Spis treści

Transkrypt

Spis treści
Spis treści
Przedmowa.................................................................................
7
Paweł Pieniążek, Etos filozofii i prawo rzeczywistości .............. 11
Piotr Gutowski, Filozofia jako poszukiwanie mądrości ............. 31
Robert Piłat, Filozofia jako radykalna krytyka .......................... 49
Damian Leszczyński, Filozofia jako zawód i jako powołanie.
Filozofia współczesna a medytacje filozoficzne.................... 75
Marek Maciejczak, Refleksja jako warunek tożsamości ............ 91
Witold P. Glinkowski, Ludzka wartość filozofii ......................... 113
Arkadiusz Chrudzimski, Psychologia jako podstawa filozofii.
Szaleństwo czy metoda? ....................................................... 127
Paweł Grabarczyk, Co począć z podziałem na filozofię analityczną i kontynentalną? ........................................................ 147
Joanna Krzemkowska-Saja, Uzdrawiająca moc filozofii.
Uwagi na marginesie rozważań Boecjusza i Ludwiga
Wittgensteina ........................................................................ 163
Krzysztof Czerniawski, Kryzys filozofii w kontekście postmodernizmu i globalizacji. Uwagi na marginesie tradycyjnej filozofii chińskiej ........................................................ 179
Tadeusz Szubka, Filozofia w dobie projektów badawczych....... 207
Maciej Soin, Zewnętrzne przyczyny kryzysu filozofii ................. 225
O Autorach ................................................................................. 231

Podobne dokumenty