Komunikat 7 - linia produkcyjna

Transkrypt

Komunikat 7 - linia produkcyjna
Data publikacji komunikatu: 7.10.2013 r., godz. 8.00.
Komunikat
1. Nazwa beneficjenta: Dijo Baking Horeca Service Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Spółka komandytowo-akcyjna
2. Adres (siedziba) beneficjenta: ul. Zabrodzie 28, 52-351 Wrocław
3. NIP: 9131002458
4. REGON: 930467063
5. Tytuł projektu: Innowacyjne technologie i produkty podstawą rozwoju firmy Dijo Baking
6. Oś priorytetowa : 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie: 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale inwestycyjnym
7. Opis przedmiotu zamówienia:
Linia produkcyjna – tortilla
8. Komunikat:
Postępowanie o udzielenie zamówienia miało miejsce w terminie:
Od 16.08.2013 r. od godziny 08.00
Do 04.10.2013 r. do godziny 16.00
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego
przeprowadzonego zgodnie z wytycznymi programowymi beneficjent wyłonił następującego
dostawcę :
Lawrence Equipment 2034 North Peck Road, So. El Monte, California 91733
Kryterium wyboru oferenta była najniższa zaproponowana cena oraz najkrótszy termin
wykonania mierzone wagami podanymi w zapytaniu ofertowym.
Strony biorące udział w postępowaniu mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą
rozstrzygnięcia postępowania dostępną w siedzibie Beneficjenta w terminie upublicznienia
komunikatu.
Termin upublicznienia komunikatu:
Od 07.10.2013 r., od godziny 8.00
Do 14.10.2013 r., do godziny 16.00
str. 1

Podobne dokumenty