Produkty do preizolowanych

Komentarze

Transkrypt

Produkty do preizolowanych
Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie do preizolowanych sieci ciep∏owniczych
Mufy termokurczliwe s∏u˝à do odtwarzania p∏aszcza zewn´trznego na po∏àczeniach odcinków preizolowanych rur ciep∏owniczych. Du˝a si∏a obkurczania mufy
na rurze os∏onowej i pami´ç kszta∏tu to w∏aÊciwoÊci polietylenu usieciowanego radiacyjnie pozwalajàce wykonaç mocne,elastyczne i szczelne z∏àcze, odporne na
temp. od -55 do +125°C.
Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie doskonale odwzorowujà p∏aszcz os∏onowy rury preizolowanej, przez co zmniejszajà opory tarcia w gruncie i zwi´kszajà ˝ywotnoÊç z∏àcza, charakteryzujà si´ wysokà odpornoÊcià na dzia∏anie korozji napr´˝eniowej. Dzi´ki du˝ej sile obkurczania, wytrzyma∏oÊci mechanicznej na
napr´˝enia powstajàce w trakcie wyd∏u˝eƒ termicznych sieci, powodowanych zmiennà temperaturà czynnika grzewczego i odpornoÊci na starzenie, mufy zapewniajà d∏ugotrwa∏à ˝ywotnoÊç sieci ciep∏owniczej oraz bezpieczeƒstwo z∏àcza rur preizolowanych.
W wyniku sieciowania radiacyjnego w ca∏ej obj´toÊci materia∏u HDPE powstaje przestrzenna, nieuporzàdkowana siatka po∏àczonych mi´dzy sobà linowych czàsteczek w´glowodoru. Sieciowanie ogranicza iloÊç swobodnych czàsteczek w obj´toÊci materia∏u, co uniemo˝liwia przeprowadzenie po∏àczenia dwóch elementów
z polietylenu.
W trakcie procesu produkcyjnego jedynie miejsca, w których sà zlokalizowane otwory wlewowe, sà chronione przed sieciowaniem. Za wyjàtkiem tych miejsc,
ca∏a mufa jest sieciowana. Strefy niesieciowane zachowujà w∏aÊciwoÊci pierwotnego HDPE, co umo˝liwia technologicznie wtapianie korków uszczelniajàcych.
nie wymaga stosowania opasek na koƒcach z∏àcza
ani dodatkowego zabezpieczenia otworów
wlewowych po wtopieniu korka
obszar nieusieciowany.
technologia wtopienia korka
z HDPE gwarantuje 100% szczelnoÊci
uszczelnienie klejem termotopliwym
i/lub masà butylowo-kauczukowà
(mastikiem) zapobiega wnikaniu wilgoci
Unikalne po∏àczenie cech materia∏u nie sieciowanego (mo˝liwoÊç wtopienia korka) oraz cech
materia∏u sieciowanego (du˝a si∏a obkurczania,
doskona∏e odwzorowanie kszta∏tu, zwi´kszona
trwa∏oÊç mechaniczna) oraz specjalnie skomponowana receptura uszczelniacza (kleju termotopliwego i/lub mastiku) zalicza to rozwiàzanie do
najbardziej innowacyjnych, przyjaznych w monta˝u i niezawodnych na rynku z∏àcz rur preizolowanych.
Rozwiàzanie to jest zarejestrowane i chronione
patentem nr 205918.
mufa z pami´cià kszta∏tu
posiada du˝à si∏´ obkurczania
sieciowany radiacyjnie HDPE wykazuje
du˝à odpornoÊç na temperatur´ p∏omienia
palnika i miejscowe przegrzanie
wykonane na koƒcach mufy fazy
zmniejszajà opory w gruncie
i zapobiegajà wywijaniu si´ kraw´dzi
mufy podczas obkurczania
Specyfikacja
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
posiada Êwiadectwo badania obcià˝enia od gruntu (tzw. skrzyni z piaskiem) na 1000 cykli zgodnie
z PN-EN 489:2009,
uszczelnienie muf z klejem termotopliwym i masà butylowo-kauczukowà,
wyposa˝ona w 2 korki do odpowietrzania i 2 korki do wtopienia, chusteczki czyszczàce,
fabrycznie wykonane otwory wlewowe przystosowane sà do korków do odpowietrzenia,
mufa termokurczliwa wykonana jest z czarnego polietylenu du˝ej g´stoÊci, sieciowanego radiacyjnie.
wysoka wytrzyma∏oÊç mechaniczna materia∏u sieciowanego zapewnia odpornoÊç na zrywanie i Êcieranie,
zastosowanie odpowiedniego uszczelnienia w mufie chroni stref´ z∏àcza w trudnych warunkach,
ma∏a iloÊç elementów tworzàcych muf´ ogranicza czas monta˝u do minimum, a tym samym powoduje
wzrost wydajnoÊci monta˝u muf oraz zmniejszenie kosztów z∏àcza, nie sà wymagane opaski termokurczliwe
mufy sà odporne na dzia∏anie ˝ràcych czynników chemicznych oraz promieniowanie UV,
jednolita warstwa uszczelniacza w postaci kleju termotopliwego i/lub masy butylowej nie jest podatna
na przyklejanie si´ cia∏ obcych i nie odrywa si´ podczas przesuwania mufy po rurze os∏onowej,
ka˝da mufa pakowana jest indywidualnie w bia∏y r´kaw z folii.
Budowa symbolu mufy termokurczliwej
M
90
D
P
W
-
L
długość mufy
L
- mufa dla rur z końcówką rury stalowej 150 mm
- mufa dla rur z końcówką rury stalowej 220 mm
rodzaj korków zaślepiających otwory wlewowe mufy kielichowej
W - korki wtapiane
rodzaj uszczelnienia między mufą a rurą osłonową rury preizolowanej
K
M
M/100
P
-
bez uszczelnienia
klej termotopliwy
pasek kauczuku butylowego
pasek kauczuku butylowego o szerokości 100 mm
klej termotopliwy i pasek masy butylowej (podwójne uszczelnienie zalecane w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych)
kształt nasuwki termokurczliwej
- prosta (jeden wymiar na całej długości)
D - kielichowa (przewężenie w środku nasuwki, wymiar kielicha jak w nasuwce prostej)
rozmiar mufy termokurczliwej (określony przez średnicę zewnętrzną płaszcza rury preizolowanej)
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
520
560
630
710
800
-
dla rury preizolowanej 20 (25)/90
dla rury preizolowanej 32 (40)/110
dla rury preizolowanej 50/125
dla rury preizolowanej 65/140
dla rury preizolowanej 80/160
dla rury preizolowanej 80/180 (izolacja PLUS)
dla rury preizolowanej 100/200
dla rury preizolowanej 125/225
dla rury preizolowanej 150/250
dla rury preizolowanej 150/280 (izolacja PLUS)
dla rury preizolowanej 200/315
dla rury preizolowanej 200/355 (izolacja PLUS)
dla rury preizolowanej 250/400
dla rury preizolowanej 300/450
dla rury preizolowanej 350/500
dla rury preizolowanej 400/520
dla rury preizolowanej 450/560
dla rury preizolowanej 500/630
dla rury preizolowanej 500/710
dla rury preizolowanej 600/800
ogólny symbol grupy wyrobów
M - mufa termokurczliwa dla ciepłownictwa
1
Mufy produkowane sà w 2 wersjach:
MUFA KIELICHOWA
z przew´ʺeniem w Êrodku nasuwki
Dobór muf kielichowych sieciowanych radiacyjnie do rozmiarów rur preizolowanych
Mufy kielichowe w wersji dla rur preizolowanych z koƒcówkami
• 220 mm odizolowanej rury stalowej
Wymiary rury preizolowanej
Rura
osłonowa
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
520
560
630
710
800
Typ mufy kielichowej
Mufa z klejem
Rura
Mufa
termotopliwym
przewodowa
z klejem
oraz kauczukiem
DN
termotopliwym
butylowym
20, 25
32, 40
50
65
80
80
100
125
150
150
150
200
200
250
300
400
450
500
500
600
Mufy kielichowe w wersji dla rur preizolowanych z koƒcówkami
• 150 mm odizolowanej rury stalowej
M 90 DPW-L
M 110 DPW-L
M 125 DPW-L
M 140 DPW-L
M 160 DPW-L
M 180 DPW-L
M 200 DPW-L
M 225 DPW-L
M 250 DPW-L
M 280 DPW-L
M 315 DPW-L
M 355 DPW-L
M 400 DPW-L
M 450 DPW-L
M 500 DPW-L
M 560 DPW-L
M 560 DPW-L
M 630 DPW-L
M 710 DPW-L
M 800 DPW-L
M 90 DKW-L
M 110 DKW-L
M 125 DKW-L
M 140 DKW-L
M 160 DKW-L
M 180 DKW-L
M 200 DKW-L
M 225 DKW-L
M 250 DKW-L
M 280 DKW-L
M 315 DKW-L
M 355 DKW-L
M 400 DKW-L
M 450 DKW-L
M 500 DKW-L
M 560 DKW-L
M 560 DKW-L
M 630 DKW-L
M 710 DKW-L
M 800 DKW-L
Mufa
z kauczukiem
butylowym
M 90 DMW-L
M 110 DMW-L
M 125 DMW-L
M 140 DMW-L
M 160 DMW-L
M 180 DMW-L
M 200 DMW-L
M 225 DMW-L
M 250 DMW-L
M 280 DMW-L
M 315 DMW-L
M 355 DMW-L
M 400 DMW-L
M 450 DMW-L
M 500 DMW-L
M 560 DMW-L
M 560 DMW-L
M 630 DMW-L
M 710 DMW-L
M 800 DMW-L
Wymiary rury preizolowanej
Maks. Êrednica
wewn. po
całkowitym
skurczeniu
70
90
110
125
140
140
160
200
225
225
250
250
338
338
400
400
400
400
560
630
Rura
osłonowa
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
520
560
630
710
800
Typ mufy kielichowej
Mufa z klejem
Rura
Mufa
termotopliwym
przewodowa
z klejem
oraz kauczukiem
DN
termotopliwym
butylowym
20, 25
32, 40
50
65
80
80
100
125
150
150
150
200
200
250
300
400
450
500
500
600
M 90 DPW
M 110 DPW
M 125 DPW
M 140 DPW
M 160 DPW
M 180 DPW
M 200 DPW
M 225 DPW
M 250 DPW
M 280 DPW
M 315 DPW
M 355 DPW
M 400 DPW
M 450 DPW
M 500 DPW
M 560 DPW
M 560 DPW
M 630 DPW
M 710 DPW
M 800 DPW
M 90 DKW
M 110 DKW
M 125 DKW
M 140 DKW
M 160 DKW
M 180 DKW
M 200 DKW
M 225 DKW
M 250 DKW
M 280 DKW
M 315 DKW
M 355 DKW
M 400 DKW
M 450 DKW
M 500 DKW
M 560 DKW
M 560 DKW
M 630 DKW
M 710 DKW
M 800 DKW
Mufa
z kauczukiem
butylowym
M 90 DMW
M 110 DMW
M 125 DMW
M 140 DMW
M 160 DMW
M 180 DMW
M 200 DMW
M 225 DMW
M 250 DMW
M 280 DMW
M 315 DMW
M 355 DMW
M 400 DMW
M 450 DMW
M 500 DMW
M 560 DMW
M 560 DMW
M 630 DMW
M 710 DMW
M 800 DMW
Maks. Êrednica
wewn. po
całkowitym
skurczeniu
70
90
110
125
140
140
160
200
225
225
250
250
338
338
400
400
400
400
560
630
“Firma RADPOL SA zastrzega sobie prawo do zmian oferty, danych technicznych produktów przedstawionych w niniejszym wydawnictwie bez wczeÊniejszego uprzedzenia”.
MUFA PROSTA
Dobór muf prostych sieciowanych radiacyjnie
do rozmiarów rur preizolowanych
Mufy proste w wersji dla rur preizolowanych z koƒcówkami
• 220 mm odizolowanej rury stalowej
Wymiary rury preizolowanej
Rura
osłonowa
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
520
560
630
710
800
Typ mufy prostej
Mufa z klejem
Rura
Mufa
Mufa
termotopliwym
przewodowa
z klejem
z kauczukiem
oraz kauczukiem
DN
termotopliwym
butylowym
butylowym
20, 25
32, 40
50
65
80
80
100
125
150
150
150
200
200
250
300
400
450
500
500
600
Mufy proste w wersji dla rur preizolowanych z koƒcówkami
• 150 mm odizolowanej rury stalowej
M 90 PW-L
M 110 PW-L
M 125 PW-L
M 140 PW-L
M 160 PW-L
M 180 PW-L
M 200 PW-L
M 225 PW-L
M 250 PW-L
M 280 PW-L
M 315 PW-L
M 355 PW-L
M 400 PW-L
M 450 PW-L
M 500 PW-L
M 560 PW-L
M 560 PW-L
M 630 PW-L
M 710 PW-L
M 800 PW-L
M 90 KW-L
M 110 KW-L
M 125 KW-L
M 140 KW-L
M 160 KW-L
M 180 KW-L
M 200 KW-L
M 225 KW-L
M 250 KW-L
M 280 KW-L
M 315 KW-L
M 355 KW-L
M 400 KW-L
M 450 KW-L
M 500 KW-L
M 560 KW-L
M 560 KW-L
M 630 KW-L
M 710 KW-L
M 800 KW-L
M 90 MW-L
M 110 MW-L
M 125 MW-L
M 140 MW-L
M 160 MW-L
M 180 MW-L
M 200 MW-L
M 225 MW-L
M 250 MW-L
M 280 MW-L
M 315 MWV
M 355 MW-L
M 400 MW-L
M 450 MW-L
M 500 MW-L
M 560 MW-L
M 560 MW-L
M 630 MW-L
M 710 MW-L
M 800 MW-L
Wymiary rury preizolowanej
Maks. Êrednica
wewn. po
całkowitym
skurczeniu
77
90
110
125
140
140
160
200
225
225
250
250
338
338
400
400
400
400
560
630
Rura
osłonowa
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
520
560
630
710
800
Typ mufy prostej
Mufa z klejem
Rura
Mufa
Mufa
termotopliwym
przewodowa
z klejem
z kauczukiem
oraz kauczukiem
DN
termotopliwym
butylowym
butylowym
20, 25
32, 40
50
65
80
80
100
125
150
150
150
200
200
250
300
400
450
500
500
600
M 90 PW
M 110 PW
M 125 PW
M 140 PW
M 160 PW
M 180 PW
M 200 PW
M 225 PW
M 250 PW
M 280 PW
M 315 PW
M 355 PW
M 400 PW
M 450 PW
M 500 PW
M 560 PW
M 560 PW
M 630 PW
M 710 PW
M 800 PW
M 90 KW
M 110 KW
M 125 KW
M 140 KW
M 160 KW
M 180 KW
M 200 KW
M 225 KW
M 250 KW
M 280 KW
M 315 KW
M 355 KW
M 400 KW
M 450 KW
M 500 KW
M 560 KW
M 560 KW
M 630 KW
M 710 KW
M 800 KW
M 90 MW
M 110 MW
M 125 MW
M 140 MW
M 160 MW
M 180 MW
M 200 MW
M 225 MW
M 250 MW
M 280 MW
M 315 MW
M 355 MW
M 400 MW
M 450 MW
M 500 MW
M 560 MW
M 560 MW
M 630 MW
M 710 MW
M 800 MW
“Firma RADPOL SA zastrzega sobie prawo do zmian oferty, danych technicznych produktów przedstawionych w niniejszym wydawnictwie bez wczeÊniejszego uprzedzenia”.
2
Maks. Êrednica
wewn. po
całkowitym
skurczeniu
77
90
110
125
140
140
160
200
225
225
250
250
338
338
400
400
400
400
560
630
Badanie z∏àcza preizolowanego z mufà typu MDPW (z korkami wtapianymi) z polietylenu du˝ej g´stoÊci
sieciowanego radiacyjnie zgodnie z PN-EN 489:2009 i zwi´kszonà do 1000 iloÊcià cykli.
JakoÊç mufy
Wymaganie wg PN-EN 489:2009
Badanie w skrzyni z piaskiem
Wst´pne wygrzewanie przed testem
- temperatura [°C]
120±2
- czas wygrzewania [godz]
24
Test w skrzyni z piaskiem
- jakoÊç piasku
5.1.2 rys. 2
- temperatura piasku [°C]
23±2
- wilgotnoÊç piasku [%]
max 0,5
- efektywne obcià˝enia od gruntu [kN/m2]
Warunki i wyniki badania z∏àcza na rurze preizolowanej 80/160 wykonanego z wykorzystaniem mufy M160DPW.
Uzyskane wyniki prób wykaza∏y doskona∏à trwa∏oÊç z∏àcza. Na jego powierzchni nie stwierdzono nawet najmniejszych uszkodzeƒ powsta∏ych w
wyniku przesuwu z∏àcza.
Wynik badaƒ jednoznacznie potwierdzi∏ wysokà jakoÊç i niezawodnoÊç muf
produkowanych przez RADPOL SA.
18
(zasyp warstwà piasku o gruboÊci [m])
1
- temperatura próbki podczas testu [°C]
120±2
- przemieszczenie [mm]
75
- pr´dkoÊç przemieszczenia do przodu [mm/min]
10
- pr´dkoÊç przemieszczenia do ty∏u [mm/min]
50
1000
- liczba cykli przemieszczeƒ
Wizualna ocena stanu powierzchni zewn´trznej badanego z∏àcza
Brak deformacji i widocznych uszkodzeƒ
Próba nieprzepuszczalnoÊci wody
- temperatura wody [°C]
30
- ciÊnienie wody [kPa]
30
- czas próby [godz]
Mufa M 160 DPW po teÊcie skrzyniowym 1000 cykli
24
Ocena wizualna po rozci´ciu z∏àcza
Brak wilgoci
Sk∏ad mufy
Nasuwka termokurczliwa
sieciowana radiacyjnie, z fabrycznie wykonanymi otworami.
2 korki do odpowietrzania
korki o Êrednicy nominalnej 20 mm wykonane sà z HDPE. Odprowadzajà nadmiar powietrza w trakcie reakcji
wiàzania pianki PUR, usuwane po stwardnieniu pianki.
2 korki do wtopienia
korki o Êrednicy nominalnej 34 mm wykonane sà z HDPE, o wskaêniku p∏yni´cia porównywalnym z materia∏em mufy.
Zabezpieczajà otwory wlewowe w mufie. Montowane przy u˝yciu uchwytu oraz zgrzewarki do korków RSP2Au.
Korek jest znakowany zgodnie z normà EN 489. Przed monta˝em tych korków konieczne jest dok∏adne oczyszczenie z pianki PUR
bezpoÊredniego otoczenia otworów wlewowych oraz rozwiercenie otworów w mufie do rozmiaru 27 mm przy u˝yciu Freza 27.
W trakcie operacji wtopienia, materia∏ wokó∏ otworu wlewowego w mufie i materia∏ korka sà ogrzewane do temp. fazy plastycznej.
Wciskanie korka w otwór mufy powoduje wzajemnà fuzj´ materia∏ów korka i mufy. Po wystudzeniu powstaje spoina o strukturze
analogicznej do spoiny w po∏àczeniu spawanym. Jest ona wytrzyma∏a i zapewnia szczelnoÊç z∏àcza, co zosta∏o potwierdzone
w trakcie badania na zgodnoÊç EN-PN 489 w próbie 1000 cykli.
2 chusteczki czyszczàce
nasàczone alkoholem izopropylowym przeznaczone do odt∏uszczania rury os∏onowej w strefie monta˝u mufy.
(dla du˝ych rozmiarów stosowaç rozpuszczalniki i Êciereczki)
Instrukcja monta˝u
Sk∏adowanie: mufy nale˝y magazynowaç w pozycji pionowej, w suchych zacienionych pomieszczeniach w temperaturze od +10 do +35°C oraz z uwagi na na∏o˝ony
w mufie klej i/lub mastik, chroniç przed bezpoÊrednim dzia∏aniem promieni s∏onecznych.
NASUWKA termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, prosta,
do preizolowanych sieci ciep∏owniczych
Nasuwka termokurczliwa prosta przeznaczona jest do wykonywania z∏àcza izolowanego ∏upinami PUR dla rur preizolowanych o Êrednicy p∏aszcza 90 mm - 560 mm.
Nasuwka nie posiada otworów wlewowych, a obkurczana jest na ca∏ej d∏ugoÊci. W sk∏ad nasuwki nie wchodzà ∏upiny PUR - dostarczane na ˝yczenie.
Nasuwki sà dost´pne w dwóch wersjach: dla rur z koƒcówkà rury stalowej 220 mm i 150 mm.
Specyfikacja
Nasuwka termokurczliwa wykonana jest z czarnego polietylenu du˝ej g´stoÊci, sieciowanego radiacyjnie.
Przyk∏ad doboru nasuwek termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie
do rozmiarów rur preizolowanych z koƒcowkami rury stalowej 150 mm
Wymiary rury preizolowanej
Rura
osłonowa
Rura
przewodowa
DN
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
520
560
20, 25
32, 40
50
65
80
80
100
125
150
150
150
200
200
250
300
400
450
Typ nasuwki
Nasuwka z klejem
termotopliwym
oraz kauczukiem
butylowym
TNP 90
TNP 110
TNP 125
TNP 140
TNP 160
TNP 180
TNP 200
TNP 225
TNP 250
TNP 280
TNP 315
TNP 355
TNP 400
TNP 450
TNP 500
TNP 560
TNP 560
Nasuwka
z klejem
termotopliwym
TNK 90
TNK 110
TNK 125
TNK 140
TNK 160
TNK 180
TNK 200
TNK 225
TNK 250
TNK 280
TNK 315
TNK 355
TNK 400
TNK 450
TNK 500
TNK 560
TNK 560
Nasuwka
z kauczukiem
butylowym
TNM 90
TNM 110
TNM 125
TNM 140
TNM 160
TNM 180
TNM 200
TNM 225
TNM 250
TNM 280
TNM 315
TNM 355
TNM 400
TNM 450
TNM 500
TNM 560
TNM 560
Maks. Êrednica
wewn. po
całkowitym
skurczeniu
77
90
110
125
140
140
160
200
225
225
250
338
338
338
400
400
400
Na ˝yczenie istnieje mo˝liwoÊç wykonania nasuwek
termokurczliwych o niestandardowych wymiarach.
Sk∏adowanie:
nasuwki nale˝y magazynowaç w pozycji pionowej, w suchych
zacienionych pomieszczeniach w temperaturze od +10 do +35°C
oraz z uwagi na na∏o˝ony w nasuwkach klej i/lub mastik, chroniç
przed bezpoÊrednim dzia∏aniem promieni s∏onecznych.
“Firma RADPOL SA zastrzega sobie prawo do zmian oferty, danych
technicznych produktów przedstawionych w niniejszym wydawnictwie bez
wczeÊniejszego uprzedzenia”.
3
MUFA REDUKCYJNA termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie, zalewana piankà PUR,
do preizolowanych sieci ciep∏owniczych
Mufa redukcyjna umo˝liwia odtworzenie p∏aszczy zewn´trznych na po∏àczeniach
odcinków rur preizolowanych o ró˝nych wymiarach. Na etapie projektowania i budowy
sieci ciep∏owniczej w przypadku ∏àczenia ró˝nych rur najcz´Êciej stosuje si´ zw´˝k´ preizolowanà, instalowanà w sieci poprzez dwie standardowe mufy o ró˝nych Êrednicach.
W tym przypadku do po∏àczenia dwóch ró˝nych rur preizolowanych potrzebne sà a˝
trzy elementy, co znacznie podra˝a koszt inwestycji. Znacznie lepszà alternatywà jest
w takim przypadku zastosowanie tylko jednej mufy redukcyjnej eliminujàcej wspomnianà
zw´˝k´ i dwie mufy standardowe.
KorzyÊci z zastosowania takiego rozwiàzania przek∏adajà si´ nie tylko na koszt inwestycji, ale równie˝ na czas budowy systemu ciep∏owniczego. Wykonana
z polietylenu usieciowanego mufa redukcyjna z pami´cià kszta∏tu i du˝ej sile obkurczania pozwala na wykonanie szczelnego z∏àcza pomi´dzy rurami preizolowanymi o zró˝nicowanych nawet o 2 dymensje Êrednicach. Kszta∏t i wielkoÊç mufy redukcyjnej jest ÊciÊle dopasowana do okreÊlonych rozmiarów rur preizolowanych.
Zaprojektowane przez RADPOL z∏àcze redukcyjne, charakteryzuje wysoka odpornoÊç na dzia∏anie korozji napr´˝eniowej, a wyprofilowane zw´˝enie w Êrodkowym odcinku mufy pozwala zmniejszyç opory ruchu w gruncie w trakcie ruchów termicznych sieci ciep∏owniczej.
Zabudowa
Zabudowa mufy redukcyjnej polega na obkurczeniu koƒców mufy, zalaniu p∏ynnà piankà PUR a nast´pnie zaÊlepieniu otworów wlewowych korkami wtapianymi.
Korek montowany jest w strefie nieusieciowanej dzi´ki czemu mo˝liwa jest wzajemna fuzja materia∏ów korka i mufy. W wyniku tej operacji powstaje spoina zapobiegajàca zawilgoceniu izolacji, a tym samym gwarantujàca szczelnoÊç i bezpieczeƒstwo sieci ciep∏owniczej.
Specyfikacja
l
l
l
l
l
l
l
posiada Êwiadectwo badania obcià˝enia od gruntu (tzw. skrzyni z piaskiem) na 100 cykli zgodnie z PN-EN 489:2009,
mufa redukcyjna wykonana jest z czarnego polietylenu du˝ej g´stoÊci, sieciowanego radiacyjnie,
wysoka wytrzyma∏oÊç mechaniczna materia∏u sieciowanego zapewnia odpornoÊç na zrywanie i Êcieranie,
zastosowanie odpowiedniego uszczelnienia w mufie chroni stref´ z∏àcza w trudnych warunkach,
ma∏a iloÊç elementów tworzàcych muf´ ogranicza czas monta˝u do min., a tym samym powoduje wzrost wydajnoÊci monta˝u muf oraz zmniejszenie kosztów z∏àcza,
mufy sà odporne na dzia∏anie ˝ràcych czynników chemicznych oraz promieniowanie UV,
ka˝da mufa pakowana jest indywidualnie w bia∏y r´kaw z folii.
Dobór muf redukcyjnych termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie z kauczukiem butylowym do rozmiarów rur preizolowanych:
l
z koƒcówkami 220 mm odizolowanej rury stalowej
Wymiary rury preizolowanej
Rura os∏onowa
Rura przewodowa DN
l
z koƒcówkami 150 mm odizolowanej rury stalowej
Wymiary rury preizolowanej
Rura os∏onowa
Rura przewodowa DN
Mufa
Mufa
110/90
40, 32/25, 20
110/90
40, 32/25, 20
125/110/90
50/40, 32/25, 20
MR125/110/90MW-L
125/110/90
50/40, 32/25, 20
MR125/110/90MW
140/125/110
65/50/40, 32
MR140/125/110MW-L
140/125/110
65/50/40, 32
MR140/125/110MW
160/140/125
80/65/50
MR160/140/125MW-L
160/140/125
80/65/50
MR160/140/125MW
200/160/140
100/80/65
MR200/160/140MW-L
200/160/140
100/80/65
MR200/160/140MW
225/200/160
125/100/80
MR225/200/160MW-L
225/200/160
125/100/80
MR225/200/160MW
250/225/200
150/125/100
MR250/225/200MW-L
250/225/200
150/125/100
MR250/225/200MW
315/250/225
200/150/125
MR315/250/225MW-L
315/250/225
200/150/125
MR315/250/225MW
MR110/90MW-L
UWAGA: mufa we wszystkich rozmiarach jest dopasowana do typowych, dost´pnych na rynku
stalowych redukcji bez szwu, spawanych.
MR110/90MW
UWAGA: mufa we wszystkich rozmiarach jest dopasowana do typowych, dost´pnych na rynku
stalowych redukcji bez szwu, spawanych.
Mufy redukcyjne standardowo sà produkowane z kauczukiem butylowym (MR..MW). Na zamówienie specjalne mufy redukcyjne dost´pne sà w innych wariantach uszczelnienia.
“Firma RADPOL SA zastrzega sobie prawo do zmian oferty, danych technicznych produktów przedstawionych w niniejszym wydawnictwie bez wczeÊniejszego uprzedzenia”.
Sk∏ad mufy
Nasuwka redukcyjna termokurczliwa
sieciowana radiacyjnie, z fabrycznie wykonanymi otworami
2 korki do odpowietrzania
korki o Êrednicy nominalnej 20 mm wykonane sà z HDPE.
W∏asnoÊci i sposób monta˝u jak dla standardowych muf.
2 korki do wtopienia
korki o Êrednicy nominalnej 34 mm wykonane sà z HDPE.
W∏asnoÊci i sposób monta˝u jak dla standardowych muf.
2 chusteczki czyszczàce
nasàczone alkoholem izopropylowym przeznaczone do odt∏uszczania rury os∏onowej w strefie monta˝u mufy.
(dla du˝ych rozmiarów stosowaç rozpuszczalniki i Êciereczki).
Instrukcja monta˝u
Sk∏adowanie: mufy nale˝y magazynowaç w pozycji pionowej, w suchych zacienionych pomieszczeniach w temperaturze od +10 do +35°C oraz z uwagi na na∏o˝ony
w mufie klej i/lub mastik, chroniç przed bezpoÊrednim dzia∏aniem promieni s∏onecznych.
4
MUFA KOLANOWA termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie,
zalewana piankà PUR, do preizolowanych sieci ciep∏owniczych
Mufa kolanowa s∏u˝y do zmiany kierunków sieci ciep∏owniczej o dowolny kàt w zakresie 0°-90°, dla rur preizolowanych o Êrednicy p∏aszcza 90 mm - 250 mm. W trakcie
budowy sieci ciep∏owniczej cz´sto wymagana jest zmiana kierunku rurociàgu ze wzgl´du na specyficzne ukszta∏towanie terenu lub istniejàce przeszkody.
W tym celu wstawiane sà gotowe kolana preizolowane o kàtach gi´cia 15°, 30°, 45°,
60°, 75°, 90°, które nast´pnie sà instalowane w sieci ciep∏owniczej poprzez dwie standardowe mufy. OczywiÊcie takie rozwiàzanie nie pozostaje bez istotnego wp∏ywu na wzrost kosztów inwestycji.
Alternatywnym sposobem jest zastosowanie mufy kolanowej, która dzi´ki elastycznej konstrukcji, pozwala na dowolne kszta∏towanie kierunku sieci, jednoczeÊnie
eliminujàc koniecznoÊç stosowania np. szeÊciu ró˝nych kolan preizolowanych wraz z niezb´dnymi mufami.
Analogicznie jak w przypadku mufy redukcyjnej, najwi´kszà korzyÊcià z zastosowania takiego rozwiàzania jest skrócenie czasu budowy systemu ciep∏owniczego,
wynikajàce z mniejszej iloÊci z∏àczy, a tym samym obni˝enie kosztów monta˝u. Mufa kolanowa podobnie jak pozosta∏e z∏àcza RADPOL S.A. wykonana jest z polietylenu usieciowanego radiacyjnie, z pami´cià kszta∏tu, o du˝ej sile obkurczania umo˝liwiajàcej wykonanie szczelnego kolana pomi´dzy odcinkami rur preizolowanych. Ârodkowa harmonijkowa cz´Êç mufy po lekkim podgrzaniu umo˝liwia dowolne formowanie kolana o maksymalnym kàcie zginania do 90°.
Zabudowa
Przed nasuni´ciem mufy kolanowej, na zespawane kolano nale˝y za∏o˝yç pierÊcieƒ dystansowy. Nast´pnie, nale˝y lekko podgrzaç harmonijkowà cz´Êç mufy i nasunàç na stalowy ∏uk. Kolejne etapy monta˝u przebiegajà analogicznie jak w mufach standardowych i redukcyjnych. Po obkurczeniu koƒców mufy i zalaniu p∏ynnà
piankà PUR nale˝y zaÊlepiç otwory wlewowe korkami zgrzewanymi. Korek montowany jest w strefie nieusieciowanej, dzi´ki czemu mo˝liwa jest wzajemna fuzja
materia∏ów korka i mufy. W wyniku tej operacji powstaje spoina zapobiegajàca zawilgoceniu izolacji, a tym samym gwarantujàca szczelnoÊçi bezpieczeƒstwo sieci
ciep∏owniczej.
Specyfikacja
l
l
l
l
l
l
l
posiada Êwiadectwo badania obcià˝enia od gruntu (tzw. skrzyni z piaskiem) na 100 cykli zgodnie z PN-EN 489:2009,
mufa kolanowa wykonana jest z czarnego polietylenu du˝ej g´stoÊci, sieciowanego radiacyjnie,
wysoka wytrzyma∏oÊç mechaniczna materia∏u sieciowanego zapewnia odpornoÊç na zrywanie i Êcieranie,
zastosowanie odpowiedniego uszczelnienia w mufie chroni stref´ z∏àcza w trudnych warunkach,
ma∏a iloÊç elementów tworzàcych muf´ ogranicza czas monta˝u do minimum, a tym samym powoduje wzrost wydajnoÊci monta˝u muf oraz zmniejszenie
kosztów z∏àcza,
mufy sà odporne na dzia∏anie ˝ràcych czynników chemicznych oraz promieniowanie UV,
ka˝da mufa pakowana jest indywidualnie w bia∏y r´kaw z folii.
Wymiary kolan stalowych
Typ kolana stalowego
Dobór muf kolanowych termokurczliwych
sieciowanych radiacyjnie zalewanych piankà PUR,
do preizolowanych sieci ciep∏owniczych
Wymiary rury preizolowanej
Rura os∏onowa
Rura przewodowa DN
Mufa
Ârednica
nominalna
Ârednica
zewn´trzna
GruboÊç
Êcianki
Promieƒ
gi´cia
DN [mm]
DZ [mm]
s
R
20
26,9
2,3
125
25
33,7
2,6
125
Typ mufy
kolanowej
MK90MW
90
20, 25
MK90MW
32
42,4
2,6
150
110
32, 40
MK110MW
40
48,3
2,6
150
125
50
MK125MW
50
60,3
2,9
170
MK125MW
140
65
MK140MW
65
76,1
2,9
180
MK140MW
160
80
MK160MW
80
88,9
3,2
200
MK160MW
200
100
MK200MW
100
114,3
3,6
240
MK200MW
225
125
MK225MW
125
139,7
3,6
310
MK225MW
250
150
MK250MW
150
168,3
4,0
310
MK250MW
MK110MW
Mufy kolanowe standardowo sà produkowane z kauczukiem butylowym (MK..MW). Na zamówienie specjalne mufy redukcyjne dost´pne sà w innych wariantach uszczelnienia.
“Firma RADPOL SA zastrzega sobie prawo do zmian oferty, danych technicznych produktów przedstawionych w niniejszym wydawnictwie bez wczeÊniejszego uprzedzenia”.
Sk∏ad mufy
Wyposaʺenie dodatkowe mufy kolanowej
Nasuwka kolanowa
termokurczliwa
sieciowana radiacyjnie, z fabrycznie
wykonanymi otworami
W celu prawid∏owego monta˝u muf kolanowych nale˝y stosowaç
wy∏àcznie kolana stalowe o dostosowanych wymiarach i promieniach
gi´cia. Kolano stalowe do∏àczamy do mufy na ˝yczenie
zamawiajàcego.
2 korki do odpowietrzania
korki o Êrednicy nominalnej 20 mm
wykonane sà z HDPE.
W∏asnoÊci i sposób monta˝u
jak dla standardowych muf.
2 korki do wtopienia
korki o Êrednicy nominalnej 34 mm
wykonane sà z HDPE.
W∏asnoÊci i sposób monta˝u
Do ka˝dego kolana do∏àczany jest odpowiedni pierÊcieƒ dystansowy.
Niestandardowe wykonania kolan stalowych jest mo˝liwe na specjalne
zamówienie po dodatkowych ustaleniach.
jak dla standardowych muf.
2 chusteczki czyszczàce
nasàczone alkoholem izopropylowym
przeznaczone do odt∏uszczania
rury os∏onowej w strefie monta˝u mufy
(dla du˝ych rozmiarów stosowaç rozpuszczalniki i Êciereczki).
Instrukcja monta˝u
Sk∏adowanie: mufy nale˝y magazynowaç w pozycji pionowej, w suchych zacienionych pomieszczeniach w temperaturze od +10 do +35°C oraz z uwagi
na na∏o˝ony w mufie klej i/lub mastik, chroniç przed bezpoÊrednim dzia∏aniem promieni s∏onecznych.
5
ODGA¸¢èNA MUFA KOLANOWA termokurczliwa sieciowana radiacyjnie,
zalewana piankà PUR, do wykonywania odga∏´zienia i wcinki na goràco,
do preizolowanych sieci ciep∏owniczych.
NowoÊç
Mufa odgałęźna służy do wykonywania odgałęzień przy wykonywaniu przyłączy od
sieci przesyłowej. Pozwala na wykonanie odgałęzienia równoległego lub typu T. W tym
przypadku kształtkę zgrzewa się do płata odtwarzającego płaszcz osłonowy rury głównej. Drugą możliwością wykorzystania jest wykonanie odgałęzienia metodą wcinki na
gorąco. W tej wersji mufę od strony strefy do zgrzewania łączy się za pomocą spawania ekstruderem, bezpośrednio z rurą osłonową preizolowanej rury przesyłowej.
Aktualnie odgałęzienia wykonuje się głównie za pomocą prefabrykowanych kształtek z oferty producenta rur preizolowanych. Przy takim rozwiązaniu mamy do dyspozycji kształtki odgałęzienia równoległego lub typu T, ze ściśle narzuconą geometrią elementu, bez możliwości dopasowania do rzeczywistych warunków terenowych. Jednocześnie takie elementy mają ze względów oczywistych wysoką cenę oraz wymagają
stosowania dodatkowych muf na połączeniach z sąsiednimi odcinkami sieci.
Zastosowanie mufy odgałęźnej pozwala na ograniczenie ilości elementów składowych odgałęzienia a ponadto daje możliwość elastycznego ukształtowania odgałęzienia
z dopasowaniem do ukształtowania terenu i warunków miejscowych. Dopasowanie mufy do kształtu wykonanego odgałęzienia stalowego ułatwia podgrzanie mufy w strefie harmonijki. Dzięki temu uzyskujemy podwójną korzyść: zmniejszenie kosztów materiałowych oraz skrócenie czasu wykonywania konkretnego węzła sieci.
Jak wszystkie mufy oferowane przez RADPOL S.A. mufa odgałęźna jest wykonywana z polietylenu dużej gęstości sieciowanego radiacyjnie. Zastosowano również sprawdzony sposób zamykania mufy po zalaniu pianką PUR korkami wtapianymi. Podstawową wersją uszczelnienia jest zastosowany pasek masy butylowej. Możliwe jest wykonanie uszczelnienia w konfiguracjach oferowanych dla muf na złącza proste.
Specyfikacja
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
mufa odgałęźna sieciowana radiacyjnie,
duża wytrzymałość i siła obkurczania,
możliwość kształtowania dowolnego kąta odejścia od 0° do 90°,
możliwość zastosowania dla dwóch rozmiarów rury odgałęźnej,
sprawdzone uszczelnienie korkiem wtapianym,
możliwość wyboru uszczelniaczy: mastik, klej termotopliwy, uszczelnienie podwójne,
szybki montaż bez użycia specjalistycznych urządzeń,
znacznie tańsze rozwiązanie od wersji prefabrykowanej,
krótszy czas montażu niż w wersji prefabrykowanej,
mniejsze gabaryty montażowe niż w wersji prefabrykowanej,
możliwość zastosowania przy wykonywaniu „wcinki na gorąco”.
Wymiary rury preizolowanej
Mufa
Rura os∏onowa
Rura przewodowa DN
90
20, 25
MK/I-90MW
110
32, 40
MK/I-110MW
125
50
MK/I-125MW
140
65
MK/I-140MW
160
80
MK/I-160MW
strefa do
zgrzewania
strefa niesieciowana
do montażu
korka wtapianego
strefa sieciowana
termokurczliwa
odcinek sieciowany
Sk∏adowanie: mufy nale˝y magazynowaç w pozycji pionowej, w suchych zacienionych pomieszczeniach w temperaturze od +10 do +35°C oraz z uwagi
na na∏o˝ony w mufie klej i/lub mastik, chroniç przed bezpoÊrednim dzia∏aniem promieni s∏onecznych.
KORKI DO ODPOWIETRZANIA
Korki o średnicy nominalnej 20 mm wykonane są z HDPE.
Odprowadzają nadmiar powietrza w trakcie reakcji wiązania pianki PUR,
usuwane po stwardnieniu pianki.
Korki są pakowane w woreczki po 50 szt.
KORKI DO WTOPIENIA
Korki o średnicy nominalnej 34 mm wykonane są z HDPE, o wskaźniku płynięcia
porównywalnym z materiałem mufy.
Zabezpieczają otwory wlewowe w mufie.
Montowane przy użyciu uchwytu oraz zgrzewarki do korków RSP2Au.
Korek jest znakowany zgodnie z normą EN 489.
Korki są pakowane w woreczki po 50 szt.
6
Termokurczliwe kszta∏tki (koƒcówki) uszczelniajàce
sieciowane radiacyjnie typu END-CAP
S∏u˝à do izolowania koƒców rur preizolowanych. Skutecznie uszczelniajà i zabezpieczajà przed wnikaniem wilgoci.
Odporne na dzia∏anie promieniowania UV, czynniki agresywne, grzyby i pleÊnie.
Wymiary rury preizolowanej [mm]
END-CAP
Rura os∏onowa
Rura przewodowa DN
75
15, 20
REC 75
90
20, 25
REC 90
90, 110
20, 25, 32, 40
REC 110
110, 125
32, 40, 50
REC 125
125, 140
50, 65
REC 140
140, 160
65, 80
REC 160
180, 200
80, 100
REC 200
200, 225
100, 125
REC 225
225, 250
125, 150
REC 250
280, 315
150, 200
REC 315
355, 400
200, 250
REC 400
400, 450
250, 300
REC 450
450, 500
300, 350
REC 500
500, 520, 560
350, 400
REC 560
560, 630
400, 450, 500
REC 630
Termokurczliwe kszta∏tki typu end-cap posiadajà
Êwiadectwo szczelnoÊci.
W ofercie posiadamy równie˝ end-capy do zakoƒczenia rur preizolowanych przy zabudowie zaworów kulowych odwadniajàcych i odpowietrzajàcych w sieciach ciep∏owniczych.
Wymiary rury preizolowanej [mm]
Rura os∏onowa
Rura przewodowa DN
END-CAP
90
20, 25
REC90 Z
110
32, 40
REC110 Z
125
50
REC125 Z
140
65
REC140 Z
160
80
REC160 Z
200
100
REC200 Z
REC _ _ _ Z w stanie dostawy ma powiekszonà Êrednic´ cz´Êci obkurczanej na rurze
stalowej, aby umo˝liwiç jego prze∏o˝enie przez wrzeciono zaworu. Mo˝liwe jest wykonanie
kszta∏tek w innych rozmiarach ni˝ pokazane w tabeli.
Termokurczliwe kszta∏tki (koƒcówki) uszczelniajàce sieciowane radiacyjnie
typu END-CAP do rur preizolowanych z dwoma rurami przewodowymi.
Wymiary rury preizolowanej [mm]
END-CAP
Rura os∏onowa
Rura przewodowa DN
125,140
20,25
REC2X20/125(140)
140,160
25
REC2X25/140(160)
160,180
40
REC 2X40/160(180)
200,225
50
REC2X50/200(225)
225,250
65
REC2X65/225(250)
250,280
80
REC2X80/250(280)
END-CAPY dedykowane sà do rur przewodowych stalowych.
Na ˝yczenie klienta istnieje mo˝liwoÊç wykonania end-capów o niestandardowych wymiarach.
Sk∏adowanie: End-capy nale˝y magazynowaç w suchych zacienionych pomieszczeniach w temperaturze od +10 do +35°C oraz z uwagi na na∏o˝ony w end-capach
mastik chroniç przed bezpoÊrednim dzia∏aniem promieni s∏onecznych.
7
Z∏àczka ZCS 4
Z∏àczka miedziana z otworem do zalutowania, cynowana galwanicznie,
stosowana do ∏àczenia instalacji alarmowej.
Wymiary [mm]
Przekrój ˝y∏y [mm2]
Nazwa
produktu
Pakowanie
[szt.]
D
d
L
4
ZCS 4
100
4,8
3,1
20
Pianka poliuretanowa do izolacji termicznej
z∏àcza z mufà termokurczliwà sieciowanà
Pianka składa się z:
l poliolu (składnik A),
l izocyjanianu (składnik B).
Konfekcjonowana jest w ilościach dobranych do wielkości izolowanego złącza.
Spełnia wymagania norm PN-EN 489:2009, PN-EN 253:2005.
Dobór pianek PUR
Typ mufy
Rura os∏onowa
Rura przewodowa
Typ pianki
Typ mufy
Rura os∏onowa
Rura przewodowa
M90...-L
90
M110...-L
110
20, 25
Zestaw PUR 1L
32, 40
Zestaw PUR 2L
M125...-L
125
50
M140...-L
140
M160...-L
M90...
90
20, 25
Zestaw PUR 1
M110...
110
32, 40
Zestaw PUR 2
Zestaw PUR 3L
M125...
125
50
Zestaw PUR 3
65
Zestaw PUR 4L
M140...
140
65
Zestaw PUR 4
160
80
Zestaw PUR 5L
M160...
160
80
Zestaw PUR 5
M180...-L
180
80
Zestaw PUR 2L+3L
M180...
180
80
Zestaw PUR 2+3
M200...-L
200
100
Zestaw PUR 6L
M200...
200
100
Zestaw PUR 6
M225...-L
225
125
Zestaw PUR 7L
M225...
225
125
Zestaw PUR 7
M250...-L
250
150
Zestaw PUR 8L
M250...
250
150
Zestaw PUR 8
M280...-L
280
150
Zestaw PUR 1L+6L
M280...
280
150
Zestaw PUR 2+6
M315...-L
315
200
Zestaw PUR 9L
M315...
315
200
Zestaw PUR 9
M355...-L
355
200
Zestaw PUR 6L+7L
M355...
355
200
Zestaw PUR 6+7
M400...-L
400
250
Zestaw PUR 8L+9L
M400...
400
250
Zestaw PUR 8+9
M450...-L
450
300
Zestaw PUR 2x9L
M450...
450
300
Zestaw PUR 2x9
Dla większych rozmiarów muf zalecana jest aplikacja pianki PUR z agregatu.
Typ mufy
MR110/90MW-L
Rura os∏onowa
Rura przewodowa
Typ pianki
Dla większych rozmiarów muf zalecana jest aplikacja pianki PUR z agregatu.
Typ pianki
Typ mufy
Rura os∏onowa
Rura przewodowa
Typ pianki
110/90
40,32/25,20
Zestaw PUR 1L
MR110/90MW
110/90
40,32/25,20
Zestaw PUR 2
MR125/110/90MW-L
125/110/90
50/40,32/25,20
Zestaw PUR 2L
MR125/110/90MW
125/110/90
50/40,32/25,20
Zestaw PUR 3
MR140/125/110MW-L
140/125/110
65/50/40,32
Zestaw PUR 4L
MR140/125/110MW
140/125/110
65/50/40,32
Zestaw PUR 4
MR160/140/125MW-L
160/140/125
80/65/50
Zestaw PUR 5L
MR160/140/125MW
160/140/125
80/65/50
Zestaw PUR 2+1
MR200/160/140MW-L
200/160/140
100/80/65
Zestaw PUR 8
MR200/160/140MW
200/160/140
100/80/65
Zestaw PUR 5+1
MR225/200/160MW-L
225/200/160
125/100/80
Zestaw PUR 6L
MR225/200/160MW
225/200/160
125/100/80
Zestaw PUR 6
MR250/225/200MW-L
250/225/200
150/125/100
Zestaw PUR 7L
MR250/225/200MW
250/225/200
150/125/100
Zestaw PUR 8
MR315/250/225MW-L
315/250/225
200/150/125
Zestaw PUR 6L+2L
MR315/250/225MW
315/250/225
200/150/125
Zestaw PUR 6L
Rura os∏onowa
Rura przewodowa
MK90MW
90
20, 25
Zestaw PUR 3+2
MK110MW
110
32, 40
Zestaw PUR 5+4
MK125MW
125
50
Zestaw PUR 6+2
MK140MW
140
65
Zestaw PUR 6+4
MK160MW
160
80
Zestaw PUR 8+5
MK200MW
200
100
Zestaw PUR 2x6
MK225MW
225
125
Zestaw PUR 2x8L
MK250MW
250
250
Zestaw PUR 9L+8
Typ mufy
Typ pianki
“Firma RADPOL SA zastrzega sobie prawo do zmian oferty, danych technicznych produktów przedstawionych w niniejszym wydawnictwie bez wczeÊniejszego uprzedzenia”.
Przechowywanie, transport:
Komponenty nale˝y przechowywaç w szczelnie zamkni´tych opakowaniach, w temperaturze 10-25°C, chroniç przed wilgocià i dzia∏aniem promieni s∏onecznych.
Przewoziç zamkni´tymi Êrodkami transportu w temperaturze 10-30°C.
8
NARZ¢DZIA DO MONTA˚U MUF TERMOKURCZLIWYCH
SIECIOWANYCH RADIACYJNIE
Palnik z 3 dyszami ∅ 25; 35; 50 mm
Specyfikacja
l
l
l
l
l
Zasilany gazem propan butan,
Łatwość użytkowania, przy zachowaniu
bardzo dobrej wydajności i bezpieczeństwa obsługi,
Rękojeść z regulacją płomienia,
Możliwość wymiany dysz,
Przeznaczony do obkurczania muf termokurczliwych
sieciowanych radiacyjnie.
Dane techniczne:
l Maksymalna temperatura płomienia 1850°C,
l Zużycie gazu 2000 g/h,
l Wydajność cieplna 19,5kW.
W zestawie:
l 3 dysze: ∅ 25; 35; 50 mm,
l 1,5 m przewód gumowy zbrojony,
l palnik.
Zgrzewarka do korków prosta
Zgrzewarka do korków prosta RSP 2a przeznaczona jest do wtopienia korków zaślepiających otwory wlewowe w mufach. Urządzenie posiada możliwość regulacji temperatury
oraz sygnalizację czasu grzania.
Moc 600 W.
Nie zawiera głowicy (dostępna na życzenie).
G∏owica do zgrzewarki
Głowica pokryta teflonową warstwą antyadchezyjną, do nagrzewania korka i otworu w
mufie jako część zamienna do zgrzewarki. W przypadku uszkodzenia warstwy teflonu lub
wytworzenia nagaru ze spalonego polietylenu należy wymienić głowicę na nową. Niedopuszczalne jest zanieczyszczenie głowicy pianką PUR.
Uchwyt do korka
Uchwyt pozwala na prawidłowe ogrzanie korka, bez ryzyka perforacji przez końcówkę
wkręcaną w korek. Ułatwia kontrolę stopnia uplastycznienia materiału korka przez
obserwację powstającej wypływki materiału. Chroni powierzchnię korka z napisem
identyfikującym producenta, zgodnie z wymogami normy EN 489.
Frez stoʺkowy
Frez stożkowy Ø 27 pozwala na wykonanie otworów pod korki wtapiane.
Zapewnia wykonanie poprawnego otworu. Ostrzenie wykonywać wyłącznie na szlifierce
narzędziowej ("nie z ręki"), dla zachowania wymaganej geometrii ostrza. W przeciwnym
przypadku w trakcie rozwiercania otworu można uszkodzić mufę wadliwym frezem.
Termometr ST 9293A
Zakres: -50°C do +300°C
- sonda nierdzewna dł. 133 mm,
- zatrzymanie pomiaru HOLD,
- pomiar co 1 sekundę,
- wodoszczelny IP67,
- wyświetalacz LCD.
Opcjonalnie, za dodatkową opłatą świadectwo wzorcowania.
9
RADPOL S.A. ul. Batorego 14 77-300 Człuchów
Grupa Kapitałowa RADPOL: tel. +48 59 722 29 99, fax +48 59 834 25 51
Zakład w Człuchowie: tel. +48 59 834 22 71, fax +48 59 834 25 51, [email protected] www.radpol.com.pl
zamówienia należy kierować: fax +48 59 834 45 13, tel. wewnętrzne: 8232, 8233, 8234, 8235, [email protected]

Podobne dokumenty

Produkty do preizolowanych

Produkty do preizolowanych usieciowanego radiacyjnie pozwalajàce wykonaç mocne,elastyczne i szczelne z∏àcze, odporne na temp. od -55 do +125°C. Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie doskonale odwzorowujà p∏aszcz os∏onow...

Bardziej szczegółowo