raport - ZS Otoczna

Transkrypt

raport - ZS Otoczna
załącznik 3
RAPORT PODSUMOWUJĄCY STARANIA
SZKOŁY/PLACÓWKI UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE
DO WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE *
(przesyłany po konsultacjach z koordynatorem rejonowym, przed wizytą studyjną)
INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE:
Pełna nazwa szkoły/placówki
Zespół Szkół w Otocznej
W przypadku zespołu szkół proszę wpisać,
której szkoły dotyczy raport
Samorządowa Szkoła Podstawowa
Adres
Otoczna 12
62 – 302 Węgierki
Gmina
Września
Powiat
wrzesiński
Telefon
61 43 87 132
Adres mailowy szkoły/placówki
[email protected]
Adres mailowy koordynatora
[email protected]
Strona www
www.zsotoczna.pl
Imię i nazwisko dyrektora
Dariusz Szykowny
Imię i nazwisko koordynatora
Magdalena Gizelska
Imiona i nazwiska członków
szkolnego zespołu
1. Nauczyciele:
Mularczyk,
Ilona Gajda,
Michał
Eugenia
Szarzyński,
Kuś,
Zofia
Violetta
Dekowska,
Małgorzata Szykowna, Beata Maciejewska, Mariusz
Staszak, Natasza Chałupniczak, Aleksandra Janeczko,
Agnieszka
Koczorowska,
Maciej
Hernes,
Joanna
Szafarek, Monika Kuśmierek
2. rodzice: Katarzyna Grzybek, Ewelina Samulczyk, Ewa
Kasprowicz
3. uczniowie: Julia Rewers, Magdalena Dudziak,
4. pracownicy niepedagogiczni: Grażyna Chmielowicz,
Brygida Surmacz
Data podjęcia uchwały o
przystąpieniu do projektu
31.05.2010 r.
CZĘŚĆ I
A. WYNIK DIAGNOZY
Nasza szkoła od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu
edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna
stanowi ważny element programu nauczania oraz wychowania szkoły. Nasi uczniowie uczestniczą w wielu
programach, projektach oraz kampaniach promujących zdrowy styl życia. Problematyka zdrowia w kontekście
profilaktyki jest obecna w szkole we wszystkich aspektach jej funkcjonowania. Na co dzień tworzymy
atmosferę sprzyjającą dobrej kondycji fizycznej, społecznej, psychicznej, emocjonalnej.
W okresie przygotowawczym w ramach realizowanego projektu w naszej szkole zapoznano społeczność
szkolną z ideą programu Szkoła Promująca Zdrowie i po akceptacji dyrekcji, uczniów, rodziców, nauczycieli i
pozostałych pracowników podjęto uchwałę Rady Pedagogicznej o przystąpieniu do projektu. Kolejnym
krokiem było nawiązanie kontaktu z koordynatorem regionalnym oraz powołanie szkolnego koordynatora
Szkoły Promującej Zdrowie wraz z zespołem do spraw promocji zdrowia. W okresie przygotowawczym
zrealizowano szereg zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej. Dokonano również diagnozy potrzeb i zasobów
społeczności szkolnej oraz opracowano plan działań zmierzających do ich rozwiązania. Podczas
poszczególnych, cyklicznych spotkań zespołu ustalone zostały metody badań stopnia zadowolenia ze szkoły
wśród nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz rodziców. Wybrano następujące obszary do
diagnozy: zdrowe odżywianie i nawyki żywieniowe, szeroko pojęta aktywność fizyczna wraz z czasem
wolnym, zagrożenia współczesnego świata.
Na podstawie przeprowadzonej wstępnej diagnozy – obserwacji nauczycieli i wychowawców, rozmów z
uczniami a także ich rodzicami, przeprowadzonych ankiet dotyczących zdrowego stylu życia (odżywiania,
spędzania czasu wolnego, aktywności fizycznej) wśród uczniów i ich rodziców, stwierdzono, że wysoki
procent uczniów niewłaściwie dba o swoje zdrowie. Dzieci i młodzież dużo czasu spędzają przed komputerem i
telewizorem, mało czasu poświęcając na aktywność fizyczną i wypoczynek na świeżym powietrzu, przejawiają
również niewłaściwe nawyki żywieniowe. Wynika to często z niewłaściwych wzorów wyniesionych z domu
rodzinnego, braku umiejętności dokonywania prawidłowego wyboru produktów żywieniowych, nieczytanie
etykiet produktów, korzystanie z fast – foodów, negatywnego wpływu reklam ale także z trudnej sytuacji
finansowej wielu rodzin. Młodzi ludzie podejmują także niewłaściwe wybory związane ze spędzaniem czasu
wolnego, przejawiają niechęć do aktywności fizycznej (lenistwo) i brak świadomości na temat dużej roli ruchu
fizycznego w życiu człowieka. A z uwagi na miejsce zamieszkania (teren wiejski) mają ograniczony dostęp do
różnych zorganizowanych atrakcyjnych form zajęć sportowo – rekreacyjnych (w klubach sportowych, na
orlikach, itp.)
B. OPIS PROBLEMU PRIORYTETOWEGO
Biorąc pod uwagę w/w aspekty jako priorytet szkoły promującej zdrowie wybrano Promowanie i
kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia:
- utrwalenie zasad zdrowego stylu życia z naciskiem na edukację zdrowotną związaną ze zdrowym
odżywianiem oraz znaczeniem aktywności fizycznej
- kształtowanie postawy dbania o zdrowie przez członków społeczności naszej placówki
- zachęcanie i przyzwyczajanie do zdrowego stylu życia z zamiarem wprowadzenia zmian na stałe
- umożliwienie uczniom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacnianie ich
poczucia własnej wartości
- zmniejszenie poziomu agresji rówieśniczej wśród uczniów oraz zwiększanie poczucia bezpieczeństwa
uczniów w szkole
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole oraz poza nią, w sieci Internet
- współpraca z rodzicami i zachęcanie ich do zaangażowania się w realizację zadań związanych z promocją
zdrowia
C. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU MAJĄCEGO NA CELU
ROZWIĄZANIE PROBLEMU PRIORYTETOWEGO
Ubieganie się o przyjęcie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie rozpoczęliśmy wraz z
początkiem roku szkolnego 2010/2011. Jednak podkreślić należy , że idee związane z promowanie zdrowego
stylu życia, dbaniem o wszechstronny rozwój naszych wychowanków towarzyszyły nam od wielu lat, będąc
stałym elementem pracy wychowawczej oraz dydaktycznej. Do podejmowanych już działań włączyliśmy
jeszcze w szerszym zakresie działania profilaktyczne i prozdrowotne ujęte w planie Szkoły Promującej
Zdrowie.
Nasi uczniowie byli uczestnikami wielu programów profilaktycznych, które realizowane były w formie zajęć
grupowych, warsztatowych, zajęć i konkursów plastycznych, indywidualnych konkursów wiedzowych,
prezentacji multimedialnych. Zalicza się do nich:
1. Program „Moje dziecko idzie do szkoły” , którego celem jest zwrócenie uwagi rodziców na potrzeby
dziecka wynikające z rozpoczęcia nauki w szkole.
2. Program „Radosny uśmiech, radosna przyszłość”, w którym podczas zajęć z najmłodszymi zwraca się uwagę
na profilaktykę higieny jamy ustnej.
3. Program „Czyste powietrze wokół nas”, którego celem jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony
dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w
sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.
4. Program „Nie pal przy mnie proszę” realizowany po to, aby zwiększyć u wychowanków ich wiedzę w
zakresie odpowiedzialności za swoje zdrowie oraz kształtować umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich
bliskich a także przejawiać postawę asertywną.
5. Program „Znajdź właściwe rozwiązanie”, realizując który zwiększaliśmy wiedzę uczniów w zakresie
szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowania umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich oraz
postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia.
6. Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu a w jego ramach: konkurs „Palić nie palić”
oraz Obchody Światowego dnia bez Tytoniu.
7. Kampania profilaktyki tytoniowej – „Rzuć palenie razem z nami”, której celem jest zmniejszenie
zachorowań wynikających z palenia tytoniu poprzez zmniejszenie czynnej i biernej ekspozycji na dym
tytoniowy.
8. Program „Trzymaj formę”, realizując który zwiększamy świadomość dotyczącą aktywności fizycznej i
wpływu żywienia.
9. Program „Bądźmy zdrowi – wiemy więc działamy”, którego celem jest poprawa stanu zdrowia populacji
dzieci i młodzieży narażonych na choroby dietozależne, nadwagę i otyłość.
10. Obchody Światowego Dnia Zdrowia.
11. Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu.
12. Realizacja programu „Mleko w szkole”, którego celem jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych
nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.
13. Realizacja programu „Owoce w szkole”, którego celem jest odwrócenie niekorzystnych tendencji
dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i
warzyw.
14. Realizacja zadań ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
15. Realizacja zadań ogólnopolskiego programu społecznego „Szkoła bez przemocy”.
16. Spotkania z Policja i Strażą Miejską dotyczące tematyki „Bezpieczna droga do szkoły”.
17. Nauka i zajęcia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
18. Realizacja podczas godzin wychowawczych programów profilaktycznych: Spójrz inaczej, Spójrz inaczej na
agresję oraz zajęć tematycznych związanych z zasadami i normami społecznymi, funkcjonowaniem i relacjami
w grupie rówieśniczej, asertywną postawą wobec zagrożeń, właściwym dbaniem o zdrowie fizyczne (higiena
osobista) oraz psychiczne.
19. Przeprowadzanie zajęć i akcji mających na celu uświadomienie konieczności oraz sposobu czytania etykiet
na opakowaniach produktów żywnościowych.
20. Przygotowywanie podczas zajęć kulinarnych oraz konkursów: kanapek, sałatek, zdrowego śniadania.
Wyjazd do piekarni „Glanc” w Witkowie.
21. Wspólne spożywanie przez uczniów w szkole II śniadania, możliwość korzystania z herbaty w szkole.
22. Opieka pielęgniarska nad uczniami i badania profilaktyczne wad wzroku i postawy.
23. Zwiedzanie „Amiki” Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej przez dzieci z oddziałów przedszkolnych wraz
z przeprowadzeniem przez lekarzy specjalistów badań okulistycznych oraz stomatologicznych dzieci.
24. Przygotowywanie gazetek szkolnych i klasowych dotyczących tematyki zdrowia.
25. Pogadanki dla rodziców dotyczące uczestnictwa dzieci w zajęciach wychowania fizycznego na basenie.
26. Pogadanki dotyczące zasad bezpieczeństwa podczas zabaw oraz w czasie wolnym (ferie, wakacje).
27. Powstanie przy budynku szkolnym w Otocznej oraz Gutowie Wielkim (fila szkoły) placów zabaw dla
najmłodszych, wyposażonych w atrakcyjne sprzęty do zabaw ruchowych.
28. Powstanie przy budynku szkolnym w Otocznej Centrum Edukacji Przyrodniczej
29. Udział uczniów w rajdach pieszych i rowerowych organizowanych przez PTTK o/Września oraz WTK.
30. Udział uczniów w międzyszkolnych zawodach sportowych: unihokej, piłka nożna, piłka siatkowa, tenis
stołowy, lekka atletyka.
31. Wyjazdy na wycieczki szkolne, zielone szkoły jako aktywny sposób spędzania czasu przez uczniów.
32. Cykliczna organizacja Festynu Rodzinnego z dużym zaangażowaniem całej społeczności szkolnej (gry i
zabawy ruchowe, konkursy dotyczące zdrowia i profilaktyki, degustacje).
33. Aktywne spędzanie przez uczniów przerw międzylekcyjnych (zabawy w berka, skakanie przez skakankę, w
gumę itp.)
34. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych : tanecznych, tenisowych, z piłki nożnej.
35. Edukacja ekologiczna – organizacja w szkole Forum Ekologicznego, wycieczki dla uczniów ścieżkami
edukacji leśnej w Czeszewie.
36. Udział w Festiwalu Dziecięcym o Tematyce Ekologicznej w Krotoszynie.
37. Organizowanie corocznej zabawy karnawałowej dla najmłodszych uczniów klas I – III oraz zerówek z
rozmaitymi zabawami, konkursami i atrakcjami ruchowymi oraz dyskotek dla uczniów klas IV - VI.
38. Gromadzenie w bibliotece szkolnej publikacji dotyczących zdrowego odżywiania profilaktyki zdrowia i
uzależnień.
39. Udział uczniów w profilaktycznych spotkaniach z policjantem, strażnikiem miejskim, pielęgniarką szkolną.
40. Zorganizowanie spotkań ze znanymi sportowcami: piłkarzem Piotrem Reissem, niepełnosprawnym
lekkoatletą Mateuszem Michalskim (medalistą paraolimpijskim i mistrzem świata).
41. Realizowanie w klasach warsztatów profilaktycznych prowadzonych przez Centrum Edukacji Profilaktyki
Stowarzyszenia Epsilon w Bielsku - Białej:
a) „Nieśmiała księżniczka” mające na celu rozwój empatii i umiejętności nazywania emocji, kształtowanie
umiejętności współpracy w klasie, integrację grupy;
b) „Miasto złości” celem jest kształtowanie umiejętności współpracy w klasie, nauka konstruktywnych
sposobów radzenia sobie ze złością;
c) „Historia Cyryla” - kształtowanie pewności siebie oraz wiary we własne umiejętności, rozwój umiejętności
pracy w grupie.
d) „Miasteczko” - zakres to zapobieganie sytuacjom odrzucenia i izolacji w klasie, kształtowanie umiejętności
społecznych i komunikacji interpersonalnej w klasie;
e) „Zatrzymane obrazy” - diagnoza i wczesna profilaktyka zagrożeń w kontekście problemów agresji w szkole.
42. Działanie na terenie szkoły Świetlicy środowiskowej (II grupy) realizującej zadania z zakresu profilaktyki
zdrowia oraz uzależnień (np. Uczniowski Masterchef, Dbamy o zdrowie, Pielęgnacja i choroby skóry).
43. Cykliczny udział reprezentacji szkoły podstawowej w Gminnym Konkursie Zachowaj Trzeźwy Umysł.
44. Udział w akcjach charytatywnych:
- „Góra grosza”
- „Klucz dla Sebastiana”
- zbiórka nakrętek na rzecz niepełnosprawnych
- zbiórka odzieży używanej (Fundacja Dzieci dla Ziemi)
- zbiórki rzeczowe dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych
Intelektualnie i Fizycznie w Mielżynie.
- włączanie się w kwesty Polskiego Czerwonego Krzyża o/Września.
45. Udział uczniów w konkursach organizowanych przez KRUS Bezpiecznie na wsi (…)
46. Organizowanie Święta Pieczonego Ziemniaka.
47. Światowy Dzień Pluszowego Misia 25 listopada każdego roku.
48. Spotkania z „Filharmonia Pomysłów”.
49. Wyjazd uczniów do Wrzesińskiego Ośrodka Kultury na spektakl teatralny pt. „ [email protected] w tłumie” w
wykonaniu aktorów Narodowego Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wrocławia. Ta wyjątkowa sztuka
poruszała ważne i aktualne problemy współczesności, mówiła o pułapkach cywilizacji XXI wieku.
50. Udział uczniów w Czwartkach Lekkoatletycznych pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego.
D. INFORMACJA NA TEMAT MONITOROWANIA PROJEKTU ORAZ
MONITOROWANIA SAMOPOCZUCIA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ
Wszelkie podejmowane i prowadzone działania podlegały systematycznemu monitorowaniu w taki sposób,
aby uzyskać jak najwięcej informacji do przeprowadzenia ewaluacji. Informacje uzyskano poprzez:
- bezpośrednie rozmowy z uczniami, nauczycielami, pracownikami obsługi
- rozmowy z wychowawcami, ich bezpośrednie spostrzeżenia i obserwacje uczniów
- analizę dokumentów szkolnych
- analizę wytworów i prac uczniowskich
- zaangażowanie uczniów, pracowników szkoły i rodziców uczniów w podejmowane działania promujące
zdrowie
- przygotowywanie gazetek, wystaw, plakatów propagujących zdrowy styl życia
- sprawozdania z poszczególnych działań
- analizę dokumentacji pedagoga szkolnego
- analizę dokumentacji fotograficznej
- dostęp do notatek na internetowej stronie szkoły
Przeprowadzono także dwukrotnie badanie samopoczucia społeczności szkolnej, wykorzystując ankietę „Jak
się czujesz w szkole?”(dla uczniów), „Szkoła mojego dziecka” (dla rodziców) oraz ankietę dotyczącą klimatu
społecznego w szkole dla nauczycieli i pozostałych pracowników niepedagogicznych.
E. EWALUACJA PROJEKTU (narzędzia, wnioski)
Okres przygotowawczy trwał w naszej szkole 4 lata. Realizowane w tym czasie działania mające na celu
poprawę zachowań, podejmowanie odpowiedzialnych i świadomych wyborów w zakresie zdrowia i zdrowego
stylu życia przyniosły wiele korzyści całej społeczności szkolnej i zakończyły się sukcesem. Ewaluacja
przeprowadzona na podstawie wyników ankiet, sporządzonych sprawozdań, obserwacji, rozmów z uczniami,
rodzicami i pracownikami szkoły potwierdziły, że wzrosła świadomość uczniów dotycząca zdrowia i zdrowego
stylu życia.
1. Uczniowie z bardzo dużym zaangażowaniem uczestniczyli w akcjach, turniejach i imprezach o charakterze
profilaktycznym i prozdrowotnym na etapie szkolnym oraz poza szkołą, odnosząc sukcesy i zdobywając
wyróżnienia oraz nagrody.
2. Z rozmów podejmowanych z uczniami wynika, że w wyniku podejmowanych działań także w ich rodzinach
wzrosło zainteresowanie zdrowym stylem życia tj: zdrowym odżywianiem (np. czytanie etykiet produktów) i
podejmowaniem form aktywnego wypoczynku.
3. Zwiększono świadomość społeczną na temat wpływu żywienia i zdrowego stylu życia na zdrowie.
Uczniowie chętniej spożywają owoce i warzywa, więcej rodziców włącza się promocję zdrowego odżywiania
przygotowując zdrowo skomponowane śniadania dla swoich dzieci. Rzadko zdarzają się sytuacje, że uczeń
nie ma w szkole drugiego śniadania.
3. Uczniowie są świadomi zagrożeń jakie za sobą niosą używki, media, Internet i uzależnienia.
4. Uczniowie pod opieką wychowawców dbali o właściwe relacje z innymi, dzięki czemu dokonała się większa
integracja społeczności szkolnej oraz zespołów klasowych.
5. Większość uczniów dostrzega znaczenie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej dla zachowania
zdrowia.
6. Uczniowie świadomie chcą, by szkoła włączała się w propagowanie idei zdrowego stylu życia.
7. Rodzice i uczniowie pozytywnie oceniają działania i zmiany wprowadzone w szkole w związku z realizacją
projektu Szkoła Promująca Zdrowie.
CZĘŚĆ II
A. OPIS STOPNIA AKCEPTACJI ŚRODOWISKA DLA IDEI SzPZ ( w tym stopień
świadomości i zaangażowania Rady Pedagogicznej i rodziców)
Społeczność szkolna została zapoznana z ideą Szkoły Promującej Zdrowie. Zarówno nauczyciele, jak i
pracownicy niepedagogiczni oraz rodzice chętnie biorą udział w działaniach realizujących ideę SzPZ. Rada
Pedagogiczna jednogłośnie poparła pomysł ubiegania się o przyjęcie do sieci szkół promujących zdrowie,
rodzice wspierają nas w podejmowanych działaniach; w organizacji i udziale w konkursach, realizacji imprez o
charakterze prozdrowotnym itp. Nauczyciele planują swoje działania, dokumentują je, prowadzą ewaluację.
Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania oraz wychowania szkoły Działania
promujące zdrowie od wielu lat wynikają z misji i wizji szkoły i zawarte są w dokumentach szkolnych, takich
jak: Statut, Roczny Plan Pracy Szkoły, Szkolny Program Wychowawczy, Program Profilaktyki.
B. IFORMACJA NT. SZKOLEŃ DLA RADY PEDAGOGICZNEJ, UCZNIÓW, RODZICÓW,
PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI.
1. Szkolenie Rady Pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych we wrześniu 2010 r. dotyczące idei Szkoły
Promującej Zdrowie; przekazanie informacji dotyczących idei SzPZ rodzicom na zebraniach.
2. Prelekcje dla rodziców dotyczące zdrowia, zdrowego stylu życia i aktualnych problemów przeprowadzane
podczas zebrań, prowadzone przez wychowawców wraz z przekazywaniem materiałów informacyjnych.
3. Sprawozdania ze stopnia realizacji projektu SzPZ zdawane przez koordynatora na radach pedagogicznych
analitycznych; zapoznawanie nowych nauczycieli z koncepcją, założeniami i sposobem dokumentowania działań
SzPZ.
4. Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów.
5. Szkolenie w ramach programu „Trzymaj formę” nt. zbilansowanej diety i prawidłowych nawyków
żywieniowych dla koordynatora programu (p. Chałupniczak)
6. Szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego: Edukacja zdrowotna na lekcji wychowania fizycznego.
7. Trening na różnych poziomach kształcenia (piłka siatkowa).
8. Warsztaty taneczne dla instruktorów.
9. Kurs dla nauczycieli z zakresu I pomocy przedmedycznej.
10. Szkolenie „Ratujemy i uczymy się ratować”.
C. INFORMACJA NT. WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Rodzice aktywnie wspomagają szkołę podczas organizacji imprez i zajęć o charakterze prozdrowotnym.
Pomagają w przygotowaniu „zdrowych” kanapek i sałatek, przygotowaniu „zdrowych” posiłków,
współorganizują klasowe imprezy o charakterze sportowym, są współorganizatorami Festynów Rodzinnych,
Dnia Dziecka na sportowo. Uczestniczą we współorganizacji wycieczek, zielonych szkół, rajdów rowerowych i
pieszych dla dzieci. Wspierają nauczycieli w realizacji działań SZPZ poprzez udział w pogadankach,
spotkaniach z przedstawicielem PSSE, są adresatami ulotek.
D. INFORMACJA NT. WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKLANYM
W realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie w okresie przygotowawczym nasza szkoła korzystała z
pomocy instytucji działających na rzecz edukacji i promocji zdrowia oraz współpracowała z następującymi
podmiotami środowiska lokalnego:
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wrześni.
2. Pełnomocnik ds. Profilaktyki p. Anna Grzybowska (Urząd Miasta i Gminy Września).
3. Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Amika we Wrześni.
4. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Wrześni.
5. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna we Wrześni.
6. Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni, w Strzałkowie.
7. Komenda Powiatowa Policji we Wrześni.
8. Straż Miejska we Wrześni.
9. Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.
10. Dom Pomocy Społecznej w Mielżynie.
12. Biblioteka Publiczna we Wrześni, filia Otoczna.
13. Prasa lokalna: Wiadomości Wrzesińskie, Wieści z Ratusza. Przegląd Powiatowy.
14. PTTK o/ Września.
15. Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne.
16. WOSiR Września.
17. Indywidualna opieka pielęgniarska p. Surmacz.
CZĘŚĆ III
PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ (proszę dołączyć do raportu, jako załącznik)
CZĘŚĆ IV
OPIS PRACY SZKOLNEGO KOORDYNATORA I ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO
(WSPIERAJĄCEGO)
SZKOLNY KOORDYNATOR:
Magdalena Gizelska
OPIS PRACY
Tworzenie Szkoły Promującej Zdrowie to proces wymagający
zaangażowania wielu ludzi i podjęcia szerokich, różnorodnych działań.
Koordynatorem działań była pani Magdalena Gizelska – pedagog
szkolny, która nadzorowała realizację programu edukacji zdrowotnej i
promocji zdrowia w szkole. Koordynator przekazała informacje na
temat realizacji programu nauczycielom, dokonała zgłoszenie placówki
do wojewódzkiej sieci SZPZ, stworzyła zespół do spraw promocji
zdrowia i kierowała jego pracą, inicjowała, organizowała i
koordynowała prace związane z promocją zdrowia w szkole. Dzięki
wspólnemu zaangażowaniu dyrekcji, nauczycieli, uczniów,
pracowników niepedagogicznych oraz rodziców proces przebiegał
prawidłowo, efektywnie i twórczo.
Koordynator brała udział w szkoleniach: „Przygotowanie do szkolnej
profilaktyki”, „Doskonalenie kompetencji nauczycieli i pedagogów w
pracy z tzw. grupami trudnymi wychowawczo”, „ Poprawa radzenia
sobie nauczycieli i pedagogów w pracy z tzw. grupami trudnymi
wychowawczo”, „Łagodzenie syndromu wypalenia zawodowego”,
„Doskonalenie systemu komunikacji z rodzicami”, warsztat
„Seksualność dzieci i młodzieży”.
CZŁONKOWIE ZESPOŁU
KOORDYNUJĄCEGO/
WSPIERAJĄCEGO:
Nauczyciele: Ilona Gajda, Eugenia
Kuś, Violetta Mularczyk, Michał
Szarzyński,
Zofia
Małgorzata
Szykowna,
Maciejewska,
Dekowska,
Mariusz
Beata
Zadania zespołu ds. promocji zdrowia obejmowały opracowanie planu
działań w zakresie programu Szkoła Promująca Zdrowie w tzw. okresie
przygotowawczym, przeprowadzenie badań wstępnych, mających na
celu diagnozę stanu wyjściowego szkoły w zakresie zdrowia oraz
badań dotyczących klimatu społecznego szkoły, przeprowadzenie
ewaluacji okresu przygotowawczego, aktywną współpracę z całą
społecznością szkolną podczas przygotowywania wszystkich działań
promujących zdrowie na terenie szkoły.
Staszak,
Natasza Chałupniczak, Aleksandra
Janeczko, Agnieszka Koczorowska,
Maciej Hernes, Joanna Szafarek,
Monika Kuśmierek.
Rodzice: Katarzyna Grzybek,
Ewelina Samulczyk, Ewa
Kasprowicz
Uczniowie: Julia Rewers,
Magdalena Dudziak
pracownik niepedagogiczny:
Grażyna Chmielowicz
pielęgniarka szkolna: Brygida
Surmacz
CZĘŚĆ V
OPIS SPOSOBU WSPÓŁPRACY SZKOŁY ZE SŁUŻBĄ ZDROWIA
1. Udział ratowników medycznych w programach i projektach profilaktycznych.
2. Zabezpieczenie pomocy w przypadku urazów i nagłych zachorowań.
3. Prowadzenie pogadanek dotyczących higienicznego trybu życia i warsztatów z pierwszej pomocy dla
uczniów i rodziców.
4. Przeprowadzanie fluoryzacji wśród uczniów.
5. Wizyty w Przychodni Amika.
6. Za pośrednictwem pielęgniarki utrzymywanie stałego kontakt z lekarzami rodzinnymi.
7. Pielęgniarska opieka nad uczniami: badania czystości, badania przesiewowe wad postawy, wad wzroku)
CZĘŚĆ VI
DOKUMENTACJA Z PRZEBIEGU PRACY
1. Prezentacje multimedialne „Z życia szkoły”
2. Plan działań Szkoły Promującej Zdrowie.
4. Roczne raporty SzPZ.
5. Dokumentacja realizowanych programów, konkursów i imprez (sprawozdania, protokoły, zaproszenia).
6. Dokumentacja fotograficzna festynów, projektów, konkursów i innych działań prozdrowotnych.
7. Informacje i zdjęcia na szkolnej stronie internetowej.
8. Protokoły rad pedagogicznych i zespołów nauczycielskich.
9. Dokumentacji wychowawców klas (zapisy w dziennikach lekcyjnych oraz notatki ze spotkań z rodzicami).
10. Dokumentacja pedagoga szkolnego.
Podpis dyrektora:
Dariusz Szykowny
Podpis koordynatora szkolnego:
Magdalena Gizelska
Otoczna, 30.09.2014 r.
* Wersję elektroniczną i papierową raportu proszę przesłać do właściwego koordynatora rejonowego oraz umieścić na
stronie internetowej szkoły/placówki.