panie, zmiłuj się sп s п4п4 п , п , п , п п п п п п, п пsп

Komentarze

Transkrypt

panie, zmiłuj się sп s п4п4 п , п , п , п п п п п п, п пsп
119
PANIE, ZMIŁUJ SIĘ
(90)
sł. i muz. Gabriela Wanke
S S
  4 4
   
, , ,


za
-
re,
C
Pa-nie,któ-ry
G
nas
u - ma
C
G
S
S



  ,    4 4 , , ,    e
D
zmi - uj si!
e
D
  , º
Pa-nie, któ -ry y - cie od - da - e,
C
G
K K K K   K K K

zmi - uj si! Niech Twe prze-ba - cze - nie du - sze
K K KG
K C K K G
K
        ,       
a7
na-sze od-ro - dzi, niech Twe prze-ba - cze - nie czy-sto
K K   D K G

 
,
a7
Ž S S  4
4
º
dzie - ci przy-wró - ci nam.
C
G



, , ,   
by-e po-su - szny
e
D
  ,  zmi
C
G



, , ,   
no - gi
Chry-ste, któ-ry
o - bmy - e,
-
uj si!
e
S S
  4 4
Któ-ry u-czniom
D
  , º
zmi
-
uj si!
K KG
K K K a7K K K
K
           
C
K

Niech
G

K

Twe prze-ba-cze - nie moc po - ko - ry o - bja - wi, niech
203
C
K KG

,   

Twe prze-ba - cze - nie,
G
º
K a7K K  D
 
,
ku
bra-ciom pro-wa - dzi nas.
S S   C   G 


4 4 , , ,
Ž
Pa-nie, Sy-nu Bo - ga ¶y - we
e
D
  ,  zmi - uj-si!
e
K
 
-
go,
S S   C   G 

 4 4 , , ,
Pa-nie, Da-wco y-cia, na-dzie - i,
C
G
K K K K   K K K
 
D
  , º
zmi - uj si!
K K GK
   
a7
Niech Twe prze-ba - cze

-
nie dro - gi
K C K K G K
 ,      
na - sze u - pro - ci, niech Tweprze-ba - cze - nie mi-o
K K
  , 
a7
S S G  K
   , ,  
wie-lk roz - bu - dzi, tak wspa-nia-
K
K XD
K
K
®
Ž

     ,
A
da - n i wier-n.
204
Je-zu przyjd“!
S S
  
i pi - kn, tak odC
® Ž  K X
,
G
Pa-nie przyjd“.
1. Panie, który za nas umarłeś,
Zmiłuj się!
Panie, który życie oddałeś,
Zmiłuj się!
Niech Twe przebaczenie dusze nasze odrodzi,
Niech Twe przebaczenie czystość dzieci przywróci nam.
CG
eD
CG
eD
C G a7 G
C G a7 D G
2. Chryste, który byłeś posłuszny,
Zmiłuj się!
Który uczniom nogi obmyłeś,
Zmiłuj się!
Niech Twe przebaczenie moc pokory objawi,
Niech Twe przebaczenie ku braciom prowadzi nas.
3. Panie, Synu Boga Żywego,
Zmiłuj się!
Panie Dawco życia, nadziei,
Zmiłuj się!
Niech Twe przebaczenie drogi nasze uprości,
Niech Twe przebaczenie miłość wielką rozbudzi,
Tak wspaniałą i piękną,
Tak oddaną i wierną,
Jezu, przyjdź! Panie, przyjdź!
CG
eD
CG
eD
C G a7 G
C G a7
G
A
DCG
© Copyright by Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym, Łódź 1997
205

Podobne dokumenty