ANALIZA EKONOMICZNA I FINANSOWA – PODSTAWY TEORII Test 1

Transkrypt

ANALIZA EKONOMICZNA I FINANSOWA – PODSTAWY TEORII Test 1
Analiza Finansowa, sem. 2012/12 zima
ANALIZA EKONOMICZNA I FINANSOWA – PODSTAWY TEORII
Test 1
1. Ojcem analizy ekonomicznej jest:
a. F. Quesnay
b. J. Smith
c. Kartezjusz
d. Du Pont
2. Analiza ekonomiczna to …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Analiza ekonomiczna
a. Jest pojęciem szerszym od analizy finansowej
b. Jest pojęciem węższym od analizy finansowej
c. Składa się z analizy techniczno-ekonomicznej i finansowej
d. Składa się tylko z analizy finansowej
4. Do składowych analizy ekonomicznej należą
a. Stan ekonomiczny
b. Wyniki ekonomiczne
c. Odbiorcy informacji
d. Organizacja i metody gospodarowania
5. Klasyfikacje analizy ekonomicznej można przeprowadzić w oparciu o kryterium
a. Czasu - rodzaje ………………………………………………………………………………………………………….
b. Nakładu pracy – rodzaje …………………………………………………………………………………………….
c. Szczegółowości badań – rodzaje …………………………………………………………………………………
d. Rodzaju informacji – rodzaje ………………………………………………………………………………………
6. Analiza ekonomiczna powinna być poświęcona badaniu
a.
Makrootoczenia i sektora w którym działa przedsiębiorstwo
b.
Makrootoczenia, sektora i samego przedsiębiorstwa
c.
Sektora i przedsiębiorstwa
d.
Makrotoczenia i przedsiębiorstwa
7. Analiza otoczenia konkurencyjnego jako element analizy ekonomicznej została opisana przez
a.
Du Ponta
b.
Gierszewską
c.
Portera
d.
Bienia
8. Cykl odpowiedzialności to …………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
9. Źródła analizy ekonomicznej
Magdalena Suraj-Sołtysiak ©
Strona 1
Analiza Finansowa, sem. 2012/12 zima
a.
Mogą mieć wpływ na przydatność analizy ekonomicznej
b.
Są relatywnie nieliczne
c.
Są przedmiotem zainteresowania licznej grupy odbiorców
d.
Mają charakter wyłącznie wewnętrzny
10. Sprawozdawczość finansowa i rzeczowa, dokumentacja dot, zatrudnienia oraz sprawozdania
zarządu i rady nadzorczej to przykłady
a.
Materiałów zewnętrznych
b.
Materiałów wewnętrznych ewidencyjnych
c.
Materiałów pozaewidencyjnych
d.
Materiałów wewnętrznych
11. Zewnętrzne materiały źródłowe
a.
To na przykład sprawozdawczość finansowa
b.
Pochodzą od jednostek niezależnych od analizowanego przedsiębiorstwa
c.
Pochodzą od przedsiębiorstwa analizowanego
d.
Informują o otoczeniu w którym przedsiębiorstwo funkcjonuje, uwarunkowaniach
prowadzonej działalności
e.
To na przykład dane z KRS
12. KRS to ……………………………………………….. . Składa się z ………. rejestrów:
a.
……………………………………
b.
……………………………………
c.
……………………………………
Podmiot gospodarczy zarejestrowany w KRS ma/nie ma obowiązek/ku publikować
sprawozdanie finansowe po jego zatwierdzeniu.
13. Instytucje lub przedsiębiorstwa zajmujące się pozyskiwaniem, opracowywaniem i odpłatnym
udostępnianiem informacji na temat sytuacji ekonomiczno – finansowej to na przykład
…………………… ………….……….. lub …………………………………. ……………………………… .
14. Sprawozdawczość finansowa
a.
To element sprawozdawczości przedsiębiorstwa o charakterze pozaewidencyjnym
b.
Prezentuje dane liczbowe w jednostkach pieniężnych
c.
Służy do opracowania analizy finansowej
d.
Jest wykorzystywana prawie wyłącznie przez kadrę zarządczą danego
przedsiębiorstwa
15. Going concern to
a.
Jedna z nowych zasad sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z wytycznymi
KMSR
b.
Zasada memoriału
c.
Zasada kontynuacji działania
d.
Założenie, że analizowana jednostka jest w stanie kontynuować działalność w
przyszłości (bliżej określonej – najbliższego np. roku obrotowego)
16. Cechy sprawozdania finansowego wg KMSR to
a.
Porównywalność i zrozumiałość
b.
Przydatność i istotność
c.
Wiarygodność
d.
Wszystkie powyższe
Magdalena Suraj-Sołtysiak ©
Strona 2
Analiza Finansowa, sem. 2012/12 zima
17. Jakich elementów nie obejmuje sprawozdanie jednostek, które są zwolnione z obowiązku
badania i publikacji sprawozdań finansowych?
a.
Bilansu i sprawozdania z przepływów pieniężnych
b.
Sprawozdania z przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym
c.
zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku zysków i strat
d.
informacji dodatkowej
18. Sprawozdanie w uproszczone formie może przygotować i opublikować przedsiębiorstwo
które w danym roku obrotowym nie osiągnęło
a.
Średniego rocznego zatrudnienia 50 pełnych etatów
b.
Średniego rocznego zatrudnienia 50 pełnych etatów i aktywów na koniec roku
obrotowego na poziomie 2 mln Euro (w przeliczeniu)
c.
aktywów na koniec roku obrotowego na poziomie 2 mln Euro (w przeliczeniu)
d.
Średniego rocznego zatrudnienia 50 pełnych etatów , aktywów na koniec roku
obrotowego na poziomie 2 mln Euro (w przeliczeniu) oraz przychodów netto ze
sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych o wartości 4 mln Euro (w
przeliczeniu)
e.
przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych o
wartości 4 mln Euro (w przeliczeniu)
19. Skonsolidowane sprawozdania finansowe mogą sporządzać
a.
Spółki osobowe
b.
Spółki kapitałowe powiązane w grupę kapitałową
c.
Wszystkie spółki kapitałowe
d.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
20. Obowiązkowe roczne sprawozdania finansowe są publikowane w ……………………………………..
dla spółdzielni i …………………………………………… dla pozostałych jednostek. Są one również
przekazywane do upublicznienia w KRS.
21. Prezentacja wyników analizy ekonomicznej może wystąpić w postaci ……………………………….,
………………………………………… oraz ……………………………… . Należą tutaj tablice (proste, złożone,
kombinowane), wykresy ( np. słupkowe, liniowe, przestrzenne) czy w postaci opisu
problematyki, danych nie liczbowych, wniosków.
22. Kondycja finansowa to
a.
Stan finansowy w jakim znajduje się przedsiębiorstwo w określonym czasie
b.
Zdolność przedsiębiorstwa wyłącznie do przynoszenia zysków
c.
Zdolność przedsiębiorstwa do przynoszenia zysków, spłaty zadłużenia, powiększania
aktywów i kapitału własnego
d.
Wielkość o charakterze statycznym
e.
Wielkość liczona na podstawie danych zawartych w rachunku przepływów
pieniężnych
23. Do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa wykorzystywane są podstawowe mierniki
bazujące na proporcjach wybranych pozycji finansowych zawartych w sprawozdaniach
finansowych - ………………………………… …………………………………. .
24. Metoda wskaźnikowa oceny kondycji przedsiębiorstwa to metoda
a.
Ilościowa
b.
Jakościowa
Magdalena Suraj-Sołtysiak ©
Strona 3
Analiza Finansowa, sem. 2012/12 zima
c.
Deterministyczna
d.
Stochastyczna
25. Czynniki kondycji finansowej wg Kowalaka o charakterze zewnętrznym to
a.
………………………………
b.
……………………………..
c.
……………………………..
d.
………………………………
e.
……………………………….
26. Szpiegostwo przemysłowe jest przykładem czynnika kształtującego kondycję finansową firmy
o charakterze
a.
Wewnętrznym
b.
Zewnętrznym
27. Analiza ekonomiczna w ujęciu Bienia ma charakter analizy
a.
Manipulacyjnej
b.
Myślowej
28. Wskaźniki analizy ekonomicznej są inaczej nazywane wskaźnikami ……………………………….. i
dzielą się na wskaźniki ………………………………….. oraz ………………………………… . Pierwsze z nich
podają cechy zjawisk, np. wielkość zatrudnienia, wielkość produkcji sprzedanej, itp.; drugie
podają cechy jakościowe i zwykle stanowią relacje dwóch wielkości finansowych, np.
płynność czy rentowność.
29. Szeregi liczbowe to
a.
Jedna z form prezentacji wyników analizy ekonomicznej
b.
Rodzaj liczbowej prezentacji wyników analizy ekonomicznej
c.
Rodzaj opisowej prezentacji wyników analizy ekonomicznej
d.
Rodzaj graficznej prezentacji wyników analizy ekonomicznej
30. PEST (P……………… E………………. S……………………. T………………………)
a.
To analiza służąca ocenie otoczenia konkurencyjnego firmy
b.
To analiza służąca ocenie wnętrza firmy
c.
Dotyczy oceny kluczowych czynników zmiany w zakresie czynników wewnętrznych
d.
Dotyczy oceny kluczowych czynników zmiany w zakresie czynników zewnętrznych
Magdalena Suraj-Sołtysiak ©
Strona 4