Karta katalogowa

Komentarze

Transkrypt

Karta katalogowa
PRO+ (476)
Analogowy czujnik PIR
Analogowy czujnik PIR o wysokiej odpornoœci na zak³ócenia EMI i RFI
W³aœciwoœci:
· Metalowe ekranowanie uk³adu elektronicznego –
wysoka odpornoϾ na EMI i RFI
· Wyjœcie przekaŸnikowe
· Pole detekcji 11 x 11m
· K¹t widzenia 110°
· Opatentowana technologia Auto Pulse
· Automatyczna kompensacja temperatury
· Pyroelement typu Dual
· Czujnik sabota¿owy
· Wysokoœæ monta¿u 2,1 - 2,7m
· Temperatura pracy -20°C ÷ +50°C
· Wymienne soczewki
u l .P o l e czki 8 2
0 2 - 8 2 2 Wa r sza w a
te l . 2 2 6 4 6 11 3 8
w w w.i c s .p l

Podobne dokumenty