Pojawi się menu Input/Output Assign.
�����������
���
���
��
�����
������
��
�����
����
���
����
���
���
�
���
�
�
��
��
��
�
����
��
����
������
������
������
�� �
���
���
� ��
�
��
�� � �
���
������
��������
������
�
��������������
������
����
������
�����
������
������
���
������
���������
������
������
������
���������
�������
�����
���
���
���
�������� ���������
���������� ���������
������
���
�������
Wybór przy użyciu przycisków na panelu przednim
odbiornika AV
�����
g Przycisk [STEREO]
Przycisk ten służy do wyboru trybu odtwarzania Stereo.
���
�
g Przycisk [SURROUND]
Przycisk ten służy do wyboru trybu odtwarzania Dolby
Digital i DTS i trybu odtwarzanie Neural Surround (jedynie
model północnoamerykański).
��
�� � �
3
������
��������
������
�����
��������������
������
��
��
�������
�������������
������
���
�
�����
����
�����
n Tryby odtwarzania Dolby Digital i DTS mogą
być wybrane tylko wtedy, gdy twój odtwarzacz DVD jest podłączony do odbiornika AV
przy użyciu połączeń cyfrowych (koaksjalnych,
optycznych lub HDMI).
n Dostępność trybów odtwarzania zależy od formatu aktualnego sygnału wejścia. Jeśli chcesz
sprawdzić format, zapoznaj się się rozdziałem: „Wyświetlanie informacji o źródle” na
stronie 69.
n Gdy podłączone są słuchawki, możesz wybrać
jedynie tryby odtwarzania Pure Audio, Mono,
Direct i Stereo.
������
� ��
�� �
���
�������
���
�
���
�
���
�����
����
�����
����
��
�
�
��
Opis poszczególnych trybów odtwarzania znajduje się na stronie 76 w rozdziale „Informacje na temat trybów odtwarzania”.
�����
��
��
��
����
��������
��������
������
Wybór przy użyciu pilota zdalnego sterowania
Wybór trybów odtwarzania
����
�����
�������� ���������
Jeśli połączysz urządzenie video z wejściem
COMPONENT VIDEO IN, musisz przypisać to wejście
do selektora wejścia. Przykładowo, jeśli podłączysz twój
odtwarzacz DVD do gniazda COMPONENT VIDEO IN 3,
powinieneś przypisać COMPONENT VIDEO IN 3 do selektora wejścia DVD.
��������������������������
�����
Domyślnie, selektora wejścia DVD jest przypisany do wejścia COMPONENT VIDEO IN 1, a wszystkie inne selektory wejścia (tzn. VCR/DVR, CBL/SAT, GAME/TV, AUX
1, AUX 2, TAPE, TUNER, CD, PHONO) są przypisane
do opcji „---”.
4
Jeśli podłączysz twój telewizor do odbiornika AV przy użyciu przewodu komponentowego video, możesz dokonać
takiego ustawienia odbiornika AV, aby źródła kompozytowe video i S-Video były konwertowane do góry* i przesyłane do wyjścia COMPONENT VIDEO OUT. Możesz dokonać tego ustawienia dla każdego selektora wejścia, wybierając opcję „---”.
�����
Video komponentowe
Video kompozytowe, S-Video
�����
��
���
���
Video kompozytowe, S-Video
Użyj przycisków kursora [p]/[q]
i wybierz „3. Component Video
Input”, a następnie naciśnij przycisk
[ENTER].
Pojawi się menu Component Video
Input.
�����
�����
������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz selektor wejścia, a następnie użyj przycisków kursora [t]/[u]
i wybierz:
IN1: Wybierz, jeśli urządzenie video
jest podłączone do COMPONENT
VIDEO IN 1.
IN2: Wybierz, jeśli urządzenie video
jest podłączone do COMPONENT
VIDEO IN 2.
IN3: Wybierz, jeśli urządzenie video
jest podłączone do COMPONENT
VIDEO IN 3.
---: Źródła kompozytowe video I SVideo są przesyłane z gniazda
COMPONENT VIDEO OUT.
����������
�������
�����
������
������
����������
���������
���
�������
�������
�������
�����
�����
����
�����
�����
��
�������
������������
������
������
���
�����
����
��������
������
������
���
�����
��������� ������
������
����
������
g Przyciski LISTENING MODE [t]/[u]
Kolejne naciskanie tego przycisku powoduje włączanie
kolejnego dostępnego trybu odtwarzania dla aktualnie
wybranego źródła wejścia.
�����������
���������
�����
������
��
�����
���
������
����������
�������������
��������������
������
�����
�������
�����
� ����� �
�������
��������������
g Przycisk [PURE A]
Przycisk ten służy do wyboru trybu odtwarzania Pure
Audio. Gdy wybrany jest ten tryb, wyłączony jest wyświetlacz i jedynie HDMI OUT przesyła sygnały video.
g Przycisk [PURE AUDIO]
Przycisk ten służy do wyboru trybu odtwarzania Pure
Audio. Gdy wybrany jest ten tryb, wyłączony jest wyświetlacz i przesyłane są jedynie sygnały video do wyjścia
HDMI OUT. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby wybrać
poprzedni tryb odtwarzania.
g Przycisk [DIRECT]
Przycisk ten służy do wyboru trybu odtwarzania Direct.
g Przycisk [THX]
Przycisk ten służy do wyboru trybów odtwarzania THX.
g Przycisk [STEREO]
Przycisk ten służy do wyboru trybu odtwarzania Stereo.
g Przycisk [ALL ST]
Przycisk ten służy do wyboru trybu odtwarzania All
Channel Stereo.
g Przycisk [THX]
Przycisk ten służy do wyboru trybów odtwarzania THX.
g Przyciski LISTENING MODE [t]/[u]
Kolejne naciskanie tego przycisku powoduje włączanie
kolejnego dostępnego trybu odtwarzania dla aktualnie
wybranego źródła wejścia.
Video komponentowe
50
71
Ustawienia początkowe - ciąg dalszy
Funkcje wspólne - ciąg dalszy
Wybór wejść audio
Formaty sygnałów cyfrowych wejścia
��������
��
Zmiana komunikatu wyświetlanego na wyświetlaczu
Naciśnij przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną wyłączone.
Jeśli do gniazd TAPE IN/OUT podłączysz nagrywarkę
MiniDisc, nagrywarkę CD lub stację dokującą RI Onkyo
współpracujące z
, lub gdy do gniazd GAME/TV podłączysz stację dokującą RI, aby
działało poprawnie,
musisz dokonać tego ustawienia.
Ustawienie to może zostać zmienione tylko przy użyciu
przycisków na odbiorniku AV.
���
�
�
���
5
������
�������������
��������������
������
����
������
�����
������
������
Uwagi:
����������
�������
�������� ���������
���
�����
������
������
������
���������
������
������
������
����������
���������
���
�������
�������
�������
�����
�����
����
�����
��
�����
�������
������������
���������
���������� ���������
���������
�������
�����
���
���
���
������
������
���
�����
����
��������
������
������
���
�����
��������� ������
������
����
������
�����������
���������
�����
������
��
�����
���
������
�������������
��������������
������
�����
�������
�����
� ����� �
�������
�������
Zazwyczaj, odbiornik AV automatycznie rozpoznaje format
sygnału. Jednakże, jeśli występują następujące problemy podczas odtwarzania materiału PCM lub DTS, możesz
ręcznie określić format sygnału jako PCM lub DTS:
Jeśli podłączysz urządzenie do więcej niż jednego wejścia
audio, tak jak odtwarzacz DVD podłączony do wejść analogowych, cyfrowych. wielokanałowych i HDMI, możesz użyć
przycisku [AUDIO SEL], aby wybrać wyjście audio, jakiego
chcesz użyć, aby słuchać z tego urządzenia
���������
n Aby umożliwić konwersję do góry sygnału kompozytowego video i S-Video dla wyjścia COMPONENT VIDEO
OUT, w ustawieniu HDMI Monitor należy wybrać ustawienie No (patrz - strona 46). Na stronie 28 znajdują
się bardziej szczegółowe informacje na temat przepływu
sygnału i konwersji do góry.
n Procedura powyższa może być również dokonana przy
użyciu przycisków [SETUP], [ENTER] i przycisków kursora na panelu przednim odbiornika AV.
�������������
����������
�������
�����
������
������
����������
HDMI: Wybierz przypisane wejście HDMI IN. Wskaźnik
HDMI pojawi się na
wyświetlaczu, (HDMI IN
musi być już przypisane do
aktualnego selektora wejścia. Patrz - strona 48).
Auto: Wybierz przypisane wejście
COAXIAL lub OPTICAL
DIGITAL IN. Wskaźnik
DIGITAL pojawi się na
wyświetlaczu,
(DIGITAL
IN musi być już przypisane do aktualnego selektora
wejścia. Patrz - strona 52).
Jeśli nie występuje sygnał
cyfrowy, użyte będzie wejście analogowe.
Multich: Wybierz wejście wielokanałowe. Wskaźnik ANALOG
pojawi się na wyświetlaczu, (Wejście wielokanałowe musi być już przypisane do aktualnego selektora wejścia. Patrz - strona 54).
Analog: Wybierz wejście analogowe. Wskaźnik ANALOG
pojawi się na wyświetlaczu.
1
���
�������
�������
�������
�����
�����
����
�����
��
�����
�������
������������
���
�����
����
��������
������
������
���
�����
��������� ������
������
����
������
�����������
���������
�����
������
��
�����
���
������
1
Naciśnij przycisk [AUDIO SEL] kilkakrotnie, aby wybrać opcję Auto.
����
�������������
��������������
������
�����
�������
�����
� ����� �
�������
Naciśnij przycisk wyboru źródła [TAPE] lub [GAME/TV], aż na
wyświetlaczu pojawi się „TAPE” lub
„GAME/TV”.
��
���������
2
���������
������
������
n Jeśli początki ścieżek źródeł PCM są obcinane, wypróbuj ustawienie PCM.
n Jeśli zniekształcone dźwięki są odtwarzane podczas
przewijania do przodu lub do tyłu płyt CD DTS, wypróbuj ustawienie DTS.
Naciśnij przycisk [AUDIO SEL] kilkakrotnie, aby wybrać wejście audio:
HDMI > Auto > Multich > Analog.
����
����
�������
Gdy wyświetlany jest komunikat
„Auto”, użyj przycisków [t]/[u],
aby wybrać:
2
PCM: Jedynie sygnały wejścia w formacie PCM są przesyłane do
wyjścia i wskaźnik PCM świeci się. Wskaźnik miga, jeśli
sygnałem wejścia nie jest
PCM.
DTS: Jedynie sygnały wejścia w formacie DTS są przesyłane do
wyjścia i wskaźnik DTS świeci się. Wskaźnik miga, jeśli
sygnałem wejścia nie jest
DTS.
Auto: (domyślne): Format jest
wykrywany automatycznie.
Jeśli nie jest obecny żaden
sygnał wejścia, używane jest
wejście wielokanałowe.
����
�������
Naciśnij i przytrzymaj przycisk [TAPE]
lub [GAME/TV] (przez około 3 sekundy), aby zmienić to ustawienie.
Powtórz ten krok, aby wybrać MD, CDR
lub DOCK.
W wypadku wejścia TAPE, ustawienie
zmienia się w następującej kolejności:
TAPE g MD g CDR g DOCK g
W wypadku wejścia GAME/TV, ustawienie zmienia się w następujący sposób:
GAME/TV fg DOCK
Uwagi:
n DOCK może zostać wybrane dla wejścia TAPE lub wejścia VIDEO 3, lecz nie dla obu jednocześnie.
70
51
Ustawienia początkowe - ciąg dalszy
Funkcje wspólne - ciąg dalszy
2
Ustawienie wejścia cyfrowego (Digital Input)
�����
��
�������
���
�������
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz „1. Input/Output Assign”, a
następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Pojawi się menu Input/Output Assign.
�������
�
�
�
����
����
�����
�
�
�
�
�
����
�����
��
�
�
�
�
�����
������
������
�����
���
��
������ ��
��������������
�����
��
�����
�
�
�
�����
3
�����������
���
���
��
�����
��
�����
������
����
���
��������
��������
�����
������
����
�
��
�
���
��
�
����
��
��
��
�� �
���
� ��
�
��
�� � �
�������
���
�����
������
������
��������
�����
�������
������������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
��������������
������
����
������
�����
������
������
4
�������� ���������
Jeśli do gniazda wejścia cyfrowego podłączysz jakieś urządzenie, musisz przypisać to urządzenie do selektora wejścia.
Przykładowo, jeśli podłączysz twój odtwarzacz CD do gniazda OPTICAL IN 2, musisz przypisać OPTICAL IN 2 do selektora wejścia CD.
���
������
�����
Przypisania domyślne:
Selektor wejścia
Wejście audio
DVD
COAX 1
1
VCR/DVR
COAX 2
CBL/SAT
COAX 3
GAME/TV
OPT 1
AUX 1
---
AUX 2
FRONT (stałe)
TAPE
---
TUNER
---
CD
OPT 2
PHONO
---
��������
��
Funkcja wyłącznika czasowego umożliwia automatyczne
wyłączenie się odbiornika AV po upływie określonego czasu.
Naciśnij
kilkakrotnie
przycisk
[SLEEP] na pilocie i wybierz czas, po
którym wyłączy się odbiornik AV.
Czas wyłącznika czasowego może
zostać ustawiony w przedziale od 90 do
10 minut w odstępach o 10 minut.
Naciśnij przycisk [DISPLAY] kilkakrotnie, aby wyświetlić następujące
dostępne informacje o płycie.
Naciśnij przycisk [RECEIVER],
następnie przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
�����
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz selektor źródła, a następnie użyj przycisków kursora [t]/[u]
i wybierz:
COAX1: Wybierz tę opcję, jeśli urządzenie video jest podłączone
do DIGITAL COAXIAL IN 1.
COAX1: Wybierz tę opcję, jeśli urządzenie video jest podłączone
do DIGITAL COAXIAL IN 2.
COAX1: Wybierz tę opcję, jeśli urządzenie video jest podłączone
do DIGITAL COAXIAL IN 3.
OPT1:
Wybierz tę opcję, jeśli urządzenie video jest podłączone
do DIGITAL OPTICAL IN 1.
OPT2:
Wybierz tę opcję, jeśli urządzenie video jest podłączone
do DIGITAL OPTICAL IN 2.
---:
Wybierz tę opcję, jeśli urządzenie jest podłączone do
wejścia analogowego
�������
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
SLEEP po ustawieniu wyłącznika czasowego. Określony czas będzie wyświetlany na wyświetlaczu, po czym zostanie przywrócone wyświetlanie poprzedniego komunikatu.
�������
Zazwyczaj, można wyświetlać następujące informacje:
Wskaźnik SLEEP
������������������
���
�����
����
�����
�����
���
���
�
�
����
�
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz „4. Digital Input”, a następnie
naciśnij przycisk [ENTER].
Pojawi się menu Digital Input.
Wyświetlanie informacji o źródle
Możesz wyświetlać informacje o aktualnie wyświetlanym źródle.
�����
��
�����
�������
Używanie wyłącznika czasowego (sleep timer)
Źródło wejścia
Tryb
odtwarzania
Aby anulować funkcję wyłącznika czasowego, naciśnij kilkakrotnie przycisk [SLEEP], aż zgaśnie wskaźnik SLEEP.
Aby sprawdzić czas pozostały do wyłączenia urządzenia, naciśnij przycisk [SLEEP]. Pamiętaj o tym, że naciśnięcie przycisku [SLEEP] podczas wyświetlania czasu
pozostałego do wyłączenia się urządzenia spowoduje
skrócenie tego czasu o 10 minut.
Format sygnału
Częstotliwość
próbkowania
*
Używanie słuchawek
W celu słuchania w warunkach prywatności, możesz podłączyć słuchawki stereofoniczne (wtyk 1/4-calowy) do
gniazd PHONES odbiornika AV.
����������
�������
�����
������
������
����������
���������
������
������
���
�����
��
���
������
Uwagi:
n Zawsze zmniejszaj poziom głośności, zanim podłączysz słuchawki.
n Głośniki są wyłączone, gdy do gniazda PHONES podłączone są słuchawki (głośniki drugiej strefy - Zone 2
nie są wyłączone).
n Gdy podłączysz słuchawki, tryb odtwarzania zmienia
się na Stereo, chyba że jest już ustawiony na Mono,
Stereo, Direct lub Pure Audio.
a
���
52
69
Jeśli sygnał wejścia jest analogowy, nie wyświetlane są
żadne informacje o formacie. Jeśli sygnałem wejścia
jest PCM, wyświetlana jest częstotliwość próbkowania.
Jeśli sygnał wejścia jest cyfrowy lecz nie jest nim PCM,
wyświetlany jest format sygnału. W wypadku niektórych
sygnałów cyfrowych wejścia, włączając PCM wielokanałowy, wyświetlana będzie częstotliwość próbkowania
i format sygnału. Informacje wyświetlane są przez około
trzy sekundy, a następnie wyświetlana jest poprzednio
wyświetlana informacja.
Funkcje wspólne
Ustawienia początkowe - ciąg dalszy
Regulowanie poziomów głośników
����
�������
����
�����
�
�
�
�
����
�����
��
�
�
�
�
�����
�����
������
���
��
������ ��
��������������
Możesz wyregulować poziom poszczególnych głośników
podczas odtwarzania. Regulacje te mają zastosowanie
tymczasowe i są anulowane po przełączeniu odbiornika
AV w tryb czuwania.
������
��
Naciśnij
najpierw
przycisk
[RECEIVER]
�����
�
�
�
�����
�����������
���
���
��
�����
�����
��
������
��������
����
���
��������
�����
������
������
�
��
������
�����
���
�
�
���
�
�����
��
�
��
����
��
�������
���
�����
����
�����
��
� ��
�� �
�
��
�� � �
���
�������
������
������
���
������
��������
Uwagi:
n Nie można użyć tej funkcji, gdy odbiornik AV jest wyciszony.
n Głośniki, dla których w konfiguracji głośników wybrano
opcję No lub None nie mogą być wyregulowane.
��������������
������
�����
Naciśnij przycisk [RECEIVER], a
następnie przycisk [CH SEL], aby
wybrać poszczególne głośniki, a
następnie użyj przycisków [LEVEL-]
i [LEVEL+] i wyreguluj poziom głośności.
Możesz wyregulować poziom głośności
poszczególnych głośników w przedziale
od -12 dB do +12 dB (-15 dB do +12 dB
w wypadku subwoofera).
������
����
������
�����
������
������
���
������
���������
������
������
������
���������
�������
�����
���
���
���
�������� ���������
���������
���������� ���������
5
��
Używanie przycisku DIGITAL INPUT
Naciśnij przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną wyłączone.
Wejścia cyfrowe mogą również być przypisane do selektorów wejścia przy użyciu przycisku [DIGITAL INPUT] na
panelu przednim odbiornika AV.
���
�
Uwagi:
�������������
n Jedynie FRONT może zostać przypisane do selektora wejścia AUX 2.
n Selektor źródła TUNER nie może być przypisany, jako
że przypisana mu jest stała opcja „---”.
n Gdy HDMI IN jest przypisane do selektora źródła w
ustawieniu „HDMI Video” na stronie 48, to przypisanie
wejścia jest automatycznie ustawiane na to samo HDMI
IN. A poza zwykłymi wejściami (tzn. COAX1, COAX2
itp.) możesz również wybrać wejścia HDMI.
n Procedura powyższa może być również dokonana przy
użyciu przycisków [SETUP], [ENTER] i przycisków kursora na panelu przednim odbiornika AV.
����������
�������
�����
������
������
����������
���
�������
�������
�������
�����
�����
����
�����
��
�����
�������
������������
���
�����
����
��������
������
������
���
�����
��������� ������
������
����
������
�����������
���������
�����
������
��
�����
���
�������������
������
��������������
������
�����
�������
�����
� ����� �
�������
����
1
g Słuchawki
Gdy podłączone są słuchawki, możesz wyregulować
poziom każdego z głośniczków słuchawek w przedziale
od -12 dB do +12 dB.
�������
���������
������
������
Naciśnij przycisk wyboru wejścia
dla selektora wejścia, które chcesz
przypisać.
���
�������
�������
�������
�����
�����
����
�����
��
�����
�������������
����������
2
�������
������
������
����������
���������
���
�������
�������
�������
�����
����
�����
�����
��
�����
�������
������������
������
���
�����
����
��������
������
������
���
������
������
������
������
����
������
�����������
���������
�����
Naciśnij przycisk [DIGITAL INPUT].
Wyświetlone zostanie aktualne przypisanie.
������
�����
������
������
�������������
��������������
������
�����
������
�������
�����
� ����� �
Ustawienia te są zachowywane po przełączeniu odbiornika AV w tryb czuwania.
�������
�������������
�������
3
Wyciszanie odbiornika AV
Ustawianie jasności wyświetlacza
Możesz czasowo wyłączyć dźwięk odbiornika AV.
Możesz ustawić jasność wyświetlacza.
Pilot
�������
Naciśnij przycisk [RECEIVER], a
następnie przycisk [DIMMER] na
pilocie kilkakrotnie i wybierz jedno
z dostępnych ustawień: ściemniony, bardziej ściemniony, normalna
jasność.
������
�������������
Naciśnij przycisk [RECEIVER], a następnie przycisk [MUTING] na pilocie.
Dźwięk zostanie wyłączony. Na wy-świetlaczu będzie migać wskaźnik [MUTING].
Odbiornik AV
Aby wznowić odtwarzanie dźwięku, naciśnij ponownie
przycisk [MUTING] na pilocie lub wyreguluj poziom głośności. Funkcja ta jest również anulowana po przełączeniu
odbiornika AV w tryb czuwania.
Wskazówka:
Możesz wybrać poziom, do jakiego zostaje wyciszony dźwięk w ustawieniu preferencji Muting Level (patrz
- strona 96).
������
68
53
Naciśnij przycisk [DIGITAL INPUT] kilkakrotnie, aby wybrać opcję.
Dostępne opcje są takie same jak w
menu Digital Input. Zapoznaj się z krokiem 4 na stronie 52.
Ustawienia początkowe - ciąg dalszy
Słuchanie radia - ciąg dalszy
3
Ustawienie wejścia analogowego
�����
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz „5. Analog Input”, a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Pojawi się menu Analog Input.
Wybór zapisanych stacji i kanałów
Zapisywanie stacji radiowych AM i FM
������
����
�
��
�������
�������
�������������
�����
�
�
�
�
�������
����
����
�����
�
�
�
�
����
�����
�
�
�
�
�����
��
������ ��
��������������
�
�
�
����
�������
�����
�
�����
����������
���������
���
�������
�������
������
������
������
���
�����
����
��������
������
���
�����
�
�����
�����
����������
���������
���
�������
�������
�������
�����
�����
����
�����
��
�����
�������
��
������������
������
������
���
�����
����
��������
������
������
���
�����
��������� ������
������
����
������
�������������
������
��������������
��
�������������
��������������
�����������
���������
�
�����
�������
�����
� ����� �
�
���
�����
�����
��
�
����
���
����
���
���
�
�
��
�
����
��
��
�� �
���
�����
���
�����
��
� ��
�
��������
������
����
������
�����
������
������
5
������
��
� ����� �
�������
�����
1
���
Naciśnij przycisk [RECEIVER],
następnie przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
������
4
������
���
�
Naciśnij przycisk [MEMORY].
Wskaźnik MEMORY pojawia się na wyświetlaczu i zacznie migać numer kanału
���
�����
�
��
��
�� �
���
� ��
�
��
�� � �
�������
Gdy wskaźnik MEMORY jest wyświetlany (przez około 8 sekund), użyj
przycisków PRESET [t]/[u] i wybierz
numer pamięci od 1 do 40.
������
Aby wybrać stację radiową zapisaną w pamięci urządzenia, użyj przycisków PRESET [t]/[u] lub przycisków
CH [+/-] na pilocie.
������
Uwagi:
a
��
����
��
3
n Aby słuchać z urządzenia podłączonego do wejścia
wielokanałowego, naciskaj kolejno przycisk [AUDIO
SEL], aby wybrać Multich (patrz - strona 70).
n Po dokonaniu przypisania do selektora źródła, użyj
przycisku [AUDIO SEL], aby wybrać wejście wielokanałowe (patrz - strona 70).
n Procedura powyższa może być również dokonana przy
użyciu przycisków [SETUP], [ENTER] i przycisków kursora na panelu przednim odbiornika AV.
�����
�
���
����
�����
���
������
��������
�
������
Wyszukaj stację radiową AM lub FM,
którą chcesz zaprogramować.
2
��������
����
������
Naciśnij przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną wyłączone.
�������� ���������
�����
�
��
������
Jeśli podłączysz urządzenie do analogowego wejścia wielokanałowego odbiornika AV, musisz przypisać to wejście
do selektora wejścia. Przykładowo, jeśli podłączysz twój
odtwarzacz DVD do wejścia MULTI CH, musisz przypisać
je do selektora źródła DVD.
��������
�����
�����
��
���
Możesz zapisać do 40 ulubionych stacji AM i FM.
������
��������������
1
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz przycisk wyboru źródła.
Możesz przypisać wejście wielokanałowe do następujących selektorów
wejścia: DVD, VCR/DVR, CBL/SAT,
GAME/TV, AUX 1, AUX 2, TAPE, CD
lub PHONO.
��
�� � �
�������
���
�
�����
����
�����
����
��������
��������
������
�
���
�������
�����
�
���
��
4
�����
������
�
��
��
������
�
��
�������
�����������
�����������
���
�����������
���
�����
���������
�������
��
�����
�
������
�����
������
�����
�����
������
������
�����
�
������
�����
���
��
������������
������
������
����
��
������ ��
��������������
������
������
�����
�
�����
���
�
����
������
��������� ������
���
�����
�
��
�����
�
�������������
�
����
�����
�������
������
�����
��
�
����
�������
������
���
�������
������
�����
��
������
�����
�������
������
����������
���������
���
�������
�����������������
��
�������
�������
�����
����������
���
��
�
��
����
�����
�
Naciśnij ponownie przycisk
[MEMORY], aby zapisać stację.
Stacja zostanie zapisanA i numer pamięci przestanie migać.
Powtórz tę procedurę, aby zapisać
wszystkie twoje ulubione stacje radiowe.
Kasowanie zapisanych stacji i kanałów
�
�������������
����������
��
�������
�����
���
������
������
����������
���������
���
�������
�������
�������
�����
�����
����
�����
��
�����
�������
������������
������
������
���
�����
����
��������
������
������
���
�����
��������� ������
������
����
������
�����������
���������
�����
������
��
�����
���
������
2
�����
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz „1. Input/Output Assign”, a
następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Pojawi się menu Input/Output Assign.
1
2
�����
67
��������������
������
�����
�������
�����
� ����� �
�������
Wybierz stację radiową zapisaną w
pamięci urządzenia.
Zapoznaj się z poprzednią częścią.
������
������
����
�����
54
�������������
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
[MEMORY] i naciśnij przycisk
[TUNING MODE].
Stacja radiowa zostanie skasowana a jej
numer zniknie z wyświetlacza.
Słuchanie radia - ciąg dalszy
Ustawienia początkowe - ciąg dalszy
4
Wyświetlanie tekstu radiowego (RT)
���������
Aby rozpocząć wyszukiwanie, naciśnij przycisk [ENTER].
Odbiornik AV rozpoczyna wyszukiwanie
i, gdy natrafi na stację nadającą wybrany przez ciebie typ programu, wyszukanie zostanie zatrzymane na chwilę, po
czym zostanie wznowione.
�����
�������������
����������
�������
�����
������
������
����������
���������
���
�������
�������
�������
�����
����
�����
�����
��
�����
�������
5
������������
������
������
���
�����
����
��������
������
������
���
�����
��������� ������
������
����
������
�����������
���������
�����
������
��
�����
���
�������������
������
��������������
�������
�����
������
�����
� ����� �
�������
Gdy zostanie wyszukana odpowiadająca ci stacja, naciśnij przycisk [ENTER]
Jeśli nie zostanie wyszukana żadna stacja, zostanie wyświetlony komunikat „Not
Found”.
�����
Gdy odbierana jest stacja radiowa RDS nadająca tekst
radiowy, tekst ten może być wyświetlany.
1
Naciśnij jeden raz przycisk [RT/PTY/
TP].
Informacje RT przewijane są na wyświetlaczu.
���������
Słuchanie informacji o ruchu drogowym (TP)
�
�
�������������
����������
Uwagi:
n Na wyświetlaczu może się pojawić komunikat „Waiting”,
gdy odbiornik AV oczekuje na odbiór informacji RT.
n Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „No Text
Data”, oznacza to, że nie jest dostępna żadna informacja RT.
�������
�����
������
������
����������
���������
���
�������
�������
�������
�����
����
�����
�����
��
�����
�������
������������
������
������
���
�����
����
��������
������
������
���
�����
��������� ������
������
����
������
�����������
���������
�����
������
��
�����
���
������
�������������
��������������
������
�����
�������
�����
� ����� �
�������
�
Możesz wyszukać stację radiową nadającą informacje o
ruchu drogowym.
Wyszukiwanie stacji radiowych według kryterium ich typu (PTY)
�
� �
����
Używanie Audyssey MultEQ XT
Automatyczne ustawienia głośnikowe
(Audyssey MultEQ XT)
Uwagi:
n Jeśli impedancja któregoś z twoich głośników wynosi 4 omy, zmień ustawienie Speaker Impedance,
zanim przystąpisz do automatycznych ustawień
głośnikowych (patrz - strona 45).
n Jeśli odbiornik AV był wcześniej wyciszony, wyciszenie zostanie wyłączone, gdy rozpoczną się automatyczne ustawienia odsłuchowe.
n Automatyczne ustawienia głośnikowe nie mogą być
dokonywane, gdy podłączone są słuchawki.
n Dokonanie automatycznych ustawień głośnikowych w trzech punktach zajmuje około 15 minut.
Całkowity czas dokonywania pomiarów różni się w
zależności od ilości i pozycji głośników.
n Nie odłączaj mikrofonu ustawień głośnikowych
podczas automatycznych ustawień głośnikowych,
chyba że chcesz anulować ustawienia.
n Nie podłączaj ani nie odłączaj żadnych głośników
podczas dokonywania automatycznych ustawień
głośnikowych.
Dzięki dołączonemu mikrofonowi ustawień głośnikowych,
funkcja Audyssey MultEQ XT umożliwia obliczenie ilości
podłączonych głośników, ich rozmiary, częstotliwości przekierowania i odległości pomiędzy poszczególnymi głośnikami a pozycją odsłuchową oraz automatyczne obliczenie
optymalnych ustawień głośnikowych dla twojego otoczenia odsłuchowego.
Zanim zastosujesz tę funkcję, podłącz i ustaw wszystkie głośniki.
Punkty pomiarowe
W celu stworzenia obszaru odsłuchowego, w którym
kilka osób może korzystać z kina domowego jednocześnie, funkcja Audyssey MultEQ XT dokonuje pomiarów w maksymalnie ośmiu pozycjach w obrębie obszaru odsłuchowego.
g Pierwszy punkt pomiarowy
Jest to centralny punkt pomiarowy obszaru odsłuchowego lub pozycja odsłuchowa, jeśli dokonujesz pomiarów jedynie dla jednej osoby.
g Drugi - ósmy punkt pomiarowy
Są to inne pozycje odsłuchowe (tzn. miejsca, w których
będą siedzieli inni słuchacze). Możesz dokonać pomiarów w maksymalnie ośmiu punktach.
Poniżej przedstawione są typowe przykłady typowych
ustawień miejsc odsłuchowych.
Wybierz to, które jest najbliższe twojemu i ustaw odpowiednio mikrofon, gdy zostaniesz do tego wezwany.
�
�������������
����������
1
�������������
Naciśnij przycisk wyboru
[TUNER] i wybierz pasmo FM.
źródła
�������
�����
������
��
��
������
��
����������
���������
���
�������
�������
�������
�����
����
�����
�����
��
�����
�������
����������
������������
������
�������
������
���
�����
����
��������
������
������
���
�����
��������� ������
������
����
��
���������
���
�������
�������
�������
�����
����
�����
�����
��
�����
2
�������
������������
������
���
�����
����
��������
������
���
�����
������
������
��������� ������ ����
������
�����������
���������
�����
������
��
�����
���
������
�������������
��������������
������
�����
�������
�����
� ����� �
�������
���������
Możesz wyszukać stację radiową według kryterium jej typu.
1
Naciśnij przycisk wyboru źródła
[TUNER] i wybierz pasmo FM.
�����
2
���������
3
������
�����
���
������
������
Naciśnij dwukrotnie przycisk [RT/
PTY/TP].
Na wyświetlaczu pojawi się typ aktualnie
odbieranego programu.
�����
Użyj przycisków PRESET [t]/[u] i
wybierz typ programu, jakiego chcesz
słuchać.
Zapoznaj się z tabelą na stronie 65.
Naciśnij trzykrotnie przycisk [RT/
PTY/TP].
Jeśli aktualnie odbierana stacja radiowa nadaje informacje o ruchu drogowym (TP), komunikat „[TP]” pojawi się na
wyświetlaczu, a informacje o ruchu drogowym będą odbierane, gdy stacja ta
będzie je nadawać. Jeśli na wyświetlaczu
pojawi się komunikat „TP” bez kwadratowych nawiasów, oznacza to, że stacja nie
nadaje informacji o ruchu drogowym.
�������������
��������������
����
��
Aby wyszukać stację radiową nadającą
informacje o ruchu drogowym, naciśnij
przycisk [ENTER].
Odbiornik AV rozpoczyna wyszukiwanie stacji radiowej nadającej informacje o ruchu
drogowym.
Jeśli nie zostanie wyszukana żadna stacja, zostanie wyświetlony komunikat „Not
Found”.
�������
�����
������
� ����� �
�������
��
�����
��
��
��
���
�������
�������
�
�
�
�
�������
����
����
�����
�
�
�
�
����
�����
�
�
��
�
������
�����
���
�
������
�����
��
������ ��
��������������
��
�����
�
�
�����
�����������
��
��
���
���
��
�����
��
�����
������
��
����
���
��������
��������
�����
������
�����
�
��
�
���
�
���
�
�
��
�
� : obszar odsłuchowy
���
�����
����
�����
����
��
��
��
�� �
���
� ��
�
��
�� � �
�������
������
� : pozycja odsłuchowa
���
66
�����
���������
�������
�
3
�����������
���������
������
�����
������
����������
������
�����
�����
������
55
��������
������
Ustawienia początkowe - ciąg dalszy
1
Słuchanie radia - ciąg dalszy
Włącz odbiornik AV i podłączony
telewizor.
Wybierz w telewizorze wejście, do którego jest podłączony odbiornik AV.
4
Wyniki wykrytego głośnika pojawią
się na ekranie.
�����
����������������������������
��������
��������������������������������
2
���������
�����
����������������������������
��������
������������������������������������
Wyświetlacz
NONE
Wiadomości
NEWS
�����
������
�������
Wydarzenia bieżące
AFFAIRS
Informacje
INFO
„Yes” oznacza, ze głośnik został wykryty. „No” oznacza, że głośnik nie został
wykryty.
Sport
SPORT
Oświata
EDUCATE
Słuchowiska
DRAMA
Kultura
CULTURE
Nauka i technika
SCIENCE
Różne
VARIED
Muzyka pop
POP M
Muzyka rockowa
ROCK M
Muzyka w środku drogi
EASY M
Lekka muzyka klasyczne
LIGHT M
Muzyka poważna klasyczna
CLASSIC
Inne rodzaje muzyki
OTHER M
Pogoda
WEATHER
Finanse
FINANCE
Programy dla dzieci
CHILDREN
Sprawy społeczne
SOCIAL
Programy religijne
RELIGION
Telefon przychodzący
PHONE IN
Podróże
TRAVEL
Rozrywka
LEISURE
Jazz
JAZZ
Muzyka country
COUNTRY
Muzyka narodów
NATION M
Stare przeboje
OLDIES
Muzyka folkowa
FOLK M
Dokumentalistyka
DOCUMENT
Alarm testowy
TEST
Alarm
ALARM
Jeśli zgadzasz się z wynikami, użyj
przycisków kursora [p]/[q] i wybierz
opcję Next, a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Dostępne są następujące opcje:
Next:
Przejście do następnego kroku.
Retry:
Powrót do kroku 2 i ponowna próba.
Cancel:
Wyłączenie automatycznych ustawień głośnikowych.
Uwagi:
n Sprawdź, czy mikrofon znajduje się
w pozycji horyzontalnej.
n Jeśli pomiędzy mikrofonem a którymkolwiek z głośników jest jakaś
przeszkoda, automatyczne ustawienia nie będą dokonane poprawnie.
Przygotuj pomieszczenie tak, jak
chcesz, żeby ono wyglądało podczas odtwarzania DVD.
n Usytuowanie mikrofonu najbliżej
pozycji, w której będą się zazwyczaj
znajdowały twoje uszy da najlepszy
rezultat. Możesz wyregulować wysokość mikrofonu przy użyciu trójnogu
lub stołu o regulowanej wysokości.
3
5
Ekran wyświetli następujący komunikat.
����������������������������
��������
��������������������������������
���������������������������������
���������������������������
Naciśnij przycisk [ENTER].
����������������������������
Przemieść mikrofon ustawień głośnikowych w następną pozycję pomiarową (patrz - strona 55), a następnie
naciśnij przycisk [ENTER].
Funkcja Audyssey MultEQ XT dokonuje następnych pomiarów. Zajmie to
kilka minut.
��������
���������������������������
�����������������������
����������������������
����������������������������
Tony testowe będą odtwarzane przez
poszczególne głośniki kolejno, a funkcja
Audyssey MultEQ XT będzie określała,
które głośniki są podłączone. Zajmie to
kilka minut.
Uwaga:
Jeśli dźwięk zewnętrzny zostanie odebrany przez mikrofon, ustawienia automatyczne mogą nie być dokonane poprawnie. Zachowaj ciszę podczas ustawień.
��������
���������������������������
�����������������������
����������������������
6
56
Typologia programów RDS (PTY)
Brak
������������������������������������
��������������������������
Odbiór stacji RDS jest możliwy na tych obszarach, na których programy radiowe są nadawane w systemie RDS.
Gdy odbierana jest stacja radiowa RDS, pojawia się
wskaźnik RDS.
Wskaźnik RDS
Typ
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
Ustaw mikrofon ustawień w pierwszej pozycji pomiarowej i podłącz go
do gniazda SETUP MIC.
Używanie RDS (poza modelem
północnoamerykańskim)
Co to jest RDS?
RDS to skrót od Radio Data System czyli Radiowego
Systemu Przesyłania Danych. RDS został opracowany
w ramach prac Europejskiej Unii Radiofonicznej (EBU)
i jest dostępny w większości krajów Europy. Wiele stacji radiowych nadaje sygnał RDS, który dostarcza wielu
dodatkowych, użytecznych informacji. RDS przekazuje
wiele rodzajów informacji, co pozwala np. na wybór stacji
według kryterium typu programu, jaki emituje dana stacja
(np. informacje, sport, rock itp.).
Odbiornik AV odbiera cztery typy informacji RDS:
PS (Programme Service - usługa programu)
Gdy odbierana jest stacja radiowa RDS nadająca sygnał
PS, wyświetlana będzie nazwa stacji. Naciśnięcie przycisku [DISPLAY] spowoduje wyświetlenie przez 3 sekundy
częstotliwości odbieranej stacji.
RT (Radio Text- tekst radiowy)
Gdy odbierana jest stacja radiowa RDS nadająca informacje RT, na wyświetlaczu będzie wyświetlany przekaz tekstowy (patrz - strona 66).
PTY: Typ programu
Gdy odbierana jest stacja radiowa RDS nadająca informacje PTY, informacje o rodzaju programu według typologii
przedstawionej obok będą wyświetlane na wyświetlaczu
(patrz - strona 66).
TP (Traffic Program - informacje o ruchu drogowym)
Funkcja ta umożliwia wyszukanie stacji radiowej RDS
nadającej informacje o ruchu drogowym (patrz - strona 66).
Uwagi:
n Może się zdarzyć, że symbole wyświetlane na wyświetlaczu odbiornika AV w przekazie RDS będą się częściowo różnić od symboli nadawanych przez stację RDS. Gdy odbiornik AV odbiera symbole, których
nie może wyświetlić, na wyświetlaczu mogą pojawić
się nietypowe znaki, co nie stanowi jednak wadliwego
działania urządzenia.
n Jeśli sygnał ze stacji RDS jest słaby, odbiór danych
RDS może być przerywany lub może nie nastąpić
wcale.
Gdy zostaniesz wezwany, ustaw mikrofon ustawień w następnej pozycji i
powtórz krok 5.
65
Słuchanie radia - ciąg dalszy
Ustawienia początkowe - ciąg dalszy
g Wyszukiwanie stacji radiowych poprzez wprowadzanie ich częstotliwości
Możesz wyszukać stację AM i FM wprowadzając bezpośrednio odpowiednią częstotliwość.
7
Wyświetlanie informacji o radiu AM/FM
Review SP Distance: Przegląd ustawień odległości głośnikowych
(patrz - „Przeglądanie wyników” na stronie 59).
Review SP Level: Przegląd ustawień
poziomów głośności głośników (patrz - „Przeglądanie
wyników” na stronie 59).
Cancel: Wyłączenie automatycznych
ustawień głośnikowych.
Po dokonaniu szóstego i siódmego
pomiaru, na ekranie pojawi się następujący komunikat.
�������
�����
����������������������������
��������
�������������
�������������������������������������
������������������������������������
�������������
����������
�������
��
�������
���
�������
�������
�
�
�
�
����
�����
��
������
�����
Przyciski
numeryczne
����
�����
�
�
�
�
����
�����
��
�
�
�
�
�����
�������
�����
������
���
��
������ ��
��������������
������
����������
������
��
�
�
�
1
�����
��
�����
����
���
���
��
���
��������
Pasmo
a
2
���
�������
�������
�
�
�
����
����
�
�
�
����
�����
��
�
�
�
�
��
�����
�����
������������������
�������
Częstotliwość
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz opcję, a następnie naciśnij
przycisk [ENTER].
Next: Wybierz tę opcję, jeśli chcesz
dokonać pomiaru w innej pozycji odsłuchowej. Po dokonaniu ósmego pomiaru, procedura przechodzi automatycznie do
kroku 8.
Finish (Calculate): Wybierz tę opcję,
jeśli nie chcesz dokonać pomiaru w żadnej następnej pozycji
odsłuchowej i jesteś gotowy do
obliczenia rezultatów w kroku 8.
Nr kanału
Uwaga:
(Dokładny wygląd wyświetlacza różni się
w zależności od kraju).
���
�����
Tryb odtwarzania
�����
�����
����
�������
������
�������
�����
�
Naciśnij przycisk [RECEIVER],
następnie przycisk [D TUN].
Zamiga przycisk [RECEIVER].
��������
�����
�����
��
1
��������
��������
�������
Naciskaj
kilkakrotnie
przycisk
[DISPLAY], aby wyświetlać kolejne
dostępne informacje.
������
������
�������
�����
�����
��
�������
�����
�����������
���
���
������������
�����
���
���������
10
Jeśli wybierzesz opcję „Save”, wyniki
zostaną zapisane i pojawi się następujący komunikat.
����������������������������
�������������������������
11
Odłącz mikrofon ustawień głośnikowych.
����������������������������
8
Po dokonaniu pomiarów, na ekranie
pojawi się następujący komunikat.
n Jeśli wybierzesz stację radiową z przypisaną nazwą,
nazwa ta pojawi się zamiast pasma i częstotliwości.
����������������������������
��������
��������
��������������������������������
��������
����������������������������
W ciągu 8 sekund, użyj przycisków
numerycznych i wprowadź częstotliwość stacji radiowej.
Przykładowo, aby wprowadzić częstotliwość 87,5 (FM), naciśnij 8, 7, 5.
Uwagi:
Po dokonaniu obliczeń, na ekranie
pojawi się następujący komunikat.
9
Uwaga: Gdy przycisk [RECEIVER]
miga, źródło wejścia nie może zostać
zmienione przy użyciu pilota.
n Po dokonaniu automatycznych ustawień głośnikowych,
dla ustawienia Equalizer (strona 74) zostanie wybrana
opcja „Audyssey”.
n Możesz wyłączyć automatyczne ustawienia głośnikowe
w którymkolwiek momencie przedstawionej procedury,
odłączając po prostu mikrofon ustawień.
�����
����������������������������
��������
Komunikat o błędzie
������
������������������
��������������������
�����������������
��������
Podczas dokonywania automatycznych ustawień głośnikowych, pojawić się może jeden z następujących komunikatów:
�����
q Ambient noise is too high
����������������������������
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz opcję, a następnie naciśnij
przycisk [ENTER].
Save: Zapisanie obliczonych ustawień i wyjście z automatycznych ustawień głośnikowych.
Review SP Config: Przegląd ustawień konfiguracji głośnikowych (patrz - „Przeglądanie
wyników” na stronie 59).
64
��������
��������������������������������
������
�������
Komunikat ten pojawia się, jeśli hałas otoczenia jest
zbyt głośny i pomiary nie mogą być dokonane poprawnie. Usuń źródło hałasu i spróbuj ponownie.
57
Słuchanie radia
Ustawienia początkowe - ciąg dalszy
q Speaker Detect Errors
����������������������������
����������������������������
��������
��������
g Ręczne wyszukiwanie stacji radiowych
Słuchanie stacji radiowych AM/FM
1
���������������������������������
���������������������������������
�����������
������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
������
�������
������
�������
2
�����
������
Wystąpił problem z głośnikiem. Głośnik może być
uszkodzony lub subwoofer może emitować zbyt głośny dźwięk.
����������
���������
���
�����
����
�������
��������
�������
������
�������
�����
�����
����
������
���
�����
��������� ������
������
����
�����
������
�����
��
������
�������
�����������
���������
�����
������
�����
���
�������������
��������������
������
�����
�������
�����
� ����� �
�������
������
���������������������������������
�����������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
������
�������
������
�������
�����
Wbudowany tuner umożliwia słuchanie stacji radiowych
AM i FM. Możesz zapisać stacje radiowe w pamięci urządzenia w celu łatwiejszego ich wyszukiwania.
1
�����
q Writing Error
����������������������������
W wypadku modelu północnoamerykańskiego częstotliwość FM zmienia się o 0,2 MHz, a częstotliwość AM zmienia się o 10 kHz. W wypadku innych modeli częstotliwość
FM zmienia się o 0,05 MHz a, częstotliwość AM zmienia
się o 9 kHz. W ręcznym trybie wyszukiwania stacje FM
będą odbierane monofonicznie.
Użyj
przycisku
wyboru
źródła
[TUNER] i wybierz AM lub FM.
W niniejszym przykładzie, zostało
wybrane pasmo FM.
Częstotliwość
Pasmo
Wyszukiwanie stacji radiowej FM o słabym sygnale
Jeśli sygnał stereofonicznej stacji radiowej FM jest słaby,
dobry odbiór takiej stacji może się okazać niemożliwy. W
takim wypadku, przełącz w tryb ręczny wyszukiwania i
odbieraj tę stację monofonicznie.
��������
��������
���������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
������
�������
Wyszukiwanie stacji radiowych AM/FM
Komunikat ten pojawia się, gdy nie udaje się zapisywanie.
Spróbuj zapisać ponownie lub anuluj automatyczne
ustawienia głośnikowe.
Jeśli komunikat ten pojawi się po 2 lub 3 próbach,
odbiornik AV najprawdopodobniej działa wadliwie.
Skontaktuj się z serwisem Onkyo.
Jeden z głośników surround nie został wykryty.
����������������������������
(Dokładny wygląd wyświetlacza różni się
w zależności od kraju).
��������������������������
������
�������
��������
���������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
������
�������
g Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych
1
������
����
2
������
Naciśnij przycisk [TUNING MODE],
aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik AUTO.
Naciśnij przyciski [p]/[q].
Wyszukiwanie kończy się po znalezieniu
stacji radiowej.
Głośniki tylne surround zostały wykryte lecz głośniki
surround nie zostały wykryte.
������
����������������������������
��������
���������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
Gdy zostanie wyszukana stacja radiowa, pojawia się również wskaźnik TUNED. Gdy odbierana jest stacja radiowa
FM, pojawia się wskaźnik FM STEREO tak, jak to przedstawiono na ilustracji.
������
�������
�����
����
Prawy głośnik tylny surround został wykryty lecz nie
został wykryty lewy głośnik tylny surround.
���������
58
Naciśnij i przytrzymaj przyciski
TUNING [p]/[q].
Częstotliwość przestaje się zmieniać,
gdy zwolnisz przycisk.
Naciskaj przycisk kolejno, aby zmieniać
częstotliwość o jeden odstęp na raz.
��������
Została wykryta różna ilość głośników.
Jeden z głośników przednich nie został wykryty.
����������������������������
���
������������
������
������
������
��������
����������������������������
������
��
����������������������������
Naciśnij przycisk [TUNING MODE], aż
zniknie wskaźnik AUTO.
�������������
����������
�������
Komunikat ten pojawia się, gdy głośnik nie zostaje
wykryty. „No” oznacza, że żaden głośnik nie został
wykryty. Sprawdź połączenia głośnikowe i spróbuj
podobnie lub anuluj automatyczne ustawienia głośnikowe.
������
����
63
Odtwarzanie z urządzeń AV
Ustawienia początkowe - ciąg dalszy
Funkcje podstawowe odbiornika AV
Ręczna zmiana ustawień głośnikowych
Przeglądanie wyników
�����
��
�������
��
W pewnych sytuacjach, pomiary dokonane przy użyciu
automatycznych ustawień głośnikowych nie dają odpowiednich wyników. Jeśli ponowne dokonanie automatycznych ustawień głośnikowych również nie da odpowiednich
rezultatów, musisz dokonać ustawień głośnikowych ręcznie (patrz - strony 86 - 91).
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz ustawienia, które chcesz
sprawdzić, a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
�����
�
���
�������������
�
�������
�������
�
�
�
�
�������
����
����
�����
�
�
�
�
����
�����
��
�
�
�
����������
������
�����
���
�������
�
������
�����
������
�����
��
������ ��
��������������
�����
������
����������������������������
��
��������
Uwagi:
�������
�������������������
���������������������
������������������
���������
n W wypadku głośników z certyfikatem THX, zalecana
jest częstotliwość 80 HZ (THX). Jeśli zastosujesz automatyczne ustawienia głośnikowe, powinieneś wybrać
ręcznie opcję 80 Hz (THX) dla każdego głośnika z certyfikatem THX (patrz - strona 86).
n Z powodu złożoności dźwięków niskich częstotliwości i
interakcji z pomieszczeniem, THX zaleca, aby dokonać
ustawień poziomu i odległości głośników ręcznie.
�����
����������
���������
���
�������
�������
�������
�����
�����
����
�����
��
�����
�
�������
�
�
�����
������������
�����������
���
���
��
�����
������
��
�����
����
���
��������
��������
��
�
���
��
���
�
�
��
����
��
���
�����
����
�����
�
��
��
�� �
���
�
�
�� �
������
Użyj przycisków wyboru źródła wejścia odbiornika AV.
���
�������
�������
�������
�����
�����
����
�����
��
�����
Aby wybrać źródło wejścia przy użyciu przycisków pilota zdalnego sterowania,
naciśnij przycisk REMOTE MODE [RECEIVER], a następnie naciśnij przyciski
INPUT SELECTOR.
Pilot
Odbiornik AV
��������
���
�������
�������
�
�
�
�������
����
����
�
�
�
����
�����
��
�
�
�
Pilot
�������������
Aby wyregulować poziom głośności, użyj pokrętła MASTER VOLUME lub przycisku [VOL] na pilocie.
W związku z tym że odbiornik AV został opracowany do kina domowego, charakteryzuje
się on dużym zakresem głośności, co umożliwia precyzyjną jej regulację. Poziom głośności może zostać ustawiony w zakresie od -∞ dB, -81,5 dB, -81 dB do +18,0 dB.
���
4
������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
Review SP Distance:
Przegląd ustawień odległości głośnikowych.
��������
�����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
Rozpocznij odtwarzanie z wybranego urządzenia źródłowego.
Aby oglądać DVD lub inne źródło video na ekranie twojego telewizora, wybierz wejście
video podłączone do gniazda COMPONENT VIDEO OUT, HDMI OUT lub MONITOR
OUT odbiornika AV.
W wypadku niektórych odtwarzaczy DVD, może się okazać konieczne włączenie wyjścia
cyfrowego audio lub wyjścia HDMI audio.
Odbiornik AV
Jeśli używasz subwoofera aktywnego, ze względu na
to, ze odtwarza on dźwięki bardzo niskich częstotliwości i jest zazwyczaj nisko usytuowany, może on nie być
wykryty w automatycznych ustawieniach głośnikowych.
W takim wypadku, zwiększ poziom głośności subwoofera,
wybierz wyższe ustawienie częstotliwości przekierowania,
a następnie ponownie spróbuj dokonać automatycznych
ustawień głośnikowych. Pamiętaj o tym, że gdy poziom
głośności jest ustawiony zbyt wysoko i dźwięk jest zniekształcony, subwoofer może nie być wykryty, ustaw zatem
odpowiedni poziom głośności subwoofera. Jeśli subwoofer
jest wyposażony w przełącznik filtra dolnoprzepustowego (low-pass filter), wybierz pozycję Off lub Direct. Więcej
informacji na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi
subwoofera.
��������
����������������������������
���
3
Używanie aktywnego subwoofera
���������������������������
����������������������������
�����
2
Dostępne są następujące opcje:
Review SP Config:
Przegląd ustawień konfiguracji głośnikowych.
����������������������������
��
�� � �
�������
1
�
�����
������
Review SP Level:
Przegląd ustawień poziomów głośności głośników.
����������������������������
��������
��������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
Naciśnij przycisk [RETURN], aby powrócić do poprzedniego menu.
Wybierz tryb odtwarzania i baw się dobrze!
Zapoznaj się z rozdziałem „Wybór trybu odtwarzania na stronie 71.
62
59
Ustawienia początkowe - ciąg dalszy
Ustawienia początkowe - ciąg dalszy
3
Ustawienie TV Format (Formatu TV)
(poza modelem północnoamerykańskim)
�����
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz „2. OSD Setup”, a następnie
przycisk „ENTER”.
Na ekranie pojawi się menu OSD.
3
Ustawienie AM Frequency (Częstotliwości AM)
(niektóre modele)
�����
��������������
��
�������
���
�������
��
�����
�
�
�
����
����
�����
�
�
�
�������
�������
�
�
����
�����
��
�
�
�
�
�����
������
�����
���
��
������ ��
��������������
�����
�����
�
�
�
�����
�����������
���
���
��
�����
������
��
�����
����
���
����
��
�
����
��
���
�����
��
��
�� �
���
�
�� �
��
�� � �
�������
���
4
�����
��
�
�
���
���
�
������
��������
������
�����
��������������
������
����
������
�����
������
������
�������� ���������
���
��������
��
Naciśnij przycisk [RECEIVER],
następnie przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
�����
���
�������
��������������
��
5
a
��
���
�
�
�
����
����
�����
�
�
�
�������
�������
�
�
����
�����
��
�
�
���
�����
�
������
�����
�
������
�����
��
������ ��
��������������
n Ustawienie Language (*) nie jest
dostępne w wypadku TX-SR875.
���
��
4
�����
�
�
�
�����
�����������
��
Użyj przycisków kursora [p]/[q]
i wybierz „TV Format”, a następnie użyj przycisków kursora [t]/[u]
i wybierz:
���
��
�����
����
���
�����
����
��
��
�
���
�����
��
��
�� �
���
� ��
�
��
�� � �
�������
���
�����
���
���
�
�
����
��
�
�����
���
��
����
�����
����
��������
��������
������
Auto: Wybierz to ustawienie, aby
automatycznie wykrywać
system TV na podstawie
sygnałów video wejścia.
NTSC: Wybierz, jeśli systemem
TV w twoim regionie jest
NTSC.
PAL: Wybierz, jeśli systemem TV
w twoim regionie jest PAL.
Naciśnij przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną wyłączone.
������
��������
�����
10 kHz: Wybierz, jeśli w twoim
kraju podczas wyszukiwania częstotliwość zmienia
się o 10 Hz.
9 kHz: Wybierz, jeśli w twoim
kraju podczas wyszukiwania częstotliwość zmienia
się o 9 Hz.
������
������
����
������
�����
�������� ���������
5
Musisz określić odstęp, o jaki zmienia się częstotliwość
podczas wyszukiwania stacji radiowych AM w twoim kraju.
Weź pod uwagę, że po zmianie tego ustawienia, wszystkie
stacje zapisane w pamięci urządzenia są tracone.
1
��������
��
n Procedura powyższa może być również dokonana przy
użyciu przycisków [SETUP], [ENTER] i przycisków kursora na panelu przednim odbiornika AV.
������
���
������
Naciśnij przycisk [RECEIVER],
następnie przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
a
�����
��
���
Naciśnij przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną wyłączone.
Uwaga:
n Procedura powyższa może być również dokonana przy
użyciu przycisków [SETUP], [ENTER] i przycisków kursora na panelu przednim odbiornika AV.
���
2
Użyj przycisków kursora [p]/[q]
i wybierz „7. Hardware Setup”, a
następnie przycisk „ENTER”.
Na ekranie pojawi się menu Hardware
Setup.
�����
�����
60
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz „AM Freq. Step”, a następnie Użyj przycisków kursora [t]/[u]
i wybierz:
��������������
Uwaga:
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz „6. Miscellaneous”, a następnie przycisk „ENTER”.
Na
ekranie
pojawi
się
menu
Miscellaneous.
������
�����
������
���
2
�������
Uwaga:
������
Musisz określić system TV stosowany w twoim regionie.
1
��
������
�����
���
��
����
�����
����
��������
��������
������
����������
�������������������
���
����������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
����������
���
������
��
Użyj przycisków kursora [p]/[q] i
wybierz „3. Tuner”, a następnie przycisk „ENTER”.
Na ekranie pojawi się menu Tuner.
61

Podobne dokumenty