dnia................... ZAŚWIADCZENIE Niniejszym zaświadcza się

Transkrypt

dnia................... ZAŚWIADCZENIE Niniejszym zaświadcza się
Załącznik nr 12
......................................
...................... dnia...................
(pieczęć zakładu pracy)
ZAŚWIADCZENIE
Niniejszym zaświadcza się, Ŝe Pan(i) .................................................................................................
............................................., data ur. ................................................
adres zamieszkania:..............................................................................................................................
pracuje/pracował (a)* w naszej Placówce na stanowisku.....................................................................
..............................................................................................................................................................
w okresie:.............................................................................................................
Do jego (jej) zasadniczych zadań i kompetencji naleŜy/naleŜało*:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zaświadczenie wydaje się na prośbę zainteresowanego (ej) w celu przedstawienia władzom
WyŜszej Szkoły Administracji w Bielsku- Białej
Kierownik Placówki
.....................................................................
(pieczęć, podpis)
*) niepotrzebne skreślić

Podobne dokumenty