9 utworzenie Przedszkola KOPASZEWO

Transkrypt

9 utworzenie Przedszkola KOPASZEWO
PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia
w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w Kopaszewie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 5 ust. 5, art. 58 ust. 1 i 6 w związku z art. 5c
pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska Krzywinia uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się z dniem 1 września 2015 roku Przedszkole Samorządowe w Kopaszewie
z siedzibą Kopaszewo 22, 64-010 Krzywiń, zwane dalej Przedszkolem.
§ 2. Akt Założycielski Przedszkola stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3 Przedszkolu nadaje się Statut, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podobne dokumenty