S1 Usta|a się dzień 2 maja 2016 roku (poniedziatek) jako dzień wo

Transkrypt

S1 Usta|a się dzień 2 maja 2016 roku (poniedziatek) jako dzień wo
zARzĄDzEN|ENt 32120]!6
Wójta GminyPodgórzyn
z dnia 22 kwietnia2016 roku
w sprawieustaleniadnia2 maja2016rokujako dniawolnegood pracy
gminnym
Na podstawieart' 33 ust. 2,3 i 5 ustawyz dnia 8 marca1990r.o samorzqdzie
(Dz.U.z 2OL5r,poz.1515),
art.42 ust.l ustawyz dnia2I listopada2008rokuo pracownikach
(Dz.|J,
z 2ol4r. poz.L786ze zm.)i art.129s 1Kodeksupracy
samorzqdowych
Wójt GminyPodgórzyn
zarzqdza,co następuje:
S1
jakodzieńwo|nyod pracydla wszystkich
(poniedziatek)
roku
2016
2
maja
dzień
Usta|a
się
pracownikówzatrudnionychw UrzędzieGminy Podgórzyn.
52
dnia2 maja 2016r.poprzez
sq do odpracowania
UrzęduGminyzobowiązani
Pracownicy
czasupracy,w terminach
8 godzin w obecnymokresierozliczeniowym
odpracowanie
z przełożonym.
uzgodnionych
pracownikowids. kadr wykazu,o
Kierownicvreferatówzobowiqzanisq do przedtożenia
im pracowników'
8 godzinprzezpod|egłych
terminachodpracowania
93
powyższych
przekazania
informacjipracownikom
się kierownikówreferatówdo
Zobowiązuje
awaryjnych.
w sprawach
sposobukontaktu
UrzęduGminyorazdo podaniamieszkańcom
$4
na tab|icyogtoszeń
podjęcia
ipod|egaopub|ikowaniu
z
dniem
W
życie
wchodzi
Zarządzenie
W B|P.
orazopub|ikowaniu
UrzęduGminyPodgórzyn
WOJ'I
GT'TNY

Podobne dokumenty