Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia ALMACH prosi o wsparcie

Komentarze

Transkrypt

Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia ALMACH prosi o wsparcie
..,cr
i()c4r-
uł.
{\.
Fundacja Pracy i Ochtony Zdrowia
ATMACH
l\Ę
e.ę
lv
{"
aa
j'
ul. Ku|ińska 2
87.&00 lMocławek
tel. 6ii1 256 845
KRS:0ff8{}154303
Konto bankowe fundacji: 7il 9557 'ł032 0000 2424 2000
r
:
--YW
[email protected] ndacja-almach.arg.pl
000,tr
REGolł: E113275t7
N|P:883-27.47-9.!7
www.fundacja -al rnach.org. pl
Pan/Pani Przęwodnic zącal y
I}iuro ()kręgfllttiJ taby Pietęgniarek
i Połoźnych 1v.]ft akowte
liYllll
'
",
łabćzW..'.....'
podpis,...,.............:
w
Członkowie Prezydium
Członkowie Rady okręgowej
25 Iat działan na
aby
okręgowej Rady
Pielęgniarek i Połoznych
rZeQZ środowiskapielęgniarek
i
połoznych daje
mi
śmiałośÓ,
imieniu własnym i Fundacji ponownie prosić Pani{Pana Przewodnicząc{ego,
Członków Prezydium i Rady okręgowej oraz środowisko zawodowe o wsparcie finansowe
narZeCZ Domu Pielęgniarki i Połoznej w Tylmanowej.
Niezbędne są dalsze prace, aby wykonać zalecenia plpoŻarowe
i móc
przyjąć
do Domu Seniora oczekr-l jące na pomoc nasze seniorki.
Przekazane środkiz I%o podatku (za które Fundacja serdecznie dziękuje) w 2016r.
od 0,05oń naszego środowiska to kropla w morzu potrzeb.
Pomóc moŻe kaŻdy przekazując choć najmniejsza kwotę na konto Fundacji:
70 9557 1032 0000 2424 2000 0001 a w Zafir.
w zeznaniu podatkowym
KRS
podarować l% podatku wpisując
0000154303
Za kuŻdą pomoc dziękuj emy
Psezes Zarządu
,7.,,ł
'ż <1 ,'. *t<-*,l'1{aę.,..,
Bożena Banachowia

Podobne dokumenty