Studia podyplomowe

Komentarze

Transkrypt

Studia podyplomowe
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Asystent rodziny
(studia kwalifikacyjne)
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Zdobywasz kwalifikacje do wykonywania nowego zawodu
Program kursu jest zgody z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09. 06. 2011 r.
(Decyzja nr 26/2012/Ar wydana przez MPiPS
Program konsultowany z naukowcami i praktykami
w zakresie pomocy socjalnej
Podczas studiów
Zdobywasz wiedzę z zakresu prawa, psychologii, terapii rodzin oraz metodyki pracy asystenta rodziny
Ćwiczysz umiejętności opiekuńczo-wychowawcze
Rozwijasz umiejętności komunikacyjne oraz negocjacyjne
Dowiesz się jak należy postępować w sytuacji kryzysowej
Zdobywasz wiedzę na temat aktywizacji rodziny oraz
sporządzania planu pracy z rodziną
Zapoznasz się z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Poznasz procedury „Niebieskiej Karty”.
Dni Dialogu Kultur Świata – taniec turecki przygotowany przez
studentów programu Erasmus.
Program jest skierowany do
Absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich
chcących poszerzyć wiedzę dotyczącą zagadnień rodziny
Pracowników socjalnych
Psychologów
Pedagogów
Osób pracujących w charakterze asystentów rodziny
Pracowników Urzędów Gmin
Wszystkich zainteresowanych pracą asystenta rodziny.
Studenci chętnie angażują się w wolontariat.
Warsztaty fotograficzne dla dzieci z domu dziecka przygotowane
przez studentów WSH.
Po studiach
Możesz prowadzić różne formy wsparcia rodziny: poradnictwo, terapię, rozwiązywać różne problemy społeczne, czy opiekuńczo-wychowawcze
Posiadasz umiejętności interpersonalne i komunikacyjne
Jesteś wyposażony w wiedzę z zakresu psychologii,
prawa i medycznych podstaw związanych z funkcjonowaniem rodziny
Potrafisz samodzielnie dobierać odpowiednie metody
podczas pracy z rodziną.
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia
społecznego, prawa pracy
Zadania i uprawnienia asystenta rodziny
Podstawy psychologii rozwojowej i wychowawczej
z elementami pedagogiki
Zadania i uprawnienia asystenta rodziny
Definicje rodziny, jej struktura, funkcje oraz potrzeby
i problemy
Metodyka pracy asystenta rodziny
Mediacje w rodzinie
Metody aktywizacji rodziny
Sporządzenie planu pracy z rodziną
Interwencja kryzysowa w rodzinie
Edukacja zdrowotna rodziny
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
Pomoc rodzinie w funkcjonowaniu w środowisku
lokalnym
Współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami
wspierającymi rodzinę
Analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny.
Studenci WSH to zgrana społeczność akademicka.
Studia poleciła mi znajoma, która jest absolwentką studiów podyplomowych. Jestem pewien, że zdobyta wiedza
przyda mi się w mojej przyszłej pracy zawodowej.
Szczególnie
polecam
zajęcia z praktykami, którzy
dzielą się swoim doświadczeniem, a liczne przykłady
z praktyki zawodowej sprawiają, że wiedza staje się
bliższa i jest szybciej przyswajana.
Marcin Przybytniewski
studia podyplomowe WSH
Studenci WSH biorą udział w projektach społecznych skierowanych
do dzieci i młodzieży.
Organizacja zajęć
Studia obejmują 240 godz. zajęć dydaktycznych,
2 semestry.
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Audyt i kontrola wewnętrzna
w gospodarce i administracji
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Audytor wewnętrzny to istotna funkcja w każdym
przedsiębiorstwie, wpływająca na efektywność działań organizacji
Zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę, pozwalającą
na ocenę jakości i efektywności działań w firmie
Zdobędziesz możliwość ubiegania się o międzynarodowe certyfikaty
Do wykonywania zawodu przygotują Cię doświadczeni audytorzy posługujący się wiedzą praktyczną
opartą na podstawach etycznych.
Studenckie warsztaty prasowe.
Program jest skierowany do
Kadry kierowniczej oraz pracowników administracji
rządowej na szczeblu centralnym i wojewódzkim
Pracowników wszystkich szczebli urzędów i jednostek samorządów terytorialnych
Pracowników komórek kontroli wewnętrznej różnego
rodzaju przedsiębiorstw i instytucji finansowych
Przedsiębiorców i osób, które chcą podnieść swoje
kwalifikacje zawodowe
Jarosław Kalinowski, poseł do PE, był jednym z fundatorów wyjazdu
do Europarlamentu w konkursie Wygraj bilet do Europarlamentu
zorganizowanym przez WSH.
Ambasador Palestyny w WSH w ramach cyklu Wykłady Otwarte.
Podczas studiów
Zdobędziesz wiedzę z zakresu audytu zgodną z międzynarodowymi standardami oraz ustawodawstwem
UE
Zapoznasz się ze standardami kontroli określonymi
przez ministra finansów
Przygotowujesz się do międzynarodowych egzaminów na audytora wewnętrznego, np. Certified Internal
Auditor (CIA) czy Certified Government Auditing Professional (CGAP)
Ćwiczysz praktyczne aspekty przeprowadzania audytu wewnętrznego pod okiem doświadczonych
praktyków-audytorów
Zapoznajesz się z metodyką przeprowadzania audytu podczas zajęć warsztatowych
Zdobędziesz wiedzę o systemie funkcjonowania
kontroli wewnętrznej w podmiotach gospodarczych
i administracji publicznej, o procesach planowania
i wykonywania audytu oraz o roli systemów kontroli
wewnętrznej i audytu w ich działalności
Pozyskasz umiejętności posługiwania się zdobytą
wiedzą w działalności praktycznej
Po studiach
Jesteś specjalistą z zakresu problematyki audytu wewnętrznego i kontroli
Potrafisz sprawnie posługiwać się metodologią i dostępnymi narzędziami w zakresie audytu
Potrafisz efektywnie wykorzystać wiedzę zdobytą
podczas studiów z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i gospodarczej, analizy ekonomicznej i zarządzania
Potrafisz stworzyć system kontroli wewnętrznej
w przedsiębiorstwie oraz poprzez to usprawnić identyfikowanie, oszacowanie i efektywne zarządzanie
ryzykiem związanym z osiąganiem zasadniczych celów w przedsiębiorstwie
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Podstawy organizacji i zarządzania
Ustrój administracji publicznej i procedura administracyjna
Finanse publiczne i prawo finansowe
Finanse przedsiębiorstw
Zamówienia publiczne
Wybrane zagadnienia z mikroekonomii i makroekonomii
Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość
finansowa
Elementy rachunkowości zarządczej
Standardy audytu wewnętrznego
Metodyka przeprowadzania audytu wewnętrznego
Oszacowanie ryzyka audytu wewnętrznego
Praktyczne aspekty realizacji zadań audytorskich
Obszary audytu wewnętrznego
Etyczne aspekty kontroli audytu wewnętrznego
Krzysztof Kwiatkowski, wykładowca WSH.
Organizacja zajęć
Program studiów obejmuje 208 godz. zajęć dydaktycznych, 2 semestry
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty
Rozpoczęcie roku akademickiego.
Audytor wewnętrzny to poszukiwany i atrakcyjny zawód wymagający jednak wszechstronnej wiedzy z wielu
dyscyplin gospodarczych,
w tym głównie z zakresu finansów i finansów publicznych.
Dlatego też oprócz wiedzy teoretycznej - ustawicznie pogłębianej (zwłaszcza,
jeżeli dotyczy to pomocy ze
środków unijnych) oferujemy Państwu także szeroki
zakres zajęć warsztatowych, prowadzonych przez
praktyków, co stanowić powinno najlepszą bazę dla
przyszłych audytorów.
Program studiów jest tak skonstruowany, że słuchacze, po uzyskaniu teoretycznych fundamentów, ćwiczą
praktyczne umiejętności pod okiem audytorów z wieloletnim doświadczeniem.
Dr Monika Filipiuk, specjalistka z zakresu audytu i kontroli (na różnych etapach procedowania) projektów
współfinansowanych ze środków europejskich
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Bezpieczeństwo
wewnętrzne
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Profesjonalna i wykwalifikowana kadra wykładowców
z doświadczeniem w obszarze bezpieczeństwa
Współpraca Uczelni z instytucjami dbającymi o bezpieczeństwo
Możliwość zdobycia umiejętności analizowania zjawisk i rozwiązywania problemów bezpieczeństwa
w skali krajowej i globalnej
Zdobycie przygotowania do zatrudnienia w strukturach i jednostkach Wojska Polskiego.
Podczas studiów
Zdobywasz wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w różnych obszarach
Podnosisz swoje kwalifikacje zawodowe
Ćwiczysz umiejętności przydatne w sytuacjach zagrożenia
WSH podpisuje umowę o współpracy ze Strażą Miejską.
Gen. Roman Polko, wykładowca WSH.
Program jest skierowany do
Pracowników i kandydatów do struktur administracji
publicznej
Członków zespołów reagowania kryzysowego
Pracowników i funkcjonariuszy organizacji zajmujących się bezpieczeństwem obywateli w szczególności: Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Wojska
Polskiego, Służb Specjalnych
Absolwentów studiów wyższych zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
Po studiach
Potrafisz dokonać analizy procesów dotyczących
bezpieczeństwa i porządku publicznego
Potrafisz podejmować decyzje w sytuacjach kryzysowych
Posiadasz wiedzę z zakresu planowania i organizacji
przedsięwzięć obronnych
Jesteś przygotowany do pracy w jednostkach administracji publicznej, siłach zbrojnych, jednostkach
administracyjnych straży, policji, służbach inspekcyjnych oraz w przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych.
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Instytucje i prawo UE w zakresie bezpieczeństwa
wewnętrznego
Problemy współczesnego państwa
Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
Prawno-konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa
narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Ochrona informacji niejawnych
Bezpieczeństwo przemysłowe
Współczesne problemy i rodzaje terroryzmu
Służby specjalne we współczesnym państwie
Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych
Podstawy kryminologii i kryminalistyki
Bezpieczeństwo sfery publicznej
Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
Skutki migracji dla bezpieczeństwa wewnętrznego
WSH zawarła porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji
w zakresie współpracy i realizacji praktyk dla studentów kierunku
bezpieczeństwo wewnętrzne.
Miałam wiele wątpliwości, wybierając studia podyplomowe. Teraz wiem, że
dokonałam dobrego wyboru, zarówno uczelni, jak
i kierunku. Żałuję, że studia trwały tylko 2 semestry
i że tak szybko rozstajemy
się z Uczelnią, wspaniałymi wykładowcami i cudowną grupą. Już teraz myślę
o podjęciu kolejnego kierunku studiów.
Agnieszka Gębska
absolwentka studiów podyplomowych
Krzysztof Rutkowski podczas spotkania ze studentami kierunku
bezpieczeństwo wewnętrzne. Prelekcja zatytułowana „Praktyka
działalności detektywistycznej” odbyła się w ramach programu
upraktyczniania studiów.
Organizacja zajęć
Program studiów: 180 godz. zajęć dydaktycznych
Studia trwają 2 semestry
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Bezpieczeństwo
i higiena pracy
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Zdobędziesz rzetelną i aktualną wiedzę
Podniesiesz swoje kwalifikacje i oszlifujesz swoje
umiejętności
Przygotujesz się do uzyskania najwyższego statusu
i uprawnień zawodowych w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy według najnowszych standardów europejskich.
Debata ekspercka „Kryzys finansowy – czy nasze pieniądze są
bezpieczne?”
Program jest skierowany do
Osób pracujących lub planujących rozpocząć pracę
w służbach BHP
Osób chcących podnieść swoje kwalifikacje, poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Absolwentów szkół wyższych pragnących uzyskać
nową specjalność zawodową
Panel dyskusyjny ambasadorów podczas Dni Dialogu Kultur Świata.
Zajęcia prowadzone są w nowocześnie wyposażonych salach.
Podczas studiów
Zdobędziesz wiedzę w zakresie prawa pracy, psychologii pracy, zarządzania bezpieczeństwem, ochrony
przeciwpożarowej
Zapoznasz się z problematyką ergonomii, ryzyka zawodowego, wypadkoznawstwa
Poznasz obowiązujące w Unii Europejskiej zasady
zarządzania bezpieczeństwem pracy
Zdobędziesz umiejętności w zakresie analizy prawnej
i ekonomicznej systemu zarządzania BHP w stopniu
pozwalającym na samodzielne identyfikowanie zagrożeń oraz ocenę ryzyka zawodowego
Poznasz sposoby wdrażania systemu zarządzania
BHP w miejscu pracy
Zdobędziesz wiedzę na temat warsztatu pedagogicznego instruktora BHP
Po studiach
Jesteś przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach,
firmach oraz ośrodkach szkoleniowych
Możesz poszukiwać pracy w różnego rodzaju sektorach gospodarki, m. in.: górnictwie, budownictwie,
szkolnictwie, służbie zdrowia, służbach mundurowych, administracji państwowej oraz samorządach
terytorialnych
Potrafisz wdrażać system zarządzania BHP w swojej
firmie
Potrafisz identyfikować zagrożenia oraz dokonać
oceny ryzyka zawodowego
Znasz ważniejsze postanowienia Kodeksu pracy,
rozporządzeń i innych aktów prawnych dotyczących
problematyki bhp oraz potrafisz nadzorować ich przestrzeganie.
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Prawna ochrona pracy
Zagrożenia neuropsychoimmunologiczne w środowisku pracy
Psychospołeczne uwarunkowania środowiska
pracy
Organizacja służby BHP
Ocena ryzyka zawodowego
Ergonomia i fizjologia
Podstawy dydaktyczne pracy instruktora BHP
Analiza zagrożeń na stanowisku pracy
Bezpieczeństwo w budownictwie
Pomiary czynników szkodliwych środowiska pracy
Pierwsza pomoc podczas wypadku w pracy
Psychologiczne aspekty nauczania dorosłych
Praca pedagogiczna instruktora BHP
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Rachunek kosztów
Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy
Wprowadzenie do ochrony środowiska
Warsztat metodyczny instruktora BHP
Wypadkoznawstwo
Jerzy Hausner w WSH w ramach cyklu Wykłady Otwarte.
Organizacja zajęć
Studia trwają 2 semestry, 230 godz. zajęć dydaktycznych, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
Forma zajęć: ćwiczenia, wykłady, konwersatoria
Bogdan Klich podczas wykładu otwartego pn. „Bezpieczeństwo
w NATO i Unii Europejskiej”.
„Zdecydowałem się na studia podyplomowe ze względu na pracę zawodową.
Niewątpliwymi atutami
studiów w WSH są niska
cena oraz małe grupy,
co pozwala na interakcję
z wykładowcami oraz sprzyja nawiązywaniu ciekawych
kontaktów zawodowych.
Istotne jest również to, że
uczelnia nawiązuje współpracę z praktykami, którzy mogą przekazywać wiedzę
rzeczywiście przydatną w rozwiązywaniu codziennych
problemów zawodowych.”
Mgr Sławomir Przybysz,
absolwent studiów podyplomowych
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Business English
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Będziesz przygotowany do funkcjonowania w anglojęzycznym środowisku biznesowym
Będąc anglistą zyskasz umiejętności prowadzenia
zajęć z Business English
Może służyć jako przygotowanie do egzaminu z angielskiego języka biznesowego English for Business
oferowanego na całym świecie przez Londyńską Izbę
Przemysłowo-Handlową
Podczas studiów
Zdobywasz wiedzę i umiejętności niezbędne w anglojęzycznym środowisku biznesowym
Poznajesz terminologię i frazeologię języka biznesu
Pogłębiasz wiedzę na temat podstaw języka biznesu
Nabywasz umiejętności autoprezentacji i komunikacji
w biznesie (tzw. business skills)
Ćwiczysz rozumienie i analizę tekstów biznesowoprawnych
Opanowujesz zasady, formy i styl różnych pism sporządzanych dla potrzeb firm (business writing).
WSH jest organizatorem wyjazdów studyjnych do Brukseli.
Program jest skierowany do
Nauczycieli języka angielskiego
Osób zainteresowanych prowadzeniem kursów Business English
Absolwentów filologii angielskiej i lingwistyki stosowanej
Osób z dobrą znajomością języka angielskiego
Obecnych bądź przyszłych pracowników międzynarodowych firm, którzy potrzebują znajomości języka
angielskiego na poziomie biznesowym.
Zia Mojadedi, Ambasador Afganistanu w WSH.
Wykład nt. „Afganistan wczoraj i dziś”.
Po studiach
Jesteś przygotowany do pracy w anglojęzycznym
środowisku w firmach międzynarodowych
Nauczyciele są przygotowani do prowadzenia kursów
Business English
Możesz podejść do egzaminu językowego i zdobyć
certyfikat LCCI IQ
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Business Vocabulary:
- zarządzanie, marketing, bankowość, finanse,
komunikacja, handel, rynek, dystrybucja, transport, produkcja, zatrudnienie, ochrona środowiska,
ochrona konsumenta, struktura firmy, globalizacja
Business Writing:
- zasady pisania listów handlowych;
- korespondencja służbowa: memo, raport, ogłoszenie
- korespondencja handlowa: oferta, zamówienie, reklamacja, ulotka reklamowa
- podanie o pracę, życiorys, list motywacyjny, referencje
Business Skills:
- język prezentacji, narad, negocjacji, konferencji,
rozmowy telefoniczne, kontakty służbowe, analiza
tekstów biznesowo-prawnych, komunikacja międzykulturowa
Case Studie
Business Translation:
- cechy charakterystyczne języka specjalistycznego, tłumaczenie tekstów języka biznesu (pol. – ang.,
ang. – pol.)
Business Culture
Debata kandydatów do Europarlamentu w WSH.
Organizacja zajęć
Program studiów obejmuje 180 godz. zajęć dydaktycznych, 2 semestry
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, projekty.
Ambasador Tajlandii w WSH w ramach cyklu Wykłady Międzynarodowe.
Studia Business English to przede wszystkim wykładowcy z odpowiednim
przygotowaniem merytorycznym i szeroką wiedzą
w tej dziedzinie.
Nauka na tym kierunku
pozwoliła mi poszerzyć
znajomość
terminologii
z różnych dziedzin biznesu i ugruntować zdobytą
wcześniej wiedzę.
Ponadto zwiększyły się
moje kompetencje językowe w prowadzeniu kursów biznesowych w firmach.
Agnieszka Walkiewicz
absolwentka studiów podyplomowych WSH
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Coaching
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Kierunek objęty opieką Grupy Active Change
Studia przygotowują Cię do samodzielnego prowadzenia szkoleń
Wypracowujesz cechy profesjonalnego coacha
Dowiesz się jak zdobyte zasoby wiedzy i umiejętności odpowiednio zastosować do zmotywowania i towarzyszenia klientowi w celowym usprawnianiu jego
funkcjonowania, pomożesz np. znaleźć balans między życiem osobistym a zawodowym, pozostać lub
powrócić na wytyczone drogi.
Rozwiniesz umiejętności interpersonalne przydatne
w innych kontekstach zawodowych (np. w pracy menedżera), a także poszerzysz wiedzę, którą możesz
wykorzystywać w pracy konsultanta.
Zajęcia obejmują warsztaty i wykłady, które kształtują
postawę coacha i rozwijają umiejętności w zakresie
prowadzenia sesji oraz wpływają również silnie na
osobisty rozwój.
Podczas studiów
Zrozumiesz istotę coachingu
Poznasz proces pracy w coachingu oraz narzędzia
niezbędne w pracy coacha
Zapoznasz się z różnymi typami coachingu
Lepiej poznasz siebie i swoje predyspozycje do pełnienia roli coacha
Rozwiniesz swoje kompetencje interpersonalne
Poznasz różne modele sesji coachingowych
Przećwiczysz różne metody pracy coacha
Zdobędziesz praktyczne umiejętności stosowania
metod i narzędzi coachingowych.
Program jest skierowany do
Profesjonalnych doradców zawodowych, specjalistów w zakresie rozwoju zawodowego
Dyrektorów, kierowników, profesjonalistów zatrudnionych w działach HR
Psychologów i terapeutów
Trenerów i konsultantów
Osób pracujących w roli coacha, które chcą podnieść
swoje kompetencje zawodowe
Osób pragnących doskonalić się zawodowo i osobiście.
Praktyczne umiejętności słuchacze kierunku coaching nabywają
podczas sesji superwizowanych.
Jacek Rozenek, wykładowca WSH.
Po studiach
Znasz warsztat pracy profesjonalnego coacha
Potrafisz precyzyjnie zaplanować i przeprowadzić
szkolenie, zgodnie z potrzebami klienta indywidualnego
Potrafisz zaplanować własną ścieżkę kariery jako zawodowego trenera
Potrafisz pracować z grupą i stosować zdobytą podczas studiów wiedzę.
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Trening interpersonalny
Podstawy zarządzania dla coachów
Podstawy psychologii człowieka dorosłego
Proces pracy w coachingu
Narzędzia coachingu
Coaching biznesowy
Coaching kariery
Life coaching
Coaching grupowy
Coaching relacji
Komunikacja i metakomunikacja w relacji
z klientem
Zarządzanie czasem w pracy coacha
Kreatywność w pracy coacha
Metody radzenia sobie z klientem trudnym
Praca z oporem i ograniczającymi przekonaniami
Aspekty międzykulturowe w coachingu
Pierwszy kontakt z klientem – autoprezentacja
Sesje superwizowane
Typy osobowości w coachingu
Aleksander Gudzowaty - polski biznesmen, jeden z najbogatszych
Polaków - WSH, spotkanie z cyklu Business Class.
Organizacja zajęć
Studia trwają 2 semestry, 170 godz. zajęć dydaktycznych
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
Formy zajęć: warsztaty, ćwiczenia, konwersatoria,
case study
Debata ekspercka Kryzys finansowy - czy nasze pieniądze są
bezpieczne?
Na programie studiów podyplomowych z coachingu skorzysta każdy, kto jest zainteresowany rozwojem
osobistym i kształceniem przez całe życie - coaching to
metoda, którą z powodzeniem można stosować i w biznesie, i w życiu osobistym.
Na studiach nie
zawiodą się menedżerowie,
liderzy
zespołów i przedsiębiorcy, którzy widzą
wartość w coachingowym zarządzaniu
przez cele. Dotyczy to
również pracowników
działów HR, trenerów
biznesu,
doradców
zawodowych czy nauczycieli.
Dzięki studiom uzupełnią i rozwiną swoją dotychczasową wiedzę najnowszymi trendami na rynku, który coraz bardziej docenia współpracę ze specjalistami posiadającymi dyplom coacha.
Mgr Magdalena Jelonkiewicz-Bałdys, coach i trener.
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Doradztwo finansowe
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Zdobędziesz nowy, rozwijający się w Polsce zawód
Posiądziesz wiedzę, niezbędną w pracy ukierunkowanej na objęcie klienta indywidualnego kompleksowym i profesjonalnym, a także niezależnym doradztwem finansowym
Zarówno wiedza jak również zdobyte umiejętności
umożliwią Ci prawidłowe funkcjonowanie na rynku
pracy.
Program jest skierowany do
Osób zajmujących się doradztwem finansowym, które chcą poszerzać kwalifikacje zawodowe zgodnie
ze stale rosnącymi i zmieniającymi się wyzwaniami
rynku
Pośredników finansowych
Osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach za
planowanie finansów i strategii finansowych
Pracowników różnych instytucji finansowych, m.in.
banków, biur maklerskich, firm ubezpieczeniowych
Osób zainteresowanych tematyką ekonomiczną,
chcących pogłębiać swoją wiedzę.
Debata ekspercka Kryzys finansowy - czy nasze pieniądze są
bezpieczne?
Po studiach
Sale wykładowe wyposażone są w bezprzewodowy Internet.
Podczas studiów
Zdobywasz wiedzę o zarządzaniu finansami klientów
indywidualnych oraz portfelami przedsiębiorstw
Wypracowujesz umiejętność samodzielnego poruszania się w obszarze finansów
Dowiesz się jak ocenić sytuację ekonomiczną firmy
oraz dostosować odpowiednią strategię do wykonanej analizy
Ćwiczysz umiejętność planowania gospodarki finansowej klientów
Wypracowujesz umiejętność wykonywania obowiązków profesjonalnie i niezależnie
Ćwiczysz umiejętność autoprezentacji i argumentacji
Pracujesz nad terminowością i odpowiedzialnością
w wykonywaniu powierzonych zadań z zachowaniem
zasady kreatywności.
Jesteś przygotowany do wykonywania zawodu, który
może zapewnić wysokie dochody
Jesteś przygotowany do podjęcia pracy w pionach
finansowych przedsiębiorstw produkcyjnych, instytucjach rynku finansowego, funduszach emerytalnych,
giełdach papierów wartościowych, biurach maklerskich, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach powierniczych, firmach konsultingowych
Potrafisz samodzielnie poruszać się po rynku finansowym
Posiadasz umiejętność sprawnego zarządzania powierzonymi zasobami i kapitałem w różnych przedsiębiorstwach
Posiadasz szeroką wiedzę na temat inwestowania,
kredytowania czy ubezpieczeń
Jesteś przygotowany do dogłębnej analizy sytuacji
ekonomicznej każdego gospodarstwa domowego
oraz skonstruowania indywidualnej strategii finansowej zgodnie z potrzebami i preferencjami klientów,
obejmującej zarówno plan wydatków, oszczędności,
jak i inwestycji.
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Program studiów
1. Organizacja i instytucje rynku finansowego w Polsce
2. Podstawy makroekonomii
3. Dystrybucja produktów finansowych
4. Ocena opłacalności inwestycji
5. Kredyty bankowe oraz pożyczki gotówkowe
6. Konta oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz lokaty
bankowe
7. Doradztwo finansowe w Polsce i Unii Europejskiej
8. Zarządzanie finansami indywidualnymi
9. Zarządzanie portfelami papierów wartościowych
10. Trening umiejętności interpersonalnych
11. Rynek walutowy i rynek ubezpieczeń
12. Nowe technologie w pracy doradcy finansowego
13. Wycena wartości spółki kapitałowej
Prof. Grzegorz Kołodko - polski polityk, ekonomista, były wicepremier
i minister finansów - wykład inauguracyjny podczas rozpoczęcia roku
akademickiego w WSH, październik 2011 r.
Doradztwo finansowe to doskonała praca dla osób,
które nie lubią wykonywać
obowiązków
rutynowo,
a jednocześnie są bardzo
sumienne i kreatywne.
Wiedza i umiejętności
nabyte na tym kierunku
studiów przydadzą się każdemu, nie tylko w życiu zawodowym, ale i przy zarządzaniu własnym kapitałem.
Ten zawód wymaga samodyscypliny, ale też może
dostarczyć satysfakcji, bo od nakładu pracy zależą rezultaty.
Mgr Michał Wagner
specjalista z zakresu ekonomii,
manager w korporacji finansowej
Uczelnia wyposażona jest w nowoczesny system komunikacji ze
studentami.
Organizacja zajęć
Program studiów obejmuje 170 godz. zajęć dydaktycznych, 2 semestry
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Doradztwo zawodowe
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Zostaniesz przygotowany do profesjonalnego pełnienia roli doradcy zawodowego.
Pogłębisz wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą procesów psychologicznych, społecznych, etycznych, ekonomicznych i prawnych
związanych z dostosowaniem zawodowym, doradzaniem, edukacją zawodową oraz rynkiem pracy
w Polsce i UE.
Zainspirujemy Cię do samokształcenia i tworzenia
własnych narzędzi pracy.
Staniesz się profesjonalnym doradcą zawodowym
przygotowanym do udzielania pomocy zawodowej
młodzieży, a także dorosłym
Rozwiniesz swoje umiejętności interpersonalne
i społeczne.
Podczas studiów
Przygotowujesz się do wykonywania czynności związanych z zawodem doradcy zawodowego
Poznajesz niezbędne metody i narzędzia w codziennej pracy doradcy
Nabywasz umiejętność trafnego wyboru zawodu oraz
planowania kariery zawodowej
Uczysz się stosowania nowoczesnych technik rekrutacji i selekcji kandydatów
Wypracowujesz zdolności przywódcze i organizacyjne
Ćwiczysz umiejętność efektywnego wyszukiwania informacji z różnych środków przekazu
Studenci mają dostęp do bezprzewodowego Internetu.
Po studiach
Spotkanie Rady Pracodawców w WSH.
Program jest skierowany do
Pracowników instytucji publicznych (rządowych, samorządowych)
Członków organizacji pozarządowych
Pracowników przedsiębiorstw
Pracowników szkół i placówek edukacyjnych
Pracowników instytucji szkoleniowych
Wszystkich, którzy chcą wykonywać zawód doradcy
zawodowego i udzielać porad związanych z wyborem
przyszłego zawodu, kierunku kształcenia lub przygotowywać szkolenia dla poszukujących pracy.
Zdobywasz wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu doradcy zawodowego
Jesteś przygotowany do wykonywania obowiązków
szkolnego doradcy zawodowego
Potrafisz udzielać indywidualnych porad uczniom
Jesteś przygotowany do prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących
Możesz ubiegać się o pracę w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, centrach pomocy rodzinie, organizacjach i instytucjach prowadzących pozarządowe
pośrednictwo pracy, zespołach orzekających o stopniu niepełnosprawności, zakładach pracy, agencjach
doradztwa zawodowego, Ochotniczych Hufcach Pracy, jednostkach szkolących.
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Doradztwo zawodowe w Polsce i za granicą
Psychologia stresu zawodowego
Elementy psychologii komunikacji i zarządzania
personelem
Zawodoznawstwo
Doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych
Elementy psychologii rozwojowej
Metodyka pracy doradcy zawodowego w szkole
Narzędzia teleinformatyczne w pracy doradcy
zawodowego
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
Podstawy prawa i etyki zawodowej
Doradztwo zawodowe osób niepełnosprawnych
Metodyka planowania kariery zawodowej
Style pracy doradczej i zarządzanie zmianą
Rola UE a działania na rzecz zwiększania
zatrudnienia
Studenckie warsztaty prasowe.
Organizacja zajęć
Program studiów obejmuje 350 godz. zajęć dydaktycznych, 3 semestry
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty
Aleksander Gudzowaty – polski biznesmen, jeden z najbogatszych
Polaków – WSH, spotkanie z cyklu Business Class.
Pomimo deregulacji zawodu gorąco wszystkim polecam studia podyplomowe
z zakresu doradztwa zawodowego, ponieważ jest to
okazja do spotkania z ludźmi, którzy są specjalistami
w tej dziedzinie, mogą przekazać wiele cennych informacji praktycznych, z życia
zawodowego wziętych oraz
poznać ludzi o podobnych
zainteresowaniach.
Dla osób, które już pracują w zawodzie, to okazja do wymiany doświadczeń oraz
poszerzenia i usystematyzowania posiadanej wiedzy.
Krzysztof Skomra
doradca zawodowy, pośrednik pracy
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Studenci WSH zrzeszeni w Kołach Naukowych – siedziba Sądu
Najwyższego.
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Wzbogacisz wiedzę na temat warsztatu pracy
pedagoga, dzięki przedmiotom pedagogicznopsychologicznym, obejmującym szeroko rozumianą
problematykę edukacji małego dziecka
Wykładowcy to specjaliści i praktycy w swoich dziedzinach.
Podczas obowiązkowych praktyk wykorzystasz zdobytą wiedzę teoretyczną oraz poznasz tajniki pracy
w przedszkolu i klasach I-III.
Studenci pedagogiki organizują zabawy choinkowe dla dzieci
z domów dziecka, podczas studiów angażują się w liczne akcje
charytatywne.
Podczas studiów
Przygotujesz się do pracy w charakterze nauczyciela
edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Zdobędziesz ogólną wiedzę z zakresu wykonywania
zawodu nauczyciela
Posiądziesz wiedzę w obszarze psychologiczno-pedagogicznym
Dowiesz się, jakie narzędzia dydaktyczne są niezbędne w zawodzie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Nauczysz się diagnozować potrzeby dziecka i rozwijać
jego zainteresowania
Dowiesz się jak najlepiej dobierać odpowiednie metody pracy
Udoskonalisz swój własny warsztat pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Zdobytą wiedzę będziesz mógł przełożyć na praktykę
podczas obowiązkowych praktyk.
Program jest skierowany do
Osób posiadających przygotowanie pedagogiczne
Absolwentów kierunku pedagogika
Obecnych nauczycieli z różnych placówek edukacyjnych
Osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć
nowe kwalifikacje w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
Wolontariuszki WSH podczas akcji „Projektor”.
Po studiach
Zdobywasz kwalifikacje do nauczania w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
Zdobywasz dyplom uprawniający do prowadzenia
zajęć w placówkach publicznych i niepublicznych
Możesz ubiegać się o pracę w świetlicach, ośrodkach
opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach
dziecka, placówkach kulturalno-oświatowych oraz
w klasach I-III
Jesteś praktycznie przygotowany do pracy dydaktycznej z dziećmi i potrafisz poruszać się po rynku edukacyjnym, włącznie z otworzeniem własnej działalności
Potrafisz przygotować własne materiały dydaktyczne
dostosowane do założeń programowych
Dysponujesz wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi w zakresie diagnozowania, planowania, organizowania, realizowania i ewaluacji procesu
dydaktyczno - wychowawczego na etapie edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Podstawy psychologii
Psychologia rozwojowa
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Psychologia rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Planowanie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Pedagogika dziecka ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
Etyka zawodu nauczyciela
Komunikacja interpersonalna
Współczesne koncepcje edukacji małego dziecka
Metodyka edukacji językowej
Metodyki edukacji: polonistycznej, matematycznej,
muzycznej, plastycznej
Dydaktyka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Podstawy prawne i organizacyjne oświaty
Praktyki pedagogiczne
Studenci kierunków pedagogicznych odbywają obowiązkowe praktyki
zawodowe.
Organizacja zajęć
Program studiów obejmuje 400 godz. zajęć dydaktycznych, 150 godz. praktyk, 3 semestry
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty metodyczne
Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej.
Studia podyplomowe dają możliwość uzupełnienia
swojej wiedzy i zdobycia nowych kwalifikacji.
Zdecydowałam się na
studia na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, ponieważ są mi one
potrzebne w pracy, a jednocześnie stanowią uzupełnienie wiedzy kierunkowej, którą zdobyłam wcześniej.
Wykładowcy podchodzą
poważnie do studentów i starają się im pomagać w każdej sytuacji, co jest bardzo ważne dla osób aktywnych zawodowo.
Martyna Chełmińska
słuchaczka studiów podyplomowych
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Edukacja w zakresie
wiedzy o społeczeństwie
(studia kwalifikacyjne)
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Studiujesz na kierunku, którego ukończenie pozwoli
Ci zdobyć nowe kwalifikacje
Szkolisz się pod okiem doświadczonych pedagogów
i metodyków
Poznajesz innych uczestników studiów, z którymi
masz okazję do wymiany doświadczeń zawodowych
Podczas praktyk ćwiczysz zdobytą na studiach wiedzę.
Podczas studiów
Przygotowujesz się do prowadzenia przedmiotu Wiedza o społeczeństwie
Zdobywasz nowe kwalifikacje
Zapoznajesz się z tematyką nauk społecznych, politycznych i historycznych
Wypracowujesz umiejętność analizy problemów politycznych i aktualnej sytuacji w Polsce i na świecie
Nabywasz umiejętność przekładania teorii polityczno-społecznych na praktykę szkolną
Zdobywasz odpowiednie przygotowanie metodyczne
do prowadzenia zajęć w zakresie Wiedzy o społeczeństwie
Rozwijasz umiejętności samokształcenia i samorozwoju przy wykorzystaniu dostępnych źródeł.
gen. Roman Polko podczas inauguracji roku akademickiego.
Po studiach
Piotr Ikonowicz w WSH O wykluczeniach społecznych w ramach
cyklu Wykłady Otwarte.
Program jest skierowany do
Nauczycieli wszystkich typów szkół, szczególnie nauczycieli historii, geografii, etyki
Osób posiadających przygotowanie pedagogiczne
Pedagogów, politologów, filozofów, socjologów
Wszystkich, którzy chcą doskonalić się zawodowo
i zdobyć nowe kwalifikacje, umożliwiające nauczanie
nowego przedmiotu.
Posiadasz odpowiednie przygotowanie pedagogiczne
Posiadasz kwalifikacje do nauczania Wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach szkół zgodnie
z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r.
w sprawie standardów kształcenia nauczycieli.
Potrafisz sprawnie posługiwać się metodami aktywizującymi
Potrafisz planować proces dydaktyczny
Znasz sposoby ewaluacji uczniów
Wiesz jak najlepiej przygotować uczniów do egzaminu maturalnego
Potrafisz przygotowywać programy i materiały dydaktyczne.
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym
świecie
Wprowadzenie do teorii polityki
Prawo i instytucje europejskie
Partie i systemy partyjne
Problemy współczesnego świata
Polityczne i gospodarcze stosunki
międzynarodowe
Dydaktyka przedmiotowa
Współczesna myśl polityczna
Prawa człowieka
Ustrój polityczny RP
Wprowadzenie do prawa konstytucyjnego
Psychologia w szkole
Stosunki etniczne w Polsce
Samorząd terytorialny w Polsce
Rola kultury i mediów w kształtowaniu
współczesnego społeczeństwa
Azmi Al-Daqqa, ambasador Palestyny w WSH.
Organizacja zajęć
Program studiów obejmuje 400 godz. zajęć dydaktycznych, 150 godz. praktyk
Studia trwają 3 semestry
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
Forma zajęć: wykłady specjalistyczne, ćwiczenia,
konwersatoria, warsztaty
WSH jest organizatorem wielu debat społecznych, m. in. z udziałem
przedstawicieli Policji.
WSH to profesjonalna Uczelnia z odpowiednią bazą
i nastawieniem na człowieka. Dla nas wykładowców
ważne jest, aby słuchacze
studiów
podyplomowych
byli zadowoleni z zajęć i wynieśli z nich jak najwięcej informacji, przydatnych w codziennej pracy zawodowej.
Naszym celem jest, by
absolwent po zakończeniu
studiów potrafił odnaleźć się
na szybko zmieniającym się
rynku pracy i umiał wykorzystać zdobytą w trakcie nauki wiedzę w obliczu realnych dylematów, napotykanych
w działaniu.
Paweł Wojasiewicz
adwokat, specjalista w zakresie prawa gospodarczego
i cywilnego, prowadzący zajęcia w WSH
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Ekonomia w szkole
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Zdobędziesz nie tylko wiedzę w zakresie dydaktycznym, ale także ekonomicznym, przydatną w różnych
aspektach życiowych
Przeszkolisz się pod okiem praktyków – doświadczonych dydaktyków i ekonomistów.
Podczas studiów
Przygotowujesz się do nauczania przedmiotu Ekonomia w praktyce
Zdobywasz wiedzę pozwalającą rozumieć procesy
finansowe w Polsce i na świecie
Dowiesz się i przećwiczysz tworzenie własnej firmy
Poznasz sposoby wykorzystywania wiedzy z zakresu
marketingu i zarządzania
Poznasz ciekawe metody nauczania, przydatne podczas praktyki pedagogicznej
Przećwiczysz umiejętność autoprezentacji i wystąpień publicznych
Zdobędziesz wiedzę na temat podstawowych aspektów prawnych z zakresu tworzenia firmy
Podczas zajęć warsztatowych przećwiczysz umiejętność radzenia sobie ze stresem
Janusz Onyszkiewicz w ramach cyklu Wykłady Otwarte.
Program jest skierowany do
Nauczycieli przedmiotu „Ekonomia w praktyce”
Osób posiadających przygotowanie pedagogiczne
Wszystkich zainteresowanych zagadnieniami ekonomicznymi
Samorząd Studentów organizuje wiele ciekawych warsztatów
otwartych, na zdjęciu - studenci podczas Kursu Liderów
zorganizowanego w WSH, 2011.
Józef Oleksy, wykładowca WSH.
Po studiach
Jesteś przygotowany do pracy w charakterze nauczyciela przedmiotu „Ekonomia w praktyce”
Wiesz jak stworzyć biznes plan
Rozumiesz mechanizmy rządzące gospodarką i rolę
marketingu w firmie
Potrafisz przygotować różnego rodzaju materiały reklamowe
Nabywasz umiejętność sprawnej analizy rynku i stajesz się atrakcyjnym pracownikiem, ukierunkowanym
na powiększanie kapitału szkoły lub firmy
Posiadasz przygotowanie z zakresu zarządzania,
przydatne również w zarządzaniu projektami realizowanymi w klasie.
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Firma i reklama
Moja firma – moja przyszłość (od pomysłu do
biznesplanu)
Zarządzanie projektami
Zarządzanie firmą
Organizacja firmy symulacyjnej
Dydaktyka
Prowadzenie symulacyjnych gier ekonomicznych
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Technologie informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Podstawy rachunkowości zarządczej
Podstawy prawa dla przedsiębiorcy
Funkcjonowanie firmy na rynku Unii Europejskiej
Podstawy gospodarki globalnej
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
Ambasador Japonii w ramach cyklu Wykłady Międzynarodowe.
Na co dzień współpracuję z wieloma ludźmi i zarządzam nimi. Studia pozwoliły
mi usystematyzować wiedzę oraz rozwinąć umiejętności zarządcze. Poznałam
też świetnych ludzi, z którymi mogłam wymienić się
doświadczeniem.
W Uczelni panuje dobra
atmosfera, sprzyjając zacieśnianiu więzi między słuchaczami i wykładowcami.
Marlena Kupisz
absolwentka studiów podyplomowych
Warsztaty aktorskie z Anną Muchą w WSH – festiwal „Kameralne
Lato.”
Organizacja zajęć
Program studiów obejmuje 186 godz. zajęć dydaktycznych
Studia trwają 2 semestry
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
Forma zajęć: wykłady, warsztaty, konwersatoria, ćwiczenia.
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Eksploatacja i zarządzanie
portami lotniczymi
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Kierownikiem studiów jest dr płk Edmund Klich –
pułkownik rez. Wojska Polskiego, doktor nauk wojskowych, w latach 2006-2012 szef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych
Program współtworzony przez specjalistów z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie
Zajęcia prowadzone przez doświadczonych specjalistów z zakresu lotnictwa.
Przy Uczelni działa Legia Akademicka, której działalność jest ściśle
powiązana z kierunkami kształcenia prowadzonymi w WSH.
Program jest skierowany do
Osób zatrudnionych w transporcie lotniczym
Osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i nabyć
wiedzę z zakresu zarządzania w obszarze lotnictwa
Osób zainteresowanych organizacją pracy w portach
i terminalach lotniczych
Osób, które chcą znaleźć pracę w portach lotniczych.
prof. Marek Żylicz, wykładowca WSH.
Podczas studiów
Przygotowujesz się do profesjonalnego zarządzania i
administrowania portami lotniczymi
Zdobywasz wiedzę w zakresie podstawowych pojęć
dotyczących lotnictwa cywilnego
Poznajesz klasyfikację lotnisk
Zdobywasz wiedzę o prawnych podstawach zarządzania portami lotniczymi
Zapoznajesz się z nawigacją lotniczą
Zdobywasz wiedzę w zakresie naziemnych urządzeń
lotniskowych i radiolokacyjnych
Zapoznasz się z polityką transportu lotniczego
Analizujesz ryzyko w obsłudze ruchu lotniczego.
Bogdan Klich, Wykład Otwarty w WSH.
Po studiach
Możesz ubiegać się o zatrudnienie w rozwijającej się
branży lotniczej
Posiadasz wiedzę niezbędną do pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem portami lotniczymi
Znasz zasady funkcjonowania lotnisk oraz podstawowe i aktualne problemy infrastruktury lotniskowej
i zarządzania nią.
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Lotnictwo cywilne. Klasyfikacja lotnisk. Drogi lotnicze i infrastruktura.
Prawo lotnicze krajowe i międzynarodowe
Funkcje i zadania portu lotniczego
Ogólne zasady budowy i eksploatacji lotnisk
Podstawowe wiadomości z zakresu nawigacji
lotniczej
Naziemne urządzenia lotniskowe
Systemy podejścia do lądowania
Urządzenia radiolokacyjne
Systemy świetlne lotnisk
Podstawy meteorologii lotniczej
Operacje w porcie lotniczym
Podstawy budowy i eksploatacji statków powietrznych
Eksploatacja lotnisk i naziemna obsługa statków
powietrznych
Aerodynamika i mechanika lotu
Oddziaływanie lotniska na środowisko naturalne
Bezpieczeństwo portu lotniczego
Certyfikacja i systemy zarządzania jakością
w portach lotniczych
Polityka transportu lotniczego
Analiza ryzyka w obsłudze ruchu lotniczego
Antoni Macierewicz, Wykład Otwarty w WSH.
Organizacja zajęć
Program studiów obejmuje 180 godz. zajęć dydaktycznych, 2 semestry.
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty
W przerwach studenci korzystają z Cafe Gallery.
Eksploatacja i zarządzanie portami lotniczymi to kierunek dobrze przygotowany
do kształcenia kadry zarządzającej portem lotniczym,
a także dla osób, które chcą
podwyższyć swoje kwalifikacje i doskonalić swoje umiejętności w zakresie operacji
statków powietrznych i operacji naziemnych, a także
operacji terminalowych w
porcie lotniczym.
Są to studia wymagające
zdobycia bardzo specjalistycznej wiedzy, ale trafny dobór wysokokwalifikowanej
kadry i dobra atmosfera w uczelni jest gwarancją zdobycia
wiedzy w obszarze infrastruktury podstawowych operacji
portu lotniczego.
Płk. Pil. Dr hab. Inż. Janusz Ziółkowski
wykładowca WSH
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Grafika komputerowa
i multimedialna
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Grafika komputerowa i multimedialna są działami
informatyki niezbędnymi w dzisiejszym świecie do
tworzenia materiałów, które są przeznaczone do drukowania lub prezentacji wizualnych
Wykładowcy posiadają doświadczenie praktyczne
i artystyczne w zakresie prowadzonych przez siebie
przedmiotów
Zdobywasz i doskonalisz umiejętności niezbędne
w działach zajmujących się marketingiem
Nabywasz umiejętności, które przydadzą się przy
tworzeniu stron internetowych
Nauczyciele będą mogli przećwiczyć obsługę programów graficznych, dzięki czemu będą mogli urozmaicić zajęcia w szkole
Kształcisz się na kierunku, który rozwija się dynamicznie i staje się pożądany w różnego rodzaju firmach.
Podczas studiów
Zdobywasz wiedzę na temat tworzenia materiałów,
przeznaczonych do druku oraz prezentacji wizualnych
Dowiesz się jak wykorzystać zdjęcia, ilustracje zdigitalizowane za pomocą skanera, aparatu cyfrowego
czy kamery do tworzenia wizualizacji
Poznajesz modelowanie grafiki 3D
Ćwiczysz obsługę programów graficznych
Poznajesz różne zastosowania grafiki, rodzaje mediów i obszary ich wykorzystania
Zapoznajesz się z technikami animacji, montażu cyfrowego
Ćwiczysz wykorzystanie swoich umiejętności przy
tworzeniu stron internetowych.
Pracownie komputerowe wyposażone są w nowoczesny sprzęt.
Po studiach
WSH jest partnerem radomskich spotkań z branży internetowej,
Radom IT.
Program jest skierowany do
Osób zajmujących się projektowaniem witryn internetowych
Osób pracujących w reklamie
Osób zainteresowanych generowaniem grafiki dla
aplikacji, filmu oraz gier komputerowych
Nauczycieli
Jesteś przygotowany do twórczego rozwijania zastosowań narzędzi i grafiki komputerowej na potrzeby
Internetu i multimediów
Możesz ubiegać się o zatrudnienie w obszarze środków masowego przekazu, np. w telewizji, agencjach
reklamowych, w studiach graficznych, w wydawnictwach, w firmach produkujących witryny internetowe,
w szkołach, w działach promocji, w urzędach państwowych, w pracowniach architektonicznych
Posiadasz wiedzę i umiejętności integrowania tekstu, dźwięku, grafiki, animacji oraz sekwencji wideo
w firmach zajmujących się tworzeniem gier komputerowych, biurach projektowych i ośrodkach badawczorozwojowych.
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Środowisko pracy grafików
Zasady projektowania graficznego i typografii
Grafika wektorowa
Przygotowanie do druku
Podstawy grafiki rastrowej
Przetwarzanie fotografii cyfrowej Photoshop, Mac
Grafika animacyjna w technice Flash
Obróbka plików filmowych (montaż, udźwiękowienie, produkcja DVD) (Mac)
9. Projektowanie stron WWW
10. Podstawy grafiki 3D
Marek Jurek w WSH w ramach cyklu Wykłady Otwarte.
Bazę aparaturową i laboratoryjną stanowią urządzenia znanych firm.
Organizacja zajęć
Program studiów obejmuje 200 godz. zajęć dydaktycznych, 2 semestry.
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty
Obecnie pracuję jako grafik. Zachęcam do podjęcia studiów podyplomowych w WSH,
które dają m. in. możliwość
rozwoju w dziedzinie informatyki i grafiki multimedialnej,
szansę zdobycia wiedzy od
doświadczonych wykładowców i pracy na dobrej jakości
sprzęcie, fachową i praktyczną wiedzę oraz kompleksowe
podejście do omawianego
zagadnienia i co być może
najważniejsze kontakty zawodowe, z osobami z różnych
profesji, które są tak istotne w późniejszej pracy.
Dorota Ziółko-Romanowska
absolwentka studiów podyplomowych WSH
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Warsztaty z fotografii cyfrowej organizowane przez WSH
w nowoczesnej pracowni komputerowej.
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Handel i zarządzanie
sprzedażą
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Profesjonalna kadra specjalistów z zakresu zarządzania
Przewaga zajęć warsztatowych z praktykami
Program konsultowany zarówno z praktykami, jak
i teoretykami z zakresu zarządzania
Zdobywasz wiedzę, która pozwala usprawnić proces
zarządzania oraz poznajesz ludzi o podobnych doświadczeniach i zainteresowaniach.
Dr Richard Mbewe, Debata ekspercka w WSH Czy nasze pieniądze
są bezpieczne?
Program jest skierowany do
Menedżerów sprzedaży
Dyrektorów handlowych
Opiekunów klienta
Przedstawicieli handlowych
Specjalistów ds. sprzedaży
Pracowników działów marketingu
Osób zajmujących się tworzeniem i realizacją strategii
sprzedaży
Team liderów
Wszystkich tych, którzy chcą poznać współczesne
techniki sprzedaży oraz metody zarządzania w handlu.
Debata ekspercka Kryzys finansowy - czy nasze pieniądze są bezpieczne?
Podczas studiów
Poznajesz nowoczesne techniki sprzedaży
Przetrenujesz mechanizmy zarządzania relacjami
z klientem
Zapoznasz się z metodami i podejściami sprzedaży
w ramach różnych branż
Przygotowujesz się do roli menedżera sprzedaży
Zdobędziesz wiedzę o nowych instrumentach marketingu
Poszerzysz wiedzę z zakresu zarządzania funkcją
handlową przedsiębiorstw.
Debata liderów list wyborczych, kandydatów do Parlamentu RP,
WSH, wrzesień 2011 r. Na zdjęciu m. in. Marek Suski (PiS), Armand
Ryfiński (Ruch Palikota), Ewa Kopacz (PO).
Po studiach
Jesteś przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach handlowych i usługowych
Znasz nowoczesne techniki sprzedaży na rynku krajowym i międzynarodowym
Posiadasz wiedzę z zakresu rekrutacji pracowników
Potrafisz przeprowadzać analizę potrzeb klienta oraz
prowadzić badania rynkowe
Możesz ubiegać się o takie stanowiska jak: dyrektor
działu sprzedaży, key account manager, kierownik
zespołu sprzedaży, kierownik salonu, manager regionalny w firmach międzynarodowych i krajowych.
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Handel w gospodarce narodowej
Strategie lokalizacji działalności handlowej
Współczesne instrumenty marketingu
Analiza potrzeb klienta
Badania rynkowe
Aspekty prawne realizacji sprzedaży
Zarządzanie strategiczne sprzedażą
Strategie sprzedaży – tworzenie i realizacja
Wprowadzanie produktów na rynek
Zarządzanie zespołami handlowymi
Rekrutacja służb sprzedaży
Przywództwo i menedżer sprzedaży – warsztaty
psychologiczne
13. Plan sprzedaży
14. Finanse w sprzedaży oraz analiza wykonalności
Prof. Grzegorz Kołodko – polski polityk, ekonomista, były wicepremier
i minister finansów – wykład inauguracyjny podczas rozpoczęcia roku
akademickiego w WSH, październik 2011.
Studia podyplomowe w WSH pozwoliły mi na poszerzenie posiadanej przeze
mnie wiedzy i wykorzystanie
jej w 100% w mojej pracy.
Profesjonalnie przygotowana kadra, tematyka zajęć
i sposób ich prowadzenia
nie budzą żadnych zastrzeżeń, mogę śmiało przyznać,
że studiowanie w WSH to
dobra inwestycja w rozwój
w samego siebie.
Andrzej Pająk,
absolwent studiów podyplomowych WSH,
dyrektor centrum handlowego
Abdesselam Alem, ambasador Maroka w ramach cyklu Wykłady
Międzynarodowe.
Organizacja zajęć
Program studiów obejmuje 200 godz. zajęć dydaktycznych, 2 semestry
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty.
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Kataster i wycena
nieruchomości
(studia kwalifikacyjne)
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Stwarza możliwość zdobycia uporządkowanej i pełnej wiedzy.
Zdobywasz wiedzę o charakterze prawnym, technicznym, ekonomicznym
Przygotowujesz się do uzyskania uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego
Program przewiduje pełną realizację minimum programowego ustalonego dla tego typu studiów przez
Ministra Infrastruktury, uzupełnionego o najnowsze
zagadnienia z tego zakresu
Możliwość studiowania równolegle na dwóch specjalnościach (Zarządzanie nieruchomościami lub Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami) – zintegrowane plany i harmonogramy studiów
Treści kształcenia konsultowane z organizacjami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych
Zajęcia prowadzone przez doświadczonych rzeczoznawców majątkowych.
Podczas studiów
Przygotujesz się do egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną
Przygotujesz się teoretycznie do obowiązkowej praktyki zawodowej
Poznasz sposoby wykonywania czynności związanych z wyceną nieruchomości
Zdobędziesz wiedzę z zakresu gospodarowania nieruchomościami, rynku nieruchomości, regulacji prawnych
Przećwiczysz opracowanie operatów szacunkowych
Zapoznasz się z metodami i technikami wyceny właściwej dla różnego rodzaju nieruchomości, gruntów
leśnych czy rolnych
Nabędziesz praktyczną umiejętność stosowania narzędzi niezbędnych w pracy rzeczoznawcy majątkowego.
Studenci WSH zrzeszeni w Kołach Naukowych
– siedziba Sądu Najwyższego
Program jest skierowany do
Osób posiadających tytuł magistra (warunek konieczny)
Osób, które w przyszłości chcą ubiegać się o licencję
rzeczoznawcy majątkowego
Pracowników instytucji samorządowych
Pracowników administracji i spółdzielni mieszkaniowych
Pracowników banków
Konsultantów, doradców inwestycyjnych, pragnących pogłębić swoją wiedzę w dziedzinie wyceny
nieruchomościami
Osób, które już pracują na rynku nieruchomości, chcą
poszerzać wiedzę i zdobyć nowe kwalifikacje.
Po studiach
Możesz przystąpić do praktyki zawodowej
Po praktyce możesz przystąpić do egzaminu państwowego i ubiegać się o licencję rzeczoznawcy majątkowego
Jesteś przygotowany do wykonywania różnego rodzaju wyceny, m. in. wyceny dla potrzeb rachunkowości, wyceny na potrzeby podejmowania decyzji
inwestycyjnych
Możesz podjąć się prowadzenia własnej działalności
jako rzeczoznawca majątkowy
Możesz podjąć pracę w bankach, urzędach skarbowych, szkołach, samorządach lokalnych, administracji centralnej, przedsiębiorstwach zagranicznych inwestujących w nieruchomości w Polsce
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Stosunki cywilno-prawne
Własność i inne prawa rzeczowe
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
Podstawowe informacje z zakresu ochrony danych
osobowych
Zamówienia publiczne
Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców
Podstawy ekonomii
Rynek nieruchomości
Wartość jako kategoria obiektywna i subiektywna
Elementy finansów i bankowości
Elementy rachunkowości
Podstawy budownictwa
Metody masowej wyceny
Podstawowe wiadomości z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego
Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości
w Polsce
Wycena ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązaniowych
Dr Richard Mbewe, debata ekspercka w WSH
„Czy nasze pieniądze są bezpieczne?”
Organizacja zajęć
Studia trwają 2 semestry. 288 godz. zajęć dydaktycznych
Forma zajęć: wykłady specjalistyczne, konwersatoria, ćwiczenia, projekty, warsztaty, zajęcia w terenie
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
Prezydent RP, Lech Kaczyński w WSH
prelekcja nt. Obywatele i państwo w ramach cyklu Wykłady Otwarte.
Jestem związany z branżą nieruchomości od dłuższego czasu i posiadam w tym zakresie dużą wiedzę.
Uczelnia umożliwiła mi odbycie dwóch
kierunków studiów podyplomowych w ciągu
jednego roku akademickiego.
Studia podyplomowe
pozwalają mi spełnić wymogi formalne niezbędne do uzyskania licencji
zarządcy nieruchomości
oraz rzeczoznawcy majątkowego.
Andrzej Paśniewski,
absolwent studiów podyplomowych
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Logistyka łańcucha
dostaw
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Profesjonalna kadra wykładowców
Przygotowujesz się do pracy w obszarze logistyki
i zarządzania łańcuchem dostaw, należących do kluczowych czynników budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz poprawy ich rentowności
i wartości.
Zapoznasz się z teorią i praktyką logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, przyczynami dynamicznego
rozwoju logistyki i zarządzania, trendami rozwojowymi oraz technikami i narzędziami stosowanymi w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw.
Podczas studiów
Zapoznajesz się ze specyfiką gospodarki i logistyki
globalnej
Poznajesz przyczyny dynamicznego rozwoju logistyki
Zdobywasz wiedzę z zakresu międzynarodowego
łańcucha dostaw
Analizujesz systemy logistyczne na przykładzie wybranych przedsiębiorstw
Porównujesz powiązania pomiędzy logistyką i zarządzaniem łańcuchem dostaw a zarządzaniem strategicznym, marketingiem, finansami i rachunkowością
Zdobywasz wiedzę z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku europejskim oraz polityki regionalnej UE.
Anil Wadhwa, ambasador Indii w ramach cyklu Wykłady
Międzynarodowe.
Program jest skierowany do
Menedżerów logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw
Pracowników firm produkcyjnych, handlowych i usługowych
Analityków
Koordynatorów
Specjalistów w dziedzinie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw
Kadry zarządzającej w polskich i międzynarodowych
przedsiębiorstwach
Menedżerów wszystkich sektorów gospodarczych
Osób prowadzących własną działalność gospodarczą
Osób, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności.
Viktar Gaisenak, Ambasador Republiki Białorusi podczas prelekcji
w WSH w ramach cyklu Wykłady Międzynarodowe.
Po studiach
Możesz ubiegać się o zatrudnienie w dynamicznie
rozwijającej się branży logistycznej
Jesteś przygotowany z zakresu magazynowania,
składowania, transportu drogowego, kolejowego, powietrznego, morskiego, wodami śródlądowymi
Posiadasz wiedzę w zakresie takich usług jak: zarządzanie zapasami, konfekcjonowanie, elektroniczna
identyfikacja towaru
Możesz ubiegać się o stanowiska takie jak: operatorzy logistyczni, projektanci infrastruktury logistycznej,
menedżerowie ds. logistycznych, dyrektorzy łańcucha dostaw, planiści.
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Gospodarka światowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Marketing międzynarodowy
Integracja europejska
Polityka regionalna UE
Fundusze strukturalne
Funkcjonowanie przedsiębiorstw w UE
Polityka gospodarcza UE i Partnerstwo Wschodnie
Rynki kapitałowe
Podstawy zarządzania łańcuchem dostaw
Zapasy i składowanie w łańcuchu dostaw
Zakupy i logistyka zaopatrzenia
Logistyka dystrybucji
Logistyka międzynarodowa i globalna
Procesy prognozowania i planowania produkcji
Rachunek kosztów działań w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw
17. Logistyczna obsługa obrotów handlowych ze
wschodem
18. Rozwój polskiego i europejskiego rynku transportowego w świetle polityki Unii Europejskiej
Atmosfera na Uczelni sprzyja zawieraniu nowych kontaktów
zawodowych i wymiany doświadczeń.
Organizacja zajęć
Program studiów obejmuje 200 godz. zajęć dydaktycznych, 2 semestry
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty.
Ambasador Niemiec podczas wykładu pt. „Niemcy i Polska razem
w Europie”. (Wykład Otwarty).
Optymalny wzrost gospodarczy i sukces ekonomiczny jest ściśle połączony
z systemami transportowymi na całym świecie. Transport i logistyka od zarania
dziejów idą w parze, budując stabilne struktury wspierania prawidłowego rozwoju
danego kraju.
Branża logistyczna jest
jedną z najdynamiczniej
rozwijających się gałęzi
gospodarczych w Polsce.
Wciąż brakuje specjalistów posiadających odpowiednią
wiedzę i nabyte w procesie szkolenia umiejętności.
Wyższa Szkoła Handlowa stworzyła ofertę, która
wychodzi naprzeciw potrzebom tego rynku. Zakres proponowanego materiału jest obszerny, ale dzięki nowoczesnym metodom nauczania oraz doskonałej bazie
naukowo badawczej WSH, łatwo go będzie przyswoić.
Studia podyplomowe pozwalają na poznanie kierunków
i ogólnych tendencji oraz trendów w obszarze zgłębienia przedmiotowych zagadnień i zastosowania logistyki
we wszystkich podmiotach gospodarczych. To również
miejsce na skonfrontowanie i uzupełnienie swojej wiedzy oraz wymianę doświadczeń pomiędzy praktykami”.
Dr inż. pil. Radosław R. Okulski
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Logopedia
z emisją głosu
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych logopedów z różnych placówek oświatowych i służby
zdrowia oraz doświadczonych pracowników uczelni.
Kierunek objęty opieką przychodni pedagogicznopsychologicznej w Radomiu.
Doświadczeni wykładowcy z różnych ośrodków akademickich.
Wysoki poziom nauczania.
Podczas studiów
Zdobywasz nowe kwalifikacje do pracy w charakterze
logopedy
Zdobywasz wiedzę i narzędzia niezbędne do diagnozowania zaburzeń mowy oraz prowadzenia zajęć terapeutycznych
Dowiesz się jak udzielać porad rodzicom i nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dziecka
Ćwiczysz umiejętność korygowania wad mowy
u dzieci
Występ zespołu Sound’n’Grace podczas Dni Dialogu Kultur Świata.
Program jest skierowany do
Absolwentów kierunków nauczycielskich i pedagogicznych
Osób, które chcą zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy i instruktora emisji głosu w placówkach szkolnych i służbach zdrowia
Osób posiadających dobry słuch i nienaganną wymowę
Filologów, pedagogów i psychologów.
Finał radomskiego regionu Szlachetnej Paczki, WSH.
Jacek Rozenek, wykładowca WSH.
Po studiach
Posiadasz uprawnienia do pracy w zawodzie logopedy w przedszkolach, szkołach i ośrodkach dla dzieci
z wadami słuchu
Możesz podjąć pracę w poradniach psychologicznopedagogicznych, placówkach foniatrycznych i rehabilitacyjnych, szpitalach, sanatoriach oraz prywatnych
gabinetach logopedycznych
Jesteś przygotowany do prowadzenia zajęć z impostacji i emisji głosu z elementami rehabilitacji
Posiadasz interdyscyplinarną wiedzę z zakresu medycyny, lingwistyki i psychologii.
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Zagadnienia logopedyczne
Fonologia i fonetyka artykulacyjna
Podstawy pedagogiki specjalnej
Psychologia rozwojowa i wychowawcza
Rozwój mowy dziecka
Dyslalia
Profilaktyka logopedyczna
Terapia zaburzeń emocjonalnych
Metody badań logopedycznych
Diagnozowanie zaburzeń mowy
Emisja głosu
Komunikacja alternatywna
Elementy foniatrii i psychiatrii
Kultura języka i ortofonia języka polskiego
Oligofazja i zaburzenia mowy w złożonych
zespołach chorobowych
Warsztaty fotograficzne dla dzieci z domu dziecka przygotowane
przez studentów WSH.
Logopedia nie jest łatwym kierunkiem, ponieważ wymaga zdobycia wiedzy interdyscyplinarnej o bardzo
szerokim zakresie.
Jako polonista uważam,
że jest to bardzo przydatny
kierunek w mojej pracy zawodowej, poszerza wiedzę
i umiejętności kierunkowe.
Szczególnie cenne są
zajęcia praktyczne, będące
źródłem zadań i ćwiczeń,
mogących znaleźć zastosowanie podczas przyszłej praktyki.
Mateusz Farbiszewski
słuchacz studiów podyplomowych, polonista
Nagrody Kanclerza dla najlepszych studentów WSH.
Organizacja zajęć
Program studiów obejmuje 600 godz. zajęć dydaktycznych, 4 semestry.
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria
warsztaty.
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Negocjacje i mediacje
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Wybierasz kierunek przyszłości
Umiejętności negocjacyjne mogą przydać się na każdym etapie życia osobistego i zawodowego.
Zdobyte umiejętności i kwalifikacje są szansą na
nowy zawód i karierę w obszarze radzenia sobie
z konfliktami w różnych dziedzinach życia społecznego.
Podczas studiów
Zdobywasz wiedzę na temat mediacji i negocjacji
w Polsce
Poznajesz uwarunkowania psychologiczne powstawania konfliktów
Wypracowujesz umiejętność stosowania alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów
Rozwijasz umiejętność perswazji oraz skutecznego
zarządzania emocjami własnymi i otoczenia
Poszerzasz wiedzę na temat emocji i sposobów
radzenia sobie z nimi.
Marek Duda w WSH w ramach cyklu Wykłady Otwarte.
Program jest skierowany do
Menedżerów oraz pracowników sektora administracji
państwowej i samorządowej
Pracowników placówek edukacyjnych, opieki społecznej, sądownictwa
Działaczy związków zawodowych
Pracowników działów kadr i HR
Właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw
Absolwentów kierunków: prawo, psychologia, pedagogika, resocjalizacja, socjologia
Osób zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji i zdobyciem nowych umiejętności
Liderów i kierowników zespołów, specjalistów pragnących doskonalić umiejętności negocjacji z klientami
Osób planujących podjąć pracę w charakterze negocjatora i mediatora.
Jacek Rozenek, wykładowca WSH.
Po studiach
Potrafisz rozwiązywać konflikty
Jesteś przygotowany do pełnienia roli negocjatora
bądź mediatora
Posiadasz rozwinięte umiejętności interpersonalne
Znasz sposoby skutecznego porozumiewania się
Jesteś przygotowany do ubiegania się o stanowisko
mediatora w zakładach pracy, w kontaktach handlowych i międzynarodowych
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Konflikty, ich geneza i rodzaje
Zarządzanie i rozwiązywanie konfliktów
Metody perswazji i wywierania wpływu
Język w negocjacjach
Elementy i składowe procesu negocjacji
Efektywne strategie negocjacyjne
Analiza transakcyjna w negocjacjach
Negocjacje grupowe
Negocjacje handlowe
Negocjacje międzynarodowe
Zasady i rodzaje mediacji
Przebieg i etapy mediacji
Konstruowanie ugod mediacyjnych
Debata liderów list wyborczych, kandydatów do Parlamentu RP,
WSH, wrzesień 2011 r. Na zdjęciu m.in. Marek Suski (PiS), Armand
Ryfiński (Ruch Palikota), Ewa Kopacz (PO).
Organizacja zajęć
Program studiów obejmuje 180 godz. zajęć dydaktycznych, 2 semestry.
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty
Konferencja Między historią, a przyszłością − ponad kulturami
i granicami.
„Ta szkoła ma kontakt z rzeczywistością: dobre miejsce do spotkań z praktykami
i specjalistami, którzy nie tylko dużo wiedzą, ale potrafią
zainteresować i doradzić.
Jest gdzie usiąść – przestrzeń, nowoczesne sale,
ławki i zieleń na zewnątrz.
Zwraca uwagę doskonała organizacja i pomocny
w każdej sprawie personel.
Dużo interaktywnej dydaktyki, ciekawych ofert typu
educatio excta muros dla
środowiska biznesu, administracji i profesjonalistów.
Odwrotność marazmu i inercji z jakimi spotykałem się
w swojej karierze nauczyciela akademickiego, doradcy,
trenera i partnera w projektach.”
Dr Roman Wawrykowicz
specjalista w zakresie negocjacji w biznesie i przywództwa,
wykładowca WSH
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Debata ekspercka nt. Wydzielenie Warszawy z woj. mazowieckiego korzyści i zagrożenia dla Radomia - Radomski Salon Dyskusyjny WSH.
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Organizacja i zarządzanie
w administracji
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Uzupełnisz i rozwiniesz wiedzę oraz sprawności
praktyczne z zakresu zarządzania w administracji
publicznej.
Otrzymasz kompendium wiedzy, która w sposób
efektywny i świadomy pozwala zarządzać zasobami
ludzkimi
Standard nauczania zapewnia zdobycie wiedzy
i umiejętności niezbędnych do sprawnej realizacji zadań z zakresu różnych dziedzin życia społecznego
Przewaga zajęć praktycznych pozwoli na przećwiczenie stosowania kreatywnych rozwiązań.
Józef Oleksy, wykładowca WSH.
Program jest skierowany do
Kadry kierowniczej oraz pracowników administracji
publicznej
Radnych i liderów lokalnych społeczności
Osób planujących podjęcie w przyszłości pracy w administracji publicznej
Wszystkich zainteresowanych tą tematyką.
XX lat odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce, konferencja
naukowa w WSH, marzec 2010 r. (na zdjęciu wybitni administratywiści,
wykładowcy WSH - prof. Andrzej Piekara oraz prof. Jan Łukasiewicz).
Zbigniew Ziobro w WSH w ramach cyklu Wykłady Otwarte.
Podczas studiów
Zapoznasz się z aktualnymi uwarunkowaniami prawnymi z zakresu prawa gospodarczego i administracyjnego
Weźmiesz udział w zajęciach aktywizujących
Poznasz techniki zarządzania zasobami ludzkimi
Poznasz sposoby rozwijania organizacji
Przetrenujesz swoje umiejętności menedżerskie
Zdobędziesz wiedzę na temat systemu informacyjnodecyzyjnego organizacji oraz z zakresu zamówień
publicznych.
Po studiach
Jesteś przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach administracji publicznej
Posiadasz wiedzę i umiejętności w zakresie skutecznego zarządzania administracją publiczną
Potrafisz wdrażać system zarządzania w swojej firmie
Znasz nowoczesne techniki zarządzania zasobami
ludzkimi
Możesz sprawować funkcje kierownicze w obrębie
administracji publicznej
Posiadasz wiedzę z zakresu marketingu i zarządzania
Potrafisz posługiwać się wszelkimi dostępnymi narzędziami komunikacji
Posiadasz zdolność autoprezentacji i wystąpień publicznych
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Podstawy ustrojowe administracji publicznej
Postępowanie administracyjne
Prawo pracy
Prawo gospodarcze
Prawo finansowe Polski i Unii Europejskiej
Ustawa prawo zamówień publicznych
Prawo cywilne z umowami w administracji
Projekty UE w instytucjach administracji publicznejaspekty praktyczne
Organizacja i zarządzanie
Kierowanie zasobami ludzkimi
Rozwój organizacji
Komunikacja w organizacji
System informacyjno-decyzyjny organizacji
Warsztaty menedżerskie
Ryszard Kalisz w ramach cyklu Wykłady Otwarte.
Studia podyplomowe to forma kształcenia przeznaczona dla osób planujących ścieżkę rozwoju świadomie
i z uwzględnieniem uwarunkowań szybko zmieniającego się rynku pracy.
Jednym z ważniejszych
elementów jest zdobycie
praktycznych umiejętności
od osób, które mają bogate doświadczenie w danej
dziedzinie i teorię mogą
przełożyć na konkretne
przykłady z życia zawodowego.
Dr inż. T. Śmietanka, wykładowca WSH
burmistrz Miasta i Gminy Kozienice
Janusz Palikot w ramach cyklu Wykłady Otwarte.
Organizacja zajęć
Program studiów: 194 godz. zajęć dydaktycznych
Studia trwają 2 semestry
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Oligofrenopedagogika
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Nabędziesz kompetencje i uprawnienia do pracy
w szkołach specjalnych, ośrodkach specjalnych
z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
Zdobędziesz umiejętność podejmowania racjonalnych i skutecznych działań dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych w stosunku do dzieci
i młodzieży.
Podczas studiów
Zdobywasz wiedzę pozwalającą na podejmowanie
działań rewalidacyjnych
Przygotowujesz się do pracy z dziećmi i młodzieżą
z niepełnosprawnością umysłową
Ćwiczysz umiejętności praktyczne w zakresie pracy z dziećmi upośledzonymi na wszystkich etapach
kształcenia
Kształcisz zdolność podejmowania działalności
w środowisku rodzinnym i społecznym, w którym
funkcjonują osoby upośledzone umysłowo
Poznajesz nowatorskie metody w nauczaniu dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową.
WSH od wielu lat organizuje międzynarodową wystawę fotografii
niekonwencjonalnej Foto Odlot.
Po studiach
Jacek Rozenek, wykładowca WSH.
Program jest skierowany do
Osób posiadających przygotowanie pedagogiczne
(warunek konieczny), które chcą uzyskać kwalifikacje
do prowadzenia zajęć dydaktycznych, edukacyjnoterapeutycznych, rewalidacyjnych i wychowawczych
Czynnych zawodowo nauczycieli
Pedagogów
Psychologów
Zdobywasz uprawnienia do pracy w charakterze pedagoga specjalnego
Jesteś przygotowany do nauczania i terapii dzieci
z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego
Posiadasz rozwinięte umiejętności interpersonalne
Masz przygotowanie do pracy w szkołach specjalnych, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej
diagnozy i interwencji, ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkołach z oddziałami integracyjnymi
Możesz prowadzić zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Inauguracja roku akademickiego.
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Podstawy pedagogiki specjalnej
Diagnostyka psychopedagogiczna
Psychopedagogika rodziny
Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem
Dydaktyka specjalna
Diagnoza i terapia w pracy z dziećmi i młodzieżą
Podstawowe regulacje prawne wobec osób z niepełnosprawnością
Wczesna interwencja w usprawnianiu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
Metodyka wychowania w internacie
Aktywne metody nauczania w szkolnictwie specjalnym
Metodyka pracy z osobami o lekkiej niepełnosprawności
Metodyka pracy z osobami o głębszej niepełnosprawności
Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
Studenci pedagogiki organizują zabawy choinkowe dla dzieci
z domów dziecka, podczas studiów angażują się w liczne akcje
charytatywne.
Organizacja zajęć
Program studiów obejmuje 350 godz. zajęć dydaktycznych, 150 godz. praktyk, 3 semestry
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty.
Prezydent RP, Lech Kaczyński w WSH – prelekcja Obywatele
i państwo w ramach cyklu Wykłady Otwarte, 2009 r.
Pośród licznych propozycji edukacyjnych różnych
uczelni, wybór takiej, która wychodziłaby naprzeciw
studentom nie jest łatwy.
W WSH można odczuć
starania pracowników naukowych i administracyjnych o dobro słuchaczy- zawsze służą pomocą, radą,
a także odpowiedzą na każde pytanie.
Nieustanne podnoszenie jakości kształcenia oraz
uatrakcyjnianie procesu nauczania powodują, że chce
się zdobywać wiedzę bez końca.
Justyna Stafaniak- Boruch,
słuchaczka studiów podyplomowych
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Organizacja
i zarządzanie oświatą
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
W profesjonalny sposób podwyższasz swoje kwalfikacje
Szlifujesz posiadane umiejętności i zdobywasz nowe
potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania
szkołą lub placówką oświatową, szczególnie w zakresie komunikacji społecznej, kierowania zespołem
ludzkim, kierowania rozwojem szkoły, wspierania
rozwoju zawodowego nauczycieli.
Studentki WSH podczas realizacji jednego ze swoich projektów
edukacyjnych.
Podczas studiów
Zdobywasz nowe kwalifikacje menedżerskie w zakresie kierowania pracą placówek oświatowych
Zdobywasz umiejętności zarządzania personelem
Poznajesz zasady kreowania wizerunku placówki
edukacyjnej, zgodnie z obowiązującymi normami zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej
Zdobywasz wiedzę z zakresu wykorzystania funduszy i programów unijnych
Zapoznajesz się z technikami marketingowymi niezbędnymi do budowania wizerunku szkoły w środowisku lokalnym
Doskonalisz umiejętność promowania idei edukacji
przez całe życie w środowisku nauczycielskim.
Studenci WSH realizują wiele ciekawych projektów edukacyjnych,
m.in. zabawy choinkowe dla wychowanków domów dziecka.
Program jest skierowany do
Osób, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje w zakresie nowoczesnej organizacji i kierowania placówkami
oświatowymi
Obecnych pracowników oświaty
Osób przygotowujących się do objęcia stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych.
Studenci kierunku pedagogika z Prezydentem Radomia podczas
mikołajkowej akcji charytatywnej.
Po studiach
Uzyskujesz kwalifikacje do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły lub innych placówek oświatowo-wychowawczych.
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Prawo oświatowe i samorządowe
Podstawy prawa pracy
Doskonalenie i awans zawodowy nauczyciela
Zarządzanie finansami publicznymi
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością
kształcenia
Fundusze Unii Europejskiej w polskim systemie
edukacji
Wybrane problemy współczesnej edukacji
Organizacja i zarządzanie placówką edukacyjną
Trening umiejętności przywódczych
PR w szkole i oświacie
Narzędzia teleinformatyczne we współczesnej
szkole
Profilaktyka, wychowanie i opieka w placówce
edukacyjnej
Wolontariuszki WSH podczas akcji Projektor.
Przeglądając bogatą ofertę studiów podyplomowych
oferowanych przez różne
uczelnie trafiłam na stronę
Wyższej Szkoły Handlowej
i od razu wiedziałam, że to
będzie dobry wybór. Ciekawe przedmioty, darmowy
dostęp do Internetu (WiFi),
dobre warunki lokalowe
i usytuowanie uczelni, to
było to czego szukałam. Do
tego doszła kompetencja
i otwartość wykładowców
oraz miła atmosfera podczas zjazdów. Wszystko to pozwala mi każdemu gorąco
polecić studiowanie w WSH
Iwona Kacperczyk
absolwentka studiów podyplomowych WSH
Studenci WSH biorą udział w projektach społecznych skierowanych
do dzieci i młodzieży, często sami są inicjatorami licznych akcji, na
zdjęciu studentki podczas imprezy „Projektor – wolontariat studencki”.
Organizacja zajęć
Program studiów obejmuje 190 godz. zajęć dydaktycznych
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty.
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Zapoznasz się z problematyką pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
Zdobędziesz umiejętności niezbędne w pracy pośrednika nieruchomościami
Poznasz tajniki i charakter pracy pośrednika w obrocie nieruchomościami
Możliwość studiowania na drugim kierunku związanym z nieruchomościami ze zniżką
Przygotowujesz się do wykonywania nowego zawodu.
Sławomir Nowak, minister transportu, budownictwa i gospodarki
morskiej - WSH spotkanie z cyklu Wykłady Otwarte.
Program jest skierowany do
Osób, które chcą ubiegać się o licencję pośrednika
nieruchomości
Osób, które na co dzień pracują w branży związanej
z nieruchomościami, chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności
Osób, które chcą poznać ciekawych ludzi z branży
nieruchomości
Pracowników spółdzielni mieszkaniowych i firm zarządzających nieruchomościami
Podczas studiów
Zdobędziesz wiedzę i umiejętność jej praktycznego
zastosowania z zakresu prawa i ekonomii, niezbędnej do wykonywania zawodu pośrednika nieruchomościami
Zapoznasz się z zagadnieniami dotyczącymi rynku
nieruchomości
Dowiesz się jak funkcjonuje biuro obrotu nieruchomościami
Rozwiniesz umiejętności interpersonalne
Poznasz wybrane zagadnienia z zakresu budownictwa
Zapoznasz się z rynkiem nieruchomości.
Aleksander Aleksiejew, ambasador Federacji Rosyjskiej w WSH
w ramach cyklu Wykłady Międzynarodowe.
Po studiach
Jesteś przygotowany do pracy w charakterze pośrednika w obrocie nieruchomościami
Posiadasz wiedzę z zakresu ekonomii, regulacji
prawnych, podstaw budownictwa, gospodarki nieruchomościami
Znasz prawa rządzące rynkiem nieruchomości
Możesz ubiegać się o pracę w biurach lub agencjach
zajmujących się obrotem nieruchomości.
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Podstawy budownictwa
Proces inwestycyjny w budownictwie
Eksploatacja nieruchomości
Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
Procedury w obrocie nieruchomościami
Podatki i opłaty związane z nieruchomościami
Zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami
8. Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z instytucjami finansowymi i bankami
9. Notariusz w obrocie nieruchomościami
10. Doradztwo na rynku nieruchomości
11. Podstawy marketingu i psychologii
Sztuka argumentacji
12. Gospodarka przestrzenna
13. Źródła informacji o nieruchomościach
14. Podstawy prawa cywilnego
Debata kandydatów do Europarlamentu w WSH, 2007 r.
Przy wyborze kierowałem się opinią na temat uczelni,
ceną, a przede wszystkim
programem studiów i kadrą
wykładowców.
Dbałość o odpowiednią
jakość usług w stosunku
do atrakcyjnej ceny jest
bardzo ważnym atutem
uczelni. Nauka w małych
grupach pozwala na indywidualne podejście do słuchaczy i lepsze przekazanie wiedzy.”
Grzegorz Ślusarczyk,
absolwent studiów podyplomowych
Bogdan Klich podczas wykładu otwartego pn. „Bezpieczeństwo
w NATO i Unii Europejskiej”.
Organizacja zajęć
Program studiów obejmuje 216 godz. zajęć dydaktycznych, 2 semestry
Forma zajęć: wykłady specjalistyczne, ćwiczenia,
projekty, konwersatoria, warsztaty
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Pozyskiwanie funduszy
i rozliczanie projektów unijnych
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Popularny kierunek, umożliwiający zdobycie konkretnych umiejętności, niezbędnych we wszystkich branżach
Ćwiczysz umiejętności pisania wniosków pod okiem
praktyków
Poznajesz ludzi, z którymi możesz wymienić się doświadczeniami zawodowymi
Przewaga zajęć warsztatowych nad teoretycznymi.
Podczas studiów
Zdobywasz praktyczną i teoretyczną wiedzę w zakresie pozyskiwania środków unijnych
Dowiadujesz się jak zarządzać projektami współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej
Pozyskasz informacje o zastosowaniu środków unijnych w zadaniach w samorządach terytorialnych,
przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych
i innych organizacjach publicznych i prywatnych
Nabywasz umiejętność samodzielnego opracowywania wniosków aplikacyjnych
Zdobywasz wiedzę uwzględniającą aspekty techniczne, organizacyjne i prawne zarządzania projektem.
Debata kandydatów do Europarlamentu w WSH.
Po studiach
Leszek Miller o przyszłości Europy w ramach cyklu Wykłady Otwarte
w WSH.
Program jest skierowany do
Pracowników jednostek samorządu terytorialnego,
instytucji administracji rządowej, jednostek budżetowych i komunalnych
Właścicieli i menedżerów małych i średnich firm
Osób zajmujących się pozyskiwaniem funduszy lub
doradztwem unijnym
Pracowników organizacji pozarządowych
Absolwentów studiów wyższych wiążących swoją
przyszłość z pozyskiwaniem funduszy unijnych.
Potrafisz przygotować, monitorować i zarządzać projektami finansowymi z UE
Możesz ubiegać się o takie stanowiska jak: specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych, specjalista
ds. funduszy unijnych i dotacji, trener w zakresie rozliczania projektów unijnych, kierownik ds. inwestycji
i projektów unijnych czy przedstawiciel handlowy
Jesteś przygotowany do pracy w sferze B2B w ramach POIG 8.2 czy w zakresie PO
Potrafisz przygotowywać analizy i dokumentację
Jesteś przygotowany do zarządzania projektami finansowanymi z UE
Jesteś przygotowany do identyfikacji źródeł finansowania projektów rozwojowych za pośrednictwem
funduszy unijnych oraz wdrażania programów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw
finansowych na lata 2007-2013 oraz 2014-2020
Wiesz jak rozliczać projekty w aspekcie finansowym
i prawnym.
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej
Fundusze, programy i inicjatywy Unii Europejskiej
Wnioskowanie o fundusze i zasady finansowania
Zasady pisania projektów miękkich
Zasady pisania projektów twardych
Studium wykonalności
Procedura odwoławcza
Zamówienia publiczne wobec projektów unijnych
i pomoc publiczna
9. Zarządzanie, realizacja i monitorowanie projektu
10. System kontroli środków unijnych
11. Rozliczanie projektów unijnych
Zajęcia komputerowe są prowadzone w profesjonalnie
wyposażonych salach.
WSH każdego roku organizuje kilkadziesiąt imprez otwartych,
w ramach których odwiedza nas ok. 5000 gości.
Organizacja zajęć
Program studiów obejmuje 200 godz. zajęć dydaktycznych
Studia trwają 2 semestry
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
Forma zajęć: wykłady specjalistyczne, ćwiczenia,
konwersatoria.
Podniesienie kwalifikacji poprzez studia podyplomowe i zdobycie dyplomu to
jeszcze za mało, by przygotować dobry wniosek unijny.
Bardzo ważna jest praktyka,
którą nasi słuchacze zdobywają pod okiem doświadczonych wykładowców.
Zdecydowaną
zaletą
studiów jest przewaga zajęć
warsztatowych nad teoretycznymi. Dobra atmosfera
na uczelni sprzyja przyswajaniu wiedzy i nawiązywaniu cennych zawodowych doświadczeń.
Dr Artur Malinowski
wykładowca WSH
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Wystawa Życie jest piękne, zorganizowana przez WSH w galerii
plenerowej na radomskim deptaku.
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Prawo pracy i ubezpieczeń
społecznych, kadry i płace
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Wysoka jakość w atrakcyjnej cenie
Zajęcia warsztatowe w kameralnych grupach
Równoczesne zdobycie wiedzy z zakresu prawa pracy, jak i ubezpieczeń społecznych
Kadrę wykładowców stanowią zarówno teoretycy, jak
i praktycy
Podczas studiów
Zdobędziesz wiedzę, która usprawni działalność
organizacyjną firmy oraz przyczyni się do podniesienia efektywności pracy pracownika.
Zdobędziesz wiedzę na temat kształtowania indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy w sposób
sprzyjający budowaniu pożądanych więzi w zakładzie
pracy.
Zdobędziesz umiejętność zapobiegania konfliktom
w pracy, a w sytuacjach kryzysowych skutecznego
ich rozwiązywania.
Przećwiczysz ważniejsze programy wykorzystywane
w pracy zawodowej.
Dariusz Rosati w WSH w ramach cyklu Wykłady Otwarte.
Program jest skierowany do
Pracowników działów kadr
Działaczy związków zawodowych
Osób na co dzień stosujących prawo pracy lub zajmujących się ubezpieczeniami społecznymi
Osób pracujących w agencjach HR
Pracodawców różnego rodzaju firm, urzędów administracji państwowej i samorządowej, zakładów budżetowych i instytucji, którzy chcą podnieść kwalifikacje
swoich pracowników.
Samorząd Studentów organizuje wiele ciekawych warsztatów
otwartych, na zdjęciu - studenci podczas Kursu Liderów
zorganizowanego w WSH, 2011.
Uczelnia zapewnia nowoczesny system komunikacji ze studentami.
Po studiach
Jesteś przygotowany do pracy na stanowiskach takich jak: specjalista lub menedżer ds. zarządzania
kadrami, pracownik księgowości lub w działach HR
Jesteś przygotowany do obsługi kadr i płac
Masz rozwinięte umiejętności rozwiązywania problemów organizacyjnych i prawnych
Możesz podjąć pracę na samodzielnym stanowisku,
związanym z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi w sektorze prywatnym oraz publicznych
służbach zatrudnienia, np. urzędach administracji
państwowej i samorządowej.
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Źródła i zasady prawa pracy
Prawo pracy w Unii Europejskiej
Instytucje prawa cywilnego w prawie pracy
Dochodzenie roszczeń; pracodawca i pracownik
przed sądem pracy
Dokumentacja kadrowa
Czas pracy i urlopy
Płace
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
Związki zawodowe i układy zbiorowe pracy w prawie
polskim i UE
Konflikty i ich rozwiązywanie
Ochrona pracy
System ubezpieczeń społecznych w świetle obecnej
regulacji
Organy nadzoru państwowego i społecznego nad
przestrzeganiem przepisów o ochronie pracy
Podatki w systemie płac
Wybrane zagadnienia z psychologii pracy
Studenci WSH oddają krew podczas akcji zorganizowanej na terenie
uczelni.
Organizacja zajęć
Program studiów obejmuje 199 godz. zajęć dydaktycznych, 2 semestry
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
Forma zajęć: wykłady specjalistyczne, ćwiczenia,
konwersatoria, warsztaty
Jarosław Kaczyński w ramach cyklu Wykłady Otwarte.
„Kierunek Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
kadry i płace cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ jest to obszar wiedzy niezbędnej w każdej pracy
i przydatnej na wielu stanowiskach.
Szczególnym zainteresowaniem cieszą się zajęcia
z dokumentacji kadrowej,
czy programu Płatnik.
Istotne są też zajęcia teoretyczne, pokazujące, gdzie
należy szukać informacji,
które należy nieustannie aktualizować.”
Dr Agata Marchwińska, specjalistka z zakresu prawa,
wykładowca WSH
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Projektowanie, instalowanie
i eksploatacja sieci komputerowych
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Doskonalisz się w dziedzinie najdynamiczniej rozwijającej się, wykorzystywanej niemal we wszystkich
sferach naszego życia
Uczelnia dysponuje najnowocześniejszym zapleczem naukowym i dydaktycznych
Szkolisz się pod okiem praktyków, którzy kładą nacisk na zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi w zakresie
projektowania, instalowania i eksploatacji sieci komputerowych.
Nowoczesne pracownie komputerowe WSH.
Program jest skierowany do
Osób, które zajmują się instalowaniem i eksploatacją
sieci komputerowych
Osób zainteresowanych projektowaniem i instalowaniem sieci komputerowych
Osób, które chcą zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje.
Bazę aparaturową i laboratoryjną stanowią urządzenia znanych firm.
Podczas studiów
Zdobywasz przygotowanie w zakresie projektowania,
instalowania oraz eksploatowania sieci komputerowych
Poznajesz zasady funkcjonowania współczesnych
sieci komputerowych
Ćwiczysz samodzielne projektowanie sieci
Przygotowujesz się do ubiegania się o certyfikaty
instalatora i projektora sieci technologii 3M.
Bezpłatne warsztaty z fotografii cyfrowej organizowane przez WSH
w nowoczesnej pracowni komputerowej.
Po studiach
Jesteś specjalistą mogącym ubiegać się o zatrudnienie
w firmach, które zajmują się projektowaniem, instalowaniem i eksploatowaniem sieci komputerowych
Możesz ubiegać się o pracę jako projektant sieci
komputerowych, administrator systemów, konsultant
ds. wdrożeń systemów komputerowych, specjalista
ds. systemów informatycznych
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Geneza sieci komputerowych
Topologie sieci komputerowych
Otwarte modele sieci komputerowych
Media transmisyjne sieci
Protokoły komunikacyjne
Podstawy globalnej sieci Internet
Protokół TCP/IP – budowa, adresowanie,
transowanie
Protokoły Internetu i usługi internetowe
Wymogi dotyczące wydajności łączy
Narzędzia instalacyjne
Urządzenia pasywne i aktywne sieci
komputerowych
Systemy okablowania strukturalnego
Systemy okablowania poziomego i szkieletowego
Bezpieczeństwo instalowania okablowania sieci
komputerowych
Zasady projektowania sieci komputerowych
Pomiary i diagnostyka sieci komputerowych
Urządzenia i programy do diagnozowania
uszkodzeń i monitorowania ruchu w sieci
Zasady raportowania ruchu w sieci
WSH jest organizatorem licznych debat społecznych, także
z udziałem Policji.
Organizacja zajęć
Program studiów obejmuje 220 godz. zajęć dydaktycznych, 2 semestry
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty.
Piotr Duda w WSH w ramach cyklu Wykłady Otwarte.
„Świat informatyki wciąż
się zmienia, a słuchacze weryfikują, czy nasz program
odpowiada ich aktualnym
potrzebom i temu wychodzimy naprzeciw: informatyka w WSH oparta jest na
praktyce, nowoczesnych
komputerach i programach
renomowanych firm takich
jak Apple. Wszystko to ma
służyć wykształceniu profesjonalnej kadry.”
Mgr inż. Wojciech Popielarski
asystent na wydziale informatyki,
prowadzący zajęcia w WSH
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Przedsiębiorczość
dla nauczycieli
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Studiujesz na kierunku, którego ukończenie pozwoli
Ci zdobyć kwalifikacje do nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości
Szkolisz się pod okiem doświadczonych pedagogów
i metodyków
Poznajesz innych uczestników studiów, z którymi
masz okazję do wymiany doświadczeń zawodowych
Podczas praktyk ćwiczysz zdobytą na studiach wiedzę
Zdobywasz umiejętności pozwalające na otworzenie
własnej działalności gospodarczej.
Podczas studiów
Poszerzasz swoją wiedzę merytoryczną z zakresu
zasad rynku
Poszerzasz swoje umiejętności dydaktyczne
Podnosisz swój poziom wiedzy ekonomicznej, dzięki czemu możesz kreować postawy przedsiębiorcze
wśród młodzieży
Poznajesz nowoczesne trendy zarządzania zasobami ludzkimi
Zapoznajesz się z ekonomicznymi przyczynami
i skutkami bezrobocia
Zwiększasz swoje umiejętności analizy sytuacji ekonomicznej w kraju i na świecie oraz wpływu poszczególnych zjawisk społecznych na tę sytuację
Ćwiczysz umiejętności interpersonalne
Zapoznajesz się z najnowszymi zjawiskami w obrębie reklamy
Ćwiczysz umiejętność tworzenia biznesplanu.
WSH jest partnerem radomskich spotkań z branży internetowej
Radom IT.
Po studiach
Spotkanie w ramach Rady Pracodawców działającej przy WSH.
Program jest skierowany do
Nauczycieli, w szczególności pracujących w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania podstaw przedsiębiorczości
Osób posiadających przygotowanie pedagogiczne
Osób, które chcą podjąć pracę w szkołach w obrębie
omawianej tematyki
Wszystkich zainteresowanych tematyką przedsiębiorczości.
Masz kwalifikacje do nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości
Jesteś przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej
Potrafisz przygotować materiały dydaktyczne, dostosowane do założeń programowych i wykorzystać ciekawe metody aktywizujące oraz promujące postawy
przedsiębiorczości wśród uczniów
Możesz ubiegać się o pracę w gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych
Jesteś praktycznie przygotowany do pracy z młodzieżą
Posiadasz wysoką świadomość zachodzących
w społeczeństwach procesów gospodarczych.
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Prawno-organizacyjne podstawy oświaty
Zarządzanie karierą
Reklama i prawa konsumenta
Trening komunikacji interpersonalnej
Rynek – cechy i funkcje
Funkcjonowanie instytucji finansowych w Polsce
i na świecie
Podstawy bankowości
Podstawy makro- i mikroekonomii
Gospodarka krajowa i światowa
Przedsiębiorstwo i prowadzenie działalności
gospodarczej na własny rachunek
Rynek pracy. Bezrobocie i jego skutki
Wspomaganie procesu edukacji ekonomicznej
Biznes plan
Etyka działalności gospodarczej
Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
Praktyka zawodowa
Debata kandydatów do europarlamentu w WSH.
Jestem osobą ambitną, która pragnie nieustannie doskonalić swoje umiejętności
w oparciu o rzetelną i fachową wiedzę. W tym celu rozpoczęłam naukę w WSH.
Zdobyta wiedza, doświadczenie i umiejętności bardzo przydają mi się
w pracy zawodowej, a zdobyte na studiach podyplomowych kontakty ułatwiają
realizację
zamierzonych
celów.
Jolanta Gładysz
absolwentka studiów podyplomowych WSH
Piotr Gadzinowski, wykładowca WSH.
Organizacja zajęć
Program studiów obejmuje 350 godz. zajęć dydaktycznych
Studia trwają 3 semestry
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
Forma zajęć: wykłady specjalistyczne, ćwiczenia,
konwersatoria, warsztaty, projekty.
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Przygotowanie
pedagogiczne
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Studia nadają absolwentom kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych, jednostkach szkoleniowych oraz placówkach kształcenia kadr.
Pozwala uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych
Program studiów jest zgodny z wymaganiami określonymi w standardach kształcenia nauczycieli.
Debata ekspercka nt. Wydzielenie Warszawy z woj. mazowieckiego korzyści i zagrożenia dla Radomia - Radomski Salon Dyskusyjny WSH.
Podczas studiów
Zdobywasz przygotowanie do wykonywania zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Przygotowujesz się do pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich
Ćwiczysz umiejętności wystąpień publicznych
Teorię przekładasz na praktykę podczas obowiązkowych praktyk.
Studenci pedagogiki organizują zabawy choinkowe dla dzieci
z domów dziecka, podczas studiów angażują się w liczne akcje
charytatywne.
Studenci kierunku pedagogika odbywają nie tylko obowiązkowe
praktyki zawodowe. Praktyka pedagogiczna często jest ich pasją
(na zdjęciu grupa dzieci biorących udział w projekcie plastycznym,
Szczawnica).
Program jest skierowany do
Absolwentów różnych kierunków studiów, którzy chcą
uzyskać kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy
w szkole
Obecnych nauczycieli, którzy nie posiadają wystarczających kwalifikacji pedagogicznych
Psychologów
Socjologów
Pracowników socjalnych.
Po studiach
Zdobywasz kwalifikacje pozwalające
na pracę
w szkołach i innych placówkach realizujących zadania edukacyjne
Posiadasz wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki,
dydaktyki oraz technologii informacyjnych
Potrafisz samodzielnie kierować rozwojem własnym
i swoich uczniów
Masz rozwinięte umiejętności interdyscyplinarne i potrafisz współpracować z uczniami i nauczycielami
Jesteś przygotowany do kreowania życia w szkole
poprzez umiejętność przygotowania różnego rodzaju
eventów
Posiadasz wiedzę na temat funkcjonowania szkoły
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Pedagogika ogólna i pedagogika szkolna
Psychologia ogólna
Psychologia rozwojowa i wychowawcza
Komunikacja interpersonalna
Dydaktyka ogólna
Emisja głosu
Bezpieczeństwo i higiena pracy w placówkach
edukacyjno-wychowawczych
Elementy pedagogiki specjalnej
Psychologia społeczna
Psychologia osobowości
Dydaktyka przedmiotów humanistycznych
Dydaktyka przedmiotów matematycznoprzyrodniczych
Diagnoza i ewaluacja w pracy ucznia
Etyka zawodu nauczyciela
Wybrane zagadnienia z pedeutologii
Organizacyjne i prawne podstawy oświaty
Pomoc psychologiczna we współczesnej szkole
Praca z uczniem zdolnym
WSH opuściło już ponad 1000 absolwentów studiów podyplomowych.
Organizacja zajęć
Program studiów obejmuje 270 godz. zajęć dydaktycznych i 150 godz. praktyk, 2 semestry.
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty
Longin Pastusiak w WSH, wykład pt. „Kim jest Barack Obama?”
Należę do osób, które stale muszą podnosić swoje
kompetencje, dlatego zdecydowałam się na podjęcie
studiów
podyplomowych.
Pozwala mi to pogłębiać
swoją wiedzę, daje szansę na awans zawodowy
i zwiększenie mojej atrakcyjności na rynku pracy.
Jestem pewna, że po
zakończeniu studiów podyplomowych będę dalej dbać
o swój samorozwój, poprzez
różnego rodzaju kursy i szkolenia, a być może kolejne
studia podyplomowe.
WSH stale rozwija swoją ofertę, dzięki czemu jest
atrakcyjna na rynku szkoleniowym.
Iwona Sikora
słuchaczka studiów podyplomowych
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Rachunkowość
i podatki
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Będziesz przygotowany do prowadzenia księgowości i rozliczeń podatkowych.
Wiedza i zdobyte umiejętności są także przydatne
przy prowadzeniu własnej działalności.
Zajęcia prowadzone są zarówno przez teoretyków,
jak również przez praktyków, w tym przez osoby, prowadzące własne biura rachunkowe
Jest to ciekawa propozycja dla wszystkich, którzy
pragną zdobyć aktualną wiedzę i sprawnie poruszać
się w najbardziej szczegółowych kwestiach rachunkowości i strategii podatkowych.
Dostaniesz nowoczesną i zarazem praktyczną wiedzę.
Studenci WSH zrzerzeni w Kołach Naukowych − siedziba Sądu
Najwyższego.
Program jest skierowany do
Przyszłych księgowych, którzy chcą nabyć lub udoskonalić wiedzę związaną z prowadzeniem ksiąg
rachunkowych
Osób zainteresowanych problematyką księgowości,
sprawozdawczości finansowej, rozliczeń podatkowych i zarządzania podatkami
Pracowników biur rachunkowych
Doradców podatkowych
Pracowników organów podatkowych i skarbowych
Osób prowadzących własną działalność gospodarczą.
Debata z udziałem ekspertów zorganizowana przez uczelnię z cyklu
Radomski Salon Dyskusyjny - temat debaty: Województwo mazowieckie z Warszawą czy osobno? - szanse i zagrożenia dla Radomia.
Podczas studiów
Zdobędziesz wiedzę z zakresu prowadzenia i organizacji rachunkowości, prawa bilansowego i podatkowego
Poznasz najnowocześniejsze rozwiązania z ewidencji finansowej i podatkowej
Będziesz posiadać umiejętność sporządzania i analizowania sprawozdań finansowych oraz analizy finansowej
Przećwiczysz prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz
umiejętność korzystania z aktów prawnych
Podniesiesz kwalifikacje finansowo-księgowe
Dowiesz się jak opracowywać dokumentację podatkową i doradzać w zakresie procedur podatkowych.
Marek Borowski w ramach cyklu Wykłady Otwarte.
Po studiach
Możesz ubiegać się o pracę w biurach doradztwa podatkowego, biurach rachunkowych, urzędach kontroli
skarbowej, pionach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, urzędach i izbach skarbowych
Możesz ubiegać się o stanowiska takie jak: księgowy,
bilansista, doradca ds. rachunkowości, analityk sytuacji finansowo-majątkowej, specjalista ds. podatków
i rachunkowości.
Będziesz potrafić sporządzać i analizować sprawozdania finansowe oraz dokonasz analizy finansowej.
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Prawne podstawy działalności gospodarczej
Podstawy systemu podatkowego
Podstawy rachunkowości
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Analiza sprawozdań finansowych
Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
z wykorzystaniem komputera
Prowadzenie pełnej księgowości ( księgi podatkowe)
Finanse przedsiębiorstw
Podatki pośrednie ( VAT, akcyza)
Podatki bezpośrednie ( dochodowe)
Podatki i opłaty lokalne
Prawo celne i dewizowe
Odpowiedzialność cywilna i karna głównego księgowego
Debata kandydatów na Prezydenta Radomia w WSH, 2006.
„Wymagania na rynku pracy wciąż rosną. Z jednej
strony ważne jest przekazywanie aktualnej wiedzy
zobrazowanej
przykładami z praktyki zawodowej.
Z drugiej zaś strony istotne jest, aby rozbudzić
u słuchaczy zainteresowanie przedmiotem zajęć, tak
by po ich zakończeniu umieli samodzielnie poszukiwać
informacji z danej dziedziny.
Tylko prawdziwi pasjonaci
stają się specjalistami.”
Mgr Marzena Walasik dyrektor finansowy, prowadząca
zajęcia w WSH
Dariusz Rosatti w WSH w ramach cyklu Wykłady Otwarte.
Organizacja zajęć
Studia obejmują 199 godz. zajęć dydaktycznych,
2 semestry.
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Pedagogika
resocjalizacyjna
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Poszerzysz wiedzę pedagogiczną i psychologiczną
o treści związane ze specjalnością resocjalizacji rozumianej jako część pedagogiki specjalnej
Ukształtujesz w sobie model pracy resocjalizacyjnej,
w którym kompetencje nauczyciela i wychowawcy
są adekwatne do wymagań systemu pracy z dziećmi
i młodzieżą
Przygotowujesz się do pracy, która w otaczającej rzeczywistości społecznej, jest szczególnie potrzebna
Zdobywasz wiedzę, która pomoże rozwiązywać problemy osobiste, wychowawcze i społeczne, z jakimi
spotyka się pedagog w swojej pracy
Program jest realizowany w nowoczesnej bazie dydaktycznej oraz przyjaznej atmosferze
Zajęcia realizowane są przez doświadczonych praktyków i teoretyków z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej
Podczas studiów
Zdobywasz wiedzę z zakresu działań profilaktycznych
i resocjalizujących ukierunkowanych na jednostki niedostosowane społecznie
Nabywasz i pogłębiasz umiejętności w zakresie interpretacji zjawisk społecznych i sytuacji wychowawczych
Zdobywasz wiedzę w zakresie stawiania diagnoz dotyczących jednostek, grup i społeczności
Uczysz się jak podejmować działania o charakterze
profilaktycznym, przeciwdziałające powstawaniu niepożądanych zjawisk społecznych
Poznajesz różne techniki wychowania resocjalizacyjnego.
Wolontariuszki WSH podczas akcji „Projektor”.
Współczesne oblicza patologii społecznych – konferencja naukowa.
Program jest skierowany do
Pedagogów
Wychowawców
Przedstawicieli organizacji rządowych i pozarządowych
Przedstawicieli organów samorządowych zajmujących się profilaktyką przestępczości i przeciwdziałaniem patologiom społecznym
Osób, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje do pracy
w ośrodkach resocjalizacyjnych, w zakładach karnych i prewencyjnych
Osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.
Po studiach
Jesteś przygotowany do podjęcia pracy w placówkach
resocjalizacyjnych, m. in. w: instytucjach resocjalizacyjnych dla nieletnich, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, ośrodkach profilaktycznych, ośrodkach
opiekuńczo-wychowawczych, poradniach i szkołach,
ośrodkach adaptacyjnych i terapeutycznych dla uzależnionych, ośrodkach interwencji kryzysowej, zakładach poprawczych oraz karnych, aresztach śledczych, policji, wojsku, sądach i kuratelach sądowych,
instytucjach i organizacjach pozarządowych
Posiadasz umiejętności oraz przygotowanie pedagogiczne
Masz wiedzę psychologiczną i socjologiczną
Potrafisz przeprowadzić proces resocjalizacyjny.
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Studenci pedagogiki organizują zabawy choinkowe dla dzieci
z domów dziecka.
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Wstęp do pedagogiki resocjalizacyjnej
Teoretyczne koncepcje zachowań dewiacyjnych
Resocjalizacja w środowisku otwartym
Profilaktyka i terapia uzależnień
Elementy kryminologii i psychiatrii
Metodyka resocjalizacji
Resocjalizacja instytucjonalna w Polsce
Niedostosowanie społeczne – przyczyny, przejawy,
diagnoza
Elementy psychologii rozwojowej
Praca środowiskowa
Podstawy psychologii wychowawczej
Trening umiejętności wychowawczych
Pedagogika resocjalizacyjna
Finał radomskiego regionu Szlachetnej Paczki, WSH.
Organizacja zajęć
Program studiów obejmuje 350 godz. zajęć dydaktycznych, 150 godz. praktyk, 3 semestry
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty.
Rüdiger Freiherr von Fritsch, Ambasador Niemiec w WSH,
Wykłady Międzynarodowe.
Studia na tym kierunku
wymagają dużej determinacji i pasji od słuchaczy.
Sama praca może przynieść
jednak bardzo dużo satysfakcji, zwłaszcza osobom,
które odnajdą w niej swoją
pasję.
Studia gwarantują dobre
przygotowanie do zawodu
oraz możliwości nabycia
umiejętności praktycznych,
dzięki współpracy w tym zakresie z różnymi ośrodkami.
Doc. dr Sylwester Bębas
dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych w WSH
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Samorząd terytorialny i rozwój lokalny
w warunkach Unii Europejskiej
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Wybierasz popularny kierunek, który pozwala na
wzrost konkurencyjności regionu
Zyskujesz obszerną wiedzę związaną z organizacją
i realizacją zadań samorządowych oraz szeroko rozumianą polityką samorządową państwa
Stajesz się bardziej konkurencyjny na rynku pracy
Podczas studiów
Zdobędziesz niezbędną wiedzę w codziennej pracy
urzędniczej w administracji publicznej, stojącej wobec wyzwań XXI wieku
Wypracujesz w sobie umiejętność patrzenia na rozwój kraju, regionu, miast i gmin z perspektywy konkurencyjności
Dowiesz się jak skutecznie posługiwać się technikami marketingowymi oraz instrumentami polityki regionalnej w warunkach Unii Europejskiej
Zdobędziesz wiedzę z zakresu podstaw prawa, marketingu, gospodarki
Debata ekspercka nt. Wydzielenie Warszawy z woj. mazowieckiego korzyści i zagrożenia dla Radomia - Radomski Salon Dyskusyjny WSH.
Program jest skierowany do
Przyszłych i obecnych pracowników administracji publicznej w Polsce i Unii Europejskiej
Osób pełniących funkcje kierownicze w organach samorządu terytorialnego
Wójtów, burmistrzów, prezydenów miasta, starostów
Pracowników organizacji pozarządowych i lokalnych
działaczy społecznych
Radnych i kandydatów na radnych
Posłów oraz eurodeputowanych.
XX lat odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce, konferencja
naukowa w WSH, marzec 2010 r. (na zdjęciu wybitni administratywiści,
wykładowcy WSH - prof. Andrzej Piekara oraz prof. Jan Łukasiewicz).
prof. Marek Żylicz, wykładowca WSH.
Po studiach
Jesteś przygotowany do pracy w administracji publicznej Polski i Unii Europejskiej
Znasz prawne uwarunkowania działalności różnych
podmiotów lokalnych
Potrafisz wykorzystać strategie marketingowe dla regionów
Jesteś przygotowany do pełnienia funkcji zgodnie
z najnowocześniejszymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej
Posiadasz umiejętności pozwalające na wzrost konkurencyjności reprezentowanego regionu w stosunku
do innych.
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Ustrój samorządu terytorialnego RP
Konstytucyjne podstawy ustroju RP
Procedury administracyjne
Prawno-cywilne podstawy funkcjonowania
samorządu terytorialnego
Prawno-finansowe podstawy funkcjonowania
samorządu terytorialnego
Teoretyczne podstawy samorządu terytorialnego
i rozwoju lokalnego
Instytucje Unii Europejskiej
Mienie komunalne, gospodarka komunalna
Gospodarka gruntami
Prawo budowlane
Źródła prawa UE
Samorząd terytorialny UE
Marketing polityczny
System ochrony prawnej w UE
Marketing terytorialny
Podstawy kierowania personelem
Krzysztof Kwiatkowski, były Minister Sprawiedliwości i Prokurator
Generalny, wykładowca WSH.
WSH to uczelnia nastawiona na praktyczny wymiar
nauki. Podoba mi się to, że
uczelnia konsultuje swoje
programy z pracodawcami
i dba o ich atrakcyjność oraz
aktualność.
Szczególnie ważne jest
to na studiach podyplomowych, gdzie zdobywa się
wiedzę ukierunkowaną na
konkretne obszary zawodowe. Studia spełniły moje oczekiwania.
Magdalena Sałaj-Kiełbasa
absolwentka studiów podyplomowych WSH
Rektor WSH podpisuje porozumienie o współpracy ze Strażą Miejską.
Organizacja zajęć
Program studiów obejmuje 180 godz. zajęć dydaktycznych, 2 semestry.
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Sieci komputerowe – administrowanie,
zarządzanie, routing
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Przewaga zajęć warsztatowych
Nowoczesny
sprzęt
internetowo-multimedialny
umożliwiający ciekawe formy kształcenia
Podczas studiów
Zdobywasz wiedzę w zakresie budowy, administrowania i zarządzania sieciami komputerowymi
Przygotowujesz się do zdobycia certyfikatu CISCO
CCNA, potwierdzającego specjalistyczną wiedzę
technologiczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie instalacji, okablowania strukturalnego, konfiguracji i zarządzania średniej wielkości sieciami teleinformatycznymi/telekomunikacyjnymi
Uczysz się rozwiązywania realnych problemów
WSH posiada profesjonalnie przygotowane sale komputerowe.
Program jest skierowany do
Osób zajmujących się zawodowo lub hobbistycznie
problematyką sieci komputerowych
Osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie budowy, administrowania i zarządzania sieciami
komputerowymi
Opiekunów i administratorów sieci LAN
Właścicieli i pracowników małych i średnich firm posiadających własną sieć.
Stefan Niesiołowski O demokracji w Polsce w ramach cyklu
Wykłady Otwarte.
Po studiach
Wspólnota akademicka po uroczystości zakończenia roku.
Jesteś przygotowany do pracy w branży informatycznej
Posiadasz wiedzę z zakresu dbania o prawidłowe
funkcjonowanie sieci, testowania bezpieczeństwa
sieci, opiniowania projektów informatycznych, monitorowania oraz identyfikacji luk i zagrożeń
Możesz podjąć pracę zarówno w Polsce, jak i na terenie UE jako administrator sieci komputerowych, projektant lub konsultant sieci komputerowych, specjalista ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych.
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Budowa sieci komputerowej LAN i WLAN
Modele otwarte sieci komputerowych
Media transmisyjne sieci
Protokoły komunikacyjne
Podstawy globalnej sieci Internet
Protokół TCP/ IP – budowa, adresowanie,
trasowanie
Zarządzanie przestrzenią adresową
Budowa przełączników i routerów
Rozszerzenia sieci LAN do WLAN
Implementacja sieci WLAN zależnie od wymagań
Rozwiązywanie problemów związanych
z adresacją, protokołami oraz implementacją
zabezpieczeń w sieci
Podstawy wybranych serwerowych systemów
operacyjnych
Administrowanie serwerami sieciowymi
Administrowanie grupami i użytkownikami
Zarządzanie siecią komputerową
Monitorowanie i raportowanie ruchu w sieci
Spotkania z cyklu Radom IT - aktualne trendy w internecie, promocja
w sieci, e-handel, nowo powstałe serwisy i ich założenia biznesowe.
Organizacja zajęć
Program studiów obejmuje 220 godz. zajęć dydaktycznych, 2 semestry
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
Forma zajęć: specjalistyczne konwersatoria, laboratoria komputerowe, prezentacje komputerowe, interaktywne ćwiczenia grupowe i indywidualne.
Sala, w której odbywają się zajęcia z grafiki komputerowej, technik
multimedialnych, programowania oraz systemów operacyjnych.
Zajęcia na studiach podyplomowych to szczególne
wyzwanie, które przynosi
bardzo dużo satysfakcji.
Grupy nie są liczne, dzięki
czemu każdy może wypowiedzieć się na zajęciach.
Ważna jest również atmosfera panująca na uczelni, gdzie spotyka się ludzi
życzliwych i uśmiechniętych, zawsze starających
się rozwiązać każdy problem zawodowy.
Dr Agata Drabek
wykładowca WSH
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Socjoterapia
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Będziesz potrafił w profesjonalny sposób wykorzystywać metody pracy socjoterapeutycznej oraz elementy psychoterapii i terapii uzależnień
Zwiększysz kompetencje zawodowe
Zdobędziesz umiejętności pozwalające świadomie i profesjonalnie pomagać dzieciom i młodzieży
w przezwyciężaniu ich trudności
Program ukierunkowany jest na rozwijanie wiedzy
a zwłaszcza praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych za pomocą różnych form,
metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie.
Podczas studiów
Uzupełniasz wiedzę z zakresu terapii zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych
Przygotowujesz się do diagnozowania niedostosowania społecznego
Doskonalisz umiejętności w zakresie prowadzenia
zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualnych)
z dziećmi i młodzieżą z tzw. „grup ryzyka” (rodziny
dysfunkcyjne, zdiagnozowane zaburzenia emocjonalne
Doskonalisz umiejętność nawiązywania kontaktu
i budowania więzi międzyludzkich
Dowiesz się jak umiejętnie planować zajęcia terapeutyczne oraz rozwój osobisty.
Jacek Rozenek, wykładowca WSH.
Studenci WSH biorą udział w projektach społecznych skierowanych do
dzieci i młodzieży, często sami są inicjatorami licznych akcji, na zdjęciu
studentki podczas imprezy Projektor - wolontariat studencki.
Program jest skierowany do
Psychologów
Nauczycieli
Kuratorów sądowych
Wychowawców pracujących w szkołach, świetlicach
i internatach z dziećmi, młodzieżą i rodzicami
Osób, które chcą zdobyć nowe narzędzia i umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną
społecznie
Osób, które posiadają przygotowanie pedagogiczne
(warunek konieczny)
Po studiach
Uzyskujesz uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych dla dzieci
i młodzieży z zaburzeniami zachowania oraz dysfunkcjami
Możesz prowadzić zajęcia dla rodziców
Jesteś przygotowany do prowadzenia pośrednictwa
dla uczniów, rodziców i nauczycieli z zakresu terapii
pedagogicznej
Masz szansę ubiegania się o pracę w szkołach, świetlicach, MOPSach, klubach integracji społecznej, grupach pomocowych, ośrodkach uzależnień, ośrodkach
wychowawczych, poradniach i świetlicach socjoterapeutycznych oraz placówkach resocjalizacyjnych.
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Wstęp do socjoterapii
Mechanizmy uzależnień
Psychopatologia i psychoterapia rodziny
Planowanie pracy socjoterapeutycznej
Trening interpersonalny
Trening umiejętności wychowawczych
Techniki radzenia sobie ze stresem i techniki
relaksacji
Warsztat kontaktu z rodziną
Komunikacja interpersonalna i sztuka
negocjowania
Organizacja czasu wolnego młodzieży
Trening rozwoju osobistego
Profilaktyka niepowodzeń szkolnych
Dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej
Praktyki socjoterapeutyczne
Studia to nie tylko czas, spędzony w murach Uczelni, ale również
praktyka.
Uczelnia nawiązuje współpracę z różnego rodzaju instytucjami i firmami
i konsultuje z nimi programy
oraz stara się uatrakcyjnić
proces nauczania poprzez
debaty, ciekawe spotkania,
imprezy kulturalne.
Włączanie się uczelni
w życie społeczne jest jedną z ważniejszych misji
uczelni, gdyż nauka powinna mieć wymiar praktyczny,
a wiedza znajdować zastosowanie w rozwiązywaniu codziennych dylematów.
Włodzimierz Wolski
dyrektor OIK w Radomiu
Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej.
Organizacja zajęć
Program studiów obejmuje 370 godz. zajęć dydaktycznych, 3 semestry
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty.
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Podyplomowe studium
menedżerskie
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Profesjonalna kadra wykładowców
Zajęcia z praktykami
Wysoka jakość w atrakcyjnej cenie.
Podczas studiów
Zdobywasz wiedzę z zakresu efektywnego zarządzania organizacją
Wypracowujesz umiejętności przywódcze
Ćwiczysz umiejętność autoprezentacji i wystąpień
publicznych
Zdobywasz umiejętności strategicznego i operacyjnego kierowania firmą
Uczysz się jak prowadzić negocjacje i rozwiązywać
różne problemy
Dowiesz się jak przygotować strategie rozwoju firmy
czy plany projektów organizacyjnych
Poznasz najnowsze techniki zarządzania zasobami
ludzkimi.
Gabriel Constantin Bartas, ambasador Rumunii gościnnie w WSH na
spotkaniu w ramach Wykładów Międzynarodowych.
Program jest skierowany do
Menedżerów
Kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach i zakładach pracy
Właścicieli firm
Polityków
Działaczy związków zawodowych
Kandydatów na stanowiska zarządcze
Osób, które chcą udoskonalić swoje umiejętności zarządcze i interpersonalne.
Wojciech Olejniczak w WSH w ramach cyklu Wykłady Otwarte.
Aleksander Gudzowaty - polski biznesmen, jeden z najbogatszych
Polaków - WSH, spotkanie z cyklu Business Class.
Po studiach
Jesteś przygotowany do sprawowania różnego rodzaju funkcji kierowniczych
Potrafisz zarządzać firmą, przedsiębiorstwem oraz
jego poszczególnymi działami
Posiadasz umiejętność analizy rynku
Potrafisz trafnie ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa
Wiesz jak kreować politykę zarządzania zasobami
ludzkimi w firmie
Znasz zasady planowania marketingowego
Możesz ubiegać się o takie stanowiska jak: account
manager, product manager, HR manager, manager
działu bankowego, kierownik ds. rozwoju.
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie marketingowe
Negocjacje w biznesie
Trening grupowy
Zarządzanie strategiczne
Autoprezentacja, wystąpienia publiczne
Rachunkowość zarządcza
Zarządzanie jakością
Prawo gospodarcze
Zarządzanie finansami
Przywództwo
Coaching menedżerski
PR, zarządzanie informacją
Zarządzanie logistyczne
Techniki informatyczne w zarządzaniu
Zarządzanie projektami
Przedwyborcza konferencja prasowa Donalda Tuska i Ewy Kopacz
w WSH.
Organizacja zajęć
Program studiów obejmuje 180 godz. zajęć dydaktycznych, 2 semestry
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria
warsztaty.
Studenci programu Erasmus z prodziekanem Wydziału Nauk
Strategicznych i Technicznych drem inż. pil. Radosławem Okulskim.
Studia menedżerskie z pewnością przyniosą wiele
korzyści wszystkim słuchaczom, nie tylko w wymiarze
zawodowym, ale i osobistym.
Zajęcia z retoryki czy
autoprezentacji przydadzą
się każdemu i w każdej sytuacji, a zdobyta wiedza
i kompetencje przyspieszą
indywidualny rozwój i pomogą w osiąganiu celów.
Ponadto nabyte umiejętności sprawią, że absolwent stanie się bardziej atrakcyjnym kandydatem w oczach przyszłego pracodawcy.
Mgr Maurycy Seweryn
specjalista w zakresie autoprezentacji i wystąpień
publicznych, prowadzący zajęcia w WSH
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Zamówienia publiczne
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Zapoznasz się ze skomplikowanymi, zmieniającymi
się, regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień
publicznych w Polsce z uwzględnieniem regulacji
prawnych UE w tym zakresie
Zostaniesz przygotowany do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych
Poznasz aspekty prawne i organizacyjne procesu zamówień publicznych oraz przepisy dotyczące wydatkowania środków publicznych.
Problematyka kierunku umożliwi pełnienie samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania
zamówień publicznych.
Prof. Tomasz Nałęcz w ramach cyklu Wykłady Otwarte.
Program jest skierowany do
Pracowników kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla.
Osób zajmujących się przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowania o udziale zamówień publicznych.
Osób zajmujących się kontrolą przebiegu procesu
zamówień publicznych w przedsiębiorstwach.
Pracowników administracji rządowej i samorządowej
Przedsiębiorców lub ich pracowników, którzy biorą
udział w publicznych przetargach np. w takich branżach jak: budowlana, farmaceutyczna, medyczna,
komputerowa, artykułów biurowych itp.
Wojciech Olejniczak w ramach cyklu Wykłady Otwarte.
Podczas studiów
Pogłębisz wiedzę z zakresu zarządzania jednostkami administracji rządowej i samorządowej, prawa publicznego i prywatnego.
Nabędziesz umiejętność w zakresie organizacji
i przeprowadzania procesu udzielania zamówień publicznych.
Rozwiniesz interdyscyplinarną wiedzę z zakresu prawa, zarządzania projektami, technik negocjacyjnych.
W WSH istnieje Certyfikowany Ośrodek Egzaminacyjny EUCIP (European Certification of Informatics Professionals), w którym studenci
mogą zdawać egzaminy i uzyskiwać Europejski Certyfikat Zawodu
Informatyka – EUCIP Core.
Po studiach
Potrafisz projektować i zarządzać procesem zamówień, począwszy od przygotowania aż po realizację
Jesteś przygotowany do pełnienia funkcji rzeczoznawcy i biegłego sądowego w zakresie zamówień
publicznych
Możesz ubiegać się o stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w instytucjach państwowych,
samorządowych czy obsługi innych podmiotów w ramach działalności gospodarczej.
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ustawa – Prawo Zamówień Publicznych
Regulacje unijne zamówień publicznych
Fundusze Europejskie, a prawo zamówień publicznych
Kodeks cywilny
Elementy prawa budowlanego
Ustawa o finansach publicznych
Przygotowanie do postępowania
Zasady i realizacja zamówień publicznych
Elektroniczne sposoby udzielania zamówień publicznych
Procedura protestacyjno – odwoławcza, skarga
Audyt zamówień publicznych i kontrola wewnętrzna
Etyka w zamówieniach publicznych
Trening umiejętności interpersonalnych i techniki
negocjacyjne
Umiejętność interpretowania i stosowania Prawa zamówień publicznych jest niezwykle przydatna zarówno
w sektorze państwowym
jak i prywatnym. Szczególnie istotne jest opanowanie
prawnych i organizacyjnych
aspektów procesu zamówień publicznych
oraz
przepisów
regulujących
wydatkowanie środków publicznych.
Doświadczenie uczy, że
jest to obszar, który wymaga ciągłej i systematycznej
aktualizacji wiedzy.
Prawo zamówień publicznych, a przede wszystkim jego
liczne nowelizacje, nieustannie budzi zarówno po stronie Zamawiających jak i Wykonawców kontrowersje
i wątpliwości interpretacyjne.
Studia podyplomowe to okazja do pozyskania wiedzy potrzebnej do zrozumienia mechanizmów działania
i prawidłowego stosowania Prawa zamówień publicznych. Jest to również okazja do zawarcia nowych znajomości z osobami z tej samej branży, wspólnego rozwiązywania dylematów i wymiany doświadczeń.
mgr Agnieszka Świerczyńska, starszy specjalista zamówień publicznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wykładowca WSH.
Grzegorz Miecugow w WSH, spotkanie ze studentami w ramach
cyklu Top Press.
Studia to okazja do zdobycia nowych kontaktów zawodowych
i miejsce wymiany doświadczeń.
Organizacja zajęć
Studia obejmują 190 godz. zajęć dydaktycznych,
2 semestry.
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Zarządzanie energią
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Program uwzględnia obszar opracowania, wdrażania
i realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo energetyczne
Zdobywasz wiedzę, jakiej wymaga koordynowanie
programów energetycznych i środowiskowych.
Podczas studiów
Zdobywasz wiedzę z zakresu zarządzania i sprawnego poruszania się po rynku energii w warunkach
gospodarki rynkowej
Poznajesz najnowsze wytyczne Unii Europejskiej
Poznajesz rynek energetyczny i potrafisz się poruszać w jego obszarze
Poznajesz współczesne problemy związane z bezpieczeństwem energetycznym
Zdobywasz wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, finansów, ochrony środowiska
Poszerzasz wiedzę z zakresu tworzenia skutecznych
strategii przedsiębiorstw.
Sławomir Nowak, minister transportu, budownictwa i gospodarki
morskiej - WSH spotkanie z cyklu Wykłady Otwarte.
Program jest skierowany do
Kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach energetycznych
Pracowników instytucji konsumenckich
Samorządowców
Absolwentów studiów technicznych, geograficznych,
prawnych i ekonomicznych.
Krzysztof Kwiatkowski, były Minister Sprawiedliwości i Prokurator
Generalny, wykładowca WSH.
Po studiach
Viktar Gaisenak, Ambasador Republiki Białorusi podczas prelekcji w
WSH – „Wykłady Międzynarodowe”.
Jesteś przygotowany do pracy na stanowiskach analitycznych i specjalistycznych w przedsiębiorstwach
i administracji
Wiesz jak efektywnie zarządzać energią
Potrafisz zarządzać przedsiębiorstwem zgodnie
z najnowocześniejszymi trendami
Potrafisz wyznaczać nowe kierunki działania przedsiębiorstw
Znasz systemy zarządzania energią i potrafisz się
nimi posługiwać
Potrafisz dokonywać właściwych wyborów ekonomicznych w nowych warunkach rynkowych.
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Polityka energetyczna Polski w ramach Unii
Europejskiej
Problemy energetyczne w dobie globalizacji
Pakiet klimatyczno-energetyczny i handel emisjami
Bezpieczeństwo energetyczne Polski
Rynek gazu w Polsce
Ciepłownictwo w Polsce
Źródła odnawialne na rynku energetycznym
Infrastruktura produkcyjna i dystrybucyjna
Systemy zarządzania energią
Źródła finansowania i wsparcia działalności
gospodarczej. Rola banków
Grupa otwarcia
Rynek energii elektrycznej w Polsce
Prawo gospodarcze
Aleksander Aleksiejew, ambasador Federacji Rosyjskiej w WSH
w ramach cyklu Wykłady Międzynarodowe.
WSH gwarantuje nie
tylko studia na najwyższym
poziomie, ale także kadrę
dydaktyczną, która jest
skora pomóc nawet już po
zakończeniu nauki. Poza
tym organizowane przez
uczelnię cykliczne “Wykłady
otwarte” ułatwiają nam kontakty ze specjalistami z różnych dziedzin nauki, także
po ukończeniu szkoły.
Anna Dygas
absolwentka studiów podyplomowych
Bogdan Klich podczas wykładu otwartego pn. „Bezpieczeństwo
w NATO i Unii Europejskiej”.
Organizacja zajęć
Program studiów obejmuje 160 godz. zajęć dydaktycznych, 2 semestry
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty.
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Zarządzanie projektami
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Wybierasz kierunek przyszłości
Zdobywasz wiedzę z zakresu najnowocześniejszych
technik zarządzania
Przygotowujesz się teoretycznie i praktycznie do
ubiegania się o międzynarodowe certyfikaty
Odpowiednia wiedza pozwoli wyeliminować potencjalne niepowodzenia projektów w firmie.
Podczas studiów
Zapoznasz się z metodami i narzędziami pracy projektowej w obrębie przedsiębiorstw, organizacji rządowych i pozarządowych
Przećwiczysz umiejętności praktyczne z zakresu
tworzenia i kierowania zespołami projektowymi oraz
zarządzania programami
Dowiesz się dlaczego zarządzanie projektem jest
ważne w firmie oraz jakie są jego obszary
Poznasz techniki tworzenia odpowiednich kanałów
komunikowania się w organizacji
Przetrenujesz swoje umiejętności przywódcze oraz
autoprezentacji
Przećwiczysz planowanie projektu.
Xu Jain, ambasador Chin w WSH w ramach cyklu Wykłady
Międzynarodowe.
Program jest skierowany do
Obecnych lub przyszłych pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych
Pracowników instytucji naukowo-badawczych oraz
instytucji szkoleniowych
Pracowników instytucji państwowych oraz organizacji pozarządowych
Osób zainteresowanych tematyką zarządzania projektami.
Aula Główna jest największą salą audytoryjną, mogącą pomieścić
ponad 320 osób.
Po studiach
Rokrocznie WSH organizuje wiele wystaw, m. in. wystawy plenerowe
na radomskim deptaku.
Posiadasz wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności przygotowania oraz rozliczania projektów
Jesteś specjalistą z zakresu zarządzania projektami
w różnych branżach
Jesteś przygotowany do kierowania zarówno własną
firmą, jak i pełnienia funkcji dyrektora czy członka zarządu przedsiębiorstwa
Zdobywasz wiedzę pozwalającą w przyszłości o ubieganie się o międzynarodowe certyfikaty z zakresu zarządzania projektami.
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Podstawy zarządzania projektami
Zarządzanie zespołem projektowym
Metodyki zarządzania projektami
Planowanie i realizacja projektu
Metodyka ewaluacji projektów
Coaching umiejętności interpersonalnych
Uwarunkowania prawne zarządzania projektami
Zasady finansowania projektów
Zarządzanie portfelami projektów
Nowe technologie w zarządzaniu projektami
Zarządzanie ryzykiem projektów
Zarządzanie jakością w projektach
Specyfika projektów unijnych
Praktyczne kierowanie projektami
WSH dysponuje nowoczesnym sprzętem komputerowym.
Zarządzanie projektami to w wielu firmach rzecz powszednia i wielu pracowników nawet nie zdaje sobie
sprawy, że na co dzień spotyka się z tą metodą.
Studia pozwalają na
usystematyzowanie wiedzy
i wypracowanie pewnych
umiejętności, które pozwolą na optymalizację czasu
i kosztów wykonywania poszczególnych zadań.
Sama ciężka praca i intuicja w działaniu mogą okazać się niewystarczające, by
osiągnąć sukces i pozycję na rynku.
Dr Alicja Kopeć - Krajetna
specjalistka z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
i zarządzania projektami
Corocznie najwybitniejsi absolwenci poszczególnych kierunków
otrzymują wyróżnienia z rąk władz WSH.
Organizacja zajęć
Program studiów obejmuje 180 godz. zajęć dydaktycznych, 2 semestry
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, case
study.
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Zarządzanie zakładami opieki
zdrowotnej i kontrakty medyczne
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Służba zdrowia wymaga profesjonalnie przygotowanej kadry zarządzającej.
Zdobędziesz wiedzę o współczesnym polskim rynku
świadczeń zdrowotnych i usług medycznych w obszarze współpracy i rywalizacji podmiotów publicznych i prywatnych.
Studenci zapoznają się z praktycznym procesem
zarządzania jednostkami służby zdrowia, kontraktowania świadczeń przez płatników prywatnych i publicznych, co jest szczególnie ważne w świetle projektowanych zmian w systemie ochrony zdrowia.
Przygotowują do pracy na rynku usług medycznych.
Podczas studiów
Zdobywasz wiedzę na temat współczesnego rynku
świadczeń zdrowotnych i usług medycznych w Polsce
Poznasz zasady rywalizacji podmiotów sektora publicznego i prywatnego
Zdobywasz wiedzę z zakresu zarządzania jednostkami służby zdrowia
Poznajesz sposoby kontraktowania usług medycznych przez płatników prywatnych i publicznych
Przećwiczysz umiejętność rozwiązywania problemów organizacyjnych oraz planowania strategii rozwojowej
Przetrenujesz sprawne podejmowanie decyzji
Zapoznasz się z nowoczesnymi metodami kierowania zespołami pracowników.
Przychodnia Słoneczna podejmuje inicjatywy społeczne, mające na
celu promowanie zachowań prozdrowotnych.
Po studiach
Studenci WSH mogą korzystać z Przychodni Słonecznej, znajdującej
się przy ul. Staroopatowskiej 1a.
Program jest skierowany do
Osób, które pracują lub zamierzają pracować
w służbie zdrowia
Dyrektorów szpitali czy zakładów opieki zdrowotnej
Kierowników NZOZ
Średniej kadry kierowniczej szpitali i jednostek opieki
zdrowotnej
Pracowników związanych z ubezpieczeniami zdrowotnymi.
Jesteś przygotowany do zarządzania oraz prowadzenia instytucji opieki zdrowotnej
Potrafisz poruszać się w obszarze administracji zdrowia publicznego
Posiadasz wiedzę i umiejętności w zakresie: zarządzania, administrowania, analizy jakości ofert ubezpieczeniowych, analizy efektywności ekonomicznej
kontraktów
Potrafisz prowadzić negocjacje
Potrafisz konstruować umowy-kontrakty z partnerami
rynku ubezpieczeń zdrowotnych
Jesteś przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych zarówno w państwowych, jak i prywatnych zakładach opieki zdrowotnej.
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Zabezpieczenie zdrowotne w Polsce
Struktura i finansowanie polskiego systemu ochrony
zdrowia
Zakład opieki zdrowotnej w polskim systemie
ochrony zdrowia
Ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne
Prawo ubezpieczeń zdrowotnych
Rynek świadczeń zdrowotnych i usług medycznych
w Polsce
Gospodarka finansowa w szpitalu w okresie transformacji
Świadczeniodawcy medyczni w systemie ubezpieczeń zdrowotnych
Organizacja i funkcjonowanie sieci usługodawców
medycznych na rynku ubezpieczeń zdrowotnych
Analiza efektywności ekonomicznej kontraktów
Konstruowanie planów strategicznych i operacyjnych ekspansji na rynku ubezpieczeń zdrowotnych
Zarządzanie zmianą
Konstruowanie kontraktów
Seminarium dyplomowe
Wysoki standard leczenia oraz konsultacje u wybitnych specjalistów
gwarantują bezpieczeństwo i pełen komfort dla pacjentów.
„Menedżer w służbie
zdrowia to obecnie na rynku
pracy bardzo poszukiwana
profesja. Wybór tego kierunku może okazać się dobrą
inwestycją na przyszłość.”
Dr Ewa Jasiuk Dziekan
Wydziału Nauk Prawnych
WSH
Przychodnia Słoneczna zapewnia dostęp do opieki medycznej na
najwyższym poziomie.
Organizacja zajęć
Program studiów obejmuje 200 godz. zajęć dydaktycznych, 2 semestry
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Zarządzanie
nieruchomościami
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę z zakresu
zarządzania nieruchomościami
Poznasz znanych praktyków, którzy wprowadzą Cię
w tajniki zawodu
Podczas studiów
Zdobędziesz przygotowanie do praktyki zawodowej, po której będziesz mógł ubiegać się o licencję
zarządcy nieruchomościami
Będziesz posiadać wiedzę o charakterze ekonomicznym i prawnym oraz z zakresu budownictwa
Zapoznasz się ze specyfiką rynku nieruchomości
Sprawdzisz swoje umiejętności do pełnienia roli
zarządcy nieruchomościami
Poznasz metody i techniki zarządzania różnego
rodzaju nieruchomościami
Dowiesz się jak prawidłowo sporządzać dokumentację zarządcy nieruchomości.
Sławomir Nowak, minister transportu, budownictwa i gospodarki
morskiej - WSH spotkanie z cyklu Wykłady Otwarte.
Integracja społeczności WSH pomaga w realizacji projektów
edukacyjnych.
Program jest skierowany do
Osób, które w swojej pracy mają do czynienia z problematyką nieruchomości
Osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i ubiegać się o licencję zarządcy nieruchomościami
Prawników, architektów, inżynierów budownictwa
Pracowników administracji, spółdzielni mieszkaniowych
Obecnych zarządców nieruchomości, którzy chcą
pogłębić swoją wiedzę
Wszystkich, którzy w przyszłości zamierzają zająć
się zarządzaniem nieruchomościami
Deweloperów
Osób aktywnie uczestniczących w rynku nieruchomości poprzez różnego rodzaju działania (sprzedaż,
wynajem, zarządzanie, budownictwo) w celu pogłębienia swojej wiedzy w interesującym ich temacie.
Po studiach
Jesteś przygotowany do podjęcia praktyki zawodowej i ubiegania się o licencję zarządcy nieruchomościami
Posiadasz wiedzę z zakresu administrowania nieruchomościami
Posiadasz podstawową znajomość zagadnień prawnych i budowlanych oraz wybranych zagadnień
z zakresu wyceny nieruchomości czy pośrednictwa
w obrocie nieruchomościami
Jesteś przygotowany do podjęcia współpracy z innymi uczestnikami rynku nieruchomości
Znasz zasady funkcjonowania rynku nieruchomości,
również pod względem ekonomiczno-finansowym
Potrafisz ocenić opłacalność inwestycji oraz stopień
ryzyka
Możesz otworzyć własną firmę lub ubiegać się o zatrudnienie w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem w zakresie zarządzania nieruchomościami.
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Podstawy prawa rzeczowego
Źródła informacji o nieruchomościach
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
Podstawy ekonomii
Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
Elementy finansów i bankowości
Podstawy budownictwa
Proces inwestycyjny w budownictwie
Status prawny zarządcy nieruchomości
Umowa o zarządzanie nieruchomością
Plan zarządzania nieruchomością
Procedury w zarządzaniu nieruchomościami
Podatki i opłaty związane z nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
Zarządzanie zasobami nieruchomościowymi
Seminarium dyplomowe
Spotkanie Rady Pracodawców, działającej przy WSH.
Organizacja zajęć
Studia obejmują 288 godz. zajęć dydaktycznych,
2 semestry.
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013.
Studia na kierunku Zarządzanie nieruchomościami
pozwoliły mi spotkać fantastycznych ludzi związanych
z tą branżą, zarówno wśród
słuchaczy, jak i wśród kadry
wykładowców.
Dobra
atmosfera
na
uczelni sprzyja nawiązywaniu kontaktów zawodowych
oraz wymianie doświadczeń.
Kinga Bogusz, absolwentka
studiów podyplomowych
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Zarządzanie
kryzysowe
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Przygotowujesz się do pracy w obrębie wieloszczeblowego systemu zarządzania kryzysowego
Doskonalisz umiejętność identyfikowania problemów
globalnych i analizy ich skutków w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa
Przyswajasz wiedzę o działalności administracji publicznej jako elementu kierowania bezpieczeństwem
narodowym
Nauczysz się efektywnego działania w składzie zespołów reagowania kryzysowego oraz wypracowujesz umiejętności działania w sytuacjach kryzysowych.
Podczas studiów
Przygotowujesz się do zwalczania i usuwania negatywnych skutków katastrof i kataklizmów, awarii
i skażeń
Poznajesz odpowiednie narzędzia niezbędne do
identyfikacji potencjalnych zagrożeń
Zdobywasz wiedzę w zakresie podstaw prawnych
Rozwijasz umiejętność oceny wykorzystania posiadanych sił i środków w walce z zagrożeniami
Ćwiczysz umiejętne wykorzystywanie najnowszych
technologii i systemów IT przy podejmowaniu konkretnych działań
Bierzesz udział w zajęciach z ratownictwa medycznego, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności.
WSH zawarła porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji.
Krzysztof Kmieciak, wykładowca WSH.
Program jest skierowany do
Policji
Straży Miejskiej
Wojska
Służby zdrowia
Pracowników ochrony cywilnej
Kadry kierowniczej zakładów komunalnych
Pracowników zakładów przemysłowych
Urzędników państwowych i samorządowych.
Po studiach
Jesteś przygotowany do pracy w administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i przedsiębiorstw oraz zespołach
reagowania kryzysowego
Posiadasz wiedzę o zagrożeniach w globalnym świecie
Posiadasz umiejętność stosowania norm prawnych
oraz procedur bezpieczeństwa
Potrafisz skutecznie analizować istniejące zagrożenia oraz podejmować współpracę pomiędzy różnymi
instytucjami dbającymi o bezpieczeństwo.
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Prawne podstawy bezpieczeństwa
Zarządzanie bezpieczeństwem
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Współpraca cywilno-prawna
Rodzaje zagrożeń
Problemy migracji w kontekście bezpieczeństwa
Kryminologia i kryminalistyka
Problematyka terroryzmu i antyterroryzmu
Zarządzanie logistyczne
Pierwsza pomoc
Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
Służby specjalne współczesnego państwa
Dzień Bezpieczeństwa w WSH.
WSH jest organizatorem debat społecznych z udziałem
przedstawicieli Policji.
Organizacja zajęć
Program studiów obejmuje 200 godz. zajęć dydaktycznych, 2 semestry
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty.
„Zarządzanie kryzysowe to kierunek, który został
stworzony z myślą o konkretnych grupach zawodowych tj. pracownikach administracji, służb porządku
publicznego oraz przedsiębiorców.
Zajęcia w dużej mierze
mają charakter praktyczny,
a wykładowcy to ludzie
z wieloletnim doświadczeniem, które okazuje się niezbędne w obliczu sytuacji
kryzysowych, trudnych w których nie ma czasu na refleksję, a liczy się szybkie i zdecydowane działanie.”
Dr Michał Domagała,
Dziekan Wydziału Studiów Strategicznych
i Bezpieczeństwa
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
List intencyjny dotyczący współpracy między Komendą Wojewódzką
Policji w Radomiu a Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu deklaruje
podjęcie wspólnych przedsięwzięć między innymi w zakresie praktyk
studenckich.
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Zarządzanie zasobami
ludzkimi
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
Doświadczona i ceniona przez słuchaczy kadra
Przewaga zajęć praktycznych nad teoretycznymi
Małe grupy i przyjazna atmosfera stymulująca rozwój
Program Studiów uwzględnia szczególnie takie zagadnienia jak: porozumiewanie się i komunikacja
w firmie, pozyskiwanie pracowników, kierowanie
i przywództwo, motywowanie
Oferujemy możliwość zdobycia praktycznej, interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu rekrutacji, oceniania,
motywowania, wynagradzania pracowników, komunikacji wewnętrznej, zarządzania
Podczas studiów
Zdobędziesz wiedzę w zakresie nowoczesnego zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwach o różnej specyfice pracy
Rozwijasz wiedzę z zakresu psychologii, socjologii
czy prawa
Nabywasz umiejętność komunikacji interpersonalnej
Zapoznajesz się ze współczesnymi kierunkami zarządzania kapitałem ludzkim
Poznajesz psychologiczne aspekty zarządzania ludźmi
Przećwiczysz sztukę prowadzenia negocjacji.
Febe Potgieter-Gqubule, ambasador RPA w WSH.
Program jest skierowany do
Osób zarządzających kadrami (szkoleniowcy, doradcy, dyrektorzy ds. personalnych, dyrektorzy ds. rozwoju personelu, itd.)
Przedstawicieli działów HR
Menedżerów
Osób zainteresowanych tematyką zarządzania zasobami ludzkimi
Zarządzanie zasobami ludzkimi co roku cieszy się dużą popularnością.
Ambasador Belgii w WSH w ramach cyklu Wykłady Międzynarodowe.
Po studiach
Posiadasz umiejętności interpersonalne i komunikacyjne
Masz wiedzę z zakresu wynagradzania i premiowania pracowników, budowania struktury organizacyjnej, zarządzania wiedzą i zmianą w firmie
Możesz ubiegać się o pracę na stanowiskach: konsultant ds. rekrutacji, specjalista ds. kadr, specjalista
ds. relacji pracowniczych, specjalista ds. zarządzania
zasobami ludzkimi, specjalista ds. personalnych, HR
Manager, specjalista ds. rozwoju i szkoleń.
Biuro Studiów Podyplomowych
Ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom Tel. 48 362 13 32, fax. 48 363 22 91
e-mail: [email protected] www.podyplomowe.wsh.pl
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS
STUDIA PODYPLOMOWE
Program studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Organizacja i zarządzanie
Elementy prawa pracy
Rynek pracy i polityka społeczna
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
Współczesne kierunki zarządzania zasobami
ludzkimi
Rekrutacja i selekcja pracowników
Rozwój pracowników i projektowanie procesów
szkoleniowych
Kapitał ludzki jako składnik kapitału intelektualnego
firmy
Systemy oceny pracy
Motywowanie i wynagradzanie pracowników
Kultura organizacji a zarządzanie zmianą
Skuteczne negocjacje
Kierowanie konfliktem w organizacji
Komunikacja interpersonalna
Psychologiczne aspekty zarządzania ludźmi
Wiarygodna firma, czyli jak zbudować pozytywny
wizerunek organizacji
Rola menedżera w zarządzaniu
Konferencja Między historią, a przyszłością – ponad kulturami
i granicami.
Organizacja zajęć
Studia obejmują 199 godz. zajęć dydaktycznych,
2 semestry.
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
Forma zajęć: wykłady specjalistyczne, ćwiczenia,
konwersatoria, warsztaty
Ambasador Włoch w WSH w ramach cyklu Wykłady Międzynarodowe.
Praca z ludźmi sprawia wiele przyjemności. Zarządzanie zasobami ludzkimi to dziedzina, która wymaga szerokiego spojrzenia,
potrzebna
jest
wiedza
z zakresu zarządzania jak
i prawnicza czy psychologiczna.
Nieodzowne dla sprawnego działania w tym zawodzie
są umiejętności menedżerskie takie jak przywództwo
czy elastyczność.
Studia
podyplomowe
to okazja do zdobycia wiedzy, ale także nawiązania kontaktów z ludźmi z branży
oraz wymiany doświadczeń, a także szansa na przyszły
awans.
Edyta Sikora
Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Dokumenty wymagane
od kandydatów na studia to:
Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne

Podobne dokumenty