ZARZĄDZENIE Nr 69/03 Wójta Gminy Wilków z dnia 8 sierpnia 2003

Transkrypt

ZARZĄDZENIE Nr 69/03 Wójta Gminy Wilków z dnia 8 sierpnia 2003
ZARZĄDZENIE Nr 69/03
Wójta
Gminy
Wilków
z dnia 8 sierpnia 2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników
majątkowych.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806)
zarządzam, co następuje:
§1.
Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 sierpnia 2003 r. złożonego przez
Samodzielnego Referenta ds. kultury i sportu Dorotę Birską wyraża się zgodę
na dokonanie likwidacji ujętych we wniosku rzeczowych składników majątkowych
na ogólną wartość 4.396,83 zł.
(słownie: cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 83/100)
zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Podobne dokumenty