комп`ютер і планшет

Komentarze

Transkrypt

комп`ютер і планшет
lublin.today
The first magazine from Lublin published in three languages!
#1
numer 1/2016
Student? | Студент? | Student?
Tourist? | Турист? | Turysta?
Employee? | Працівник? | Pracownik?
Guest? | Гість? | Gość?
Enjoy Lublin. lublin.today.
wstępniak
editorial
редакційний
Uniwersytety zawsze były ostoją wolnej
myśli – w naszej części świata wiemy to
najlepiej. Dziś środowisko akademickie
ma jeszcze jedną okazję do „wykazania
się” wolnością. To właśnie na uczelniach
dokonuje się internacjonalizacja, która
wymyka się spłyceniu w otaczającym nas
(skądinąd bardzo ważnym) sporze na temat
uchodźców.
Universities have always been the refuge
of free thought - we know it very well in
this part of the world. Today, the academic
community has another opportunity
to “demonstrate” freedom. It is the
universities where the internationalization
takes place, avoiding belittling in the
ubiquitous (otherwise very important)
dispute about refugees.
Університети завжди були гарантом
вільної думки – в нашій частині світу
ми це дуже добре знаємо. Сьогодні
академічне середовище має ще один
привід довести свою свободолюбність.
Саме в університетах проходить
інтернаціоналізація, яку не вдається
спростити в оточуючій нас (дуже
важливій) суперечці про біженців.
Przypadkiem lub – mam nadzieję –
zupełnie świadomie sięgnęliście po lublin.
today. Jesteśmy zaszczyceni i polecamy
Wam lekturę „od deski do deski”. Dziś
spotykamy się po raz pierwszy, ale nie po
raz ostatni. Enjoy!
By chance or - hopefully - consciously
you’ve reached for lublin.today. We are
honoured and recommend that you read it
from “cover to cover”. It’s our first meeting,
but definitely not the last one. Enjoy!
Випадково, або, сподіваюсь,
цілеспрямовано, ви вирішили
познайомитись з lublin.today. Нам дуже
приємно і ми заохочуємо вас прочитати
номер від початку до кінця. Сьогодні ми
зустрічаємось вперше, але не востаннє.
Насолоджуйтесь!
Marek Targoński
redaktor naczelny lublin.today | Editor in Chief of
lublin.today | головний редактор lublin.today
Redaktor naczelny: Marek Targoński
Dział reklamy: [email protected] | +48 731 155 988 | +48 731 155 188
Brand manager: Katarzyna Wlazło
Ukłony dla: Maciej Maniecki, Justyna Kurek, Mateusz Targoński, Wydział
Autorzy tekstów: Magdalena Gładysz, Katarzyna Piekarczyk, Agnieszka
SOI UM Lublin
Bąder, Małgorzata Wiktor, Monika Lewkowicz, Jacek Skałecki, Dagmara
Kottke, Marek Targoński
lublin.today
Tłumaczenia: Anna Jaślikowska, Denys Gornichar
[email protected]
Layout: Paweł Batyra
Wydawca: Grupa Today Sp. z o. o.
Skład: Irek Winnicki
Al. W. Witosa 16, 20-315 Lublin
Перший журнал з Любліна котрий виходить трьома мовами! | The first magazine from Lublin published in three languages! | Pierwszy magazyn z Lublina wydawany w trzech językach!
1
#1
SPIS TREŚCI/TABLE OF CONTENTS/ЗМІСТ
numer 1/2016
Międzynarodowy potencjał 3
International potential 5
Міжнародний потенціал 7
Marek
Targoński
Jesteśmy liderem 9
We are leading 10
Ми лідери 11
Sesja na chłodno 30
Exam session – keep it cool 32
Сесія зі спокоєм 34
Małgorzata
Wiktor
Szedł Sasza... 36
Szedł Sasza... 39
Шедл Саша... 42
Katarzyna
Piekarczyk
Wszechstronny wybór w obcym języku 12
Comprehensive selection in a foreign language 14
Різносторонній вибір навчання іноземною мовою 16
Magdalena
Gładysz
Nie wiesz gdzie coś załatwić? 18
You don’t know how to deal with the bureaucracy? 20
Не знаєш де які питання вирішити? 22
Katarzyna
Piekarczyk
Od stacji do stacji 24
From one station to another 26
Від станції до станції 28
Agnieszka
Bąder
W dwa dni dookoła Lublina 45
Around Lublin in two days 47
По Любліну за два дні... 49
Monika
Lewkowicz
Lubelszczyzna na weekend ... 51
The Lublin region during the weekend... 53
Люблінський регіон на вихідні 55
Jacek
Skałecki
Czas na smartwatch’e? 57
Is it time for smartwatch? 59
Настав час смартвотча? 61
Dagmara
Kottke
2
lublin.today #1
UA
Marek Targoński
EN
UA
Międzynarodowy
potencjał
W Lublinie studiuje obecnie blisko 6000 cudzoziemców. Największa
grupa to Ukraińcy. Działania nastawione na „zapraszanie” żaków
z zagranicy rozpoczął 20 lat temu obecny Uniwersytet Medyczny,
a dziś – na tym polu – pracują już wszystkie uczelnie, wspierane
przez Urząd Miasta. 8% wszystkich lubelskich żaków stanowią
cudzoziemcy. A wkrótce ten wskaźnik ma się zwiększyć.
Dla studentów z Ukrainy wybór Lublina jest naturalny: blisko do domu, ale już za granicą. Na 9 lubelskich
uczelniach studiuje ponad 3700 Ukraińców. Nasze miasto chętnie wybierają też żacy z Tajwanu, Białorusi,
USA, Norwegii i Arabii Saudyjskiej. I tak wymieniać moglibyśmy jeszcze długo – w sumie to 94 kraje.
Gdy w 2011 roku Urząd Miasta inicjował program Study in Lublin – część uczelni nie była przekonana
do konieczności pozyskiwania kandydatów na studia z zagranicy. – Dopiero po jakimś czasie uczelnie
zrozumiały, że „zaproszenie” studentów-cudzoziemców to lek na niż demograficzny – mówi Wiktoria Herun
z Urzędu Miasta Lublin. Sama przyjechała na studia z Ukrainy, a dziś – pracując w ratuszu – pomaga w
„ściąganiu” do Polski jej młodszych kolegów.
Dziecko, zalegasz z podatkami?
Miejski program Study in Lublin to przede wszystkim część informacyjna, na czele ze stroną internetową:
study.lublin.eu. W serwisie (dostępnym w 4 językach: po polsku, angielsku, ukraińsku i rosyjsku)
znajdziemy informacje o wszystkich kierunkach studiów dostępnych w Lublinie. Są też informacje
„urzędowe”: jak zalegalizować pobyt, co to PESEL, NFZ czy Urząd Skarbowy.
– To może wywoływać przerażenie, gdy dziecko w wieku 16 lat słyszy: „musisz przynieść zaświadczenie o tym,
że nie zalegasz z płaceniem podatków”. Próbujemy tłumaczyć o co chodzi w tych wszystkich biurokratycznych
kwestiach – mówi Herun. A wspomniane 16 lat to nie literówka. Dla tych, którzy nie wiedzą: Ukraińcy kończą
szkołę w wieku 16-17 lat. Gdy zaczynają studia są więc, według polskiego prawa, niepełnoletni.
3
lublin.today #1
Ilu zagranicznych studentów
Study in Lublin, współtworzony przez ratusz wspólnie z
uczelniami, to też obecność na targach edukacyjnych i
konferencjach: zwłaszcza na Wschodzie, ale nie tylko. Na
co dzień – program zakłada cykliczne spotkania osób
zaangażowanych na uczelniach w ich umiędzynarodowienie.
Norwegia
144
Wartość studentów przyjeżdżających z zagranicy
doceniają niemal wszystkie lubelskie uczelnie: i
prywatne i publiczne. Liderem jest Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej na którym studiuje blisko 1500
cudzoziemców. Na drugim miejscu jest „weteran
umiędzynarodowienia” Uniwersytet Medyczny, na którym
studiuje ponad 1200 żaków z zagranicy. Wielojęzyczny
gwar słychać też w murach uczelni niepublicznych.
Pod tym względem przoduje Wyższa Szkoła SpołecznoPrzyrodnicza z blisko 700 studentami-cudzoziemcami.
Klimat różnych kultur
To, co mieszkańcy Lublina mogą dostrzec „gołym okiem”
– 8 % zagranicznych studentów na uczelniach – w skali
świata, nie jest wysokim wskaźnikiem. W roku 2013 –
jak wynika z danych Fundacji Edukacyjnej Perspektywy
– w krajach takich jak Australia, Wielka Brytania czy
Szwajcaria, poziom umiędzynarodowienia uczelni wynosił
16-17%. Mamy więc jeszcze sporo do zrobienia.
3728
Skąd przyjechali?
Weterani i nowicjusze
Działania „rekrutacyjne” prowadzą same uczelnie, choć
intensywnie wspiera je Urząd Miasta. Na gruncie recepcji
i integracji też pomagają urzędnicy ratusza, ale i NGO’sy.
– Dużą rolę odgrywają organizacje studenckie: Erasmus
Student Network na Politechnice Lubelskiej i UMCS, AIESEC,
EMSA (European Medical Students Association) – wylicza
Maciej Zaporowski, kierownik Referatu ds. Współpracy ze
Środowiskiem Naukowym Urzędu Miasta. – Są osoby, które
mają odwagę, wychodzą „na miasto”, nie czują barier. Ale
są też osoby bardziej nieśmiałe. To wyzwanie, by do nich
dotrzeć, by poczuły się „zintegrowane” – dodaje Zaporowski.
Ukraina
uczy się na lubelskich uczelniach?
204
USA
172
Arabia
Saudyjska
Tajwan
427
123
Uniwersytet
Marii Curie Skłodowskiej
Uniwersytet
Medyczny
Wyższa Szkoła
Społeczno-Przyrodnicza
Politechnika
Lubelska
Katolicki
Uniwersytet Lubelski
1458
1234
674
647
512
Wyższa
Szkoła Ekonomii i Innowacji
Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości
i Administracji
Uniwersytet
Przyrodniczy
Wyższa Szkoła
Nauk Społecznych
151
14
504
445
*dane Urzędu Miasta Lublin – luty 2016
następny artykuł
4
lublin.today #1
UA
Marek Targoński
PL
UA
International
potential
Nearly 6,000 foreigners are currently studying in Lublin.
Ukrainians are the most numerous group. Actions aimed at “ inviting”
foreign scholars were started 20 years ago by the present Medical
University, and today they are taken by all universities, with the
support of the City Office. 8% of all Lublin scholars are foreigners.
And this rate is to increase soon.
When the City Office initiated the program “Study in Lublin” in 2011, some of universities were not
convinced whether it is necessary to obtain candidates from abroad. – Only after some time, the
universities understood that ‘inviting’ foreign students is a cure for the demographic decline – says
Wiktoria Herun from the City Office in Lublin. She herself came to study from Ukraine, and today – by
working at the city hall – helps to “import” her younger colleagues to Poland.
Child, do you owe taxes?
The city program “Study in Lublin” is mainly an information section, and the most important part of it
is the website: study.lublin.eu. The portal (available in four languages: Polish, English, Ukrainian and
Russian) provides information about all fields of study available in Lublin. There are also “bureaucratic”
information, such as: how to legalize you stay, what is a PESEL, NFZ or the Tax Office.
– It can be scary, when a child of 16 is told: “you have to bring a tax clearance certificate”. We try to explain
how to deal with all these bureaucratic issues – says Herun. And the mentioned “16” is not a typo. For
those who do not know: Ukrainians leave school at the age of 16-17. Therefore, when they begin studies,
they are minors, according to the Polish law.
“Study in Lublin”, co-created by the town hall together with universities, is also present at education fairs
and conferences: especially in the East, but not only. On a daily basis, the program envisages regular
meetings of people involved in the internationalization of universities.
5
lublin.today #1
Veterans and newcomers
How many foreign students are enrolled
The value of students coming from abroad is appreciated
by almost all universities in Lublin: private and public
ones. The Maria Curie-Skłodowska University (UMCS)
is the leader, with almost 1,500 foreign students. In
second place is the Medical University, a “veteran of
internationalization”, where more than 1,200 students
from abroad are studying. Multilingual conversations can
be also heard within the walls of private universities. In
this respect, the Vincent Pol University is the leader, with
almost 700 foreign students.
at universities in Lublin?
Ukraine
3728
Where do they come from?
Norway
144
Belarus
The “recruitment” actions are being taken by the
universities themselves, but they are actively supported
by the City Office. When it comes to reception and
integration, there is help not only from the employees
of the City Office, but also from NGOs. – A major role
is played by student organizations: Erasmus Student
Network at the Lublin University of Technology and UMCS,
AIESEC, EMSA (European Medical Students Association)
– says Maciej Zaporowski, Head of Department for
Cooperation with the Scientific Community. – There are
people who are brave, go out in the city, feel no barriers.
But there are also shy people. It’s a challenge to reach
them, to make them feel ‘integrated’ – adds Zaporowski.
204
USA
172
Saudi
Arabia
Taiwan
427
123
Atmosphere of different cultures
Maria Curie-Skłodowska
University
Medical
University
Vincent Pol
University
Lublin
University of Technology
Catholic
University in Lublin
What the residents of Lublin can see with “the naked
eye” – 8% of foreign students at the universities – is not
a high rate on a global scale. In 2013 – according to data
from the “Perpektywy” Education Foundation – the level
of internationalization of universities amounted to 16-17%
in countries such as Australia, the United Kingdom and
Switzerland. So we still have a lot to do.
1458
1234
674
647
512
Economics
and Innovations University
University College
of Enterprise
and Administration
504
445
University
of Life Sciences
College
of Social Sciences
151
14
*data from the Lublin City Office - February 2016
next article
6
lublin.today #1
PL
Marek Targoński
EN
UA
Міжнародний потенціал
В Любліні на сьогоднішній день навчається біля 6000 іноземців.
Більшість з них – українці. Дії спрямовані на „приваблювання”
студентів з-за кордону 20 років тому почав сьогоднішній Медичний
Університет. Сьогодні ж у цьому напрямку працюють вже всі
університети, які підтримує Міське управління. Вісім відсотків
люблінських студентів – іноземці. Скоро цей показник має вирости.
Студентам з України вибір Любліна приходить натурально: близько до дому, але вже закордоном. На 9
люблінських університетах навчається 3700 українців. Наше місто також з радістю вибирають кандидати з
Тайвану, Білорусі, США, Норвегії та Саудівської Аравії. Перераховувати можна ще довго – загалом 94 країни.
Коли в 2011 році Міське управління розпочало програму „Study in Lublin”, частина університетів не була
впевнена, що є необхідність здобувати кандидатів на навчання закордоном. – Лише згодом університети
зрозуміли, що „запрошування” студентів-іноземців – це спосіб впоратися з демографічним спадком –
каже Вікторіа Херун з Люблінського міського управління. Вона сама приїхала з України на навчання, а
сьогодні, працюючи в мерії, допомагає „приваблювати” в Польщу своїх молодших послідовників.
Дитино, в тебе є податкова заборгованість?
Програма „Study in Lublin” – це перед усім інформаційна частина на чолі з веб-сайтом: study.
lublin.eu. За цією адресою можна знайти інформацію (чотирма мовами: польською, англійською,
українською та російською) про всі доступні в Любліні напрями навчання. Окрім того, тут
знаходиться інформація з „бюрократичної” сфери: як легалізувати своє проживання, що таке
„PESEL”, „NFZ” або Податкова служба.
– Дитина може злякатися, коли у віці 16 років почує: „тобі необхідно принести довідку про те,
що в тебе немає податкової заборгованості”. Ми намагаємося пояснити, в чому суть всіх цих
бюрократичних питань – каже Херун. А згадані 16 років – це не помилка. Українці закінчують школу у
віці 16-17 років. Згідно з польським законодавством, вони починають навчання неповнолітніми.
Програма „Study in Lublin”, яку спільними зусиллями організує мерія разом з університетами – це також
участь в академічних форумах та конференціях (перед усім на сході, але не тільки). В рамках програми
7
lublin.today #1
також проходять циклічні зустрічі осіб, які відповідають
за міжнародний аспект діяльності університетів.
Скільки іноземних студентів
Ветерани та новачки
Звідки вони приїхали?
навчається в люблінських університетах?
Цінність студентів, які приїжджають з-за кордону,
знають майже всі люблінські університети: як
приватні, так і державні. Лідирує серед них Університет
Марії Кюрі Склодовської, де навчають близько
1500 іноземців. На другому місці розташований
„міжнародний ветеран” – Медичний Університет,
де навчається більше 1200 осіб з-за кордону.
Багатомовний гомін чути також в приватних
університетах. В цьому плані лідирує Університет
Суспільно-Природничих Наук з майже 700 студентамиіноземцями.
Набір проводять самі університети, хоча Міське
управління їм інтенсивно у цьому допомагає. Працівники
управління та неурядові організації допомагають також
з прийняттям та інтеграцією. – Важливу роль відіграють
студентські організації: Erasmus Student Network в
Люблінській Політехніці та УМКС, AIESEC, EMSA (European
Medical Students Association) – перераховує Мацєй
Запоровскі, керівник Відділу Міського управління з питань
співпраці з академічним середовищем. – Є особи, які
виходять у місто, не відчувають бар’єрів. Але є також більш
сором’язливі. Наша мета – дозволити їм відчути себе
„інтегрованними” – додає Запоровскі.
Атмосфера різних культур
Те, що мешканці Любліна можуть помітити голим оком –
8 % іноземних студентів в університетах – у порівнянні
зі світовими стандартами, не багато. В 2013 році (згідно
з даними Освітнього Фонду „Перспективи”) в таких
країнах, як Австралія, Великобританія, або Швейцарія,
16-17% студентів в університетах були іноземцями.
Перед нами багато роботи.
3728
144
204
172
427
123
Університет
Марії Кюрі-Склодовської
Медичний
Університет
Університет
Суспільно-Природничих Наук
Люблінська
Політехніка
Католицький
Люблінський Університет
1458
1234
674
647
512
Вища Школа Економіки та
Інновацій Вища Школа
Підприємництва
та Адміністрації
Природничий
Університет
Вища Школа
Суспільних Наук
504
445
151
14
*дані Люблінського міського управління – лютий 2016
наступна стаття
8
lublin.today #1
UA
z głównych aktywów miasta, w sensie potencjału intelektualnego, miejsc pracy, oddziaływania
na lokalną społeczność. Trudno byłoby wyobrazić sobie Lublin bez akademickości.
EN
UA
Dlaczego studenci z zagranicy? Dzięki temu, że my wspieramy uczelnie – te mają więcej
studentów i budują potencjał internacjonalizacji. Otwierają kierunki po angielsku, ale to
nie koniec. Później trzeba wyszkolić kadrę, budować relacje z naukowcami z całego świata,
budować konkurencyjność. Po nitce do kłębka: od studenta cudzoziemca poprzez cały ten
proces, który buduję nową jakość – potencjał kadry akademickiej w Lublinie.
Druga rzecz to efekty ekonomiczne. Studenci cudzoziemcy wydają więcej środków na żywność,
na utrzymanie, niż studenci polscy – są bardzo atrakcyjnym klientem dla miasta. To nie jest
tylko sektor ksero, ale cały sektor usługowy: restauracje, puby, kluby fitness; cały sektor
budowlany, deweloperski – który buduje mieszkania pod wynajem. Dzięki cudzoziemcom co
roku do gospodarki miasta trafia dodatkowo 100 milionów złotych.
Jesteśmy
liderem
O tym dlaczego Lublin pokochał
studentów z zagranicy, co ich obecność
daje miastu i jaką rolę w tym wszystkim
mają urzędnicy – lublin.today rozmawia
z dr. Mariuszem Saganem.
Dlaczego Urząd Miasta stawia na studentów
zagranicznych? Ktoś mógłby powiedzieć, że to
domena i misja uczelni.
Po pierwsze Urząd Miasta bardzo mocno angażuje się w kwestie
akademickości, która jest wpisana jako jedna z czterech osi
priorytetowych w Strategii Lublin 2020. Uczelnie są jednym
Studenci-cudzoziemcy przynoszą też nowe wzorce: kulturowe, zachowań, konsumpcji.
Powodują, że miasto staje się nie tylko wielokulturowe, ale też bardziej: nowoczesne, otwarte,
międzynarodowe, globalne. Oni zmienią też otoczenie, wprowadzają nowe impulsy, nowe
patrzenie na świat.
Co już dziś udaje się robić, żeby studentów zachęcić do przyjazdu do
Lublina i żeby oni dobrze się tu czuli?
Jeśli chodzi o promocję, to jesteśmy bardzo zaawansowani. Uczestniczymy – z uczelniami
i sami jako miasto, realizując program Study in Lublin – w dziesiątkach, jeśli nie setkach,
targów, konferencji, których celem jest pozyskiwanie studentów-cudzoziemców. Jesteśmy jako
Lublin rozpoznawalni; dzisiaj chyba najbardziej rozpoznawalni w Polsce. To ogromny sukces
miasta i uczelni. Mamy najwyższy w Polsce wskaźnik umiędzynarodowienia studiów (odsetek
studentów-cudzoziemców w stosunku do całości studentów), który obecnie wynosi 8%.
„Wchodzimy” bardzo mocno w promocję kierunków anglojęzycznych. Nie koncentrujemy się
już tylko na krajach wschodnich i rekrutacji na kierunki prowadzone po polsku.
Całą treść wywiadu znajdziecie na naszej stronie internetowej: lublin.today.
Dr Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta
Lublin, pełnomocnik Prezydenta ds. specjalnej strefy ekonomicznej. Wykładowca w
Szkole Głównej Handlowej, ekspert i praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości
oraz zarządzania strategicznego, w tym strategii miast.
następny artykuł
9
lublin.today #1
UA
impact on the local community. It would be hard to imagine Lublin without academicism.
Why students from abroad? Because we support universities, they have more students and
build the potential of internationalization. They have launched English-speaking study
programs, but that’s not all. Then you need to train staff, build relationships with scientists
from around the world, build competitiveness. Systematically, starting from a foreign student
through the entire process that creates new quality - a potential of the academic staff in
Lublin.
PL
UA
The second thing – the economic effects. Foreign students spend more money on food, on
living, than Polish students – they are very attractive customers for the city. It’s not only
about the photocopying sector, but the whole service sector: restaurants, pubs, fitness clubs;
the entire construction sector and property development, which constructs housing for rent.
Thanks to the foreigners, the city’s economy receives additional 100 million every year.
The foreign students also bring new models of culture, behaviour, consumption. Because of
them, the city becomes not only multicultural, but also more modern, open, international,
global. They will also change the environment, bring new impetus, new outlook at the world.
We are
leading
Mariusz Sagan tells lublin.today
why Lublin loves foreign students,
what does their presence give the city
and what is the officials’ role in all this.
What has been already done to encourage students to come to Lublin
and to make them feel welcomed?
When it comes to promotion, we are very advanced. We participate – with universities or
independently as a city implementing the program “Study in Lublin” – in dozens, if not
hundreds, of fairs, conferences whose aim is to attract foreign students. Lublin is recognizable;
today perhaps the most recognizable in Poland. It’s a huge success of the city and the
university. We have the highest rate of studies internationalization (percentage of foreign
students in relation to the total students) in Poland, which currently stands at 8%.
We are becoming very involved in the promotion of English-speaking study programs. We no
longer focus just on the Eastern countries and recruitment for the Polish-speaking programs.
The entire interview can be found on our website: lublin.today
Why does the City Office focus on foreign students?
One might say that this is a domain and mission of
the university.
First of all, the City Office is very much involved in issues of
academicism, which is listed as one of four priority axes in the
Lublin 2020 Strategy. The universities are one of the main assets
of the city, in the sense of intellectual potential, workplaces, the
Mariusz Sagan, PhD – Director of the Department of Strategy and Investor Service of
the City Office in Lublin, presidential plenipotentiary for the special economic zone.
Lecturer at the Warsaw School of Economics, an expert and practitioner in the field of
business development and strategic management, including strategies of cities.
next article
10
lublin.today #1
PL
Чому іноземні студенти? Завдяки тому, що ми підтримуємо університети, у них більше
студентів та росте міжнародний потенціал. Вони відкривають напрямки англійською
мовою, але це ще не кінець. Після цього необхідно підготувати кадри, створити зв’язки
з науковцями з усього світу, зміцнити конкурентоспроможність. Маленькими кроками до
мети: починаючи від іноземного студента, через увесь процес, який створює нову якість та
потенціал академічних кадрів в Любліні.
EN
UA
По друге, враховуються економічні ефекти. Іноземні студенти витрачають більше, ніж
польські, на харчі та проживання. Це дуже привабливий клієнт для міста. Це не лише
сектор ксерокопій, але увесь сектор послуг: ресторани, паби, фітнес-клуби; увесь
будівельний сектор, сектор забудовників, які будують квартири під оренду. Завдяки
іноземцям, щороку місто отримує додаткові 100 мільйонів злотих.
Студенти-іноземці привозять із собою нові взірці поведінки, споживання та культури
загалом. Завдяки ним, місто стає не лише багатокультурним, але також більш сучасним,
відкритим, міжнародним та глобальним. Вони також змінюють середовище, приносять
нові імпульси, новий світогляд.
Ми лідери
Про те, чому Люблін покохав
іноземних студентів, що їх присутність
приносить місту та яку роль в усьому
цьому відіграють працівники управління,
lublin.today розмовляє з Маріушом Саганом.
Чому Міське управління поставило на міжнародних
студентів? Хтось міг би сказати, що це місія
університету.
По перше, Міське управління значною мірою займається
академічними питаннями, тому як вони записані в один з чотирьох
пріоритетів Стратегії Люблін 2020. Університети – це один з головних
активів міста у плані інтелектуального потенціалу, трудових місць,
впливу на місцевих мешканців. Важко було б уявити собі Люблін без
академічного аспекту.
Що вже зараз вдається робити для того, щоб заохотити студентів
приїздити в Люблін та щоб вони добре себе тут почували?
[odp] Що стосується реклами, вона в нас на високому рівні. Ми беремо участь (разом з
університетами, а також самі, реалізуючи програму „Study in Lublin”) в десятках, якщо не
сотнях форумів та конференцій, метою яких є здобуття іноземних студентів. Люблін впізнають;
на сьогоднішній день ми найбільш відомі з усіх польських міст. Це величезний успіх для міста
та університетів. У нас найвищий відсоток іноземних студентів в Польщі – 8 %.
Ми дуже інтенсивно починаємо рекламувати англомовне навчання. Ми вже не
концентруємося лише на східних країнах та наборі кандидатів на польськомовні
напрямки.
Інтерв’ю повністю можна прочитати на нашому сайті: lublin.today.
Кандидат наук Маріуш Саган – директор Відділу Стратегії та обслуговування
інвесторів Люблінського міського управління, представник мера з питань
окремої економічної зони. Викладач Головної Торгової Школи, експерт та
практик у сфері розвитку підприємництва та стратегічного менеджменту, в тому
числі стратегії міст.
наступна стаття
11
lublin.today #1
UA
Magdalena Gładysz
Wszechstronny
wybór w obcym
języku
EN
UA
Lubelskie uczelnie w swojej ofercie mają łącznie
kilkadziesiąt kierunków studiów w języku angielskim.
W ten sposób wychodzą naprzeciw oczekiwaniom
zagranicznych gości, ale także stwarzają
szanse rozwoju Polakom.
Co roku do naszego miasta przybywają tysiące studentów zza wschodniej i zachodniej granicy.
Przyjeżdżają tu zdobywać wykształcenie w różnych specjalnościach, które przygotowały dla nich uczelnie.
– Poszerzanie oferty w języku angielskim jest odpowiedzią na realne zapotrzebowanie
uniwersytetu oraz kandydatów. Studenci chętnie wybierają zajęcia w języku angielskim,
ponieważ stwarza im to nowe przestrzenie kształcenia. Są to zajęcia dostępne nieodpłatnie
także dla polskich studentów – mówi Lidia Jaskuła, rzecznik prasowy KUL. Na przykład na
biotechnologii w grupie angielskiej aktualnie studiują tylko Polacy.
W języku angielskim KUL prowadzi studia na kierunkach: Cognitive Studies, Philosophy,
European Studies, Biotechnology, Theology, Canon Law. W ofercie na rok 2016/17 uczelnia
proponuje nowości: European Union Law oraz Informatics.
Na UMCS prowadzonych jest 7 kierunków studiów w języku angielskim: Applied Linguistics,
English studies, Science and Technology, Tourism Management, Chemistry, International
Relations, Doctoral Studies in Literature and Linguistics.
– Największym zainteresowaniem cieszą się studia II stopnia z zakresu International
Relations, które uruchomiliśmy w ubiegłym roku – mówi Aneta Adamska, rzecznik prasowy
12
lublin.today #1
UMCS. Kierunek ten jest bezpłatny dla polskich studentów. Dla
przykładu opłaty za studia dla obcokrajowców na KUL wynoszą
od 1600 do 9300 euro za rok, zaś na UMCS ok. 2000 euro.
U medyków i inżynierów
Uniwersytet Medyczny ciągle zyskuje renomę wśród zagranicznych
studentów, zwłaszcza z Tajwanu, USA, Norwegii, Arabii Saudyjskiej,
Tajlandii. Oferuje kształcenie w języku angielskim na kierunku
lekarskim i lekarsko-dentystycznym. Studiują tam osoby
pochodzące z ponad 50 krajów. Uczelnia planuje otwarcie
anglojęzycznych studiów na farmacji od października 2016.
Na Uniwersytecie Przyrodniczym w języku angielskim
oferowane są studia doktoranckie prowadzone na 5 wydziałach
w 2 dziedzinach (nauki rolnicze i weterynaryjne) oraz 6
dyscyplinach: agronomia, kształtowanie i ochrona środowiska,
zootechnika, ogrodnictwo, inżynieria rolnicza. Studiują tam
wyłącznie obcokrajowcy.
studies, dzięki któremu absolwent będzie mógł bez problemu pracować jako tłumacz.
Jedynie na Politechnice Lubelskiej nie ma kierunków
prowadzonych w całości w języku angielskim. – Być może
zostaną takie uruchomione w przyszłym roku akademickim –
zapowiada Iwona Czajkowska-Deneka, rzecznik prasowy PL.
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. W. Pola proponuje studia na następujących
kierunkach: Physiotherapy, International Business Studiess, Tourism and Hospitality
Management, International Tourism, Sport Science, Beauty Science. Studiują tutaj osoby z 34
krajów z całego świata. Umiędzynarodowienie przekroczyło 42% – pod tym względem szkoła
znajduje się w czołówce krajowej wśród uczelni państwowych i niepaństwowych.
Uczelnie niepubliczne
Same nowości
Nie tylko uniwersytety państwowe potrafią przyciągnąć do siebie
studentów zza granicy. W ofercie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
i Administracji znajduje się kilka kierunków studiów prowadzonych
w języku angielskim: Journalism and Social Communication,
Finance and Accounting, Sociology, International Relations,
Management, Architecture, Computer Science, Transport.
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji otworzy studia w języku angielskim od roku akademickiego
2016/2017. Będą to studia I stopnia: Logistics, Management, Physiotherapy, Nursing, Computer
Science oraz studia II stopnia: Economics, Transport, Nursing.
– Kierunki najczęściej wybierane przez studentów zagranicznych to
Management oraz Computer Science. Dają one studentom wiedzę,
umiejętności i kompetencje pożądane na rynku pracy – informuje
Damian Maruszak z Centrum Studiów Anglojęzycznych WSPA.
Na tej uczelni planowany jest nowy kierunek: Translation
– Największym zainteresowaniem cieszą się: zarządzanie, informatyka, pielęgniarstwo
i fizjoterapia, na którą nabór zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody ministerstwa – mówi
Marek Szczodrak z WSEI. – Wśród osób zainteresowanych studiami anglojęzycznymi są osoby
niemal z całego świata, w tym z Kazachstanu, Indii, Kamerunu, Filipin i Tajwanu.
Bogata oferta lubelskich uczelni cieszy się rosnącym zainteresowaniem obcokrajowców,
co sprzyja także rozwojowi akademickości, jednej z głównych strategii rozwoju Lublina na
najbliższe lata.
następny artykuł
13
lublin.today #1
UA
Magdalena Gładysz
Comprehensive
selection
in a foreign
language
PL
UA
The universities in Lublin have to offer dozens of study
courses in English. In this way, they meet the expectations of
foreign visitors, but also create opportunities for the
development of Poles.
Thousands of students from behind the eastern and western borders come to our city every year.
They come here to get educated in various specialities prepared from them by the universities.
– Extension of the English offer is a response to a real need of the university and of
candidates. Students often choose courses in English, because it provides them with
new learning spaces. These courses are also free of charge for the Polish students – says
Lidia Jaskuła, a spokesman for the Catholic University of Lublin. For example, the English
biotechnology group is attended only by Poles.
The Catholic University offers the following study courses in English: Cognitive Studies,
Philosophy, European Studies, Biotechnology, Theology, Canon Law. For the academic year
2016/17, the university proposes new courses: European Union Law and Informatics.
The Maria Skłodowska-Curie University (UMCS) has 7 study programs in English: Applied
Linguistics, English studies, Science and Technology, Tourism Management, Chemistry,
International Relations, Doctoral Studies in Literature and Linguistics.
– The most popular are second degree International Relations studies that were launched last
14
lublin.today #1
year – says Aneta Adamska, a spokesman of UMCS. This course of
study is free of charge for the Polish students. To compare, tuition
fees for foreigners at the Catholic University range from 1,600 to
9,300 euros per year, while for UMCS it’s approx. 2,000 euros.
Medics and engineers
The Medical University is still gaining a reputation among
foreign students, especially from Taiwan, USA, Norway, Saudi
Arabia and Thailand. It offers education in English at the Faculty
of Medicine and the Faculty of Dentistry. People from more than
50 countries are studying there. The university is planning to
launch the Pharmacy course in English in October 2016.
The University of Life Sciences provides doctoral programs in
English at 5 faculties in 2 fields of study (agricultural science
and veterinary) and in 6 disciplines: agronomy, development
and protection of the environment, animal husbandry,
horticulture, agricultural engineering. Only people from
abroad are studying there.
A new course program is planned in this school: Translation Studies, thanks to which
a graduate will be able to work as a translator.
Only the Lublin University of Technology doesn’t provide courses
conducted entirely in English. – Perhaps such courses will be
launched in the next academic year – says Iwona CzajkowskaDeneka, a spokesmen of the University of Technology.
The Vincent Pol University (WSSP) offers the following study programs: Physiotherapy,
International Business Studies, Tourism and Hospitality Management, International Tourism,
Sport Science, Beauty Science. People from 34 countries around the world are studying here.
The internationalization has exceeded 42% – in this respect, the school is at the national
forefront of the state and private universities.
Private universities
Novelties
Not only state universities are able to attract students
from abroad. The offer of the College of Enterprise and
Administration (WSPA) includes several courses of study
conducted in English: Journalism and Social Communication,
Finance and Accounting, Sociology, International Relations,
Management, Architecture, Computer Science, Transport.
The Economics and Innovations University (WSEI) in Lublin will launch the English studies in
the academic year 2016/2017. These will be the first degree studies in the field of: Logistics,
Management, Physiotherapy, Nursing, Computer Science, as well as the second degree
studies: Economics, Transport, Nursing.
– Management and Computer Science are the courses most
often chosen by foreign students. They provide students with
knowledge, skills and competences desirable in the labour
market – says Damian Maruszak from the WSPA Centre for
Programs in English.
– The most popular are: Management, Information Technology, Nursing and Physiotherapy,
for which recruitment will start after obtaining the consent of the ministry – says Marek
Szczodrak from WSEI. – Among those interested in studying in English are people from all
over the world, including Kazakhstan, India, Cameroon, the Philippines and Taiwan.
The rich offer of Lublin universities enjoys a growing interest of foreigners, which favours the
development of academic character, one of the main development strategy of Lublin in the
coming years.
next article
15
lublin.today #1
PL
Magdalena Gładysz
Різносторонній
вибір навчання
іноземною мовою
EN
UA
Люблінські університети пропонують загалом кілька
десятків напрямів навчання англійською мовою.
Таким чином, вони йдуть назустріч іноземним студентам,
але також створюють можливості розвитку полякам.
Щороку до нашого міста прибувають тисячі студентів зі сходу та заходу. Вони
приїжджають для того, щоб здобути освіту за різними спеціальностями, які приготували
для них університети.
– Розширення англомовної пропозиції – це відповідь на реальні потреби університету
та кандидатів. Студенти охоче вибирають заняття англійською мовою, тому що це
створює для них новий простір для розвитку. Ці заняття доступні також для польських
студентів, безкоштовно, – каже Лідія Яскула, прес-секретар КЛУ (пол. KUL). Наприклад, на
біотехнології, в англійській групі, на даний момент навчаються лише поляки.
КЛУ пропонує навчання англійською мовою на таких напрямках: Cognitive Studies,
Philosophy, European Studies, Biotechnology, Theology, Canon Law. В пропозиції на
наступний навчальний рік (2016/17) університет додає також нові напрямки: European
Union Law а також Informatics.
УМКС пропонує 7 англомовних напрямків: Applied Linguistics, English studies, Science and
Technology, Tourism Management, Chemistry, International Relations, Doctoral Studies in
Literature and Linguistics.
– Найбільшим попитом користується дворічна магістерська програма під назвою
International Relations, яка стартувала минулого року, – каже Анета Адамска, прес-
16
lublin.today #1
секретар УМКС. Цей напрямок безкоштовний для польських
студентів. Для порівняння, ціна навчання для іноземців
в КЛУ – від 1600 до 9300 євро за рік, в той час як в УМКС –
біля 2000 євро.
У медиків та інженерів
Медичний Університет стає дедалі більш престижним
серед іноземних студентів, перед усім з Тайвані, США,
Норвегії, Саудівської Аравії, Тайланду. Тут пропонують
англомовне навчання за напрямками лікар та лікарстоматолог. В університеті навчаються студенти родом з
більше 50 країн. Університет планує відкрити англомовний
фармакологічний напрямок в жовтні 2016 року.
Природничий Університет пропонує навчання англійською
мовою для аспірантів з 5 факультетів у 2 галузях (сільське
господарство та ветеринарія) та 6 дисциплінах: агрономія,
моделювання та охорона середовища, зоотехніка,
садівництво, сільськогосподарська інженерія. Тут
навчаються виключно іноземці.
Навчання ВШПА. В цьому університеті планують запустити новий напрям – Translation
studies, випускники якого зможуть працювати перекладачами.
Лише Любліньська Політехніка не пропонує виключно
англомовних напрямків. – Можливо такі напрямки
з’являться в наступному навчальному році, – передбачає
Івона Чайковська-Денека, прес-скретар ЛП.
Вища Школа Суспільно-природничих Наук імені Вінцента Пола пропонує навчання
за наступними напрямками: Physiotherapy, International Business Studiess, Tourism
and Hospitality Management, International Tourism, Sport Science, Beauty Science. Тут
навчаються особи родом з 34 країн з усього світу. Кількість іноземних студентів
перевищує 42%. У цьому плані навчальний заклад лідирує серед державних та
приватних університетів в країні.
Приватні університети
Одні новинки
Не лише державні університети вміють привабити
іноземних студентів. В пропозиції Вищої Школи
Підприємництва та Адміністрації є декілька англомовних
напрямків: Journalism and Social Communication,
Finance and Accounting, Sociology, International Relations,
Management, Architecture, Computer Science, Transport.
Вища Школа Економіки та Інновацій готує відкриття англомовних напрямків в
навчальному році 2016/2017. Це буде бакалаврат: Logistics, Management, Physiotherapy,
Nursing, Computer Science, та магістратура: Economics, Transport, Nursing.
– Напрями, які найчастіше обирають іноземні кандидати –
це Management та Computer Science. Вони дають студентам
необхідні на ринку праці знання, вміння та компетенції,
– розповідає Даміан Марушак з Центру Англомовного
– Найбільшим попитом користуються: менеджмент, інформатика, медичний догляд та
фізіотерапія, котра буде відкрита після отримання дозволу від міністерства, – каже
Марек Щодрак з ВШЕІ. – Серед кандидатів фігурують особи з усього світу, у тому числі з
Казахстану, Індії, Камеруну, Філіпін та Тайвані.
Широка пропозиція люблінських університетів приваблює іноземців, що сприяє розвитку
вищої освіти – однієї з головних стратегій розвитку Любліна на найближчі роки.
наступна стаття
17
lublin.today #1
UA
EN
UA
Katarzyna Piekarczyk
Nie wiesz gdzie
coś załatwić?
Jak zalegalizować pobyt w Lublinie?
Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umów o pracę albo
o wynajem pokoju? Jak zadbać o ubezpieczenie zdrowotne?
Bieganie z plikiem dokumentów od urzędu do urzędu – nie należy do najprzyjemniejszych
zajęć. Niestety, niektóre sprawy prędzej czy później musimy załatwić. Dla zaoszczędzenia czasu
i nerwów warto wiedzieć do kogo, gdzie i z czym się zwrócić.
Instytut na Rzecz Państwa Prawa pomaga studentom z zagranicy odnaleźć się w „papierkowej
rzeczywistości”. Do fundacji mieszczącej się przy ulicy Chopina 14 w Lublinie możemy napisać,
zadzwonić albo umówić się na wizytę.
Prawnicy udzielają bezpłatnych porad najczęściej związanych z legalizacją pobytu albo
wynajmem mieszkania. Można śmiało również pytać o to, jak założyć własną działalność
gospodarczą czy zarejestrować samochód.
– Zauważamy, że zapotrzebowanie na tego typu usługi jest spore. Najczęściej przychodzą do
nas studenci z krajów arabskich takich jak Kuwejt, Irak, Iran albo Arabia Saudyjska. Zdaje się,
że im jest najtrudniej odnaleźć się w polskich realiach. Pomagamy też osobom z Ukrainy, Rosji,
Gruzji, Turcji i Kazachstanu – mówi Jakub Mróz z Instytutu na rzecz Państwa Prawa w Lublinie.
Zespół IPP udziela porad w języku polskim, ukraińskim, angielskim i rosyjskim. Dziennie udaje
się obsłużyć od 8 do 10 osób. Warto wcześniej zadzwonić i umówić się na wizytę. Niektóre
sprawy spokojnie załatwimy przez telefon albo mailowo.
– Jesteśmy od stałej opieki prawnej nad osobami z zagranicy. Pomagamy zrozumieć zapisy
w umowach, ale też wyjaśniamy jak odnaleźć się w sytuacjach dnia codziennego. Odpowiadamy
18
lublin.today #1
na pytania o żłobki, przedszkola, rejestrację samochodu albo
prawo jazdy – dodaje Magdalena Tota, doradca legalizacyjny
w projekcie Centrum Informacji dla Cudzoziemców.
Legalizacja pobytu
Wszystkie formalności związane z legalizacją pobytu
załatwimy w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, konkretnie
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców przy
ul. Spokojnej 4 w Lublinie. Po co biegać ciągle do urzędu?
Cała sztuka polega na skompletowaniu dokumentów
i poprawnym wypełnieniu wniosku.
Studenci, którzy pochodzą z krajów Unii Europejskiej mają
najłatwiej, bo przebywając dłużej niż 3 miesiące, muszą
postarać się o zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu.
Ci, którzy nie pochodzą z krajów Unii zobowiązani są do
posiadania wizy albo karty pobytu. Jeśli termin ważności
wizy się skończy, należy uzyskać zezwolenie na pobyt
czasowy. I wtedy do urzędu trzeba złożyć wniosek, 4 zdjęcia,
zaświadczenie z uczelni, że nie zalegamy z opłatami,
potwierdzenie posiadanych dochodów i ubezpieczenia
zdrowotnego oraz ksero paszportu. Warto wiedzieć, że
za wydane zezwolenie zapłacimy 340 złotych. Na decyzje
będziemy czekać około 2 miesiące.
Wynajem mieszkania
Nie podpisujmy umów jeśli nie wiemy co jest w nich
zapisane. Jeśli wynajmujący mieszkanie przekazuje nam
umowę w języku polskim i po angielsku, to warto porównać
czy zapisy na pewno się zgadzają. Często zdarza się, że
umowy są na korzyść właściciela, a nie studenta. Jeśli
właściciel nie zna angielskiego, to warto poprosić o pomoc
tłumacza albo znajomego, aby uniknąć ewentualnych
nieprzyjemności.
Ubezpieczenie zdrowotne
Studenci z krajów Unii Europejskiej mają prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych
w przychodniach, które mają kontrakt z NFZ. Natomiast pozostali w NFZ mogą ubezpieczyć się
dobrowolnie. Odpowiedni wniosek razem z okazanym paszportem i zaświadczeniem z uczelni
należy złożyć w lubelskim oddziale NFZ przy ul. Koryznowej 2d. Składkę musimy płacić co
miesiąc. Można też na własną rękę wykupić polisę ubezpieczeniową na okres studiów.
Przy prawnych „zagwozdkach” warto o pomoc poprosić kogoś kompetentnego. Instytut na
Rzecz Państwa Prawa w Lublinie porad udziela od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do
godziny 14.00. Jeśli chcemy uzyskać poradę, należy skontaktować się z prawnikami fundacji.
Warto wcześniej na wizytę zapisać się telefonicznie (81 743 68 05 wew. 28 lub 881 91 71 71) albo
mailowo: [email protected] Zespół Instytutu specjalizuje się w pomocy z zakresu
prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego i prawa pracy. Fundacja pomaga również
uchodźcom – osobom starającym się o uzyskanie ochrony na terytorium RP oraz zobowiązań
do powrotu.
następny artykuł
19
lublin.today #1
UA
PL
UA
Katarzyna Piekarczyk
You don’t know
how to deal with
the bureaucracy?
How to legalize your stay in Lublin?
What to look for when signing employment
contracts or when renting a room?
How to take care of health insurance?
Running with a file of documents from one office to another is not one of the most pleasant
activities. Unfortunately, these matters need to be taken care of sooner or later. To save time
and avoid problems it’s worth knowing where to turn to and what is needed.
The Rule of Law Institute helps students from abroad to deal with paperwork. You can write, call
or make an appointment at the foundation located at ul.Chopina 14.
The lawyers give free advice, most often associated with the legalization of residence or renting
an apartment. You can also ask how to set up your own business or register a car.
– We’ve noticed a great need for this type of services. The students from Arab countries such
as Kuwait, Iraq, Iran or Saudi Arabia come to us most frequently. It seems that they find it most
difficult to deal with their new situation in the Polish reality. We also help people from Ukraine,
Russia, Georgia, Turkey and Kazakhstan – says Jakub Mróz from the Rule of Law Institute in
Lublin. The RLI team gives advice in Polish, Ukrainian, English and Russian. They manage to
provide services to 8-10 persons daily. It’s better to call in advance and make an appointment.
Some matters can be easily dealt with by phone or by email.
– We provide foreigners with constant legal assistance. We help them understand provisions
20
lublin.today #1
in the agreements, but also explain what they should do in
everyday situations. We answer questions about nurseries,
kindergartens, a car registration or a driving license – adds
Magdalena Tota, a legalisation adviser for the project of the
Information Centre for Foreigners.
Legalization of residence
Any formalities related to legalizing your stay can be handled
at the Lublin Voivodeship Office, more specifically in the
Department of Civil Affairs and Foreigners at ul. Spokojna 4 in
Lublin. Why make multiple trips to the office? The trick is to
complete all documents and correctly fill in the application.
Students who come from the EU countries have it easier,
because when staying more than 3 months, they need to
request a registration certificate for residence. Those who
don’t come from the EU countries, are required to have a visa
or a residence permit. If the visa is no longer valid, you must
obtain a temporary residence permit. And then you must submit
the following to the office: an application, 4 photos, certificate
from the university that you aren’t in default of payments,
a confirmation of income and of health insurance and a copy of
your passport. You should know that issuing a permit costs 340
PLN. The decision is made within 2 months.
Renting an apartment
Don’t sign any contracts if you don’t know what is written in
them. If the landlord gives you an agreement in Polish and in
English, it’s better to compare whether both versions are the
same. It often happens that the contracts are in favour of the
owner, not the student. If the owner doesn’t know English, you
should ask for help from a translator or a friend, to avoid any
possible troubles.
Health insurance
Students from the EU countries are entitled to free health services in outpatient clinics
which have a contract with the NFZ (National Health Fund). The others can insure themselves
voluntarily at the NFZ. An appropriate application, along with the presented passport and
a certificate from the university, should be submitted at the NFZ branch in Lublin at ul.
Koryznowa 2d. The premium must be paid monthly. You may also buy an insurance policy for
the duration of your studies.
If you are stumped by a legal problem, ask for help from someone competent. The Rule of
Law Institute in Lublin provides advice from Monday to Friday, 10 a.m. - 2 p.m. If you want
advice, you should contact the lawyers of the foundation. It better to make an appointment
by phone (81 743 68 05 ext. 28 or 881 91 71 71) or by mail: [email protected] The
Institute’s team specializes in providing assistance in the field of civil, family, administrative
and labour law. The Foundation also helps refugees - those seeking to obtain protection in
the Polish territory and with the obligations to return.
next article
21
lublin.today #1
PL
Katarzyna Piekarczyk
Не знаєш де які
питання вирішити?
EN
UA
Як легалізувати своє проживання в Любліні?
На що звертати увагу при підписанні договорів
про працевлаштування або оренду кімнати?
Як зробити медичне страхування?
Бігати з папкою документів від кабінету до кабінету – це не найприємніше заняття. На жаль,
деякі питання, рано чи пізно, необхідно вирішити. Для того, щоб зекономити трохи часу,
варто знати, куди і з чим потрібно звертатись.
Інститут на користь Правової Держави допомагає студентам з-за кордону не загубитись в
бюрократичній реальності. Сюди можна звернутись особисто, за адресою вул. Шопена 14,
або зателефонувати чи написати.
Юристи надають безкоштовні консультації, здебільшого, пов’язані з легалізацією
проживання, або орендою помешкань. Однак, можна також сміливо питати про те, як відкрити свій
бізнес, або зареєструвати автомобіль.
– Ми помічаємо великий попит на такі послуги. Найчастіше до нас звертаються студенти з
арабських країн, таких як Кувейт, Ірак, Іран або Саудівська Аравія. Їм, здається, найскладніше
знайти себе в польських умовах. Ми також допомагаємо особам з України, Росії, Грузії,
Туреччини, та Казахстану – каже Якуб Мруз з Інституту на користь Правової Держави.
Працівники ІПД надають консультації українською, англійською, та російською мовами.
Щоденно вдається обслужити від 8 до 10 чоловік. Варто заздалегідь зателефонувати та
домовитись про візит. Деякі питання спокійно можна вирішити по телефону або через
електронну переписку.
– Ми займаємося постійною юридичною опікою над особами, які приїхали з-за кордону,
допомагаємо їм зрозуміти зміст договорів, але також знайти себе в щоденних побутових
22
lublin.today #1
ситуаціях. Ми відповідаємо на питання, що стосуються
ясел, дитсадків, реєстрації автомобілів, або водійських
посвідчень – додає Магдалена Тота, консультант з питань
легалізації проекту Центр Інформації для Іноземців.
Легалізація проживання
Всі формальності пов’язані з легалізацією проживання
можна вирішити в Люблінському воєводському управлінні,
у Відділенні з громадських питань та іноземців на
вул. Спокойна 4 в Любліні. Навіщо постійно бігати в
управління? Вистачить зібрати всі необхідні документи та
правильно заповнити заяву.
Студентам, які приїхали з країн Європейського Союзу легше,
тому що, перебуваючи в Польщі більше 3 місяців, їм необхідна
лише довідка про легалізацію проживання. Ті, хто не
прибув з країн членів Союзу, зобов’язані мати візу або карту
проживання. Якщо термін дії візи закінчується, необхідно
отримати дозвіл на тимчасове проживання. У такому випадку,
в управління необхідно подати заяву, долучити 4 фотокартки,
довідку з університету про відсутність заборгованості,
підтвердження наявності доходів, медичного страхування,
та ксерокопію паспорту. Варто знати, що отримання дозволу
коштує 340 злотих. Термін очікування рішення – 2 місяці.
Оренда помешкання
Не слід підписувати договір, якщо ми не розуміємо його зміст.
Якщо власник переказує нам договір польською та англійською
мовами, варто порівняти, чи зміст в них збігається. Часто
виходить так, що договір надає привілеї власнику, а не студенту.
Якщо власник не володіє англійською мовою, варто попросити
про допомогу перекладача, або знайомого, щоб уникнути
неприємностей.
Медичне страхування
Студенти з країн Європейського Союзу мають право проходити безкоштовне лікування в
поліклініках, які мають підписаний договір з Державним Фондом Охорони Здоров’я. Усі
інші можуть добровільно застрахуватися в ДФОЗ. Відповідну заяву, разом з паспортом та
довідкою з університету, слід подати в люблінське відділення ДФОЗ, вул. Коризновей 2д.
У такому випадку, необхідно вносити щомісячну оплату. Можна також викупити страховий
поліс на період навчання.
При проблемах з вирішенням юридичних питань, варто попросити про допомогу когось
компетентного. Інститут на користь Правової Держави в Любліні надає консультації від
понеділка до п’ятниці, від 10.00 до 14.00 години. Всі бажаючи отримати консультацію,
повинні зв’язатися з юристами організації. Варто заздалегідь домовитись про зустріч за
номером телефону 81 743 68 05 (внутрішній 28), 881 91 71 71, або за адресою:
[email protected] Працівники Інституту спеціалізуються в наданні
консультацій з цивільного, сімейного, адміністративного та трудового права. Фонд
також допомагає біженцям – особам, які намагаються отримати охорону на території
Польщі, або зобов’язаним повернутися на батьківщину.
наступна стаття
23
lublin.today #1
UA
Agnieszka Bąder
EN
UA
Od stacji do stacji
Lubelski Rower Miejski (LRM) podbił serca lublinian.
Choć system funkcjonuje dopiero 1,5 roku,
zyskał potężne grono użytkowników. Jesteśmy drugim
miastem w Polsce pod względem liczby stacji i rowerów.
fot. Nextbike Polska
24
lublin.today #1
LRM wystartował w Lublinie we wrześniu
2014 roku. Od tej pory osiągnął kilka
sukcesów na skalę kraju. Jako drudzy
w Polsce i na świecie (zaraz po Warszawie)
posiadamy jednoślady dla dzieci powyżej
szóstego roku życia. W każdym sezonie
pojawiają się nowe sprzęty i stacje, padają
również rekordy wypożyczeń. Rower miejski
w Lublinie to świetna alternatywa dla
komunikacji miejskiej. System działa przez
całą dobę, dlatego zamiast wracać piechotą
z nocnych wojaży, możemy skorzystać
z roweru.
Rower dla wszystkich
Obecnie w Lublinie i Świdniku funkcjonuje aż
90 stacji z 890 rowerami. Ta statystyka stawia
miasto na drugim miejscu w Polsce pod
względem wielkości systemu. Konto założyło
już ponad 40 tysięcy osób, a każdego dnia
przybywają kolejne. Jednoślady są coraz
lepszej jakości, najnowsze mają aż pięć
biegów oraz specjalnie wyprofilowane
siodełka i kierownice.
Użytkownikiem systemu LRM może zostać
osoba pełnoletnia. Warunkiem rejestracji
jest podanie numeru telefonu oraz innych
danych osobowych, np. imienia, nazwiska,
e-maila. Dla celów statystycznych należy
zaznaczyć także swoją narodowość.
Jak zacząć?
Żeby rozpocząć swoją przygodę z rowerem
wystarczy zarejestrować się w specjalnym
systemie. Można zrobić to na stronie
internetowej, za pomocą aplikacji mobilnej
Żeby rozpocząć swoją
przygodę z rowerem
wystarczy zarejestrować
się w specjalnym
systemie. Można
zrobić to na stronie
internetowej, za pomocą
aplikacji mobilnej lub na
każdej stacji.
lub na każdej stacji. Portal LRM jest prowadzony w czterech językach: polskim, angielskim,
niemieckim oraz rosyjskim. Niezbędna będzie opłata w wysokości 10 zł, jednak warto
wpłacić więcej. Jeśli stan konta będzie niższy niż ta kwota, zostaniemy „zablokowani”. 10 zł
to minimum, żeby korzystać z LRM.
Pierwsze 20 minut jazdy jest darmowe, a za kolejnych 40 zapłacimy 1 zł. To niewiele, biorąc
pod uwagę duże zagęszczenie stacji LRM. W tym czasie zdążymy dojechać do większości
miejsc w mieście. Druga godzina kosztuje już 3 zł, a każda następna – 4 zł. Łatwo obliczyć,
że kwoty korzystania z rowerów są o wiele niższe, niż ceny biletów komunikacji miejskiej.
Możemy więc nie tylko zaoszczędzić, ale również zadbać o zdrowie i środowisko.
Wiele plusów, kilka minusów
– Korzystam z LRM od początku jego funkcjonowania. Podoba mi się, bo mogę
oszczędzić na komunikacji miejskiej, ale często brakuje rowerów. Na szczęście
w aplikacji mobilnej mogę sprawdzić stan sprzętu na danej stacji – tłumaczy Piotrek,
student KUL. – Jeżdżę kilka razy w tygodniu, głównie ze stancji na uczelnię. Najbardziej
cieszy mnie uruchomienie nowych stacji, do których mam naprawdę blisko – dodaje.
Lubelskie stacje rowerów są gęsto usiane, a samych jednośladów jest naprawdę wiele.
To na pewno wielki plus. Poza tym z tego samego konta możemy korzystać w innych
miastach, m.in. Warszawie, Poznaniu, Katowicach czy Wrocławiu. Minusem są często
zacinające się lub niedziałające terminale. Aplikacja mobilna może okazać się więc
niezbędna, by w takich sytuacjach wypożyczyć lub oddać sprzęt. Niejednokrotnie zdarza
się też, że rowery są zepsute, np. nie mają pedałów albo się zacinają. W takim przypadku
warto zgłosić problem za pomocą specjalnej infolinii. To na pewno przyśpieszy
interwencję firmy Nextbike, właściciela LRM.
– Obserwacje pokazują, że niestety część użytkowników korzysta z rowerów w sposób
powodujący ich szybsze niszczenie – tłumaczy Aleksander Wiącek, asystent Prezydenta
Lublina ds. polityki rowerowej. – Do typowych, „złych” zachowań należą: jeżdżenie w więcej
niż jedną osobę na rowerze, za szybkie przejeżdżanie przez istniejące uskoki i krawężniki
lub przewożenie za ciężkich rzeczy w koszyku na kierownicy. Trzeba również pamiętać,
że rowery miejskie wyposażone są w biegi wewnętrzne, które należy zmieniać bez
przekręcania korbą, odwrotnie niż w rowerach z przerzutką zewnętrzną – dodaje Wiącek.
Pomimo kilku wad, LRM zdecydowanie wybija się na plus. Statystyki mówią same za
siebie. W kwietniu padł rekord wypożyczeń, gdy jednego dnia z systemu skorzystało
prawie 8000 osób. Lublinianie pokochali rowery. Jednoślady nadały miastu ciekawszego
charakteru, a to na pewno jeszcze nie koniec.
następny artykuł
25
lublin.today #1
UA
Agnieszka Bąder
From one station to another
PL
UA
Lublin City Bike (the LRM) conquered the hearts of Lublin residents.
Although the system has been functioning for just 1.5 year,
it gained an enormous amount of users. We are the second city
in Poland in terms of the number of stations and bicycles.
fot. Nextbike Polska
26
lublin.today #1
The LRM launched in Lublin in September
2014. Since then it has had several successes
on a national scale. We are the second
in Poland and in the world (just behind
Warsaw) offering bikes for children over
six years old. New equipment and stations
appear every season, and new renting
records are set. The city bike in Lublin is
a great alternative to public transport. The
system operates round the clock, so instead
of returning from night adventures on foot,
we can use a bike.
A bicycle for everyone
There are currently 90 stations with 890
bikes in Lublin and Świdnik. This statistic
puts the city on the second place in Poland
in terms of the system size. More than
40,000 people created their accounts, and
more are created every day. Bicycles are of
increasingly better quality; the most recent
ones have five gears and specially profiled
saddles and handlebars.
The LRM system can be used by an adult
person. In order to register, you have to give
your phone number and other personal
details, such as your name, surname,
email address. For statistical purposes, the
nationality should also be stated.
How to begin?
To begin your adventure with the city bike,
you just have to register in the special
system. You can do it on the website, via
mobile application or at any station. The
LRM website is available in four languages:
To begin your adventure
with the city bike, you
just have to register in
the special system. You
can do it on the website,
via mobile application or
at any station.
Polish, English, German and Russian. A 10 PLN fee is required, but it’s better to pay
more. If the account balance is lower than this amount, we will be “blocked”. 10 PLN is
a minimum to use the LRM.
The first 20 minutes of riding is free, the next 40 minutes cost 1 PLN. It’s not a lot,
considering that stations are close to each other. During this time, we can reach most of
places in the city. The second hour costs already 3 PLN, and every next one – 4 PLN. It’s
easy to calculate that using a bike is less expensive than buying a ticket for the public
transport. So we can not only save money, but also take care of our health and the
environment.
Many pros, a few cons
– I’ve been using the LRM since the beginning of its operation. I like it because I can save
money on public transport, but there are often not enough bicycles. Fortunately, with the
mobile application I can check the equipment status for the station – explains Piotrek,
a KUL student. – I ride a few times a week, mainly from my lodgings to the university. I’m
the most excited about opening of the new stations, which will be really close to me – he
adds.
The bike stations in Lublin are very concentrated, and there are really a lot of bikes. This
is definitely a big advantage. Besides, we can use the same account in other cities, for
example in Warsaw, Poznan, Katowice or Wroclaw. The downside – the terminals are
often jammed or inoperative. Therefore, the mobile application can be necessary to rent
or return the equipment. It often happens that the bikes are broken, for example they
don’t have pedals or are jammed. In this case, you should report a problem by calling
a special helpline. It will certainly speed up an intervention of the Nextbike company, the
LRM’s owner.
– Unfortunately, we’ve observed that some people use bikes in such a way that they are
destroyed more quickly – explains Aleksander Wiącek, the cycling assistant to the Mayor
of Lublin. – Typical “bad” behaviour includes: riding a bike by more than one person,
riding too fast over ledges and curbs, and carrying heavy things in the front wheel basket.
You should also remember that city bikes have hub gears, which should be changed
without turning the crank, unlike in bicycles with derailleur – adds Wiącek.
Despite a few drawbacks, the LRM is definitely very advantageous. The statistics speak for
themselves. The renting record was set in April, when almost 800 people used the system
in one day. The Lublin residents fell in love with bicycles. Bikes added more interesting
character to the city; and this is certainly not the end.
next article
27
lublin.today #1
PL
Agnieszka Bąder
EN
UA
Від станції до станції
Люблінський Муніципальний Велосипед (ЛМВ, пол. LRM)
здобув серця мешканців міста. Хоча система почала
працювати всього 1,5 роки тому, вона привабила
велику кількість користувачів. Люблін за кількістю
станцій та велосипедів на другому місці в Польщі.
fot. Nextbike Polska
28
lublin.today #1
ЛМВ стартував в Любліні у вересні 2014
року. З того часу він досяг успіху у декількох
сферах. Люблін другим в Польщі та у світі
(після Варшави) пропонує велосипеди також
для дітей після 6 років. З кожним сезоном
з’являються нові велосипеди та станції,
встановлюються нові рекорди прокатів.
Муніципальний велосипед в Любліні – це
чудова альтернатива громадському транспорту.
Система діє цілодобово, тому замість
повертатися пішки з нічних подорожей, ми
можемо проїхатись на велосипеді.
Велосипед для всіх
На сьогоднішній день в Любліні та Свіднику
діє аж 90 станцій з 890 велосипедами. Ця
статистика дає Любліну друге місце в Польщі
за розміром системи. Свій аккаунт вже
створило більше 40 тисяч осіб, а кожного
дня їх число зростає. Велосипеди стають
все більш якісними: найновіші мають п’ять
передач та профільоване сидіння і кермо.
Користувачем системи ЛМВ може стати
люба повнолітня особа. Для реєстрації
необхідно вказати номер телефону, а
також інші персональні дані, наприклад,
ім’я, прізвище, адресу електронної
пошти. Для статистичних цілей необхідно
вказати також свою національність.
Як почати?
Щоб почати свою пригоду з велосипедом,
вистачить зареєструватися в призначеній для
цього системі. Це можна зробити на веб-сайті,
за допомогою мобільної аплікації, або на любій
станції. Веб-сайт ЛМВ діє чотирма мовами:
Щоб почати свою
пригоду з велосипедом,
вистачить
зареєструватися в
призначеній для цього
системі. Це можна
зробити на вебсайті, за допомогою
мобільної аплікації, або
на любій станції.
польською, англійською, німецькою та російською. Необхідно здійснити платіж на суму 10 злотих,
однак варто поповнити рахунок вищою сумою. Якщо на рахунку залишиться менше ніж 10
злотих, користувача „заблокують”. Ця сума є мінімальною для того, щоб користуватися ЛМВ.
Перші 20 хвилин їзди безкоштовні, за наступні 40 треба заплатити 1 зл. Це небагато,
з огляду на високу концентрацію станцій ЛМВ. За цей час ми встигнемо доїхати до
більшості місць в Любліні. Друга година коштує вже 3 зл., а кожна наступна – 4. Легко
порахувати, що ціни прокату велосипедів набагато нижчі від цін білетів громадського
транспорту. Таким чином можна не лише заощадити, але і подбати про середовище.
Багато плюсів, декілька мінусів
– Я користуюсь ЛМВ від самого початку. Мені подобається, тому що я можу заощадити на
громадському транспорті, але часто не вистачає велосипедів. На щастя, в мобільній аплікації
можна перевірити статус велосипедів на даній станції – пояснює Пьотрек, студент ЛКУ. – Я
їжджу на велосипедах декілька разів на тиждень, передусім зі станції в університет. Більш за
все я радію, коли з’являються нові станції, до яких мені дійсно близько – додає хлопець.
Люблінські станції велосипедів загущені, а самих велосипедів дійсно багато. Це,
безумовно, велика перевага. Окрім цього, тим самим рахунком ми можемо користуватися
в інших містах, наприклад, в Варшаві, Познані, Катовіцах або Вроцлаві. До недоліків
належать термінали, які часто заклинює, або вони взагалі не працюють. В таких
випадках, мобільна аплікація може бути необхідною для того, щоб взяти або віддати
велосипед. Буває теж так, що велосипеди виявляються зіпсованими, наприклад, в
них немає педалей, або їх заклинює. Якщо це трапиться з вами, варто сповістити про
проблему працівників інфолінії. Це прискорить реакцію фірми Nextbike, власника ЛМВ.
– Спостереження вказують на те, що, на жаль, частина клієнтів користується
велосипедами таки чином, що вони швидше псуються – пояснює Александер
Вьонцек, асистент мера Любліна з питань політики велотранспорту. – До типових
„неправильних” дій належать: їзда більш ніж однієї особи на одному велосипеді,
занадто швидке проходження бар’єрів на дорозі, або перевезення важких речей в
багажному кошику на кермі. Необхідно також пам’ятати, що муніципальні велосипеди
оснащені внутрішніми передачами, які слід перемикати без прокрутки педалями, на
відміну від велосипедів з зовнішніми передачами – додає Вьонцек.
Не зважаючи на декілька недоліків, плюсів у ЛМВ значно більше. Статистика говорить
сама за себе. В квітні побито рекорд прокатів, коли за один день системою скористалися
майже 8000 осіб. Мешканці Любліна покохали велосипеди. Вони придали місту цікаву
характерність, і це ще не кінець.
наступна стаття
29
lublin.today #1
UA
Małgorzata Wiktor
Sesja na chłodno
EN
UA
Nadchodzi czerwiec, a wraz z nim letnia sesja
egzaminacyjna. Piękna pogoda nie zachęca do nauki,
a przecież zdobywaną w ciągu semestru wiedzę trzeba
powtórzyć i utrwalić. Jak się uczyć, żeby informacje
zostały w głowie na dłużej i w jaki sposób poradzić
sobie ze stresem?
Przepis na sukces
Mogłoby się wydawać, że studenci rozpoczynają przygotowanie do sesji od uporządkowania
notatek, albo chociaż podjęcia próby ich zdobycia, tymczasem wygląda to nieco inaczej.
– Przede wszystkim – mówi Paulina, doktorantka Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS,
która prowadzi zajęcia ze studentami – studenci chcą wiedzieć czy wykładowca zadaje
pytania z poprzednich lat i czy na egzaminie będzie test czy pytania otwarte. Jeśli test, mniej
przykładają się do nauki, bo wydaje im się, że wystarczy coś poczytać, żeby wybrać dobrą
odpowiedź. Moim zdaniem studenci mają duże braki w wiedzy i na pewno nie potrafią
wykorzystać informacji w praktyce, czyli do rozwiązywania zadań.
A jak sami studenci mówią o przygotowaniach do sesji? Sławek, student trzeciego roku historii
pije w czasie sesji dużo energetyków, czyta pożyczone notatki i stara się zapamiętać z nich
jak najwięcej. Z kolei Michał z drugiego roku architektury krajobrazu woli uczyć się poza
mieszkaniem. – Zabieram notatki i jadę nad zalew. Szukam miejsca gdzie jest cicho i spokojnie,
wtedy nic mnie nie rozprasza i mogę zebrać myśli. W domu trudno mi się skupić, m. in. przez
komputer i młodsze rodzeństwo.
Michał zdaje się mieć dobrą metodę, bo również eksperci radzą przed rozpoczęciem nauki
pozbyć się wszystkich „rozpraszaczy”, a więc: wyłączyć komputer, zawczasu przygotować sobie
kawę lub herbatę i oczywiście uporządkować przestrzeń wokół siebie. Największym problemem
jest Internet. Tym, którzy podczas nauki nie potrafią zachować samodyscypliny z pomocą może
przyjść oprogramowanie czasowo blokujące wybrane strony internetowe :)
30
lublin.today #1
Studentom, których paraliżuje strach na samą
myśl o konfrontacji z autorytetem, pomoże
wyobrażenie sobie profesora w codziennych
sytuacjach, a więc np. siedzącego przed
telewizorem w kapciach i z kotem na kolanach.
Stres ma wielkie oczy
Ponieważ skupienie to nie wszystko, warto znaleźć dobry sposób na
powtarzanie materiału. Wielu studentów przyznaje otwarcie, że nie znalazło
sprawdzonej metody przyswajania wiedzy, a czas sesji jest dla nich pod tym
względem polem doświadczalnym.
Według Małgorzaty Szerafin, psychologa z wieloletnim doświadczeniem, wiele
zależy od predyspozycji studenta. – Wzrokowiec i kinestetyk będzie uczył się
efektywnie używając np. map myślowych czy innych kreatywnych notatek,
słuchowiec skuteczniej posłuży się zapisem dźwiękowym (własna wypowiedź
nagrana na dyktafon) niż linearną notatką, kinestetyk powinien zaprzęgnąć
w proces uczenia się swój własny ruch, gestykulację itp. – twierdzi psycholog.
Oprócz tego należy zadbać o powtórki, aby informacje utrwaliły się w pamięci.
Dzięki temu będzie można przywołać istotne informacje podczas egzaminu. To
szczególnie ważne w stresującej sytuacji; wielu osobom trudno zebrać myśli,
a niektórych strach wręcz paraliżuje.
– Fizjologia tego zjawiska nie jest zbyt skomplikowana. Wystarczy zauważyć,
że napięte w stresie mięśnie zużywają dużo tlenu, którego może zabraknąć na
obwodzie ciała i w górnej jego partii. Zasadniczym ratunkiem będzie odprężenie
mięśni i zadbanie o tlen. Ruch (choćby chodzenie po korytarzu, żucie gumy
przed egzaminem) oraz próby pogłębiania oddechu, który w stresie ma
tendencję do spłycania się, to najważniejsze kwestie – mówi Szerafin.
Studentom, których paraliżuje strach na samą myśl o konfrontacji
z autorytetem, pomoże oprócz tego wyobrażenie sobie profesora w codziennych
sytuacjach, a więc np. siedzącego przed telewizorem w kapciach i z kotem na
kolanach, czy nucącego podczas porannego golenia.
A na progu sesji, warto wybrać się na termin zerowy. Pytania zazwyczaj
bywają łatwiejsze, w razie niepowodzenia egzaminator nie wpisze złej oceny.
Dodatkowo jest to dobry sposób na oswojenie się z sytuacją. Chociaż historia
polskiego szkolnictwa wyższego liczy sobie ponad 650 lat, studenci co roku stają
przed tym samym problemem: Jak uczyć się, by zapamiętać? Odpowiedź od
zawsze pozostaje ta sama: uczyć się trzeba skutecznie.
następny artykuł
31
lublin.today #1
UA
Małgorzata Wiktor
Exam session
– keep it cool
PL
UA
June is approaching, and with it the summer examination
session. The beautiful weather does not encourage studying,
and yet you have to revise and consolidate the knowledge
acquired during the semester. How to study to make information
stay in your head longer, and how to cope with stress?
Recipe for success
It would seem that students begin preparing for the session by organizing their notes, or at
least attempting to acquire them; however, the reality is a bit different.
– First of all, students want to know if the teacher asks the questions from previous years
and whether the exam will be a test or open-ended questions – says Paulina, a PhD student
at the Faculty of Biology and Biotechnology of UMCS, who teaches classes with students. – If
it’s a test, they don’t study so much, because they think that it’s enough to read something to
choose the best answer. I think that students have big gaps in their knowledge and certainly
don’t know how to use the information in practice, that is, to solve tasks.
And what students themselves say about preparing for the session? Sławek, a third year student
of history, drinks a lot of energy drinks during the session, reads some borrowed notes and
tries to remember as much as possible. Whereas Michał, a second year student of landscape
architecture, prefers to study outdoors. – I take my notes and go to the lakeside. I look for a quiet
and peaceful spot, then nothing distracts me and I can gather my thoughts. It’s difficult for me to
concentrate at home, because of my computer and younger siblings, among others.
It seems that Michał has a good method, because the experts also advise that, before studying, you
should get rid of all the distractions, namely: turn off the computer, prepare you tea or coffee earlier
and of course, organize the space around you. The Internet is the biggest problem. Those who cannot
maintain self-discipline while studying, can use the software that temporarily blocks selected websites :)
32
lublin.today #1
Besides, it can be helpful for students, who
are paralysed with fear at the very thought
of confrontation with authority, to imagine
a professor in everyday situations, for example
sitting in front of the television in slippers and
with a cat on his/her lap.
It’s all about that stress
Getting concentrated is not everything, so you should find a good way to revise
the material. Many students openly admit that they haven’t found a proven
method of acquiring knowledge, and in that respect, the session time is an
experimental field for them.
According to Małgorzata Szerafin, a psychologist with years of experience,
a lot depends on the abilities of a student. – A visualizer and kinaesthetic
learner studies effectively by using, for example, mind maps or other creative
notes; auditory learners prefer a sound recording (their own voice recorder on
a dictaphone) to a linear note, and kinaesthetic learners should incorporate
their own motion, gestures, etc. in the learning process – says the psychologist.
In addition, you should also make frequent repetition, to perpetuate
information in your memory. This will allow you to recall important information
during the exam. It’s especially important in stressful situations; many people
find it difficult to collect their thoughts, and some are even paralyzed with fear.
– The physiology of this phenomenon is not too complicated. Just notice that muscles
strained by stress consume a lot of oxygen, which may be lacking in the circuit of the
body and in its top parts. Basically, you just have to relax your muscles and ensure
the oxygen flow. Any movement (even walking down the hallway, or chewing gum
before an exam) and attempts to deepen the breath which has a tendency to get
shallow under stress – these are the most important issues – says Szerafin.
Besides, it can be helpful for students, who are paralysed with fear at the very
thought of confrontation with authority, to imagine a professor in everyday
situations, for example sitting in front of the television in slippers and with
a cat on his/her lap, or humming during the morning shave.
On the brink of the session, you should take advantage of the “zero term”.
The questions are usually easier and, in case of a failure, the examiner won’t
write down a bad grade. It’s also a good way to get familiar with the situation.
Although the history of Polish higher education has more than 650 years, each
year the students face the same problem: How to study to memorize? The
answer is always the same: you have to learn effectively.
next article
33
lublin.today #1
PL
Małgorzata Wiktor
Сесія зі спокоєм
EN
UA
Незабаром червень, а разом із ним літня екзаменаційна
сесія. Гарна погода не заохочує до навчання, а здобуті
протягом семестру знання треба якось повторити та
закріпити. Як вчитися, щоб інформація залишалась в
голові на довше та як впоратися зі стресом?
Рецепт успіху
Може здаватися, що студенти починають готуватися до сесії від упорядкування конспектів,
або хоча б спроби їх здобути, однак в практиці все виглядає дещо інакше.
– Перш за все – каже Пауліна, аспірантка Факультету Біології та Біотехнології УМКС,
котра проводить заняття зі студентами – студенти хочуть дізнатися, чи викладач буде
задавати питання з попередніх курсів та як виглядатиме екзамен: це будуть тести, або
відкриті запитання. Якщо це мають бути тести, студенти менше готуються до екзамену, їм
здається, що вистачить лише дещо почитати, щоб вибрати правильну відповідь. На мою
думку, у студентів великі прогалини в знаннях. Окрім того, вони не вміють використати
інформацію в практиці, тобто для розв’язання завдань.
А як самі студенти говорять про приготування до сесії? Славек, студент третього курсу
історії, споживає протягом сесії багато енергетичних напоїв, читає позичені конспекти
та намагається запам’ятати з них чим більше. В той час як Міхал з другого курсу
ландшафтної архітектури воліє вчитися на свіжому повітрі. – Я збираю конспекти, їду
на Залив та шукаю собі тихе, спокійне місце, де мені нічого не заважає, та де я можу
зібратись з думками. Вдома мені важко зосередитись, перед усім з огляду на комп’ютер та
молодших братів та сестер.
Спосіб Міхала здається хорошим, тому що експерти також радять перед початком
навчання позбутися всіх відволікаючих стимулів, а саме: виключити комп’ютер,
заздалегідь заварити собі каву, або чай, і, звичайно, упорядкувати простір навколо себе.
Найбільшою проблемою залишається інтернет. Ті, хто не вміє протягом навчання зберегти
самодисципліну, може скористатися програмами, які тимчасово блокують доступ до
вибраних сайтів :)
34
lublin.today #1
Студентам, яких паралізує від самої
думки про зустріч з авторитетом, може,
окрім цього, допомогти ментальний
образ професора в побутових ситуаціях,
наприклад, сидячого перед телевізором в
капцях з котом на коліна
У стресу очі великі
Вміння зосередитись – це ще не все, тому варто знайти хороший спосіб
повторення матеріалу. Багато студентів відкрито визнають, що не знайшли
перевіреного способу закріплення знань, а період сесії в цьому плані для
них – експериментальна ділянка.
На думку Малгожати Шерафін, психолога з багаторічним досвідом, багато
чого залежить від схильностей студента. – Візуали та кінестетики навчаються
ефективніше за допомогою ментальних карт або інших креативних конспектів.
Для аудіалів кращим способом може бути використання звукових записів
(власний монолог записаний на диктофон), ніж коспектів. Кінестетик повинен
залучити в навчальний процес свій власний рух, жести і т.д. – стверджує психолог.
Окрім того, варто пам’ятати про повторювання, щоб знання закріпилися
в пам’яті. Завдяки цьому, можна буде пригадати важливу інформацію
протягом екзамену. Це особливо важливо в стресогенних умовах –
багатьом важко зібратись з думками, а декого страх навіть паралізує.
– Філософія цього явища не надто складна. Вистачить звернути увагу на те, що
напружені протягом стресу м’язи використовують багато кисню, якого може не
вистачити на периферіях тіла, та в його верхній частині. Передусім, необхідно
розслабити м’язи та подбати про кисень. Найважливішим залишається рух (хоча
б прогулянки по коридору, або жування жуйки перед екзаменом), або спроби
поглиблення подиху, який під час стресу стає поверхневим – каже Шерафін.
Студентам, яких паралізує від самої думки про зустріч з авторитетом,
може, окрім цього, допомогти ментальний образ професора в побутових
ситуаціях, наприклад, сидячого перед телевізором в капцях з котом на
колінах, або підспівуючого під час ранішнього гоління.
А на порозі сесії варто скористатися „нульовим терміном”. Питання,
зазвичай, бувають простіші, а професор, у випадку невдачі, не поставить
погану оцінку. Це також хороший спосіб освоїтися з ситуацією. Хоча історія
польської вищої освіти нараховує вже більше 650 років, студенти щороку
стикаються з тою-ж проблемою: Як вчитися, щоб запам’ятати? Відповідь
завжди залишається такою-ж – вчитися треба ефективно.
наступна стаття
35
lublin.today #1
UA
EN
UA
Katarzyna Piekarczyk
Szedł Sasza...
Sposobów na naukę polskiego jest wiele:
czytanie książek, słuchanie muzyki,
oglądanie filmów albo rozmowy ze znajomymi.
Ćwiczenie czyni mistrza
Co za satysfakcja, kiedy jednym tchem uda nam się w końcu wypowiedzieć łamańce językowe:
▯▯ Szedł Sasza suchą szosą, bo gdy susza szosa sucha,
▯▯ Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego,
▯▯ Cecylia czyta cytaty z Tacyta,
▯▯ Jola lojalna, lojalna Jola.
Polski nie jest językiem prostym, ale da się go nauczyć. Sprawdziliśmy, ile to kosztuje, jakie
metody są skuteczne i komu, teoretycznie, jest łatwiej.
Gdzie w Lublinie nauczysz się polskiego?
Języka można uczyć się samemu, ale warto też skorzystać z profesjonalnej pomocy. Działające
przy UMCS Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców w Lublinie prowadzi
roczne kursy przygotowawcze dla przyszłych studentów z zagranicy, którzy chcą studiować
w języku polskim, m.in. na lubelskich uczelniach. Taki kurs trwa zwykle od 1 października do
24 czerwca. Do tej pory przez mury Centrum „przewinęło się” około 10 tysięcy słuchaczy z 75
krajów świata, głównie ze Wschodu (Ukraina, Białoruś, Kazachstan i Rosja).
Kursów językowych warto też szukać przy Szkole Języka i Kultury Polskiej na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Instytucja działa już od czterdziestu trzech lat. Rocznie
w zajęciach bierze udział od 200 do 300 osób.
36
lublin.today #1
Ile potrzeba czasu, żeby dobrze
opanować język polski?
Na pewno nie da się nauczyć
języka w tydzień. Szkoła Języka
i Kultury Polskiej oferuje kursy
dwutygodniowe, ale z założeniem,
że słuchacz już wcześniej uczył
się polskiego. Na pewno semestr
wystarczy, żeby opanować język
w stopniu komunikatywnym –
zarówno w mowie, jak i w piśmie.
Dużo daje znajomość innych języków
obcych, osobiste predyspozycje,
motywacja, umiejętność uczenia się,
dobra pamięć, systematyczna praca
i zwykła ciekawość.
Pochodząca z Białorusi
Nadia, studentka stosunków
międzynarodowych i europeistyki,
języka polskiego uczyła się od
dziecka – poprzez zabawę. Kiedy
miała 4 lata tata nauczył ją wiersza
Pewna żaba była słaba. Przyznaje,
że dużo oglądała polskiej telewizji
i słuchała piosenek. – Bardzo mi
się podobało to, że jeśli chcesz
sprawdzić, czy w danym słowie
pisze się rz czy ż, wystarczy
porównać z rosyjskim albo
białoruskim, na przykład: marzyć(bel.) марыць [maryc’]. Od dziecka
fascynowało mnie powiedzenie
Stół z powyłamywanymi nogami.
A Chrząszcz brzmi w trzcinie był
moim ulubionym wierszem. Przed
rozpoczęciem studiów, Nadia odbyła
rok przygotowawczy w Centrum
Języka Polskiego dla Polonii
i Cudzoziemców w Lublinie.
Komu łatwiej?
Łatwiej mają osoby, które znają
podstawy gramatyki języków
słowiańskich.
– Najszybciej uczą się Słowianie,
ale dobre wyniki osiągają również
Niemcy i Skandynawowie – mówi
dyrektor Centrum Języka i Kultury
Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców,
Anna Dunin-Dudkowska.
Podobne spostrzeżenia ma dyrektor
Szkoły Języka i Kultury Polskiej
na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim, Cezary Ruta. – Szybciej
uczą się Ukraińcy, ale też studenci
z Niemiec, którzy znają już kilka
języków. Jesteśmy pod wrażeniem
osób z dobrych amerykańskich
uniwersytetów, które poświęcają
całe wakacje na to, aby nauczyć się
polskiego – mówi dyr. Ruta.
Maria pochodzi z zachodniej Ukrainy.
W Lublinie studiuje dziennikarstwo.
Języka polskiego uczyła się sama,
rok przed studiami. – Oglądałam
filmy oraz czytałam książki.
Mówienie nie sprawiało mi kłopotu,
ponieważ mamy wiele podobnych
słów. Prawdziwym wyzwaniem była
nauka pisania po polsku. Zawsze
mnie zachwycało, jak Polacy mogą
tak szybko mówić i wyrażać swoje
uczucia. Cały czas się uczę i jeszcze
37
lublin.today #1
pewnie minie parę lat, zanim pozwolę sobie powiedzieć: znam
język polski.
Metody na kursach
W nowoczesnych metodach nauki języka używa się różnych
sposobów, żeby słuchacze mogli szybko przyswoić wiedzę.
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców,
obok wspomnianych wcześniej kursów, prowadzi także zajęcia
(w języku polskim) z przedmiotów zgodnych z kierunkiem
przyszłych studiów słuchaczy. Poza tym organizowane są
pokazy polskich filmów, zajęcia sportowe, a w weekendy
realizowany jest program kulturalno-turystyczny.
W Szkole Języka i Kultury Polskiej na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim dużo czasu poświęca się na naukę polskiej kultury,
historii i literatury.
Ile kosztuje nauka polskiego?
Za roczny kurs przygotowawczy do studiów w Polsce oraz za
intensywny, roczny kurs języka polskiego zapłacimy 2300 euro.
60-godzinny kurs semestralny dla studentów Erasmusa oraz
osób indywidualnych kosztuje 1200 zł. Zajęcia odbywają się
2 razy w tygodniu po 3 godziny. Takie propozycje znajdziemy
w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców.
Szkoła Języka i Kultury Polskiej prowadzi kursy tradycyjne
i intensywne. Program dostosowany jest tematycznie dla grup,
które mają specjalne wymagania, np. turystyczne. Za semestr
zapłacimy do 3 tysięcy euro.
Obecnie w zajęciach semestralnych (do końca maja) bierze
udział około 25 osób ze wszystkich stron świata. Koszt to 1290
euro. Kurs obejmuje średnio 22 godziny nauki tygodniowo.
Ucz się polskiego na wakacjach!
Wakacje to dobry czas na naukę polskiego. Centrum Języka
Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców proponuje Letnią Szkołę Języka i Kultury. Za
zajęcia od 11 do 31 lipca zapłacimy 800 euro. Oprócz typowej nauki języka organizatorzy
zapewniają wykłady z historii kultury, program turystyczno-kulturalny, zakwaterowanie
i wyżywienie.
W Szkole Języka i Kultury Polskiej w wakacje można uczyć się od 2 do 8 tygodni (5 do 8
godzin dziennie). Opłaty za kursy wakacyjne zaczynają się od 600 euro. W cenę wliczone jest
zakwaterowanie i wyżywienie, ale można także wykupić tylko program gramatyczny.
Kursy językowe są dobre na start, ale podstawa to praktyka, czyli słuchanie i rozmawianie.
Oglądaj polskie filmy, słuchaj muzyki, czytaj książki i gazety. Nie bój się rozmawiać z ludźmi:
na przystanku, w sklepie albo w akademiku. To na pewno pomoże przełamać pierwsze lody
i nabrać wprawy w codziennej komunikacji.
następny artykuł
38
lublin.today #1
UA
PL
UA
Katarzyna Piekarczyk
Szedł Sasza...
There are many ways to learn Polish:
reading books, listening to music,
watching movies or chatting with friend.
Practice makes perfect
It’s very satisfying to say the following tongue twisters in one breath:
▯▯ Szedł Sasza suchą szosą, bo gdy susza szosa sucha,
▯▯ Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego,
▯▯ Cecylia czyta cytaty z Tacyta,
▯▯ Jola lojalna, lojalna Jola.
Polish language is not easy, but you can learn it. We checked how much it costs, what
methods are most effective, and for whom, in theory, it may be easier to learn.
Where can you learn Polish in Lublin?
You can learn it by yourself, but it’s advisable to seek professional help. The Polish Language
and Culture Centre for Polish People from Abroad and Foreigners, operating at UMCS in
Lublin, offers one-year preparatory courses for prospective foreign students who want
to study in Polish at universities in Lublin, among others. This course usually lasts from
October 1 to June 24. Approximately 10,000 students from 75 countries of the world, mainly
from the East (Ukraine, Belarus, Kazakhstan and Russia) passed through the Centre so far.
You may also look for language courses at the School of Polish Language and Culture at the
John Paul II Catholic University of Lublin. This institution has been operating for forty-three
years. The classes are attended yearly by 200-300 people.
39
lublin.today #1
How long do you need to
master the Polish language?
Certainly, it’s impossible to learn
a language in a week. The School of
Polish Language and Culture offers
two-week courses, but assuming that
a student has already learned some
Polish. One semester is more than
enough to acquire communicative
language skills, both in terms of
speaking and writing.
Knowledge of other foreign
languages can be very advantageous,
as well as personal abilities,
motivation, ability to learn, a good
memory, systematic work and simple
curiosity.
Nadia, a native of Belarus and
a student of international relations
and European studies, has been
learning Polish since she was a child
– by having fun. When she was 4
years old, her dad taught her the
poem “Pewna żaba była słaba”. She
admits to watching a lot of Polish
television and listening to songs. –
I really liked the fact that if you want
to check whether a word is written
with rz or ż, just compare it with
Russian or Belarussian, for example:
marzyć-(bel.) марыць [maryc’]. I’ve
been fascinated by the saying “Stół
z powyłamywanymi nogami” since
childhood. And „Chrząszcz brzmi
w trzcinie” was my favourite poem.
Before starting her studies, Nadia
attended one-year preparatory
course at the Polish Language and
Culture Centre for Polish People from
Abroad and Foreigners in Lublin.
Who has it easy?
It’s easier for people who know the
basic grammar of Slavic languages.
– The Slavs learn the fastest, but
Germans and Scandinavians also
have good results – says Anna
Dunin-Dudkowska, the director of
the Polish Language and Culture
Centre for Polish People from Abroad
and Foreigners.
Cezary Ruta, the director of the
School of Polish Language and
Culture at the Catholic University of
Lublin, makes similar observations. –
Ukrainians learn the fastest, but also
students from Germany, who already
know a few languages. We are very
impressed with students from good
American universities, who devote
their whole summer to learn Polish –
says Mr. Ruta.
Maria comes from western Ukraine.
She’s studying journalism in Lublin.
She learned Polish by herself,
a year before starting her studies. –
I watched films and read books. I had
no problem with speaking, because
we have a lot of similar words. The
real challenge was learning to write
in Polish. It always amazed me how
Poles can speak so fast and express
40
lublin.today #1
their feelings. I’m still learning and I probably need a few more
years to say to myself: I know Polish language.
Learning methods
Modern methods of language learning use different ways
to help students quickly acquire knowledge. Besides the
above mentioned courses, the Polish Language and Culture
Centre for Polish People from Abroad and Foreigners also
runs classes (in Polish) related to the areas of students’
studies. In addition, they organize screenings of Polish films,
sport activities, and a cultural and tourist programme is
implemented at the weekends.
In the School of Polish Language and Culture at the Catholic
University of Lublin, a lot of time is devoted to learning Polish
culture, history and literature.
How much does it cost to learn Polish?
For a one-year course preparing for studying in Poland and
an intensive, one-year course of Polish language, we will pay
2,300 euros.
60-hour semester course for Erasmus students and individual
people costs 1,200 Polish zlotys. Classes are held 2 times
a week for 3 hours. These are proposals from the Polish
Language and Culture Centre for Polish People from Abroad
and Foreigners.
The School of Polish Language and Culture runs traditional
and intensive courses. The curriculum is organised by theme
to suit groups that have special requirements, e.g. tourism.
One semester costs up to 3,000 euros.
Currently, approx. 25 people from all over the world take part
in the semester course (till the end of May). The cost is 1,290
euros. The course involves approx. 22 hours of studying per
week.
Learn Polish during holidays!
The holidays are a good time to learn Polish. The Polish Language and Culture Centre for Polish People
from Abroad and Foreigners offer the Summer School of Language and Culture. Classes are held from
July 11 to July 31 cost 800 euros. Besides traditional language learning, the organisers provide lectures on
the history of culture, cultural and tourism programme, accommodation and meals.
In the School of Polish Language and Culture you can learn in the summer for 2-8 weeks
(5-8 hours a day). The fees for summer courses start from 600 euros. The price includes
accommodation and meals, but you can also buy only the grammar program.
Language courses are a good start, but the most important is to practice, by listening and
speaking. Watch Polish movies, listen to music, read books and newspapers. Don’t be afraid
to talk with people: at the bus stop, in a shop or in a dormitory. It will surely help to break
the ice and gain practice in everyday communication.
next article
41
lublin.today #1
PL
EN
UA
Katarzyna Piekarczyk
Шедл Саша...
Є багато способів вивчити польську мову:
читати книжки, слухати музику,
дивитися фільми, або розмовляти
зі знайомими. Практика приводить до досконалості
Яке ж це задоволення, коли нам, в кінці кінців, вдається одним подихом вимовити
скоромовки:
▯▯ Szedł Sasza suchą szosą, bo gdy susza szosa sucha,
▯▯ Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego,
▯▯ Cecylia czyta cytaty z Tacyta,
▯▯ Jola lojalna, lojalna Jola.
Польська мова не є легкою, але можна її вивчити. Ми перевірили, скільки це коштує, які
методи дієві та кому, теоретично, легше.
Де в Любліні можна вивчити польську мову?
Мову можна вивчити самому, але варто скористатися професійною допомогою. При УМКС
діє Центр Польської Мови та Культури для Діаспори та Іноземців, який проводить річні
підготовчі курси для майбутніх студентів іноземців, які бажають навчатися польською
мовою в люблінських (або інших) університетах. Такі курси, зазвичай, тривають від 1
жовтня до 24 червня. До сих пір підготовку в Центрі пройшли біля 10 тисяч осіб з 75 країн
з усього світу, переважно зі сходу (Україна, Білорусь, Казахстан та Росія).
Мовні курси також проводить Школа Польської Мови та Культури Люблінського
Католицького Університету Іоанна Павла II. Протягом року в заняттях приймає участь від
200 до 300 осіб.
42
lublin.today #1
Скільки потрібно
часу для того, щоб добре
вивчити польську мову?
Мову точно не вдасться вивчити
протягом тижня. Школа Польської
Мови та Культури пропонує двотижневі
курси, але з розрахунком, що учасник
раніше вже вивчав польську мову.
Одного семестру вистачить, щоб
вивчити її на комунікативному рівні у
мові та письмі.
Багато чого залежить від знання
інших мов, персональних схильностей,
мотивації, вміння вчитися, хорошої
пам’яті, систематичності та звичайної
цікавості.
Надя, родом з Білорусі, студентка
міжнародних відносин та
європеістики, польську мову
вивчала з дитинства, граючись.
Коли їй було 4 роки, батько навчив
її декламувати віршик Одна слабка
жаба (Pewna żaba była słaba).
Дівчина визнає, що дивилася багато
польських телепередач та слухала
пісень. – Мені дуже подобалося, що
якщо хтось бажає перевірити, чи
в даному слові необхідно писати
„ rz” чи „ż”, вистачить порівняти
з білоруським, або російським
еквівалентом, наприклад,
„marzyć” - по-білоруськи „марыць”.
Я з малечку захоплювалася
прислів’ям Стіл з відламаними
ніжками (Stół z powyłamywanymi
nogami), а моїм улюбленим віршем
був Жук в очереті (Chrząszcz brzmi
w trzcinie).
Перед початком навчання, Надя
пройшла річний підготовчий курс в
Центрі Польської Мови та Культури
для Діаспори та Іноземців в Любліні.
Кому легше?
Легше тим, хто знає основи
граматики слов’янських мов.
– Найшвидше мову вивчають
слов’яни, але хороших результатів
також досягають німці та
скандинави – каже директор Центру
Польської Мови та Культури для
Діаспори та Іноземців, Анна ДунінДутковска.
Схожі спостереження має директор
Школи Польської Мови та Культури
Люблінського Католицького
Університету, Цезари Рута. –
Швидше вивчають мову українці,
але також студенти з Німеччини,
які вже знають декілька мов. Ми
під великим враженням від осіб
з престижних американських
університетів, які присвячують
всі канікули на те, щоб вивчити
польську мову – каже Рута.
Марія родом з західної України.
В Любліні вона навчається на
журналістиці. Польську мову вона
вивчала сама протягом року перед
початком навчання. – Я дивилася
фільми та читала книжки. Розмова
не була для мене складною, тому
43
lublin.today #1
що в нас багато схожих слів. Справжнім викликом був
польський правопис. Мене завжди вражало, як поляки
можуть так швидко говорити та виражати свої почуття. Я
постійно вивчаю польську мову і ще пройде декілька років
перед тим, як зможу сказати, що її знаю.
Методи навчання
Сучасні методи навчання передбачають різні способи
прискорення засвоєння знань. Центр Польської Мови та
Культури для Діаспори та Іноземців, окрім вищеназваних
курсів, проводить заняття (польською мовою) з предметів,
які відповідають майбутнім напрямам навчання учасників.
Окрім цього, проводяться покази польських фільмів,
спортивні заняття, а у вихідні дні передбачена культурнотуристична програма.
В Школі Польської Мови та Культури багато часу
присвячується на пізнання польської культури, історії та
літератури.
Скільки коштують курси польської мови?
Річний курс підготовки до навчання в Польщі та річний
інтенсивний курс польської мови коштує 2300 євро.
Семестрових, 60-годинний курс для студентів програми
Еразмус та сторонніх осіб коштує 1200 зл. Заняття
проводяться два рази на тиждень по 3 години. Такі
пропозиції можна знайти в Центрі Польської Мови та
Культури для Діаспори та Іноземців.
Школа Польської Мови та Культури проводить традиційні
та інтенсивні курси. Програма тематично підлаштована під
групи учасників, котрі мають відповідні вимоги, наприклад,
туристичні. За семестр необхідно заплатити до 3 тисяч євро.
На даний момент, в семестрових заняттях (до кінця травня)
приймають участь біля 25 осіб з усіх частин світу. Його ціна – 1290
євро. Курс обіймає біля 22 годин навчання в тиждень.
Вивчай польську мову на канікулах!
Канікули – це хороший період для навчання польської мови. Центр Польської Мови та
Культури для Діаспори та Іноземців проводить Літню Школу Мови та Культури. Заняття, які
тривають від 11 до 31 липня, коштують 800 євро. Окрім типового вивчення мови, організатори
пропонують заняття з історії культури, культурно-туристичну програму, житло та харчування.
У Школі Польської Мови та Культури на канікулах можна вивчати мову від двох до восьми тижнів.
(від 5 до 8 годин в день). Ціна таких курсів починається від 600 євро. Вона включає в себе житло та
харчування, однак можна обрати та оплатити лише граматичну частину програми.
Мовні курси – це хороший початок, але найважливіше – практика. Дивись польські
фільми, слухай музику, читай книжки та газети. Не бійся розмовляти з людьми - на
зупинці, в магазині, або в гуртожитку. Це допоможе зняти напругу та здобути досвід у
щоденному спілкуванні.
наступна стаття
44
lublin.today #1
UA
Monika Lewkowicz
W dwa dni dookoła Lublina
EN
UA
Lublin to czarujące miasto, którego początki
sięgają VI wieku. Pełne zabytków, muzeów, galerii,
teatrów i domów kultury. Nie bez kozery jego
oficjalne hasło brzmi: Lublin miasto inspiracji. Co
musimy koniecznie zobaczyć, nawet jeśli
jesteśmy tu tylko przejazdem? – lublin.today
podpowiada.
45
lublin.today #1
Lublin – daj się zainspirować
– Największą popularnością wśród turystów cieszy
się Muzeum Lubelskie na Zamku, Państwowe Muzeum
na Majdanku, Piwnica pod Fortuną oraz Muzeum Wsi
Lubelskiej – wyjaśnia Michał Zlot, pracownik Lubelskiego
Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej.
Duże zainteresowanie budzi też zwiedzanie z Ośrodkiem
„Brama Grodzka – Teatr NN”. Jednym z programów są
Lubelskie Podziemia. To 300-metrowa trasa znajdująca
się pod powierzchnią Starego Miasta.
Coraz więcej miejsc i instytucji umożliwia zwiedzanie
„z pomocą” nowych technologii. W ten sposób możemy
poznać Lublin, którego już nie ma – jego ciekawą
i burzliwą historię. Jeśli chcemy zobaczyć najważniejsze
zabytki szybko i wygodnie – możemy wsiąść do
elektronicznego busa. W ofercie jest 60-minutowa
podróż po centrum Lublina. Przewodnik lub
elektroniczny odtwarzacz może przekazywać informacje
w 5 językach.
można podziwiać panoramę Lublina. W pobliżu znajduje się barokowa archikatedra
i starodawny kościół i klasztor Dominikanów.
Szlakiem Żydów lubelskich
Jak wspomina Michał Zlot wielu turystów przyjeżdża do Lublina specjalnie by poznać
kulturę, która ukształtowała miasto, a dziś zostały po niej tylko ślady. Dawna dzielnica
żydowska znajdowała się tuż za Bramą Grodzką. W Lublinie znajduje się też Stary Cmentarz
Żydowski, którego najstarsze nagrobki pochodzą z XV wieku. Z niechlubną częścią historii
związany jest były niemiecki obóz koncentracyjny, Majdanek. Na tym 90-hektarowym
obszarze obecnie działa muzeum, a zwiedzanie ułatwiają szklane tablice, przewodniki
i przewodnicy.
Egzotyka po lubelsku
– Dla zagranicznych turystów wyjątkowo egzotycznym miejscem jest Muzeum Wsi Lubelskiej
– wspomina Michał Zlot. Można tu zobaczyć jak w dawnych czasach żyli mieszkańcy wsi,
dworów i miasteczek Lubelszczyzny. Skansen często organizuje pokazy i warsztaty, które
przyciągają wielu turystów, np. pokaz orki konnej czy potańcówki przy muzyce ludowej.
Sztuka uliczna
Magiczne Stare Miasto
Jeśli chcesz zrozumieć serce i duszę Lublina – daj
się zagubić w uliczkach Starego Miasta. Rodowita
lublinianka, studentka Dominika, przekonuje, że
gdy przyjeżdżają do niej znajomi z zagranicy, zawsze
pokazuje im Starówkę. – Zaczynamy od Krakowskiego
Przedmieścia i Bramy Krakowskiej. Później idziemy
na Plac Po Farze. Tu znajdują się fundamenty
średniowiecznego kościoła. Błądzimy trochę uliczkami,
mijamy Trybunał, dalej idziemy w kierunku Bramy
Grodzkiej i Zamku. Zwiedzamy dziedziniec z zabytkowym
Donżonem. Później zamkowe wystawy i Kaplicę Trójcy
Świętej z pięknymi malowidłami – wylicza Dominika.
Będąc w okolicach Starego Miasta warto też wspiąć
się na Wieżę Trynitarską, gdzie z wysokości 40 metrów
Zwiedzając Lublin warto zwrócić uwagę na oryginalne murale. Część z nich znajduje się
w okolicach centrum. Na Starym Mieście obejrzeć można panoramę Lublina z 1618 r. Przy
Jasnej zobaczymy dzieło bajecznie kolorowe i surrealistyczne. Podobnie przy Narutowicza
czy Żwirki i Wigury. A to tylko mała część murali, które powstają na ścianach lubelskich
budynków, jak grzyby po deszczu.
Zielono mi!
Studentka z Ukrainy, Anhelina, na pytanie co koniecznie trzeba zobaczyć w Lublinie
odpowiada: Starówka i Zamek. – Gdyby ktoś z moich znajomych przyjechał tu w odwiedziny,
zabrałabym go nad Zalew Zemborzycki. Moim ulubionym miejscem jest Ogród Saski. Można
tam przyjemnie spędzić czas, pospacerować, posiedzieć.
Bo Lublin to nie tylko beton, cegła, kamień i ruchliwe uliczki Starego Miasta. Pełno jest
w nim zielonych skwerów. Wystarczy przejechać kilka kilometrów żeby wypocząć na łonie
natury czy nad Zalewem Zemborzyckim.
następny artykuł
46
lublin.today #1
UA
Monika Lewkowicz
Around Lublin in two days
PL
UA
Lublin is a charming city whose origins date back to the sixth century.
It full of monuments, museums, galleries, theatres and cultural centres.
It is not without reason that its official slogan is:
Lublin – the City of Inspiration.
What do we have to see, even if only passing through?
– lublin.today has some suggestions.
47
lublin.today #1
Lublin – let yourself be inspired
– Lublin Museum at the Castle, Majdanek State Museum,
the Fortuna Cellar and the Lublin Open Air Village
Museum are the most popular tourist attractions –
says Michał Zlot, an employee of the Lublin Tourist and
Cultural Information Centre.
Many people are also interested in visiting the “Grodzka
Gate – NN Theatre” Centre. The Lublin Underground Trail
is one of the programmes. It’s a 300-meter trail located
below the surface of the Old Town.
More and more places and institutions enable visiting
by means of new technologies. In this way, we can get to
know Lublin which no longer exists – with its interesting
and turbulent history.
If you want to see the most important sights quickly and
easily – take the electronic bus. It offers 60-minute trip
around the centre of Lublin. A guide or electronic player
provides information in 5 languages.
Magical Old Town
If you want to understand the heart and soul of Lublin –
let yourself get lost in the streets of Old Town. Dominika,
a student and native of Lublin, claims that whenever
her friends from abroad come to visit her, she always
shows them the Old Town. – We begin from Krakowskie
Przedmiescie and the Krakow Gate. Then we go to the
Po Farze Square, where the foundations of a medieval
church are located. We wander the streets a little, we
pass the Crown Tribunal, and then we go in the direction
of Grodzka Gate and the Castle. We visit the courtyard
with the historic keep. Then, the castle exhibitions and
the Chapel of the Holy Trinity with beautiful paintings –
enumerates Dominika.
If you are in the vicinity of the Old Town, you should also
climb the Trinitarian Tower where you can admire the
Lublin panorama from a height of 40 meters. Nearby is the baroque Cathedral and ancient
Dominican church and monastery.
Heritage trail of Lublin Jews
As Michał Zlot mentions, many tourists come to Lublin specifically to learn about the culture
that shaped the city, and of which today there are only traces. The former Jewish quarter was
located just behind the Grodzka Gate. There is also the Old Jewish Cemetery in Lublin, with
graves dating from the fifteenth century. The former German concentration camp, Majdanek,
is related to the shameful part of history. At present, a museum operates in this 90-hectare
area, and visiting is facilitated by glass tables, guidebooks and guides.
Exotic Lublin
– The Lublin Open Air Village Museum is a very exotic place for foreign tourists – says Michał
Zlot. It’s the place where you can see how the inhabitants of villages, manor houses and
little towns of the Lublin region lived in the old days. The Village Museum often organizes
shows and workshops, which attract many tourists, such as horse ploughing or dancing to
folk music.
Street art
When visiting Lublin, it’s worth noting the unique murals. Some of them are located around
the city centre. There’s a panorama of Lublin from 1618 that you may see in the Old Town.
A fabulously colourful and surreal work can be seen at Jasna street and, similarly, at
Narutowicza street and Żwirki i Wigury street. And this is only a small part of the murals,
which are still being created on the walls of buildings in Lublin.
Greenery in the city
Anhelina, a student from Ukraine, says that the must-see places in Lublin are the Old Town
and the Castle. – If my friends came here to visit, I’d take them to the Zemborzycki Lake. My
favourite place is the Saxon Garden. You can enjoy your time there, take a walk or just sit and
relax.
Because Lublin is not only the concrete, brick, stone and busy streets of the Old Town. It is
full of green squares. You only need to drive a few kilometres to relax in the nature or by the
Zemborzycki Lake.
next article
48
lublin.today #1
PL
Monika Lewkowicz
EN
UA
По Любліну за два дні
Люблін – це чарівне місто, якого історія сягає VI століття.
Тут можна знайти багато пам’ятників, музеїв, галерей, театрів,
та культурних осередків. Не випадково про нього говорять: Люблін – місто інспірацій. Що вам необхідно побачити,
навіть якщо ви тут проїздом? – Вам підкаже lublin.today.
49
lublin.today #1
Люблін – дозволь себе надихнути
– Найбільш популярними в місті є Музей в Люблінському
Замку, Державний Музей у Майданеку, Підвал під
Фортуною та Музей Люблінського Села – пояснює Міхал
Злот, працівник Люблінського Осередку Туристичної та
Культурної Інформації.
Приїжджих також цікавить програма Осередку „Брама
Ґродська - Театр NN”. Один з пунктів програми Люблінське Підземелля. Це 300-метрова траса, яка
проходить під поверхнею Старого Міста.
Чим далі, тим більше організацій пропонує відвідувати
цікаві місця „за допомогою ” новітніх технологій. Таким
чином, можна побачити Люблін, якого вже немає, пізнати
його цікаву та бурхливу історію.
Якщо у вас виникне бажання побачити найважливіші
пам’ятки швидко та зручно, скористайтесь електричним
автобусом. Пропозиція включає 60-хвилинну подорож по
центру Любліна. Провідник, або електричний програвач
може переказувати інформацію на 5 мовах.
Магічне Старе Місто
Якщо забажаєте зрозуміти серце та душу Любліна,
пориньте у вулички Старого Міста. Уродженка
Любліна, студентка Домініка переконує, що коли до неї
приїжджають знайомі з-за кордону, вона завжди показує
їм Старувку (популярна назва Старого Міста). – Ми
починаємо від Краківського Передмістя та Краківської
Брами. Потім йдемо на Площу по Фаже. Тут знаходиться
фундамент середньовічного костелу. Після цього,
гуляємо сусідніми вуличками, проходимо повз Трибунал
в напрямку Ґродської Брами та Замку. Відвідуємо
подвір’я Замку та розглядаємо історичний Донжон,
замкові виставки, Каплицю Святої Трійці з прекрасними
живописом – перераховує Домініка.
піднятися на Тринітарську Вежу, де з висоти 40 метрів можна насолоджуватись панорамою міста.
Поблизу знаходиться собор в стилі бароко та історичний костел і домініканський монастир.
Шляхами люблінських євреїв
Міхал Злот стверджує, що багато туристів приїжджає в Люблін, щоб познайомитися з культурою, яка
сформувала місто, а сьогодні від неї залишились тільки сліди. Давній єврейський район знаходився
одразу за Ґродською Брамою. В Любліні також розташований Старий Єврейський Цвинтар, в якому
найстарші могили сягають XV століття. З трагічною частиною історії пов’язаний минулий німецький
концентраційний табір, Майданек. На його території площею 90 га сьогодні діє музей, а відвідування
полегшують скляні таблиці та провідники.
Люблінська екзотика – Для закордонних туристів особливо екзотичним місцем є Музей Люблінського Села – каже Міхал Злот.
Тут можна побачити, як в давніх часах жили мешканці селищ, дворів та містечок люблінського регіону.
Скансен часто проводить покази та семінари, які приваблюють багато туристів, наприклад, покази
оранки при використанні коней, або танці під народну музику.
Вуличне мистецтво Відвідуючи Люблін, варто звернути увагу на оригінальні мурали. Частина з них знаходиться в центрі
міста. У Старому Місті можна побачити панораму Любліна з 1618 р. На вулиці Ясней (пол. Jasna) видніє
казково кольоровий та сюрреалістичний витвір. Схожі роботи можна побачити на вулиці Нарутовіча
(пол. Narutowicza) та Жвіркі і Вігури (пол. Żwirki i Wigury). Це лише невелика частина муралів, які
з’являються на стінах люблінських будинків, мов гриби після дощу.
Увага, зелень!
Ангеліна, студентка з України, відповідаючи на питання, що обов’язково необхідно побачити в Любліні,
каже – Старувку і Замок. – Якщо хтось з моїх знайомих приїхав би мене провідати, я повела б його на
Зембожицький Залив. Моє улюблене місце – Саський Сад. Там можна приємно провести час, погуляти,
посидіти.
Тому що Люблін – це не тільки бетон, цегла, каміння та бурхливі вулички Старого Міста. Тут багато
зелених скверів. Можна проїхати всього декілька кілометрів, щоб відпочити в оточенні природи, або на
Зембожицькому Заливі.
Знаходячись в околицях Старого Міста, варто також
наступна стаття
50
lublin.today #1
UA
EN
UA
Jacek Skałecki
Lubelszczyzna na weekend
– sezon czas zacząć!
Na turystycznej mapie województwa lubelskiego są miejsca, które
nasuwają się od razu, gdy pomyślimy o weekendowym wypadzie za miasto.
Zamość z odnowioną starówką i nowoczesnym zoo czy
Kazimierz Dolny z klimatycznymi knajpkami – to sprawdzone atrakcje,
które potrafią cieszyć nawet przy kolejnych odwiedzinach.
51
lublin.today #1
Od pewnego czasu doceniamy jednak mniej oczywiste kierunki.
Do liderów turystyki weekendowej w regionie dołączyły: Janów
Lubelski i Zwierzyniec.
Janów Lubelski do tej pory pozostawał nieco w cieniu Janowa
Podlaskiego, słynnego (zwłaszcza ostatnio) ze stadniny koni
arabskich. Teraz może się to zmienić, a to za sprawą Zoomu
Natury – parku rekreacyjnego nad Zalewem Janowskim.
Kompleks liczy ponad 10 hektarów, a oprócz ścieżek rowerowych
i piaszczystej plaży znajdziemy w nim park linowy i nowoczesne
laboratoria edukacyjne. – Park ruszył w lipcu ubiegłego roku,
odwiedziło go około 200 tysięcy osób. W tym roku spodziewamy
się jeszcze lepszego wyniku – mówi Beata Staszewska, prezes
spółki zarządzającej parkiem. Pomóc w tym może nowa atrakcja,
czyli Exit Room. – Dysponujemy trzema pokojami: „Nawiedzona
piwnica”, „Noc w laboratorium” i „Szalone lata 80-te”. Gracze
muszą wydostać się z nich, rozwiązując łamigłówki, które wcale
nie należą do łatwych – zaznacza pani prezes.
Zoom Natury w krótkim czasie stał się rozpoznawalną marką,
która zdobywa uznanie w całej Polsce. – Bardzo pozytywnie
zareagowały Warszawa, Łódź czy Rzeszów – wylicza Beata
Staszewska. Następnym krokiem może być zawalczenie
o mieszkających w Polsce obcokrajowców. – Odwiedzają nas
cudzoziemcy, choć nie są to jeszcze bardzo częste przypadki.
Gościliśmy np. Hiszpanów czy Brytyjczyków – mówi pani prezes
i zaznacza, że język nie był barierą dla pracowników parku.
Dzięki Zoomowi Natury powiat janowski znacznie zyskał pod
względem turystycznym. – Osoby przyjeżdżające do nas, przy
okazji odwiedzają inne atrakcje w okolicy. Wzbogaciła się też
baza noclegowa, powstało dużo kwater prywatnych – mówi
Staszewska.
Z kolei Zwierzyniec, będący jedną z najbardziej znanych
miejscowości Roztocza, na brak turystów nigdy nie narzekał.
Jednak prawdziwy boom przeżywa od kilku lat. Miasto potrafiło
wykorzystać fakt, że na dość niewielkiej powierzchni można
oddawać się różnym formom aktywności. – Spływy kajakowe,
trasy piesze i rowerowe, kąpielisko przyciągają fanów aktywnego
Dzięki Zoomowi Natury
powiat janowski
znacznie zyskał pod
względem turystycznym.
Z kolei Zwierzyniec,
będący jedną
z najbardziej znanych
miejscowości Roztocza,
na brak turystów nigdy
nie narzekał.
wypoczynku – wylicza Bartosz Bielec z Punktu Informacji Turystycznej w Zwierzyńcu. Nie
brakuje również chętnych do zwiedzania miejscowego browaru, zaś organizowany w sierpniu
festiwal Letnia Akademia Filmowa co roku gromadzi tłumy miłośników ambitnego kina. Trzeba
pamiętać, że baza noclegowa w Zwierzyńcu przeżywa wtedy oblężenie.
Okazuje się, że roztoczańskie miasteczko nie zostało jeszcze w pełni odkryte przez zagranicznych
turystów. – Osoby z innych krajów rzadko zaglądają do informacji turystycznej. Raczej zwiedzają
okolicę na własną rękę, ale nie są to duże ilości osób – przyznaje Bartosz Bielec. Być może
obcokrajowców zainteresują zwierzynieckie osobliwości. Jedną z nich jest majowa procesja
wodna organizowana od 1997 roku w ramach odpustu w słynnym „kościółku na wodzie”. Biskup
z monstrancją w łódce i podążający za nim w kajakach wierni. To naprawdę niecodzienny widok.
Więcej ciekawostek oraz tradycji związanych z Lubelszczyzną można poznać, uprawiając tzw.
turystykę wiejską. Według opublikowanego niedawno przez Urząd Marszałkowski „Audytu
Turystycznego Województwa Lubelskiego” jest to jedna z najpopularniejszych form spędzania
czasu w regionie. Jej miłośnicy nie muszą ograniczać się do wizyty w lubelskim skansenie.
Urzędnicy polecają zwłaszcza Ekomuzeum Lubelszczyzny – Żywa Tradycja, które skupia 32
podmioty położone w promieniu 50 km od Nałęczowa. W raporcie czytamy, że „istnieje
możliwość uczestnictwa w warsztatach, podczas których samodzielnie można zrobić podkowę,
naczynie gliniane oraz sprawdzić swoje zdolności artystyczne przy przygotowaniu ozdób
ludowych”. Krótko mówiąc – jeśli poznawać Lubelszczyznę, to od korzeni.
następny artykuł
52
lublin.today #1
UA
PL
UA
Jacek Skałecki
The Lublin region during
the weekend – let’s start
the season!
There are some places on the tourist map of the Lublin voivodeship,
that immediately come to mind when we think about going away for the weekend.
Zamość with its renewed Old Town and the modern zoo or Kazimierz Dolny
with some climatic pubs – these are verified attractions that are enjoyable
every time you visit them
53
lublin.today #1
However, for some time now, we have been appreciating less
obvious destinations. The leaders of weekend tourism in the
region now also include: Janów Lubelski and Zwierzyniec.
So far, Janów Lubelski has remained somewhat in the shadow
of Janów Podlaski, famous (especially recently) for its Arabian
horse stud. Now, this may change because of the Nature Zoom –
a recreational park by the Janowski Lake. The complex has more
than 10 hectares and, in addition to the bike paths and a sandy
beach, there is a rope park and modern educational laboratories. –
The park was launched in July last year, and it was visited by about
200,000 people. This year, we are expecting even better results
– says Beata Staszewska, the CEO of the company managing the
park. There is also a helpful new attraction – the Exit Room. – We
have three rooms: ‘Haunted Cellar’, ‘Night in the Laboratory’ and
‘Roaring 80s’.’ Players have to exit the room by solving riddles and
puzzles, which are not very easy – says the CEO.
The Nature Zoom has quickly become a recognizable brand
that is gaining recognition throughout the country. – We had
some very positive reactions from Warsaw, Łódź and Rzeszów
– says Beata Staszewska. The next step could be to win over
the foreigners living in Poland. – We have guests from abroad,
although it still doesn’t happen very often. We were visited,
for example, by people from Spain of Britain – says the CEO
and points out that there was no language barrier for the park
employees.
Thanks to the Nature Zoom, the Janów poviat has gained a lot
in terms of the tourism. – People come to us and, taking the
opportunity, visit other attractions in the region. We have
better developed accommodation facilities, and a lot of private
accommodation has been created – says Staszewska.
Zwierzyniec, one of the most popular locations of the Rotocze
region, has never suffered from the lack of tourists. However,
a real boom has started a few years ago. The city was able to take
advantage from the fact that you can take part in various forms
of activities on a fairly small area. – Canoeing, hiking and biking,
as well as the bathing area, attract fans of the active rest – says
Thanks to the Nature
Zoom, the Janów poviat
has gained a lot in
terms of the tourism.
Zwierzyniec, one of the
most popular locations
of the Rotocze region,
has never suffered from
the lack of tourists.
Bartosz Bielec from the Tourist Information Centre in Zwierzyniec. Many people are also eager
to explore the local brewery; and the festival organized in August (the Summer Film Academy)
gathers crowds of fans of the ambitious cinema every year. You should remember that it’s very
hard to find accommodation in Zwierzyniec during that time.
It turns out that this city in the Roztocze region has not yet been fully discovered by foreign
tourists. – The Information Centre is rarely visited by foreigners. They’d rather visit the area on
their own, but there are not a lot of them – admits Bartosz Bielec. Perhaps people from abroad
will be interested in local peculiarities. One of them is the procession on water in May, organized
since 1997 as part of the indulgence feast of “the church on the water”. There is a bishop with the
monstrance in the boat, and the believers following him in kayaks. It really is an unusual sight.
You can find more curiosities and traditions associated with the Lublin region through the socalled rural tourism. According to the “Tourist Audit of the Lublin Region”, published recently
by the Marshal Office, it’s one of the most popular form of spending time in the region. Its fans
don’t have to limit themselves to visiting the Open Air Museum in Lublin. The officials especially
recommend the Lublin Ecomuseum – Living Tradition, which brings together 32 entities located
within a radius of 50 km from Nałęczów. We can read in the report that “there is a possibility
to take part in workshops, during which you can make a horseshoe, a clay vessel, or test your
artistic skills in the preparation of traditional costumes”. In short - if you want to explore the
Lublin region, start from the roots.
next article
54
lublin.today #1
PL
EN
UA
Jacek Skałecki
Люблінський регіон на
вихідні – сезон відкрито!
На туристичній карті люблінського воєводства є місця, які відразу приходять в голову,
коли з’являється ідея поїхати на вихідні за межі міста. Замостя з відновленим Старим
Містом і сучасним зоопарком, або Казімеж-Дольни з колоритними кнайпами – це
перевірені місця, які можуть тішити навіть при багаторазових відвідинах
55
lublin.today #1
Однак, останнім часом, мешканці регіону почали цінувати
менш очевидні напрямки. До туристичних лідерів поїздок на
вихідні долучили: Янів-Любельський та Звежинець.
Янів-Любельський до цих пір залишався в тіні ЯноваПідляського, відомого (особливо останнім часом) з огляду
на стайні коней арабської породи. Зараз це може змінитися,
завдяки розташованому біля Янівського Заливу парку
відпочинку „Зум Природи” (пол. Zoom Natury). Комплекс
займає площу понад 10 га, а окрім велосипедних шляхів
та піщаних пляжів, тут можна знайти тайпарки та сучасні
навчальні лабораторії. – Парк почав діяти в липні минулого
року, його відвідало біля 200 тисяч осіб. В цьому році
статистика має бути ще краща – каже Беата Сташевска,
голова товариства, яке завідує парком. Допомогти в цьому
можуть нові квест-кімнати (англ. Exit Room). – В нас є три
кімнати: „Підвал привидів”, „Ніч в лабораторії” та „Шалені 80ті”. Гравцям необхідно вийти з них, розв’язуючи не такі вже
прості головоломки – підкреслює пані Сташевска.
Зум Природи за короткий період став відомим брендом, який
цінують в усій Польщі. – Дуже позитивні відгуки ми отримали
з Варшави, Лодзі та Жешува – перераховує Беата Сташевска.
Наступним кроком може стати приваблення уваги проживаючих
в Польщі іноземців. – Нас відвідують іноземці, однак це ще не
трапляється дуже часто. Приміром, у нас в гостях були іспанці
та британці – додає пані Сташевська та підкреслює, що мовний
бар’єр не був проблемою для працівників парку.
Завдяки комплексу „Зум Природи”, янівський повіт дуже
виріс в туристичній сфері. – Особи, які до нас приїжджають,
відвідують також інші місця в околиці. Збільшилася нічліжна
база, з’явилося багато приватних пансіонів – каже Сташевска.
У свою чергу, Звежинець – одне з найбільш відомих місць
регіону Розточе – ніколи не страждав від відсутності
туристів. Однак справжній бум тут почався декілька років
тому. Місто було в змозі використати факт, що на невеликій
території можна займатися різними видами діяльності. –
Сплав на байдарках, пішохідні та велосипедні шляхи, місця
Завдяки комплексу
„Зум Природи”,
янівський повіт дуже
виріс в туристичній
сфері. У свою чергу,
Звежинець – одне
з найбільш відомих
місць регіону Розточе –
ніколи не страждав від
відсутності туристів.
для купання приваблюють фанів активного відпочинку – перераховує Бартош Бєлец з
Туристично-інформаційного пункту в Звежинці. Окрім цього, є багато бажаючих відвідати
місцеву броварню, а серпневий фестиваль „Літня Академія Кіно” щороку приваблює багато
любителів хорошого кіно. Варто пам’ятати, що нічліжна база в цей період переповнена.
Виявляється, що іноземні туристи ще не повністю відкрили містечко. – Іноземні туристи
рідко заглядають в туристичні путівники. Вони власноруч гуляють по околиці, але таких
людей небагато – визнає Бартош Бєлец. Можливо, іноземців зацікавлять особливості
містечка. Однією з них є травнева процесія по воді, яка проходить з 1997 року в рамках
відпусту у відомому „костелі на воді”. Єпископ з монстранцією у човні та віряни, які пливуть
за ним в байдарках – це нестандартне видовище.
Більше цікавинок та традицій пов’язаних з люблінським регіоном можна дізнатися займаючись
так званим сільським туризмом. Згідно з „Туристичним Аудитом Люблінського Воєводства”, яке
нещодавно опублікувало Маршалковське управління - це один з найбільш популярних видів
туризму в регіоні. Його любителі не повинні обмежуватись візитом в люблінському скансені.
Працівники управління, перед усім радять відвідати „Екомузей люблінського регіону – Жива
традиція”, який обіймає 32 об’єкти, розміщені в радіусі 50 км від Наленчува. Цитуючи аудит: „існує
можливість взяти участь в мастер класі, під час якого можна самому виготовити підкову, глиняну
посудину, а також перевірити свої художні здібності у виробництві народних прикрас”. Коротко
кажучи, відкривати люблінський регіон слід починаючи від основ.
наступна стаття
56
lublin.today #1
UA
EN
UA
Dagmara Kottke
Czas na
smartwatch’e?
Inteligentne zegarki stają się coraz bardziej
popularne. Producenci kuszą estetycznym
wyglądem i możliwościami. Smartwatch –
funkcjonalna zdobycz technologiczna i godny
„następca” smartphone’a czy raczej kolejny
zbędny gadżet, na który szkoda czasu?
Choć przypomina zwykły zegarek na rękę, to jednak jest czymś więcej. Smartwatch to
mobilne urządzenie kontrolowane przez system operacyjny i wyposażone w standardy
umożliwiające komunikację bezprzewodową z innymi urządzeniami.
Ile zapłacimy za
inteligentny zegarek?
W popularnych
„sieciówkach”
ze sprzętem
elektronicznym
ceny wahają się od
kilkudziesięciu, przez
(najczęstsze) kilkaset,
do nawet kilku tysięcy
złotych.
Jakie funkcje oferuje? – To zależy przede wszystkim od jego producenta i przeznaczenia
– mówi Remigiusz Kaczewski, właściciel bloga Blogotech.eu i wieloletni tester sprzętu.
– Co innego oferują smartwatch’e do tzw. „codziennego użytku”, a co innego zegarki dla
sportowców. Z reguły każdy model ma możliwość integracji ze smartphone’m. Dzięki temu
przy pomocy smartwatch’a możemy nawiązywać połączenia telefoniczne, odczytywać
i wysyłać SMS-y, sterować aparatem, a w niektórych również prowadzić rozmowy czy słuchać
muzyki. Innymi funkcjami są czujnik jakości snu, poszukiwanie smartphone’a i zwykłe funkcje
takie jak alarm czy stoper. Można również zmienić wygląd tarczy. – W niektórych przypadkach
możemy pobrać nowe wzory tarcz, które producent udostępnił w sieci – wyjaśnia Kaczewski.
Niektóre modele są dedykowane osobom uprawiającym sport. W takich przypadkach nacisk
kładzie się na aplikacje rejestrujące zakres wykonanej aktywności fizycznej. – Takie zegarki
są wyposażone w GPS i współpracują z programami typu Endomondo Sports Tracker czy
Runtastic – tłumaczy Remigiusz Kaczewski.
57
lublin.today #1
– Możemy zaznaczać różne
aktywności: bieg, pływanie, jazdę
na rowerze; mierzyć czas, dystans,
spalone kalorie i inne ważne dla
sportowców parametry. Często
takie zegarki mogą współpracować
z urządzeniami mierzącymi
wydajność ludzkiego organizmu,
czyli na przykład pulsometrem.
Należy jednak pamiętać, że
zegarek, nawet jeśli ma jakąś
„inteligencję” (czyli tak naprawdę
zainstalowane różne aplikacje),
jest tylko akcesorium z małym
ekranem i baterią, która – podobnie
jak w przypadku smartphone’ów –
szybko się wyczerpuje.
Ile zapłacimy za inteligentny
zegarek? W popularnych
„sieciówkach” ze sprzętem
elektronicznym ceny wahają się od
kilkudziesięciu, przez (najczęstsze)
kilkaset, do nawet kilku tysięcy
złotych.
– Mamy w ofercie około 70 modeli
– mówi sprzedawca jednego
z salonów z elektroniką w Lublinie.
– Ceny są różne i zależą oczywiście
od możliwości danego zegarka
i materiału, z którego jest wykonany.
Jeśli chodzi o jakość wykonania,
to na przykład pasek w tańszych
modelach jest wykonany ze
zwykłego materiału lub tworzywa
sztucznego, podczas gdy droższe
smartwatch’e mają eleganckie
paski wykonane ze skóry – wyjaśnia
następny artykuł
sprzedawca. Większość producentów
to marki, które na co dzień
produkują smartphone’y. W sklepach
o smartwatch’e często pytają młodzi
ludzie, którzy przychodzą na zakupy
wraz z rodzicami, rozglądając się za
prezentem .
Mówi się, że czas to pieniądz. Czy
warto odmierzać go „inteligentnym
zegarkiem”, za który zapłacimy
kilkaset złotych? – Wszystko zależy
od tego, w jakim celu zamierzamy
go używać – mówi Remigiusz
Kaczewski. – Jeśli smartwatch
ma być jedynie kolejnym
gadżetem, to patrząc z punktu
widzenia osoby praktycznej,
nie warto. Jeśli natomiast
faktycznie używamy dostępnych
w takim zegarku funkcji, to warto
w smartwatch’a zainwestować. Ale
na pewno nie 700 złotych czy więcej.
Moim zdaniem wydanie takiej kwoty
na zegarek – choćby nie wiem jak
„inteligentny” – to strata pieniędzy.
Jaka przyszłość rysuje się przed
smartwatch’ami? – Myślę, że będą
przejmować coraz więcej funkcji
ze smartphone’ów, może kiedyś
je zastąpią – prognozuje Andrzej
Trafalski, administrator portalu
Techpage.pl. – Na razie jest to
produkt niszowy, co wynika z małej
świadomości ludzi i nie do końca
rozwiązanych problemów: baterii,
jakości wyświetlaczy czy możliwości
oprogramowania.
58
lublin.today #1
UA
PL
UA
Dagmara Kottke
Is it time for
smartwatch?
Smart watches are becoming more and more
popular. Manufacturers tempt us with aesthetic
appearance and capabilities. Smartwatch – a
functional technological advantage and worthy
“successor” of a smartphone or rather another
useless gadget, not worth of your time??
How much does
a smartwatch cost?
In popular retail
electronics stores,
the prices range from
a few dozens, through
(most frequently)
several hundred, to
even several thousand
Polish zlotys.
Although it looks like an ordinary watch, it’s something more. Smartwatch is a mobile device
controlled by the operating system and equipped in standards allowing for its wireless
communication with other devices.
What features does it offer? – It depends on its manufacturer and intended use – says
Remigiusz Kaczewski, owner of the blog Blogotech.eu and a long-time equipment tester.
Smartwatches for the so-called “everyday use” have their own specific features, and
smartwatches for athletes have others. As a rule, each model has the ability to integrate
with a smartphone. As a result, we can use our smartwatch to make phone calls, read
and send text messages, control the camera, and sometimes also have a conversation or
listen to music. Other Features include a sleep tracker, smartphone location tracking and
other normal functions, such as alarm clock or stopwatch. You can also change the watch
face. – In some cases, you can download new face designs made available online by the
manufacturer – explains Kaczewski.
Some models are intended for people practicing sports. In such cases, the emphasis is
on apps monitoring the physical activities. – These watches are equipped with GPS and
59
lublin.today #1
cooperate with such programs
as Endomondo Sports Tracker
or Runtastic – says Remigiusz
Kaczewski.
You can select different activities:
running, swimming, cycling; measure
time, distance, calories burned and
other parameters important for
athletes. Quite often, these watches
can cooperate with devices that
measure your body performance,
for example a heart rate monitor.
However, you should remember
that any watch, even if it has some
“ intelligence” (which only means it
has various apps installed), is only
an accessory with a small screen
and a battery which – as in the case
of smartphones – quickly runs out.
How much does a smartwatch cost?
In popular retail electronics stores,
the prices range from a few dozens,
through (most frequently) several
hundred, to even several thousand
Polish zlotys.
– We offer about 70 models – says
a seller from of the electronics store
in Lublin. – Prices vary and depend
of course on the capabilities of
a watch and the material from
which it is made. As for quality,
for example, the strap in the
cheaper models is made from an
ordinary material or plastic, while
more expensive smartwatches
have elegant straps made of
leather – explains the seller. Most
next article
manufacturers are brands which
usually produce smartphones.
Smartwatches are popular among
young people, who ask about them
when they come shopping with their
parent, looking for a gift.
They say that time is money. Is it
worth to measure it with a “smart
watch” for which we will pay
a few hundred Polish zlotys? – It
all depends on what purpose we
intend to use it for – says Remigiusz
Kaczewski. – If we consider
a smartwatch just another gadget,
then, from a practical point of
view, it’s not worth it. If, however,
we are going to actually make use
of features available in this watch,
then it is worth investing in. But
certainly not 700 Polish zloty, or
more. In my opinion, spending such
amount on a watch - no matter how
‘smart’ - is a waste of money.
What future awaits smartwatches?
– I think that they will take over
more and more functions from
smartphones, maybe even replace
them someday – predicts Andrzej
Trafalski, a portal administrator of
Techpage.pl. –For the time being,
this is a niche product, which
results from low awareness of
people and problems that haven’t
been really solved, with battery,
display quality and software
capabilities.
60
lublin.today #1
UA
EN
UA
PL
Dagmara Kottke
Настав час
смартвотча?
Розумні годинники стають все більш
популярні. Виробники спокушають естетичним
виглядом та можливостями. Смартвотч – це
функціональний технологічний здобуток і
достойний „спадкоємець” смартфона, або
наступний зайвий ґаджет, на який не
варто витрачати час?
Хоча смартвотч виглядом нагадує звичайний ручний годинник, він представляє собою
більше. Розумний годинник – мобільний ґаджет з операційною системою та можливостями
бездротового зв’язку з іншими пристроями.
Скільки коштує
розумний годинник? В
популярних магазинах
з електронними
пристроями ціни
коливаються від
декількох десятків,
через (найчастіше)
декількох сот, аж до
декількох тисяч злотих.
Які в нього функції? – Це передусім, залежить від його виробника та призначення – каже
Ремігіуш Качевскі, власник блога blogotech.eu та багаторічний тестер пристроїв. – У так
званих смартвотчів „щоденного користування” одні функції, у годинників для спортсменів
– інші. Як правило, кожна модель має можливість інтеграції зі смартфоном. Завдяки цьому,
за допомогою смартвотча можна виконати телефонний дзвінок, прочитати та надіслати
смс-повідомлення, керувати апаратом, а через деякі моделі навіть розмовляти чи слухати
музику. До інших функцій належать детектори якості сну, пошук сартфона та звичайні функції,
як будильник, або таймер. Також можна змінити зовнішній вигляд циферблата. – В деяких
випадках можна закачати нові зразки, які виробник викладає в Інтернет – пояснює Качевські.
Деякі моделі спрямовані на людей, які займаються спортом. У такому випадку, на перший план
виходять програми, які реєструють обсяг фізичної активності. – Годинники такого типу оснащені
GPS-модулями, вони співпрацюють з такими програмами, як Endomondo, Sports Tracker або
Runtastic – пояснює Ремігіуш Качевскі.
61
lublin.today #1
– Ми можемо розпочинати різні дії:
біг, плавання, їзду на велосипеді;
вимірювати час, відстань,
спалені калорії та інші важливі
для спортсменів параметри.
Часто такі годинники можуть
співпрацювати з пристроями,
які вимірюють продуктивність
людського організму, наприклад,
пульсоксиметром. Однак, варто
пам’ятати, що годинник, навіть при
наявності деякого „розуму” (а в
реальності інстальованих програм)
– це лише пристрій з маленьким
екраном та акумулятором, який,
подібним чином як у смартфонах,
швидко розряджається.
Скільки коштує розумний годинник?
В популярних магазинах з
електронними пристроями ціни
коливаються від декількох десятків,
через (найчастіше) декількох сот,
аж до декількох тисяч злотих.
– Ми маємо в продажі біля 70
моделей – каже продавець
одного з люблінських магазинів з
електронною технікою. – Ціни різні,
все залежить від можливостей
даного годинника та матеріалу,
з якого він виконаний. Що
стосується якості виконання, то,
наприклад, ремінь в дешевших
моделях виконаний зі звичайного,
штучного матеріалу, а в дорожчих
моделях ремені виконані зі шкіри –
пояснює продавець.
Більшість виробників – це
наступна стаття
марки, які зазвичай випускають
смартфони. В магазинах про
смарвотчі зазвичай питають молоді
люди, які приходять в магазин з
батьками у пошуках подарунку.
Кажуть, що час – це гроші.
Чи варто вимірювати його
„розумним годинником”, за який
треба заплатити декілька сот
злотих? – Все залежить від того,
яким чином ми хочемо його
використовувати – каже Ремігіуш
Качевскі. – Якщо смартвотч має
бути лише наступним ґаджетом,
то, з перспективи практичної
особи, не варто. Якщо ж ми дійсно
налаштовані використовувати
функції такого годинника, варто
в нього інвестувати. Однак, без
сумніву, не 700 злотих і більше. На
мою думку, витрата таких коштів
на годинник, навіть неабияк
„розумний”, це марнування грошей.
Яке у смартвотчів майбутнє? –
Гадаю, вони будуть переймати
дедалі більше функцій від
смарфонів, можливо, колись
займуть їх місце – прогнозує
Анджей Трафальський,
адміністратор порталу Techpage.
pl. – Поки що популярність цього
продукту досить обмежена, що
пов’язане з непоінформованістю
людей та невирішеними
проблемами з акумулятором,
якістю екрана та можливостями
програмного забезпечення.
62
lublin.today #1
Magazyn lublin.today jest pierwszym takim wydawnictwem
w historii. Piszemy o tym co lokalne, ale dzięki dostępności
w trzech językach i wykorzystaniu nowoczesnych form
– jesteśmy dostępni na całym świecie.
Lublin.today is the first such publication ever. We write
about the local, but thanks to the three language and new
technologies we are available globally.
Журнал lublin.today – це перший такий журнал в історії.
Ми пишемо про місцеві події, але завдяки доступності у
трьох мовах та використанню сучасних форм
– ми доступні на цілому світі.
find us at:
www.lublin.today

Podobne dokumenty

скачати на смартфон

скачати на смартфон [email protected] Wydawca: Grupa Today Sp. z o. o. Al. W. Witosa 16, 20-315 Lublin

Bardziej szczegółowo