Instrukcja obsługi zegarka mechanicznego

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi zegarka mechanicznego
Instrukcja obsługi
zegarka mechanicznego
Obsługa Zegarka
Konserwacja
1. W ce lu na kręc e n ia ze g ark a n ale ży u ż yć
Zegarek należy czyścić wyłącznie przy użyciu
przeznaczonego do tego celu pokrętła (koronki)
delikatnej ściereczki (może być nieznacznie
kręcąc nią w jedną stronę, w prawą stronę
zwilżona bieżącą, letnią wodą – wtedy po
(patrząc na przód zegarka). Pokrętło znajduje się
czyszczeniu należy wytrzeć zegarek do sucha).
na elemencie wykorzystywanym do otwierania
Zegarek można również oddać do zegarmistrza
zegarka.
w celu oczyszczenia wnętrza zegarka, jeżeli tego
Przy nakręcaniu zegarka nie należy przekręcać
wymaga.
pokrętła (koronki) zbyt mocno, aby nie uszkodzić
mechanizmu zegarka.
Przydatne wskazówki
Przy nakręcaniu należy kręcić wyłącznie w jedną
1. Przy nakręcaniu zegarka nie należy przekręcać
stronę, w prawą stronę, w miarę możliwości
pokrętła (koronki) zbyt mocno, aby nie uszkodzić
jednostajnym, spokojnym, pewnym ruchem.
mechanizmu zegarka.
Zegarki nakręcane ręcznie, należy nakręcać
2. Przed nastawieniem zegarka, należy się upewnić
przynajmniej raz dziennie. Pełne nakręcenie
czy koronka została lekko wysunięta, w tryb
sprężyny w zależności od rodzaju zastosowanego
nakręcania.
mechanizmu powinno wystarczyć na ok 16-24h.
3. Przy nakręcaniu należy kręcić wyłącznie
Zaleca się nakręcanie sprężyny do momentu
w jedną stronę, w prawą stronę, w miarę możliwości
wyczucia oporu, uważając jednak aby jej nie
jednostajnym, spokojnym, pewnym ruchem.
przekręcić. Ważne aby zegarek nakręcać z taką
4. Nie należy w jakikolwiek sposób rozkręcać
samą siłą i regularnie, wówczas praca mechanizmu
zegarka i/lub jego elementów. Próba naprawy lub
jest stabilna.
rozkręcania zegarka na własną ręką automatycznie
2. W celu nastawienia zegarka należy użyć
uniemożliwia skorzystanie z gwarancji udzielanej
przeznaczonego do tego celu pokrętła (koronki).
przez Drobiny Czasu.
Pierścień należy podnieść delikatnie do góry,
5. Nie należy zegarkiem rzucać, upuszczać go,
wyczuwalny będzie wówczas przeskok w tryb
uderzać w niego, rysować po nim, trzymać w zbyt
ustawiania. Następnie kręcić w lewą stronę (patrząc
niskich lub zbyt wysokich temperaturach, narażać
na przód zegarka). Po nastawieniu odpowiedniej
na kontakt z ogniem lub wodą czy innymi cieczami,
godziny pokrętło należy przywrócić do poprzedniej
a także wykonywać jakichkolwiek czynności, które
pozycji (delikatnie je wcisnąć).
mogłyby go uszkodzić.
Instrukcja obsługi
zegarka kwarcowego
Obsługa Zegarka
Konserwacja
1. W celu nastawienia zegarka należy użyć
Zegarek należy czyścić wyłącznie przy użyciu
przeznaczonego do tego celu pokrętła (koronki).
delikatnej ściereczki (może być nieznacznie
Pierścień należy podnieść delikatnie do góry,
zwilżona bieżącą, letnią wodą – wtedy po
wyczuwalny będzie wówczas przeskok w tryb
czyszczeniu należy wytrzeć zegarek do sucha).
ustawiania. Następnie kręcić w lewą stronę
Zegarek można również oddać do zegarmistrza
(patrząc na przód zegarka). Po nastawieniu
w celu oczyszczenia wnętrza zegarka, jeżeli tego
odpowiedniej
wymaga.
godziny
pokrętło
należy
przywrócić do poprzedniej pozycji (delikatnie
je wcisnąć).
2. Zegarek posiada mechanizm kwarcowy,
zatem działa dzięki umieszczonej w środku
baterii, w związku z tym po przywróceniu
pierścienia na pozycję wyjściową, wskazówki
Przydatne wskazówki
1. Przed nastawieniem zegarka, należy się
upewnić czy koronka została lekko wysunięta,
w tryb nakręcania.
2. Baterie wykorzystywane w naszych zegarkach
są
standardowymi,
małymi
bateryjkami
powinny rozpocząć bieg. Niepotrzebne są
dostępnymi u zegarmistrza.
żadne dodatkowe czynności aby zegarek
3. Nie należy w jakikolwiek sposób rozkręcać
poprawnie wskazywał bieżącą godzinę.
zegarka i/lub jego elementów. Próba naprawy
3. Aby wymienić baterię w zegarku należy
lub rozkręcania zegarka na własną ręką
zdjąć dekiel zegarka. Dekielek znajduje się
z tyłu zegarka i w większości modeli zawiera
małe wgłębienie ułatwiające jego podważenie
automatycznie
uniemożliwia
skorzystanie
z gwarancji udzielanej przez Drobiny Czasu.
4. Nie należy zegarkiem rzucać, upuszczać go,
uderzać w niego, rysować po nim, trzymać
i zdjęcie. Trzeba zwrócić uwagę na jego
w zbyt niskich lub zbyt wysokich temperaturach,
położenie, ponieważ dekielek powinien być
narażać na kontakt z ogniem lub wodą czy
umieszczony w ten sam sposób, w jaki był
innymi
założony. Po wymianie baterii na nową, zegarek
jakichkolwiek czynności, które mogłyby go
podejmuje pracę bez żadnego wspomagania.
uszkodzić.
cieczami,
a
także
wykonywać

Podobne dokumenty