„Wspólne Świąteczne Kolędowanie” Finał

Komentarze

Transkrypt

„Wspólne Świąteczne Kolędowanie” Finał
Droniowice
-
Harbułtowice
-
Jawornica
-
Kochanowice
-
Kochcice
-
Lubecko
-
Lubockie
-
Ostrów
-
Pawełki
wieści gminne
Gazeta Samorządowa Gminy Kochanowice
luty 2009 nr 1 (110)
Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w
naszej Gminie
Sztab WOŚP w Kochanowicach
ciąg dalszy na str. 7
„Wspólne Świąteczne
Kolędowanie”
Dobiegł końca 80. godzinny kurs
języków angielskiego i niemieckiego w stopniach podstawowym
i średnio zaawansowanym.
Każda z 4 grup językowych miała
zajęcia 2 razy w tygodniu po 2 godziny
lekcyjne przez 5 miesięcy. Było to nie lada
wyzwanie dla organizatora czyli Gminnego
Centrum Kultury i Informacji.
Wójt Gminy Kochanowice,
Gminne Centrum Kultury i Informacji
w Kochanowicach
oraz nauczyciele wychowania fizycznego
zapraszają wszystkich chętnych
do uczestnictwa
w Turniejach o Puchar Wójta
Gminy Kochanowice
ciąg dalszy na str. 4
ciąg dalszy na str. 7
PIĘKNA IDEA - WOLONTARIAT
Turniej Gwiazdkowy
Dnia 04.01.2009r. KGW w
Kochanowicach zorganizowało „Wspólne
Świąteczne Kolędowanie”, na którym
wystawiono sztukę Marii Dziuk pt. „Jak
dobrze mieć Anioła”. W przedstawieniu
udział wzięli: Piotr Grus, Franciszek
Machnik, Franciszek Kuderski oraz Sara
i Szymon Wieczorek, Dawid Franczok,
Julia Puchalska, Sabina Galusińska,
Paulina Kosa, Wiktoria Pach, Paulina
Czudaj, Hellebrand Monika. Wieczór
uświetnili: Ania Grabińska, chór Canzona
i Zespół Lisowianki.
KGW serdecznie dziękuje przybyłym
mieszkańcom za udział we wspólnym
kolędowaniu.
Film o ks. Jerzym Popiełuszko
wkrótce w Kochanowicach
wg scenariusza i w reżyserii
Rafała Wieczyńskiego
szczegóły na str. 4
W dniach 19 i 20.12.2008 r.
najmłodsi piłkarze UKS Herkules
Kochanowice zostali zaproszeni przez
Akademię Piłki Nożnej w Częstochowie na
Piłkarski Turniej Gwiazdkowy. W
pierwszym dniu rozegrano turniej piłkarski
w hali sportowej w Rędzinach. UKS
Herkules startował w dwóch grupach
wiekowych.
ciąg dalszy na str. 12
2
INFORMACJA Z PRAC RADY GMINY 2 - 3
WYNIKI KONKURSU
ORTOGRAFICZNEGO
4
BAL KARNAWAŁOWY
W PRZEDSZKOLU
5
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
5
Z ŻYCIA SZKÓŁ
6
KOLEJNA WIZYTA PARTNERSKA
6
WYSTAWA TRADYCYJNYCH STOŁÓW
WIGILIJNYCH
12
ROK DZIAŁALNOŚCI OSP
8
GMINA KOCHANOWICE W STARYCH
GAZETACH
9
GMINA KOCHANOWICE W UJĘCIU
STATYSTYCZNYM
9
ZMIANY DOTYCZĄCE SEGREGACJI
ODPADÓW
10
KOMUNIKAT NACZELNIKA
US W LUBLIŃCU
11
Piękna idea - wolontariat
Z końcem stycznia, w ramach
współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kochanowicach z Zespołem
Szkół w Kochanowicach , ruszył program
wolontariatu pod nazwą: „I Ty możesz
zostać wolontariuszem”. Celem tego
przedsięwzięcia jest współpraca z
uczniami szkół w zakresie nawiązania
wolontariatu na rzecz podopiecznych
GOPS w Kochanowicach. Młodych ludzi
nie trzeba było długo namawiać. Zgłosiło
się kilkunastu ochotników , którzy wyrazili
gotowość do poświęcenia swojego
wolnego czasu na rzecz innych.
Podstawową cechą, która
odróżnia wolontariusza od pracownika
płatnego jest motywacja, wolna od
potrzeby zarabiania pieniędzy i innych
życiowych konieczności. Wolontariusze,
którzy kierują się wrażliwością i troską o
człowieka, niosą bezinteresowną pomoc,
służąc potrzebującym.
Gimnazjaliści dyżurują od
poniedziałku do piątku w świetlicy
środowiskowej, działającej przy GOPS w
Kochanowicach, ofiarując swą pomoc
młodszym kolegom. Pomagają dzieciom w
odrabianiu zadań domowych, uczą je
obsługi komputera, angażują się w
prowadzenie zajęć świetlicowych, a także
służą pomocą podczas przygotowywania
posiłków i pracach porządkowych. Idea
wolontariatu daje obopólne korzyści - z
jednej strony podopiecznym ze świetlicy
środowiskowej, którzy chętnie korzystają z
pomocy starszych kolegów, z drugiej
strony samym wolontariuszom. Działania
jakie podejmują mogą mieć ogromny
wpływ na ich postawy, system wartości w
dorosłym życiu. Okres nauki w szkole
wydaje się być najwłaściwszy dla
kreowania postaw altruistycznych.
Młodych ludzi cechuje bowiem poczucie
wspólnoty. Są oni skłonni akceptować te
same normy i zasady, wykazywać
otwartość i ciekawość świata. Wolontariat
odciska swoje dobroczynne piętno we
wszystkich dziedzinach życia, jest jedyną
w swoim rodzaju formą kształcenia.
Młodzież ma szansę uczestniczyć w
zajęciach zgodnie z zainteresowaniami,
podjąć się zadań wzbogacających jej
doświadczenia i umiejętności. Udział w
wolontariacie w wyniku nabytych
doświadczeń pozwala sprecyzować
zainteresowania, znaleźć pomysł na
zawód, studia, a czasem po prostu
dorosnąć.
Program wolontariatu w
Kochanowicach, poprzez projekt: „I Ty
możesz zostać wolontariuszem”, dopiero
„raczkuje”, ale młodzież już przymierza się
do świadczenia pomocy osobom starszym,
samotnym i chorym. Miejmy nadzieje, że
to dobry wstęp do szeroko zakrojonej
aktywności społecznej naszej młodzieży
na terenie gminy.
Izabela Koślik
2
INFORMACJA Z PRAC RADY GMINY
W dniu 13 listopada 2008 roku Rada
Gminy podjęła uchwały w sprawie
wysokości stawek podatków i opłat
lokalnych na 2009 rok, których wysokość
przedstawia się następująco:
1. od budynków mieszkalnych lub ich
części 0,57 zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
2. od garaży 4,85 zł za 1m2,
3. od pozostałych gospodarczych 3,88 zł
za 1m2,
4. od budynków letniskowych 6,10 zł za
1m2,
5. od budynków lub ich części zajętych
pod działalność gospodarczą z tyt. obrotu
materiałem siewnym 9,24 zł,
6. od budynków lub ich części zajętych
pod działalność gospodarczą z tyt.
świadczeń zdrowotnych 4,00 zł,
7. od budynków lub ich części zajętych
pod działalność gospodarczą pozostałą
17,00 zł za 1 m2.
8. od budowli 2% ich wartości,
9. od gruntów:
- związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej 0,72 zł od 1m2 powierzchni,
- od gruntów pozostałych 0,18 zł od 1m2
powierzchni,
- od gruntów oznaczonych w ewidencji
jako dr bez klasyfikacji gruntu 0,01 zł za 1
m2.
- od 1 ha powierzchni zajętej pod
zbiornikami wodnymi i jeziorami 3,90 zł,
- zaś podatek leśny 32,402 od jednego ha
fizycznego,
- natomiast w sprawie podatku rolnego
Rada obniżyła średnią cenę skupu żyta za
okres pierwszych trzech kwartałów 2008
roku, jako podstawy obniżenia podatku
rolnego na obszarze gminy na rok 2009 z
określonej w komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
17.10.2008 roku z kwoty 55,80 zł do kwoty
36,00 zł.
Rada przyjęła 3% wzrost wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych na 2009 rok.
Wysokość rocznych stawek wynosi:
1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
Dopuszczalna masa cakowita
powy ej 3,5 tony
5,5 ton w cznie
powy ej 5,5 tony
9,0 ton w cznie
powy ej 9,0 ton
mniej ni 12 ton
Stawka
614,00
893,00
1117,00
b) równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od rodzaju zawieszenia i ilości osi:
Liczba osi i dopuszczalna
masa cakowita
nie mniej ni
mniej ni
Dwie osie
12 ton
15 ton
15 ton
Trzy osie
12 ton
19 ton
19 ton
23 ton
23 ton
Cztery osie i wi cej
12 ton
29 ton
29 ton
Stawka
Zawieszenie
osi
pneumatyczn
e
Inny system
zawieszenia
osi
1117,00
1227,00
1227,00
1651,00
1117,00
1227,00
1563,00
1339,00
1674,00
2231,00
2120,00
2231,00
2642,00
2651,00
2. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
Dopuszczalna masa cakowita
ci gniki o dopuszczalnej masie cakowitej do 7 ton
ci gniki o dopuszczalnej masie cakowitej powy ej
7 ton i poni ej 12 ton
Stawka
1004,00
1227,00
“Wieści Gminne” - Gazeta Samorządowa Gminy Kochanowice
b)
równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od rodzaju zawieszenia
i ilości osi:
Liczba osi i dopuszczalna
masa cakowita
nie mniej ni
Zawieszenie
osi
pneumatyczn
e
Inny system
zawieszenia
osi
25 ton
31 ton
1227,00
1674,00
1750,00
1674,00
1897,00
2052,00
36 ton
40ton
2009,00
2243,00
2325,00
2043,00
2642,00
2653,00
mniej ni
Dwie osie
12 ton
25 ton
31 ton
Trzy osie
12 ton
36 ton
40 ton
Stawka
3. Przyczepy i naczepy:
a) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
Dopuszczalna masa cakowita
od 7 ton
poni ej 12 ton
Stawka
447,00
b) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
Liczba osi i dopuszczalna
masa cakowita
nie mniej ni
mniej ni
Stawka
Zawieszenie
osi
pneumatyczn
e
Inny system
zawieszenia
osi
558,00
648,00
670,00
864,00
605,00
893,00
1117,00
1281,00
785,00
1117,00
1563,00
1896,00
1339,00
1563,00
Jedna o
12 ton
25 ton
25 ton
Dwie osie
12 ton
28 ton
28 ton
33 ton
33 ton
38 ton
38 ton
Trzy osie
12 ton
4. Autobusy w zależności od ilości miejsc siedzących:
Liczba miejsc siedz
cych
mniejsza ni 30 miejsc siedz cych
równa lub wy sza ni 30 miejsc
“Wieści Gminne” - Gazeta Samorządowa Gminy Kochanowice
Stawka
1227,00
1451,00
W ostatnim okresie odbyły
się dwie sesje Rady Gminy
Kochanowice V kadencji w
dniach 4 i 30 grudnia 2008 roku.
Podczas sesji w dniu 4 grudnia
2008 roku Rada między innymi
podjęła uchwały w sprawie:
1. Programu Współpracy Gminy
Kochanowice z Organizacjami
Pozarządowymi w roku 2009. W
programie zawarto listę zadań
priorytetowych. Jakie zadania z Programu
będą realizowane uzależnione będzie od
przyznanych środków finansowych w
budżecie na ten cel
2. Przystąpienia gminy Kochanowice w
roli partnera do Fundacji Lokalna Grupa
Działania „Spichlerz Górnego Śląska”
W celu aktywnego wkładu w rozwój
gospodarczy i społeczny obszarów
wiejskich Gmina Kochanowice
przystępuje w roli partnera do Fundacji.
Fundacja Lokalna Grupa Działania
„Spichlerz Górnego Śląska” posiadając
partnerów ma większe możliwości
pozyskiwania środków unijnych.
Podczas sesji w dniu 30 grudnia 2008
roku Rada podjęła uchwały w sprawie:
1. Budżetu gminy na 2009 rok.
2. Przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2009
rok.
3. Do podmiotów realizujących Program
włączono Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, do harmonogramu działań na
2009 rok natomiast dodano zadanie
„Wspieranie wolontariatu, w tym w
szczególności wolontariatu młodzieży”.
4. Zmiana nastąpiła również w sprawie
zasad wynagradzania członków
Gminnej Komisji będą to stałe kwoty
diet, niższe od obecnie obowiązujących.
5. Zgłoszenia kandydata na członka
Powiatowej Rady Zatrudnienia w
Lublińcu. Rada wyznaczyła osobę do
składu Powiatowej Rady Zatrudnienia
w Lublińcu w osobie Ireneusza Czecha
- Wójta Gminy Kochanowice.
6. Zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na 2009 rok.
7. Przystąpienia do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
gminy. Zmianą będzie objęty cały plan
w części opisowej i rysunkowej.
Zmiana dotyczy także terenów
wyłączonych z opracowania
poprzednich planów oraz terenów
wnioskowanych przez właścicieli
nieruchomości, zgodnie z wcześniej
uchwalonymi zmianami do studium.
3
WYNIKI KONKURSU
ORTOGRAFICZNEGO
Dnia 13 grudnia 2008 roku
Gminna Biblioteka Publiczna
przeprowadziła już po raz dziesiąty
Gminny Konkurs Ortograficzny. Wzięły w
nim udział 34 osoby. Konkurs został
zorganizowany dla dwóch kategorii
wiekowych: młodszej (do 12 lat) i starszej
(od lat 13 ).
Grupa młodsza:
I - Kompała Jolanta
II - Wolka Monika, Mazur Agnieszka
III - Kula Jesika
Wszystkim zwycięzcom
gratulujemy!
Maria Hadzik
Tekst dyktanda:
Organizatorzy dziękują Pani mgr
Helena Krawczyk za pomoc w
przygotowaniu i przeprowadzeniu
dyktanda.
Laureaci konkursu:
Grupa starsza:
I - Korzekwa Patrycja
II - Grobara Patrycja
III - Kaczmarczyk Monika
O s t a t n i o
miałam rzadką okazję
zwiedzić nowo
wybudowany budynek
władz gminy, zwany
teraz szumnie
ratuszem. Było to w
małym miasteczku na
Kielecczyźnie, u
podnóża Gór
Świętokrzyskich.
Gmach ratusza oddano
by bez wątpienia
wcześniej, gdyby nie
to, że wewnątrz
budynku zażyczono sobie dodatkowych
urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych, a
ich instalowanie szło bardzo pomału.
Kierownictwo budowy miało do
rozstrzygnięcia niebłahy problem: oddać
nie w pełni wykończony budynek na
rocznicę porozumień sierpniowych, czyli
też przeciągnąwszy termin i naraziwszy się
władzom, oddać jednakże obiekt w całości
wykończony. Zwyciężyła zawodowa
solidność i chęć nienarażenia przyszłych
użytkowników na niemałe przecież
trudności, jeśliby prace wykonywano już w
trakcie eksploatacji budynku.
Za to, gdy z grupą superdziałaczek
samorządowych po raz pierwszy
weszłyśmy do nowo oddanego ratusza,
ogarnął nas doprawdy niekłamany
zachwyt. Równie estetycznego wnętrza nie
można by chyba znaleźć gdzie indziej w
całym województwie. W korytarzu, a raczej
trzeba by powiedzieć - w foyer naprzeciwko głównego wejścia i nieopodal
informacji, spod ażurowych abażurów
fajansowych kinkietów przeświecała
delikatna, niby-księżycowa poświata,
jakby utkana ze srebrzystej żorżety.
Wnętrze było stylizowane. W głównej sali
k o n f e r e n c y j n e j p ą s o w e k u r t y n y,
zwieszające się spod sufitu, były dobrze
zharmonizowane z beżowymi obiciami
krzeseł. A kiedy znienacka rozjarzyły się
światła, nie sposób było nie wyrazić
uznania projektantom tego ekstraratusza.
Miałoby się ochotę odwiedzać co
dzień ten piękny budynek. Na razie jednak
nie będę tu przychodzić zbyt często, gdyż
jako zagorzała fanka kapeli
heavymetalowej "Zgryz Pizz" wybieram
się na koncert do Skarżyska-Kamiennej.
Ale po powrocie będę na pewno często
odwiedzać nowy ratusz, li tylko po to, by
nasycić oczy pięknem jego wnętrza.
c.d. ze str. 1
Film o ks. Jerzym Popiełuszko
wkrótce w Kochanowicach
Film fabularny pt. "Popiełuszko"
wg scenariusza i w reżyserii Rafała
Wieczyńskiego to opowieść o człowieku,
który ze skromnego chłopaka z podlaskiej
wsi stał się duchowym przewodnikiem
swojego pokolenia oraz symbolem
wolności i odwagi. Film przedstawia życie
księdza Jerzego od lat dzieciństwa, poprzez
okres kształtowania się jego powołania w
wojsku, a następnie pokaże proces rodzenia
się jego legendy w czasie ciężkiej próby
stanu wojennego. Zabójstwo księdza, a
także ujawnienie jego okoliczności
wywołało wstrząs i oburzenie społeczne.
Do tej chwili istnieją poważne wątpliwości
dotyczące tej zbrodni…
Premiera filmu odbędzie się 27 lutego
br, natomiast do Kochanowic serdecznie
zapraszamy
w dniu 19.03.2009r.
(czwartek). Film zostanie wyświetlony
w dwóch seansach, pierwszy do południa a
drugi w godzinach
południowych
w
Kościele p/w św. Wawrzyńca
w Kochanowicach ul. Wiejska 1.
Przedsprzedaż biletów
u pracowników Gminnego Centrum
Kultury i Informacji w Kochanowicach
w godzinach urzędowania. Szczegółowe
informacje pod numerem telefonu:
(034) 353-32-15
Kochanowice w Koszykówce:
16.03.2009r. (poniedziałek) godz. 20.30,
sala sportowa ZS Kochanowice ul.
Szkolna 1, zapisy do dnia 09.03.2009r.
- Turniej o Puchar Wójta Gminy
Kochanowice w Piłce Nożnej Halowej
Drużyn Pięcioosobowych (juniorzy i
seniorzy): 28.03.2009r. (sobota) godz.
9.00, sala sportowa ZSP Kochcice ul.
Parkowa 45, zapisy do dnia 20.03.2009r.
nauczycieli:
- A. Miki – ZS Kochanowice
(koszykówka),
- R. Dybowskiego – ZS Lubecko
(siatkówka)
J. Lukoska – ZSP Kochcice (piłka
nożna, tenis stołowy)
c.d. ze str. 1
Turniej
o Puchar Wójta Gminy
Kochanowice
Terminarz rozgrywek:
- Turniej o Puchar Wójta Gminy
Kochanowice w Siatkówce: 07.03.2009r.
(sobota)
Godz. 14.00, sala sportowa ZS Lubecko
ul. Lipska 21, zapisy do dnia 02.03.2009r.
- Turniej o Puchar Wójta Gminy
Kochanowice w Tenisie Stołowym:
14.03.2009r. (sobota) godz. 9.00, sala
sportowa ZSP Kochcice ul. Parkowa 45,
zapisy do dnia 06.03.2009r.
- Turniej o Puchar Wójta Gminy
4
Zapisy oraz regulaminy
poszczególnych turniejów są dostępne
u:
- pracowników GCKiI Kochanowice,
filie w Kochcicach i Jawornicy oraz
Ponadto w dniu 6.03.09r. o godz.9.30
w ZS Kochanowice odbędzie się Turniej o
Puchar Wójta Gminy Kochanowice w
Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt :w
pierwszej kategorii wiekowej - klasy III,
IV oraz w drugiej kategorii wiekowej klasy V, VI.
Agnieszka Budzik
“Wieści Gminne” - Gazeta Samorządowa Gminy Kochanowice
Bal karnawałowy w przedszkolu
Karnawał to czas tańca i zabawy. Wiedzą o tym dzieci z
Przedszkola w Kochcicach. W tym szczególnym dla nich dniu na
ekologiczny „Bal w Królestwie Natury” zawitały: księżniczki,
królewicze, rycerze, zwierzątka i wiele, wiele innych kolorowych
postaci. Wspólne pląsy, konkursy i zabawy uczyniły ten dzień
niezapomnianym.
Już ucichły odgłosy muzyki, suknie balowe
powędrowały do szaf, a kapelusze na półki, ale przedszkolaki
wciąż pamiętają o balu i podśpiewują sobie słowa piosenki
„..był w przedszkolu wielki bal, taki bal na sto par…”.
Ferie w Gminnym Centrum Kultury
i Informacji
Tegoroczne ferie zimowe zorganizowane przez Gminne
Centrum Kultury i Informacji, jak co roku upłynęły pod znakiem
sportu i zabawy. W ofercie, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. W
filii GCKiI w Jawornicy dużym zainteresowaniem cieszyły się
zajęcia filmowe i sportowe. Młodzież chętnie brała udział w
turniejach, z tego też powodu zostały rozegrane aż trzy.
Nauczycielki z Przedszkola w Kochcicach
Turniej w tenisa stołowego został rozegrany na Sali
widowiskowej GCKiI w Kochanowicach. Zwycięzcami zostali: I
miejsce Mateusz Rurański, II Patryk Kardas i III Edam Szczudło
W filii GCKiI Jawornica dużą popularnością cieszył się turniej w
Contera gra komputerowa. Najlepszą okazała się młodzież
ponadgimnazjalna: Adam Mańka i Adrian Młynek. Mecz
halowej piłki nożnej rozegrany między drużyną „Jawor”, a
drużyną „Nicka” dostarczył nie mało emocji. Dla wszystkich
uczestników biorących udział w turniejach przewidziano słodkie
nagrody. Projekcja filmu dla dzieci „Skok przez płot”
zgromadziła wielu widzów.
Dzień Babci i Dziadka
„Dziś dla babci słońce mamy i bukiecik dla
dziadziusia, dziś życzenia wnuczek składa i piosenkę śpiewa
wnusia…” tymi słowami 23 stycznia 2009r. w Przedszkolu w
Kochcicach rozpoczęły się uroczyste obchody Dnia Babci i
Dziadka. Przedszkolaki w tym dniu przedstawiły swoim gościom
program artystyczny.
Recytowane wierszyki i piosenki śpiewane prosto
z dziecięcych serduszek sprawiły, że łezka radości i wzruszenia
zakręciła się w niejednym oku. Na zakończenie występu
wnuczęta wręczyły własnoręcznie wykonane upominki.
Wspólnie spędzone chwile z babciami i dziadziusiami w
przedszkolu na długo pozostaną w dziecięcych serduszkach.
Nauczycielki z Przedszkola
w Kochcicach
Chociaż ferie zimowe upłynęły bez białych szaleństw
na śniegu, to wspólnym zabawom nie było końca. Kółko filmowe
nagrywało każde harce i psoty w wykonaniu swoich kolegów i
koleżanek ale i codzienny sposób spędzania przez nich ferii
zimowych GCKiI. Kulminacyjnym punktem programu
feryjnego była ekranizacja „Poszukiwanie narkotyków na terenie
filii GCKiI w Jawornicy”. Grupa pomysłowiczów Natalia Berak,
Justyna Wójcik, Jakub Baszta i Kacper Mika przebrana za
antyterrorystów próbowała
w ekstremalnych warunkach, z
narratorem w mroku i przy muzyce w filmu „Mission
Impossible” znaleźć białą paczkę. Czasu do poszukiwań było
mało, a teren do rewizji duży. Gdy wreszcie po wspólnych
naradach i poszukiwaniach udało się znaleźć paczkę, okazało się,
że jej zawartość kryła w sobie słodycze i bezpłatne karnety.
Niestety, co dobre szybko się kończy, ferie minęły i pora
powrócić do szkolnych obowiązków.
Kółko filmowe podjęło trud montażu filmu „Ferie 2009
w Gminnym Centrum Kultury i Informacji , który był emitowany
na zakończenie ferii i nadal jest dostępny w biurach GCKiI.
Hanna Wójcik
“Wieści Gminne” - Gazeta Samorządowa Gminy Kochanowice
5
Z ŻYCIA SZKÓŁ
Aktualności z Zespołu Szkół
w Kochanowicach
Dobiegł końca I semestr roku
szkolnego. W tym czasie uczniowie
Zespołu Szkół w Kochanowicach, poza
zwykłą, codzienną pracą, brali udział w
wielu konkursach i olimpiadach. Choć na
sukcesy trzeba było ciężko i wytrwale
pracować, to trud i wysiłek zastąpione
zostały radością całej społeczności
szkolnej. Ogromnie cieszą nas sukcesy
wszystkich wychowanków
zarówno
indywidualne jak i grupowe.
Cztery uczennice gimnazjum
brały udział w VIII Ogólnopolskim
Konkursie „Poznajemy parki krajobrazowe
Polski”. W etapie szkolnym największą
ilość punktów uzyskały: Martyna
Halemba, Patrycja Korzekwa, Sylwia
Zakrzewska i Monika Kaczmarczyk, które
reprezentowały szkołę w etapie gminnym
konkursu. 6 stycznia odbył się w
miejscowości Kopalnia w gminie
Konopiska etap parkowy. W wyniku
rywalizacji między szkołami sąsiednich
gmin uczennice zajęły II miejsce.
W XIV Konkursie Wiedzy
Biblijnej z Ewangelii Św. Jana dla szkół
podstawowych w etapie rejonowym w
Lublińcu Agnieszka Huć, Piotr Ledwoń i
Paweł Osiński wywalczyli piąte miejsce i
przeszli do etapu diecezjalnego, który miał
miejsce 8 stycznia w Gliwicach. W tym
etapie wszyscy uplasowali się w pierwszej
dwudziestce.
W Powiatowym Konkursie
Recytatorskim Poezji Księdza Jana
Twardowskiego organizowanym przez
Zespół Szkół im. Św. Edyty Stein w
Lublińcu wyróżnienie otrzymała Nikola
Pacławska.
Błażej Tyrała został laureatem II
miejsca Konkursu Powiatowego na Projekt
Szopki Bożonarodzeniowej, którego
o rg a n i z a t o r e m b y ł Z e s p ó ł S z k ó ł
Specjalnych nr 2 w Lublińcu.
W Gminnym Konkursie
Ortograficznym w II grupie od lat 13 do
100 pierwsze miejsce zajęła Patrycja
Korzekwa, drugie
Patrycja Grobara,
trzecie Monika Kaczmarczyk.
Od 10 września do 31
października 2008 szkoła brała udział w
konkursie przeznaczonym dla uczniów
województwa śląskiego o tytuł
„Ambasador recyklingu roku 2008”.
Honorowy patronat nad konkursem objęli:
Marszałek Województwa Śląskiego oraz
Śląski Kurator Oświaty . Warunkiem
uczestnictwa w konkursie był udział
nauczyciela koordynatora w warsztatach
metodycznych poświęconych sposobowi
realizacji zadań konkursowych
oraz
przeszkolenie 30 uczniów zgodnie z
programem
przekazanym przez
organizatora. Warsztaty dla uczniów w
ramach projektu „Od Ciebie zależy
ochrona środowiska - popieraj recykling”
odbyły się 13, 14 października. Celem
uczestnictwa w projekcie było
podniesienie świadomości ekologicznej
dzieci i młodzieży oraz zachęcenie ich do
aktywnego udziału w selektywnej zbiórce
odpadów.
Na przełomie starego i nowego
roku kalendarzowego w Zespole Szkół
miały miejsce kolejne remonty. Dokonano
wymiany boazerii na korytarzach
szkolnych, odrestaurowano drzwi
pierwszego piętra i odnowiono łuki
drzwiowe, zamontowano hydranty,
wymieniono drzwi w salach lekcyjnych.
Prócz tego zakupiono meble szkolne i
biurowe oraz wiele pomocy
dydaktycznych.
W czasie ferii zimowych
przeprowadzono remont szatni przy sali
gimnastycznej i drzwi wejściowych do
piwnicy.
Małgorzata Golenia
Nasze osiągnięcia i sukcesy czyli
czym może się pochwalić
ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBECKU
po I semestrze roku szkolnego
2008/2009
Ten semestr był bardzo owocny
dla naszej szkoły. Uczniowie i nauczyciele
solidnie pracowali, czego efektem są liczne
sukcesy naszych wychowanków i ich
opiekunów.
Czym możemy się pochwalić ?
Oto lista dzieci i młodzieży, którzy godnie
reprezentują Zespół Szkół w Lubecku.
Osiągnięcia w nauce:
? Daria Burzyk i Rafał Rak (II etap
Konkursu Przedmiotowego z historii)
? Łukasz Nowak i Łukasz Wit (II etap
Konkursu Przedmiotowego z geografii)
? Natalia Radzioch i Dawid Cikacz (II
etap Konkursu Przedmiotowego z fizyki)
? Aleksandra Ulman (II etap Konkursu
Przedmiotowego z chemii)
? Vanessa Schwert (I miejsce w
ogólnopolskim konkursie „Deutschfreund
2008”).
Sukcesy sportowe:
H Daria Jelonek (III miejsce w
Ogólnopolskim Biegu o Nóż Komandosa)
H Daria Burzyk (IV miejsce w
Ogólnopolskim Biegu o Nóż Komandosa)
H I miejsce w powiecie, rejonie i udział w
finałach wojewódzkich w Sztafetowych
Biegach Przełajowych ( dziewczęta)
H I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w
halowej piłce nożnej (dziewczęta).
Nasza placówka dba również, by
nasi podopieczni rozwijali się
wewnętrznie, potrafili pokonać stres
szkolny i panowali nad swoimi emocjami.
Ewaluacja działań pedagogów szkolnych
jest widoczna w pozytywnych
zachowaniach dzieci i młodzieży.
Świadczą o tym również sukcesy w
Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj
trzeźwy umysł”. Nagrody otrzymały
gimnazjalistki: Mariola Hosaniak i Jessica
Dudzik.
Koniec semestru to czas na
podsumowania. Najlepsi uczniowie zostali
wyróżnieni i w nagrodę otrzymają
stypendia. Są nimi: Vanessa Schwert
(szkoła podstawowa); Daria Burzyk,
Agnieszka Gworys, Łukasz Nowak, Adam
Rak (gimnazjum) oraz za szczególne
osiągnięcia sportowe Daria Jelonek i Ewa
Mercik (gimnazjum). Godnym
odnotowania jest także fakt, iż mamy
uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do
grupy oczekującej na stypendia unijne. Są
to następujący uczniowie Gimnazjum im.
Świętej Jadwigi Śląskiej w Lubecku:
Łukasz Nowak, Aleksandra Ulman i
Łukasz Wit.
W podsumowaniu możemy
stwierdzić, że mamy poczucie dobrze
spełnionych obowiązków, cieszymy się z
naszych sukcesów i przyrzekamy nie
zwolnić tempa w drugim półroczu.
Opracowała Klaudia Matusek
Kolejna wizyta partnerska
Najprawdopodobniej w czerwcu 2009 r. dojdzie do kolejnego spotkania mieszkańców gminy Kochanowice i Schöllkrippen.
Grupa około 40. naszych przyjaciół z Niemiec przyjedzie do naszej gminy w dniu 11 czerwca. Najważniejszym punktem tegorocznej
wizyty będzie zawarcie umowy o wzajemnej współpracy podczas uroczystej sesji Rady Gminy Kochanowice. Program wizyty
przewiduje zwiedzanie Muzeum św. Edyty Stein w Lublińcu, wyjazd do Góry Św. Anny i Wrocławia. W sobotę goście będą uczestniczyć
w najważniejszej gminnej imprezie - Święcie Kwitnącego Różanecznika. Uczestnicy wymiany partnerskiej będą również mieli okazję
porozmawiać z mieszkańcami naszej Gminy podczas spotkań.
6
“Wieści Gminne” - Gazeta Samorządowa Gminy Kochanowice
c.d. ze str. 1
Dobiegł końca 80. godzinny kurs języków
angielskiego i niemieckiego w stopniach
podstawowym i średnio zaawansowanym.
Zgodnie z warunkami Projektu „Bo warto się uczyć”
jego uczestnikami byli mieszkańcy gmin: Ciasna, Pawonków,
Herby, Koszęcin i Kochanowice. Zgodnie z opinią nauczycieli
wszyscy kursanci (54 osoby) wykazali
się pilnością i
pracowitością, godząc jednocześnie obowiązki zawodowe,
domowe i szkolne. Tu trzeba nadmienić, że kadra ucząca z
Centrum Językowego „Naczyńscy” była niezwykle
wymagająca. Nauczyciele, mieli nie łatwe zadanie: nauczyć i nie
zniechęcić, z czego wywiązali się znakomicie. Świadczą o tym
wyniki ankiet uczestników zbierane w trakcie kursu. Projekt
zakładał, że kurs ukończy 80% uczestników, natomiast
osiągnięto wynik 96%.
Pozytywne wyniki ankiet oraz
ukończenie kursu z tak wysokim wynikiem nadaje sens naszej
pracy i mobilizuje do kontynuacji podobnych przedsięwzięć.
Przypominam, że Gminne Centrum Kultury i
Informacji w Kochanowicach mogło zrealizować Projekt pn.
„Bo warto się uczyć” dzięki współfinansowaniu przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Priorytetu IX, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich .
Wszystkim wytrwałym kursantom gratuluję
zasłużonych certyfikatów i życzę wykorzystywania nowo
nabytych umiejętności w życiu codziennym.
Małgorzata Derkowska
OGŁOSZENIE
Dnia 27-01-2009r. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kochanowicach uruchomił działalność
Terenowego Punktu Ośrodka Pomocy w Kochcicach.
Biuro mieści się w pawilonie sportowym (obok
Przychodni „ Medyk”) w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym ul. Parkowa 45.
Beneficjenci przyjmowani będą dwa razy w tygodniu
w godzinach:
30
30
- wtorek
7 - 10
30
30
- czwartek - 13 - 15
Funkcjonowanie placówki umożliwi mieszkańcom
miejscowości Kochcic, Szklarni i Pawełek
załatwienie wszelkich spraw dotyczących pomocy
społecznej.
Kierownik GOPS
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
c.d. ze str. 1
Pomocy w naszej Gminie
Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Kochanowicach przy Gminnym Centrum Kultury i Informacji
przeprowadził zbiórkę pieniężną w gminie Kochanowice. Dzięki
hojności mieszkańców naszej Gminy oraz niezawodnym
wolontariuszom podczas XVII Finału WOŚP zebrano kwotę
4.208,03zł oraz 2,32Euro.
Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się
do sprawnego przebiegu tej akcji, a w szczególności
wolontariuszom: Dominice Kaczuga z Lubecka, Wioletcie
Szczurek z Kochanowic, Agnieszce Burek z Kochanowic,
Agnieszce Drynda z Pawełek, Magdalenie Kaczmarczyk
z Pawełek, Sarze Wieczorek z Kochanowic, Agnieszce Budzik
z Kochcic, Hannie Wójcik z Jawornicy, Klaudii Tomala
z Kochanowic, Martynie Jeziorskiej z Jawornicy, Natalii Berak
“Wieści Gminne” - Gazeta Samorządowa Gminy Kochanowice
Konkurs fotograficzny: „Cztery pory roku
w Gminie Kochanowice”
Wójt Gminy Kochanowice oraz Gminne Centrum
Kultury i Informacji zapraszają do aktywnego udziału w
konkursie fotograficznym: „Cztery pory roku w Gminie
Kochanowice”.
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Cztery pory roku w Gminie Kochanowice”
Patronat honorowy nad konkursem objął Wójt Gminy
Kochanowice. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum
Kultury i Informacji w Kochanowicach.
1. Cele konkursu fotograficznego:
- ukazanie piękna przyrody i krajobrazu a także urokliwych
zakątków Gminy Kochanowice w różnych porach roku,
- zachęcenie do aktywnego udziału w poznaniu swojej
gminy,
- wzrost patriotyzmu regionalnego,
- promocja młodych twórców oraz sztuki fotografii.
2. Kategorie:
- kategoria I szkoła podstawowa
- kategoria II gimnazjum
- kategoria III dorośli
4. Konkurs polega na wykonaniu na terenie Gminy
Kochanowice
podczas czterech pór roku zdjęć ciekawych przyrodniczo,
krajobrazowo, zjawiskowo.
5. Warunki konkursu:
- prace powinny być nadesłane jako fotografie wielkości
przynajmniej 20 x 30 cm; oraz pliki cyfrowe zapisane na
nośniku CD/DVD w rozdzielczości minimum 1770 x 2400
pikseli do prac należy dołączyć wypełniony formularz
zgłoszeniowy ( w załączeniu), każda fotografia powinna na
odwrocie zawierać następujące dane:
?
imię i nazwisko autora,
?
adres zamieszkania, nr telefonu,
?
datę i miejsce wykonania fotografii,
?
krótki opis fotografii,
każda praca konkursowa powinna zawierać 4 zdjęcia wykonane
zgodnie z pkt.4. niniejszego regulaminu przesłanie
wypełnionego zgłoszenia przez autora prac, jest tożsame z
wyrażeniem przez niego zgody do nieodpłatnego
wykorzystania fotografii przez organizatora konkursu
organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie.
6. Prace należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową
na adres: Gminne Centrum Kultury i Informacji,
ul. Lubliniecka 5, 42-713 Kochanowice
7. Prace prosimy dostarczyć do dnia 24.11.2009r.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 27.11.2009r.,
natomiast wyniki będą dostępne następnego dnia na stronie
internetowej www.gci.kochanowice.pl
8. Wystawa nadesłanych prac przewidywana jest od dnia
07.12.2009r.
Laureaci konkursu zostaną osobiście poinformowani, a cenne
nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej wręczone będą
podczas Uroczystości Mikołajkowej w dniu 07.12.2009r.
W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych
uniemożliwiających wykonanie zdjęć, w/w terminy mogą ulec
zmianie.Szczegółowe informacje u pracowników GCKiI
w Kochanowicach pod nr tel.: (034) 3533-215
z Jawornicy, Martynie Kołek z Jawornicy , Krystianowi Gałązka
z Kochanowic.
Dziękuję Wam za zaangażowanie, za to że nigdy nie
odmawiacie pomocy, a także za życzliwość, wyrozumiałość,
uśmiech, które całodzienny wysiłek uczyniło lżejszym.
Małgorzata Derkowska
7
Nasza drużyna
Drużyna harcerska „Czarne orły”
i Gromada zuchowa „Smerfy” istnieją już
18 lat. Pierwsza zbiórka odbyła się w
wrześniu 1990r. Od tamtej pory przez
szeregi naszej drużyny przewinęło się
prawie 2000 zuchów i harcerzy. Co roku
bierzemy udział w różnych imprezach
harcerskich.
Roznosimy też przywiezione z
Betlejem „Betlejemskie Światełko
Pokoju”. Organizujemy Akcje: zimową i
letnią. Dzieci przez zabawę wspaniale uczą
się, bawią i wychowują. Za dotychczasową
pracę otrzymaliśmy Brązowy Krzyż
Zasługi.
Wszyscy dobrze się razem czujemy i
myślę, że tak pozostanie.
W tym roku podczas ferii
zimowych zorganizowaliśmy w naszej
drużynie Akcje Zimową pod hasłem „Zimą
wspaniale się bawimy”. Podczas naszej
imprezy zorganizowaliśmy następujące
zajęcia dla dzieci i młodzieży:
26.01.09r.
W pierwszym dniu naszej akcji
pod hasłem „Nie ma jak rodzina” odbyły
Jak minął rok w działalności
OSP
W
naszej Gminie działa 6
stowarzyszeń Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych.
Dwie jednostki OSP należą do
Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego i są to jednostki z Kochcic i
Kochanowic. Z tego względu wymienione
jednostki obsługiwały na wezwanie
Powiatowej Straży Pożarnej w Lublińcu
większość zdarzeń. Przykładowo
jednostka z Kochanowic była wzywana do
10 pożarów oraz do 41 innych zdarzeń
(najczęściej do wypadków drogowych,
usunięcia powalonych drzew). Jednostka z
Kochcic była wzywana do 17 pożarów oraz
do 16 innych zdarzeń. Do pożaru
wyjeżdżała również jednostka z Lubecka, a
do innych zdarzeń jednostki z Droniowic i
Harbułtowic.
O działalności naszych jednostek
OSP nie świadczą jednak tylko wyjazdy do
zdarzeń. Ważnym zadaniem OSP jest
prowadzenie działalności profilaktycznej
mającej na celu zapobieganie pożarom i
innym zdarzeniom kryzysowym,
się jasełka przygotowane przez dzieci i
młodzież z naszej drużyny. Rozstrzygnięto
również konkurs na „Szopkę
Bożonarodzeniowa”, w którym wszyscy
byli zwycięzcami. W spotkaniu na nasze
zaproszenie uczestniczyli: Joanna
GrusBlacha
Dyrektor Zespołu Szkół,
Krystyna Anioł
zastępca Dyrektora
Zespołu Szkół, Ireneusza. Czech Wójt
Gminy Kochanowice, ks. Krystian Gajek
proboszcz naszej parafii, Maria Sukiennik
- radna, Małgorzata
Pyka
sołtys
Droniowic oraz wielu członków naszych
rodzin.
27.01.09r.
W drugim dniu pod hasłem „My
się zimy nie boimy” odbyły się następujące
zajęcia:
? Konkursy zręcznościowe,
zwinnościowe, rozgrywki w tenisa
stołowego
? Konkursy: plastyczny, techniczny,
muzyczny
? Warsztaty „Bibułkowe cudeńka”
kwiaty z bibuły
? Warsztaty „Eko sianko” wykonywanie
prac z siana
? Zimowe ognisko z pieczeniem kiełbasek
upowszechnianie działalności w zakresie
kultury fizycznej i sportu, prowadzenie
działalności kulturalno-oświatowej i
rozrywkowej. Najważniejszym
całorocznym zadaniem członków OSP jest
utrzymanie sprawności i gotowości
bojowej. Członkowstwo w straży to także
praca i zaangażowanie na rzecz
miejscowego środowiska, dbanie o remizy,
pomoc w ich utrzymaniu, obsługa i
zabezpieczanie imprez gminnych,
sołeckich i uroczystości kościelnych.
Nasze jednostki OSP dużo pracy wkładają
w pozyskiwanie młodzieży w swoje
szeregi. Co roku organizują dla nich turniej
wiedzy pożarniczej, konkurs plastyczny
oraz młodzieżowe obozy szkoleniowowypoczynkowe.
Działalność członków OSP jest
społeczna, a odpowiedzialność ogromna.
Służba ta wiąże się z sytuacjami trudnymi,
niebezpiecznymi, wywołującymi napięcia
psychiczne. Dlatego dużą wagę przykłada
się do bieżących szkoleń członków OSP.
Stowarzyszenia OSP skupiają ludzi,
których pasją jest ratowanie ludzi i mienia.
Swój wolny czas poświęcają na udział w
akcjach ratowniczych takich jak: gaszenie
pożarów, pomoc przy usuwaniu skutków
28.01.09r.
W tym dniu zorganizowano
wyjazd do Częstochowy (kino, szopka,
wystawa choinek udekorowanych przez
dzieci z różnych szkół) oraz super
niespodziankę - wizyta w „Magicznej
Krainie”
06.02.09r.
W czwartym ostatnim dniu naszej
akcji pod hasłem; „Bal w Krainie baśni
Disneya” odbył się wielki bal Disnejowski,
zgłoszony do konkursu „Wielki Bal
Księżniczek”, zorganizowanego przez
Egmont Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie.
Podczas całej imprezy dzieci i
młodzież pod okiem opiekunów akcji Ewy
Majczak i Małgorzaty Morowiak
wspaniale się bawiły i z niecierpliwością
czekają na następną imprezę.
W imieniu dzieci serdecznie
dziękuję Wójtowi Gminy i Dyrektorowi ZS
w Kochanowicach, oraz państwu Famuła
za okazałą pomoc z zorganizowaniu naszej
imprezy.
Phm Ewa Majczak
wypadków drogowych oraz wszelkich
klęsk żywiołowych i ekologicznych,
dowożenie wody w czasie suszy, wycinanie
i usuwanie powalonych drzew czy
wypompowanie wody w przypadku
podtopień, poszukiwanie zaginionych
osób, zdejmowanie kotów z drzew,
usuwanie gniazd szerszeni i os ze strychów
domów.
Bez wsparcia i pomocy
finansowej Gminy stowarzyszenia OSP nie
mogłyby właściwie działać. Potrzebny jest
coraz to nowocześniejszy sprzęt oraz coraz
większe umiejętności ludzi, a co z tym się
wiąże środki finansowe na kontynuację i
rozwijanie swej pożytecznej działalności.
Dlatego ważnym elementem jest dobra
współpraca OSP z samorządem Gminy
oraz z innymi jednostkami.
Na początku rozpoczynającego
się Nowego Roku wszystkim członkom
OSP życzymy wszelkiej pomyślności w
życiu osobistym i zawodowym, a także,
aby otrzymywali jak najmniej wezwań do
zdarzeń, a w przypadku ich podejmowania
- skutecznych interwencji.
Urszula Spojda
Kulig
Po bardzo pracowitym roku (udział w 33. pokazach, występach) członkowie Stowarzyszenia
Gospodyń Wiejskich z Kochcic postanowiły zafundować sobie trochę relaksu.
Korzystając z opadów śniegu zorganizowałyśmy kulig, w którym wzięli udział również nasi
mężowie. Na tę okazję pan Augustyn Henne i pan Edward Kompała wykonali specjalne sanie dla 14
osób. Na trasie kuligu jadąc przez Kochcice, Lubockie, Ostrów, Brzozę śpiewaliśmy wesołe piosenki,
czym wzbudzaliśmy zainteresowanie mieszkańców mijanych domostw. Na Brzozie przy ognisku
były pieczone kiełbaski, a późnym wieczorem wróciliśmy do swoich domów.
Maria Boczoń
8
“Wieści Gminne” - Gazeta Samorządowa Gminy Kochanowice
Gmina Kochanowice w starych gazetach
Rozpoczynamy publikację artykułów
o wydarzeniach mających miejsce na terenie naszej
gminy a opisanych na łamach
gazet sprzed
dziesięcioleci.
Pozyskaliśmy je dzięki uprzejmości i dociek-
liwości państwa Marzeny i Andrzeja Kozów z
Kochcic. W niniejszym numerze naszej lokalnej
gazetki zamieszczamy ciekawy tekst z 05.12.1932 r.
z dziennika Polska Zachodnia pt. Poświęcenie
nowego gmachu szkolnego w Kochanowicach.
Poniżej zaprezentowany tekst jest zgodny z pisownią
ówcześnie obowiązującą.
„Poświęcenie nowego gmachu szkolnego
w Kochanowicach
W dniu 29 listopada br. nastąpiło uroczyste poświęcenie
nowoutworzonego 5-cio klasowego gmachu szkolnego
w Kochanowicach. Nowy gmach powstał z dotychczasowego
zamku majątku ziemskiego V.Auloka. Województwo śląskie
nabyło po rozparcelowaniu tego majątku od Urzędu Ziemskiego
zamek oraz z przynależnym dużym parkiem na cele szkolne.
Przez małą przeróbkę uzyskano 5 sal wykładowych, salę
rysunkową oraz mniejsze ubikacje na, kancelarię i pomieszczenie
pomocy naukowych. W dniu 29 ub. m. odprawiono w miejscowym
kościele na intencję tej nowej szkoły uroczystą msze św., na której
ksiądz proboszcz Kurpas wygłosił podniosłe, patrjotyczne
kazanie. Z kościoła udano się w procesji do nowego gmachu
szkolnego, gdzie w obecności przedstawicieli władz i urzędów
dokonano aktu poświęcenia. Po poświęceniu przemówił p.
Starosta Biolik, podnosząc znaczenie wyżej zorganizowanych
szkół. Następnie głos zabrał inspektor szkolny p. Hollek i w swym
przemówieniu wskazał na cel wychowania młodzieży w dobie
obecnej, wyrażając życzenie, żeby z tej szkoły wyszli ludzie
wiedzy, którzy by przynieśli sławę tej nowej placówce kultury ii
ducha polskiego i ojczyźnie. w uznanie udzielonej pomocy ze
strony Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wniósł ksiądz proboszcz
trzykrotny okrzyk na cześć Pana Wojewody Śląskiego, Michała
Grażyńskiego i p.starosty. (L) „
Gmina Kochanowice w ujęciu statystycznym
za rok 2008
Zgodnie z ewidencją ludności liczba mieszkańców
gminy Kochanowice w ostatnim dniu 2008roku wyniosła 6755
osób. Jako ciekawostkę podajemy fakt, że liczba ludności na
koniec 2007 r. również wynosiła 6.755 osób. W rozbiciu na
poszczególne miejscowości liczba mieszkańców przedstawia się
następująco:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nazwa miejscowości
Lubecko
Harbułtowice
Jawornica
Kochanowice
Swaciok
Kochcice
Szklarnia
Lubockie
Ostrów
Pawełki
Lubecko
Liczba osób
378
261
542
1980
36
1877
78
372
212
198
821
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Kochanowicach w
2008 roku sporządzono 48 aktów małżeństw, w tym 16 par
zawarło małżeństwo cywilne, 24 to śluby konkordatowe, 8
aktów dotyczy małżeństw zawartych przez naszych
mieszkańców za granicą, a umiejscowionych w naszych księgach
stanu cywilnego.
“Wieści Gminne” - Gazeta Samorządowa Gminy Kochanowice
Ogółem w ewidencji ludności zarejestrowano zawarcie
małżeństwa przez 42 kobiety i 37 mężczyzn, mieszkańców naszej
gminy.
Według danych ewidencji ludności w ubiegłym roku
urodziło się 55 dzieci, w tym Urząd Stanu Cywilnego sporządził
6 aktów urodzeń dla dzieci urodzonych za granicą, a wpisanych
do naszych ksiąg USC.
W ubiegłym roku zmarło 55 osób, w tym Urząd Stanu
Cywilnego sporządził 21 aktów zgonu, w tym 3 akty dotyczące
osób zmarłych za granicą, a wpisanych do naszych ksiąg USC.
Jak przedstawia się liczba mieszkańców gminy
Kochanowice wg kategorii wiekowych obrazuje poniższa tabela:
Wiek Mężczyźni
0-2
86
3
27
4-5
84
6
23
7
34
8-12
185
13-15
147
16-17
114
18
55
19-65 2187
19-60
pow. 65
316
pow. 60
ogółem
3258
Kobiety
89
35
72
33
38
183
151
115
43
2094
644
3497
Ogółem
175
62
156
56
72
368
298
229
98
2187
2094
316
644
6755
9
Zmiany dotyczące segregacji odpadów
Selektywną zbiórką odpadów komunalnych na terenie gminy
Kochanowice, jak już wielokrotnie przypominaliśmy, zajmują się dwa
przedsiębiorstwa, wg określonych poniżej zasad:
A.S.A. Lubliniec Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 5 42-700 Lubliniec tel.
034/353 13 05 zbiera odpady posegregowane
w następujących workach:
- biały na szkło bezbarwne
- zielony na szkło kolorowe
- niebieski na gazety i tekturę
- żółty na butelki po napojach typu PET.
DARLING Handel Produkcja Seget Jerzy Kochcice ul. Zielona 17
tel. 692 263 115 zbiera niżej wymienione surowce wtórne:
- szkło bezbarwne i kolorowe,
- makulatura (kartony, gazety, książki),
- metale i aluminium.
Worki służące do segregacji nie muszą być kolorowe ani przeźroczyste,
jednak należy je zakupić we własnym zakresie. Worki zawierające inne
odpady niż te wskazane powyżej nie będą odbierane.
Większe ilości szkła, okien i złomu należy zgłaszać osobiście w siedzibie
firmy: Kochcice, ul. Zielona 17 lub telefonicznie
692 263 115.
Zasadnicza zmiana w systemie zbiórki segregowanych odpadów
komunalnych tego przedsiębiorcy dotyczy zbiórki butelek po napojach
tzw. PET, a mianowicie nie będą już one odbierane aż do odwołania.
Ponadto dwie miejscowości: Droniowice i Harbułtowice zostały
wyłączone ze zbiórki segregowanych odpadów komunalnych
prowadzonej przez firmę DARLING Handel Produkcja Seget Jerzy
Kochcice. Odebranie posegregowanych odpadów będzie możliwe
jedynie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr telefonu 692
263 115.
W pozostałych miejscowościach gminy zbiórka odbywać się
będzie według dotychczasowego harmonogramu:
- I poniedziałek miesiąca Kochanowice, Lubockie-Ostrów, Swaciok
- II poniedziałek miesiąca Jawornica i Kochcice
Z powodu rosnącej z każdym rokiem ilości odpadów
komunalnych, najważniejsza stała się selekcja
i należyte gromadzenie odpadów oraz przygotowanie ich do
dalszego przetwarzania i unieszkodliwiania. Dlatego zachęcamy
wszystkich mieszkańców Gminy do segregacji odpadów i
pozbywania się ich we właściwy sposób.
Worki oprócz różnych kolorów są odpowiednio oznakowane i
zawierają opis ich przeznaczenia, ponadto wyróżnia je logo firmy.
Dodatkowo od miesiąca lutego 2009 r. firma wprowadza
worki przeznaczone na plastiki, które będą miały również kolor żółty.
Można do nich wrzucać opakowania po chemii gospodarczej, pojemniki
po produktach mlecznych, butelki i opakowania po artykułach
gospodarstwa domowego typu: PE, PE-HD, PE-LD, HD (oznaczenia te
znajdują się na dnie butelek) np. po płynie do naczyń, po płynie do
płukania, po szamponie. Worki zawierające inne odpady niż wskazane
powyżej nie będą odbierane.
Worki dostępne są w siedzibie firmy, w Urzędzie Gminy
Kochanowice pokój 14 oraz w GCKiI w Kochanowicach, Kochcicach i
Jawornicy. Odbiór worków odbywa się nieodpłatnie, równocześnie ze
zbiórką odpadów komunalnych, według poniższego harmonogramu
- III poniedziałek miesiąca Lubecko i Pawełki.
Dla przypomnienia podajemy częstotliwość pozbywania się
odpadów z terenu nieruchomości:
- odpady komunalne zbierane w pojemnikach i kontenerach muszą być
usuwane z terenu nieruchomości co najmniej raz w miesiącu;
- częstotliwość wywozu selektywnie zbieranych odpadów komunalnych
jest uzależniona od napełnienia we właściwy sposób pojemników lub
worków, przy czym nie może być mniejsza niż raz na kwartał;
- dopuszcza się możliwość wywozu odpadów komunalnych z
pojemników raz na dwa miesiące, lecz tylko w 3 przypadkach, gdy:
1) na terenie nieruchomości nie mieszkają na stałe żadne osoby, lecz
przebywają one na niej tylko czasowo; nie dotyczy to okresu letniego,
2) na terenie nieruchomości prowadzona jest selektywna zbiórka
odpadów,
3) w gospodarstwie domowym zamieszkuje jedna osoba.
Zgodnie z zapisami „Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Kochanowice” właściciele nieruchomości
prowadzą selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na podstawie
umowy zawartej z odbiorcą tych odpadów.
Chcielibyśmy również poinformować osoby, które nie skorzystały z
ubiegłorocznej zbiórki zużytego sprzętu RTV i AGD, że w tym roku
odbędą się 2 takie zbiórki, najbliższa będzie miała miejsce w dniu 28
kwietnia 2009 r. według poniższego harmonogramu:
Z żalem informujemy, że zmarła
Julia Płonka (1912-2009),
najstarsza mieszkanka Kochcic.
Małgorzata Kamińska
10
“Wieści Gminne” - Gazeta Samorządowa Gminy Kochanowice
Komunikat Naczelnika Urzędu
Skarbowego w Lublińcu w sprawie
rozliczenia rocznego podatku
dochodowego od osób fizycznych
za 2008 r.
wszystkich formularzy zeznań podatkowych udostępnione są
w holu Urzędu skarbowego w Lublińcu oraz na stronach
internetowych:
Ministerstwa Finansów pod adresem:
http:// www.mofnet.gov.pl
Izby Skarbowej w Katowicach pod adresem:
http:// www.isnet.katowice.pl
Urząd Skarbowy w Lublińcu informuje, że obowiązują cztery
formularze zeznań podatkowych za 2008 r. tj.: PIT-36 (14), PIT36L (5), PIT-37 (14), PIT-38 (5) oraz załączniki, tj.: PIT/ 0 (16),
PIT-D (20), PIT-M (4), PIT-B(10), PIT-Z (2), PIT/ZG (3)
Formularze zeznań podatkowych są również dostępne
w siedzibie Urzędu Gminy w Kochanowicach, Gminnym
Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach i jego filiach,
Gminnej Bibliotece Publicznej w Kochanowicach oraz jej filiach
w Kochcicach i Lubecku.
Formularz PIT-37 przeznaczony jest dla podatników, którzy w
roku podatkowym uzyskali przychody ze źródeł położonych na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, od których podatnik pobrał
zaliczki na podatek oraz nie doliczają do uzyskanych dochodów
małoletnich dzieci.
Formularz PIT-36 przeznaczony jest dla podatników, którzy
uzyskali przychody/dochody opodatkowane na zasadach
ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej.
Formularz PIT-36 i PIT-37 przeznaczone są zarówno dla
podatników rozliczających się indywidualnie, jak i wspólnie
z małżonkiem albo w sposób przewidziany dla osób samotnie
wychowujących dzieci.
Formularz PIT-36L jest przewidziany dla prowadzących
działalność gospodarczą opodatkowaną według stawki 19%.
Formularz PIT-38 przeznaczony jest dla podatników, którzy
w roku podatkowym uzyskali przychód z odpłatnego zbycia
papierów wartościowych.
Wypełnione zeznania podatkowe przyjmowane są w siedzibie
Urzędu Skarbowego od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00
do 15.00., a w czwartki w godz. 7.00 do 18.00.
Informacja telefoniczna (034) 352-83-00 oraz (034) 352-83-06
codziennie w godz. od 7.00 do 15.00 dodatkowo w czwartki od
godz. 7.00 do 18.00.
Istnieje możliwość przesłania zeznań podatkowych
i dokonywania wpłat za pośrednictwem jednostek
organizacyjnych Poczty Polskiej.
Zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych
następuje w terminie 3 miesięcy od daty złożenia zeznania
podatkowego w jednej z trzech form:
- na rachunek bankowy,
-w kasie urzędu,
-przekazem pocztowym.
Zeznanie podatkowe składa się w Urzędzie Skarbowym do dnia
30 kwietnia 2009 r., właściwym dla miejsca zamieszkania
podatnika w dniu 31 grudnia 2008 roku.
Wpłat należnego podatku dochodowego za 2008 r. można
dokonywać w kasie Urzędu Skarbowego w Lublińcu lub na
następujący numer rachunku bankowego:
NBP O/O KATOWICE
14 1010 1212 0014 7222 2300 0000
Formularze zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L i PIT-38 wraz
z załącznikami są dostępne w holu Urzędu Skarbowego. Wzory
Istnieje obowiązek wpisywania na drukach zeznań
“Wieści Gminne” - Gazeta Samorządowa Gminy Kochanowice
11
c.d. ze str. 1
Mistrzostwa Szkół
w Piłce Nożnej
Szkolny Związek Sportowy
był organizatorem Powiatowych
Halowych Mistrzostw Szkół
Podstawowych Piłki Nożnej w
kategorii dziewcząt. W finale
turnieju, który odbył się w hali
sportowej SP Kochcice spotkały się
trzy drużyny: SP Kochcice, SP
Kochanowice i SP Ciasna.
Zwycięzcą turnieju została
drużyna dziewcząt z SP
Kochanowice, która pokonała
drużynę z Kochcic 1:0,oraz
zwyciężając z drużyną SP Ciasna
2:0.W zwycięskiej drużynie SP
Kochanowice najlepszą
zawodniczką była Natalia Radek,
która zdobyła 2 bramki. Drugie
miejsce w turnieju zdobyła drużyna
SP Kochcice a trzecie SP Ciasna.
Maciejewski Bogusław
T u r n i e j
Gwiazdkowy
W najmłodszej
grupie piłkarze Herkulesa
zostali zwycięzcami
wygrywając wszystkie 3
mecze z drużynami z
Częstochowy i Lublińca.
Królem strzelców został
Adam Niedźwiedź, który
zdobył 7 bramek i
otrzymał pamiątkowy
puchar. Jest to pierwszy
d u ż y
s u k c e s
najmłodszych piłkarzy.
W starszej
kategorii wiekowej
piłkarze zajęli II miejsce
ulegając tylko chłopcom z
Rakowa Częstochowa 1:0,
natomiast pozostawiając
w pokonanym polu APN
Częstochowa i Orlik
Blachownia. W tej
kategorii najlepszym
bramkarzem został
Bartłomiej Zakrzewski z
Herkulesa, a Szymon
Kasprzak wraz z 3
piłkarzami najlepszym
strzelcem turnieju.
W następnym
dniu młodzi piłkarze
pojechali na piłkarski
show organizowany w hali
Polonia w Częstochowie.
Mieli możliwość
obejrzenia w akcji
naszych kadrowiczów:
Jakuba Błaszczyk o w s k i e g o , To m k a
Wałdocha, Radosław
Gilewicza, Jerzego
Szczegółowe informacje i formularze dostępne są również na stronie
inetrnetowej Gminy oraz w Urzędzie Gminy Kochanowice pokój 14
lub telefonicznie 034/3533-100 wew. 134.
Brzęczka, Konrada Gilewicza, Piotra Lecha i wielu innych.
Dzieci mogły bezpośrednio porozmawiać z piłkarzami, robić
pamiątkowe zdjęcia oraz otrzymać autografy. Dodatkowo
dwóch najmłodszych piłkarzy Jakub Nicpoń i Adam
Niedźwiedź losowali nagrody główne turnieju dla kibiców.
Zostaliśmy też przedstawieni kibicom jako zwycięzcy
najmłodszej grupy turniejowej w składzie: Paweł Pasieka,
Jakub Nicpoń, Jakub Czernikowski, Marcin Pawełczyk,
Adam Niedźwiedź, Mateusz Niedźwiedź, Paweł Mikuda.
Wystawa tradycyjnych stołów
wigilijnych
Już po raz kolejny nasza
gmina, poprzez udział stowarzyszeń
kobiecych z Kochcic i Kochanowic,
była reprezentowana na pokazie Stołów
Wigilijnych, tym razem w Myszkowie.
Potrawy regionalne przygotowane
przez Stowarzyszenie Gospodyń
Wiejskich z Kochcic oraz Koło
Gospodyń Wiejskich z Kochanowic
wszystkim uczestnikom bardzo
smakowały, o czym świadczyło
obleganie naszych stołów przez
amatorów śląskich potraw. Wzrok przyciągał także świąteczny, przepiękny wystrój
stołów. Stowarzyszenie z Kochcic miało także okazję wystąpić z koncertem kolęd
nagrodzonym gromkimi brawami. Za udział w wystawie każde Koło otrzymało z rąk
Dziękujemy APN Częstochowa
za zaproszenie na turniej
Bogusław Maciejewski
władz Kółek i Organizacji Rolniczych
nagrody pieniężne i dyplomy.
Maria Boczoń
Zespół Redakcyjny: Małgorzata Drynda, Małgorzata Derkowska, Maria Hadzik.
“Wieści Gminne” Urząd Gminy Kochanowice, ul. Wolności 5, www.kochanowice.pl e-mail: [email protected]
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów. Ogłoszenia są płatne i przyjmowane w biurze GCKiI.
Ceny: 1 zł za słowo, w ramce 2 zł za cm2. Za treść ogłoszeń Redakcja nie dpowiada.
Skład i druk: Drukarnia PAULA, 42-200 Częstochowa, ul. Św. Rocha 118, tel. 034 366 90 46, e-mail: [email protected]
ISSN 1730-5535 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Podobne dokumenty

Baba Wielkanocna - Gmina Kochanowice

Baba Wielkanocna - Gmina Kochanowice domu bezczynnie skorzystali z bogatej oferty przygotowanej przez Gminne Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach. W programie GCKiI na ferie zimowe nie zabrakło propozycji wycieczek wyjazdowych...

Bardziej szczegółowo