Sprawozdanie za okres 1.01. - Pracownik UAM

Komentarze

Transkrypt

Sprawozdanie za okres 1.01. - Pracownik UAM
SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA
Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU
IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ZA ROK 2013
SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA
Z DZIAŁALNOŚCI
UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU
PRZYJĘTE NA POSIEDZENIU SENATU UAM
26 MAJA 2014 ROKU
POZNAŃ, maj 2014
Przygotowano przede wszystkim na podstawie materiałów dostarczonych
przez jednostki organizacyjne UAM
oraz administrację Uczelni
Redakcja: Natalia Chromińska
Współredakcja: Ewa Jarmakowska-Kolanus, Natalia Ratajczak
Opracowanie graficzne: Magdalena i Jolanta Latosińskie
Zdjęcia: Maciej Męczyński
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE..................................................................................................
5
1. ISTOTNE ZADANIA I WYDARZENIA UCZELNIANE...........................................
7
2. ORGANA UCZELNI............................................................................................ 13
2.1. Rektor, komisje i zespoły rektorskie..................................................................................................................... 14
2.2. Senat i komisje senackie ........................................................................................................................................ 18
3. BADANIA NAUKOWE.......................................................................................
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
23
Nauczyciele akademiccy.......................................................................................................................................... 24
Badania naukowe....................................................................................................................................................... 26
Współpraca z zagranicą.............................................................................................................................................. 29
Załączniki....................................................................................................................................................................... 29
4. KSZTAŁCENIE.................................................................................................... 65
4.1. Studenci I i II stopnia................................................................................................................................................... 66
4.2. Formy studiów, poziomy kształcenia, rekrutacja, liczba studentów......................................................... 67
4.3. Nowe kierunki i specjalności studiów................................................................................................................. 68
4.4. Wsparcie procesu kształcenia środkami Europejskiego Funduszu Społecznego UE......................... 70
4.5. Studia w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych..................................................................................... 71
4.6. Studia doktoranckie (III stopnia).............................................................................................................................. 71
4.7. Jakość kształcenia...................................................................................................................................................... 74
4.8. Indywidualizacja studiów......................................................................................................................................... 76
4.9. Internacjonalizacja kształcenia.............................................................................................................................. 76
4.10. Sprawy bytowe studentów I i II stopnia............................................................................................................ 79
4.11. Studenci niepełnosprawni.................................................................................................................................... 80
4.12. Działalność naukowa i organizacyjna................................................................................................................ 80
4.13. Działalność kulturalna i sportowa....................................................................................................................... 81
4.14. Załączniki................................................................................................................................................................... 83
3
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
5. RELACJE Z OTOCZENIEM.............................................................................................
151
5.1. Współpraca z jednostkami sektora naukowo-badawczego oraz władzami miasta i regionu........................
152
5.2. UAM a innowacyjny rozwój miasta i regionu...............................................................................................................154
5.3. UAM a potrzeby gospodarki opartej na wiedzy.............................................................................................................
155
5.4. UAM – uniwersytetem każdego wieku...................................................................................................................... 156
5.5. Kulturotwórcza rola UAM........................................................................................................................................................
157
5.6. Relacje z absolwentami UAM............................................................................................................................................158
5.7. Działalność promocyjna i marketingowa UAM..........................................................................................................159
5.8. Załączniki.............................................................................................................................................................................. 161
6. ZARZĄDZANIE...................................................................................................... 175
6.1. Zarządzanie strategiczne i operacyjne w UAM..................................................................................................... 176
6.2. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.......................................................................................... 176
6.3. Doskonalenie zarządzania..................................................................................................................................................177
6.4. Sprawy socjalne pracowników UAM.............................................................................................................................178
6.5. Inwestycje budowlane i remonty................................................................................................................................. 180
6.6. Zmiany organizacyjne.................................................................................................................................................. 182
6.7. Załączniki............................................................................................................................................................................ 182
7. SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH..............................................................
193
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
Wydziały.....................................................................................................................................................................................
196
Jednostki wspólne i międzyuczelniane...................................................................................................................................
248
Jednostki ogólnouczelniane ............................................................................................................................................264
Jednostki międzywydziałowe..........................................................................................................................................282
Ośrodki i centra uniwersyteckie.................................................................................................................................. 287
8. ZAKOŃCZENIE................................................................................................................
313
4
WPROWADZENIE
„Sprawozdanie roczne Rektora z działalności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2013 roku”
przygotowane zostało w podobnym układzie jak w roku poprzednim, czyli nawiązuje w swej strukturze do
celów strategicznych przyjętych przez Uczelnię. Taki stan rzeczy pozwala na prześledzenie zmian w obszarach:
badań naukowych, kształcenia, relacji Uczelni z otoczeniem oraz zarządzania.
Pierwsze rozdziały tradycyjnie opisują istotne zadania i ważne wydarzenia uniwersyteckie oraz działalność organów Uczelni (Rektor, Senat, komisje senackie i rektorskie, zespoły). Kilkadziesiąt załączników stanowi
ilustrację poszczególnych rozdziałów i stanowi ich integralną część. Tworzą one cenne kompendium wiedzy
i źródło konkretnych danych, opisujących wszystkie sfery funkcjonowania Uczelni w 2013 roku. Rozdział „Sprawozdania jednostek uczelnianych” jest zbiorem sprawozdań, przytoczonych w oryginalnej formie dostarczonej
przez kierownictwo poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.
Rok sprawozdawczy był czasem wielu indywidualnych i grupowych sukcesów naszych uczonych, uzyskania stopni i tytułów naukowych, odznaczeń, grantów, realizacji bardzo wielu projektów badawczych, pracy dydaktycznej i wychowawczej, ważnych publikacji i konferencji naukowych. Intensywnie rozwijaliśmy mobilność
w ramach europejskich programów Erasmus i Erasmus-Mundus. Profesorowie naszego Uniwersytetu znaleźli
się wśród laureatów prestiżowych konkursów Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Programu Rozwoju
Humanistyki czy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Również nasi studenci i doktoranci zostali laureatami prestiżowych stypendiów. Jeśli chodzi o sprawy dydaktyczne, przygotowaliśmy reformę kształcenia językowego
a także zintensyfikowaliśmy nasze działania, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków z programów operacyjnych
Unii Europejskiej poprawiające jakość naszej dydaktyki. Na Morasku otworzyliśmy kompleks nowych budynków Wydziału Chemii, budujemy nowy budynek Wydziału Historycznego, trwa wyposażanie kompleksu gmachów Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, a do realizacji przygotowujemy inwestycję
budowy akademików. By działać optymalnie w warunkach dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu,
znowelizowaliśmy naszą Strategię Rozwoju UAM. Metodycznie doskonalimy system zarządzania uczelnią,
szczególnie w zakresie finansów i informatyzacji uczelni. Wynik finansowy 2013 roku był dodatni, aczkolwiek
struktura przychodów i wydatków wskazuje, iż nadszedł czas na zwiększenie efektywności działania naszej
Uczelni, na położenie nacisku na zwiększanie dochodów, racjonalizację wydatków i ograniczanie zbędnych
kosztów we wszystkich jej jednostkach organizacyjnych.
5
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
6
1.
ISTOTNE ZADANIA
I WYDARZENIA UCZELNIANE
7
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
1. ISTOTNE ZADANIA I WYDARZENIA UCZELNIANE
W roku 2013 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zgodnie z misją i wytyczonymi w „Strategii
Rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata 2009-2019” celami, koncentrował się na zadaniach z obszaru nauki i kształcenia, nie zapominając o swojej społecznej odpowiedzialności.
Ta największa poznańska uczelnia i jeden z czołowych uniwersytetów polskich pod względem liczebności
akademickiej społeczności w roku sprawozdawczym liczyła ponad 52 tysiące osób – studentów i doktorantów, nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, bibliotecznych, administracyjnych i innych. W tym czasie funkcjonowało 15 wydziałów, Instytut Kultury Europejskiej (działający od 1 września
2013 r. jako podstawowa jednostka organizacyjna z siedzibą w Gnieźnie na mocy Zarządzenia nr 65/2012/2013
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 12 marca 2013 roku) oraz kilkanaście innych
jednostek organizacyjnych.
W roku akademickim 2012/2013 kształcenie prowadzono na 2 międzyobszarowych kierunkach studiów, 63 kierunkach, 195 specjalnościach i 59 studiach podyplomowych, a w roku 2013/2014 na 2 makrokierunkach, 67 kierunkach, 207 specjalnościach oraz na 59 studiach podyplomowych. UAM kontynuował kształcenie w dwóch zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych: w Pile i Słubicach, a w pozostałych nie
przeprowadzono nowego naboru zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2011 roku,
zobowiązującą do przekształcania lub likwidacji zamiejscowych jednostek dydaktycznych uczelni.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niezmiennie gwarantował wysoką jakość badań naukowych prowadzonych w ramach wydziałów, instytutów, zakładów i pracowni, jak również centrów badawczych. W dalszym ciągu zwiększał ofertę dydaktyczną, a dokonania naukowe w roku 2013 zostały dostrzeżone
w świecie nauki, o czym świadczy wysoka lokata Uczelni w rankingach krajowych oraz jej obecność w międzynarodowych klasyfikacjach.
W roku 2013, podobnie jak w roku ubiegłym, UAM w rankingu przygotowanym przez redakcje„Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”, zajął 3. miejsce wśród wszystkich uczelni akademickich kraju i jednocześnie 3. (po Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszawskim) wśród uniwersytetów. Według raportu światowego
rankingu repozytoriów – „The Ranking Web of World Repositories” (edycja lipiec 2013) repozytorium AMUR znalazło się na 182. miejscu wśród 1650 indeksowanych repozytoriów z całego świata, co oznacza że awansowało
aż o 92 pozycje. Wśród polskich repozytoriów AMUR znajduje się na 1. miejscu.
Bardzo istotnymi wydarzeniami w życiu naszej Uczelni są uroczystości nadania najwyższej godności akademickiej – tytułu doktora honoris causa. 24 czerwca tym zaszczytnym tytułem został uhonorowany jeden
z najznamienitszych matematyków prof. Béla Bollobás.
Inauguracja nowego roku akademickiego jest jedną z najbardziej dostojnych uroczystości w życiu Uczelni,
w trakcie której wręczane jest wyjątkowe wyróżnienie nadawane przez Senat UAM wybitnym osobistościom
– Medal Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis. 30 września 2013 r., podczas uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego 2013/2014, uhonorowano nim prof. dr. hab. Henryka Olszewskiego z Wydziału Prawa
i Administracji.
Na specjalnych uroczystościach uniwersyteckich osobom szczególnie zasłużonym dla naszej Uczelni w Poznaniu Rektor wręcza Medale za Zasługi dla UAM. 2 lipca 2013 r. został nim uhonorowany doc. dr Oleg Kosinski – zastępca dyrektora Instytutu Prawa Państwowego Uniwersytetu w Irkucku.
Zespół rektorski spotykał się z wysokimi reprezentantami rządu i parlamentu, a także przedstawicielami samorządów terytorialnych oraz uczelni z kraju i z zagranicy. Rektor i prorektorzy spotykali się z władzami
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Barbarą Kudrycką, prof. Jackiem Gulińskim, prof. Markiem
Ratajczakiem a także z Minister Rozwoju Regionalnego – Elżbietą Bieńkowską i Głównym Inspektorem Ochrony
Środowiska – Andrzejem Jagusiewiczem (6 czerwca, 12 grudnia), by omówić sprawy kluczowe dla Uniwersytetu.
Gościliśmy w UAM również Minister Sportu i Turystyki – dr Joannę Muchę (27 lutego), Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalnego Konserwatora Zabytków w jednej osobie – Piotra
Żuchowskiego (10 kwietnia), Rzecznika Praw Obywatelskich – prof. Irenę Lipowicz (20 marca). Kilkukrotnie gościliśmy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. 8 lutego, podczas wizyty w Kaliszu
w ramach centralnych obchodów święta Służby Więziennej, których część odbywała się w gmachu Wydziału
8
1.ISTOTNE ZADANIA I WYDARZENIA UCZELNIANE
Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, Prezydent RP wręczył odznaczenia dwóm profesorom UAM: Piotrowi
Stępniakowi i Wiesławowi Ambrozikowi za zasługi dla rozwoju penitencjarystyki i resocjalizacji polskiej. 5 czerwca, Prezydent RP gościł w Auli UAM, podczas wręczania dorocznych Nagród Gospodarczych. Prezydent RP Bronisław Komorowski, 1 października, uświetnił również, pierwszą w historii, wspólną dla poznańskich publicznych
uczelni wyższych inaugurację roku akademickiego 2013/2014 na terenie Targów Poznańskich, a 18 października
wraz z Prezydentem Republiki Federalnej Niemiec Joachimem Gauckiem wziął udział w uroczystej inauguracji
roku akademickiego 2013/14 w Collegium Polonicum w Słubicach, pierwszej w historii szkolnictwa wyższego
wspólnej inauguracji polskiej i niemieckiej uczelni – UAM Collegium Polonicum oraz Uniwersytet Europejski
Viadrina. Wzorem lat ubiegłych, we wrześniu, w murach Uniwersytetu odbyło się spotkanie władz rektorskich
z parlamentarzystami Ziemi Wielkopolskiej.
Uniwersytet odwiedzili także: Profesor Sabine Kunst – Minister ds. Nauki, Badań oraz Kultury Brandenburgii
i Janine Nuyken – wiceprezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (15 października), Profesor Patrice Neau – Prezydent French German University (FGU) w Saarbrücken (16 października),
oraz posłowie PE: Profesor Danuta Hübner (9 maja) i posłowie RP: Tadeusz Dziuba (27 lutego), Rafał Grupiński
(9 września), Adam Szejnfeld (21 października). Władze uczelni niejednokrotnie spotykały się z władzami lokalnymi: wojewodą i wicewojewodami wielkopolskimi, marszałkiem i wicemarszałkami województwa wielkopolskiego, Prezydentem Miasta Poznania i jego zastępcami.
W Gabinecie Rektora bywali przedstawiciele ambasad i konsulatów (Australii, Cypru, Ekwadoru, Grecji,
Izraela, Japonii, Korei, Szwajcarii, Szwecji, Tajlandii, Turcji, USA, Węgier), a także wybitne osobistości ze świata
nauki, kultury i gospodarki.
Wszystkie wizyty służyły promocji rozmaitych dokonań Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oraz zaznaczania jego roli jako ośrodka naukowo-badawczego kształcącego doborową kadrę młodych badaczy. Wzorem lat ubiegłych władze rektorskie, przy udziale rzecznika prasowego UAM oraz pracowników Biura
Prasowego, wielokrotnie organizowały konferencje prasowe, informujące o najważniejszych wydarzeniach,
mających się odbyć na Uniwersytecie. O dobry wizerunek Uczelni dbali przedstawiciele Działu Promocji i Marketingu m.in. poprzez aktywne uczestnictwo w krajowych i zagranicznych targach edukacyjnych czy opracowywanie i przygotowywanie materiałów promocyjnych i reklamowych oraz prezentacji multimedialnych
o UAM. Informacje o wszystkich ważnych wydarzeniach z życia Uniwersytetu znalazły się w licznych artykułach
prasowych, programach radiowych i telewizyjnych oraz na nośnikach elektronicznych (internet) za sprawą redakcji „Życia Uniwersyteckiego” oraz Uniwersyteckiego Studia Filmowego.
Świadomość znaczenia działań wizerunkowych dla funkcjonowania Uniwersytetu przejawiała się w organizowaniu prezentacji naszych naukowych i dydaktycznych osiągnięć podczas dorocznych imprez, do których
należą: zorganizowane na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Targi Edukacyjne 2013 (15-17 marca), XVI Poznański Festiwal Nauki i Sztuki (9-11 kwietnia), XVII Poznańskie Dni Książki nie tylko Naukowej
w Collegium Maius UAM (9-11 października) oraz organizowany przez Bibliotekę UAM pod patronatem Kolegium
Rektorów Miasta Poznania XVIII Poznański Przegląd Książki Naukowej w Bibliotece Uniwersyteckiej (4 marca
– 5 kwietnia).
Zespół rektorski aktywnie uczestniczył w posiedzeniach gremiów grupujących instytucje szkolnictwa wyższego. JM Rektor brał udział w spotkaniach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w Warszawie (10-11 stycznia, 12 września). Nasz Uniwersytet z kolei był organizatorem spotkania KRASP w Poznaniu
w dniach 12-13 listopada. Gościło wówczas w Poznaniu, na zaproszenie Przewodniczącego KRASP, Rektora
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. Wiesława Banysia oraz Rektora UAM ponad stu rektorów z całej
Polski. W tym czasie odbyły się: posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
Zgromadzenie Plenarne KRASP oraz wybory członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. JM Rektor przewodniczył obradom Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP): w Toruniu (17-19 lutego),
Białymstoku (21-24 maja), Warszawie (20 września), Rzeszowie (24-26 października). 19 września JM Rektor
uczestniczył również w posiedzeniu Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, a 20 września w tradycyjnym dorocznym Zgromadzeniu
Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy w siedzibie FRP i ISW Warszawie.
W dniach 11-14 czerwca JM Rektor był uczestnikiem FISU Rectors’ Forum: “University and Community Growth
through University Sport” w Umeå w Szwecji, a w dniach 2-4 grudnia reprezentował KRASP na konferencji “Second Bi-regional Conference: A Europe-Latin America Partnership for Innovative, Responsive and Sustainable
Universities” w Cartagena de Indias w Kolumbii.
9
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Rektorzy brali udział również w spotkaniach konferencji tematycznych, zrzeszających prorektorów uniwersytetów polskich (UKPROM, UKF, UKN czy UKA), reprezentowali Uczelnię w spotkaniach organizowanych
w ramach European University Association (EUA), w konferencjach rektorów uczelni, biorących udział w Programie Santander, zrzeszonych w grupie EMUNI oraz w czasie wizyt w UAM rektorów uczelni polskich i zagranicznych. Rektor przewodniczył obradom Kolegium Rektorów Miasta Poznania, Rady Filii Fundacji Kultury
Polskiej w Poznaniu, Rady Nadzorczej Fundacji UAM oraz Rady Gospodarczej przy Rektorze UAM. Brał też udział
w posiedzeniach Wielkopolskiej Rady Trzydziestu i w spotkaniach dotyczących projektu „Budowa Ośrodka Radioterapii Protonowej”. Prorektor prof. Krzysztof Krasowski jako ekspert z ramienia KRASP kontynuował prace
w Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, zajmującej się rządowym projektem ustaw o zmianie ustaw
dotyczących szkolnictwa wyższego oraz stopni i tytułu naukowego. Prorektor prof. Jacek Witkoś uczestniczył
w posiedzeniach Grupy Konsultacyjnej Wielkopolska 2014+ w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.
Kontynuowano spotkania z dziekanami, dyrektorami instytutów kierunkowych, kierownikami jednostek
ogólnouczelnianych i międzywydziałowych oraz społecznością akademicką, poświęcone omówieniu działalności Uczelni i planów na przyszłe lata.
Zespół rektorski miał też szereg okazji do bezpośredniego kontaktu z pracownikami i studentami naszej
Uczelni podczas rozmaitych wydarzeń kulturalnych i sportowych, wśród których należy wspomnieć m.in. o:
Koncercie Noworocznym w wykonaniu uniwersyteckich zespołów muzycznych (14 i 15 stycznia), „Majówce
w Botaniku” (1-3 maja), Jubileuszowym Koncercie Majowym w Auli Uniwersyteckiej (7 maja), Dniu Sportu
(8 maja) oraz Festiwalu Muzycznym Juwenalia Poznań 2013 (23-27 maja). Szczególną okazją do złożenia osobistych podziękowań i gratulacji były spotkania Rektora oraz prorektora ds. kadr i rozwoju z pracownikami
przechodzącymi na emeryturę oraz coraz liczniejszym gronem profesorów i pracowników emerytowanych.
W okresie sprawozdawczym władze Uczelni nie zapominały o zwiększaniu komfortu pracy i nauki, dbając
o rozwój uniwersyteckiej infrastruktury poprzez kontynuowanie działań w ramach programu inwestycyjnego
finansowanego przez budżet państwa, a także poprzez wykorzystanie w tym celu środków własnych i unijnych. Do najważniejszych wydarzeń w tym obszarze należą: uroczystość zawieszenia tradycyjnej wiechy na
nowym budynku Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu (28 maja), wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby Wydziału Historycznego na Morasku (24 czerwca), otwarcie nowej siedziby
Poznańskiego Laboratorium Radiowęglowego PPNT Fundacji UAM (3 października).
Ponadto w roku sprawozdawczym w życiu Uczelni miało miejsce wiele istotnych wydarzeń, m.in.:
•• Zjazd Dziekanów Wydziałów Chemii z całego kraju (7-8 lutego),
•• międzynarodowa konferencja oraz targi edukacyjne ERACON zorganizowane przez Biuro Programu
ERASMUS oraz EAEC (European Association of ERASMUS Coordinators) z udziałem 350 uczestników z całego świata, głównie pracowników uczelni wyższych, a także przedstawicieli Komisji Europejskiej, FRSE,
ESN oraz innych organizacji związanych z szeroko pojętą międzynarodową edukacją i internacjonalizacją kształcenia (15-19 maja),
•• sympozjum z okazji 25-lecia istnienia japonistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
pt. „Japonistyka poznańska w służbie filologii” (14 czerwca),
•• Jubileusz 60-lecia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM (14 czerwca),
•• XI Międzynarodowy Festiwal Chórów Uniwersyteckich „Universitas Cantat 2013” (26-29 czerwca),
•• uroczystość absolutoryjna pierwszej edycji międzynarodowych studiów magisterskich (Erasmus Mundus) SERP-Chem, prowadzonych przez konsorcjum czterech uniwersytetów europejskich – Université
Paris-Sud 11, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, University of Genova i Porto University
(3 lipca),
•• 44 Międzynarodowa Konferencja Językoznawcza Poznań Linguistic Meeting 2013 organizowana przez
Wydział Anglistyki (29-30 sierpnia),
•• Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Prawa na UAM (5-7 września),
•• Jubileusz 25-lecia Wydziału Neofilologii (21 października),
•• podpisanie przez JMR i Michała Kuczmierowskiego – Dyrektora Programu Santander Universidades, reprezentującego bank BZ WBK, umowy o współpracy (7 listopada),
•• konferencja konsultacyjna wstępnego projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) w Poznaniu w Collegium Iuridicum Novum UAM (31 października),
10
1.ISTOTNE ZADANIA I WYDARZENIA UCZELNIANE
•• posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Zgromadzenie Plenarne
KRASP oraz wybory członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (11-13 listopada),
•• Jubileusz 20-lecia Wydziału Studiów Edukacyjnych (14 listopada),
•• Jubileusz 60-lecia Studium Nauczania Języków Obcych (27 listopada),
•• Jubileusz 20-lecia Wydziału Matematyki i Informatyki (13 grudnia).
Bogatej i urozmaiconej aktywności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu sprzyjała harmonijna
współpraca władz rektorskich z szeroką społecznością akademicką.
11
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
12
2.
ORGANA UCZELNI
13
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
2. ORGANA UCZELNI
2.1. REKTOR, KOMISJE I ZESPOŁY REKTORSKIE
Za działalność Uczelni w okresie sprawozdawczym odpowiadał zespół rektorski wybrany w wyniku wyborów na kadencję 2012-2016, w składzie:
•• prof. Bronisław Marciniak – rektor,
•• prof. Krzysztof Krasowski – prorektor ds. kształcenia,
•• prof. Andrzej Lesicki – prorektor ds. kadry i rozwoju uczelni,
•• prof. Marek Nawrocki – prorektor ds. informatyzacji i współpracy z gospodarką,
•• prof. Zbigniew Pilarczyk – prorektor ds. studenckich,
•• prof. Jacek Witkoś – prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej.
Rektorzy wykonywali swoje obowiązki zgodnie z przyjętymi na początku kadencji zakresami.
W roku sprawozdawczym aktywnie działały stałe lub doraźne komisje rektorskie, którym przewodniczyli: rektor, prorektorzy oraz inni profesorowie i pracownicy Uczelni. Komisje opiniowały i doradzały rektorowi w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem Uczelni.
A. W skład Komisji Rektorskiej ds. Studiów Stacjonarnych oraz Komisji Rektorskiej ds. Studiów Niestacjonarnych wchodzą prodziekani ds. studenckich ze wszystkich Wydziałów oraz z-ca dyrektora Instytutu
Kultury Europejskiej. Przewodniczącym Komisji jest prorektor ds. studenckich prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk. W roku 2013 Komisja zbierała się regularnie i zajmowała bieżącymi problemami dydaktycznymi oraz
bytowymi studentów. W szczególności należy wymienić następujące sprawy poruszane na posiedzeniach Komisji:
1) opracowanie zasad rekrutacji na studia,
2) analiza przebiegu procesu rekrutacji,
3) zwiększanie atrakcyjności oferty dydaktycznej,
4) wdrażanie postanowień Strategii Rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie
dotyczącym kształcenia studentów,
5) poszerzanie oferty dydaktycznej dla studentów obcokrajowców,
6) omówienie procedur związanych z funkcjonowaniem Komisji dyscyplinarnej dla studentów,
7) analiza nowych programów kształcenia w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego,
8) inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku,
9) dalsze wdrażanie systemu USOS, w tym wprowadzenie „elektronicznego indeksu” oraz systemu Archiwum Prac Dyplomowych APD.
W roku 2013 prorektor ds. studenckich spotykał się systematycznie również z przedstawicielami Samorządu Studenckiego oraz organizacji studenckich i kół naukowych.
B. Komisja Rektorska ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą pod przewodnictwem prorektora prof. dra hab. Jacka Witkosia spotkała się w 2013 roku dwukrotnie: 18 kwietnia i 24 października. Na spotkaniach były omawiane następujące tematy:
•• analiza danych dotyczących ilości publikacji w czasopismach znajdujących się w bazach JCR i ERIH oraz
ilości monografii, podane w ankiecie jednostek, z podziałem na lata w okresie 2009-2012; analiza dotyczyła poszczególnych jednostek podstawowych UAM jak i w podziale na dziedziny nauki,
•• finansowanie nauki w Polsce. Przeanalizowano wysokość dotacji statutowej przyznanej jednostkom
podstawowym UAM w latach 2011-2013 w kontekście braku przyznawanych dotacji na utrzymanie
specjalnych urządzeń badawczych oraz wzrostu zakupu małej aparatury z grantów pozwalających na
realizację tematów badawczych. Nie obserwuje się zwiększenia środków przyznanych NCN czy NCBR na
realizację projektów naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, natomiast zwiększa się zainteresowanie w aplikowaniu o środki z tych dwóch agencji,
14
2.ORGANA UCZELNI
•• ocena wyniku parametrycznego. W ogłoszonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 30 września 2013 r., wyniku kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek
naukowych za okres 2009 – 2012, 13 jednostek UAM otrzymało kategorię A (86,7%), a 2 kategorię B.
Dla porównania w poprzedniej parametryzacji w 2010 roku na czternaście Wydziałów dziewięć otrzymało
kategorię A (64,3%). Zwiększenie lub zmniejszenie kategorii nie pociąga za sobą drastycznej zmiany w poziomie przyznawanych dotacji statutowych. Zgodnie z zapisami rozporządzenia MNiSW 75% dotacji z poprzedniego okresu jest przenoszona na kolejny rok i tak tylko 25% będzie „odczuwało” zmianę kategorii,
•• aktualne harmonogramy konkursów na projekty badawcze agend krajowych i europejskich.
C. Komisja Rektorska ds. Studiów Doktoranckich, której przewodniczy prorektor ds. kształcenia – prof.
dr hab. Krzysztof Krasowski, w roku sprawozdawczym, odbyła dwa posiedzenia. Pierwsze posiedzenie poświęcone było omówieniu wyników analizy programów studiów doktoranckich przygotowanych przez Komisję ds.
Kształcenia. Przewodniczący Komisji, prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, przekazał kierownikom uwagi i zalecenia
dotyczące efektów kształcenia. Na posiedzeniu omówiono warunki rekrutacji na studia doktoranckie cudzoziemców (zalety i bariery). Prorektor poinformował kierowników, że Uczelniana Rada Doktorantów rozpoczęła
prace nad przygotowaniem ankiety dla osób, które prowadzą zajęcia na studiach doktoranckich (w skali całej
Uczelni), a także o planach uruchomienia elektronicznego indeksu na studiach trzeciego stopnia, od nowego
roku akademickiego. Prorektor przekazał również kierownikom informacje na temat trwających w Ministerstwie prac nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i rozporządzeń dotyczących studiów trzeciego stopnia. Kolejne posiedzenie Komisji przewodniczący rozpoczął od prezentacji multimedialnej na temat
studiów doktoranckich w UAM. Była ona punktem wyjścia do dyskusji dotyczącej tego czy studia doktoranckie w UAM powinny być elitarne czy egalitarne. Następnie przekazał kierownikom, że nowe (przygotowane
w oparciu o rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich z lipca 2013 r.) programy studiów
doktoranckich, mają obowiązywać od roku akademickiego 2014/2015. Podczas posiedzenia przedstawiony
został harmonogram prac nad inicjatywą Poznańskiego Porozumienia Doktorantów – Poznański MOST.
D. W 2013 r., pod przewodnictwem prof. UAM dra hab. Andrzeja Lesickiego, prorektora UAM, odbyły się
dwa posiedzenia Komisji Rektorskiej ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Na posiedzeniach, w dniach 10 kwietnia 2014 r. i 23 października 2013 r., omówiono następujące tematy:
•• Zalecenia zawarte w piśmie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych,
w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu badań naukowych w uczelni.
•• Umowę z Centrum Medycznym POLMED, na usługi z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych i konsultacji specjalistycznych dla pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
•• Kontrolę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, przeprowadzoną w Dziale Głównego Inżyniera ds. Aparatury Naukowej i Zaopatrzenia Laboratoryjnego wraz z podjętymi decyzjami dotyczącymi zamknięcia
pomieszczeń magazynowych.
•• Konieczność dostosowania do obowiązujących przepisów „Instrukcji Gospodarowania Materiałami Ewidencjonowanymi” opracowanej na podstawie ustawy z dnia 21 maja 1963 r. o substancjach trujących.
•• Wnioski i zalecenia zawarte w protokołach z kontroli wewnętrznych, przeprowadzonych na wydziałach
i w innych jednostkach uczelni.
•• Zakres kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i decyzje zawarte w Nakazie Państwowej Inspekcji Pracy, dotyczące braku wstępnych i okresowych szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz profilaktycznych badań lekarskich.
•• Rozwiązania i działania podjęte w celu realizacji decyzji zawartych w nakazie.
•• Ocenę ryzyka zawodowego, związanego z wykonywaną pracą, przeprowadzoną ponownie w wybranych jednostkach uczelni.
•• Problem z zapewnieniem, studentom wydziałów doświadczalnych, odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
E. Komisja Rektorska ds. Kadr i Finansów, złożona z prorektorów, dziekanów i dyrektora podstawowej
jednostki organizacyjnej w Gnieźnie, której przewodniczył rektor, odbywała spotkania raz w miesiącu, zajmując się na bieżąco najważniejszymi sprawami Uczelni. Wypowiadała się także w sprawie porządku obrad posiedzeń zwyczajnych Senatu oraz wniosków o nadanie orderów i odznaczeń oraz Medali KEN. Podczas posiedzenia wyjazdowego Komisja omawiała strategiczne dla Uczelni zagadnienia.
15
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Ponadto w 2013 roku pracowały zespoły i komisje rektorskie:
F. Zespół ds. Struktury Organizacyjnej UAM, w składzie: prof. Andrzej Lesicki (przewodniczący), dr
Agnieszka Pyrzyńska i dr Aleksandra Bocheńska, rozpatrywał wnioski wydziałów i innych jednostek organizacyjnych uniwersytetu w sprawie zmian struktury organizacyjnej. Rezultatem tych prac było przygotowanie
w 2013 r. następujących zarządzeń rektora:
•• Zarządzenie nr 47/2012/2013 Rektora UAM z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych
na Wydziale Prawa i Administracji (przekształcenie Katedry Kryminalistyki w Pracownię Kryminalistyki);
•• Zarządzenie nr 49/2012/2013 Rektora UAM z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych na
Wydziale Biologii (przekształcenie Zakładu Ekologii Populacyjnej Człowieka w Zakład Ekologii Ewolucyjnej Człowieka);
•• Zarządzenie nr 50/2012/2013 Rektora UAM z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej administracji Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu (zniesienie Sekcji administracyjno-gospodarczej budynków dydaktycznych);
•• Zarządzenie nr 57/2012/2013 Rektora UAM z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych
na Wydziale Prawa i Administracji (przekształcenie Zakładu Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozofii w Katedrę Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozofii);
•• Zarządzenie nr 62/2012/2013 Rektora UAM z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych
na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (utworzenie Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem);
•• Zarządzenie nr 63/2012/2013 Rektora UAM z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych na
Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych (utworzenie Pracowni Ekologii i Monitoringu Mokradeł);
•• Zarządzenie nr 64/2012/2013 Rektora UAM z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych
na Wydziale Anglistyki (przekształcenie Zakładu Akwizycji Języka Angielskiego jako Obcego w Zakład
Studiów Psycholingwistycznych);
•• Zarządzenie nr 65/2012/2013 Rektora UAM z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie utworzenia podstawowej
jednostki organizacyjnej z siedzibą w Gnieźnie o nazwie Instytut Kultury Europejskiej;
•• Zarządzenie nr 70/2012/2013 Rektora UAM z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych
w administracji centralnej (przekształcenie Biura Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów w Biuro Karier UAM);
•• Zarządzenie nr 71 /2012/2013 Rektora UAM z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych
w administracji centralnej (utworzenie Gabinetu Rektora);
•• Zarządzenie nr 99/2012/2013 Rektora UAM z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych
w administracji centralnej (utworzenie Samodzielnej Sekcji ds. nieruchomości);
•• Zarządzenie nr 117/2012/2013 Rektora UAM z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych na
Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej (utworzenie Pracowni Genderowych i Transkulturowych Studiów
Bałkanistycznych);
•• Zarządzenie nr 118/2012/2013 Rektora UAM z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych na
Wydziale Studiów Edukacyjnych (przekształcenie Pracowni Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w Zakład
Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych);
•• Zarządzenie nr 119/2012/2013 Rektora UAM z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych na
Wydziale Biologii (utworzenie Wydziałowej Pracowni Biologicznych Informacji Przestrzennych);
•• Zarządzenie nr 120/2012/2013 Rektora UAM z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych
na Wydziale Neofilologii (przekształcenie w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Zakładu Studiów Kontrastywnych i Zakładu Niemieckiego Językoznawstwa Stosowanego w Zakład Studiów Kontrastywnych);
•• Zarządzenie nr 124/2012/2013 Rektora UAM z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie nazwy i zmian organizacyjnych w Studium Nauczania Języków Obcych (SNJO otrzymało nazwę Szkoła Językowa UAM i zmieniło
wewnętrzną strukturę organizacyjną polegającą m.in. na włączenie Szkoły Języka Angielskiego, Szkoły
Języka Niemieckiego i Szkoły Języka Francuskiego do sekcji językowych);
•• Zarządzenie nr 139/2013/2014 Rektora UAM z dnia 22 października 2013 r. w sprawie utworzenia Stacji
Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Różany Strumień;
•• Zarządzenie nr 162/2013/2014 Rektora UAM z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych
na Wydziale Prawa i Administracji (przekształcenie Katedry Postępowania Administracyjnego w Katedrę
Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego;
•• Zarządzenie nr 163/2013/2014 Rektora UAM z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia Centrum
Myśli Społecznej im. Floriana Znanieckiego;
•• Zarządzenie nr 164/2013/2014 Rektora UAM z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia Centrum
Edukacji Szkolnej;
16
2.ORGANA UCZELNI
•• Zarządzenie nr 167/2013/2014 Rektora UAM z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych
na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych (przekształcenie Zakładu Centrum Turystyki i Rekreacji w Katedrę Turystyki i Rekreacji).
G. Komisja Rektorska ds. Współpracy z Gospodarką pod przewodnictwem prorektora prof. Marka Nawrockiego spotkała się po raz pierwszy w nowym składzie w roku 2013. Jej członkami są: prof. dr hab. Aurelia Nowicka – Pełnomocnik Rektora ds. własności intelektualnej, prof. dr hab. Piotr Gąsiorowski – Prodziekan
Wydziału Anglistyki, prof. dr hab. Jerzy Błoszyk – Prodziekan Wydziału Biologii, prof. dr hab. Maciej Kubicki
– Prodziekan Wydziału Chemii, dr hab. Anna Piotrowicz – Prodziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej,
dr hab. Grzegorz Pawłowski – Wydział Fizyki, prof. dr hab. Waldemar Kuligowski – Wydział Historyczny, prof.
dr hab. Jerzy Jaworski – Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki, prof. dr hab. Paweł Churski – Wydział
Nauk Geograficznych i Geologicznych, dr Adam Szymaniak – Prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, prof. dr hab. Ryszard Cichocki - Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych, dr hab. Aldona Sopata –
Prodziekan Wydziału Neofilologii, mgr Piotr Kościelny – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, prof. dr
hab. Tomasz Nieborak – Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska –
Prodziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych, prof. dr hab. Jacek Hadryś – Prodziekan Wydziału Teologicznego,
mgr Jacek Wajda – Dyrektor Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz mgr Dorota Pisula
– Kierownik Biura Karier UAM. Głównym tematem marcowego posiedzenia była dyskusja na temat stanu prac
nad regulaminem ochrony i wykorzystaniem własności intelektualnej, którego zapisy w dalszym ciągu wymagają modyfikacji. Członkom Komisji przedstawione zostały działania Biura Karier i UCITT na rzecz gospodarki,
a także możliwości współpracy. Uczestnicy Komisji zostali poproszeni o wyznaczenie Wydziałowego Zespołu
ds. Współpracy z Gospodarką.
H. Komisja ds. negocjacji w sprawie zakupu działek i sprzedaży nieruchomości pracowała w 2013 r.
w składzie: prof. Andrzej Lesicki (przewodniczący), prof. Józef Tomasz Pokrzywniak (z-ca przewodniczącego),
mgr Stanisław Wachowiak, mgr Maria Buzińska, mgr Artur Ratajszczak (członkowie), mgr Aneta Hilgier (sekretarz).
W trakcie sześciu posiedzeń Komisja podejmowała następujące sprawy:
•• 4 marca 2013 r. – oferta dotycząca sprzedaży nieruchomości położonych w Poznaniu, przy ul. Heweliusza, stanowiących działki nr 15/5, 15/8 i 15/9;
•• 18 lipca 2013 r. – decyzja o zakupie nieruchomości (działki) położonej w Poznaniu, przy ul. Nad Różanym
Potokiem - dz. nr 381/1, ark. 34, obręb Morasko;
•• 23 lipca 2013 r. – decyzja o sprzedaży nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Heweliusza, stanowiącej działkę nr 15/5;
•• 15 listopada 2013 r. – zaopiniowanie wniosków o przydział lokalu mieszkalnego położonego w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 81A / 3;
•• 25 listopada 2013 r. – oferta dotycząca sprzedaży nieruchomości położonych w Poznaniu, przy ul. Heweliusza, stanowiących działki nr 15/8 i 15/9;
•• 4 grudnia 2013 r. – decyzja o sprzedaż nieruchomości położonych w Poznaniu, przy ul. Heweliusza, stanowiących działki nr 15/8 i 15/9.
I. Zespół ds. Strategii Rozwoju UAM powołany przez JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu (w składzie: prof. Grzegorz Schroeder – przewodniczący, dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, prof.
Rafał Drozdowski, prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, prof. Witold Mazurczak, prof. Bogusław Mróz, prof. Tadeusz Stryjakiewicz, prof. Sławomir Banaszak, mgr Natalia Chromińska, mgr Katarzyna Linke, mgr Maria Lutomska) przeprowadził analizę zadań przewidzianych w kartach strategicznych do realizacji w roku 2012. Sprawozdanie z realizacji Strategii UAM zostało przedstawione JM Rektorowi oraz Senatowi UAM.
Zespół po przeprowadzeniu analizy celów operacyjnych, uaktualnił oraz doprecyzował zadania strategiczne zawarte w Strategii Rozwoju UAM, przewidziane do realizacji w latach 2009-2019, w kontekście zmian wynikających z nowelizacji ustaw prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego oraz nowych zasad finansowania
nauki. W efekcie tych prac Zespół przedstawił JM Rektorowi projekt nowelizacji Strategii Rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Senat, przyjął w dniu 25 listopada 2013 roku, znowelizowaną wersję
Strategii Rozwoju UAM. W dokumencie tym misja i wizja Uniwersytetu pozostały bez zmian, znowelizowane
zostały natomiast częściowo cele strategiczne i w dużej mierze cele operacyjne. Obecna nowelizacja określa
szczegółowo cele operacyjne, wyznacza cele strategiczne, których realizacja nie tylko dostosowuje Uniwersytet do zmieniających się warunków zewnętrznych, w których przyszło funkcjonować naszej Uczelni, ale również wpłynie w istotny sposób na dalszy dynamiczny rozwój Uniwersytetu.
17
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
J. Konwent Godności Honorowych
W 2013 r odbyły się dwa posiedzenia członków Konwentu Godności Honorowych (22 lipca i 29 listopada).
Podczas posiedzeń członkowie Konwentu pozytywnie zaopiniowali wnioski o nadanie tytułu Doktora Honoris
Causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla Julii Hartwig, prof. dr. Jana C. Joerdena, prof. Briana
C. J. Moore’a, prof. Petera Nijkampa i prof. Henryka Samsonowicza.
Działania zespołu rektorskiego wspomagali również pełnomocnicy rektora.
2.2. SENAT I KOMISJE SENACKIE
Najwyższym organem uchwałodawczym Uniwersytetu jest Senat, który do 31 sierpnia 2013 roku liczył 60
członków z głosem stanowiącym i 5 członków z głosem doradczym. We wrześniu 2013 r. liczba członków Senatu zwiększyła się, ponieważ na mocy Zarządzenia nr 65/2012/2013 Rektora z dnia 12 marca 2013 roku, Instytut
Kultury Europejskiej zaczął funkcjonować jako podstawowa jednostka organizacyjna z siedzibą w Gnieźnie.
W skład Senatu wchodziło 63 członków z głosem stanowiącym i 5 osób z głosem doradczym. Do końca grudnia
2013 r. w posiedzeniach Senatów uczestniczył także przedstawiciel Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Jerzy Lis, który przekazywał informacje na temat jej działalności.
W roku sprawozdawczym Senat odbył 10 zwyczajnych posiedzeń. Podjęto 87 uchwał, w tym przede
wszystkim te wynikające z ustawowej funkcji Senatu. Były to m.in. uchwały w sprawie:
•• wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów
kształcenia dla studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających,
•• zmiany uchwały w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2013/2014,
•• warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim
2014/2015,
•• warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych w roku
akademickim 2013/2014,
•• szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego
oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich,
•• zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych, wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego oraz wzoru certyfikatu
biegłości językowej uzyskanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
•• regulaminu opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
•• wyborów uzupełniających w Uniwersytecie w kadencji 2012-2016,
•• uzupełnienia składu komisji wyborczej Uniwersytetu,
•• powołania komisji wyborczej w Instytucie Kultury Europejskiej,
•• wyboru biegłego rewidenta,
•• planu rzeczowo-finansowego na rok 2013,
•• zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu oraz wykonania planu rzeczowo-finansowego
za rok 2012,
•• korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2013,
•• wstępnego planu rzeczowo-finansowego na rok 2014,
•• utworzenia kierunku studiów medialna polonistyka i pedagogika prowadzonego łącznie przez Wydział
Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji w przedmiocie nadania uprawnienia Wydziałowi
Pedagogiczno-Artystycznemu w Kaliszu do prowadzenia studiów na tym kierunku,
•• utworzenia kierunku studiów filologia polska prowadzonego łącznie przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji w przedmiocie nadania uprawnienia Wydziałowi Pedagogiczno-Artystycznemu w Kaliszu do prowadzenia studiów na tym kierunku,
•• utworzenia nowych specjalności studiów oraz
•• utworzenia kierunków studiów oraz określenia dla nich efektów kształcenia: na Wydziale Teologicznym –
dialog i doradztwo społeczne, na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych – geodezja i kartografia,
na Wydziale Prawa i Administracji – kierunek prawno-ekonomiczny, prawo europejskie oraz na Wydziale
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie państwem.
18
2.ORGANA UCZELNI
Senat podejmował także uchwały dotyczące zmiany nazw kierunków studiów i specjalności.
Senat uchwalił zmiany w Statucie UAM i podjął uchwały w sprawie zgodności regulaminu samorządu doktorantów i regulaminu samorządu studentów UAM z ustawą i statutem. Zatwierdził również dokument „Strategia Rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata 2009-2019 – nowelizacja”.
Senat przyjął sprawozdanie rektora z działalności Uczelni za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia
2012 roku oraz sprawozdań ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych za okres od 1 stycznia 2012 roku
do 31 grudnia 2012 roku.
Senat nadał tytuł doktora honoris causa prof. dr. Béli Bollobásowi i przyznał Palmę Akademicką prof. Henrykowi Olszewskiemu z Wydziału Prawa i Administracji oraz poparł wniosek o zgłoszenie kandydatury Hanifa
Kureishiego do literackiej Nagrody Nobla. Przyjął również uchwałę w sprawie ustanowienia wzoru, zasad i trybu przyznawania Medalu Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Homini Vere Academico.
Senat przyjął do wiadomości sprawozdania: Rady ds. Jakości Kształcenia, Fundacji UAM i Parlamentu Samorządu Studentów UAM. Wysłuchał informacji o realizacji zadań przewidzianych w Strategii UAM, a także
informacji o działalności Zespołu Kanclerskiego.
Senat przeznaczył również środki na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli akademickich i na dodatki
dla nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora oraz podjął uchwały dotyczące dodatkowych wynagrodzeń nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wydziałów i innych jednostek z dochodów własnych, a także uchwałę dotyczącą dodatkowego wynagrodzenia
administracji centralnej z dochodów własnych.
Senat podejmował również uchwały dotyczące:
•• sprzedaży przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem położonej w Poznaniu przy ulicy Słowackiego 20, oznaczonej geodezyjnie jako:
obręb Jeżyce, ark. mapy 12, działki nr 142 o pow. 752 m2,
•• zrzeczenia się przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prawa użytkowania wieczystego
gruntu i sprzedaży własności budynku nieruchomości położonej w gminie Słubice, oznaczonej geodezyjnie jako: obręb Słubice, ark. mapy 5, działki: nr 509/3 o pow. 804 m2 i nr 506/3 o pow. 1246 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW nr GW1S/00005684/8,
•• dokonania przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków nieruchomości położonej w gminie Zakliczyn nad Dunajcem, oznaczonej geodezyjnie jako: obręb Jamna, ark. mapy 8, działka nr 190 o pow. 6.600 m2, zapisanej w księdze
wieczystej KW nr 27296,
•• rozwiązania przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w gminie Słubice, oznaczonego geodezyjnie jako: obręb Słubice, ark. mapy
5, działki: nr 509/3 o pow. 804 m2 i nr 506/3 o pow. 1246 m2, zapisanego w księdze wieczystej KW
nr GW1S/00005684/8 za zapłatą wynagrodzenia za własność budynku,
•• zadań inwestycyjnych z programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2004-2015”,
•• nadania nazwy sali w Collegium Iuridicum Novum oraz umieszczenie na terenie Collegium Iuridicum
Novum tablicy pamiątkowej,
•• zmiany nazwy Auli w Collegium Iuridicum Novum,
•• nadania imienia prof. Kazimierza Ajdukiewicza sali 215 w budynku C, ul. Szamarzewskiego,
•• nadania Audytorium Zachodniemu Wydziału Fizyki imienia prof. Stanisława Kielicha.
Senat wyraził również zgodę na:
•• realizację programu inwestycji budowlanej pn. „Przebudowa budynku „Koszarowca” dla potrzeb naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy. al. Niepodległości 53 w Poznaniu”,
•• realizację programu inwestycji budowlanej pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wejścia głównego
do obiektów Collegium Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy al. Niepodległości 4 w Poznaniu”,
•• realizację programu inwestycji budowlanej pn. „Przebudowa budynku po Wydziale Chemii Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu – etap I”,
•• zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej, w skład której wchodzą obiekty należące do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego
w Poznaniu.
19
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
W programie większości posiedzeń zwyczajnych Senatu przewidziane były prezentacje oraz dyskusje na
wybrane tematy dotyczące poszczególnych obszarów działalności UAM. Dyskusje dotyczyły m.in. następujących tematów: •• „Studenci UAM – portret zbiorowy”,
•• „Reforma kształcenia języków obcych”,
•• „Finansowanie badań podstawowych przez Narodowe Centrum Nauki”,
•• „UAM: od parametryzacji do popularyzacji (co się tak naprawdę liczy)”,
•• „UAM na tle innych uniwersytetów – sytuacja finansowa”,
•• „Finansowanie nauki: rola Narodowego Centrum Nauki w nowej perspektywie finansowej”.
2 stycznia 2013 r. w westybulu Auli Uniwersyteckiej odbyło się także nadzwyczajne żałobne posiedzenie
Senatu poświęcone pamięci, zmarłego 20 grudnia 2012 r., prof. dr. Zbigniewa Radwańskiego – Rektora UAM
w latach 1982-1984. Pamięć innych zmarłych profesorów naszej Uczelni została uczczona na żałobnych posiedzeniach rad wydziałów.
Podczas posiedzeń Senatu JM Rektor wręczał nominacje na stanowiska profesorskie oraz listy gratulacyjne
z okazji otrzymania tytułu profesorskiego.
A. Senacka Komisja ds. Budżetu i Finansów działała pod przewodnictwem prof. Józefa T. Pokrzywniaka.
Jej członkowie reprezentowali poszczególne wydziały Uczelni i jednostki pozawydziałowe, Parlament Samorządu Studentów i Samorząd Doktorantów oraz pion kanclerski. W posiedzeniach Komisji uczestniczyła Kwestor UAM. Podobnie jak w latach poprzednich, prace Komisji koncentrowały się wokół opiniowania projektów
uchwał Senatu UAM dotyczących planu rzeczowo-finansowego Uczelni oraz uchwał związanych z nabyciem
lub zbyciem nieruchomości. W roku sprawozdawczym Komisja zaopiniowała uchwały w sprawie:
•• zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu oraz wykonania planu rzeczowo-finansowego
Uczelni za rok 2012,
•• planu rzeczowo-finansowego na 2013 r.,
•• korekty planu rzeczowo-finansowego na 2013 r.,
•• wstępnego planu rzeczowo-finansowego na rok 2014,
•• wyrażenia zgody na realizację programu inwestycji budowlanej pn. „Przebudowa budynku „Koszarowca”
dla potrzeb naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy. al. Niepodległości 53
w Poznaniu”,
•• wyrażenia zgody na realizację programu inwestycji budowlanej pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wejścia głównego do obiektów Collegium Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy al.
Niepodległości 4 w Poznaniu”,
•• wyrażenia zgody na realizację programu inwestycji budowlanej pn. „Przebudowa budynku po Wydziale
Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu – etap I”,
•• sprzedaży przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem położonej w Poznaniu przy ulicy Słowackiego 20, oznaczonej geodezyjnie jako:
obręb Jeżyce, ark. mapy 12, działki nr 142 o pow. 752 m2,
•• zrzeczenia się przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prawa użytkowania wieczystego
gruntu i sprzedaży własności budynku nieruchomości położonej w gminie Słubice, oznaczonej geodezyjnie jako: obręb Słubice, ark. mapy 5, działki: nr 509/3 o pow. 804 m2 i nr 506/3 o pow. 1246 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW nr GW1S/00005684/8,
•• wyrażenia zgody na zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej, w skład której wchodzą obiekty
należące do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu,
•• zadań inwestycyjnych z programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2004-2015”,
•• dokonania przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków nieruchomości położonej w gminie Zakliczyn nad Dunajcem, oznaczonej geodezyjnie jako: obręb Jamna, ark. mapy 8, działka nr 190 o pow. 6.600 m2, zapisanej w księdze
wieczystej KW nr 27296,
•• rozwiązania przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w gminie Słubice, oznaczonego geodezyjnie jako: obręb Słubice, ark. mapy
5, działki: nr 509/3 o pow. 804 m2 i nr 506/3 o pow. 1246 m2, zapisanego w księdze wieczystej KW
nr GW1S/00005684/8 za zapłatą wynagrodzenia za własność budynku.
20
2.ORGANA UCZELNI
Wyrażane przez Komisję opinie formułowane były na podstawie dokumentów przedstawionych przez
Kwesturę bądź pion kanclerski. Komisja opierała się również na opiniach osób bezpośrednio nadzorujących
określone obszary działalności (m.in. Pełnomocnika Rektora ds. Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów, Głównego Specjalisty ds. Analiz Ekonomiczno-Finansowych i Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego).
B. Senacka Komisja ds. Kształcenia w roku 2013 realizowała następujące zadania:
•• opiniowanie nowych kierunków i specjalności (łącznie 14 wniosków),
•• opiniowanie innych dokumentów związanych z procesem kształcenia, m.in. założeń reformy nauczania
języków obcych w UAM, czy zmian w strategii UAM.
Komisja, pod przewodnictwem prof. Ryszarda Naskręckiego, współpracowała z Radą ds. Jakości Kształcenia oraz Działem Nauczania. Członkowie Komisji aktywnie współdziałali z władzami dziekańskimi wydziałów
w zakresie przygotowywania wniosków o utworzenie kierunku studiów/specjalności.
Komisja przygotowała dokument „Zasady działania Senackiej Komisji ds. kształcenia”, który za wiedzą JM
Rektora został przekazany do dziekanów wydziałów. Komisja dokonała także przeglądu najważniejszych spraw
i problemów związanych z jej funkcjonowaniem, który został przedstawiony przez przewodniczącego Komisji
na posiedzeniu Senatu UAM w dniu 25 listopada 2013 r.
C. Senacka Komisja ds. Rozwoju UAM, której przewodniczył prof. Marek Marciniak, na posiedzeniu
w kwietniu 2013 r. pozytywnie zaopiniowała wnioski Wydziału Prawa i Administracji o:
•• nadanie Sali Alfa imienia Profesora Zygmunta Ziembińskiego,
•• zmianę nazwy auli na Auditorium Maximum.
Na posiedzeniu we wrześniu 2013 r. Komisja jednomyślnie poparła wniosek Wydziału Nauk Społecznych
o nadanie imienia Profesora Kazimierza Ajdukiewicza sali 215 w budynku „C” Collegium im. Floriana Znanieckiego.
W październiku 2013 r. Komisja przedyskutowała szczegółowo Strategię rozwoju Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu na lata 2009-2019 i wniosła szereg poprawek i korekt, które przekazano Zespołowi ds.
Strategii.
D. W okresie sprawozdawczym Senacka Komisja Prawna pod kierownictwem prof. Tomasza Sokołowskiego spotkała się siedmiokrotnie. W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. odbyły się trzy posiedzenia:
•• 14 styczeń 2013 r. w sprawie zakresu podmiotowego osób, które mogą kandydować do nagrody dziekana;
•• marzec 2013 r. sprawa wyboru dodatkowego przedstawiciela do senatu z jednostek podstawowych Uczelni;
•• 20 maja 2013 r. sprawa projektu regulaminu opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie.
W okresie od października do grudnia 2013 r. Komisja spotkała się czterokrotnie, ustalając sprawy organizacyjne Komisji, opiniując dwukrotnie sprawy Regulaminu Samorządu Studentów oraz sprawy zmian w Statucie UAM, a także sprawę Medalu Rektora UAM.
E. W roku 2013 Senacka Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich prowadziła 5 spraw,
z których dwie zakończyły się orzeczeniem kary nagany lub upomnienia, dwie dalsze zostały zawieszone ze
względu na wszczęte postępowanie karne. Ostatnia ze spraw jest w toku. F. Senacka Komisja Dyscyplinarna dla Studentów w swoim obecnym składzie została wybrana przez
Senat UAM 26. listopada 2012.
W roku 2013 do Komisji wpłynęło 7 wniosków Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania
i ukaranie studentów. Jedno postępowanie wszczęte w roku poprzednim było kontynuowane. W 6 przypadkach sprawy zakończyły się orzeczeniem o ukaraniu, w jednym – uniewinnieniem a w jednym orzeczeniem
o umorzeniu. W 4 przypadkach sprawy dotyczyły studentów Wydziału Prawa a po jednym przypadku studentów z Wydziału Nauk Politycznych, Nauk Społecznych, Neofilologii oraz Filologii Polskiej i Klasycznej.
G. W roku 2013 Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów UAM zajmowała się odwołaniami
studenta studiów niestacjonarnych na Wydziale Prawa i Administracji UAM, pana Jarosława Liberkowskiego,
wynikającymi z postępowania wszczętego przeciwko niemu z wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów UAM dla Wydziału Prawa i Administracji. Prace Komisji w tej sprawie przebiegały następująco:
21
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
•• 18 lutego 2013 Komisja (na posiedzeniu jawnym) uchyliła w całości zaskarżone orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów UAM i przekazała sprawę tejże Komisji do ponownego rozpatrzenia.
•• w czerwcu 2013 wpłynęło odwołanie wniesione przez obrońcę obwinionego Jarosława Liberkowskiego
od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów UAM z dnia 20 maja 2013, w konsekwencji czego 28
czerwca 2013 wyznaczono skład orzekający.
•• we wrześniu 2013 nastąpiła zmiana w składzie orzekającym, dotycząca przedstawiciela Parlamentu Samorządu Studentów UAM, i posiedzenie składu orzekającego wyznaczono na 24 wrzesień.
•• ze względu na nieobecność przedstawicieli Parlamentu Samorządu Studentów UAM i obrońcy na tymże
posiedzeniu oraz konieczność wyznaczenia nowego obrońcy jak i też zmianę przedstawicieli Parlamentu Samorządu Studentów UAM, nowy skład orzekający wyznaczono 7 stycznia 2014.
H. Senacka Komisja Dyscyplinarna I instancji dla Doktorantów UAM w roku 2013 nie otrzymała żadnego wniosku doktoranckiego do rozpatrzenia.
I. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów UAM w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2013 roku nie otrzymała do rozpatrzenia żadnego wniosku doktoranckiego.
J. Senacka Komisja ds. oceny członków zespołów oceniających w 2013 r., działając na podstawie art.
132 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572,
z późniejszymi zmianami) oraz §§ 135 - 146 Statutu UAM, zwłaszcza postanowień § 138 ust. 1 - 3, podejmowała czynności w następującym składzie: przewodniczący: prof. Adam Olejniczak oraz członkowie: prof. prof.
Maria Gdaniec, Jan Grzesiak, Henryk Hudzik, Tomasz Jasiński, Jerzy Kaliszan, Mieczysław Mikołajczak, Zygmunt
Młynarczyk, Rafał Mól, Ryszard Naskręcki, Magdalena Piorunek, Ewa Piotrowska, Barbara Sienkiewicz, Liliana
Sikorska, Andrzej Skoczylas, Maciej Walkowski i dr Artur Jazdon.
W związku ze złożeniem wymaganych dokumentów przez pracowników UAM podlegających ocenie przez
Senacką Komisję ds. oceny członków zespołów oceniających w dniach od 3 do 11 czerwca w sekretariacie
Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego UAM (Coli. Iuridicum, Św. Marcin 90) dokumenty te zostały udostępnione wszystkim członkom Komisji, w celu zapoznania się z nimi i uzyskania informacji
koniecznych dla powzięcia decyzji.
Na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2013 r. po dyskusji dotyczącej niektórych dokumentów złożonych przez
członków zespołów oceniających, uwzględniając opinie wyrażone przez bezpośredniego przełożonego oraz
prodziekana ds. dydaktycznych, Komisja sformułowała pozytywną ocenę w stosunku do wszystkich członków
zespołów oceniających, stwierdzając satysfakcjonujący dorobek naukowo-badawczy, dydaktyczny i organizacyjny oraz należytą staranność w zakresie przestrzegania prawa własności intelektualnej.
22
3.
BADANIA NAUKOWE
23
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
3. BADANIA NAUKOWE
3.1. NAUCZYCIELE AKADEMICCY
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dążąc do tego, aby liczyć się w skali globalnej, winien
wykazywać się wynikami badań, które spełniają najwyższe standardy i wytyczają nauce nowe perspektywy.
Siła i przewaga konkurencyjna uczelni wynika dziś bowiem – bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości – z jej
potencjału badawczego oraz osiągnięć badawczych zauważanych i docenianych przez światową społeczność
ludzi nauki. Dlatego potencjał kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni ma kluczowe znaczenie dla jej wszechstronnego rozwoju.
Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli akademickich w 2013 roku wyniosło 3059 osób, to jest o 23 osoby
więcej w stosunku do roku poprzedniego. Zał. 1. przedstawia zatrudnienie nauczycieli akademickich w podziale na poszczególne stanowiska i jednostki organizacyjne (stan z 31 grudnia 2013 r.).
W roku 2013, liczne grono naszych pracowników zostało uhonorowanych prestiżowymi wyróżnieniami
i nagrodami.
Ordery i odznaczenia państwowe za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, za osiągnięcia w działalności dydaktycznej i społecznej otrzymali:
•• Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk (Wydział Historyczny) oraz
prof. dr hab. Michał Karoński (Wydział Matematyki i Informatyki);
•• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – prof. dr hab. Joachim Cieślik (Wydział Biologii), prof.
Teresa Tomaszkiewicz (Wydział Neofilologii) oraz pośmiertnie prof. dr hab. Jerzy Fogel (Wydział Historyczny).
Ponadto 54 osoby (zał. 2.) otrzymały Medale za Długoletnią Służbę (złoty, srebrny i brązowy).
Nagrody Prezesa Rady Ministrów otrzymali w 2013 r.:
•• za osiągnięcia naukowo-techniczne: prof. UAM dr hab. inż. Grażyna Demenko (Wydział Neofilologii);
•• za wysoko ocenione osiągnięcia, będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego lub stopnia
doktora habilitowanego sztuki: dr hab. Tomasz Mika (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej);
•• za wyróżnione rozprawy doktorskie: dr Przemysław Nosal (Wydział Nauk Społecznych), dr Michał Roszak
(Wydział Prawa i Administracji), dr Filip Schmidt (Wydział Nauk Społecznych) i dr Magdalena Śniedziewska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej).
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagrodził prof. dr. hab. Huberta Orłowskiego najwyższą nagrodą
w kategorii badań na rzecz rozwoju społeczeństwa.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał także w 2013 roku nagrody dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia w roku 2012. Laureatami nagrody indywidualnej Ministra zostali:
•• prof. UAM dr hab. Ireneusz Weymann (Wydział Fizyki) – nagroda I stopnia za osiągnięcia naukowe;
•• prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa) – nagroda I stopnia za
osiągnięcia organizacyjne.
Ponadto, z inicjatywy Ministra, nagrodę I stopnia za osiągnięcia organizacyjne otrzymał Rektor, prof. dr
hab. Bronisław Marciniak.
Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymali: dr Magdalena Arasimowicz-Jelonek (Wydział Biologii), dr Piotr Makowski (Wydział
Nauk Społecznych), dr Grzegorz Pac (Wydział Historyczny) i dr Aleksandra Tomczyk (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych).
16 grudnia 2013 r. rozstrzygnięto III edycję konkursu „Mobilność Plus”, programu ustanowionego przez
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, umożliwiającego młodym naukowcom udział w badaniach naukowych
w renomowanych zagranicznych ośrodkach pod opieką wybitnych badaczy o międzynarodowym autorytecie.
24
3.BADANIA NAUKOWE
Na 13 złożonych wniosków UAM, 5 otrzymało dofinansowanie na kwotę 1 771 600 PLN, zatem współczynnik
sukcesu wyniósł 38,5%. Subsydia profesorskie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (Program Mistrz, 3-letnie)
w UAM realizowali w 2013 roku: prof. dr hab. Ewa Domańska (Wydział Historyczny) oraz prof. dr hab. Mieczysław Mastyło (Wydział Matematyki i Informatyki). Poprzez swoje projekty Fundacja wspierała mobilność
i badania zarówno pracowników, jak i studentów oraz doktorantów. Szczegółowe zestawienie beneficjentów
pozostałych programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2013 r. przedstawia zał. 3.
Nagrodę Naukową Miasta Poznania otrzymał w roku 2013 prof. dr hab. Andrzej Katrusiak (Wydział Chemii) za cykl prac na temat chemii w warunkach ekstremalnych, publikowanych w 2012 roku oraz za rozwój
i promocję na świecie poznańskiego uniwersytetu i Poznania.
Stypendium naukowe dla młodych badaczy ufundowane przez miasto Poznań otrzymali: dr Łukasz
Grewling (Wydział Biologii), mgr Kaja Milanowska (Wydział Biologii), dr Anna Malaika (Wydział Chemii), dr
Anna Wojtaszek (Wydział Chemii) oraz mgr Tomasz Ewertowski (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej).
Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odebrali: prof. dr
hab. Józef Baniak (Wydział Nauk Społecznych), dr Ewa Bugaj (Wydział Historyczny), dr Aldona Chachlikowska
(Biblioteka Uniwersytecka), mgr Zdzisław Chorościan (Szkoła Językowa UAM), prof. dr hab. Wojciech Dajczak
(Wydział Prawa i Administracji), dr hab. Piotr Gąsiorowski (Wydział Anglistyki), mgr Maria Gniadek (Szkoła Językowa UAM), prof. dr hab. Artur Jarmołowski (Wydział Biologii), prof. dr hab. Violetta Julkowska (Wydział Historyczny), prof. dr hab. Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak (Wydział Anglistyki), prof. dr hab. Jerzy Lis (Wydział
Neofilologii), prof. dr hab. Zbyszko Melosik (Wydział Studiów Edukacyjnych), dr Janina Mrówczyńska (Wydział
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa), prof. dr hab. Wiesław Prus-Głowacki (Wydział Biologii), prof. dr hab. Jan
Przybyłek (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych), prof. dr hab. Irena Sarnowska-Giefing (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej), prof. dr hab. Barbara Skowronek (Wydział Neofilologii), dr hab. Leszek Skrzypczak
(Wydział Matematyki i Informatyki), prof. dr hab. Witold Wnuk (Wydział Matematyki i Informatyki), prof. dr hab.
Anna Wolff-Powęska (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa) i prof. dr hab. Bogusław Zieliński (Wydział
Filologii Polskiej i Klasycznej).
W 2013 roku Rektor po raz trzeci przyznał profesorom tytularnym stypendia naukowe. Są to specjalne
stypendia, które otrzymują wszechstronnie zaangażowani w pracę na rzecz Uniwersytetu profesorowie, legitymujący się wybitnymi osiągnięciami w pracy naukowej. Stypendia naukowe Rektora UAM otrzymali: prof.
dr hab. Jerzy Koch (Wydział Anglistyki), prof. dr hab. Adam Kaznowski (Wydział Biologii), prof. dr hab. Zofia
Szweykowska-Kulińska (Wydział Biologii), prof. dr hab. Grzegorz Rosiński (Wydział Biologii), prof. dr hab. Urszula Rychlewska (Wydział Chemii), prof. dr hab. Jacek Komasa (Wydział Chemii), prof. dr hab. Anna Legeżyńska
(Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej), prof. dr hab. Bogusław Zieliński (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej),
prof. dr hab. Tomasz Goslar (Wydział Fizyki), prof. dr hab. Adam Lipowski (Wydział Fizyki), prof. dr hab. Jan
Wąsicki (Wydział Fizyki), prof. dr hab. Wojciech Wrzosek (Wydział Historyczny), prof. dr hab. Wiesław Olszewski
(Wydział Historyczny), prof. dr hab. Tomasz Łuczak (Wydział Matematyki i Informatyki), prof. dr hab. Zdzisław
Bełka (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych), prof. dr hab. Marek Kwiek (Wydział Nauk Społecznych),
prof. dr hab. Józef Baniak (Wydział Nauk Społecznych), prof. Maria Krysztofiak-Kaszyńska (Wydział Neofilologii),
prof. dr hab. Wojciech Dajczak (Wydział Prawa i Administracji) i prof. dr hab. Marek Żyromski (Wydział Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa).
Rektor przyznał także w 2013 roku nagrody dla nauczycieli akademickich legitymujących się najwyższym wskaźnikiem efektywności. Byli to: dr hab. Paweł Scheffler (Wydział Anglistyki), prof. dr hab. Janusz Bujnicki (Wydział Biologii), prof. dr hab. Maciej Kubicki (Wydział Chemii), prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijas (Wydział
Filologii Polskiej i Klasycznej), dr Paweł Kurzyński (Wydział Fizyki), prof. dr hab. Marzena Szmyt (Wydział Historyczny), prof. dr hab. Mieczysław Mastyło (Wydział Matematyki i Informatyki), prof. dr hab. Henryk Hudzik (Wydział Matematyki i Informatyki), dr Witold Szczuciński (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych), prof.
dr hab. Bogdan Koszel (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa), dr Konrad Miciukiewicz (Wydział Nauk
Społecznych), dr Dorota Lipowska (Wydział Neofilologii), prof. dr hab. Mirosław Pawlak (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu), prof. dr hab. Wojciech Dajczak (Wydział Prawa i Administracji), prof. dr hab. Eugenia
Potulicka (Wydział Studiów Edukacyjnych), ks. prof. dr hab. Piotr Nawrot (Wydział Teologiczny).
Szerokie grono pracowników naszej Uczelni uczestniczy, na drodze zaproszeń lub wyborów, w prestiżowych krajowych gremiach naukowych, politycznych i zawodowych (zał. 4). Wielu pracowników naukowych naszej Uczelni bierze udział w pracach komitetów i komisji Polskiej Akademii Nauk. W strukturach Uniwersytetu mają swoje siedziby liczne towarzystwa naukowe, stowarzyszenia, redakcje i fundacje.
25
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
W 2013 roku zmarli następujący nauczyciele akademiccy:
•• prof. dr hab. Maria Adamczyk z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej (zm. 12 października),
•• prof. dr hab. Halina Augustyniak z Wydziału Biologii (zm. 20 lutego),
•• prof. UAM dr hab. Włodzimierz Augustyniak z Wydziału Chemii (zm. 25 lutego),
•• prof. dr hab. Jan Bednorz z Wydziału Biologii (zm. 19 października),
•• dr Bernard Buchwald z Wydziału Filologicznego (zm. 31 grudnia),
•• prof. UAM dr hab. Bogdan Błażejczak z Wydziału Prawa i Administracji (zm. 24 lutego),
•• prof. dr hab. Aleksandra Cofta-Broniewska z Wydziału Historycznego (zm. 12 maja),
•• dr Ludmiła Czech z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych (zm. 29 lipca),
•• prof. dr hab. Wiesław Daszkiewicz z Wydziału Prawa i Administracji (zm. 13 sierpnia),
•• prof. dr hab. Władysław Dykcik z Wydziału Studiów Edukacyjnych (zm. 13 sierpnia),
•• dr Włodzimir Drygas ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (zm. 21 czerwca),
•• prof. dr hab. Jerzy Fogel z Wydziału Historycznego (zm. 4 kwietnia),
•• dr Henri Nikuna Kelani z Wydziału Fizyki (zm. 2 sierpnia),
•• dr Przemysław Kiszkowski z Wydziału Fizyki (zm. 13 listopada),
•• prof. dr hab. Mikołaj Łabowski z Wydziału Fizyki (zm. 18 października),
•• prof. dr hab. Andrzej Niekrasz z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu (zm. 25 grudnia),
•• prof. dr hab. Kazimierz Stępczak z Wydziału Biologii (zm. 23 maja),
•• prof. dr hab. Zygmunt Zagórski z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej (zm. 28 marca).
3.2. BADANIA NAUKOWE
Badania naukowe – główny, obok kształcenia, nurt działalności naszej Uczelni – przyniosły w okresie
sprawozdawczym wiele znaczących osiągnięć. Stanowiły podstawę do uzyskania 26 tytułów profesorskich
(zał. 5), 111 stopni doktora habilitowanego, w tym przez 33 osoby spoza UAM (zał. 6) oraz do uzyskania
przez 191 osób z UAM oraz 41 osób spoza Uczelni stopni naukowych doktora (zał. 7). Dynamikę rozwoju
naukowego w zakresie uzyskiwania stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesorskiego w ostatnich latach
przedstawia zał. 8.
Działalność naukowa prowadzona jest na piętnastu wydziałach, w gnieźnieńskim Instytucie Kultury Europejskiej oraz w interdyscyplinarnych i międzyuczelnianych centrach uniwersyteckich. Od 2013 roku badania
naukowe prowadzone są również przez Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy (PNIB) w Collegium Polonicum
w Słubicach, który jest wspólną interdyscyplinarną jednostką badawczą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W Instytucie wykonywanych
jest już 38 projektów badawczych, w których realizacji – wraz z pracownikami Instytutu – uczestniczy kilkadziesiąt dalszych osób, zwłaszcza z Polski i Niemiec, ale także z innych państw, będących członkami zespołów
badawczych.
Badania naukowe podstawowych jednostek organizacyjnych oraz uniwersyteckich centrów badawczych
zostały szczegółowo opisane w rozdziale 7, zawierającym sprawozdania jednostek UAM.
W roku sprawozdawczym Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) w terminie określonym w art. 32
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U.
Nr 96, poz. 620 i Nr 155, poz. 1036 oraz z 2012 r. poz. 756) przeprowadził kompleksową ocenę jakości naukowej
lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych za okres 2009 – 2012, zgodnie z przepisami rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877 i z 2013 r. poz. 191).
Jednostki naukowe były oceniane w grupach wspólnej oceny (GWO) ustalonych przez KEJN.
W ramach przeprowadzonej parametryzacji, Zespoły Ewaluacji przyznały jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów określonych w § 6 rozporządzenia:
1) osiągnięcia naukowe i twórcze;
2) potencjał naukowy;
26
3.BADANIA NAUKOWE
3) materialne efekty działalności naukowej;
4) pozostałe efekty działalności naukowej.
Oceny przyznane jednostkom naukowym przez Zespoły Ewaluacji w ramach każdego z ww. czterech kryteriów oceny, stanowiły podstawę do zastosowania metody porównań parami, wykorzystującej ważoną relację
przewyższania, według algorytmu określonego w załączniku nr 8 do rozporządzenia. Zgodnie z algorytmem,
każda jednostka naukowa była porównywana ze wszystkimi pozostałymi jednostkami naukowymi w danej
GWO poszerzonej o dwie jednostki referencyjne (jednostka referencyjna dla kategorii naukowej A, jednostka
referencyjna dla kategorii naukowej B), tj. modelowe (nierzeczywiste) jednostki, zdefiniowane przez ustalone
wartości ocen według każdego z czterech kryteriów. Porównanie to było przeprowadzone odrębnie dla każdego z czterech kryteriów oceny, przy zastosowaniu wag, których wartość dla poszczególnych kryteriów zależy
od grupy nauk i rodzaju jednostek naukowych.
13 jednostek UAM otrzymało kategorię A co stanowi 86,7%, a 2 jednostki kategorię B.
W trybie przewidzianym w rozporządzaniu 7 jednostek złożyło odwołanie od otrzymanej decyzji i według
naszych danych zdecydowana większość odwołań zakończy się powodzeniem. Obserwowany jest również stały wzrost jakości publikacji uwidoczniony w publikowaniu artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, a monografii i książek – w prestiżowych wydawnictwach naukowych,
zagranicznych i krajowych (zał. 9.1, 9.2). Liczba zagranicznych publikacji naukowych w roku sprawozdawczym,
których autorami lub współautorami byli pracownicy Uniwersytetu, wyniosła 2305 pozycji, a krajowych 4822.
Wiele książek zostało nagrodzonych, jak choćby publikacja Aliny Borkowskiej-Rychlewskiej „Szekspir w operze
XIX wieku. Romantyczne konteksty, inspiracje i na-wiązania”, która zdobyła nagrodę Poznańskiego Przeglądu
Nowości Wydawniczych „Książka Lata 2013”.
Od 1 marca 2010 roku oficjalnie funkcjonuje repozytorium instytucjonalne UAM (AMUR). Jest to platforma, której zadaniem jest gromadzenie, upowszechnianie oraz promowanie dorobku naukowego pracowników UAM. Dzięki włączeniu AMUR-a do światowych katalogów repozytoriów, tworzących globalną bazę danych dorobku naukowego, większa liczba publikacji pracowników i doktorantów UAM dociera do środowisk
naukowych na całym świecie i jest widoczna w Internecie, a tym samym zwiększa się udział naszych pracowników w wymianie światowej myśli naukowej.
Na szczególną uwagę zasługuje kolekcja czasopism wydawanych w UAM. Dzięki działaniom prorektora ds.
nauki i współpracy międzynarodowej prof. dr. hab. Jacka Witkosia coraz więcej czasopism trafia do AMUR-a.
Część z nich miało już swoją elektroniczną wersję, ale dla niektórych dopiero umieszczenie artykułów na platformie AMUR-owej dało początek ich wirtualnemu życiu. Obecnie AMUR archiwizuje 60 tytułów czasopism
wydawanych na uczelni. Kolekcje czasopism zgromadziły dotychczas 6640 artykułów. Były one pobierane na
całym świecie 941 035 tys. razy (średnia liczba pobrań jednego artykułu to 142).
Repozytorium AMUR przynosi swojej społeczności naukowej wymierne korzyści. Widoczność zdeponowanych na platformie obiektów niebagatelnie wzrasta. Obok „zwykłego” Google indeksują AMUR serwisy stricte
naukowe, takie jak: platforma DRIVER, Dart-Europe E-Thesis portal, Google Scholar czy BASE. Dzięki tak dobrej
indeksacji, prace naszych naukowców są częściej pobierane i obserwuje się zjawisko pojawiających się pierwszych AMUR-owych cytowań. Na umieszczeniu pracy w repozytorium zyskuje nie tylko sam naukowiec, ale
również cała uczelnia, bowiem jej ocena parametryczna zależy między innymi od wskaźników bibliometrycznych, które dzięki AMUR-owi mogą być wyższe.
Według światowego rankingu „The Ranking Web of World Repositories” (edycja lipiec 2013 r.) repozytorium AMUR znalazło się wśród 300 najlepszych repozytoriów na świecie i zajęło 220. miejsce. Wśród polskich
repozytoriów AMUR znajduje się na 1. miejscu. Liczba pobrań z całego świata prac zamieszczonych w repozytorium AMUR w 2013 roku wyniosła 995 403. W tym czasie zarchiwizowano w AMUR-ze 5226 prac (w 2012
roku 4489). Najwięcej pobrań pochodzi z Polski (blisko 37%) i Stanów Zjednoczonych (29%). Czytają nas jednak
również na Madagaskarze, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Barbadosie, a nawet w Burkina Faso. Zasadniczym zrębem repozytorium są kolekcje wydziałowe, kolekcja uczelnianych czasopism, doktoratów oraz kolekcja Wydawnictwa Naukowego UAM. Ostatnio dołączył do wirtualnej platformy AMUR-a Instytut Kultury Europejskiej
w Gnieźnie.
Jak widać powyżej, AMUR rozwija się bardzo dynamicznie. Coraz więcej pracowników naukowych i doktorantów UAM rejestruje się w repozytorium i umieszcza na platformie swoje prace. Taki wzmożony ruch obserwuje się zwłaszcza wśród przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych.
27
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Pracownicy Uczelni zorganizowali na terenie UAM w 2013 roku 246 konferencji i sesji
naukowych zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych (zał. 10) oraz uczestniczyli w wielu międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.
W roku 2013 odnotowano znaczną aktywność na polu badań naukowych. Na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań
i Rozwoju, Fundacją na rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pracownicy Uniwersytetu realizowali 537 projektów badawczych:
•• 21 projektów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (zał. 3),
•• 126 projektów badawczych własnych MNiSW/NCN (zał. 11),
•• 112 projektów badawczych OPUS, NCN (zał. 12),
•• 3 projekty badawcze habilitacyjne MNiSW/NCN (zał. 13),
•• 27 projektów badawczych SONATA, NCN (zał. 14.1),
•• 5 projektów badawczych SONATA BIS, NCN (zał. 14.2),
•• 21 projektów badawczych promotorskich MNiSW/NCN (zał. 15),
•• 90 projektów badawczych PRELUDIUM, NCN (zał. 16),
•• 9 projektów badawczych dla doświadczonych naukowców MAESTRO, NCN (zał. 17),
•• 1 projekt badawczy międzydziedzinowy wybitnych naukowców, SYMFONIA, NCN (zał. 18),
•• 9 projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej HARMONIA, NCN (zał. 19),
•• 6 staży podoktorskich FUGA, NCN (zał. 20),
•• 13 stypendiów doktorskich ETIUDA, NCN (zał. 21),
•• 35 projektów badawczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, MNiSW (zał. 22),
•• 15 projektów badawczych IUVENTUS, MNiSW (zał. 23),
•• 16 projektów badawczych DIAMENTOWY GRANT, MNiSW (zał. 24),
•• 7 innych projektów badawczych MNiSW (zał. 25),
•• 1 projekt badawczy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zał. 26),
•• 3 projekty badawcze NCBiR (zał. 27),
•• 1 projekt badawczy finansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki (zał. 28),
•• 1 projekt badawczy finansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej (zał. 29),
•• 10 specjalnych międzynarodowych projektów badawczych MNiSW (zał. 30).
Ponadto pracownicy uzyskali dotację z Funduszu Ochrony Środowiska (zał. 31). Prowadzone były również badania nakierunkowane na potrzeby gospodarki opisane w rozdziale RELACJE Z OTOCZENIEM.
Warto odnotować, że po raz kolejny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znalazł się na 3. miejscu wśród polskich jednostek badawczych, którym Narodowe Centrum Nauki przyznało w 2013 r. finansowanie na realizację projektów badawczych, staży podoktorskich oraz stypendiów doktorskich. Według rankingu Narodowego Centrum Nauki, który uwzględnia 207 podmiotów otrzymujących granty, nasza Uczelnia
uzyskała 129 grantów o łącznej wartości około 44 mln zł.
W 2013 roku rozpoczęły się prace nad utworzeniem Komisji Etycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. badań naukowych prowadzonych z udziałem ludzi, pod przewodnictwem prorektora
prof. dr. hab. Jacka Witkosia, której głównym zadaniem będzie zapewnienie przestrzegania przez pracowników
i doktorantów Uniwersytetu standardów etyczno-deontologicznych w badaniach naukowych prowadzonych
z udziałem ludzi. W wyniku prac komisji powstał jej regulamin oraz wniosek w sprawie wyrażenia opinii o projekcie badawczym/badaniu naukowym.
W rozszerzaniu możliwości zdobywania środków finansowych na działalność badawczą Uczelni duży udział
miała aktywność Działu Programów Europejskich, która w 2013 roku koncentrowała się przede wszystkim
na wsparciu uczestnictwa pracowników UAM w programach ramowych UE oraz wykorzystaniu funduszy strukturalnych UE. Dział Programów Europejskich organizował samodzielnie lub współorganizował z Regionalnym
Punktem Kontaktowym Programów Ramowych UE liczne szkolenia, przygotowujące do pozyskiwania i prawidłowej realizacji projektów szkoleniowych i badawczych.
Pracownicy UAM uczestniczyli w roku 2013 w realizacji łącznie 34 projektów międzynarodowych, w tym
19 projektach prestiżowego 7. Programu Ramowego UE. W 2013 roku zakończono 11 projektów badawczych.
28
3.BADANIA NAUKOWE
Był to okres ostatnich konkursów w ramach budżetu na lata 2007-2013. W pozyskiwaniu projektów międzynarodowych dominują wydziały nauk ścisłych i przyrodniczych (przede wszystkim Wydział Fizyki i Wydział Biologii), a wśród wydziałów humanistycznych i społecznych największą aktywnością cechują się Wydział Nauk
Społecznych oraz Wydział Historyczny.
Zestawienie projektów badawczych dofinansowanych z funduszy europejskich przedstawia zał. 32.
3.3. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
Jednym z przejawów współpracy międzynarodowej jest wymiana badawcza. Pracownicy naukowi Uniwersytetu wyjeżdżali w 2013 roku do wielu krajów na wszystkich kontynentach zarówno w ramach programu LLP
Erasmus, jak i na innych zasadach.
W ramach Erasmusa w 2013 roku z UAM wyjechały 223 osoby (119 pracowników naukowych, 104 pracowników administracyjnych) na okres 1-2 tygodni, a poza programem Erasmus zanotowano 2 057 wyjazdów
naukowców. Najwięcej wyjazdów odbyło się do Niemiec, następnie do Francji, Włoch, USA, Wielkiej Brytanii,
Rosji i na Ukrainę. Najczęściej wyjeżdżano na konferencje, kongresy, następnie na staże, stypendia, kwerendy
i wyjazdy związane z badaniami naukowymi. Do UAM przyjechało 834 naukowców (poza programem Erasmus), głównie z następujących krajów: Ukraina, Niemcy, Rosja, USA i Wielka Brytania.
Otwierając się jeszcze szerzej na współpracę międzynarodową, UAM przy wsparciu Biura ds. Mobilności
Transatlantyckiej, uczestniczył w 2013 roku w 15 projektach „mobilnościowych” (Erasmus Mundus). UAM
brał udział w realizacji wspólnych studiów magisterskich (akcja I):
•• projekt Erasmus Mundus SERP-Chem, International Master In Surface, Electro, Radiation, Photo-Chemistry (Wydział Chemii),
•• projekt Erasmus Mundus 2 Crossways In Cultural Narratives (Wydział Neofilologii).
W ramach wymiany studentów, doktorantów i pracowników (akcja II) na UAM realizowano aż 12 projektów
Erasmus-Mundus:
•• TOSCA z uniwersytetami z Azji Centralnej koordynowany przez UAM,
•• ARCADE z uniwersytetami z Azji Centralnej, w którym UAM jest partnerem,
•• ELEMENT z uniwersytetami z Libanu i Egiptu, w którym UAM jest partnerem,
•• EMMA z uniwersytetami z Azji Południowo-Wschodniej, w którym UAM jest partnerem,
•• TOSCA II z uniwersytetami z Azji Centralnej,
•• EMINENCE z uniwersytetami z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy,
•• BABEL z uniwersytetami z Boliwii, Brazylii, Ekwadoru, Peru, Paragwaju i Urugwaju,
•• BAKIS z uniwersytetami z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy,
•• EUROEAST z uniwersytetami z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy,
•• EPIC z uniwersytetami z Jordanu, Libanu, Okupowanego Terytorium Palestyny i Syrii),
•• EMINENCE II z uniwersytetami z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy,
•• TIMUR z uniwersytetami z Uzbekistanu.
UAM uczestniczył także w projekcie wspierającym program Erasmus Mundus (akcja III) 7. SCEE – Founding
the Siberian Center of European Education.
Na UAM gościło ponad 80 studentów i nauczycieli spoza Unii Europejskiej na 8 wydziałach (Wydział Chemii, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Prawa i Administracji,
Wydział Studiów Edukacyjnych, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Neofilologii oraz Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu).
W 2013 roku zatrudniono 13 nowych wykładowców i lektorów zagranicznych na Wydziale Neofilologii
oraz Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej. Ogólna liczba zatrudnionych wykładowców zagranicznych w roku
2013 wynosiła 154 osoby.
W roku sprawozdawczym zostało zawartych 15 nowych umów międzyuczelnianych, które przedstawia zał.
33. W efekcie w 2013 roku całkowita liczba umów o współpracy UAM z uczelniami zagranicznymi wynosiła 226.
3.4. ZAŁĄCZNIKI
29
30
11
34
25
25
37
25
20
21
8
24
19
3
16
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Filologii
Polskiej i Klasycznej
Wydział Fizyki
Wydział Historyczny
Wydział Matematyki
i Informatyki
Wydział Nauk
Geograficznych
i Geologicznych
Wydział Nauk
Politycznych
i Dziennikarstwa
Wydział Nauk
Społecznych
Wydział Neofilologii
Wydział
PedagogicznoArtystyczny w Kaliszu
Wydział Prawa
i Administracji
13,8
2,3
19,0
24,0
8,0
16,3
19,3
23,0
30,0
25,0
24,2
29,8
10,5
3
3
6
4
1
2
1
2
8
5
3
4
0
3,0
2,3
6,0
3,3
1,0
2,0
1,0
1,3
5,5
5,0
3,0
2,3
0,0
etaty
osoby
etaty
osoby
Wydział Anglistyki
Jednostka
Prof. nadzw.
z tyt.
Prof. zwycz.
30
17
48
31
19
25
21
50
25
46
31
38
13
30,0
16,5
48,0
31,0
19,0
25,0
19,0
49,8
25,0
45,0
31,0
38,0
13,0
etaty
Prof. nadzw.
ze st. nauk.
osoby
Zał. 1. Zatrudnienie nauczycieli akademickich w 2013 roku
1
0
4
1
0
4
0
1
2
1
0
0
5
osoby
0,5
0,0
3,5
1,0
0,0
1,0
0,0
1,0
1,0
0,5
0,0
0,0
3,6
etaty
Prof. nadzw.
dr i prof.
wizytujący
13
1
9
17
2
9
8
30
16
17
23
17
2
osoby
13,0
1,0
9,0
17,0
2,0
9,0
7,3
30,0
16,0
17,0
23,0
17,0
2,0
etaty
Adiunkt
dr hab.
63
44
163
122
40
111
52
103
67
120
99
113
55
osoby
63,0
43,5
163,0
121,2
40,0
111,0
52,0
102,0
65,7
118,8
96,7
109,9
55,0
etaty
Adiunkt dr
0
0
0
2
0
4
0
0
3
0
0
3
0
osoby
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
3,3
0,0
0,0
3,0
0,0
0,0
3,0
0,0
etaty
Asystent
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
osoby
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
etaty
Bibliot.
dyplomow.
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
268,2
292
RAZEM
8,0
9
Pozostałe Jednostki
7,0
7
Wydział Teologiczny
8,0
8
52
2
8
0
44,4
2,0
6,7
0,0
etaty
osoby
etaty
osoby
Wydział Studiów
Edukacyjnych
Jednostka
Prof. nadzw.
z tyt.
Prof. zwycz.
432
9
9
20
osoby
427,5
9,0
9,0
19,2
etaty
Prof. nadzw.
ze st. nauk.
cd. Zał. 1. Zatrudnienie nauczycieli akademickich w 2013 roku
19
0
0
0
osoby
12,1
0,0
0,0
0,0
etaty
Prof. nadzw.
dr i prof.
wizytujący
185
0
15
6
osoby
183,8
0,0
15,0
5,5
etaty
Adiunkt
dr hab.
1290
32
24
82
osoby
1276,5
30,5
22,5
81,7
etaty
Adiunkt dr
15
3
0
0
osoby
14,3
3,0
0,0
0,0
etaty
Asystent
28
26
0
0
osoby
28,0
26,0
0,0
0,0
etaty
Bibliot.
dyplomow.
3.BADANIA NAUKOWE
31
32
224,9
13
20
8
16
13
17
12
62
18
4
8
0
22
249
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Wydział Fizyki
Wydział Historyczny
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Geograficznych
i Geologicznych
Wydział Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Neofilologii
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
w Kaliszu
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Studiów Edukacyjnych
Wydział Teologiczny
Pozostałe Jednostki
RAZEM
21,8
7
Wydział Chemii
0,0
8,0
4,0
16,6
57,6
7,8
12,8
11,1
12,4
7,0
20,0
12,0
7,0
7,8
10
Wydział Biologii
19,0
etaty
19
osoby
St. wykł.
Dr
Wydział Anglistyki
Jednostka
cd. Zał. 1. Zatrudnienie nauczycieli akademickich w 2013 roku
171
104
1
5
4
3
22
2
5
0
0
1
1
3
0
0
20
osoby
165,6
102,3
1,0
4,5
3,5
3,0
21,5
2,0
2,8
0,0
0,0
1,0
1,0
3,0
0,0
0,0
20
etaty
St. wykł.
mgr
242
73
0
3
1
41
83
4
2
6
0
4
7
5
0
0
13
osoby
224,3
72,3
0,0
3,0
1,0
39,2
76,7
2,3
1,0
6,0
0,0
2,8
5,0
5,0
0,0
0,0
10,0
etaty
Wykładowca
35
11
0
0
0
4
11
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
osoby
33,0
9,5
0,0
0,0
0,0
4,0
10,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9,0
0,0
0,0
0,0
etaty
Lektor
6
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
osoby
5,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
etaty
Nauczyciel
3016
293
64
132
135
135
427
219
94
196
118
224
190
244
188
219
138
osoby
2907,6
286,4
61,2
129,9
131,8
129,4
414,8
211,6
86,6
185,7
111,0
217,9
175,2
240,3
184,9
207,8
133,1
etaty
RAZEM
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
3.BADANIA NAUKOWE
Zał. 2. Medale za Długoletnią Służbę
MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
1. Arleta
Adamska-Sałaciak
profesor zwyczajny
Wydział Anglistyki
2. Bogusław
Bakuła
profesor zwyczajny
Wydział Filologii Polskiej
i Klasycznej
3. Mieczysław
Balowski
profesor zwyczajny
Wydział Filologii Polskiej
i Klasycznej
4. Lidia
BiałkiewiczMroczyńska
starszy wykładowca
Szkoła Językowa UAM
5. Maria
Borejszo
profesor zwyczajny
Wydział Filologii Polskiej
i Klasycznej
6. Krzysztof
Borowczyk
starszy wykładowca
Wydział Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa
7. Marian
Brzeziński
starszy wykładowca
Wydział Prawa i Administracji
8. Małgorzata
Cywińska
profesor nadzwyczajny
Wydział Studiów
Edukacyjnych
9. Andrzej
Ćwikliński
profesor nadzwyczajny
Wydział Studiów
Edukacyjnych
10. Barbara
Dasiewicz
starszy wykładowca
Szkoła Językowa UAM
11. Józef
Górski
profesor zwyczajny
Wydział Nauk Geograficznych
i Geologicznych
12. Małgorzata
Hendrykowska
profesor zwyczajny
Wydział Filologii Polskiej
i Klasycznej
13. Wiesław
Jamrożek
profesor nadzwyczajny
Wydział Studiów
Edukacyjnych
14. Andrzej
Janiak
profesor nadzwyczajny
Wydział Prawa i Administracji
15. Grażyna
Jatczak
starszy wykładowca
Wydział Neofilologii
16. Ryszard
Kamiński
profesor nadzwyczajny
Wydział Prawa i Administracji
17. Wojciech
Kamiński
starszy wykładowca
ZNP
18. Elżbieta
Kasprzak
profesor nadzwyczajny
Wydział Filologii Polskiej
i Klasycznej
19. Irena
Kotwicka-Dudzińska
starszy wykładowca
Wydział Neofilologii
20. Stanisław
Kowalak
profesor zwyczajny
Wydział Chemii
21. Ryszard
Kowalczyk
profesor nadzwyczajny
Wydział Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa
22. Ewa
Kraskowska
profesor zwyczajny
Wydział Filologii Polskiej
i Klasycznej
23. Anna
Legeżynska
profesor zwyczajny
Wydział Filologii Polskiej
i Klasycznej
24. Maria
Lehmann
starszy wykładowca
Szkoła Językowa UAM
25. Marek
Łaniecki
profesor zwyczajny
Wydział Chemii
26. Jacek
Łeszyk
starszy wykładowca
Szkoła Językowa UAM
33
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
cd. Zał. 2. Medale za Długoletnią Służbę
cd. MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
27. Krzysztof
Mausch
starszy wykładowca
Wydział Neofilologii
28. Katarzyna
Meller
profesor nadzwyczajny
Wydział Filologii Polskiej
i Klasycznej
29. Leopold
Moskwa
profesor nadzwyczajny
Wydział Prawa i Administracji
30. Piotr
Nowak
profesor nadzwyczajny
Wydział Neofilologii
31. Alicja
Pihan-Kijas
profesor nadzwyczajny
Wydział Filologii Polskiej
i Klasycznej
32. Marek
Przybecki
starszy wykładowca
Wydział Neofilologii
33. Ryszard
Przybylski
profesor zwyczajny
Wydział Filologii Polskiej
i Klasycznej
34. Wanda
Radecka-Paryzek
profesor zwyczajny
Wydział Chemii
35. Urszula
Rychlewska
profesor zwyczajny
Wydział Chemii
36. Helena
Sęk
profesor zwyczajny
Wydział Nauk Społecznych
37. Jerzy
Siepak
profesor zwyczajny
Wydział Chemii
38. Elżbieta
Skowrońska
starszy wykładowca
Szkoła Językowa UAM
39. Marek
Szewczyk
profesor nadzwyczajny
Wydział Prawa i Administracji
40. Andrzej
Twardowski
profesor nadzwyczajny
Wydział Studiów
Edukacyjnych
41. Wiesław
Wasiak
profesor zwyczajny
Wydział Chemii
42. Wiesław
Wydra
profesor zwyczajny
Wydział Filologii Polskiej
i Klasycznej
MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
1. Małgorzata
Bielicka
adiunkt
Wydział Neofilologii
2. Tadeusz
Janicki
adiunkt
Wydział Historyczny
3. Katarzyna
Karpińska-Szaj
profesor nadzwyczajny
Wydział Neofilologii
4. Robert
Kmieciak
profesor nadzwyczajny
Wydział Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa
5. Paweł
Nowakowski
starszy wykładowca
Wydział Neofilologii
6. Justyna
Szymańska
starszy wykładowca
Wydział PedagogicznoArtystyczny w Kaliszu
MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
1. Bernadeta
Krysztofiak
starszy wykładowca
Szkoła Językowa UAM
2. Mariusz
Lamentowicz
profesor nadzwyczajny
Wydział Nauk Geograficznych
i Geologicznych
3. Paweł
Sawiński
adiunkt
Wydział PedagogicznoArtystyczny w Kaliszu
4. Krzysztof
Weyna
starszy wykładowca
Szkoła Językowa UAM
34
3.BADANIA NAUKOWE
cd. Zał. 2. Medale za Długoletnią Służbę
MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
5. Sebastian
Wojciechowski
profesor zwyczajny
Wydział Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa
6. Michał
Zwierzykowski
adiunkt
Wydział Historyczny
Zał. 3. Projekty badawcze w programach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2013 roku
1. Subsydia profesorskie (Program Mistrz, 3-letni) w wysokości 300 tys. zł otrzymali:
•• prof. dr hab. Ewa Domańska (Wydział Historyczny),
•• prof. dr hab. Mieczysław Mastyło (Wydział Matematyki i Informatyki).
2. Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD – wsparcie jednostek współpracujących
z partnerem zagranicznym przy realizacji studiów doktoranckich):
•• prof. dr hab. Artur Jarmołowski (Wydział Biologii) – 3 296 tys. zł,
•• prof. dr hab. Stefan Jurga (Wydział Fizyki) – 6 520 tys. zł.
3. Program POMOST – GRANT POWROTOWY – granty dla rodziców ułatwiające powrót do pracy naukowej oraz wspierające kobiety w ciąży, pracujące naukowo:
•• dr Agata Głuszyńska (Wydział Chemii) – 780 tys. zł,
•• dr Karolina Górzyńska (Wydział Biologii) – 244 tys. zł,
•• dr Anna Kicińska (Wydział Biologii ) – 420 tys. zł,
•• dr Izabela Sierocka (Wydział Biologii) – 321 tys. zł,
•• dr Patrycja Żak (Wydział Chemii) – 327 tys. zł.
4. Program HOMING PLUS – subsydia dla młodych uczonych, zachęcające do podjęcia pracy badawczej
w Polsce:
•• dr Katarzyna Koroniak (Wydział Chemii) – 303 tys. zł,
•• dr Grzegorz Pac (Wydział Historyczny) – 169 tys. zł,
•• dr Artur Stefankiewicz (Wydział Chemii) – 324 tys. zł.
•• dr inż. Jędrzej Walkowiak (Centrum Zaawansowanych Technologii) – 326 tys. zł.
5. Program TEAM – wsparcie projektów z udziałem studentów, doktorantów i uczestników staży podoktorskich realizowanych w najlepszych zespołach badawczych w Polsce:
•• prof. dr hab. Krzysztof Sobczak (Wydział Biologii) – 2 280 tys. zł,
•• prof. dr hab. Mikołaj Olejniczak (Wydział Biologii) – 1 540,4 tys. zł,
•• prof. dr hab. Andrzej Katrusiak (Wydział Chemii) – 2 086 tys. zł.
6. Program START – wsparcie młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się
sukcesami w swojej dziedzinie nauki, stypendium w wysokości 28 tys. zł otrzymali:
•• dr Karolina Adrjanowicz (Centrum NanoBioMedyczne),
•• mgr Tomasz Ewertowski (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej),
•• dr Tomasz Grzyb (Wydział Chemii),
•• dr Dorota Leszczyńska-Jasion (Wydział Nauk Społecznych),
•• mgr Kaja Malinowska (Wydział Biologii).
35
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Zał. 4. Pracownicy naukowi UAM w ważnych gremiach krajowych w 2013 roku
SEJM RP
•• Mgr inż. Paweł Arndt – poseł VII kadencji
•• Dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz – poseł VII kadencji
SENAT RP
•• Prof. UAM dr hab. Jadwiga Rotnicka – senator VIII kadencji
•• Prof. dr hab. Marek Ziółkowski – senator VIII kadencji
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
•• Prof. UAM dr hab. Paweł Wiliński – wicedyrektor Zespołu Skarg Konstytucyjnych i Wniosków
•• Prof. dr hab. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz – sędzia Trybunału Konstytucyjnego
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY I WOJEWÓDZKIE SĄDY ADMINISTRACYJNE
•• Prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz – członek Biura Orzecznictwa NSA
•• Prof. dr hab. Roman Hauser – Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
•• Prof. dr hab. Jerzy Małecki – sędzia NSA, sędzia WSA w Poznaniu
•• Prof. UAM dr hab. Dominik Mączyński – sędzia WSA w Poznaniu
•• Prof. UAM dr hab. Bożena Popowska – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
•• Prof. dr hab. Andrzej Skoczylas – członek Biura Orzecznictwa NSA
•• Prof. dr hab. Andrzej Zieliński – sędzia NSA w stanie spoczynku
SĄD NAJWYŻSZY
•• Prof. UAM dr hab. Paweł Grzegorczyk – członek Biura Studiów i Analiz delegowany do Izby Cywilnej Sądu
Najwyższego
•• Prof. UAM dr hab. Krzysztof Ślebzak – dyrektor Biura Studiów i Analiz
RADA MINISTRÓW
•• Dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz – pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
REPREZENTANCI RZĄDU
•• Prof. dr hab. Henryk Koroniak – rekomendowany przez MNiSW przedstawiciel Polski w European Research
Council, ekspert Advanced Research Grants
•• Prof. dr hab. Bogdan Marciniec – reprezentant Polskiego Rządu w „The Mirror Group of European Technology Platform for Sustainable Chemistry” (Platforma Technologiczna dla Zrównoważonej Chemii)
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
•• Dr Tomasz Wicherkiewicz – członek Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na realizację
zadań, mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych
i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego
•• Prof. UAM dr hab. Zbigniew Zwoliński – członek Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej
MINITERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
•• Prof. dr hab. Mirosław Pawlak – rzeczoznawca opiniujący podręczniki do kształcenia ogólnego w zakresie
języka angielskiego
MINISTERSTWO FINANSÓW
•• Prof. UAM dr hab. Dominik Mączyński – członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów
MINISTERSTWO GOSPODARKI
•• Dr Krzysztof Bondyra – członek grupy roboczej „CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu) a edukacja”
przy Ministerstwie Gospodarki
36
3.BADANIA NAUKOWE
cd. Zał. 4. Pracownicy naukowi UAM w ważnych gremiach krajowych w 2013 roku
cd. MINISTERSTWO GOSPODARKI
•• prof. UAM dr hab. Paweł Grzegorczyk – członek Zespołu ds. Systemowych Rozwiązań w Zakresie Polubownych Metod Rozwiązywania Sporów Gospodarczych, Ułatwiających Wykonywanie Działalności Gospodarczej, przy Ministrze Gospodarki
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rada ds. Muzeów
•• Prof. UAM dr hab. Wojciech Suchocki – członek
Rada Ochrony Zabytków
•• Prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz – członek
•• Prof. UAM dr hab. Jan Skuratowicz – członek
Rada Narodowego Instytutu Dziedzictwa
•• Prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – członek
•• Prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski – członek
Główna Komisja Konserwatorska przy Generalnym Konserwatorze Zabytków
•• Prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz – członek
Komisja Prawa Autorskiego
•• Prof. dr hab. Marian Kępiński – członek
•• Dr Dorota Sokołowska – członek
Zespół ekspertów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
•• Prof. dr hab. Janusz Czebreszuk
•• Dr Agata Siwiak
•• Prof. dr hab. Marzena Szmyt
Zespół ekspertów programu „Dziedzictwo Kulturowe priorytet 3. Kultura Ludowa”
powołanego przez MKiDN
•• Dr Anna W. Brzezińska
Zespół do spraw niematerialnego dziedzictwa kulturowego MKiDN
•• Prof. dr hab. Michał Buchowski
•• Dr Anna W. Brzezińska – Zespół Ekspertów Rok Oskara Kolberga 2014
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
•• Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego do Oceny Projektów Złożonych w Programie MNiSW: „Indeks Plus” (2012-2014), członek Zespołu Ministra MNiSW ds. Nagród (2013 r.)
•• Prof. dr hab. Jacek Dabert – ekspert Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Programu Wspierania Infrastruktury
Badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej
•• Prof. UAM dr hab. Ewa Dahling-Turek – członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Grupa Nauk
o Sztuce i Twórczości Artystycznej
•• Prof. dr hab. Wojciech Dajczak – członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Grupa Nauk Humanistycznych i Społecznych
•• Prof. UAM dr hab. Jacek Guliński – Podsekretarz Stanu
•• Prof. dr hab. Henryk Koroniak – członek Interdyscyplinarnego Zespołu Wspomagania Badań Naukowych
•• Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski – członek Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki, członek Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Unii Europejskiej
•• Dr hab. Lechosław Kuczyński – ekspert
•• Dr Emanuel Kulczycki – członek Rady Młodych Naukowców, członek IV kadencji organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
•• Prof. UAM dr hab. Waldemar Kuligowski – przewodniczący Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Narodowego
Programu Rozwoju Humanistyki w MNiSW na kadencję 2013-2014
37
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
cd. Zał. 4. Pracownicy naukowi UAM w ważnych gremiach krajowych w 2013 roku
cd. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
•• Dr hab. Hanna Mamzer – przewodnicząca Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Działalności Wspomagającej
Współpracę Naukową z Zagranicą
•• Prof. dr hab. Wacław Marzantowicz – członek Panelu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki
•• Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski – członek Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki
•• Prof. dr hab. Władysław Paluchowski – członek Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą
MNiSW (2011-2014)
•• Prof. UAM dr hab. Łukasz Pohl – Rzecznik Dyscyplinarny przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
•• Prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Działalności Upowszechniającej Naukę w Zakresie Wydawnictw
•• Dr hab. Maciej Skoracki – ekspert Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Oceny Wniosków o Przyznanie Stypendiów Naukowych dla Wybitnych Młodych Naukowców
•• Prof. UAM dr hab. Jacek Sójka – członek Komitetu Polityki Naukowej
•• Prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk – członek Rady Narodowego Programu Humanistyki przy Ministrze Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, członek Zespołu ds. Oceny Wniosków o Przyznanie Stypendiów Naukowych dla
Wybitnych Młodych Naukowców (MNiSW)
•• Ks. prof. dr hab. Jan Szpet – konsultant ds. programów nauczania religii i podręczników
•• Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – członek Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Infrastruktury Badawczej i Polityki Naukowej UE przy MNiSW, członek Zespołu ds. Opracowania Procedur i Kryteriów Oceny Dorobku Naukowego
•• Dr Tomasz Wicherkiewicz – członek Zespołu ds. Oceny Wniosków o Przyznanie Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Wybitne Osiągnięcia, członek grupy roboczej ds. nowego kierunku studiów „etnofilologii mniejszościowa”
•• Prof. dr hab. Maria Ziółek – przewodnicząca Zespołu Ekspertów Bolońskich
•• Prof. dr hab. Marek Ziółkowski – ekspert
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
•• Prof. UAM dr hab. Wiesław Ambrozik – wiceprzewodniczący Rady Polityki Penitencjarnej
•• Prof. UAM dr hab. Paweł Grzegorczyk – członek Komisji Egzaminacyjnej ds. Aplikacji Notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości
•• Prof. UAM dr hab. Tomasz Nieborak – członek Komisji Egzaminacyjnej ds. Aplikacji Radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości na lata 2011-2012
•• Prof. UAM dr hab. Robert Zawłocki – członek Komisji Egzaminacyjnej ds. Aplikacji Radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości, członek Komisji Współpracy z Parlamentem Naczelnej Rady Adwokackiej
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego
•• Prof. UAM dr hab. Paweł Grzegorczyk – członek stałego zespołu procesowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, członek zespołu problemowego ds. wdrożenia rozporządzenia UE nr 1215/2012
•• Prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński – członek
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego
•• Prof. UAM dr hab. Paweł Wiliński – członek
•• Prof. UAM dr hab. Robert Zawłocki – członek
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego
•• Prof. dr hab. Roman Hauser – członek
•• Dr Piotr Otawski – członek
•• Prof. dr hab. Marek Szewczyk – członek
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
•• Dr hab. Piotr Matczak – konsultant Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w zakresie prac nad ustawą
o ochronie ludności oraz w zakresie tworzenia programu rozwoju ratownictwa i ochrony ludności
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
•• Prof. dr hab. Zdzisław Kędzia – członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych
38
3.BADANIA NAUKOWE
cd. Zał. 4. Pracownicy naukowi UAM w ważnych gremiach krajowych w 2013 roku
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
•• Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak – członek Zespołu Specjalistów Zintegrowanego Monitoringu Środowiska
Przyrodniczego w Polsce
•• Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski – koordynator programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Polsce, przewodniczący Rady Naukowej Wolińskiego Parku Narodowego, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego
•• Dr Robert Kruszyk – członek Zespołu Specjalistów Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Polsce
•• Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski – członek Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy
Ministrze Środowiska; ekspert Ministerstwa Środowiska w zakresie mapowania i wyceny usług ekosystemowych w UE i krajach członkowskich
•• Prof. dr hab. Jan Przybyłek – Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych Ministerstwa Środowiska, Komisja Opracowań Kartograficznych Ministerstwa Środowiska, członek Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego powołany przez Ministra Środowiska
•• Dr Robert Radaszewski – członek Komisji Dokumentacji Geologiczno Inżynierskich Ministerstwa Środowiska
•• Prof. UAM dr hab. Jędrzej Wierzbicki – członek Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich Ministerstwa Środowiska
•• Prof. UAM dr hab. Zbigniew Zwoliński – członek Zespołu Specjalistów Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Polsce
GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
•• Dr Piotr Otawski – wicedyrektor
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU
•• Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak – zastępca przewodniczącego Regionalnej Rady Ochrony Środowiska
MINISTERSTWO ZDROWIA
•• Prof. UAM dr hab. Joanna Haberko – członek Krajowej Rady Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia
POLSKA AKADEMIA NAUK
•• Prof. dr hab. Józef Barnaś – członek korespondent
•• Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – członek rzeczywisty, przewodniczący Rady Kuratorów: Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, członek Prezydium PAN, członek Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu
•• Prof. dr hab. Jacek Fisiak – członek rzeczywisty
•• Prof. dr hab. Mariusz Jaskólski – członek korespondent
•• Prof. dr hab. Tomasz Łuczak – członek korespondent
•• Prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski – członek korespondent
•• Prof. dr hab. Bogdan Marciniec – członek rzeczywisty
•• Prof. dr hab. Roman Micnas – członek korespondent
•• Prof. dr hab. Henryk Olszewski – członek rzeczywisty
•• Prof. dr hab. Hubert Orłowski – członek rzeczywisty
•• Prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński – członek korespondent
•• Prof. dr hab. Andrzej Rakowski – członek korespondent
•• Prof. dr hab. Jan Stęszewski – członek korespondent
•• Prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk – członek korespondent
POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
•• Prof. dr hab. Edward Balcerzan – członek korespondent
•• Prof. dr hab. Krystyna Bartol – członek korespondent
•• Prof. dr hab. Jerzy Danielewicz – członek czynny
•• Prof. dr hab. Jerzy Fedorowski – członek czynny
39
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
cd. Zał. 4. Pracownicy naukowi UAM w ważnych gremiach krajowych w 2013 roku
cd. POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
•• Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski – członek korespondent
•• Prof. dr hab. Krzysztof Meyer – członek korespondent
•• Prof. dr hab. Henryk Olszewski – członek korespondent
•• Prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński – członek korespondent
•• Prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński – członek korespondent
•• Prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk – członek czynny
•• Prof. dr hab. Tadeusz Witczak – członek korespondent
•• Prof. dr hab. Marek Ziółkowski – członek korespondent
AKADEMIA MŁODYCH UCZONYCH PAN
•• Prof. dr hab. Janusz Bujnicki – członek
•• dr Witold Szczuciński – członek
•• Prof. UAM dr hab. Borys Wróbel – członek
ZESPÓŁ NAGRODY PREZESA RADY MINISTRÓW
•• Prof. dr hab. Bogdan Marciniec
RADA GŁÓWNA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
•• Prof. dr hab. Jerzy Lis – wiceprzewodniczący
•• Dr Tomasz Wicherkiewicz – członek
KOMISJA DYSCYPLINARNA PRZY RADZIE GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
•• Prof. UAM dr hab. Hanna Paluszkiewicz – członek
CENTRALNA KOMISJA DO SPRAW TYTUŁU NAUKOWEGO I STOPNI NAUKOWYCH (KADENCJA 2013-2016)
•• Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – członek Sekcji I •• Prof. dr hab. Michał Buchowski – członek Sekcji I
•• Prof. dr hab. Andrzej Dobek – członek sekcji V
•• Prof. dr hab. Jacek Gawroński – członek sekcji V
•• Prof. dr hab. Tomasz Jasiński - członek sekcji I
•• Prof. dr hab. Anna Legeżyńska – członek sekcji I
•• Prof. dr hab. Stanisław Lorenc – członek sekcji V
•• Prof. dr hab. Jacek Nawrocki – członek sekcji V
•• Prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński – członek sekcji I
•• Prof. dr hab. Tomasz Schramm – członek sekcji I •• Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – członek sekcji III
•• Prof. dr hab. Bogdan Walczak – członek sekcji I
POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA
•• Dr Krzysztof Bondyra – członek Zespołu ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym; Państwowa Komisja Akredytacyjna;
•• Prof. UAM dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj – Polska Komisja Akredytacyjna, członek Zespołu Nauk Humanistycznych i Teologicznych PKA
•• Prof. UAM dr hab. Waldemar Kuligowski – członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej IV kadencji w Zespole
Nauk Humanistycznych i Teologicznych
•• Prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk – Polska Komisja Akredytacyjna, członek Zespołu Nauk Humanistycznych i Teologicznych PKA, członek Zespołu ds. Opiniowania Wniosków o Ponowne Rozpatrzenie Sprawy
PKA
•• Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki – członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej (obszar nauk ścisłych)
•• Prof. UAM dr hab. Krystyna Wojtczak – członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej
•• Prof. dr hab. Edwin Wnuk – członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej (obszar nauk ścisłych)
40
3.BADANIA NAUKOWE
cd. Zał. 4. Pracownicy naukowi UAM w ważnych gremiach krajowych w 2013 roku
UNIWERSYTECKA KOMISJA AKREDYTACYJNA (UKA)
•• Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – ekspert
•• Prof. dr hab. Krzysztof Krasowski – wiceprzewodniczący
•• Prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień – ekspert
KONFERENCJA REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH
•• Prof. dr hab. Krzysztof Krasowski – członek Komisji Organizacyjnej i Legislacyjnej
•• Prof. dr hab. Mirosław Pawlak – członek Komisji ds. Nauki
KONFERENCJA REKTORÓW UNIWERSYTETÓW POLSKICH
•• Prof. dr hab. Bronisław Marciniak – przewodniczący
•• Prof. dr hab. Marek Kręglewski – sekretarz
KONFERENCJA REKTORÓW PUBLICZNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH
•• Prof. dr hab. Mirosław Pawlak – przewodniczący Komisji ds. Nauki
FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
•• Prof. dr hab. Henryk Koroniak – członek Rady Fundacji
•• Prof. dr hab. Marek Ziółkowski – członek Rady Wydawniczej
NARODOWE CENTRUM NAUKI
•• Prof. dr hab. Michał Karoński – przewodniczący Rady
•• Prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski
•• Dr hab. Monika Bakke
•• Prof. dr hab. Krystyna Bartol
•• Dr hab. Rafał Bernard
•• Prof. dr hab. Anna Brzezińska
•• Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński
•• Prof. dr hab. Michał Buchowski
•• Prof. dr hab. Tadeusz Buksiński
•• Dr Sławomir Cerbin
•• Prof. dr hab. Iwona Chrzanowska
•• Prof. dr hab. Janusz Czebreszuk
•• Prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski
•• Ks. prof. dr hab. Bogdan Częsz
•• Prof. dr hab. Jacek Dabert
•• Dr Maciej Gąbka
•• Prof. dr hab. Marian Golka
•• Prof. dr hab. Edward A. Gwóźdź
•• Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak
•• Prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz
•• Prof. dr hab. Artur Jarmołowski
•• Prof. UAM dr hab. Wojciech Karłowski
•• Prof UAM dr hab. Grzegorz Króliczak
•• Dr hab. Lechosław Kuczyński
•• Prof. dr hab. Zbyszko Melosik
•• Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski
•• Prof. dr hab. Tomasz Osiejuk
•• Prof. dr hab. Władysław Paluchowski
•• Prof. dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak
•• Dr hab. Adam Putko
41
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
cd. Zał. 4. Pracownicy naukowi UAM w ważnych gremiach krajowych w 2013 roku
cd. NARODOWE CENTRUM NAUKI
•• Prof. dr hab. Jacek Radwan
•• Prof. dr hab. Ewa Rewers
•• Prof. UAM dr hab. Krzysztof Sobczak
•• Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska
•• Prof. UAM dr hab. Piotr Urbański
•• Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek
•• Prof. dr hab. Marek Ziółkowski
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
•• Dr Sławomir Cerbin – ekspert
•• Dr Anna Czerwoniec – członek panelu recenzenckiego
•• Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – recenzent
RADA NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU HUMANISTYKI
•• Prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk
•• Prof. dr hab. Tomasz Schramm – ekspert
BIURO BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
•• Dr Cezary Kościelniak – ekspert
FILMOTEKA NARODOWA
•• Prof. dr hab. Małgorzata Hendrykowska – przewodnicząca Rady Programowej
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ
•• Prof. dr hab. Marek Hendrykowski – ekspert
KOMITET ROZWOJU EDUKACJI NARODOWEJ
•• Prof. dr hab. Zbyszko Melosik
RADA DS. NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
•• Prof. dr hab. Michał Buchowski
•• Dr Anna W. Brzezińska
INNI
•• Dr hab. Zbigniew Adamski – Centralna Komisja Egzaminacyjna „Pilotaż nowych egzaminów maturalnych”
– członek zespołu przygotowującego nowy egzamin maturalny z biologii, 2013-2015
•• Prof. dr hab. Paweł Domański – członek Królewskiej Hiszpańskiej Akademii Nauk
•• Prof. UAM dr hab. Maciej Gutowski – członek Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
•• Prof. UAM dr hab. Jan Jurkiewicz – członek zagraniczny Litewskiej Akademii Nauk
•• Prof. dr hab. Jerzy Kąkol – członek Królewskiej Hiszpańskiej Akademii Nauk
•• Prof. dr hab. Krzysztof Krasowski – powołany z ramienia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich do ministerialnej Komisji ds. Nowelizacji Przepisów Prawa o Szkolnictwie Wyższym
•• Prof. UAM dr hab. Adam Olejniczak – członek zespołów problemowych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości, powołanych do przygotowania przepisów Kodeksu
Cywilnego (od 2007 do dzisiaj), członek Zespołu Specjalistycznego do Oceny Czasopism Naukowych
przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012-2013)
•• Prof. dr hab. Janina Panowicz-Lipska – członek Zespołu Problemowego KKPC powołanego do spraw struktury księgi drugiej projektu Kodeksu cywilnego, w okresie kadencji KKPC 2010-2014, powołanie przez
Przewodniczącego KKPC, członek Zespołu Problemowego KKPC powołanego do spraw zdolności do
czynności prawnych osób niepełnosprawnych psychicznie, w okresie kadencji KKPC 2010-2014, powołanie przez Przewodniczącego KKPC, członek Zespołu Problemowego KKPC powołanego do opracowania
przepisów o umowach dotyczących korzystania z rzeczy i praw, w okresie kadencji KKPC 2010-2014,
powołanie przez Przewodniczącego KKPC
42
3.BADANIA NAUKOWE
cd. Zał. 4. Pracownicy naukowi UAM w ważnych gremiach krajowych w 2013 roku
cd. INNI
•• Prof. UAM dr hab. Renata Suchocka – przewodnicząca Rady Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej
przy Prezesie Rady Ministrów
•• Prof. UAM dr hab. Antoni Szczuciński – Radny Rady Miasta Poznania, przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta, wiceprzewodniczący Komisji Oświaty Rady Miasta, członek Rady Instytucji Muzeum
Archeologicznego, członek Rady Instytucji Biblioteki Raczyńskich, członek Rady Instytucji Teatru Muzycznego; przewodniczący Rady Instytucji Poznańskiego Chóru Chłopięcego, członek Rady Społecznej
Szpitala im. Strusia
Zał. 5. Tytuły profesorskie nadane pracownikom UAM w 2013 roku
Imię i nazwisko
Wydział
Nauki
Andrzej KOCH
Wydział Prawa i Administracji
prawne
Krystyna MILECKA
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
o Ziemi
Hanna KARASIŃSKA
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
humanistyczne
Bolesław NOGAJ
Wydział Fizyki
fizyczne
Marek SIKORSKI
Wydział Chemii
chemiczne
Jacek WACHOWSKI
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
humanistyczne
Wydział Fizyki
fizyczne
Wydział Prawa i Administracji
prawne
Wydział Neofilologii
humanistyczne
Maria BEISERT
Wydział Nauk Społecznych
społeczne
Zygmunt MŁYNARCZYK
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
o Ziemi
Grażyna VETULANI
Wydział Neofilologii
humanistyczne
Antoni WÓJCIK
Wydział Fizyki
fizyczne
Wydział Neofilologii
humanistyczne
Ewa PIOTROWSKA
Wydział Nauk Społecznych
humanistyczne
Tomasz SOBIERAJ
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
humanistyczne
Paweł ZEIDLER
Wydział Nauk Społecznych
humanistyczne
23 stycznia 2013 r.
14 lutego 2013 r.
14 marca 2013 r.
Piotr CZARNECKI
8 kwietnia 2013 r.
Andrzej SKOCZYLAS
22 kwietnia 2013 r.
Piotr WIERZCHOŃ
6 maja 2013 r.
17 czerwca 2013 r.
26 czerwca 2013 r.
Alicja SAKAGUCHI
11 października 2013 r.
43
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
cd. Zał. 5. Tytuły profesorskie nadane pracownikom UAM w 2013 roku
Imię i nazwisko
Wydział
Nauki
Ryszard KOWALCZYK
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
społeczne
Mirosław PAWLAK
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
humanistyczne
Tomasz KUBIAK
Wydział Matematyki i Informatyki
matematyczne
Katarzyna MELLER
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
humanistyczne
Eugeniusz RAJNIK
Wydział Neofilologii
humanistyczne
ks. Janusz NAWROT
Wydział Teologiczny
teologiczne
Izabela PROKOP
Wydział Neofilologii
humanistyczne
o. Ryszard SIKORA
Wydział Teologiczny
teologiczne
Marek SMOLAK
Wydział Prawa i Administracji
prawne
30 października 2013 r.
8 listopada 2013 r.
22 listopada 2013 r.
Zał. 6. Zestawienie habilitacji przeprowadzonych w UAM w 2013 roku
Osoby
zatrudnione
w UAM
Osoby
spoza UAM
Razem
Instytut Filozofii
-
1
1
Instytut Historii
5
3
8
Instytut Psychologii
2
3
5
Wydział Anglistyki
1
1
2
Wydział Biologii
10
2
12
Wydział Chemii
10
5
15
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
11
2
13
Wydział Fizyki
2
-
2
Wydział Historyczny
6
3
9
Wydział Matematyki i Informatyki
4
3
7
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
5
2
7
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
2
5
7
Wydział Nauk Społecznych
1
-
1
Wydział Neofilologii
6
-
6
Wydział Prawa i Administracji
6
1
7
Wydział Studiów Edukacyjnych
3
2
5
Wydział Teologiczny
4
-
4
78
33
111
Jednostka
RAZEM
44
3.BADANIA NAUKOWE
Zał. 7. Zestawienie doktoratów przeprowadzonych w UAM w 2013 roku
Osoby
zatrudnione
w UAM
Osoby
spoza UAM
Razem
Instytut Filozofii
8
1
9
Instytut Historii
11
3
14
Instytut Kulturoznawstwo
4
1
5
Instytut Psychologii
2
1
3
Instytut Socjologii
4
2
6
Wydział Anglistyki
16
1
17
Wydział Biologii
19
4
23
Wydział Chemii
16
-
16
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
26
1
27
Wydział Fizyki
8
1
9
Wydział Historyczny
12
3
15
Wydział Matematyki i Informatyki
7
-
7
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
7
1
7
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
5
6
11
Wydział Neofilologii
24
3
27
Wydział Prawa i Administracji
16
2
18
Wydział Studiów Edukacyjnych
6
7
13
Wydział Teologiczny
-
4
4
191
41
232
Jednostka
RAZEM
45
46
5
3
4
5
2
5
3
0
9
0
1
0
3
0
0
0
0
Wydział Chemii
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Wydział Fizyki
Wydział Historyczny
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Wydział Neofilologii
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Studiów Edukacyjnych
Wydział Teologiczny
Collegium Europaeum Gnesnense
Instytut Kultury Europejskiej
Collegium Polonicum w Słubicach
Chór Kameralny UAM
46
6
Wydział Biologii
RAZEM
-
2009
43
0
0
0
0
1
0
6
0
10
0
2
6
0
4
4
6
1
3
-
2010
64
0
0
1
0
3
3
2
2
7
5
5
7
2
12
2
6
1
6
-
2011
58
0
0
0
0
5
5
6
1
4
1
2
0
0
6
3
9
8
8
-
2012
78
0
1
1
0
5
1
5
1
6
2
3
5
4
10
2
11
11
8
2
2013
Nadane stopnie doktora habilitowanego w latach
Wydział Anglistyki
Nazwa jednostki
Zał. 8. Dynamika rozwoju naukowego pracowników UAM w latach 2009-2013
23
0
0
0
0
0
1
3
0
1
1
4
1
0
0
3
3
1
5
-
2009
16
0
0
0
1
2
0
1
1
1
0
1
0
3
1
3
0
1
1
-
2010
7
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
1
0
1
1
0
0
-
2011
26
0
0
0
0
2
0
2
0
0
2
1
3
0
6
1
4
3
2
-
2012
Uzyskane tytuły naukowe w latach
24
0
0
0
0
3
0
2
1
5
1
3
1
1
1
2
4
0
0
0
2013
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
34
277
287
40
207
79
147
117
10
77
130
16
11
3
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Filologii Polskiej
i Klasycznej
Wydział Fizyki
Wydział Historyczny
Wydział Matematyki
i Informatyki
Wydział Nauk Geograficznych
i Geologicznych
Wydział Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Neofilologii
Wydział PedagogicznoArtystyczny w Kaliszu
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Studiów
Edukacyjnych
Ogółem
Wydział Anglistyki
Wydział/Jednostka
1
2
-
2
13
2
81
85
8
191
-
247
222
18
w tym
uwzględnione
w tzw. indeksie
filadelfijskim
Artykuły
w czasopismach o zasięgu
międzynarodowym
Zał. 9.1. Liczba publikacji zagranicznych w 2013 roku
-
-
7
9
20
2
11
1
18
1
1
-
3
7
Monografie
-
-
2
18
-
-
39
-
4
-
-
222
-
-
Recenzje
11
16
-
-
33
41
12
-
44
3
-
17
13
48
Rozdziały
w monografii, pracy
zbiorowej, skryptach
(art. w monografiach
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Podręczniki
i skrypty
-
1
-
-
-
4
-
-
3
-
-
-
2
-
Redakcje
4
-
30
82
4
-
5
-
7
-
25
3
-
-
Głosy
i inne
18
29
55
239
134
57
184
148
155
211
66
529
295
89
Razem
3.BADANIA NAUKOWE
47
48
4
8
1
9
12
Stacja Ekologiczna
w Jeziorach
Instytut Kultury Europejskiej
Ogród Botaniczny
Collegium Polonicum
Polsko-Niemiecki Instytut
Badawczy
1487
14
Biblioteka Uniwersytecka
RAZEM
4
Ogółem
Wydział Teologiczny
Wydział/Jednostka
881
4
-
-
-
4
1
-
w tym
uwzględnione
w tzw. indeksie
filadelfijskim
Artykuły
w czasopismach o zasięgu
międzynarodowym
cd. Zał. 9.1. Liczba publikacji zagranicznych w 2013 roku
91
2
4
-
-
-
-
5
Monografie
288
-
-
-
-
3
-
-
Recenzje
257
10
-
-
9
-
-
-
Rozdziały
w monografii, pracy
zbiorowej, skryptach
(art. w monografiach
1
-
-
-
-
-
-
-
Podręczniki
i skrypty
11
1
-
-
-
-
-
-
Redakcje
170
-
-
-
-
-
-
10
Głosy
i inne
2305
25
13
1
17
7
14
19
Razem
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
10
225
Wydział Chemii
Wydział Filologii
Polskiej i Klasycznej
239
16
91
164
191
212
41
Wydział Historyczny
Wydział Matematyki
i Informatyki
Wydział Nauk
Geograficznych
i Geologicznych
Wydział Nauk
Politycznych
i Dziennikarstwa
Wydział Nauk
Społecznych
Wydział Neofilologii
Wydział PedagogicznoArtystyczny w Kaliszu
-
42
Wydział Biologii
Wydział Fizyki
7
Wydział Anglistyki
Wydział/Jednostka
Artykuły
w czasopismach
o zasięgu
krajowym
26
33
33
26
28
1
79
3
65
-
3
1
Monografie
Zał. 9.2. Liczba publikacji krajowych w 2013 roku
37
12
7
12
60
-
71
-
61
26
-
-
Recenzje
-
-
111
115
104
-
196
3
280
51
72
40
Rozdziały
w monografii/
pracy zbiorowej /
w podręczniku/
art.
w monografiach
2
10
-
-
6
9
6
-
1
6
-
-
Podręczniki
i skrypty
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rozdziały
w
podręczniku
18
128
83
2
9
-
196
-
371
19
-
28
Glosy
i inne
-
-
-
19
-
-
27
-
-
6
8
7
Pod redakcją/
Redakcje prac
zbiorowych
Redakcja
monografii lub
podręcznika
Redakcja
czasopism
124
395
424
338
298
26
814
6
1003
118
125
83
RAZEM
3.BADANIA NAUKOWE
49
50
63
24
1
32
2
4
7
6
4
Wydział Teologiczny
Biblioteka
Uniwersytecka
Stacja Ekologiczna
w Jeziorach
Instytut Kultury
Europejskiej
Ogród Botaniczny
Pracownia Pytań
Granicznych
Studium Nauczania
Języków Obcych
Collegium Polonicum
Polsko-Niemiecki
Instytut Badawczy
1634
130
Wydział Studiów
Edukacyjnych
RAZEM
123
Wydział Prawa
i Administracji
Wydział/Jednostka
Artykuły
w czasopismach
o zasięgu
krajowym
408
1
1
1
1
-
19
2
3
35
20
29
Monografie
cd. Zał. 9.2. Liczba publikacji krajowych w 2013 roku
384
3
-
1
2
-
33
3
6
26
13
11
Recenzje
1293
8
-
-
-
-
32
-
-
-
125
156
Rozdziały
w monografii/
pracy zbiorowej /
w podręczniku/
art.
w monografiach
52
-
-
2
-
-
-
-
-
3
2
5
Podręczniki
i skrypty
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rozdziały
w
podręczniku
1059
-
-
1
3
28
37
-
-
97
39
-
Glosy
i inne
114
2
-
-
-
-
-
-
-
-
24
21
Pod redakcją/
Redakcje prac
zbiorowych
Redakcja
monografii lub
podręcznika
Redakcja
czasopism
4822
18
7
12
10
30
30
6
33
224
353
345
RAZEM
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Instytut Kultury Europejskiej
Ogród Botaniczny
Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
Wydział Anglistyki
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Wydział Fizyki
Wydział Historyczny
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Neofilologii
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Studiów Edukacyjnych
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
OGÓŁEM
Collegium Polonicum w Słubicach
2.
Wydział Teologiczny
Biblioteka Uniwersytecka
1.
20.
Jednostka organizacyjna
lp.
51
93
-
2
4
2
14
11
12
2
4
9
6
6
2
3
6
4
1
3
2
-
<150
4
1
1
-
-
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
>150
Liczba uczestników
Międzynarodowe
Zał. 10. Konferencje naukowe organizowane w UAM zrealizowane w 2013 roku
6
7
5
21
2
11
5
16
9
5
3
13
9
3
1
4
6
3
2
6
6
9
4
2
13
12
14
2
4
3
97
124
10
-
2
1
2
<150
8
3
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1
2
-
-
-
-
-
-
>150
Liczba uczestników
-
Razem
Ogólnopolskie
132
13
9
14
3
5
9
16
5
-
11
3
21
6
9
-
-
-
6
-
2
Razem
17
3
-
3
-
-
-
4
1
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
Regionalne
246
17
12
21
5
19
21
33
8
4
20
9
33
8
12
6
4
1
9
2
2
Ogółem
3.BADANIA NAUKOWE
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Zał. 11. Projekty badawcze własne MNiSW/NCN w 2013 roku
lp.
Wydział/Jednostka UAM
Liczba projektów
badawczych
%
Wartość
realizowanych
umów w zł
%
1.
Wydział Anglistyki
6
4,76
430 480
1,77
2.
Wydział Biologii
39
30,95
8 749 773
35,90
3.
Wydział Chemii
18
14,29
5 968 800
24,49
4.
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
6
4,76
379 573
1,56
5.
Wydział Fizyki
2
1,59
512 000
2,10
6.
Wydział Historyczny
7
5,56
94 086
3,88
7.
Wydział Matematyki i Informatyki
6
4,76
1 620 800
6,65
8.
Wydział Nauk Geograficznych
i Geologicznych
18
14,29
3 598 911
14,77
9.
Wydział Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa
2
1,19
90 144
0,37
10.
Wydział Nauk Społecznych
10
7,94
924 126
3,79
11.
Wydział Neofilologii
3
2,38
101 329
0,42
12.
Wydział Prawa i Administracji
3
2,38
483 800
1,99
13.
Wydział Studiów Edukacyjnych
6
4,76
566 480
2,32
126
100,00
24 372 302
100,00
Liczba
projektów
badawczych
%
Wartość
realizowanych
umów w zł
%
RAZEM
Zał. 12. Projekty badawcze OPUS, NCN w 2013 roku
lp.
Wydział/Jednostka UAM
1.
Instytut Kultury Europejskiej
3
2,68
552 510
1,48
2.
Wydział Anglistyki
6
5,36
1 628 754
4,35
3.
Wydział Biologii
22
19,64
9 917 867
26,48
4.
Wydział Chemii
11
9,82
5 229 210
13,96
5.
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
5
4,46
701 229
1,87
6.
Wydział Fizyki
11
9,82
4 897 509
13,08
7.
Wydział Historyczny
11
9,82
3 145 894
8,40
8.
Wydział Matematyki i Informatyki
6
5,36
1 345 440
3,59
9.
Wydział Nauk Geograficznych
i Geologicznych
16
14,29
5 422 357
14,48
10.
Wydział Nauk Politycznych
2
1,79
392 695
1,05
11.
Wydział Nauk Społecznych
6
5,36
1 429 639
3,82
12.
Wydział Neofilologii
4
3,57
410 521
1,10
13.
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
w Kaliszu
2
1,79
712 951
1,90
52
3.BADANIA NAUKOWE
cd. Zał. 12. Projekty badawcze OPUS, NCN w 2013 roku
lp.
Wydział/Jednostka UAM
Liczba
projektów
badawczych
%
Wartość
realizowanych
umów w zł
%
14.
Wydział Prawa i Administracji
6
5,36
1 501 494
4,01
15.
Wydział Studiów Edukacyjnych
1
0,89
162 200
0,43
112
100,00
RAZEM
37 450 240
100,00
Wartość
realizowanych
umów w zł
%
Zał. 13. Projekty badawcze habilitacyjne MNiSW/NCN w 2013 roku
lp.
Wydział/Jednostka UAM
Liczba
projektów
badawczych
%
1.
Wydział Anglistyki
2
66,67
100 000
28,83
2.
Wydział Nauk Geograficznych
i Geologicznych
1
33,33
246 860
71,17
3
100,00
346 860
100,00
RAZEM
Zał. 14.1. Projekty badawcze SONATA, NCN w 2013 roku
Liczba
projektów
badawczych
Wydział/Jednostka UAM
1.
Wydział Anglistyki
1
3,70
96 040
0,87
2.
Wydział Biologii
4
14,81
2 958 558
26,72
3.
Wydział Chemii
8
29,63
3 961 637
35,78
4.
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
3
11,11
377 572
3,41
5.
Wydział Fizyki
1
3,70
996 140
9,00
6.
Wydział Matematyki i Informatyki
1
3,70
88 800
0,80
7.
Wydział Nauk Geograficznych
i Geologicznych
4
14,81
1 579 855
14,27
8.
Wydział Nauk Społecznych
3
11,11
554 868
5,01
9.
Wydział Neofilologii
1
3,70
391 600
3,54
10.
Wydział Prawa i Administracji
1
3,70
67 462
0,61
27
100,00
11 072 532
100,00
RAZEM
%
Wartość
realizowanych
umów w zł
lp.
%
53
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Zał. 14.2. Projekty badawcze SONATA BIS, NCN w 2013 roku
Liczba
projektów
badawczych
Wydział/Jednostka UAM
1.
Wydział Anglistyki
1
20,00
454 876
9,29
2.
Wydział Biologii
1
20,00
1 371 017
28,00
3.
Wydział Chemii
1
20,00
986 800
20,15
4.
Wydział Fizyki
1
20,00
1 499 745
30,62
5.
Wydział Neofilologii
1
20,00
584 820
11,94
5
100,00
4 897 258
RAZEM
%
Wartość
realizowanych
umów w zł
lp.
%
100,00
Zał. 15. Projekty badawcze promotorskie MNiSW/NCN w 2013 roku
Liczba
projektów
badawczych
Wydział/Jednostka UAM
1.
Wydział Biologii
3
14,29
133 667
14,81
2.
Wydział Chemii
1
4,76
64 000
7,09
3.
Wydział Fizyki
1
4,76
39 975
4,43
4.
Wydział Historyczny
11
52,38
480 382
53,23
5.
Wydział Nauk Geograficznych
i Geologicznych
2
9,52
75 810
8,40
6.
Wydział Nauk Społecznych
2
9,52
58 700
6,50
7.
Wydział Studiów Edukacyjnych
1
4,76
50 000
5,54
21
100,00
902 534
100,00
RAZEM
%
Wartość
realizowanych
umów w zł
lp.
%
Zał. 16. Projekty badawcze PRELUDIUM, NCN w 2013 roku
Liczba
projektów
badawczych
%
Instytut Kultury Europejskiej
2
2,22
129 354
1,59
2.
Wydział Anglistyki
2
2,22
139 928
1,72
3.
Wydział Biologii
23
25,56
3 121 585
38,26
4.
Wydział Chemii
7
7,78
849 100
10,41
5.
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
7
7,78
462 721
5,67
6.
Wydział Fizyki
4
4,44
291 122
3,57
7.
Wydział Historyczny
12
13,33
877 568
10,76
8.
Wydział Matematyki i Informatyki
4
4,44
253 030
3,10
9.
Wydział Nauk Geograficznych
i Geologicznych
11
12,22
969 491
11,88
10.
Wydział Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa
4
4,44
192 592
2,36
lp.
Wydział/Jednostka UAM
1.
54
Wartość
realizowanych
umów w zł
%
3.BADANIA NAUKOWE
cd. Zał. 16. Projekty badawcze PRELUDIUM, NCN w 2013 roku
lp.
Wydział/Jednostka UAM
Liczba
projektów
badawczych
%
11.
Wydział Nauk Społecznych
11
12,22
651 699
7,99
12.
Wydział Neofilologii
2
2,22
135 520
1,66
13.
Wydział Prawa i Administracji
1
1,11
84 472
1,04
90
100,00
RAZEM
Wartość
realizowanych
umów w zł
8 158 182
%
100,00
Zał. 17. Projekty badawcze MAESTRO, NCN w 2013 roku
Liczba
projektów
badawczych
Wydział/Jednostka UAM
1.
Wydział Biologii
1
11,11
2 282 500
11,70
2.
Wydział Chemii
3
33,33
8 282 900
42,44
3.
Wydział Fizyki
1
11,11
1 369 300
7,02
4.
Wydział Matematyki i Informatyki
1
11,11
1 358 100
6,96
5.
Wydział Nauk Społecznych
3
33,33
6 222 111
31,88
9
100,00
19 514 911
100,00
RAZEM
%
Wartość
realizowanych
umów w zł
lp.
%
Zał. 18. Projekty badawcze SYMFONIA, NCN w 2013 roku
lp.
Wydział/Jednostka UAM
1.
Wydział Neofilologii
RAZEM
Liczba
projektów
badawczych
%
Wartość
realizowanych
umów w zł
1
100
551 880
100
1
100
551 880
100
%
Zał. 19. Projekty badawcze HARMONIA, NCN w 2013 roku
Liczba
projektów
badawczych
Wydział/Jednostka UAM
1.
Wydział Biologii
4
44,44
2 626 864
47,71
2.
Wydział Chemii
1
11,11
479 400
8,71
3.
Wydział Fizyki
2
22,22
1 163 500
21,13
4.
Wydział Historyczny
2
22,22
1 236 600
22,46
9
100,00
5 506 364
100,00
RAZEM
%
Wartość
realizowanych
umów w zł
lp.
%
55
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Zał. 20. Staże podoktorskie FUGA, NCN w 2013 roku
Liczba
projektów
badawczych
Wydział/jednostka UAM
1.
Wydział Chemii
1
16,67
607 000
21,44
2.
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
1
16,67
457 600
16,16
3.
Wydział Fizyki
1
16,67
504 000
17,80
4.
Wydział Historyczny
2
33,33
795 160
28,08
5.
Wydział Neofilologii
1
16,67
468 000
16,53
6
100,00
2 831 760
100,00
RAZEM
%
Wartość
realizowanych
umów w zł
lp.
%
Zał. 21. Stypendia doktorskie ETIUDA, NCN w 2013 roku
Liczba
projektów
badawczych
Wydział/Jednostka UAM
1
Wydział Biologii
5
38,46
386 254
38,07
2
Wydział Chemii
3
23,08
228 237
22,49
3
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
2
15,38
155 756
15,35
4
Wydział Fizyki
1
7,69
95 564
9,42
5
Wydział Historyczny
1
7,69
63 596
6,27
6
Wydział Neofilologii
1
7,69
85 276
8,40
13
100,00
1 014 683
100,00
Liczba
projektów
badawczych
%
RAZEM
%
Wartość
realizowanych
umów w zł
lp.
%
Zał. 22. Projekty badawcze NPRH, MNiSW w 2013 r.
lp.
Wydział/Jednostka UAM
Wartość
realizowanych
umów w zł
%
1.
Wydział Anglistyki
3
8,57
351 621
3,53
2.
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
8
22,86
1 385 713
13,90
3.
Wydział Historyczny
15
42,86
5 921 006
59,39
4.
Wydział Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa
1
2,86
71 418
0,72
5.
Wydział Nauk Społecznych
2
5,71
402 393
4,04
6.
Wydział Neofilologii
4
11,43
1 330 150
13,34
7.
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
w Kaliszu
1
2,86
62 932
0,63
8.
Wydział Studiów Edukacyjnych
1
2,86
444 100
4,45
35
100,00
9 969 333
100,00
RAZEM
56
3.BADANIA NAUKOWE
Zał. 23. Projekty badawcze IUVENTUS PLUS, MNiSW w 2013 roku
Liczba
projektów
badawczych
Wydział/Jednostka UAM
1.
Wydział Biologii
7
46,67
1 483 580
48,95
2.
Wydział Chemii
5
33,33
939 697
31,00
3.
Wydział Fizyki
1
6,67
313 200
10,33
4.
Wydział Nauk Geograficznych
i Geologicznych
1
6,67
135 000
4,45
5.
Wydział Prawa i Administracji
1
6,67
159 600
5,27
15
100,00
3 031 077
100,00
RAZEM
%
Wartość
realizowanych
umów w zł
lp.
%
Zał. 24. Projekty badawcze DIAMENTOWY GRANT, MNiSW w 2013 roku
Liczba
projektów
badawczych
Wydział/Jednostka UAM
1.
Wydział Biologii
6
37,50
1 085 749
37,04
2.
Wydział Chemii
2
12,50
399 383
13,62
3.
Wydział Filologii Polskiejci Klasycznej
1
6,25
188 055
6,42
4.
Wydział Fizyki
1
6,25
200 000
6,82
5.
Wydział Historyczny
2
12,50
333 234
11,37
6.
Wydział Nauk Geograficznych
i Geologicznych
1
6,25
195 635
6,67
7.
Wydział Nauk Społecznych
1
6,25
199 650
6,81
8.
Wydział Neofilologii
1
6,25
129 800
4,43
9.
Wydział Prawa i Administracji
1
6,25
199 980
6,82
16
100,00
2 931 486
100,00
RAZEM
%
Wartość
realizowanych
umów w zł
lp.
%
Zał. 25. Inne projekty badawcze MNiSW w 2013 roku
lp.
Wydział/Jednostka UAM
Liczba
projektów
badawczych
1.
Biblioteka Uniwersytecka
2
16,67
350 000
13,68
2.
Wydział Biologii
1
8,33
715 200
27,95
3.
Wydział Fizyki
3
25,00
638 400
24,95
4.
Wydział Historyczny
2
16,67
213 500
8,34
5.
Wydział Matematyki i Informatyki
1
8,33
245 500
9,60
6.
Wydział Nauk Geograficznych
i Geologicznych
1
8,33
322 000
12,59
%
Wartość
realizowanych
umów w zł
%
57
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
cd. Zał. 25. Inne projekty badawcze MNiSW w 2013 roku
lp.
Wydział/Jednostka UAM
Liczba
projektów
badawczych
7.
Wydział Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa
2
16,67
74 000
2,89
12
100,00
2 558 600
100,00
RAZEM
Wartość
realizowanych
umów w zł
%
%
Zał. 26. Projekty badawcze MKiDN w 2013 roku
lp.
1.
Wydział/Jednostka UAM
Wartość
realizowanych
umów w zł
Liczba projektów
badawczych
%
1
100
275 200
100
1
100
275 200
100
Wartość
realizowanych
umów w zł
%
Biblioteka Uniwersytecka
RAZEM
%
Zał. 27. Projekty badawcze NCBiR w 2013 roku
Konkurs
Liczba
projektów
badawczych
Wydział Chemii
na rzecz obronności
i bezpieczeństwa
państwa
1
33,33
534 000
5,67
2.
Wydział Historyczny
na rzecz obronności
i bezpieczeństwa
państwa
1
33,33
3 896 746
41,36
3.
Centrum
NanoBioMedyczne
PBS
1
33,33
4 991 480
52,98
3
100,00
9 422 226
100,00
lp.
Wydział/Jednostka
UAM
1.
RAZEM
%
Zał. 28. Projekty badawcze finansowane przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki w 2013 roku
lp.
1.
Wydział/Jednostka UAM
Centrum Badań im. Edyty Stein
RAZEM
Liczba
projektów
badawczych
%
Wartość
realizowanych
umów w zł
%
1
100
22 800
100
1
100
22 800
100
Zał. 29. Projekty badawcze finansowane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w 2013 roku
lp.
1.
Wydział/jednostka UAM
Wydział Neofilologii
RAZEM
58
Liczba
projektów
badawczych
%
Wartość
realizowanych
umów w zł
%
1
100
30 000
100
1
100
30 000
100
Prof. dr hab. Marek Kwiek
Prof. dr hab. Włodzimierz Rączkowski
Prof. dr hab. Edwin Wnuk
Prof. dr hab. Michał Buchowski
Dr Iwona Mazur
Dr Maria Tymczyńska
Dr Piotr Matczak
Prof. dr hab. Stanisław Kowalak
Edukacja jako dobro indywidualne – zwiększanie
możliwości społecznie zagrożonej młodzieży
w Europie
ArcheoKrajobrazy Europy
Usuwanie małych śmieci kosmicznych z zastosowaniem lasera i wspomagających technologii
Studia nad piłką nożną w poszerzonej Europie:
dynamika tożsamości, wzory postrzegania
i zmiana kulturowa związane z najważniejszą
formą europejskiej kultury popularnej
Audiodeskrypcja: dostęp przez całe życie
dla niewidomych
Ewaluacja kształcenia tłumaczy ustnych i ich klientów
poprzez ćwiczenia wirtualnych środowiskach
edukacyjnych
Analiza systemów bezpieczeństwa cywilnego
w Europie
Więcej niż kolor. Zastosowanie nanotechnologii do
rozwoju wielofunkcyjnych pigmentów ceramicznych
Studia nad piłką nożną w poszerzonej Europie
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
dr Małgorzata Kowalska
Prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz
Propagowanie wiedzy na temat strategii regeneracji
w „kurczących się” miastach Europy COST
1.
Kierownik
Tytuł programu
lp.
Zał. 30. Specjalne Międzynarodowe Programy Badawcze MNiSW w 2013 roku
2012-2015
2012-2015
2012-2014
2013-2014
2012-2014
2012-2015
2012-2014
2012-2015
2010-2013
2010-2012
Okres
Wydział Historyczny
Wydział Chemii
RAZEM
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Anglistyki
Wydział Anglistyki
Wydział Historyczny
Wydział Fizyki
Wydział Historyczny
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Geograficznych
i Geologicznych
Jednostka UAM
1 696 121
179 509
202 382
36 587
34 516
26 401
179 509
122 382
243 150
216 489
455 196
Kwota
w zł
3.BADANIA NAUKOWE
59
60
Ogród Botaniczny
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
1.
2.
2
1
1
liczba
Zlecenia
100
50
50
%
2 115 000
2 090 000
25 000
zł
Kwota ogółem
100,00
98,82
1,18
%
Akronim/Tytuł projektu
CONTRASTRESS
NOWAPHEN
EDUWEL
ACCEPT PLURALISM
RAMIRI 2
GREAT
ESMI
CLEANSPACE
lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wydział Fizyki
Wydział Fizyki
prof. Edwin Wnuk
prof. Stefan Jurga
prof. Tadeusz Michałowski
dr Krzysztof Senger
Dział Programów
Europejskich
Wydział Fizyki
prof. Michał Buchowski
prof. Marek Kwiek
Wydział Nauk
Społecznych
Wydział Historii
dr hab. Maciej Krawczyk
dr Sławomir Cerbin
Osoba odpowiedzialna/
koordynator
Wydział Fizyki
Wydział Biologii
Wydział/Jednostka UAM
uczestniczący w projekcie
01.11.2010
30.04.2013
01.03.2011
28.02.2015
01.2011
12.2014
01.04.2011
31.03.2014
7. PR UE
„Współpraca”
7. PR UE
„Ludzie”
7. PR UE
„Współpraca”
7. PR UE
„Współpraca”
01.03.2010
01.06.2013
7. PR UE
„Współpraca”
03.05.2010
03.05.2014
7 . PR UE
„Ludzie”
01.12.2009
31.12.2013
01.06.2010
01.06.2013
7. PR UE
„Ludzie”
7. PR UE
„Ludzie”
Czas
trwania
projektu
Typ projektu/
działanie
139 200 €
72 800 €
220 525€
12 720 €
88 800 €
285 472 €
70 200 €
45 000 €
Budżet
projektu
UAM
104 400 €
50 010 €
220 525 €
11 472 €
69 600 €
285 472 €
70 200 €
45 000 €
Wartość
dofinansowania
dla UAM
Zał. 32. Projekty badawcze 6. i 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego UE oraz innych europejskich programów badawczych realizowane
w roku 2013
RAZEM
Wydział/jednostka UAM
lp.
Zał. 31. Dotacje Funduszu Ochrony Środowiska w 2013 roku
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Wydział Nauk
Społecznych
QOLAPS
SPINKOND
ANVIL
10.
11.
FREE
15.
FANTASTIC NIGHT
FRAME
PersonaLiHi
REKRY-AMARE
17.
18.
19.
20.
IDEO-TRANS
NanoMag
14.
16.
NANOPIGMY
13.
12.
Wydział Fizyki
INNET
9.
prof. Zdzisław Kędzia
Wydział Prawa
i Administracji
Wydział Historyczny
prof. Michał Buchowski
prof. Leszek Rychlik
mgr Anna Młynarczyk
Dział Promocji
i Marketingu
Wydział Biologii
dr Iwona Kasperska
prof. Michał Buchowski
prof. Stefan Jurga
prof. Stanisław Kowalak
dr hab. Piotr Matczak
dr Ireneusz Weymann
prof. Andrzej Grudka
prof. Nicole Nau
Osoba odpowiedzialna/
koordynator
Wydział Neofilologii
Wydział Historyczny
Wydział Fizyki
Wydział Chemii
Wydział Fizyki
Wydział Neofilologii
Akronim/Tytuł projektu
lp.
Wydział/Jednostka UAM
uczestniczący w projekcie
01.04.2012
31.03.2015
7 PR UE
„Współpraca”
01.05.2013
30.04.2017
01.10.2013
30.09.2015
01.06.2010
31.03.2013
7. PR UE
„Ludzie”
European
Social Fund
01.05.2013
30.11.2013
7 PR UE
„Współpraca”
7. PR UE
„Ludzie”
01.09.2012
31.08.2015
01.04.2012
31.03.2015
7 PR UE
„Ludzie”
7. PR UE
„Ludzie”
01.03.2012
28.02.2015
01.02.2012
31.01.2016
7 PR UE
„Ludzie”
7. PR UE
„Współpraca”
01.01.2012
31.12.2016
7 PR UE
„Pomysły”
01.03.2012
28.02.2014
01.10.2011
30.09.2014
7. PR UE
„Współpraca”
7. PR UE
„Współpraca”
Czas
trwania
projektu
Typ projektu/
działanie
9 800 €
135 312 €
413 100 €
10 900 €
240 320 €
218 450 €
67 200 €
275 200 €
101 037 €
100 000 €
172 800 €
144 775 €
Budżet
projektu
UAM
9 800 €
135 312 €
311 700 €
9 860 €
240 320 €
165 942 €
67 200 €
214 200 €
90 091 €
100 000 €
172 800 €
144 775 €
Wartość
dofinansowania
dla UAM
cd. Zał. 32. Projekty badawcze 6. i 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego UE oraz innych europejskich programów badawczych realizowane w roku 2013
3.BADANIA NAUKOWE
61
62
Wydział Chemii
Wydział Historyczny
Superior bio-friendly
systems for enhanced
wood durability
ArcheoLandscapes
Europe
CLIMPOL
CLIMPEAT
SIESTA
Generations
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
prof. Mariusz
Lamentowicz
prof. Lidia Mierzejewska
dr hab. Hanna Mamzer
dr hab. Hanna Mamzer
Wydział Nauk
Geograficznych
i Geologicznych
Wydział Nauk
Geograficznych
i Geologicznych
Wydział Nauk
Społecznych
Wydział Nauk
Społecznych
Wydział Prawa
i Administracji
Silver Economy Project
Improving protection
of victims’ rights:
Access to legal aid
prof. Paweł Wiliński
prof. Tomasz Goslar
Wydział Fizyki
prof. Włodzimierz
Rączkowski
dr Anna Komasa
dr hab. Piotr Matczak
Wydział Nauk
Społecznych
Linkage
21.
Osoba odpowiedzialna/
koordynator
Akronim/Tytuł projektu
lp.
Wydział/Jednostka UAM
uczestniczący w projekcie
KE Criminal Justice
INTERREG IVC
INTERREG IVC
ESPON 2013
15.02.2013
15.08.2014
01.07.2011
30.06.2013
01.10.2011
30.06.2013
23.06.2011
30.07.2013
01.04.2012
31.03.2015
01.08.2011
31.07.2015
Polsko-Szwajcarski
Program Badawczy
Polsko-Szwajcarski
Program Badawczy
15.09.2010
14.09.2015
Culture 2007-2013
01.09.2013
31.08.2016
2013-2016
Polsko-Norweska
Współpraca
Badawcza
Polsko-Norweska
Współpraca
Badawcza
Czas
trwania
projektu
Typ projektu/
działanie
190 403 €
80 150 €
11 550 €
33 005 €
2 963 517 zł
66 000 zł
126 875 €
298 545 zł
369 816 zł
Budżet
projektu
UAM
53 864 €
68 127 €
9 817,5 €
33 005 €
2 963 517zł
66 000 zł
108 125 €
298 545 zł
369 816 zł
Wartość
dofinansowania
dla UAM
cd. Zał. 32. Projekty badawcze 6. i 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego UE oraz innych europejskich programów badawczych realizowane w roku 2013
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Wydział/Jednostka UAM
uczestniczący w projekcie
Wydział PedagogicznoArtystyczny w Kaliszu
Wydział Biologii
Wydział Anglistyki
Wydział Nauk
Geograficznych
i Geologicznych
Wydział Nauk
Społecznych
Akronim/Tytuł projektu
Sites of memory:
heritage of the memory
– memory of the
heritage
Identification of
novel biomarkers
for development
and progression
of artherosceloris
Cultural exchange
in a time of global
conflict
Cities Regrowing
Smaller – Fostering
Knowledge on
Regeneration Strategies
in Shrinking Cities
across Europe
EUROAC The Academic
Profession in Europe:
Responses to Societal
Challenges (2010-2013)
lp.
30.
31.
32.
33.
34.
prof. Marek Kwiek
prof. Tadeusz
Stryjakiewicz
Prof. Hubert van den Berg
prof. Johannes Bluijssen
prof. Jaromir Jeszke
Osoba odpowiedzialna/
koordynator
EUROCORES
Europejska Fundacja
Nauki (ESF)
COST Action TU0803
Transport and Urban
Development (TUD)
HERA JRP
Visegrad Fund
Visegrad Fund
Typ projektu/
działanie
2010-2013
25.02.2009
09.2013
15.09.2013
14.09.2016
01.08.2013
31.07.2016
01.11.2012
31.10.2015
Czas
trwania
projektu
-
-
1 888 049 €
88 889 €
42 857 €
Budżet
projektu
UAM
-
-
1 888 049 €
80 000 €
30 000 €
Wartość
dofinansowania
dla UAM
cd. Zał. 32. Projekty badawcze 6. i 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego UE oraz innych europejskich programów badawczych realizowane w roku 2013
3.BADANIA NAUKOWE
63
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Zał. 33. Umowy bilateralne zawarte przez UAM w 2013 roku
Data zawarcia
umowy
Lp.
Kraj
Miasto
Instytucja
1.
Chile
Conception
Universidad de Concepcion
www.udec.cl
10.04.2013 r.
5 lat
2.
Chiny
Chongqing
The Sichuan International Studies University
www.sisu.edu.cn
9.07.2013 r.
na 5 lat
3.
Chiny
Guangzhou
Guangdong University of Finance & Economics
www.gdcc.edu.cn
16.12.2013 r.
4.
Francja
Rennes
Université de Rennes 1
www.univ-rennes1.fr
2.12.2013 r.
Na 5 lat
5.
Gruzja
Tbilisi
Caucasus University
www.cu.edu.ge
17.04.2013 r.
5 lat
6.
Indie
Varanasi
Banaras Hindu University
www.bhu.ac.in
16.01.2013 r.
7.
Japonia
Tsukuba
University of Tsukuba
www.tsukuba.ac.jp
15.02.2013 r.
na 5 lat
8.
Japonia
Osaka
Osaka Shoin Women’s University
www.osaka-shoin.ac.jp
26.07.2013 r.
9.
Macedonia
Prilepa
Instytut Kultury Starosłowiańskiej
www.isk.edu.mk
10.01.2013 r.
2 lata
10.
Niemcy
Kiel
Uniwersytet w Kilonii
http://www.uni-kiel.de
Nowa umowa
08.07.2013 r.
11.
Ukraina
Kijów
Narodowy Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie
www.uniw.kijev.ua
22.03.2013 r.
12.
USA
Boston
Bunker Hill Community College
www.bhcc.mass.edu
02.04.2013 r.
2 lata
13.
USA
Raleigh
North Carolina State University
www.ncsu.edu
15.04.2013 r.
5 lat
14.
Włochy
Triest
Uniwersytet w Trieście
www.units.it
14.01.2013 r.
5 lat
15.
Włochy
Siena
Uniwersytet w Sienie
www.unisi.it
4.09.2013 r.
na 5 lat
64
4.
KSZTAŁCENIE
65
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
4. KSZTAŁCENIE
4.1. STUDENCI I I II STOPNIA
Proces kształcenia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbywa się w ramach piętnastu
wydziałów oraz Instytutu Kultury Europejskiej, który na mocy Zarządzenia nr 65/2012/2013 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 12 marca 2013 roku działa jako podstawowa jednostka organizacyjna z siedzibą w Gnieźnie. Kształcenie obejmuje swym zasięgiem nauki ścisłe, przyrodnicze, humanistyczne, społeczne, a także sztukę. Studia prowadzone są w trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym na trzech
poziomach: I, II i III stopnia.
Studenci UAM w roku 2013 osiągali znaczne sukcesy naukowe, których wyrazem było przyznanie licznych
nagród, wyróżnień i stypendiów studenckich.
Program „Diamentowy Grant” adresowany jest do wszystkich wybitnie uzdolnionych studentów wszystkich kierunków studiów w całej Polsce. Środki pozyskane w ramach konkursu zapewniają młodym badaczom
wsparcie finansowe oraz umożliwiają wcześniejsze przygotowywanie rozprawy doktorskiej i rozpoczęcie samodzielnej pracy badawczej.
W 2013 r. laureatami „Diamentowego Grantu” zostało siedmioro studentów UAM:
•• Aleksandra Marta Binicewicz z Wydziału Nauk Społecznych,
•• Jakub Ciążela z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych,
•• Marcin Krzysztof Dziuba z Wydziału Biologii,
•• Weronika Erdmann z Wydziału Biologii,
•• Agata Agnieszka Konczal z Wydziału Historycznego,
•• Mateusz Piotr Sobolewski z Wydziału Prawa i Administracji oraz
•• Katarzyna Winnicka z Wydziału Biologii.
Listę studentów, którzy uzyskali Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawia zał. 34.
20 listopada 2013 r. już po raz trzynasty wręczono stypendia z Funduszu Rodziny Kulczyków. Nagrodzono
pięć osób:
•• Weronika Andrzejewska z Wydziału Fizyki,
•• Kornelia Kołupajło z Wydziału Neofilologii,
•• Konrad Kubasiewicz z Wydziału Chemii,
•• Przemysław Pela z Wydziału Matematyki i Informatyki oraz
•• Arkadiusz Tomczyk z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych.
Stypendia Fundacji Profesora im. Prof. Janusza Pajewskiego za wyniki w nauce dostępne są dla studentów Wydziałów Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Historycznego. Laureatami dziewiątej edycji zostali: Kamila Markowska i Łukasz Łakomy (Wydział Historyczny) oraz Daria Antkiewicz i Urszula Modrzyk (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej).
Marszałek Województwa Wielkopolskiego przyznał w 2013 roku jednorazowe stypendia naukowe
studentom szkół wyższych zamieszkującym na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego, którzy osiągnęli wysokie wyniki uzyskane w konkursach naukowych na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim, których charakteryzuje aktywność naukowa, którzy posiadają publikacje naukowe, uczestniczą
w projektach naukowo-badawczych o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym, biorą udział
w konferencjach o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym, działają w kołach naukowych, odbywają dodatkowe praktyki i staże (w tym zagraniczne) itp. Z UAM laureatami zostali: Jakub Ciążela (Wydział
Nauk Geograficznych i Geologicznych), Maciej Chyleński (Wydział Historyczny) i Żaneta Rzepczyk (Wydział Prawa i Administracji).
Po raz szósty, w ramach programu „Akademicki i naukowy Poznań”, laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, rozpoczynający naukę na poznańskich uczelniach, ubiegali się o Stypendium Miasta
66
4.KSZTAŁCENIE
Poznania. Spośród 59 osób aplikujących o to wyróżnienie, 28 je otrzymało, w tym 15 z nich podjęło naukę na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
•• Norbert Alankiewicz – student prawa,
•• Agata Forysiak – studentka filologii rosyjskiej,
•• Karolina Galewska – studentka Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych,
•• Stanisław Godlewski – student Międzykierunkowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych,
•• Marcin Kosiński – student prawa,
•• Michał Matysa – student Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych,
•• Anna Miszczak – studentka geografii,
•• Aleksandra Napierała – studentka filologii polskiej,
•• Olga Pankalla – studentka prawa,
•• Gerard Ronge – student Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych,
•• Dominika Rozenbajgier – studentka lingwistyki stosowanej,
•• Marcin Spiralski – student geografii,
•• Agata Szlachetka – studentka historii sztuki,
•• Anna Ślezińska – studentka filologii włoskiej i •• Gabriela Zapędowska – studentka Międzykierunkowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
i Społecznych. W X edycji Konkursu „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską” nagrodę
z UAM otrzymała mgr Agata Kochaniewicz z Wydziału Historycznego za pracę „Imigranci zarobkowi w sektorze
usługowo-gastronomicznym w Poznaniu: strategie migracyjne i integracyjne” napisaną pod kierunkiem prof.
Michała Buchowskiego, a wyróżnienie – mgr Krzysztof Mączka z Wydziału Nauk Społecznych za pracę „Konsultacje społeczne a instytucja obywatela w społeczeństwie otwartym Karla R. Poppera” napisaną pod kierunkiem
prof. Ryszarda Cichockiego.
W 18. edycji konkursu „Grasz o staż”, współorganizowanego przez firmę PwC oraz „Gazetę Wyborczą”,
wzięło udział 112 osób z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 14 spośród nich otrzymało tytuł
laureata: Marta Bartkowiak, Jędrzej Bylka, Agnieszka Dudka, Mikolaj Dulęba, Michał Dariusz Friedrich, Katarzyna Galant, Gabriela Jelonek, Aleksandra Kowalska, Magdalena Łytka, Magdalena Przygońska, Jakub Skitek, Joanna Skorupska, Joanna Skowron oraz Mirela Zielińska. Laureaci konkursu będą mieli okazję zdobywać cenne
doświadczenie w renomowanych firmach i instytucjach z całej Polski.
Alena Varaksa – studentka UAM na kierunku filologia polska jako obca w Collegium Polonicum w Słubicach zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie INTERSTUDENT 2013 w kategorii studia licencjackie. Konkurs
pod patronatem honorowym prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia – przewodniczącego Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich organizowany jest przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Współfinansuje go
między innymi MNiSW. Laureatów wybrała kapituła pod przewodnictwem prorektor UW prof. dr hab. Marty
Kicińskiej-Habior. Uroczyste wręczenie statuetek i nagród odbyło się w Warszawie 8 listopada 2013 r. w ramach
Gali Nagród Studenckich Parlamentu Studentów RP. Pierwszą nagrodę w kategorii prac językoznawczych w dwunastej edycji Ogólnopolskiego Konkursu im.
Czesława Zgorzelskiego na najlepszą polonistyczną pracę magisterską zdobyła absolwentka poznańskich studiów polonistycznych mgr Olga Stramczewska za pracę magisterską pt. Interpunkcja transkrypcji. Znad „Rozmyślania przemyskiego” napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Miki.
4.2. FORMY STUDIÓW, POZIOMY KSZTAŁCENIA, REKRUTACJA, LICZBA STUDENTÓW
W roku 2012/2013 prowadzono studia na 2 międzyobszarowych kierunkach studiów, 63 kierunkach,
195 specjalnościach, a kształcenie podyplomowe na 59 studiach podyplomowych. W roku 2013/2014
kształcenie prowadzone jest na 2 makrokierunkach, 67 kierunkach, 207 specjalnościach oraz na 59 studiach
podyplomowych, z których 3 współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
67
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Kształcenie na studiach prowadzone jest w różnych formach:
•• studia pierwszego stopnia: stacjonarne i niestacjonarne (zał. 35),
•• studia drugiego stopnia: stacjonarne i niestacjonarne (zał. 36),
•• jednolite studia magisterskie: stacjonarne i niestacjonarne (zał. 37),
•• studia podyplomowe (zał. 38),
•• studia doktoranckie: stacjonarne i niestacjonarne (zał. 39).
Wzorem lat ubiegłych studenci UAM mieli możliwość zdobywania wiedzy na dwóch międzyobszarowych
kierunkach studiów. Były to: bioinformatyka (projekt UAM i Politechniki Poznańskiej oraz filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie. Wraz z innymi poznańskimi uczelniami prowadzone były również studia
interdyscyplinarne: kierunek prawno-ekonomiczny (UAM i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz techniczne zastosowania internetu (Wydział Fizyki UAM, Katedra Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. W ogólnym globalnym rankingu międzynarodowego konkursu marketingu internetowego Google Online Marketing Challenge
2013 zespół studentów kierunku Technologie Komputerowe oraz Techniczne Zastosowania Internetu, prowadzony przez dr. Wojciecha Czarta z Wydziału Fizyki UAM znalazł się w Top 15 najlepszych zespołów świata.
W ostatecznej klasyfikacji finalistów GOMC 2013 zespół został dodatkowo uhonorowany prestiżowym tytułem
„Regional AdWords Finalist” (CID zespołu 157-147-8228), który otrzymało pięć najlepszych zespołów z Europy,
co oznacza, że już po raz czwarty od 2010 roku znalazł się w Top 5 Europy GOMC.
W roku 2012/2013 do postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne zgłosiło się
39 105 kandydatów. W wyniku rekrutacji Uczelnia przyjęła 14 732 osoby na studia stacjonarne, 5 492 na
studia niestacjonarne. Zatem liczba osób przyjętych na I rok studiów wynosiła 20 224. W roku 2013/2014
w postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne i niestacjonarne uczestniczyło 34 647 kandydatów.
Uczelnia przyjęła na I rok studiów 17 814 osób, w tym 12 964 osoby na studia stacjonarne i 4 850 osób na
studia niestacjonarne (zał. 40). W roku 2012/2013 mury naszej Uczelni opuściło 10 299 absolwentów, z tego
6 982 osoby po studiach stacjonarnych oraz 3 317 osób po studiach niestacjonarnych (zał. 41).
Rok akademicki 2012/2013 rozpoczęło 43 249 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, 2 137
słuchaczy na studiach podyplomowych oraz 1 465 uczestników studiów doktoranckich. Dla roku akademickiego 2013/2014 analogiczne dane są następujące: 40 633 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, 2 049 słuchaczy na studiach podyplomowych oraz 1 382 doktorantów.
Matematyka jako jedyna dyscyplina naukowa uprawiana na UAM została sklasyfikowana w Performance
Ranking of Scientific Papers for World Universities na rok 2013. Jest to ranking podobny do Listy Szanghajskiej,
ale opracowywany na trochę innych zasadach przez zespół z Uniwersytetu Tajwańskiego (stąd obiegowa nazwa: Lista Tajwańska). Badania na uczelniach oceniane są na podstawie publikacji. Listę otwierają uniwersytety
w Berkeley, Harvarda, MIT i Princeton z ocenami na poziomie 80 punktów. Matematyka na UAM otrzymała 48,7
punktów i została umieszczona na 244. miejscu. 4.3. NOWE KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIÓW
W roku 2012/2013 utworzono nowe kierunki i specjalności studiów prowadzone przez różne podstawowe
jednostki organizacyjne UAM, tj.
•• filologia specjalność filologia ukraińska – studia 3-letnie I° pierwszego stopnia prowadzone przez Wydział Neofilologii,
•• filologia specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej – filologia wietnamska – studia 3-letnie I°
i 2-letnie II° prowadzone przez Wydział Neofilologii,
•• filologia specjalność językoznawstwo komputerowe – studia 3-letnie I° prowadzone przez Wydział Neofilologii,
•• filologia specjalność skandynawistyka – studia 2-letnie II° prowadzone przez Wydział Neofilologii,
•• filologia polska jako obca – studia 3-letnie I° prowadzone przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Słubicach,
•• fizyka medyczna – studia 3-letnie I° i 2-letnie II° prowadzone przez Wydział Fizyki,
•• geoinformacja – studia 3,5-letnie I° (inżynierskie) prowadzone przez Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych,
68
4.KSZTAŁCENIE
•• gospodarka wodna – studia 3-letnie I° prowadzone przez Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Pile,
•• historia specjalność historia wojskowości – studia 3-letnie I° i 2-letnie II° prowadzone przez Wydział Historyczny,
•• kulturoznawstwo specjalność kultura chrześcijańska – studia 2-letnie II° prowadzone przez Wydział Nauk
Społecznych w Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie,
•• media interaktywne i widowiska – studia 2-letnie II° prowadzone przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej,
•• optometria – studia 2-letnie II° prowadzone przez Wydział Fizyki,
•• pedagogika specjalna specjalność pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – studia 3-letnie I° i 2-letnie II° prowadzone przez Wydział Studiów Edukacyjnych,
•• reżyseria dźwięku – studia 3-letnie I° prowadzone przez Wydział Fizyki,
•• technologie komputerowe – studia 3,5-letnie I° (inżynierskie) prowadzone przez Wydział Fizyki.
W roku 2013/2014 nowymi kierunkami i specjalnościami studiów są:
•• bezpieczeństwo narodowe – profil praktyczny – studia 2-letnie II° prowadzone przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,
•• chemia specjalność analityka chemiczna – profil ogólnoakademicki – studia 3-letnie I° prowadzone
przez Wydział Chemii,
•• dialog i doradztwo społeczne – profil ogólnoakademicki – studia 3-letnie I° prowadzone przez Wydział
Teologiczny,
•• filologia specjalność filologia czeska – profil ogólnoakademicki – studia 3-letnie I° prowadzone przez
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej,
•• filozofia specjalność zarządzanie wiedzą – profil ogólnoakademicki – studia 3-letnie I° prowadzone przez
Wydział Nauk Społecznych,
•• geodezja i kartografia – profil ogólnoakademicki – studia 3,5-letnie I° (inżynierskie) prowadzone przez
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych,
•• geografia specjalność ekologia miast – profil ogólnoakademicki – studia 3-letnie I° prowadzone przez
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych,
•• geografia specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia – profil ogólnoakademicki – studia 2-letnie II° prowadzone przez Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych,
•• historia specjalność kultura klasyczna – profil ogólnoakademicki – studia 2-letnie II° prowadzone przez
Wydział Historyczny,
•• kierunek prawno-ekonomiczny – profil ogólnoakademicki – studia 3-letnie I° prowadzone wspólnie
przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
•• ochrona dóbr kultury specjalność turystyka kulturowa – studia 2-letnie II° prowadzone przez Wydział
Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu,
•• pedagogika specjalność animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa – profil ogólnoakademicki – studia
2-letnie II° prowadzone przez Wydział Studiów Edukacyjnych,
•• pedagogika specjalność edukacja elementarna i kształcenie artystyczne dziecka – profil ogólnoakademicki – studia 2-letnie II° prowadzone przez Wydział Studiów Edukacyjnych,
•• pedagogika specjalność edukacja elementarna i wychowanie fizyczne – profil ogólnoakademicki – studia 3-letnie I° prowadzone przez Wydział Studiów Edukacyjnych,
•• pedagogika specjalność pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna – profil ogólnoakademicki – studia
2-letnie II° prowadzone przez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu,
•• pedagogika specjalność poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna – profil ogólnoakademicki – studia
2-letnie II° prowadzone przez Wydział Studiów Edukacyjnych,
•• pedagogika specjalność zarządzanie oświatą – profil ogólnoakademicki – studia 2-letnie II° prowadzone
przez Wydział Studiów Edukacyjnych,
•• Polacy i Niemcy w Europie – profil ogólnoakademicki – studia 2-letnie II° prowadzone przez Wydział
Filologii Polskiej i Klasycznej,
69
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
•• prawo europejskie – profil ogólnoakademicki – studia 3-letnie I° i 2-letnie II° prowadzone przez Wydział
Prawa i Administracji,
•• zarządzanie państwem – profil praktyczny – studia 3-letnie I° prowadzone przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
Decyzją Senatu UAM z dnia 30 stycznia 2012 r. oraz decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
12 lutego 2013 r., nadano Instytutowi Kultury Europejskiej uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego
i drugiego stopnia na kierunku komunikacja europejska od 1 września 2013 r.
4.4. WSPARCIE PROCESU KSZTAŁCENIA ŚRODKAMI FINANSOWYMI Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
SPOŁECZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dzięki rosnącej aktywności aplikacyjnej przedstawicieli
społeczności akademickiej podbudowanej pracą przedstawicieli Działu Programów Europejskich w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (EFS) w roku akademickim 2012/2013 złożył 28 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów na łączną kwotę 96 283 626,22 zł.
Łącznie w całej perspektywie finansowej 2007-2013 Uniwersytet pozyskał dofinansowanie na realizację
34 projektów na kwotę 175 987 344,20 zł, z czego 20 projektów na kwotę 152 550 469,79 zł jest w trakcie
realizacji, a 14 projektów zostało już zakończonych z sukcesem na kwotę 23 436 874,41 zł.
Były to:
•• Nowe kwalifikacje – większe szanse rozwoju zawodowego nauczycieli. Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli matematyki (WMiI),
•• Studia podyplomowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dla kadr B+R: „Menedżer projektów badawczych” (WF),
•• Projekt systemowy: „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż” (WMiI),
•• NEWTON TEŻ BYŁ UCZNIEM – program akademickiego wsparcia szkolnego ruchu naukowego (WF),
•• Akademik Przedsiębiorczości (UCITT),
•• Przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku: Studia Podyplomowe Organizacji Pomocy Społecznej i Pracy Socjalnej dla 145 osób w ramach projektu 1.45 „Kształcenie kadry zarządzającej instytucji
pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych” (WSE),
•• „Edukacja dla integracji” – program podniesienia poziomu kształcenia językowego dzieci i młodzieży
romskiej (WFPiK),
•• E-nauczyciel przyrody. Zintegrowane środowisko edukacyjne dla rozwijania myślenia naukowego, umiejętności informacyjnych oraz kompetencji językowych uczniów II i III etapu edukacyjnego (WA),
•• WIEDZA DLA EKSPERTA (DPE),
•• Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem (WPiA),
•• Nowe możliwości zawodowe – studia podyplomowe z matematyki i szkolenia doskonalące ICT (WMiI),
•• „Edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z jęz. angielskim” nowym typem studiów zawodowych na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu (WPA w Kaliszu),
•• Opracowanie i wdrożenie modelowego programu praktyk nauczycielskich dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: „Praktyka Czyni Mistrza” (WMiI,
CIE),
•• Kolegium Śniadeckich – innowacyjny program nauczania przedmiotów przyrodniczych (Lider – OFEK,
Partner – UAM).
Zestawienie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego, złożonych i realizowanych przez UAM przedstawia zał. 42 i 43.
W roku 2013 kontynuowano przedsięwzięcia e-learningowe w ramach projektu „Unikatowy Absolwent =
Możliwości”.
70
4.KSZTAŁCENIE
4.5. STUDIA W ZAMIEJSCOWYCH OŚRODKACH DYDAKTYCZNYCH
W roku 2012/2013 zajęcia dydaktyczne odbywały się w:
•• Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie z komunikacji europejskiej, komunikacji
europejskiej specjalność medioznawstwo, kulturoznawstwa o specjalnościach dialog w kulturze europejskiej i kultura chrześcijańska, politologii, pedagogiki w zakresie resocjalizacji oraz wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego (543 studentów),
•• ZOD w Kościanie z gospodarki przestrzennej oraz pedagogiki w zakresie resocjalizacji (77 studentów),
•• ZOD w Ostrowie Wlkp. na kierunku politologia (42 studentów),
•• ZOD w Pile na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, gospodarka wodna, ochrona środowiska specjalność wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery, pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne oraz geografia specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia (253 studentów),
•• ZOD w Collegium Polonicum w Słubicach na kierunkach: filologia polska jako obca, filologia specjalność
filologia polska jako obca, filologia specjalność filologia germańska, ochrona środowiska, politologia,
prawo, gospodarka przestrzenna specjalność rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich, kulturoznawstwo specjalność komunikacja międzykulturowa (588 studentów),
•• ZOD w Śremie na kierunku turystyka i rekreacja (28 studentów).
Na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu studiowało 1737 osób na takich kierunkach studiów,
jak: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, malarstwo, ochrona dóbr kultury i pedagogika.
W roku 2013/2014 kształcenie poza Poznaniem prowadzone jest w:
•• Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie z komunikacji europejskiej, komunikacji
europejskiej specjalność medioznawstwo, kulturoznawstwa o specjalności dialog w kulturze europejskiej, politologii, pedagogiki w zakresie resocjalizacji oraz wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego (302 studentów),
•• ZOD w Kościanie z pedagogiki w zakresie resocjalizacji (18 studentów),
•• ZOD w Pile na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, gospodarka wodna, ochrona środowiska specjalność wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery, pedagogika specjalność doradztwo
zawodowe i personalne, turystyka i rekreacja oraz geografia specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia (269 studentów),
•• ZOD w Collegium Polonicum w Słubicach na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, filologia polska jako
obca, filologia specjalność filologia polska jako obca, filologia specjalność filologia germańska, ochrona
środowiska, politologia, prawo, gospodarka przestrzenna specjalność rozwój i rewitalizacja miast oraz
obszarów wiejskich, kulturoznawstwo specjalność komunikacja międzykulturowa (593 studentów).
Studenci Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu (1569 osób) stanowią blisko 4% ogólnej liczby
studentów UAM.
W Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie studiuje 60 osób na kierunku komunikacja europejska.
Studenci zamiejscowych ośrodków dydaktycznych odbywają część zajęć w Poznaniu w miesiącach wolnych od zajęć dla studentów poznańskich. Zapewnia się im także możliwość kontynuacji studiów po uzyskaniu
tytułu licencjata na studiach drugiego stopnia w Poznaniu.
Collegium Polonicum w Słubicach, jako jednostka wspólna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie n/Odrą (EUV), prowadzi studia wspólne na następujących kierunkach:
•• filologia specjalność filologia germańska – studia stacjonarne 3-letnie I°,
•• kulturoznawstwo specjalność komunikacja międzykulturowa – studia stacjonarne 2-letnie II°,
•• prawo – studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie.
4.6. STUDIA DOKTORANCKIE (STUDIA III STOPNIA)
W roku 2013 na studiach doktoranckich były 1 382 osoby, w tym 284 osoby na niestacjonarnych studiach
doktoranckich. Zał. 44 przedstawia szczegółowy podział doktorantów w poszczególnych jednostkach prowadzących studia doktoranckie oraz przyznane doktorantom przez Uczelnię stypendia.
71
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
W 2013 roku 186 uczestników studiów doktoranckich uzyskało stopień naukowy doktora (plus 46 osób
spoza UAM).
Doktoranci UAM, w roku sprawozdawczym, odznaczyli się szczególnie wysokim zaangażowaniem w badania naukowe i otrzymali prestiżowe wyróżnienia i stypendia.
Fundacja Rodziny Kulczyków przyznała w 2013 roku stypendia doktoranckie dla czterech doktorantów.
W gronie wyróżnionych znaleźli się:
•• Marta Balcerek z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,
•• Tomasz Lewandowski z Wydziału Prawa i Administracji,
•• Katarzyna Mieczkowska z Wydziału Matematyki i Informatyki oraz
•• Waldemar Rapior z Wydziału Nauk Społecznych.
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyznała stypendia na 2013 rok szesnastu doktorantom UAM, którzy wykazali się nowatorstwem metod i kierunków badań naukowych. Laureatami
zostali:
•• Michał Cegłowski (Wydział Chemii),
•• Paulina Gołaska (Wydział Studiów Edukacyjnych),
•• Jakub Jakubowski (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa),
•• Bartłomiej Kapica (Wydział Historyczny),
•• Piotr Karlik (Wydział Prawa i Administracji),
•• Waldemar Kłobus (Wydział Fizyki),
•• Szymon Kubala (Wydział Biologii),
•• Jacek Kubera (Wydział Nauk Społecznych),
•• Bartosz Naskręcki (Wydział Matematyki i Informatyki),
•• Inez Okulska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej),
•• Anita Owczarzak (Wydział Chemii),
•• Katarzyna Szczepańska (Wydział Prawa i Administracji),
•• Małgorzata Szeląg (Wydział Biologii),
•• Tomasz Umerle (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej),
•• Marzena Walaszek (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych),
•• Roman Zagrodnik (Wydział Chemii).
W X edycji Konkursu „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską” nagrodę z UAM
otrzymały dwie osoby: dr Radosław Bul z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych za pracę „Migracje
wahadłowe mieszkańców aglomeracji poznańskiej w okresie intensywnej suburbanizacji” napisaną pod kierunkiem prof. Tomasza Kaczmarka oraz dr Jarosław Mulczyński z Wydziału Historycznego za pracę „Rozwój
ośrodka artystycznego w Poznaniu w latach 1919-1939” napisaną pod kierunkiem prof. Lecha Trzeciakowskiego. Wyróżnienie zaś otrzymał dr Jędrzej Gadziński z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych za
pracę „Funkcjonowanie lokalnego systemu transportowego na tle współczesnych procesów urbanizacyjnych
w aglomeracji poznańskiej” napisaną pod kierunkiem prof. Tadeusza Stryjakiewicza.
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyznał stypendia w ramach projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”
w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Komisja Stypendialna oceniła łącznie 392 wnioski doktorantów o przyznanie stypendium,
co pozwoliło na wyłonienie 98 stypendystów. 18 osób to doktoranci z UAM: 10 osób z Wydziału Biologii, 3 osoby
z Wydziału Chemii, 2 osoby z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, 2 osoby z Wydziału Fizyki oraz
1 osoba z Wydziału Prawa i Administracji.
W roku 2013 „Forum Akademickie” rozstrzygnęło IX Konkurs na artykuł popularnonaukowy pod hasłem
„Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”. Konkurs odbywał się pod patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patronem konkursu była także Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Wyróżnienie otrzymał mgr Łukasz Banaszek – doktorant Wydziału Historycznego za artykuł „Lasy przodków” (o poszukiwaniach archeologicznych z pokładu samolotu). Jury wybrało artykuły sprawnie napisane,
które umożliwiają zobaczenie naukowca przy pracy, ukazujące autentyczne zaangażowanie w wykonywane
72
4.KSZTAŁCENIE
badania i świadomość stosowanych metod, odznaczające się oryginalnym pomysłem popularyzatorskim, czasem też wprowadzające osobistą refleksję na temat pracy badawczej.
Kontynuowano środowiskowe studia doktoranckie:
•• Środowiskowe Stacjonarne Studia Doktoranckie w dziedzinie nauk ekonomicznych (porozumienie zawarte między czterema uczelniami Poznania: Uniwersytetem Ekonomicznym, UAM, Politechniką Poznańską oraz Uniwersytetem Przyrodniczym);
•• Środowiskowe Studia Doktoranckie z Nauk Matematycznych (ŚSDNM), będące wspólnym projektem
ośmiu polskich jednostek naukowych (Uniwersytet Warszawski – lider projektu, UAM, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Uniwersytet Śląski; Uniwersytet Wrocławski, Instytut Matematyczny PAN). Studia te prowadzone są i będą w zakresie matematyki i informatyki w latach 2009-2015, dofinansowane grantem z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków UE;
•• Środowiskowe Studia Doktoranckie w zakresie nauk o środowisku, prowadzone wspólnie, zgodnie z posiadanym uprawnieniami, przez Wydział Biologii UAM w dziedzinie nauk biologicznych, w zakresie biologii i ekologii oraz Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w dziedzinie nauk o ziemi, w zakresie geografii i geologii. Studia te są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 4.1.1) i obejmują jeden 4-letni cykl;
•• Środowiskowe Studia Doktoranckie w Języku Angielskim: Language, Society, Technology and Cognition
(LST&C). Studia te prowadzone są w Instytucie Filologii Angielskiej we współpracy z Wydziałem Nauk
Społecznych (Instytut Psychologii, Instytut Socjologii) oraz Wydziałem Matematyki i Informatyki (Zakład
Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji) w dziedzinie nauk humanistycznych, nauk matematycznych oraz nauk społecznych w zakresie: językoznawstwa, nauk o poznaniu i komunikacji społecznej,
socjologii oraz informatyki. Środowiskowe studia doktoranckie są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 4.1.1) i obejmują jeden 4-letni cykl.
Ponadto realizowane były interdyscyplinarne studia doktoranckie w obszarze nanonauki i nanotechnologii w dziedzinie nauki fizyczne i w następujących dyscyplinach naukowych: biofizyka i fizyka na Wydziale
Fizyki UAM finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 4.1.1 (20 doktorantów – wysokość
stypendium 2400 zł miesięcznie).
W 2013 roku UAM kontynuował realizację dwóch międzynarodowych programów doktoranckich finansowanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (program: Międzynarodowe Projekty Doktoranckie) i współfinansowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:
•• „The PhD program in nanoscience and nanotechnology” (Wydział Fizyki) – doktoranci otrzymują stypendium w wysokości 3500 zł, mają zapewnione doskonałe warunki do realizacji prac badawczych oraz środki
na wyjazdy na konferencje zagraniczne, grant badawczy oraz roczny staż u zagranicznego partnera;
•• „From genome to phenotype: a multidisciplinary approach to functional genomics” (Instytut Biologii
Molekularnej i Biotechnologii, Wydział Biologii) – każdy doktorant otrzymuje stypendium w wysokości
3000 zł, które może być powiększone do 4500 zł, wówczas gdy prowadzi eksperymenty za granicą na
jednym z partnerskich uniwersytetów.
W roku sprawozdawczym utworzono studia doktoranckie:
•• na Wydziale Fizyki – Środowiskowe Studia Doktoranckie z Nauk Fizycznych. Studia finansowane są ze
środków POKL w konkursie 1/POKL/4.3/2012. Doktoranci otrzymują stypendium w wysokości 3000 zł.
W trakcie stażu zagranicznego otrzymują dodatkowo diety pobytowe;
•• w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych.
Pomoc materialna dla doktorantów realizowana jest na podstawie art. 199 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym. Do przyznawania świadczeń stosuje się odpowiednio przepisy o pomocy materialnej dla studentów, wynikające zarówno z ustawy, jak i z Regulaminu Pomocy Materialnej dla doktorantów Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na podstawie wyżej wymienionych aktów prawnych doktoranci korzystają
z następujących form pomocy materialnej:
1) stypendium socjalnego,
2) zapomogi,
3) stypendium dla najlepszych doktorantów,
73
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
4) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
Zamiejscowy doktorant studiów stacjonarnych, będący w trudnej sytuacji materialnej, któremu codzienny
dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub w innym obiekcie. Doktorant studiów stacjonarnych może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta w Domu Studenckim lub w innym obiekcie, a osoby te mieszkają wspólnie z wnioskodawcą, który zobowiązany jest do
comiesięcznego potwierdzania tego stanu.
Zgodnie z ustawą, na pomoc materialną dla doktorantów przeznaczono 3,72%, utworzonego z dotacji na
pomoc materialną dla studentów i doktorantów, funduszu stypendialnego. W roku akademickim 2012/2013
stypendium socjalne otrzymało 85 doktorantów, 99 doktorantów otrzymało zapomogę, 185 otrzymało stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów oraz 31 osób otrzymało stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.
4.7. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA
Dbałość o jakość programów kształcenia jest jednym z priorytetów władz rektorskich. Czuwa nad nią
między innymi Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, która w roku 2013 odbyła pięć posiedzeń. Członkowie
UKA omawiali na nich przede wszystkim kwestie dotyczące monitorowania losów absolwentów, kalkulacji kosztów kształcenia, e-learningu w szkole wyższej jako narzędzia ewaluacji i wsparcia, kształcenia ustawicznego
na uczelniach polskich oraz ewaluacji kształcenia pozaformalnego.
Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna przyjęła też stanowisko w sprawie dokumentu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 kwietnia 2013 roku „Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym oraz niektórych ustaw” ogłoszonego 12 kwietnia 2013 roku.
UKA została przyjęta do międzynarodowego stowarzyszenia European Universities Continuing Education
Network w charakterze pełnego członka. Prof. Zbigniew Palka został desygnowany jako przedstawiciel UKA
w EUCEN i uczestniczył w konferencji w Genewie (Transferring Knowledge in a Globalised World: a ULL Responsobility), zaś prof. Marek Wąsowicz wziął udział w 8. Europejskim Forum Jakości Kształcenia, które odbyło się
w listopadzie 2013 r. w Szwecji.
W roku 2013 Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna udzieliła akredytacji na lat 5 kierunkowi kognitywistyka prowadzonemu na Wydziale Nauk Społecznych UAM. Kierunek ten otrzymał ocenę wyróżniającą we wszystkich czterech zakresach: kadry naukowo-dydaktycznej, procesu dydaktycznego, działania wewnętrznego systemu zapewniania jakości oraz infrastruktury dydaktycznej.
W roku sprawozdawczym zatwierdzono standardy szczegółowe dla kierunku chemia, technologia chemiczna oraz inżynieria chemiczna i procesowa, a także – na wniosek środowiska akademickiego – dla laboratoriów studenckich. Z UAM w ich opracowaniu brali udział: prof. Piotr Kirszensztejn oraz prof. Grzegorz Schroeder.
Reaktywowana została także umowa z European Chemistry Thematic Network Association (ECTNA). Umożliwi
ona zainteresowanym jednostkom otrzymanie akredytacji międzynarodowej dla kierunków chemicznych.
Na koniec 2013 roku Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiadał 6 akredytacji na kierunkach
studiów i specjalnościach: muzykologia, filologia słowiańska, filologia angielska, psychologia, teologia i kognitywistyka.
Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) realizuje swoje zadania poprzez dokonywanie obligatoryjnych ocen
programowych i instytucjonalnych oraz formułowanie opinii o wnioskach dotyczących nadawania uprawnień
do prowadzenia studiów. W 2013 roku wyróżniającą ocenę instytucjonalną otrzymał Wydział Neofilologii i Wydział Studiów Edukacyjnych, a pozytywną ocenę instytucjonalną uzyskał Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
oraz Wydział Nauk Społecznych. Dwa kierunki prowadzone na UAM otrzymały również ocenę wyróżniającą:
filologia na Wydziale Anglistyki oraz socjologia na Wydziale Nauk Społecznych.
Na straży jakości kształcenia w Uniwersytecie stał też powołany na podstawie Uchwały nr 126 Senatu UAM
z dnia 25 stycznia 2010 roku Uczelniany System Zarządzania Jakością Kształcenia (USZJK), którego strukturę
na poziomie centralnym tworzy Rada ds. Jakości Kształcenia (RJK), Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia
74
4.KSZTAŁCENIE
i Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, a na poziomie wydziałowym, wydziałowe komisje ds. jakości
kształcenia.
W okresie sprawozdawczym odbyło się dziewięć spotkań Rady ds. Jakości Kształcenia oraz cztery spotkania Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia. Ich efektem było zamknięcie w roku 2013 czwartego cyklu prac na
rzecz doskonalenia jakości kształcenia na UAM. Zrealizowano następujące cele:
1) ankietyzacja
W terminie od 30 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku przeprowadzono IV edycję badania jakości kształcenia wśród nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów studiów stacjonarnych, studentów
studiów niestacjonarnych i słuchaczy studiów podyplomowych. Wyniki badania dostępne są pod
adresem: http://brjk.amu.edu.pl/badanie-jakosci-ksztalcenia-na-uam/badanie-jakoci-20122013. Frekwencja w każdej z badanych grup była dużo wyższa niż w latach poprzednich.
Na Wydziale Matematyki i Informatyki, Wydziale Fizyki oraz Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa wdrożono pilotażowy system ankietyzacji badającej adekwatność przyznawania punktów ECTS
w stosunku do nakładu pracy studentów, a także opracowano nowy kwestionariusz do monitorowania
losów absolwentów.
2) działalność RJK w zakresie wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji
Opracowano „Strategię funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia”,
przyjętą na posiedzeniu RJK w dniu 18 lutego 2013 r. oraz, wspólnie z Komisją Senacką, strategię
kształcenia w UAM.
Dla celów oceny instytucjonalnej PKA opracowano zestaw dokumentacji/procedur dotyczących funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na poziomie uczelnianym i w poszczególnych jednostkach. Odbyto spotkania z członkami PKA w trakcie oceny instytucjonalnej przeprowadzanej na Wydziale Neofilologii, Wydziale Studiów Edukacyjnych i Wydziale Nauk Społecznych.
Opracowano również „Vademecum nauczyciela akademickiego” – broszurę stanowiącą wsparcie dla
nauczycieli akademickich, objaśniającą podstawowe zagadnienia i problemy nowych regulacji i rozwiązań w szkolnictwie wyższym, a także pokazującą, krok po kroku, jak tworzyć i opisywać moduły
w programach kształcenia. Wydanie broszury przez Wydawnictwo Naukowe UAM zostało dofinansowane przez Rektora UAM. Broszurę otrzymał każdy nauczyciel akademicki.
Przeprowadzono konkurs na „Najlepszy projekt w zakresie udoskonalania metod kształcenia i/lub oceniania efektów kształcenia”. Trzy zwycięskie projekty otrzymały 10 000 zł każdy na wdrożenie proponowanych rozwiązań.
3) szkolenia
Zorganizowano cykl szkoleń skierowanych do nauczycieli akademickich UAM, przygotowujących ich
do prowadzenia zajęć z zakresu przedsiębiorczości. Wśród uczestników szkolenia, wspólnie z InQbatorem Technologicznym PPNT FUAM, zorganizowano konkurs, w którym nagrodą było objęcie na swoim
wydziale funkcji opiekuna zajęć (w tym ich odpłatne prowadzenie) „Moja firma od podstaw” w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014, sfinansowanych i przeprowadzonych przez InQbator
Technologiczny PPNT FUAM.
Przeprowadzono także cykl seminariów adresowanych do członków wydziałowych rad programowych
oraz WZOJK, mających umożliwić modyfikację programów kształcenia, a także wprowadzenie nowych
metod kształcenia i oceniania właściwie dobranych do zapisanych efektów kształcenia. Prelegentami
byli m.in. przedstawiciele Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Seminaria zakończyły się warsztatami,
na których prezentowano i dyskutowano opracowane przez przedstawicieli wydziałów: Biologii, Chemii, Filologii Polskiej i Klasycznej, Nauk Geograficznych i Geologicznych, Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Neofilologii, Prawa i Administracji, Teologicznego metody kształcenia i oceniania oraz kryteria
oceniania dostosowane do efektów kształcenia.
4) promocja systemu zarządzania jakością kształcenia na UAM
System zarządzania jakością kształcenia na UAM ma już swoją renomę w kraju. W marcu br. goszczono
wizytę studyjną przedstawicieli Politechniki Krakowskiej. Wymieniono dobre praktyki z zakresu funkcjonowania USZJK, a także zaprezentowano struktury funkcjonujące na UAM.
Kontynuowano analizę systemu zarządzania jakością kształcenia na UAM jako „studium przypadku”
w międzynarodowym projekcie IBAR (Identifying barriers in promoting European Standards and Guidelines for Quality Assurance at institutional level). Odbyły się dwa spotkania z jego przedstawicielami.
75
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
4.8. INDYWIDUALIZACJA STUDIÓW
W roku 2013 kontynuowano Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST prowadzony na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP).
W marcu została uruchomiona nowa strona internetowa Programu Mobilności Studentów i Doktorantów
(www.most.amu.edu.pl). Ogólnopolskie koordynatorki Programu MOST odbyły 5 wizyt promujących ideę programu na Uniwersytecie Szczecińskim, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytecie Gdańskim.
W roku akademickim 2013/2014 Programem MOST po raz trzeci zostali objęci uczestnicy studiów doktoranckich. W semestrze zimowym z Programu skorzystało 15 doktorantów, w tym 2 osoby z UAM. W semestrze
letnim swój udział w Programie kontynuuje 5 osób, do których dołączy 16 uczestników, w tym 3 doktorantów
z UAM. Do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyjechało też 2 uczestników studiów doktoranckich.
Do programu na studiach I i II stopnia oraz studiach jednolitych na semestr zimowy ostatecznie zakwalifikowało się 377 studentów. W semestrze letnim Program MOST będzie kontynuowało 188 studentów,
do których dołączy jeszcze 217.
Studenci UAM najchętniej wyjeżdżają na Uniwersytet Warszawski (20 osób), Uniwersytet Wrocławski
(10 osób) oraz Uniwersytet Gdański (8 osób). W sumie z Programu MOST w roku akademickim 2013/2014 skorzystało 45 osób z UAM. Do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z innych uniwersytetów przyjechało 49 studentów – na cały rok akademicki zakwalifikowanych zostało 19 osób, na semestr zimowy – 11 osób,
na semestr letni – 19 osób.
Kontynuowano również Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS).
Są to trzyletnie studia stacjonarne I stopnia, dwuletnie uzupełniające studia magisterskie oraz pięcioletnie studia magisterskie, podczas których student realizuje swój program na różnych kierunkach, indywidualnie (we
współpracy z tutorem – opiekunem naukowym) ustala program swoich studiów i przysługują mu wszelkie
korzyści indywidualnego toku studiów. W programie MISHiS (rok akademicki 2013/2014) uczestniczy 115 studentów. W rekrutacji 2013/2014 na studia I stopnia MISHiS UAM, po dwustopniowym egzaminie wstępnym
przyjęto na I rok 30 osób, a na studia II stopnia – 19 osób. Czterech studentów realizujących studia w systemie
MISHiS otrzymało stypendium ministra na rok akademicki 2013/2014, a stypendium rektora dla najlepszych
Studentów otrzymuje 13 osób.
4.9. INTERNACJONALIZACJA KSZTAŁCENIA
Od 1998 roku UAM oferuje możliwość odbywania 1- lub 2-semestralnych studiów zagranicznych w ramach
europejskiego programu edukacyjnego SOCRATES-ERASMUS (od 2007 r. LLP Erasmus). Okres studiów za granicą jest uznawany przez jednostkę macierzystą na podstawie punktacji ETCS. W ramach tego programu w okresie objętym sprawozdaniem obowiązywały 753 umowy z 193 partnerami zagranicznymi.
W 2013 roku wyjechało z UAM 950 studentów i doktorantów na studia 1- lub 2-semestralne, głównie do
Niemiec (193 osoby), następnie do Hiszpanii (152 osoby), Włoch (78 osób), Francji (63 osoby), Turcji (73 osoby)
i Czech (48 osób).
Do UAM w ramach programu ERASMUS w 2013 roku przyjechało 321 studentów głównie z następujących
krajów: Turcja (110 osób), Hiszpania (90 osób), Niemcy (23 osoby), Włochy (12 osób), Francja (10 osób), Portugalia (10 osób).
Wymianę zagraniczną w ramach innych programów międzynarodowych ilustruje poniższe zestawienie:
•• w ramach oferty BIURA UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ – przyznano
44 stypendia dla studentów, 5 dla doktorantów i 6 dla pracowników UAM;
•• w ramach programu FSS (Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy) – wyjechało 8 studentów i 2 pracowników;
•• CEEPUS (współpraca krajów Europy Środkowo-Wschodniej) – wyjechało 9 osób, przyjechały 4 osoby;
•• POLSKO-AMERYKAŃSKA KOMISJA FULBRIGHTA – wyjechały 4 osoby, przyjechały 3 osoby;
•• DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) – wyjechało 12 studentów i 13 pracowników UAM,
przyjechały 2 osoby;
76
4.KSZTAŁCENIE
••
••
••
••
••
••
••
Program stypendialny im. LANE’A KIRKLANDA: w UAM przebywało 20 stypendystów;
Program Wyszehradzki – przyjechała do UAM 1 osoba, wyjechała 1 osoba;
stypendia GFPS – 4 studentów przyjechało do UAM;
19 osób gościło w UAM w ramach programu Studia Wschodnie;
2 stypendystów Fundacji Boloszaka z Kazachstanu przebywało w UAM na rocznych stażach;
UAM zorganizował letnie kursy języka angielskiego dla 4 grup studentów z Irkucka i Togliatti (Rosja);
wyjazdy do USA w ramach umów międzyuczelnianych: 11 studentów UAM wzięło udział w kursie języka
angielskiego w Northern Essex Community College.
Wymiana studentów toczyła się także poza wymienionymi wyżej programami. W okresie objętym sprawozdaniem z Uczelni łącznie wyjechało (poza programem ERASMUS) 380 studentów i 573 doktorantów. Były
to wyjazdy na konferencje, kongresy, staże, studia semestralne, stypendia, kwerendy czy badania naukowe.
W okresie sprawozdawczym 40 cudzoziemców przebywało na studiach doktoranckich. 7 z nich rozpoczęło
studia doktoranckie w 2013 r. Doktoranci z zagranicy pochodzą z następujących krajów: Belgia, Białoruś, Chiny, Czechy, Egipt, Indie, Irlandia, Japonia, Kanada, Korea, Litwa, Niemcy, Rosja, Sudan, Turcja, Ukraina, Wielka
Brytania i Włochy.
W roku 2013 w naszej Uczelni przebywało 323 stażystów z następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan,
Białoruś, Brazylia, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Francja, Gruzja, Hiszpania, Indie, Indonezja, Iran, Irlandia, Japonia, Jordania, Kanada, Kazachstan, Kirgistan, Korea, Liban, Łotwa, Macedonia, Malezja, Meksyk, Mołdawia,
Niemcy, Oman, Palestyna, Portugalia, Rosja, Słowacja, Sudan, Syria, Tadżykistan, Tunezja, Turcja, USA, Ukraina,
Urugwaj i Uzbekistan.
Za koordynację oferty dydaktycznej w języku obcym, skierowanej zarówno do studentów zagranicznych,
przybywających do UAM w ramach różnych umów, przede wszystkim LLP Erasmus, jak również do studentów polskich przygotowujących się do wyjazdu na zagraniczną uczelnię lub chcących poszerzyć swoją wiedzę
w danej dziedzinie, uczestnicząc w zajęciach wykładanych w obcym język odpowiadało Uniwersyteckie Centrum Edukacji Międzynarodowej (AMU-PIE).
W roku 2013 po raz kolejny zwiększono ofertę dydaktyczną. W 254 przeprowadzonych zajęciach wzięło
udział 721 studentów zagranicznych, w tym 395 studentów programu Erasmus oraz 584 studentów polskich.
Zatem w sumie w zajęciach prowadzonych w ramach AMU-PIE w roku 2013 wzięło udział 427 osób więcej niż
w roku 2012.
UAM aktywnie włączał się do prowadzenia wspólnych programów magisterskich z uczelniami z zagranicy (European Master Courses), w których wykładowym językiem jest inny niż polski. W 2013 roku były to:
1) International Master in Balkan Studies, IBS,
2) European Master’s Degree in Human Rights and Democratisation (E.MA),
3) Master’s Programme in German and Polish Law (AMU)/ Bachelor and Master in German and Polish Law
(EUV),
4) European Master in Science of Performative Creativity (MSPC),
5) International Master’s Programme in Chemistry, SERP-Chem,
6) European Master in Classical Cultures, EMCC,
7) European Master’s Programme: Crossways in Cultural Narratives,
8) International Relations – Master Studies in English,
9) International Master in Mediterranean Studies
Ponadto prowadzone były licencjackie i magisterskie programy w językach obcych:
10) B.A. in Polish Studies,
11) B.A. in English Language Teaching,
12) B.A. in English and Celtic studies,
13) B.A. in Dutch studies,
14) B.A. in English studies,
15) B.A. in English and Afrikaans, South-African studies,
16) Bachelor in Germanistik (Studiengang mit Deurschgrundkurs),
17) Bachelor in Germanistik (Studiengang ohne Deurschgrundkurs),
18) Bachelor in Germanistik,
77
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
19) Bachelor in Interkultuller Germanistik,
20) B.Sc. in Computer Science,
21) B.A. in Art Education: Musical Arts,
22) M.A. in English and Celtic Studies,
23) M.A. in Dutch Studies,
24) M.A. in English Studies,
25) M.A. in Civilisation of English-speaking Countries,
26) M.A. in Language and Communication in Media and Politics,
27) M.A. in Conference Interpreting Polish-English-French-German,
28) M.A. in Cognitive Applied Linguistics,
29) M.A. in Translation: Polish-English-French-German,
30) M.A. in English and Polish Translation,
31) Master in Germanistik,
32) M.A. in History and Civilisation of English–speaking Countries ,
33) M.A. in Ethnology and Cultural Anthropology,
34) M.Sc. in Biotechnology,
35) M.A. in History (Central European Studies) ,
36) M.Sc. in Environmental Protection,
37) M.A. in Hungarian Language and Literature,
38) M.Sc. in Chemistry: Applied Chemistry,
39) M.A. in Cultural Studies: Intercultural Communication,
40) M.A. in Applied Linguistics – Ecocommunication,
41) M.A. in Poles and Germans in Europe,
42) M.A. in Conference Interpreting.
Nie zabrakło w naszej Uczelni również propozycji w języku obcym dla doktorantów i osób chcących kontynuować naukę na studiach podyplomowych:
43) Language, Society, Technology and Cognition (LST&C),
44) Ph.D. programme in Nanoscience and Nanotechnology,
45) Inter-University Programme of Interdisciplinary PhD. Studies at the “Artes Liberales” Academy of
which AMU is part,
46) Interlinguistic Studies (3-letnie).
Uniwersytet w swojej ofercie dydaktycznej ma również propozycje dla obcokrajowców, którzy chcą podjąć
studia w Polsce. W 2013 roku w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM kształciło się
łącznie 855 słuchaczy (w drugim semestrze roku 2012/2013: 357 i w pierwszym semestrze roku 2013/2014:
489). Byli to studenci UAM z różnych wydziałów, uczęszczający na obowiązkowy lektorat, pracownicy UAM
(lektorzy języków obcych), stypendyści różnych programów (LLP Erasmus, Erasmus Mundus, Lane’a Kirklanda,
Komisji Fulbrighta, GFPS, DAAD, Rządu RP dla Młodych Naukowców), stypendyści na wymianę między uniwersytetami oraz osoby prywatne (ok. 40% słuchaczy). Pod koniec 2013 r. w Studium funkcjonowały 33 grupy
lektoratowe (w tym zajęcia dla uczestników kursu Pre Med).
Pracownicy Studium aktywnie włączyli się w prowadzenie zajęć AMU-PIE (A. Roter-Bourkane), prowadzili
zajęcia dydaktyczne, oddawali się pracy naukowej oraz podejmowali różnego rodzaju prace organizacyjne.
Lektorzy wygłosili sześć referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych (A. Mielczarek, I. Wieczorek, E. Węgrzak, A. Roter-Burkane), brali udział w pracach Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy
Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz w przeprowadzaniu egzaminów certyfikatowych, również poza granicami Polski (I. Wieczorek, E. Węgrzak, G. Chruszczyński), uczestniczyli w projekcie modernizacji lektoratów i wprowadzenia dydaktyki na platformę e-learningową w ramach
programu Unikatowy Absolwent = Możliwości prowadzili zajęcia w ramach Letniej Szkoły Jezyka Polskiego
(I. Wieczorek, G. Chruszczyński) i organizowali spotkania klubu filmowego (M. Góralczyk), warsztaty teatralne
(W.Stefańska), liczne wycieczki do muzeów oraz wykłady promocyjne (A. Roter-Bourkane). W Studium przygotowano także dwa numery czasopisma „Teraz polski” (red. naczelna A. Mielczarek).
78
4.KSZTAŁCENIE
Jesienią 2013 r. – w odpowiedzi na zalecenia Wydziałowej Komisji Oceny Jakości Kształcenia – zostały przeredagowane sylabusy, opracowane szczegółowe rozkłady materiału, a zajęcia systematycznie poddano ankietyzacji. W odpowiedzi na głosy studentów Studium rozszerzyło też ofertę zajęć o tematyce kulturowej.
W listopadzie 2013 r. Zespół Studium rozpoczął starania o dofinansowanie letniego kursu języka polskiego
dla młodzieży ze Wschodu (wraz z Urzędem Miasta) oraz o dofinansowanie internetowego kursu języka polskiego (we współpracy z Etude.Pl).
4.10. SPRAWY BYTOWE STUDENTÓW I I II STOPNIA
W 2013 roku Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu realizował pomoc materialną dla studentów w ramach wyznaczonych ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r.
Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz obowiązującego pod rządami tej Ustawy Regulaminu pomocy materialnej
dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na podstawie ww. aktów prawnych studenci
korzystali z następujących form pomocy materialnej:
1. stypendium socjalnego,
2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
3. stypendium rektora dla najlepszych studentów,
4. stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia,
5. zapomogi.
Stypendium socjalne przyznawane było w wysokości zależnej od sytuacji materialnej wnioskodawców,
jednak nie niższej od przyjętej w porozumieniu władz Uczelni z uczelnianym organem Parlamentu Samorządu Studentów. Studenci zamiejscowi, znajdujący się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, mogli ubiegać się
o zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania, w tym na zamieszkałe z nimi dzieci oraz niepracującego małżonka, nieposiadającego własnych uprawnień do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej
przewidzianej Ustawą. Prawo do ubiegania się o to zwiększenie przysługiwało wyłącznie studentom stacjonarnym.
Pomoc materialna dla studentów finansowana jest z dotacji przekazywanej na ten cel przez budżet państwa. W roku akademickim 2012/2013 na bezpośrednią pomoc materialną dla studentów przeznaczonych
zostało 2 956 149 zł/m-c. Pozostała część dotacji skierowana została na pomoc materialną dla doktorantów
(109 085 zł/m-c). W części przeznaczonej na pomoc materialną dla studentów (fundusz stypendialny) 67% środków przeznaczono na świadczenia pomocy materialnej przyznawane na podstawie kryteriów ekonomicznych
i zdrowotnych, a 33% – na stypendia rektora dla najlepszych studentów (zał. 45.1, 45.2).
W roku akademickim 2013/2014 na bezpośrednią pomoc materialną dla studentów przeznaczonych
zostało 3 663 480 zł/m-c. Pozostała część dotacji skierowana została na pomoc materialną dla doktorantów
(157 133 zł/m-c). W części przeznaczonej na pomoc materialną dla studentów (fundusz stypendialny) 67%
środków przeznaczone zostało na świadczenia pomocy materialnej przyznawane na podstawie kryteriów ekonomicznych i zdrowotnych, a 33% – na stypendia rektora dla najlepszych studentów (zał. 45.3).
W roku akademickim 2012/2013 zostały przeprowadzone kolejne prace nad stworzeniem systemu nagradzania wyróżniających się studentów poprzez przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów.
Efektem tych prac jest znowelizowany Regulamin stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uściślający m.in. nowe zasady kwalifikacji osiągnięć naukowo-badawczych,
sportowych i artystycznych oraz algorytm uwzględniania ww. osiągnięć i ich rangę względem osiągnięć wyrażonych średnią ocen uzyskanych ze wszystkich przedmiotów obejmowanych programem studiów.
W związku z zakończeniem drugiego etapu remontu i modernizacji Domu Akademickiego Nieszawska
oraz zbyciem Domu Akademickiego Amicus w Słubicach od października 2013 roku do dyspozycji studentów
(wszystkie ośrodki) było 3 268 miejsc w domach studenckich. Miejsca były przyznawane przez Komisje Ekonomiczne I stopnia (na Wydziałach i w Kolegiach). Niewielka rezerwa miejsc (197, w tym 29 przystosowanych dla
osób niepełnosprawnych) rozdzielana była przez Uczelnianą Komisję Ekonomiczną, której przewodniczy Pełnomocnik Rektora ds. Pomocy Materialnej. Na możliwość zaspokojenia potrzeb studentów na zakwaterowanie
w domach studenckich wpływ ma systematycznie wzrastająca liczba studentów, przebywających na Uczelni
w ramach programów stypendialnych. W roku akademickim 2013/2014 spośród 1844 miejsc w poznańskich domach studenckich na ten cel przeznaczono aż 244, w znacznej większości w domach o najwyższym standardzie.
79
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
W wyniku wzrastającej wymiany międzynarodowej i uczestnictwa studentów w programach mobilności obserwuje się coroczny wzrost potrzeb, wynikających z tego powodu.
4.11. STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI
Liczną grupę wśród studentów stanowią osoby z niepełnosprawnością. Obecnie studiuje na UAM 797 osób
z dysfunkcją narządów słuchu, wzroku, ruchu i innymi niepełnosprawnościami.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od roku 2004 realizuje program pt. „Uniwersytet Otwarty”,
koncentrując się na najistotniejszych dla tej społeczności problemach, czyli na pomocy kandydatom i studentom niepełnosprawnym. Uniwersytet zapewnia osobom niepełnosprawnym odpowiednie formy egzaminów tak, by odpowiadało to potrzebom kandydata, wynikającym z jego niepełnosprawności, nie wprowadzając jednocześnie żadnych ulg i zwolnień. W roku sprawozdawczym zrealizowano następujące działania:
•• w celu stworzenia studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
wprowadzono Zarządzenie Rektora, które jest uzupełnieniem „Regulaminu studiów”,
•• w ramach likwidowania barier architektonicznych przystosowano pokoje dla osób niepełnosprawnych
w domu studenckim „Nieszawska” i zainstalowano windę dla osób niepełnosprawnych w budynku E Wydziału Nauk Społecznych,
zorganizowano:
•• wizyty studyjne studentów i osób z niepełnosprawnością z Armenii i Gruzji oraz
•• seminarium naukowe „Co mogę zrobić dla swej aktywności życiowej” (luty 2013 r.),
•• szkolenie dla pracowników UAM pod hasłem „Specyfika nauczania osób z dysfunkcją narządu słuchu”
(maj 2013 r.),
•• wizytę studyjną nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dotyczącą sposobów wspomagania nauczania języka obcego studentów z dysfunkcją słuchu (Pracownia Multimedialna,
czerwiec 2013 r.),
•• „Letnią szkołę języka angielskiego dla studentów” (Gdańsk),
•• III Ogólnopolską Konferencję Studentów pt. „Osoby z niepełnosprawnością w polskich realiach
społecznych” (listopad 2013 r.)
W 2013 r. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych kontynuowało ścisłą współpracę ze Zrzeszeniem Studentów
Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra” oraz Pełnomocnikami Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych w Polsce i za granicą.
4.12. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I ORGANIZACYJNA
W roku 2013 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tradycyjnie wspierał działalność 185 kół
naukowych (zał. 46) oraz innych organizacji studenckich, uważając ich aktywność za ważny element rozwoju
i uczestnictwa w procesie badawczym studentów. Z funduszu na działalność naukową i kulturalną studentów
dofinansowano 332 inicjatywy studenckie.
W 2013 roku Parlament Samorządu Studentów rozwijał wcześniej prowadzoną działalność oraz wprowadzał w życie nowe inicjatywy. Poza zadaniami ustawowymi podejmował dodatkowe aktywności, m.in. mocno
angażując się w proces ewaluacji i doskonalenia jakości kształcenia, poprzez przeprowadzenie ankietyzacji
pracy dziekanatów (Plebiscyt Przyjazny Dziekanat) czy badania jakości lektoratów języka obcego.
Niezwykle wyraźnie zaznaczyła się rola samorządu w kreacji wizerunku UAM oraz promocji studiów, wyrazem czego jest, prowadzony od ponad 4 lat, program Ambasador UAM skierowany do uczniów szkół średnich
oraz obecność samorządowców na większości targów edukacyjnych w kraju. W roku 2013 odbyło się ponad 50
spotkań, prelekcji i wizyt w szkołach.
Działania samorządu związane są także ze sztuką, kulturą czy sportem. Od 8 lat wszystkie organy samorządu wspólnymi siłami przygotowują słynne już w całym kraju Wielkie Grillowanie UAM, angażują się w organizację Juwenaliów, Dni Sportu, Festiwalu Kultury Studenckiej „Kulminacje”, Festiwalu CIN_Art., czy wieczorków
artystycznych.
Dużą wagę Parlament przywiązuje do spraw socjalno-bytowych studentów, co wyraża się m.in. poprzez udział
w procesie dystrybucji świadczeń pomocy materialnej oraz ciągłej pracy nad udoskonalaniem tego procesu.
80
4.KSZTAŁCENIE
W roku 2013 dzięki intensywnej współpracy Parlamentu, Pełnomocnika Rektora ds. Pomocy Materialnej, Zespołu ds. USOS i dziekanatów udało się m.in. usprawnić i skrócić czas rozpatrywania wniosków o stypendium
rektora dla najlepszych studentów.
Na terenie UAM działa wiele organizacji i stowarzyszeń.
4.13. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I SPORTOWA
W 2013 roku studenci mogą pochwalić się bogatą i niezwykle urozmaiconą działalnością w zakresie kultury, sztuki i sportu.
Akademickie uroczystości uświetniały dwa prężnie działające na Uniwersytecie chóry – Akademicki pod
dyrekcją Beaty Bielskiej i Kameralny pod dyrekcją prof. Krzysztofa Szydzisza oraz Orkiestra Kameralna pod batutą Aleksandra Grefa.
Chór Akademicki UAM aktywnie uczestniczył w życiu Uniwersytetu, między innymi występując w czasie
tradycyjnych Koncertów Noworocznych (14 i 15 stycznia), a także w Koncercie Majowym (7 maja). Swymi występami uświetniał też uroczystości absolutoryjne.
21. rok pracy Chór Kameralny UAM rozpoczął koncertami dla Poznaniaków we wnętrzach kościołów św.
K. Boromeusza (5 stycznia) oraz w kościele na Wzgórzu św. Wojciecha (6 stycznia) w ramach miejskiego programu kulturalnego Poznańskie Kolędowanie. Styczniowe Koncerty Noworoczne (14 i 15 stycznia) były okazją do
współpracy Chóru Kameralnego i Orkiestry Kameralnej UAM. W programie wydarzeń zabrzmiała, gorąco przyjęta przez akademicką publiczność, Misatango Martina Palmeriego z Buenos Aires, całością dyrygował prof.
Krzysztof Szydzisz. Kolejnym dużym wyzwaniem repertuarowym był występ 7 maja na tradycyjnym Koncercie
Majowym. W ramach przewodu doktorskiego asystentki dyrygenta w Chórze Kameralnym UAM, Joanny Piech-Sławeckiej, zabrzmiał zróżnicowany program, od muzyki dawnej po współczesną, pod wspólnym tytułem
„Sztuka Improwizacji”. Zespołowi towarzyszył poznański muzyk jazzowy – Jarosław Kostka. Rok 2013 upłynął
także pod hasłem organizacji i realizacji w dniach 26-29 czerwca XI Międzynarodowego Festiwalu Chórów
Uniwersyteckich Universitas Cantat. Kameraliści z powodzeniem wypełniają funkcję organizatora i gospodarza
festiwalu, powierzaną przez kolejne władze rektorskie od 1998 roku. W ramach imprezy ponad 400 śpiewaków
z uczelni z Polski, Rosji, Brazylii, Meksyku, Hiszpanii, Czech, Macedonii i Ukrainy, występowało podczas 4 koncertów w Auli UAM i 10 w różnych salach Wielkopolski. Po krótkim wakacyjnym odpoczynku już we wrześniu
chórzyści mieli okazję zaprezentować repertuar polski i europejski w Hiszpanii na zaproszenie chóru Uniwersytetu w Alicante. Jak co roku zespół aktywnie uczestniczy w życiu społeczności akademickiej, czego wyrazem
był występ podczas mszy św. w intencji Rektora UAM, Stanisława Kasznicy (17 listopada), a także uświetnienie
uroczystości promocji doktorskich Wydziału Chemii (29 listopada) i Wydziału Biologii (4 grudnia). W 2013 r.
profesor Krzysztof Szydzisz został laureatem Nagrody im. Jerzego Kurczewskiego. Członkowie Kapituły Nagrody pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Meyera podkreślali wysoki poziom artystyczny prowadzonego
przez Laureata zespołu oraz bardzo ważną kulturotwórczą rolę jednoczącego zespoły uniwersyteckie świata
festiwalu.
Orkiestra Kameralna UAM pod dyrekcją Aleksandra Grefa, składająca się ze studentów i pedagogów UAM
występowała w 2013 roku podczas tradycyjnych Koncertów Noworocznych (14 i 15 stycznia) oraz Koncertu Majowego (7 maja), które odbywają się w Auli Uniwersyteckiej. Swoim występem uświetniła również uroczystość
inaugurującą rok akademicki 2013/2014.
Studenci Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu również aktywnie uczestniczą w zespołach artystycznych. Na Wydziale działają aż trzy chóry akademickie: Chór Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego pod
dyrekcją mgr. Jakuba Tomalaka, Studencki Chór Kameralny pod dyrekcją mgr. Eryka Szolca oraz Chór Kameralny Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego pod dyrekcją dr Beaty Szymańskiej. Ponadto studenci organizują
liczne prezentacje i wystawy. Działalność artystyczna Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu została
przedstawiona w rozdziale „Sprawozdania jednostek uczelnianych”.
Niezwykle bogatą działalnością teatralną może pochwalić się wiele studenckich teatrów wydziałowych,
ale na UAM prowadzi ją przede wszystkim, koordynowany przez Martę Strzałko, Ośrodek Teatralny „Maski”.
Działa on głównie z myślą o studentach UAM, którzy niejednokrotnie bywają odbiorcami prezentowanych
w Ośrodku spektakli, jak również występującymi w nich aktorami. W Ośrodku Teatralnym „Maski” regularnie
odbywają się zajęcia praktyczne, próby, spektakle zaliczeniowe i warsztaty teatralne dla studentów lingwistyki
stosowanej, filologii klasycznej, kulturoznawstwa oraz Katedry Dramatu, Teatru i Widowisk.
81
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
W lipcu 2013 r. Instytut Filologii Klasycznej zorganizował w Ośrodku międzynarodowy festiwal teatrów
klasycznych, a Instytut Filologii Rosyjskiej przeprowadził konkurs recytatorski.
W roku sprawozdawczym Ośrodek był producentem trzech następujących spektakli: „Egzorcyści i terapeuci” (Teatr Automaton prowadzony przez Krzysztofa Cicheńskiego – Katedra DTiW), „Toast” Ba-Q Teatr oraz
„Próżne” Teatr Circus Ferus, a także organizatorem, koordynowanej przez Szymona Góralczyka, sesji „opowieści baśni” oraz dwóch festiwali: 17. Festiwalu Teatralnego MASKI (6-15 grudnia 2013 r.) i Festiwalu Ofensywa
Teatralna (25-26 października 2013 r.). Gościnnie brał udział w festiwalu Malta (26 czerwca – 5 lipca 2013 r.).
Ośrodek organizował również coroczne próby i spektakle amatorskich zespołów teatralnych, takich jak m.in.
Spółdzielnia Teatralna, Teatr Automaton – Krzysztof Cicheński i Radykalna Frakcja Medialna Mazut.
Ośrodek współpracował z Teatrem Biuro Podróży i Uniwersytetem Artystycznym, współorganizując wernisaże i dyplomy studentów.
W Uniwersytecie funkcjonuje jeszcze wiele innych ośrodków kultury studenckiej, w tym:
•• Studencki Teatr Klasyków Sfinga przy Instytucie Filologii Klasycznej (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej),
•• Teatr Rosa (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej),
•• Zespół Bębnów Koreańskich „KEUNSORIRO” (Wydział Neofilologii),
•• Zespół Studentów „GAMAL” przy Katedrze Studiów Azjatyckich (Wydział Neofilologii),
•• Teatr „THE SHAKESPEERS!” przy Instytucie Filologii Angielskiej (Wydział Neofilologii),
•• Grupa teatralna ”Fingerspitzengefühl” przy Instytucie Filologii Germańskiej (Wydział Neofilologii),
•• Trupa Teatralna „Les Mangeurs de Cacahuetes” przy Instytucie Filologii Romańskiej (Wydział Neofilologii),
•• Chór „Maciejek” przy Instytucie Filologii Rosyjskiej (Wydział Neofilologii),
•• Studencki Teatr „Szutnik” przy Instytucie Filologii Rosyjskiej (Wydział Neofilologii),
•• Studenckie Koło Filmowe „Ruskij Kadr” przy Instytucie Filologii Rosyjskiej (Wydział Neofilologii),
•• Kino ILS przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej (Wydział Neofilologii),
•• Grupa Teatralna „Mach mir eine Szene” przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej (Wydział Neofilologii),
•• Grupa Teatralna Sekcji Angielskiej Kolegium Języków Obcych,
•• Dyskusyjny Klub Filmowy „Akademicki”,
•• Akademicki Klub Filmowy Morasko (Wydział Biologii),
•• Klub Klasyki Filmowej oraz Klub Krótkiego Kina,
•• Klub Dyskusyjny Szamarzewo Hyde Park i
•• IMPRESARIAT Collegium Europaeum Gnesnense.
W kalendarz obchodów Dekady Jubileuszowej 2009-2019 na stałe wpisał się już Festiwal Kultury Studentów KULMINACJE organizowany wspólnie przez Wydział Nauk Społecznych i Wydział Studiów Edukacyjnych.
Tradycyjnie odbywał się on na Kampusie Szamarzewo i obejmował niezwykle zróżnicowany program, na który
składały się wystaw prac artystycznych, prezentacje, spektakle teatralne, warsztaty wokalne, scenograficzne,
rytmiczne, pokazy filmowe i koncerty.
Tradycje Klubu Uczelnianego AZS UAM, największej organizacji sportowej działającej w UAM, sięgają 1919
roku. Obecnie liczy on 44 sekcje sportowe, ale nieustannie poszerza swoją ofertę. Do najbardziej popularnych
sekcji należą: pływanie, kulturystyka, siatkówka, narciarstwo-snowboard, futsal kobiet, judo i koszykówka.
Szczególnymi wynikami sportowymi mogą pochwalić się sekcje koszykówki kobiet, tenisowa, wioślarska, pływacka, siatkówki mężczyzn i futsalu kobiet, w których ich zawodnicy prezentują najwyższą klasę mistrzowską.
W roku 2013 KU AZS UAM liczył 900 członków, posiadających kartę ISIC-AZS, która pozwala studentom uczestniczyć w szerokiej gamie zajęć sportowych oferowanych przez naszą Uczelnię.
Klub Uczelniany AZS UAM dominował w Akademickich Mistrzostwach Wielkopolski w sezonie
2012/2013. W XXVIII edycji Akademickich Mistrzostw Polski studenci naszej Uczelni wywalczyli wysokie III
miejsce w klasyfikacji generalnej, a w grupie Uniwersytetów – II miejsce. Wygrali również rywalizację w finale
tenisa mężczyzn, koszykówce kobiet oraz w jeździectwie, zdobywając złoto. Srebrne medale zdobyto w ergometrze wioślarskim kobiet, wioślarstwie, futsalu kobiet oraz pływaniu mężczyzn. Wiele pozostałych reprezentacji UAM zajmowało czołowe lokaty w klasyfikacjach generalnych Uczelni w typie Uniwersytetów. W roku
2013 dwie sekcje brały udział w Akademickich Mistrzostwach Europy, zajmując wysokie lokaty w zawodach
rangi międzynarodowej: 6. miejsce w tenisie ziemnym mężczyzn oraz brązowy medal czwórki podwójnej
82
4.KSZTAŁCENIE
w zawodach wioślarskich. Tak dobre wyniki sportowe plasują naszą uczelnię w gronie najbardziej usportowionych szkół wyższych w Polsce.
W roku akademickim 2012/2013 bardzo dobre wyniki sportowe pozwoliły wielu studentom z powodzeniem ubiegać się o stypendium Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do szczególnie
usportowionych Wydziałów, na których studenci pobierali stypendium z uwagi na osiągnięcia sportowe, zaliczyć możemy Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Prawa i Administracji.
Klub Uczelniany AZS UAM wspiera nie tylko studencki sport akademicki, ale także prowadzi kilka sekcji
w sporcie kwalifikowanym. Wyróżnić należy tutaj zespół siatkarzy, grających w rozgrywkach II ligowych, których podziwiać możemy na parkiecie nowej hali przy ul. Zagajnikowej 9. Do najważniejszych i najlepszych sekcji należą również reprezentacje naszej Uczelni w pływaniu i futsalu kobiet (ekstraliga). Wiele sukcesów mają
na swoim koncie również studenci sekcji pływania, którzy zdobyli medale Mistrzostw Polski seniorów i młodzieżowców. Zawodniczki sekcji futsalu od dwóch sezonów kończą rozgrywki ligowe, plasując się w czołowej
czwórce Mistrzostw Polski. Zespół Koszykarzy AZS UAM uczestniczy również w rozgrywkach III ligi, co stanowi
znakomite przygotowanie sekcji do zawodów Akademickich Mistrzostw Polski. Najlepsi sportowcy studiujący
w systemie niestacjonarnym są zwalniani z obowiązku uiszczania czesnego za studia.
AZS UAM, jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, wykonuje szereg czynności organizacyjnych niezbędnych do prawidłowego egzystowania klubu sportowego przy Uniwersytecie. W miarę skromnych
możliwości gromadzi on środki własne na potrzeby czynności księgowych oraz administracyjnych, występuje
z wnioskami o dotacje oraz stara się wspomagać działalność poszczególnych sekcji sportowych, w szczególności tych uczestniczących we współzawodnictwie kwalifikowanym, z różnych źródeł zewnętrznych.
4.14. ZAŁĄCZNIKI
83
84
Bojda Joanna
Boniec Magdalena
Chęciński Remigiusz
Chmielewski Piotr
Chyleński Maciej
Erdmann Weronika
Hajdrych Łukasz
Hnatów Anna
Jassem Paweł
Kalinowski Łukasz
Klebieko Piotr
Kluszczyńska Marta
Konczal Agata Agnieszka
Krawczyk Ewelina
Kubasiewicz Konrad
Kuciński Krzysztof
Kulesza-Gulczyńska Barbara Maria
Kwiatkowski Paweł
Mądry Tymoteusz
Orwat Bartosz
Rosiejka Karolina Anna
Saczywko Maksymilian
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
W roku akademickim 2012/2013
V r. prawa
II r. IIº MISHiS
I r. IIº chemii
II r. MISHiS
II r. IIº kulturoznawstwa
II r. IIº MISHiS
I r. IIº chemii
II r. IIº chemii
II r. IIº filologii specjalność filologia klasyczna i filologia polska
I r. IIº etnologii
I r. IIº etnologii
II r. IIº administracji
II r. Iº matematyki
I r. IIº informatyki
III r. prawa
II r. IIº historii
I r. IIº biologii
II r. IIº archeologii
I r. IIº ochrony środowiska
V r. MISHiS
I r. IIº historii
II r. IIº historii sztuki
Zał. 34. Lista studentów, którzy uzyskali Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Historyczny
Wydział Chemii
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Wydział Chemii
Wydział Chemii
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Wydział Historyczny
Wydział Historyczny
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Historyczny
Wydział Biologii
Wydział Historyczny
Wydział Biologii
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Historyczny
Wydział Historyczny
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Zawierucha Krzysztof
24.
Chmielewski Piotr
Erdmann Weronika
Kiedrowicz Agnieszka
Kolicka Małgorzata
Gaca Małgorzata
Szwebs Weronika
Boniec Magdalena
Delestowicz Norbert
Lebioda Maria
Wronkowska Sonia
Garnek Jędrzej
Jassem Paweł
Kalinowski Łukasz
Nizio Łukasz
Olejnik Anna
Grządzielski Krzysztof
Bekier Izabela
Binicewicz Aleksandra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
W roku akademickim 2013/2014
Wołyński Marek
23.
W roku akademickim 2012/2013
II r. IIº kulturoznawstwa
II r. IIº kulturoznawstwa
I r. IIº stosunków międzynarodowych
III r. Iº matematyki
III r. Iº matematyki
I r. IIº matematyki
II r. IIº informatyki
III r. Iº matematyki
II r. IIº muzykologii
II r. IIº etnologii
II r. IIº historii
II r. IIº historii
II r. IIº MISHiS
III r. Iº filologii polskiej
III r. Iº biologii
II r. IIº biologii
II r. IIº biologii
II r. IIº ochrony środowiska
II r. IIº biologii
I r. IIº kulturoznawstwa
cd. Zał. 34. Lista studentów, którzy uzyskali Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Historyczny
Wydział Historyczny
Wydział Historyczny
Wydział Historyczny
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Wydział Biologii
Wydział Biologii
Wydział Biologii
Wydział Biologii
Wydział Biologii
Wydział Nauk Społecznych
4.KSZTAŁCENIE
85
86
Grzesiek Magdalena
Rogacz Dawid
Wołyński Marek
Czerwiński Marcin
Dassuj Adam
Mądry Tymoteusz
Rzepczyk Żaneta
Sobolewski Mateusz Piotr
Wysocki Dominik
Alexandrowicz Piotr
Kwiatkowska Paulina
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
W roku akademickim 2012/2013
II r. IIº pedagogiki specjalność resocjalizacja
IV r. MISHiS
II r. MISHiS
V r. prawa
V r. prawa
III r. MISHiS
IV r. prawa
V r. prawa
II r. IIº kulturoznawstwa
I r. IIº filozofii
V r. psychologii
cd. Zał. 34. Lista studentów, którzy uzyskali Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Studiów Edukacyjnych
Wydział Studiów Edukacyjnych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Społecznych
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
42
11
Akustyka specjalność protetyka słuchu i ochrona przed hałasem
Akustyka specjalność reżyseria dźwięku
Archeologia
Astronomia
Astronomia specjalność astronomia i zastosowania sztucznych
satelitów
Astronomia specjalność astronomia z informatyką
Bałkanistyka
Bezpieczeństwo narodowe
Biofizyka specjalność biofizyka molekularna
Biofizyka specjalność fizyka medyczna
Biofizyka specjalność optyka okularowa
Bioinformatyka
Bioinformatyka (makrokierunek)
Biologia
Biologia specjalność bioinformatyka
Biologia specjalność ekologia i zarządzanie zasobami przyrody
Biologia specjalność nauczanie biologii i przyrody
Biologia specjalność nauczanie przyrody
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
44
61
40
2
394
20
18
133
33
23
500
46
7
191
37
79
63
Akustyka specjalność protetyka słuchu
2.
682
22 958
Administracja
OGÓŁEM
45
33
14
0
299
7
23
145
23
29
768
45
8
7
57
159
21
85
59
611
21 450
2013/2014
Ogółem
2012/2013
1.
Lp.
Kierunek/specjalność studiów
Zał. 35. Studia pierwszego stopnia: stacjonarne i niestacjonarne
44
61
40
2
330
20
18
64
33
23
268
46
7
11
42
191
37
79
0
397
18 765
2012/2013
45
33
14
0
243
7
23
78
23
29
407
45
8
7
57
159
21
85
0
377
17 789
2013/2014
Studia stacjonarne
0
0
0
0
64
0
0
69
0
0
232
0
0
0
0
0
0
0
63
285
4 193
2012/2013
0
0
0
0
56
0
0
67
0
0
361
0
0
0
0
0
0
0
59
234
3 661
2013/2014
Studia niestacjonarne
4.KSZTAŁCENIE
87
88
Biotechnologia
Chemia specjalność analityka chemiczna
Chemia specjalność chemia biologiczna
Chemia specjalność chemia i przyroda
Chemia specjalność chemia kosmetyczna
Chemia specjalność chemia materiałowa
Chemia specjalność chemia ogólna
Chemia specjalność chemia podstawowa
Chemia specjalność chemia środowiska
Chemia specjalność chemia z zastosowaniami informatyki
Chemia specjalność synteza i analiza chemiczna
Dialog i doradztwo społeczne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Etnologia
Europeistyka
Filmoznawstwo
Filmoznawstwo i kultura mediów
Filologia specjalność arabistyka
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
OGÓŁEM
21.
Lp.
Kierunek/specjalność studiów
51
43
41
146
164
77
64
793
0
85
24
22
84
67
72
274
41
160
0
165
22 958
2012/2013
60
87
21
53
131
64
56
724
60
75
7
11
41
82
49
276
25
144
54
164
21 450
2013/2014
Ogółem
cd. Zał. 34. Lista studentów, którzy uzyskali Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
51
43
41
146
164
56
40
396
0
85
24
22
84
67
72
274
41
160
0
165
18 765
2012/2013
60
87
21
53
131
54
40
380
60
75
7
11
41
82
49
276
25
144
54
164
17 789
2013/2014
Studia stacjonarne
0
0
0
0
0
21
24
397
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 193
2012/2013
0
0
0
0
0
10
16
344
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 661
2013/2014
Studia niestacjonarne
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Filologia specjalność bałtologia - filologia litewska
Filologia specjalność bałtologia - filologia łotewska
Filologia specjalność etnolingwistyka
Filologia specjalność filologia bułgarska
Filologia specjalność filologia chorwacka
Filologia specjalność filologia chorwacka i filologia serbska
Filologia specjalność filologia czeska
Filologia specjalność filologia duńska
Filologia specjalność filologia germańska
Filologia specjalność filologia germańska (studia wspólne)
Filologia specjalność filologia hiszpańska
Filologia specjalność filologia klasyczna
Filologia specjalność filologia klasyczna i filologia polska
Filologia specjalność filologia koreańska
Filologia specjalność filologia niderlandzka
Filologia specjalność filologia norweska
Filologia specjalność filologia nowogrecka
Filologia specjalność filologia polska jako obca
Filologia specjalność filologia portugalska
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
OGÓŁEM
41.
Lp.
Kierunek/specjalność studiów
20
59
45
41
96
85
18
34
149
40
305
52
0
28
34
40
274
36
7
22 958
2012/2013
43
39
36
78
85
87
5
22
128
55
255
37
32
16
43
40
265
4
17
21 450
2013/2014
Ogółem
cd. Zał. 34. Lista studentów, którzy uzyskali Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
20
59
45
41
96
85
18
34
132
40
305
52
0
28
34
40
252
36
7
18 765
2012/2013
43
39
36
78
85
87
5
22
119
55
255
37
32
16
43
40
230
4
17
17 789
2013/2014
Studia stacjonarne
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
22
0
0
4 193
2012/2013
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
35
0
0
3 661
2013/2014
Studia niestacjonarne
4.KSZTAŁCENIE
89
90
131
18
25
20
Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską
Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią ukraińską
Filologia specjalność filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
Filologia specjalność filologia rumuńska
Filologia specjalność filologia serbska
Filologia specjalność filologia serbska i filologia chorwacka
Filologia specjalność filologia słowiańska i filologia polska
Filologia specjalność filologia szwedzka
Filologia specjalność filologia ukraińska
Filologia specjalność filologia włoska
Filologia specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia
indonezyjsko-malajska
Filologia specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia
wietnamska
Filologia specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia
wietnamsko-tajska
Filologia specjalność hebraistyka
Filologia specjalność indologia
Filologia specjalność japonistyka
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
105
42
49
27
58
106
28
29
8
30
54
151
241
Filologia specjalność filologia rosyjska
61.
220
22 958
Filologia specjalność filologia romańska
OGÓŁEM
121
36
41
14
26
26
111
34
55
98
20
34
23
32
31
141
262
222
21 450
2013/2014
Ogółem
2012/2013
60.
Lp.
Kierunek/specjalność studiów
cd. Zał. 35. Studia pierwszego stopnia: stacjonarne i niestacjonarne
71
42
49
20
25
18
131
27
58
106
28
29
8
30
54
151
179
220
18 765
2012/2013
82
36
41
14
26
26
111
34
55
98
20
34
23
32
31
141
192
222
17 789
2013/2014
Studia stacjonarne
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
0
4 193
2012/2013
39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
0
3 661
2013/2014
Studia niestacjonarne
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Filologia specjalność lingwistyka stosowana
Filologia specjalność sinologia
Filologia specjalność studia śródziemnomorskie
Filologia specjalność turkologia
Filologia specjalność ugrofinistyka - filologia fińska
Filologia specjalność ugrofinistyka - filologia węgierska
Filologia angielska
Filologia angielska specjalność filologia południowoafrykańska
Filologia polska
Filologia polska jako obca
Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie
Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie (makrokierunek)
Filozofia
Filozofia specjalność etyka
Filozofia specjalność komunikacja społeczna
Filozofia specjalność życie publiczne
Fizyka
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
Fizyka specjalność fizyka ogólna
Filologia specjalność językoznawstwo komputerowe
79.
97.
Filologia specjalność językoznawstwo i nauka o informacji
OGÓŁEM
78.
Lp.
Kierunek/specjalność studiów
cd. Zał. 35. Studia pierwszego stopnia: stacjonarne i niestacjonarne
46
0
179
318
85
196
29
19
38
849
45
990
50
51
43
61
81
285
26
78
22 958
2012/2013
25
26
88
174
25
136
12
18
72
684
40
897
43
26
38
57
80
289
37
66
21 450
2013/2014
Ogółem
46
0
179
284
85
196
29
19
38
699
45
788
50
51
43
61
81
285
26
78
18 765
2012/2013
25
26
88
163
25
136
12
18
72
592
40
727
43
26
38
57
80
289
37
66
17 789
2013/2014
Studia stacjonarne
0
0
0
34
0
0
0
0
0
150
0
202
0
0
0
0
0
0
0
0
4 193
2012/2013
0
0
0
11
0
0
0
0
0
92
0
170
0
0
0
0
0
0
0
0
3 661
2013/2014
Studia niestacjonarne
4.KSZTAŁCENIE
91
92
391
35
Fizyka medyczna
Geodezja i kartografia (studia inżynierskie)
Geografia
Geografia specjalność ekologia miast
Geografia specjalność geoekologia
Geografia specjalność geoinformacja
Geografia specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia
Geografia specjalność kształtowanie środowiska przyrodniczego
Geoinformacja (studia inżynierskie)
Geologia
Geologia specjalność gospodarka zasobami mineralnymi i wodnymi
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka przestrzenna (studia inżynierskie)
Gospodarka przestrzenna specjalność rozwój i rewitalizacja miast oraz
obszarów wiejskich
Gospodarka wodna
Historia
Historia specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
159
225
27
306
113
163
74
150
178
151
59
0
291
0
33
9
Fizyka specjalność nanotechnologia
99.
16
22 958
Fizyka specjalność informatyka stosowana
OGÓŁEM
137
178
42
12
452
194
105
177
126
101
189
123
30
44
220
88
44
9
15
21 450
2013/2014
Ogółem
2012/2013
98.
Lp.
Kierunek/specjalność studiów
cd. Zał. 35. Studia pierwszego stopnia: stacjonarne i niestacjonarne
152
182
27
35
190
227
113
163
74
150
178
151
59
0
249
0
33
9
16
18 765
2012/2013
131
145
42
12
277
166
105
177
126
101
189
123
30
44
176
0
44
9
15
17 789
2013/2014
Studia stacjonarne
7
43
0
0
201
79
0
0
0
0
0
0
0
0
42
0
0
0
0
4 193
2012/2013
6
33
0
0
175
28
0
0
0
0
0
0
0
0
44
88
0
0
0
3 661
2013/2014
Studia niestacjonarne
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Historia specjalność myśl i kultura polityczna
Historia specjalność nauczycielska
Historia specjalność socjoekonomika
Historia sztuki
Historia sztuki specjalność europejska turystyka kulturowa
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Kierunek prawno-ekonomiczny
Komunikacja europejska
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo specjalność dialog w kulturze europejskiej
Malarstwo
Matematyka
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
Muzykologia
Ochrona dóbr kultury
Ochrona środowiska
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
Ochrona środowiska specjalność hydrobiologia i ochrona wód
Historia specjalność mediewistyka
118.
136.
Historia specjalność historia wojskowości
OGÓŁEM
117.
Lp.
Kierunek/specjalność studiów
cd. Zał. 35. Studia pierwszego stopnia: stacjonarne i niestacjonarne
23
207
13
93
63
576
15
42
432
92
0
587
43
1
207
103
179
84
40
41
22 958
2012/2013
11
162
12
83
53
544
10
20
399
85
61
687
41
0
199
35
150
49
14
61
21 450
2013/2014
Ogółem
23
181
13
93
63
485
15
42
375
74
0
421
43
1
207
102
157
84
39
41
18 765
2012/2013
11
145
12
83
53
459
10
20
365
72
61
496
41
0
199
35
133
49
13
59
17 789
2013/2014
Studia stacjonarne
0
26
0
0
0
91
0
0
57
18
0
166
0
0
0
1
22
0
1
0
4 193
2012/2013
0
17
0
0
0
85
0
0
34
13
0
191
0
0
0
0
17
0
1
2
3 661
2013/2014
Studia niestacjonarne
4.KSZTAŁCENIE
93
94
96
78
132
421
285
Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne
Pedagogika specjalność edukacja elementarna i język angielski
Pedagogika specjalność edukacja elementarna i język niemiecki
Pedagogika specjalność edukacja elementarna i nauczanie dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Pedagogika specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
Pedagogika specjalność edukacja elementarna i wychowanie fizyczne
Pedagogika specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną
z językiem angielskim
Pedagogika specjalność kształcenie zdalne
Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika specjalność promocja zdrowia i socjoterapia
Pedagogika specjalność resocjalizacja
Pedagogika specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
Pedagogika specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie
początkowe
Pedagogika specjalna specjalność edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
701
1
307
78
176
0
352
204
367
617
Pedagogika
138.
48
22 958
Ochrona środowiska specjalność wykorzystanie i ochrona zasobów
hydrosfery
OGÓŁEM
258
476
134
612
0
257
51
133
68
366
100
84
237
312
499
25
21 450
2013/2014
Ogółem
2012/2013
137.
Lp.
Kierunek/specjalność studiów
cd. Zał. 35. Studia pierwszego stopnia: stacjonarne i niestacjonarne
218
268
116
458
1
184
78
135
0
228
78
96
204
274
401
48
18 765
2012/2013
228
257
134
401
0
184
51
98
68
248
100
84
237
254
335
25
17 789
2013/2014
Studia stacjonarne
67
153
16
243
0
123
0
41
0
124
0
0
0
93
216
0
4 193
2012/2013
30
219
0
211
0
73
0
35
0
118
0
0
0
58
164
0
3 661
2013/2014
Studia niestacjonarne
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Pedagogika specjalna specjalność pedagogika wspierająca uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Politologia
Praca socjalna
Prawo europejskie
Reżyseria dźwięku
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Technologie komputerowe (studia inżynierskie)
Turystyka i rekreacja
Wiedza o teatrze
Wschodoznawstwo
Zarządzanie
Zarządzanie państwem
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
OGÓŁEM
153.
Lp.
Kierunek/specjalność studiów
cd. Zał. 35. Studia pierwszego stopnia: stacjonarne i niestacjonarne
0
284
263
92
547
36
493
357
30
0
164
564
71
22 958
2012/2013
93
252
225
103
590
53
451
308
56
71
182
302
121
21 450
2013/2014
Ogółem
0
173
263
92
358
36
375
265
30
0
164
387
71
18 765
2012/2013
93
178
225
103
438
53
349
247
56
71
182
245
121
17 789
2013/2014
Studia stacjonarne
0
111
0
0
189
0
118
92
0
0
0
177
0
4 193
2012/2013
0
74
0
0
152
0
102
61
0
0
0
57
0
3 661
2013/2014
Studia niestacjonarne
4.KSZTAŁCENIE
95
96
Administracja
Akustyka
Archeologia
Astronomia
Bałkanistyka
Bezpieczeństwo narodowe
Biofizyka
Biofizyka specjalność biofizyka nano-bio-medyczna
Biofizyka specjalność fizyka medyczna
Biofizyka specjalność optometria
Bioinformatyka
Bioinformatyka (makrokierunek)
Biologia
Biologia specjalność biologia człowieka
Biologia specjalność biologia eksperymentalna
Biologia specjalność biologia molekularna
Biologia specjalność biologia środowiska
Biologia specjalność ekologia i zarządzanie zasobami przyrody
Biologia specjalność nauczanie biologii
Biotechnologia
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
OGÓŁEM
1.
Lp.
Kierunek/specjalność studiów
Zał. 36. tudia drugiego stopnia: stacjonarne i niestacjonarne
90
22
17
17
23
12
16
155
10
0
33
17
5
0
0
0
11
93
41
543
14 213
2012/2013
94
43
0
0
0
0
0
206
0
6
0
0
1
8
176
5
15
78
49
406
13 442
2013/2014
Ogółem
90
22
17
17
23
12
16
86
10
0
17
17
5
0
0
0
11
93
28
198
8 772
2012/2013
94
43
0
0
0
0
0
145
0
6
0
0
1
8
67
5
15
78
33
186
8 604
2013/2014
Studia stacjonarne
0
0
0
0
0
0
0
69
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
13
345
5 441
2012/2013
0
0
0
0
0
0
0
61
0
0
0
0
0
0
109
0
0
0
16
220
4 838
2013/2014
Studia niestacjonarne
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Chemia specjalność chemia kosmetyczna
Chemia specjalność chemia materiałowa
Chemia specjalność chemia ogólna
Chemia specjalność chemia środowiska
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Etnologia
Europeistyka
Filmoznawstwo
Filmoznawstwo i kultura mediów
Filologia specjalność arabistyka
Filologia specjalność bałtologia - filologia litewska
Filologia specjalność bałtologia - filologia łotewska
Filologia specjalność etnolingwistyka
Filologia specjalność filologia angielska z filologią germańską
Filologia specjalność filologia angielska z filologią romańską
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Filologia specjalność filologia bułgarska
Chemia specjalność chemia biologiczna
22.
40.
Chemia
OGÓŁEM
21.
Lp.
Kierunek/specjalność studiów
cd. Zał. 35. Studia pierwszego stopnia: stacjonarne i niestacjonarne
30
13
10
187
2
7
14
27
23
65
68
28
46
607
56
16
99
119
64
9
14 213
2012/2013
16
17
12
148
4
3
15
56
1
39
55
28
58
579
66
25
74
116
72
7
13 442
2013/2014
Ogółem
30
13
10
187
2
7
14
27
23
65
68
28
38
260
56
16
99
119
64
0
8 772
2012/2013
16
17
12
148
4
3
15
56
1
39
55
28
39
277
66
25
74
116
72
0
8 604
2013/2014
Studia stacjonarne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
347
0
0
0
0
0
9
5 441
2012/2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
302
0
0
0
0
0
7
4 838
2013/2014
Studia niestacjonarne
4.KSZTAŁCENIE
97
98
Filologia specjalność filologia chorwacka
Filologia specjalność filologia chorwacka i filologia serbska
Filologia specjalność filologia germańska
Filologia specjalność filologia germańska z filologią angielską
Filologia specjalność filologia germańska z filologią romańską
Filologia specjalność filologia hiszpańska
Filologia specjalność filologia klasyczna
Filologia specjalność filologia klasyczna i polska
Filologia specjalność filologia koreańska
Filologia specjalność filologia niderlandzka
Filologia specjalność filologia norweska
Filologia specjalność filologia nowogrecka
Filologia specjalność filologia romańska
Filologia specjalność filologia romańska z filologią angielską
Filologia specjalność filologia romańska z filologią germańską
Filologia specjalność filologia rosyjska
Filologia specjalność filologia rumuńska
Filologia specjalność filologia serbska
Filologia specjalność filologia serbska i filologia chorwacka
Filologia specjalność filologia słowiańska i filologia polska
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
OGÓŁEM
41.
Lp.
Kierunek/specjalność studiów
26
1
13
7
129
1
11
99
20
8
13
26
2
4
97
1
17
227
15
19
14 213
2012/2013
20
1
10
2
131
0
18
80
13
2
21
35
0
8
119
1
18
199
1
38
13 442
2013/2014
Ogółem
26
1
13
7
90
1
11
60
20
8
13
26
2
4
56
1
17
109
15
19
8 772
2012/2013
20
1
10
2
94
0
18
45
13
2
21
35
0
8
59
1
18
105
1
38
8 604
2013/2014
Studia stacjonarne
0
0
0
0
39
0
0
39
0
0
0
0
0
0
41
0
0
118
0
0
5 441
2012/2013
0
0
0
0
37
0
0
35
0
0
0
0
0
0
60
0
0
94
0
0
4 838
2013/2014
Studia niestacjonarne
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
6
Filologia specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia
wietnamsko-tajska
Filologia specjalność hebraistyka
Filologia specjalność japonistyka
Filologia specjalność językoznawstwo i nauka o informacji
Filologia specjalność komunikacja i zarządzanie zasobami informacji
Filologia specjalność lingwistyka stosowana
Filologia specjalność lingwistyka stosowana-ekokomunikacja
Filologia specjalność sinologia
Filologia specjalność skandynawistyka
Filologia specjalność studia śródziemnomorskie
Filologia specjalność turkologia
Filologia specjalność ugrofinistyka - filologia fińska
Filologia specjalność ugrofinistyka - filologia węgierska
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
Filologia angielska
7
Filologia specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia
wietnamska
64.
78.
7
Filologia specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia
indonezyjsko-malajska
63.
841
11
9
7
16
18
21
48
177
60
50
50
17
40
Filologia specjalność filologia włoska
62.
5
14 213
Filologia specjalność filologia szwedzka
OGÓŁEM
745
15
11
7
11
39
29
20
139
35
37
48
16
1
9
5
36
0
13 442
2013/2014
Ogółem
2012/2013
61.
Lp.
Kierunek/specjalność studiów
cd. Zał. 36. tudia drugiego stopnia: stacjonarne i niestacjonarne
299
11
9
7
16
18
21
0
116
0
50
50
17
6
7
7
40
5
8 772
2012/2013
290
15
11
7
11
39
29
0
94
37
48
16
1
9
5
36
0
8 604
2013/2014
Studia stacjonarne
542
0
0
0
0
0
0
48
61
60
0
0
0
0
0
0
0
0
5 441
2012/2013
455
0
0
0
0
0
0
20
45
35
0
0
0
0
0
0
0
0
4 838
2013/2014
Studia niestacjonarne
4.KSZTAŁCENIE
99
100
Filologia angielska specjalność celtycka
Filologia angielska specjalność język i komunikacja w mediach i polityce
Filologia polska
Filologia polska specjalność filmoznawstwo, telewizja i kultura medialna
Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie
Filozofia
Filozofia specjalność etyka
Filozofia specjalność komunikacja społeczna
Filozofia specjalność życie publiczne
Fizyka
Fizyka specjalność informatyka stosowana
Fizyka specjalność nanotechnologia
Fizyka medyczna
Geografia
Geografia specjalność geoinformacja
Geografia specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia
Geografia specjalność kształtowanie środowiska przyrodniczego
Geologia
Gospodarka przestrzenna
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
OGÓŁEM
79.
Lp.
Kierunek/specjalność studiów
cd. Zał. 36. tudia drugiego stopnia: stacjonarne i niestacjonarne
419
148
117
0
109
181
22
4
2
17
48
106
0
42
0
1
603
20
5
14 213
2012/2013
453
116
124
39
126
171
40
0
0
19
42
106
8
55
8
0
567
24
5
13 442
2013/2014
Ogółem
209
148
117
0
109
123
22
4
2
17
48
105
0
42
0
1
421
20
5
8 772
2012/2013
233
116
124
39
126
112
40
0
0
19
42
106
8
55
8
0
433
24
5
8 604
2013/2014
Studia stacjonarne
210
0
0
0
0
58
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
182
0
0
5 441
2012/2013
220
0
0
0
0
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
134
0
0
4 838
2013/2014
Studia niestacjonarne
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
115
20
Historia specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Historia specjalność historia wojskowości
Historia specjalność kultura klasyczna
Historia specjalność mediewistyka
Historia specjalność myśl i kultura polityczna
Historia specjalność nauczycielska
Historia specjalność socjoekonomika
Historia sztuki
Informatyka
Komunikacja europejska
Komunikacja europejska specjalność medioznawstwo
Kultura klasyczna
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo specjalność komunikacja międzykulturowa
Kulturoznawstwo specjalność komunikacja międzykulturowa
(studia wspólne)
Kulturoznawstwo specjalność kultura chrześcijańska
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
13
258
1
98
0
198
90
46
117
51
0
0
14
92
112
Historia
99.
78
14 213
Gospodarka przestrzenna specjalność rozwój i rewitalizacja miast
oraz obszarów wiejskich
OGÓŁEM
8
13
62
196
0
40
29
222
65
46
113
58
7
1
25
114
86
42
13 442
2013/2014
Ogółem
2012/2013
98.
Lp.
Kierunek/specjalność studiów
cd. Zał. 36. tudia drugiego stopnia: stacjonarne i niestacjonarne
13
20
115
154
1
63
0
130
90
46
102
51
0
0
14
88
82
78
8 772
2012/2013
8
13
62
149
0
25
29
144
65
46
95
58
7
1
23
108
71
42
8 604
2013/2014
Studia stacjonarne
0
0
0
104
0
35
0
68
0
0
15
0
0
0
0
4
30
0
5 441
2012/2013
0
0
0
47
0
15
0
78
0
0
18
0
0
0
2
6
15
0
4 838
2013/2014
Studia niestacjonarne
4.KSZTAŁCENIE
101
102
22
28
31
0
Media interaktywne i widowiska
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
Muzykologia
Ochrona dóbr kultury
Ochrona dóbr kultury specjalność turystyka kulturowa
Ochrona środowiska
Ochrona środowiska specjalność chemia środowiska
Ochrona środowiska specjalność hydrobiologia i ochrona wód
Ochrona środowiska specjalność ochrona i kształtowanie środowisk
lądowych
Ochrona środowiska specjalność zarządzanie środowiskiem
Optometria
Pedagogika specjalność animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa
Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne
Pedagogika specjalność edukacja dorosłych i gerontologia
Pedagogika specjalność edukacja elementarna
i kształcenie artystyczne dziecka
Pedagogika specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
Pedagogika specjalność edukacja europejska
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
19
420
316
0
40
11
6
120
0
39
30
41
30
169
Matematyka
117.
21
14 213
Kulturoznawstwo specjalność religioznawstwo
OGÓŁEM
2
448
57
0
296
105
83
1
0
0
0
206
12
10
40
44
51
208
8
13 442
2013/2014
Ogółem
2012/2013
116.
Lp.
Kierunek/specjalność studiów
cd. Zał. 36. tudia drugiego stopnia: stacjonarne i niestacjonarne
19
158
0
30
179
0
22
11
28
22
6
90
0
39
30
41
30
155
21
8 772
2012/2013
2
147
23
0
163
51
48
1
0
0
0
156
12
10
40
44
51
181
8
8 604
2013/2014
Studia stacjonarne
0
262
0
1
137
0
18
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
14
0
5 441
2012/2013
0
301
34
0
133
54
35
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
27
0
4 838
2013/2014
Studia niestacjonarne
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
140
41
95
0
291
338
Pedagogika specjalność edukacja wczesoszkolna z arteterapią
Pedagogika specjalność edukacja wczesnoszkolna z informatyką
szkolną
Pedagogika specjalność edukacja wczesnoszkolna z językiem
angielskim
Pedagogika specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną
z językiem angielskim
Pedagogika specjalność komunikacja i poradnictwo społeczne
Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika specjalność pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna
Pedagogika specjalność poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
Pedagogika specjalność resocjalizacja
Pedagogika specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
Pedagogika specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Pedagogika specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie
początkowe
Pedagogika specjalność zarządzanie oświatą
Pedagogika specjalna specjalność edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
265
0
270
350
0
0
432
77
115
Pedagogika specjalność edukacja przedszkolna
136.
109
14 213
Pedagogika specjalność edukacja medialna i technologie informacyjne
OGÓŁEM
304
41
284
287
174
290
209
80
384
60
50
52
17
114
87
71
13 442
2013/2014
Ogółem
2012/2013
135.
Lp.
Kierunek/specjalność studiów
cd. Zał. 36. tudia drugiego stopnia: stacjonarne i niestacjonarne
125
0
160
149
152
194
0
0
214
30
0
26
14
59
45
109
8 772
2012/2013
130
41
138
134
121
164
90
47
173
20
33
11
0
44
52
71
8 604
2013/2014
Studia stacjonarne
140
0
178
142
118
156
0
0
218
47
0
69
27
81
70
0
5 441
2012/2013
174
0
146
153
53
126
119
33
211
40
17
41
17
70
35
0
4 838
2013/2014
Studia niestacjonarne
4.KSZTAŁCENIE
103
104
Pedagogika specjalna specjalność pedagogika wspierająca uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Polacy i Niemcy w Europie
Politologia
Prawo europejskie
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Techniczne Zastosowania Internetu
Teologia
Turystyka i rekreacja
Turystyka i rekreacja specjalność turystyka międzynarodowa
Wiedza o teatrze
Wschodoznawstwo
Zarządzanie
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
OGÓŁEM
151.
Lp.
Kierunek/specjalność studiów
cd. Zał. 36. tudia drugiego stopnia: stacjonarne i niestacjonarne
239
112
27
212
225
5
15
471
296
0
770
0
107
14 213
2012/2013
172
120
7
100
218
0
14
329
220
35
559
9
156
13 442
2013/2014
Ogółem
80
112
27
128
134
0
15
236
196
0
242
0
38
8 772
2012/2013
78
120
7
50
157
0
14
188
172
35
202
9
47
8 604
2013/2014
Studia stacjonarne
159
0
0
84
91
5
0
235
100
0
528
0
69
5 441
2012/2013
94
0
0
50
61
0
0
141
48
0
357
0
109
4 838
2013/2014
Studia niestacjonarne
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Filologia specjalność filologia norweska
Filologia specjalność japonistyka
Filologia specjalność sinologia
Filologia specjalność turkologia
Filologia specjalność ugrofinistyka-filologia fińska
Filozofia
Filozofia specjalność komunikacja społeczna
Filozofia specjalność życie publiczne
Geografia specjalność geoinformacja
Gospodarka przestrzenna specjalność rozwój i rewitalizacja miast oraz
obszarów wiejskich
Historia
Historia specjalność archiwistyka
Historia specjalność kultura polityczna
Kognitywistyka
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
0
Filologia specjalność filologia łotewska
4.
19.
5
Filologia specjalność filologia germańska
3.
7
335
1
1
3
4
19
10
1
3
1
1
0
0
0
1
Filologia specjalność filologia duńska
2.
0
6 078
Archeologia
OGÓŁEM
18
330
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
8
0
6
5 741
2013/2014
Ogółem
2012/2013
1.
lp.
Kierunek/specjalność studiów
Zał. 37. Jednolite studia magisterskie: stacjonarne i niestacjonarne
7
335
1
1
2
0
5
4
6
9
1
3
1
1
0
0
0
1
0
3 333
2012/2013
18
330
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
8
0
6
3 249
2013/2014
Studia stacjonarne
0
0
0
0
1
0
0
0
13
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 745
2012/2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 492
2013/2014
Studia niestacjonarne
4.KSZTAŁCENIE
105
106
Pedagogika
Prawo
Prawo (studia wspólne)
Psychologia
Socjologia
Stosunki międzynarodowe specjalność wschodoznawstwo
Teologia specjalność dialog społeczny
Teologia specjalność kapłańska
Teologia specjalność katechetyczno-pastoralna
Turystyka i rekreacja
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
OGÓŁEM
20.
lp.
Kierunek/specjalność studiów
cd. Zał. 37. Jednolite studia magisterskie: stacjonarne i niestacjonarne
51
217
347
45
1
3
1719
320
2982
1
6 078
2012/2013
17
185
323
24
0
0
1727
296
2802
0
5 741
2013/2014
Ogółem
50
74
347
45
1
0
871
320
1248
0
3 333
2012/2013
17
63
323
24
0
0
878
296
1281
0
3 249
2013/2014
Studia stacjonarne
1
143
0
0
0
3
848
0
1734
1
2 745
2012/2013
0
122
0
0
0
0
849
0
1521
0
2 492
2013/2014
Studia niestacjonarne
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
4.KSZTAŁCENIE
Zał. 38. Studia podyplomowe
Lp.
Nazwa studiów
OGÓŁEM
2012/2013
2013/2014
2 137
2 049
WYDZIAŁ ANGLISTYKI
1.
Studia Podyplomowe Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
42
20
2.
Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Specjalistycznych
45
45
3.
Studia Podyplomowe Tłumaczenia Audiowizualnego
20
16
WYDZIAŁ BIOLOGII
4.
Studia Podyplomowe Biologii
69
71
5.
Studia Podyplomowe „Biologia Sądowa”
0
17
6.
Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego do Nauczania
Biologii i Przyrody
31
19
WYDZIAŁ CHEMII
7.
Studia Podyplomowe „Analityka Chemiczna”
24
24
8.
Studia Podyplomowe „Chemia Kosmeceutyczna”
7
7
9.
Studia Podyplomowe „Chemia dla Nauczycieli”
28
41
10.
Studia Podyplomowe „Przyroda dla Nauczycieli”
27
25
11.
Studia Podyplomowe „Zaawansowane materiały i nanotechnologia
w praktyce”*
0
20
WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ
12.
Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
51
49
13.
Studia Podyplomowe Edytorstwa
45
22
14.
Studia Podyplomowe Filologii Polskiej (WP-A w Kaliszu)
13
0
15.
Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego
21
0
16.
Studia Podyplomowe w zakresie Gender
17
0
69
60
WYDZIAŁ FIZYKI
17.
Studia Podyplomowe Fizyki z Astronomią
WYDZIAŁ HISTORYCZNY
18.
Studia Podyplomowe Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją
11
10
19.
Studia Podyplomowe Historii i Wiedzy o Społeczeństwie
20
0
20.
Studia Podyplomowe Historii
0
20
21.
Studia Podyplomowe Historia w zakresie nauczania przedmiotu
historia i społeczeństwo w szkole podstawowej
11
10
22.
Studia Podyplomowe Historia w zakresie nauczania przedmiotu
historia w gimnazjum oraz szkole ponadgimnazjalnej
11
10
23.
Studia Podyplomowe „Komunikacja w Organizacji” (CEG w Gnieźnie)
12
3
24.
Studia Podyplomowe „Wiedza o Sztuce”
23
20
107
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
cd. Zał. 38. Studia podyplomowe
Lp.
Nazwa studiów
OGÓŁEM
2012/2013
2013/2014
2 137
2 049
7
0
WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
25.
Studia Podyplomowe z Matematyki
WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH
26.
Studia Podyplomowe Geologii
44
51
27.
Studia Podyplomowe Geoinformacja
18
17
28.
Studia Podyplomowe Monitoring Środowiska Przyrodniczego
17
0
29.
Studia Podyplomowe „Zarządzanie Środowiskiem”
16
16
Studia Podyplomowe „Przemysły Kultury w Polityce Rozwoju Miast
i Regionów”*
0
24
30.
WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA
31.
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego
i Międzynarodowego
25
0
32.
Studia Podyplomowe Historii i Wiedzy o Społeczeństwie
29
33
33.
Studia Podyplomowe Public Relations
18
17
34.
Studia Podyplomowe Reklamy i Promocji
41
34
35.
Studia Podyplomowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi
44
45
36.
Studia Podyplomowe Zarządzania Funduszami i Projektami Unii
Europejskiej
24
17
37.
Studia Podyplomowe Zamówień Publicznych
0
46
38.
Studia Podyplomowe Zarządzania Projektami wg Metodyki Ten StepTM
0
26
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
39.
Studia Podyplomowe Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie
Seksuologii
105
114
40.
Studia Podyplomowe Psychologiczne Doradztwo Zawodowe
i Personalne
23
0
41.
Studia Podyplomowe MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą
0
30
42.
Studia Podyplomowe Wiedzy o Kulturze
7
0
43.
Studia Podyplomowe z Psychoonkologii Klinicznej
0
25
44.
Studia Podyplomowe w zakresie specjalizacji w psychologii klinicznej
0
50
WYDZIAŁ NEOFILOLOGII
45.
Studia Podyplomowe dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych
28
25
46.
Studia Podyplomowe Kształcenia Nauczycieli Języków Romańskich
12
0
47.
Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego
49
46
48.
Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego
30
20
108
4.KSZTAŁCENIE
cd. Zał. 38. Studia podyplomowe
Lp.
Nazwa studiów
OGÓŁEM
2012/2013
2013/2014
2 137
2 049
WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU
49.
Studia Podyplomowe Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
28
36
50.
Podyplomowe Studia Pedagogiczne
22
0
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
51.
Studia Podyplomowe Administracji
48
48
52.
Studia Podyplomowe Prawa Pracy
90
80
53.
Studia Podyplomowe Służby Zagranicznej i Międzynarodowej
31
22
54.
Studia Podyplomowe Zintegrowane Systemy Zarządzania
Nowoczesnym Przedsiębiorstwem (klasy ERP II)
60
0
55.
Studia Podyplomowe Prawa Upadłościowego
0
37
56.
Studia Podyplomowe „Prawno-ekonomiczne aspekty zarządzania
przedsiębiorstwem”*
0
40
WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH
57.
Studia Podyplomowe „Akademia Trenera”
38
28
58.
Studia Podyplomowe Edukacja Przedszkolna i Opieka nad Małym
Dzieckiem
65
29
59.
Studia Podyplomowe Gerontologii
14
15
60.
Studia Podyplomowe Pedagogiki Specjalnej w zakresie Logopedii
111
0
61.
Studia Podyplomowe Pedagogiki Specjalnej w zakresie Terapii
Pedagogicznej
30
0
62.
Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego
73
63
63.
Studia Podyplomowe Zarządzania Oświatą
49
53
64.
Studia Podyplomowe Zarządzania Oświatą (ZOD w Pile)
23
30
65.
Studia Podyplomowe - Zintegrowana Edukacja Przedszkolna
i Wczesnoszkolna
149
147
66.
Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna
0
27
67.
Studia Podyplomowe Logopedia
0
124
WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
68.
Studia Podyplomowe Etyki
1
1
69.
Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Etyki
25
0
70.
Studia Podyplomowe Przygotowania do Życia w Rodzinie
38
18
71.
Studia Podyplomowe Teologii
49
35
72.
Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogiczno-Katechetycznego
dla Teologów
0
13
73.
Studia Podyplomowe Nauczania Przedmiotu „Etyka”
0
11
109
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
cd. Zał. 38. Studia podyplomowe
Lp.
Nazwa studiów
OGÓŁEM
2012/2013
2013/2014
2 137
2 049
59
47
SZKOŁA TŁUMACZY I JĘZYKÓW OBCYCH
74.
Studia podyplomowe - profesjonalne tłumaczenie pisemne
i konferencyjne
ZAŁ. 39. STUDIA DOKTORANCKIE: STACJONARNE I NIESTACJONARNE
Lp.
Wydział/Instytut
Studia
stacjonarne +
cudzoziemcy
Studia
niestacjonarne
+ cudzoziemcy
1.
Anglistyki
48
21
2.
Biologii
150
0
3.
Chemii
110
0
4.
Filologii Polskiej i Klasycznej
97
25
5.
Fizyki
72
3
6.
Historyczny
149
28
7.
Matematyki i Informatyki
24
3
8.
Nauk Geograficznych i Geologicznych
68
5
9.
Nauk Społecznych
33
0
10.
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
31
78
11.
Instytut Filozofii
40
8
12.
Instytut Psychologii
37
0
13.
Instytut Socjologii
23
7
14.
Neofilologii
98
25
15.
Prawa i Administracji
78
78
16.
Studiów Edukacyjnych
35
0
17.
Teologii
8
0
1 101
281
RAZEM
110
Administracja
Akustyka
Akustyka specjalność protetyka słuchu
Akustyka specjalność protetyka słuchu i ochrona przed hałasem
Archeologia
Astronomia
Bałkanistyka
Bezpieczeństwo narodowe
Biofizyka
Biofizyka specjalność biofizyka molekularna
Biofizyka specjalność optyka okularowa
Bioinformatyka
Biologia
Biologia specjalność nauczanie biologii
Biologia specjalność nauczanie biologii i przyrody
Biologia specjalność nauczanie przyrody
Biotechnologia
Chemia
Chemia specjalność analityka chemiczna
Chemia specjalność chemia biologiczna
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
OGÓŁEM
1.
Lp.
Kierunek/specjalność studiów
Zał. 40. Przyjęci na I rok studiów wyższych
104
0
9
142
0
73
0
355
16
50
17
3
329
33
51
152
33
23
12
498
20 224
2012/2013
123
57
5
136
26
0
20
270
19
49
20
5
574
31
46
128
22
25
30
507
17 814
2013/2014
Ogółem
104
0
0
142
0
73
0
286
16
26
17
3
160
33
51
152
33
0
12
262
14 732
2012/2013
123
57
0
136
26
0
20
214
19
26
20
5
257
31
46
128
22
0
12
274
12 964
2013/2014
Studia stacjonarne
0
0
9
0
0
0
0
69
0
24
0
0
169
0
0
0
0
23
0
236
5 492
2012/2013
0
0
5
0
0
0
0
56
0
23
0
0
317
0
0
0
0
25
18
233
4 850
2013/2014
Studia niestacjonarne
4.KSZTAŁCENIE
111
112
Chemia specjalność chemia i przyroda
Chemia specjalność chemia kosmetyczna
Chemia specjalność chemia materiałowa
Chemia specjalność chemia ogólna
Chemia specjalność chemia środowiska
Chemia specjalność chemia z zastosowaniami informatyki
Chemia specjalność synteza i analiza chemiczna
Dialog i doradztwo społeczne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Etnologia
Europeistyka
Filmoznawstwo i kultura mediów
Filologia specjalność arabistyka
Filologia specjalność bałtologia-filologia litewska
Filologia specjalność bałtologia-filologia łotewska
Filologia specjalność etnolingwistyka
Filologia specjalność filologia angielska z filologią germańską
Filologia specjalność filologia angielska z filologią romańską
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
OGÓŁEM
21.
Lp.
Kierunek/specjalność studiów
cd. Zał. 38. Studia podyplomowe
6
5
219
32
5
35
70
112
119
41
45
636
0
36
13
30
88
63
174
18
20 224
2012/2013
12
9
135
1
14
37
99
0
92
49
49
559
65
28
0
30
67
55
189
13
17 814
2013/2014
Ogółem
6
5
204
32
5
35
70
112
119
34
29
268
0
36
13
30
88
63
174
18
14 732
2012/2013
12
9
120
1
14
37
99
0
92
36
35
280
65
28
0
30
67
55
189
13
12 964
2013/2014
Studia stacjonarne
0
0
15
0
0
0
0
0
0
7
16
368
0
0
0
0
0
0
0
0
5 492
2012/2013
0
0
15
0
0
0
0
0
0
13
14
279
0
0
0
0
0
0
0
0
4 850
2013/2014
Studia niestacjonarne
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Filologia specjalność filologia bułgarska
Filologia specjalność filologia chorwacka
Filologia specjalność filologia czeska
Filologia specjalność fiologia duńska
Filologia specjalność filologia germańska
Filologia specjalność filologia germańska (studia wspólne)
Filologia specjalność filologia germańska z filologią angielską
Filologia specjalność filologia germańska z filologią romańską
Filologia specjalność filologia hiszpańska
Filologia specjalność filologia klasyczna
Filologia specjalność filologia klasyczna i filologia polska
Filologia specjalność filologia koreańska
Filologia specjalność filologia niderlandzka
Filologia specjalność filologia norweska
Filologia specjalność filologia nowogrecka
Filologia specjalność filologia portugalska
Filologia specjalność filologia romańska
Filologia specjalność filologia romańska z filologią angielską
Filologia specjalność filologia romańska z filologią germańską
Filologia specjalność filologia rosyjska
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
OGÓŁEM
41.
Lp.
Kierunek/specjalność studiów
cd. Zał. 38. Studia podyplomowe
199
1
5
153
0
40
0
53
49
16
16
106
1
7
20
255
27
0
57
45
20 224
2012/2013
183
0
9
131
26
23
51
45
48
0
21
124
0
9
18
209
0
33
49
33
17 814
2013/2014
Ogółem
154
1
5
139
0
40
0
53
49
16
16
83
1
7
20
194
27
0
57
45
14 732
2012/2013
134
0
9
118
26
23
51
45
48
0
21
79
0
9
18
167
0
33
49
33
12 964
2013/2014
Studia stacjonarne
45
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
23
0
0
0
61
0
0
0
0
5 492
2012/2013
49
0
0
13
0
0
0
0
0
0
0
45
0
0
0
42
0
0
0
0
4 850
2013/2014
Studia niestacjonarne
4.KSZTAŁCENIE
113
114
78
7
33
Filologia specjalność filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
Filologia specjalność filologia rumuńska
Filologia specjalność filologia serbska
Filologia specjalność filologia słowiańska i filologia polska
Filologia specjalność filologia szwedzka
Filologia specjalność filologia ukraińska
Filologia specjalność filologia włoska
Filologia specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia
indonezyjsko-malajska
Filologia specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia
wietnamska
Filologia specjalność hebraistyka
Filologia specjalność indologia
Filologia specjalność japonistyka
Filologia specjalność językoznawstwo i nauka o informacji
Filologia specjalność językoznawstwo komputerowe
Filologia specjalność komunikacja i zarządzanie zasobami informacji
Filologia specjalność lingwistyka stosowana
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
203
16
29
81
80
30
33
28
37
92
33
8
25
27
Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią ukraińską
62.
107
20 224
Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską
OGÓŁEM
183
14
26
44
72
25
25
19
15
85
30
25
57
32
16
27
24
97
17 814
2013/2014
Ogółem
2012/2013
61.
Lp.
Kierunek/specjalność studiów
cd. Zał. 40. Przyjęci na I rok studiów wyższych
181
0
29
81
53
30
33
33
7
78
28
37
92
33
8
25
27
107
14 732
2012/2013
173
0
26
44
45
25
25
19
15
67
30
25
57
32
16
27
24
97
12 964
2013/2014
Studia stacjonarne
22
16
0
0
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 492
2012/2013
10
14
0
0
27
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
4 850
2013/2014
Studia niestacjonarne
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Filologia specjalność lingwistyka stosowana-ekokomunikacja
Filologia specjalność sinologia
Filologia specjalność skandynawistyka
Filologia specjalność studia śródziemnomorskie
Filologia specjalność turkologia
Filologia specjalność ugrofinistyka-filologia fińska
Filologia specjalność ugrofinistyka-filologia węgierska
Filologia angielska
Filologia angielska specjalność celtycka
Filologia angielska specjalność filologia południowoafrykańska
Filologia angielska specjalność język i komunikacja w mediach i polityce
Filologia polska
Filologia polska jako obca
Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie
Filozofia
Filozofia specjalność etyka
Filozofia specjalność komunikacja społeczna
Filozofia specjalność zarządzanie wiedzą
Filozofia specjalność życie publiczne
Fizyka
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
OGÓŁEM
79.
Lp.
Kierunek/specjalność studiów
cd. Zał. 40. Przyjęci na I rok studiów wyższych
47
105
0
169
55
146
24
11
653
21
27
4
764
39
28
26
50
18
38
12
20 224
2012/2013
32
41
4
94
11
104
26
12
552
16
26
6
689
28
6
28
31
23
43
7
17 814
2013/2014
Ogółem
47
105
0
169
55
146
24
11
540
21
27
4
470
39
28
26
50
18
38
0
14 732
2012/2013
32
41
4
94
11
104
26
12
469
16
26
6
470
28
6
28
31
23
43
0
12 964
2013/2014
Studia stacjonarne
0
0
0
0
0
0
0
0
113
0
0
0
294
0
0
0
0
0
0
12
5 492
2012/2013
0
0
0
0
0
0
0
0
83
0
0
0
219
0
0
0
0
0
0
7
4 850
2013/2014
Studia niestacjonarne
4.KSZTAŁCENIE
115
116
599
50
Geografia
Geografia specjalność ekologia miast
Geografia specjalność geoekologia
Geografia specjalność geoinformacja
Geografia specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia
Geografia specjalność kształtowanie środowiska przyrodniczego
Geoinformacja
Geologia
Geologia specjalność gospodarka zasobami mineralnymi i wodnymi
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka przestrzenna specjalność rozwój i rewitalizacja miast oraz
obszarów wiejskich
Gospodarka wodna
Historia
Historia specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Historia specjalność historia wojskowości
Historia specjalność kultura klasyczna
Historia specjalność mediewistyka
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
23
0
55
132
170
29
49
142
76
151
77
116
36
0
246
0
Geodezja i kartografia
100.
59
20 224
Fizyka medyczna
OGÓŁEM
7
1
50
122
120
16
0
471
47
129
77
85
115
105
0
49
167
90
44
17 814
2013/2014
Ogółem
2012/2013
99.
Lp.
Kierunek/specjalność studiów
cd. Zał. 40. Przyjęci na I rok studiów wyższych
22
0
55
123
143
29
50
282
49
142
76
151
77
116
36
0
198
0
59
14 732
2012/2013
6
1
45
116
97
16
0
303
47
129
77
85
115
105
0
49
134
0
44
12 964
2013/2014
Studia stacjonarne
1
0
0
9
27
0
0
317
0
0
0
0
0
0
0
0
48
0
0
5 492
2012/2013
1
0
5
6
23
0
0
168
0
0
0
0
0
0
0
0
33
90
0
4 850
2013/2014
Studia niestacjonarne
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Kierunek prawno-ekonomiczny
Kognitywistyka
Komunikacja europejska
Komunikacja europejska specjalność medioznawstwo
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo specjalność dialog w kulturze europejskiej
Kulturoznawstwo specjalność komunikacja międzykulturowa
Kulturoznawstwo specjalność komunikacja międzykulturowa
(studia wspólne)
Kulturoznawstwo specjalność kultura chrześcijańska
Kulturoznawstwo specjalność religioznawstwo
Matematyka
Media interaktywne i widowiska
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
8
Historia sztuki
121.
136.
77
Historia specjalność socjoekonomika
120.
45
30
365
0
13
22
291
42
33
106
0
418
12
159
69
141
Historia specjalność nauczycielska
119.
79
20 224
Historia specjalność myśl i kultura polityczna
OGÓŁEM
49
30
338
9
0
3
16
0
248
0
48
119
63
428
16
123
18
99
43
17 814
2013/2014
Ogółem
2012/2013
118.
Lp.
Kierunek/specjalność studiów
cd. Zał. 40. Przyjęci na I rok studiów wyższych
45
30
328
0
13
8
77
22
261
25
26
106
0
295
12
159
68
117
79
14 732
2012/2013
49
30
279
9
0
3
16
0
248
0
48
119
63
305
16
123
18
82
43
12 964
2013/2014
Studia stacjonarne
0
0
37
0
0
0
0
0
30
17
7
0
0
123
0
0
1
24
0
5 492
2012/2013
0
0
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123
0
0
0
17
0
4 850
2013/2014
Studia niestacjonarne
4.KSZTAŁCENIE
117
118
Pedagogika specjalność edukacja wczesnoszkolna z arteterapią
Pedagogika specjalność edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną
155.
149.
148.
154.
Pedagogika specjalność edukacja elementarna i język niemiecki
147.
Pedagogika specjalność edukacja przedszkolna
Pedagogika specjalność edukacja elementarna i język angielski
146.
153.
Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne
145.
Pedagogika specjalność edukacja medialna i technologie informacyjne
Pedagogika specjalność animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa
144.
152.
Pedagogika
143.
Pedagogika specjalność edukacja elementarna i wychowanie fizyczne
Optometria
142.
151.
Ochrona środowiska specjalność wykorzystanie i ochrona zasobów
hydrosfery
141.
150.
16
Ochrona środowiska
140.
Pedagogika specjalność edukacja elementarna i kształcenie artystyczne
dziecka
Pedagogika specjalność edukacja elementarna i nauczanie dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Pedagogika specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
235
Ochrona dóbr kultury specjalność turystyka kulturowa
139.
9
75
48
84
0
389
37
0
41
95
384
0
174
46
0
28
Ochrona dóbr kultury
138.
72
20 224
Muzykologia
OGÓŁEM
7
44
35
29
74
328
38
60
34
68
208
120
170
39
7
178
7
17
57
17 814
2013/2014
Ogółem
2012/2013
137.
Lp.
Kierunek/specjalność studiów
cd. Zał. 40. Przyjęci na I rok studiów wyższych
0
32
23
84
0
185
37
0
41
95
263
0
133
22
16
203
0
28
72
14 732
2012/2013
0
14
24
29
74
148
38
25
34
68
149
61
110
18
7
146
7
17
57
12 964
2013/2014
Studia stacjonarne
9
43
25
0
0
204
0
0
0
0
121
0
41
24
0
32
0
0
0
5 492
2012/2013
7
30
11
0
0
180
0
35
0
0
59
59
60
21
0
32
0
0
0
4 850
2013/2014
Studia niestacjonarne
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika specjalność pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna
Pedagogika specjalność poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
Pedagogika specjalność resocjalizacja
Pedagogika specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
Pedagogika specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Pedagogika specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
Pedagogika specjalność zarządzanie oświatą
Pedagogika specjalna specjalność edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika specjalna specjalność pedagogika wspierająca uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Polacy i Niemcy w Europie
Politologia
Praca socjalna
Prawo
Prawo (studia wspólne)
Prawo europejskie
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
170.
169.
168.
Psychologia
Pedagogika specjalność kształcenie zdalne
159.
157.
158.
OGÓŁEM
Pedagogika specjalność edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim
Pedagogika specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną
z językiem angielskim
Pedagogika specjalność komunikacja i poradnictwo społeczne
156.
Lp.
Kierunek/specjalność studiów
cd. Zał. 40. Przyjęci na I rok studiów wyższych
528
0
85
1068
70
559
0
184
288
0
476
190
248
569
0
0
393
48
52
72
57
20 224
2012/2013
512
116
72
961
83
268
7
146
247
43
331
132
113
318
230
87
241
22
15
80
4
17 814
2013/2014
Ogółem
221
0
85
334
70
251
0
115
191
0
307
93
170
385
0
0
220
48
24
49
10
14 732
2012/2013
205
116
72
330
83
154
7
93
155
43
138
59
113
168
100
53
138
22
0
63
0
12 964
2013/2014
Studia stacjonarne
307
0
0
734
0
308
0
69
97
0
169
97
78
184
0
0
173
0
28
23
47
5 492
2012/2013
307
0
0
631
0
114
0
53
92
0
193
73
0
150
130
34
103
0
15
17
4
4 850
2013/2014
Studia niestacjonarne
4.KSZTAŁCENIE
119
120
Reżyseria dźwięku
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Techniczne Zastosowania Internetu
Technologie komputerowe
Teologia specjalność kapłańska
Teologia specjalność katechetyczno-pastoralna
Turystyka i rekreacja
Turystyka i rekreacja specjalność turystyka międzynarodowa
Wiedza o teatrze
Wschodoznawstwo
Zarządzanie
Zarządzanie państwem
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
OGÓŁEM
177.
Lp.
Kierunek/specjalność studiów
cd. Zał. 40. Przyjęci na I rok studiów wyższych
0
255
200
59
100
321
29
75
37
13
394
290
30
20 224
2012/2013
92
240
173
58
0
431
46
68
38
3
311
233
25
17 814
2013/2014
Ogółem
0
128
200
59
59
221
10
75
37
13
268
228
30
14 732
2012/2013
92
131
173
58
0
332
13
68
38
3
202
193
25
12 964
2013/2014
Studia stacjonarne
0
127
0
0
41
100
19
0
0
0
126
62
0
5 492
2012/2013
0
109
0
0
0
99
33
0
0
0
109
40
0
4 850
2013/2014
Studia niestacjonarne
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Administracja
Akustyka
Akustyka specjalność protetyka słuchu
Akustyka specjalność protetyka słuchu i ochrona przed hałasem
Akustyka specjalność reżyseria dźwięku
Archeologia
Astronomia
Astronomia specjalność astronomia i zastosowania sztucznych satelitów
Astronomia specjalność astronomia z informatyką
Bałkanistyka
Biofizyka specjalność biofizyka molekularna
Biofizyka specjalność biofizyka nano-bio-medyczna
Biofizyka specjalność fizyka medyczna
Biofizyka specjalność optometria
Biofizyka specjalność optyka okularowa
Bioinformatyka (makrokierunek)
Biologia
Biologia specjalność biologia człowieka
Biologia specjalność biologia doświadczalna
Biologia specjalność biologia eksperymentalna
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
OGÓŁEM
1.
lp.
Kierunek/specjalność studiów
Zał. 41. Absolwenci
26
16
30
82
1
46
10
29
0
13
0
6
4
1
82
26
8
6
14
411
11 445
2011/2012
9
0
15
111
11
30
11
27
5
5
3
1
6
8
79
18
28
11
9
414
10 299
2012/2013
Ogółem
26
0
18
70
1
24
9
29
0
13
0
6
4
1
82
26
8
0
10
143
7 407
2011/2012
9
0
15
69
11
13
7
27
5
5
3
1
6
8
79
18
28
0
7
187
6 982
2012/2013
Studia stacjonarne
0
16
12
12
0
22
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
4
268
4 038
2011/2012
0
0
0
42
0
17
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
2
227
3 317
2012/2013
Studia niestacjonarne
4.KSZTAŁCENIE
121
122
Biologia specjalność biologia molekularna
Biologia specjalność biologia środowiska
Biologia specjalność bioinformatyka
Biologia specjalność ekologia i zarządzanie zasobami przyrody
Biologia specjalność nauczanie biologii i przyrody
Biotechnologia
Chemia specjalność chemia biologiczna
Chemia specjalność chemia i przyroda
Chemia specjalność chemia kosmetyczna
Chemia specjalność chemia materiałowa
Chemia specjalność chemia podstawowa
Chemia specjalność chemia stosowana
Chemia specjalność chemia środowiska
Chemia specjalność chemia z zastosowaniami informatyki
Chemia specjalność synteza i analiza chemiczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Etnologia
Europeistyka
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
OGÓŁEM
21.
lp.
Kierunek/specjalność studiów
cd. Zał. 41. Absolwenci
56
58
22
48
224
12
6
35
15
25
51
100
21
47
60
20
47
5
18
15
11 445
2011/2012
66
62
41
34
331
24
9
35
0
24
67
113
12
67
60
28
30
0
11
19
10 299
2012/2013
Ogółem
56
53
20
41
89
12
6
35
15
25
51
100
21
47
60
20
47
5
14
15
7 407
2011/2012
66
62
38
31
166
24
9
35
0
24
67
113
12
67
60
28
30
0
11
19
6 982
2012/2013
Studia stacjonarne
0
5
2
7
135
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
4 038
2011/2012
0
0
3
3
165
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 317
2012/2013
Studia niestacjonarne
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Filmoznawstwo
Filologia specjalność arabistyka
Filologia specjalność bałtologia - filologia litewska
Filologia specjalność bałtologia - filologia łotewska
Filologia specjalność etnolingwistyka
Filologia specjalność filologia angielska z filologią germańską
Filologia specjalność filologia angielska z filologią romańską
Filologia specjalność filologia bułgarska
Filologia specjalność filologia chorwacka i filologia serbska
Filologia specjalność filologia duńska
Filologia specjalność filologia germańska
Filologia specjalność filologia germańska z filologią angielską
Filologia specjalność filologia hiszpańska
Filologia specjalność filologia klasyczna
Filologia specjalność filologia klasyczna i filologia polska
Filologia specjalność filologia koreańska
Filologia specjalność filologia łotewska
Filologia specjalność filologia niderlandzka
Filologia specjalność filologia norweska
Filologia specjalność filologia nowogrecka
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
OGÓŁEM
41.
lp.
Kierunek/specjalność studiów
cd. Zał. 41. Absolwenci
12
1
5
0
17
3
9
69
4
158
12
21
19
3
2
68
0
6
24
0
11 445
2011/2012
10
11
14
1
22
6
12
62
2
136
3
16
11
3
3
80
2
1
11
22
10 299
2012/2013
Ogółem
12
1
5
0
17
3
9
60
4
96
12
21
19
3
2
61
0
6
24
0
7 407
2011/2012
10
11
14
1
22
6
12
43
2
106
3
16
11
3
3
80
2
1
11
22
6 982
2012/2013
Studia stacjonarne
0
0
0
0
0
0
0
9
0
62
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
4 038
2011/2012
0
0
0
0
0
0
0
19
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 317
2012/2013
Studia niestacjonarne
4.KSZTAŁCENIE
123
124
26
5
0
Filologia specjalność filologia romańska z filologią angielską
Filologia specjalność filologia rosyjska
Filologia specjalność filologia rosyjsko-ukraińska
Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską
Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią ukraińską
Filologia specjalność filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
Filologia specjalność filologia rumuńska
Filologia specjalność filologia serbska i filologia chorwacka
Filologia specjalność filologia słowiańska i filologia polska
Filologia specjalność filologia szwedzka
Filologia specjalność filologia wietnamsko-tajska
Filologia specjalność filologia włoska
Filologia specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia
indonezyjsko-malajska
Filologia specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia
wietnamsko-tajska
Filologia specjalność hebraistyka
Filologia specjalność indologia
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
10
11
14
22
31
8
6
4
8
14
0
77
6
56
Filologia specjalność filologia romańska
62.
7
11 445
Filologia specjalność filologia polska jako obca
OGÓŁEM
7
9
2
5
30
8
14
13
9
2
2
14
8
1
58
3
57
7
10 299
2012/2013
Ogółem
2011/2012
61.
lp.
Kierunek/specjalność studiów
cd. Zał. 41. Absolwenci
10
11
0
5
26
14
22
31
8
6
4
8
14
0
58
6
46
7
7 407
2011/2012
7
9
2
5
30
8
14
13
9
2
2
14
8
1
38
3
51
7
6 982
2012/2013
Studia stacjonarne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
0
10
0
4 038
2011/2012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
6
0
3 317
2012/2013
Studia niestacjonarne
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Filologia specjalność japonistyka
Filologia specjalność językoznawstwo i informacja naukowa
Filologia specjalność językoznawstwo i nauka o informacji
Filologia specjalność komunikacja i zarządzanie zasobami informacji
Filologia specjalność lingwistyka stosowana
Filologia specjalność lingwistyka stosowana - ekokomunikacja
Filologia specjalność sinologia
Filologia specjalność studia śródziemnomorskie
Filologia specjalność turkologia
Filologia specjalność ugrofinistyka - filologia fińska
Filologia specjalność ugrofinistyka - filologia węgierska
Filologia angielska
Filologia angielska specjalność celtycka
Filologia angielska specjalność język i komunikacja w mediach i polityce
Filologia polska
Filologia polska specjalność filmoznawstwo, telewizja i kultura medialna
Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie (makrokierunek)
Filozofia
Filozofia specjalność etyka
Filozofia specjalność komunikacja społeczna
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
OGÓŁEM
79.
lp.
Kierunek/specjalność studiów
cd. Zał. 41. Absolwenci
143
0
58
0
34
564
6
3
375
11
2
12
11
18
21
141
53
21
9
37
11 445
2011/2012
84
9
31
10
5
424
1
4
414
9
14
16
9
23
25
113
34
7
2
21
10 299
2012/2013
Ogółem
103
0
51
0
34
381
6
3
227
11
2
12
11
18
0
98
0
21
9
37
7 407
2011/2012
61
9
31
10
5
298
1
4
238
9
14
16
9
23
0
104
0
7
2
21
6 982
2012/2013
Studia stacjonarne
40
0
7
0
0
183
0
0
148
0
0
0
0
0
21
43
53
0
0
0
4 038
2011/2012
23
0
0
0
0
126
0
0
176
0
0
0
0
0
25
9
34
0
0
0
3 317
2012/2013
Studia niestacjonarne
4.KSZTAŁCENIE
125
126
276
59
Fizyka specjalność fizyka ogólna
Fizyka specjalność informatyka stosowana
Fizyka specjalność nanotechnologia
Geografia
Geografia specjalność geoinformacja
Geografia specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia
Geografia specjalność kształtowanie środowiska przyrodniczego
Geologia
Geologia specjalność gospodarka zasobami mineralnymi i wodnymi
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka przestrzenna specjalność rozwój i rewitalizacja miast oraz
obszarów wiejskich
Historia
Historia specjalność archiwistyka
Historia specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Historia specjalność kultura polityczna
Historia specjalność mediewistyka
Historia specjalność myśl i kultura polityczna
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
4
0
35
59
6
170
25
91
107
0
77
188
9
13
7
7
Fizyka
100.
44
11 445
Filozofia specjalność życie publiczne
OGÓŁEM
38
8
4
72
1
108
33
330
28
69
80
38
72
129
7
2
1
3
45
10 299
2012/2013
Ogółem
2011/2012
99.
lp.
Kierunek/specjalność studiów
cd. Zał. 41. Absolwenci
4
0
35
59
6
141
59
154
25
91
107
0
77
120
9
13
7
7
44
7 407
2011/2012
38
8
3
72
1
82
33
149
28
69
80
38
72
101
7
2
1
3
45
6 982
2012/2013
Studia stacjonarne
0
0
0
0
0
29
0
122
0
0
0
0
0
68
0
0
0
0
0
4 038
2011/2012
0
0
1
0
0
26
0
181
0
0
0
0
0
28
0
0
0
0
0
3 317
2012/2013
Studia niestacjonarne
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Historia specjalność nauczycielska
Historia specjalność socjoekonomika
Historia sztuki
Historia sztuki specjalność europejska turystyka kulturowa
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Kognitywistyka
Komunikacja europejska
Komunikacja europejska specjalność bałkanistyka
Komunikacja europejska specjalność medioznawstwo
Kultura klasyczna
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo specjalność dialog w kulturze europejskiej
Kulturoznawstwo specjalność komunikacja międzykulturowa
Kulturoznawstwo specjalność religioznawstwo
Malarstwo
Matematyka
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
Muzykologia
Ochrona dóbr kultury
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
OGÓŁEM
118.
lp.
Kierunek/specjalność studiów
cd. Zał. 41. Absolwenci
33
22
14
180
7
0
13
0
237
0
14
1
45
28
137
27
11
86
42
95
11 445
2011/2012
34
12
26
191
3
10
12
10
171
1
45
0
22
21
124
11
0
61
48
72
10 299
2012/2013
Ogółem
22
22
14
141
7
0
13
0
163
0
7
1
25
28
102
15
11
86
40
78
7 407
2011/2012
34
12
26
154
3
10
12
10
108
1
27
0
22
21
85
11
0
61
47
65
6 982
2012/2013
Studia stacjonarne
11
0
0
39
0
0
0
0
74
0
7
0
20
0
35
12
0
0
2
17
4 038
2011/2012
0
0
0
37
0
0
0
0
63
0
18
0
0
0
39
0
0
0
1
7
3 317
2012/2013
Studia niestacjonarne
4.KSZTAŁCENIE
127
128
59
24
0
0
43
Ochrona środowiska specjalność hydrobiologia i ochrona wód
Ochrona środowiska specjalność ochrona i kształtowanie środowisk
lądowych
Ochrona środowiska specjalność wykorzystanie i ochrona zasobów
hydrosfery
Ochrona środowiska specjalność zarządzanie środowiskiem
Pedagogika
Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne
Pedagogika specjalność edukacja biblioteczna
Pedagogika specjalność edukacja dorosłych i gerontologia
Pedagogika specjalność edukacja elementarna i język angielski
Pedagogika specjalność edukacja elementarna i język niemiecki
Pedagogika specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
Pedagogika specjalność edukacja europejska
Pedagogika specjalność edukacja medialna i technologie informacyjne
Pedagogika specjalność edukacja przedszkolna
Pedagogika specjalność edukacja społeczna w zakresie samorządności
lokalnej
Pedagogika specjalność edukacja wczesnoszkolna z arteterapią
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
151
16
54
142
24
22
36
6
181
330
2
5
Ochrona środowiska specjalność chemia środowiska
139.
33
11 445
Ochrona środowiska
OGÓŁEM
68
0
52
22
13
203
25
21
28
0
166
253
7
21
22
23
5
48
10 299
2012/2013
Ogółem
2011/2012
138.
lp.
Kierunek/specjalność studiów
cd. Zał. 41. Absolwenci
43
25
0
16
19
67
24
22
21
0
103
199
2
0
24
59
5
24
7 407
2011/2012
27
0
16
22
9
87
25
21
25
0
102
149
7
21
22
23
5
39
6 982
2012/2013
Studia stacjonarne
108
18
0
0
35
75
0
0
15
6
78
131
0
0
0
0
0
9
4 038
2011/2012
41
0
36
0
4
116
0
0
3
0
64
104
0
0
0
0
0
9
3 317
2012/2013
Studia niestacjonarne
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
60
154
138
Pedagogika specjalność komunikacja i poradnictwo społeczne
Pedagogika specjalność kształcenie zdalne
Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika specjalność promocja zdrowia i socjoterapia
Pedagogika specjalność resocjalizacja
Pedagogika specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
Pedagogika specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Pedagogika specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie
początkowe
Pedagogika specjalna specjalność edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną
Politologia
Praca socjalna
Prawo
Prawo (studia wspólne)
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
Psychologia
0
Pedagogika specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną
z językiem angielskim
158.
172.
62
Pedagogika specjalność edukacja wczesnoszkolna z językiem
angielskim
157.
145
46
511
59
768
61
266
41
221
0
0
12
11 445
Pedagogika specjalność edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną
OGÓŁEM
190
56
448
52
502
144
207
79
111
276
1
239
17
21
53
33
23
10 299
2012/2013
Ogółem
2011/2012
156.
lp.
Kierunek/specjalność studiów
cd. Zał. 41. Absolwenci
64
46
263
39
313
80
73
17
28
138
19
80
0
0
0
30
0
7 407
2011/2012
92
56
228
51
224
77
93
35
53
149
0
109
17
5
53
13
10
6 982
2012/2013
Studia stacjonarne
81
0
248
20
455
58
81
43
33
128
22
141
0
0
0
32
12
4 038
2011/2012
98
0
220
1
278
67
114
44
58
127
1
130
0
16
0
20
13
3 317
2012/2013
Studia niestacjonarne
4.KSZTAŁCENIE
129
130
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe specjalność wschodoznawstwo
Techniczne Zastosowania Internetu
Teologia
Teologia specjalność dialog społeczny
Teologia specjalność kapłańska
Teologia specjalność katechetyczno-pastoralna
Turystyka i rekreacja
Turystyka i rekreacja specjalność turystyka międzynarodowa
Wiedza o teatrze
Wschodoznawstwo
Zarządzanie
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
OGÓŁEM
173.
lp.
Kierunek/specjalność studiów
cd. Zał. 41. Absolwenci
202
77
27
64
401
53
86
17
3
5
34
401
281
11 445
2011/2012
140
95
20
73
242
45
48
13
4
1
11
295
175
10 299
2012/2013
Ogółem
92
77
27
44
179
21
86
17
0
5
34
219
173
7 407
2011/2012
73
95
20
45
144
16
48
13
0
1
11
172
114
6 982
2012/2013
Studia stacjonarne
110
0
0
20
222
32
0
0
3
0
0
182
108
4 038
2011/2012
67
0
0
28
98
29
0
0
4
0
0
123
61
3 317
2012/2013
Studia niestacjonarne
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Osoba do
kontaktów
roboczych
dr Iwona
Piotrowska
Natalia
Chromińska
Ryszard Cichocki
Dawid Pietrala
dr hab.
Mieczysław
Cichoń
Instytucja
do której
złożony
został
wniosek
Ośrodek
Rozwoju
Edukacji
Narodowe
Centrum
Badań
i Rozwoju
Narodowe
Centrum
Badań
i Rozwoju
Ośrodek
Rozwoju
Edukacji
Narodowe
Centrum
Badań
i Rozwoju
Okres
realizacji
projektu
01.06.2012
31.12.2015
01.10.2012
30.09.2014
01.05.2012
30.04.2015
01.06.2012
31.07.2015
01.09.2012
31.12.2015
Działanie
3.3.2
4.1.1
4.1 /
innowacje
3.3.4
4.1.2
Wydział
Matematyki
i Informatyki
Wydział Anglistyki
Wydział Studiów
Edukacyjnych
ogólnouczelniany
Wydział Nauk
Geograficznych
i Geologicznych
Jednostka UAM
5 927 488,00 zł
Strategiczny program wspierający wdrożenie modelu
zarządzania jakością i kadrami
w Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu w latach 2012-2014: STRATEG
4 832 133,50 zł
5 804 032,00 zł
Tablit - innowacyjny program
wychowania przedszkolnego
Zwiększenie liczby absolwentów kierunków matematyka
i informatyka prowadzonych na
wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
4 469 794,80 zł
4 998 068,25 zł
Efektywne przygotowywanie
studentów geografii do roli
nauczyciela XXI wieku - praktyki szansą rozwoju studenta
i nauczyciela.
PI System monitorowania
losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych
Wartość projektu
Tytuł projektu
Realizowany
negatywna ocena
merytoryczna
negatywna ocena
merytoryczna
negatywna ocena
merytoryczna
negatywna ocena
formalna
Status
Zał. 42. Projekty współfinansowane z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego złożone (tj. realizowane, niezakwalifikowane
do realizacji oraz w trakcie oceny) przez UAM w roku 2013
4.KSZTAŁCENIE
131
Osoba do
kontaktów
roboczych
prof. dr hab.
Ryszard Naskręcki
dr Iwona
Rykowska
dr Iwona
Piotrowska
prof. UAM dr hab.
Agnieszka CybalMichalska
prof. dr hab.
Bogdan
Jackowiak
prof. UAM dr
hab. Zygmunt
Młynarczyk
Instytucja
do której
złożony
został
wniosek
Narodowe
Centrum
Badań
i Rozwoju
Narodowe
Centrum
Badań
i Rozwoju
Ośrodek
Rozwoju
Edukacji
Ośrodek
Rozwoju
Edukacji
Ośrodek
Rozwoju
Edukacji
Wojewódzki
Urząd Pracy
w Poznaniu
Okres
realizacji
projektu
01.06.2012
30.10.2015
01.06.2012
31.12.2015
01.08.2012
31.12.2015
01.08.2012
30.09.2015
01.08.2012
31.12.2015
01.09.2012
28.02.2015
Działanie
4.1.2
132
4.1.2
3.3.2
3.3.2
3.3.2
9.1.2
Wydział Nauk
Geograficznych
i Geologicznych
Wydział Biologii
Wydział Studiów
Edukacyjnych
Wydział Nauk
Geograficznych
i Geologicznych
Wydział Chemii
Wydział Fizyki
Jednostka UAM
Przyroda wokół nas
3 418 010,15 zł
2 451 078,80 zł
Szkoła i Uniwersytet - stała
współpraca na rzecz doskonalenia studenckich praktyk
pedagogicznych
3 583 052,00 zł
Efektywne przygotowywanie
studentów geografii do roli
nauczyciela XXI wieku - praktyki szansą rozwoju studenta
oraz nauczyciela.
4 954 672,00 zł
5 709 936,00 zł
Warto poczuć Chemię- zwiększenie liczby absolwentów
kierunku chemia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Praktyka pedagogiczna w procesie kształcenia przyszłych
nauczycieli
2 421 735,75 zł
Wartość projektu
Fizyka się opłaci- studia na
kierunku fizyka UAM drogą do
sukcesu na rynku pracy
Tytuł projektu
negatywna ocena
merytoryczna
negatywna ocena
merytoryczna
negatywna ocena
merytoryczna
negatywna ocena
merytoryczna
Realizowany
Realizowany
Status
cd. Zał. 42. Projekty współfinansowane z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego złożone (tj. realizowane, niezakwalifikowane do realizacji oraz w trakcie oceny) przez UAM w roku 2013
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Osoba do
kontaktów
roboczych
dr Michał Flieger
prof. UAM dr hab.
Ewa Nowak
Dawid Pietrala
prof. UAM
dr hab. Zygmunt
Młynarczyk
Dawid Tobolski
Barbara Kosiak
Przybyła
Instytucja
do której
złożony
został
wniosek
Wojewódzki
Urząd Pracy
w Poznaniu
Wojewódzki
Urząd Pracy
w Poznaniu
Ośrodek
Rozwoju
Edukacji
Wojewódzki
Urząd Pracy
w Szczecinie
Narodowe
Centrum
Badań
i Rozwoju
Narodowe
Centrum
Badań
i Rozwoju
Okres
realizacji
projektu
01.01.2013
31.12.2013
15.03.2012
14.03.2014
01.09.2012
31.07.2015
01.01.2013
31.07.2013
01.01.2013
31.12.2015
01.06.2013
31.05.2015
Działanie
8.1.1
9.4.0
3.3.4
9.4
4.3/1
4.3/2
ogólnouczelniany
ogólnouczelniany
Wydział Nauk
Geograficznych
i Geologicznych
Wydział Anglistyki
Instytut Filozofii,
WNS
Wydział Prawa
i Administracji
Jednostka UAM
11 896 040,00 zł
2 874 054,07 zł
Zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu „Zaawansowane technologie dla
rozwoju wysoko wykwalifikowanych kadr dla gospodarki”
872 063,92 zł
Nowe możliwości zawodowe:
studia podyplomowe z turystyki i rekreacji oraz kursy
doszkalające
Techniki kształcenia w działaniach edukacyjnych Uczelni
- UAM na rzecz rozwoju
4 226 699,50 zł
1 033 928,76 zł
EXPEDIA. Eksperci Etyki Edukacyjnej: Studia podyplomowe dla kadry systemu oświaty
Wielkopolski uprawniające do
nauczania nowego przedmiotu Etyka
Tablit - innowacyjny program
wychowania przedszkolnego
1 059 197,80 zł
Wartość projektu
Kuźnia specjalistów
Tytuł projektu
Realizowany
Konkurs anulowano
przez IP
Pozytywna ocena
merytoryczna brak środków na
dofinansowanie
Realizowany
Pozytywna ocena
merytoryczna brak środków na
dofinansowanie
Realizowany
Status
cd. Zał. 42. Projekty współfinansowane z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego złożone (tj. realizowane, niezakwalifikowane do realizacji oraz w trakcie oceny) przez UAM w roku 2013
4.KSZTAŁCENIE
133
Osoba do
kontaktów
roboczych
Karolina Sydow
Joanna Lipka
dr Paweł
Antkowiak
prof. UAM dr
hab. Zygmunt
Młynarczyk
dr Agnieszka
Poźlewicz
dr Robert
Jagodziński
Instytucja
do której
złożony
został
wniosek
Wojewódzki
Urząd Pracy
w Poznaniu
Narodowe
Centrum
Badań
i Rozwoju
Narodowe
Centrum
Badań
i Rozwoju
Narodowe
Centrum
Badań
i Rozwoju
Narodowe
Centrum
Badań
i Rozwoju
Narodowe
Centrum
Badań
i Rozwoju
Okres
realizacji
projektu
01.04.2013
30.03.2015
01.01.2014
30.06.2015
01.02.2014
30.06.2015
01.03.2014
30.06.2015
01.04.2014
30.06.2015
01.03.2014
30.06.2015
Działanie
7.2.1
134
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
Wydział Nauk
Geograficznych
i Geologicznych
Wydział
Neofilologii
Wydział Nauk
Geograficznych
i Geologicznych
Wydział Nauk
Politycznych
i Dziennikarstwa
DPE
Centrum Badań
Migracyjnych
Jednostka UAM
Praktyczne elementy w kształceniu studentów geologii.
Staże w przedsiębiorstwach
szansą na prace w zwodzie
Neofilolog na rynku pracy.
Przygotowanie studentów
neofilologii do wymogów
gospodarki opartej na wiedzy
1 992 661,00 zł
881 484,00 zł
1 402 842,20 zł
2 138 561,62 zł
Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UAM - program
staży dla studentów kierunku
Dziennikarstwo i Komunikacja
Społeczna
PROFESJONALNY ABSOLWENT
- współpraca nauki i praktyki
we wzmocnieniu potencjału
dydaktycznego uczelni
8 081 254,48 zł
580 845,60 zł
Wartość projektu
UAM - ponadnarodowe i interdyscyplinarne rozwiązania
XXI wieku
Aktywni migranci na lokalnym
rynku pracy. Projekt współpracy polsko-niemieckiej.
Tytuł projektu
Pozytywna ocena
formalna
Pozytywna ocena
formalna
Pozytywna ocena
formalna
Pozytywna ocena
formalna
Projekt w trakcie
negocjacji
Realizowany
Status
cd. Zał. 42. Projekty współfinansowane z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego złożone (tj. realizowane, niezakwalifikowane do realizacji oraz w trakcie oceny) przez UAM w roku 2013
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Osoba do
kontaktów
roboczych
prof. dr hab.
Adam Lipowski
dr Mirosław
Wobalis
Joanna
Śmiecińska
Agata Zabor
prof. Mariusz
Pełechaty
Instytucja
do której
złożony
został
wniosek
Narodowe
Centrum
Badań
i Rozwoju
Narodowe
Centrum
Badań
i Rozwoju
Narodowe
Centrum
Badań
i Rozwoju
Narodowe
Centrum
Badań
i Rozwoju
Narodowe
Centrum
Badań
i Rozwoju
Okres
realizacji
projektu
01.03.2014
28.02.2015
01.01.2014
30.06.2015
01.01.2014
30.06.2015
07.04.2014
26.06.2015
01.01.2014
30.06.2015
Działanie
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
Wydział Biologii
CIE
Wydział Anglistyki
Wydział
Filologii Polskiej
i Klasycznej
Wydział Fizyki
Jednostka UAM
998 546,40 zł
1 808 342,80 zł
Staże i praktyki studenckie
pierwszym krokiem do sukcesu zawodowego
Studencki staż zawodowy
startem do kariery - wzrost
konkurencyjności absolwenta
Wydziału Biologii UAM na rynku pracy
2 286 723,02 zł
4 547 025,00 zł
Marka Polonista. Wzmocnienie
potencjału dydaktycznego
uczelni w zakresie lepszego
przygotowania studentów
Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej do pracy zawodowej
Angliści w biznesie
1 033 354,80 zł
Wartość projektu
Synergia kształcenia i doświadczenia zawodowego
kwantowym skokiem
do świetlanej kariery
Tytuł projektu
Pozytywna ocena
formalna
Pozytywna ocena
formalna
Pozytywna ocena
formalna
Pozytywna ocena
formalna
Pozytywna ocena
formalna
Status
cd. Zał. 42. Projekty współfinansowane z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego złożone (tj. realizowane, niezakwalifikowane do realizacji oraz w trakcie oceny) przez UAM w roku 2013
4.KSZTAŁCENIE
135
Osoba do
kontaktów
roboczych
dr Mirosław Wobalis
prof. dr hab. Ryszard
Naskręcki
Prof. dr hab. Marek
Nawrocki
mgr Małgorzata
Zielińska
Prof. dr hab. Izabela
Nowak
Prof. Marek
Nawrocki
Instytucja, do
której złożony
został wniosek
Narodowe
Centrum Badań
i Rozwoju
Narodowe
Centrum Badań
i Rozwoju
Narodowe
Centrum Badań
i Rozwoju
Narodowe
Centrum Badań
i Rozwoju
Narodowe
Centrum Badań
i Rozwoju
Narodowe
Centrum Badań
i Rozwoju
Okres
realizacji
projektu
01.09.2009
31.12.2015
01.07.2009
28.11.2014
01.06.2009
31.12.2014
01.01.2010
30.11.2014
01.06.2009
31.12.2014
01.06.2010
31.12.2015
Działanie
4.1.1
136
4.1.1
4.1.2
4.1.1
4.1.2
4.1.2
Wydział Matematyki
i Informatyki
Wydział Chemii
Wydział Neofilologii
Wydział Matematyki
i Informatyki
Wydział Fizyki
Wydział Filologii
Polskiej i Klasycznej
Jednostka UAM
15 479 246,00 zł
5 901 695,60 zł
Zwiększenie liczby absolwentów studiów II stopnia kierunków matematyka
i informatyka prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
13 846 200,00 zł
Zwiększenie liczby absolwentów kierunków matematyka i informatyka prowadzonych na Wydziale Matematyki
i Informatyki Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
„Poczuj chemię do chemii - zwiększenie
liczby absolwentów kierunku chemia na
Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu”
9 860 004,53 zł
Zintegrowany program wspierający rozwój Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie nauk fizycznych: „Proinnowacyjne kształcenie, kompetentna kadra, absolwenci przyszłości”
4 985 466,42 zł
14 569 773,20 zł
Dostosowanie modelu kształcenia studentów filologii polskiej do wyzwań
współczesnego rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kompetencji informatycznych oraz informacyjno-medialnych)
Dialog międzykulturowy podstawą społeczeństwa obywatelskiego
Wartość projektu
Tytuł projektu
Zał. 43. Projekty współfinansowane z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane przez UAM w roku 2013, lecz
pozyskane w latach poprzednich
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
mgr Magdalena
Tomaszewska
Prof. dr hab. Izabela
Nowak
mgr Magdalena
Kowalska
prof. dr hab. Bogdan
Jackowiak
Narodowe
Centrum Badań
i Rozwoju
Narodowe
Centrum Badań
i Rozwoju
Ośrodek Rozwoju
Edukacji
Ośrodek Rozwoju
Edukacji
Narodowe
Centrum Badań
i Rozwoju
01.07.2010
31.12.2015
01.06.2010
31.12.2015
01.10.2010
31.12.2014
01.09.2010
31.12.2014
01.06.2011
31.12.2015
4.1.1
4.1.2
3.3.2
3.3.2
4.1.2
dr Piotr Jagodziński
Prof. dr hab. Bogdan
Jackowiak
Ośrodek Rozwoju
Edukacji
01.08.2010
31.12.2014
3.3.2
Osoba do
kontaktów
roboczych
Instytucja, do
której złożony
został wniosek
Okres
realizacji
projektu
Działanie
4 830 556,00 zł
Dobra szkoła - lepsza praktyka - doskonały nauczyciel. Przygotowanie szkół
i opiekunów praktyk do efektywnej
współpracy ze studentami chemii
Nowa jakość praktyk pedagogicznych
na WPA UAM
Wydział Chemii
Wydział
PedagogicznoArtystyczny w Kaliszu
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Studia na Biotechnologii i Ochronie środowiska UAM drogą do sukcesu zawodowego
7 929 670,80 zł
„Chemia Warta Poznania - nowa JAKOŚĆ
studiowania - zwiększenie liczby absolwentów oraz atrakcyjności studiów na
kierunku CHEMIA na Uniwersytecie im.
A. Mickiewicza w Poznaniu”
4 695 554,55 zł
5 109 300,00 zł
24 999 999,24 zł
Dział Programów
Europejskich
Wydział Biologii
UAM: Unikatowy Absolwent=Możliwości.
Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w jęz.
angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry
Wartość projektu
4 950 000,73 zł
Tytuł projektu
Szkoła i Uniwersytet - wspólne działania
na rzecz podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych
Jednostka UAM
cd. Zał. 43. Projekty współfinansowane z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane przez UAM w roku 2013, lecz
pozyskane w latach poprzednich
4.KSZTAŁCENIE
137
138
dr hab. Mieczysław
Cichoń
prof. dr hab. Ryszard
Naskręcki
dr Iwona Rykowska
dr Michał Flieger
Narodowe
Centrum Badań
i Rozwoju
Narodowe
Centrum Badań
i Rozwoju
Narodowe
Centrum Badań
i Rozwoju
Wojewódzki
Urząd Pracy
w Poznaniu
Ośrodek Rozwoju
Edukacji
01.09.2012
31.12.2015
01.06.2012
30.10.2015
01.06.2012
31.12.2015
01.01.2013
31.12.2013
01.09.2012
31.07.2015
4.1.2
4.1.2
4.1.2
8.1.1
3.3.4
mgr Dawid Pietrala
dr Piotr Jagodziński
Ośrodek Rozwoju
Edukacji
01.08.2011
31.12.2014
3.3.2
Osoba do
kontaktów
roboczych
Instytucja, do
której złożony
został wniosek
Okres
realizacji
projektu
Działanie
Wydział Anglistyki
Wydział Prawa
i Administracji
Wydział Chemii
Wydział Fizyki
Wydział Matematyki
i Informatyki
Wydział Chemii
Jednostka UAM
Tablit - innowacyjny program wychowania przedszkolnego
4 226 699,50 zł
1 059 197,80 zł
5 709 936,00 zł
Warto poczuć Chemię- zwiększenie liczby absolwentów kierunku chemia na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Kuźnia specjalistów
2 421 735,75 zł
5 804 032,00 zł
Zwiększenie liczby absolwentów kierunków matematyka i informatyka prowadzonych na wydziale Matematyki
i Informatyki Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
Fizyka się opłaci- studia na kierunku fizyka UAM drogą do sukcesu na rynku
pracy
3 366 530,75 zł
Wartość projektu
Nowoczesne strategie wielostronnego
przygotowania studentów do zawodu
nauczyciela wspomagane internetowym systemem kształcenia. Przyroda
w praktyce szkolnej.
Tytuł projektu
cd. Zał. 43. Projekty współfinansowane z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane przez UAM w roku 2013, lecz
pozyskane w latach poprzednich
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
24 (3)
68 (5)
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Geograficznych
i Geologicznych
149 (28)
72 (3)
Wydział Fizyki
Wydział Historyczny
97 (25)
110
Wydział Chemii
Wydział Filologii Polskiej
i Klasycznej
150
Liczba
doktorantów
Wydział Biologii
Jednostka
Zał. 44. Studia doktoranckie – przyznane stypendia
36
16
49
24
49
60
54
Stypendia
doktoranckie
18
6
38
13
25
25
37
Stypendia
projakościowe
0
0
0
0
0
0
19
Stypendia
PAN
Centrum Badań
Migracyjnych
1
2
1
1
2
3
6
Stypendia
fundowane
0
0
0
0
0
22
7
Stypendia
wydziałowe
2
9
2
32
2
11
45
Stypendia
z UE
Aktywni migranci na lokalnym rynku
pracy. Projekt współpracy polsko-niemieckiej.
580 845,60 zł
2 874 054,07 zł
0
0
1
0
3
0
0
Stypendia
dla
cudzoziemców
152 550 469,79 zł
9 349 971,25 zł
01.04.2013
30.03.2015
7.2.1
ogólnouczelniany
Wartość projektu
Projekty realizowane w partnerstwie
Karolina Sydow
Wojewódzki
Urząd Pracy
w Poznaniu
01.06.2013
31.05.2015
4.3/2
Zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „Zaawansowane technologie dla rozwoju wysoko wykwalifikowanych kadr
dla gospodarki”
Tytuł projektu
143 200 498,54 zł
mgr Barbara Kosiak
Przybyła
Narodowe
Centrum Badań
i Rozwoju
Jednostka UAM
Projekty realizowane przez UAM
Osoba do
kontaktów
roboczych
Instytucja, do
której złożony
został wniosek
Okres
realizacji
projektu
Działanie
cd. Zał. 43. Projekty współfinansowane z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane przez UAM w roku 2013, lecz
pozyskane w latach poprzednich
4.KSZTAŁCENIE
139
140
98 (25)
48 (21)
78 (78)
35
8
Wydział Neofilologii
Wydział Anglistyki
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Studiów Edukacyjnych
Wydział Teologiczny
RAZEM
1.101 (281)
31 (78)
23 (7)
Instytut Socjologii
Wydział Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa
37
40 (8)
33
Liczba
doktorantów
Instytut Psychologii
Instytut Filozofii
Wydział Nauk Społecznych
Jednostka
542
19
7
31
35
29
68
12
16
19
18
Stypendia
doktoranckie
267
7
1
9
20
14
22
6
10
9
7
Stypendia
projakościowe
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stypendia
PAN
25
2
0
1
3
0
0
0
0
0
3
Stypendia
fundowane
34
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
Stypendia
wydziałowe
129
2
0
2
3
19
0
0
0
0
0
Stypendia
z UE
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stypendia
dla
cudzoziemców
cd. Zał. 43. Projekty współfinansowane z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane przez UAM w roku 2013, lecz
pozyskane w latach poprzednich
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
4.KSZTAŁCENIE
Zał. 45.1. Podział dotacji budżetowej przeznaczonej na pomoc materialną dla studentów UAM
w I semestrze roku akademickiego 2012/2013 (przydział miesięczny)
stypendia [zł]
Jednostka organizacyjna
socjalne
obsługa
Wydział Anglistyki
39 730
58
Wydział Biologii
88 320
136
Wydział Chemii
89 220
120
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
76 880
119
Wydział Fizyki
36 410
50
Wydział Historyczny
149 010
223
Wydział Matematyki i Informatyki
80 770
139
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
173 740
266
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
166 470
250
Wydział Nauk Społecznych
209 350
306
Wydział Neofilologii
154 690
201
Wydział Pedagogiczno - Artystyczny w Kaliszu
205 440
295
Wydział Prawa i Administracji
97 920
176
Wydział Studiów Edukacyjnych
290 630
443
Wydział Teologiczny
31 850
55
Collegium Polonicum w Słubicach
30 510
36
Kolegium Europejskie im. Jana Pawła II w Gnieźnie
45 800
70
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
3 880
5
1 970 620
2 948
SUMA
Rezerwa Rektora i Uczelnianej Komisji Ekonomicznej
5 542
WYSOKOŚĆ STYPENDIÓW:
stypendium socjalne: 120 zł (najniższe)
zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania: 110 zł
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych: 250 zł
zapomoga: do 1000 zł
141
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Zał. 45.2. Podział dotacji budżetowej przeznaczonej na pomoc materialną dla studentów UAM
w II semestrze roku akademickiego 2012/2013 (przydział miesięczny)
stypendia [zł]
Jednostka organizacyjna
socjalne
obsługa
Wydział Anglistyki
44 460
69
Wydział Biologii
86 140
126
Wydział Chemii
83 640
120
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
89 030
128
Wydział Fizyki
31 640
46
145 740
199
79 980
121
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
187 170
300
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
165 530
240
Wydział Nauk Społecznych
174 990
250
Wydział Neofilologii
151 470
204
Wydział Pedagogiczno - Artystyczny w Kaliszu
221 330
338
Wydział Prawa i Administracji
110 260
197
Wydział Studiów Edukacyjnych
287 410
450
Wydział Teologiczny
26 630
46
Collegium Polonicum w Słubicach
34 030
38
Kolegium Europejskie im. Jana Pawła II w Gnieźnie
44 550
72
2 930
4
1 966 930
2 948
Wydział Historyczny
Wydział Matematyki i Informatyki
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
SUMA
Rezerwa Rektora i Uczelnianej Komisji Ekonomicznej
WYSOKOŚĆ STYPENDIÓW:
stypendium socjalne: 140 zł (najniższe)
zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania: 120 zł
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych: 250 zł
zapomoga: do 1000 zł
142
9 232
4.KSZTAŁCENIE
Zał. 45.3. Podział dotacji budżetowej przeznaczonej na pomoc materialną dla studentów UAM
w I semestrze roku akademickiego 2013/2014 (przydział miesięczny)
stypendia [zł]
Jednostka organizacyjna
socjalne
Wydział Anglistyki
obsługa
64 920
95
Wydział Biologii
100 660
145
Wydział Chemii
99 400
148
105 870
148
34 470
50
Wydział Historyczny
167 960
243
Wydział Matematyki i Informatyki
114 230
192
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
223 160
359
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
203 090
291
Wydział Nauk Społecznych
200 790
298
Wydział Neofilologii
203 860
278
Wydział Pedagogiczno - Artystyczny w Kaliszu
219 820
313
Wydział Prawa i Administracji
144 820
255
Wydział Studiów Edukacyjnych
432 100
661
Wydział Teologiczny
37 020
59
Collegium Polonicum w Słubicach
43 020
49
Kolegium Europejskie im. Jana Pawła II w Gnieźnie, Instytut Kultury
Europejskiej
43 890
62
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
5 170
8
2 444 250
3 654
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Wydział Fizyki
SUMA
Rezerwa Rektora i Uczelnianej Komisji Ekonomicznej
4 756
WYSOKOŚĆ STYPENDIÓW:
stypendium socjalne: 140 zł (najniższe)
zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania: 120 zł
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych: 300 zł
zapomoga: do 1000 zł
143
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Zał. 46. Koła naukowe w 2013 roku
WYDZIAŁ ANGLISTYKI
1.
Koło Naukowe Anglistów
2.
Xolo Naukowe
3.
Studenckie Koło Literaturoznawcze Love Lit Club
4.
Studenckie Naukowe Koło Amerykanistyczne
5.
Koło Naukowe Zakładu Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich „Oranjes”
WYDZIAŁ BIOLOGII
6.
Koło Naukowe Przyrodników
WYDZIAŁ CHEMII
7.
Naukowe Koło Chemików
WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ
8.
Koło Hermeneutyczne
9.
Koło Naukowe Klasyków
10.
Koło Naukowe Polonistów
11.
Koło Miłośników Języka
12.
Koło Miłośników Literatury Dawnej
13.
Koło Żywych Metodyków „Metoteka”
14.
Genderowe Koło Literaturoznawcze
15.
Międzywydziałowe Koło Filmoznawców i Medioznawców
16.
Międzywydziałowe Studenckie Koło Retoryczne
17.
Naukowe Koło Przekładowe „Przekładnia”
18.
Studenckie Dialektologiczne Koło Naukowe
19.
Studenckie Koło Naukowe Europy Środkowej
20.
Studenckie Koło Naukowe Slawistów
21.
Studenckie Koło Naukowe Teatrologów
22.
Studenckie Koło Badań Audiowizualnych „Jamniczek”
23.
Studenckie Koło Estetyczno-Literackie
24.
Studenckie Koło Badań nad Nowoczesnością Mediatour
25.
Koło Edytorów „Trantiputl”
26.
Koło Naukowe Onomastów „Nazywacze”
27.
Koło Komunikacji Kreatywnej „Essence”
28.
Koło Miłośników Kultury i Literatury Żydowskiej „Dabru Emet”
29.
Naukowe Koło Studentów Europejskiej Edukacji Kulturowej EurEKa
30.
Słowiańskie Koło Artystyczne
31.
Naukowe Koło Kultury Medialnej „PRojektor”
144
4.KSZTAŁCENIE
cd. Zał. 46. Koła naukowe w 2013 roku
WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ
32.
Studenckie Koło Interactive Lab
33.
Naukowe Koło Audiodeskryberów
34.
Naukowe Koło Polonistów „Cykliści i Findesiecliści”
35.
Koło Literatury Nowej „Swoją drogą”
WYDZIAŁ FIZYKI
36.
Koło Naukowe Akustyków
37.
Koło Naukowe Astronomów
38.
Studenckie Koło Naukowe Fizyków
39.
Studenckie Koło Naukowe Fizyki Medycznej
40.
Koło Naukowe Optyki i Optometrii
41.
Studenckie Koło Akustyków
WYDZIAŁ HISTORYCZNY
42.
Koło Naukowe Studentów Archeologii
43.
Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki
44.
Koło Naukowe Studentów Instytutu Wschodniego
45.
Studenckie Koło Naukowe Etnologów im. Bronisława Piłsudskiego
46.
Studenckie Koło Naukowe Historyków im. prof. Gerarda Labudy
47.
Studenckie Koło Naukowe Muzykologów
WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
48.
Koło Naukowe Informatyków
49.
Koło Naukowe Matematyków
50.
Koło Naukowe Robotyki
51.
Koło Naukowe Algorytmiki „kAlgorytmy”
52.
Koło Naukowe Inżynierii Oprogramowania KINO
53.
Akademickie Koło Aplikacji Internetowych
54.
Koło Naukowe Obliczeń Równoległych
55.
Studenckie Interdyscyplinarne Koło Naukowe Dydaktyki Matematyki
56.
Koło Naukowe Systemu TEX/TeX
WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH
57.
Koło Naukowe „Akademicki Klub Lotniczy”
58.
Studenckie Koło Naukowe EGEA
59.
Studenckie Koło Naukowe Paleontologów
60.
Studenckie Koło Naukowe Ochrony Środowiska Przyrodniczego
61.
Studenckie Koło Naukowe Geologów
145
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
cd. Zał. 46. Koła naukowe w 2013 roku
cd. WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH
62.
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
63.
Studenckie Koło Naukowe Geografów
WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA
64.
Koło Naukowe Azji Wschodniej i Południowej
65.
Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych
66.
Koło Samorządu Terytorialnego
67.
Studenckie Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej „KoMar”
68.
Studenckie Koło Naukowe Politologów i Dziennikarzy
69.
Koło Naukowe Historii Najnowszej
70.
Koło Naukowe Polityki Ekonomicznej i Społecznej
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
71.
Koło Humanistyki Transdyscyplinarnej
72.
Koło Naukowe „Grupa Robocza Inżynierii Kognitywistycznej”
73.
Koło Naukowe Psychologów Zdrowie Psychiczne Małego Dziecka
74.
Koło Naukowe Psychologii Uzależnień
75.
Koło Naukowe Psychologii Rodzaju
76.
Koło Naukowe Psychologii Zdrowia i Psychologii Pozytywnej
77.
Koło Naukowe Seksuologii
78.
Koło Naukowe Studentów Socjologii
79.
Naukowe Koło Krytyki Społecznej
80.
Studenckie Koło Filozofów
81.
Studenckie Koło Naukowe Psychologów
82.
Studenckie Koło Naukowe Przyjaciół ONZ
83.
Studenckie Koło Ugruntowywania Teorii w Eksperymentach Kognitywnych
84.
Koło Naukowe Bliżej Neuropsychologii
85.
Koło Naukowe Psychoanalizy
86.
Koło Naukowe Humanistyki Stosowanej
87.
Koło Naukowe Psychologii Religii
88.
Koło Naukowe Kulturoznawców
89.
Koło Naukowe „Zrozumieć niepełnosprawność intelektualną”
WYDZIAŁ NEOFILOLOGII
90.
Koło Naukowe Germanistów
91.
Koło Naukowe Indologów
92.
Koło Naukowe Hispanistów
146
4.KSZTAŁCENIE
cd. Zał. 46. Koła naukowe w 2013 roku
WYDZIAŁ NEOFILOLOGII
93.
Koło Naukowe Lituanistów i Letonistów
94.
Koło Naukowe Orientalistów
95.
Koło Naukowe Romanistów Thélème
96.
Koło Naukowe Miłośników Norwegii
97.
Koło Naukowe Studentów Arabistyki
98.
Koło Naukowe Studentów Lingwistyki Stosowanej
99.
Koło Naukowe Studentów Sinologii
100.
Koło Naukowe Sympatyków Finlandii „Pohjola”
101.
Kulturoznawczo-Naukowe Koło Ukrainistów
102.
Międzywydziałowe Naukowe Koło Italianistów
103.
Skandynawskie Koło Naukowe
104.
Studenckie Koło Językoznawcze „Remat”
105.
Koło Naukowe Studentów Japonistyki JAPONICA CREATIVA
106.
Studenckie Koło Naukowe Rumunistów
107.
Turkologiczne Koło Naukowe
108.
Wschodniosłowiańskie Koło Naukowe
109.
Kult(ur)owe Koło Naukowe
110.
Koło Naukowe Portugalistów Lusomundo
111.
Sekcja Translatoryczna Koła Naukowego Germanistów
112.
Koło Naukowe Sinologii „众果”
113.
Studenckie Koło Naukowe Hungarystów
WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU
114.
Koło Naukowe Młodych Arteterapeutów
115.
Studenckie Koło Naukowe Ochrony Dóbr Kultury
116.
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pedagogiki
117.
Studenckie Koło Umiejętności Społecznych
118.
Naukowe Koło Fotograficzne
119.
Koło Naukowe Młodych Pedagogów
120.
Koło Naukowe Sztuk Pięknych Studentów Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
121.
Koło Naukowe Administratywistów „Ad rem”
122.
Koło Naukowe Historii Doktryn Politycznych i Prawnych „Disputo”
123.
Koło Naukowe Young Entrepreneurs Association
147
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
cd. Zał. 46. Koła naukowe w 2013 roku
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
124.
Koło Naukowe Katedry Prawa Finansowego „Pecunia”
125.
Koło Naukowe Kryminalistyki
126.
Koło Naukowe „Młoda Dyplomacja”
127.
Koło Naukowe Prawa Cywilnego Usus Iuris
128.
Koło Naukowe Praw Człowieka „Humanitas”
129.
Koło Naukowe Prawa Gospodarczego
130.
Koło Naukowe Prawa Medycznego Lege Artis
131.
Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii „Hi Tech Law”
132.
Koło Naukowe Prawa Rzymskiego Studentów UAM „Bona Fides”
133.
Studenckie Koło Nauk Penalnych „Iure et Facto”
134.
Studenckie Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono”
135.
Studenckie Koło Naukowe Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów „B2C”
136.
Studenckie Koło Prawa Sportowego
137.
Koło Naukowe Prawa Prywatnego
138.
Koło Naukowe Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej
139.
Koło Naukowe Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów
140.
Koło Naukowe Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Van Meegeren”
141.
Prawnicze Koło Naukowe Gender
142.
Koło Naukowe Europeistów „Futurum Europae”
143.
Koło Naukowe Obrońców Dyscyplinarnych
144.
Studenckie Koło Naukowe Katedry Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego „Spiritus Iuris”
145.
Koło Naukowe Języka Niemieckiego Prawniczego Jurasprache
146.
Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji „Inter Gentes”
147.
Koło Naukowe Prawa Żywnościowego i Ochrony Środowiska „PRO NATURA”
148.
Koło Naukowe Praw Człowieka „Homo Homini”
WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH
149.
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Młodych Pedagogów -Terapeutów AGO „Działam”
150.
Akademicka Grupa Inicjatyw
151.
Koło Naukowe Edukacji Ekologicznej
152.
Koło Naukowe „Filozofia Wychowania i Edukacja Obywatelska” (Wiedza i Rozwój)
153.
Koło Naukowe o profilu Teatralnym
154.
Koło Naukowe Pedagogiki Kultury Popularnej
155.
Koło Naukowe Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej „RAZEM”
156.
Koło Naukowe Pedagogów Społecznych
157.
Koło Naukowe „Ruch Twórczych Głów”
148
4.KSZTAŁCENIE
cd. Zał. 46. Koła naukowe w 2013 roku
WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH
158.
Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej i Resocjalizacji „Dwa Światy”
159.
Studenckie Koło Andragogiczne
160.
Studenckie Koło Naukowe Edukacji Artystycznej „Pro Arte”
161.
Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne Pedagogiki Medialnej „ARTEMEDIA”
162.
Studenckie Koło Naukowe Doradztwa Zawodowego i Personalnego
163.
Studenckie Koło Naukowe o Profilu Artystycznym i Arteterapeutycznym
164.
Studenckie Koło Naukowe Pracy Socjalnej „Liczy się człowiek”
165.
Studenckie Koło Literacko-Teatralne „Dygresja”
166.
Studenckie Koło Naukowe „KRAM”
167.
Studenckie Koło Naukowe Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
168.
Koło Edukacji Alternatywnej
WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
169.
Akademickie Koło Misjologiczne
170.
Teologiczne Koło Naukowe
171.
Studenckie Koło Naukowe Wydziału Teologicznego „Fides et Ratio”
COLLEGIUM POLONICUM W SŁUBICACH
172.
Koło Naukowe Polonistów
173.
Koło Naukowe Ochrony Środowiska
174.
Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawa
175.
Studenckie Naukowe Koło Politologów
176.
Studenckie Koło Naukowe Rewitalizacji
177.
Koło Naukowe Prawa Prywatnego w Collegium Polonicum w Słubicach
COLLEGIUM EUROPAEUM GNESNENSE IM. JANA PAWŁA II W GNIEŹNIE
178.
Międzywydziałowe Koło Badań Interdyscyplinarnych nad Komunikacją Międzyludzką Dialog
179.
Gnieźnieńskie Koło Naukowe Iberystów „Mesa Redonda”
180.
Koło Naukowe Europejczyków „Pelegrinus”
181.
Studenckie Koło Kulturoznawcze „Kameleon”
182.
Koło Naukowe Miłośników Starożytności Forum Romanum
INSTYTUT KULTURY EUROPEJSKIEJ W GNIEŹNIE
183.
Koło Naukowe Wschodoznawców „Samowar”
MIĘDZYWYDZIAŁOWE KOŁO NAUKOWE (WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, WYDZIAŁ NEOFILOLOGII,
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI, WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH)
184.
Studenckie Koło Naukowe Kultury Współczesnej „Aurora”
185.
Rada Kół Naukowych
149
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
150
5.
RELACJE Z OTOCZENIEM
151
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
5. RELACJE Z OTOCZENIEM
5.1. WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI SEKTORA NAUKOWO-BADAWCZEGO ORAZ WŁADZAMI
SAMORZĄDOWYMI MIASTA I REGIONU
5.1.1. UCZELNIE WYŻSZE MIASTA POZNANIA
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jako największa uczelnia miasta, nieustannie czyni wysiłki w kierunku pełniejszej integracji środowiska akademickiego Poznania. Odbywa się to w głównej mierze
poprzez współpracę badawczą, dydaktyczną i organizacyjną prowadzoną w ramach Kolegium Rektorów Miasta Poznania.
W 2013 roku odbyło się 7 posiedzeń Kolegium, któremu przewodniczy rektor UAM. Na spotkaniach omawiano zagadnienia istotne z punktu widzenia środowiska akademickiego miasta, w tym m.in.:
•• zamierzenia inwestycyjne poznańskich uczelni w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej
2014-2020,
•• udział przedstawicieli uczelni publicznych Poznania w grupach konsultacyjnych Wielkopolska 2014+
(konsultowanie prac nad projektem regionalnego programu operacyjnego dla województwa wielkopolskiego na lata 2014-2020),
•• wspólne działania promocyjne na rzecz popularyzacji nauki i studiowania w Poznaniu: Noc Naukowców,
Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, Poznański Salon Maturzystów PERSPEKTYWY, Targi Edukacyjne na MTP
oraz nowe idee: portal POZi.TV, portal Nauka Wielkopolska,
•• wspólne imprezy samorządów studenckich (m.in. Juwenalia, wydarzenia sportowe),
•• współpracę w ramach Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych,
•• projekt wspólnej bazy wykładów fakultatywnych, zaliczanych w ramach studiów doktoranckich,
•• kwestie organizacyjne np. grupę wspólnych zakupów energii elektrycznej.
Wiele miejsca w posiedzeniach tego gremium zajęła Poznańska Inauguracja Akademicka 2013 (PIA). Inicjatorem PIA był przewodniczący Kolegium Rektorów Miasta Poznania prof. dr hab. Bronisław Marciniak oraz
prezydent miasta Poznania Ryszard Grobelny. Przez cały rok Zespół Organizacyjny, złożony z przedstawicieli
wszystkich publicznych uczelni, spotykał się, by przygotować to wydarzenie, które miało miejsce 1 października 2013 roku w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich. Po raz pierwszy w historii naszego miasta
i całego kraju, w obecności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
władze, nauczyciele akademiccy i studenci wszystkich poznańskich publicznych wyższych uczelni zainaugurowali wspólnie nowy rok akademicki 2013/2014.
W ten symboliczny sposób Kolegium Rektorów Miasta Poznania uczyniło ważny krok na drodze urzeczywistnienia słów deklaracji złożonej w 2011 roku w historycznej siedzibie pierwszego poznańskiego uniwersytetu, w obecności Prezydenta RP i rektorów polskich uniwersytetów. Przywołano wówczas rok 1611, który dał
początek tradycji uniwersyteckiej Poznania, a reprezentanci środowiska publicznych szkół wyższych miasta Poznania zadeklarowali „niezłomną wolę kontynuowania wielkiego dzieła naszych poprzedników oraz podjęcie działań zmierzających do dalszej integracji poznańskiego środowiska naukowego, w owocnym współdziałaniu i przy
poparciu władz państwowych i samorządowych naszego miasta i regionu, na chwałę i ku pożytkowi społeczności
lokalnej i całego narodu, dla wspólnego dobra Polski i zjednoczonej wokół najszczytniejszych humanistycznych ideałów Europy”.
W rozdziale 4. opisano wspólne, międzyuczelniane kierunki studiów oraz rozwijane od kilku lat środowiskowe studia doktoranckie.
5.1.2. WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI SAMORZĄDOWYMI
Poznań jako miasto, w którym rozwój funkcji akademickiej i naukowej oraz transfer wiedzy do praktyki społecznej i gospodarczej stanowią jeden z głównych czynników rozwoju, ma szansę i ambicję zdobycia
pozycji konkurencyjnej w skali międzynarodowej. Poznań należy do najważniejszych ośrodków szkolnictwa
wyższego w kraju – zajmuje czwarte miejsce pod względem liczby studentów ogółem, a pierwsze pod względem liczby studentów przypadających na 1000 mieszkańców. Stąd jednym z programów strategicznych, które
realizuje miasto, jest „Akademicki i naukowy Poznań”, wyznaczający pola partnerskiej współpracy między samorządem a środowiskiem akademickim. Jego głównym celem jest wzmocnienie pozycji Poznania jako ośrodka
152
5.RELACJE Z OTOCZENIEM
akademickiego w kraju i za granicą, a celami szczegółowymi: poprawa oferty miasta i uczelni dla młodzieży
studenckiej i pracowników naukowych oraz zwiększenie potencjału rozwojowego uczelni.
W ramach tego programu Miasto w 2013 roku dofinansowywało przyjazdy siedmiu wybitnych naukowców z zagranicy, zaproszonych na wykłady przez wydziały UAM. Byli to:
1. Prof. Thomas Cech, University of Colorado, USA,
2. Prof. Jonathan Paul Vickery, University of Warwick, Wielka Brytania,
3. Prof. Zoltan Kovecses, Department of American Studies, Uniwersytet im. Loranda Eotvos Budapeszt, Węgry,
4. Prof. Gillian Rose, The Open University, Milton Keynes, Wielka Brytania,
5. Prof. Thomas Hohn i prof. Barbara Hohn, Freidrich Miescher Institute for Biomedical Reserch, Bazylea,
Szwajcaria oraz
6. Prof. Glenn Patterson, Quenn’s University Belfast, Irlandia.
Program przewidywał również wsparcie miasta w następujących obszarach:
•• stypendia dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, podejmujących studia w Poznaniu,
•• stypendia dla młodych twórców i badaczy,
•• stypendia na staże u inwestorów,
•• nagrody za prace magisterskie i doktorskie,
•• staże studenckie,
•• staże absolwenckie,
•• praktyki studenckie.
Poza tym rozpoczął funkcjonowanie projekt „Ambasador Akademickiego Poznania”, mający na celu integrację najlepszych poznańskich studentów i pozyskanie ich dla budowania marki „Akademickiego Poznania”. Skierowany jest przede wszystkim do Stypendystów Miasta Poznania z dotychczasowych czterech edycji programu
stypendialnego, którzy otrzymali stypendia dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych,
podejmujących studia w Poznaniu. To elitarne grono wybitnych, kreatywnych i ambitnych młodych ludzi stanowi
wizytówkę poznańskich studentów. Projekt działa na zasadzie relacji obustronnych. Miasto Poznań przy współpracy partnerów projektu (firm zewnętrznych i instytucji) oferuje Ambasadorom pomoc w znalezieniu praktyk
studenckich, organizację szkoleń i spotkań integracyjnych oraz pakiet atrakcyjnych zniżek na towary i usługi. Ambasadorzy angażują się w działania promujące Poznań jako silny ośrodek akademicki i miasto przyjazne studentom, m.in. biorąc udział w prezentacjach Poznania w liceach poza Poznaniem oraz nagłaśniając działania Miasta
kierowane do studentów na swojej uczelni i w swoich rodzinnych miejscowościach.
Jeśli chodzi o przedsiębiorczość akademicką, miasto Poznań koordynowało w 2013 roku następujące
projekty:
•• Wielkopolska Platforma Innowacyjna – projekt w pełni finansowany z budżetu Miasta Poznania, realizowany przy współpracy z poznańskimi uczelniami wyższymi oraz instytucjami naukowo-badawczymi.
Głównym celem jest stworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesem. Wymiana informacji służyć ma komercjalizacji osiągnięć naukowych powstałych na uczelniach;
•• Pierwszy krok we własny biznes – program szkoleniowo-doradczy dla przedsiębiorczych studentów,
doktorantów, absolwentów i pracowników naukowych. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem InQbatora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM oraz Miasta Poznań. Projekt uzyskał
dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach przedsięwzięcia Ministra „Kreator
innowacyjności. Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”;
•• „Naukowiec w biznesie – staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach” – projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Miasto ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu poznańscy pracownicy naukowi odbyli praktyczne staże w wybranych przedsiębiorstwach. Była to
doskonała okazja do przeprowadzenia badań i obserwacji w warunkach gospodarczych, dzięki czemu
praca naukowa zyskała praktyczny wymiar;
•• Poznańskie Dni Przedsiębiorczości (24-25.04.2014 r.) są wspólną inicjatywą Miasta Poznania, powiatu
poznańskiego oraz środowisk gospodarczych i naukowych reprezentowanych przez Międzynarodowe
Targi Poznańskie, Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową, Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Kolegium Rektorów Miasta Poznania. Celem PDP jest kreowanie pozytywnego klimatu dla przedsiębiorczości oraz współpracy gospodarczej w wymiarze lokalnym, regionalnym
i międzynarodowym. Służyć one mają umacnianiu wizerunku aglomeracji poznańskiej jako przyjaznego miejsca dla różnorodnych form aktywności ekonomicznej.
153
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
5.2. UAM A INNOWACYJNY ROZWÓJ MIASTA I REGIONU
Wielu naukowców UAM prowadzi badania naukowe służące lokalnej społeczności. Są to m.in. badania
w zakresie gospodarki przestrzennej, pedagogiki, kulturoznawstwa, socjologii etc. Badacze z naszej Uczelni
są ekspertami w wielu działaniach na rzecz regionu, współuczestniczą w przygotowywaniu wielu ważnych
dokumentów strategicznych, takich jak: „Strategia rozwoju Miasta Poznania do roku 2030”, „Strategia rozwoju
województwa wielkopolskiego do roku 2020”, „Regionalna Strategia Innowacyjności”, „Strategia rozwoju aglomeracji poznańskiej”, program „Kulturalny Poznań”, Polityka Oświatowa Miasta Poznania” etc.
Pozyskiwano środki na wspólne z regionem granty, jak np. projekt UAM oraz Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego „Zaawansowane technologie dla rozwoju wysoko wykwalifikowanych kadr dla
gospodarki”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z zadań tego projektu jest uruchomienie i realizacja kształcenia na studiach podyplomowych dla pracowników administracji publicznej pt. „Przemysły kultury w polityce
rozwoju miast i regionów” czy studiów podyplomowych „Prawno-ekonomiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem”.
W Uniwersytecie funkcjonowały badawcze centra uniwersyteckie, które swoje działania kierują na
potrzeby miasta i regionu. Były to m.in. Centrum Badań Metropolitalnych, Centrum Badań Jakości Życia,
Centrum „Regionalne Obserwatorium Kultury”, Centrum Badania Jakości Życia, Centrum Badań Migracyjnych,
których szczegółowe sprawozdania znajdują się w rozdziale 7. Jest więc Uniwersytet miejscem badań, analiz,
ekspertyz i obserwacji, służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu Poznania oraz Wielkopolski.
Kampus Morasko jest idealnym miejscem na rozwijanie inicjatyw ponaduczelnianych, rozwijają się tam
zatem środowiskowe centra dydaktyczne i badawcze.
Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne (CNBM) jest jednostką organizacyjną UAM, powołaną
wspólnie przez cztery poznańskie uczelnie: UAM, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Politechnikę Poznańską oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Centrum prowadzi działalność
naukowo-dydaktyczną w obszarze nanonauki i nanotechnologii.
Dydaktyka prowadzona jest w oparciu o kadrę naukową zatrudnioną w CNBM i finansowaną przez Uniwersytet, a także zatrudnioną w ramach projektów realizowanych w Centrum i finansowaną przez granty krajowe
i międzynarodowe. Problematyka badawcza Centrum obejmuje wytwarzanie nanomateriałów oraz zastosowanie tych materiałów do nanoelektroniki, fotowoltaiki, terapii celowanej i diagnostyki, inżynierii tkankowej,
inżynierii komórkowej, biotechnologii i neuronauki, w tym nauki o widzeniu.
Budynek dla Centrum wybudowano ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
Działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego, budżet projektu wynosił: 113,8 mln zł.
W 2013 roku ruszyła realizacja kolejnego etapu inwestycji tj.: zaprojektowanie i wybudowanie multimedialnej sali dydaktycznej dla 50 osób oraz projekt i budowa magazynków gazów laboratoryjnych i procesowych stosowanych w procesach wytwarzania układów cienkowarstwowych – nanostruktur oraz zagospodarowanie sąsiadującego terenu. W ramach projektu sukcesywnie zamawiana jest także aparatura badawcza,
wykonywane prace instalacyjne, prowadzone są szkolenia dla pracowników z obsługi aparatury pomiarowej.
Szczegółowe sprawozdanie z działalności Centrum znajduje się w rozdziale 7.
W 2013 roku na UAM koordynowało również projekt „Budowa i Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu” (WCZT) realizowany przez Konsorcjum WCZT w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 2.1.) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Konsorcjum tworzy 11 partnerów: 5 uczelni wyższych miasta Poznania (obok
UAM – Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny),
4 instytuty PAN (Chemii Bioorganicznej, Genetyki Roślin, Genetyki Człowieka, Fizyki Molekularnej), Instytut
Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich i Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM. Głównym
celem projektu jest utworzenie w Poznaniu multidyscyplinarnego ośrodka naukowego w zakresie nowoczesnych technologii materiałów, biomateriałów i nanomateriałów opartych na najnowszych osiągnięciach chemii
i technologii chemicznej, fizyki, biologii, medycyny, biotechnologii oraz nauk rolniczych.
Z dniem 30 czerwca 2013 roku zakończyły się roboty budowlane prowadzone przez wykonawcę firmę Budimex S.A. na II etapie dotyczącym budynków A, A1, A2 Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu i rozpoczęły się procedury zakupu aparatury naukowo-badawczej, mebli i innych składników
wyposażenia, które planowo mają się zakończyć w połowie 2014 roku. Koszt inwestycji wynosi 63 mln euro.
154
5.RELACJE Z OTOCZENIEM
Przez cały okres sprawozdawczy trwały prace nad Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 (WRPO 2014+), prowadzone przez Grupę Konsultacyjną Wielkopolska 2014+ pod przewodnictwem Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W pracach uczestniczył z ramienia UAM prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą. Główne cele
WRPO na lata 2014-2020 to poprawa konkurencyjności i spójność województwa, a łączna kwota wydatkowania na te lata dla Wielkopolski wynosi prawie 2,2 miliarda euro.
Budowa ośrodka protonoterapii dla leczenia chorób nowotworowych jest jednym z głównych projektów, które zarząd województwa chciałby zrealizować dzięki funduszom z WRPO. Inicjatywę opracowania koncepcji utworzenia w Poznaniu (na kampusie Morasko) ośrodka terapii protonowej w oparciu o bazę naukową
i kadrową Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego i Wielkopolskiego
Centrum Onkologii zapoczątkował UAM w grudniu 2009 roku. W założeniach przewidziano, że ośrodek ten
będzie służył społeczeństwu województwa wielkopolskiego w zakresie najnowocześniejszej terapii antynowotworowej i pełnił jednocześnie rolę ośrodka naukowego, prowadzącego badania w dziedzinie rozwoju nowoczesnej terapii hadronowej, fizyki, radiochemii, radiobiologii itd.
Dużą rolę w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań dla rozwoju gospodarki regionu odgrywa Poznański
Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) Fundacji UAM, w ramach którego funkcjonuje kilkanaście centrów
badawczych, świadczących swoje usługi w dziedzinie chemii, fizyki, archeologii, geografii, ochrony środowiska
oraz nauk ekonomicznych, społecznych i humanistycznych. PPNT to pierwszy tego typu park w Polsce. Powstał
w maju 1995 roku w ramach Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z inicjatywy prof. dr.
hab. Bogdana Marcińca, byłego Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
PPNT tworzy idealne warunki dla osób poszukujących innowacyjnych rozwiązań. Współpraca z naukowcami sprawia, że jest to doskonały partner w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych i technologicznych w gospodarce. Poznański Park Naukowo-Technologiczny to również miejsce świadczące szeroki zakres
usług dla małego i dużego biznesu. Funkcjonowanie takich działów Parku jak InQbator Technologiczny czy
Centrum Wspierania Innowacji, pozwala na kompleksową pomoc, dotyczącą zarówno wsparcia merytorycznego, zapewnienia miejsca dla działalności początkującym przedsiębiorstwom, jak i pozyskiwania środków
unijnych, nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi czy wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych lub innowacyjnych.
5.3. UAM A POTRZEBY GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY
Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2004 roku, mającą wprowadzać świat nauki do świata biznesu poprzez
wspieranie pracowników w pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych, promowanie komercjalizacji
technologii i wyników badań oraz wzmacnianie postaw przedsiębiorczych społeczności akademickiej poprzez
organizację działań merytorycznych i informacyjnych skierowanych do społeczności akademickiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dokładne sprawozdanie z działalności tej jednostki (wraz z załącznikami) znajduje się w rozdziale 7.
W roku sprawozdawczym zrealizowano 70 prac umownych zleconych przez instytucje zewnętrzne na
łączną kwotę prawie 1 188 441,44 (zał. 47). W tym zakresie dominuje Wydział Chemii. Zawarto również 2 umowy finansowane przez Fundusz Ochrony Środowiska na kwotę w sumie ponad 2,1 mln zł. Obsługę tych umów
zapewnia Dział Nauki i Programów Krajowych UAM.
W 2013 roku specjalnie powołany zespół kontynuował prace nad projektem regulaminu zarządzania
prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej w Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, uwzględniając kolejne zmiany w prawodawstwie .
W 2013 r. świadczenie pomocy w zabezpieczaniu ochrony prawnej (uzyskanie praw wyłącznych) wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych itp. kontynuował rzecznik patentowy UAM. W 2013 roku przygotowano i zgłoszono w kraju 8 zgłoszeń patentowych, z czego 5 pochodziło
z Wydziału Chemii, a 3 z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych.
Zakończyło się postępowanie w sprawie 21 zgłoszeń patentowych z lat poprzednich, z czego 18 zakończyło się udzieleniem ochrony i wydaniem dokumentów patentowych, a 3 zgłoszenia zostały oddalone, gdyż nie
spełniały ustawowych warunków do udzielenia ochrony.
155
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Dokonano 5 zgłoszeń o patenty zagraniczne, w tym:
•• 1 zgłoszenie o patent europejski,
•• 1 zgłoszenie o patent amerykański,
•• 1 zgłoszenie o patent koreański,
•• 1 zgłoszenie o patent chiński,
•• 1 zgłoszenie o patent japoński.
Kontynuowano 65 postępowań patentowych z lat poprzednich (2006-2012) o uzyskanie patentów polskich oraz 7 postępowań o uzyskanie patentów europejskich (z lat 2009-2012). Zakończono 4 postępowania
o uzyskanie patentów europejskich, 1 postępowanie o uzyskanie patentu chińskiego i 1 postępowanie o uzyskanie patentów w USA. Wszystkie zakończyły się udzieleniem patentów.
Ponadto prowadzono 4 procesy walidacji patentów europejskich i kontynuowano 2 postępowania w sprawie międzynarodowych zgłoszeń PCT z lat poprzednich, które zakończyły się wejściem w fazę krajową.
W 2013 roku prowadzono prace przygotowawcze do rozpoczęcia fazy krajowej dla 1 zgłoszenia międzynarodowego z 2011 r. Prace będą kontynuowane w kolejnych latach. Znaczna część kosztów związanych
z zagranicznymi postępowaniami patentowymi była finansowana ze środków zewnętrznych, w tym czterech
projektów w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I – Badania i rozwój nowoczesnych technologii” w działaniu „1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez
jednostki naukowe”. Realizację programu „Patent Plus” zakończono i sporządzono raport końcowy.
Prowadzono również prace nad utrzymaniem ochrony patentów udzielonych w latach poprzednich.
W roku 2013 kontynuowano też postępowanie w sprawie 12 wspólnotowych wzorów przemysłowych oraz
postępowanie w sprawie uzyskania ochrony dla 6 znaków towarowych, z czego definitywnie zakończono postępowania dla 3 znaków, z czego 2 – wydaniem świadectwa ochronnego, a 1 – negatywnie. Ponadto zgłoszono 2 nowe znaki towarowe.
Na uwagę zasługuje udział Rektora w pracach Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, zespołu opiniotwórczo-doradczego, powołanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu PO KL „Budowa
Wielkopolskiego Systemu Innowacji”. Obszar aktywności Rady obejmuje problematykę związaną z innowacyjnym rozwojem Wielkopolski, uwzględniając zarówno założenia strategiczne, potencjał naukowo-badawczy,
jak i aktualne wydarzenia mogące mieć wpływ na konkurencyjny rozwój Województwa Wielkopolskiego.
Pielęgnowano współpracę z lokalnymi przedsiębiorstwami np. firmą Volkswagen Poznań (konkurs dla studentów UAM „Be the Best”).
W uczelni lub we współpracy z UAM kontynuowały prace instytucje wsparcia przedsiębiorczości: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (zlokalizowany na
Wydziale Fizyki), Preinkubator Akademicki UAM (zał. 48), Inkubator Technologiczny Fundacji UAM – Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Inkubator Technologiczny działający w ramach Fundacji Kaliski Inkubator
Przedsiębiorczości, czy Centrum Wspierania Innowacji Fundacji UAM.
5.4. UAM – UNIWERSYTETEM KAŻDEGO WIEKU
Dzisiejszy Uniwersytet staje na straży interesów społecznych i bierze odpowiedzialność za kształtowanie,
rozwój i przyszłość społeczeństwa. Odpowiedzialność społeczna – czynna i dobrowolna aktywność na rzecz
pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu społecznym – przejawia się w UAM poprzez zaangażowanie
w edukację osób w każdym wieku. Oprócz standardowej misji kształcenia studentów I, II i III stopnia oraz dokształcania osób na studiach podyplomowych i kursach dokształcających, UAM włącza się w działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czyli w edukację osób starszych, a także w edukację dzieci i młodzieży.
Obecnie wzrasta liczba ludzi w wieku po zakończeniu czynnej pracy zawodowej, którzy odczuwają potrzebę działań na rzecz zdrowej, pogodnej i pożytecznej społecznie jesieni życia. Taką możliwość stwarza im
Uniwersytet Trzeciego Wieku, który oferuje ciągłe poszerzanie wiedzy równolegle z uprawianiem ćwiczeń fizycznych, pobudza do aktywizacji społecznej, ułatwia nawiązywanie przyjaźni i szerzy ideę braterstwa między
ludźmi. UTW rozwinął działalność w 1994 roku, kiedy to zawarto porozumienie na forum Kolegium Rektorów
Miasta Poznania. Odtąd uczelnie publiczne, a szczególnie UAM, angażują się w jego aktywność, głównie poprzez udostępnianie sal wykładowych, seminaryjnych czy gimnastycznych. Edukacja to przede wszystkim sy-
156
5.RELACJE Z OTOCZENIEM
stematyczne cotygodniowe wykłady prowadzone przez wykładowców z poznańskich wyższych uczelni według
programu ustalanego przez Radę Programowo-Konsultacyjną UTW.
Trzeci rok z rzędu z powodzeniem działa „Kolorowy Uniwersytet”, projekt edukacyjny adresowany do
dzieci w wieku 8-12 lat z Poznania i Wielkopolski. Celem projektu jest stworzenie możliwości zaprezentowania
grupie młodych studentów aktywnego włączenia się w świat nauki. Słuchacze Kolorowego Uniwersytetu przychodzą na skierowane specjalnie do nich i dopasowane do ich możliwości poznawczych wykłady, jak również
sami mają możliwość stać się wykładowcami i opowiedzieć koleżankom i kolegom o swoich pasjach i zainteresowaniach. Każdy wykład realizowany jest na innym wydziale. Obecnie na Kolorowym Uniwersytecie uczy
się 425 „studentów” w dwóch grupach, z których każdy posiada indeks i kolorową koszulkę z logo UAM. Nazwa
dziecięcego uniwersytetu nawiązuje do kolorowego świata dziecka, który jest pełen radości i ciekawości przyswajania nowych informacji.
W 2013 roku miało miejsce, drugie w historii UAM, uroczyste absolutorium studentów „Kolorowego Uniwersytetu” w Auli Uniwersyteckiej z udziałem Rady Naukowej Kolorowego Uniwersytetu na czele z prorektorem ds. studenckich prof. dr. hab. Zbigniewem Pilarczykiem.
Do innych inicjatyw, włączających najmłodszych do poznawania Uniwersytetu, zaliczyć można, organizowany od 2011 r., Dzień Dziecka w Rektoracie, coroczny Rajd „Studenci Dzieciom” przygotowywany przez Centrum Wolontariatu Wydziału Studiów Edukacyjnych „Volontario” czy zajęcia sportowe i rekreacyjne oferowane
przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
Od wielu już lat wydziały UAM podejmują współpracę ze szkołami: liceami i gimnazjami z terenu Poznania i Wielkopolski. Inicjatywa ta spotyka się z entuzjazmem wielu wydziałów UAM i stanowi atrakcyjny sposób
dotarcia misji UAM do szkół. Projekt ten jest też dobrym sposobem na promocję Uniwersytetu jako poważnego
ośrodka naukowego i szansy dla młodych ludzi, którzy tutaj mogą rozwijać swoje zainteresowania. Dzisiaj dla
wielu z nich program realizowany w szkole to zbyt mało, stąd rozwijanie się w ramach programu „klas akademickich” to szansa na rozwój. Obecnie realizowanych jest 80 umów dotyczących najczęściej tzw. klas profilowanych (zał. 49). Zakres tej współpracy jest bardzo różny. Najczęściej odbywa się to na zasadzie wymiany wizyt
– pracowników UAM w szkołach, w których prowadzą oni zajęcia oraz rewizyt młodzieży na wydziałach UAM.
Współpraca ta przyjmuje coraz doskonalsze formy, choćby wspólnego realizowania programu przedmiotu
przez nauczycieli i pracowników UAM w wymiarze godzin znacznie przekraczających standardowy program.
W roku 2013 prorektor prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk podpisał nowe 23 umowy o współpracy z kolejnymi
szkołami m.in. od października 2013 r. uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu uczą się języka bułgarskiego dzięki umowie patronackiej zawartej z Instytutem Filologii Słowiańskiej
UAM.
Nową inicjatywą, podjętą przez Centrum Edukacji Szkolnej UAM jest projekt „Uniwersytet w Twojej szkole”,
który dzięki wideokonferencji zakłada prowadzenie interaktywnych zajęć przez wykładowców UAM. Uczniowie mogą brać udział w wykładach, a także na bieżąco prowadzić dyskusję z prowadzącym, tak samo jak ma to
miejsce na tradycyjnej sali wykładowej. System interaktywnych wykładów jest dopiero wdrażany. Dodatkową
atrakcją projektu jest tak zwana „Liga angielska” – konkurs, w którym uczniowie popisują się wiedzą na temat
historii Anglii, geografii USA, gramatyki i słownictwa języka angielskiego. UAM planuje konkurencje z kolejnych przedmiotów: matematyki, chemii i historii. Główną barierą udziału jest brak w szkołach sprzętu umożliwiającego podłączenie do teletransmisji. W mniejszych miejscowościach w wyposażeniu liceów pomagają
starostowie.
5.5. KULTUROTWÓRCZA ROLA UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 2013 w dalszym ciągu spełniał kulturotwórczą
misję, czego dowodem może być m.in.:
•• organizacja otwartych koncertów dla społeczności miasta i regionu (Noworoczny, Majowy, czy tzw. Kameralne Koncerty Rektorskie);
•• organizacja konkursów fotograficznych dla studentów: „UAM Moją Uczelnią”;
•• działania popularyzujące naukę w wyższych uczelniach w ramach koordynowanego przez UAM Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki oraz Targów Edukacyjnych;
•• współorganizacja Europejskiej Nocy Naukowców dla społeczności miasta;
•• kontynuacja cyklu „Wykłady otwarte Dekady Jubileuszowej” i realizacja innych popularno-naukowych
wykładów i spotkań otwartych przez jednostki UAM;
157
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
•• współorganizacja cyklu „Wykłady Uniwersyteckie na Zamku”;
•• organizacja XVII Poznańskiego Przeglądu Książki nie tylko Naukowej oraz XVII Poznańskich Dni Książki
Naukowej;
•• współorganizacja koncertu charytatywnego z udziałem Kevina Kennera – laureata Międzynarodowego
Konkursu Chopinowskiego.
5.6. RELACJE Z ABSOLWENTAMI UAM
W roku 2013 władze rektorskie, mając na celu podtrzymywanie więzi z absolwentami Uczelni, wspierały
aktywność Biura Karier UAM oraz Stowarzyszenia Absolwentów UAM w Poznaniu.
Biuro Karier UAM zajmowało się wsparciem studentów i absolwentów w przygotowaniu ich do wejścia na
rynek pracy oraz ułatwiało pracodawcom bezpośrednie dotarcie do potencjalnych pracowników. Liczba ofert
pracy znacznie wzrosła w roku 2013 (wyniosła 2114 zamieszczonych ofert na stronie internetowej). W zakresie
wprowadzania na rynek pracy szczególną rolę przykładano do uzyskiwania odpowiednich kompetencji przez
studentów. Popularyzowano, zarówno wśród pracodawców, jak i studentów programy praktyk ponadprogramowych, umożliwiając im zdobycie doświadczenia już podczas studiów. Zwiększyła się liczba osób korzystających z praktyk ponadprogramowych w przedsiębiorstwach (podpisano 110 umów z firmami). Kompetencje
poszukiwane na rynku pracy studenci i absolwenci UAM uzyskiwali przez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Biuro oraz w trakcie spotkań grupowych z pracodawcami (około 850 uczestników). Dodatkowo odbyły się cykle szkoleń współorganizowane z pracodawcami i organizacjami pozarządowymi: Szkolenia
Otwartości Kulturowej oraz Work and Travel in Infosys World.
Jak co roku organizowane były targi pracy połączone z ofertą szkoleniową (Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości, Kariera na językach). Aktywnie uczestniczono w przedsięwzięciach zewnętrznych związanych
z rynkiem pracy (np. Dniach Przedsiębiorczości, Targach Career Expo, spotkaniach Obserwatorium Rynku Pracy, konferencjach). Rozpoczęto nowe edycje programów jakościowych: Studencka Akademia Mentoringu oraz
Transfer Kompetencji, umożliwiających studentom uzyskanie wsparcia w zakresie realizacji indywidualnych
celów rozwojowych. W ramach współpracy międzynarodowej podjęto koordynację międzynarodowego projektu realizowanego w ramach Santander Group, polegającego na analizie działań biur karier w Europie i znalezieniu potencjalnych partnerów do dalszych projektów. Przeprowadzono spotkania informacyjne w języku
angielskim dla pracodawców i uczestników wyjazdów studyjnych z zagranicy. Ogółem liczba osób korzystających z Biura, uczestniczących w szkoleniach, warsztatach i innych imprezach jest szacowana na około 3500.
Podobnie jak w latach ubiegłych utrzymywała się duża liczba osób zarejestrowanych w bazie Biura (około 3000
osób rocznie).
Rozwinięto sieć współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uniwersytetu (m.in. udział w Wielkopolskiej Radzie Zatrudnienia, Sieci Wspierania Przedsiębiorczości i Zatrudnienia w Poznaniu, Sieci Biur Karier,
spotkaniach stowarzyszeń i związków pracodawców).
W 2013 r. swoją dynamiczną działalność kontynuowało również Stowarzyszenie Absolwentów UAM
w Poznaniu, skupiające już ponad 1000 członków. Najważniejszym wydarzeniem było VII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia (25 maja 2013 r.), podczas którego wybrano nowy Zarząd w składzie: Wojciech Jankowiak
– Przewodniczący, Jerzy Kepel – Zastępca Przewodniczącego, Maria Czerwińska – Sekretarz, Maria Zalewska
– Skarbnik, członkowie: Ilona Długa, Małgorzata Dryjska, Anna Górna-Kubacka, Grażyna Kalinowska-Jarzyńska,
Zbigniew Jaśkiewicz, Witold Namerła, Mariusz Polarczyk i Zbigniew Theus oraz Komisję Rewizyjną w składzie:
Magdalena Młyńczak, Maria Kaniewska i Katarzyna Marnocha. Zarząd SAUAM aktywnie wspierał inicjatywę nadania jednej z sal Wydziału Prawa i Administracji nazwy: Aula im. Zygmunta Ziembińskiego i odsłonięcia tablicy ku czci Profesora. Zorganizował I Piknik w Ogrodzie Botanicznym oraz został współorganizatorem wykładów
otwartych na Wydziale Prawa i Administracji, w ramach których odbyło się spotkanie z Hanną Suchocką.
W roku sprawozdawczym członkowie SAUAM mieli okazję uczestniczyć w wielu imprezach własnych m.in.
w dorocznym spotkaniu noworocznym w Teatrze Wielkim, zwiedzaniu Wydziału Chemii i Wydziału Biologii UAM
oraz Uniwersytetu Artystycznego, a także w wycieczkach do ciekawych miejsc w Wielkopolsce oraz do Wrocławia. Wydano też kolejne cztery numery czasopisma kwartalnego „Bliżej Uczelni”. Ponadto informacje o Stowarzyszeniu ukazywały się w „Życiu Uniwersyteckim”, w prasie lokalnej i na portalach internetowych, jako że
SAUAM aktywnie wykorzystuje media społecznościowe do propagowania własnej działalności. Należy wspomnieć, iż w roku 2013 założono również Koła SAUAM w Gnieźnie oraz na Wydziale Prawa i Administracji UAM.
158
5.RELACJE Z OTOCZENIEM
Wyrazem ścisłego związku Stowarzyszenia z Uczelnią i jej historią jest kontynuacja programu opieki nad
grobami zasłużonych Profesorów.
SAUAM, podobnie jak we wcześniejszym okresie, wspierane jest finansowo przez Fundację UAM.
5.7. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I MARKETINGOWA UAM
Aktywność na polu promocji i marketingu należała w pierwszym rzędzie do Działu Promocji i Marketingu
UAM. W jej ramach przeprowadzono działania na rozmaitych obszarach. Jednym z nich była organizacja targów i spotkań z kandydatami na studia w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2013 r. pracownicy Działu prezentowali ofertę edukacyjną Uczelni, biorąc czynny udział w:
•• III edycji Polish University Fair, organizowanej przez Fahrenheit Center for Study Abroad w Chicago i Toronto (luty),
•• VI Targach Edukacyjnych w Poznaniu, Gorzowie Wlkp., Warszawie, Toruniu, Zielonej Górze i Pile (marzec),
•• VIII Międzynarodowych Targach Edukacyjnych „Study World 2013” w Russisches Kulturhaus w Berlinie,
razem z Collegium Polonicum (maj),
•• Targach Edukacyjnych Salony Perspektyw w dziesięciu miastach: Poznań, Szczecin, Bydgoszcz, Warszawa, Olsztyn, Łódź, Wrocław, Opole, Katowice, Gdańsk (wrzesień),
•• Targach Edukacyjnych w Słubicach i w Międzychodzie (październik) oraz
•• targach Career Expo Poznań (listopad).
Przedstawiciele Działu uczestniczyli ponadto w wyjeździe rekrutacyjnym Uniwersytetu Medycznego do
Norwegii i Szwecji, gdzie prowadzili rozmowy z kandydatami i prezentowali ofertę UAM oraz w wydarzeniu
„Science on Stage Festival 2013” – Słubice/Frankfurt nad Odrą. Jeden z pracowników Działu brał udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego EUPRIO w Lyonie oraz w dorocznej konferencji European Universities PR and
Information Officers EUPRIO w Canterbury (University of Kent), połączonej z General Assembly i posiedzeniem
Komitetu Sterującego. W dniach 26-31 maja pracował zaś przy zorganizowanym pod auspicjami MNiSW stoisku Ready, Study, Go! Poland., prezentującym ofertę edukacyjną polskich szkół wyższych. Odbyło się to w St.
Louis podczas 65. konferencji stowarzyszenia NAFSA: Association of International Educators, której towarzyszyły
największe międzynarodowe akademickie targi edukacyjne w Ameryce Północnej.
Dział współpracował z Uniwersytetem Medycznym przy promocji programu PreMed, we współpracy
z agencją Eurostudent zorganizował wizytę na UAM grupy ukraińskich kandydatów na studia i ich rodziców,
a we współpracy z MNiSW przygotował spotkania dla kandydatów na studia. Sprawował również opiekę nad
programem „Ambasador UAM”.
Do obowiązków Działu należała również organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych i popularnonaukowych. W 2013 r. zorganizowano m.in. dwa Koncerty Kameralne w Auli Lubrańskiego,
dwa Koncerty Noworoczne i Koncert Majowy w Auli Uniwersyteckiej, wydarzenia w ramach obchodów Dekady
Jubileuszowej, Noc Naukowców, wystawę „Polacy w Petersburgu” oraz projekty, z których warto wspomnieć:
Science on Stage w Słubicach, „Wakacje z Mistrzem” i całoroczny Kolorowy Uniwersytet. Dział Promocji i Marketingu przejął też pełną koordynację nad organizacją Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
W 2013 r. realizowano wiele kampanii promocyjnych i wizerunkowych w mediach. W tym celu rozwinięto współpracę z portalami edukacyjnymi, prezentującymi oferty szkół wyższych. Wyboru konkretnych portali
dokonano na podstawie statystyk dostarczonych przez zleceniobiorców oraz w oparciu o dane Google Analytics opracowane samodzielnie przez pracowników DPiM. W ramach promocji w Internecie oferta edukacyjna
i prezentacja Uczelni została zaprezentowana na czterdziestu trzech polskich i sześciu zagranicznych portalach
edukacyjnych. Rozszerzenie współpracy z wybranymi portalami pozwoliło na pełniejsze i bardziej efektywne
zaprezentowanie Uczelni użytkownikom, wśród których znajdują się potencjalni kandydaci na studia prowadzone przez UAM.
W celu wsparcia dodatkowej rekrutacji na UAM wyemitowano spoty radiowe w rozgłośniach o zasięgu
regionalnym i ogólnokrajowym (Radio Merkury i Program IV PR). Ideą spotu było pogratulowanie kandydatom
zakwalifikowanym na studia UAM oraz jednoczesne zachęcenie potencjalnych studentów do aplikowania na
kierunki studiów, na których znalazły się jeszcze wolne miejsca. Zrealizowano też działania z zakresu reklamy
outdoor w miastach: Białystok, Lublin, Rzeszów, Kielce, Gliwice, Kraków.
159
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Prowadzono również działania w związku z pozycjonowaniem hasła „Pasja dobrze wykształcona” poprzez
umieszczanie go w wiadomościach umieszczanych na portalach edukacyjnych i wiadomościach mailowych
dystrybuowanych do społeczności UAM. Niezbędne były prace z zakresu optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych (ang. Search Engine Optimization), uzyskanie od Centrum Informatycznego dostępu do kanału youtube/uam i rozwój kanału we współpracy z Uniwersyteckim Studiem Filmowym. W okresie sprawozdawczym
dodano 20 filmów o łącznej długości ponad 16 godzin. Wszystkie filmy umieszczone na kanale wygenerowały
ponad 6000 wyświetleń. Równolegle w ciągu roku 2013 w ramach promocji w mediach drukowanych zlecono
emisję trzynastu reklam, zarówno w mediach regionalnych, jak i ogólnopolskich.
Niezwykle ważną kwestią było stworzenie oficjalnego profilu UAM na portalu Facebook. W ramach przygotowań do jego uruchomienia zidentyfikowano grupy docelowe, przygotowano harmonogram działań oraz dokonano oceny i porównania istniejących fanpage’ów uczelni wyższych z kraju i zagranicy. Na portalu Facebook
utworzono również profil Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
Przez cały rok 2013 r. prowadzono prace nad rozszerzeniem oferty materiałów promocyjnych i sposobami
ich sprzedaży. Na prośbę prorektora prof. dr. hab. Jacka Witkosia wydano folder ze zdjęciami budynków Uniwersytetu „UAM w obiektywie” w wersji polsko-angielskiej. W związku z prezentacją oferty Uczelni na siedmiu
salonach edukacyjnych, przygotowano nową linię materiałów rekrutacyjno-promocyjnych. Wykonawca nowych projektów został wyłoniony na podstawie odpowiedzi na przygotowany brief dla agencji reklamowych.
Równocześnie przygotowano projekt wizualny dla materiałów promocyjnych na rzecz działań w wymiarze
międzynarodowym. Wydrukowano również dziewiętnaście materiałów promocyjnych na Salony Maturzystów
(wrzesień 2013 r.), wydano folder rekrutacyjny on-line dla kandydatów na studia I stopnia i polsko-angielski folder „Patrząc w przyszłość” oraz dokonano finałowych ustaleń, wynikających z prac nad stworzeniem Wirtualnej
Wycieczki po UAM. Ponadto przygotowano m.in. projekty: Medalu JM Rektora, tablic na Poznańską Inaugurację Akademicką i plakatu na Inaugurację Roku Akademickiego 2013/2014 dla Biura Rektora i Działu Nauczania.
Na przestrzeni całego roku stworzono bazę materiałów wystawienniczych dostępnych dla wydziałów i innych
jednostek UAM.
Dział Promocji i Marketingu w roku 2013 dokonywał analizy i przygotowywał opinie szeregu dokumentów
i wniosków dotyczących przede wszystkim próśb o dofinansowanie działań podejmowanych przez jednostki
UAM. Do najważniejszych należy: analiza przekazanego końcowego dokumentu dotyczącego strategii promocji UAM, przygotowanie dla prorektora prof. dr. hab. Andrzeja Lesickiego opinii projektu zgłoszonego przez
doktorantów UAM pod nazwą „Akademia Myśli”, czy opiniowanie projektu POZi.tv.
W ciągu roku przeprowadzono dziesięć spotkań informacyjno-organizacyjnych z koordynatorami ds. promocji w sprawie Targów Edukacyjnych na MTP, działań promocyjnych m.in. przy wykorzystaniu portali edukacyjnych, Salonów Edukacyjnych – Perspektyw, projektowania nowych materiałów rekrutacyjnych – „tryptyk”,
folderów o UAM, działań w ramach Nocy Naukowców, Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, nowej wizualizacji dla strony DPiM oraz wymiany informacji o rekrutacji na poszczególne kierunki w ramach uaktualniania
oferty na stronach www.amu.edu.pl. Kolejne dwa spotkania dotyczyły prac w obszarze komunikacji zewnętrznej via Internet, związanych z planowaniem założenia oficjalnego fanpage’a na Facebook dla UAM i równocześnie przebudowy strony www.
W ramach wsparcia promocyjnego dla poszczególnych jednostek UAM przygotowano plan szkoleń z komunikacji międzykulturowej dla kadry i pracowników UAM przed przyjazdem studentów z Arabii Saudyjskiej,
nawiązano kontakt z gminą muzułmańską, współpracowano z Katedrą Studiów Azjatyckich i Działem Współpracy z Zagranicą przy tworzeniu programu „PreMed Orientation” i przygotowano projekty banerów dla Wydziału Teologicznego oraz Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych. Pracownicy Działu Promocji i Marketingu przez cały rok służyli również wsparciem dla jednostek, wydziałów, podmiotów zewnętrznych w przygotowaniu materiałów promocyjnych i wizerunkowych zgodnych z SIW.
Przez cały rok sprawozdawczy pracownicy Działu pracowali nad zwiększaniem jakości swoich działań,
rozbudowując strony działu w celu usprawnienia komunikacji z podmiotami z zewnątrz oraz prezentacji prowadzonych działań poprzez stworzenie zakładki „Promocja i Marketing” na stronie www.amu.edu.pl, tworząc
harmonogramy zadań i zakresy obowiązków po zanalizowaniu dotychczasowych działań. Mając na uwadze
konieczność uregulowania działań promocyjnych z uwzględnieniem stosowania przepisów ustawy o Zamówieniach Publicznych, przygotowano plany na rok 2014 w konsultacji z wydziałami i jednostkami UAM, zaplanowano spotkania z pracownikami UAM i firmami oferującymi UAM usługi promocyjne, a także realizującymi
działania w ramach zadań promocyjnych.
160
5.RELACJE Z OTOCZENIEM
Na przestrzeni całego roku prowadzono również działania zmierzające do wdrożenia strony responsywnej
WWW oraz do uruchomienia sklepu internetowego.
Uniwersytecką codzienność dokumentowali, jak co roku, pracownicy redakcji miesięcznika „Życie Uniwersyteckie”, wydawanego od stycznia do grudnia w nakładzie 1800 egzemplarzy: nr 1 (232) styczeń 2013 r.
(32 strony), nr 2 (233) luty 2013 r. (28 stron), nr 3 (234) marzec 2013 r. (28 stron) + Wydanie Specjalne w języku
angielskim 500 egzemplarzy (20 stron), nr 4 (235) kwiecień 2013 r. (32 strony), nr 5 (236) maj 2013 r. (32 strony),
nr 6 (237) czerwiec 2013 r. (32 strony), nr 7/8 (238/239) lipiec/sierpień 2013 r. (28 stron), nr 9 (240) wrzesień 2013 r.
(32 strony, 2000 egzemplarzy – zwiększona liczba egzemplarzy na Poznańską Inaugurację Akademicką), nr
10 (241) październik 2013 r. (36 stron), nr 11 (242) listopad 2013 r. (32 strony), nr 12 (243) grudzień 2013 r. (36
stron). Wydania polskie i angielskie w całości były drukowane w kolorze. Miesięcznik rozsyłano pracownikom
Uniwersytetu, ludziom nauki, kultury i polityki. Docierał on również na inne polskie i zagraniczne uczelnie wyższe, do redakcji polskich gazet akademickich, wielu bibliotek oraz mediów. Ponadto dostępny jest w formacie
PDF na uniwersyteckiej stronie internetowej, podobnie jak wydana przez Redakcję Kronika UAM 2012-2013.
Redakcja w roku sprawozdawczym przygotowała też 52 numery Biuletynu UAM, pełniącego rolę serwisu informacji bieżących rozsyłanego do wszystkich użytkowników poczty amu.edu.
W roku 2013, poprzez realizację programów telewizyjnych i filmów dokumentalnych z życia Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz produkcję programów i filmów popularnonaukowych, wykładów telewizyjnych, debat i spotkań z najwybitniejszymi przedstawicielami nauki polskiej, misję promowania Uczelni
spełniał tradycyjnie Ośrodek Dydaktyczno-Multimedialny – Uniwersyteckie Studio Filmowe. Dokładne
sprawozdanie z działalności tej jednostki (wraz z załącznikami) znajduje się w rozdziale 7.
Pracownicy Biura Prasowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2013 roku, oprócz
standardowych działań leżących w zakresie obowiązków tej jednostki organizacyjnej tj.: przygotowywanie
informacji prasowych, odpowiadanie na zapytania dziennikarzy, powiadamianie dziennikarzy o ważnych dla
Uczelni wydarzeniach, zamieszczanie informacji prasowych na profilu Biura Prasowego utworzonym na portalu Facebook, organizowanie konferencji i briefingów prasowych dla władz UAM, pozyskiwanie patronatów medialnych, pozycjonowanie ekspertów UAM w prasie, zamieszczanie informacji prasowych na stronie internetowej UAM w zakładce „Informacje dla mediów”, opieka nad praktykantami i stażystami przydzielonymi do Biura
Prasowego, przygotowywanie prasówki dla władz rektorskich, zaangażowali się w wiele ważnych projektów:
•• partycypowali w organizacji Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (listopad 2013 roku);
•• wspólnie z Uniwersyteckim Studiem Filmowym przygotowali materiały instruktażowe dotyczące wystąpień w mediach, czego efektem była możliwość przeprowadzenia warsztatów przez kierującą Biurem
Prasowym, dr Dominikę Narożną, dla rzeczników prasowych i służb piarowych polskich uczelni podczas
XX Konferencji Stowarzyszenia „PROM” (styczeń 2013 roku);
•• przy współpracy z Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi stworzyli Bazę Ekspertów Uniwersytetu (http://www.amu.edu.pl/szybkie-linki/mediow/be), dającą możliwość pozycjonowania pracowników UAM w mediach;
•• wraz z redakcją „Życia Uniwersyteckiego” zdecydowali się przedstawić społeczności akademickiej osoby,
które sprawiają, że nasza Uczelnia ma inne oblicze – nie tylko naukowe, oparte na badaniach, ale także
prywatne, gdzie nie brak tej samej pasji, przyświecającej akademikom w wykonywaniu pracy, stąd na łamach tego miesięcznika pojawiają się materiały prasowe w ramach cyklu: „Drugie oblicze Uniwersytetu”;
•• zapewnili oprawę medialną IV edycji konkursu fotograficznego „UAM moją Uczelnią”, przygotowanego
przez Fundację UAM;
•• przy pomocy osób odbywających praktyki i staże w tej jednostce organizacyjnej, stworzyli elektroniczny
spis materiałów prasowych, będących w dyspozycji Biura Prasowego, a traktujących o Uczelni (dane gromadzone są od 4 marca 2010 roku).
Na uwagę zasługuje także fakt, że od 1 listopada 2013 roku Biuro Prasowe UAM ma nową siedzibę – pokój
305 w Collegium Minus.
5.8. ZAŁĄCZNIKI
161
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Zał. 47. Zestawienie prac umownych zleconych dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
za 2013 rok
Lp.
Zlecenia
Wydział/jednostka UAM
liczba
%
Kwota ogółem
zł
%
1.
Ogród Botaniczny
1
1,43
73 000,00
6,14
2.
Wydział Biologii
6
8,57
174 801,92
14,71
3.
Wydział Chemii
49
70,00
130 008,15
10,94
4.
Wydział Fizyki
2
2,86
30 000,00
2,52
5.
Wydział Historyczny
3
4,29
334 931,97
28,18
6.
Wydział Matematyki i Informatyki
2
2,86
134 887,40
11,35
7.
Wydział Nauk Geograficznychni Geologicznych
2
2,86
165 312,00
13,91
8.
Wydział Nauk Społecznych
1
1,43
7 000,00
0,59
9.
Wydział Neofilologii
3
4,29
93 500,00
7,87
10.
Wydział Studiów Edukacyjnych
1
1,43
45 000,00
3,79
70
100,00
RAZEM
1 188 441,44
100,00
Zał. 48. Sprawozdanie z działalności Preinkubatora Akademickiego UAM za 2013 rok
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. w ramach działalności Preinkubatora odbyło się 47 konsultacji. Uczestnikami konsultacji byli przede wszystkim studenci (43), doktoranci (2), absolwenci (1) oraz pracownicy naukowi (1). Uczestnicy reprezentowali najczęściej Wydziały: Nauk Społecznych, Historyczny oraz Studiów
Edukacyjnych.
W ramach realizacji projektu Kreator Innowacyjności zostało zorganizowane 15 szkoleń o następującej tematyce:
28.02.2013 – Trening myślenia kreatywnego w projektowaniu własnej przedsiębiorczości – uczestnicy szkolenia mieli okazję dowiedzieć się, na czym polega innowacyjne podejście do problemów; zapoznać się z technikami generowania pomysłów oraz biochemicznymi uwarunkowaniami tego procesu;
poćwiczyć myślenie kreatywne, a ponadto – nabrać praktycznych nawyków (zachowań) korzystnych
w pracy rynkowej związanej z dużym obciążeniem stresem.
5.03.2013 – Savoir Vivre w biznesie – podczas szkolenia można było dowiedzieć się czym jest dress
code w biznesie i na czym polega 7 podstawowych zasad Savoir Vivre? Uczestnicy poznali reguły przywitania, podawania dłoni, precedencji i przedstawiania osób. Zdobyli także informację o tym, czym charakteryzuje się biznesowy Savoir Vivre w kontakcie telefonicznym i mailowym oraz jak profesjonalnie
wręczać wizytówkę.
19.03.2013 – CASHFLOW – wprowadzenie do inteligencji finansowej – szkolenie miało na celu przybliżenie zagadnień związanych z inteligencją finansową. Przeprowadzone zostało w formie gry CASHFLOW 101 - planszowej gry edukacyjnej stworzonej przez Roberta Kiyosaki. W czasie szkolenia uczestnicy poznali własne zachowania finansowe oraz podejście do pieniądza. Mieli również okazję nauczyć się
podstaw inwestowania w biznes, akcje i nieruchomości.
21.03.2013 – JAKIM JESTEM LIDEREM? Wprowadzenie do przywództwa dla przedsiębiorczych –
spotkanie było okazją do przyjrzenia się swojemu sposobowi funkcjonowania w grupie i organizacji.
Było szansą na rozpoznanie swojego stylu komunikowania się i przekazywania informacji. Pokazało jak
traktując z szacunkiem siebie i innych osiągać cele. Umożliwiło refleksję nad własnymi silnymi stronami
i kompetencjami, których warto szukać u innych. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzieli się jak być
liderem w biznesie. Zajęcia zostały poprowadzone w formie warsztatowej, z wykorzystaniem gry symulacyjnej.
162
5.RELACJE Z OTOCZENIEM
cd. Zał. 48. Sprawozdanie z działalności Preinkubatora Akademickiego UAM za 2013 rok
12.04.2013 – Marka a strategia biznesu – Szkolenie ma na celu przybliżenie roli marki w biznesie w kontekście tworzenia strategii biznesowej i propozycji wartości. Wychodząc od definicji misji, wizji i strategii
uczestnicy nauczą się określać miejsce marki w przedsiębiorczym świecie. Wykonując ćwiczenia w grupach, stworzą propozycję wartości dla klienta, następnie wbudują ją w strategię biznesową. Dowiedzą
się również, jak wdrożyć strategię biznesową w praktyce.
18.04.2013 – Analiza rynku podstawowym narzędziem wsparcia procesu decyzyjnego w Biznesie
– Celem szkolenia było doskonalenie kompetencji jego uczestników w zakresie analizy otoczenia konkurencyjnego oraz potrzeb rynku, tak by poprzez wykorzystanie zasobów oraz potencjału własnej organizacji, a także innowacyjność w planowaniu i realizacji swoich działań biznesowych, zdobywać trwałą
przewagę konkurencyjną na rynku.
19.04.2013 – Sztuka negocjacji w biznesie – Uczestnictwo w szkoleniu było wstępem do praktycznego projektowania własnego warsztatu negocjacyjnego – profesjonalnego i świadomie kreowanego
scenariusza zachowań biznesowych. Szkolenie miało za zadanie zapoznanie Uczestników z podstawowymi instrumentami praktyki negocjacyjnej: regułami perswazyjnymi (czyli sposobami przekonywania
inwestora); konstrukcją poszczególnych elementów przygotowań przednegocjacyjnych oraz metodami
szacowania wartości pozycji w trakcie rozmów; taktykami prowadzenia rozmów biznesowych; scenariuszami gier personalnych w obszarze tzw. negocjacji pozycyjnych i problemowych; kształtowaniem kompetencji w zakresie predykcji (personalnej i sytuacyjnej), czyli umiejętnego przewidywania zachowań
partnerów spotkań biznesowych optymalizujących skuteczność stosowanych taktyk negocjacyjnych.
9.05.2013 – Biznesplan – aspekt praktyczny – Uczestnicy szkolenia poznali tajniki profesjonalnego planowania własnej działalności gospodarczej i konstruowania biznesplanu. Pierwsza część szkolenia miała
na celu zapoznanie uczestników z rolą, funkcją oraz ogólnymi zasadami tworzenia biznesplanu. Została
także omówiona struktura standardowego biznesplanu. W kolejnej części szkolenia uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób należy przygotowywać poszczególne części biznesplanu. Przekazana została wiedza o tym, jakie informacje należy zawrzeć w każdej z tych części oraz wyjaśnione, jak należy przeprowadzać niezbędne analizy. Efektem końcowym szkolenia było stworzenie profesjonalnego biznesplanu.
9.05.2013 – Autoprezentacja i prowadzenie prezentacji biznesowych – Zadaniem szkolenia było
uformowanie czynności nawykowych Uczestników projektu w temacie organizacji i prowadzenia spotkań (prezentacji), wystąpień publicznych oraz radzenia sobie z presją, manipulacją i stresem związanym
z tzw. ekspozycją społeczną. Szkolenie nakierowane było na wykształcenie i doskonalenie umiejętności
prowadzenia prezentacji biznesowych.
15.05.2013 – Promocja nauki: budowanie współpracy z otoczeniem społecznym – Szkolenie ma na
celu przygotować pracowników naukowych do planowania efektywnych działań promocyjnych dotyczących ich macierzystych instytucji i prowadzonych przez nich prac badawczych. Uczestnicy szkolenia
uzyskają wiedzę dotyczącą strategii promocji nauki i budowania współpracy realizowanych przez polskie i zagraniczne instytucje naukowe. Dowiedzą się jakie są narzędzia promocji nauki oraz jak wykorzystać potencjał Internetu i mediów w promocji własnych prac badawczych.
21.05.2013 – Sztuka tworzenia inspirujących prezentacji – szkolenie miało na celu uświadomienie
uczestnikom, że prezentacja to sztuka upraszczania komunikatów, nadawania znaczenia informacjom,
opowiadania historii i angażowania uwagi odbiorcy. Tak naprawdę prezentacja nie polega na slajdach,
ale na umiejętnym, obrazowym przekazaniu treści w sposób, który zwiększa zapamiętywanie przekazu.
To szczególnie ważne w świecie nauki, gdzie trzeba dostosować przekaz do możliwości odbiorcy.
17.10.2013 – Biznesplan, czyli jak dobrze zaprojektować własny biznes – Uczestnicy szkolenia poznali tajniki profesjonalnego planowania własnej działalności gospodarczej i konstruowania biznesplanu. Pierwsza część szkolenia miała na celu zapoznanie uczestników z rolą, funkcją oraz ogólnymi zasadami tworzenia biznesplanu. Została także omówiona struktura standardowego biznesplanu. W kolejnej
części szkolenia uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób należy przygotowywać poszczególne części
biznesplanu. Przekazana została wiedza o tym, jakie informacje należy zawrzeć w każdej z tych części
oraz wyjaśnione, jak należy przeprowadzać niezbędne analizy.
163
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
cd. Zał. 48. Sprawozdanie z działalności Preinkubatora Akademickiego UAM za 2013 rok
19.11.2013 – Biznesplan – Uczestnicy szkolenia poznali tajniki profesjonalnego planowania własnej
działalności gospodarczej i konstruowania biznesplanu. Pierwsza część szkolenia miała na celu zapoznanie uczestników z rolą, funkcją oraz ogólnymi zasadami tworzenia biznesplanu. Została także omówiona struktura standardowego biznesplanu. W kolejnej części szkolenia uczestnicy dowiedzieli się w jaki
sposób należy przygotowywać poszczególne części biznesplanu. Przekazana została wiedza o tym, jakie
informacje należy zawrzeć w każdej z tych części oraz wyjaśnione, jak należy przeprowadzać niezbędne
analizy. Efektem końcowym szkolenia było stworzenie profesjonalnego biznesplanu.
21.11.2013 – Autoprezentacja i prowadzenie prezentacji biznesowych – szkolenie miało na celu
uformowanie czynności nawykowych Uczestników projektu w temacie organizacji i prowadzenia spotkań (prezentacji), wystąpień publicznych oraz radzenia sobie z presją, manipulacją i stresem związanym
z tzw. ekspozycją społeczną. Szkolenie nakierowane było na wykształcenie i doskonalenie umiejętności
prowadzenia prezentacji biznesowych.
11.12.2013 – Zarabianie w sieci – zysk czy ściema? – szkolenie miało na celu przekazanie informacji
o zarabianiu pieniędzy nie wychodząc z domu, czyli e-biznesie. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzieli
się jak bezpiecznie rozpocząć swój pierwszy e-biznes, jakie pułapki czekają na przyszłych e-przedsiębiorców, jak rozwiązać problemy z GIODO oraz jak dobrze zoptymalizować koszty prowadzenia e- biznesu.
Łącznie w szkoleniach wzięło udział 280 osób z czego: 241 studentów, 14 doktorantów oraz 25 pracowników naukowych. Szkolenia odbywały się w DS. Jowita oraz na wydziałach. Zrealizowane zostało także szkolenie w ośrodku zamiejscowym Uniwersytetu w Kolegium Europejskim im. Jana Pawła II w Gnieźnie. Tematyka
szkoleń dopasowana była do aktualnych potrzeb szkoleniowych beneficjentów projektu. Każdy z uczestników
szkolenia otrzymał certyfikat uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Preinkubator.
164
Wydział
Wydział Anglistyki
Wydział Biologii
Wydział Biologii
Wydział Biologii
Wydział Biologii
Wydział Biologii
Wydział Biologii
Wydział Biologii
Wydział Biologii
lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
dr R. Dylewski;
dr T. Skirecki
patronat nad klasą Liceum złożoną
spośród klas o rozszerzonym programie
nauczania języka angielskiego
patronat nad klasą Liceum
o profilu biologiczno-chemicznym
patronat nad klasą Liceum
o profilu biologiczno-chemicznym
patronat nad klasą Liceum
o profilu biologiczno-chemicznym
patronat nad klasą Liceum
o profilu biologiczno-chemicznym
patronat nad klasą Liceum
o profilu biologiczno-chemicznym
patronat nad klasą Liceum
o profilu biologiczno-chemicznym
patronat nad klasą Liceum
o profilu biologiczno-chemicznym
patronat nad klasą Liceum
o profilu biologiczno-chemicznym
XVI Liceum Ogólnokształcące
im. Charles de Gaulle’a w Poznaniu
Liceum Ogólnokształcące
św. Marii Magdaleny w Poznaniu
II Liceum Ogólnokształcące
im. Gen. Zamoyskiej i Heleny
Modrzejewskiej w Poznaniu
II Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Gorzowie Wlkp.
Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki w Turku
I Liceum Ogólnokształcące
im. Oskara Kolberga w Kościanie
Liceum Ogólnokształcące
im. Prymasa Tysiąclecia Księdza
Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Opalenicy
XVI Liceum Ogólnokształcące
im. Charles de Gaulle’a w Poznaniu
V Liceum Ogólnokształcące
im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu
dr Z. Czapla
dr Z. Czapla
dr Z. Czapla
dr Z. Czapla
dr Z. Czapla
dr Z. Czapla
dr Z. Czapla
dr Z. Czapla
Osoba odpowiedzialna
za współpracę ze szkołą
ze strony Wydziału
Zakres współpracy
Szkoła
Zał. 49. Wykaz porozumień ze szkołami i klasami akademickimi
2012-09-26
2012-06-14
2012-03-15
2011-09-13
2011-01-20
2010-10-21
2011-03-31
2010-02-02
2013-12-17
Data
zawarcia
5.RELACJE Z OTOCZENIEM
165
166
dr hab. A. Gąsowska
dr J. Borowczyk
patronat nad klasą Gimnazjum
prowadzenie szkoły ćwiczeń
dla studentów filologii klasycznej,
filologii klasycznej i filologii polskiej,
studiów śródziemnomorskich
patronat naukowo-dydaktyczny
nad Liceum w zakresie prowadzenia
Liceum Akademickiego
Gimnazjum
im. I. J. Paderewskiego w Skórzewie
Liceum Ogólnokształcące
św. Marii Magdaleny w Poznaniu
III Liceum Ogólnokształcące
im. św. Jana Kantego w Poznaniu
Wydział Chemii
Wydział Filologii Polskiej
i Klasycznej i SNJO
Wydział Filologii Polskiej
i Klasycznej
17.
18.
16.
patronat nad klasą Gimnazjum
Gimnazjum nr 1
im. M. Kopernika we Wrześni
Wydział Chemii
15.
dr hab. T. Łuczak
patronat nad klasą Liceum
o profilu biologiczno-chemicznym
I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie
Wydział Chemii
14.
prof. dr hab. K. Nowińska;
dr hab. A. Gąsowska
patronat nad klasą Liceum
o profilu biologiczno-chemicznym
I Liceum Ogólnokształcące
im. T. Kościuszki w Jarocinie
Wydział Chemii
13.
patronat nad klasą Liceum
o profilu biologiczno-chemicznym
XVI Liceum Ogólnokształcące
im. Charles de Gaulle’a w Poznaniu
Wydział Chemii
12.
dr hab. A. Gąsowska
prof. dr hab. K. Nowińska;
dr hab. A. Gąsowska
dr A. Piechalak
patronat nad klasą Liceum
o profilu biologiczno-chemicznym
I Liceum Ogólnokształcące im
Bolesława Chrobrego ul. Kostrzewskiego 3 62-200 Gniezno
Wydział Biologii
11.
dr A. Piechalak
patronat nad klasą Liceum
o profilu biologiczno-chemicznym
I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie
Wydział Biologii
10.
Szkoła
Osoba odpowiedzialna
za współpracę ze szkołą
ze strony Wydziału
Wydział
lp.
Zakres współpracy
cd. Zał. 49. Wykaz porozumień ze szkołami i klasami akademickimi
2011-12-01
2010-06-10
2013-05-10
2013-05-10
2013-04-17
2011-12-07
2011-11-25
2013-06-11
2013-04-17
Data
zawarcia
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
dr M. Brzóstowicz-Klajn
prof. dr hab. R. Naskręcki
patronat nad klasą Liceum
o profilu humanistycznym
partnerstwo w celu realizacji
części projektu „Klub Miłośników Fizyki”;
partnerstwo w celu propagowania nauk
matematyczno-przyrodniczych wśród
uczniów Liceum
objęcie opieką naukową
w zakresie fizyki uczniów Liceum
objęcie opieką naukową
w zakresie fizyki uczniów Liceum
objęcie opieką naukową
w zakresie fizyki uczniów Liceum
objęcie opieką naukową
w zakresie fizyki uczniów Liceum
IX Liceum Ogólnokształcące
im. Karola Libelta w Poznaniu
XVI Liceum Ogólnokształcące
im. Charles de Gaulle’a w Poznaniu
I Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza w Sulęcinie
I Liceum Ogólnokształcące
w Lesznie
Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika w Puszczykowie
Publiczne Liceum Ogólnokształcące
Zakonu Pijarów im. św. Józefa
Kalasancjusza w Poznaniu
Liceum Ogólnokształcące,
Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Ziemii Gostyńskiej w Gostyniu
Wydział Filologii Polskiej
i Klasycznej
Wydział Filologii Polskiej
i Klasycznej
Wydział Fizyki
Wydział Fizyki
Wydział Fizyki
Wydział Fizyki
Wydział Fizyki
21.
22.
23.
24.
25.
26.
patronat nad klasą Liceum
o profilu humanistycznym
prof. dr hab. P. Tomaczak
dr K. Skibski
dr B. Stefaniak
20.
patronat nad klasą Liceum
o profilu humanistycznym
VI Liceum Ogólnokształcące
im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Wydział Filologii Polskiej
i Klasycznej
Osoba odpowiedzialna
za współpracę ze szkołą
ze strony Wydziału
19.
Zakres współpracy
Szkoła
Wydział
lp.
cd. Zał. 49. Wykaz porozumień ze szkołami i klasami akademickimi
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2013-04-18
2008-02-22
2012-10-22
2012-04-19
2012-06-29
Data
zawarcia
5.RELACJE Z OTOCZENIEM
167
168
Wydział
Wydział Fizyki
Wydział Fizyki
Wydział Fizyki
Wydział Fizyki
Wydział Fizyki
Wydział Fizyki
lp.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Zakres współpracy
objęcie opieką naukową
w zakresie fizyki uczniów Liceum
objęcie opieką naukową
w zakresie fizyki uczniów Liceum
objęcie opieką naukową
w zakresie fizyki uczniów Liceum
objęcie opieką naukową
w zakresie fizyki uczniów Liceum
objęcie opieką naukową
w zakresie fizyki uczniów Liceum
objęcie opieką naukową
w zakresie fizyki uczniów Liceum
Szkoła
Liceum Ogólnokształcące
św. Marii Magdaleny w Poznaniu
VIII Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10,
VII Liceum Ogólnokształcące
i Gimnazjum Dwujęzyczne
im. Dąbrówki w Poznaniu
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12,
II Liceum Ogólnokształcące
im. Generałowej Zamoyskiej
i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
I Liceum Ogólnokształcące
im. M. Skłodowskiej-Curie w Pile
I Liceum Ogólnokształcące
im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie
cd. Zał. 49. Wykaz porozumień ze szkołami i klasami akademickimi
Osoba odpowiedzialna
za współpracę ze szkołą
ze strony Wydziału
2012-11-12
2012-10-01
2012-10-01
2012-11-28
2012-10-01
2012-10-01
Data
zawarcia
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
prof. dr hab. R. Naskręcki
dr A. Jakuboszczak
dr A. Jakuboszczak
dr A. Jakuboszczak
opieka nad klasą akademicką
w Liceum
patronat naukowy nad klasą akademicką
w zakresie realizacji treści
programowych składających się
na historię i wiedzę o społeczeństwie
patronat naukowy nad realizacją
projektu „Klasa akademicka”
w zakresie historii
patronat naukowy nad realizacją
projektu „Klasa akademicka”
patronat naukowy nad klasą akademicką
w zakresie realizacji treści
programowych składających się
na historię
patronat naukowy nad Klasą akademicką
w zakresie realizacji treści
programowych składających się
na historię
Liceum Ogólnokształcące
im. Armii Wojska Polskiego w Strzelnie
XVI Liceum Ogólnokształcące
im. Charles de Gaulle’a w Poznaniu
XII Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Poznaniu
Liceum Ogólnokształcące Sióstr
Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu
Liceum Ogólnokształcące
im. Matki Jadwigi Borzęckiej
Zgromadzenia Sióstr
Zmartwychwstania Pańskiego
w Poznaniu
IX Liceum Ogólnokształcące
im. Karola Libelta w Poznaniu
Wydział Fizyki i CEG
w Gnieźnie
Wydział Historyczny
Instytut Historii
Wydział Historyczny
Instytut Historii
Wydział Historyczny
Instytut Historii
Wydział Historyczny
Instytut Historii
Wydział Historyczny
Instytut Historii
34.
35.
36.
37.
38.
39.
dr A. Jakuboszczak
dr A. Jakuboszczak
objęcie opieką naukową
w zakresie fizyki uczniów Liceum
III Liceum Ogólnokształcące
im. św. Jana Kantego w Poznaniu
Wydział Fizyki
33.
Osoba odpowiedzialna
za współpracę ze szkołą
ze strony Wydziału
Zakres współpracy
Szkoła
Wydział
lp.
cd. Zał. 49. Wykaz porozumień ze szkołami i klasami akademickimi
2010-03-30
2010-05-07
2010-05-27
2010-06-15
2011-09-28
2006-03-12
2011-12-01
Data
zawarcia
5.RELACJE Z OTOCZENIEM
169
170
dr A. Jakuboszczak
dr A. Jakuboszczak
patronat naukowy nad realizacją
projektu „Klasa akademicka”
patronat naukowy nad klasą akademicką
w zakresie realizacji treści programowych składających się na historię i wiedzę o społeczeństwie
patronat naukowy nad klasą akademicką
w zakresie realizacji treści programowych składających się na historię
i wiedzę o społeczeństwie
II Liceum im. K.K. Baczyńskiego
w Koninie
Liceum Ogólnokształcące
im. Prymasa Tysięclecia
ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Opalenicy
Liceum Ogólnokształcące w Wieleniu
Wydział Historyczny
Instytut Historii
Wydział Historyczny
Instytut Historii
Wydział Historyczny
Instytut Historii
45.
46.
47.
dr A. Jakuboszczak
dr A. Jakuboszczak
44.
patronat naukowy nad klasą akademicką
w zakresie realizacji treści
programowych składających się
na historię i wiedzę o społeczeństwie
II Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu
Wydział Historyczny
Instytut Historii
dr A. Jakuboszczak
43.
patronat naukowy nad klasą akademicką
w zakresie realizacji treści
programowych składających się
na historię i wiedzę o społeczeństwie
I Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Staszica w Pleszewie
Wydział Historyczny
Instytut Historii
dr A. Jakuboszczak
współpraca w realizacji projektu
„Klasa akademicka”
I Liceum Ogólnokształcące
im. Oskara Kolberga w Kościanie
Wydział Historyczny
Instytut Historii
42.
dr A. Jakuboszczak
41.
patronat naukowy nad klasami
akademickimi w zakresie realizacji treści
programowych składających się
na historię i wiedzę o społeczeństwie
I Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie
Wydział Historyczny
Instytut Historii
dr A. Jakuboszczak
patronat naukowo-dydaktyczny
nad Liceum w zakresie prowadzenia
Liceum Akademickiego
III Liceum Ogólnokształcące
im. św. Jana Kantego w Poznaniu
Wydział Historyczny
Instytut Historii
40.
Osoba odpowiedzialna
za współpracę ze szkołą
ze strony Wydziału
Zakres współpracy
Szkoła
Wydział
lp.
cd. Zał. 49. Wykaz porozumień ze szkołami i klasami akademickimi
2011-02-25
2009-03-31
2013-06-24
2010-11-05
2011-09-16
2011-08-01
2010-02-22
2011-12-01
Data
zawarcia
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
dr A. Jakuboszczak
dr A. Jakuboszczak
dr A. Jakuboszczak
dr A. Jakuboszczak
dr A. Jakuboszczak
patronat naukowy nad klasą akademicką
w zakresie realizacji treści programowych składających się na historię i wiedzę o społeczeństwie
patronat naukowy nad klasą w zakresie
realizacji treści programowych
składających się na historię
patronat naukowy nad klasą akademicką
w zakresie realizacji treści programowych składających się na historię i wiedzę o społeczeństwie
patronat naukowy nad klasą akademicką
w zakresie realizacji treści programowych składających się na historię i wiedzę o społeczeństwie
patronat naukowy nad klasą akademicką
w zakresie realizacji treści programowych składających się na historię i wiedzę o społeczeństwie
Liceum Ogólnokształcące
Zakonu Pijarów im. św. Józefa
Kalasancjusza w Poznaniu
Gimnazjum nr 41 w Poznaniu
Zespół Szkół w Wieleniu
I Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Złotowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Trzemesznie
Wydział Historyczny
Instytut Historii
Wydział Historyczny
Instytut Historii
Wydział Historyczny
Instytut Historii
Wydział Historyczny
Instytut Historii
Wydział Historyczny
Instytut Historii
52.
53.
54.
55.
51.
dr A. Jakuboszczak
50.
patronat naukowy nad klasą o profilu
wojskowym w ramach projektu
„Klasa akademicka”
Wydział Historyczny
Instytut Historii
49.
dr A. Jakuboszczak
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Asnyka w Kaliszu
Zespół Szkół w Kórniku
Wydział Historyczny
Instytut Historii
48.
patronat naukowy nad klasą akademicką
w zakresie realizacji treści programowych składających się na historię i wiedzę o społeczeństwie
dr A. Jakuboszczak
Liceum Ogólnokształcące
im. Henryka Seinkiewicza we Wrześni
Wydział Historyczny
Instytut Historii
Osoba odpowiedzialna
za współpracę ze szkołą
ze strony Wydziału
Zakres współpracy
patronat naukowy nad realizacją
projektu „Klasa akademicka”
Szkoła
Wydział
lp.
cd. Zał. 49. Wykaz porozumień ze szkołami i klasami akademickimi
2013-11-19
2013-10-07
2013-10-15
2013-06-03
2013-06-03
2013-05-22
2011-09-29
2010-04-19
Data
zawarcia
5.RELACJE Z OTOCZENIEM
171
172
Szkoła
Gimnazjum im. Królowej Jadwigi nr 2
w Swarzędzu
III Liceum Ogólnokształcące
im. św. Jana Kantego w Poznaniu
Liceum Ogólnokształcące
św. Marii Magdaleny w Poznaniu
Szkoła Podstawowa nr 71
im. Janusza Kusocińskiego w Poznaniu
VII Liceum Ogólnokształcące
im. Dąbrówki w Poznaniu
I Liceum Ogólnokształcące
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
XX Liceum Ogólnokształcące
im. Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego w Poznaniu
I Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Staszica w Pleszewie
Wydział
Wydział Historyczny
Instytut Historii
Wydział Matematyki
i Informatyki
Wydział Matematyki
i Informatyki
Wydział Nauk
Geograficznych
i Geologicznych
Wydział Nauk
Geograficznych
i Geologicznych
Wydział Nauk
Geograficznych
i Geologicznych
Wydział Nauk
Geograficznych
i Geologicznych
Wydział Nauk
Geograficznych
i Geologicznych
lp.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
cd. Zał. 49. Wykaz porozumień ze szkołami i klasami akademickimi
dr J. Kaczmarek
prof. dr hab. W. Gajda
patronat naukowo-dydaktyczny nad
Liceum w zakresie prowadzenia Liceum
Akademickiego
patronat naukowy w zakresie
propagowania i rozwijania wśród
uczniów zainteresowań
naukami matematycznymi
patronat naukowy nad
„Geograficzną grupą akademicką”
patronat nad dwoma klasami Liceum
realizującymi geografię w zakresie
rozszerzonym
patronat nad klasami
o profilu geograficznym COLUMBUS
patronat nad jedną klasą Liceum
o profilu przyrodniczym
prof. dr hab. inż.
M. Marciniak
prof. dr hab. L. Kolendowicz
dr I. Piotrowska
dr L. Poniży
prof. dr hab. J. Kotus
dr A. Jakuboszczak
patronat naukowy nad klasą akademicką
w zakresie realizacji treści programowych składających się na przedmioty
historię i wiedzę o społeczeństwie
patronat nad jedną klasą szkoły
podstawowej o profilu turystycznym
Osoba odpowiedzialna
za współpracę ze szkołą
ze strony Wydziału
Zakres współpracy
2011-11-25
2011-10-07
2010-06-17
2010-02-03
2009-10-14
2012-02-17
2011-12-01
2014-03-26
Data
zawarcia
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Szkoła
III Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu
Szkoła Podstawowa
im. Tytusa i Jana Działyńskich
w Plewiskach
XI Liceum Ogólnokształcące
im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich
w Poznaniu
IV Liceum Ogólnokształcące
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Poznaniu
VII Liceum Ogólnokształcące
im. Dąbrówki w Poznaniu
placówki oświatowe na terenie
Gminy Komorniki
(4 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum)
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum w Pobiedziskach
V Liceum Ogólnokształcące
im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu
Wydział
Wydział Nauk
Geograficznych
i Geologicznych
Wydział Nauk
Społecznych Instytut
Psychologii
Wydział Nauk
Społecznych Instytut
Psychologii
Wydział Nauk
Społecznych Instytut
Psychologii
Wydział Nauk
Społecznych Instytut
Psychologii
Wydział Nauk
Społecznych Instytut
Psychologii
Wydział Neofilologii
Instytut Filologii
Germańskiej
Wydział Neofilologii
Katedra Skandynawistyki
lp.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
cd. Zał. 49. Wykaz porozumień ze szkołami i klasami akademickimi
współpraca w zakresie prowadzonej
działalności
mgr P. Jankowiak
dr I. Sellmer
prof. dr hab. A.I. Brzezińska
współpraca przy realizacji programu
badań nad tożsamością młodzieży
i młodych dorosłych w ramach projektu
badawczego
współpraca i wsparcie dydaktyczne
dla gimnazjalnej klasy z rozszerzonym
programem nauczania języka
niemieckiego
prof. dr hab. A.I. Brzezińska
współpraca przy realizacji programu
badań nad tożsamością młodzieży
i młodych dorosłychw ramach projektu
badawczego
prof. dr hab. A.I. Brzezińska
prof. dr hab. A.I. Brzezińska
współpraca przy realizacji programu
badań nad tożsamością młodzieży
i młodych dorosłych w ramach projektu
badawczego
organizacja zajęć w ramach projektu
AMUL – Aktywny Mały Uniwersytet
Latający
prof. dr hab. A.I. Brzezińska
prof. dr hab. J. Kotus
Osoba odpowiedzialna
za współpracę ze szkołą
ze strony Wydziału
współpraca naukowo-dydaktyczna
(w ramach projektu)
patronat nad trzema klasami Liceum
realizującymi geografię w zakresie
rozszerzonym
Zakres współpracy
2011-03-01
brak, zawarte
na lata 20102013
2013-12-23
2013-10-25
2013-10-28
2013-10-29
2013-10-07
2010-04-01
Data
zawarcia
5.RELACJE Z OTOCZENIEM
173
174
realizacja projektu
„Klasa akademicka”
realizacja projektu
„Klasa akademicka”
Dwujęzyczne Przedszkole PolskoNiemieckie „Ene due Rabe”
Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Śremie
Liceum i Gimnazjum
im. Stanisława Staszica w Pleszewie
III Liceum Ogólnokształcące
im. C. K. Norwida w Koninie
II Liceum Ogólnokształcące
im. K. K. Baczyńskiego w Koninie
I Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie
Liceum Ogólnokształcące
im. Prymasa Tysięclecia
ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Opalenicy
Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego
w Gnieźnie
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki
Stosowanej
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki
Stosowanej
Wydział PedagogicznoArtystyczny w Kaliszu
Instytut Kultury
Europejskiej w Gnieźnie
Instytut Kultury
Europejskiej w Gnieźnie
Collegium Europaeum
Gnesnense im. Jana Pawła
II w Gnieźnie
Collegium Europaeum
Gnesnense im. Jana Pawła
II w Gnieźnie
Collegium Europaeum
Gnesnense im. Jana Pawła
II w Gnieźnie
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
realizacja programu
Uniwersyteckich Klas Medioznawczych
patronat naukowy nad realizacją
projektu „Koło Naukowe Medioznawców”
realizacja projektu
„Klasa akademicka”
realizacja projektu
„Klasa artystyczna”
współpraca dydaktyczno-naukowa
patronat nad projektem
„Wielojęzyczność uczniów”
patronat nad projektem
„Wielojęzyczność uczniów”
Zespół Szkół nr 2,
Szkoła Podstawowa nr 22
im. A. T. Działyńskiego
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki
Stosowanej
72.
Zakres współpracy
Szkoła
Wydział
lp.
cd. Zał. 49. Wykaz porozumień ze szkołami i klasami akademickimi
prof. dr hab. E. Grzelak
prof. dr hab. E. Grzelak
prof. dr hab. E. Grzelak
prof. dr hab. E. Grzelak
dr F. Kubiaczyk
mgr N. Czarcińska
dr D. Owczarek
dr M. Bielicka
dr M. Bielicka
Osoba odpowiedzialna
za współpracę ze szkołą
ze strony Wydziału
2012-03-21
2006-03-14
2004-03-09
2013-10-10
2012-08-06
2013-02-21
2013-09-03
2013-01-15
2013-01-15
Data
zawarcia
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
6.
ZARZĄDZANIE
175
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
6. ZARZĄDZANIE
6.1. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE I OPERACYJNE W UAM
Zarządzanie strategiczne realizowane jest przez władze rektorskie i Senat na poziomie całej uczelni oraz
przez władze dziekańskie na poziomie poszczególnych wydziałów, a także przez zespół kanclerski.
Prawidłowemu i terminowemu wypełnianiu zadań przez uczelnię służy wypracowana w 2009 roku Strategia
Rozwoju UAM w Poznaniu na lata 2009-2019. Na jej podstawie zespół rektorski każdego roku konstruuje
roczne plany pracy.
Zespół ds. Strategii Rozwoju UAM już po raz kolejny przeprowadził analizę zadań przewidzianych w kartach strategicznych do realizacji w roku 2013. Sprawozdanie z realizacji Strategii UAM zostało przedstawione
JM Rektorowi oraz Senatowi UAM. Zespół, po przeprowadzeniu analizy celów operacyjnych, uaktualnił oraz
doprecyzował zadania strategiczne zawarte w Strategii Rozwoju UAM, przewidziane do realizacji w latach
2009-2019, w kontekście zmian wynikających z nowelizacji ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego oraz
nowych zasad finansowania nauki. W efekcie tych prac Zespół przedstawił JM Rektorowi projekt nowelizacji
Strategii Rozwoju. Senat przyjął, w dniu 25 listopada 2013 roku, znowelizowaną wersję Strategii Rozwoju
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W dokumencie tym misja i wizja Uniwersytetu pozostały
bez zmian, znowelizowane zostały natomiast częściowo cele strategiczne i w dużej mierze cele operacyjne.
Przyjęty przez Senat zaktualizowany dokument określa szczegółowo cele operacyjne, wyznacza cele strategiczne, których realizacja nie tylko dostosowuje Uniwersytet do zmieniających się warunków w otoczeniu naszej Uczelni, ale również wpłynie w istotny sposób na jej dalszy dynamiczny rozwój.
Strategicznymi jednostkami działalności UAM są wydziały, na których prowadzona jest podstawowa działalność uczelni: dydaktyka i badania naukowe oraz kształcenie i kształtowanie kadr. Wydziały posiadają własne strategie rozwoju, wpisujące się w ogólną strategię rozwoju UAM.
Działalność o charakterze wsparcia realizowana jest na poziomie administracji centralnej, wydziałowej
i administracji pozostałych jednostek organizacyjnych. Działalność wspierająca realizację głównych zadań
uczelni realizowana jest również przez jednostki ogólnouczelniane takie jak Biblioteka Uniwersytecka, Ogród
Botaniczny czy Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi.
6.2. PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
Ta liczna grupa pracowników pełni bardzo ważną rolę we wspomaganiu procesu kształcenia i badań naukowych, a także w rozwijaniu społecznej odpowiedzialności Uczelni, czyli kształtowaniu wzajemnych relacji
z szeroko pojętym otoczeniem. Również w sferze zarządzania pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mają wiele ważnych zadań do realizacji.
Sferę uniwersyteckiej administracji porządkuje Regulamin organizacyjny, nad którego aktualizacją trwały
w 2013 roku intensywne prace.
Liczba osób niebędących nauczycielami akademickimi w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym wzrosła o 53 osoby do liczby 2 409 (średniorocznie). Stan zatrudnienia tej grupy pracowników na 31 grudnia
2013 r. przedstawia zał. 50.
Przedstawicielom tych pracowników UAM przyznano w 2013 roku odznaczenia państwowe (zał. 51) za
sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.
W 2013 roku Uczelnia kontynuowała działania związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych tej
grupy pracowników. Był to kolejny rok wyjazdów pracowników administracyjnych i obsługi UAM na 1- lub
2-tygodniowe staże w partnerskich uniwersytetach w ramach programu LLP Erasmus. Z możliwości tej skorzystało 105 osób, nabywając praktycznych umiejętności w uczelniach takich krajów jak: Hiszpania, Włochy, Malta,
Portugalia, Wielka Brytania czy Turcja.
Prócz staży zagranicznych Uczelnia oferowała swoim pracownikom inne szkolenia np. z obsługi programu
MS Excel.
176
6.ZARZĄDZANIE
W 2013 roku zmarli następujący pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi:
•• Maria Bartosz – em. z-ca kierownika Działu Kadr i Organizacji (zm. 18 lipca),
•• Bogusław Hoffmann – em. kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego (zm. 22 stycznia),
•• mgr inż. Leszek Kucharczyk – Zespół Budynków Dydaktycznych WNS i WSE (zm. 12 grudnia),
•• mgr Jerzy Łosik – Biblioteka Filologiczna Novum (zm. 16 maja),
•• Dobromiła Miłowska-Czerwińska – em. pracownik administracji (zm. 20 kwietnia),
•• Jan Sieradzon – em. pracownik inżynieryjno-techniczny, Wydział Filologiczny (zm. 11 maja),
•• Tadeusz Skibiński – em. pracownik administracji (zm. 29 listopada),
•• Piotr Stefaniak – Budynek Dydaktyczny Wydziału Teologicznego (zm. 24 czerwca),
•• Krystyna Strzelecka – em. pracownik administracji (zm. w grudniu),
•• Stanisława Świerkowska – em. pracownik naukowo-techniczny, Wydział Fizyki (zm. 7 marca),
•• Teresa Szymańska – em. pracownik administracji (zm. 11 marca).
6.3. DOSKONALENIE ZARZĄDZANIA
Uczelnia jako organizacja stara się dostosowywać do zmian dokonujących się w jej otoczeniu i odpowiadać na stojące przed nią wyzwania. Również realizacja przyjętej strategii rozwoju wymaga spojrzenia na
uczelnię przez pryzmat celów, osiąganych w sposób efektywny ekonomicznie i przy zapewnieniu sprawnego
zarządzania organizacją.
Kontynuowano zatem cykl spotkań pod nazwą Akademia Zarządzania – Zarządzanie Akademią. Projekt ten, skierowany do rektorów, dziekanów, kanclerzy, a także kierowników głównych działów administracji uczelnianej, jest cyklem spotkań dotyczących problematyki doskonalenia organizacji pracy i zarządzania
uczelnią. W 2013 roku odbyło się spotkanie z Podsekretarzem Stanu w MNiSW prof. Jackiem Gulińskim na
temat „Badania – rozwój – innowacje w Polsce. Stan obecny i perspektywa (2014-2020)”.
W roku sprawozdawczym rozpoczęto drugą edycję 2-letnich studiów podyplomowych MBA „Zarządzanie Szkołą Wyższą”. Jest to w pełni komercyjna kontynuacja projektu dofinansowanego poprzednio z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Wiedza dla Eksperta”. Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, wykorzystując kilkunastoletnie doświadczenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w prowadzeniu studiów MBA oraz własny potencjał dydaktyczny, oferuje pracownikom sektora szkolnictwa wyższego unikalny program studiów menedżerskich, wykorzystujących doświadczenie i know-how
z takich dziedzin biznesu jak planowanie strategiczne, zarządzanie projektami, czy inne nowoczesne metody
zarządzania. W programie uczestniczyły 32 osoby reprezentujące różne szczeble zarządzania w polskich szkołach wyższych (4 prorektorów, kilku kanclerzy, dziekanów i cała grupa personelu administracyjnego wyższego szczebla). Rada programowa studiów, w skład której wchodzą profesorowie Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu oraz UAM, wprowadziła w ofercie tej edycji zmiany związane z szybko zmieniającą się sytuacją
rynku usług edukacyjnych. Dodatkowo, ogromne zainteresowanie programem na naszym Uniwersytecie, wywołane wdrażaniem strategii uczelni, a w tym decentralizacji zarządzania, poparte decyzjami JM Rektora o optymalizacji narzutu na koszty bezpośrednie programu, umożliwiło otwarcie III edycji studiów.
W 2013 roku ukończono wdrażanie informatycznego systemu wspomagającego zarządzanie uczelnią
Dynamics AX. System funkcjonuje w administracji centralnej i obejmuje Dział Kadr i Organizacji, Kwesturę
z Działami Płac i Stypendiów, Finansowym, Księgowości i Kosztów, Ewidencji Majątku oraz kasą, Dział Socjalny, Wydawnictwo Naukowe, Zakład Graficzny, Dział Zamówień Publicznych, Dział Zaopatrzenia z magazynami
oraz Dział Głównego Inżyniera ds. Aparatury. Sprawy studenckie i związane z tokiem studiów są nadal obsługiwane przez Uniwersytecki System Obsługi Studiów, przy czym stworzone zostały procedury wymiany danych
pomiędzy USOS a AX umożliwiające rozliczanie i księgowanie stypendiów oraz należności studentów.
W połączeniu z AX wprowadzono system kodów kreskowych do ewidencji środków trwałych, co uprości
w przyszłości ich inwentaryzację. Stworzony w UAM Uczelniany System Kart Pracy jest powszechnie stosowany
do ewidencji czasu pracy wszystkich grup pracowników poza nauczycielami akademickimi.
Pod koniec 2013 roku wdrożono aplikację internetową (AMUrap), która umożliwia zapoznanie się każdego pracownika z kluczowymi informacjami o wynagrodzeniach, pożyczkach, odpowiedzialności za środki
trwałe, urlopach, prowadzonych grantach, badaniach lekarskich i szkoleniach BHP.
177
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Należy podkreślić, że wdrożenie prowadzone we współpracy z firmą Integris Sp z o.o. wymagało dużego
zaangażowania pracowników administracji centralnej i Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi. Zespół liderów wdrożenia spotykał się co tydzień w celu rozwiązywania bieżących problemów.
Bez ich entuzjazmu trudno byłoby o sukces wdrożenia. UAM dysponuje obecnie jednym z najnowocześniejszych systemów zintegrowanych wspomagających zarządzanie uczelnią w Polsce. Należy podkreślić, że koszty
wdrożenia wyniosły najwyżej 20% kosztów podobnych projektów w porównywalnych uczelniach. Z ramienia
władz uczelni nadzór nad wdrożeniem ma prorektor prof. dr hab. Marek Nawrocki, który dodatkowo angażuje
się jako specjalista informatyk w wielu szczegółowych rozwiązaniach.
Przez cały 2013 rok trwały intensywne prace związane z opracowywaniem propozycji nowego rozwiązania organizacyjnego i zarządczego, wynikającego ze Strategii Rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uwzględniającego aktualne i przewidywane uwarunkowania funkcjonowania szkół wyższych
oraz spodziewane wyzwania sektora nauki i wiedzy w Polsce. W toku realizacji projektu opracowywano tzw.
„architekturę biznesową” rozumianą jako model powiązań pomiędzy celami statutowymi Uczelni (efektywnie
zarządzanej organizacji, prowadzącej przede wszystkim działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną), a realizowanymi przez nią funkcjami i usługami (tzw. funkcje/usługi biznesowe) w ramach określonej struktury
organizacyjnej i przy wykorzystaniu podejścia procesowego. Propozycję modelu docelowej struktury organizacyjnej UAM zespół rektorski otrzyma w pierwszym kwartale kolejnego roku.
6.4. SPRAWY SOCJALNE PRACOWNIKÓW UAM
Uczelnia w roku sprawozdawczym rozwijała działalność socjalną na rzecz pracowników, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich oraz emerytów i rencistów. W tym zakresie władze rektorskie ściśle współpracowały ze związkami zawodowymi.
Do obowiązków Działu Socjalnego w roku sprawozdawczym należało szereg zadań:
•• dbałość o wypoczynek pracowników, emerytów i rencistów i ich rodzin,
•• wypłata świadczeń na uzupełnienie kosztów wypoczynku pracowników, słuchaczy dziennych studiów
doktoranckich, emerytów i rencistów,
•• wypłata upominku świątecznego,
•• pomoc materialna w formie zapomóg losowych dla pracowników, emerytów i rencistów,
•• organizacja imprez dla emerytów i rencistów,
•• prowadzenie spraw związanych z pożyczkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe,
•• sprawy związane z dofinansowaniem opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach,
•• organizacja Festynu Rodzinnego podczas Wielkiej Majówki UAM,
•• przydziały miejsc w domach akademickich dla osób niebędących studentami UAM.
Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) przyznawane są przez Rektora
w uzgodnieniu odpowiednio z Międzyzwiązkowym Zespołem ds. Przyznawania Świadczeń z Funduszu Socjalnego lub Międzyzwiązkowym Zespołem ds. Mieszkaniowych. Świadczenia wypłacane są na podstawie
„Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, który został w 2013 r. istotnie znowelizowany. Był to efekt blisko dwumiesięcznej pracy prorektora ds.
kadry i rozwoju prof. dr hab. Andrzeja Lesickiego, radcy prawnego mec. Renaty Okupniak i przewodniczącej
Międzyzwiązkowego Zespołu ds. rozdziału funduszu socjalnego mgr Krystyny Andrzejewskiej. W pracach brali
również udział przedstawiciele wszystkich trzech działających w UAM związków zawodowych, tj. Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, Związku Nauczycielstwa Polskiego i Związku Zawodowego Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (utworzonego w 2013 r.). W rezultacie tych
prac Rektor Zarządzeniem nr 158/2013/2014 z dnia 6 grudnia 2013 r. wprowadził znowelizowany regulamin,
który wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. Nowelizacja miała na celu wprowadzenie rozwiązań prowadzących do
jak najlepszego wykorzystania Funduszu, by zgodnie ze swoim przeznaczeniem wspierał przede wszystkim
pracowników w trudniejszej sytuacji materialnej ich rodzin. Najważniejsza zmiana, która zawarta jest w nowym
regulaminie, polega na uzależnieniu wszystkich świadczeń od sytuacji materialnej osoby uprawnionej do danego dofinansowania.
Popularnością – choć mniejszą niż w roku poprzednim – cieszyły się ośrodki wczasowe UAM (w Kołobrzegu, Zakopanem i Białej Górze), z których skorzystało ogółem 2 649 pracowników wraz z rodzinami). W okre-
178
6.ZARZĄDZANIE
sie sprawozdawczym w ośrodku w Kołobrzegu odnowiono elewację całego budynku, wymieniono parapety
i zainstalowano sieć bezprzewodową WiFi. W Domu Wypoczynkowym w Zakopanem wyremontowano instalację odgromową i uziemiającą, zainstalowano monitoring wizyjny CCTV, wykonano ławy i stoły w stylu regionalnym oraz przeprowadzono drobne prace remontowe. W Białej Górze zamontowano altanę ogrodową. Ze
wszystkich ośrodków wypoczynkowych można korzystać przez cały rok.
Na podstawie uchwały nr 75/2013 Senatu UAM z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności
budynków nieruchomości położonej w gminie Zakliczyn nad Dunajcem, oznaczonej geodezyjnie jako: obręb
Jamna, ark. mapy 8, działka nr 190 o pow. 6.600 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 27296, dnia 28 czerwca 2013 r. podpisano akt notarialny w sprawie dokonania ww. czynności. Przekazanie nieruchomości nastąpiło
24 października 2013 r.
Wypłatę świadczenia na uzupełnienie kosztów wypoczynku indywidualnego pracowników, uczestników dziennych studiów doktoranckich i ich rodzin oraz emerytów i rencistów oraz współmałżonków i dzieci po zmarłych pracownikach, emerytach i rencistach otrzymało 7 544 uprawnionych osób na łączną kwotę
7 236 049,80 zł. W grudniu wypłatę upominku świątecznego otrzymało 6 538 uprawnionych osób pracowników oraz emerytów i rencistów, współmałżonków po zmarłych pracownikach, emerytach i rencistach na
łączną kwotę 3 466 440,00 zł. Dofinansowanie do zakupu legitymacji kolejowych z ZFŚS otrzymało 2 230
pracowników na kwotę 852 753,60 zł.
W okresie sprawozdawczym z ZFŚŚ udzielono pożyczek 428 osobom na kwotę 12 746 tys. zł.
Pomocą materialną w formie zapomóg losowych objęto 296 osób na kwotę 93 400 zł.
Z kolei dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach z ZFŚS w okresie od 1 stycznia
do 31 sierpnia otrzymało 348 osób uprawnionych w łącznej wysokości 352 609,77 zł. W okresie od 1 września
do 31 grudnia dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach otrzymało 339 osób uprawnionych w łącznej wysokości 187 375,68 zł. W całym okresie sprawozdawczym udzielono zatem dofinansowania
na kwotę 539 985,45 zł.
Dofinansowanie do działalności sportowej, organizowanej dla pracowników w obiektach sportowych
UAM, z ZFŚS w okresie sprawozdawczym otrzymały 82 osoby uprawnione w łącznej wysokości 14 540,08 zł.
Po raz trzeci w historii Uczelni w ramach „Dekady Jubileuszowej” i „Majówki Uniwersyteckiej” 11 maja 2013 r.
odbył się „Festyn Rodzinny UAM” dla pracowników, doktorantów, emerytów i rencistów UAM oraz ich rodzin.
Wśród wielu atrakcji przygotowane zostały m.in. konkurencje sportowe prowadzone przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, gry i zabawy przygotowane przez pracowników i koła naukowe Wydziału Studiów
Edukacyjnych, koncerty, występy dzieci pracowników UAM, pokazy tańców ludowych, warsztaty artystyczne
w namiotach. Festyn cieszył się dużym zainteresowaniem i wysoką frekwencją.
Ponadto odbyły się dwie imprezy dla emerytowanych pracowników naszej Uczelni: tradycyjne spotkanie
„świąteczno-noworoczne” dla emerytów i rencistów UAM (7 stycznia) oraz „Pożegnanie pracowników”,
którzy przeszli na emeryturę lub rentę w 2012 roku (28 lutego). Każda ze 101 żegnanych osób otrzymała upominek pieniężny.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dysponuje miejscami do zakwaterowania (przydzielanymi przez Komisję powołaną przez Prorektora) w pomieszczeniach przeznaczonych do tymczasowego pobytu
dla osób niebędących studentami UAM. Były to w 2013 roku:
•• Dom Akademicki przy ul. Nieszawskiej 3 w Poznaniu
Od 1 września Dom Akademicki dysponuje 150 lokalami (segmentami) 1-,2-,3-pokojowymi, w tym 126
lokalami przeznaczonymi dla osób niebędących studentami UAM. Po remoncie do użytku zostało oddanych 90 lokali: 10 jednopokojowych, 70 dwupokojowych i 10 dla niepełnosprawnych na piętrach I-V
i w tzw. „łączniku”. Lokale te zostały podzielone na część studencką (24 segmenty) oraz zasoby Działu
Współpracy z Zagranicą (31 segmentów) i Działu Socjalnego (35 segmentów). Na dzień 15 października
2013 r. w zasobie Działu Socjalnego zakwaterowanych zostało 101 pracowników i doktorantów w 88 segmentach, w zasobie Działu Współpracy z Zagranicą 29 cudzoziemców w 25 segmentach.
DA cieszy się dużym zainteresowaniem z uwagi na komfortowe warunki i przystępne ceny za zakwaterowanie.
179
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
•• Dom Studencki „ZBYSZKO” przy ul. Piątkowskiej 80 w Poznaniu
1 października zostało zakwaterowanych 42 doktorantów (20 doktorantów w pokojach 1-osobowych,
22 doktorantów w pokojach 2-osobowych) i 7 pracowników (w pokojach 1-osobowych).
W dniu 31 grudnia 2013 r. w „Zbyszku” zamieszkiwało 43 doktorantów (20 doktorantów w pokojach
1-osobowych, 23 doktorantów w pokojach 2-osobowych) i 7 pracowników (pokojach 1-osobowych).
6.5. INWESTYCJE BUDOWLANE I REMONTY
W roku sprawozdawczym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kontynuował program inwestycyjny, wynikający zarówno ze zrewaloryzowanego programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015”, jak i z możliwości pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł na niezbędne działania inwestycyjne w obszarze infrastruktury budowlanej, modernizacje i remonty.
6.5.1. PROGRAM WIELOLETNI
Przyznane środki budżetowe w wysokości 34 411 tys. zł w planie inwestycyjnym w 2013 roku przeznaczono na realizację sześciu zadań inwestycyjnych (zał. 52).
Łączne nakłady poniesione na realizację zadań programu wieloletniego do końca 2013 r. wyniosły
38 653,3 tys. zł, w tym:
•• środki budżetowe
34 411 tys.,
•• środki własne i inne
4 242, 3 tys.
Poszczególne zadania programu wieloletniego to:
A. Budowa Wydziału Chemii – segmenty A i G – Poznań Morasko
W ramach programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015” ujęto dokończenie budowy budynku Wydziału Chemii. Zadanie Nr 1113/UAM obejmuje swoim zakresem
kompleksowe wykonanie robót wykończeniowych wraz z wyposażeniem segmentu A oraz kompleksową realizację robót w segmencie G. Na powyższy cel przeznaczono środki finansowe w wysokości
88 292 tys. zł. Finansowanie tego zadania przewidziano z następujących źródeł:
- środki budżetu państwa w wysokości 76.292 tys. zł,
- środki własne w wysokości 12.000 tys. zł.
Realizacja powyższego zadania rozpoczęła się w marcu 2011 r. Pozwolenie na użytkowanie segmentu A
UAM otrzymał w czerwcu 2012 r., na segment G w marcu 2013 roku. Zakończenie całego zadania
związane z wyposażeniem segmentu G planowane jest na koniec 2014 r. Łączna powierzchnia użytkowa
segmentów A i G wynosi 13 246,59 m2.
W 2013 roku Ministerstwo nie przekazało żadnych środków budżetowych na realizację tegoż zadania.
B.Budowa dróg i parkingów przy Wydziale Chemii – Kampus Morasko
Zadanie Nr 1125/UAM swoim zakresem obejmuje cały układ komunikacyjny przy budynku Wydziału
Chemii, drogę dojazdową nr 1, drogi łącznikowe nr 2 i 3, zespoły parkingowe, place, dojazdy do obiektów
kubaturowych, chodniki, dojścia do budynku, zieleń wraz z małą architekturą i oświetleniem. Realizacja
tego zadania rozpoczęła się w październiku 2011 r., a planowane zakończenie zostało przesunięte na
koniec III kwartału 2014 r. Na realizację całego zadania przeznaczono środki w wysokości 5 654,77 tys. zł.
W 2013 roku UAM otrzymał dotację budżetową w wysokości 73 640,00 zł.
C. Budynek Wydziału Humanistycznego (Historycznego) – Kampus Morasko
W założeniach programowych programu wieloletniego pn. „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015” przewidziano realizację budynku Wydziału Humanistycznego (Historycznego) na
terenie Moraska. Zadanie 1201/UAM obejmuje swoim zakresem kompleksową budowę Wydziału Historycznego wraz z wyposażeniem. Źródła finansowania inwestycji przedstawiają się następująco:
- środki budżetu państwa w wysokości 64 000 tys. zł,
- środki własne w wysokości 13 660 tys. zł.
180
6.ZARZĄDZANIE
Planowanym efektem rzeczowym tego zadania będzie przekazanie do użytkowania budynku o pow.
14 346,19 m2 i kubaturze 81 220,2 m3. W 2013 roku UAM otrzymał dotację budżetową w wysokości
28.649.860 zł.
D.Budynek dydaktyczny Etap I, zadanie 2, blok E, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu,
ul. Nowy Świat 28-30
Zadanie inwestycyjne obejmuje dokończenie budynku dydaktycznego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu w ramach programu wieloletniego 2004-2015. Z uwagi na ograniczone środki finansowe przeznaczone na realizację zadań programu wieloletniego 2004-2011 zrealizowano bloki A, B,
C, D budynku dydaktycznego. W 2011 roku złożono w Ministerstwie program inwestycyjny na realizację
bloku E o pow. 3 554 m2. W zaktualizowanym programie przeznaczono na ten cel kwotę 23 558 423 zł.
Przewidziano następujące źródła finansowania zadania:
- środki budżetowe w wysokości 17 454 150 zł,
- środki własne w wysokości 3 104 273 zł,
- dotacja podmiotowa Prezydenta Miasta Kalisza 3 000 000 zł.
Realizację bloku E budynku dydaktycznego rozpoczęto w czerwcu 2012 r. Zakończenie budowy z oddaniem budynku do użytkowania wraz z wyposażeniem meblowym planowane jest na koniec III kwartału
2015 r. Efektem rzeczowym tego zadania będzie przekazanie bloku E budynku dydaktycznego do użytkowania o pow. netto 3 554,08 m2 i kubaturze 18 183,8 m3.
W listopadzie 2013 roku przystąpiono do odbioru robót na Wydziale. Protokołem z dnia 13 grudnia 2013 r.
stwierdzono, że większość wad i usterek wskazanych w protokole odbioru z dnia 28 listopada 2013 r. nie
została usunięta, a ponadto ujawniono szereg kolejnych wad i usterek. Stan ten spowodował, że Uniwersytet odebrał budynek z wadami wyszczególnionymi w protokole z dnia 13 grudnia 2013 r. (jednak za część
wykonaną wadliwie wykonawca nie otrzymał wynagrodzenia). Na realizację zadania w 2013 r. uzyskaliśmy
z dotacji budżetowej kwotę 5 687 500 zł oraz dotację Miasta Kalisza w wysokości 2 345 875 zł.
E.Zakup gruntów – Kampus Morasko
Zakup gruntów uwzględniony jest jako podzadanie w zasadniczym zadaniu ujętym w programie wieloletnim „Uzbrojenie terenu, drogi, wykup gruntów”. W zrewaloryzowanym programie wieloletnim na ten
cel przeznaczono środki w wysokości 42 218 tys. zł. Program inwestycyjny zadania nr 1114/UAM przewidywał wykupienie działek o pow. 24 750 m2. Przeznaczono na ten cel kwotę 3 515 tys. zł.
Celem podzadania jest zakup gruntów na terenie Kampusu Morasko pod przyszłą realizację domów
studenckich. Cel ma zostać osiągnięty poprzez wykupienie działek nr 278/1, 278/2, 275, 276 o łącznej
powierzchni 24 749 m2. Z powodu wydłużających się procedur wywłaszczeniowych w 2013 r. nie udało się wykupić żadnej działki, a przekazana przez Ministerstwo dotacja w wysokości 745 tys. zł została
zwrócona.
F.Zakup gruntów – Kampus Morasko II etap
W 2011 r. przesłano do Ministerstwa program inwestycyjny „Zakup gruntów Kampus Morasko II Etap”.
Zadanie to przewiduje zakup działek na terenie Moraska z przeznaczeniem na przyszłą realizację domów studenckich. Wartość kosztorysowa tego zadania została określona na kwotę 4 400 tys. zł w całości
sfinansowaną z dotacji budżetowej państwa. Zakupowi podlegać będą działki nr 272/21, 273/1, 273/2
o pow. 17 431 m2 zgodnie z przedłożonym programem inwestycyjnym. W planie inwestycyjnym uczelni
na 2013 r. przewidziano wydatkowanie tej kwoty w całości. Z powodu wydłużających się procedur wywłaszczeniowych w 2013 r. nie udało się wykupić żadnej działki, a przekazana przez Ministerstwo dotacja
w wysokości 4 400 tys. zł została zwrócona.
6.5.2. INWESTYCJE POZA PROGRAMEM WIELOLETNIM
W roku sprawozdawczym 2013 realizowano również inwestycje budowlane współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W poszukiwaniu dostępnych środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych możliwych do wykorzystania przy poprawie stanu infrastruktury uniwersyteckiej w roku 2013,
podobnie jak w latach poprzednich, aktywnie uczestniczył Dział Programów Europejskich. Wykaz projektów
inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych oraz ze środków krajowych znajduje się w zał. 53.1
i 53.2. Są to zarówno projekty realizowane, jak i zakończone w roku 2013.
181
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
6.5.3. REMONTY
W okresie sprawozdawczym kontynuowano szereg prac remontowych w budynkach dydaktycznych i domach akademickich, których szczegółowy wykaz przedstawia zał. 54.
6.6. ZMIANY ORGANIZACYJNE
W celu przystosowania struktur organizacyjnych do aktualnych potrzeb naukowych i dydaktycznych dokonano w okresie sprawozdawczym zmian organizacyjnych przedstawionych w zał. 55.
6.7. ZAŁĄCZNIKI
182
13
3
10
4
0
10
0
5
0
0
0
2
0
26
Wydział Chemii
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Wydział Fizyki
Wydział Historyczny
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Geograficznych
i Geologicznych
Wydział Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Neofilologii
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
w Kaliszu
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Studiów Edukacyjnych
Wydział Teologiczny
Pozostałe jednostki
95
22
Wydział Biologii
RAZEM
0
osoby
Wydział Anglistyki
Jednostka
90,60
24,3
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
10,0
0,0
4,0
10,0
3,0
13,0
19,3
0,0
Etaty
NaukowoTechniczni
Zał. 50. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
546
197
3
8
17
5
22
14
8
34
9
18
45
17
48
87
14
osoby
453,0
158,9
3,0
5,9
15,3
3,8
17,5
12,5
7,5
28,7
8,0
14,3
35,0
15,5
44,8
70,5
11,8
etaty
Inżynieryjnotechniczni
294
147
8
0
15
4
31
17
7
8
6
24
6
11
3
7
0
osoby
285,9
143,9
8,0
0,0
15,0
4,0
29,5
15,0
6,5
8,0
6,0
23,5
6,0
11,0
3,0
6,5
0,0
etaty
Bibliotekarze
666
430
7
22
25
15
22
24
13
17
11
22
6
22
9
10
11
osoby
646,6
414,8
7,0
21,0
25,0
14,5
21,0
23,5
13,0
17,0
11,7
21,1
6,0
21,5
9,0
10,0
10,5
etaty
Administracja
781
770
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
2
0
osoby
698,7
688,6
1,0
0,0
0,0
0,0
1,0
1,0
1,0
0,8
1,0
1,0
0,0
0,3
1,0
2,0
0,0
etaty
Obsługa
2382
1570
19
32
57
24
76
61
29
70
27
69
67
54
74
128
25
osoby
2174,8
1430,5
19,0
28,9
55,3
22,3
69,0
57,0
28,0
64,5
26,7
63,9
57,0
51,3
70,8
108,3
22,3
etaty
RAZEM
6.ZARZĄDZANIE
183
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Zał. 51. Odznaczenia państwowe dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi przyznane
w roku 2013
Medal Złoty za Długoletnią Służbę
1.
Basińska
Halina
Kustosz
2.
Bednarczyk
Józef
Starszy specjalista
3.
Budzińska
Małgorzata
Starszy specjalista
4.
Cieślik-Wilczyńska
Barbara
Starszy specjalista
5.
Górka
Waldemar
Starszy mistrz
6.
Grobelny
Seweryn
Starszy specjalista
7.
Graczyk
Władysław
Kierownik
8.
Jon
Henryk
Portier
9.
Kalkowska
Anna
Starszy programista
10.
Lembicz
Ewa
Kustosz
11.
Międzybrodzki
Andrzej
Gł. Specjalista
12.
Musiał
Józef
Starszy specjalista
13.
Ratajczyk
Aleksander
Specjalista
14.
Szalaty
Elżbieta
Starsza woźna
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
1.
Skutecki
Jakub
Starszy kustosz
2.
Zielińska
Wiesława
Kustosz
184
6.ZARZĄDZANIE
Zał. 52. Zadania w planie inwestycyjnym Programu Wieloletniego w 2013 roku
Środki
budżetowe
lp.
Nazwa obiektu
Razem
1.
Budowa Wydziału Chemii
– seg. A i G – Poznań Morasko
(zadanie nr 1113/UAM)
678 821
0
678 821
2.
Budowa Dróg i Parkingów
przy Wydziale Chemii
(zadanie nr 1125/UAM)
465 244
73 640
391 604
3.
Budowa Wydziału Humanistycznego
(Historycznego)
– Kampus Morasko
(zadanie nr 1202/UAM)
28 876 412
28 649 860
226 552
4.
Budynek dydaktyczny Etap I,
zadanie 2 blok E,
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30
(zadanie nr 1201/UAM)
8 632 798
5 687 500
599 423
(środki inne 2 345 875)
5.
Zakup gruntów
– Kampus Morasko
(zadanie nr 1114/UAM)
0
0
0
6.
Zakup gruntów
– Kampus Morasko II etap
(zadanie nr 1203/UAM)
0
0
0
38 653 275
34 411 000
4 242 275
(w tym środki inne
2 345 875)
RAZEM
Środki własne
185
186
Program
Operacyjny
Infrastruktura
i Środowisko
Program
13.1
Działanie
Międzyuczelniane
Centrum
NanoBioMedyczne
Tytuł projektu
W wyniku realizacji projektu powstanie
budynek Międzyuczelnianego Centrum
NanoBioMedycznego wraz z jego pierwszym wyposażeniem meblowym i aparaturowym, niezbędnym dla uruchomienia
i realizacji studiów. Dzięki połączeniu potencjału dydaktycznego i naukowego czterech poznańskich uczelni oraz w oparciu
o nowoczesną i innowacyjną infrastrukturę
CNBM, powstanie unikatowa oferta naukowo-dydaktyczna. Absolwenci uzyskają horyzontalne wykształcenie, wiążące w sobie
aspekty nauk podstawowych (fizyka, chemia, biologia, biofizyka, biotechnologia),
nauk technicznych (inżynieria materiałowa, fizyka techniczna) oraz nauk medycznych (inżynieria biomedyczna). W projekcie
CNBM wydzielono 9 pracowni: biologiczną,
chemiczną medyczną, pracownię „cleanroom”, mikroskopową, optyczno-spektroskopową, spektroskopii NMR i obrazowania,
wytwarzania nanostruktur, fizyki widzenia
i neuronauki. Pracownie będą dysponowały 50 miejscami do zaawansowanych prac
eksperymentalnych.
Krótka charakterystyka projektu
Zał. 53.1. Projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych
111 400 000,00
Wartość
projektu
(PLN)
111 400 000,00
Kwota
dofinansowania
(PLN)
Projekt
w trakcie
realizacji
do 30.06.2014
Stadium
projektu
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
2.2
2.1
Program
Operacyjny
Innowacyjna
Gospodarka
Działanie
Program
Operacyjny
Innowacyjna
Gospodarka
Program
251 550 000,00
Głównym celem Wielkopolskiego Centrum
Zaawansowanych Technologii (WCZT) jest
stworzenie w Poznaniu multidyscyplinarnego ośrodka grupującego najlepszych
specjalistów z nauk ścisłych, przyrodniczych
i technicznych, skoncentrowanego na nowych materiałach i biomateriałach o wielostronnych zastosowaniach. Integracja środowiska poznańskiego pozwoli na stworzenie ośrodka badawczo – technologicznego
o wysokiej randze międzynarodowej, które
przez swoją działalność i otoczenie gospodarcze będzie stanowić bardzo istotny element budowanej w Wielkopolsce regionalnej gospodarki opartej na wiedzy.
Krajowe
Laboratorium
Multidyscyplinarne
Nanomateriałów
Funkcjonalnych
(UAM jako partner)
Wielkopolskie
Centrum
Zaawansowanych
Technologii
54 135 857,08
Proponowany projekt ma na celu stworzenie unikalnego w skali krajowej Laboratorium Multidyscyplinarnego Nanomateriałów Funkcjonalnych o strukturze optymalnie wykorzystującej obecną alokację kadr
badawczych i inżynierskich oraz dającej
szanse na synergiczny rozwój inżynierii materiałów funkcjonalnych, przy jednoczesnym skupieniu uwagi na najbardziej aktualnych na świecie tematykach badawczych
prowadzących do wdrożeń w nanotechnologii, mikrofluidyce, biotechnologii, naukach medycznych i ochronie środowiska.
Wartość
projektu
(PLN)
Krótka charakterystyka projektu
Tytuł projektu
cd. Zał. 53.1. Projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych
251 550 000,00
5 101 397,60
Kwota
dofinansowania
(PLN)
Projekt
w trakcie
realizacji
do 31.03.2014
Projekt
w trakcie
realizacji
do 30.06.2014
Stadium
projektu
6.ZARZĄDZANIE
187
188
NFOSGW
(GIS) –
dotacja
Fundusz
Krótka charakterystyka projektu
Przedmiot inwestycji to termomodernizacja
oraz modernizacja centralnego ogrzewania
budynku naukowo-badawczego „D” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
przy ul. Szamarzewskiego 89. W ramach termomodernizacji wymieniono okna i drzwi;
ocieplono ściany, dach, taras. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polegała m.in.
na wymianie instalacji, grzejników, montażu
zaworów termostatycznych.
Tytuł projektu
Termomodernizacja
obiektu użyteczności publicznej –
budynek dydaktyczny „D”
przy ul. Szamarzewskiego 89
Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
Zał. 53.2. Projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków krajowych
3 046 259,00
Wartość
projektu
(PLN)
652 345,00
Kwota
dofinansowania
(PLN)
Inwestycja
ukończona w 2012;
umowa o dotację
podpisana w 2013
Stadium
projektu
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
6.ZARZĄDZANIE
Zał. 54. Prace remontowe w 2013 roku
I. PRACE REMONTOWE
COLLEGIUM MINUS
•• remont korytarza piwnicy wraz z pomieszczeniami biurowymi,
•• remont klatki schodowej wraz z holem od strony kwestury,
•• dalszy ciąg modernizacji instalacji strukturalnej.
COLLEGIUM IURIDICUM
•• remont sanitariatów w piwnicy oraz pomieszczeń magazynowych.
AULA UNIWERSYTECKA
•• remont nawierzchni i schodów przed wejściem głównym do auli,
•• remont pomieszczeń biurowych na zapleczu auli.
COLLEGIUM CHEMICUM
•• remont pomieszczeń dla Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej,
•• remont części dachu,
•• modernizacja instalacji strukturalnej w remontowanych
pomieszczeniach.
COLLEGIUM MAIUS
••
••
••
••
ZESPÓŁ BUDYNKÓW
przy ul. Szamarzewskiego
•• remont dwóch korytarzy, klatek schodowych oraz holu przed
dziekanatem w budynku „D”,
•• wykonanie projektu dobudowy windy w budynkach A, B i C,
•• remont pomieszczeń po składzie opału oraz toalet damskich
w budynku „D”,
•• montaż windy w budynku „E” dostosowanej do użytku przez osoby
niepełnosprawne.
BUDYNEK DYDAKTYCZNY
przy ul. Międzychodzkiej
•• remont pomieszczeń II piętra dla WNS i WSE.
OBSERWATORIUM
ASTRONOMICZNE
•• remont pomieszczeń dydaktycznych na parterze.
BIBLIOTEKA
UNIWERSYTECKA
•• generalny remont wraz z renowacją sztukaterii w pomieszczeniach
wypożyczalni książek na parterze w budynku B.
COLLEGIUM BIOLOGICUM
•• remont tarasu nad Salą Rady Wydziału,
•• naprawa części dachu.
COLLEGIUM
MATHEMATICUM
•• naprawa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w salach
wykładowych,
•• naprawa i uszczelnienie okien na elewacji zachodniej,
•• naprawa części dachu.
COLLEGIUM GEOLOGICUM
I GEOGRAPHICUM
•• remont dachu i świetlika na budynku Collegium Geographicum.
COLLEGIUM PHYSICUM
•• malowanie wybranych pomieszczeń dydaktycznych.
WYDZIAŁ PEDAGOGICZNOARTYSTYCZNY W KALISZU,
ul. Nowy Świat 28/30
•• remont sali gimnastycznej.
BUDYNEK DYDAKTYCZNY
– GNIEZNO
•• remont schodów zewnętrznych wraz z wymianą oświetlenia
iluminacyjnego.
dokończenie remontu Salonu Mickiewicza pod kopułą,
renowacja obrazu pod kopułą w Salonie Mickiewicza,
remont klatek schodowych głównych,
remont Sali nr 119 dla Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego HAT.
189
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
cd. I. PRACE REMONTOWE
DOM PRACY TWÓRCZEJ
– OBRZYCKO
•• remont dachu Oficyny nr 3,
•• remont mostków stalowych na terenie Zespołu Pałacowego,
•• projekt hydroforni.
DOM PRACY TWÓRCZEJ
– CIĄŻEŃ
•• remont pomieszczeń hotelowych w budynku pałacowym.
DOM AKADEMICKI
przy ul. Nieszawskiej
•• generalny remont segmentów mieszkalnych na piętrach od I do V
oraz w łączniku na piętrach od I do X wraz z holem.
DOM STUDENCKI „JOWITA”
•• remont pokoi i sanitariatów w wybranych segmentach mieszkalnych.
DOM STUDENCKI
„ZBYSZKO”
•• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany fundamentowej
od ul. Piątkowskiej.
DOM STUDENCKI „HANKA”
•• malowanie wybranych pokoi i sanitariatów.
DOM STUDENCKI
„BABILON”
•• malowanie wybranych pokoi i sanitariatów.
DOMY STUDENCKIE
w Słubicach
•• naprawa elewacji budynków studenckich.
DOM STUDENCKI w Kaliszu
przy ul. Nowy Świat 28/30
•• częściowa wymiana okien.
OŚRODEK SANATORYJNOWYPOCZYNKOWY –
KOŁOBRZEG
•• remont pomieszczeń piwnicznych, malowanie elewacji budynku.
II. PRACE STAŁYCH OGLĘDZIN, KONSERWACJI URZĄDZEŃ I INSTALACJI W BUDYNKACH UAM:
A. BRANŻA BUDOWLANA
B. BRANŻA SANITARNA
190
1. Przeglądy roczne budynków.
2. Przeglądy półroczne budynków o pow. zabudowy przekraczającej
2000 m2.
3. Przeglądy pięcioletnie budynków.
4. Coroczne przeglądy kominiarskie.
5. Bieżąca ocena stanu technicznego budynków.
1. Serwis central wentylacyjnych – ca 1200 szt. urządzeń we wszystkich
obiektach UAM – Poznań, Gniezno, Słubice, Kalisz.
2. Serwis central wentylacyjnych obsługujących salę Senatu i Rektorat
w Coll. Minus.
3. Serwis agregatów wody lodowej, klimatyzatorów, klimakonwektorów
– Poznań, Gniezno, Słubice.
4. Serwis kotłowni gazowych Słubicach (7 kotłowni) – Coll. Polonicum,
Dom Doktoranta, DS. Forum, DS. Amicus, DS. – 1, DS. – 2, DS. – 3,
DS. – 5 – ogółem: 7 szt.
5. Serwis kotłowni gazowych i olejowych – Poznań (6), Kalisz (1), Ciążeń
(1), Obrzycko (1), Jamna (1), Gułtowy (3), Biała Góra (2), Storkowo (1)
– ogółem: 16 szt.
6. Serwis węzłów cieplnych – Poznań (23 szt. + 6 szt. w administracji
Dalkii), Kalisz (3 szt.), Gniezno (3 szt.), Kołobrzeg – ogółem: 35 szt.
7. Serwis kompaktowych urządzeń hydroforowych (3 szt.).
6.ZARZĄDZANIE
cd. II. PRACE STAŁYCH OGLĘDZIN, KONSERWACJI URZĄDZEŃ I INSTALACJI W BUDYNKACH UAM:
cd. B. BRANŻA SANITARNA
C. BRANŻA ELEKTRYCZNA
8. Przegląd instalacji wentylacyjnych wyciągowych z wentylatorami
dachowymi.
9. Przegląd instalacji i urządzeń gazowych.
10. Przegląd i serwis oczyszczalni ścieków – 2 szt. (Storkowo, Obrzycko).
11. Sprawdzenie stanu technicznego i drożności przewodów spalinowych w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi.
12. Czyszczenie kominów i kotłów w kotłowniach węglowych oraz
sprawdzenie kominów w kotłowniach gazowych.
13. Przegląd 24 komór badawczych na Wydziale Biologii.
14. Przegląd i serwis stacji DEMI na Wydziale Biologii.
15. Kotłownie węglowe – budynek przy ul. Drzymały, Stacja Ekologiczna
w Jeziorach, Zakopane.
16. Usuwanie bieżących usterek i awarii (zatkana kanalizacja, uszkodzone
urządzenia sanitarne, elementy regulacji i sterowania kotłowniami
i węzłami cieplnymi).
17. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla nowych inwestycji
i remontów.
18. Czyszczenie kanałów wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych wraz
z centralami.
19. Serwis instalacji solarnej w DS. Zbyszko.
1. Dźwigi osobowe – 81 szt.
2. Dźwigi towarowe – 12 szt.
3. Platformy przychodowe dla osób niepełnosprawnych – 18 szt.
4. Żurawiki dźwigowe przy kotłowniach – 2 szt.
5. Systemy instalacji włamania i napadu – w 13 budynkach.
6. Systemy instalacji telewizji dozorowej – w 11 budynkach.
7. Systemy instalacji sygnalizacji pożaru – w 14 budynkach.
8. Kontrolne pomiary rezystancji instalacji elektrycznej i uziomów.
Zał. 55. Zmiany organizacyjne w 2013 roku
Przekształcenie:
Zakładu Akwizycji Języka Angielskiego jako Obcego
w Zakład Studiów Psycholingwistycznych
WYDZIAŁ ANGLISTYKI
WYDZIAŁ BIOLOGII
Instytut
Antropologii
Przekształcenie:
Zakładu Ekologii Populacyjnej Człowieka
w Zakład Ekologii Ewolucyjnej Człowieka
Utworzenie:
Wydziałowej Pracowni Biologicznych Informacji Przestrzennych
WYDZIAŁ FILOLOGII
POLSKIEJ
I KLASYCZNEJ
Instytut Filologii
Słowiańskiej
Utworzenie:
Pracowni Genderowych i Transkulturowych Studiów
Bałkanistycznych
WYDZIAŁ NAUK
GEOGRAFICZNYCH
I GEOLOGICZNYCH
Instytut
Geoekologii
i Geoinformacji
Utworzenie:
Pracowni Ekologii i Monitoringu Mokradeł
191
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
cd. Zał. 54. Prace remontowe w 2013 roku
WYDZIAŁ
PEDAGOGICZNOARTYSTYCZNY
W KALISZU
Administracja
wydziałowa
Zniesienie:
Sekcji administracyjno-gospodarczej
WYDZIAŁ PRAWA
I ADMINISTRACJI
Przekształcenie:
•• Katedry Kryminalistyki w Pracownię Kryminalistyki,
•• Zakładu Historii Doktryn Polityczno-Prawnych
i Filozofii w Katedrę Historii Doktryn PolitycznoPrawnych i Filozofii,
•• Katedry Postępowania Administracyjnego
w Katedrę Postępowania Administracyjnego
i Sądowoadministracyjnego.
WYDZIAŁ STUDIÓW
EDUKACYJNYCH
Przekształcenie:
•• Pracowni Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych
w Zakład Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych
WYDZIAŁ NAUK
POLITYCZNYCH
I DZIENNIKARSTWA
Utworzenie:
Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem
WYDZIAŁ
NEOFILOLOGII
Instytut Lingwistyki
Stosowanej
Przekształcenie:
•• Zakładu Studiów Kontrastywnych i Zakładu
Niemieckiego Językoznawstwa Stosowanego
w Zakład Studiów Kontrastywnych
Utworzenie:
•• Gabinetu Rektora
•• Samodzielnej Sekcji ds. nieruchomości
•• Stanowiska zastępcy kanclerza do spraw
ekonomicznych
ADMINISTRACJA
CENTRALNA
Przekształcenie:
•• Biura Promocji Zawodowej Studentów
i Absolwentów w Biuro Karier UAM
Utworzenie:
•• Centrum Edukacji Szkolnej,
•• Centrum Myśli Społecznej im. Floriana Znanieckiego
CENTRA I OŚRODKI
UNIWERSYTECKIE
ZAMIEJSCOWE
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI
MIĘDZYWYDZIAŁOWE
192
Utworzenie z Instytutu Kultury Europejskiej
podstawowej zamiejscowej jednostki organizacyjnej
Stacje naukowe
Utworzenie Stacji Zintegrowanego Monitoringu
Środowiska Przyrodniczego Różany Strumień
Przekształcenie Studium Nauczania Języków Obcych
w Szkołę Językową UAM
7.
SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK
UCZELNIANYCH
193
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
7. SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
Rozdział 7. dokumentu zawiera sprawozdania z działalności jednostek, które działają w strukturze UAM
oraz syntetyczne informacje o działalności podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.
7.1.  WYDZIAŁY
7.1.1.  WYDZIAŁ ANGLISTYKI
Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia
•• ocena programowa PKA: oba kierunki nauczania prowadzone przez nowo utworzony Wydział Anglistyki (filologia angielska i filologia) zostały poddane ocenie programowej przez Polską Komisję Akredytacyjną i w obu przypadkach PKA przyznała oceny wyróżniające;
•• objęcie przez Dziekana Wydziału, prof. zw. dr hab. Katarzynę Dziubalską-Kołaczyk, funkcji prezydenta
Societas Linguistica Europaea w roku 2013;
•• Nagroda Parlamentu Samorządu Studentów „Przyjazny Dziekanat UAM 2013” dla Dziekanatu WA.
Działalność naukowo-badawcza
•• nadane stopnie naukowe, wnioski o tytuł profesora: 17 stopni doktora (w tym 2 dla osób spoza WA)
i 3 stopnie doktora habilitowanego oraz 1 tytuł profesora na wniosek WA;
•• publikacje: 172 publikacje pracowników i doktorantów WA:
-- 18 artykułów w czasopismach z listy JCR, posiadających współczynnik wpływu (lista ministerialna A,
15-35 pkt);
-- 16 artykułów w czasopismach z listy ERIH (lista ministerialna C, 10 pkt);
--7 artykułów w czasopismach z listy ministerialnej B (do 8 pkt);
--7 monografii w języku angielskim (25 pkt);
--1 monografia w języku polskim (20 pkt);
--88 rozdziałów w monografiach;
--7 redakcji tomów zbiorowych;
--28 publikacji innego typu (podręczniki, recenzje, artykuły w czasopismach spoza wykazu MNiSW);
•• projekty obejmujące badania naukowe:
-- 15 grantów finansowanych lub współfinansowanych ze środków europejskich;
-- 6 grantów własnych (NCN);
-- 2 granty habilitacyjne (NCN);
-- 1 grant promotorski (NCN);
-- 4 granty NCN OPUS;
-- 1 grant NCN SONATA;
-- 1 grant NCN SONATA BIS 2;
-- 2 granty PRELUDIUM;
-- 3 granty NPRH;
•• przychody z tytułu prowadzenia badań naukowych: dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału
badawczego przyznana w 2013 r.: 584 200,00 zł (w tym 99 342,60 zł przeznaczone bezpośrednio na działalność statutową i 2 027,40 zł na dofinansowanie działalności Biblioteki Filologicznej NOVUM);
•• nakłady finansowe na infrastrukturę badawczą poniesione ze środków finansowych przyznanych na
realizację projektów naukowych w roku 2013: 1.998.495,20 zł;
•• ocena parametryczna: w wyniku oceny parametrycznej przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji
Jednostek Naukowych WA uzyskał kategorię B. Władze WA uznały tę ocenę za niesprawiedliwą i nieadekwatną do efektywności naukowej, osiągnięć i pozycji Wydziału wśród krajowych i zagranicznych
ośrodków studiów anglistycznych, wobec czego odwołały się od niej do Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego; rozpatrywanie odwołania nie zostało jeszcze zakończone.
194
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
Działalność dydaktyczna
•• kształcenie na studiach stacjonarnych I i II stopnia: w wyniku rekrutacji na rok akademicki 2013/2014
przyjęto na:
-- studia I stopnia (licencjackie)
--249 studentów (filologia angielska);
--35 studentów (filologia niderlandzka);
--26 studentów (specjalizacja południowoafrykańska);
-- studia II stopnia (magisterskie)
--144 studentów (specjalność ogólnoakademicka);
--16 studentów (specjalność: język i komunikacja w mediach i polityce);
--6 studentów (specjalność celtycka);
--16 studentów (filologia niderlandzka);
•• kształcenie na studiach niestacjonarnych I i II stopnia: w wyniku rekrutacji na rok akademicki
2012/2013 przyjęto:
-- 77 studentów (studia I stopnia);
-- 75 studentów (studia II stopnia).
•• kształcenie na studiach III stopnia (doktoranckich): na WA w chwili jego utworzenia kształciło się 44
doktorantów stacjonarnych i 28 niestacjonarnych. W wyniku rekrutacji na I rok studiów studia doktoranckich przyjęto:
-- 7 doktorantów stacjonarnych;
-- 1 doktorant niestacjonarny.
Działania na rzecz internacjonalizacji procesu badawczego i dydaktycznego
-- liczba konferencji zagranicznych, w których uczestniczyli pracownicy – 130;
-- liczba pracowników, którzy wyjechali na konferencje zagraniczne – 106;
-- łączna liczba wyjazdów zagranicznych pracowników WA – 142;
-- WA uczestniczył w 36 umowach partnerskich LLP/Erasmus z uczelniami w 16 krajach (ponadto 8 umów
w trakcie negocjacji). 30 umów dotyczy wymiany pracowników i studentów, 6 ­– tylko pracowników.
Konferencje i sympozja organizowane przez Wydział Anglistyki w roku 2013
-- Literature in English Symposium (LIES 9), 21 kwietnia 2013 r.;
-- RaAM (Association for Researching and Applying Metaphor) Seminar, 2-4 maja 2013 r.;
-- East Coast Indo-European Conference (ECIEC 32), 21-24 czerwca 2013 r.;
-- Poznań Linguistic Meeting (PLM 44), 29 sierpnia – 1 września 2013 r.;
-- Medieval English Studies Symposium (MESS 12), 30 listopada – 1 grudnia 2013 r.
Współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym
-- udział tłumaczy z WA w wydarzeniach międzynarodowych organizowanych w Poznaniu i regionie wielkopolskim;
-- dzień otwarty dla pracodawców „Kariera na Językach” na WA (we współpracy z Biurem Karier UAM), 13
maja 2013 r.; nawiązanie kontaktów z pracodawcami zainteresowanymi współpracą z WA;
-- wdrażanie w 10 szkołach regionu poznańskiego programu E-nauczyciel przyrody. Zintegrowane środowisko edukacyjne dla rozwijania myślenia naukowego, umiejętności informacyjnych oraz kompetencji
językowych uczniów II i III etapu edukacyjnego;
-- angażowanie się WA w prace organizacyjne nad projektem „Uniwersytet w Twojej szkole”;
-- opieka nad klasami akademickimi (patronackimi) w szkołach gimnazjalnych i licealnych;
-- patronat nad konkursami anglistycznymi dla szkół gimnazjalnych i licealnych, w tym nad Ligą Liceów
Ogólnokształcących.
195
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Popularyzacja wiedzy i promocja Wydziału
-- cykl Wykładów Otwartych Wydziału Anglistyki;
-- udział w Targach Edukacyjnych w Poznaniu – 15-17 marca 2013 r.;
-- Tydzień Irlandzki (Seachtain na Gaeilge) – 11-17 marca 2013 r.;
-- Dzień Kanady (Canada Day) – 8 kwietnia 2013 r.;
-- udział w XVI Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki – 10 kwietnia 2013 r.;
-- organizacja Dnia Irlandii na WA i minikonferencji poświęconej relacjom poznańsko-irlandzkim (we
współpracy z biurem europosła Filipa Kaczmarka) – 14 czerwca 2013 r.;
-- udział w Nocy Naukowców w Poznaniu – 27 września 2013 r.;
-- inicjatywa stworzenia ogólnopolskiego rankingu anglistyk (w przygotowaniu).
Sprawozdanie sporządziła:
Prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk – Dziekan Wydziału
7.1.2.  WYDZIAŁ BIOLOGII
Rozwój Wydziału współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej (FNP)
W ramach projektów unijnych kontynuowano szereg zadań kluczowych dla rozwoju Wydziału, takich jak:
•• poprawa poziomu przygotowania kandydatów na studia przyrodnicze (POKL 3.3.4; IP: MEN), Newton
też był uczniem – program akademickiego wsparcia szkolnego ruchu naukowego, realizacja: 2010-2013,
dofinansowanie: 4,1 mln zł, koordynacja: Wydział Fizyki, wykonawcy: Wydział Biologii, Wydział Chemii,
Wydział Matematyki i Informatyki;
•• podnoszenie jakości kształcenia (POKL 3.3.2. IP: MEN), Szkoła i Uniwersytet – wspólne działania na rzecz
podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych, realizacja: 2010-2014; dofinansowanie: 4,9 mln zł,
koordynacja: Wydział Biologii;
•• prowadzenie studiów w języku angielskim i nowoczesnymi metodami (POKL 4.4.1, IP: MNiSW, koordynator DPE UAM), UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w języku angielskim, interdyscyplinarność, e-learning,
inwestycje w kadry, realizacja: 2010-2015, dofinansowanie zadań wydziałowych ok. 10 mln zł. Wykonano
następujące zadania: (1) kontynuowano studia II stopnia w języku angielskim na kierunku biotechnologia, II rok; (2) wprowadzono program studiów II stopnia w języku angielskim na kierunku ochrona
środowiska, I rok; (3) opracowano kilkanaście modułów zajęć prowadzonych metodą e-learningu; kontynuowano międzywydziałowe studia doktoranckie z zakresu nauk o środowisku (z Wydziałem Nauk
Geograficznych i Geologicznych);
•• internacjonalizacja studiów – Międzynarodowe Studia Doktoranckie – projekt finansowany przez FNP
From genome to phenotype, koordynacja: Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, kwota dofinansowania: 3,3 mln zł.
Zmiany organizacyjne
Na Wydziale Biologii rozpoczęły działalność trzy nowe pracownie: Pracownia Biologii Ewolucyjnej i Pracownia Technologii Wysokoprzepustowych, powołane jeszcze w 2012 r., oraz Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych.
Sukcesy pracowników, doktorantów i studentów
•• w przeprowadzonej w 2013 roku kategoryzacji jednostek naukowych Wydział Biologii UAM zajął IV miejsce w grupie wspólnej oceny i uzyskał kategorię A;
•• prof. Jacek Radwan uzyskał w konkursie MAESTRO prestiżowy 5-letni grant NCN finansujący badania
naukowe;
•• stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców: dr Magdalena
Arasimowicz-Jelonek i dr Małgorzata Rydzanicz;
•• stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia przyznawane na rok
2013/2014: mgr Dawid Bielewicz;
196
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
•• stypendia Fundacji UAM na rok 2013: mgr Andrzej Rybak;
•• stypendia przyznawane przez Wojewódzki Urząd Pracy na rok 2012/2013 w ramach projektu Wsparcie
stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski, Poddziałanie 8.2.2 PO KL: Tomasz Bieluszewski, Michał Bogdziewicz, Jagna Chmielowska-Bąk, Szymon Chowański, Joanna Ciomborowska, Agata Czapracka, Marcin Czyż, Jakub Dolata, Sylwia Dziemian,
Katarzyna Giełda-Pinas, Kinga Humińska, Emilia Jakubas, Natalia Jakubowska, Łukasz Jankowiak, Mateusz
Jarmusz, Michał Kabza, Elżbieta Kaja, Agata Krawczyk, Katarzyna Książek, Szymon Kubala, Agnieszka Kutrowska, Bartosz Labijak, Jan Lubawy, Kaja Milanowska, Grzegorz Nowicki, Adam Olejnik, Ewelina Paluch,
Anna Philips, Marcin Pietras, Paweł Piszczałka, Patrycja Plewka, Mateusz Rawlik, Wojciech Rosikiewicz,
Joanna Rosińska, Sandra Rychel, Andrzej Rybak, Michał Rybak, Katarzyna Skorupa, Tomasz Skrzypczak,
Aleksandra Staszak, Agata Stępień, Weronika Sura, Anna Szczepaniak, Łukasz Sznajder, Michał Szcześniak, Katarzyna Szrama, Jakub Szymkowiak, Kasper Świdnicki, Arkadiusz Urbański, Łukasz Wejnerowski,
Małgorzata Wiśniewska, Agnieszka Wojtkowiak-Szlachcic, Tomasz Wrzesiński, Katarzyna Wyrwa;
•• laureaci Diamentowego Grantu 2013: Marcin Dziuba (I r. II st. Ochrona Środowiska w języku angielskim),
Weronika Erdmann (I r. II st. Biologia), Katarzyna Winnicka (I r. II st. Biotechnologia);
•• stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2012/2013 otrzymali: Piotr Chmielewski (I r. II st.
Ochrona Środowiska), Weronika Erdmann (I r. II st. Biologia, Krzysztof Zawierucha (II r. II st. Biologia/EZZP);
•• stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2013/2014 otrzymali: Piotr Chmielewski (II r. II
st. Ochrona Środowiska), Weronika Erdmann (II r. II st. Biologia), Agnieszka Kiedrowicz (II r. II st. Biologia),
Małgorzata Kolicka (III r. Biologia/EZZP);
•• wyróżnienia w konkursie Ministerstwa Środowiska na scenariusze lekcji dla szkół podstawowych: Katarzyna Kubaś (I r. II st. Biologia/Nauczanie Biologii, Zofia Anna Sajkowska (II r. II st. Biologia/Nauczanie
Biologii (wręczenie nagród odbyło się w grudniu 2013 r.);
•• Stypendium Rektora UAM I stopnia (najwyższe) Piotr Chmielewski (II r. II st. Ochrona Środowiska w języku
angielskim), Marcin Dziuba (II r. II st. Ochrona Środowiska w języku angielskim), Weronika Erdmann (II
rok II st. Biologia), Agnieszka Kiedrowicz (II rok II st. Biologia), Małgorzata Kolicka (III rok Biologia/EZZP),
Anna Mleczko (II rok II st. Biotechnologia w języku angielskim), Karolina Przesmycka (II r. II st. Ochrona
Środowiska w języku angielskim), Katarzyna Winnicka (II rok II st. Biotechnologia);
•• II miejsce w VI Uniwersyteckim Konkursie Języka Niemieckiego: Danił Ałtunin I r. Biotechnologii w roku
akademickim 2012/2013;
•• I Miejsce Wydziału Biologii w II Międzywydziałowym Turnieju Piłki Nożnej (styczeń 2013 r.).
Działalność naukowo-badawcza
•• publikacje i rozwój kadry naukowej
-- ogólna liczba publikacji: 410, w tym publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym 277,
z czego 222 w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej;
-- stopnie doktora nauk biologicznych nadano 18 doktorantom Wydziału Biologii. W zakresie biologii
otrzymali je: Elżbieta Bokiej, Michał Budka, Izabela Ibragimow, Andonis Karachitos, Joanna Kasprzak,
Franciszek Kornobis, Małgorzata Maciukiewicz, Kaja Milanowska, Anna Philips, Tomasz Puton, Zuzanna Rosin, Krzysztof Sikorski, Magdalena Wierzchowiecka i Łukasz Zarychta. W zakresie ekologii: Anna
Basińska, Łukasz Jankowiak i Krystynie Stachura-Skierczyńska. W zakresie biotechnologii: Michał Szcześniak. Ponadto, stopnie doktora uzyskało 5 osób spoza Wydziału: Aleksandra Kłosińska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Aleksandra Pudło (Muzeum Historyczne Miasta Gdańska), Agnieszka
Różdżyńska-Świątkowska (Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie), Kinga Skieresz-Szewczyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) w zakresie biologii, oraz Marek Skrzypski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) w zakresie biochemii;
-- przeprowadzono 12 przewodów i postępowań habilitacyjnych, w tym 10 w dyscyplinie biologia i 2
w dyscyplinie ekologia. Na Wydziale Biologii habilitowało się w sumie 9 doktorów, pracowników tej
jednostki, w tym 7 w dyscyplinie biologia: Rafał Bernard, Katarzyna Buczkowska, Magdalena Krzesłowska, Sylwia Krzymińska, Krzysztof Leśniewicz, Jerzy Michalik, Alina Bączkiewicz oraz 2 w dyscyplinie ekologia: Mikołaj Kokociński i Lechosław Kuczyński. Spoza Wydziału stopnie doktora habilitowanego uzyskały 3 osoby: Szymon Matuszewski z Wydziału Prawa i Administracji UAM, Tomasz Pniewski
z IGR PAN w Poznaniu i Dorota Wrońska-Pilarek z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – wszyscy
w dyscyplinie biologia;
197
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
•• finansowanie działalności badawczej – Wydział uzyskał: dotację bazową w wysokości 2.530.560,00 zł,
dotację na rozwój młodej kadry w wysokości 459.470 zł oraz trzy dotacje na utrzymanie specjalnego
urządzenia badawczego: Ogród Botaniczny (165.000,00 zł), Zbiory Przyrodnicze (80.000,00 zł), Automatyczny system do sekwencjonowania i analizy fragmentów DNA Wydziałowej Pracowni Technik Biologii
Molekularnej (160. 680 zł);
•• projekty międzynarodowe kontynuowane
-- projekt finansowany ze środków UE w ramach 6 PRUE: EURASNET–LSHG-CT-2005-518238 (koordynator: prof. dr hab. Artur Jarmołowski);
-- Specjalny Międzynarodowy Program Badawczy MNiSW pt. Europejska sieć splicingu alternatywnego
(kier. prof. dr hab. Artur Jarmołowski);
-- w ramach 7. Programu Ramowego (FP7-PEOPLE-2009-IRSES) Marie Curie Actions realizowany jest
projekt „EVOLGEN” pod kierunkiem prof. Izabeli Makałowskiej we współpracy z Uniwersytetem
w Münster;
-- projekt międzynarodowy niewspółfinansowany (UMO-2011/01/M/NZ2/0135) pt. Splicing alternatywny u roślin: zastosowanie głębokiego sekwencjonowania i mikromacierzy genomowych do poszukiwania
nowych zdarzeń splicingowych związanych ze stresami abiotycznymi – kierownik: prof. dr hab. Artur
Jarmołowski;
-- EU-Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego Republiki Czeskiej, projekt CZ.1.05/1.1.00/02.0073, CzechGlobe – center for global climate
change impact studies – kierownik: prof. dr Michał Marek, wykonawca: (Senior researcher) prof. dr
hab. Grzegorz Jackowski, czas realizacji: 2010-2015;
•• projekty krajowe
-- granty MNiSW oraz NCN – realizowano 116 projektów badawczych na łączną kwotę 34.832.614,00 zł;
-- POMOST: projekty w ramach tego programu realizują dr Anna Kicińska i dr Karolina Górzyńska.
•• komercjalizacja nauki i technologii
-- patenty na wynalazek pt. Sekwencje nukleotydowe fragmentów niezmutowanych i zmutowanych alleli
loci A i C genu desaturazy fad3 form – podwójnie ulepszonej oraz niskolinolenowego mutanta (LLMut)
roślin rzepaku ozimego oraz 3 zgłoszenia patentowe;
-- grant ze środków V Osi Priorytetowej, Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 20072013” oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Reintrodukcja popielicy w Polsce Zachodniej – etap III, projekt badawczo-aplikacyjny;
-- Projekt Badawczo-Rozwojowy MRiRW i Research Collaboration Agreement z Rijk Zwaan Breeding
B.V. Holandia (obydwa kierowane przez prof. dr hab. Elżbietę Zenkteler).
Działalność dydaktyczna
•• kierunki studiów – po wprowadzeniu gruntownych zmian programowych i organizacyjnych studia
stacjonarne I stopnia prowadzono na czterech kierunkach studiów o profilu akademickim: biologia,
biotechnologia, ochrona środowiska i bioinformatyka (studia prowadzone wspólnie z Politechniką Poznańską) oraz dwóch o profilu praktycznym: biologia – specjalność nauczanie przyrody (w Poznaniu)
oraz ochrona środowiska – specjalność wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery (w ZOD w Pile). Na
drugim stopniu rekrutacja odbywała się na cztery wyżej wymienione kierunki akademickie;
•• rekrutacja – liczba kandydatów na jedno miejsce w roku akademickim 2012/2013 na studiach stacjonarnych wynosiła: biotechnologia (5,26), biologia (1,69; II nabór 0,67), ochrona środowiska (2,34; II nabór
1,60), bioinformatyka (4,2), nauczanie przyrody (2,29; II nabór 1,0), zaś na studiach niestacjonarnych:
biologia (0,67), ochrona środowiska (0,27). W roku akademickim 2013/2014 na studiach stacjonarnych
liczba kandydatów na jedno miejsce wynosiła: biotechnologia (4,26), biologia (1,39; II nabór 0,48), nauczanie biologii (1,16; II nabór 0,19) ochrona środowiska (1,78; II nabór 0,40), bioinformatyka (3,60), zaś
na studiach niestacjonarnych: biologia (0,58), ochrona środowiska (0,40);
•• Program LLP-Erasmus – w ramach tego programu wyjechało na studia zagraniczne 24 studentów z sześciu kierunków: biologii (7), biologii – studia niestacjonarne (2), biotechnologii (3), biotechnologii w języku
angielskim (3), ochrony środowiska (7) i ochrony środowiska w języku angielskim (2). Oferta ośrodków,
do których mogą wyjeżdżać studenci obejmowała 41 uczelni z 20 państw: Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Słowacja,
Słowenia, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy. Na praktyki Erasmus wyjechało: 11 studentów;
198
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
•• studia doktoranckie – odbywało 154 uczestników, w tym 138 z Wydziału Biologii, 8 z Instytutu Genetyki Roślin PAN, 6 z Instytutu Dendrologii PAN i 2 z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Do rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 2013/14 przystąpiło 18 kandydatów, 16 spełniło kryteria
kwalifikacyjne i podjęło studia doktoranckie. Stypendia JM Rektora uzyskało 12 kandydatów, ponadto
4 osoby rozpoczęły studia doktoranckie bez stypendium. W roku akademickim 2013/2014 kontynuowano na Wydziale Biologii UAM oraz na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM Środowiskowe Studia Doktoranckie w zakresie Nauk o Środowisku Przyrodniczym. W wyniku rekrutacji w studiach
tych uczestniczy 17 słuchaczy, którzy otrzymują stypendia doktoranckie z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1: Unikatowy Absolwent = Możliwości;
•• studia podyplomowe – na Wydziale prowadzono następujące studia podyplomowe: „Biologia” dla 37
osób w roku 2012/13 i 32 osób w roku 2013/2014; „Przygotowanie pedagogiczne do nauczania biologii
i przyrody”, dla 18 osób w roku 2013/2014 oraz – po raz pierwszy – „Biologia sądowa” dla 15 osób w roku
2013/14.
Sprawozdanie sporządził:
Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak – Dziekan Wydziału
7.1.3.  WYDZIAŁ CHEMII
Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia
Kontynuowano przeprowadzkę laboratoriów naukowych do nowego gmachu WCh na kampusie Morasko.
W toku oceny parametrycznej prowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych Wydział uzyskał
najwyższą na naszej uczelni kategorię A. Na WCh realizowane są trzy prestiżowe projekty badawcze MAESTRO
finansowane przez Narodowe Centrum Nauki.
Działalność naukowo-badawcza
Prowadzone na WCh badania naukowe obejmowały wszystkie główne dziedziny chemii eksperymentalnej i teoretycznej organicznej, nieorganicznej i fizycznej. Działalność naukowa zakładów i pracowni Wydziału
była i jest ściśle powiązana z działalnością dydaktyczną poprzez prace licencjackie, magisterskie i doktorskie,
stanowiące istotny fragment badań naukowych. Do dziedzin chemii, w których wyniki uzyskane na Wydziale
przez zespoły badawcze są znaczące zarówno w kraju, jak i w skali międzynarodowej należą: chemia metalonieorganiczna i kataliza związkami metaloorganicznymi, w tym synteza i reaktywność pochodnych organicznych zawierających atomy krzemu, a także inne heteroatomy; biokrystalografia oraz rentgenograficzne
badania struktury faz skondensowanych; chemia supramolekularna, w szczególności chemia i fizykochemia
syntetycznych receptorów molekularnych; synteza chiralnych związków organicznych; synteza i badania
związków fluoroorganicznych o potencjalnym zastosowaniu w medycynie, rolnictwie i otrzymywaniu nowych
materiałów; synteza, charakterystyka, modyfikacja oraz badania właściwości katalitycznych zeolitów i innych
materiałów porowatych; chemia i fotochemia bioorganiczna, w tym badania mechanizmów indukowanych
światłem procesów chemicznych z wykorzystaniem ultraszybkiej spektroskopii laserowej; chemia analityczna
ze szczególnym uwzględnieniem chemicznych metod analizy i monitoringu zanieczyszczeń środowiska; chemia koordynacyjna i badania spektroskopowe lantanowców; chemia teoretyczna.
Znaczna część tematów badawczych realizowana jest we współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, głównie w Europie, USA, Kanadzie i Japonii. Współpraca prowadzona jest zarówno w ramach formalnych porozumień i umów pomiędzy UAM i innymi uczelniami, jak i nieformalnych kontaktów indywidualnych pomiędzy
pracownikami Wydziału i współpracującymi z nimi badaczami z różnych ośrodków krajowych i zagranicznych.
Najważniejsze osiągnięcia:
•• prowadzenie badań właściwości spektroskopowych i mechanizmów reakcji fotochemicznych wybranych
związków organicznych w roztworach, związków o istotnym znaczeniu w biologii, medycynie i chemii
materiałowej z zastosowaniem metod fotochemii stacjonarnej oraz technik czasowo rozdzielczych, m.in.
laserową fotolizę błyskową i radiolizę impulsową. Szczególny nacisk położony został na dwie tematyki
badawcze: (1) badania mechanizmów fotochemicznego i radiacyjnego utleniania aminokwasów, peptydów i innych związków organicznych zawierających atom siarki (II) zarówno dla reakcji międzycząsteczkowych, jak i wewnątrzcząsteczkowych oraz (2) badanie właściwości spektroskopowych, fotofizycznych
i fotochemicznych polimerów krzemoorganicznych, a mianowicie homo- i kopolimerów zawierających
w łańcuchu głównym silnie fluoryzującą cząsteczkę karbazolu oraz di winylobenzen;
199
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
•• rozpoczęcie prac dotyczących syntezy i właściwości spektroskopowych nowych nanohybryd: barwnik
(tionina)-grafen oraz metal-grafen;
•• udowodnienie i ilościowe opisanie mechanizmu reakcji pierwotnych i wtórnych dla sensybilizowanego
fotouteniania S-metyloglutationu w roztworach wodnych;
•• opisanie roli wewnątrzcząsteczkowych krótkożyjących trójelektronowych produktów przejściowych SO
oraz SN, a także wpływu pH na przebieg reakcji;
•• zaobserwowanie i opisanie nietypowych właściwości benzofenenonu w stanie trypletowycm w heksafluoroizopropanolu oraz wykazanie, że w tym rozpuszczalniku następuje inwersja konfiguracji najniższego stanu trypletowego z n,π* na π,π*;
•• przeprowadzenie badań trwałości wiązań Co-C w ftalocyjaninowych kompleksach alkilokobaltowych za
pomocą woltamperometrii, a także dokonanie w przyszłości obliczeń potencjałów redoks krynoidów;
•• prowadzenie badań kinetyki i równowagi reakcji pochodnych nitroetanu z mocną zasadą azotową;
•• przeprowadzenie badań wpływu efektu odbić na właściwości termodynamiczne i strukturalne granicy
faz elektroda I elektrolit.
•• użycie modelu hantli podczas badania właściwości cieczy jonowych przy powierzchni elektrody, a także badanie specyficznych efektów jonowych w układach micelarnych. Stwierdzono, że wzrost średnicy
cząsteczki rozpuszczalnika, w którym rozpuszczona jest sól, powoduje spadek pojemności różniczkowej
granicy faz elektroda | elektrolit. Zaobserwowano, że jony organiczne cieczy jonowych (model hantli)
zaadsorbowane na powierzchni płaskiej elektrody przyjmują głównie orientację prostopadłą lub równoległą do jej powierzchni. Po raz pierwszy wykryta została katalityczna aktywność kationowych indywiduów Mo(VI) w procesie redukcji propenu oraz alkoholu allilowego;
•• przeprowadzenie badań krystalograficznych enzymów retrowirusowych, struktury białek związanych
z fotosyntezą i przyswajaniem azotu przez rośliny, struktury egzotycznych form kwasów nukleinowych,
wiązań wodorowych i procesów redox w kryształach modelowych związków organicznych i kofaktorów
reakcji enzymatycznych;
•• prowadzenie badań receptorów boronowych nad syntezą anionowych i kationowych receptorów molekularnych, syntezą, strukturą, reaktywnością związków podandowych o charakterze ligandów anionowych, ich właściwościami kompleksującymi, badania kompleksów diklofenaku z kationami metali
metodą ESl-MS, kompleksów kurkuminy z kationami metali metodą ESI-MS, analizy klasterów metali
generowanych techniką LDI oraz kompleksów 1,3,4-selenodiazoli z kationami metali;
•• prowadzenie badań nad syntezą funkcjonalizowanych polimerów modyfikowanej krzemionki;
•• badanie elektroluminescencji i nieliniowych efektów optycznych w nanostrukturalnych materiałach polimerowych, a także nanomateriałów polimerowych dla zastosowań biomedycznych;
•• wyznaczenie struktury glukanazy roślinnej oraz ustalenie na jej podstawie roli reszt aminokwasowych
tego enzymu w wiązaniu substratu i w mechanizmie reakcji katalitycznej;
•• wyznaczenie wysokorozdzielczej struktury kompleksów roślinnej hydrolazy S-adenozylo-L-homocysteiny z ligandami i kofaktorem oraz wyjaśnienie na tej podstawie roli domen w formowaniu struktury
IV-rzędowej i w mechanizmie reakcji;
•• wyznaczenie struktury kompleksów fukozylotransferazy NodZ z GDP i GDP-fukozą oraz wyjaśnienie na
tej podstawie działania tego enzymu w syntezie czynnika Nod, niezbędnego do nawiązania symbiozy
roślina motylkowata-bakteria wiążąca azot atmosferyczny;
•• wyznaczenie wysokorozdzielczej struktury hybrydy RNA:DNA o sekwencji szlaku polipurynowego z genomu retrowirusa HIV oraz wyjaśnienie na tej podstawie aspektów strukturalnych mechanizmu odwrotnej transkrypcji;
•• syntetyczne opracowanie zagadnienia wpływu wiązania wodorowego na konformację i aranżację cząsteczek organicznych w kryształach;
•• elektroluminescencja i nieliniowe efekty optyczne w nanostrukturalnych materiałach polimerowych
(polianilinie) uzyskanie nowych efektów optycznych, w tym emisji o silnie zawężonej linii widmowej;
•• wykorzystanie sekwencyjnych reakcji sililującego sprzęgania i halodesililowania w otrzymywaniu nowych funkcjonalizowanych jodków i bromków alkenylowych zawierających azot – synteza i charakterystyka strukturalna (E)-N-2-jodowinylokarbazolu i (E)-N-2-jodowinyloftalimidu;
•• zastosowanie jodków (E)-alkenylowych zawierających azot jako jednostek budulcowych w stereospecyficznych reakcjach sprzęgania Suzuki-Miyaury i Sonogashiry;
200
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
•• synteza i charakterystyka szerokiej gamy nowych π-sprzężonych (E)-enynów i (E,E)-dienów zawierających grupy ftalimidowe i karbazolowe;
•• opracowanie nowej katalitycznej metody otrzymywania ketonów (E)-styrylowych ze styrenów i ketonów (E)-β-sililowinylowych z winylosilanów na drodze sekwencyjnych reakcji sililującego sprzęgania
i desililującego acylowania bez izolacji krzemoorganicznych produktów pośrednich;
•• zastosowanie cieczy jonowych jako kokatalizatorów w katalitycznych reakcjach sprzęgania Hecka winylosilanów z jodkami arylowymi;
•• opracowanie metody monitoringu składu węglowodorowego wód złożowych opartej na analizie chemometrycznej chromatogramów (GCxGC);
•• opracowanie i zwalidowanie procedury oznaczania Cr(III) i Cr(VI) w wodzie techniką HPLC-ICP-MS;
•• opracowanie i zwalidowanie procedury oznaczania As(III), As(VI), MMA, DMA i AsB w wodzie techniką
HPLC-ICP-MS;
•• stworzenie nowych metod analizy specjacyjnej glinu wraz z modelowaniem w układach technik łączonych: HPIC-FAAS oraz HPIC-UV-VIS;
•• stworzenie nowej metody jednoczesnego oznaczania form glinu (kompleksy fluorkowe oraz Al3+) i formy żelaza (3+) w czasie 6 minut w układzie analitycznym HPLC-UV-Vis;
•• aplikacja Shimadzu News układu analitycznego działającego online HPLC-FAAS oznaczania glinu i jego
kompleksów;
•• aplikacja Agilent układu analitycznego działającego online HPLC-ICP-MS oznaczania glinu i jego kompleksów;
•• stworzenie nowej metody równoczesnego oznaczania boru i jonów nieorganicznych w próbkach wodnych przy wykorzystaniu metod chromatograficznych.
Działalność dydaktyczna
W roku 2013 na Wydziale kształciło się ogółem 1115 studentów (stan na 31 grudnia 2013 r.), w tym 764 na
trzyletnich studiach pierwszego stopnia w ramach ośmiu specjalności: chemia podstawowa/chemia ogólna,
chemia środowiska, chemia z zastosowaniami informatyki, chemia materiałowa, chemia biologiczna, chemia
kosmetyczna, synteza i analiza, chemia i przyroda (studia nauczycielskie), analityka chemiczna oraz 351 na
dwuletnich studiach drugiego stopnia w zakresie: chemia ogólna, chemia materiałowa, chemia środowiska,
chemia biologiczna, chemia kosmetyczna, a także 115 słuchaczy na czteroletnich studiach doktoranckich.
Działania na rzecz internacjonalizacji procesu badawczego i dydaktycznego
Prowadzone na Wydziale w ramach konsorcjum czterech uniwersytetów europejskich, a mianowicie UAM,
University Paris Sud 11, Porto University i Università degli Studi di Genova, międzynarodowe studia magisterskie SERP-Chem uzyskały prestiżowy status studiów Erasmus Mundus.
Wydział prowadził ożywioną współpracę międzynarodową obejmującą wymianę studentów w ramach europejskich programów LLP Erasmus i Erasmus Mundus, wymianę kadry naukowej oraz współpracę w ramach
międzynarodowych programów badawczych.
W roku 2013 na Wydziale przebywało 3 studentów zagranicznych w ramach programu Erasmus Mundus,
a 5 studentów studiów I stopnia i 7 studentów studiów II stopnia z naszego Wydziału wyjechało do ośrodków
europejskich.
Najważniejsze konferencje i sympozja organizowane przez Wydział (krajowe i międzynarodowe):
•• konferencja – Zjazd Dziekanów Wydziałów Chemicznych Uczelni Polskich, Poznań, 7-8 lutego 2013 r.,
•• seminarium – Spotkania z przemysłem – Chemia w służbie kosmetyki, Poznań, 30 listopada 2013 r.,
•• seminarium – Spotkania z przemysłem – Chemia budowlana, Poznań, 14 grudnia 2013 r.,
•• 6th Frolic Goats Workshop on High-Pressure Diffraction, Poznań, 15-17 kwietnia 2013 r.
Współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym
Przedstawiciele pracodawców biorą udział w pracach Rady Programowej Wydziału Chemii UAM. Organizowane są cykliczne seminaria z przemysłem kosmetycznym, w roku 2013 odbyło się już siódme takie spotkanie.
Wydział Chemii blisko współpracuje z Centrum Zaawansowanych Technologii oraz z Fundacją UAM.
201
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Popularyzacja wiedzy i promocja Wydziału
Nowy budynek Collegium Chemicum na kampusie Morasko otworzył swoje podwoje dla uczestników kolejnej edycji Nocy Naukowców. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się wykład „Chemia Miłości” i wykłady
połączone z efektownymi doświadczeniami chemicznymi. Na warsztatach „Labirynt piękności” uczestnicy mieli możliwość własnoręcznego przygotowania wybranych preparatów kosmetycznych, takich jak: krem do rąk,
puder do twarzy, błyszczyk do ust czy też perfumy. Odbył się barwny pokaz emisji promieniowania kationów
metali, które w roztworach wodnych soli są bezbarwne. Efektywne barwy emisji kationów będzie można obserwować w płomieniu palnika spektrometru absorpcji atomowej. Na przykładach pokazano, jak z widm cząsteczek można określić ich budowę i wewnętrzne drgania, jak można wykryć cząsteczki w odległych obiektach,
np. na Słońcu. Wykład zilustrowany był pokazem obliczeń programem Gaussian i obrazami ilustrującymi wyniki tych obliczeń. Przeprowadzono wykład z pokazem i degustacją najpaskudniej woniejących związków chemicznych, m.in. syntetycznej wydzieliny skunksa. Na WCh odbyło się wiele wykładów otwartych związanych
z realizacją programów „Klasy Akademickie”, „Newton też był uczniem” czy programem realizowanym wspólnie
z Senatem RP „Wschód-Zachód łączy nas Polska”.
Sprawozdanie sporządził:
Prof. dr hab. Henryk Koroniak – Dziekan Wydziału
7.1.4.  WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ
Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia
Rok 2013 był dla WFPiK rokiem jubileuszu. 1 października upłynęło 25 lat funkcjonowania Wydziału. Z tej
okazji inauguracja roku akademickiego zyskała szczególnie uroczystą oprawę (część wspomnieniową przygotowały dr S. Karolak i dr A. Igielska). Odbyły się ponadto: konferencja Nasze tradycje poświęcona historii Wydziału (z towarzyszącą jej wystawą), wieczór filmowy Poznańscy filolodzy na ekranie, przygotowany przez dr. hab.
M. Jazdona w Nowym Kinie Pałacowym, a także – przeznaczona dla studentów oraz uczniów – gra edukacyjna
W poszukiwaniu zaginionego rękopisu zorganizowana przez studenckie Koło Dokumentalistów pod kierunkiem
dr E. Lijewskiej. Jubileusz uświetniło także wrześniowe posiedzenie Senatu UAM, które miało miejsce w Collegium Maius, w Salonie Mickiewicza pod Kopułą, którego renowacja zakończyła się w maju tego roku – była to
znakomita okazja do prezentacji dziejów WFPiK.
W wyniku tegorocznej oceny parametryzacyjnej Wydział po raz kolejny otrzymał kategorię A, sytuując
się na drugim miejscu wśród jednostek w grupie wspólnej oceny, ze stratą niespełna trzech punktów (77,90)
w stosunku do Wydziału Polonistyki UJ, zajmującego miejsce pierwsze (80,59). To niekwestionowany sukces
wszystkich pracowników WFPiK, którzy zdobyli tak ważne wyróżnienia indywidualne, jak: Nagroda Prezesa
Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną dla dr. hab. T. Miki, III nagroda w Konkursie im. K. i M. Górskich dla
dr. M. Junkierta, nagroda Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych – Lato 2013 dla dr A. Borkowskiej-Rychlewskiej, nagroda Rektora UAM I stopnia dla prof. K. Meller. Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę
doktorską oraz II nagrodę w Konkursie Górskich zyskał także przygotowany na Wydziale doktorat dr M. Śniedziewskiej.
Sukcesy były także udziałem studentów. Pierwszą nagrodę w kategorii prac językoznawczych XII edycji
Ogólnopolskiego Konkursu im. C. Zgorzelskiego na najlepszą polonistyczną pracę magisterską zdobyła mgr
O. Stramczewska. A. Varaksa, studentka kierunku filologia polska jako obca w Collegium Polonicum w Słubicach,
zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie INTERSTUDENT 2013. Wśród stypendystów Funduszu Rodziny Kulczyków
znalazł się M. Hakobyan z tego samego kierunku. Inne osiągnięcie było udziałem p. M. Rynowieckiej, która otrzymała mianowanie na studenckiego eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Koło Naukowe Slawistów otrzymało
wyróżnienie w konkursie StRuNa organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Działalność naukowo-badawcza
W r. 2013 pracownicy Wydziału opublikowali rekordową liczbę 44 monografii oraz zredagowali 21 książek
zbiorowych, ponadto ogłosili 63 artykuły w czasopismach z listy ERIH, 83 w periodykach z listy ministerialnej
i blisko 180 rozdziałów w monografiach zbiorowych (razem około 400 publikacji punktowanych). Spośród
monografii już w tej chwili duże uznanie zdobyły prace polonistyczne: A. Borkowska-Rychlewska, Szekspir
w operze XIX wieku. Romantyczne konteksty, inspiracje i nawiązania, B. Judkowiak, Franciszka Urszula Radziwiłłowa w poszukiwaniu własnego głosu. Propozycje interpretacyjne, edytorskie i dokumentacyjne, T. Mizerkiewicz,
202
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
Po tamtej stronie tekstów. Literatura polska a nowoczesna kultura obecności, A. Stankowska-Kozera, „żeby nie widzieć oczu zapatrzonych w nic”. O twórczości Czesława Miłosza, B. Kaniewska, Opowiedziane. O prozie Wiesława
Myśliwskiego; slawistyczne: I. Lis-Wielgosz, O trwałości znaczeń. Siedemnastowieczna literatura serbska w służbie
tradycji, A. Stęplewski, Pismo i pisarze w średniowiecznej Polsce. Grafia wielkopolskich rot sądowych; filologów
klasycznych: R. Rosół, Frühe semitische Lehnwörter im Griechischen, M. Puk, Mitologia w wygnańczych utworach
Owidiusza, P. Bering, Teatr w kronice. Studia nad dramatycznością kronik średniowiecznych; teatrologów: A. Jelewska-Michaś, Ekotopie. Ekspansja techno kultury, K. Kurek, Teatry polskie w Poznaniu w latach 1850-1875. Repertuary, artystyczne idee, polityczne konteksty; filmoznawców: K. Kozłowski, Stanley Kubrick. Filmowa polifonia sztuk,
M. Hendrykowski, „Najlepsze kasztany”. Księga cytatów polskiego filmu.
W 2013 r. zachowana została wysoka dynamika rozwoju naukowego, mierzona liczbą awansów: przeprowadzono 26 obron doktorskich, 11 doktorów uzyskało habilitację, natomiast tytuły profesorskie uzyskało
4 badaczy: K. Meller, E. Nowicka, A. Pihan-Kijasowa i T. Sobieraj.
Spośród 8 periodyków naukowych, wydawanych przez jednostki wchodzące w skład WFPiK, w 2013 r.
wszystkie pomyślnie przeszły proces ewaluacji i trafiły na listy czasopism punktowanych. Na liście C (ERIH)
znajdują się: „Images” oraz „Przestrzenie Teorii”; na ministerialnej liście B: „Porównania. Czasopismo poświęcone
zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym”, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, „Bohemistyka”, „Symbole Philologorum Posnaniensium”, i po raz pierwszy „Poznańskie Studia Slawistyczne”. Na liście C znajduje się także „Slavia
Occidentalis”, pismo wydawane przez PTPN we współpracy z Wydziałem.
Działalność dydaktyczna
W roku 2013 przyjęto 1220 studentów, w tym 753 na I stopień i 384 na II stopień, 83 na studia niestacjonarne. Skutki niżu demograficznego nie ujawniły się zbyt mocno w wynikach rekrutacji, a jego niewielki wpływ
został zniwelowany przez sukces rekrutacyjny dwóch nowych kierunków: filologii czeskiej i anglojęzycznego
Mediterranean Studies. Popularne filmoznawstwo i kultura mediów przyjęło dwukrotnie więcej studentów niż
przed rokiem.
Troszcząc się o wzbogacenie oferty dydaktycznej, opracowano, wspólnie z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, program kierunku o nazwie „medialna polonistyka i pedagogika” (Io i IIo); wprowadzane są
także nowe specjalności zawodowe, takie jak logopedia, język polski jako obcy i in.
W ramach znowelizowanej strategii Wydziału realizowane są intensywnie działania poprawiające Wydziałowy System Zapewniania Jakości: przeprowadzono m.in. pilotażowe ankiety dotyczące stosunku nakładu pracy studenta do przyznawanych punktów ECTS, opracowano także nową ankietę oceniającą pracę dydaktyczną
oraz administracyjną.
Aktywność 28 kół naukowych zaprezentowana została podczas Dnia Kół Naukowych (w listopadzie odbyła
się jego 3. edycja). Studenci zorganizowali spotkania, wykłady, przedstawienia, wystawy, koncerty etc. Na uwagę zasługują wyprawy naukowo-badawcze, m.in. do Czech, Serbii, Chorwacji, Macedonii, Bułgarii, Włoch, Litwy
i wielu miejsc w Polsce. Szczególnie wartościowym przejawem pracy kół były liczne konferencje naukowe studenckie i studencko-doktoranckie: V Ogólnopolska Konferencja Historycznojęzykowa, Czytanie i nowe media,
Przekład i pogranicza, Poprawna – niepoprawna? Współczesna polszczyzna oczami młodych językoznawców i in.
Działania na rzecz internacjonalizacji procesu badawczego i dydaktycznego
Wszystkie jednostki Wydziału rozwijają rozmaite formy współpracy międzynarodowej, realizowane poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, wyjazdy zagraniczne (m.in. do Anglii, Niemiec, Włoch,
Hiszpanii, Holandii, Turcji, Bułgarii, Chorwacji, Macedonii, Serbii, Rosji, Finlandii, na Litwę, Białoruś i Ukrainę,
a nawet do Brazylii i USA) oraz przyjęcia gości zagranicznych (m.in. z Włoch, Belgii, Niemiec, Szwajcarii, Chorwacji, Słowacji, Ukrainy, Czech, Węgier). W ramach programu LLP Erasmus 64 naszych studentów przebywało
na 38 uczelniach w 11 państwach, a 27 studentów z 18 uczelni w 9 krajach gościliśmy u nas. Organizowane są
też studenckie praktyki zawodowe w ponad 20 instytucjach partnerskich w Europie, takich jak np. Institut of
Tourism (Zagrzeb), Redaktion „Polonica” (Wiedeń), Museo Castello D’Albertis (Genewa), Institute for Women’s
History (Rotterdam). 10 pracowników naukowych realizowało granty Teaching Staff Mobility.
W Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców uczyli się stypendyści różnych programów (łącznie
289 w drugim semestrze roku 2012/2013 i 320 w pierwszym semestrze roku 2013/2014): LLP Erasmus, Erasmus
Mundus, stypendyści RP, TUFS, HUFS, GFPS, Kirkland, Mobile Students i in.
203
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Wydział prowadzi stałą współpracę z wieloma ośrodkami zagranicznymi. W minionym roku z inicjatywy IFS
podpisano kolejne umowy międzynarodowe: z Uniwersytetem w Omsku i tamtejszym Państwowym Uniwersytetem Technicznym. Intensywnie rozwija się współpraca z uczelniami chińskimi: Sun Yat Sen University Guanghzou oraz Zhaoqing Univeristy, prowadzona przez Pracownię Interdyscyplinarnych Studiów Humanistycznych.
Interesujące perspektywy przynosi współpraca IFP z Uniwersytetami w Kilonii (w minionym roku odbyły się
dwa spotkania na temat integracji działań wokół studiów „Polacy i Niemcy w Europie”, po raz pierwszy grupa
studentów CAU gości w semestrze zimowym 2013/2014 w IFP) i Archangielsku (udała się tam delegacja pracowników Instytutu; w trakcie wizyty wygłoszono wykłady i przeprowadzono warsztaty translatologiczne dla
studentów), zainicjowane zostały kontakty z Dniepropietrowskim Uniwersytetem im. A. Nobla na Ukrainie. IFS
we współpracy z Urzędem Marszałkowskim zorganizował forum dyskusyjne przedstawicieli srijemsko-vukovarskiej żupanii (Chorwacja) z pracownikami i studentami, a w marcu Dni Kultury Chorwacji. W IFK podjął pracę
w charakterze visiting professor prof. dr hab. Gerson Schade z Freie-Universität-Berlin. KDTiW zorganizowała
cykl „Techniki aktorskie” prowadzony przez prof. G. Ziółkowskiego, we współpracy z Robertą Secchi, Mariem
Barzaghiego i Rosalbą Genovese z Mediolanu.
Najważniejsze konferencje i sympozja organizowane przez Wydział
Pracownicy Wydziału w r. 2013 zorganizowali ponad 30 konferencji, w tym 6 międzynarodowych i 26 krajowych, te ostatnie w większości we współpracy z innymi placówkami (PTPN, Muzeum im. J. I. Kraszewskiego
i inne). Spośród konferencji wyróżnić należy międzynarodowe: „Kultura sytuacji postkolonialnej” (organizatorzy: WFPiK, PTPN, Uniwersytet w Nitrze, Akademia Kijowsko-Mohylańska, Uniwersytet Karola w Pradze); „Katastrofizm polski XIX i XX wieku” (organizatorzy: Departament Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu
Fryburskiego, IFP); „Trans-Misje Kroatystyki” (organizatorzy: Wydział Kroatystyczny Uniwersytetu w Zagrzebiu
oraz IFS); „Starość antyczna i jej echa” (IFK); „14th Triennial Colloquium of the Société Internationale pour l’étude
du Théâtre Médiéval” (cykliczna, po raz pierwszy organizowana w Polsce; IFK); „Film dokumentalny Europy
Środkowej i Wschodniej” (KFTiNM), a także krajowe: „Szymborska PO” (IFP); „Tadeusz Różewicz i obrazy” (IFP
oraz PTPN), „Poeta i duch wolności. Sesja o twórczości Stanisława Barańczaka” (IFP oraz CK Zamek w ramach
festiwalu Poznań Poetów).
Współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym
WFPiK przywiązuje ogromną wagę do współpracy z otoczeniem, zarówno poprzez rozbudowany system
staży i praktyk studenckich, jak i działania na rzecz rozmaitych inicjatyw społecznych, kulturalnych, naukowych. W minionym roku pełnomocnik dziekana ds. współpracy z otoczeniem i gospodarką powołał specjalną
jednostkę, której celem jest przygotowywanie studentów do wejścia na rynek pracy oraz organizowanie przez
nich własnej działalności gospodarczej. Jednostka ta przygotowuje portal „Studia i po studiach” dla studentów
Wydziału, we współpracy z Wielkopolskim Instytutem Jakości.
WFPiK współpracuje z instytucjami kulturalnymi, oświatowymi i gospodarczymi Poznania i Wielkopolski
(jak Centrum Kultury ZAMEK, Biblioteka Raczyńskich, Biblioteka Kórnicka, WTK, Radio Merkury i in.). Wśród
ogromnej liczby inicjatyw podejmowanych przez poszczególne jednostki wyróżnić można: udział przedstawicieli Wydziału w obradach Sejmowej Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego, współpracę polonistów z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim (m.in. udział w projekcie „Mniejszości narodowo-etniczne
w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”), podpisanie przez slawistów umowy o powstaniu klasy patronackiej
w V LO, współpraca z Muzeum Archeologicznym w Szczecinie prowadzona przez IFK, działania o charakterze
eksperckim oraz projektowo-producenckim (projekt społeczno-artystyczny „Wielkopolska – Rewolucje” – jego
kuratorka, dr A. Siwiak, uzyskała nominację do Paszportu „Polityki”), organizacja wystaw i festiwali (projekt
„Transnature is Here” w ramach programu Nowych Sytuacji MALTA 2013 czy Międzynarodowy Festiwal Filmowy OFF-Cinema).
Popularyzacja wiedzy i promocja Wydziału
Pracownicy Wydziału w minionym roku odbyli ponad 150 spotkań mających na celu popularyzację wiedzy,
wygłaszając wykłady, organizując panele i spotkania dyskusyjne. W roku 2013 WFPiK włączył się w działania
„Kolorowego Uniwersytetu”. W Collegium Maius odbyły się warsztaty z języka migowego prowadzone przez
dr K. Rutę. Tradycyjnie także nasi pracownicy uczestniczyli w pracach w ramach olimpiad przedmiotowych,
prowadzili zajęcia w klasach patronackich i odbywali spotkania z uczniami Poznania i Wielkopolski.
Wśród przykładów innych działań w roku 2013 wymienić można: cykl wykładów pt. „Powtórka przed
maturą”, konkursy ortograficzne, tradycyjny konkurs literacki o Nagrodę FanFila (inicjatywy IFP). Pracownicy
204
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
IFS zorganizowali m.in. Festiwal Kultury Słowiańskiej „Poznań Slavic Fest”, Dzień z Filmem Słowiańskim, a dla
najmłodszych warsztaty języka bułgarskiego i czeskiego oraz Słowiańskie Mikołajki. W IFK popularyzacja wiedzy obejmowała prelekcje, lekcje akademickie prowadzone w szkołach ponadpodstawowych, a także organizację Konkursu Wiedzy o Antyku dla szkół ponadgimnazjalnych. KDTiW zorganizowała wykład dla uczniów I LO
w Poznaniu oraz dla Koła Rencistów i Emerytów NZSS Solidarność UAM.
Pracownicy KFTiNM prowadzili wykłady dla licealistów w ramach Koszalińskiej Akademii Filmowej oraz
wykłady w Akademii Filmu Polskiego.
Sprawozdanie sporządziła:
Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
Dziekan Wydziału z Zespołem Dziekańskim
7.1.5.  WYDZIAŁ FIZYKI
Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia
•• przyznanie Wydziałowi Fizyki kategorii naukowej A przez MNiSW;
•• uruchomienie teleskopu spektroskopowego UAM w Arizonie, USA i rozpoczęcie obserwacji spektroskopowych;
•• uzyskanie przez pracowników i studentów Wydziału 15 nowych grantów NCN i MNiSW;
•• uzyskanie przez studentów Wydziału dwóch grantów badawczych w nowym konkursie MNiSW Generacja Przyszłości;
•• wyróżnienie programu kształcenia na kierunku studiów Akustyka przez MNiSW (nagroda w wysokości
1 mln zł);
•• wybór dr A. Kryszczyńskiej na stanowisko prezesa Polskiego Towarzystwa Astronomicznego;
•• uzyskanie w drodze konkursowej dotacji z MNiSW w wysokości 3 912 480 zł na budowę femtosekundowego spektrometru laserowego oraz zrealizowanie tej budowy;
•• nagroda naukowa I stopnia MNiSW oraz nagroda naukowa im. Wojciecha Rubinowicza Polskiego Towarzystwa Fizycznego dla prof. I. Weymanna;
•• wyróżnienie w konkursie Instytutu Chemii Fizycznej PAN na najlepszą pracę opublikowaną w roku 2012
dla dr. K. Dobka;
•• przyznanie stopnia doktora dziewięciu osobom, stopnia doktora habilitowanego – dwóm osobom i tytułu profesora – dwóm osobom.
Działalność naukowo-badawcza
•• pracownicy Wydziału Fizyki realizowali w 2013 r. 31 krajowych grantów badawczych (MNiSW, FNP i NCN;
na ponad 19 000 000 zł), z czego 15 nowych, i 8 grantów europejskich (860 000 euro);
•• pracownicy Wydziału Fizyki opublikowali w 2012 r.:
- 191 publikacji w czasopismach z części A wykazu MNiSW,
- 2 publikacje w czasopismach z części B wykazu MNiSW,
- 14 publikacji z konferencji,
- 10 monografii (pełne monografie w języku angielskim – 1, w języku polskim – 3; rozdział w monografii
w języku angielskim – 3, w języku polskim – 3).
Działalność dydaktyczna
Program kształcenia na kierunku studiów Akustyka, prowadzonym przez Instytut Akustyki Wydziału Fizyki,
znalazł się w grupie 13 najwyżej ocenionych (spośród 76 zgłoszonych) programów studiów o profilu praktycznym na polskich uczelniach. W związku z tym MNiSW przyznało Wydziałowi Fizyki dofinansowanie w wysokości 1 000 000 zł.
Wydział realizował w roku 2013 programy kształcenia zgodnie z nowymi zasadami, wynikającymi z nowelizacji Ustawy o Szkolnictwie Wyższym i zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Po zmianach programów
kształcenia i uchwaleniu przez Senat UAM efektów kształcenia, na Wydziale Fizyki studia odbywają się na następujących kierunkach: studia stacjonarne I stopnia – siedem kierunków: Akustyka – Protetyka słuchu i ochrona przed hałasem, Astronomia, Biofizyka (spec.: biofizyka molekularna i spec. optyka okularowa), Fizyka, Fizyka
medyczna, Reżyseria dźwięku, Technologie komputerowe; studia stacjonarne II stopnia – siedem kierunków:
205
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Akustyka, Astronomia, Biofizyka, Fizyka, Fizyka medyczna, Optometria oraz Techniczne Zastosowania Internetu – te ostatnie to studia międzyuczelniane, prowadzone wspólnie przez 3 wydziały: Wydział Informatyki
i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
Politechniki Poznańskiej oraz Wydział Fizyki UAM. Na wydziale prowadzone są także studia niestacjonarne:
I stopnia na kierunkach Akustyka-protetyka słuchu i Optyka okularowa; II stopnia na kierunkach Akustyka i Optometria oraz studia podyplomowe dla nauczycieli fizyki i astronomii.
W rekrutacji 2013 roku przyjęto na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych I stopnia 207 studentów, na
studia stacjonarne II stopnia 64 studentów, na studia niestacjonarne I i II stopnia 84 studentów oraz na studia
podyplomowe 20 studentów.
Wydział realizuje roczny kurs akademicki „Postępy optyki okularowej”, finansowany z projektu POKL oraz
we współpracy z Varilux Universite w Paryżu i firmą Essilor Polonia oraz kursy specjalistyczne „Sukces specjalisty
w opiece nad pacjentem z prezbiopią. Efektywne dopasowanie soczewek progresywnych”. Kursy te dedykowane są dla specjalistów ochrony wzroku: lekarzy okulistów, optometrystów i optyków okularowych.
Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w trzech dyscyplinach naukowych: astronomia, biofizyka, fizyka. Łączna liczba słuchaczy Studium Doktoranckiego wynosi 68, w tym 17
doktorantów finansowanych jest w ramach projektu MPD, 9 w ramach projektu POKL, a 6 rozpoczęło studia na
nowo otwartych Środowiskowych Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich prowadzonych we współpracy z IFM PAN.
Realizowane projekty (wybrane):
•• Priorytet IV Nauka i szkolnictwo wyższe, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego
uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej
na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, Zintegrowany program
wspierający rozwój Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie nauk fizycznych: „Proinnowacyjne kształcenie, kompetentna kadra, absolwenci przyszłości”, Wartość projektu: 9 919 474,53 PLN;
•• Program MPD Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Projekt „The PhD Program in Nanoscience and Nanotechnology”, wartość projektu 6 520 000 zł;
•• zakończono program w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia, „Newton też był uczniem
– program akademickiego wsparcia szkolnego ruchu naukowego”; Wartość projektu: 4 939 182,40 PLN.
Działania na rzecz internacjonalizacji procesu badawczego i dydaktycznego
Bardzo wielu pracowników naukowych Wydziału realizowało swoje prace badawcze we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi z Europy i świata. Zanotowaliśmy aż 122 przypadki takiej współpracy.
Miała ona najczęściej charakter indywidualny. Częściowo była realizowana w ramach oficjalnych projektów
badawczych.
Ponadto rozwijano współpracę międzynarodową w zakresie dydaktyki z: Uniwersytetem w Rennes (Francja), Uniwersytetem Saarbrücken (Niemcy), Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja),
Uniwersytetem Florydy (Gainesville, USA), Uniwersytetem Massachusetts (Lowell, USA) oraz z 6 innymi instytucjami ze Słowacji, Belgii, Włoch, Gruzji i USA.
W ramach międzynarodowej wymiany studentów LPP Erasmus wyjechało na studia zagraniczne 11 studentów naszego wydziału, a 10 studentów zagranicznych studiowało na naszych kierunkach.
Najważniejsze konferencje i sympozja organizowane przez Wydział
Konferencje międzynarodowe:
•• Meteoroids 2013, T. Jopek, P. Dybczyński i in. 126 referatów;
•• Minisymposium on HPC Applications in Physical Sciences, G. Kamieniarz, W. Florek. 8 referatów;
•• IX International Workshop „Application of lasers in atomic nuclei reserch” 12-16 maja 2013 r., Prof. Zdzisław
Błaszczak, Hanna Jałocha. 60 referatów;
•• The Third Poznań Symposium on Quantum Engineering, Information, and Nonlinear Optics, (QEINO 2013),
15-17 października 2013 r., R. Tanaś, A. Miranowicz i in. 34 referaty;
206
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
•• 3rd Summer Symposium on Nanomaterials and their application to Biology and Medicine, 16-19 czerwca
2013 r., S. Jurga A. Zabor, L. Szutkowska. 25 referatów;
•• Ampere NMR School, 23-29 czerwca 2013 r., Zakopane, S. Jurga A. Zabor i in. 28 referatów.
Konferencje krajowe:
•• XII Konferencja z cyklu Akustyka w Audiologii i Foniatrii, E. Skrodzka, A. Majchrzak. 80 uczestników;
•• IX Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki, Z. Błaszczak i in. 11 jednostek, 65 uczestników;
•• Jubileuszowe X Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego KSUPS-10, 9-11 września 2013 r., Stalowa Wola, M. Kozak. 22 jednostki, 76 uczestników.
Współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym
•• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Badania naukowe
z udziałem wychowanków Ośrodka. E. Skrodzka, E. Bogusz-Witczak, A. Furmann;
•• Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Konsultacje w sprawie sygnalizacji akustycznej stosowanej na pszejściach dla pieszych w Poznaniu. A. Furmann;
•• Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Przygotowanie projektu badawczego. Zakład Akustyki
Środowiska;
•• World Health Organization. Ekspert. A. Preiss;
•• Apimedis Sp. z o.o. Gniezno. Współpraca naukowa. M. Grajek;
•• ITTI Sp. z o.o., Poznań. Wykonywanie zleconych zadań w projekcie naukowo-wdrożeniowym. Zakład Informatyki Stosowanej;
•• Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej, Poznań. Doradztwo techniczne (sterowanie
oświetleniem). K. Szkarłat;
•• Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Poznań. Doradztwo techniczne (wdrażanie systemu łączności dyspozytorskiej w energetyce). H. Gierszal;
•• Tele-com sp. z o.o., Poznań. Doradztwo techniczne (projektowanie łączności dyspozytorskiej w energetyce). H. Gierszal;
•• Bioelektrownie Świętokrzyskie MK Sp. z o.o., 25-520 Kielce, Targowa 18, woj. świętokrzyskie. Udział
w pracach Zespołu Naukowo-Konsultacyjnego przy programie Inwestycyjno-Naukowym RZĘDÓW.
K. Bartkiewicz.
Popularyzacja wiedzy i promocja Wydziału
•• comiesięczne wykłady otwarte dla ok. 600 uczniów połączone ze zwiedzaniem wydziału organizowane
przez Pracownię Demonstracji i Popularyzacji Fizyki;
•• współorganizacja XV Festiwalu Nauki i Sztuki (10 kwietnia 2013 r.);
•• współorganizacja „Nocy Naukowców” (26 września 2013 r.);
•• Klasy akademickie – Wydział Fizyki w ramach klas akademickich prowadzi zajęcia dla ponad 200 uczniów
z 12 szkół (II, III, VII, VIII LO Poznań, LO Marii Magdaleny Poznań, LO Zakonu Pijarów Poznań, I LO Piła, LO
Gostyń, LO Krotoszyn, LO Puszczykowo, I LO Leszno, LO Kościan) – w ramach zajęć prowadzone są warsztaty z fizyki dla wybitnie uzdolnionych licealistów (m.in. przygotowanie do Olimpiady Fizycznej) oraz
zajęcia laboratoryjne w Pracowni Podstaw Eksperymentu Fizycznego;
•• wykłady na terenie szkół Wielkopolski i okolic (zakończenie programu „Newton też był uczniem”) oraz
około 20 dedykowanych prezentacji o tematyce zamawianej indywidualnie przez zainteresowane mniejsze grupy młodzieży ze szkół średnich na terenie Wydziału;
•• Ogólnopolski Konkurs „Nauki przyrodnicze na scenie” dla uczniów szkół średnich, stanowiący krajowe
eliminacje do europejskiego konkursu „Science On Stage 6”. W Słubicach Wydział Fizyki (prof. Wojciech
Nawrocik) współorganizował międzynarodowy zjazd nauczycieli fizyki w ramach międzynarodowego
projektu „Science On Stage” (350 nauczycieli z 24 krajów). Festiwal zaszczycili swoją obecnością: Prezydent RP Bronisław Komorowski i Prezydent Niemiec Joachim Gauck;
•• wykłady popularno-naukowe z astronomii i pokazy nieba;
•• organizacja I i II etapu Olimpiady Fizycznej – na Wydziale działa Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej;
•• w 2013 r. z inicjatywy Wydziału Fizyki rozpoczęły się warsztaty fizyczne dla nauczycieli fizyki z województwa wielkopolskiego. Odbyło się szereg wykładów, pokazów doświadczeń fizycznych i dyskusji. Celem
warsztatów jest podniesienie poziomu wiedzy i zintegrowanie środowiska nauczycieli fizyki.
Sprawozdanie sporządził:
Prof. dr hab. Andrzej Wójcik – Dziekan Wydziału
207
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
7.1.6.  WYDZIAŁ HISTORYCZNY
Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
•• wybór profesorów Michała Buchowskiego i Aleksandra Posern-Zielińskiego na członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (kadencja 2013-2016);
•• wybór prof. UAM Waldemara Kuligowskiego na Przewodniczącego Zespołu Oceniającego Narodowego
Programu Rozwoju Humanistyki w MNiSW (kadencja 2013-2014);
•• studentka etnologii, A. A. Konczal laureatką „Diamentowego Grantu” MNiSW (realizacja 2013-2016);
•• doktorantka mgr A. Paprot laureatką VI edycji konkursu „Stypendia dla młodego naukowca” organizowanego przez Ośrodek Pamięć i Przyszłość
Instytut Historii
•• Nagroda Klio dla prof. Waldemara Łazugi za książkę Kalkulować… Polacy na szczytach CK monarchii;
•• Nagroda im. Wacława Felczaka dla prof. Waldemara Łazugi za książkę Kalkulować… Polacy na szczytach
CK monarchii;
•• nominacja do Nagrody Jana Długosza dla prof. Ewy Domańskiej za książkę Historia egzystencjalna;
•• nominacja do nagrody konkursu serwisu Nauka w Polsce PAP SA „Popularyzator nauki 2013” dla Instytutu Historii;
•• Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców – dr Grzegorz Pac.
Instytut Historii Sztuki
•• Piotr Korduba, Ludowość na sprzedaż, Fundacja Nowej Kultury Bęc zmiana, Warszawa 2013, s. 341 – Laureat Ogólnopolskiej Nagrody Spółdzielczości.
Instytut Prahistorii
•• powołanie na stanowisko eksperta dla programu Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH); the Seventh Framework Programme and the Specific Programme “Capacities” – Research
Infrastructures (A. Marciniak);
•• powołanie na stanowisko eksperta w Portuguese Foundation for Science and Technology for the National Roadmap of Research Infrastructures of Strategic Relevance (A. Marciniak),
•• uznanie projektu badawczego NCN 2011/03/B/HS3/01472 za przykładowy projekt programu OPUS
(R. Koliński);
•• powołanie na członka Komitetu i zarazem Prezydium Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN Zespołów Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN (A. Kośko; D. Minta-Tworzowska).
Katedra Muzykologii
•• nagroda honorowa (Puchar Rektora UAM) w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką podczas
XVII Poznańskich Dni Książki (nie tylko) Naukowej (11-13 października 2013 r.) za rozprawę habilitacyjną
dr. Marcina Gmysa Harmonie i dysonanse. Muzyka Młodej Polski wobec innych sztuk;
•• udział w pracach Komitetu Nauk o Sztuce PAN pracowników KM: członek (prof. UAM dr hab. Ryszard
Wieczorek) i ekspert (dr Justyna Humięcka-Jakubowska).
Działalność naukowo-badawcza
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
•• koordynacja krajowa dwóch grantów w ramach 7 Ramowego Projektu UE – kontynuacja (Footbal Research in Enlarged Europe [FREE], kierownik prof. M. Buchowski) oraz pozyskanie i kierowanie kolejnym
grantem z tego funduszu (Active migrants in the local labour market [AMIGA], kierownik mgr K. Sydow);
•• prof. UAM D. Penkala-Gawęcka członkiem Komitetu Doradczego międzynarodowego projektu CREACTIVE (Collaborative REsearch on ACute Traumatic brain Injury in intensiVe care medicine in Europe)
współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach 7. Projektu Ramowego (realizacja w 7 krajach
w okresie 5 lat od 1 października 2013 r.);
•• kierowanie konsorcjum i projektem badawczym NCBiR „Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców” (prof. UAM J. Schmidt, czas realizacji 2013-2016, pozyskane środki: około 4 mln zł);
•• granty międzynarodowe (7RP UE – “Football Research in Enlarged Europe”, kierownik prof. M. Buchowski;
“Amiga”, kierownik mgr K. Sydow);
208
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
•• realizacja 9 grantów krajowych (nowych: dr A.W. Brzezińska i dr A.M. Stanisz; prof. UAM W. Kuligowski
i dr A.M. Stanisz; prof. UAM J. Schmidt oraz kontynuacja rozpoczętych: mgr L. Tumanowicz, mgr K. Chlewińska, mgr M. Chułek, mgr M. Kania, prof. UAM D. Penkala-Gawęcka, dr A.W. Brzezińska).
Instytut Historii
Instytut prowadził rozległą działalność naukowo-badawczą w ramach 16 zakładów i 3 pracowni, która
obejmuje pełny zakres chronologiczny dziejów (od starożytności po współczesność). Szerokie spektrum specjalności pozwala na tworzenie specjalizacji w poszczególnych zakładach i pracowniach Instytutu z zakresu
historii starożytnego Bliskiego Wschodu, historii społeczeństw antycznych, historii Bizancjum, historii średniowiecza, historii czasów nowożytnych (od XVI do XVIII w.), historii XIX wieku, historii XX wieku, najnowszej historii Polski, historii krajów bałkańskich, historii kultury, historii Kościoła, historii gospodarczej, historii wojskowości, metodologii historii i nauk pomocniczych historii, bohemistka, cywilizacja krajów romańskich, cywilizacja
żydowska. W ramach Instytutu działają też dwie ekspedycje archeologiczne – „Łekno” oraz Międzynarodowa
Interdyscyplinarna Archeologiczna „Novae”. Instytut wydał we własnym wydawnictwie 15 książek autorskich
i monografii zbiorowych, natomiast w innych wydawnictwach pracownicy Instytutu Historii opublikowali dalszych 30 książek i monografii zbiorowych.
Instytut Historii Sztuki
Badania Instytutu od lat koncentrują się na kluczowych dla dyscypliny problemach refleksji metodologicznej oraz odrębności artystycznej Europy Środkowej (Środkowowschodniej). Obecnie prowadzone są trzy duże
projekty, w które zaangażowani są zarówno pracownicy IHS-u, jak i doktoranci: dwa w ramach NPRFH: Atanazy
Raczyński (1788-1874). Zabezpieczenie naukowe opracowanie i krytyczna edycja piśmiennej spuścizny wielkopolskiego arystokraty, dyplomaty i kolekcjonera sztuki – kierownik prof. Wojciech Suchocki i Polskie dokumentalne filmy o sztuce. (1945-1989) – kierownik prof. UAM Piotr Juszkiewicz oraz jeden NCN: Kryzys w gotyckiej architekturze we Francji a przełom gotycki w Europie środkowej – kierownik prof. Jarosław Jarzewicz. Ponadto w 2013 r.
NCN przyznał środki na realizację projektu Historia wystaw sztuki kobiet w Polsce (prof. Agata Jakubowska).
W Instytucie realizowany jest także grant diamentowy (kierownik Karolina Rosiejka, tutor prof. Agata Jakubowska) – Modernistyczny geniusz w świetle recepcji prac Georgii O’Keeffe.
Dr Wojciech Brilowski jest jednym z wykonawców projektu: Negotino – dolina środkowego Wardaru (Macedonia) w okresie hellenistycznym i rzymskim (kierownik dr hab. Victor Sekunda UG).
Instytut Prahistorii
•• kontynuacja badań archeologicznych w Raciborzu – 5-letni projekt (D. Minta-Tworzowska, I. Kołoszuk);
•• realizacja projektu badawczego NEARCH New scenarios for a community involved archaeology; European
Commission, Paryż; projekt realizowany w latach 2007-2012 koordynator grantu z ramienia UAM; projekt
realizowany w latach 2013-2018 (A. Marciniak);
•• realizacja czterech projektów badawczych z Narodową Akademią Nauk Ukrainy (A. Kośko, M. Ignaczak,
P. Makarowicz);
•• kontynuacja przez UAM badań terenowych w Grecji w ramach projektu NCN (J. Czebreszuk).
Instytut Wschodni
Udział w grantach:
•• dr Ivan Peshkov – grant międzynarodowy Ziemia niezgody. Pogranicze rosyjsko-chińskie (Zabajkale i Hulun
Buir) w dyskursach narodowych Rosji, Chin i Mongolii, NCN, realizacja 2012-2015;
•• dr hab. Andrzej Rozwadowski Prahistoria szamanizmu syberyjskiego w świetle analizy sztuki naskalnej:
symbolika i dynamika tradycji, Centrum Nauki Polskiej, realizacja 2012-2014.
Katedra Muzykologii
•• ukazały się drukiem trzy obszerne książki autorskie (habilitacyjne);
•• pod redakcją pracowników KM wydano kolejny tom anglojęzycznego periodyku „Interdisciplinary Studies in Musicology” (7 pkt na liście B) oraz przygotowano do druku kolejny tom ogólnopolskiego periodyku „Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej” (8 pkt na liście B).
•• udział dwóch pracowników w dużym projekcie badawczym (ponad 100 badaczy z kraju i zagranicy)
Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku
w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja” (kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Derwich, UWr);
209
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
•• pracownicy KM kierowali sześcioma grantami NCN: Tematyka polska w europejskiej twórczości muzycznej
w okresie od I rozbioru do odzyskania niepodległości (1772-1918), Muzyka elektroniczna w orbicie wpływów
Darmstadter Ferienkurse w latach 50. I 60. XX wieku: studium porównawcze, Powszechność muzyki tonalnej
a własności poznawcze człowieka, Teatr muzyczny Stanisława Moniuszki (z udziałem badaczy zagranicznych), Kwartet smyczkowy w muzyce polskiej XIX w., Polskie tradycje muzyczne na południowo-wschodniej
Syberii i ich rola w kształtowaniu tożsamości narodowo-etnicznej.
Działalność dydaktyczna
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
•• współorganizacja cyklu Kolokwia Antropologiczne we współpracy z Polskim Instytutem Antropologicznym (PIA), w tym wykładów prof. Michaela Herzfelda (Harvard University), prof. Thomasa H. Eriksena
(University of Oslo), prof. T. Ingolda (Aberdeen University);
•• organizacja semestralnych i rocznych wykładów gościnnych prowadzonych przez antropologów: Richarda Pappa z Akademii Nauk z Uniwersytetu w Budapeszcie oraz Vidę Bajc z Methodist University in
Fayetteville, North Carolina, USA, stypendystki Fulbrighta;
•• Dom otwarty/Dom zamknięty? O współczesnych migracjach ludzi i wartości – cykl wykładów otwartych
Wydziału Historycznego UAM w roku akademickim 2013/2014 (dr Kacper Pobłocki – Obywatelstwo miejskie w XXI wieku (27 listopada 2013 r., prof. UAM dr hab. Jacek Schmidt – Imigracja w Polsce: zjawisko
marginalne czy poważne wyzwanie społeczne? (28 maja 2014 r.).
Instytut Historii
•• prowadzone kierunki: historia i 6 specjalności z odrębnym naborem (studia stacjonarne I i II stopnia):
Historia specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, Historia specjalność myśl i kultura polityczna, Historia specjalność socjoekonomika, Historia specjalność mediewistyka, Historia specjalność
nauczycielska, Historia specjalność historia wojskowości oraz Kultura klasyczna w ramach European Master in Classical Cultures (tylko II stopień); studia niestacjonarne zaoczne I i II stopnia (Historia; Historia
specjalność nauczycielska); studia niestacjonarne eksternistyczne (Historia; specjalność archiwistyka
i zarządzanie dokumentacją oraz inne specjalności z naborem);
•• rozpoczęcie prac na nowymi kierunkami studiów i przygotowanie ich podstaw do zatwierdzenia: Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia I stopnia stacjonarne (wspólnie z Instytutem Filologii Polskiej UAM, nabór od 2015/2016); Historia, specjalność cywilizacja zachodnioeuropejska, studia
stacjonarne I stopnia dla obcokrajowców (wspólnie z Instytutem Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie
w porozumieniu z Uniwersytetem w Irkucku, nabór od 2015/2016); studia III stopnia (doktoranckie)
wspólnie z Uniwersytetem w Monachium, prace zakończone, uruchomienie od 2014 roku.
Instytut Historii Sztuki
W 2013 r. dokonano gruntownych zmian w programie studiów na poziomie I stopnia i na poziomie II stopnia.
W efekcie wprowadzono większą i bardziej urozmaiconą ofertę zajęć epokowych, skracając tzw. kurs podstawowy. Przeniesiono cześć zajęć praktycznych terenowych na studia II stopnia oraz wprowadzono na studiach
II stopnia bloki specjalistyczne przygotowujące do konkretnych umiejętności (ochrona zabytków, translatoryka naukowa).
Instytut Prahistorii
•• organizacja szkoły letniej LiDAR – innovative technology for archaeology oraz współpraca przy organizacji
międzynarodowej szkoły The Past for the Present – new methods of the study of the history of Polish-Byelorussian borderland; stypendyści UNESCO z Sudanu (4), W. Rączkowski.
Instytut Wschodni
Instytut prowadzi unikatowy kierunek studiów Wschodoznawstwo.
Katedra Muzykologii
•• w ramach AMU–PIE prowadzono zajęcia w języku angielskim (Music of Central and East European Countries);
•• zorganizowano wykład Ewy Storkås (Norwegia) o koncepcjach edukacji muzycznej w Skandynawii;
•• kontynuowano unikatową międzywydziałową specjalność operologiczną dla studentów muzykologii
i filologii polskiej.
210
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
Działania na rzecz internacjonalizacji procesu badawczego i dydaktycznego
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
•• członkostwo prof. M. Buchowskiego w licznych gremiach międzynarodowych.
Instytut Historii
•• nawiązanie współpracy z Uniwersytetem w Monachium, kontynuacja współpracy z Uniwersytetami w Irkucku, Opavie, Kilonii (Christian-Albrechts – Universität zu Kiel), Freiburgu (Albrecht-Ludwig-Universität
Freiburg), Moguncji (Johannes-Gutenberg-Universität Mainz), Münster (Westfälische Wilhlelms-Universität Münster), Hamburgu (Universität Hamburg), Strasburgu (Université de Strasbourg) i Paryżu (Université Paris-Sorbonne) oraz Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie;
•• prowadzenie w ramach dydaktyki następujących studiów: Polscy Niemcy w Europie – międzykulturowe
studia II stopnia (wspólnie z Instytutem Filologii Polskiej UAM i Uniwersytetem w Kilonii); prowadzenie
wspólnie z Wydziałem Anglistyki specjalności kultura anglo-amerykańska na studiach drugiego stopnia,
zajęcia prowadzone w języku angielskim; prowadzenie zajęć w języku angielskim przez pracowników IH
w ramach AMU-PIE;
•• przygotowanie projektu studiów Historia specjalność cywilizacja zachodnioeuropejska m.in. we współpracy z Uniwersytetem w Irkucku, studia przeznaczone dla studentów z Europy Wschodniej i Rosji; zakończenie prac nad programem studiów III stopnia (doktoranckich) wspólnie z Uniwersytetem w Monachium, uruchomienie od 2014 roku.
Instytut Historii Sztuki
Instytut prowadził rozmowy z Uniwersytetem E.M. Arndta w Greifswaldzie (wiele instytucji) w związku
z planowanym wspólnym projektem Wolność i ograniczenia (aplikacja została złożona do DFG) oraz z tamtejszym seminarium historii sztuki (prof. Kilian Heck), Instytutem Historii Uniwersytetu w Giessen (prof. Juergen
Boemelburg) i Instytutem Herdera w Marburgu (dr Dietmar Popp) na temat wspólnego projektu powiązanego z zaangażowaniem studentów w rekonstrukcję cyfrową dwóch pruskich siedzib Gładyszy i Kamionki (Friedrichstein) – projekt prowadzony przez prof. Tadeusza J. Żuchowskiego.
Prof. Piotr Piotrowski brał udział w realizacji projektu Former West koordynowanego m.in. przez Basis voor
Actuelle Kunst w Utrechcie i European Cultural Foundation.
Prof. Jarosław Jarzewicz od lat współpracuje z Europaeisches Romanik Zentrum (Halle – Merseburg).
Katedra Muzykologii
•• część tematów badawczych realizowano w oparciu o indywidualną współpracę pracowników KM ze specjalistami z Niemiec, USA, Czech, Włoch i Finlandii;
•• prof. UAM dr hab. E. Dahlig-Turek pełniła funkcję członka Standing Committee for Humanities European
Science Foundation oraz przewodniczącej Study Group on Computer Aided Research przy International
Council for Traditional Music, a także sekretarza generalnego European Seminar in Ethnomusicology
(International Music Council, UNESCO).
Najważniejsze konferencje i sympozja organizowane przez wydział
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
•• I Interdyscyplinarna Konferencja Amerykanistyczna w Poznaniu Ameryka w perspektywie nauk humanistycznych. Teorie badawcze jako konstruowanie wyobrażeń na temat Nowego Świata (Poznań, 19 kwietnia
2013 r.);
•• Pluralizm medyczny – badania, problemy, perspektywy (Poznań, 25-26 kwietnia 2013 r.);
•• Active migrants in the local labour market (AMIGA – Polish-German cooperation project), 17-18 czerwca
2013 r.
Instytut Historii
•• Wielkopolska, Galicja i Królestwo Polskie – jedna czy trzy historie (październik 2013 r.);
•• Polsko-niemieckie seminarium naukowe „Dom otwarty – Dom zamknięty”. Lekcje pogranicza. Europa Środkowo-Wschodnia XX–XXI wiek;
•• Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej (grudzień 2013 r.).
211
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Instytut Historii Sztuki
•• Międzynarodowa Konferencja Polska Kultura Łowiecka na tle Europy, III Międzynarodowy Kongres Kultury
Łowieckiej (Jachranka, 30 sierpnia – 1 września 2013 r.);
•• XXIV Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej Fantazja i rzeczywistość w kulturze
średniowiecznej Europy (Poznań, 28-30 listopada 2013 r.).
Instytut Wschodni
•• Międzynarodowa Konferencja Rosja w XXI wieku. Zagrożenia, Wyzwania, Perspektywy, 18-19 kwietnia
2013 r., organizowana we współpracy z Wielkopolskim Stowarzyszeniem „VOSTOK”;
•• Międzynarodowa konferencja współorganizowana z Uniwersytetem Rzeszowskim;
•• Miedzy Wschodem a Zachodem. Kaukaz wczoraj i dziś, 17-18 października 2013 r.
Katedra Muzykologii
•• ogólnopolska konferencja naukowa Wagner, Verdi i opera ich czasów (5-7 kwietnia 2013 r., materiały
w druku).
Współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
•• współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach projektu Active migrants in the local labour market
[AMIGA], kierownik mgr K. Sydow; organizacja Migrant Info Point w Collegium Historicum UAM;
•• współpraca z Centrum Kultury Zamek oraz organizatorami Festiwalu Ethnoport Poznań 2013 (7-9 czerwca 2013 r.). Festiwal muzyczny, warsztaty muzyczne, pokazy filmowe i wykłady (Ethnoport dossier);
prof. UAM W. Kuligowski członkiem Rady Programowej CK Zamek w Poznaniu;
•• Tydzień wizualny w Poznaniu (6-10 maja 2013 r.) – warsztaty i konferencja. Miejsce: Poznań, dzielnice miasta, Stary Browar, SPOT, CK Zamek, Rezerwat Archeologiczny Genius Loci;
•• współpraca studentów z Fundacją Malta na rzecz społeczności lokalnej (prowadząca dr Agata Stanisz);
•• współpraca z Regionalnym Obserwatorium Kultury UAM, udział w realizacji projektów na zlecenie Związku Miast Polskich oraz Urzędu Miasta Poznania – dr A.W. Brzezińska;
•• opracowanie koncepcji programu Kolberg 2014 – Promesa, na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; członkostwo w roboczym zespole ds. Roku Oskara Kolberga przy Instytucie Muzyki
i Tańca (dr A.W. Brzezińska);
•• współpraca z firmą LC Consortium – Sławomir Malewski w ramach projektu Budzik kulturalny: projekt
działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski realizowanego na zlecenie Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (dr A.W. Brzezińska);
•• współpraca z Fundacją Wspomagania Wsi – przeprowadzenie warsztatów dla liderów społeczności lokalnej (dr A.W. Brzezińska, mgr A. Paprot);
•• współpraca z Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – realizacja
postanowień umowy zawartej w 2010 roku pomiędzy Muzeum a UAM.
Instytut Historii
•• podpisanie porozumień z instytucjami zewnętrznymi z udziałem prorektorów UAM (12 czerwca – z Archiwum Państwowym w Poznaniu, Fundacją Rozwoju Miasta Poznania, Muzeum w Lesznie, Muzeum
w Szreniawie, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 29 listopada
– z Biblioteką Kórnicką, Fundacja TRES, Muzeum Żabikowo, Teatrem Animacji, Wydawnictwem Miejskim
Posnania);
•• współpraca z instytucjami zewnętrznymi przy konkretnych projektach i wydarzeniach naukowych,
promocyjnych itp. (np. z CTK TRAKT przy organizacji Powtórki przed… – dostarczenie materiałów dla nauczycieli, organizacja warsztatów dla nauczycieli; z Muzeum w Żabikowie – udział pracowników w zajęciach
ze studentami, udział pracownika w Radzie Programowej Muzeum; organizacja wspólnych konferencji np.
17 kwietnia z Muzeum Archeologicznym w Poznaniu Alternatywne metody nauczania historii – współpraca
placówek muzealnych ze szkołami w zakresie edukacji historycznej);
•• przygotowywanie prac licencjackich i magisterskich na tematy zlecone przez instytucje zewnętrzne
(np. Muzeum Okręgowe w Lesznie, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu);
•• działania związane z projektem „Klasy akademickie” (podpisanie porozumień z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych, spotkanie z przedstawicielami szkół zaangażowanymi w ten projekt w Instytucie Historii
– 15 maja, prowadzenie na bieżąco zajęć dla uczniów: ok. 100 rocznie);
•• podjęcie współpracy ze Starostwem Czarnkowsko-Trzcianeckim w zakresie projektu dwuwydziałowych
grup patronackich (IH oraz Instytut Filologii Polskiej) – podpisanie porozumień z siedmioma szkołami,
212
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
spotkania organizacyjne z nauczycielami, przygotowanie instrukcji i materiałów do projektu, Dzień Akademicki w Poznaniu w październiku;
•• organizacja 2 razy w roku (w semestrze letnim i zimowym) Dnia Praktyk i Staży w Instytucie Historii
(kwiecień, listopad);
•• nawiązanie stałej współpracy z uczelnianym Biurem Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów
UAM oraz przygotowanie gruntu do współpracy z CK Zamek wokół projektu rewitalizacji Św. Marcina
oraz szerszych planów konferencyjnych (festiwal Tolkienowski);
•• współpraca z archiwami na terenie Poznania (przede wszystkim z Archiwum Państwowym – praktyki
studenckie, Archiwum Archidiecezjalnym oraz archiwami samorządowymi i miejskimi).
Instytut Historii Sztuki
•• dr Łukasz Kiepuszewski został poproszony do jury 9. Triennale Małych Form Malarskich, Toruń 2013
(czerwiec);
•• dr Wojciech Brilowski należał do grupy prowadzącej na zlecenie KR Audyt badania na wykopaliskowe
na stanowisku Palaikastro (projekt kierowany przez dr. Arista Tsavaropoulosa, Grecja, sierpień 2013);
•• prof. Tadeusz J. Żuchowski jest członkiem Rady Programowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz
Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Poznaniu;
•• prof. Wojciech Suchocki jest przewodniczącym Rady Muzeum Łazienki Królewskie.
Instytut Prahistorii
•• kontynuacja przez UAM badań terenowych w Grecji w ramach projektu NCN (J. Czebreszuk).
Instytut Wschodni
•• Konkurs wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej organizowany we współpracy
z Wielkopolskim Stowarzyszeniem „VOSTOK” Zostań Wschodoznawcą, cieszący się dużym zainteresowaniem uczniów szkół średnich z całej Wielkopolski;
•• konwersatorium Współpraca rozwojowa na rzecz Gruzji – prezentacja wielkopolskich projektów rozwojowych;
•• kontynuacja współpracy Instytutu z XI Liceum Ogólnokształcącym im. Zembrzuskich w Poznaniu.
Katedra Muzykologii
•• współpraca z Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu, Towarzystwem im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, Teatrem Wielkim w Poznaniu, Filharmonią Poznańską, Archiwum Archidiecezjalnym, Stowarzyszeniem Miłośników Kultury i Sztuki w Poznaniu, Instytutem Muzyki i Tańca w Warszawie,
Programem II Polskiego Radia w Warszawie, Stowarzyszeniem Kapela Jasnogórska i in.;
•• udział studentów w pracach nad skatalogowaniem rękopisów muzycznych w Klasztorze Ojców Paulinów na Jasnej Górze (w ramach wakacyjnych praktyk zawodowych).
Popularyzacja wiedzy i promocja
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
•• liczne wykłady otwarte, wystąpienia w mediach.
Instytut Historii
•• Powtórka przed… VII Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 24-27 września 2013 r.,
10 wykładów, 42 warsztaty, 4 spotkania z nauczycielami, ponad 1000 uczestników, publikacja + płyta CD;
•• comiesięczne „Wykłady otwarte” organizowane wspólnie z poznańskim oddziałem PTH;
•• Dzień Akademicki w V Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu (2 wykłady, 7 warsztatów);
•• współorganizacja i patronat naukowy nad VI Powiatowym Konkursem Historycznym w Złotowie (finał
10 kwietnia);
•• współorganizacja III edycji konkursu dla uczniów i nauczycieli poznańskich szkół ponadgimnazjalnych
pod hasłem Poznań – wczoraj, dziś, jutro we współpracy z Fundacją Rozwoju Miasta Poznania;
•• współpraca z Komitetem Okręgowym Olimpiady Historycznej w Poznaniu;
•• funkcjonowanie na FB (Facebook) profilu Instytutu Historii;
•• nominacja Instytutu Historii w Konkursie PAP „Popularyzator Nauki 2013”.
Instytut Historii Sztuki
•• liczne (ponad 15) wykłady popularnonaukowe;
•• wykład dr. Michała Haakego Luwr w nocy (Muzeum Narodowe w Poznaniu).
213
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Instytut Wschodni
•• współorganizacja wykładów otwartych Dom otwarty/dom zamknięty”. O współczesnych migracjach ludzi
i wartości.
Katedra Muzykologii
•• organizowanie wraz z Komisją Muzykologiczną PTPN otwartych cyklicznych konwersatoriów naukowych;
•• udział pracowników KM w audycjach radiowych Programu II Polskiego Radia;
•• prelekcje (wprowadzenia) wygłaszane przez pracowników KM w ramach koncertów w Filharmonii Poznańskiej;
•• popularyzacja wiedzy w przestrzeni internetowej, m.in. stała współpraca pracowników KM z portalem
Meakultura.
Sprawozdanie sporządził:
Prof. UAM dr hab. Kazimierz Ilski – Dziekan Wydziału
7.1.7.  WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia
W 2013 roku Wydział Matematyki i Informatyki obchodził 20. rocznicę powstania. Z tej okazji zorganizowano uroczystą sesję połączoną z prezentacją nakręconego, specjalnie na tę okoliczność, filmu Wydział Matematyki i Informatyki, wczoraj, dziś i jutro, obrazującego rozwój badań w zakresie nauk matematycznych na Uniwersytecie w Poznaniu.
Z inicjatywy Wydziału Matematyki i Informatyki, Senat Uczelni przyznał tytuł doktora honoris causa UAM Beli
Bollobásowi, wybitnemu matematykowi pochodzenia węgierskiego i jednemu z najznakomitszych współczesnych kombinatoryków, pracującemu obecnie w uniwersytetach w Cambridge i Memphis. Uroczystość wręczenia doktoratu honorowego odbyła się 30 października 2013 r.
W wyniku przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych oceny parametrycznej, Wydział
Matematyki i Informatyki otrzymał kategorię A.
Matematyka jako jedyna dyscyplina naukowa uprawiana na UAM została sklasyfikowana w Performance
Ranking of Scientific Papers for World Universities na rok 2013 (tzw. Lista Tajwańska). Fakt, że nasza Matematyka jako jedyna dyscyplina na UAM została w tym rankingu uwzględniona jest dużym wyróżnieniem i potwierdzeniem jakości prowadzonych na Wydziale badań naukowych.
Prof. Wacław Marzantowicz, pracownik Wydziału Matematyki i Informatyki, został wybrany na prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego na kadencję 2013-2016.
Prof. Tomasz Łuczak został laureatem konkursu MAESTRO Narodowego Centrum Nauki. Tytuł nagrodzonego projektu, Zastosowania metody kombinatorycznej.
Prof. Mieczysław Mastyło został laureatem programu MISTRZ Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Tytuł
nagrodzonego projektu Metody interpolacyjne w teorii operatorów i przestrzeni Banacha.
Functiones et Approximatio – jedyne czasopismo matematyczne wydawane przez Wydział Matematyki i Informatyki, decyzją Content Selection & Advisory Board, zaczęło być indeksowane w bazie SCOPUS. Ponadto
czasopismo zostało bardzo pozytywnie ocenione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymując 10 punktów. Jest to maksymalna liczba punktów dla czasopism spoza Listy Filadelfijskiej. Najważniejsza
matematyczna baza danych MathSciNet, prowadzona przez American Mathematical Society, zakwalifikowała
Functiones do kategorii Reference List Journal, do której zaliczane są najważniejsze czasopisma matematyczne.
Studenci Wydziału, Sylwester Brzęczkowski, Mateusz Flieger, Piotr Rogulski, Michał Rostecki i Martyna
Urbanek, otrzymali środki na finansowanie projektu naukowego Sh-miR designer: oprogramowanie do projektowania terapeutyków nowej generacji wykorzystujących mechanizm interferencji RNA w ramach konkursu Generacja Przyszłości organizowanego przez MNiSW. W jego ramach studenci zdobyli już srebrny medal na World
Championship Jamboree iGEM2013 w Bostonie.
214
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
Zespół MadAd w składzie: Adam Roszyk, Maria Wasilewska, Anna Konieczka i Miłosz Cisowski, pracujący
pod opieką mgr. Tomasza Gdali, zakwalifikował się do udziału w finałach krajowych konkursu studenckiego
Imagine Cup. Łącznie w konkursie wystartowało ponad 5000 studentów z kilkunastu polskich uczelni, a zespół
MadAd znalazł się w gronie 15 najlepszych drużyn w Polsce.
10 lipca 2013 r. został podpisany akt notarialny powołujący do życia Poznańską Fundację Matematyczną
służącą szeroko rozumianej promocji matematyki. Założycielami i fundatorami są trzej profesorowie pracujący
na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM: Wojciech Gajda, Jerzy Kaczorowski i Krzysztof Pawałowski.
Działalność naukowo badawcza
Pracownicy i doktoranci Wydziału prowadzili intensywne badania naukowe w zakresie matematyki i informatyki, czego owocem było 120 publikacji w czasopismach naukowych w języku angielskim, z czego blisko 75
na tzw. liście filadelfijskiej. Pracownicy Wydziału opublikowali 4 monografie naukowe (2 w języku angielskim).
Ponadto pracownicy i doktoranci Wydziału wygłosili 123 odczyty i przedstawili 5 plakatów na międzynarodowych konferencjach naukowych, w tym 29 odczytów było zaproszonymi wykładami plenarnymi. Oprócz
tego pracownicy i doktoranci wygłosili 29 odczytów na konferencjach krajowych. 30 pracowników i doktorantów uczestniczyło w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji.
Wydział Matematyki i Informatyki kontynuował współpracę z wieloma uczelniami w kraju i zagranicą
(łącznie ze 134 grupami badawczymi na całym świecie). W seminariach zakładowych uczestniczyli m.in. pracownicy Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kontynuowano również ścisłą współpracę z Uniwersytetem Szczecińskim i Jagiellońskim.
Na Wydziale jest zlokalizowanych 20 grantów NCN (1 Maestro, 13 Opus, 5 Preludium, 1 Sonata), w tym
8 grantów zostało przyznanych w roku 2013. Oprócz tego 4 pracowników bierze udział (w tym jeden jako kierownik) w grantach zagranicznych instytucji naukowych, a dwóch pracowników otrzymało granty PARP.
Prof. Tomasz Łuczak otrzymał prestiżowy grant NCN Maestro.
Prof. Mieczysław Mastyło otrzymał subsydium profesorskie w programie Mistrz, przyznane przez Fundację
na rzecz Nauki Polskiej w uznaniu dotychczasowego dorobku naukowego, osiągnięć w wychowaniu młodej
kadry oraz rangi i znaczenia prowadzonych badań.
Prof. Andrzej Ruciński jest kierownikiem (Principal Investigator) w prestiżowym grancie Problems in Extremal and Probabilistic Combinatorics National Science Foundation, udział w nim bierze także prof. T. Łuczak.
W roku 2013, w ramach procedury kategoryzacji, MNiSW przyznało Wydziałowi kategorię A (ostateczna
ocena 51,71 pkt, trzecia co do wysokości w grupie jednorodnej GWO SI1MI) i znalazł się on w grupie 25% najwyżej ocenionych jednostek, co oznaczało, że rozpatrywano przyznanie mu kategorii A+. Sprawa odwołania
jednostki w tej kwestii jest w trakcie rozpatrywania.
Działalność dydaktyczna
Na Wydziale realizowano trzy projekty w ramach tzw. kierunków zamawianych współfinansowanych ze
środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Na studiach I stopnia Zwiększenie liczby absolwentów kierunków matematyka i informatyka prowadzonych
na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu POKL-04.01.02-00-072/09
rozpoczął się w 2009 roku, a zakończy w 2014, POKL-04.01.02-00-235/12 rozpoczął się w roku 2012, a zakończy
w 2015.
Na studiach uzupełniających II stopnia Zwiększenie liczby absolwentów studiów II stopnia kierunków matematyka i informatyka prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu POKL-04.01.02-00-112/10 rozpoczął się w roku 2010, a zakończy w 2015.
Wydział otrzymał Nagrodę dla Najlepszego Programu Studiów przyznaną na rok 2013 (1.000 000 zł) dla
kierunku Informatyka.
We wrześniu 2013 r. zakończono realizację projektu Praktyka Czyni Mistrza. Projekt realizowany był w ramach Priorytetu III przez Centrum Integracji Europejskiej i Wydział Matematyki i Informatyki, trwał 3 lata i dotyczył praktyk w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach średnich.
215
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Działania na rzecz internacjonalizacji procesu badawczego i dydaktycznego
Wydział prowadził część zajęć w języku angielskim, a ponadto dwa wykłady semestralne przeprowadzili
wybitni zagraniczni specjaliści z Wielkiej Brytanii i Niemiec, zaproszeni w ramach Środowiskowych Studiów Doktoranckich z Nauk Matematycznych finansowanych z programu Kapitał Ludzki. Na Wydziale odbywało studia
dwóch doktorantów z zagranicy – jedna osoba z Chin i jedna z Egiptu.
Najważniejsze konferencje i sympozja organizowane przez wydział
•• Applied Topology, 21-27 lipca 2013 r., Ośrodek Konferencyjny IM PAN w Będlewie;
•• The 16th International Conference on Random Structures and Algorithms, 5-9 sierpnia 2013 r., Wydział
Matematyki i Informatyki UAM;
•• Knots, Manifolds and Group Actions, 16-19 września 2013 r.;
•• MatTriad’2013 – Conference on Matrix, Analysis and its Applications, 16-20 września 2013 r., Uniwersytet
w Nowym Sadzie, Serbia;
•• 6th Language and Technology Conference, 7-9 grudnia 2013 r., Poznań.
Odbyły się również coroczne, uroczyste wykłady im. Władysława Orlicza oraz wykłady im. Wojtka Pulikowskiego.
Współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym
Pracownicy Wydziału współpracują naukowo z ośrodkami badawczymi firm m.in. Samsung Polska, Microsoft Polska, Roche, Allegro.
Współpraca dotyczy także procesu kształcenia studentów, którym oferowane są zarówno praktyki
w czołowych firmach branży IT, jak i programy edukacyjne:
•• Microsoft: program Dream Spark, Microsoft IT Academy,
•• IBM: Power systems, AIX, DB2, WebSphere, M Academic Initiative,
•• CISCO: Akademia sieciowa,
•• IDG: technologie SAP,
•• ALLEGRO: inżynieria oprogramowania, wspólne konkursy, wykłady,
•• Samsung: technologie Mobilne,
•• Apple: Apple academic program.
Wdrażane projekty, np:
•• Eureka – system do zgłaszania pomysłów (firma zewnętrzna),
•• Gromadzenie tekstów równoległych (firma zewnętrzna),
•• Moduł wizualizacyjny systemu POLINT-112-SMS (WMI),
•• Rational Team Concert plugin for Netbeans (IBM),
•• System ewidencji środków trwałych (WMI),
•• Silnik standardu SCORM 2004 na potrzeby platformy e-learningowej Edumatic (firma zewnętrzna),
•• System testujący aplikacje WEBowe (firma zewnętrzna),
•• System wspomagający wymianę okien w budynkach spółdzielczych (firma zewnętrzna),
•• System zapisu na przedmioty (WMI),
•• System zarządzania szkołą tańca (projekt własny),
•• Gra na platformę iPhone (projekt własny),
•• System automatycznej oceny rozwiązań zadań programistycznych.
Projekty wdrażane w ramach matematyki przemysłowej, np:
•• Ekonomia Światów Wirtualnych – projekt realizowany z IM PAN, zlecający: Giełda Papierów Wartościowych,
•• Rozpoznawanie liderów gier społecznościowych – projekt realizowany z IM PAN, zlecający: one2tribe sp. z o.o.,
•• Wyszukiwanie ubytków benzyny we flotach samochodowych – projekt realizowany na EMS School on
Industrial Mathematics, zlecający: Hertz System sp. z o.o.,
•• Rozpoznawanie mutacji genowej, zlecający: Centrum Badań DNA sp. z o.o.,
•• Mięsność świni, zlecający: Best Visual Applications.
216
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
Popularyzacja wiedzy i promocja wydziału
Kontynuowano wykłady otwarte Po indeks z Pitagorasem dla uczniów szkół średnich i gimnazjum, które
rozpoczęły się w roku 2009 z inicjatywy Wydziału. W roku 2013 odbyło się 6 wykładów.
Wielkopolska Liga Matematyczna – odbyła się IV edycja konkursu, która zakończyła się minikonferencją
zorganizowaną na WMiI UAM.
Po raz szesnasty Wydział wziął udział w Festiwalu Nauki i Sztuki, a 1 września 2013 r. rozpoczęła się
65. edycja Olimpiady Matematycznej.
Zorganizowano Ogólnopolski Dzień Otwarty Tylko dla Dziewczyn w ramach ogólnopolskiej akcji promocyjnej – Dziewczyny do ścisłych.
Pracownicy wydziału wzięli udział w VII Festiwalu Matematyki w V LO w Poznaniu.
10 kwietnia 2013 r. odbył się na Wydziale XXIV Finał Konkursu Matematyka bez granic – konkursu skierowanego do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych organizowanego w 40 krajach świata.
Sprawozdanie sporządził:
Prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski – Dziekan Wydziału
7.1.8.  WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH
Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia
•• uzyskanie kategorii A w parametrycznej ocenie jednostek naukowych;
•• powołanie Uniwersyteckiego Konsorcjum Naukowego im. Kazimierza Smulikowskiego (Uniwersytet
Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie);
•• uruchomienie studiów podyplomowych „Przemysły kultury w polityce rozwoju miast i regionów” finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
•• wzrost punktacji czasopism „Quaestiones Geographicae” oraz „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”
na liście MNiSW;
•• Jakub Ciążela student studiów II stopnia na kierunku Geologia WNGiG laureatem „Diamentowego Grantu”.
Działalność naukowo-badawcza
•• uzyskanie tytułu profesora – 2 osoby, stopnia doktora habilitowanego – 7 osób, w tym 5 z UAM oraz
stopnia doktora – 8 osób;
•• realizacja 68 grantów na łączną kwotę 11 947 914 zł;
•• powołanie Pracowni Ekologii i Monitoringu Mokradeł UAM;
•• organizacja i przeprowadzenie badań podczas XVIII Ekspedycji Naukowej WNGiG „Svalbard 2013”
na Spitsbergenie (realizacja projektów NCN);
•• badania na Grenlandii (Kobefjorden) w ramach projektu 7PR UE „INTERACT”;
•• uzyskanie przez dr A. Buchwał stypendium Fulbrighta – badania na Alasce;
•• uzyskanie przez dr A. Buchwał stypendium MNiSW „Mobilność+”.
Działalność dydaktyczna
•• Geodezja i kartografia, studia inżynierskie w trybie niestacjonarnym;
•• Turystyka i rekreacja, studia licencjackie w trybie stacjonarnym w ZOD Piła;
•• Geografia spec. Ekologia miasta, studia licencjackie w trybie stacjonarnym;
•• Gospodarka przestrzenna specjalność ochrona europejskich dóbr kultury na studiach II stopnia w trybie
stacjonarnym; specjalność prowadzona wspólnie z Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą;
•• studia podyplomowe „Przemysły kultury w polityce rozwoju miast i regionów” w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI;
•• nagrody i wyróżnienia za prace magisterskie i dyplomowe (m.in. Ministra Sportu i Turystyki, Marszałka
Województwa Wielkopolskiego, Towarzystwa Urbanistów Polskich).
217
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Działania na rzecz internacjonalizacji procesu badawczego i dydaktycznego
•• zakończenie międzynarodowego projektu badawczego Akcji COST TU0803 „Cities Regrowing Smaller
– Fostering Knowledge on Regeneration Strategies in Shrinking Cities across Europe”, realizowanego
z udziałem 26 państw; prezentacja wyników projektu na konferencji w Senacie RP;
•• aktywny udział pracowników w konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej w Kioto oraz w przygotowaniach do konferencji regionalnej MUG w Krakowie;
•• udział w Akcjach COST (European Cooperation in Science and Technology);
•• udział w projekcie 10 ośrodków uniwersyteckich z 5 państw „Wieder erstarkte Städte. Strategien,
Rahmenbedingungen und Ansätze der Regenerierung in europäischen Groß- und Mittelstädten” (koordynacja Uniwersytetu w Dortmundzie);
•• uwarunkowania transformacji zieleni miejskiej i terenów otwartych w regionach zurbanizowanych. Studium porównawcze Poznania i Salzburga w ramach umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką
Austrii o współpracy kulturalnej i naukowej;
•• współpraca z Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (Niemcy) w zakresie badań geologicznych
Bałtyku zachodniego. Prace na statku badawczym FS „Elisabeth Mann Borgese”;
•• zatrudnianie profesorów wizytujących (prof. Piotr Jankowski – USA, prof. Alexandre Butler – Szwajcaria,
prof. Piotr Małoszewski – Niemcy, prof. Peter Nijkamp – Holandia);
•• współpraca międzynarodowa, w tym referaty na zebraniach naukowych WNGiG naukowców z takich
ośrodków i instytucji jak: University of South Bohemia, Czeskie Budziejowice; Czech Geological Survey,
Praga; United Nations Environment Programme; École Polytechnique Fédérale de Lausanne, University
of Massachusetts Lowell; Uniwersytet Irkucki;
•• odbycie przez mgr Siyovush Bobokhonov rocznego stażu – stypendysta Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców;
•• współpraca z Uniwersytetem Irkuckim – wymiana studencka, wyjazdy w ramach ćwiczeń terenowych,
staże pracowników;
•• szeroka oferta zajęć w języku angielskim – AMU-PIE;
•• 233 wyjazdy badawczo-naukowe i dydaktyczne, w tym 26 wyjazdów doktorantów i 19 studentów do europejskich jednostek naukowych oraz do USA, Chin, Japonii, Rosji, Kazachstanu, Izraela, RPA, Gruzji oraz na
Ukrainę i Dominikanę. Na Wydział przyjechało 23 osób z 11 krajów;
•• w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) ustanowionego w ramach funduszy norweskich oraz funduszu EOG z programu mobilności w roku akademickim 2013/2014 skorzystało/korzysta
3 studentów –Uniwersytet w Oslo (Norwegia) oraz 1 student – University of Iceland w Reykjaviku.
Program LLP Erasmus/Erasmus+
•• zmieniono strukturę zarządzania wydziałowego programem LLP Erasmus oraz Erasmus+. Powołano jednego koordynatora wydziałowego, który odpowiada za sprawy dydaktyczne w Programie Erasmus+;
•• w roku akademickim 2013/14 na stypendium Programu LLP Erasmus przebywa/przebywało 96 studentów na 51 uczelniach w 18 krajach. 16 studentów wyjechało/wyjedzie na staż/praktyki do 5 krajów UE
(oraz Turcji);
•• w roku akademickim 2012/2013 na stypendium Programu LLP Erasmus przebywało 144 studentów na
51 uczelniach w 12 krajach. Na staż/praktyki wyjechało 14 studentów do 5 krajów;
•• na WNGiG w ramach Programu LLP Erasmus w roku akademickim 2012/13 studiowało 45 studentów
z 8 krajów (Turcja, Hiszpania, Węgry, Łotwa, Francja, Portugalia, Niemcy, Rumunia); w 2013/14 studiuje/
studiowało 34 studentów z 10 krajów UE (oraz Turcji);
•• w ramach Teaching assignment w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach UE w roku akademickim 2013/14 wyjechało/wyjedzie 11 wykładowców. W roku 2012/13 granty na wymianę dydaktyczną otrzymało 7 pracowników dydaktycznych;
•• w roku akademickim 2013/2014 w ramach Staff training mobility na staże administracyjne wyjedzie 2 pracowników administracyjnych oraz koordynator programu Erasmus. W roku akademickim 2012/13 wyjechało
2 pracowników administracyjnych;
•• przedłużono umowy współpracy z uczelniami europejskimi, z którymi prowadzono wymianę studentów
oraz kadry dydaktycznej, w ramach LLP Erasmus oraz rozszerzono ofertę mobilności m.in. Chorwację
i Słowenię.
Najważniejsze konferencje i sympozja organizowane przez Wydział
•• Rola ośrodków naukowych we wspieraniu, programowaniu i monitoringu polityki gospodarczej regionu,
6 marca 2013 r., IGSEiGP UAM. Know-how for Donetsk Region strengthening of administrative structures
and regional development;
218
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
•• Gospodarka przestrzenna – doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia, 17-18 marca 2013 r., IGSEiGP
UAM, KPZK PAN;
•• Socio-Economic Transformation of Cities and Regions in the Post-Communist States, 1-3 września 2013 r.,
IGSEiGP UAM, Wydział Geografii Państwowego Uniwersytetu Ałtajskiego w Barnaule (Rosja);
•• III International Scientific Seminar in Bratislava, Development of growth and stagnation areas in economic
spaces, 7-8 listopada 2013 r., Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava. Konferencja
współorganizowana przez pracowników IGSEiGP w partnerskim ośrodku naukowym;
•• Wydziałowe Seminarium Polarne – integracja badań polarnych WNGiG;
•• współorganizacja jako członek Polskiego Konsorcjum Polarnego Konferencji Arctic Science Summit Week
w Krakowie;
•• VI Konferencja „Funkcjonowanie Geoekosystemów Rzecznych” – Luboradz, IGiG, Stacja Geoekologiczna
w Storkowie, Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego;
•• II Konferencja „Geoekosystem Wybrzeży Morskich”, Międzyzdroje, IGiG, Stacja Monitoringu Środowiska
Przyrodniczego w Białej Górze, Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska;
•• seminarium Geomorfologia Miasta Poznania we współpracy ze Stowarzyszeniem Geomorfologów Polskich i Stowarzyszeniem Archeologii Środowiskowej;
•• VI Seminarium „Geneza, Litologia I Stratygrafia Utworów Czwartorzędowych” we współpracy z Komitetem
Badań Czwartorzędu PAN, Komisją Badań Czwartorzędu przy Oddziale PAN w Poznaniu.
Współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym
•• podpisanie umowy z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska o włączeniu Stacji UAM „Różany Strumień” do sieci Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego;
•• podpisanie umowy z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska o włączeniu Stacji UAM „Petuniabukta”
na Spitsbergenie do sieci Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego;
•• współpraca ze Słowińskim Parkiem Narodowym i Wolińskim Parkiem Narodowym – realizacja projektów
badawczych w oparciu o Stację Terenową Zakładu Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu UAM w Czołpinie oraz Stację Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze;
•• współpraca ze Związkiem Gmin Dorzecza Parsęty;
•• opracowanie Lokalnego Planu Działania na rzecz sektorów kreatywnych w Poznaniu i Wielkopolsce na
zlecenie Urzędu Miasta Poznania w ramach międzynarodowego projektu CREA.RE;
•• udział w pracach nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta Poznania do 2030 r. oraz Strategii Rozwoju
Województwa Wielkopolskiego;
•• udział w międzynarodowym projekcie Cities of change – cooperation of cities in the field of city development
koordynowanym przez Urząd Miasta Poznania;
•• współpraca ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu. Ewaluacja i aktualizacja strategii rozwoju powiatu
poznańskiego na lata 2006-2013:
•• współpraca ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań w zakresie przygotowania Masterplanu Poznańskiej
Kolei Metropolitalnej;
•• współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko- Pomorskiego w zakresie delimitacji
miejskich obszarów funkcjonalnych;
•• Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego;
•• Program Strategiczny BŁĘKITNY SAN – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego;
•• opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów nadwarciańskich;
•• realizacja umowy nr JG 10/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. zawartej pomiędzy Uniwersytetem im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu a firmą Hydro-Nafta Sp. z o.o.;
•• powołanie przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska dr. hab. J. Wierzbickiego oraz dr. R. Radaszewskiego na członków Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich przy Ministrze Środowiska.
Rolą wymienionych jest opiniowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich w związku z realizacją inwestycji, które wymagają zatwierdzeń przez Ministerstwo Środowiska;
•• opracowanie na zlecenie firmy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo: Ocena możliwości i warunków
pozyskania wód podziemnych dla potrzeb stymulowania eksploatacji węglowodorów w obszarze górniczym
Barnówko-Mostno-Buszewo I i Lubiatów;
•• przekazanie do AQUANET S.A. wyników opracowania tematu badawczo-naukowego pt.: Badania hydrogeologiczne i hydrochemiczne warstwy wodonośnej w dolinie rzeki Warty w Marlewie w aspekcie możliwości jej remediacji dla zabezpieczenia terenu pod rozbudowę infiltracyjnego ujęcia wody Dębina w Poznaniu
(realizacja prac 2010-2013);
219
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
•• umowa o staż z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i Moniką Żelazną w ramach
projektu Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce finansowanego z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Popularyzacja wiedzy
•• udział w XVI Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki;
•• organizacja XI Dni Turystyki;
•• współorganizacja Okręgowego Finału Olimpiady Geograficznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Wielkopolski;
•• organizacja uroczystych obchodów 90. rocznicy Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Stanisława Pawłowskiego;
•• pierwsze obchody ogólnopolskiego Dnia Geografa (23 kwietnia 2013 r.);
•• udział w IX Ogólnopolskim Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą;
•• udział w XVII Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik – Warszawa, Stadion Narodowy;
•• udział w wystawie posterowej BADANIA POLARNE POD FLAGĄ BIAŁO-CZERWONĄ wystawianej m.in. podczas Arctic Science Summit Week w Krakowie oraz w korytarzach Sejmu RP;
•• wykłady i warsztaty w szkołach w ramach klas patronackich oraz w liceach w Lesznie, Pleszewie, Ostrowie, Kaliszu, Wronkach, a także w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
•• włączenie się Koła Naukowego Geologów w projekt odnowienia ścieżki dydaktycznej w rezerwacie Meteoryt Morasko;
•• prezentacje na temat meteorytu Morasko na forum Festiwalu Nauki i Sztuki oraz na forum Kolorowego
Uniwersytetu;
•• udział w Targach Edukacyjnych na terenie MTP.
Sprawozdanie sporządził:
Prof. dr hab. Leszek Kasprzak – Dziekan Wydziału
7.1.9.  WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA
Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia
Najważniejszym osiągnięciem w 2013 r., potwierdzającym wysoką jakość badań naukowych prowadzonych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, było ponowne uzyskanie kategorii A podczas kompleksowej oceny działalności jednostek naukowych przeprowadzonej przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydział był oceniany w grupie wspólnej oceny (GWO) nr HS1SP i zajął 9. miejsce na 93 jednostki przypisane
do tej grupy – była to najwyższa lokata spośród ośrodków politologicznych w Polsce.
Do równie ważnych osiągnięć należało ogłoszenie listy czasopism punktowanych przez Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Na liście B znalazły się wszystkie czasopisma naukowe wydawane przez WNPiD. Należą
do nich, punktowane już poprzednio: Przegląd Politologiczny – 6 pkt; Środkowoeuropejskie Studia Polityczne – 8 pkt;
Rocznik Integracji Europejskiej – 6 pkt oraz nowe: Przegląd Strategiczny – 4 pkt, Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM – 3 pkt.
W roku 2013 roku założone zostało nowe czasopismo naukowe R/evolutions stworzone przez zespół pracowników naukowych i doktorantów. W pierwszym numerze ukazały się m.in. wywiady z Judith Butler, Zygmuntem Baumanem i Guyem Standingiem oraz artykuły i eseje naukowe autorstwa m.in. Krzysztofa Gawlikowskiego i Vladimira Portyakova. Czasopismo spotkało się z bardzo dobrymi ocenami ze strony krytyki naukowej.
Jest ono dostępne w formie elektronicznej na stronie: http://r-evolutions.amu.edu.pl.
Od 13 lat WNPiD jest organizatorem corocznych międzynarodowych konferencji naukowych „EUROPA XXI
WIEKU” poświęconych integracji europejskiej. Kolejne spotkanie w ramach tego cyklu odbyło się 7-8 lutego
2013 r. w Collegium Polonicum w Słubicach z udziałem 280 uczestników z Polski oraz innych państw europejskich i azjatyckich. Tym razem obradowali oni na temat „Europa i Unia Europejska wobec kryzysu. Diagnozy,
rozwiązania i scenariusze na przyszłość”. Konferencje w Collegium Polonicum są największym corocznym wydarzeniem naukowym o tematyce europejskiej w Polsce.
220
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
Intensyfikację badań medioznawczych i pokrewnych w kolejnych latach umożliwi uruchomienie – w grudniu 2013 r. – systemu do analizy zawartości programów telewizyjnych. Było to możliwe dzięki wygraniu w 2012 r.
konkursu na środki z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej. WNPiD za kwotę 1,6 mln zł zakupił odpowiednią
aparaturę i oprogramowanie. Stworzenie takiego urządzenia badawczego przyczyni się także do komercjalizacji wyników wydziałowych badań naukowych.
Dr Marzena Barańska została laureatką Nagrody im. dr. Pawła Stępki (26 maja 2013 r.) za pracę Polityka
ograniczania reklamy w polskiej telewizji. Studium politologiczno-prawne. Dzieło dr M. Barańskiej zostało uznane
za najlepsze wydawnictwo naukowe i popularnonaukowe z dziedziny mediów. Nagroda im. dr. Pawła Stępki
przyznawana jest przez Krajową Radę Radiofonii i Dziennikarstwa oraz Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W poprzednim roku nagrodę taką otrzymał także pracownik Wydziału
dr hab. Jędrzej Skrzypczak za pracę Polityka medialna w zakresie konwersji cyfrowej radiofonii i telewizji.
Prezydent RP Bronisław Komorowski, decyzją z dnia 17 lipca 2013 r., nadał prof. Ryszardowi Kowalczykowi
tytuł profesora nauk społecznych. Prof. Kowalczyk jest kierownikiem Zakładu Dziennikarstwa Wydziału Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.
13 listopada 2013 r. w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Nagrodą I stopnia za osiągnięcia organizacyjne uhonorowano dr. hab. Tadeusza Wallasa.
Działalność naukowo-badawcza
Działalność naukowa Wydziału koncentrowała się w 16 zakładach, w których realizowano zespołowe oraz
indywidualne tematy badawcze. Prowadzone badania miały głównie charakter podstawowy. W roku 2013,
w stosunku do lat poprzednich, zwiększyła się liczba prac naukowych oraz ich znaczenie, ponieważ wzrosła
liczba publikacji w językach konferencyjnych oraz ogłoszonych w periodykach umieszczonych na listach czasopism prowadzonych przez MNiSW. W szerszym wymiarze prace naukowe pracowników publikowano także
w formie elektronicznej poprzez udostępnianie w bazach danych, np.: AMUR, Polska Bibliografia Naukowa
i www.ePNP.pl. Efekty aktywności naukowej w roku sprawozdawczym zostały ogłoszone drukiem w następujących formach i ilościach:
•• publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR) – część A wykazu czasopism
naukowych – 2;
•• publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w części B wykazu
– 111;
•• publikacja w innym zagranicznym czasopiśmie naukowym – 9;
•• autorstwo monografii naukowej w języku angielskim – 2;
•• autorstwo monografii naukowej w języku polskim – 13;
•• rozdział w monografii naukowej w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim lub rosyjskim – 19;
•• rozdział w monografii naukowej w języku polskim – 101;
•• redakcja naukowa wieloautorskiej monografii w języku angielskim – 3;
•• redakcja naukowa wieloautorskiej monografii, w języku polskim – 14.
Do najważniejszych opublikowanych prac należą książki:
•• Ayhan V., Osiewicz P., Kural M. (Eds.) (2013). Turkey-Poland. 600 Years of Friendship. Ankara: International
Middle East Peace Research Center, Embassy of the Republic of Poland in Ankara, ss. 192;
•• Czachór Z. (2013). Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej. Poznań: Dom Wydawniczy ELIPSA, ss. 692;
•• Fiedler R. (2013). Iran a reżim nieproliferacji broni jądrowej. Dylematy i wyzwania. Poznań: Wydawnictwo
Naukowe WNPiD UAM, ss. 168. ISBN 978-83-62907-49-6;
•• Forecki P. (2013). Reconstructing Memory. The Holocaust in Polish Public Debates. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, ss. 287;
•• Gałganek A. (2013). Historia stosunków międzynarodowych. Nierówny i połączony rozwój. Tom 2. Rzeczy
i praktyki. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, ss. 553;
•• Gałganek A. (2013). Historia stosunków międzynarodowych. Nierówny i połączony rozwój. Tom 1. Idee. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, ss. 619;
•• Jańczak J., Musiał-Karg M., Secler B. (2013). Wybory samorządowe na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu i w Wielkopolsce. Granice historyczne i relacja centra-peryferia a zachowania wyborcze. Toruń: Wydawnictwo Adam
Marszałek, s. 309;
221
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
•• Kowalczyk R. (2013). Czasopiśmiennictwo regionalistyczne w Polsce. Pojęcie, założenia ideowe, uwarunkowania rozwoju, rodzaje i typy, zadania i funkcje. Opole: Wydawnictwo Naukowe SCRIPTORIUM, ss. 388;
•• Osiewicz P. (2013). Konflikt cypryjski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, ss. 335;
•• Piontek D., Hordecki B., Ossowski S. (2013). Tabliodyzacja dyskursu politycznego w polskich mediach.
Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, ss. 170;
•• Puślecki Z. (2013). International Business Theory and International Economy. Saarbrucken: LAP LAMBERT
Academic Publishing, ss. 301;
•• Szymczyński T. (2013). Horyzonty sporu wokół istoty zjawiska deficytu demokratycznego w Unii Europejskiej.
Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, ss. 398;
•• Wojciechowski S. (2013). The Hybridity of Terrorism. Berlin: Logos Verlag Berlin, ss. 216.
W roku 2013 ukazały się kolejne numery czasopism naukowych wydawanych przez WNPiD. Od roku 1996
Wydział (dawniej Instytut) wydaje ogólnopolski kwartalnik „Przegląd Politologiczny”. W roku 2003 INPiD rozpoczął wydawanie kolejnego kwartalnika naukowego „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”. W roku 2013
ukazał się także siódmy numer „Rocznika Integracji Europejskiej” oraz kolejne numery „Przeglądu Strategicznego”. Wydział jest również wydawcą półrocznika „Refleksje”. W tym ostatnim periodyku drukowane są prace
doktorantów i studentów włączanych do badań naukowych prowadzonych na Wydziale.
Działalność dydaktyczna
Od roku 2013/2014 uruchomiony został kierunek studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym pod
nazwą „zarządzanie państwem”. Wyróżnia się on rozbudowanym systemem zdobywania umiejętności praktycznych w instytucjach publicznych, dzięki którym już w trakcie studiów student zdobędzie doświadczenie
zawodowe. W celu stworzenia zaplecza do funkcjonowania tego systemu, 14 czerwca 2013 r. podpisane zostały listy intencyjne pomiędzy Rektorem UAM, a Wojewodą Wielkopolskim, Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Starostą Poznańskim i Prezydentem Miasta Poznania w sprawie współpracy przy organizacji praktyk
dla studentów nowego kierunku studiów. Od jesieni tego roku partnerami przy jego prowadzeniu stają się
kolejne starostwa powiatowe z województwa wielkopolskiego i inne instytucje publiczne.
W roku sprawozdawczym rozpoczęto także prowadzenie studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Celem kształcenia na nowym kierunku studiów magisterskich jest wykreowanie przyszłego absolwenta, który posiadać będzie rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę
i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa. Powinien być przygotowany do pracy
w strukturach administracji publicznej na stanowiskach kierowniczych, organizacjach działających na rzecz
bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, instytutach naukowo-badawczych, oświatowych i akademickich, zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Natomiast celem kształcenia specjalnościowego będzie sprecyzowanie i rozbudzenie specyficznych zainteresowań studenta oraz dostarczenie niezbędnej wiedzy
i umiejętności potrzebnej do pracy zawodowej na zróżnicowanym popytem rynku pracy. Program kształcenia
umożliwia studia na specjalności (do wyboru): administracja bezpieczeństwa publicznego, zarządzanie kryzysowe lub bezpieczeństwo międzynarodowe.
Odpowiadając na społeczne zapotrzebowanie, WNPiD z początkiem roku akademickiego 2013/2014 rozpoczął prowadzenie Studiów Podyplomowych Zamówień Publicznych oraz Studiów Podyplomowych Zarządzania Projektami wg Metodyki Ten StepTM. Cieszą się one dużym zainteresowaniem ze strony absolwentów
szkół wyższych.
Ponadto w roku 2013 WNPiD prowadził także studia:
•• stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w Poznaniu i ośrodkach zamiejscowych UAM (Ostrów
Wlkp, Słubice i Gniezno) na kierunku politologia;
•• stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku politologia;
•• stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe;
•• stacjonarne i niestacjonarne pierwszego (w Poznaniu i ZOD w Pile) oraz drugiego stopnia na kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna;
•• stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe;
•• stacjonarne i niestacjonarne trzeciego stopnia w zakresie dyscypliny „nauka o polityce”;
•• podyplomowe w zakresie: dziennikarstwa; promocji i reklamy; wiedzy o społeczeństwie i historii najnowszej; Public Relations; zarządzania funduszami i programami UE; zarządzania zasobami ludzkimi
oraz bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego.
222
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
Na koniec roku 2013 Wydział prowadził kształcenie dla następującej liczby studentów i słuchaczy:
Liczba słuchaczy
studiów
podyplomowych
Forma kształcenia
Liczba studentów
Liczba uczestników
studiów doktoranckich
Studia stacjonarne
2056
31
Studia niestacjonarne
1734
78
218
3790
109
218
RAZEM
Działania na rzecz internacjonalizacji procesu badawczego i dydaktycznego
Pracownicy Wydziału w roku 2013 wygłosili 64 referaty na kilkudziesięciu międzynarodowych konferencjach naukowych, które odbyły się w 15 państwach Europy, Azji i Ameryki Północnej. Ponadto Wydział gościł
66 zagranicznych badaczy. Odbyli oni staże naukowe lub wygłosili referaty na organizowanych przez WNPiD
konferencjach oraz seminariach naukowych.
Szczególnym osiągnięciem był udział pracowników Wydziału w realizacji pięciu międzynarodowych projektów badawczych. Uczestniczyli w nich także naukowcy m.in. z: University of Illinois at Urbana-Champaign;
Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege zu Berlin; Uniwersytetu Masaryka w Brnie; Europejskiego
Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą; Uniwersytetu Bilgi w Istambule oraz Narodowego Uniwersytetu Kijowskiego im. Tarasa Szewczenki.
Działał także zespół kierowany przez dr Agnieszkę Stępińską, który zajmuje się tematem Informacje zagraniczne w polskich telewizyjnych programach informacyjnych. Projekt ten jest częścią międzynarodowej
inicjatywy, w której uczestniczą badacze z 21 krajów ze wszystkich kontynentów.
W roku akademickim 2013 poszerzono możliwości wyjazdu studentów na zagraniczne studia w ramach
LLP ERASMUS. Obecnie WNPiD ma uzgodnioną współpracę z 55 szkołami wyższymi w: Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Islandii, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Włoszech oraz na Węgrzech i Cyprze. Może w nich odbyć semestralne lub roczne studia ponad 130
studentów.
W roku akademikiem 2012/2013 w programie LLP Erasmus uczestniczyło 81 studentów WNPiD. Studiowali
oni na uniwersytetach w: Turcji – 22 osób; Hiszpanii – 18 osób; Niemczech – 8 osób; Portugalii – 7 osób; Norwegii
– 5 osób; Czechach – 4 osoby; Chorwacji – 3 osoby; Słowenii – 3 osoby; Włoszech – 2 osoby; Finlandii – 3 osoby;
Francji – 2 osoby; Szwecji – 1 osoba oraz Islandii – 1 osoba.
Program Erasmus od 2007 roku stwarza młodzieży akademickiej możliwość odbywania także zagranicznych praktyk, które stanowią integralną część programu studiów. W roku akademickim 2013 na takie praktyki
wyjechało 14 studentów do Belgii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Słowenii, Szwecji i Włoszech.
W roku akademickim 2012/2013 na WNPiD w ramach programu LLP-Erasmus przyjechało ogółem 31 studentów zagranicznych: 21 z Turcji, 4 z Niemiec, po 3 osoby z Hiszpanii i Portugalii.
Z zadowoleniem należy odnotować to, że w roku 2012/2013 na WNPiD, w ramach programu Erasmus Mundus, przyjechało 17 studentów z Kazachstanu, Uzbekistanu, Laosu, Kambodży i Kirgistanu.
W roku 2013, w ramach LLP-Erasmus, WNPiD gościł wykładowców z Czech i Turcji, a 1 profesor oraz 7 adiunktów odbyło tygodniowe staże i wygłosiło wykłady na uczelniach w Islandii, Hiszpanii, Niemczech, Szwecji
i Turcji. Ponadto Wydział prowadził także wymianę studentów, doktorantów i pracowników w ramach umów
bilateralnych z kilkoma zagranicznymi uczelniami – odnotowano przyjazdy 61 oraz wyjazd 50 studentów.
Magdalena Kawczyńska, studentka stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM została 3-milionową uczestniczką programu LLP Erasmus! (8 lipca 2013 r.). Liczba osób, które
wyjechały w ramach programu LLP Erasmus przekroczyła 3 miliony. Dlatego też, Komisja Europejska rozpoczęła poszukiwania symbolicznego trzymilionowego studenta Erasmusa. Zgłoszenia można było składać przez
Internet na stronie ESN.
223
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Najważniejsze konferencje i sympozja organizowane przez WNPiD
Wyniki działalności naukowej prezentowane były m.in. na 33 konferencjach, w tym 12 międzynarodowych,
których organizatorem był Wydział. Licznie uczestniczyli w nich politolodzy oraz przedstawiciele pokrewnych
dyscyplin naukowych z innych krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich. Do najważniejszych należy
zaliczyć konferencje:
•• międzynarodowe na temat:
-- Europa XXI wieku. Europa i UE wobec kryzysu – diagnozy, rozwiązania i scenariusze przyszłości, Słubice,
7-8 lutego 2013 r.;
-- Kobieca strona życia. Przestrzeń publiczna i przestrzeń prywatna, Warszawa, 7 marca 2013 r.;
-- International Model United Nations, Poznań, 2-5 maja 2013 r.;
-- Polska polityka wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz grup regionalnych w sferze praw językowych, edukacyjnych i kulturowych, na tle standardów europejskich, Poznań, 9 maja 2013 r.;
-- I Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców: Partycypacja czy rywalizacja polityczna? Wybory
w Polsce i na świecie, Poznań, 10 maja 2013 r.;
-- Polityka medialna w Polsce – bilans dwudziestolecia obowiązywania ustawy o radiofonii i telewizji, Poznań, 23 października 2013 r.;
-- Profesjonalizacja dziennikarstwa, Poznań, 28 listopada 2013 r.;
•• krajowe na temat:
-- Rola środków masowego przekazu w kreowaniu poczucia bezpieczeństwa, Poznań, 5 czerwca 2013 r.;
-- Emocje a polityka, emocje a społeczeństwo, Poznań, 6 czerwca 2013 r.;
-- Badania i studia europejskie w perspektywie politologicznej, Poznań, 26 listopada 2013 r.;
-- Polski samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem – osiągnięcia, niepowodzenia, wyzwania,
Poznań, 29 listopada 2013 r.;
•• regionalne na temat:
-- Media poznańskie w dobie przemian – dziś i jutro, Poznań, 7 czerwca 2013 r.;
-- Wielkopolska w Europie regionów, Poznań, 6 grudnia 2013 r.;
-- Wybrane problemy prognozowania zjawisk społecznych, Poznań, 25 maja 2013 r.
Współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym
W roku 2013 rozwinęła się także współpraca WNPiD z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie organizacji szkoleń lub konferencji na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz badań zamówionych przez jednostki samorządowe.
Działała, powołana przez dziekana, Społeczna Rada Oceniająca Plany i Programy Studiów. W jej składzie
znaleźli się przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego, w którym działa Wydział Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa: Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Poseł do Parlamentu Europejskiego, były Prezes Zarządu Polskiego Radia S.A., Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Komendant Wojewódzki
Policji, Prezydent Pracodawców RP i były Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu. Rada jest organem doradczym działającym przy Dziekanie WNPiD. Jej zadaniem jest ocena koncepcji
i treści kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów z punktu widzenia potrzeb rynku pracy.
Popularyzacja wiedzy i promocja WNPiD
Na Wydziale działa Zespół „Projekty Edukacyjne WNPiD”, który od czterech lat zajmuje się prowadzeniem
zajęć w wielkopolskich szkołach średnich i gimnazjach. Przy wsparciu kadry naukowej Wydziału prowadzi warsztaty retoryczne, erystyczne, sceniczne, dziennikarskie, samorządowe, uczy reguł autoprezentacji, motywowania i protokołu dyplomatycznego. Celem Zespołu jest budowanie u młodych ludzi postaw obywatelskich
i zaangażowania społecznego – wychowywanie młodych liderów, którzy będą potrafili pracować dla dobra
społeczności, w których żyją.
„Projekty Edukacyjne” to kilkudziesięciu wolontariuszy – studentów, doktorantów i absolwentów. To także
osoby zaangażowane na co dzień w pisanie wniosków grantowych, koordynację projektów i ich obsługę medialną. Praca w tym zespole daje studentom możliwość zdobycia cennego doświadczenia i sprawdzenia się
w roli trenera, koordynatora projektu czy specjalisty od pozyskiwania funduszy.
224
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
Trenerzy „Projektów Edukacyjnych” w ciągu roku 2013 zrealizowali kilkaset godzin dydaktycznych w przeszło dwudziestu szkołach – nie tylko na terenie Wielkopolski. Z niektórymi z nich intensywna współpraca trwa
już od kilku lat (III LO Poznań, I LO Września, I LO Kościan, Gimnazjum w Pobiedziskach).
Ponadto, WNPiD prowadził w swej siedzibie (14 w roku 2013) i w szkołach cykle wykładów otwartych,
w których co roku uczestniczy kilka tysięcy uczniów. WNPiD aktywnie uczestniczył również w kolejnych edycjach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Oprócz Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich prowadził warsztaty oraz symulacje przygotowane przez kadrę Wydziału i koła naukowe.
Sprawozdanie sporządził:
Prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Wallas – Dziekan Wydziału
7.1.10.  WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia
W ramach Wydziału Nauk Społecznych funkcjonują cztery instytuty kierunkowe: Instytut Filozofii, Instytut
Kulturoznawstwa, Instytut Psychologii, Instytut Socjologii oraz Katedra Religioznawstwa i Badań Porównawczych.
O pozycji naukowej Wydziału świadczyć może pozytywna ocena instytucjonalna Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która w czerwcu 2013 roku wizytowała nasz Wydział.
W listopadzie 2012 roku Zespół Oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej dokonał analizy i oceny procesu
dydaktycznego w Instytucie Socjologii. W raporcie końcowym wykazano, że prowadzone w Instytucie studia
pierwszego i drugiego stopnia na kierunku socjologia otrzymały najwyższą z możliwych – ocenę wyróżniającą.
Również Instytut Psychologii może pochwalić się oceną wyróżniającą wynikającą z raportu końcowego
dokonanego przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną, która miała miejsce w kwietniu 2013 roku. Do analizy poddano studia na kierunku kognitywistyka, które jako pierwsze w Polsce uzyskały certyfikat jakości kształcenia, jakim jest akredytacja UKA.
Godnym uwagi jest również otwarcie w październiku 2013 roku Laboratorium Psychofizjologii Zdrowia
kierowanego przez dr. Łukasza Kaczmarka.
W roku 2013 Rada Instytutu Kulturoznawstwa oraz Rada Wydziału Nauk Społecznych pozytywnie zaopiniowały utworzenie w Instytucie Kulturoznawstwa nowej Pracowni Hermeneutyki Kultury pod kierunkiem
prof. Andrzeja Przyłębskiego. Pracownia została utworzona decyzją Rektora 28 stycznia 2014 roku.
W grudniu 2013 roku, zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
powstało Centrum Myśli Społecznej im. Floriana Znanieckiego, którego kierownikiem został prof. Andrzej
Przyłębski.
Katedra Religioznawstwa i Badań Porównawczych, której kierownikiem jest profesor Zbigniew Drozdowicz, może wykazać się uruchomieniem w niemieckim wydawnictwie LIT Verlag serii wydawniczej Development in Humanities oraz opublikowaniem w niej czterech autorskich monografii prof. Zbigniewa Drozdowicza, Standards of philosophical rationality, Standards of religious rationality, Rationality standards of
social life oraz Essays on European liberalism.
W tej samej serii wydawniczej prof. Andrzej Wiśniewski opublikował wybór esejów, dotyczących problemów z pogranicza logiki i filozofii analitycznej pt. Essays in Logical Philosophy. Druga jego monografia pt.
Questions, Inferences and Scenarios została opublikowana w londyńskim wydawnictwie Collage Publications
w serii wydawniczej pt. Studies in Logic.
Działalność naukowo-badawcza
Pracownicy WNS zaangażowani byli w realizację programów badawczych i pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej. W roku 2013 realizowano ponad 50 projektów krajowych przyznanych w ramach konkursów organizowanych przez MNiSW, NCN i inne. Możemy tu wymienić: (1) prof. Ewa Rewers i prof. Grzegorz
Dziamski, grant edytorski (NPRH), jednostka realizująca: WNS; odpowiedzialny za realizację: dziekan WNS; (2)
dr hab. Monika Bakke, grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (NPRH), Practicing Pragmatist Aesthetics; (3)
dr hab. Monika Bakke, NCN, Zoe-estetyka. Sztuka i architektura w czasach biotechnologii; (4) w ramach grantu
NPRH dwóch wykonawców opublikowało książki: prof. Paweł Zeidler Models and Metaphors as Research Tools in
225
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Science (LIT Verlag) i prof. Ewa Nowak Experimental Ethics (LIT Verlag); (5) dr Andrzej Nowak, grant Struktury wiedzy wobec kontrowersji naukowo-społecznych; (6) prof. Marek Kwiek, partner i członek zarządu projektu, European Union 7th Framework Programme, „Marie Curie Initial Training Network” Education and Welfare (EDUWEL),
koordynowany przez: Hans-Uwe Otto (Bielefeld University), (7) prof. Marek Kwiek, partner, European Science
Foundation (ESF), The Academic Profession in Europe: Responses to Societal Challenges (EUROAC), koordynowany
przez: Ulrich Teichler (Uniwersytet w Kassel) oraz Projekt NCN Harmonia 5 Europejskie uniwersytety flagowe:
w poszukiwaniu równowagi między doskonałością akademicką a zobowiązaniami wobec społeczeństwa i gospodarki (FLAGSHIP); (8) dr hab. Piotr Matczak, Support for Farmers. Charakter: DG Agriculture and Rural Development, leader of the country team; (9) prof. Krzysztof Podemski, grant NPRH, Komunikowanie publiczne w Polsce
– ujęcie inter- i multidyscyplinarne; (10) dr hab. Mariusz Urbański, grant NCN SONATA-BIS 3, projekt Modelowanie
rozumowań obdukcyjnych.
Działalność dydaktyczna
Aktualnie kształcimy na sześciu kierunkach studiów: filozofii, kognitywistyce, kulturoznawstwie, psychologii, socjologii i pracy socjalnej.
W minionym roku akademickim modyfikowano wielokrotnie programy studiów na wszystkich kierunkach
i trybach studiów, przystosowując je do standardów kształcenia i potrzeb edukacyjnych.
W Instytucie Kulturoznawstwa powstał nowy program studiów stacjonarnych drugiego stopnia z modułami kształcenia: Kultura i sfera publiczna, Kultura i media, Teoria i historia kultury. Ponadto Instytut Kulturoznawstwa od 2013 roku posiada w swej ofercie studia podyplomowe Animacja kultury i przedsiębiorczość
kulturalna.
W Instytucie Psychologii od roku akademickiego 2013/2014 uruchomiono nowe studia podyplomowe:
Studia Podyplomowe Psychoonkologii Klinicznej oraz Studia Podyplomowe w zakresie specjalizacji w Psychologii Klinicznej, które zostały akredytowane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
w Warszawie w ramach studiów specjalizacyjnych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
W Instytucie Filozofii uruchomiono nową, czwartą specjalność studiów licencjackich pierwszego stopnia
o nazwie Zarządzanie Wiedzą, którego kierownikiem został prof. Paweł Zeidler, natomiast studia drugiego
stopnia otrzymały nową specjalność o nazwie Etyka, pod kierownictwem prof. Ewy Nowak. Wznowione zostały także studia podyplomowe dla nauczycieli etyki – Etyka Nauczycielska, kierowane przez prof. Ewę Nowak.
W Instytucie Filozofii wdrożono innowacyjny program szkoleń specjalistycznych Dyplom ++, w ramach
którego realizowane są ponadprogramowe kursy specjalistyczne z zakresu: Techniki Public Relations, Techniki wykorzystania narzędzi komputerowych i internetowych oraz Kurs infobrokerski – techniki zarządzania wiedzą. Kierownikiem szkoleń jest dr Mariusz Szynkiewicz.
Na Wydziale działają studia doktoranckie przy Instytucie Filozofii, Instytucie Psychologii, Instytucie Socjologii oraz Wydziałowe Studium Doktoranckie z zakresu kulturoznawstwa.
Działania na rzecz internacjonalizacji procesu badawczego i dydaktycznego
Wydział Nauk Społecznych prowadził w 2013 r. współpracę z zagranicznymi partnerami w ramach umów
międzyrządowych i międzyuczelnianych oraz indywidualnych kontaktów pracowników ze specjalistami
w zakresie swoich dyscyplin naukowych z uniwersytetów europejskich i amerykańskich. Wielu pracowników
Wydziału prowadzi zajęcia w języku obcym, które włączone są do ogólnouniwersyteckiego Programu AMU-PIE.
Do ważnych form współpracy z ośrodkami zagranicznymi należą wyjazdy studentów, doktorantów, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz pracowników administracji na stypendia LLP-Erasmus. W 2013 roku
zakwalifikowanych zostało ponad 100 osób, w tym 7 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 3 pracowników administracyjnych.
W ramach Programu Mobilności Studentów MOST przyjęto 17 osób, natomiast do innych ośrodków
uniwersyteckich z naszego wydziału wyjechało 18 osób.
Instytuty tworzące Wydział Nauk Społecznych prowadzą stałą i systematyczną współpracę z ośrodkami zagranicznymi, polegającą na prowadzeniu wspólnych badań naukowych. Tu wymienić należy głównie
współpracę Instytutu Psychologii z: University of Missouri, Columbia, USA; University of British Columbia, BC,
Kanada; Ghent University, Belgia; University of Amsterdam, Holandia; Université Paris-Diderot, Francja; Universita’ degli Studi di Catania, Włochy; Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy; York University Toronto, Kanada;
226
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
University of New England, Australia; University of Rijeka, Chorwacja; University of Manchester, Wielka Brytania; Lund University, Szwecja; Freie Univerität, Niemcy; Univeristy of Kent, Wielka Brytania; Stockholms Universitet, Szwecja. Wydział bierze również udział w realizowanym w ramach 7 Programu Ramowego projekcie
MIRRORS – Monitoring Ideas Regarding Research Organizations and Reasons in Science.
Instytut Socjologii, równie chętnie jak Instytut Psychologii, nawiązuje kontakty i podejmuje współpracę
z zagranicznymi uczelniami. W kwietniu 2013 roku zorganizowano wspólne seminarium badawcze wraz z Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung.
Instytut Kulturoznawstwa prowadzi stałą współpracę z Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, w której najczęściej udział biorą: prof. Jacek Sójka, prof. Juliusz Tyszka, dr hab. Andrzej Zaporowski i dr Marcin Poprawski.
W ramach współpracy z zagranicznymi uczelniami, Instytut Filozofii zaproponował w 2013 roku cykl wykładów dla studentów filozofii prowadzonych przez profesora Piotra Bołtucia z University of Illinois (USA) pt.
Wybrane zagadnienia z filozofii umysłu, Filozofia e-learningu, E-learning w filozofii, Consciousness (e-learning),
Współczesna amerykańska filozofia, Business Ethics.
Najważniejsze konferencje i sympozja organizowane przez wydział
Na Wydziale Nauk Społecznych odbyło się 28 konferencji, w tym ponad 15 międzynarodowych. Do najważniejszych zaliczyć można: Poznańskie Forum Kognitywistyczne, Poznań Fair Trade Seminar 2013, Zlot Filozoficzny – Philosophers’ Rally Poznań 2013, Performatyka – źródła i perspektywy, Fenomen Edyty Stein, Filozofia
zmienia świat, Bezpieczeństwo cywilne jako część systemu bezpieczeństwa w Republice Czeskiej oraz w Polsce
– konceptualizacja oraz ocena podobieństw i różnic w kontekście europejskim.
Instytut Filozofii organizuje także cykle sympozjów międzyuczelnianych pt. Colloquia Ethica oraz cykl wykładów otwartych Poznańscy filozofowie miastu i światu.
Współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym
Wydział Nauk Społecznych prowadzi szereg działań, które możemy zaliczyć jako współpraca z otoczeniem
społecznym i gospodarczym. Doskonałym przykładem może być Projekt AMUL (Aktywny Mały Uniwersytet
Latający), którego kierownikiem oraz opiekunem merytorycznym jest prof. Anna Brzezińska. Akcja powstała
w październiku 2013 roku z inicjatywy prof. Anny Brzezińskiej oraz grona studentów, doktorantów, a także
absolwentów psychologii i kognitywistyki. Celem akcji jest propagowanie nauki w niecodziennej formie wśród
dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz nauczycieli i rodziców.
Istotnym faktem jest również udział dwóch pracowników Instytutu Psychologii w pracach związanych z reformą systemu edukacyjnego w Polsce, którym zajmuje się Komitet Rozwoju Edukacji Narodowej (KREN).
Profesor Anna Brzezińska jako wiceprzewodnicząca Komitetu oraz dr Tomasz Czub jako sekretarz Komitetu,
wzięli udział w seminarium poświęconym zmianom systemu edukacji w naszym kraju oraz wygłosili prezentację – jako wstęp do dyskusji pt. Edukacja z perspektywy psychologii.
Na Wydziale Nauk Społecznych powstała Społeczna Rada Pracodawców, którą powołał Dziekan WNS prof.
Zbigniew Drozdowicz z dniem 1 stycznia 2013 r. W skład Społecznej Rady Pracodawców WNS powołani zostali i wyrazili gotowość współpracy: (1) Zastępca Prezydenta Miasta Poznania – Tomasz Kayser, (2) Zastępca
Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – Michał Stuligrosz, (3) Prezes Zakładów Stomil w Poznaniu – Sławomir Stelmasiak, (4) Dyrektor Marketingu i PR Volkswagen i Porsche Polska – Jerzy Krężlewski,
(5) Wojewódzki Kurator Oświaty w Poznaniu – Elżbieta Walkowiak, (6) Dyrektor Międzynarodowego Instytutu
Demokracji – Jarosław Marek Spychała, (7) Prezes Fundacji Barka – Tomasz Sadowski, (8) Dyrektor ds. Klienta
Korporacyjnego PZU Życie SA – Damian Rybak.
Współpraca wiąże się także z licznymi umowami społecznymi takie jak: (1) umowy o współpracy z zespołami szkół zawodowych w Poznaniu zawarte w ramach projektu badawczego NCN OPUS 2 na lata 2012-2015
pt.: Mechanizmy formowania się tożsamości w okresie przejścia z adolescencji do dorosłości: regulacyjna rola
emocji samoświadomościowych – kierownik prof. Anna Brzezińska; (2) umowy o współpracy z liceami ogólnokształcącymi w Poznaniu zawarte w ramach działalności statutowej Instytutu Psychologii UAM – temat badawczy: Mechanizmy formowania się tożsamości w okresie przejścia z adolescencji do dorosłości – kierownik
prof. Anna Brzezińska; (3) umowa o współpracy przy realizacji w latach szkolnych 2012/2013-2014/2015 programu badań nad tożsamością młodzieży i młodych dorosłych w ramach projektu badawczego finansowanego
227
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
przez Narodowe Centrum Nauki pt.: Społeczny kontekst kształtowania się tożsamości osób z niepełnosprawnością intelektualną w okresie późnej adolescencji i wyłaniającej się dorosłości, kierownik projektu:
mgr Małgorzata Rękosiewicz, opiekun naukowy projektu: prof. Anna Brzezińska); umowa zawarta między naszą uczelnią a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. F. Ratajczaka w Rydzynie. WNS współpracuje także z Wielkopolskim Kuratorium Oświaty poprzez kontakty zespołu naukowego prof. Anny Brzezińskiej
dotyczące współtworzenia akcji pt. Akcja WYCHOWAWCA ukierunkowanej na wspieranie kompetencji wychowawczych osób zarządzających placówkami edukacyjnymi.
Pracownicy Instytutu Socjologii współpracują z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu w ramach programu
Strefa Święty Marcin, który jest poświęcony rewitalizacji ulicy Święty Marcin. Nasi Socjologowie współpracują
także z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi (realizacja badań dotyczących zachowań motoryzacyjnych
Polaków podczas Motorshow 2013) oraz z Fundacją Malta (Festiwal Malta).
Popularyzacja wiedzy
Wielu pracowników Wydziału prowadzi działalność popularno-naukową. Są to działania zmierzające najczęściej do dyskusji i spotkań, które niejednokrotnie organizowane są w przestrzeni pozaakademickiej Hyde
Parku.
Wydział nieprzerwanie współpracuje z wieloma instytucjami, organizacjami, urzędami, mediami publicznymi, wśród których znajdują się m.in: Wielkopolskie Kuratorium Oświaty, Wydział Oświaty Urzędu Miasta
Poznania, galeria Miejska Arsenał, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Teatr Wielki w Poznaniu, Narodowe
Centrum Kultury Kancelaria Prezydenta RP, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu, Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Spośród licznych Wydziałowych aktywności służących popularyzacji wiedzy należy wymienić choćby:
•• wykłady otwarte z filozofii dla młodzieży szkolnej organizowane przez Instytut Filozofii;
•• Program Desant filozoficzny – zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół średnich (45 wykładów + 45 warsztatów) realizowane w zespołach zadaniowych, składających się z jednego pracownika Instytutu Filozofii
i jednego studenta studiów II stopnia
•• Tydzień Wizualny – cykl warsztatów skierowanych dla licealistów i studentów w celu popularyzacji kultury wizualnej;
•• warsztaty dla młodzieży szkolnej z okazji Światowego Dnia Filozofii UNESCO;
•• współpracę Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego UAM z Section
for Higher Education, UNESCO, w ramach wsparcia działalności Katedr UNESCO;
•• warsztaty i lekcje akademickie dla licealistów w ramach porozumień ze szkołami, festiwalu Kulminacje
oraz PFNiS;
•• popularyzację wiedzy w ramach aktywności internetowej – prowadzenie stron internetowych i blogów
(Blog studencki KORPORACJA – koordynator: mgr inż. Marek Hołowiecki).
Sprawozdanie sporządził:
Prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz – Dziekan Wydziału
7.1.11.  WYDZIAŁ NEOFILOLOGII
Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej dokonało tzw. oceny instytucjonalnej, w wyniku której 3 października 2013 r. podjęto uchwałę nr 617/2013 nadającą Wydziałowi Neofilologii ocenę wyróżniającą.
W roku 2013 zorganizowano uroczyste obchody 25-lecia istnienia Wydziału Neofilologii z udziałem gości zagranicznych i krajowych. Przy tej okazji wydano publikację pt.: Scripta manent – res novae (współredakcja:
prof. dr hab. T. Tomaszkiewicz i prof. dr hab. S. Puppel).
Ważniejsze nagrody i wyróżnienia pracowników Wydziału
•• prof. Teresa Tomaszkiewicz – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, powołanie na eksperta Dyrekcji
Generalnej ds. Tłumaczeń EU;
•• prof. Hubert Orłowski – nagroda MNiSW dla za osiągnięcia na rzecz rozwoju społeczeństwa;
228
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
•• prof. Grażyny Demenko – Nagroda Prezesa Rady Ministrów w kategorii osiągnięć naukowych, których
wdrożenie przyniosło wymierne efekty ekonomiczne lub społeczne;
•• prof. Jerzy Lis – Medal Komisji Edukacji Narodowej;
•• prof. Kazimiera Myczko – Medal im. Ludwika Zabrockiego (PTN);
•• prof. Katarzyna Karpińska-Szaj – Medal Srebrny za długoletnią służbę;
•• prof. Nguyen Chi Thuat – Nagroda Literacka im. Klemensa Janickiego za całokształt twórczości literackiej
i wkład w kulturę europejską oraz wyróżnienie w konkursie na najlepszą poetycką książkę roku;
•• dr Konrad Juszczyk – konkurs na interdyscyplinarny projekt naukowy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej;
•• dr hab. Łukasz Musiał, dr Arkadiusz Żychliński – wyróżnienie tygodnika „Polityka” za współtłumaczenie
„Mikrogramów” R. Walsera;
•• dr Dorota Lipowska – Rektorska Indywidualna Nagroda Specjalna I stopnia dla Nauczycieli Akademickich Legitymujących się Najwyższym Wskaźnikiem Efektywności;
•• dr Monika Browarczyk – Stypendystka Fundacji Fulbrighta (staż na University of Texas).
Działalność naukowo-badawcza
•• uzyskane stopnie i tytuły: tytuł profesora nauk humanistycznych – 5, stopień doktora habilitowanego
– 6, stopień doktora – 27;
•• publikacje: ogólnie pracownicy Wydziału wydali łącznie ponad 600 publikacji;
•• referaty: pracownicy wygłosili ponad 500 referatów na konferencjach o zasięgu międzynarodowym
i krajowym;
•• wydawane czasopisma:
-- Folia Scandinavica Posnaniensia,
-- Glottodidactica,
-- Investigationes Linguisticae,
-- Scripta Neophilologica Posnaniensia,
-- Scripta de Communicatione Posnaniensi,
-- Studia Germanica Posnaniensia,
-- Studia Romanica Posnaniensia,
-- Studia Rossica Posnaniensia,
-- Język. Komunikacja. Informacja,
-- Comparative Legilinguistics. Journal for International Legal Communication,
-- Lingua Posnaniensis,
-- Investigationes Linguisticae,
-- Linguistic and Oriental Studies from Poznań,
-- Silva Iaponicarum,
-- Studia Phonetica Posnaniensia.
•• udział w projektach:
-- ogólna liczba projektów krajowych realizowanych obecnie przez Wydział: 28;
-- ogólna liczba projektów zagranicznych, w których biorą udział pracownicy Wydziału: blisko 40,
w tym 5 większych: INNET, IDEO-TRANS, Dialog międzykulturowy podstawą społeczeństwa
obywatelskiego oraz Unikatowy Absolwent = Możliwości, OPTIMALE.
Działalność dydaktyczna
Oferta dydaktyczna
•• dalszy rozwój wydziałowych studiów w zakresie tłumaczenia konferencyjnego i tłumaczenia specjalistycznego i zawodowego; kontynuacja współpracy z Dyrekcją Generalną ds. tłumaczeń ustnych i pisemnych UE;
•• Polacy i Niemcy w Europie – nowy kierunek studiów Instytutu Filologii Germańskiej prowadzony we
współpracy z Instytutem Filologii Polskiej;
•• przygotowanie programów studiów do otwarcia nowych specjalności studiów: filologii ukraińskiej z filologią angielską (studia stacjonarne I stopnia) oraz filologii ukraińskiej (studia II stopnia);
•• opracowanie nowych planów studiów „asystent językowy” i „specjalizacja biznesowa” na studiach niestacjonarnych zaocznych magisterskich prowadzonych przez Instytut Lingwistyki Stosowanej;
•• opracowanie programu studiów stacjonarnych w zakresie: lingwistyka stosowana – ekokomunikacja;
•• opracowanie sylabusa i prowadzenie nowego przedmiotu „Język kazachski specjalistyczny”;
229
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
•• opracowanie planu i prowadzenie zajęć dla stażystów z Kazachstanu (oferta płatna Katedry Studiów
Azjatyckich);
•• nowe przedmioty w programie studiów prowadzonych w Katedrze Studiów Azjatyckich: „Wstęp do literatury arabskiej”, „Dialekt sudański języka arabskiego” oraz „Folklor arabski”;
•• warsztaty dla grupy studentów stażystów z Kazachstanu oraz studentów i pracowników turkologii –
o zmianie pisma kazachskiego z cyrylickiego na łacińskie;
•• nowy zintegrowany program zajęć z indologii prowadzony w Katedrze Orientalistyki;
•• rozszerzenie oferty zajęć prowadzonych z wykorzystaniem platformy e-learningowej.
Osiągnięcia studentów
•• studentka studiów II stopnia Międzykierunkowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (kierunek wiodący: filologia hiszpańska) uhonorowana Diamentowym Grantem MNiSW;
•• studentka II roku uzupełniających studiów magisterskich filologii rosyjskiej zakwalifikowana na praktykę
absolwencką do Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu;
•• studencki chór „Maciejek” wyróżniony na III Międzynarodowym Festiwalu Kultury Ukraińskiej w Rydze;
•• studenci z Instytutu Filologii Rosyjskiej laureatami II i III miejsca w XV Ogólnopolskim Konkursie Recytacji
Poezji Rosyjskiej w Krakowie;
•• studentka sinologii Katedry Orientalistyki laureatką II miejsca w ogólnopolskim etapie XII edycji Światowego Konkursu Języka Chińskiego „Most do języka chińskiego;
•• doktorantka Instytutu Filologii Germańskiej stypendystką Funduszu im. Rodziny Kluczyków.
Działania na rzecz internacjonalizacji procesu badawczego i dydaktycznego
•• Wydział kontynuuje realizację programu Unikatowy Absolwent = Możliwości, największego projektu realizowanego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
•• Instytut Filologii Germańskiej we współpracy z Euro­­pej­skim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie pro­
wadzi studia germanistyka interkulturowa;
•• Katedra Orientalistyki na stałe współpracuje z lektorami z Chin, Japonii, Indii, Anglii (uczestnictwo w procesie dydaktycznym, w obozach naukowych z udziałem studentów i wykładowców sinologii UAM, UW,
Univerzita Palackého (Czechy) oraz studentów i wykładowców japonistyki UAM, UJ, UW i uniwersytetów
w Bratysławie, Budapeszcie, Bochum (Murzasichle);
•• Wydział aktywnie uczestniczy w programie LLP ERASMUS (kontynuacja współpracy z ośrodkami akademickimi w UE w ramach ok. 140 umów bilateralnych; liczba studentów wyjeżdżających: 192 (w tym 167
na studia i 25 na praktyki); liczba studentów przyjeżdżających na Wydział: 45; liczba pracowników wyjeżdżających za granicę: 30; liczba pracowników przyjeżdżających na Wydział z zagranicy: 11).
Najważniejsze konferencje i sympozja organizowane przez Wydział
•• Nieznany Uniwersytet. Katedra Bolaño;
•• Język w Poznaniu;
•• Berlin: Multikulti?;
•• II Międzynarodowe Kolokwium Ukrainistyczne Ukrainistyka: wczoraj, dziś, jutro;
•• IV konferencja studencko-doktorancka Kultury wschodniosłowiańskie – oblicza i dialog;
•• XIV Konferencja Międzynarodowa Rusycystyka Europejska a Współczesność;
•• III Foro de lingüística hispánica. Panorama de temas y métodos de investigación;
•• Sympozjum naukowe z okazji 20-lecia Filologii Węgierskiej na UAM;
•• INNET Summer School on Technological Approaches to the Documentation of Lesser-Used Languages;
•• The 8th Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legilinguistics;
•• The Conference on Korean Language and Culture;
•• IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Kulturotwórcza funkcja gier – Gry stosowane i ramifikacja;
•• międzynarodowa konferencja Svenska språkdagar – Różne oblicza języka szwedzkiego;
•• Aktuelle skandinavische Literatur: ästhetische und kulturelle Herausforderungen – VIII Międzynarodowe Sympozjum, Kolonia-Poznań;
•• Cultures in Conversation: Asian Languages and Cultures;
•• VIII Sympozjum współorganizowane z UJ, UW oraz KUL Starożytny Izrael/Palestyna: Waj-ja’asu peri
tewu’a (Ps 107,37);
230
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
•• międzynarodowa konferencja Aspects of Fate and Freedom in Indian Traditions;
•• sympozjum Japonistyka poznańska w służbie filologii­;
•• Middle European Students of Indology Conference 5 (MESIC).
Współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym
•• utworzenie Rady Pracodawców w celu dostosowywania aktywności dydaktycznej i naukowej Wydziału
Neofilologii do potrzeb środowiska społeczno-gospodarczego;
•• zaangażowanie Wydziału Neofilologii w przygotowanie i realizację programu„SENIORALNI. POZNAŃ 2013”;
•• afiliowanie w Instytucie Filologii Romańskiej Komitetu Głównego Olimpiady Języka Hiszpańskiego oraz
Komitetu Głównego Olimpiady Języka Francuskiego; udział merytoryczny i organizacyjny w Olimpiadzie
Języka Niemieckiego i Rosyjskiego;
•• zgłoszenie gotowości współpracy Wydziału Neofilologii w zakresie organizowania specjalistycznych kursów języków obcych w odpowiedzi na potrzeby Policji;
•• współpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w zakresie popularyzacji wiedzy i propagowania
wśród studentów szkoleń przygotowujących kandydatów w konkursach do pracy w ramach struktur UE;
•• współpraca z księgarniami, wy­daw­nictwami, redakcjami czasopism, mediami, Ośrodkiem Doskonalenia
Nauczycieli, Centralną Komisją Egzaminacyjną, instytucjami naukowymi i kulturalnymi;
•• praca w komisjach egzaminacyjnych (maturalnych) w OKE;
•• udział ekspertów językowych z Wydziału Neofilologii w projekcie E-LOCAL prowadzonym przez Wydział
Filologii Polskiej i Klasycznej;
•• stała współpraca z zespołem tańca „Otwórzcie się na folklor”;
•• tłumaczenia ustne i pisemne dla poznańskich instytucji – współpraca z sądami, organami administracji
państwowej, strażą graniczną, przedsiębiorstwami (np.: firma Samsung), Międzynarodowymi Targami
Poznańskimi, Teatrem Polskim w Poznaniu, Centrum Kultury Zamek, Muzeum Narodowym w Poznaniu;
•• współpraca ze szkołami poznańskimi, placówkami oświatowymi, Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ambasadami (organizacja wizyty Ambasadora
Japonii);
•• współpraca z instytucjami kultury (np.: Rumuński Instytut Kultury), z Instytutem Konfucjusza, mediami
(TV, radio), Chórem Poznańskie Słowiki, Chórem Dysonans, Muzeum Ziemi Lubuskiej, biurami tłumaczy,
wydawnictwami (Wydawnictwo Media Rodzina) itp.; organizacja wydarzenia kulturalnego Japan Week
we współpracy z CK Zamek i miastem Poznań;
•• udział w badaniu środowisk biznesowych polsko-ukraińskich, badanie udziału i roli w przestrzeni publicznej następujących instytucji: kościół, wojsko, uniwersytet, bank, organizowanie praktyk zawodowych
studentów w zakresie działalności rzecznika w szeregu firm na terenie całej Polski;
•• organizacja IV Wielkopolskiego Dyktanda Ortograficznego Języka Rosyjskiego, warsztaty dla nauczycieli języka rosyjskiego: Sterowanie Pracą Własną Ucznia oraz organizacja Kameralnych spotkań z muzyką rosyjską.
Popularyzacja wiedzy i promocja Wydziału
•• nagłośnienie we wszystkich mediach obchodów 25-lecia istnienia Wydziału Neofilologii;
•• udział jednostek Wydziału w Festiwalu Nauki i Sztuki, Nocy Naukowców, akcji Kolorowy Uniwersytet, warsztatach w szkołach podstawowych i średnich, Targach Edukacyjnych oraz organizacja Drzwi Otwartych
na Wydziale;
•• organizacja cyklu Wykładów Otwartych wygłaszanych na i poza Wydziałem;
•• udział Instytutu Filologii Romańskiej w obchodach Święta Frankofonii, Dni Półwyspu Iberyjskiego, Dni
Baskijskich, Festiwalu Kultury Brazylijskiej, organizacja spektakli dla licealistów;
•• organizacja Dni Kultury Wschodniosłowiańskiej MiMoKi 2013 – Instytut Filologii Rosyjskiej;
•• współpraca przy organizacji Ukraińskiej Wiosny Kulturalnej;
•• aktywność studenckiego teatru „Szutnik” działającego przy Instytucie Filologii Rosyjskiej;
•• organizacja Festiwalu Kultury Skandynawskiej NORDISK 2013;
•• Instytut Językoznwstwa: organizacja spotkań w liceach z uczniami, druk ulotek informacyjnych, wymiana książek (półeczka), delegacje do LO, organizacja ogólnopolskiego konkursu o miejsce na studiach
w IJ, aktualności na stronie Instytutu, organizacja gry miejskiej, elektroniczna prezentacja na korytarzu IJ
obfitująca w ciekawostki kulturowo-językoznawcze, blog, facebook (900 subskrybentów);
•• organizacja Dni Indyjskich przez Katedrę Orientalistyki;
•• udział w targach TOUR SALON w Poznaniu;
•• wykłady m.in. w: UG, UJ, University of Texas, Hawaii University oraz College of Charleston;
231
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
•• rozpoczęcie działań proceduralnych zmierzających do utworzenia, funkcjonującego przy UAM, King Sejong
Institute, jako ośrodka propagującego język i kulturę koreańską w Wielkopolsce;
•• działalność Dwuwydziałowej Biblioteki Filologicznej NOVUM:
• oprowadzanie grup przedszkolnych, szkolnych, nauczycieli; wystawy nowych nabytków oraz wystawy tematyczne;
• wystawy nowych nabytków oraz wystawy tematyczne;
• wystawa z okazji 25-lecia Wydziału Neofilologii – wybrane publikacje pracowników Wydziału Neofilologii z lat 1988-2013;
• wystawa w Instytucie Lingwistyki Stosowanej: 25 lat Wydziału Neofilologii – jubileuszowy przegląd
publikacji Instytutu Lingwistyki Stosowanej;
• autorska wystawa fotograficzna Elżbiety Piaseckiej pt. Wyprawy w nieznane – raj nieutracony (fotografie z wypraw w Himalaje i do Tybetu) – na zaproszenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;
• wystawa twórczości Alice Munro z okazji przyznania literackiej Nagrody Nobla 2013.
Sprawozdanie sporządziła:
Prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz – Dziekan Wydziału
7.1.12.  WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU
Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia WPA w Kaliszu
•• Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie kompleksowej oceny działalności naukowej jednostek w dniu 22 października 2013 roku, decyzją NR 613/KAT/2013 przyznał Wydziałowi Pedagogiczno-Artystycznemu w Kaliszu kategorię naukową A.
•• Wydawane na WP-A w Kaliszu czasopismo naukowe Studies in Second Language Learning and Teaching
(www.ssllt.amu.edu.pl) pod redakcją prof. M. Pawlaka znalazło się na liście czasopism punktowanych
MNiSW, otrzymując 7 punktów.
•• Dr hab. M. Pawlak uzyskał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.
•• Dr B. Sobczyk podczas wystawy Salon Art-Expo w Centrum Kultury Maurice-Schumann Hautmo we
Francji otrzymała I nagrodę w kategorii „Fotografia za pracę” Wczoraj dziś jutro;
•• Prof. Ewa Maria Poradowska-Werszler otrzymała List gratulacyjny z Wydziału Kultury Urzędu Miasta Wrocławia oraz Medal Prezydenta Miasta Wrocławia, Merito de Wratislavia, Zasłużony dla Wrocławia;
•• Prof. E. Poradowska-Werszler, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, została uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymała również Nagrodę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego SILESIA;
•• Nagroda Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego trafiła do rąk dr I. Barańskiej;
•• Dr J. Dudek została wyróżniona Nagrodą Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania Kultury;
•• Mgr E. Szolc otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza za 10-lecie pracy artystycznej dla The Sunday
Singers;
•• Mgr A. Godszling zdobyła III nagrodę XI Międzynarodowego Sympozjum Sztuki Włókna Warsztat Twórczy Kowary 2013.
Działalność naukowo-badawcza
Informacja Naukowa – kierunki badań naukowych w roku 2013 wpisywały się w priorytetowe obszary
rozwoju humanistyki polskiej. Prowadzone były studia nad świadomością społeczną dotyczącą identyfikacji narodów Grupy V4, funkcjonujących na pograniczach kulturowych. Badania dotyczyły również popularyzacji wiedzy o lokalnej i regionalnej przeszłości subregionu kaliskiego województwa wielkopolskiego
oraz dziedzictwa kulturowego, tożsamości narodowej i wybranych zagadnień bibliologicznych.
Arteterapia – kierunki badań dotyczyły ugruntowania roli arteterapii w procesie rewalidacji, edukacji
w szkołach i ośrodkach wychowawczych oraz wśród osób z niepełnosprawnością. Działania miały między
innymi na celu weryfikację narzędzia badawczego SAK, testu do mierzenia aktywności komunikacyjnej
niepełnosprawnych, uczestników oddziaływań arteterapeutycznych.
232
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
Ochrona dziedzictwa kulturowego i komunikacja międzykulturowa – przeprowadzony został pierwszy etap badań Biograficzna perspektywa historiograficzna w badaniach na dziejami polskich instytucji naukowych w Rzymie w XX w., które uwzględniają biograficzną interpretację wybitnych osobistości rzymskiej
Polonii w świetle unikalnej osobistej dokumentacji archiwalnej m.in. Józefa Michałowskiego w kontekście
społecznych i politycznych uwarunkowań funkcjonowania rzymskiej Polonii w warunkach przedwojennych, wojennych, a także zmian politycznych zachodzących po II wojnie światowej.
Filologia Angielska – studia nad zagadnieniem Czynniki indywidualne a nauka języka obcego w obrębie
filologii angielskiej prowadzono w trzech głównych obszarach, tj. uczenie się i nauczanie języka obcego,
językoznawstwo kognitywne oraz literatura krajów anglojęzycznych.
Pedagogika – kierunki badań obejmowały problematykę ewaluacji jakości kształcenia, przywództwo
w przestrzeni edukacyjnej, innowacje w pracy socjalnej, szczególnie osób wykluczonych społecznie. Celem badań były również studia nad zastosowaniem metod jakościowych w procesach ewaluacyjnych
w edukacji, dotyczące badań nad jakością edukacji nauczycieli.
Sztuki plastyczne i muzyczne – zadania naukowe mieściły się w zindywidualizowanych programach artystycznych dotyczących sztuk plastycznych, sztuk projektowych-wzornictwa oraz sztyki muzycznej. Teoretyczne badawcze programy dotyczące obszaru sztuki obejmowały zagadnienia historii i edukacji plastycznej, edukacji muzycznej i muzealnictwa.
Działalność dydaktyczna
Liczba studentów Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu na 31 grudnia 2013 r.:
•• studia stacjonarne I stopnia: 857,
•• studia stacjonarne II stopnia: 462,
•• studia niestacjonarne I stopnia: 261,
•• studia niestacjonarne II stopnia: 529.
W roku akademickim 2013/2014 przygotowano plany studiów dla nowych kierunków: Medialna polonistyka i pedagogika oraz Filologia angielska z pedagogiką i uruchomiono następujące nowe kierunki studiów:
•• pedagogika specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia;
•• pedagogika specjalność pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia.
Działalność na rzecz internacjonalizacji procesu badawczego i dydaktycznego
•• Polacy w kulturze Piemontu w XIX wieku i pierwszych dekadach XX wieku, kierownik projektu dr L. Henczel-Wróblewska;
•• wizyta pracowników naukowych z Faculty of Education, Department of Computer Education and Instructional Technologies na Uniwersytecie w Anadolu w Turcji (w ramach Erasmusa);
•• udział prof. M. Kostrzewy w International Focus Series: 21 Sztuka Contemporary Art of Poland i autorska
wystawa grafiki żurnalowej i ubioru, Turchin Center Galery w Boone w Północnej Karolinie oraz wykład
na Appalachian State University;
•• prof. UAM dr hab. M. Kostrzewa w ramach programu Erasmus teaching staff mobility programme przebywała w Canakkale University, gdzie prowadziła wykłady i warsztaty artystyczne dla Studentów. Prezentowała
również autorską kolekcję grafiki i ubioru Painting Matter w University Gallery in Canakkale Onsekiz Mart
University. Podczas wizyty promowała twórczość artystyczno-naukową pracowników WP-A;
•• dr M. Szeląg otrzymał grant podróżny The International Council of Museums w Paryżu [ICOM] Komitetu
Narodowego ICOM China oraz The Palace Museum w Pekinie, dzięki któremu wziął udział w seminarium
ICOM International Training Centre w Pekinie pt. Best Practice in Museum Management in a Diversified and
Changing World;
•• dr M. Szymanowicz odbył kwerendę w Herder-Institut w Marburgu w ramach projektu, mającego na
celu opracowanie spuścizny niemieckiego artysty fotografa Ernsta Stewnera. Projekt jest realizowany
przez Herder-Institut w Marburgu i Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Przebywał też w The Museum
of Modern Art w Nowym Jorku na kwerendzie związanej z udziałem w projekcie badawczym The Thomas
Walther Collection Project, którego organizatorem jest nowojorskie muzeum;
•• prof. UAM dr hab. M. Jarnecki realizował w okresie wrzesień 2013 –czerwiec 2014 tzw. Mały Grant Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego i uczestniczył w programie Erasmus Teaching Węgry;
233
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
•• międzynarodowy plener studentów WPA kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
w Grodnie na Białorusi w ramach umowy między uczelniami.
Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia
Monografie
•• The practices of dislocation, Sz. Wróbel;
•• Contemporary problems with communication and transmission of scientific Messager, Studies, outlines and
contributions, T. III, red. E. Poniedziałek;
•• Przestrzenność (nie)edukacyjna na poziomie nie tylko elementarnym. W stronę przywództwa…, red. M. J. Śmiałek;
•• Mądrość, uczciwość i przywództwo w przestrzeni edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, red. M.J. Śmiałek;
•• Osoba nauczyciela-wychowawcy w dokumentach normatywnych (pedeutologiczna ex post i ex ante). Materiał pomocniczy dla studentów (nie tylko) specjalizacji I specjalności nauczycielskich, M. M. Ptak;
•• Osoba dziecka w edukacji elementarnej (studenckie reminiscencje), red. M. M. Ptak, K. Lorek;
•• Mowa przestrzeni publicznej. Ćwiczenia z komunikacji społecznej, red. W. Heller i A. M. Janiak;
•• Stefan Szolc-Rogoziński, M. Jarnecki, KTPN, z serii Kaliszanie;
•• Dziedzictwo Kulturowe Miasta Kalisza i Regionu Południowej Wielkopolski, T.III, red. S. Kowalska.
Konferencje i sympozja organizowane przez Wydział
•• 1st International Scientific Symposium from the series “Art Therapy in Multicultural Space” with the theme:
Possibilities of Usage of Cultural Diversity in Workshops of Personal Development;
•• seminarium naukowe Problemy kształtowania tożsamości w obrębie języka, kultury i wspólnoty;
•• seminarium naukowe Sites of memory: hertige of the memory – memory of the hertige;
•• międzynarodowa konferencja naukowa Rola i wkład Polaków w kształtowanie dziedzictwa kulturowego
innych narodów;
•• III Międzynarodowa Konferencja Speaking in a foreign language: Psycholinguistic and sociolinguistic perspectives;
•• III Międzynarodowa Konferencja Classroom-oriented research: Reconciling theory and practice;
•• XI Wielkopolskie Forum Pedagogiczne Ewaluacja i innowacje w edukacji – projektowanie poprawy jakości
kształcenia;
•• Konferencja Przestrzenność (nie)edukacyjna na poziomie elementarnym. W stronę przywództwa...;
•• Sympozjum Arteterapia w wielokulturowej przestrzeni. Możliwości wykorzystania różnorodności kulturowej
w warsztatach rozwoju osobistego.
Współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym
•• współpraca z Uniwersytetem III Wieku w Gminie Gołuchów,
•• autorski projekt dr Anity Stefańskiej – działania teatralno-terapeutyczne w przestrzeni małego
miasteczka dla młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych oraz ich rodzin W świecie cyrku, Integracja 2013, Odolanów,
•• udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie Fredry ogłoszonej przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, realizacja – studenci Zakładu Arteterapii pod kierunkiem dr A. Stefańskiej,
•• II Festiwal Talentów Dziecięcych Popłyńmy razem przez ocean talentów, w którym wzięły udział dzieci
w wieku przedszkolnym Kalisza i okolic.
Popularyzacja wiedzy
•• spotkania autorskie w ramach projektów Nieskończone 1 i Pytania Sztuki,
•• współpraca z Państwowym Domem Dziecka w Liskowie,
•• spotkania i prelekcje dla maturzystów liceów w Koninie, Kleczewie, Kotlinie,
•• dr A. Stefańska, Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim, wykład Innowacyjna metoda wsparcia rozwoju współczesnego człowieka, czyli czym jest arteterapia,
•• współpraca Koła Naukowego Młodych Arteterapeutów WP-A w Kaliszu ze Szkołą Podstawową nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim pod opieką dr A. Stefańskiej,
•• warsztaty rzeźbiarskie i wystawa prac uczestników warsztatów Impulsy ze świata muzyki dawnej uchwycone w przestrzeni obrazu,
•• współpraca z kaliskim Klubem Krytyki Politycznej – wykład dr. R. Nawrockiego Wolność, równość i sprawiedliwość w edukacji. O zjawisku wyboru szkoły,
234
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
•• dr A. Bednarczuk, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, wykład popularnonaukowy Biżuteria grecka,
•• dr A. Bednarczuk, Muzeum w Międzyrzeczu, wykład z okazji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa
Gemma z Międzyrzecza w świetle ostatnich badań,
•• mgr Maciej Błachowicz, cykl artykułów popularnonaukowych w Życiu Kalisza poświęcony historii i zabytkom Kalisza,
•• mgr Maciej Błachowicz, cykl wykładów Fotoplastikon. Kalisz na fotografiach z XIX i XX wieku, organizator
CKiS w Kaliszu (w 2013 roku 10 spotkań),
•• mgr Maciej Błachowicz, wykład poświęcony historii tzw. Złotego Rogu w Kaliszu, organizator Kaliska Inicjatywa Miejska,
•• mgr Maciej Błachowicz, wykład O architekturze i sztuce PRL w Kaliszu, we współpracy z salonem literackim
Arkadiusza Pacholskiego,
•• prof. Michał Jarnecki, wystąpienie w IV LO w Ostrowie Wielkopolskim oraz III LO im. Mikołaja Kopernika
w Kaliszu, wykład Bitwa Narodów 1813 w świetle dwusetnej rocznicy oraz Od Sao Paulo do Rio czyli przez
połowę Ameryki Południowej,
•• dr P. Sawiński, udział w Festiwalu Nauki i Sztuki, Szkolne spotkania z nauką Copernicus Science – III LO im.
Mikołaja Kopernika w Kaliszu, wykład Propaganda władzy w Cesarstwie Rzymskim,
•• dr M. Szymanowicz, wykład Obrazowanie fotograficzne Ziem Odzyskanych w pierwszej dekadzie po II wojnie światowej wygłoszony w Muzeum Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim w ramach Europejskich
Dni Dziedzictwa,
•• dr M. Szymanowicz, wykład dotyczący współczesnej fotografii artystycznej wygłoszony w ramach V edycji Szkolnych Spotkań z Nauką Copernicus Science w III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu.
Sprawozdanie sporządziła:
Prof. dr hab. Monika Kostrzewa
Prodziekan ds. działalności naukowej i artystycznej Wydziału
przy współpracy z mgr Magdaleną Kowalską
7.1.13.  WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia
•• 27 lutego 2013 r. odbył się wykład otwarty wybitnej specjalistki w dziedzinie prawa międzynarodowego
prof. dr Ingrid Detter de Frankopan zatytułowany FAO – agricultural policy and fundings.
•• 8 marca 2013 r. odbył się wykład otwarty prof. dr. hab. Andrzeja Zolla, wybitnego prawnika, byłego sędziego i Prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich zatytułowany Z warsztatu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.
•• 20 marca 2013 r. wykład otwarty zatytułowany Stan ochrony praw człowieka w perspektywie Rzecznika
Praw Obywatelskich wygłosiła prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich.
•• 15 kwietnia 2013 r. wykład zatytułowany Dokąd zmierza świat? Ekonomia polityczna przyszłości wygłosił
prof. Grzegorz W. Kołodko.
•• W dniach od 23 do 25 kwietnia 2013 r. odbył się I Przegląd Artystyczny CIN_art „Sztuka na prawo”.
•• 7 maja 2013 r. odbył się wykład otwarty prof. Krystyny Daszkiewicz Sprawcy i ofiary niemieckiego ludobójstwa.
•• 18 maja 2013 r. Sali Alfa, mieszczącej się w Collegium Iuridicum Novum – gmachu należącym do Wydziału
Prawa i Administracji, nadano imię Profesora Zygmunta Ziembińskiego.
•• W dniach 5-7 września 2013 r. Wydział Prawa i Administracji UAM miał zaszczyt być gospodarzem corocznego Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów Wydziałów Prawa.
•• W październiku 2013 r. uruchomione zostały dwa nowe kierunki studiów: prawo europejskie oraz kierunek prawno-ekonomiczny prowadzony wspólnie z Wydziałem Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu.
•• 26 listopada 2013 r. wykład otwarty pt. Dyplomacja Stolicy Apostolskiej i przy Stolicy Apostolskiej wygłosiła
była Premier Rządu i Ambasador RP prof. Hanna Suchocka.
•• 18 grudnia 2013 r. wykład otwarty Wykładnia prawa unijnego. Reguły i praktyka wygłosił podsekretarz
stanu w MSZ prof. Artur Nowak-Far.
•• Dr Michał Roszak otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską pt. Handel Równoległy produktami leczniczymi w prawie unijnym. Granice swobody przepływu towarów na rynku
farmaceutycznym.
235
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
•• W prestiżowym XLVIII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych pierwszą nagrodę za najlepszą rozprawę habilitacyjną otrzymał dr
hab. Paweł Grzegorczyk. Wyróżnienie za rozprawę habilitacyjną uzyskał prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński. Wśród wyróżnionych znalazł się także dr Bartosz Turno.
•• Prof. dr hab. Zdzisław Kędzia został wybrany na Przewodniczącego Komitetu Praw Gospodarczych Społecznych i Kulturalnych ONZ. Profesor Kędzia jest pierwszym Polakiem, obejmującym stanowisko przewodniczącego tego organu.
•• 30 września 2013 roku podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014 w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Henryk Olszewski otrzymał medal Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis, wyróżnienie za stałą i wyjątkową aktywność naukową.
•• Prof. UAM dr hab. Paweł Wiliński 25 października 2013 r. odebrał, przyznany przez Prezydenta RP, Brązowy Krzyż Zasługi za zasługi na rzecz rozwoju idei pomocy prawnej i pomocy prawnej pro bono oraz
Medal „Zasłużony dla Wymiary Sprawiedliwości” przyznany przez Ministra Sprawiedliwości.
•• Prof. UAM dr hab. Robert Zawłocki 25 października 2013 r. otrzymał od Ministra Sprawiedliwości Medal
„Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”.
Działalność naukowo-badawcza
•• W roku 2013 pracownicy Wydziału opublikowali ok. 200 publikacji, w tym 17 monografii.
•• Dolny próg punktowy publikacji uwzględnionych w statystyce 3N w ostatniej ocenie parametrycznej: 4.
•• W statystyce 3N uwzględniono publikacje 126 pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych
na Wydziale.
•• Ogólny dolny limit punktowy, aby jednostka otrzymała kategorię A w ostatniej ocenie parametrycznej
wynosił: 38,96 (WPiA UAM uzyskał wynik 49,13).
Działalność dydaktyczna
Na Wydziale Prawa i Administracji realizowane są następujące kierunki studiów: na poziomie pierwszego
stopnia – kierunek prawno-ekonomiczny; na poziomach pierwszego i drugiego stopnia – administracja, europeistyka, prawo europejskie oraz zarządzanie; na poziomie jednolitych studiów magisterskich – kierunek
prawo. Kierunki: administracja, prawo i zarządzanie realizowane są także w trybie niestacjonarnym.
Wielkim sukcesem było otwarcie w roku 2013 kierunku prawno-ekonomicznego we współpracy z Wydziałem Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kierunek ten pozwoli absolwentom uzyskać szerokie
wykształcenie wiążące aspekty nauk prawnych oraz nauk ekonomicznych.
Uruchomiono także kierunek prawo europejskie, którego zasadniczy nurt kształcenia obejmuje prawo
europejskie w zakresie najważniejszych unijnych działów administracji. Ideą uruchomienia nowego kierunku
stała się konieczność przygotowania fachowców, mogących podjąć pracę w urzędach unijnych, a także państwowych i samorządowych.
Na poziomie studiów trzeciego stopnia realizowane są studia doktoranckie. Wydział prowadzi także studia
podyplomowe: Studia Podyplomowe Prawa Pracy, Podyplomowe Studia Administracji, Studia Podyplomowe Obrotu Nieruchomościami, Studia Podyplomowe Służby Zagranicznej i Międzynarodowej, od 2013 roku
uruchomiono Podyplomowe Studia Prawa Upadłościowego oraz Studia Podyplomowe Prawno-ekonomiczne
zarządzania przedsiębiorstwem współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Działania na rzecz internacjonalizacji procesu badawczego i dydaktycznego
Wielkim sukcesem Wydziału jest utworzenie unikatowych Polsko-Niemieckich Studiów Prawniczych
w Collegium Polonicum w Słubicach.
Od lat na Wydziale funkcjonuje Studium Prawa Brytyjskiego oraz Studium Prawa Niemieckiego, w ramach
których Wydział gości wykładowców z Wielkiej Brytanii oraz Niemiec.
Aby umożliwić studentom i pracownikom szersze spojrzenie na problemy prawne, i tym samym uatrakcyjnić ofertę edukacyjną, Wydział co roku zaprasza wykładowców-cudzoziemców. W roku 2013 z wykładami
i seminariami gościli na Wydziale m.in.:
-- Prof. dr Ingrid Detter de Frankopan ze Światowej Organizacji ds. Żywienia (FAO),
-- Veronika Kudrova z Uniwersytetu Masaryka w Brnie,
-- Prof. Werner Ogris z Austriackiej Akademii Nauk,
236
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
-- Prof. Willajeanne F. McLean z University of Connecticut School of Law,
-- Tomasz Kramer z Europejskiego Instytutu Prawa Europejskiego w Luksemburgu,
-- Dr Marcel Gerard z Université Catholique de Louvain,
-- Dr Angel Martinez Gutierrez z Uniwersytetu w Jaen,
-- Prof. Johannes Michael Rainer z Uniwersytetu w Salzburgu,
-- Dr Dana Šramkova z Uniwersytetu Masaryka w Brnie,
-- Denise Ashmore, dyrektor British Law Centre w Warszawie.
W lipcu 2013 r. została zorganizowana VII Polsko Rosyjska Szkoła Letnia, w której wzięli udział studenci
i pracownicy naukowi z Uniwersytetów Państwowych w Sankt Petersburgu oraz Irkucku.
W dniach 13-17 maja 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji przebywali Prof. Albert Harris wraz z grupą
studentów z Walker College of Business – Appalachian State University z Boone (USA). Studenci amerykańscy
wraz ze studentami zarządzania WPIA prowadzili projekt badawczy Zarządzanie w środowisku wielokulturowym
– możliwość wykorzystania doświadczeń w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.
Wydział Prawa i Administracji w roku akademickim 2012/2013 gościł w ramach programów ERASMUS,
ERASMUS MUNDUS i innych wymian ponad 40 studentów zagranicznych, uczęszczających na ponad 30 wykładów i warsztatów w języku angielskim, francuskim oraz niemieckim. Warto zaznaczyć, że od października 2013
r. na Wydziale studiuje w ramach wyżej wymienionych umów 73 studentów zagranicznych, co plasuje Wydział
Prawa i Administracji na pierwszym miejscu spośród wszystkich Wydziałów na UAM.
Wydział Prawa i Administracji w roku 2013 stworzył stronę internetową w języku angielskim. W styczniu
2014 r. powstała również strona internetowa w języku niemieckim. Dostępna jest także na stronie internetowej
prezentacja o Wydziale w języku angielskim.
Wydział w roku 2013 roku został członkiem dwóch prestiżowych stowarzyszeń międzynarodowych: European Law Faculties Association oraz International Association of Law Schools.
Najważniejsze konferencje i sympozja organizowane przez Wydział
•• 11-12 stycznia 2013 r. – konferencja dotycząca karnych aspektów spowodowania uszczerbku na zdrowiu
w prawie polskim, niemieckim i austriackim zorganizowana przez Zakład Prawa Karnego;
•• 26 lutego 2013 r. – ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana we współpracy z Okręgową Izbą
Radców Prawnych Odpowiedzialność cywilna prawników i jej ubezpieczenie;
•• 6 marca 2013 r. – Magistri Nostri skarbowości i prawa skarbowego w Polsce do 1939 – ogólnopolska konferencja zorganizowana przez KN Prawa Finansowego Pecunia;
•• 6 marca 2013 r. – międzynarodowa konferencja zorganizowana przez katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego i KN Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej Konkurencja na rynku gazu. Uwarunkowania
prawne;
•• 5 kwietnia 2013 r.– ogólnopolska konferencja zorganizowana przez KN Prawa Finansowego Pecunia we
współpracy z Europoseł Sidonią Jędrzejewską Budżet UE 2014-2020 dla Polski – jak efektywnie wykorzystać
fundusze unijne;
•• 9 kwietnia 2013 r. – Ogólnopolska Konferencja Prawa Farmaceutycznego zorganizowana przez KN prawa
medycznego Lege Artis i organizację ELSA;
•• 10 kwietnia 2013 r. – II Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów Nullum crimen sine lege. Organizator Zakład Prawa Karnego;
•• 16 kwietnia 2013 r. – Infrastruktura i ochrona środowiska w sektorze energetycznym – konferencja zorganizowana we współpracy z ELSA Poznań;
•• 18 i 19 kwietnia 2013 r. – ogólnopolska konferencja zorganizowana przez KN Praw Człowieka Humanitas
pt. Prawo antydyskryminacyjne w Polsce – przeszłość teraźniejszość, przyszłość;
•• 22 kwietnia 2013 r. - ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Zakład Postępowania Karnego Ku
kontradyktoryjności? Proces karny w świetle zmian;
•• 25 kwietnia 2013 r.– Międzynarodowa Konferencja Komparatystyczna Od emptio venditio do Common
European sales Law – w poszukiwaniu dobrego prawa sprzedaży;
•• W dniach 26-27 kwietnia 2013 r. Katedra Prawa Rolnego wraz z Institut für Landwirtschaftsrecht Uniwersytetu w Getyndze zorganizowała pierwszą niemiecko-polskią konferencję z zakresu prawa rolnego
(Deutsch-Polnische Tagung zum Agrarrecht) zatytułowaną Das vergleichende Agrarrecht als Erkenntnisquelle;
237
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
•• 7 maja 2013 r. – ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Wydziałową Radę Kół Naukowych Prawo wobec procesu globalizacji;
•• 10 maja 2013 r. – regionalna konferencja zorganizowana przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Zasady
prawa – perspektywa teorii prawa i szczegółowych nauk prawnych;
•• 16 maja 2013 r.– Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
•• 23 maja 2013 r. – Korzystanie z dzieł osieroconych w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2012/28/UE z dnia 25 października 2012 r. – konferencja zorganizowana we współpracy z Wyższą Szkołą
Umiejętności Społecznych w Poznaniu;
•• 24 maja 2013 r. – Kierunki zmian sądownictwa administracyjnego w Polsce – regionalna konferencja zorganizowana przez KN Administratywistów Ad Rem;
•• 4 czerwca 2013 r. – konferencja Kobieta i kobiecość. Gender w dyskursie prawniczym pod patronatem
Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz;
•• 13 czerwca 2013 r. – Międzynarodowa Konferencja Naukowa Europa at the edge of pluralism. Organizator
Katedra Prawa Konstytucyjnego we współpracy z Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN;
•• 19 września 2013 r. – Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych zorganizowana przez Pracownię kryminalistyki we współpracy z Polska Wytwórnią Papierów Wartościowych;
•• 12 października 2013 r. – regionalna konferencja Zasady prawa w perspektywie teoretycznoprawnej i dogmatycznej zorganizowana przez katedrę Teorii i Filozofii Prawa;
•• 23 października 2013 r. – konferencja 20 lat ochrony praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej: Osiągnięcia i wyzwania na przyszłość zorganizowana we współpracy z Poznańskim Centrum Praw człowieka
INP PAN;
•• 5 grudnia 2013 r. – konferencja Naruszenie praw własności intelektualnej w Internecie zorganizowana we
współpracy z Polską Izbą Rzeczników Patentowych.
Współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym
Na Wydziale Prawa i Administracji przez cały rok organizowane są spotkania i wykłady otwarte z przedstawicielami nauki i biznesu. W ramach wykładów otwartych w roku 2013 gośćmi Wydziału byli m.in.: prof. Grzegorz
Kołodko, prof. Hanna Suchocka, Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich dr Andrzej Byrt, Miejski Rzecznik Praw Konsumentów w Poznaniu dr Marek Janczyk,
europoseł Filip Kaczmarek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych prof. Artur Nowak-Far.
W 2013 roku ruszył program „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce” realizowany przez Narodowy
Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Wydział Prawa i Administracji UAM. Program opiera się na cyklu
prelekcji na temat prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego i narodowego, muzealnictwa i ochrony zbiorów,
odbywa się w blokach programowych w formie wykładów realizowanych przez specjalistów (m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, NIMOZ, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Państwowych, Biblioteki Narodowej).
Wydział Prawa i Administracji prowadzi stałą współpracę z Okręgową Izbą Radów Prawnych, Prokuraturą
Apelacyjną w Poznaniu, Okręgową Radą Adwokacką oraz Poznańskim Towarzystwem Ekonomicznym, organizując wspólnie konferencje, prelekcje, seminaria oraz wykłady otwarte o zasięgu lokalnym oraz ogólnokrajowym.
Wydział podpisał deklaracje o współpracy z wieloma instytucjami – interesariuszami zewnętrznymi – w zakresie współorganizowania konferencji szkoleniowych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
współuczestniczenia w projektach ministerialnych, wsparcia prowadzenia edukacji prawnej i działań, mających na celu wzrost świadomości prawnej społeczeństwa oraz w zakresie prac, dotyczących oceny programów
nauczania i efektów kształcenia na Wydziale, współpracy przy organizowaniu praktyk studenckich i opracowywaniu ich programów. W grudniu 2013 r. zainicjowany został cykl spotkań, mających na celu omówienie
bieżących programów studiów, sylwetek absolwentów oraz potrzeb runku pracy. Odbyły się dwa spotkania,
w dyskusji udział wzięli: Tomasz Kayser (Zastępca Prezydenta Miasta Poznania), Wojciech Jankowiak (Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego), Jolanta Ratajczak (Regionalna Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu), Henryk Komisarski (Prezes Sądu Okręgowego), Anna Małaniuk (Sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu),
Anna Wawdysz z Wydziału Rozwoju Miasta Poznania, Barbara Martyńska (Dyrektor Zarządzający – Bank PKO
SA, Region Wielkopolski Bankowości Detalicznej), Wanda Statkiewicz (Dyrektor Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego), Piotr Gruszka (Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Kompetencij i Dalkia Poznań S.A.) i Damian Cymbała
(Dyrektor Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.).
Wydział współpracuje także ze Związkiem Banków Polskich. W ramach tej współpracy w 2013 r. odbyły się
wykłady otwarte na temat Systemu Wymiany Informacji Związku Banków Polskich.
238
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
Na Wydziale działa Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna, prowadząca sprawy osób, których sytuacja
finansowa nie pozwala na pokrycie kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Ponadto pracownicy Wydziału pełnią liczne funkcje w gremiach krajowych i międzynarodowych, wymienione w zał. 4.
Popularyzacja wiedzy i promocja Wydziału
Wydział Prawa i Administracji UAM zajął drugie miejsce w rankingu tygodnika WPROST w kategorii „Prawo
i Administracja” – Szkoły Wyższe najbardziej cenione przez pracodawców.
Na Wydziale wydawane są cztery czasopisma prawnicze: Czasopismo Prawno-Historyczne; Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny; Przegląd Prawa Rolnego; Studia Prawa Publicznego.
Wydział współpracuje ze szkołami średnimi, gimnazjami, a nawet szkołami podstawowymi, chętnie goszcząc uczniów w swoich murach i przybliżając im edukację prawniczą oraz zawody z nią związane.
W 2013 roku w budynku administracyjnym Wydziału został zaaranżowany „Kącik Malucha” – miejsce, gdzie
dzieci, bawiąc się i rysując, mogą poczekać na swoich rodziców, załatwiających sprawy w dziekanatach. Zamontowano również przewijaki w toaletach damskich i męskich.
Na Wydziale aktywnie działa wiele naukowych kół i stowarzyszeń studenckich, Studencka Uniwersytecka
Poradnia Prawna, Samorząd Studentów i Samorząd Doktorantów. Wydział wspiera działalność wszystkich organizacji studenckich, ułatwiając im podejmowanie różnych inicjatyw naukowych.
Ważniejsze wydarzenia promocyjne na WPiA to:
•• organizacja Przeglądu Artystyczny CIN_art „Sztuka na prawo”.
•• udział w Targach Edukacyjnych – inicjatywy studenckie, jak np.: plebiscyt na Belfra Roku czy ankietyzacja
przyjaznego dziekanatu i jakości kształcenia.
Sprawozdanie sporządził:
Prof. dr hab. Roman Budzinowski – Dziekan Wydziału
7.1.14.  WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH
Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia
•• 30 września 2013 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki kompleksowej oceny
działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych za okres 2009-2012. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) przyznał Wydziałowi Studiów Edukacyjnych kategorię A. Wysoka
ocena parametryczna jest potwierdzeniem statusu i prestiżu Wydziału Studiów Edukacyjnych wśród
ośrodków pedagogiki akademickiej w Polsce.
•• Zespół Oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej ocenił skuteczność stosowanego przez Wydział Studiów Edukacyjnych wewnętrznego systemu zapewnienia i zarządzania jakością kształcenia na ocenę
wyróżniającą. Wysoka ocena projakościowa (kryteria oceny instytucjonalnej spełnione w stopniu wyróżniającym) stanowi ogromne wyróżnienie. Dzięki imponującej polityce projakościowej w sferze kształcenia, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM potwierdza swoją wysoką pozycję wśród wydziałów pedagogicznych w Polsce.
•• W roku 2013 przyjęto na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunek pedagogika i pedagogika specjalna ponad 2700 studentów, co w warunkach „kryzysu demograficznego” jest niezwykłym sukcesem
w skali kraju (na kierunku pedagogika otwarto 5 nowych specjalności).
•• Wydział Studiów Edukacyjnych w raporcie dotyczącym jakości kształcenia zajął drugie miejsce wśród
wszystkich wydziałów w ilości decyzji powtórnego wyboru specjalności studiów przez studentów (za
matematyką i informatyką).
•• Prof. dr hab. Zbyszko Melosik, Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych został powołany do Prezydium
Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2012-2014.
•• W listopadzie 2013 roku Wydział Studiów Edukacyjnych świętował obchody 20-lecia powstania Wydziału, na które złożyły się gala z udziałem najważniejszych przedstawicieli nauk o edukacji z całej Polski oraz
konferencja naukowa 1993-2013 Wieloznaczność tożsamości pedagogiki współczesnej.
239
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
•• Dwóch byłych dziekanów WSE otrzymało uchwałą Senatu UAM Medal Rektora Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu Homini Vere Academico – prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski i prof. UAM
dr hab. Wiesław Ambrozik.
•• Prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik zdobyła prestiżową nagrodę internautów na Targach Edukacyjnych za książkę Kobieta epoki wiktoriańskiej w kategorii Perły z Lamusa oraz w plebiscycie internatów
wydawnictwa Impuls tytuł „Książka Roku 2013”.
•• Anna Michniuk zajęła I miejsce w konkursie na najlepszy studencki biznesplan organizowany przez
InQbator Technologiczny Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM.
Działalność naukowo-badawcza
W roku 2013 pięciu naukowców z Wydziału złożyło wnioski o nadanie tytułu naukowego profesora.
Naukowcy z WSE opublikowali niemal 20 monografii autorskich i 20 monografii pod redakcją.
Powołano Komisję Etyki ds. Projektów Badawczych.
Na Wydziale Studiów Edukacyjnych są publikowane czasopisma naukowe: Studia Edukacyjne, Biuletyn Historii Wychowania, Neodidagmata, Interdyscyplinarne konteksty Pedagogiki Specjalnej, Journal of Gender and Power, Kultura – Społeczeństwo – Edukacja oraz Studenckie Zeszyty Naukowe.
Powołano międzyzakładowy zespół badawczy Cyborgizacja edukacji utworzony przez dr. Michała Klichowskiego i dr. Mariusza Przybyłę.
Działalność dydaktyczna
W ofercie dydaktycznej WSE znalazło się pięć nowych specjalności na kierunku pedagogika: Poradnictwo
i pomoc psychopedagogiczna (studia II stopnia), Zarządzanie Oświatą (studia II stopnia), Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa (studia II stopnia) Edukacja elementarna i kształcenie artystyczne dziecka (studia II stopnia)
oraz Edukacja elementarna i wychowanie fizyczne (studia I stopnia).
Studentka WSE Lucyna Kiklaisz zajęła III miejsce w VI Uniwersyteckim Konkursie Języka Niemieckiego organizowanego przez Studium Nauczania Języków Obcych UAM.
Działania na rzecz internacjonalizacji procesu badawczego i dydaktycznego
Na WSE powstało anglojęzyczne czasopismo: Journal of Gender and Power. Członkami Rady Redakcyjnej
są m.in. prof. Zygmunt Bauman i prof. Lawrence Grossberg.
Najważniejsze konferencje i sympozja organizowane przez wydział
•• Ogólnopolska Konferencja 1993-2013 Wieloznaczność tożsamości pedagogiki współczesnej z okazji 20-lecia Wydziału Studiów Edukacyjnych, 15 listopada 2013 roku, Poznań;
•• Międzynarodowa Konferencja Dziecko w perspektywie trudnych sytuacji życiowych/ Children in the face of
difficult circumstances, 11-12 grudnia 2013 roku, Poznań;
•• międzynarodowa konferencja poświęcona podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną
WIELORAKONIEPEŁNOSPRAWNI, Stowarzyszenie na Tak oraz Zakład Psychopatologii Dziecka Wydziału
Studiów Edukacyjnych UAM, gościem specjalnym był wybitny niemiecki uczony prof. Andreas Fröhlich –
twórca metody stymulacji bazalnej, 25 października 2013 roku;
•• III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów Innowacje edukacyjne wczoraj, dziś
i jutro, 28 maja 2013 roku;
•• Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ideologiczne uwikłania systemów edukacyjnych, Zakład Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej oraz Pracownia Pytań Granicznych UAM, 10-11 czerwca 2013 roku;
•• Konferencja Poznańskie Forum Dyskusyjne LLL Kształcenie ustawiczne dla potrzeb rynku pracy – pierwsza
z cyklu konferencji, stanowiąca rozpoczęcie spotkań tematycznych, dotyczących szeroko ujmowanej tematyki uczenia się przez całe życie;
•• seminarium naukowe poświęcone ucieczkom nieletnich z placówek socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych
oraz domów rodzinnych, Zakład Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, Komenda Wojewódzka Policji oraz Zakład Poprawczy w Poznaniu, 26 listopada 2013 roku.
240
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
Współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym i popularyzacja wiedzy
Pracownicy i studenci WSE współpracują z instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, stowarzyszeniami
i fundacjami, co pozwala osadzić proces kształcenia realizowany na WSE w praktyce społecznej i edukacyjnej.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym była i jest bardzo ważnym elementem strategii rozwoju WSE. Najważniejsze inicjatywy podjęte przez przedstawicieli społeczności wydziałowej, reprezentującej Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, jednostki wydziałowe i Studenckie Koła Naukowe to:
•• Festiwal Kultury Studentów KULMINACJE 2013 – ideą Festiwalu jest promocja szeroko rozumianej kultury Studentów, podczas Festiwalu studenci z całego Uniwersytetu mieli szansę zaprezentować swój dorobek muzyczny, teatralny, plastyczny oraz fotograficzny. Obok wystaw, przedstawień i koncertów, odbyły
się również liczne warsztaty oraz spotkania z ciekawymi ludźmi, przegląd kapel muzycznych. Studenci
WSE zaprezentowali się podczas warsztatów, spektakli, wykładów, zorganizowali również wystawę prac
studentów Wydziału;
•• XXV Rajd Wiosenny Studenci Dzieciom dla dzieci z wielkopolskich placówek opiekuńczo-wychowawczych;
w rajdzie wzięło udział 16 drużyn, składających się z około dziesięciorga dzieci i ich wychowawców;
•• wykłady otwarte w ramach projektu edukacyjnego dla seniorów Senioralni. Poznań, Wydział Studiów
Edukacyjnych wraz z Centrum Inicjatyw Senioralnych, 17 października 2013 roku;
•• Seminarium Naukowe Funkcjonowanie rodzin adopcyjnych i zastępczych – rzeczywistość i postulaty – Koło
Naukowe Studentów Pedagogiki Specjalnej „Akademicka Grupa Inicjatyw” oraz Koło Naukowe Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej „RAZEM”, 7 czerwca 2013 roku;
•• miniwykłady dotyczące wszystkiego, co związane z rozmową kwalifikacyjną zorganizowane przez członków Studenckiego Koła Doradztwa Zawodowego i Personalnego;
•• V Edycja Międzywydziałowego Konkursu Plastycznego z cyklu Studenckie impresje, połączona
z akcją charytatywną na rzecz pomocy Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”;
•• wystawa fotografii Katarzyny Gabrieli Ząbskiej Atrybuty Kobiecości – Koło Naukowe „Akademicka Grupa
Inicjatyw”; projekt stanowi cykl portretów, które w subtelny sposób zwracają uwagę widza na cechy
szczególnie kojarzone z kobiecością; autorka jest studentką pedagogiki specjalnej, co nie pozostaje bez
wpływu na jej twórczość – jej prace zdradzają niezwykły sposób postrzegania drugiego człowieka, który
cechuje się nieskończonym pragnieniem odkrywania piękna i wydobywania z człowieka tego, co jest
w nim najlepsze;
•• seminarium z cyklu „Oczami terapeutów” Dziecko w żałobie – Studenckie Koło Naukowe o Profilu Artystycznym i Arteterapeutycznym, 6 maja 2013 roku;
•• Spotkanie z Dorotą Czerwińską – Studenckie Koło Edukacji Artystycznej Pro Arte, 24 kwietnia 2013 roku;
•• doradcy metodyczni wydawnictwa LektorKlett przeprowadzili zajęcia szkoleniowo-warsztatowe dla studentów pedagogiki specjalności: edukacja elementarna i język niemiecki pt.: Specyfika nauczania języka
niemieckiego w edukacji wczesnoszkolnej. Pomysły i praktyczne przykłady na podstawie serii „HALLO ANNA”; •• warsztaty doradcze w Pobiedziskach zrealizowane przez studentów Doradztwa Zawodowego dla gimnazjalistów w Pobiedziskach. Warsztaty dotyczyły planowania przyszłości edukacyjnej i zawodowej. Uczniowie klas I poznawali zasady planowania, formułowania celów, ustalania priorytetów, poszukiwania
motywacji i efektywnego realizowania zadań. Uczniowie klas II poznawali różne możliwości i zasady projektowania własnej kariery edukacyjnej i zawodowej, 5 kwietnia 2013 roku;
•• międzynarodowa debata Similarities and Differences in Education under the Contemporary Economic Turbulence in the USA, Canada and Poland – studenci Doradztwa Zawodowego i Personalnego, dyskusja
dotyczyła konsekwencji kryzysu ekonomicznego dla edukacji wyższej z perspektywy studentów. Spotkanie odbyło się on-line. W debacie uczestniczyli studenci z USA i Kanady, studiujący na University of
Maine at Presque Isle oraz studenci reprezentujący nasz Wydział. Debata odbyła się w języku angielskim;
•• cykl trzech spotkań seminaryjnych z terapeutami pod wspólnym tytułem „Oczami terapeutów” – Studenckie Koło Naukowe o Profilu Artystycznym i Arteterapeutycznym, spotkania nawiązują tematyką
oraz tytułem do cyklu spotkań z rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami, przygotowanych przez
Koło AGI „Oczami rodzica” i stanowić mają element twórczego, naukowego, a zarazem zakorzenionego
w praktyce, dialogu między rodzicami, terapeutami, studentami i pracownikami uczelni na temat różnych aspektów i nurtów terapii;
•• warsztaty oraz spektakl Król Mięsopust w ramach POZNAŃSKIEGO FESTIWALU NAUKI I SZTUKI, 10 kwietnia 2013 roku;
•• Konferencja V Dzień Twórczej Resocjalizacji – Diagnoza czyli co robić, żeby działać skutecznie? – Koło Naukowe Studentów Resocjalizacji „Dwa Światy”;
•• spotkanie pracowników Zakładu Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego z przedstawicielami instytucji i organizacji, z którymi współpracuje Zakład, instytucje te przyjmują studentów doradztwa
241
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
••
••
••
••
••
••
••
zawodowego i personalnego na praktyki, staże i hospitacje oraz współpracują w zakresie wspólnych
projektów badawczych, 27 lutego 2013 roku;
spotkanie pracowników Zakładu Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej oraz pracodawców: dyrektorów lub przedstawicieli szkół podstawowych, przedszkoli, żłobków, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych instytucji, 21 lutego 2013 roku;
V wykład z cyklu „Oczami rodzica” Inne, ale nie gorsze – o dzieciach z autyzmem opowiadają rodzice – „Akademicka Grupa Inicjatyw”, prelegent Pan Grzegorz Zalewski – autor książki pod tym samym tytułem;
możliwość rejestracji zainteresowanych w banku potencjalnych dawców szpiku – Wydziałowe Centrum
Wolontariatu WSE UAM Volontario współpracujące z Fundacją DKMS Polska;
spotkanie, na którym tworzono książeczki dotykowe dla dzieci niewidzących – Studenckie Koło Naukowe o Profilu Artystycznym i Arteterapeutycznym;
spotkanie pracowników Zakładu Resocjalizacji z przedstawicielami instytucji, w których studenci specjalności Pedagogika Resocjalizacyjna udzielają się w ramach wolontariatu, odbywają praktyki i staże (m.in.:
Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu, Dom Dziecka w Poznaniu, Dom Młodzieży w Poznaniu, Służba Kuratorska, Policja, Zakład Poprawczy w Poznaniu, Areszt Śledczy w Poznaniu, Zakład
Karny w Poznaniu, Zakład Karny w Koziegłowach, Zakład Karny w Gębarzewie), 30 stycznia 2013 roku;
Wydziałowe Centrum Wolontariatu „Volontario” przy współpracy ze Sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Fundacji CREO zorganizowało zabawy dla dzieci, m.in.: przedstawienie kukiełkowe Studenckiego Koła Naukowego Literacko-Teatralnego „Dygresja”, pokazy taneczne, warsztaty i doświadczenia
z różnych dziedzin naukowych, zabawy z chustą animacyjną, zabawy ruchowe przygotowane specjalnie
przez studentów II roku Edukacji Elementarnej z Językiem Niemieckim i Angielskim oraz wiele innych
atrakcyjnych zajęć;
społeczność akademicka Wydziału Studiów Edukacyjnych przyjęła zaproszenie do współpracy w ramach
projektu edukacyjnego Kolorowy Uniwersytet.
Sprawozdanie sporządził:
Prof. dr hab. Zbyszko Melosik – Dziekan Wydziału
7.1.15.  WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia
Do najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć publikację prac ks. prof. dr. hab. Piotra Nawrota w ramach
IX Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana:
•• IX Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana „Misiones de Chiquitos” [CD, vol. 1],
•• Florilegium, Solistas Bolivianos & Coro Arkaendar. Música de las Misiones y de La Plata (Sucre) [CD, vol.
1–4],
•• San Ignacio. Ópera de las misiones jesuíticas. Archivo Musical de Chiquitos. Arcvhivo Musical de Moxos
[+ Violín 1, Violín 2, Órgano, Trompa],
•• IX Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana „Misiones de Chiquitos” [CD, vol. 2],
•• IX Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana „Misiones de Chiquitos” [CD, vol. 3],
•• IX Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana „Misiones de Chiquitos” [CD, vol. 4].
W rankingu kierunków studiów przygotowanym przez „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą”: kierunek Teologia
zajął drugie miejsce w Polsce.
W wyniku przeprowadzonej parametryzacji Wydział uzyskał kategorię A, plasując się na pierwszym miejscu wśród wydziałów teologicznych w Polsce.
Odsłonięto tablicę z tekstem „Magnificat” po kaszubsku w tłumaczeniu z greki o. prof. UAM dr. hab. Adama
R. Sikory OFM w Sanktuarium Nawiedzenia N.M.P. w Ain Karen (Jerozolima).
Student Dariusz Bugajski zajął II miejsce w Uniwersyteckim Konkursie Języka Łacińskiego, II miejsce zdobyła również reprezentacja Wydziału Teologicznego UAM na III Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego.
Działalność naukowo-badawcza
Na Wydziale zatrudnionych było 40 samodzielnych pracowników naukowych, w tym 13 profesorów z tytułem (z tego 6 z nich na stanowisku profesora zwyczajnego), 27 doktorów habilitowanych (w tym 13 na stanowisku profesora nadzwyczajnego) oraz 29 adiunktów ze stopniem doktora i 2 starszych wykładowców.
242
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
Przeprowadzono 6 postępowań o nadanie tytułu profesora (ks. dr hab. Janusz Nawrot, o. dr hab. Ryszard
Sikora OFM, o. dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP, ks. dr hab. Bogdan Czyżewski, dr hab. Krzysztof Stachewicz,
ks. dr hab. Adam Przybecki), z których 3 zostały sfinalizowane. Przeprowadzono i zakończono 5 postępowań
o nadanie stopnia doktora habilitowanego dla pracowników Wydziału. Ponadto wszczęto 6 procedur habilitacyjnych pracowników Wydziału. Otwarto 12 przewodów doktorskich. Nadano 4 stopnie naukowe doktora
nauk teologicznych.
Kadra Wydziału prowadzi systematyczne zajęcia na innych wydziałach Uniwersytetu oraz innych Uczelni.
Pracownicy Wydziału prowadzą zajęcia zlecone na innych wydziałach UAM, m.in. na Wydziale Biologii, Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych. Od kilku lat wspólnie z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej
organizowane są znaczące międzynarodowe konferencje o języku religijnym.
Od 1995 r. Wydział Teologiczny organizuje wraz z Odziałem Poznańskim PAN sesje interdyscyplinarne, które poświęcone są z reguły fundamentalnym kwestiom takim jak czas, śmierć, sztuczne życie, rzeczywistość
wirtualna.
Przedstawiciele Wydziału (ks. prof. Bogdan Częsz, ks. prof. Paweł Bortkiewicz, ks. prof. Adam Przybecki) są
członkami Komitetu Nauk Teologicznych PAN.
Ks. prof. Paweł Bortkiewicz kieruje Centrum Etyki UAM, ks. abp prof. Marek Jędraszewski jest członkiem
Centrum Badań im. Edyty Stein.
Badania prowadzone przez pracowników przekładają się na praktykę. Wypracowane materiały służą
w praktyce duszpasterskiej i szkolnej w całej Polsce.
Prace ks. prof. Piotra Nawrota przyczyniają się do ochrony dziedzictwa narodowego regionów, na których
prowadzone są badania.
Pracownicy naukowi Wydziału uczestniczyli w pracach gremiów ogólnopolskich. W Komitetach PAN Wydział miał pięciu członków: trzech w Komitecie Nauk Teologicznych, po jednej w Komitecie Nauk o Kulturze
Antycznej oraz w Kole Współpracowników Komisji Języka Religijnego przy Prezydium PAN. Jeden z pracowników był członkiem Komisji Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski oraz konsultantem do programów
nauczania religii przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Pracownicy naukowi uczestniczyli również w pracach
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Komisji Teologicznej.
Pracownicy Wydziału realizowali granty indywidualne o zasięgu ogólnoświatowym i ministerialne. Ks. prof.
UAM dr hab. Piotr Nawrot SVD był kierownikiem projektu badawczego Ministerstwa Kultury i Edukacji w Kanadzie The Hispanic Baroque: Complexity in the First Atlantic Culture. Ks. dr Andrzej Pryba prowadził grant
indywidualny MNiSW na temat: Instytucjonalne działania wobec rodziny na terenie województwa wielkopolskiego w latach 1999-2009. W okresie sprawozdawczym zostały zakończone cztery granty indywidualne: ks.
prof. UAM dr hab. B.Kochaniewicz – Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji. Teologia wobec wyzwań
współczesności; ks. prof. UAM dr hab. L. Wilczyński – Historia Archidiecezji Poznańskiej 1918-1992; ks. prof. dr
hab. J. Szpet – Optymalizacja i doskonalenie podręczników do nauki religii w szkole podstawowej. Studium na
przykładzie serii poznańskiej; ks. dr M. Kieling – Pismo Święte i artes liberales jako źródło formacji chrześcijanina
w ujęciu Kasjodora Senatora.
Pracownicy prowadzili 42 projekty badawcze realizowane i podejmowane na Wydziale Teologicznym UAM.
Miały one przede wszystkim ścisłe i bezpośrednie powiązanie z rozwojem teologii, jak i nauk pokrewnych. Projekty dotyczyły m.in. istotnych źródeł świadomości i życia Kościoła – zwłaszcza Pisma Świętego. Prowadzone
były analizy danych patrystycznych, których wyniki umożliwiają szersze spojrzenie na bieżące kwestie moralne
i społeczne. Szereg projektów dotyczyło prac z zakresu metodologii teologii. Część badań koncentrowała się
na zagadnieniach pokrewnych z teologią, w której dominuje dzisiaj charakterystyczny nurt personalizmu, domagający się wnikliwej analizy zagadnienia osoby i jej godności. Podejmowane były też zagadnienia palące dla
współczesnego życia społecznego, badania związane z analizą, oceną i przeciwdziałaniem problemom marginalizacji społecznej i wykluczenia społecznego, zarówno w skali ogólnokrajowej, jak i lokalnej. Prowadzone
były projekty o charakterze teoretycznym, edukacyjnym o zasięgu ogólnopolskim nad konstrukcją i badaniem
podręczników do religii w szkołach.
Publikacje zagraniczne: 17, w tym artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym – 5, monografie
– 6, rozdziały w monografiach – 6.
243
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Publikacje krajowe: 216, w tym artykuły w czasopismach o zasięgu krajowym – 90, monografie – 19, rozdziały w monografiach – 107.
Wydziałowe Wydawnictwo opublikowało 14 serii wydawniczych, 6 czasopism, 17 monografii i 1 reprint.
5 osób było redaktorami naczelnymi czasopism wymienionych w wykazie ministra, o którym mowa w §4
ust. 4 pkt 2 rozporządzenia, a 37 osób było redaktorami naczelnymi wieloautorskich monografii, podręczników
akademickich lub serii wydawniczych.
W ramach projektu „Teologia praktyczna” Wydział współpracuje z Pastoraltheologinnen und Pastoraltheologen Gesselschaft i z przedstawicielami pastoralistów z pięciu środowisk uniwersyteckich w Polsce.
Ks. prof. P. Nawrot jako kierownik projektu The Hispanic Baroque: Complexity in the First Atlantic Culture uzyskał grant w Kanadzie. Projekt trwa od 2008 do 2013 roku. Ks. prof. P. Nawrot w ramach projektu prowadzi seminaria oraz szkolenia w zakresie konserwacji, inwentaryzacji oraz katalogizacji manuskryptów dla studentów
studium doktoranckiego The University of Western Ontario, London, Canada.
Działalność dydaktyczna
Na Wydziale studiowało 466 studentów studiów stacjonarnych, 121 studiów niestacjonarnych oraz 7 doktorantów na studiach stacjonarnych. Mury Wydziału w 2013 r. opuściło 114 absolwentów.
Wydział prowadził na kierunku TEOLOGIA:
•• jednolite studia magisterskie stacjonarne w trzech specjalnościach: kapłańskiej (studia sześcioletnie),
dialog społeczny (studia pięcioletnie), katechetyczno-pastoralnej (studia pięcioletnie),
•• jednolite studia magisterskie niestacjonarne zaoczne specjalność katechetyczno-pastoralna (studia pięcioletnie),
•• studia drugiego stopnia niestacjonarne zaoczne specjalność katechetyczno-pastoralna (studia 3-letnie).
Zajęcia były prowadzone w Poznaniu oraz w sekcjach Wydziału Teologicznego w: Bydgoszczy, Gnieźnie,
Kaliszu, Kazimierzu Biskupim, Obrze oraz Wronkach. Wydział prowadził również:
•• studia doktoranckie (4-letnie), stacjonarne,
•• studia podyplomowe:
-- Studia Podyplomowe Teologii (4-letnie) – ich ukończenie, zgodnie z wymogami kościelnymi, umożliwia otwarcie przewodu doktorskiego z nauk teologicznych,
-- Studia Podyplomowe Przygotowanie do życia w rodzinie (2-letnie),
-- Studia Podyplomowe Etyki (3-semestralne),
-- Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Etyki (3-semestralne).
Na Wydziale kontrolę nad jakością kształcenia sprawuje Komisja ds. jakości kształcenia (ks. prof. UAM dr
hab. Adam Przybecki, ks. prof. UAM dr hab. Jacek Hadryś, ks. prof. UAM dr hab. Bogdan Czyżewski).
W ramach finansowania młodszych pracowników utworzono 1 stypendium doktorskie z funduszy Wydziału Teologicznego.
Studenci mają dostęp do Biblioteki UAM oraz Biblioteki Wydziału. Sekcje posiadają własne zasoby biblioteczne. Studenci niepełnosprawni stanowią niewielką grupę. Samorząd Studentów aktywnie zaznacza swoją
obecność na Wydziale oraz w strukturach UAM.
Działania na rzecz internacjonalizacji procesu badawczego i dydaktycznego
W ramach Programu Erasmus jeden doktorant uczestniczył w praktykach, które odbyły się w St. Saviour’s
Priory w Dublinie (Irlandia). W ramach programu LLP ERASMUS na praktyki zagraniczne do Universität Erfurt
Studium und Lehre wyjechała 1 studentka studiów magisterskich.
Najważniejsze konferencje i sympozja organizowane przez Wydział
•• Sakramenty święte – misteria wiary Kościoła – 4-5 czerwca 2013 r.;
•• Kretków opowiada o sobie. Historia, architektura, sztuka, ludzie – 15 czerwca 2013 r.;
•• XXVI Bydgoskie Dni Społeczne – 15 marca 2013 r.;
•• Rodzina środowiskiem wiary – 6-7 lutego 2013 r.;
•• Refleksja nad pojęciem wiary w świetle posynodalnej adhortacji Benedykta XVI – 4-5 czerwca 2013 r.;
244
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
••
••
••
••
Osoba i wola – 9-10 czerwca 2013 r.;
Pobożność ludowa – locus theologicus wiary Kościoła – 15 kwietnia 2013 r.;
III dzień Studenta Teologii „Fides quaerens inrellectum’ – 21-22 maja 2013 r.;
III Filozoficzne Forum dla studentów i doktorantów teologii – 15 maja 2013 r.
Popularyzacja wiedzy i promocja Wydziału
Wydział zorganizował wykłady otwarte, które objęły następujące zagadnienia: Mózg a liberum veto – czyli,
Benjamin Libet i wolna wola – dr Przemysław Strzyżyński; Wiara chrześcijanina w świetle Listu do Kościoła w Pergamonie (Ap 2,12-17) – ks. dr hab. Paweł Podeszwa; Siódmy król i Gog. Średniowieczne scenariusze czasów ostatecznych na podstawie (Ap 12, 3-4) – ks. prof. UAM dr hab. Jan Grzeszczak oraz spotkanie z Antonim Liberą
(wspólnie z Wydawnictwem „Więź”).
W ramach Studiów Podyplomowych Przygotowanie do życia w rodzinie zaproszeni goście wygłosili wykłady na temat: Czystość przedmałżeńska i małżeńska; Małżeńskie zmagania o miłość, która nigdy nie ustaje – ks.
dr Piotr Pawlukiewicz. Zorganizowano również warsztaty na temat: Alkohol a Rodzina – prowadzenie ks. mgr
Paweł Pawlicki.
Sprawozdanie sporządził:
Ks. prof. dr hab. Jan Szpet – Dziekan Wydziału
7.1.16.  INSTYTUT KULTURY EUROPEJSKIEJ
Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia
Jednym z najważniejszych osiągnięć Instytutu Kultury Europejskiej było przekształcenie na podstawie zarządzenia nr 65/2012/2013 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 12 marca 2013
roku, Instytutu Kultury Europejskiej, działającego jako międzywydziałowa, zamiejscowa jednostka organizacyjna, w podstawową jednostkę organizacyjną z siedzibą w Gnieźnie o nazwie Instytut Kultury Europejskiej.
Ważnym osiągnięciem jest uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w zakresie kulturoznawstwa (17
grudnia 2013 roku) przez dr. Marka Kaźmierczaka. Kolokwium habilitacyjne odbyło się na Wydziale Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto uzyskanie tytułu doktora w zakresie historii (7 października 2013 roku)
przez mgr Zofię Kaczmarek. Publiczna obrona odbyła się na Wydziale Historycznym UAM.
Istotnym osiągnięciem jest realizacja projektów badawczych. Pracownicy IKE prowadzili swoje badania
w ramach projektów finansowanych z grantów/stypendiów przyznanych przez różne instytucje, wspierające
naukę zarówno instytucje polskie, jak i zagraniczne. Badania swoje realizowali jako kierownicy lub wykonawcy
projektów. Łącznie pracownicy uczestniczyli aż w 9 projektach badawczych.
Ważnym osiągnięciem było również przeprowadzenie procedury parametryzacji czasopisma Studia Europaea Gnesnensia, wydawanego przez IKE, które otrzymało 7 punktów.
Do ważnych osiągnięć zaliczyć należy aktywność wydawniczą (łącznie 215 publikacji) oraz konferencyjną
(łącznie zorganizowanych 10).
Do istotnych osiągnięć należą nagrody i wyróżnienia poszczególnych pracowników:
•• prof. O. Krasivski – medal Państwa Ukraina „Za Zasługi”,
•• dr K. Jędraszczyk – nagroda Rektora UAM II stopnia za działalność organizacyjną,
•• dr M. Kaźmierczak – nagroda Rektora UAM za osiągnięcia naukowe,
•• dr M. Ciesielski – nagroda Rektora UAM II stopnia za osiągnięcia naukowe.
Działalność naukowo-badawcza
Pracownicy w roku 2013 publikowali pozycje książkowe oraz artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach. Podkreślić należy, że niektóre publikacje zostały wydane w wysoko punktowanych czasopismach na
liście B i C ministerialnego wykazu czasopism naukowych.
Suma publikacji przedstawia się następująco: książki monograficzne – 15, prace zbiorowe – 3, artykuły
w pracach zbiorowych – 49, artykuły w czasopismach – 36, redakcji – 14, recenzji – 93, tłumaczeń – 5.
245
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
W ramach działalności naukowo-badawczej pracownicy uczestniczyli w projektach finansowanych w ramach grantów przyznawanych przez instytucje wspierające rozwój nauki. Są to następujące projekty:
•• grant KBN „Krajobraz Kultury”;
•• grant NCN „Imigracja w Baskijskim Regionie Autonomicznym – „obcy” czy nowi Baskowie?”;
•• grant NCN „Erotyka sztucznych ciał z perspektywy studiów nad rzeczami”;
•• grant NCN „Otwarte społeczności – zamknięte przestrzenie. Dynamika osadnictwa obronnego, gospodarki i powiązań ponadregionalnych społeczeństw środkowej epoki brązu w regionie Kakucs (Węgry)”;
•• grant NCN „Idea złotego wieku a ludi seculares”;
•• grant NCN „Gospodarcza rola armii rzymskiej w prowincji Mezja Dolna (Moesia Inferior)”;
•• grant „Struktura znaku digitalnego”;
•• grant „Znakowe wartości kultury. Aspekty historyczne, tożsamość i zmiany”;
•• grant Rektora UAM „Kultura Zachodnioeuropejska 1848-2010”;
•• projekt rozpatrzony i finansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej „Ideowe, prawne
i ekonomiczne aspekty Akcji T-4 w Kraju Warty”;
•• grant „Literatura zjednoczonych Niemiec a tożsamość kulturowa i narodowa”.
Pracownicy brali również aktywny udział w konferencjach naukowych. W sumie mieli:
•• 27 wystąpień na konferencjach ogólnopolskich,
•• 40 wystąpień na konferencjach międzynarodowych,
oraz uczestniczyli w 10 komitetach organizacyjnych.
Działalność dydaktyczna
Pracownicy IKE oraz doktoranci prowadzą zajęcia dydaktyczne na kierunkach realizowanych w Instytucie:
Komunikacja Europejska, Kulturoznawstwo, Komunikacja w Organizacji.
Ponadto pracownicy IKE prowadzą zajęcia dydaktyczne w różnej formie w innych jednostkach organizacyjnych UAM, m.in. na Wydziale Historycznym, Wydziale Teologicznym oraz Wydziale Nauk Społecznych.
W ramach działalności dydaktycznej pracownicy, doktoranci oraz studenci biorą aktywny udział w życiu
kół naukowych IKE. W Instytucie działają następujące koła studentów (łącznie 7 kół): Interdyscyplinarne Koło
Doktorantów „Agenoris”, Międzywydziałowe Koło Badań Interdyscyplinarnych nad Komunikacją Międzyludzką
„Dialog”, Studenckie Koło Naukowe Europejczyków „Pelegrinus”, Studenckie Koło Kulturoznawcze „Kameleon”,
Gnieźnieńskie Koło Naukowe Iberystów „Mesa Redonda”, Koło Naukowe „Forum Romanum” oraz Koło Naukowe Wschodoznawców „SAMOWAR”.
Studenci Instytutu Kultury Europejskiej korzystali w roku 2013 z wymiany LLP Erasmus, w tym 3 osoby
wyjechały do Włoch (Universita degli Studi di Roma „La Sapienza” oraz Universita degli studia de Lecce), 3 do
Hiszpanii (Universidad de Zaragoza) oraz 1 do Niemiec (Ernst-Moritz-Arndt-University Greifswald).
Instytut Kultury Europejskiej ponadto rozpoczął proces renegocjacji umów międzyuczelnianych w ramach
programu Erasmus+ z następującymi uniwersytetami: Latvijas Universitate (Łotwa), University of Fribourg
(Szwajcaria), Universita degli Studi di Roma „La Sapienza” (Włochy), Universita degli studi di Milano (Włochy),
E.A.C. – Centre d’Etudes Supérieures en Economie, Art et Communication (Francja). W wyniku tego 26 studentów Instytutu mogą odbyć semestralne oraz roczne studia w innych ośrodkach uniwersyteckich.
Działania na rzecz internacjonalizacji procesu badawczego i dydaktycznego
Pracownicy IKE podejmują różnorodne działania na rzecz nawiązywania współpracy z zagranicznymi
ośrodkami naukowymi. W roku 2013 były to m.in.:
•• współpraca z:
-- Państwowym Uniwersytetem w Irkucku (Rosja) – w szczególności: organizacja nauki oraz opieka nad
grupą 14 studentów z Irkucka;
-- Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Humaniu (Ukraina) – w szczególności: organizacja
nauki oraz opieka nad grupą 4 studentów z Humania;
246
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
•• staże badawcze i wyjazdy studyjne:
-- stypendium MNiSW: staż naukowy na Uniwersytecie im. T. Szewczenki w Kijowie;
-- staż naukowy w Universidad de Zaragoza – trzech adiunktów;
-- Lwowski Instytut Regionalny Zarządzania Ukraińskiej Akademii Zarządzania przy Prezydencie Ukrainy;
-- wyjazd studyjny: spotkanie z młodzieżą i rodzicami kandydatów na studia na kierunku komunikacja
europejska Humań – Ukraina (10 czerwca 2013 r.) – cztery spotkania ok. 400 uczestników;
-- wyjazd studyjny: The Netherlands Institute of Human Rights, Utrecht University;
-- Berlin – w ramach działalności statutowej IKE nawiązanie współpracy z artystą J. Grützke;
-- wyjazd studyjny do Berlina – profesora i doktoranta;
-- Paryż – w ramach grantu „Erotyka sztucznych ciał z perspektywy studiów nad rzeczami”;
-- Paryż – kwerenda naukowa;
-- Frankfurt nad Menem (Niemcy) – wyjazd kwerendalny profesorski;
-- Sztokholm – kwerenda w ramach stypendium programu „Kwerenda” Fundacja na rzecz Nauki Polskiej;
-- Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie – kwerenda archiwalna;
-- wyjazd studyjny do Londynu.
Ponadto na zaproszenie pracowników IKE do Polski przyjechali z wykładami naukowcy: prof. Guillermo
Péreza Sarrióna z Universidad de Zaragoza (Hiszpania), prof. Gilbert Casasus (Uniwersytetu Miséricorde we
Fryburgu, Szwajcaria) oraz prof. zw. dr hab. Piotr Dyczek (Uniwersytet Warszawski).
Najważniejsze konferencje i sympozja organizowane przez Instytut
Najważniejszymi konferencjami i sympozjami zorganizowanymi przez/we współpracy z IKE były:
-ogólnopolskie:
• Ciemne oblicza Europy (24-25 maja 2013 r.);
• Śmiesznie czy strasznie? Stereotypy i uprzedzenia w życiu społecznym (23 maja 2013 r.);
• Flora i fauna w świecie starożytnym (4-6 czerwca 2013 r.);
• Liturgia i teologia chrztu od starożytności chrześcijańskiej do czasów nowożytnych (11-12 czerwca
2013 r.);
• LXXI PTJ Metodologie językoznawcze w nauczaniu uniwersyteckim (23-24 września 2013 r.);
• Kultura – Media – Etyka: w obronie humanistyki (20 listopada 2013 r.);
• Ziemia Gnieźnieńska w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 (11 grudnia 2013 r.).
-b) międzynarodowe:
• Wschodnio-europejski judaizm a kwestia tożsamości żydowskiej (18-19 stycznia 2013 r.);
• Unia Europejska – Polska – Ukraina: zarządzanie, wymiar społeczno-polityczny, socjalno-ekonomiczny (19-20 kwietnia 2013 r.);
• Człowiek – kultura – społeczeństwo. Jawne i ukryte sensy komunikacji kulturowej (22 maja 2013 r.).
Współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym
Pracownicy IKE oraz doktoranci współpracowali m.in. z:
•• Urzędem Miasta Gniezna (m.in. organizacja Dnia Judaizmu, Festiwal Uliczny „Wielkopolska Walcząca”);
•• Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego;
•• Wojewódzkim Zakładem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie;
•• Organizacją Turystyczną Szlak Piastowski;
•• Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy;
•• Grupa Rekonstrukcyjna Garnizon Gniezno;
•• Miku Club Fitness (organizacja Dnia Sportu w Instytucie Kultury Europejskiej).
Popularyzacja wiedzy i promocja Instytutu
Popularyzacja i promocja Instytutu była realizowana w różnych formach, m.in. pracownicy, doktoranci
i studenci uczestniczyli w:
•• wydarzeniu „Festiwal Uliczny. Historia z ulicy. Powstanie Wielkopolskie” finansowanym przez Muzeum
Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra (20-22 czerwca 2013 r.);
•• Nocy Naukowców (18 kwietnia 2013 r.);
247
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
••
••
••
••
gnieźnieńskiej edycji Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (10 kwietnia 2013 r.);
działaniach w ramach klas akademickich tworzonych przy szkołach ponadgimnazjalnych;
programach radiowych i telewizyjnych (m.in. TVP Historia, TVP Kultura, Radio Gniezno);
promocji IKE na stronach internetowych.
Ponadto pracownicy IKE wygłosili gościnne wykłady w różnych ośrodkach naukowych oraz instytucjach,
stowarzyszeniach itp. (m.in. I LO w Gnieźnie; III LO w Gnieźnie, III LO w Koninie i Miejskim Ośrodku Kultury
w Gnieźnie).
Sprawozdanie sporządził:
Prof. dr hab. Leszek Mrozewicz – Dyrektor Instytutu
7.2.  JEDNOSTKI WSPÓLNE I MIĘDZYUCZELNIANE
7.2.1.  COLLEGIUM POLONICUM W SŁUBICACH
Rok 2013 był dla Collegium Polonicum w Słubicach, wspólnej jednostki naukowej i dydaktycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie
nad Odrą (UEV), kolejnym rokiem pracy nad pogłębieniem współpracy pomiędzy partnerskimi uczelniami
oraz rozwojem placówki. Był to jednocześnie pierwszy rok funkcjonowania Polsko-Niemieckiego Instytutu
Badawczego (PNIB), który rozpoczął swą działalność 1 stycznia 2013 roku jako wspólny dla UAM oraz UEV interdyscyplinarny ośrodek badawczy, mający charakter jednostki interdyscyplinarnej, prowadzącej wyłącznie
aktywność naukowo-badawczą. Zadanie PNIB to realizowanie programów i projektów naukowo-badawczych,
zwłaszcza w zakresie integracji europejskiej, regionów przygranicznych oraz problematyki porównawczej
w aspekcie międzynarodowym i międzykulturowym, w tym także projektów wykraczających poza problematykę stosunków polsko-niemieckich (sprawozdanie z działalności PNIB w Collegium Polonicum sporządzone
zostało jako odrębny dokument).
Niezależnie od wymienionych działań w placówce toczyły się: dydaktyka, życie naukowe oraz kulturalne.
Oprócz powołania PNIB do największych wydarzeń zaliczyć należy m.in.: organizację Europejskiego Festiwalu
Edukacyjnego „Science on Stage 2013” w dniach 25-28 kwietnia 2013 r. pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej, Pana Bronisława Komorowskiego, oraz Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, Pana
Joachima Gaucka, jak również uroczystą inaugurację roku akademickiego 2013/2014 zorganizowaną w dniu
18 października 2013 r. przy udziale zarówno Prezydenta Rzeczypospolitej, jak też Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec.
Dydaktyka
W roku 2013 w murach Collegium Polonicum prowadzone były studia pierwszego i drugiego stopnia oraz
studia podyplomowe:
•• UAM: na wydziałach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzone były studia na kierunkach: politologia, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, filologia polska jako obca, a od października 2013 r. na kierunku bezpieczeństwo narodowe;
•• UEV: prowadzone były zajęcia w ramach kierunków studiów Uniwersytetu Europejskiego Viadrina tj.:
ochrona europejskich dóbr kultury (niem.: SEK, Schutz Europäischer Kulturgüter), MBA (ang.: Management for Central and Eastern Europe), kultura i historia Europy Środkowej i Wschodniej (niem.: KGMOE,
Kultur und Geschichte Mittel- und Osteuropas) oraz MES (ang.: Master of European Studies);
•• UAM i UEV: oba Uniwersytety prowadziły w Collegium Polomicum także polsko-niemieckie kierunki
wspólne: prawo (niem.: Magister des Rechts), kulturoznawstwo spec. komunikacja międzykulturowa
(ang.: Intercultural Communication Studies) oraz filologia ze specjalnością filologia germańska (niem.:
Interkulturelle Germanistik).
Łączna liczba studentów uczestniczących w zajęciach w Collegium Polonicum wyniosła wg danych na semestr zimowy 2013/2014 (stan: XI 2013) 974 studentów, w tym na kierunkach prowadzonych tylko przez UAM:
228, na kierunkach UEV: 382 i na kierunkach wspólnych: 364. Liczba studentów zagranicznych (tzn. nieposiadających polskiego obywatelstwa) wyniosła w semestrze zimowym 2013/2014 na kierunkach studiów UAM i na
kierunkach wspólnych 159 osób, co stanowi 26,86% studentów tych kierunków. Na kierunkach oferowanych
przez UEV ponad 90% studentów to obcokrajowcy. Wśród wszystkich studentów uczestniczących w zajęciach
248
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
w Collegium Polonicum w roku 2013 cudzoziemcy stanowili ponad 50%. Rok 2013 to także zwiększająca się
mobilność studentów. Jesienią 2013 r. aż 25 studentów kierunków UAM wyjechało na studia do zagranicznych
ośrodków w ramach programu Erasmus. Jednocześnie na kierunku filologia, specjalność filologia germańska
staż zagraniczny rozpoczęło 5 studentów z Chińskiej Republiki Ludowej.
Działalność naukowa
Oprócz działalności Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum do aktywności
naukowej jednostki zaliczyć należy badania naukowe w następujących dziedzinach: politologia, bezpieczeństwo narodowe, komunikacja międzykulturowa, filologia germańska, ochrona środowiska, filologia polska,
gospodarka przestrzenna, historia oraz prawo. Z uwagi na fakt, iż wszyscy pracownicy naukowi Collegium Polonicum afiliowani są przy którymś z wydziałów UAM lub UEV, ich działalność naukowa dokonuje się w ramach
działalności tychże wydziałów i tam też jest rejestrowana. Jednostka jest miejscem pracy naukowców zatrudnionych na Wydziałach: Filologii Polskiej i Klasycznej, Neofilologii, Nauk Geograficznych i Geologicznych, Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa, Biologii, Prawa i Administracji, Nauk Społecznych oraz Wydziałów: Prawa, Nauk
o Kulturze i Ekonomii UEV. Ważną rolę odgrywają katedry prowadzone w Collegium Polonicum przez Uniwersytet Europejski Viadrina (w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu
Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Nauki, Badań i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgii w sprawie
Collegium Polonicum w Słubicach z dnia 2 października 2002 roku. Są to katedry: Polskiego i Europejskiego
Prawa Prywatnego oraz Prawa Porównawczego; Polskiego Prawa Publicznego, Prawa Europejskiego oraz Gospodarczego; Polskiego Prawa Karnego; Porównawczych Studiów Środkowoeuropejskich; Polsko-Niemieckich
Związków Kulturowo-Literackich oraz Gender Studies; Ochrony Zabytków; Kultury i Historii Europy Środkowej
i Wschodniej oraz Zachowań Językowych i Lingwistyki Stosowanej. W 2013 roku w ramach serii wydawniczej Collegium Polonicum „Thematicon” wydane zostały 3 publikacje:
TOM 19: „Wydawanie własnych obywateli – problemy w praktyce polsko-niemieckiej współpracy w sprawach
karnych (Małolepszy, Maciej; Hochmayr, Gudrun; Nalewajko, Paweł); TOM 20: „Metoda projektów w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Od teorii do praktyki” (Filipowicz-Tokarska, Ksymena); TOM 21: „Border Twin
Towns in Europe Cross-border Cooperation at a Local Level” (Jańczak, Jarosław). Pracownicy naukowi Collegium Polonicum byli autorami wielu polskich i zagranicznych publikacji naukowych, w tym m.in.: „The relation
between charophytes and habitat differentation in temperate lowland lakes. Polish Journal of Ecology” (Pukacz, A.; Pełechaty, M.; Pełechata, A.); „Pochwała czyścca. Po lekturze wspomnień o Stanisławie Grochowiaku”
(Zgrzywa, A.); „Miłosz o tłumaczeniu (swojej) poezji w listach do Karla Dedeciusa” (Chojnowski, P.).
Konferencje
W roku 2013 Collegium Polonicum było miejscem konferencji tak naukowych, jak i branżowych. Do tych
pierwszych zaliczyć należy przede wszystkim:
•• konferencję Narodowy, regionalny i globalny system wartości praw podstawowych (organizatorzy: Katedra
Polskiego Prawa Publicznego w Collegium Polonicum – Prof. Makowicz, Zakład Praw Człowieka Uniwersytetu Warszawskiego – Prof. Wyrzykowski, German Southeast Center of Excellence for Public Policy and
Good Governance – Thammasat University Bangkok);
•• polsko-niemiecką konferencję Współpraca polsko-niemiecka przy wykonywaniu sankcji o charakterze pieniężnym organizowaną przez Katedrę Polskiego Prawa Karnego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina
we Frankfurcie nad Odrą przy współudziale Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Słubicach;
•• międzynarodową konferencję lingwistyczną Embodiment, Cognition and Language organizowaną przez
Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu);
•• polsko-niemiecko-japońsko-turecką konferencję Dogmatyka prawa karnego i filozofia prawa – owocny
i pasjonujący związek organizowaną przez Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum
w Słubicach oraz Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą);
•• konferencję Językowa konstrukcja granic społecznych organizowaną przez katedrę ds. użycia językowego i językoznawstwa porównawczego Wydziału Kulturoznawstwa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina
oraz Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach;
•• konferencję European Young Investigators Conference organizowaną przez Wydział Chemii UAM, Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej i Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej;
•• międzynarodową konferencję naukową Europa XXI wieku: Europa i Unia Europejska wobec kryzysu. Rozwiązania i scenariusze na przyszłość organizowaną przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,
Collegium Polonicum);
249
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
•• konferencję Wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania europejskich dyrektyw środowiskowych w dolinie Odry organizowaną przez Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy oraz Krajowy Urząd Środowiska,
Zdrowia i Ochrony Konsumentów Brandenburgii).
W Collegium Polonicum goszczono ponadto liczne konferencje branżowe i popularno-naukowe, takie jak:
X Lubuskie Spotkanie Internistów; Uniwersytät Nowa Amerika; spotkania w ramach Polsko-Niemieckiej Akademii
Seniorów czy Uniwersytetu Obywatelskiego dla Dzieci zorganizowanego przez Fundację na rzecz Collegium
Polonicum. Jedną z większych i ważniejszych imprez o znaczeniu ponadregionalnym był Europejski Festiwal
Naukowy „Science on Stage”. Prawie 350 nauczycieli z 24 krajów w dniach 25-28 kwietnia 2013 r. prezentowało
w Collegium Polonicum nietuzinkowe pomysły edukacyjne oraz koncepcje prowadzenia lekcji, przedstawiało
na stoiskach pomysły na eksperymenty oraz prowadziło warsztaty i lekcje pokazowe. 14 listopada 2013 r. w budynku uczelni odbyły się, zorganizowane przez Collegium Polonicum, Targi Edukacji Pracy z udziałem ponad
40 wystawców – przedstawicieli uczelni i pracodawców. Z kolei 28 listopada 2013 r. na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą powołano fundację „Archiwum Literackie Karla Dedeciusa“, która przejmie drugą część archiwum osobistego znanego translatora. Liczący sobie dziewięćdziesiąt dwa lata fundator
przekaże Uniwersytetowi również prawa autorskie do swojego dorobku literackiego, który obejmuje około
dwieście publikacji książkowych. Ta przy-uniwersytecka instytucja pozarządowa, wraz z Fundacją Roberta Boscha oraz Niemieckim Instytutem Kultury Polskiej w Darmstadt, będzie odtąd współorganizatorem konkursu
o – przyznawaną co dwa lata – nagrodę im. Karla Dedeciusa dla tłumaczy polsko-niemieckich. Działalność kulturalna i studencka
Collegium Polonicum pełniło również w roku 2013 ważną rolę jako centrum wydarzeń kulturalnych Miasta
Słubice. Gościło tu dziewięć wystaw artystycznych i naukowych, zorganizowanych zostało kilkanaście koncertów, przedstawień teatralnych i projekcji filmowych. Po raz kolejny gościliśmy w murach Collegium Festiwal
Nowej Sztuki lAbiRynT, a po raz pierwszy Międzynarodowy Festiwal Sztuki Most/Die Brücke, w ramach którego
odbyły się liczne warsztaty, spotkania, prelekcje i projekcje filmowe. Gośćmi festiwalu byli mi.n. Volker Schlöndorff (Niemcy) i Janusz Zaorski. Do lokalnej społeczności skierowane były takie akcje jak: „V Dyktando słubickie”
zorganizowane przez pracowników studium filologii polskiej jako obcej; Konkurs wiedzy „Polska w Unii Europejskiej”, czy konkurs języka angielskiego i niemieckiego dla uczniów szkół średnich oraz warsztaty językowe
zorganizowane w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki przez lektorat języków obcych Collegium Polonicum, jak też
czytanie bajek dla dzieci z okazji Niemieckiego Dnia Czytelnika. Dużą aktywnością wykazali się także studenci,
organizując wiele wydarzeń artystycznych, naukowych i rozrywkowych, jak np.: konferencja „Aspekty prawne
psychiatrii prawnej i sądowej”; „XI Ogólnopolski Konkurs Prawa Europejskiego” i „XVII Dni Edukacji Prawniczej”
zorganizowane przez ELSA Słubice; Studencka Majówka Filologiczna; spotkanie autorskie z Angeliką Kuźniak,
EUROnalia, Dzień Sportu oraz wycieczki, jak też liczne warsztaty i seminaria. W Collegium Polonicum działało
w roku 2013 sześć Kół Studenckich, a także z dużym zaangażowaniem pracowała Studencka Poradnia Prawa,
pomagając uboższym mieszkańcom powiatu słubickiego w ich kontaktach z wymiarem sprawiedliwości, która
w ramach swojej działalności w roku 2013 przyjęła 371 spraw, a działa w niej aktywnie około 20 studentów i 4
koordynatorów.
Perspektywy
Collegium Polonicum w Słubicach jako transgraniczna jednostka wspólna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą jest nadal cenionym
przykładem współpracy polsko-niemieckiej. Sytuacja panująca w sferze szkolnictwa wyższego w Polsce, biorąc
pod uwagę zwłaszcza stale zmniejszającą się liczbę kandydatów na studia, skłania do pogłębiania współpracy
ze stroną niemiecką i tworzenia kolejnych wspólnych kierunków studiów, umożliwiających studentom jednoczesne zdobywanie dyplomów: polskiego (z UAM) oraz niemieckiego (z UEV). Doświadczenie pokazuje, iż
taka oferta jest nadal atrakcyjna dla młodych ludzi. Świadczy o tym chociażby sukces, jakim jest niewątpliwie
wspólny kierunek filologii germańskiej w Collegium Polonicum. Niemniej istotnym zagadnieniem jest jednak
dalsze rozwijanie współpracy w dziedzinie badań naukowych. Optymizmem napawa zatem fakt aktywności
w Collegium Polonicum Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego oraz szereg wspólnych dla Collegium Polonicum oraz PNIB planów dotyczących kooperacji obu instytucji, których realizacja przyczyni się z pewnością
do rozwoju bilateralnej placówki, jaką jest Collegium Polonicum.
Sprawozdanie sporządził:
Dr Krzysztof Wojciechowski – Dyrektor administracyjny CP
250
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
7.2.2.  MIĘDZYUNIWERSYTECKIE CENTRUM INFORMATYZACJI (MUCI)
Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji (MUCI) zostało powołane w 2002 roku przez Konferencję
Rektorów Uniwersytetów Polskich w celu tworzenia, utrzymywania i rozwijania systemów informatycznych
wspierających zarządzanie uniwersytetami. MUCI jest jednostką międzyuczelnianą kierowaną przez 7-osobową Dyrekcję oraz 19-osobową Radę, w której skład wchodzą przedstawiciele wszystkich 19 uniwersytetów
– członków MUCI. W roku 2013 Dyrekcja MUCI pracowała w składzie: prof. Marek Kręglewski (UAM) – dyrektor
MUCI, prof. Dariusz Kijowski (UwB), prof. Jan Madey (UW), prof. Marek Piotrów (UWr), prof. Krzysztof Trojanowski (UKSW), dr Tomasz Wolniewicz (UMK) i prof. Marek Zaionc (UJ).
Na podstawie pkt 3.14 oraz pkt 3.15 Regulaminu MUCI status członków stowarzyszonych w projekcie USOS
posiada 27 uczelni, z czego 5 nowych przystąpiło w bieżącym roku. Przedstawiciele uczelni stowarzyszonych
nie są członkami Rady MUCI, lecz uczelnie te korzystają z oprogramowania stworzonego w MUCI na takich
samych zasadach, jak zwykli członkowie.
W 2013 roku w Uniwersytecie Warszawskim zorganizowane zostało jedno spotkanie Rady MUCI w dniu 25
lutego. Dyrekcja MUCI spotkała się w pełnym składzie 7 stycznia, a na bieżąco współpracowała, kontaktując się
przez pocztę elektroniczną. Członkowie Dyrekcji spotykali się także w zespołach roboczych przy okazji konferencji i przy realizacji poszczególnych projektów. Dyrektor MUCI uczestniczył w posiedzeniach Konferencji
Rektorów Uniwersytetów Polskich.
W listopadzie 2013 roku MUCI wraz z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji było współorganizatorem konferencji Informatyzacja Szkolnictwa Wyższego.
Prof. Marek Kręglewski, dyrektor MUCI, wygłosił wykład plenarny, a dr Janina Mincer-Daszkiewicz, kierownik
projektu USOS, oraz prof. Marek Kowalski, koordynator projektu OSA, poprowadzili panele dyskusyjne podczas
konferencji.
Prace MUCI dotyczyły następujących obszarów:
-Uniwersytecki System Obsługi Studiów
• w projekcie uczestniczą 42 uczelni (w tym jedna od 2013 roku korzysta tylko z IRK). W roku 2013 podpisano umowy sublicencyjne z pięcioma nowymi członkami;
• bezpośrednio projektem zarządza Komisja ds. USOS, pracująca pod kierunkiem dr Janiny Mincer-Daszkiewcz;
• 28 uczelni wykupiło aktualizacje oprogramowania Oracle ze zniżką 60% wynegocjowaną przez MUCI,
a 3 uczelnie uzyskały nowe licencje Oracle ze zniżką 60% wynegocjowaną przez MUCI.
W ramach USOS rozwijana jest aplikacja Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK), która może być wykorzystywana przez uczelnie także niezależnie od USOS.
-Projekt Biuro Karier, koordynowany przez panią mgr Maję Górecką-Wolniewicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ma zapewnić przesyłanie uwierzytelnionych danych studentów pomiędzy USOS
a bazami danych Biur Karier oraz synchronizację tych baz w różnych uczelniach. Prace projektu przebiegały zgodnie z harmonogramem założonym na 2013 rok. Wykonano również wiele dodatkowych prac,
wynikających z potrzeb pojawiających się w trakcie eksploatacji systemu. W roku 2013 do systemu dołączyły dwie kolejne uczelnie. Kolejne dwie uczelnie zgłosiły chęć przystąpienia do projektu. Zostały z nimi
zawarte stosowne umowy, a prace wdrożeniowe trwały do końca 2013. Ostateczny termin wdrożenia
ustalono na początek 2014 roku. Jedna z tych uczelni była Członkiem Stowarzyszonym w ramach projektu USOS, a obecnie jest także Członkiem Stowarzyszonym w ramach projektu Biuro Karier. Projekt nadal
cieszy się dużym zainteresowaniem, a kolejne uczelnie wykazują chęć przystąpienia do niego.
-W 2013 roku zmieniono nazwę projektu z Ogólnopolskiego Systemu Antyplagiatowego na Otwarty
System Antyplagiatowy, zachowując akronim OSA. Zespół pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Kowalskiego prowadził dalsze prace nad projektem OSA. Opracowano silnik i pilotażową wersję systemu.
Uruchomiono forum internetowe, na którym wymieniano uwagi i odpowiadano na pytania. Na podstawie zgłoszonych uwag dokonano poprawek i aktualizacji systemu. Na kolejny rok zaplanowano dalsze
prace nad rozwojem systemu, m.in. integrację systemu z Centralnym Systemem Uwierzytelniania oraz
przeglądarką tekstów polskojęzycznych NEKST (IPI PAN) i wydanie wersji beta.
-Zagadnienia prawne i organizacyjne:
• W maju 2013 roku MUCI podpisało kolejną umowę partnerską z Oracle Polska, która jest ważna do
roku 2015. Umowa ta umożliwia członkom MUCI zakup licencji Oracle ze zniżką 60% dla aplikacji
USOS. Oprócz tego MUCI przeprowadziło rozmowy z Oracle Polska, pozwalającą na zakup licencji
251
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Oracle ze zniżką 30% dla wszystkich innych aplikacji zarządczych w uczelniach zrzeszonych w MUCI.
Ze względu na zmianę zasad w Oracle nie mogliśmy podpisać ogólnej umowy na kolejne lata.
• Biuro MUCI pośredniczy nadal w zakupie licencji Oracle przez uczelnie stowarzyszone w MUCI, negocjuje rabaty dla uczelni, nie pobierając za to żadnych dodatkowych opłat.
• W 2013 roku MUCI wystąpiło o wydanie opinii prawnej nt. charakteru podpisywanych ciągłych umów
o stworzenie programu komputerowego i przeniesienie autorskich praw majątkowych. Z wydanej
opinii wynika, że pomimo ciągłości podpisywanych umów o dzieło, nie mogą być one traktowane
jako umowy o pracę, i nie zobowiązują MUCI do stosowania odpowiednich przepisów dot. umów
o pracę (Kodeks Pracy).
• W roku 2013 zostały podpisane umowy o współpracy w zakresie zbudowania mechanizmów, integrujących USOS z systemami zewnętrznymi (przede wszystkim oprogramowaniem klasy erp) z następującymi firmami: Simple S.A., COMBIDATA Poland Sp. z o.o., NET P.C. Maciej Czapluk, OPTeam S.A.
Uważamy za korzystne dla rozwoju USOS stworzenie firmom zewnętrznym, biorącym udział w przetargach na informatyzację uczelni, aby mogły przedstawiać dokumenty potwierdzające integracje
ich systemów z USOS.
• W toku są rozmowy z Centrum Otwartej i Multimedialnej Informacji Uniwersytetu Warszawskiego
nad udostępnieniem uczelniom MUCI integratora USOS z Moodle.
-MUCI jest członkiem korporacyjnym European University Information Systems (EUNIS), gdzie reprezentuje uczelnie polskie. Przedstawicielem MUCI w EUNIS jest prof. dr hab. Jan Madey – członek Dyrekcji MUCI, który od 2009 roku pełni funkcję Prezydenta EUNIS. EUNIS organizuje coroczną konferencję
– walne zgromadzenie oraz okresowo konferencje tematyczne. Spotkania te są podstawowym forum
wymiany informacji o rozwoju systemów informatycznych wspomagających działanie uczelni wyższych
w Europie. W roku 2013 konferencja została zorganizowana w Rydze na Łotwie w dniach 12-14 czerwca.
W 2014 roku odbędzie się już 20-ta coroczna Konferencja EUNIS w Szwecji w Umeå. Konferencja zaplanowana jest w dniach 11-13 czerwca. Oprócz tego EUNIS w dniach 3-5 kwietnia 2014 roku organizuje
konferencję dla rektorów szkół wyższych w Finlandii.
Przychody MUCI pochodzą z rocznych składek ogólnych, rocznych składek na projekty USOS, Biuro Karier
i OSA oraz składek wstępnych. Wydatki Centrum związane są z bieżącą działalnością Biura MUCI oraz rozwijaniem projektów. Współpraca wielu uczelni nad wspólnymi projektami pozwala na znaczące obniżenie kosztów dla każdej z nich.
Sprawozdanie sporządził:
Prof. dr hab. Marek Kręglewski – Dyrektor Centrum
7.2.3.  CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE
Centrum NanoBioMedyczne (CNBM) jest jednostką organizacyjną UAM powołaną wspólnie przez cztery
poznańskie uczelnie: UAM, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Politechnikę Poznańską i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Centrum prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną w obszarze nanonauki i nanotechnologii. Centrum jest kierowane przez Dyrektora CNBM we współpracy z Radą
opiekunów doktorantów, Radą ds. stażystów podoktorskich oraz kadrą naukową CNBM. Spotkania Rad odbywały się raz w miesiącu. Zebrania kadry naukowej odbywały się dwa razy w tygodniu i były poświęcone
sprawom naukowo-dydaktycznym, organizacyjno-aparaturowym, aktualnie realizowanym projektom oraz
planowanym udziale w krajowych i europejskich programach badawczych. Stałą działalnością CNBM są także
spotkania dotyczące współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Regularnie odbywają się
także szkolenia dla pracowników naukowych i doktorantów z obsługi aparatury CNBM.
Dydaktyka prowadzona jest w oparciu o kadrę naukową zatrudnioną w CNBM i finansowaną przez Uniwersytet, a także zatrudnioną w ramach projektów realizowanych w Centrum i finansowaną przez granty krajowe
i międzynarodowe. Problematyka badawcza Centrum realizowana przez doktorantów i magistrantów obejmuje wytwarzanie nanomateriałów oraz zastosowanie tych materiałów do nanoelektroniki, fotowoltaiki, terapii
celowanej i diagnostyki, inżynierii tkankowej, inżynierii komórkowej, biotechnologii i neuronauki, w tym nauki
o widzeniu. Zainteresowani magistranci i doktoranci składają propozycję projektów badawczych, zaopiniowane przez swoich opiekunów naukowych. Projekty są następnie weryfikowane przez kadrę naukową CNBM
pod kątem zbieżności celów badawczych z profilem naukowo-dydaktycznym CNBM. Decyzję co do realizacji
podejmuje Dyrektor CNBM.
252
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
Potencjał CNBM:
•• laboratoria z unikatową aparaturą badawczą w zakresie nanotechnologii, o wartości 90 mln złotych;
•• kadra naukowa obejmująca ponad 20 profesorów z UAM i uczelni partnerskich oraz 25 profesorów zagranicznych uczelni partnerskich;
•• kadra naukowa obejmująca ponad 30 pracowników ze stopniem naukowym doktora z zakresu fizyki
i biofizyki, chemii, nauk biologicznych, nauk technicznych, medycyny;
•• doktoranci, w tym 39 doktorantów realizujących interdyscyplinarne prace doktorskie z nanonauki i nanotechnologii;
•• studenci, w tym 150 studentów studiów magisterskich, odbywających zajęcia dydaktyczne w laboratoriach CNBM, realizujących projekty magisterskie oraz biorących udział w seminariach magisterskich;
•• sieć naukowa, skupiająca obecnie ponad 40 zagranicznych i krajowych partnerskich ośrodków naukowych współpracujących z Centrum w zakresie wspólnego aplikowania o granty, przyjmowania doktorantów na staże, wymiany naukowej;
•• międzynarodowe konferencje naukowe, organizowane corocznie od 2011 r.
Zatrudnienia:
W 2013 r. w Centrum było 60 zatrudnień, w tym 11 finansowanych ze środków UAM, a pozostałe z projektów badawczych.
Koszty Centrum (~ 5 mln 200 tys. zł):
•• koszty utrzymania budynku i dydaktyka ~ 0,8 mln zł,
•• zatrudnienia, stypendia, odczynniki, konferencje, staże ~ 4 mln 400 tys. zł.
Uniwersytet poniósł koszty w wysokości ~ 1,5 mln zł, co stanowi ok. 29% kosztów. Pozostałe koszty zostały
pokryte przez realizowane w Centrum projekty badawcze i dydaktyczne, w wysokości ~ 3 mln 700 tys. zł, co
stanowi ok 71% kosztów.
Generowane wpływy (6 mln 160 tys. zł) na rzecz realizacji i prowadzenia zadań związanych z kształceniem
uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich:
-wpływy z projektów realizowanych przez Centrum ~ 3 mln 430 tys. zł,
-szacowna dotacja MNiSW w wysokości ~ 2 mln 730 tys. zł, zgodnie z art. 94 oraz art. 194 pkt. 1-3 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym przekazana na rzecz:
•realizacji programu studiów doktoranckich (odpowiedzialny Wydział Fizyki),
•prowadzenie badań naukowych (odpowiedzialne Centrum NanoBioMedyczne).
Kształcenie na poziomie studiów doktoranckich
W 2013 r. odbyły się następujące wykłady dla doktorantów:
•• Podstawy biologii molekularnej, Prof. Ryszard Słomski, CNBM, 30h,
•• NMR Spectroscopy, Prof. Janez Dolinsek, Jozef Stefan Institute in Ljubljana, 30h,
•• Principles of photovoltaics, dr Marcin Ziółek, Wydział Fizyki UAM, 15 h,
•• Unique properties of nanomaterials, dr Lesław Smardz, IFM PAN, 15 h.
W ramach CNBM 37 doktorantów UAM realizowało badania związane z pracą doktorską. Badania te prowadzone były z udziałem pracowników naukowych posiadających stopień doktora zatrudnionych w Centrum,
odpowiedzialnych za poszczególne laboratoria, które wymagają dużego doświadczenia specjalistycznego
i wielomiesięcznych szkoleń. Doktoranci regularnie biorą udział w międzynarodowych konferencjach oraz wyjeżdżają na roczne staże do instytucji partnerskich.
•• The functional properties of the eye lens: species and ageing variations, mgr Katarzyna Dubas.
•• Analiza występowania wariantów sekwencji w wybranych genach supresorowych, protoonkogenach oraz
genach uczestniczących w regulacji cyklu komórkowego i procesach zapalnych u chorych ze zróżnicowanym
rakiem tarczycy (DTC) w oparciu o techniki wysoce wydajnego sekwencjonowania, mgr Szymon Hryhorowicz.
•• Dozymetria elektronowego rezonansu paramagnetycznego z wykorzystaniem węglanu wapnia, mgr Zuzanna Kabacińska.
•• Uporządkowania elektronowe i ich separacje w rozszerzonych Modelach Hubbarda, mgr Konrad Kapcia.
•• Mesoporous silica materials as drug delivery systems for 1,4-dihydropyridine derivatives, mgr Anna Kiwilsza.
253
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
•• Badanie dyfuzji i dehydratacji w hydrożelowych i silikonowo-hydrożelowych soczewkach kontaktowych
w kontekście teorii dyskretnej, mgr Katarzyna Krzysztofiak.
•• Badanie własności multiferroików typu II, mgr Szymon Murawski.
•• Przejścia fazowe cieczy dipolowych uwięzionych w nanoporowatych matrycach krzemionkowych, mgr Angelina Sterczyńska.
•• Struktura i dynamika termoczułych cząsteczek mikrożelowych badane metodamirozproszeniowymi i fluorescencyjnymi, mgr Tomasz Śliwa.
•• Transport ładunku oraz spinu przez złącza oparte na grafenie, mgr Marek Rataj.
•• Reakcje biochemiczne w gęstych nano-układach złożonych i w żywej komórce. badania przy pomocy FCS,
mgr Tobiasz Deptuła.
•• Magnetyczne nanocząstki tlenku żelaza jako potencjalny system dostarczania leków przeciwnowotworowych, mgr Magdalena Hałupka-Bryl.
•• Oparte o nanocząstki monitorowanie obecności i ekspresji transgenów dla celów farmaceutycznych, mgr
Karol Tuśnio.
•• Funkcjonalizowane białka jedwabiu pajęczego w celowanej terapii nowotworów, mgr Anna Florczak.
•• Rozwijanie systemów do wprowadzania konstrukcji genowych na potrzeby transgenezy z wykorzystaniem
nanotechnik, mgr Bartosz Grześkowiak.
•• Opracowanie i charakterystyka nowego systemu dostarczania leków w leczeniu reumatologicznego zapalenia stawów (RZS), opartego na hydrożelu o własnościach antyoksydacyjnych, mgr Magdalena Bednarowicz.
•• Effect of confinement on the phase transition of liquids in nanoporous systems, mgr Kamila Domin.
•• Multiferroiki i ferroelektryki, mgr Olga Maciejewicz.
•• Opracowanie/synteza nowych nanostruktur jako środków kontrastujących dla potrzeb obrazowania magnetycznym rezonansem jądrowym, mgr Barbara Maciejewska.
•• Podłoże genetyczne indywidualnej reakcji na propofol i sewofluran u pacjentów w znieczuleniu ogólnym –
nowatorskie badania z użyciem technologii nowoczesnego sekwencjonowania, mgr Oliwia Zakerska-Banaszak.
•• Synteza stałych nanocząstek lipidowych zawierających rapamycynę do terapii chorób centralnego układu
nerwowego, mgr Jarosław Mazuryk.
•• Structural and electronic properties of carbon nanostructures, mgr Mikołaj Kościński.
•• The effects of the nanoscale confinement on selected molecular self-assembly systems, mgr inż. Martyna
Michalska.
•• Nanomaterials applied for drug delivery systems and tissue engineering, mgr Katarzyna Wegner.
•• Nanosfery z bioinżynierowanego jedwabiu pajęczego jako system dostarczania leków przeciwnowotworowych, mgr Katarzyna Kaźmierska.
•• Modelowanie systemów nanocząstek i układów koloidowych o potencjalnych aplikacjach medycznych,
systemach dostarczania leków i diagnostyce, mgr Maciej Jarzębski.
•• Otrzymywanie oraz badania własności wybranych biodegradowalnych nanokompozytów magnetycznych,
mgr Małgorzata Kaźmierczak.
•• Zastosowanie nanostruktur magnetytowych w elektrodach akumulatorów litowo-jonowych, mgr Błażej
Leszczyński.
•• Wpływ parametrów nanostrukturalnej warstwy na optymalizację separacji ładunku w barwnikowych ogniwach słonecznych (DSSC), mgr Jan Sobuś.
•• Absorpcja światła w nanodrutach krzemowych, mgr Elżbieta Robak.
•• Badanie cienkowarstwowych struktur organicznych do zastosowań w elektronice molekularnej, mgr Robert
Skonieczny.
•• Magnetyczne układy warstwowe z anizotropią prostopadłą i gradientem pola przełączania w płaszczyźnie
warstwy (technologia wytwarzania, właściwości magnetyczne, zastosowania), mgr Michał Matczak.
•• Nanostruktury węglowe w ogniwach i superkondensatorach, mgr Mikołaj Grzeszkowiak.
•• Magnetic nanocrystalline materials from amorphous precursors, mgr Andrzej Musiał.
•• Przewodniki protonowe: biodegradowalne polimery (np. celuloza, chitosan) oparte na molekułach heterocyklicznych: imidazolu, pyrazolu, benzoimidazolu (synteza, struktura, własności termiczne, dynamiczne, przewodnictwo), mgr Iga Smolarkiewicz.
•• Modyfikacja grafenu w celu uzyskania własności magnetycznych, mgr Roman Strzelczyk.
•• Badania XPS pasma walencyjnego nanomateriałów metalicznych odwracalnie absorbujących wodór, mgr
Juliusz Skoryna.
254
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
•• Structural-phase composition and physical properties of multicomponent nanostructured coatings (Al, Ti, B, Si)N
and nanomultilayer coatings AlN/TiN/HfNx, Olksandr Pshyk (Ukraina).
•• Badania ab initio nanosensorów zbudowanych na nanorurkach węglowych, Andrii Vasylenko (Ukraina).
Projekty realizowane przez doktorantów i magistrantów uczelni partnerskich
•• mgr Kamil Kucharczyk, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Obrazowanie sfer z jedwabiu pajęczego.
•• mgr Łukasz Majchrzycki, Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, Charakteryzacja ceramiki
multiferroicznej BiFeO3 za pomocą mikroskopii sił atomowych (AFM).
•• mgr Anna Bryła, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Zbadanie fizykochemicznych uwarunkowań tworzenia i stabilności liposomów.
•• mgr Anna Cybula, Zakład Chemii Technologicznej, Wydział Chemii Politechniki Gdańskiej, Wytwarzanie
i charakterystyka nowych nanomateriałów.
•• Yoann Lechaux, Uniwersytet Rennes 1, Dynamika cieczy w układach ograniczonych.
•• Mateusz Jurga, Universitiy of Sheffield, Diagnostyka molekularna chorób uwarunkowanych genetycznie.
Kształcenie na poziomie studiów magisterskich
Wykłady i zajęcia laboratoryjne dla studentów II stopnia w 2013 r.
•• Nanolitografia, dr hab. Maciej Wiesner, Wydział Fizyki UAM, 30h ćwiczeń, 15 h wykładów;
•• Mikroskopia optyczna i konfokalna, dr hab. Jacek Gapiński, Wydział Fizyki UAM, 6 h ćwiczeń;
•• Zaawansowane metody eksperymentalne fizyki medycznej, dr Kosma Szutkowski, 15 h ćwiczeń;
•• Nanomateriały funkcjonalne, dr Mateusz Kempiński, 15 h wykładów + 15 h ćwiczeń;
•• Metody otrzymywania i badania nanostruktur, dr hab. Maciej Wiesner, 30 h wykładów;
•• Metody obrazowania w medycynie, Prof. Ryszard Krzyminiewski, 8 h ćwiczeń;
•• Anatomia człowieka, dr Magdalena Grajek, 15 h ćwiczeń;
•• Metody Eksperymentalne Biofizyki, dr Magdalena Grajek, 15 h ćwiczeń
•• Metody Eksperymentalne Biofizyki I, dr hab. Jacek Gapiński, 24 h ćwiczeń;
•• Metody diagnostyczne optometrii klinicznej, mgr Sylwia Kropacz, 125 h ćwiczeń;
•• Badania optometryczne 1, dr Magdalena Grajek, dr Robert Szuba, dr Anna Przekoracka-Krawczyk, 66 h
ćwiczeń;
•• Aplikacja soczewek kontaktowych, mgr Sylwia Chrobot, mgr Sylwia Kropacz- Sobkowiak, mgr. J. Płóciennik, 280 h ćwiczeń;
•• Soczewki sztywne sferyczne, toryczne, podstawy, mgr Sylwia Chrobot, mgr Sylwia Kropacz-Sobkowiak,
30 h ćwiczeń;
•• Podstawy neurologii z neuroanatomią, mgr Jagna Sobierajewicz, 85 h ćwiczeń;
•• Procedury badanie refrakcji I i II, mgr Agnieszka Białoskórska, mgr Aleksandra Starzycka-Babik, 45 h ćwiczeń;
•• Badanie refrakcji – podstawowe, mgr Katarzyna Krysztofiak, mgr Daria Rajchel, 90 h ćwiczeń;
•• Badanie refrakcji – rozszerzone, mgr Katarzyna Krysztofiak, mgr Agnieszka Białoskórska, 45 h ćwiczeń;
•• Badanie optometryczne 1, dr Anna Przekoracka-Krawczyk, dr Magdalena Grajek, mgr Robert Szuba, mgr
Katarzyna Krysztofiak, 45 h ćwiczeń;
•• Widzenie obuoczne, dr Anna Przekoracka-Krawczyk, mgr Monika Czaińska, 45 h ćwiczeń.
Projekty magisterskie
W ramach Centrum realizowane są prace magisterskie studentów UAM, głównie Wydziału Fizyki. Ponadto
w CNBM organizowane są seminaria dla studentów uczelni partnerskich, zorientowane na możliwości wykorzystania aparatury Centrum.
W 2013 r. realizowano następujące projekty magisterskie:
•• Magdalena Walawender, V rok fizyki medycznej na Wydziale Fizyki UAM Politlenek etylenu czteroramienny
jako modelowy nośnik leków, opiekun naukowy: prof. Stefan Jurga;
•• Beata Wereszczyńska, V rok fizyki medycznej na Wydziale Fizyki UAM Badanie właściwości kontrastujących Fe3O4 z przyłączoną cząsteczką czynną w środowisku wodnym, opiekun naukowy: prof. Stefan Jurga;
•• Karina Łukaszewicz, V rok biologii środowiskowej na Wydziale Biologii UAM, Zróżnicowanie morfologii
czułków modliszek jako wyraz adaptacji siedliskowo- behawioralnych, opiekun naukowy: dr Marek Bąkowski, Zakład Zoologii Systematycznej UAM, opiekun badań: dr Grzegorz Nowaczyk;
255
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
•• Utsav Joshi, II roku studiów II stopnia biotechnologii anglojęzycznej na Wydziale Biologii UAM, Research
on photosensitive properties of Chelidonium majus L. extracts (Badania nad właściwościami fotouczulającymi ekstraktów z Chelidonium majus L.), opiekun naukowy: prof. Anna Goździcka-Józefiak, opiekun badań:
dr Alicja Warowicka;
•• Jakub Tomaszewski, II roku studiów II stopnia biotechnologii anglojęzycznej na Wydziale Biologii UAM,
Analysis of the effect of proteins from Chelidonium majus L. extracts on induction of apoptosis in HeLa cells
(Analiza wpływu białek z ekstraktów Chelidonium majus na indukcję apoptozy w komórkach HeLa), opiekun: prof. Anna Goździcka-Józefiak, opiekun badań: dr Alicja Warowicka;
•• Jagoda Litowczenko, studia stacjonarne II stopnia, kierunek biotechnologia na Wydziale Biologii UAM,
Badania nad aktywnością biologiczną ekstraktów białkowych pochodzących od chelidonium majus, opiekun: prof. Anna Goździcka-Józefiak, opiekun badań: dr Alicja Warowicka;
•• Anna Kołodziejczak, kierunek biotechnologia, II rok studiów II stopnia, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Badanie cytotoksyczności wybranych typów nanocząstek w aplikacjach biomedycznych, opiekun naukowy: dr inż. Anna Wozniak;
•• Marta Wesołowska, kierunek biotechnologia, II rok studiów II stopnia, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Badanie cytotoksyczności nanorurek węglowych na potrzeby biomedycyny, opiekun naukowy: dr
inż. Anna Woźniak;
•• Badanie aktywności mózgu w procesie wyobraźni motorycznej;
•• Aktywność korowa w procesie tłumienia międzyocznego u osób z zaburzeniami widzenie obuocznego;
•• Aktywność korowa związana z generowaniem odruchowych wergencji u osób z heterofoniami;
•• Aktywność korowa związana z wergencjami wolicjonalnymi;
•• Deficyty równowagi u osób z dysleksją rozwojową, wykazane w sygnale posturo graficznym;
•• Pomiar i analiza grubości siatkówki w obrazie OCT;
•• Poziom aberracji układu optycznego oka – zależność od parametrów biometrycznych;
•• Zmienność biometrycznych charakterystyk układu optycznego oka względem wieku;
•• Dostosowanie gabinetu optometrycznego do badania widzenia zmierzchowego oraz efektów olśnienia;
•• Wpływ odruchów posturalnych z mięśni podeszwowych na proces utrzymywania równowagi u osób
zdrowych;
•• Neurofizjologiczne korelaty przetwarzania czasownikowo-rzeczownikowych wyrażeń metaforycznych
w dwujęzyczności – badanie z użyciem EEG i zastosowaniem analizy częstotliwościowo-czasowej;
•• Metodologia badań przesiewowych procesu widzenia u dzieci;
•• Testy zaburzeń widzenia barwnego;
•• Testy widzenia stereoskopowego;
•• Badania ruchów gałek ocznych jako metoda diagnostyczna – przegląd i badania własne;
•• Wpływ PVA na proces dehydratacji w soczewkach kontaktowych;
•• Wpływ HPMC na proces dehydratacji w soczewkach kontaktowych;
•• Transport płynów przez soczewki kontaktowe;
•• Przygotowanie i wykorzystanie testów do oceny rozwoju;
•• Pomiar długości gałki ocznej metodą USG a oko dominujące (temat roboczy);
•• Wpływ przezczaszkowej stymulacji elektrycznej obszaru PPC kory na stabilność fiksacji obuocznej;
•• Zastosowanie skiaskopii dynamicznej w doborze dodatku do bliży;
•• Widzenie zmierzchowe – wpływ aberracji wyższych rzędów;
•• Dostosowanie gabinetu optometrycznego do badania widzenia zmierzchowego oraz efektów olśnienia;
•• Porzucenie soczewek kontaktowych.
Projekty realizowane w 2013 r. przez Centrum NanoBioMedyczne
Międzyuczelniane Centrum Nanobiomedyczne
PO Infrastruktura i Środowisko, Działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego, budżet projektu:
113 862 000,00 PLN, termin realizacji projektu: IV 2009 – III 2014; cele projektu: projekt zakłada wybudowanie
i wyposażenie nowoczesnego centrum naukowo-dydaktycznego, prowadzącego interdyscyplinarne studia
magisterskie i studia doktoranckie w obszarze nanonauki i nanotechnologii. W 2013 roku ruszyła realizacja
kolejnego etapu inwestycji tj.:
•• zaprojektowanie i wybudowanie multimedialnej sali dydaktycznej dla 50 osób;
•• zaprojektowanie i wybudowanie magazynków gazów laboratoryjnych i procesowych stosowanych
256
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
w procesach wytwarzania układów cienkowarstwowych - nanostruktur oraz zagospodarowanie sąsiadującego terenu, w tym zaprojektowanie i wybudowanie bramki wjazdowej oraz ogrodzenia.
W ramach projektu sukcesywnie zamawiana jest także aparatura badawcza, wykonywane prace instalacyjne, prowadzone są szkolenia dla pracowników z obsługi aparatury pomiarowej.
Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD) „The PhD Programme in Nanoscience and Nanotechnology”
PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki”, budżet projektu: 6 520 000,00 PLN, termin realizacji: V 2010 – IV 2015, instytucja nadzorująca: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.
W ramach projektu 17 doktorantów realizuje program naukowo-badawczy pod kierunkiem promotorów
współpracujących z CNBM. W ramach studiów doktoranckich obowiązkowo każdy doktorant odbywa roczny
staż w jednej z uczelni partnerskich projektu tj. Forschungszenter Jühlich (Germany); Freie Universität, Berlin
(Germany); University of Cambridge (UK), TUFTS University (USA); The City College of New York (USA); University of Orleans (France); University of Rennes (France); London Kingston College (UK); University of Trieste (Italy);
University of Vigo (Spain); Aalto University (Finland); Institute of Materials Science (IMS) of NCSR “Demokritos” (Greece); Carnegie Mellon University, Pittsburgh (USA); Foundation for Research & Technology - Hellas,
Heraklion (Greece); Tsukuba Research Center for Interdisciplinary Materials Science (TIMS), Ibaraki (Japan);
North-Carolina State University (USA).
Ponadto w ramach projektu w 2013 r. zostało zatrudnionych dwóch młodych doktorów-specjalistów z nanotechnologii, na okres 2 lat, do wspierania doktorantów w realizowanych pracach badawczych.
Interdyscyplinarne Studia doktoranckie w ramach projektu Zintegrowany program wspierający rozwój
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie nauk fizycznych: „Proinnowacyjne kształcenie, kompetentna kadra, absolwenci przyszłości”
PO Kapitał Ludzki, Podziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, budżet studiów doktoranckich: 2 339 484,90 PLN, termin realizacji: VII 2009 – XI 2014, instytucja nadzorująca: Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju.
W ramach projektu 10 doktorantów pod kierunkiem profesorów współpracujących z CNBM realizuje interdyscyplinarny program naukowy w zakresie nanonauki i nanotechnologii. Projekt finansuje zarówno stypendia naukowe dla doktorantów, jak i wyjazdy na zagraniczne staże, udziały w konferencjach, szkoleniach, zakup
podręczników oraz odczynników.
Program Badań Stosowanych (PBS) „Nanomateriały o potencjalnym zastosowaniu w biomedycynie”,
budżet projektu: 4 991 480,00 PLN, termin realizacji: XI 2012 – X 2015, instytucja nadzorująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Cele projektu: opracowanie i charakterystyka nowych, wielofunkcjonalnych nanomateriałów pierwszej
i wyższych generacji o potencjalnych zastosowaniach w biomedycynie, w tym w terapii, diagnozie, celowanym
dostarczaniu leków, w biologii molekularnej, w inżynierii tkankowej, medycynie regeneracyjnej. Nacisk będzie
położony także na nanomateriały o funkcji teranostycznej, tzn. służące diagnozie i jednocześnie terapii oraz
multimodalnemu obrazowaniu.
Rozwój środowiskowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie nanotechnologii-elektroniki i fotowoltaiki w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu i na Wydziale Fizyki UAM,
PO Kapitał Ludzki, Działanie 4.3, budżet projektu: 6 628 814,40 PLN, termin realizacji: I 2013 – XII 2015, instytucja nadzorująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
W ramach projektu 12 doktorantów realizuje eksperymentalne prace doktorskie w obszarze nanotechnologii- elektroniki i fotowoltaiki w laboratoriach CNBM. Studia są prowadzone wspólnie przez 3 jednostki: CNBM,
IFM PAN w Poznaniu, Wydział Fizyki UAM. Ponadto w ramach projektu zostało zatrudnionych w CNBM na dwa
lata sześciu młodych doktorów-specjalistów z nanotechnologii, a także są prowadzone szkolenia z zakresu
przedsiębiorczości oraz 6-miesięczne staże zagraniczne dla doktorantów.
Magnetic Nanoparticles and Thin Films for Spintronic Applications and High Performance Permanent
Magnets: NANOMAG, 7. Program Ramowy UE, FP7-PEOPLE-2011-IRSES, koordynator: NATIONAL CENTER FOR
257
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
SCIENTIFIC RESEARCH „DEMOKRITOS”, Grecja. Projekt realizuje konsorcjum 10 jednostek naukowych z Europy,
USA i Korei Południowej. Budżet projektu: 821 100,00 euro, w tym dla CNBM: 67 200,00 euro.
Cele projektu: wzmocnienie potencjału naukowego jednostek partnerskich w zakresie zaawansowanych,
wielofunkcyjnych magnetycznych nanomateriałów oraz nowych technologii na rzecz spintroniki i aplikacji
biomedycznych. Projekt zakłada wymianę wiedzy poprzez wspólna badania naukowe oraz wymianę pracowników naukowych z krajów europejskich (Słowenia, Grecja, Polska), USA i Korei Południowej. W ramach projektu dwóch pracowników CNBM: dr Tomasz Zalewski oraz dr Grzegorz Nowaczyk odbyło miesięczny staż w Korea
Basic Science Institute (IX 2013).
ESMI, European Soft Matter Infrastructure, 7. Program Ramowy UE, FP7-INFRASTRUCTURES-2010-1, koordynator: FORSCHUNGSZENTRUM JUELICH GMBH, Niemcy. Projekt realizuje konsorcjum 17 jednostek naukowych. Budżet projektu: 9 708 723,00 euro, w tym CNBM 50 000,00 euro.
Cele projektu: stworzenie najwyższej klasy interdyscyplinarnej infrastruktury badawczej w zakresie nowych materiałów, dostępnej dla europejskiej wspólnoty naukowej poprzez wymianę wiedzy, dostępność
laboratoriów instytucji partnerskich, sieciowanie, organizację wspólnych konferencji, warsztatów oraz szkół
letnich. W ramach tego projektu CNBM we współpracy z Centrum Integracji Europejskiej organizuje corocznie
międzynarodową szkołę letnią AMPERE NMR SCHOOL, skupiającą około 100 pracowników naukowych i doktorantów z całego świata.
Erasmus Mundus Tosca II, Euroefast oraz Eminence – w ramach tych projektów od października 2013 r.
w CNBM prace badawcze prowadzi dwóch doktorantów oraz czterech post-doc-ów, którzy odbywają staż naukowy, trwający od 10-12 miesięcy.
Seminaria, wykłady
W CNBM odbywają się regularnie cotygodniowe seminaria doktorantów, realizujących swoje prace w laboratoriach Centrum:
-3 stycznia 2013 r. – mgr Katarzyna Krysztofiak, Badanie dehydratacji hydrożelowych i silikonowo-hydrożelowych soczewek kontaktowych,
-10 stycznia 2013 r. – mgr Katarzyna Dubas, Analiza gradientu współczynnika załamania światła soczewki
oka w zależności od rodzaju i wieku soczewki,
-17 stycznia 2013 r. – dr Kamil Kamiński (Uniwersytet Śląski), Badanie dynamiki molekularnej materiałów
z wiązaniami bulk i nanoconfined przy użyciu szerokopasmowej Spektroskopii Dielektrycznej,
-24 stycznia 2013 r. – mgr Katarzyna Wegner, Projektowanie materiałów polimerowych do dostarczania
kwasów nukleinowych,
-29 stycznia 2013 r. – prof. Jan Dhont, Forschungszentrum Jülich (Niemcy), The response of suspensions of
rods to electric fields,
-prof. Wim Briels, University of Twente (Holandia), Brownian dynamics simulations of soft matter with memory,
-31 stycznia 2013 r. – mgr Konrad Kapcia, Separacje faz elektronowych w modelu nadprzewodnika z parowaniem lokalnym,
-7 lutego 2013 r. – mgr Bartosz Grześkowiak, Zastosowanie magnetofekcji do wprowadzania kwasów nukleinowych do komórek fibroblastów,
-14 lutego 2013 r. – mgr Szymon Murawski, Symulacje Monte Carlo układów silnie skorelowanych elektronów,
-21 lutego 2013 r. – mgr Oliwia Zakerska-Banaszak, Transferaza glutationowa jako wskaźnik hepetotoksyczności anestetyków,
-28 lutego 2013 r. – mgr Kamila Domin, Effect of confinement on the phase transition of liquids In nanopours
systems,
-7 marca 2013 r. – mgr Zuzanna Kabacińska, Badanie wpływu promieniowania UV/VIS na węglan wapnia
o różnej wielkości ziaren metodą EPR,
-14 marca 2013 r. – mgr Sylwia Haracz, Nanostruktury magnetyczne i ich potencjalne zastosowanie w medycynie,
-21 marca 2013 r. – mgr Anna Kiwilsza, Zastosowanie mezoporowatych materiałów krzemionkowych w systemach dostarczania leków,
-4 kwietnia 2013 r. – mgr Marek Rataj, Transport ładunku przez złącza oparte na grafenie,
-11 kwietnia 2013 r. – mgr Maciej Jarzębski, Nanocząstki i układy koloidowe do aplikacji medycznych,
258
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
-18 kwietnia 2013 r. – mgr Mikołaj Kościński, Węglowe materiały nanoporowate, kompozyty zastosowane
do detekcji gazów toksycznych (NH3) – badania strukturalne,
-25 kwietnia 2013 r. – dr hab. Jacek Gapiński, Metody badań nanocząsteczek bazujące na mikroskopii optycznej,
-9 maja 2013 r. – mgr Tobiasz Deptuła, PNIPAM – synteza i charakterystyka,
-16 maja 2013 r. – mgr Katarzyna Wegner, Polymer Escorted Passenger
-siRNA,
-23 maja 2013 r. – mgr Błażej Leszczyński, Zastosowanie nanostruktur magnetytowych w elektrodach akumulatorów litowo-jonowych,
-6 czerwca 2013 r. – mgr Michał Matczak, Warstwy z anizotropią prostopadłą i gradientem pola koercji,
-13 czerwca 2013 r. – mgr Robert Skonieczny, Otrzymywanie i charakteryzacja struktur organicznych wykorzystanych w organicznych diodach elektroluminescencyjnych,
-26 września 2013 r. – dr inż. Anna Baranowska-Korczyc, From nanostructures to biosensors,
-3 października 2013 r. – dr inż. Dorota Flak, TiO2 – current status and future prospects in (bio-) nanotechnology,
-10 października 2013 r. – dr Patryk Florczak, MOF materials, a New class of porous crystalline materials with
high potential for application,
-17 października 2013 r. – dr inż. Małgorzata Jasiurkowska-Delaporte, MRI contrast agents: current status
and future perspectives,
-24 października 2013 r. – dr inż. Łucja Przysiecka, Plant and viral derived
-nanoparticles,
-31 października 2013 r. – dr Karol Załęski, Heusler alloys – an outstanding class of materials for nanotechnology,
-14 listopada 2013 r. – mgr Roman Strzelczyk, Magnetic properties of graphene – theory and practice,
-21 listopada 2013 r. – mgr Piotr Graczyk, Multiferroic heterostructures – from physics to computer memories,
-28 listopada 2013 r. – mgr Jan Sobuś, Dye sensitized solar cells – potential, challenges and solutions,
-5 grudnia 2013 r. – mgr Małgorzata Kaźmierczak, Morphology and magnetic properties of Fe3O4-alginic
acid nanocomposites.
W Centrum odbyły się także następujące wykłady realizowane w ramach projektu Studia podyplomowe
„Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia w Praktyce”, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
•• Procesy i zjawiska w nanoskali, prof. dr hab. Henryk Drozdowski,
•• Metody badań nanostruktur i nanomateriałów, dr Mariusz Jancelewicz,
•• Funkcjonalne nanostruktury, nanomateriały i nanokompozyty, prof. dr hab. Grzegorz Schroeder,
•• Społeczne i etyczne zagadnienia nanotechnologii, dr Anna Woźniak, dr Alicja Warowicka,
•• Zarządzanie projektami badawczymi, mgr Joanna Morawska-Jancelewicz,
•• Ochrona własności intelektualnej, mgr Joanna Morawska-Jancelewicz.
Współpraca międzynarodowa
W ramach prowadzonych projektów w 2013 r. CNBM współpracowało z następującymi ośrodkami zagranicznymi:
•• Forschungszentrum Jülich (Germany), prof. J. Dhont, Dr P. Lettinga;
•• University of Cambridge (UK), dr K. Kozioł;
•• Tufts University (USA), dr D.L. Kaplan;
•• Leipzig University (Germany), prof. F. Kremer;
•• Technische Universitat Munchen (Germany), prof. C. Plank;
•• University of Catania (Italy), prof. G. Spoto;
•• Institute of Macromolecular Physics (Czech Republic), prof. J. Spevacek;
•• Quantum Device Physics, Chalmers University of Technology (Szwecja), prof. A. Yurgens, prof. F. Lombardi;
•• The City College of New York (USA), prof. T.J. Bandosz;
•• University of Orleans (France), prof. C. Kieda;
•• University of Perrugia (Italy), prof. C. Emiliani;
259
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
Univeristy of Aberdeen (UK), prof. David Lurie;
London Kingston College (UK), prof. B. Pierścionek;
Josef Stefan Institute in Ljubljana (Slovenia), prof. J. Dolinsek;
University of Trieste (Italy), prof. M. Fermeglia;
Universite de Lorraine/Nancy University (France), prof. R. Schneider;
O. V. Lounasmaa Labolatory, Aalto University (Finlandia), prof. P. Hakonen;
Institute of Materials Science (IMS) of NCSR “Demokritos” (Greece), prof. G. Papavasiliou;
Carnegie Mellon University, Pittsburgh (USA), prof. K. Matyjaszewski;
Foundation for Research & Technology FORTH – Hellas, Heraklion (Greece), prof. D. Vlassopoulos;
Tsukuba Research Center for Interdisciplinary Materials Science (TIMS), Ibaraki (Japan), prof. Y. Nagasaki;
North Carolina State University (USA), prof. K. Gubbins;
Weizmann Science Institute (Israel), prof. Shimon Vega;
Universidad del Pais Vasco/University of the Basque Country (Spain), prof. T. Bręczewski;
Korean Basic Science Institute (South Korea), prof. Hae-Jin-Kim;
The University of Hong Kong (PRC), prof. Kwong Yu Chan;
Freie Universitat (Germany), prof. M. Giersig, prof. U. Pison;
Max Delbruck Center (Germany), dr Wei Chen.
W ramach tej współpracy doktoranci Centrum odbyli następujące staże naukowe:
•• mgr inż. Andrzej Musiał, Institute of Experimental Physics, Slovak Academy of Science, Koszyce, XI-XII
2013, opiekun stażu: dr Ivan Skorvanek,
•• mgr Marek Rataj, Freie Universitat Berlin, VII-X 2013, opiekun stażu: prof. Piet Brouwer,
•• mgr Maciej Jarzębski, Forschungszentrum Julich, I 2013, opiekun stażu: dr P. Lettinga,
•• mgr inż. Barbara Maciejewska, University of Cambridge, I 2013, opiekun stażu: prof. K. Kozioł,
•• mgr Olga Maciejewicz, Universidad del Pais Vasco/University of the Basque Country, I-VIII 2013, opiekun
stażu: prof. T. Bręczewski,
•• mgr inż. Bartosz Grześkowiak, Technische Universitat Munchen, I-XI 2013, opiekun stażu: prof. Ch. Plank,
•• mgr Magdalena Hałupka-Bryl, University of Tsukuba, I-VI 2013, opiekun stażu: prof. Y. Nagasaki,
•• mgr Magdalena Bednarowicz, University of Tsukuba, I-VI 2013, opiekun stażu: prof. Y. Nagasaki,
•• Mgr Katarzyna Kaźmierska, Tufts University, USA, I-IX 2013, opiekun stażu: prof. D.L. Kaplan,
•• mgr inż. Martyna Michalska, University of Lorraine/Nancy, III, VI-XI 2013, opiekun stażu: prof. R. Schneider,
•• mgr inż. Jarosław Mazuryk, University of Perrugia, I-XII 2013, opiekun stażu: prof. C. Emiliani,
•• mgr inż. Karol Tuśnio, Universty of Catania, I-XII 2013, opiekun stażu: prof. E. Wolf,
•• mgr Kamila Domin, University of Hong Kong, III-VII 2013, opiekun stażu: prof. K.Y. Chan.
Ponadto miesięczny staż naukowy odbyła dr Karolina Adrjanowicz w Carnegie Mellon University (marzec
2013), gdzie prowadziła badania w zespole prof. Krzysztofa Matyjaszewskiego.
Współpraca krajowa
•• Wydział Lekarski I, Wydział Lekarski II, Wydział Farmacji, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
•• BIOCENTRUM, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
•• Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu,
•• Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu,
•• Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu,
•• Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu,
•• Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska,
•• Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu,
•• Wydział Technologii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
•• Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
•• Instytut Fizyki Technicznej, Politechnika Gdańska,
•• Wydział Chemii Technologicznej, Politechnika Gdańska,
•• Wydział Chemii, Katedra Fizyki Molekularnej, Politechnika Łódzka,
260
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
••
••
••
••
••
Wydział Chemii, Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka,
Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska,
Instytut Fizyki, Zakład Biofizyki i Fizyki Molekularnej, Uniwersytet Śląski,
PozLab Sp. z o.o.,
Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, Poznań.
Konferencje
•• W dniach 16-19 czerwca 2013 r. w ramach projektu „The PhD Program in Nanoscience and Nanotechnology” zostało zorganizowane sympozjum zatytułowane 3rd Summer Symposium on Nanomaterials and
their Application to Biology and Medicine. Wzięło w nim udział około 100 uczestników, którzy wzięli udział w następujących wykładach wygłoszonych przez zaproszonych gości: Maurizio Fermeglia (University of Trieste, Italy) Nano tools for macro problems: multiscale molecular modeling for nano-bio technology;
Yukio Nagasaki (University of Tsukuba, Japan) Redox Polymer Therapeutics; Maciej Kurpisz (Institute of
Human Genetics PAS, Poznan, Poland) Molecular imaging of stem cells implanted to the heart; Elvira Fantechi (University of Florence, Italy) Ferritin based multifunctional nanoparticles for cancer treatment; Carla
Emiliani (University of Perugia, Italy) Nanoparticles-driven drug delivery to CNS: comparison of PLGA and
liposome-based nanoparticles in mouse models of neurodegenerative diseases; Hanna Dams-Kozłowska
(Poznan University of Medical Sciences, Poland) Silk particles as drug carriers; Olga Mykhaylyk (Technische
Universität München, Germany) Magnetic nanomaterials and formulations for nucleic acids delivery; Marek
Szymoński (Jagiellonian University, Poland) Nanomechanical transduction in endothelial cells – basic processes and implications for biomedical diagnostics; Jerzy Langer (Adam Mickiewicz University, Poland)
A new way for detection and identification of living cells and microorganisms; Iwona Mróz (Wroclaw University, Poland) Materials in medicine – nanoscale investigations with AFM; Jacek Kossut (Institute of Physics PAS, Warsaw, Poland) Semiconductor quantum dots and nanowires for sensoric applications; Raphael
Schneider (Lorraine-University, France) Surface coating controls the reactive oxygen species (ROS) production from ZnO quantum dots; Jacek Ulański (Lodz University of Technology, Poland) Flexible and printable
organic electronics; Krzysztof Kozioł (University of Cambridge, UK) Nanocomposite scaffolds for stem cell
growth and differentiation; Urszula Narkiewicz (West Pomeranian University of Technology, Poland) Carbon nanotubes – recent assessment of pathogenicity versus application in nanomedicine; Maria Vamvakaki
(University of Crete, Greece) Nanostructuring of photosensitive polymers; Pertti Hakonen (Aalto University,
Finland) Electrical cavities with micromechanical resonators: optomechanics at microwaves; Paolo Scrimin
(University of Padua, Italy) All Happens at the surface: Gold nanoparticles and their passivating monolayer;
Sławomir Boncel (Silesian University of Technology, Gliwice, Poland), Chemistry of multi-wall carbon nanotubes towards synthesis of magnetically targeted drug delivery systems; Jan Paczesny (Institute of Physical
Chemistry PAN, Poland) Cytotoxic activity of ZnO quantum dots and nanoparticles; Piotr Dłużewski (Institute of Physics PAS, Warsaw, Poland) TEM characterisation of antibacterial metallic nanoparticles; Artur
Podhorodecki (Wroclaw University of Technology, Poland) Synthesis and optical properties of ultrasmall
nanocrystals as optical markers based on lanthanides emission controlled by ion-ion interactions. Podczas
seminarium wystąpienia mieli także doktoranci CNBM: Maciej Jarzębski, Development, characterization
and application of newly designed complex nanoparticles for nano diagnosis and targeted drug delivery;
Barbara Maciejewska, Synthesis of Water Soluble Metal-Filled (Multi-walled) Carbon Nanotubes for MRI
Applications; Katarzyna Wegner, Cationic Polymers for Nucleic Acid Delivery; Anna Florczak, Doxorubicin
loaded nanospheres made of functionalized spider silk selectively bind and kill targeted cancer cells. W ramach sympozjum doktoranci CNBM zgłosili 37 posterów.
•• W dniach 23-29 czerwca 2013 r. odbyła się międzynarodowa szkoła letnia AMPERE NMR SCHOOL. Konferencja miała miejsce w Zakopanem. CNBM współorganizowano szkołę z Centrum Integracji Europejskiej
i Zakładem Fizyki Makromolekularnej. W konferencji wzięło udział ponad 80 uczestników, w tym 20 wykładowców z kraju i ze świata. Uczestnicy oprócz wykładów wzięli także udział w sesjach posterowych.
•• W dniach 9-12 lipca pracownicy Centrum wzięli udział w Krajowej Konferencji Nanotechnologii w Szczecinie, podczas której prof. S. Jurga wygłosił wykład plenarny zatytułowany Nanotechnology for biomedical applications.
•• Dr Anna Woźniak reprezentowała Centrum podczas Europejskiego Kongresu Biotechnologii w Hadze,
w dniach 21-15 kwietnia 2013 r.
•• Prof. S. Jurga wziął udział w Nano and Advanced Materials Workshop and Fair w dniach 18-19 września
2013 r., gdzie wygłosił referat na temat działalności naukowej Centrum oraz realizowanych projektów
w ramach panelu „Best Polish Nano-Bio Projects”.
261
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
•• Prof. S. Jurga wziął udział w XII International Conference on Molecular Spectroscopy w Białce Tatrzańskiej, w dniach 8-12 września 2013 r., gdzie wygłosił wykład plenarny NMR from molecules to macromolecules: challenges and perspectives.
•• Dr Igor Zhukov wziął udział w konferencji Nanotech Italy w dniach 26-30 listopada 2013 r., podczas której
wygłosił wykład Computationa prediction of 3D Structure of Blitranslocase Membrane Transporter: Drug
Development Perspectives.
•• 3 października 2013 r. Prof. S. Jurga wygłosił wykład inaugurujący rok akademicki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zatytułowany Uniwersytety wobec wyzwań XXI wieku.
Działalność promocyjna w CNBM
W CNBM odbyło się kilkadziesiąt spotkań z przedstawicielami władz rektorskich poznańskich uczelni, instytutów naukowych PAN, władz dziekańskich UAM, profesorów uczelni poznańskich i krajowych, absolwentów UAM, firm (Essilor Polska, SwissLens), szkół (Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu), delegacji uczelni
zagranicznych w tym m.in. delegacji z Forschungzentrum Jülich (Prof. Jan Dhont), University of Massachusetts,
Lowell (prof. Supriya Chakrabati), Uniwersytetu Rennes 1, Uniwersytetu w Trieście, Uniwersytetu Cambridge.
Spotkania dotyczyły promocji oferty dydaktycznej i naukowej CNBM. W ramach działalności promocyjnej został nagrany film dla NCBR, OPI, udzielono kilku wywiadów dla stacji telewizyjnych i radiowych (PTV, WTK,
Radio Merkury) oraz dla gazet i pism krajowych. Obszerna informacja o Centrum ukazała się m.in. w dodatku
ogólnopolskim Rzeczypospolitej „Biotechnologia i Medycyna” oraz w „Życiu Uniwersyteckiem”. Ponadto odbyły
się m.in. następujące spotkania:
•• 5 kwietnia 2013 r. – „Klasy akademickie” – uczniowie LO im. Marii Magdaleny w Poznaniu (14 osób),
•• 17 kwietnia 2013 r. – wykład gościnny prof. Piotra Dłużewskiego, „Transmisyjna Mikroskopia Elektronowa”, Instytut Fizyki PAN Warszawa,
•• 22 kwietnia 2013 r. – ćwiczenia dla studentów fizyki, reprezentantów kół naukowych fizyków w ramach
Programu Wymiany Studentów Biofizyki z UAM, Uniwersytet Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu im. Marii
Curie-Skłodowskiej (15 osób),
•• 6 czerwca 2013 r. – wizyta koordynatorów projektów oraz biur współpracy zagranicznej z uniwersytetów
Azji Centralnej (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan) – grupa 12 osób,
•• Komitet Naukowy Krajowej Konferencji Nanotechnologii wybrał Centrum na organizatora kolejnej konferencji, która odbędzie się w Poznaniu w lipcu 2015 roku,
•• 4 września 2013 r. – wizyta przedstawicieli Wrocławskiego Centrum Badań EIT (10 osób),
•• 11września 2013 r. – wizyta uczestników Zjazdu Fizyków Polskich (60 osób),
•• 16 października 2013 r. – wizyta uczestników konferencji Quantum Engineering, Information, and Nonlinear Optics (ponad 60 osób).
Sprawozdanie sporządził:
Prof. dr hab. Stefan Jurga – Dyrektor Centrum
7.2.4.  POLSKO-NIEMIECKI INSTYTUT BADAWCZY
Rok 2013 był pierwszym rokiem funkcjonowania Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego (PNIB) w Collegium Polonicum w Słubicach. Instytut jest wspólną interdyscyplinarną jednostką badawczą Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
(UEV). Instytut rozpoczął swą działalność w dniu 1 stycznia 2013 roku.
Instytut zatrudnia 13 osób na etatach finansowanych przez UAM. W pozostałym zakresie działalność Instytutu jest finansowana przez UAM i UEV oraz ze środków zewnętrznych uzyskiwanych przez Instytut na realizację projektów badawczych.
Projekty badawcze
W Instytucie wykonywanych jest już 38 projektów badawczych, w których realizacji – wraz z pracownikami
Instytutu – uczestniczy kilkadziesiąt dalszych osób, zwłaszcza z Polski i Niemiec, ale także z innych państw, będących członkami zespołów badawczych. Są to projekty z zakresu wielu różnych dziedzin, związane zwłaszcza
z integracją europejską i regionami przygranicznymi oraz z zakresu problematyki porównawczej w aspekcie
międzynarodowym i międzykulturowym.
262
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
Konferencje (2013 oraz planowane w roku 2014)
W 2013 roku Instytut zorganizował, względnie współorganizował, 4 międzynarodowe konferencje:
•• 8 maja 2013 r. Ein deutsch-polnisches Erfahrungsaustausch zur Umsetzung europäischer Umweltrichtlinien im
Odertal (Wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania europejskich dyrektyw środowiskowych w dolinie Odry);
•• 26-30 sierpnia 2013 r. Strafrechtsdogmatik und Rechtphilosophie – ein fruchtbares Spannungsverhältnis in
der strafrechtsdogmatischen deutschen, polnischen, japanischen und türkischen Diskussionen (Dogmatyka
prawa karnego i filozofia prawa – owocny i pasjonujący stosunek w niemieckich, polskich, japońskich i tureckich analizach dogmatyczno-prawno-karnych);
•• 30 sierpnia – 1 września 2013 r. Sprachliche Konstruktion sozialer Grenzen (Konstrukcja językowa granicy
społecznej);
•• 24 października 2013 r. Gegenseitige Anerkennung von Geldstrafen und Geldbußen in Deutschland und Polen
(Stosowanie zasady wzajemnego uznawania wobec kar o charakterze pieniężnym w Polsce i w Niemczech).
Pracownicy Instytutu uczestniczyli ponadto w 2013 roku w licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, z reguły z referatami.
W 2014 roku odbędą się następujące dalsze międzynarodowe konferencje:
•• 20 lutego 2014 r. Deutsches und Polnisches Arbeitsrecht unter europarechtlichem Einfluss (Polskie i niemieckie prawo pracy pod wpływem prawa europejskiego);
•• 3-4 marca oraz 17-18 marca 2014 r. Räumliche, literarische und theologische Erfahrungen der grenznahen Nachbarschaft aus der deutschen und polnischen Perspektive (Przestrzenne, literackie i teologiczne
doświadczenia sąsiedztwa przygranicznego z niemieckiej i polskiej perspektywy);
•• 4 kwietnia 2014 r. konferencja związana z uroczystym wręczeniem księgi dedykowanej prof. dr. Dieter
Martiny (Konferenz und feierliche Übergabe der Festschrift für Prof. Dr. Dieter Martiny);
•• w czerwcu 2014 r. Henryk Bereska als Grenzgänger zwischen der polnischen und deutschen Kultur (Henryk
Bereska jako budowniczy mostu między polską i niemiecką kulturą);
•• w listopadzie 2014 r. Die grenzüberschreitende Arbeitnehmermobilität aus arbeits- und sozialrechtlicher
Sicht (Transgraniczna mobilność pracowników z perspektywy prawnopracowniczej oraz socjalnej;
•• w listopadzie 2014 r. Multikulturelle Population der Gefängnisinsassen in Deutschland und Polen (Multikulturalna populacja więźniów w Niemczech i Polsce).
Wykłady gościnne oraz kolokwia naukowe
Organizowano, względnie współorganizowano, także wykłady gościnne. Wykładami zorganizowanymi
wyłącznie przez Instytut były wykłady:
•• prof. dr. hab. Wojciecha Kudyby (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) 13 listopada 2013 r. Problem relacji pomiędzy religią i popkulturą w polskim i niemieckim środowisku językowym (Das
Problem der Beziehung zwischen Religion und Populärkultur in der deutschen und polnischen Sprachmilieu);
•• oraz Winfrieda Lipschera (były radca Ambasady RFN w Warszawie, tłumacz, teolog, publicysta) 4 grudnia
2013 r. Kościół katolicki w Polsce i Niemczech. Dwa oblicza jednej wiary (Die katolische Kirche in Deutschland
und Polen. Zwei Gesichter eines Glaubens).
Pierwszymi wykładami gościnnymi organizowanymi przez Instytut w 2014 roku będą:
•• wykład prof. dr. hab. Huberta Orłowskiego (emerytowany profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu) 4 lutego 2014 r. Posener Deutsche Bibliothek (Poznańska Biblioteka Niemiecka);
•• oraz wykład prof. dr. hab. Witolda Kuleszy (Uniwersytet Łódzki) 19 marca 2014 r. Prawnicy w służbie totalitarnych systemów (Juristen im Dienste totalitärer Systeme). Obok wspólnych kolokwiów naukowych odbywanych z Centrum Studiów Interdyscyplinarnych o Polsce
Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankurcie nad Odrą (Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien der
Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder – ZIP), cykl kolokwiów naukowych organizowanych przez Instytut
jest poświęcony zwłaszcza prezentowaniu projektów badawczych realizowanych w Instytucie.
Publikacje
Od utworzenia Instytutu (19 października 2012 r.) łączna liczba publikacji stworzonych przez osoby uczestniczące w działalności Instytutu, publikacji afiliowanych w Instytucie, wynosi 89, w tym: 3 książki, których wskazane
263
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
niżej osoby są wyłącznymi ich autorami, 8 książek, których wskazane niżej osoby są współautorami, redaktorami względnie współredaktorami, 62 artykuły oraz 15 innych publikacji.
Wspomnianymi wyżej książkami są:
•• Halicka, B., Polens Wilder Westen. Erzwungene Migration und die kulturelle Aneignung des Oderraumes
1945-48 (Polski Dziki Zachód. Migracje przymusowe i kulturowe oswajanie Nadodrza w latach 1945-48), Paderborn 2013;
•• Halicka, B. (red./Hrsg.), Mein Haus an der Oder. Erinnerungen polnischer Neusiedler in Westpolen nach 1945
(Mój dom nad Odrą. Wspomnienia polskich osadników Ziem Zachodnich po 1945 roku), Paderborn 2013;
•• Jańczak, B., Deutsch-polnische Familien: Ihre Sprachen und Familienkulturen in Deutschlandund in Polen
(Rodziny polsko-niemieckie: Ich języki i kultury rodzinne w Polsce i Niemczech), Frankfurt Main 2013;
•• Jańczak, B., Jungbluth, K., Weydt, H. (red./Hrsg.), Mehrsprachigkeit aus deutsche Perspektive (Wielojęzyczność z niemieckiej perspektywy), Tübingen 2012;
•• Kuczyński, K.A., Kaźmierczak, B. (Hrsg.), Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja (Karl
Dedecius-Jahrbuch. Dedeciana – Übersetzung – Rezeption), 2013, tom/Band 6. 241;
•• Mielczarek, A., Roter-Bourkane, A., Zduniak-Wiktorowicz, M. (red./Hrsg.), Nauczanie kultury i języka polskiego
jako obcego w Polsce i na świecie. Sukcesy, problemy, wyzwania (Der Unterricht im Bereich Kultur- und Polnisch
als Fremdsprache in Polen und in der Welt. Erfolge, Probleme, Herausforderungen), Poznań (w druku);
•• Małolepszy, M., Hochmayr, G., Nalewajko, P. (red./Hrsg.), Wydawanie własnych obywateli w polsko-niemieckiej praktyce w sprawach karnych (Auslieferung von eigenen Staatsangehörigen – Probleme in der Praxis
der deutsch-polnischen Zusammenarbeit in Strafsachen), Berlin 2013;
•• Małolepszy, M., Hryniewicz, E. (red./Hrsg.), Karne aspekty spowodowania uszczerbku na zdrowiu w prawie
polskim, niemieckim i austriackim (Die Körperverletzungsdelikte im polnischen, deutschen und österreichischen Strafrecht), (w druku);
•• Podruczny, G., Król i jego twierdze. Fryderyk Wielki i pruskie fortyfikacje stałe w latach 1740-1786 (Der König
und seine Festungen. Friedrich der Grosse und preußische beständige Befestigung 1740-1786), Oświęcim 2013;
•• Podruczny, G., Przerwa T. (red./Hrsg.), Twierdza Srebrnogórska IV. Wojna siedmioletnia w Sudetach i nowożytne fortyfikacje górskie (Siebenjährige Krieg in Sudeten und neuzeitliche Bergbefestigung), Wrocław 2013;
•• Szwarc, A.J. (red./Hrsg.), Prawne problemy sportu piłkarskiego (Rechtsprobleme des Fußballsports), Poznań 2013.
Wszystkie powyższe formy działalności Instytutu będą kontynuowane także w 2014 roku. Obszerniejsze informacje o działalności Instytutu są prezentowane na stronie internetowej Instytutu: www.cp.edu.pl/instytut.
Sprawozdanie sporządził:
Prof. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc – Dyrektor Instytutu
7.3.  JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE
7.3.1.  ARCHIWUM
Archiwum UAM jest jednostką ogólnouczelnianą, do której zadań, zgodnie z przepisami „Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach”, należy gromadzenie, zabezpieczanie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie całości dokumentacji powstałej w UAM.
Dzięki udostępnieniu powierzchni magazynowej Biblioteki Wydziału Chemii w gmachu Collegium Chemicum Novum w październiku 2012 r., wznowiono przejmowanie akt z jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, a przede wszystkim dokumentacji studenckiej, która stanowi największą część zasobu, a w chwili obecnej
wynosi ponad 3000 mb. Niestety, mimo wysiłków personelu część materiałów nie jest przechowywana we
właściwych warunkach. Trwają prace nad sukcesywnym porządkowaniem, ewidencjonowaniem i opracowywaniem przejmowanej dokumentacji tak, aby jak najszybciej była gotowa do udostępniania. Kontynuowane
są działania konserwacyjno-porządkowe w odniesieniu do części zasobu po zalaniu.
Udostępnianie odbywa się w różnych formach na zasadach przyjętych w państwowej służbie archiwalnej –
wypożyczanie, udostępnianie w pracowni w formie oryginałów lub skanów, przeprowadzanie kwerend.
Wypożyczanie akt jednostkom organizacyjnym UAM w 2013 roku utrzymało się na dotychczasowym poziomie, ok. 550 teczek. Również na poziomie roku ubiegłego była ilość wystawionych różnego typu zaświadczeń
– około 500. Aby usprawnić obsługę interesantów, tam, gdzie było to możliwe, udzielano informacji telefonicznych. W takiej formie załatwiono ponad 100 spraw.
264
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
W pracowni naukowej udostępniane są dokumenty dla celów naukowych, dydaktycznych i genealogicznych. W roku 2013 odnotowano ok. 150 wizyt.
Zintensyfikowano prace nad digitalizacją zasobu, co pozwala na udostępnianie niektórych materiałów już
tylko w formie skanów, aby uchronić uszkodzone a bardzo cenne materiały przed dalszą degradacją. Dotyczy
to głównie akt z okresu międzywojennego.
Bardzo pracochłonną, ale także bardzo interesującą i satysfakcjonującą częścią działalności Archiwum, są
kwerendy. Pracownicy przeprowadzają je dla pracowników naukowych i jednostek organizacyjnych UAM oraz
na zlecenia zewnętrzne – instytucji i osób prywatnych. W 2013 roku takich kwerend przeprowadzono blisko
200. Poszukiwania prowadzone są zarówno w zasobie własnym, jak i w innych archiwach i zbiorach. W ten
sposób poszerzana jest także wiedza na temat materiałów archiwalnych dotyczących naszego uniwersytetu
w innych zbiorach.
Archiwum współpracuje z innymi archiwami i muzeami, popularyzując wiedzę o uczelni, udostępniając
materiały archiwalne na różnego rodzaju wystawy (np. „Poznańscy studenci – dowódcy Szarych Szeregów”
w ramach IV Pikniku Archiwalnego w Warszawie podczas Międzynarodowego Dnia Archiwów w czerwcu 2013
roku bądź do programów telewizyjnych. Skutkuje to m.in. pozyskiwaniem nowych materiałów aktowych i ikonograficznych także od osób prywatnych, zainteresowanych zachowaniem informacji o członkach rodzin.
W holu Archiwum w nowo zakupionych gablotach prezentowane są ciekawsze materiały znajdujące się
w naszych zbiorach.
Rośnie baza danych akt studentów oraz prac magisterskich i doktorskich Uniwersytetu. Baza danych akt
studenckich – AS zawiera już ponad 95 000 rekordów, baza prac studenckich i doktorskich MIDAS – ponad
45 000 i CD blisko 10 000 rekordów. Pozwala to na znacznie szybsze i sprawniejsze wyszukiwanie potrzebnych
informacji.
Pracownicy Archiwum UAM starają się doskonalić metody współpracy z wydziałami i komórkami organizacyjnymi, przeprowadzając okresowo szkolenia i instruktaż w zakresie właściwego przygotowania i przekazywania dokumentacji. Jest to realizowane w trakcie wizyt w poszczególnych jednostkach bądź w mniej
skomplikowanych przypadkach poprzez udzielanie informacji telefonicznych.
Archiwum – jak co roku – było także miejscem odbywania praktyk dla studentów Historii, specjalność
archiwistyka, a pracownicy prowadzili ćwiczenia z przedmiotów z zakresu archiwistyki na Wydziale Historycznym. W trakcie roku 2013 w Archiwum UAM dwie osoby odbyły trzymiesięczny wolontariat.
Personel Archiwum składał się z ośmiu osób – sześciu pracowników merytorycznych z wyższym wykształceniem specjalistycznym – w tym jedna na urlopie wychowawczym, pracownika administracyjnego i pracownika obsługi.
Wszyscy pracownicy podnosili swoje kwalifikacje w trakcie szkoleń i seminariów poświęconych głównie
zagadnieniom dokumentów elektronicznych, digitalizacji zbiorów oraz organizacji pracy archiwalnej. Zdobytą
wiedzę wykorzystywali z powodzeniem w trakcie pracy.
Podobnie jak w latach poprzednich, korzystano z programu Erasmus STT, w którego ramach jedna osoba
przebywała na stażu w Archiwum Uniwersytetu w Aberdeen.
Pracownicy Archiwum biorą udział w pracach krajowych (Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Polskie
Towarzystwo Archiwalne) i międzynarodowych (SUV/ICA) organizacji archiwistów. Reprezentowali Archiwum
UAM na konferencjach krajowych i międzynarodowych: mgr Anna Domalanus jest członkiem zarządu Sekcji
Archiwów Szkół Wyższych Międzynarodowej Rady Archiwów i zespołu dla opracowania wytycznych do opracowywania dokumentacji studenckiej. Pracownicy Archiwum w listopadzie 2013 roku współorganizowali wraz
z Sekcją Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz Polskim Towarzystwem Archiwalnym seminarium Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w uczelniach wyższych, instytucjach naukowych i kulturalnych – teoria i praktyka. Konferencja ta była organizowana w ramach jubileuszu
60-lecia Archiwum UAM.
Sprawozdanie sporządziła:
Mgr Anna Domalanus – Kierownik Archiwum we współpracy z mgr Aleksandrą Wysokińską
265
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
7.3.2.  BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
Organizacja. Sprawy kadrowe. Finanse. Sprawy techniczne
W okresie sprawozdawczym w wyniku decyzji władz Uczelni o nieobsadzaniu zwolnionych etatów, stan
kadrowy uległ zmniejszeniu. Rada Biblioteczna odbyła dwa posiedzenia, opiniując sprawozdanie roczne,
i omawiając m.in. problemy deregulacji zawodu bibliotekarza i sprawy personalne.
Dyrektor wydał trzy zarządzenia wewnętrzne, dotyczące polityki zarządzania zasobami w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM, zasad i trybu prowadzenia selekcji retrospektywnej z księgozbioru głównego,
a także powołania zespołów problemowych.
Przeprowadzono remont kapitalny pomieszczeń Wypożyczalni oraz remonty kilkunastu pomieszczeń pracowniczych.
Dbano o utrzymanie dyscypliny finansowej, przyznane środki budżetowe przekraczając jednak o 5%, co
spowodowane zostało przyznaniem zbyt małych środków na zakup czasopism. Aplikując o zewnętrzne środki
finansowe, złożono jeden nowy wniosek i realizowano dwa granty w ramach programów MKiDN. Dzięki nim
zakupiono nowoczesny skaner i dokonano digitalizacji kolekcji kodeksów średniowiecznych oraz doposażono
Pracownię Restauracji Książki.
Gromadzenie i opracowanie zbiorów
Gromadzenie zbiorów dostosowane było do poziomu środków przeznaczanych na ten cel w budżecie Biblioteki i przez poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni oraz oferty rynku wydawniczego, w tym coraz
szerszej oferty wydawnictw elektronicznych. Zgromadzono przeszło 54.000 jednostek tradycyjnych, w wyniku selekcji wycofując ze zbiorów 24 000 jednostek.
Zakupiono 10,8 tys. jednostek drukowanych, jako egzemplarze obowiązkowe pozyskano 31,4, a drogą darów i wymiany 5,2 tys. wol. Bardzo rozwinięto zakup e-booków, dając dostęp już do 129 tys. ich tytułów.
Gromadzono bieżąco 3.403 tytuły czasopism print, w tym 452 zagranicznych nabywanych drogą kupna
i wymiany. Zorganizowano dostęp do 59.607 tytułów w wersji elektronicznej (najnowsze numery wraz z archiwami), co pozwalało użytkownikom BU korzystać łącznie z 63 tys. tytułów czasopism. Dla zwiększenia
ilości tytułów kupowanych na zamówienie użytkowników, rozwijano elektroniczną usługę „zaproponuj kupno
książki”, tą drogą nabywając 596 wskazanych tytułów.
Minimalnemu zmniejszeniu uległo gromadzenie zbiorów specjalnych (łącznie 2475), ale zwraca uwagę
duży wpływ w działach: rękopisy, muzykalia, kartografia.
Łącznie na gromadzenie wydano kwotę z budżetu BU 2,55 mln zł, a 1,2 mln ze środków wydziałów na zakup czasopism, e-booków i baz danych.
O jakości zasobów decyduje selekcja retrospektywna posiadanych zbiorów oraz nieodpłatnych wpływów
bieżących. W jej wyniku do zbiorów wprowadzono 26% z materiałów docierających do Biblioteki, pozostałe oferując bibliotekom wydziałowym oraz innym specjalistycznym książnicom miasta. Na koniec roku sprawozdawczego w systemie zgromadzono 5,2 mln jednostek, z czego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej 2,86 mln,
a 2,35 mln w pozostałych jednostkach systemu biblioteczno-informacyjnego UAM.
Wszystkie wpływające do biblioteki materiały, na bieżąco opracowywano katalogowo, alfabetycznie i rzeczowo, ich rekordy bibliograficzne i rekordy pozycji, wprowadzając do bazy danych. Na koniec 2013 r. baza
systemu biblioteczno-informacyjnego UAM liczyła 1,87 mln pozycji, co oznacza, że obejmuje ona 38%
zbiorów systemu, co nadal stawia ją na 3. miejscu w kraju (po bazach Biblioteki Narodowej i Uniwersytetu
Jagiellońskiego łącznie z Collegium Medicum).
Utrzymano wysoką pozycję Biblioteki Uniwersyteckiej wśród innych bibliotek Polski, wyrażającą się ilością
opisów i haseł umieszczanych w Narodowym Uniwersalnym Katalogu (NUKAT). W zależności od ich rodzaju
Biblioteka zajmuje od 2. do 6. miejsca wśród innych bibliotek, napełniających wspomniany katalog narodowy,
dzięki czemu z przygotowanych przez nas rekordów korzystają inne biblioteki w kraju. Równocześnie biblioteki naszego systemu przejmują opisy sporządzone przez inne biblioteki, co przyspiesza proces opracowania
książek.
266
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
Magazynowanie i ochrona zbiorów
Zła sytuacja w zakresie magazynowania zbiorów nadal pozostawała jednym z głównych problemów bibliotecznych, udało się jednak Uczelni podpisać akt notarialny, w wyniku którego uzyskano przeszło 400 m2
pod budowę w przyszłości nowego magazynu przy ul. Ratajczaka oraz przygotowano wniosek na pozyskanie
środków na sporządzenie jego planów. Nadal zagospodarowywano pomieszczenia zastępcze oraz, dla uwolnienia powierzchni magazynowych, kontynuowano selekcję tych wydawnictw ciągłych, które są już dostępne
w zasobie cyfrowym. Kontynuowano skontrum, kontrolując 100.000 sygnatur. We własnych pracowniach wykonywano drobne zabiegi konserwatorsko-introligatorskie, konserwację cennych obiektów powierzając specjalistycznym pracowniom. Ochronie zbiorów służy także realizowana w szerokim zakresie akcja digitalizacji
zbiorów.
Obsługa użytkowników. Udostępnianie zbiorów
W zakresie obsługi użytkowników nadal dbano o właściwe funkcjonowanie wprowadzonych usprawnień,
czyniących BU biblioteką całkowicie wirtualną. Jako nowe elementy usprawniające wymienić można: zintegrowaną z systemem bibliotecznym platformę wirtualnego kontaktu z użytkownikiem LIBSMART ASSISTANT do
realizacji usługi ASK A LIBRARIAN, którą w roku sprawozdawczym odwiedzono ponad 40 tys. razy oraz platformę Wielkopolskiej Kolekcji Ikonograficznej – WIEKI, z prezentacją kolekcji i sprzedażą cyfrowych kopii reprograficznych z wykorzystaniem bankowości elektronicznej.
Liczba kont czytelniczych wzrosła minimalnie, przekraczając 66 tys. Wzrosła też – co może być zaskoczeniem
– liczba odwiedzin w czytelniach. Minimalnie zmalało do poziomu 550 tys. udostępnianie tradycyjne. Bardzo
wysoki i wzrastający jest poziom wykorzystania zasobów elektronicznych, których zarejestrowano 2,84 mln
(486 tys. z zakupionych e-źródeł, 1.360 tys. z Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej i 995 tys. z AMUR-a.
Łącznie więc Biblioteka Uniwersytecka zarejestrowała 3,4 mln (w 2012 r. – 2,5 mln) udostępnień tradycyjnych i elektronicznych.
Działalność informacyjna. Komputeryzacja
Do najważniejszych działań należała organizacja dostępów do zasobów informacyjnych oraz tworzenie
rekordów do własnej bazy katalogowej. Poza organizacją dostępów do zasobów licencjonowanych i w open
accessie, rozbudowywano własne zasoby elektroniczne, digitalizując zabytkowe, unikatowe czy szczególnie
wartościowe zbiory tradycyjne. Na serwerze Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej umieszczono 16,5 tys.
nowych obiektów (łącznie 93,5 tys.).
Bardzo dobrze rozwijało się Repozytorium AMUR, do którego w roku 2013 wprowadzono przeszło 5,2
tys. pozycji. W dużej mierze, dzięki sfinalizowaniu projektu MNiSW na Działalność Upowszechniającą Naukę,
w roku sprawozdawczym zdeponowano aż 3,6 tys. pozycji. Dzięki rejestracji platformy w największych przeglądarkach światowych oraz w europejskim repozytorium Driver, były one pobierane z całego świata przeszło
995 tys. (w 2012 r. – 382 tys. razy).
Dynamiczny wzrost widoczności na świecie publikacji zdeponowanych w uniwersyteckim repozytorium
znalazł odzwierciedlenie w zmianie pozycji AMUR-a w rankingu „The Ranking Web of World Repositories”, przygotowywanym przez Najwyższą Radę Badań Naukowych w Madrycie. Zmiana miejsca 274 na 182, czyli o 92
miejsc, to olbrzymi sukces naszej uczelni, ale także naszej biblioteki, ponoszącej odpowiedzialność za administrację i redakcję tej naukowej platformy. Wśród polskich repozytoriów AMUR znajduje się na 1. miejscu.
Dużym powodzeniem cieszyła się usługa Ask a Librarian, zapewniająca wielokanałowy kontakt ze specjalistami dziedzinowymi codziennie do godz. 23.00 oraz profil na portalu społecznościowym Facebook, a także
akcje nocnego otwarcia biblioteki realizowane w czasie sesji.
Dużą wagę przywiązywano do promocji usług informacyjnych, rozbudowy i stałej aktualizacji strony
WWW równolegle w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Nadal starano się zainteresować jednostki organizacyjne UAM możliwościami szkolenia w zakresie kompetencji związanych z wyszukiwaniem informacji w zasobach tradycyjnych, a przede wszystkim elektronicznych (bazy danych, e-książki, e-czasopisma),
pracowników nauki i doktorantów, a także studentów, szczególnie studiów II stopnia.
267
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza. Promocja
Biblioteka Uniwersytecka realizowała różne formy działalności dydaktycznej. Studentów nowo przyjętych
szkolono w zakresie tzw. przysposobienia bibliotecznego e-learningowo, ale kontynuowano – na życzenie
studentów – prowadzenie tego szkolenia także w formie tradycyjnej. W 2013 roku przygotowano w pełni zautomatyzowaną platformę e-learningowego Centrum Edukacyjnego BU oraz kursy z zakresu edukacji informacyjnej i źródłowej. Realizowano zajęcia z informacji naukowej dla studentów starszych lat i doktorantów
UAM, z której to oferty wg naszej opinii, z uwagi na bardzo dynamicznie rozwijający się, ale zmieniający rynek,
korzysta zbyt mała liczba wydziałów, a także praktyki dla studentów różnych kierunków studiów. Pracownicy
Biblioteki realizują także zajęcia na specjalizacji bibliotekarsko-dokumentacyjnej w IFP oraz kierunkowych studiach podyplomowych.
Biblioteka była organizatorem polsko-niemieckiego seminariów bibliotekarskiego oraz ogólnopolskiego
warsztatu z zakresu organizowania repozytorium uczelnianego.
Wydawany przez BU rocznik BIBLIOTEKA znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych
z wysokim współczynnikiem (5). Biblioteka wydała również w 2013 roku tom materiałów pokonferencyjnych
oraz kolejny zeszyt z serii Antiqitates. Pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej opublikowali ponadto 1 książkę
i 40 artykułów.
Biblioteka koordynowała ogólnopolskie badania Analiza funkcjonowania polskich bibliotek naukowych,
uczestniczyła w ogólnopolskich projektach: nowelizacji formularza GUS dla bibliotek naukowych oraz wyznaczenia standardów i wskaźników funkcjonowania dla bibliotek pedagogicznych i publicznych. Pracownicy BU
brali udział w realizacji 7 projektów, w przypadku dwóch pełniąc funkcje kierowników. Biblioteka uczestniczyła aktywnie w realizacji Festiwalu Nauki i Sztuki, Poznańskich Targach Książki Naukowej, ogólnopolskiej
akcji zatytułowanej Tydzień Bibliotek oraz zorganizowała 11 wystaw. Na szczególną uwagę zasługują wśród
nich: Derwich á propos; Hipolit Cegielski 1813-1868; Wacław Taranczewski. Prace na papierze; XVIII Poznański
Przegląd Książki Naukowej oraz Henryk Kot (1927-2008). Życie i twórczość. Łącznie Biblioteka zorganizowała blisko 50 wykładów otwartych, promocji i prezentacji, w których uczestniczyło około 2500 osób, co wskazuje na
rosnące znaczenie zadań kulturotwórczych i oświatowych.
Bardzo uaktywniono współpracę zagraniczną, efektem której stały się wyjazdy na staże, praktyki w ramach
europejskiego programu Erasmus, warsztaty i konferencje – zrealizowano 13 wyjazdów pracowników Biblioteki. W naukowych konferencjach krajowych wzięło udział 71, a zagranicznych 6 pracowników, wygłaszając
35 referatów.
Sprawozdanie sporządził:
Dr hab. Artur Jazdon – Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej
7.3.3.  CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
W 2013 roku głównym i nadrzędnym zadaniem Centrum Zaawansowanych Technologii UAM było koordynowanie projektu „Budowa i wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu” (WCZT) realizowanego przez Konsorcjum WCZT w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z dniem 30 czerwca 2013 r.
zakończyły się roboty budowlane prowadzone przez firmę Budimex S.A. na II etapie, dotyczącym budynków A,
A1, A2 Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu i rozpoczęły się procedury zakupu
aparatury naukowo-badawczej, mebli i innych składników wyposażenia, które planowo zakończyć się mają
w połowie 2014 r.
Dyrektor Centrum prof. Bogdan Marciniec, jako Przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego WCZT, organizował posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego, które odbyły się: 10 stycznia, 17 czerwca, 4 października oraz
11 grudnia 2013 r. Spotkania dotyczyły stanu realizacji inwestycji oraz zakupów aparaturowych, opracowania
programu badawczego, a także formy organizacyjnej WCZT, związanej z uruchomieniem procedury utworzenia niezależnego podmiotu.
W 2013 roku zakupem aparatury WCZT zajmowało się 10 osób reprezentujących jednostki Konsorcjantów.
Niezależnie funkcjonowała sekcja administracyjno-gospodarcza WCZT. Biuro projektu przez cały rok prowadziło rozliczenia inwestycji, sporządzało wnioski o płatność i sprawozdania do NCBiR, MRR i KE, uczestniczyło w naradach budowlanych, w konsultacjach z NCBiR oraz w komitetach koordynacyjnych i komisjach przetargowych
268
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
dotyczących zakupu aparatury. Przez cały rok 2013 przeprowadzono kilkadziesiąt procedur przetargowych
(ok. 75% całości) związanych z zakupem aparatury badawczej oraz z pozostałym wyposażeniem obiektów.
W 2013 roku Centrum Zaawansowanych Technologii UAM zorganizowało seminarium naukowe Chemia
w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii, mające na celu promocję projektu oraz Beneficjenta.
Zorganizowano również międzynarodowe działania promocyjne projektu, m.in. na: Międzynarodowej
Konferencji European Materials Research Society w dniach 16-20 września 2013 r. w Warszawie, oraz zamieszczając promocyjne publikacje w magazynie ekonomicznym „Polish Market” w wydaniu nr 206/2013 oraz reklamę projektu w wydaniu nr 198/03-04/2013.
W roku sprawozdawczym zatrudnionych na etatach naukowo-badawczych było sześciu doktorów: Jędrzej
Walkowiak, Robert Przekop, Małgorzata Bayda, Joanna Nowak-Karnowska, Joanna Karasiewicz, Michał Dutkiewicz. Adiunkci oddelegowani do CZT UAM są autorami 16 publikacji (opublikowanych lub przyjętych do
druku) w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, brali udział w konferencjach międzynarodowych (Nowa
Zelandia, Francja, Moskwa), w konferencjach krajowych (Słubice, Warszawa, Poznań, Szczecin, Radziejowice)
oraz w konsultacjach dotyczących możliwości projektowych z innymi ośrodkami.
Dr Jędrzej Walkowiak prowadził badania dotyczące syntezy nienasyconych związków boro- i borokrzemoorganicznych na drodze opracowanych reakcji borylującego i sililującego sprzęgania winylometalodiów z olefinami, a także kodimeryzacji winyloboranów z terminalnymi alkinami i dalszym ich wykorzystaniu w syntezie
organicznej.
Dr Robert Przekop w ramach kontynuowanej tematyki otrzymywania związków krzemoorganicznych na
drodze bezpośredniej syntezy z krzemu opracowano wstępne warunki otrzymywania wysokoaktywnej masy
kontaktowej. Na tej podstawie w lutym 2013 roku złożono projekt badawczy w programie Lider (NCBiR) pt.
„Nowe metody otrzymywania masy kontaktowej do syntezy bezpośredniej alkoksysilanów”. Projekt ma pozytywną decyzję do jego finansowania, a jego realizacja rozpocznie się w wraz z rozpoczęciem działalności WCZT.
Praca naukowa dr Małgorzaty Baydy stanowiła kontynuację badań podjętych w zeszłym roku, a więc prowadzonych na układach zbudowanych z silnie fluoryzującego karbazolu (podstawionego przy atomie azotu
grupą izopropylową) oraz chromoforu diwinylobenzenowego
Dr Joanna Nowak prowadziła badania dotyczące syntezy i fotochemii reakcji fotozszywania w dwuniciowych układach oligonukleotydowych znakowanych 5-fluoro-4-tiourydyną, które dodatkowo znakowane były
deuterowaną tymidyną, co pozwoliło ustalić, która z tymidyn zawartych w łańcuchu oligonukleotydowym,
bierze udział w reakcji fotozszywania z 5-fluoro-4-tiourydyną.
Dr Joanna Karasiewicz prowadziła badania wynikające z projektu zatytułowanego „Wdrożenie produkcji prekursorów funkcjonalizowanych Silseskwioksanów” w ramach inicjatywy INNOTECH finansowanej przez NCBiR.
Zakres, prowadzonej w 2013 roku, działalności badawczej Michała Dutkiewicza obejmował swoją tematyką trzy główne zagadnienia: syntezę funkcjonalizowanych oktasilseskwioksanów (POSS) i żywic silseskwioksanowych, syntezę funkcjonalizowanych cyklofosfazenów oraz syntezę i charakterystykę właściwości termicznych materiałów hybrydowych i polimerów nieorganicznych otrzymywanych z wykorzystaniem wspomnianych POSS oraz cyklofosfazenów.
W CZT UAM zlokalizowanym na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w 2013 roku prowadzone były zajęcia dla studentów Wydziału Chemii UAM z zakresu silikonów oraz chemii nieorganicznej.
Sprawozdanie sporządził:
Prof. dr hab. Bogdan Marciniec – Dyrektor Centrum
269
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
7.3.4.  CENTRUM ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ I PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI
Rok 2013 był kolejnym okresem szybkich zmian zarówno w zakresie rozwoju infrastruktury, jak i aplikacji
informatycznych używanych w Uniwersytecie.
Eksploatacja sieci AMU-NET
Na koniec 2013 r. Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi sprawowało bezpośredni nadzór techniczny nad 215 węzłami sieci AMU-NET, w których eksploatowanych było 943 aktywnych
urządzeń transmisyjnych (tzw. przełączników LAN). Rdzeń sieci AMU-NET składa się obecnie z czterech urządzeń
połączonych ze sobą łączami o przepustowości 10 Gb/s każde. Dwadzieścia cztery budynki (lub kompleksy budynków) podłączonych jest do rdzenia sieci za pomocą łączy o przepustowości 1Gb/s. W stosunku do ubiegłego roku liczba budynków podłączonych szybkimi łączami gigabitowymi wzrosła o trzy. Wszystkie urządzenia
przesyłowe, składające się na sieć AMU-NET, a także elementy okablowania wewnątrzbudynkowego znajdują
się pod bezpośrednim nadzorem technicznym pracowników Centrum, są przez nich obsługiwane i na bieżąco
konserwowane.
Prowadzenie nadzoru nad rozbudową sieci AMU-NET
W minionym roku prowadzone były na szeroką skalę prace inwestycyjne w obiektach Uniwersytetu. Były
to: budynek Wydziału Chemii, budynek E Wydziału Artystyczno-Pedagogicznego w Kaliszu i kompleks budynków WCZT. Ponadto prowadzono prace remontowe w: Collegium Minus, Collegium Maius, Collegium Chemicum, DA Nieszawska i budynku przy ul. Międzychodzkiej 5. W tych wszystkich pracach nadzór merytoryczny
nad pracami instalacyjnymi wykonywali pracownicy Centrum. Oni również montowali sprzęt sieciowy i dokonywali uruchomienia sieci informatycznej we wszystkich tych obiektach.
Eduroam
Na koniec roku w strukturze sieci AMU-NET funkcjonowało 424 punktów dostępu bezprzewodowego, co
oznacza ponad 18-procentowy przyrost punktów w porównaniu z rokiem 2012. Sieć bezprzewodowa swoim
zasięgiem obejmowała 29 obiektów lub kompleksów budynków UAM.
Serwis WWW
W roku 2013 kontynuowano pracę, mającą na celu dalszy rozwój ilościowy i jakościowy informacji dostępnej w serwisie www opartym na oprogramowaniu Squise Matrix. Kontynuowano przenoszenie wydziałowych
stron www na platformę Squise Matrix. Uruchomiono strony Wydziału Historycznego (wydzial.historyczny.
amu.edu.pl), Wydziału Neofilologii (wn.amu.edu.pl), Wydziału Studiów Edukacyjnych (wse.amu.edu.pl) oraz
Wydziału Teologicznego (teologia.amu.edu.pl). Przeprowadzono szereg szkoleń dla użytkowników Matrix’a i USI dla pracowników UAM.
Internetowa Rekrutacja kandydatów na studia
W roku 2013 System Internetowej Rekrutacji rozwijany był w ramach współpracy pracowników CZIiPI oraz
Działu Nauczania. System IR obsłużył ponad 24,5 tys. kandydatów, którzy złożyli ponad 34,5 tys. podań.
Najważniejszą zmianą w Systemie IR w roku 2013 było wdrożenie systemu szybkich płatności z wykorzystaniem e-płatności PayU. E-płatności stały się dodatkowym, obok dotychczasowych przelewów na indywidualne rachunki kandydatów, sposobem uiszczania opłaty rekrutacyjnej i zapewniły odnotowywanie wykonanej
płatności standardowo w przeciągu kilku sekund.
Funkcjonowanie i rozwój Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)
Uniwersytecki Systemu Obsługi Studiów (USOS) jest jednym z kluczowych systemów uczelni, służącym do
dokumentowania przebiegu studiów. Centrum pełni nadzór techniczny nad wdrożeniem i utrzymaniem elektronicznego dokumentowania przebiegu studiów w ramach systemu USOS, w szczególności odpowiadając za:
--eksploatację systemu USOS,
--udzielanie jednostkom UAM wsparcia w zakresie użytkowania systemu USOS,
--prowadzenie szkoleń z zakresu USOS na prośbę jednostek UAM.
W bazie USOS zgromadzone są obecnie dane ponad 175 tys. osób – pracowników i studentów UAM.
270
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
W roku 2013 liczba użytkowników USOS – pracowników dziekanatów i administracji wzrosła o kolejne 90 osób.
Na dzień dzisiejszy liczba zdefiniowanych użytkowników USOS wynosi 890.
Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) i Elektroniczna Legitymacja Doktoranta (ELD)
W 2013 roku odnotowano w USOS 10 792 zleceń wydruku Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz
321 zleceń Elektronicznej Legitymacji Doktoranta. Liczba wszystkich wydrukowanych w 2013 r. legitymacji
wyniosła 12 554.
USOS-BWZ – wdrożenie USOS w Dziale Współpracy z Zagranicą
Za pośrednictwem systemu USOS obsługiwany jest cały proces wyjazdów studentów w ramach programu
ERASMUS, łącznie z definiowaniem i realizacją przelewów stypendialnych. W roku 2013 w USOS zostały zdefiniowane wyjazdy dla 827 osób.
W ramach aplikacji zintegrowanej z USOS obsłużono również studentów z zagranicy, aplikujących o przyjazd na UAM. Liczba chętnych wyniosła 491, z czego 380 spełniło wszystkie kryteria i zostało przyjętych.
Wdrażanie i eksploatacja systemu USOSweb
W minionym roku za pośrednictwem serwisu USOSweb: przeprowadzono 1261 rejestracji na zajęcia, po
raz drugi studenci składali wnioski o stypendium Rektora oraz przeprowadzono 74 edycji ankiet dotyczących
zajęć. Średnia dzienna liczba odwiedzin serwisu USOSweb w minionym roku wynosiła 15 tys.
Rejestracja na zajęcia Wychowania Fizycznego
Po raz kolejny w 2013 roku przeprowadzono zapisy na zajęcia Wychowania Fizycznego, tym razem również
w ośrodku w Gnieźnie. Łącznie na 32 dyscypliny sportu zarejestrowało się 5 010 studentów pierwszego i drugiego roku studiów stacjonarnych zlokalizowanych w Poznaniu i Gnieźnie.
USOS Ankieter
W minionym roku po raz kolejny przeprowadzono ogólnouniwersytecką ankietę oceniającą jakość kształcenia na UAM. W ubiegłorocznym badaniu, przeprowadzonym wg wytycznych Biura Rady Jakości Kształcenia,
udział wzięli pracownicy oraz doktoranci i studenci UAM.
Archiwum Prac Dyplomowych (APD)
W 2013 roku we współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa pilotażowo uruchomiono
system APD. Za pośrednictwem tego systemu zarchiwizowano 280 prac dyplomowych oraz wprowadzono
542 recenzje prac
Wsparcie systemu MS Dynamics AX
W roku 2013 system wspomagający zarządzanie Uczelnią MS Dynamics AX stał się podstawowym systemem informatycznym dla Działu Księgowości i Kosztów, Działu Kadr i Organizacji, Działu Socjalnego, Działu
Zaopatrzenia, Samodzielnej Sekcji Inwentaryzacji, Działu Zamówień Publicznych, Działu Głównego Inżyniera,
Działu Administracyjno-Gospodarczego, Zakładu Graficznego i Wydawnictwa Naukowego. Równoległą pracę
w dwóch systemach (HIT i MS Dynamics AX) prowadził Dział Płac i Stypendiów. Z danych gromadzonych w MS
Dynamics AX korzystały: Dział Współpracy z Zagranicą, Dział Nauki i Programów Krajowych, Inspektorat BHP
oraz Zespół Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych.
Obok nadal eksploatowanego Uczelnianego Systemu Kart Pracy (USKP) pojawił się Uczelniany System Premiowy (USP), realizujący funkcje elektronicznego obiegu wniosków premiowych od jednostki podstawowej
przez Komisję Premiową aż po Dział Płac i Stypendiów i realizację wypłaty.
Dodatkowo system MS Dynamics AX jest, obok USOS, źródłem danych dla platformy raportowej Business
Intelligence, opartej na oprogramowaniu firmy MicroStrategy i systemu AmuRap, pozwalającego pracownikom na bezpośredni dostęp do ich danych (dane kadrowo-płacowe, pożyczki, środki trwałe, granty).
Centrum wspiera proces eksploatacji systemu MS Dynamics AX poprzez:
•• utrzymanie infrastruktury niezbędnej do prawidłowego działania systemu (w tym administrowanie stacjami roboczymi użytkowników systemu),
271
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
•• administrowanie systemem w zakresie uprawnień użytkowników i parametrów systemu (liczba aktywnych użytkowników w roku 2013 to 190 osób),
•• dostarczanie usługi drugiej linii wsparcia w zakresie obsługi systemu,
•• koordynowanie prac analitycznych dotyczących wprowadzanych modyfikacji systemu.
Sprawozdanie sporządził:
Mgr inż. Przemysław Stolarski – Dyrektor Centrum
7.3.5.  OGRÓD BOTANICZNY
Dofinansowanie spoza UAM
•• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dotacja podmiotowa na finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem specjalnego urządzenia badawczego pt. Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu – Kolekcja ilustrująca bioróżnorodność roślinności i świata w 2013 roku w wysokości 165.000,00 zł;
•• Urząd Miasta Poznania – dotacja przyznana na utrzymanie zieleni publicznej części Ogrodu Botanicznego UAM w wysokości 50.000,00 zł;
•• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – dotacja na realizację przedsięwzięcia pt. Inwentaryzacja przestrzeni Ogrodu Botanicznego UAM dla celów naukowo-badawczych, edukacji ekologicznej oraz zarządzania – etap 3 w wysokości 25.000,00 zł;
•• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Rada Ogrodów Botaniczny i Arboretów w Polsce – dotacja na realizację przedsięwzięcia pt. Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski w wysokości 250.000,00 zł.
Utrzymanie kolekcji i infrastruktury Ogrodu Botanicznego UAM – remonty i prace modernizacyjne
•• rozpoczęcie rewitalizacji dróg komunikacyjnych,
•• rozpoczęcie rewitalizacji dwóch działów (Dział Roślin Ozdobnych i Alpinarium),
•• budowa koszy kamiennych oraz ich montaż na terenie parku,
•• naprawa okien inspektowych,
•• budowa kompleksu składającego się ze stołów i ławek na placu przy Alpinarium,
•• konserwacja ławek parkowych drewnianych.
Prace wykonane przez Ogród Botaniczny na rzecz UAM
-konserwacja terenów zieleni wokół Collegium Minus oraz Auli Uniwersyteckiej,
-Campus Morasko:
• działania konsultacyjne i planowanie urządzenia zieleni,
• rewitalizacja zieleni,
-przekazanie materiału roślinnego dla uczestników Młodzieżowej Konferencji Ekofilozoficznej – organizatorzy WNPiD, Wydział Biologii i Wydział Fizyki.
272
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
Działalność naukowa i dydaktyczna
-konferencje zorganizowane przez Ogród Botaniczny:
• międzynarodowa pt. Ex Situ Conservation of Plants Problems And Solutions – 81 uczestników ogółem,
w tym 13 zagranicznych;
• ogólnopolska: VII Zjazd Miłośników Roślin i Ogrodów Skalnych;
-udział pracowników w konferencjach:
• krajowe – 7 osób, w tym postery 10, referaty 8;
• międzynarodowe – 3 osoby, w tym postery 6, referaty 1;
-wymiana międzynarodowa:
• staże pracowników – 1 (w ramach programu Erasmus do The Royal Botanic Gardens, Kew, Wielka Brytania)
• przyjazdy do Ogrodu Botanicznego UAM:
-- indywidualne:
oPablo Guillermo Alcaraz Párraga, University of Jaén, Hiszpania – praktyka studencka w ramach
programu Erasmus (5 miesięcy),
odr Simo Lainen, University of Turku, Finlandia (2 tygodnie),
oOdile Weber, The Royal Botanic Gardens, Kew (wymiana między Ogrodami Botanicznymi),
-- grupowe w ramach wymiany studenckiej między uczelniami studenci z Uniwersytetu Chersońskiego (Ukraina) i Uniwersytetu Pomorskiego w Archangielsku (Rosja);
-publikacje pracowników – ogółem 17, w tym: 2 w języku angielskim i 15 w języku polskim;
-grant naukowy z Narodowego Centrum Nauki Klasyfikacja mechanizmów obronnych roślin drzewiastych rosnących na składowisku odpadów komunalnych zakończony w 2013 r.;
-prace naukowe i tematy badawcze prowadzone na bazie kolekcji Ogrodu Botanicznego:
• prace magisterskie w UAM – 5: 4 – Wydział Biologii, 1 – Wydział Chemii,
• prace licencjackie w UAM: 1 – Wydział Biologii, 1 – Wydział Chemii,
• prace inżynierskie – ogółem 8, spoza UAM: 5 – Uniwersytet Przyrodniczy, 3 – Politechnika Poznańska,
• tematy badawcze na bazie kolekcji Ogrodu Botanicznego – ogółem 36: 10 – Wydział Biologii UAM,
4 – Wydział Chemii UAM, 13 – Uniwersytet Przyrodniczy, 7 – Politechnika Poznańska, 1 – Uniwersytet
Medyczny, 1 – Liceum Ogólnokształcące nr II w Poznaniu,
• wymiana materiału badawczego:
-- współpraca z 30 Ogrodami Botanicznymi i Arboretami w Polsce,
-- współpraca z 260 Ogrodami Botanicznymi i Arboretami za granicą,
-- w ramach wymiany Index Seminum UAM pozyskał 805 i wysłał 535 prób nasion;
-zajęcia dydaktyczne dla studentów UAM z Wydziału Biologii, Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych i Wydziału Chemii oraz dla studentów spoza UAM z Uniwersytetu Przyrodniczego i Politechniki
Poznańskiej;
-edukacja i promocja – organizacja i udział w przedsięwzięciach promujących naukę:
• Noc Biologów,
• XVI Poznański Festiwal Nauki i Sztuki,
• Fascynujący Świat Roślin (Fascination of Plants Day),
• Noc Naukowców,
• Targi Edukacyjne,
• XVII Poznańskie Dni Książki Naukowej,
• Majówka dla pracowników UAM,
• Piknik Miejski – Finał konkursu Szkolny Eko-Lider,
• Majówka w Botaniku 1-3 maja,
• 88. Urodziny Botanika,
• Spotkania Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego (2),
• Koncerty pod Kasztanowcami (4),
• wykłady otwarte (5),
• Ogródek Poetycki – (20),
• Ptaki dla laika i przyrodnika (15),
273
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
• całoroczne zajęcia edukacyjne,
• wystawy (10);
-współpraca z jednostkami budżetowymi:
• Straż Pożarna, Policja – doradztwo w zakresie urządzania zieleni,
• Przedszkola, szkoły, Domy Dziecka – pomoc w urządzaniu zieleni,
• Szkoły Zawodowe, Technika – praktyki zawodowe uczniów oraz utworzenie klasy patronackiej w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu,
• Politechnika Poznańska – współpraca w zakresie umowy międzyuczelnianej,
• Wydział Ochrony Środowiska UM Poznania: konsultacje na rzecz Wydziału i współorganizacja Pikniku
Miejskiego,
• Wydział Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej UM Poznania współorganizacja XX Edycji Konkursu
„Zielony Poznań”,
• Zespół Parków Krajobrazowych – akcja „Drzewko za makulaturę 2013” – współpraca,
• Wydział Oświaty UM Poznania – wspólny projekt „Szkolne Ogrody Poznania”,
• Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: nasadzenia rekompensacyjne,
• porozumienie pomiędzy OB UAM a IMGW i Poznańskiem Centrum Superkomputerowo-Sieciowym
w ramach realizacji Gridu „Ekologia”,
• opracowanie projektu nasadzeń i przekazania materiału roślinnego dla Gminy Przybroda,
• Akademia Pomorska w Słupsku – doradztwo przy tworzeniu Ogrodu Botanicznego,
• Zespół Dziennych Domów Pomocy Filia nr 3 „Klub Promień” w Poznaniu – pogadanki,
• Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu – wykłady,
• Zespół Szkół Specjalnych nr 110 dla dzieci przewlekle chorych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
– wykłady,
• Fundacja TERRA71 i ENIGMA’ 32 PL realizacja projektów przez twórców z Zespołem Downa pt. „Drzewa”
i „Kwiaty” w oparciu o kolekcje OB UAM,
• Państwowa Rada Ochrony Przyrody – Komisja ds. CITES spotkanie Grupy Roboczej ds. CITES z ramienia
Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce,
• Arboretum Kórnickie – przekazanie materiału roślinnego,
• Śląski Ogród Botaniczny – przekazanie materiału roślinnego,
• Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii – przekazanie materiału roślinnego,
• Uniwersytet MCS w Lublinie – przekazanie materiału roślinnegom
• Uniwersytet w Wilnie – przekazanie materiału roślinnegom
• Palmiarnia Poznańska – przekazanie materiału roślinnego.
–przynależność do sieci krajowych i organizacji międzynarodowych: Botanic Gardens Conservation
International, Stowarzyszenie Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, The Baltic Sea Botanical Gardens Network
-współpraca z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego:
• Stowarzyszenie Przyjaciół Ogrodu Botanicznego UAM,
• Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP – oddział Poznań – organizacja Dnia Izraela,
• PTOP Salamandra,
• PCK Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu,
• Hospicjum Palium,
• Fundacja „Mam marzenie”,
• Fundacja „Dobrze Że Jesteś” Oddział w Poznań,
• Ekologiczne Stowarzyszenie Środowisk Twórczych EKOART w Poznaniu,
• Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu,
• Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy,
• Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, oddział w Poznaniu.
-organizacja imprez i spotkań w OB UAM:
• przez jednostki UAM:
-- spotkania naukowe Instytutów Wydziału Biologii UAM (2),
-- II Forum BioGis – System Informacji Przestrzennej (Wydział Biologii),
274
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
-- Letnia Szkoła Prawno Humanistyczna (Wydział Prawa i Administracji),
-- Stowarzyszenie Absolwentów UAM,
-- ECIEC (Wydział Anglistyki),
-- projekt The PhD Programm in Nanoscience and Nanotechnology – Centrum NanoBioMedyczne UAM,
-- podsumowanie roku akademickiego (Wydział Prawa i Administracji),
-- III Turniej w boules – Studium Nauczania Języków Obcych,
-- II Edycja Festiwalu Białoruskiego Koła Naukowego Instytutu Wschodniego,
-- Uniwersytet Trzeciego Wieku,
-- Dzień Indyjsko-Tybetański (Katedra Orientalistyki Wydziału Neofilologii),
• przez jednostki spoza UAM:
-- Polska Izba Nasienna – Polish Seed Trade Association,
-- GlaxoSmithKline w Poznaniu,
-- Polskie Towarzystwo Dendrologiczne, Oddział Wlkp.,
-- Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Sprawozdanie sporządziła:
Dr hab. Justyna Wiland-Szymańska
Dyrektor Ogrodu Botanicznego
7.3.6.  OŚRODEK DYDAKTYCZNO-MULTIMEDIALNY – UNIWERSYTECKIE STUDIO FILMOWE
Rok 2013 był czwartym rokiem działalności Ośrodka Dydaktyczno-Multimedialnego – Uniwersyteckie
Studio Filmowe w strukturach jednostek ogólnouczelnianych UAM. Realizowano prace związane z finalnym
oddaniem budynku tzw. „Szpitalika” do eksploatacji w ramach kończących się umów gwarancyjnych oraz prac
związanych z uruchomieniem i eksploatacją pozyskanego sprzętu audio-video.
W roku 2013 Uniwersyteckie Studio Filmowe w ramach umowy pomiędzy Uniwersytetem im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu a Wielkopolską Telewizją Kablową WTK, realizowało cykliczne programy telewizyjne
i filmy dokumentalne oraz zadania postawione przez Biuro Rektora UAM.
Uniwersyteckie Studio Filmowe w roku 2013 przygotowało 20 odcinków magazynu akademickiego
„Z życia Uniwersytetu”. Program ten poświęcony był najważniejszym wydarzeniom naukowym, edukacyjnym, studenckim i kulturalnym naszej uczelni. Magazyn akademicki emitowany był co dwa tygodnie na antenie Telewizji WTK. Program ten cieszy się od wielu lat dużym zainteresowaniem mieszkańców Poznania
i Wielkopolski, każdorazowo wraz z powtórkami gromadził średnio kilkaset tysięcy widzów. Od początku 2013
roku magazyn akademicki emitowany jest także na antenie Wielkopolskiej Telewizji Informacyjnej WTI w ramach podpisanej umowy licencyjnej.
W roku 2013 Uniwersyteckie Studio Filmowe kontynuowało realizację cyklu filmów dokumentalnych pt.
„Wybitne Postacie Uniwersytetu”, który również emitowany był na antenie Telewizji WTK oraz WTI. Powstały
nowe odcinki poświęcone sylwetkom znakomitych postaci Uniwersytetu (Stanisław Barańczak, Jan AP Kaczmarek i prof. Teresa Rabska).
W minionym roku Uniwersyteckie Studio Filmowe kontynuowało realizację cyklicznego programu pt. „Arcydzieła, Arcymyśli…” – wykłady uniwersyteckie, który emitowany był także na antenie Telewizji WTK i WTI.
W roku 2013, USF zrealizowało, a TV WTK i WTI wyemitowały 10 wykładów telewizyjnych przy ogromnym
zainteresowaniu odbiorców z Poznania i Wielkopolski.
W minionym roku kalendarzowym Uniwersyteckie Studio Filmowe w ramach działalności usługowej zrealizowało także kilka filmów popularnonaukowych i promocyjnych: „Wielka Majówka 2013”, „Uniwersytecki Park Historii Ziemi”, „25-lecie Wydziału Neofilologii”, „Boban i Marko. Królowie trąbki w Poznaniu”, „Wydział
Matematyki i Informatyki – wczoraj, dziś i jutro”, „Konferencja: Bezpieczny Świat”, „Wydział Anglistyki”, „Zakład
Centrum Turystyki i Rekreacji” oraz „Migracje mieszkańców dużych miast” dla Urzędu Miasta Poznania.
Film zrealizowany przez Uniwersyteckie Studio Filmowe UAM został nagrodzony po raz trzeci statuetką
Złotego Kopernika na IV Festiwalu Filmów dla Edukacji – EDUKINO. Nagrodzono wykład uniwersytecki
z cyklu „Arcydzieła, Arcymyśli...” pt. „Chemia i Piękno” autorstwa prof. Marcina Molskiego.
275
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
W roku 2013 zespół Ośrodka Dydaktyczno-Multimedialnego – Uniwersyteckie Studio Filmowe realizował
także zapisy filmowe z najważniejszych wydarzeń uniwersyteckich (m.in. inauguracji roku akademickiego,
„Festiwalu Chórów Uniwersyteckich”, uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa prof. Beli Bollobásowi, jubileuszy uniwersyteckich profesorów: Kazimierza Przyszczypkowskiego, Bogdana Walczaka i Stanisława
Lorenca).
ODM-USF w ramach działalności usługowej kompleksowo obsługiwał multimedialnie konferencje naukowe (krajowe i międzynarodowe), imprezy organizowane przez Biuro Rektora (inauguracje, koncerty,
spotkania, debaty, festiwale itp.).
Dużym sukcesem Zespołu USF-ODM było podpisanie umowy licencyjnej z Telewizją Polską TVP Kultura
na emisję wybranych produkcji filmowych, w ramach której wyemitowano już film dokumentalny pt. Jan „AP”
Kaczmarek.
Do udanych przedsięwzięć zespołu Studia Filmowego można zaliczyć możliwość realizacji magazynu akademickiego w wersji angielskiej dzięki znakomitej współpracy z woluntariuszami z Wydziału Anglistyki UAM.
Odnotować należy także uruchomienie nowoczesnej strony Internetowej (www.asf.amu.edu.pl) Uniwersyteckiego Studia Filmowego, która zapewnia dostęp do wszystkich produkcji filmowych Studia.
Realizacja postawionych zadań przed ODM-USF możliwa była tylko dzięki wspaniałemu zespołowi twórców filmowych i telewizyjnych, którzy włożyli ogromny wkład pracy przy realizacji produkcji filmowych i telewizyjnych oraz przy wprowadzaniu nowych rozwiązań technicznych i technologicznych Studia.
Sprawozdanie sporządził:
Dr Stefan Habryło – Kierownik ODM-USF
7.3.7.  SZKOŁA TŁUMACZY I JĘZYKÓW OBCYCH
Cel studiów i program nauczania
Celem podyplomowych studiów tłumaczeniowych jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu tłumacza pisemnego lub tłumacza konferencyjnego. Realizację celu umożliwia nowoczesny program
nauczania stworzony w oparciu o doświadczenie zawodowe profesjonalnych tłumaczy-dydaktyków i metody
oraz techniki nauczania stosowane w wiodących szkołach tłumaczy na świecie. Absolwenci STiJO UAM spełniają wymagania polskiego i międzynarodowego rynku tłumaczeniowego oraz wymogi największych instytucji
w Europie, zatrudniających tłumaczy, tj. Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości.
Wzorem wielu szkół tłumaczy na świecie STiJO UAM prowadzi studia w trybie podyplomowym, rekrutując
swoich słuchaczy spośród absolwentów różnych szkół wyższych, dojrzałych pod względem językowym, intelektualnym i osobowościowym.
Program dwuletnich studiów podyplomowych obejmuje około 1000 godzin zajęć i przewiduje nauczanie
takich przedmiotów jak:
•• I rok (około 500 godzin): wstęp do teorii przekładu, warsztaty z języka polskiego, tłumaczenie pisemne,
wstęp do tłumaczenia konsekutywnego, nauczanie języka B (angielskiego lub niemieckiego), nauczanie
języka C (francuskiego), występowanie publiczne, wstęp do prawa krajowego i wspólnotowego, wstęp
do ekonomii, emisja głosu,
•• II rok, specjalizacja: tłumaczenie pisemne (około 500 godzin): tłumaczenie pisemne ogólne, tłumaczenie pisemne specjalistyczne, tłumaczenie liaison, nauczanie języka B angielskiego lub niemieckiego),
(nauczanie języka C (francuskiego),
•• II rok, specjalizacja: tłumaczenie konferencyjne (około 500 godzin): tłumaczenie konsekutywne,
tłumaczenie symultaniczne, tłumaczenie pisemne ogólne, nauczanie języka B angielskiego lub niemieckiego), (nauczanie języka C (francuskiego).
W ramach corocznych praktyk dla słuchaczy II roku organizowanych w Komisji Europejskiej, Radzie Unii
Europejskiej i Parlamencie Europejskim w Brukseli prowadzimy zajęcia w autentycznych warunkach tłumaczeniowych wraz z pracownikami tychże instytucji.
276
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
Materiały dydaktyczne to aktualne autentyczne polskie i obcojęzyczne dokumenty i teksty źródłowe. Materiały te opracowywane są na podstawie tłumaczeń wykonywanych w warunkach rzeczywistych przez tłumaczy pisemnych i konferencyjnych nauczających w STiJO UAM.
Kadra
Kadra dydaktyczna złożona jest z aktywnych zawodowo tłumaczy pisemnych i konferencyjnych, posiadających doświadczenie dydaktyczne na poziomie uniwersyteckim. Wśród tłumaczy-dydaktyków są członkowie
Międzynarodowego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych (AIIC). Jeden pracownik etatowy posiada akredytację w instytucjach Unii Europejskiej i wykonuje w nich tłumaczenia konferencyjne. STiJO UAM współpracuje również z wykładowcami innych jednostek naszej Uczelni oraz ze specjalistami spoza UAM, m.in. z polonistą,
ekonomistą, prawnikiem i specjalistą nauczającym prawidłowej emisji głosu.
W celu zapewnienia wysokiej jakości nauczania zajęcia dydaktyczne są co roku hospitowane przez dyrektora Szkoły. Hospitacje te są nieanonsowane.
W STiJO UAM zatrudnionych jest 8 pracowników etatowych, współpracujemy z 2 wykładowcami z innych
jednostek UAM oraz 10 wykładowcami spoza UAM.
Kandydaci
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w STiJO UAM jest zdanie obligatoryjnego egzaminu wstępnego niezależnie od posiadanego wykształcenia i certyfikatów językowych.
Kandydaci do STiJO UAM to w 50% absolwenci studiów filologicznych. Pozostali kandydaci to absolwenci
takich kierunków jak: językoznawstwo, stosunki międzynarodowe, etnolingwistyka, zarządzanie i marketing,
socjologia, politologia, finanse i bankowość, prawo, ekonomia, europeistyka, matematyka i informatyka, filozofia, teologia czy biotechnologia.
Absolwenci
W roku akademickim 2012/2013 studia ukończyło 26 osób, wśród których było 21 tłumaczy pisemnych i 5
tłumaczy konferencyjnych.
Absolwenci STiJO UAM znajdują zatrudnienie jako: tłumacze przysięgli, tłumacze etatowi, tłumacze „wolni
strzelcy” na rynku prywatnym oraz jako tłumacze akredytowani przy instytucjach Unii Europejskiej.
Sprawozdanie sporządził:
Dr Witold Skowroński – Dyrektor Szkoły
7.3.8.  UCZELNIANE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
Komercjalizacja i transfer wiedzy (technologii) oraz relacje z otoczeniem gospodarczym
-kontakty z jednostkami zewnętrznymi zainteresowanymi współpracą z UAM:
• organizacja spotkań pomiędzy jednostkami zewnętrznymi (przedsiębiorstwami) a przedstawicielami poszczególnych wydziałów/grup badawczych, których przedmiotem było omówienie i uszczegółowienie warunków współpracy i/lub identyfikacja obszarów współpracy, w tym: spotkania
firmy ROCHE z władzami Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Wydziału Fizyki; przedstawicieli
UAM z firmą PozLab Sp. z o.o.; przedstawicieli władz UAM z firmą USP Zdrowie Sp. z o.o.; Spotkanie
z przedstawicielami Nickel Technology Park Poznań, rozmowy zakończone podpisaniem umowy
o współpracy w obszarze prowadzenia wspólnych projektów nauka-biznes, udział w BIOCONNECT
2013; przedstawicieli Wydziału Chemii z firmą LANWAR; organizacja spotkania przedstawicieli
jednostek otoczenia gospodarczego oraz jednostek naukowych w Centrum NanoBioMedycznym
UAM; przedstawicieli UAM z firmą STOMIL Poznań S.A.; przedstawicieli UAM z firmą NANOTECH
w Poznańskim Parku Technologiczno-Przemysłowym; rozmowy i negocjacje dotyczące współpracy
Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM z firmą PGNiG S.A., zakończone podpisaniem 2 umów o współpracy; pośrednictwo w rozmowach nt. obszarów współpracy oraz aspektów
procesowych współpracy UAM z firmą Delphi Polska (Kraków, oddział w Ostrowie Wielkopolskim);
współpraca UAM w ramach Wielkopolskiego Centrum Klasteringu;
277
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
-negocjacje, obsługa organizacyjna i formalno-prawna procesu płatnego udostępniania podmiotom otoczenia praw własności intelektualnej (wyniki prac naukowo-badawczych, patenty, licencje, know-how)
we współpracy z Rzecznikiem Patentowym UAM oraz stosownymi służbami UAM:
• negocjacje z firmą z branży metalowej w zakresie licencjonowania patentu z Wydziału Biologii
UAM – procedura wyceny własności intelektualnej, przygotowanie założeń umowy licencyjnej;
• opracowywanie procedur postępowania w zakresie wyceny praw własności intelektualnej, które
stanowią przedmiot umów z podmiotami zewnętrznymi;
-budowa oferty Wydziałów UAM dla jednostek otoczenia – etap I wydziały przyrodnicze – opracowywanie we współpracy z władzami dziekańskimi tzw. wizytówki Wydziału, obejmującej informacje nt. zasobów intelektualnych, w tym eksperckich, infrastruktury, a także doświadczeń współpracy z podmiotami
zewnętrznymi;
-realizacja – we współpracy z Działem Transferu Technologii Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego FUAM – audytów zespołów badawczych UAM;
-nadzór nad realizacją umów oraz monitoring rozliczeń finansowych;
-Doradztwo w zakresie transferu wyników badań do przemysłu, do sektora B+R oraz komercjalizacji wyników badań;
-udział w pracach nad regulaminem ochrony i korzystania z własności intelektualnej UAM, w tym konsultacje w ramach UAM oraz analiza rozwiązań podmiotów zewnętrznych (regulamin, zasady, załączniki);
-obsługa zleceń z jednostek gospodarczych dla UAM – zarejestrowano 56 umownych prac zleconych.
-obsługa Rady Gospodarczej przy JM Rektorze;
-udział w pracach Komisji Rektorskiej ds. Współpracy z Gospodarką.
Przedsiębiorczość akademicka
-działania edukacyjne i szkoleniowe z zakresu przedsiębiorczości oraz własności intelektualnej:
• własne:
-- 15 szkoleń, w których wzięło udział 280 uczestników – działanie realizowane w ramach projektu
Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej (NCBiR);
-- 47 konsultacji, których uczestnikami byli przede wszystkim studenci (43), doktoranci (2), absolwenci (1) oraz pracownicy naukowi (1). Uczestnicy najczęściej reprezentowali wydziały: Nauk Społecznych, Historyczny oraz Studiów Edukacyjnych;
-- wydarzenie/inicjatywa „Studencki Pierwszy Krok” – I edycja konkursu realizowanego przez Fundację „Wspieramy Wielkich Jutra”, Wielkopolski Klub Kapitału oraz UCITT UAM w dniach 8.04-6.06.2013
r. Laureaci Inicjatywy, poprzez rozwiązanie postawionego przez firmy problemu, mieli możliwość
uczestniczenia w prawdziwym życiu spółek i obserwowania jak podejmowane są strategiczne decyzje w firmach zbudowanych w większości od podstaw, które odniosły ogromny sukces na polskim rynku, przyczyniając się do budowania „polskiej marki”;
-- konkurs „Majówka z biznesem” (9-11.05.2013 r.) – konkurs organizowany dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych na najlepszy biznes plan;
-- „Intensywny Kurs Przedsiębiorczości” (19-22.11.2013 r.) –wydarzenie składające się z kilku szkoleń
i indywidualnych konsultacji związanych z opisaniem pomysłu na własną działalność gospodarczą
oraz jego prezentacją przed komisją konkursową.
• w ramach inicjatyw środowiskowych lub projektów z jednostkami zewnętrznymi:
-- Poznańskie Dni Przedsiębiorczości (III edycja, 24-25.04.2013 r.) – wydarzenia, mające na celu wspieranie przedsiębiorczości akademickiej poprzez organizację paneli dyskusyjnych i warsztatów,
a także Targi Przedsiębiorczości;
-- Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości (22.10.2013 r.) – targi pracy i przedsiębiorczości dla studentów i absolwentów UAM połączone ze szkoleniami, wykładami i prezentacją firm oraz instytucji
wspierających przedsiębiorczość;
-- Festiwal Przedsiębiorczości BOSS (15-19 kwietnia 2013 r.) –projekt promujący przedsiębiorczość,
skierowany do osób studiujących. W ramach Festiwalu Preinkubator przeprowadził dwa szkolenia
(18 i 19.04 2013 r.) o tematyce związanej z analizą rynku oraz negocjacjami w biznesie;
-- Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (19-24 listopada 2013 r.) – w ramach przedsięwzięcia zorganizowano konkurs oraz dwa warsztaty dotyczące pisania biznesplanu oraz autoprezentacji i prowadzenia prezentacji biznesowej (19 i 21.11.2013 r.);
-- udział w I polskiej edycji badania GUESSS – międzynarodowego badania przedsiębiorczości studentów (październik – listopad 2013 r.);
-- udział w pracach Sieci Przedsiębiorczości i Zatrudnienia Urzędu Miasta Poznania;
278
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
-- Wielkopolska Platforma Innowacyjna – Urząd Miasta Poznań we współpracy z publicznymi uczelniami wyższymi Miasta Poznania (baza ofert współpracy – dodano 10 ofert; spotkania środowiskowe – firmy z Wielkopolski oraz jednostki sektora B+R – udział w 8 spotkaniach);
-- współpraca z Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości (PAIP) w ramach projektu
Studenckie Centrum Transferu Technologii (SCITT);
-bieżąca współpraca z Fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w ramach podpisanej umowy dotyczącej utworzenia oraz działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Fundacji AIP
na UAM (Wydział Fizyki UAM);
-wspieranie pro-przedsiębiorczych postaw przedstawicieli społeczności akademickiej w ramach Preinkubatora Akademickiego UAM – konsultacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz
pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na wspieranie inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości
akademickiej – podsumowanie działalności Preinkubatora.
Obsługa zewnętrznych źródeł finansowania współpracy na linii Nauka-Gospodarka, w tym komercjalizacja i transfer wiedzy (technologii) [wg Zarządzenia Nr 176/2010/2011 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 września 2010 roku]
-punkt informacyjno-konsultacyjny dla pracowników UAM w obszarach wskazanych w Zarządzeniu;
-opieka administracyjna oraz formalno-prawna, realizowanych na UAM, projektów w ramach wyżej wymienionych źródeł finansowania (szczegółowe informacje w Załączniku nr 3):
• PO IG 1.3.1 – 2 projekty,
• PO IG 1.3.2 – 4 projekty.
Realizowane projekty oraz aplikacje projektowe
-realizowane projekty własne:
• Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej – NCBiR (okres realizacji 1.07.2011 r. – 30.06.2013 r.);
• Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej – NCBiR (okres realizacji 1.01.2013 r. – 31.12.2014 r.);
• „Z transferem na TY” – staże i szkolenie praktyczne dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni (PO KL 8.2.1, okres realizacji 1.01.2012 r. – 31.12.2013 r.).
Współpraca
W ramach realizacji powyższych działań UCITT UAM współpracuje z jednostkami UAM, w szczególności
z Rzecznikiem Patentowym UAM, Biurem Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów (Biurem Karier) oraz
Centrum Zaawansowanych Technologii UAM.
Poza strukturami UAM, UCITT UAM współpracuje również z polskimi i zagranicznymi instytucjami, w szczególności z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM, a także z podobnymi ośrodkami
na Uczelniach w kraju (CIRITT Politechniki Poznańskiej, Biurem Promocji i Współpracy z Praktyką Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu), ich zrzeszeniami – ProTon Europe i stowarzyszeniami – SOOIPP. Współpracujemy
także z przedsiębiorstwami z regionu (Wielkopolskie Centrum Klasteringu, Klaster BioRegion) i kraju (Polska
Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii) oraz władzami samorządowymi miasta i regionu, uczestnicząc w pracy i projektach sieci takich instytucji na terenie kraju i Unii Europejskiej.
Sprawozdanie sporządził:
Mgr Jacek Wajda – Dyrektor Centrum
7.3.9.  WYDAWNICTWO NAUKOWE
Zespół Wydawnictwa
Na dzień 31 grudnia 2013 r. zespół Wydawnictwa liczył 19 osób zatrudnionych na pełnych etatach. Dyrektorem Wydawnictwa jest mgr Marzenna Ledzion- -Markowska.
Zespół Wydawnictwa stanowili: dyrektor, sekretarz, samodzielna księgowa, samodzielny referent techniczny; w redakcji merytorycznej pracowało 5 redaktorów (w tym kierowniczka redakcji) oraz 1 korektor; w redakcji technicznej (obejmującej również nadzór produkcji) pracowało 2 redaktorów; w dziale składu i łamania
279
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
komputerowego zatrudnione były 3 osoby; w dziale handlowym i marketingu pracowały 4 osoby. Obecnie
1 redaktorka – Olga Bronikowska przebywa na urlopie macierzyńskim.
Produkcja wydawnicza
W roku 2013 Wydawnictwo opublikowało 197 tytułów, w łącznym nakładzie 39 310 egzemplarzy
i o łącznej objętości 3802,25 ark. wyd. (w tym 23 tytuły to dodruki, a 17 – to kolejne wydania). Ten rekordowy wynik uzyskaliśmy dzięki wyjątkowej ofiarności i zaangażowaniu całego zespołu.
Podział na rodzaje publikacji wydanych w 2013 roku nowości przedstawia się następująco:
Rodzaj publikacji
Liczba tytułów
Arkusze wyd.
Nakład w egz.
Czasopisma naukowe
43
701,25
7310
Monografie naukowe
43
911,00
9600
Habilitacje
56
1142,00
11130
Podręczniki
12
150,50
5460
Inne
3
76,75
930
Dodruki i kolejne wydania
40
820,75
4880
197
3802,25
39 310
RAZEM
Polityka Wydawnictwa zakłada realne ustalanie nakładów publikacji. W przypadku wyczerpania nakładu
dokonywane są wznowienia lub kolejne poprawione i uzupełnione wydania. Duży nacisk położony został na
zamieszczanie naszych publikacji w Internecie, m.in. na platformie uniwersyteckiej AMUR, na PWN-owskim
IBUKU, rozpoczęta została także współpraca z platformą Publio.pl w zakresie przygotowania do sprzedaży książek w wersji elektronicznej, tzw. e-booków.
Dzięki staraniom o dofinansowanie publikacji ze źródeł zewnętrznych (firma EXPOM, Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu, Uniwersytet Jagielloński, Flos Carmeli, CK Zamek, Uniwersytet Viadrina) uzyskaliśmy łącznie
82 940,19 zł. Ponadto ogólna kwota grantów z MNiSW oraz NCN przekazana na wydanie książek wyniosła
293 596,- zł.
W roku sprawozdawczym nasze publikacje drukowane były w Zakładzie Graficznym UAM oraz – zgodnie
z rozstrzygniętymi przetargami – w Uni-Druku w Luboniu (druk offsetowy i cyfrowy).
Sprzedaż książek
Dzięki zintensyfikowanym działaniom związanym z dystrybucją w 2013 r. sprzedano 22.987 egz. książek
o łącznej wartości 829.979,- zł (w tym wpływy z platformy IBUK.pl).
Oferta WN UAM dociera do 117 księgarń internetowych, do 1800 księgarń i 2800 bibliotek. Współpracują z nami także indywidualne księgarnie i hurtownie. Na terenie Poznania tradycyjnie od wielu lat
książki Wydawnictwa rozpowszechniane są także poprzez sieć placówek Księgarni Uniwersyteckiej (działającej w ramach Fundacji UAM), usytuowanych w różnych gmachach uczelni. „Księgarnia przy Fredry”, działająca
w gmachu Collegium Maius, posiada pełną ofertą Wydawnictwa. Mimo szczupłej obsady działu handlowego
prowadzona była również sprzedaż wysyłkowa (także zagraniczna) do różnych instytucji, bibliotek, księgarń
oraz licznych odbiorców indywidualnych. Wydawnictwo organizowało też prezentacje i sprzedaż swoich publikacji na targach książek i kiermaszach książek, festiwalach artystycznych i naukowych, podczas wydarzeń
kulturalnych, naukowych i edukacyjnych, spotkań promujących książki z udziałem autorów oraz przy okazji
konferencji naukowych.
Przeprowadziliśmy przegląd zapasów magazynowych i zlikwidowaliśmy nieaktualne, wąskospecjlistyczne
czasopisma i monografie, końcówki nakładów, egzemplarze uszkodzone (24 002 egz.) – na kwotę 399 866,05 zł.
Ponadto przeceniliśmy 67 starszych tytułów – na kwotę 198 370,50 zł.
280
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
Marketing
W roku 2013 Wydawnictwo brało udział w wielu imprezach naukowych i kulturalnych – nowości wydawnicze prezentowane były na 12 konferencjach, podczas wystaw i targów książki. Odbyło się 5 spotkań z udziałem
naszych autorów i gości honorowych, a w ramach Dekady Jubileuszowej UAM odbyła się promocja książki
prof. Michała Musielaka Heliodor Święcicki (1854-1923), inaugurująca serię „Biografie Rektorów Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”. Informacje o książkach i wydarzeniach prezentowane były sukcesywnie
w ogólnopolskich i lokalnych mediach, w pismach branżowych, księgarskich i w formie elektronicznej na stronie domowej Wydawnictwa, newsletterze wydawniczym i portalu społecznościowym facebook oraz Biuletynie
UAM, stronach wydawniczych, księgarskich, naukowych, literackich, a także na stronach internetowych instytucji, z którymi podjęliśmy współpracę (m.in. serwis Polskiej Agencji Prasowej, Radio Merkury, PortalFilmowy.
pl, Magazyn „ProFilm”, portal Mówią Wieki, rynek-ksiazki.pl, miesięcznik „IKS”, TVP Poznań, galeria Arsenał, Centrum Kultury ZAMEK, Muzeum Kinematografii i in.). Bardzo owocnie przebiegała współpraca z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Instytutem Książki, Filmoteką Narodową, Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk
(wspólne przedsięwzięcia wydawnicze i promocje książek). Ponadto Wydawnictwo przekazywało egzemplarze
promocyjne jako nagrody w konkursach i olimpiadach tematycznych, a także do zbiorów bibliotekom, które
w zamian promowały nasze książki na swoich stronach internetowych. Przygotowywana była i systematycznie
aktualizowana oferta wydawnicza oraz zapowiedzi dostępne zarówno w formie drukowanej, jak i wersji elektronicznej na stronie Wydawnictwa.
W roku 2013 otrzymaliśmy 20 patronatów honorowych i medialnych.
Udział w targach książki, kiermaszach itp.
W 2013 r. Wydawnictwo Naukowe UAM prezentowało najnowsze publikacje na 14 imprezach wystawienniczo-targowych:
•• XVIII Poznański Przegląd Książki Naukowej (4 marca – 5 kwietnia 2013 r.),
•• XVIII Wrocławskie Targi Książki Naukowej (20-22 marca 2013 r.),
•• XVII Targi Edukacyjne (Poznań, 15-17 marca 2013 r.),
•• XIX Targi Wydawców Katolickich (Warszawa, 11-14 kwietnia 2013 r.),
•• Warszawskie Targi Książki (16-19 maja 2013 r.),
•• Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA (Warszawa, 16-19 maja 2013 r.),
•• Festyn Rodzinny UAM (Poznań, 11 maja 2013 r.),
•• Kiermasz Książek „Nie bój się książki naukowej” (Poznań, PTPN, 13-15 maja 2013 r.),
•• XVII Poznańskie Dni Książki nie tylko Naukowej (Poznań, Collegium Maius, 9-11 października 2013 r.),
•• XVII Targi Książki w Krakowie (Kraków, 24-27 października 2013 r.),
•• XXII Targi Książki Historycznej (Warszawa, 28 listopada – 1 grudnia 2013 r.),
•• Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych OFF CINEMA (Poznań, 20-24 listopada 2013 r.),
•• Świąteczny Kiermasz Książek (Poznań, Collegium Historicum 3-4 grudnia 2013 r.),
•• Książki na Gwiazdkę (Poznań, 11 grudnia 2013 r.).
Obecność Wydawnictwa na forum ogólnokrajowym i międzynarodowym pozwala na utrzymanie oraz
nawiązywanie nowych kontaktów handlowych, jest także wielką promocją naszej Uczelni.
Poznańskie Dni Książki nie tylko Naukowej (17. edycja, 9-11 października 2013 r.) – organizowane co
roku przez WN UAM – jedyne w Wielkopolsce targi książki akademickiej i popularnonaukowej, rozszerzyły w 2013
roku swoją formułę na Poznańskie Dni Książki nie tylko Naukowej. Patronat honorowy nad wydarzeniem
objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, JM Rektor UAM oraz od 2013 r. Prezydent Miasta Poznania. Targi
zgromadziły 55 wystawców z całej Polski, a dzięki rozszerzeniu formuły zaproszenie przyjęło więcej wydawców
książek popularnonaukowych (m.in. Arkady, Bellona SA, Helion SA, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Ossolineum, Państwowy Instytut Wydawniczy, Prószyński i S-ka, słowo/obraz terytoria, wydawnictwa muzealne:
Muzeum Narodowe, Archeologiczne, Walk Niepodległościowych).
Do inicjatywy włączyły się władze miasta Poznania – Prezydent objął patronat nad nowo ogłoszonym
Konkursem na Najlepszą Książkę Popularnonaukową, a także ufundował nagrodę. Ponadto podczas targów
rozstrzygnięte zostały dwa konkursy o ustalonej od lat randze: Konkurs na Najlepszą Książkę Akademicką (o Nagrodę Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Puchar JM Rektora UAM) oraz Konkurs
281
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych na Najlepszy Podręcznik Akademicki (o Nagrodę im. Księdza Edwarda Pudełki).
W ramach zapoczątkowanego w zeszłym roku panelu odbyła się dyskusję nt. „Nic nie jest za darmo – wiedza też nie” (wykłady wygłosili: prof. Wojciech Cellary – „Otwartyzm, czyli uszczęśliwianie ludzkości kosztem
rozwoju” oraz mecenas Joanna Hetman-Krajewska – „Ochrona praw autorskich, wartości intelektualnej oraz
dochodów twórców w aspekcie prawnym”). Natomiast tematem organizowanego co roku spotkania branżowego Forum Wydawców była „Sprzedaż książki elektronicznej w dobie open access”. W czasie spotkania zaprezentowane były 2 projekty: „EDITEUM: #chmura #finanse #open_access #cytowania” oraz eBookPoint.pl Grupy
Wydawniczej Helion. Jak co roku Autorzy i Wydawnictwa promowali swoje książki na spotkaniach z czytelnikami oraz na stoiskach.
Nagrody i wyróżnienia
W roku 2013 następujące publikacje Wydawnictwa Naukowego UAM i ich autorzy otrzymali nominacje
i nagrody:
-Artur Jazdon, Wydawcy poznańscy 1815-1914. Kształtowanie środowiska i repertuaru wydawniczego:
• Nagroda Naukowa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich im. A. Łysakowskiego w kategorii prace
o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym,
• nominacja do Nagrody im. Józefa Łukaszewicza w Konkursie na Najlepsze Książki o Poznaniu (Biblioteka Raczyńskich);
-Alina Borkowska-Rychlewska, Szekspir w operze XIX wieku. Romantyczne konteksty, inspiracje i na-wiązania: Nagroda Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych „Książka Lata 2013”;
-Izabela Bondecka-Krzykowska, Historia obliczeń. Od rachunku na palcach do maszyny analitycznej: nominacja do Nagrody w Konkursie na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki (XVII Targi Książki w Krakowie).
Działania w środowisku wydawniczym oraz wkład w kształcenie edytorskie
Wydawnictwo Naukowe należy do Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych. Do tradycji SWSW należą
spotkania dyrektorów i redaktorów naczelnych na ogólnopolskich konferencjach wydawców. W tym roku dyrektor Wydawnictwa uczestniczyła w Konferencji Wydawców Szkół Wyższych, której tematem były „Nowoczesne metody rozpowszechniania treści naukowych oraz źródła ich finansowania”, zorganizowanej w Świnoujściu przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego w dniach 4-7 czerwca 2013 r.
W okresie sprawozdawczym 3 osoby odbyły w Wydawnictwie praktyki studenckie, podczas których poznały poszczególne działy Wydawnictwa, a także zaangażowane były w prace redaktorskie oraz działania promocyjne i marketingowe.
Sprawozdanie sporządziła:
Mgr Marzenna Ledzion-Markowska – Dyrektor Wydawnictwa
7.4.  JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
7.4.1.  SZKOŁA JĘZYKOWA UAM
Szkoła Językowa UAM, dawniej Studium Nauczania Języków Obcych, w roku akademickim 2012/2013 zatrudniała 168 pracowników dydaktycznych, w tym: 137 osób – zespoły językowe, 3 osoby – Collegium Polonicum w Słubicach, 7 osób – Kolegium Europejskie w Gnieźnie, 3 osoby – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
w Kaliszu, 2 osoby – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile, 10 osób – Szkoła Języka Angielskiego, 3 osoby
– Szkoła Języka Francuskiego, 3 osoby – Szkoła Języka Niemieckiego. Na różnego typu urlopach przebywało
30 pracowników. Z początkiem października 2012 r. na emeryturę przeszła jedna anglistka, a z końcem grudnia
2012 r. jedna germanistka. Nauczyciele akademiccy Szkoły Językowej UAM przeprowadzili 71 997 godzin zajęć
z języków obcych na studiach stacjonarnych, w tym 21 912 w ramach godzin ponadwymiarowych. Na studiach
zaocznych przeprowadzono ponad 7000 godzin zajęć.
W marcu 2013 r. okresowej ocenie pracy dydaktycznej zostało poddanych 56 pracowników Szkoły Językowej UAM. Na podstawie ankiet studenckich, opinii władz instytutowych oraz hospitacji zajęć przeprowadzonych przez kierowników zespołów językowych, wszyscy nauczyciele otrzymali pozytywną opinię. Ostateczne
282
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
zatwierdzenie ocen zostało dokonane przez zewnętrzny zespół oceniający pod przewodnictwem prof. dr. hab.
Czesława Karolaka.
W roku akademickim 2012/2013, tradycyjnie już, zespół języka niemieckiego zorganizował VI Uniwersytecki Konkurs Języka Niemieckiego. Konkurs składał się z 2 etapów pisemnych oraz ustnego etapu finałowego. Zwycięzcami konkursu zostali studenci Wydziałów: Prawa i Administracji, Biologii oraz Studiów Edukacyjnych. W tym roku odbyła się także I edycja Uniwersyteckiego Konkursu Języka Łacińskiego, sprawdzającego
znajomość sentencji i zwrotów łacińskich, zorganizowanego przez pracowników zespołu języka łacińskiego.
Po dwóch etapach, pisemnym i ustnym, wyłonieni zostali zwycięzcy, wśród których znaleźli się studenci Wydziałów: Historycznego, Teologicznego oraz Neofilologii. W czerwcu 2013 r. w Sali Senatu Collegium Minus
odbyło się wręczenie nagród laureatom. W obecności prorektora prof. dr. hab. Marka Nawrockiego, prodziekana Wydziału Anglistyki dr. Radosława Dylewskiego, dyrektora Szkoły Językowej dr. Mateusza Kaszyńskiego,
kierownika zespołu języka łacińskiego mgr Ewy Kruk, p.o. kierownika zespołu języka niemieckiego mgr Beaty
Nowakowskiej oraz organizatorów konkursów, dziewiętnastu laureatom zostały wręczone bony podarunkowe
oraz nagrody książkowe ufundowane przez księgarnię językową Polanglo.
W czerwcu 2013 roku, wzorem lat ubiegłych, w porozumieniu z Działem Współpracy z Zagranicą, wykładowcy Szkoły Językowej UAM przeprowadzili intensywne kursy języka: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego dla studentów wyjeżdżających do uczelni zagranicznych w ramach programu
LLP-Erasmus. Na kilku kierunkach dla tych studentów przeprowadzono również egzaminy lub rozmowy kwalifikacyjne.
W roku 2013 Szkoła Językowa UAM jako Centrum Egzaminacyjne TOEIC przeprowadziła 1 sesję egzaminów
z języka angielskiego, jako Ośrodek Egzaminacyjny TELC zorganizowała i przeprowadziła 2 edycje egzaminów
z języków niemieckiego oraz rosyjskiego, a także będąc oficjalnym Centrum Egzaminacyjnym DELF, wyznaczonym przez Ambasadę Francji, przeprowadziła 3 sesje egzaminów z języka francuskiego. W lutym 2013 r. 7 nauczycieli języków hiszpańskiego, niemieckiego i rosyjskiego brało udział w organizowanych przez Uniwersytet
Łódzki kursach odnawiających licencje egzaminatora certyfikatów TELC.
W lipcu 2013 roku został ogłoszony konkurs na stanowiska starszych wykładowców języka angielskiego,
niemieckiego i rosyjskiego oraz na stanowisko wykładowcy języka angielskiego. Decyzją Komisji ds. Konkursu stanowisko starszego wykładowcy języka angielskiego otrzymali: mgr Maria Wierkiewicz-Popławska, mgr
Anna Baryła, mgr Hanna Bernard oraz mgr Robert Kippen; języka niemieckiego: mgr Beata Nowakowska; języka rosyjskiego: mgr Zulfija Dołęga-Mostowska oraz dr Oksana Erdeli-Klyap. Rozstrzygnięty został także konkurs
na stanowisko wykładowcy języka angielskiego. Wygrał go mgr Bartosz Wyrwał. W wyniku konkursu na stanowisko lektora języka hiszpańskiego z dniem 1 października 2013 r. zostały zatrudnione mgr Maria Kowalczyk
oraz mgr Karolina Żok.
Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i organizacyjnej 11 nauczycieli akademickich i 2 pracowników administracyjnych Szkoły Językowej UAM otrzymało zespołowe nagrody JM Rektora.
W związku z przekształceniem Studium Nauczania Języków Obcych w Szkołę Językową UAM na podstawie
Zarządzenia Nr 124/2012/2013 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie nazwy
i zmian organizacyjnych w Studium Nauczania Języków Obcych został opracowany nowy regulamin Szkoły
Językowej UAM. W strukturę Szkoły Językowej UAM zostały włączone dotychczasowe Szkoły Języka Angielskiego, Francuskiego oraz Niemieckiego. Powołano stanowisko zastępcy Dyrektora Szkoły Językowej UAM
ds. komercyjnej oferty dydaktycznej, które objęła mgr Małgorzata Horała. Powołane zostały także: Komisja
koordynacyjna ds. testów diagnozujących i poziomujących, Komisja koordynacyjna ds. certyfikacji biegłości
językowej, Komisja koordynacyjna ds. poza-lektoratowej (komercyjnej), odpłatnej oferty dydaktycznej, Komisja koordynacyjna ds. e-learningu, Komisja koordynacyjna ds. samokształcenia. W ramach prowadzonej przez
Szkołę działalności komercyjnej w semestrze zimowym 2013/2014 powstało 49 grup komercyjnych.
Przed rozpoczęciem roku akademickiego 2013/2014 kierownicy zespołów byli zaangażowani w organizację procesu dydaktycznego, podział i obsadę lektorską grup.
W roku akademickim 2013/2014 Szkoła Językowa UAM zatrudnia 163 pracowników dydaktycznych: zespoły
językowe – 150 osób, Kollegium Europejskie w Gnieźnie – 7 osób, Collegium Polonicum w Słubicach – 3 osoby,
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile – 2 osoby, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu – 1 osoba.
Na różnego rodzaju urlopach przebywa 21 pracowników. Z końcem października i grudnia 2013 roku cztery kolejne osoby przeszły na emeryturę.
283
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Na rok akademicki 2013/2014 pracownikom naszej jednostki zostało przydzielonych ponad 65 000 godzin
zajęć na studiach stacjonarnych, w tym ponad 15 000 godzin ponadwymiarowych.
W 2013 roku wykładowcy Szkoły Językowej UAM przeprowadzili ponad 160 egzaminów doktorskich w zakresie nowożytnego języka obcego.
W październiku 2013 roku Szkoła Językowa UAM obchodziła jubileusz 60-lecia istnienia. Z tej okazji 27 listopada w Auli Lubrańskiego w Collegium Minus odbyła się uroczystość jubileuszowa, w której wzięli udział aktualni
oraz emerytowani pracownicy dydaktyczni i administracyjni Szkoły Językowej UAM, w tym byli kierownicy oraz
dyrektorowie jednostki. Obchody jubileuszu swoją obecnością uświetnili również JM Rektor prof. dr hab. Bronisław Marciniak oraz rektor prof. dr hab. Krzysztof Krasowski. Obchody składały się z części oficjalnej, jaką była
prezentacja historii Szkoły Językowej UAM oraz działalności skupionej wokół Multimedialnej Pracowni Nauki
Języków Obcych dla osób niedosłyszących i niesłyszących oraz z części nieoficjalnej.
W roku 2013 dwóch nauczycieli akademickich, a także dwóch pracowników administracyjnych odbyło staże na uczelniach zagranicznych w ramach programu LLP-Erasmus.
Nasi pracownicy brali udział w wielu konferencjach i seminariach krajowych oraz zagranicznych, m.in. mgr
Danuta Furszpaniak wystąpiła z referatem podczas konferencji „Language Across Curriculum: Conference on CLIL
in Foreign Language Classrooms” w Łodzi. Ponadto mgr Lidia Białkiewicz-Mroczyńska oraz mgr Józef Żółtański
wzięli udział w kursie „Teaching Advanced Legal English” w Cambrigde Law Studio, a mgr Krystyna Pirogowicz
oraz mgr Aleksandra Pawełczak odbyły dwudniowe szkolenie „Język techniczny – dla kogo?” na Politechnice Krakowskiej. Pracownicy regularnie uczestniczyli w spotkaniach z wydawnictwami prezentującymi nowe podręczniki wykorzystywane w ramach zajęć lektoratowych. Grupa lektorów języka angielskiego uczestniczyła w pracach
dotyczących projektów POKL „Poczuj chemię do chemii” i „Chemia WARTA Poznania” realizowanych na Wydziale
Chemii UAM.
Mgr Anna Nabiałek, mgr Izabela Komar-Szulczyńska oraz mgr Joanna Nehring, prowadzące zajęcia dla
studentów niedosłyszących UAM w Pracowni Multimedialnej dla Osób Niepełnosprawnych, aktywnie współpracują z innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Przeprowadziły cykl zajęć pokazowych dla reprezentantów innych ośrodków akademickich zainteresowanych metodami pracy ze studentami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej). Wzięły
udział w konferencji “Innovative Methods in Teaching English to the Death and Hard-of-Hearing Students and
Children” na zaproszenie profesor Danieli Janákovej z Uniwersytetu Karola w Pradze.
Tradycją działalności Szkoły Językowej UAM w zakresie praktycznego zaznajamiania studentów z kulturą,
historią oraz specyfiką obszaru krajów niemieckojęzycznych są coroczne wyjazdy studentów i pracowników
Uniwersytetu do Niemiec, między innymi do berlińskich muzeów „Pergamon” i „Muzeum Egipskiego”, a także
do Poczdamu.
W roku 2013 Szkoła Języka Francuskiego, włączona obecnie w struktury Szkoły Językowej UAM, zorganizowała 11 imprez kulturalnych, w tym 6 wykładów, 2 wystawy fotograficzne w siedzibie Szkoły, 2 projekcje
filmów, 1 turniej sportowy w boules w Ogrodzie Botanicznym. Jak co roku uczestniczyła w organizacji Dni
Kultury Francuskiej i Frankofonii, które odbyły się w Poznaniu w marcu 2013 r.
W 2013 roku księgozbiór Biblioteki Szkoły powiększył się o 131 woluminów książek. Zainteresowaniem
cieszy się także czytelnia i pracownia komputerowa.
Sprawozdanie sporządził:
Dr Mateusz Kaszyński – Dyrektor Szkoły
7.4.2.  STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
W okresie sprawozdawczym w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zatrudnionych było 43 nauczycieli wychowania fizycznego na pełnym etacie i od października 2013 roku – 3 osoby na umowę zlecenie. Od
października 2013 r. systematycznie uczęszczało na zajęcia z wychowania fizycznego ok. 10 500 studentów
tygodniowo. Zajęcia odbywały się na obiektach własnych Uniwersytetu w Poznaniu i Gnieźnie (Kolegium Europejskie) oraz wynajmowanych w Poznaniu, Kaliszu, Gnieźnie, Pile i Słubicach. Studenci mieli możliwość wyboru następujących dyscyplin sportowych: aerobik, aqua aerobik, aerobik z siłownią, body control, body ball,
joga, jogging, judo kobiet i mężczyzn, koszykówka kobiet i mężczyzn, fitness kobiet, kulturystyka mężczyzn,
284
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
gimnastyka lecznicza, zajęcia ogólnorozwojowe, nauka pływania, pływanie, pływanie w grupie korekcyjnej,
piłka nożna kobiet i mężczyzn, siatkówka kobiet i mężczyzn, step, taniec, tenis stołowy, tenis ziemny z siłownią
i szermierka.
W minionym roku prowadzone były zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, Kolegium Europejskiego w Gnieźnie, Collegium Polonicum w Słubicach oraz w filii
UAM w Kościanie (do czerwca 2013 r.) i Pile.
Studium zorganizowało dla studentów niepełnosprawnych zajęcia specjalistyczne, obóz rehabilitacyjny
i integracyjny spływ kajakowy.
Od stycznia 2013 roku SWFiS rozszerzyło swoją działalność o zajęcia sportowe dla pracowników naszej
Uczelni w następujących dyscyplinach: aquaaerobik, aerobik, joga, zdrowy kręgosłup, nauka i doskonalenie
pływania, tenis, siatkówka i koszykówka.
W oparciu o Studium działały 44 sekcje sportowe zrzeszające młodzież, chcącą uprawiać sport na wyższym
poziomie. Po raz kolejny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zwyciężył w punktacji ogólnej Akademickich Mistrzostw Wielkopolski Szkół Wyższych, wyprzedzając Wyższą Szkołę Pedagogiki i Administracji
oraz Politechnikę Poznańską.
Miniony rok zakończył się wielkim sukcesem w XXX edycji Akademickich Mistrzostw Polski. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej i drugie w klasyfikacji uniwersytetów.
Największy wkład w zwycięstwo wniosły sekcje:
•• Jeździectwa, Tenisa Mężczyzn i Koszykówki Kobiet – I miejsce w klasyfikacji generalnej AMP,
•• Ergometru Wioślarskiego Kobiet i Futsalu Kobiet – II miejsce w klasyfikacji generalnej AMP,
•• Pływania Mężczyzn – III miejsce w klasyfikacji generalnej AMP.
Najlepszym studentem sportowcem została Martyna Opoń – reprezentantka Polski w LA.
Sukcesy odnoszone przez uniwersyteckie reprezentacje nie byłyby możliwe bez wsparcia władz uczelni.
Racjonalna polityka zwolnień z opłat za studia wybitnych zawodników, system pomocy stypendialnej i dotychczasowy poziom finansowania sportu stanowią gwarancję stabilnego rozwoju sportu akademickiego na
naszej uczelni.
Liczba studentów, uprawiających sport na UAM, posiadających kartę ISIC-AZS i zrzeszonych w Klubie
Uczelnianym AZS UAM przekroczyła 1000 osób. Zajęcia sportowe prowadzone są na wszystkich poziomach,
począwszy od podstawowego poprzez zaawansowany aż do mistrzowskiego.
Organizowane przez Studium po raz dziewiąty Ogólnopolskie Zawody Pływackie Studentów Niepełnosprawnych Szkół Wyższych, traktowane jako nieoficjalne Akademickie Mistrzostwa Polski, cieszą się dużym zainteresowaniem w całym kraju. W minionym roku znów odnotowano wzrost liczebny startujących studentów.
Tradycyjny już Dzień Sportu UAM zgromadził na starcie blisko 5000 studentów. Rozwijały się ligi wewnątrzuczelniane w piłce nożnej, koszykowej i siatkowej.
Do najbardziej usportowionych wydziałów w Uniwersytecie należą:
•• Wydział Chemii,
•• Wydział Studiów Edukacyjnych,
•• Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych,
•• Wydział Biologii.
Studium prowadziło zajęcia programowe oraz zajęcia sportowe na siedmiu obozach programowych dla
studentów kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych zarówno studiów
dziennych, jak i zaocznych.
SWFiS zorganizowało również szereg imprez dla pracowników UAM i ich dzieci:
•• Międzywydziałowe Turnieje Piłki Nożnej i Siatkowej,
•• Karnawałową Zabawę dla Dzieci Pracowników UAM „Uratujmy księżniczkę”,
•• II Maraton Fitness dla Pracowników UAM,
oraz współorganizowało Festyn Rodzinny dla pracowników UAM i ich dzieci.
285
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
W okresie sprawozdawczym wprowadzono system elektronicznych kart, usprawniających korzystanie
z pływalni oraz przeprowadzono remonty:
•• w sali sportowej przy ul. Umultowskiej wymieniono nawierzchnię i odnowiono saunę,
•• w sali dolnej przy ul. Szamarzewskiego przeprowadzono modernizację łazienek.
Dziękujemy serdecznie władzom Uczelni oraz Senatowi i administracji za wspieranie naszych działań
w dziedzinie propagowania kultury fizycznej wśród wielotysięcznej rzeszy studentów.
Sprawozdanie sporządził:
Mgr Maciej Czaronek – p.o. Kierownika Studium
7.4.3.  PRACOWNIA PYTAŃ GRANICZNYCH
Zespół Pracowni
Zespół Pracowni tworzą: dr Joanna Bednarek, dr Monika Bobako, mgr Rafał Ilnicki, prof. UAM dr hab. Jaromir Jeszke, dr Łukasz Musiał, dr Rafał Nakonieczny, dr Andrzej W. Nowak, mgr Beata Anna Polak, prof. dr hab.
Tomasz Polak, Natalia Rapp, dr Marek Woszczek, dr Arkadiusz Żychliński.
Na podstawie §9 Regulaminu Pracowni, decyzją jej Rady, podjętą 2 grudnia 2010 r. i ponowioną 19 stycznia
2012 r., działa także podzespół do spraw projektu/czasopisma „Praktyka Teoretyczna” w składzie: Piotr Juskowiak, Agnieszka Kowalczyk, Mikołaj Ratajczak, Krystian Szadkowski, Maciej Szlinder. Opiekunem projektu jest
prof. Tomasz Polak. Zgodnie z regulaminem członkowie tego podzespołu są zrównani w prawach z członkami
zespołu Pracowni. Czasopismo ukazuje się w postaci regularnie wydawanych i dostępnych internetowo numerów tematycznych i przygotowuje się do umiędzynarodowienia. W roku sprawozdawczym uzyskało 6 punktów
na ministerialnej liście B.
24 czerwca 2013 r. odbyło się spotkanie Rady Naukowej Pracowni, poświęcone analizie programów naukowych i dydaktycznych oraz projektowi przekształceń instytucjonalnych Pracowni.
W dniach 1-2 czerwca 2013 r. członkowie Zespołu i Rady brali udział w seminarium w Kolegium Fryderyka
Nietzschego w Weimarze.
Informacja i strona WWW
Strona internetowa Pracowni www.graniczne.amu.edu.pl przekazuje informacje bieżące, a w części przygotowanej w technologii Wiki (znanej z Wikipedii) udostępnia stale aktualizowane materiały dydaktyczne
(teksty i nagrania wykładów, teksty lekturowe, prace studenckie) i opisy projektów badawczych. Istnieje ponadto dział komentarzy społecznych oraz odniesienia do bieżących działań Pracowni i członków jej Zespołu.
Od semestru zimowego roku akademickiego 2012/2013 funkcjonuje również interaktywna strona informacji o zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez pracownię, oparta na płaszczyźnie programowej moodle.
Strona jest odwiedzana z większości wielkich miast w Polsce, z wielu uniwersytetów i wyższych uczelni, a także
instytucji rządowych i innych publicznych. Zarejestrowano wejścia z wszystkich kontynentów z ponad 60 krajów (a ponadto z domen .net, .com i z numerów IP, nie podających końcówki domeny międzynarodowej).
Studia i dydaktyka
Program dydaktyczny Pracowni w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 objął dwa cykle interdyscyplinarnych wykładów: 1. Alternatywne narracje indywidualne i społeczne: filozofia, historia, sztuka (koordynatorzy: mgr Beata Polak i prof. Tomasz Polak ) i 2. Lęki społeczne a nauka. Kontrowersje naukowo-społeczne
we współczesnym świecie (koordynator: dr Monika Bobako) oraz 15 semestralnych interdyscyplinarnych wykładów, seminariów, konwersatoriów i warsztatów. W semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014
odbyły się dwa cykle wykładów: 1. Świat ludzi i maszyn. Płynne granice (koordynatorzy: mgr Beata Polak i prof.
Tomasz Polak ) i 2. Współczesne Media – upadek czy wszechwładza? (koordynator: dr Monika Bobako) oraz 19
semestralnych wykładów, seminariów, konwersatoriów i warsztatów.
Pracownia uczestniczy jako przedstawiciel UAM w przygotowaniu i wdrażaniu modułu dydaktycznego
„Wykształcenie kulturowe na uniwersytetach europejskich” Sieć Kompetencji Kulturowych (EUniCult), tworzonego przez 14 uniwersytetów europejskich z inicjatywy berlińskiej Fundacji Guardiniego. Zaproponowano także nowe formuły dydaktyczne: możliwość uczestnictwa zdalnego w wykładach, seminariach i konwersatoriach
286
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
– publikacja internetowa konspektów zajęć, nagrań, materiałów dydaktycznych i uruchomienie interaktywnej
wymiany materiałów i prac kontrolnych przez prowadzących i uczestników zajęć za pomocą płaszczyzny programowej moodle.
Projekty badawcze
Realizowany jest projekt badawczy dr Moniki Bobako „Współczesna humanistyka wobec problemu islamofobii w Europie” – grant NCN uzyskany w konkursie Opus.
Pracownia uczestniczy w projekcie Aesthetics of Democracy. Dialogue, Imagination, and Borders of Democratic Community / Estetyka demokracji. Dialog, wyobraźnia i granice demokratycznej wspólnoty”. Projekt przygotowany wespół z Kolegium Fryderyka Nietzschego w Weimarze jest finansowany w zasadniczej części ze środków Fundacji „Klassik Stiftung Weimar”, która finansuje działalność Kolegium Fryderyka Nietzschego. W ramach
tego projektu współpracę zadeklarował również prof. Leszek Koczanowicz (SWPS Wrocław, członek Rady Pracowni), uruchamiając środki z otrzymanego przezeń grantu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – program „Mistrz”.
We współpracy z Kolegium Fryderyka Nietzschego w Weimarze oraz Department of Comparative Literature University at Buffalo przygotowano również projekt pt. Transdyscyplinarna analiza pojęcia „maszyn społecznych. Próba budowy teorii. Badania związane z tym projektem wykonywane są też w ramach bieżącej aktywności badawczej Pracowni.
Zrealizowany został projekt habilitacyjny dr. Rafała Nakoniecznego pt. Alexandria Iudaica. Wokół paradygmatu dyfuzji kulturowej, Katowice 2013.
Konferencje współorganizowane przez Pracownię
Pracownia współorganizowała wraz z Wydziałem Fizyki i Instytutem Filozofii IX Ogólnopolską Konferencję
Filozofii Fizyki pt. Postulowane byty fizyczne? W 100. Rocznicę sformułowania przez N. Bohra modelu atomu (Poznań 8-9 marca 2013 r.) oraz wespół z Zakładem Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej UAM ogólnopolską konferencję Ideologiczne uwikłania systemów edukacyjnych (Poznań, 10-11 czerwca 2013 r.).
Ponadto Pracownia współorganizowała wraz z Kolegium Fryderyka Nietzschego w Weimarze (RFN) seminarium przygotowawcze do projektu badawczego Aesthetics of Democracy. Dialogue, Imagination, and Borders
of Democratic Community / Estetyka demokracji. Dialog, wyobraźnia i granice demokratycznej wspólnoty” (Weimar, 1-2 czerwca 2013 r.).
Kontakty i współpraca z innymi jednostkami (krajowe i międzynarodowe)
Kontynuowane były kontakty z Kolegium Fryderyka Nietzschego w Weimarze, którego dyrektor, dr Ruediger Schmidt-Grepaly jest członkiem Rady Pracowni.
Kontynuowana jest również współpraca w ramach sieci uniwersytetów europejskich EUniCult, w szczególności w ramach działań Fundacji Romano Guardiniego w Berlinie (prof. Tomasz Polak jest członkiem prezydium
obu gremiów).
Sprawozdanie sporządził:
Prof. UAM dr hab. Jaromir Jeszke – p.o. Kierownik Pracowni
7.5.  OŚRODKI I CENTRA UNIWERSYTECKIE
7.5.1.  OŚRODKI UNIWERSYTECKIE
7.5.1.1.  AUSTRIACKI OŚRODEK KULTURY. CENTRUM EGZAMINACYJNE ŐSD
W minionym roku kalendarzowym działalność Austriackiego Ośrodka Kultury znalazła swój wyraz w realizacji zadań statutowych, w szczególności poprzez działalność dydaktyczną. W roku 2013 utrzymała się wysoka ilość osób uczestniczących w kursach języka niemieckiego. Kursy w dalszym ciągu cieszą się zainteresowaniem. Wśród uczestników największą grupę stanowią: studenci UAM oraz innych uczelni Poznania, osoby
pracujące i uczniowie. Na kursy uczęszczało ok. 220 osób w 17 grupach o różnych poziomach zaawansowania,
także w grupach przygotowujących do egzaminów z języka niemieckiego. W dwóch sesjach egzaminacyjnych:
w lutym i w czerwcu 2013 r. uczestniczyło 12 osób, które uzyskały państwowe i międzynarodowe certyfikaty
potwierdzające znajomość języka niemieckiego. Ponadto w ramach prowadzonej działalności dydaktycznej
287
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
przeprowadzono ponad 350 testów kwalifikacyjnych i konsultacji językowych. W ramach współpracy ze szkołami odbyło się 12 spotkań-warsztatów, w których uczestniczyło ok. 208 uczniów ze szkół (gimnazja i licea)
z Poznania i okolic.
W dniach 15-17 marca 2013 r. Austriacki Ośrodek uczestniczył w Targach Edukacyjnych na MTP w Poznaniu.
W minionym roku odbyło się 11 imprez, w tym: wieczory literackie i spotkania autorskie z udziałem pisarzy z Austrii, prezentacje publikacji oraz wykłady popularno-naukowe, a także seminarium i warsztaty dla
lektorów jezyka niemieckiego z naszej uczelni prowadzone przez profesora z Uniwersytetu w Udine. Ponadto
w październiku 2013 r. Ośrodek współuczestniczył w dorocznej ogólnoaustriackiej akcji Austria czyta.
W grudniu 2013 r. współpracownicy Austriackiego Ośrodka uczestniczyli w ogólnopolskiej konferencji
na zaproszenie Ambasadora Austrii oraz Austriackiego Forum Kultury w Warszawie. Mogli również podnosić
swoje kwalifikacje, uczestnicząc w programie LLP Erasmus (1 osoba) i w międzynarodowych konferencjach
w ramach zaproszeń austriackiego Ministerstwa Spraw Europejskich i Międzynarodowych i Austriackiego Towarzystwa Literackiego z Wiednia (4 osoby).
Sprawozdanie sporządziła:
Mgr Bernadeta Sturzbecher – Kierownik Ośrodka
7.5.1.2.  BIBLIOTEKA I CZYTELNIA BRYTYJSKA
ZBIORY
W roku 2013 zbiory Biblioteki wzbogaciły się o ok. 140 książek, płyt CD i DVD otrzymanych w darze od
British Council oraz wydawców brytyjskich i liczą obecnie ok. 12 500 tytułów.
UŻYTKOWNICY
3749 zarejestrowanych użytkowników. Użytkownikami biblioteki są studenci, młodzież szkolna, nauczyciele, osoby pracujące w wielu różnych zawodach, a także emeryci i dzieci.
UDOSTĘPNIANIE
17 030 wypożyczeń poza bibliotekę, 2040 udostępnień w czytelni. Od stycznia 2005 r. Biblioteka i Czytelnia Brytyjska prowadzi udostępnianie w systemie Alice for Windows, zakupionym i wdrożonym przez British
Council.
WPŁYWY
W okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2013 r. na konto Uniwersytetu wpłynęło 12 754 zł tytułem bibliotecznych
opłat członkowskich oraz opłat karnych.
WYSTAWY I WYDARZENIA
•• udział w Targach Edukacyjnych (15-17 marca),
•• wystawa nowości (maj),
•• listopad – grudzień: wystawy tematyczne (British Bestsellers, British Crime Fiction, British Books for
Christmas),
•• lekcje biblioteczne (dla uczniów szkół ponadpodstawowych) o charakterze warsztatów połączonych
z konkursami wiedzowymi o Wielkiej Brytanii przygotowanymi przez pracowników (ok. 80 godzin zegarowych rocznie), na życzenie przeprowadzane w języku angielskim,
•• comiesięczne spotkania, działającej przy bibliotece od 8 lat, grupy czytelniczej (Dyskusyjnego Klubu
Książki, ogółem 11 spotkań w roku).
UWAGI
Remont Kaponiery poważnie utrudniał dojazd do siedziby Biblioteki zarówno komunikacją miejską, jak i samochodem, jednakże mimo wszystko odnotowano wzrost wypożyczeń oraz zainteresowania lekcjami bibliotecznymi.
Sprawozdanie sporządziła:
Mgr Joanna Kopel – Kierownik Biblioteki i Czytelni
288
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
7.5.1.3.  INSTYTUT KONFUCJUSZA
W roku 2013 Instytut Konfucjusza kontynuował i rozwijał działalność zapoczątkowaną pięć lat wcześniej,
prowadząc nauczanie języka chińskiego, tworząc rozmaite formy i dostarczając zainteresowanym wielu możliwości kontaktu z językiem i kulturą chińską.
Nowością w roku sprawozdawczym było poszerzenie oferty kursów językowych o „Komunikację biznesową w Chinach” oraz kursy przygotowujące do egzaminu HSK. Jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne, Instytut rozpoczął regularny cykl spotkań z kinem chińskim, prezentując zarówno klasyczne dzieła największych
chińskich reżyserów, jak i kino popularne.
Kursy językowe prowadzone były na siedmiu poziomach zaawansowania w trybie regularnym, intensywnym oraz „małych kroczków”. Każda grupa miała zajęcia z lektorem polskim oraz chińskim. Odbywały się one
w godzinach popołudniowych, przedpołudniowych oraz w weekendy. Prowadzone były także grupy dziecięce
oraz zajęcia indywidualne. Instytut Konfucjusza od kilku lat współpracuje z poznańskim szkołami podstawowymi i średnimi, oferując wsparcie dydaktyczne w zakresie nauczania języka chińskiego.
Oferta językowa uzupełniana jest przez wykłady czy warsztaty związane z kulturą chińską oraz tematyką dotyczącą współczesnych Chin, organizowane w formie okazjonalnych prelekcji bądź połączonych bloków
(np. „Wakacje z kulturą”). Wiedza z tej dziedziny przekazywana jest także podczas obchodów tradycyjnych
chińskich świąt: Święta Wiosny (Chiński Nowy Rok) oraz Święta Środka Jesieni. Są to również okazje do degustacji tradycyjnych potraw, poznania zwyczajów czy wysłuchania koncertu tradycyjnej muzyki.
W roku 2013 Instytut dwukrotnie (maj i grudzień) zorganizował oficjalny egzamin znajomości języka
chińskiego HSK. Wzięło w nim udział prawie 200 osób.
Wiosną 2013 roku przeprowadzono doroczną rekrutację na stypendia Instytutu Konfucjusza do ChRL,
obejmujące pobyty roczne, semestralne lub dwuletnie studia magisterskie. Z rekomendacji Instytutu stypendia otrzymały 64 osoby.
Z początkiem nowego roku akademickiego nastąpiła zmiana wicedyrektora ze strony chińskiej. Na miejsce
pana Yang Jianhua, który pełnił tę funkcję przez cztery lata, oddelegowany został przez Chińskie Państwowe Biuro
Międzynarodowej Promocji Języka Chińskiego (Hanban) pan Lu Shirong z Tianjin University of Technology.
Sprawozdanie sporządził:
Mgr Sylwia Witkowska – Dyrektor Instytutu
7.5.2.  CENTRA UNIWERSYTECKIE
7.5.2.1.  CENTRUM BADANIA JAKOŚCI ŻYCIA
Projekty badawcze realizowane przez CBJŻ
•• Wskaźniki Jakości Życia Mieszkańców Poznania ed. 2013 – cyklicznie realizowany przez CBJŻ projekt
badawczy, którego celem jest diagnoza i monitorowanie głównych wymiarów jakości życia mieszkańców
Poznania. Okres realizacji od kwietnia do października 2013 roku. Finansowanie: Urząd Miasta Poznań;
•• Weryfikacja Strategii Rozwoju Miasta Poznania do 2030 roku – projekt badawczy dedykowany weryfikacji celów strategicznych zapisanych w dokumencie Strategii Rozwoju Miasta Poznania. Okres realizacji od kwietnia do czerwca 2013 roku. Finansowanie: Urząd Miasta Poznań.s
Publikacje naukowe związane z projektami badawczymi realizowanymi przez zespół CBJŻ
-Jabkowski Piotr, Kilarska Anna, Poczucie bezpieczeństwa i poziom przestępczości w Poznaniu. Mieszkańcy
– Samorząd lokalny – Instytucje Państwa. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, ISBN:978-83-2322697-0.
Sprawozdanie sporządził:
Prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki – Dyrektor Centrum
289
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
7.5.2.2.  UNIWERSYTECKI PARK HISTORII ZIEMI
Z działalności tymczasowego zarządu Uniwersyteckiego Parku Historii Ziemi
Zarząd tymczasowy UPHZ, powołany formalnie przez JM Rektora UAM prof. Bronisława Marciniaka, działa
w składzie niezmienionym od 2011 r. Spotyka się na protokołowanych zebraniach roboczych w miarę potrzeby.
W roku sprawozdawczym (2013) odbyło się 6 takich zebrań. Zasadniczym tematem spotkań było przygotowanie
szczegółowego planu funkcjonalno-użytkowego poszczególnych pawilonów, w związku z czym w Collegium Minus odbyły się indywidualne spotkania członków Zarządu z inż. Włodzimierzem Płotkowiakiem w celu ustalenia
ww. szczegółów. Ponadto podczas spotkań kontynuowano kwestię biznes planu, dzięki czemu dr M. Brzeziński
stworzył koncepcję planu samofinansowania UPHZ Analiza ryzyka finansowania i ryzyka operacyjnego projektu
„Centrum Uniwersytecki Park Historii Ziemi”.
W Miejskiej Pracowni Urbanistycznej złożono wniosek do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, uwzględniający lokalizację Uniwersyteckiego Parku
Historii Ziemi.
Zlecono opracowanie raportu oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Centrum Uniwersytecki
Park Historii Ziemi”.
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego złożono wniosek projektu „Budowa Centrum
Uniwersytecki Park Historii Ziemi – innowacyjnej i unikatowej placówki naukowo-edukacyjno-rekreacyjnej”,
który został włączony do XXVI części Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W związku z powyższym do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego napisano także wniosek o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na przygotowanie dokumentacji technicznej dla Centrum
Uniwersytecki Park Ziemi.
Prof. Jerzy Fedorowski i JM Rektor prof. Bronisław Marciniak uczestniczyli w spotkaniu z PT Parlamentarzystami, które odbyło się w Sali Senatu UAM, i na którym został zaprezentowany film o CUPHZ. Ponadto Profesor
wręczył do podpisu wszystkim obecnym notatkę, której treść wyrażała poparcie idei budowy CUPHZ. Notatkę
podpisaną przez wielkopolskich parlamentarzystów, otrzymał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław
Komorowski, uczestniczący w inauguracji roku akademickiego 2013/2014.
Wywiady, audycje i spotkania propagujące idee UPHZ: 1) wywiad w gazecie Głos Wielkopolski – artykuł
Karoliny Koziołek Historia z rozmachem – dzieje Ziemi na Morasku, 2) Uniwersyteckie Studio Filmowe nakręciło
film dokumentalny Uniwersytecki Park Historii Ziemi, którego emisja odbyła się także w Telewizji WTK, 3) sesja
posterowa podczas Konferencji Interakcja-Integracja w CNK w Warszawie.
W celu nawiązania współpracy z innymi centrami nauki i zacieśnienia współpracy z PP, członkowie Zarządu
uczestniczyli w następujących przedsięwzięciach:
•• uczestnictwo w V konferencji dla organizatorów centrów nauki w Polsce,
•• udział w 17. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
•• na WNGiG wystawiono prace dyplomowe studentów Wydziału Architektury PP wykonanych w oparciu
o idee i dla obszaru UPHZ.
Sprawozdanie sporządził:
Prof. dr hab. Jerzy Fedorowski – Dyrektor Centrum
7.5.2.3.  CENTRUM „REGIONALNE OBSERWATORIUM KULTURY”
Centrum „Regionalne Obserwatorium Kultury” w 2013 roku realizowało szereg działań, mających na celu
badanie problematyki zarządzania w kulturze oraz polityki kulturalnej. Zespół badawczy uczestniczył w wielu
wydarzeniach, dążących do podnoszenia kompetencji kadr sektora kultury, diagnozy szans, deficytów i potrzeb w sferze kultury w różnych regionach Polski. Poprzez aktywną działalność międzynarodową udało się
zbudować sieć kontaktów, które dają możliwość realizowania kolejnych inicjatyw naukowo-badawczych na
dużo szerszą skalę.
W 2013 roku Centrum było kluczowym partnerem w realizacji licznych projektów badawczych. Istotną
działalnością była współpraca ze Związkiem Miast Polskich w ramach ogólnopolskiego projektu badawczego
290
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
„Kompetencje lokalnych liderów edukacji kulturalnej. Studium metod, mediów i warunków kulturalnego
oddziaływania na mieszkańców polskich miast”. W ramach tego projektu zorganizowane zostało seminarium
naukowe „Kulturalni siłacze. Kompetencje lokalnych liderów edukacji kulturalnej”. W seminarium udział wzięli
eksperci (z zakresu kulturoznawstwa, psychologii, etnologii, zarządzania), teoretycy i praktycy związani z edukacją kulturalną. Podczas realizacji tego projektu zbadano edukację kulturalną w 48 miastach w Polsce. Wyniki
tych badań mogą stanowić cenny materiał dotyczący stanu edukacji kulturalnej i kompetencji osób realizujących takie działania w Polsce.
Centrum „Regionalne Obserwatorium Kultury” współpracowało także z poznańską instytucją Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT w ramach projektu badawczego „Powroty do źródeł. Badanie oczekiwań i postaw
względem dziedzictwa kulturowego początków chrześcijaństwa” realizowanego wraz z Narodowym Centrum
Kultury. Zespół ROK-u wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zrealizował cykl
40 seminariów dla pracowników sektora kultury przeprowadzanych w ramach projektu „Budzik Kulturalny”
w Koninie, Kaliszu, Lesznie, Pile i Poznaniu. Ponadto Centrum uczestniczyło w projekcie badawczym Urzędu
Miasta Poznania Wydziału Kultury i Dziedzictwa „Poznańska Mapa Kultury”.
Centrum „Regionalne Obserwatorium Kultury” dynamicznie rozwija współpracę międzynarodową poprzez
członkostwo w ramach europejskiej sieci ENCATC European Network of Culture Administration Training Centers z siedzibą w Brukseli. Umożliwiło to składanie aplikacji na realizacji wspólnych projektów badawczych
z innymi krajami m.in. złożono aplikację do Funduszu Wyszehradzkiego na projekt Cinderella of Cultural Policies, z partnerami z Budapesztu, Pragi i Bratysławy. Ponadto reprezentant zespołu badawczego ROK-u – dr
Marcin Poprawski – został wybrany na jednego z 7 członków zarządu i wiceprezesa tej prestiżowej organizacji.
Centrum podjęło również współpracę z Centre for Cultural Policies Studies, University of Warwick. Dzięki temu
w kwietniu 2013 roku odbył się gościnny wykład dr. Jonathana Vickery “Cultural Strategy and Economic Development” współfinansowany przez Miasto Poznań oraz Instytut Kulturoznawstwa UAM.
Sprawozdanie sporządził:
Prof. UAM dr hab. Jacek Sójka – Dyrektor Centrum
7.5.2.4.  CENTRUM BADAŃ IM. EDYTY STEIN
W roku 2013 Centrum Badań im. Edyty Stein obchodziło dziesięciolecie swego istnienia i pracy. Był to okres
wytężonych działań mających na celu zwiększenie obecności Centrum w środowiskach naukowych w Polsce
oraz za granicą. Zadzierzgnięte wcześniej kontakty naukowe zaowocowały złożeniem, razem z uniwersytetami
niemieckimi: z Rostocku i Duisburg Essen, wspólnych wniosków o granty. Tematem badawczym ubiegłego
roku była patronka Centrum – Edyta Stein, jej życie i dzieło widziane z wielu perspektyw. Okazał się on dla naszych partnerów naukowych bardzo atrakcyjny, a starania o dofinansowanie projektu przez Polsko-Niemiecką
Fundację Na Rzecz Nauki (Frankfurt nad Odrą) uwieńczone sukcesem. Kilkumiesięczne przygotowania organizacyjne, poprzedzające pierwszą część projektu Fenomen Edyty Stein – Das Phänomen Edith Stein pozwoliły
zaprosić do współpracy trzydzieści osób, zajmujących się tą problematyką. Jej efekty zostały zaprezentowane
w ramach konferencji, która odbyła się w dniach 20-22 listopada 2013 r. pod patronatem JM Rektora UAM prof.
dr. hab. B. Marciniaka. Przyjechali na nią goście z Polski (reprezentanci Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawskiego, Szczecińskiego, UMCS w Lublinie, Uniwersytetu Łódzkiego i Wrocławskiego) oraz ośrodków zagranicznych (Belgia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania), prelegentami byli także pracownicy naukowi UAM. W trakcie
konferencji obecni byli przedstawiciele stowarzyszeń noszących imię Edyty Stein bądź z nią związanych, młodzież akademicka UAM, studenci programu Erasmus z Niemiec oraz uczniowie poznańskich szkół, z którymi
Centrum współpracuje od wielu lat.
Działalność naukowa CBES rozpoznawana jest także po jego efektach wydawniczych. Wydawane jako półrocznik czasopismo „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” odnotowane jest na liście ministerialnej
czasopism (3 p.). Rok 2013 przyniósł edycję dwóch tomów „Wobec śmierci” (nr 9) oraz „Fenomen Mądrości” (nr 10).
W roku 2013 kontynuowano współpracę z poznańskim środowiskiem związanym z klasztorem OO. Karmelitów Bosych. W ramach prezentacji Piwnicy Duchowej przestawiono spektakl „Projekt” oparty na tekstach
św. Edyty Stein przygotowany przez dr Małgorzatę Grzywacz i dr Joannę Kiersztejn (1 sierpnia 2013 roku). Na
zakończenie sesji „Fenomen Edyty Stein” prof. Anna Grzegorczyk wystąpiła z odczytem „Mądrość u św. Edyty
Stein i św. Teresy z Avila” (24 listopada 2013 roku).
Sprawozdanie sporządziła:
Prof. dr hab. Anna Grzegorczyk – Dyrektor Centrum
291
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
7.5.2.5.  CENTRUM BADAŃ MIGRACYJNYCH (CBM)
W roku 2013 CeBaM udało się uzyskać finansowanie projektu AMIGA ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest przedsięwzięciem nowatorskim, ma bowiem na celu przełożenie rezultatów dotychczasowych badań Centrum na praktykę, we współpracy ze wszystkimi poznańskimi urzędami, które mają
w swojej pracy do czynienia z imigrantami. W ramach projektu uruchomiono punkt informacyjno-doradczy
Migrant Info Point, którego działalność wspiera grupa streetworkerów – antropologów z wykształcenia, pracujących bezpośrednio z imigrantami i pełniących rolę pośredników pomiędzy nimi a urzędnikami. Projekt
realizowany jest we współpracy z partnerem niemieckim – monachijskim Urzędem Miasta i Uniwersytetem
Ludwiga im. Ludwika Maksymiliana, co sprzyja wymianie doświadczeń. Lokalnym strategicznym partnerem
w projekcie jest Urząd Miasta Poznania.
Ponadto, w roku 2013 udało się nam zakończyć realizację i rozliczyć dwa inne projekty europejskie, w których CeBaM było partnerem (ACCEPT PLURALISM, REKRY-AMARE).
W roku 2013 zostały również przygotowane i złożone w konkursach o finansowanie 3 projekty badawcze
– 2 do Narodowego Centrum Nauki, a 1 do Research Council of Norway. Dwa z tych projektów powstały we
współpracy międzynarodowej z partnerami norweskimi.
Centrum uzyskało też propozycję złożenia oferty organizacji – we współpracy z Institute for the Study of
International Migration w Georgetown University w Waszyngtonie – międzynarodowego kongresu International Association for the Study of Forced Migration w roku 2016. Byłby to pierwszy w historii kongres IASFM
w Europie Środkowo-Wschodniej, z udziałem ok. 250 prelegentów z całego świata.
CeBaM w roku 2013 zorganizowało lub współorganizowało 4 konferencje i spotkania naukowe, w tym 2 międzynarodowe. Ponadto członkowie CeBaM w roku sprawozdawczym wzięli czynny udział w 19 konferencjach
i seminariach naukowych w Polsce i zagranicą.
Członkowie CeBaM w roku 2013 byli autorami 20 publikacji naukowych, w tym monografii, artykułów
w prestiżowych periodykach naukowych („International Migration”) i rozdziałów w pracach zbiorowych.
Sprawozdanie sporządził:
Prof. dr hab. Michał Buchowski
Dyrektor Centrum we współpracy z Natalią Bloch
7.5.2.6.  CENTRUM BADAŃ NAD POCZĄTKAMI CYWILIZACJI EUROPEJSKIEJ
Centrum zostało utworzone na UAM zarządzeniem nr 325/2011/2012 JM Rektora UAM z dnia 15 lutego
2012 roku. Otrzymało ono status „centrum uniwersyteckiego”. Jego strukturę organizacyjną tworzą Dyrektor
oraz Rada Programowa, powoływani przez JM Rektora UAM na czteroletnie kadencje.
W dniu 1 marca 2012 r. na Dyrektora Centrum został powołany autor niniejszego sprawozdania. Powołanie obejmowało kadencję, upływającą z końcem sierpnia 2012. Na kadencję 2012-2016 ponowne powołanie
JM Rektor UAM podpisał 25 października 2012 r. Następnie, 7 listopada 2012 r. została powołana również na
kadencję 2012-2016 Rada Programowa w składzie prof.: Janusz Czebreszuk, Tomasz Jasiński, Andrzej Kempiński, Aleksander Kośko, Andrzej Kowalski, Arkadiusz Marciniak, Leszek Mrozewicz, Anna Pałubicka, Aleksander
Posern-Zieliński i Marzena Szmyt. W ten sposób zakończył się proces konstytuowania się Centrum.
W 2013 roku odbyły się trzy posiedzenia Rady Programowej Centrum (licząc od początku kadencji były to
kolejno: drugie, trzecie i czwarte posiedzenie Rady).
Drugie spotkanie Rady Centrum miało miejsce 8 lutego. W jego trakcie prorektor UAM prof. dr hab. Z. Pilarczyk w imieniu JM Rektora UAM wręczył członkom Rady nominacje na kadencję 2012-2016. Główną częścią
posiedzenie był referat wygłoszony przez prof. dr hab. Annę Pałubicką pt. „Aintelektualizm współczesnej kultury europejskiej”, który wywołał ożywioną dyskusję.
Trzecie posiedzenie Rady miało miejsce 5 kwietnia. W jego trakcie prof. dr hab. Andrzej Kempiński wygłosił referat pt. „Osetyński epos o Nartach”. Nartowie byli mitycznym ludem społeczności zamieszkujących góry
Kaukaz, a eposy o nich pokazują zadziwiającą długotrwałość i bogactwo tradycji przekazywanej ustnie przez
wiele pokoleń.
292
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
Czwarte posiedzenie Rady programowej odbyło się 7 czerwca, a referat na nim wygłosił prof. dr hab. Andrzej Kowalski. Nosił on tytuł „Depozyty archeologiczne w świetle mitologii losu i przeznaczenia”. Jego pokłosiem była owocna merytorycznie dyskusja.
W trakcie wszystkich posiedzeń podejmowane były również kwestie dalszego ubogacania sposobów pracy w ramach Centrum. Przyjęto założenie, że pierwszym etapem prac będzie prezentacja przez wszystkich
członków Rady referatów i dopiero po zakończeniu tego cyklu zamierza się rozpocząć drugi etap, w postaci
posiedzeń z zaproszonymi gośćmi. Przez cały czas prowadzona jest również wymiana informacji między członkami Rady na temat ośrodków w polskiej nauce, które zajmują się pokrewną problematyką. Ustalono także, że
po realizacji wyżej wzmiankowanych działań centrum przygotuje aplikację do jednego z konkursów na programy naukowe. Z aktualnie znajdujących się na rynku, najbardziej adekwatny względem zamierzeń Centrum
jest program Symfonia w ramach NCN.
Ponadto pod auspicjami Centrum Badań nad Początkami Cywilizacji Europejskiej odbył się w 2013 roku
jeden wykład gościnny, który wygłosił 4 grudnia prof. dr Joseph Maran z Uniwersytetu w Heidelbergu (Niemcy)
„Gods and Rulers in Mycenaean Citadels: A Very Special Relationship”. Referat zgromadził dużą liczbę studentów i badaczy z wielu instytucji naukowych Poznania i został uwieńczony bogatą dyskusją.
Sprawozdanie sporządził:
Prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – Dyrektor Centrum
7.5.2.7.  CENTRUM ZINTEGROWANEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego zostało utworzone na mocy zarządzenia nr 152/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 1 czerwca 2010 roku.
Zakres działania Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego dotyczy zapewnienia
sprawnego przebiegu prac organizacyjnych, naukowych i dydaktycznych w zakresie monitoringu środowiska
przyrodniczego, koordynacji naukowej i organizacji programu „Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego w Polsce” we współpracy międzynarodowej.
W roku 2013 skład osobowy Centrum ZMŚP stanowili: prof. zw. dr hab. Andrzej Kostrzewski – Dyrektor
CZMŚP, dr Jacek Tylkowski – sekretarz naukowy ZMŚP i mgr Marta Sajkowska – pracownik inż.-tech. CZMŚP
Program i sprawozdania z działalności Centrum przedstawiane są na posiedzeniach Rady Programowej
CZMŚP, którą powołał JM Rektor UAM.
Centrum ZMŚP afiliowane jest na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Zaznacza się udział we współpracy przedstawicieli Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz udział przedstawicieli z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM i innych Stacji Badawczych ZMŚP.
Do podstawowych celów Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego należą:
•• zapewnienie sprawnego przebiegu prac organizacyjnych, naukowych i dydaktycznych w zakresie monitoringu środowiska przyrodniczego,
•• koordynacja prac organizacyjnych i naukowych w stacjach terenowych Uniwersytetu, realizujących program monitoringu środowiska przyrodniczego,
•• wdrażanie koncepcji monitoringu środowiska przyrodniczego w dydaktyce uniwersyteckiej,
•• koordynacja naukowa i organizacyjna programu „Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego
w Polsce” we współpracy międzynarodowej,
•• wprowadzenie jakościowych i ilościowych wskaźników stanu środowiska,
•• wprowadzenie standardów oceny środowiska i jego przemian,
•• dostarczenie teorii naukowej dla Państwowego Monitoringu Środowiska,
•• organizacja konferencji i warsztatów dotyczących monitoringu środowiska przyrodniczego,
•• współpraca w zakresie monitoringu środowiska przyrodniczego z Głównym Inspektoratem Ochrony
Środowiska, Radami Programowymi Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, Wojewódzkimi
Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Kierownikami terenowych stacji monitoringu środowiska przyrodniczego,
293
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
•• zabezpieczenie organizacji i realizacji postanowień umowy z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska dotyczącej realizacji programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego na
Stacjach Bazowych i innych umów z zakresu monitoringu środowiska przyrodniczego oraz współpraca
z WIOŚ-ami w ramach realizacji określonych zadań,
•• koordynacja działalności Stacji Bazowych ZMŚP w Polsce (9 Stacji, a od 12 grudnia 2013 r. – 12 Stacji),
•• powołanie Rady Programowej, założenia strukturalne Rady Programowej:
•• przygotowywanie raportów i sprawozdań z prac Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego,
•• archiwizacja materiałów dotyczących Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego,
•• organizacja w zakresie przygotowań publikacji monitoringu środowiska przyrodniczego.
Działalność dydaktyczna
Organizacja zajęć dydaktycznych odgrywa istotną rolę w działalności Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, szczególnie w zakresie wypracowania ogólnopolskich założeń realizacji
programu specjalności uniwersyteckiej – Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. W ramach
Centrum ZMŚP prowadzone są następujące zajęcia na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych:
•• Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego,
•• Monitoring i modelowanie środowiska przyrodniczego,
•• Monitoring środowiska przyrodniczego,
•• Geoekologia,
•• Podstawy geoekologii.
W roku akademickim 2013/2014 odbył się kolejny nabór na Studium Podyplomowe Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Przedmioty do realizacji w ramach Studium Podyplomowego Monitoring Środowiska
Przyrodniczego (275 godzin) obejmowały:
•• Podstawy ekologii systemów przyrodniczych,
•• Podstawy kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego,
•• System monitoringu przyrodniczego w Polsce i UE,
•• Ekonomiczne aspekty monitoringu środowiska przyrodniczego ,
•• Podstawy ekotoksykologii,
•• Monitoring meteorologiczny,
•• Monitoring jakości powietrza atmosferycznego i opadów atmosferycznych,
•• Monitoring wód podziemnych,
•• Monitoring wód powierzchniowych,
•• Monitoring hałasu,
•• Administracja ochrony środowiska,
•• Gospodarka odpadami,
•• Monitoring procesów ekstremalnych,
•• Monitoring jakości gleby,
•• Monitoring elementów biotycznych, bioindykatory, system NATURA 2000,
•• Oceny oddziaływania na środowisko,
•• Modelowanie i prognozowanie systemów przyrodniczych,
•• Analizy geoinformacyjne środowiska przyrodniczego,
•• Systemy baz danych w monitoringu środowiska przyrodniczego,
•• Seminarium,
•• Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego (ćw. terenowe).
Działalność organizacyjna
•• organizacja pracy Centrum ZMŚP (współpraca w tym zakresie z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska Ministrem dr. Andrzejem Jagusiewiczem, Dyrektorem Departamentu Monitoringu i Informacji
o Środowisku dr hab. Lucyną Dygas-Ciołkowską, Rektorem UAM prof. Bronisławem Marciniakiem, byłym
dziekanem WNGiG prof. Markiem Marciniakiem oraz obecnym dziekanem WNGiG prof. Leszkiem Kasprzakiem i Ministerstwem Środowiska),
294
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
•• organizacja posiedzenia Rady Programowej Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego 12 grudnia 2013 r.,
•• koordynacja prac organizacyjnych i naukowych w stacjach terenowych Uniwersytetu, realizujących program monitoringu środowiska przyrodniczego,
•• koordynacja naukowa i organizacyjna programu „Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego
w Polsce”,
•• współpraca międzynarodowa w zakresie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego –
projekt Integrated Monitoring,
•• utworzenie referencyjnej Stacji terenowej UAM „Petuniabukta” na Spitsbergenie (Archipelag Svalbard,
Norwegia) oraz Stacji terenowej UAM „Różany Strumień”,
•• podpisanie Porozumienia w sprawie włączenia do sieci ZMŚP trzech Stacji Bazowych – Stacji Karkonoskiego Parku Narodowego, Stacji UAM w zlewni Różanego Strumienia, Stacji Polarnej UAM Petuniabukta
na Spitsbergenie,
•• systematyczna sprawozdawczość: 2 sesje sprawozdawcze (31 lipca 2013 r. oraz 5 grudnia 2013 r.) w siedzibie GIOŚ w Warszawie, gdzie dyskutowane były raporty o stanie wybranych geoekosystemów – wybranych typach krajobrazu w Polsce.
Działalność naukowa
-wydanie specjalnej publikacji w ramach działalności naukowej Centrum Zintegrowanego Monitoringu
Środowiska Przyrodniczego wraz z Stacją Bazową w Storkowie, zawierającej zrecenzowane artykuły przedstawione na XXII Sympozjum ZMŚP „Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego – aspekty metodyczne, stan aktualny i perspektywy” (27-29 stycznia 2013 r. w Gawrych Ruda na terenie Wigierskiego
Parku Narodowego, uczestniczyło ok. 70 osób, wygłoszono ok. 60 referatów),
-organizacja XIX Szkoły Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego dla Stacji Bazowych
ZMŚP (10-12 kwietnia 2013 r. w Białej Górze na Wyspie Wolin), której celem było praktyczne szkolenie
przedstawicieli Stacji Bazowych ZMŚP w Polsce w zakresie modelowania zmian środowiska przyrodniczego, kartowania glebowego oraz przedstawienia zagadnienia świadczeń geoekosystemów,
-organizacja konferencji fluwialnej „Wpływ antropopresji na funkcjonowanie dolin i zlewni rzecznych” w Stacji Geoekologicznej UAM w Storkowie oraz w Luboradzy (23-26 kwietnia 2013 r.),
-organizacja II Konferencji „Geoekosystemy wybrzeży morskich” w Wolińskim Parku Narodowym i Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UAM Biała Góra na Wyspie Wolin (16-17 maja 2013 r.),
-współrganizacja XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego oraz 20-lecie
Stacji Bazowej WIGRY „Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego – aspekty metodyczne, stan
aktualny i perspektywy” (Gawrych Ruda, na terenie Wigierskiego Parku Narodowego, 27-29 maja 2013 r.)
Inicjatywy Centrum ZMŚP
•• Pozyskanie grantu z NFOŚiGW nr 980/2013/Wn-50/MN-PO/D z dnia 31 grudnia 2013 r. „Zakup aparaturowy pomiarowej do monitoringu środowiska przyrodniczego dla Stacji Bazowych Zintegrowanego
Monitoringu Środowiska Przyrodniczego” na kwotę 2 090 000 zł.
•• Organizacja Sympozjum ZMŚP – jednej z ważniejszych inicjatyw Centrum ZMŚP, odbywającego się cyklicznie z udziałem gości z całego kraju. W roku 2013 odbyło się XXII z kolei spotkanie z tego cyklu.
Spotkanie w Wigierskim Parku Narodowym było okazją do oceny krytycznej programu ZMŚP i przyjęcia
programu działań, pracą na koncepcją nowej umowy ZMŚP.
•• Studia Podyplomowe Monitoring Środowiska Przyrodniczego koordynowane przez Centrum ZMŚP są.
Celem studiów jest zapoznanie uczestników z organizacją i zasadami prowadzenia monitoringu środowiska przyrodniczego oraz nabycie umiejętności wykorzystania metod statystycznych, narzędzi do
prognozowania i modelowania oraz technologii geoinformacyjnych w analizie i interpretacji wyników
monitoringu.
•• Wizytacja Stacji terenowej Karkonoskiego Parku Narodowego (sierpień 2013) oraz Stacji UAM w zlewni
Różanego Strumienia w Poznaniu (listopad 2013 r.) przez Koordynatora programu ZMSP w Polsce Prof.
zw. dr hab. Andrzeja Kostrzewskiego i przedstawiciela GIOS mgr Hannę Kasprowicz.
•• Najnowszą inicjatywą Centrum ZMŚP jest podpisanie Porozumienie w sprawie włączenia do sieci ZMŚP
3 nowych Stacji Bazowych - Stacji Karkonoskiego Parku Narodowego, Stacji UAM w zlewni Różanego
Strumienia, Stacji Polarnej UAM Petuniabukta na Spitsbergenie.
•• Konsultacje dotyczące wprowadzenia specjalności: Monitoring geoekosystemów, dla studiów drugiego
stopnia na WNGiG UAM.
295
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Działalność wydawnicza
•• W ramach ZMŚP wydano w 2013 roku publikację – Krzysztofiak L. (red.): Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego – aspekty metodyczne, stan aktualny i perspektywy. Trwają przygotowania do
uruchomienia serii Zeszyty Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego (powołanie komitetu Redakcji).
•• Ważną pozycją wydawniczą są „Zeszyty Monitoringu” prowadzone przez prof. dr. hab. Marka Jóźwiaka
z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (czasopismo na liście krajowej punktowanej przez
MNiSW).
Aktywność międzynarodowa – Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego współpracuje w ramach międzynarodowej sieci Integrated Monitoring.
Kierowanie tematami badawczymi
Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego koordynowało przedsięwzięcie „Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – nadzór merytoryczny oraz prowadzenie pomiarów w latach 2012-2014” oraz obecnie koordynuje kolejną umowę „Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – nadzór merytoryczny oraz prowadzenie pomiarów
w latach 2011-2012” w ramach umowy z NFOŚiGW.
Obecnie realizowany jest grant Aktualny stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego na wybranych obszarach Pomorza Zachodniego w warunkach zmian klimatu i narastającej antropopresji. N N304 27340, 2743/B/
PO1/2011/40, 290 000 zł, 16 maja 2011 r.
Pozyskano również grant z NFOŚiGW nr 980/2013/Wn-50/MN-PO/D z dnia 31 grudnia 2013 r.: Zakup aparaturowy pomiarowej do monitoringu środowiska przyrodniczego dla Stacji Bazowych Zintegrowanego Monitoringu
Środowiska Przyrodniczego na kwotę 2 090 000 zł.
Kalendarium wydarzeń
•• 10-12 kwietnia 2013 r. – XIX Szkoła Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji
Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UAM Biała Góra na Wyspie Wolin;
•• 23-26 kwietnia 2013 r. – Konferencja fluwialna Wpływ antropopresji na funkcjonowanie dolin i zlewni rzecznych w Stacji Geoekologicznej UAM w Storkowie oraz w Luboradzy;
•• 16-17 maja 2013 r. – II Konferencja Geoekosystemy wybrzeży morskich w Wolińskim Parku Narodowym
i Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UAM Biała Góra na Wyspie Wolin;
•• 27-29 maja 2013 r. – XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego oraz 20-lecie Stacji Bazowej WIGRY Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego - aspekty metodyczne, stan
aktualny i perspektywy (Gawrych Ruda na terenie Wigierskiego Parku Narodowego);
•• 31 lipca 2013 r. – odbiór realizacji 2. etapu umowy nr 35/12/F Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – nadzór merytoryczny oraz prowadzenie pomiarów w latach 2012-2014
w siedzibie GIOŚ w Warszawie;
•• 12-14 sierpnia 2013 r. – wizytacja Stacji terenowej Karkonoskiego Parku Narodowego przez Koordynatora programu ZMSP w Polsce prof. zw. dr hab. Andrzeja Kostrzewskiego i przedstawiciela GIOS mgr Hannę
Kasprowicz;
•• 25 listopada 2013 r. – konsultacja zmian do programu ZMŚP z udziałem przedstawicieli GIOŚ, Centrum
ZMŚP i Kierowników Stacji Bazowych ZMSP, w siedzibie GIOS w Warszawie;
•• 29 listopada 2013 r. – wizytacja Stacji terenowej UAM w zlewni Różanego Strumienia w Poznaniu przez
Koordynatora programu ZMSP w Polsce prof. zw. Dr. hab. Andrzeja Kostrzewskiego i przedstawiciela
GIOS mgr Hannę Kasprowicz;
•• 5 grudnia 2013 r. – odbiór realizacji 3. etapu umowy nr 35/2012/F Realizacja programu Zintegrowanego
Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – nadzór merytoryczny oraz prowadzenie pomiarów w latach 20122014 w siedzibie GIOŚ w Warszawie;
•• 12 grudnia 2013 r. – Spotkanie Rady Programowej Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska
Przyrodniczego z udziałem Ministra dr. inż. Andrzeja Jagusiewicza, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie, w siedzibie UAM w Poznaniu;
•• 12 grudnia 2013 r. – podpisanie Porozumienia w sprawie włączenia do sieci ZMŚP 3 Stacji Bazowych
– Stacji Karkonoskiego Parku Narodowego, Stacji UAM w zlewni Różanego Strumienia, Stacji Polarnej
UAM Petuniabukta na Spitsbergenie, na spotkaniu Rady Programowej Centrum ZMŚP, w siedzibie UAM
w Poznaniu;
296
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
•• 31 grudnia 2013 r. – pozyskanie grantu z NFOŚiGW nr 980/2013/Wn-50/MN-PO/D, Zakup aparaturowy
pomiarowej do monitoringu środowiska przyrodniczego dla Stacji Bazowych Zintegrowanego Monitoringu
Środowiska Przyrodniczego na kwotę 2 090 000 zł.
Podsumowanie
Centrum ZMŚP w 2013 roku rozwijało zarówno działalność naukową, dydaktyczną jak i organizacyjną. Bardzo istotne było podpisanie Porozumienia w sprawie włączenia do sieci ZMŚP trzech nowych Stacji Bazowych
na posiedzeniu Rady Programowej przy udziale JM Rektora UAM prof. zw. dr hab. Bronisława Marciniaka oraz
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Ministra dr. inż. Andrzeja Jagusiewicza, które odbyło się 12 grudnia
2013 roku.
W zakresie działalności naukowej Centrum należy wyróżnić koordynację krajowego programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w ramach umowy z NFOŚiGW oraz organizację Sympozjum
i Szkoły ZMŚP. Ważnym aspektem było pozyskanie grantu z NFOŚiGW nr 980/2013/Wn-50/MN-PO/D z dnia
31 grudnia 2013 r. Zakup aparaturowy pomiarowej do monitoringu środowiska przyrodniczego dla Stacji Bazowych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego na kwotę 2 090 000 zł.
Działalność dydaktyczna Centrum znalazła odzwierciedlenie w realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale
Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM oraz przeprowadzenia naboru w ramach Studium Podyplomowego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego.
Efektem działalności Centrum było wydanie publikacji naukowych i raportów o stanie środowiska przyrodniczego oraz pozyskanie grantów badawczych.
Reasumując, można stwierdzić, że Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego
w 2013 roku w zakresie działalności naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej wywiązało się z wcześniej ustalonego programu.
Sprawozdanie sporządził:
Prof. zw. dr hab. Andrzej Kostrzewski – Dyrektor Centrum
7.5.2.8.  INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM BADAŃ PŁCI KULTUROWEJ I TOŻSAMOŚCI
W roku 2013 Centrum rozpoczęło projekt naukowy zatytułowany Dyskryminacja ze względu na płeć i dyskryminacja wielokrotna w polskich podręcznikach i podstawie programowej. Projekt ma charakter ogólnopolski
i interdyscyplinarny, kieruje nim dr Iwona Chmura-Rutkowska z Wydziału Studiów Edukacyjnych, a realizowany
jest we współpracy z ministrą Agnieszką Kozłowską-Rajewicz, pełnomocniczką rządu ds. równego traktowania oraz ze Stowarzyszeniem Kobiet „Konsola”. Projekt polega na rekonstrukcji i krytycznej analizie zawartości
wszystkich polskich podręczników oraz treści podstaw programowych pod kątem prezentowanych i promowanych w nich wzorców i idei dotyczących kobiecości, męskości oraz relacji między dziewczynkami/kobietami
i chłopcami oraz mężczyznami. Dzięki rzetelnej, opartej o wyniki badań przeprowadzonych na dużej próbie
diagnozie, będzie można wskazać zarówno pozytywne praktyki, jak i obszary, w których potrzebne są zmiany
w kierunku równościowej i antydyskryminacyjnej edukacji szkolnej.
Główne pytania i problemy badawcze stawiane w projekcie:
•• Czy i w jaki sposób zawarte w podręcznikach treści i ilustracje promują wielostronny rozwój zarówno
dziewczynek, jak i chłopców, czy stereotypy związane z płcią?
•• W jakim stopniu treści podręczników nasycone są koncepcjami tradycyjnego podziału ról i sfer funkcjonowania społecznego kobiet i mężczyzn?
•• W jakim zakresie rzeczywista różnorodność dotycząca ciała, cech psychicznych, ról społecznych oraz
zawodów realnie żyjących kobiet i mężczyzn, znajduje odzwierciedlenie w podręcznikach?
•• Z jakimi innymi cechami powiązane są i krzyżują się stereotypy związane z płcią (wiek, pochodzenie
etniczne, (niepełno)sprawność itp.)?
Projekt jest szczególnie ważny, ponieważ od 16 czerwca 2013 roku weszło w życie rozporządzenie ministra
edukacji o obowiązkowym wprowadzeniu do szkół każdego szczebla działań o charakterze antydyskryminacyjnym. Pod tym kątem przygotowywany jest członków i członkinie Centrum nowy program studiów podyplomowych w zakresie gender, który ma umożliwić nauczycielom i nauczycielkom zdobycie nowych kompetencji
zawodowych.
297
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
W 2013 roku Rada Naukowa Centrum opracowała projekt ogólnopolskiego sympozjum, dotyczącego edukacji równościowej na uczelniach wyższych – zostanie on zrealizowany w kwietniu 2014 roku.
Ponadto członkinie Centrum realizują własne indywidualne granty badawcze NCN (prof. Ewa Kraskowska,
dr hab. Grażyna Gajewska, dr hab. Monika Bakke, dr Agnieszka Gajewska).
Najważniejszym projektem dydaktycznym Centrum są studia podyplomowe w zakresie gender, których
druga edycja odbyła się w roku akademickim 2012/13. W ramach studiów podyplomowych w semestrze letnim zorganizowany został wykład otwarty Karoliny Kizińskiej, doktorantki UAM: Muzykologia feministyczna.
Studia ukończyło w tej edycji dziesięć osób. Z powodów natury finansowej i organizacyjnej nie ogłoszono
naboru na te studia w roku 2013/14. Będą one wznowione po gruntownej modernizacji ich programu, nad
którą aktualnie trwają prace.
Sprawozdanie sporządziła:
Prof. dr hab. Ewa Kraskowska – Dyrektor Centrum
7.5.2.9.  INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM HUMANISTYKA/SZTUKA/ TECHNOLOGIA
W 2013 roku Interdyscyplinarne Centrum Badawcze Humanistyka/Sztuka/ Technologia kontynuowało realizację grantu finansowanego przez NCN, pt. „Algorytmy nowej demokratyzacji. Polska sztuka ery cyfrowej”
(kierownik projektu: dr Agnieszka Jelewska). Członkowie Centrum uczestniczyli w 5 konferencjach naukowych
(krajowych i międzynarodowych) oraz zorganizowali dwa specjalistyczne seminaria. Spośród licznych publikacji przygotowanych przez członków Centrum na szczególną uwagę zasługuje monografia napisana przez dr
Agnieszkę Jelewską pt. „Ekotopie. Ekspansja technokultury”.
Centrum prowadziło także szeroką działalność edukacyjną skierowaną dla studentów, zorganizowane
zostały między innymi specjalistyczne warsztaty z technik interaktywnych, physical computing dla artystów,
recycling design, circuit bending. Centrum Humanistyka/Sztuka/Technologia objęło także opieką nowopowołane w 2013 roku studenckie koło naukowe Interactive Lab (opiekun koła: dr Michał Krawczak).
W 2013 roku Centrum nawiązało także współpracę z podmiotami sektora gospodarczego – między innymi przez cykle spotkań z przedstawicielami firm, działających w obszarze przemysłu kreatywnego, IT i kreacji
medialnej. W ramach nawiązywania trwałych relacji dr Agnieszka Jelewska i dr Michał Krawczak wzięli udział
w konferencji z przedstawicielami sektora gospodarczego „Marka Jutra. Powiązanie kooperacyjne marketingu
i reklamy”. Efektem podjęcia współpracy z podmiotami otoczenia gospodarczego jest uczestniczenie Centrum
w programie stażowym dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, mających na celu transfer wiedzy i umiejętności.
Szczególnym osiągnięciem Centrum w minionym roku było prowadzenie pierwszego w Polsce projektu
artystyczno-naukowego pt. „Transnature Is Here”, opracowanie merytoryczne i kuratoring wystawy w ramach
programu Nowych Sytuacji na Międzynarodowym Festiwalu Malta 2013 (kuratorzy: dr Agnieszka Jelewska, dr
Michał Krawczak). Do udziału w projekcie zaproszeni zostali naukowcy oraz artyści (Przemysław Jasielski, Rafał
Zapała, Szymon Kaliski, Patryk Lichota, Tomasz Gęstwicki, Marek Straszak). W ramach współpracy zrealizowano
5 eksperymentalnych projektów, wykorzystujących strategie poznania naukowego i artystycznego. Efektem
finalnym była wystawa interaktywnych prac w przestrzeni Starej Rzeźni w ramach festiwalu Malta w czerwcu
2013 roku. W ramach projektu wydany został także katalog redagowany przez kuratorów (A. Jelewska, M. Krawczak), składający się z dokumentacji prac, tekstów naukowych i artystycznych.
Sprawozdanie sporządziła:
Prof. dr hab. Dobrochna Ratajczakowa
Dyrektor Centrum we współpracy z dr. Michałem Krawczakiem
7.5.2.10.  UNIWERSYTECKIE CENTRUM BADAŃ NAD TEATREM MUZYCZNYM
Działalność Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym w 2013 roku opierała się na założeniach statutowych
oraz obowiązkach wynikających z uzyskanego przez Centrum grantu (NPRH, nr 11H 12 0201 81) „Libretto operowe w kulturze polskiej oraz jego status w badaniach humanistycznych”. Data podpisania umowy: 28 lutego
2013 r. Tym samym finansowanie pochodziło z dotacji Rektora (1000 zł) oraz z grantu, według harmonogramu
finansowania poszczególnych działań.
298
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
Przygotowana została strona internetowa, służąca informacji oraz publikacji materiałów
(www.cbntm.amu.edu.pl).
Wydany został drukiem tom prac librettologicznych „Natchnienia poety i muzyka żenić się, z sobą powinny...”. Studia i szkice o libretcie. Red. A. Borkowska-Rychlewska, E. Nowicka. Wyd. PTPN Poznań 2013 oraz tom
Musical. Poszerzanie pola gatunku. Red. J. Maleszyńska, J. Roszak, R. Kochany. Wyd. WNS Poznań 2013.
W dniach 9-11 grudnia 2013 r. została zorganizowana dwuczęściowa konferencja „Libretto a przekład
(III Seminarium Librettologiczne) oraz „Dzieła sceniczne Benjamina Brittena” (łącznie 32 wystąpienia).
W obu konferencjach wzięli uczestnicy z uniwersytetów, akademii muzycznych i teatrów operowych Poznania,
Warszawy, Halle, Mińska, Krakowa, Szczecina, Katowic, realizując z założenia interdyscyplinarny i ponadnarodowy charakter projektu.
Jednocześnie do druku został skierowany kolejny tom: Libretto operowe Europy Środkowej i Wschodniej (tytuł roboczy, publikacja w 2014 r.).
W ramach warsztatów dydaktycznych dla studentów odbył się wykład dr. Macieja Straburzyńskiego (AM,
Poznań) oraz wyjazd studentów specjalności operologicznej na warsztaty krytyki operowej do Opera Nova
w Bydgoszczy (maj 2013 r.). Centrum przygotowuje także merytorycznie studentów do odbioru spektakli operowych (np. Parsifal) i dyskusji.
Dla sprawnego prowadzenia prac Centrum został zakupiony niezbędny dla wykonania kwerend i prac redakcyjnych sprzęt (komputer, dysk zewnętrzny).
Sukcesywnie zostaje powiększany księgozbiór i płytoteka, służące celom dydaktycznym i badawczym.
Sprawozdanie sporządziła:
Prof. UAM dr hab. Elżbieta Nowicka – Dyrektor Centrum
7.5.2.11.  CENTRUM BADAŃ METROPOLITALNYCH
Centrum Badań Metroplitalnych (CBM) prowadziło badania i wykonywało ekspertyzy dla jednostek samorządowych w Polsce. W 2013 r. zrealizowano następujące tematy (w nawiasie zleceniodawca):
•• Kierunki Rozwoju Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego pod kątem przygotowania strategii
oraz programu działań dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego);
•• Propozycje Założeń Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego);
•• Delimitacja Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego jako obszaru strategicznej interwencji
(Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego);
•• Delimitacja miejskiego obszaru funkcjonalnego: Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego).
W 2013 r. CBM opublikował w ramach serii wydawniczej Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej jedną pozycję
książkową: „Wizerunek społeczny i medialny Poznania na tle metropolii krajowych i zagranicznych”.
W 2012 r. CBM realizował cykl spotkań na linii Nauka–Samorząd, organizując je ze stowarzyszeniem Metropolia Poznań. Tematem były „Standardy planistyczne w aglomeracji poznańskiej” oraz „Koncepcje rozwoju
przestrzennego metropolii”.
CBM w maju 2013 r. był współorganizatorem Forum Gospodarczego Metropolii Poznań. W ramach prac
CBM przygotowano i wygłoszono referaty na 10 konferencjach krajowych oraz na 1 konferencji zagranicznej.
Sprawozdanie sporządził:
Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek – Dyrektor Centrum
299
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
7.5.2.12.  CENTRUM BADAŃ ŚRODKOWOAZJATYCKICH
W okresie sprawozdawczym Centrum, zgodnie ze statutem, koncentrowało się na działaniach nastawionych na popularyzację problematyki środkowoazjatyckiej w środowisku akademickim oraz uzupełnieniu oferty dydaktycznej dla studentów.
W ramach Centrum realizowany jest przez dr Oyungerel Tangad projekt „Zachowania polityczne wyborców mongolskich w ujęciu kulturowym”. W roku 2013 przeprowadziła ona zaplanowane badania terenowe
w Mongolii. Owocem rozszerzenia zainteresowań Centrum na teren Mongolii jest przygotowywanie przez grupę studentów badań terenowych na temat losów Mongołów – absolwentów polskich uczelni i możliwości ich
włączenia do działalności promocji Polski.
Pod koniec roku uruchomiono nową stronę internetową Centrum (www.centraz.amu.edu.pl). Strona ta
w założeniu ma stać się czołowym forum informacji i interdyscyplinarnych dyskusji specjalistów, zajmujących
się szeroko rozumianą problematyką środkowoazjatycką. W celu wzajemnej promocji oraz wymiany materiałów nawiązano współpracę z Ośrodkiem Studiów Wschodnich w Warszawie oraz Institute for Public Policy
w Biszkeku. Kontakt z tym instytutem odnowił dyrektor Centrum podczas wizyty w Kirgistanie we wrześniu
2013 r.
W grudniu Centrum gościło znanego badacza Azji Środkowej – dr. Petra Kokaisla z Pragi, który wygłosił doroczny wykład publiczny pod tytułem „Kirgizi w Kirgistanie i za granicami. Czy jedna kultura jednego narodu?”
W okresie sprawozdawczym odbyły się też 3 seminaria poświęcone omówieniu rezultatów badań na terenie Azji Środkowej przez członków Centrum. Seminaria te zorganizowano wspólnie z Zakładem Azji Środkowej
i Syberii Instytutu Wschodniego.
Wydano kolejną broszurę „Poznańskie Studia Środkowoazjatyckie”, vol. 4/2013, zawierającą rozszerzoną
wersję prezentacji dr. Kokaisla.
Dyrektor Centrum został zaproszony do składu Komitetu Naukowego międzynarodowej konferencji „Społeczno-ekonomiczna transformacja miast i regionów w krajach postkomunistycznych” organizowanej przez
UAM oraz Uniwersytet w Barnaule (Rosja), która odbyła się w dniach 1-3 września 2013 r. w Poznaniu.
Sprawozdanie sporządził:
Prof. dr Marek Gawęcki – Dyrektor Centrum
7.5.2.13.  CENTRUM BADAWCZE ULTRASZYBKIEJ SPEKTROSKOPII LASEROWEJ
Działalność naukowo-dydaktyczna
Najważniejszym zadaniem Centrum Badawczego Ultraszybkiej Spektroskopii Laserowej UAM w roku
2013, podobnie jak w latach ubiegłych, było integrowanie środowiska naukowego wokół badań naukowych,
wykorzystujących zgromadzoną unikalną aparaturę badawczą, w tym nano i femtosekundowe spektrometry absorpcji przejściowej oraz pikosekundowy spektrometr emisyjny. Znaczna część realizowanych tematów
to badania interdyscyplinarne z różnych dziedzin nauk przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia, medycyna,
nanotechnologia, inżynieria materiałowa…), prowadzone we współpracy z grupami badawczymi z ośrodków
krajowych i zagranicznych. W 2013 roku nawiązano nową współpracę naukową z Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu.
Oprócz celów wybitnie naukowych, skupieni byliśmy na kreowaniu i pogłębianiu umiejętności praktycznych młodych pracowników naukowych i studentów w zakresie ultraszybkiej spektroskopii laserowej oraz
szeroko rozumianej optyki. Ten cel dydaktyczny realizowaliśmy w ramach dodatkowych zajęć prowadzonych
w Centrum. W roku 2013 prowadzono takie zajęcia ze studentami Wydziału Fizyki, kierunków biofizyka oraz
fizyka medyczna, a także z grupą uczniów liceów wielkopolskich w ramach programu „klasy akademickie”. Wynikiem tej współpracy było zakwalifikowanie się jednego z uczniów do finału Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej, zakwalifikowanie się do etapu regionalnego Międzynarodowego Festiwalu Naukowego
E(X)PLORY, jak i zdobycie Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia dla uczniów poznańskich szkół.
W roku 2013 najważniejsze wyniki badań naukowych, w tym te powstałe we współpracy krajowej i międzynarodowej, zebrano w 12 pracach opublikowanych w czasopismach o cyrkulacji międzynarodowej, a dalsze 10 zaprezentowano w postaci referatów i komunikatów na konferencjach krajowych i zagranicznych.
300
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
Publikacje naukowe w roku 2013
•• G. Burdziński, J. Karolczak, M. Ziółek, Dynamics of local Stark effect observed for a complete D149 dye-sensitized solar cell, Phys. Chem. Chem. Phys., 15, 3889-3896 (2013);
•• K. Filipczak, J. Karolczak, P. Lipkowski, A. Filarowski, M. Ziółek, Photochromic cycle of 2_-hydroxyacetophenone azine studied by absorption and emission spectroscopy in different solvents, J. Chem. Phys., 139,
104305-104316 (2013);
•• K. Gibasiewicz, M. Pajzderska, A. Dobek, J. Karolczak, G. Burdziński, K. Brettel, M. R. Jones, Analysis of the
temperature-dependence of P+HA – charge recombination in the Rhodobacter sphaeroides reaction center
suggests nanosecond temperature independent protein relaxation, Phys. Chem. Chem. Phys. 15, 1632116333 (2013);
•• K. Dobek, M. Karpiński, R. Demkowicz-Dobrzański, K. Banaszek, P. Horodecki, Experimental generation of
complex noisy photonic entanglement, Laser Phys. 23, 25204-25210 (2013);
•• G. Burdzinski, J. Kubicki, M. Sliwa, J. Réhault, Y. Zhang, S. Vyas, H. Ling Luk, C. M. Hadad, M. S. Platz, Mechanistic Aspects of Ketene Formation Deduced from Femtosecond Photolysis of Diazocyclohexadienone,
o-Phenylene Thioxocarbonate, and 2-Chlorophenol, J. Org. Chem., 78, 2026−2032 (2013);
•• G. Burdziński, H. Ling Luk, C. S. Reid, Y. Zhang, C. M. Hadad, M. S. Platz, The Photochemistry of 4,5-Carbomethoxy-1,2,3-thiadiazole: Direct Observation of Thiirene Formation and Its Decay in Solution, J. Phys. Chem.
A, 117, 4551−4555 (2013);
•• G. Burdziński, M. Sliwa, Y. Zhang, S. Delbaere, T. Pędziński, J. Réhault, Photochemical formation of thiirene
and thioketene in 1,2,3-thiadiazoles with phenyl substituents studied by time-resolved spectroscopy, Photochem. Photobiol. Sci., 12, 895–901 (2013);
•• J. Wang, G. Burdzinski, M. S. Platz, Ultrafast Time-Resolved Studies of the Photochemistry of Aryl Azides
Chapter in Nitrenes and Nitrenium Ions, Wiley Series of Reactive Intermediates in Chemistry and Biology, Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2013;
•• E. Krystkowiak, K. Dobek, A. Maciejewski, An intermolecular hydrogen-bonding effect on spectral and photophysical properties of 6-aminocoumarin in protic solvents, Photochem. Photobiol. Sci., 12, 446 (2013);
•• E. Krystkowiak, K. Dobek, A. Maciejewski, 6-aminokumaryna – sonda do badań międzycząsteczkowych
wiązań wodorowych w roztworach, Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania
i możliwości, praca zbiorowa pod red. Prof. dr hab. Zbigniewa Hubickiego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Lublin 2013, 381-384, ISBN 978-83-937272-0-9;
•• A. Maciejewski, K. Filipczak, N. Gutowska, M. Kiszko, E. Krystkowiak, J. Józkowiak, Zadziwiające możliwości badania tworzenia indywiduów ich właściwości spektralnych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej, Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, praca
zbiorowa pod red. Prof. dr hab. Zbigniewa Hubickiego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Wydział Chemii, Lublin 2013, 367-380, ISBN 978-83-937272-0-9;
•• M. Insińska-Rak, A. Golczak, J. Karolczak, M. Sikorski, Właściwości spektralne i fotofizyczne 6-metyloalloksazyny w wybranych rozpuszczalnikach, Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, praca zbiorowa pod redakcją prof. Zbigniewa Hubickiego, 2013, str. 344-347, ISBN
978-83-937272-0-9.
Wykłady i komunikaty konferencyjne w roku 2013
•• W. Kaszub, J. Kubicki, B. Arnaud, E. Collet, H. Cailleau, R. Naskręcki, M. Lorenc, Single shot spectroscopy. Disclosing hidden mechanisms of irreversible transitions of Materials, 4th International Workshop on Advanced
Spectroscopy and Optical Materials (IWASOM), Gdańsk, 14-19 July 2013;
•• J. Kubicki, G. Burdziński, M. Sliwa, A. Grabowska, M. Kijak, J. Sepiol, P. Wnuk, Ultraszybkie wewnątrzcząsteczkowe przeniesienie protonu w stanie elektronowo wzbudzonym (ESIPT) dwuetylo-2,5-bisbenzoksazalilo-hydrochinonu, XVII Mikrosympozjum Kinetyczne badania mechanizmów w roztworach, Poznań, 24
maja 2013;
•• Jacek Kubicki, Femtochemistry, IP Erasmus Winter School Soft Mat Control, 4-15 February 2013, Rennes,
France;
•• Jacek Kubicki, Ultrafast time-resolved spectroscopy of photo-excited molecules in solution, Institut de
Chimie Moléculaire et des Matériaux d’Orsay, UNIVERSITE PARIS-SUD, 11 June 2013,Paris, France;
•• Jacek Kubicki, Photochemistry of azides, 4th International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical
Materials (IWASOM), wykład na zaproszenie, Gdańsk, 14-19 July 2013;
•• M. Ziółek, G. Burdziński, J. Karolczak, C. Martín, Abderrazzak Douhal, Partial charge separation processes of
complete and efficient dye-sensitized solar cells studied by time-resolved laser spectroscopy, 4th International
Conference on Hybrid and Organics Photovoltaics, Seville, Spain, 5-8 May 2013;
301
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
•• M. Ziółek, Ultrafast studies of charge transfer processes in dye-sensitized solar cells, Molecules and Light
2013 (II Autumn Meeting of the Polish Photochemistry Group), Zakopane, Poland, 23-27 September
2013 (INVITED LECTURE);
•• M. Sikorski, E. Sikorska, D. Prukała, J. Karolczak, M. Gierszewski, Tautomerism, protolytic equilibria and electronic structure of flavins and their derivatives in the ground and excited states, 26-th International Conference on Photochemistry (ICP 2013), Leuven, Belgium, 21-26 July 2013;
•• E. Krystkowiak, A. Maciejewski, K. Dobek, 6-aminocoumarin – good probe of intermolecular hydrogen bond
formation in the ground and excited states, 26th International Conference on Photochemistry (ICP 2013),
Leuven, Belgium, 21-26 July 2013;
•• K. Dobek, J. Karolczak, J. Kubicki, 2013, Temperature influence on Coumarin 102 and 153 absorption and
fluorescence kinetics in nonpolar and polar solvents, 26-th International Conference on Photochemistry
(ICP 2013), Leuven, Belgium, 21-26 July 2013.
Projekty badawcze i granty
W oparciu o aparaturę zgromadzoną w Centrum, w 2013 roku realizowano 8 projektów badawczych finansowanych przez MNiSzW, FNP oraz NCN. Ponadto grupy badawcze, ściśle współpracujące z Centrum, brały
udział w konkursach o nowe granty na łączną kwotę ponad 7 mln. zł. Cztery z nich otrzymały finansowanie
z NCN. Piąty (aparaturowy) realizowany wspólnie z Wydziałem Fizyki UAM, polegający na budowie femtosekundowego spektrometru laserowego z detekcją w zakresie ultrafioletu, widzialnym oraz bliskiej i średniej
podczerwieni, został z sukcesem zakończony 2013 roku.
Nagrody i wyróżnienia
JM Rektor UAM w roku 2013 wyróżnił dwie osoby z zespołu nagrodą indywidualną III stopnia za osiągnięcia
naukowe.
Sprawozdanie sporządził:
Dr Jerzy Karolczak – Dyrektor Centrum
7.5.2.14.  CENTRUM INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Działalność Centrum Integracji Europejskiej, zgodnie ze statutem, skierowana była w szczególności na realizację programów dydaktycznych, badawczych, studiów, konferencji oraz współpracy z innymi jednostkami
UAM oraz organizacjami i instytucjami polskimi i zagranicznymi.
Rozwój współpracy międzynarodowej
•• Spotkanie delegacji członków Komitetu Naukowego European Soft Matter Infrastructure (ESMI), 28-30
stycznia 2013 r.;
•• Współrealizacja projektów partnerskich: European Soft Matter Infrastructure (ESMI) oraz SoftComp: Centrum Integracji Europejskiej jest wieloletnim partnerem w obu ww. projektach. W ramach tej współpracy
realizuje części budżetu zadaniowego, w tym organizuje międzynarodowe, cykliczne konferencje: „Symposium on Nanomaterials and their application to Biology and Medicine”, które w 2013 roku odbyło się
w dniach 16-19 czerwca, oraz AMPERE NMR School, w dniach 23-29 czerwca 2013;
•• Współpraca z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Naukowym „Groupement AMPERE” – w ramach
działalności prof. Stefana Jurgi jako członka honorowego Stowarzyszenia;
•• Koordynacja i promocja w Polsce Central European Initiative (CEI) University Network (Trieste). Centrum
Integracji Europejskiej jako krajowy koordynator Sieci Uniwersytetów CEI prowadzi współpracę z CEI
oraz jej promocję w Polsce;
•• Współpraca ze stowarzyszeniem uniwersytetów europejskich – Santander Group: Centrum Integracji Europejskiej współpracuje ze stowarzyszeniem w ramach projektów doktoranckich.
Projekty
•• Opracowanie projektu ogólnouniwersyteckiego we współpracy z Działem Programów Europejskich UAM:
„Zaawansowane technologie dla rozwoju wysoko wykwalifikowanych kadr dla gospodarki” (PO KL, 4.2,
MNISW) –projekt zaakceptowany do realizacji, kwota dofinansowania: 2 907 559 zł, w ramach projektu
Centrum Integracji Europejskiej we współpracy z Centrum NanoBioMedycznym oraz Wydziałem Chemii UAM prowadzi studia podyplomowe zatytułowane: „Zaawansowane technologie dla rozwoju wysoko wykwalifikowanych kadr dla gospodarki”. Program studiów skierowany jest do kadry akademickiej
302
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
••
••
••
••
••
••
••
••
i pracowników jednostek B+R, a także do absolwentów kierunków związanych z nauką z obszaru: nanotechnologia, nanonauka, nauk medycznych, fizyki, chemii oraz pokrewnych.
Opracowanie koncepcji projektu: „Staże i praktyki studenckie pierwszym krokiem do sukcesu zawodowego” (PO KL, 4.1, NCN) – projekt zaakceptowany pod względem formalnym – kwota dofinansowania:
998 546,40 zł;
Opracowanie projektu: „Nowa era – ICT kariera” – szkolenia w zakresie ICT dla kadr Wielkopolski drogą do
sukcesu zawodowego (PO KL 9.6.2, WUP) – projekt zaakceptowany pod względem formalnym – wnioskowana kwota: 880 000 zł;
Opracowanie projektu ponadnarodowego: „Rozwój kształcenia w zakresie nanotechnologii na Politechnice Poznańskiej w oparciu o współpracę z Centrum NanoBioMedycznym UAM i Universita degli Studi di
Trieste” (NCBiR) – projekt zaakceptowany pod względem formalnym – kwota: 2 753 194,50 zł;
Opracowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego na organizację konferencji miedzynarodowej w ramach
konkursu organizowanego przez Santander Group – European Universities Network;
Współorganizacja „3rd Summer Symposium on Nanomaterials and their application to Biology and Medicine”, 16-19 czerwca 2013 r. Poznań;
Organizacja AMPERE NMR SCHOOL, 23-29 czerwca 2013 r. – międzynarodowej szkoły letniej. W tym roku
konferencja miała miejsce w Zakopanem,. W konferencji wzięło udział ponad 80 uczestników w tym 22
wykładowców z kraju i ze świata. Uczestnicy oprócz wykładów wzięli także udział w sesjach posterowych;
Opracowanie i wdrożenie modelowego programu praktyk nauczycielskich dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM „Praktyka Czyni Mistrza”. Projekt realizowany jest w ramach PO KL. Projekt
skierowany jest do przyszłych nauczycieli matematyki i informatyki poprzez realizację nowatorskiej formuły praktyk, opartej na zintegrowanym systemie nauczania dydaktyki szczegółowej, pedagogiki i psychologii, ścisłej współpracy UAM ze szkołami oraz udziału w specjalistycznych warsztatach wyjazdowych.
Organizacja specjalistycznych warsztatów szkoleniowych (wyjazdowych) dla nauczycieli z poznańskich
szkół ponadgimnazjalnych oraz dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. Warsztaty miały
na celu profesjonalne przygotowanie przyszłych nauczycieli matematyki i informatyki do praktycznego
wykonywania zawodu. Warsztaty odbyły się w dniach 22-26 marca 2013 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym OSK Kiekrz w Poznaniu-Kiekrzu.
Konferencje, spotkania
•• 27 marca 2013 r., 17 września 2013 r. – spotkania realizatorów projektu „Praktyka Czyni Mistrza” oraz
Grupy Sterującej;
•• 18 października 2013 r. – konferencja kończąca projekt „Praktyka Czyni Mistrza”. Tematem przewodnim
konferencji było: „Znaczenie praktyk zawodowych w integralnej koncepcji kształcenia nauczycieli matematyki”. W spotkaniu wzięło udział ponad 80 uczestników.
Publikacje
Centrum we współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki UAM opracowało i wydało Poradnik „Model praktyk studenckich w nauczaniu matematyki”.
Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych i realizacji projektów unijnych
•• udzielanie porad innym jednostkom i wydziałom UAM w kwestii poprawności pod względem formalnym składanych wniosków aplikacyjnych,
•• udzielanie porad w zakresie stosowania wytycznych w realizacji projektów unijnych.
Sprawozdanie sporządził:
Prof. dr hab. Stefan Jurga – Dyrektor Centrum
7.5.2.15.  CENTRUM „INSTYTUT WIELKOPOLSKI”
W 2013 r. główną działalnością Centrum „Instytut Wielkopolski” UAM było przygotowanie do wydania kolejnych tomów wiodącej serii CIW zatytułowanej „Monografie i rozprawy” pod redakcją Witolda Molika. Zakończyły się ostatnie prace redakcyjne nad piątym tomem serii, pracą Christiana Myschora Wyżsi urzędnicy pruskiej
administracji prowincjonalnej w Poznańskiem (1871-1918), która ukaże się na początku 2014 r. z datą wydania
2013 r. Ponadto trwają prace nad piątym tomem serii, książką Piotra Grzelczaka Poznański czerwiec 1956. Walka
o pamięć w latach 1956-1989.
W 2013 r. opracowano nową, rozszerzoną wersję monografii Dzieje Wielkopolski. Popularnonaukowa synteza
dziejów regionu od X do początku XXI wieku jako podręcznika akademickiego. Dalsze starania o dofinansowanie
303
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
prac nad syntezą oraz jej wydanie zostaną podjęte pod koniec 2014 r. – wówczas zostanie ogłoszony przez
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+”,
do którego ma być zgłoszony projekt wydania „Dziejów Wielkopolski”.
W 2013 r. trwały prace organizacyjne przygotowujące ogólnopolską konferencję Prace organiczne. Czym
były i czym są?, którą planowano na jesień 2014 r. Sesja naukowa połączona z panelem dyskusyjnym miała być
poświęcona pracom organicznym w przeszłości i w czasach obecnych. Konferencja miała składać się z dwóch
zasadniczych części. Pierwszą miała być sesja naukowa, na której referaty wygłosić mieli zaproszeni renomowani historycy, znawcy problematyki prac organicznych (z Poznania, Krakowa, Warszawy, Gdańska, Wrocławia).
Jako część drugą zaplanowano panel, podczas którego przedmiotem dyskursu miał być obecny wymiar prac
organicznych i jego postrzeganie. Do udziału w panelu zamierzano zaprosić przedstawicieli świata polityki,
kultury, życia społecznego i mediów. Przygotowano koncepcję konferencji, jej główne założenia i rozpoczęto starania o pozyskanie środków finansowanych na organizację konferencji. Mimo wcześniejszych deklaracji
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wycofał się z udzielenia dotacji pieniężnej. Wobec tej decyzji ze względu na brak środków finansowych Centrum „Instytut Wielkopolski” musiało zrezygnować z planów
organizacji konferencji.
W ramach przygotowań do jubileuszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dyrektor Centrum
„Instytut Wielkopolski”, prof. dr hab. Witold Molik, przygotował opracowanie Stan i propozycje badań nad dziejami UAM w Poznaniu, rozesłane do dyskusji członkom Zespołu ds. Działalności CIW.
Sprawozdanie sporządził:
Prof. dr hab. Witold Molik – Dyrektor Centrum
7.5.2.16.  CENTRUM STUDIÓW NAD POLITYKĄ PUBLICZNĄ
Centrum (www.cpp.amu.edu.pl) kolejny rok zajmuje się dużymi, międzynarodowymi projektami badawczymi z dziedziny badań nad szkolnictwem wyższym i polityki edukacyjnej. Działa na zasadzie projektowej:
jego członkowie funkcjonują jako uczestnicy poszczególnych międzynarodowych projektów badawczych.
W 2013 r. Centrum zatrudniało również na pełen etat dwie doktorantki wybrane w ogólnoeuropejskim konkursie i finansowane przez Komisję Europejską (mgr Ana Sofia Ribeiro Santos i mgr Petia Ilieva, 2010-2013). W ramach internacjonalizacji badań naukowych, Centrum w 2013 r. sfinansowało 25 międzynarodowych wyjazdów
badawczych i konferencyjnych, w tym piętnaście wyjazdów młodszych współpracowników.
W 2013 r. prof. Marek Kwiek kierował projektem finansowanym przez 7. Program Ramowy UE, projektem
European Science Foundation oraz projektem NCN Maestro. Budżet prowadzonych projektów badawczych to
ok. 3 mln PLN.
W szczególności Centrum prowadziło następujące projekty badawcze:
•• 7PR UE Marie Curie Initial Training Network Education and Welfare (EDUWEL, 2009-2013), 7 krajów UE prowadzi wspólnie badania edukacja/usługi publiczne oraz finansuje 16 doktorantów europejskich w ramach badań nad szkolnictwem wyższym i państwem dobrobytu, w tym dwoje w Centrum.
•• European Science Foundation (ESF), The Academic Profession in Europe: Responses to Societal Challenges
(EUROAC, 2010-2013), 7 krajów prowadzi szczegółowe badania kadry akademickiej.
Centrum realizowało również pięcioletni (2012-2017) projekt Maestro z NCN: Program Międzynarodowych
Badań Porównawczych Szkolnictwa Wyższego (1.66 mln PLN), zatrudniając dwóch postdoków. Ponadto Centrum przygotowało projekt FLAGSHIP (Europejskie uniwersytety flagowe: w poszukiwaniu równowagi między
doskonałością akademicką a zobowiązaniami wobec społeczeństwa i gospodarki, który uzyskał dofinansowanie i będzie prowadzony w latach 2014-2017 w ramach grantu Harmonia z NCN.
Drugi rok w Centrum działała Katedra UNESCO: UNESCO Chair in Institutional Research and Higher Education
Policy – jedna z 11 Katedr UNESCO założonych na polskich uczelniach po 1989 r., której zadaniem jest współpraca z organizacjami ponadnarodowymi w badaniach szkolnictwa wyższego z perspektywy instytucjonalizmu w badaniach organizacji.
Centrum kontynuowało w 2013 r. wydawanie książkowej serii wydawniczej HERP (Higher Education Research and Policy) w wydawnictwie naukowym Peter Lang (Frankfurt and New York), w której ukazały się dwie
kolejne książki. Prof. Kwiek opublikował kilkanaście tekstów, wziął udział w kilku ważnych międzynarodowych
304
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
konferencjach naukowych (m.in. dorocznych kongresach CHER, WHER i EAIR), był sprawozdawcą na dwóch
University-Business Forum (w Brukseli i w Warszawie) oraz został wiceprzewodniczącym Komitetu Sterującego
Programu BRIdge Mentor w NCBR (2013-2015).
Sprawozdanie sporządził:
Prof. dr hab. Marek Kwiek – Dyrektor Centrum
7.5.2.17.  CENTRUM STUDIÓW OTWARTYCH
Rok 2013 Centrum Studiów Otwartych zainaugurował sześcioma wykładami otwartymi zorganizowanymi
dla Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa naszego Uniwersytetu. 11 stycznia 2013 r. wykład dr. hab.
Radosława Fiedlera Czy można negocjować z terrorystami? przyciągnął do Auli WNPiD rzeszę licealistów z Poznania i m.in. Swarzędza, Jarocina i Wrześni. Cykl zakończył w marcu dr Adam Barabasz wystąpieniem „Sport
i polityka”.
Od lutego swój cykl wykładów rozpoczął Wydział Chemii. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się temat Od produkcji do konsumpcji – chemiczne aspekty piwowarstwa przedstawiony przez dr hab. Renatę Jastrząb.
Cykl ten zakończono w kwietniu.
Centrum Studiów Otwartych zorganizowało również sześć spotkań na Wydziale Anglistyki, podczas których licealiści mogli zapoznać się z takimi tematami jak: amerykańska fantastyka naukowa (dr Paweł Stachura),
tożsamość etniczna Afroamerykanek (mgr Bartłomiej Kruk), czy rola ekspansji morskiej w kulturze brytyjskiej
(prof. Wojciech Lipoński).
15 kwietnia 2013 r. CSO wraz z Regionalnym Obserwatorium Kultury przeprowadziło spotkanie z prof. Jonathanem Vickery z University of Warwick, który wygłosił wykład (w Instytucie Kulturoznawstwa) pt. Cultural
Strategy and Economic Development: challenges for the European City. W maju natomiast, w ramach obchodów
dekady jubileuszowej UAM, zorganizowany został wykład prof. zw. dr. hab. Grzegorza Łukomskiego W obronie
nauki i polskości. Uniwersytet w latach 1935-1955 (wykład odbył się w Collegium Iuridicum).
Na przełomie listopada i grudnia CSO zorganizowało także trzy wykłady otwarte Instytutu Kulturoznawstwa (dotyczyły one przełomu dźwiękowego w kinie, etyki fotoreportażu oraz XIX-wiecznego aktorstwa) oraz
cztery wykłady Instytutu Filozofii (pierwszy z nich, zatytułowany O czym mówi nam Jaskinia Platona i wygłoszony przez prof. dr. hab. Romana Kubickiego, zakończył się ciekawą dyskusją z poznańskimi licealistami, których
wykład ten nad wyraz zaciekawił). Rok kalendarzowy zakończyliśmy wykładem dr. Marka Woszczeka Czy czas
płynie?.
Sprawozdanie sporządził:
Prof. dr hab. Jacek Sójka – Dyrektor Centrum
7.5.2.18.  HUMANISTYCZNE CENTRUM BADAŃ „DYSKURS WIELOKULTUROWY”
W minionym roku 2013 Humanistyczne Centrum Badań „Dyskurs Wielokulturowy” skoncentrowało swoją
działalność na przygotowaniu konferencji, poprzedzonej spotkaniami merytoryczno-organizacyjnymi powołanego Zespołu. Konferencja „Kreatywność w nauce, sztuce i kulturze” odbyła się w dniach 21-22 lutego 2013
roku. Uczestnikami tego wydarzenia naukowego byli przedstawiciele następujących dyscyplin naukowych:
filologia polska, neofilologie, fizyka, studia kulturoznawcze, pedagogiczno-artystyczne. Poza naszym macierzystym Uniwersytetem w konferencji udział wzięli również naukowcy z uczelni takich jak Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Śląski.
Ponadto w minionym roku Humanistyczne Centrum Badań zorganizowało wykład otwarty podczas którego prof. dr hab. Henryk Drozdowski (kierownik Zakładu Optyki z Wydziału Fizyki naszego Uniwersytetu) wygłosił prezentację pt. „Kontekst kulturowy współczesnej nauki”.
W ostatnich dniach roku 2013 Centrum skoncentrowało się na określeniu tematu przyszłej konferencji
naukowej Zjawisko energii w nauce, sztuce i kulturze, która odbędzie się w dniach 27-28 marca 2014 roku,
informacje o której zostały już rozesłane w środowiskach akademickich, tak polskich, jak i zagranicznych.
305
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Bardzo ważnym punktem działalności Centrum było przeprowadzenie procesu wydawniczego zbioru „Kreatywność w nauce, sztuce i kulturze” (prace redakcyjne, recenzje, współpraca z wydawnictwem) zwieńczone
ukazaniem się tego tomu (składającego się z 331 str.) na początku roku 2014
Sprawozdanie sporządziła:
Prof. dr hab. Halina Chałacińska - Dyrektor Centrum
7.5.2.19.  INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM PRZETWARZANIA MOWY I JĘZYKA
W roku 2013 pracownicy Centrum zakończyli i kontynuowali realizację projektów i wcześniej rozpoczętych
działań:
•• Projekt E-nauczyciel przyrody. Zintegrowane środowisko edukacyjne dla rozwijania myślenia naukowego,
umiejętności informacyjnych oraz kompetencji językowych uczniów II i III etapu edukacyjnego – zakończono
realizację projektu. Produkt finalny projektu, program wspomagający nauczanie przedmiotów przyrodniczych ETOS, został pozytywnie zwalidowany przez Instytucję Pośredniczącą. W ostatniej fazie projektu
(wiosna i lato 2013) prowadzono działalność popularyzatorską projektu. W ramach tej działalności wydano publikację książkową, przygotowano filmy promocyjne, prowadzono szkolenia oraz organizowano
wykłady prezentujące osiągnięcia w ramach projektu.
•• Projekt Tablit – innowacyjny program wychowania przedszkolnego – w ramach projektu zespół opracował unikalny, innowacyjny program wychowania przedszkolnego oparty na teoriach konstruktywistycznych, a także wykorzystaniu multimediów. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie infantylizacji
edukacji przedszkolnej oraz zainteresowanie dzieci naukami przyrodniczymi oraz edukacją językową.
Obecnie, program jest wdrożony w 7 przedszkolach powiatu poznańskiego. Pracuje na nim 45 nauczycieli
ponad 400 dzieci. W kolejnym roku liczby użytkowników zostaną zwiększone, gdyż dyrektorzy placówek, w których wdrożono program, dążą do zastąpienia programów, z których korzystali wcześniej, programem Tablit.
•• Projekt E-learning dla polskiej szkoły – wdrażanie, zarządzanie, obsługa – w ramach projektu współpracownicy Centrum rozpoczęli realizację studiów podyplomowych dla nauczycieli, które wyposażają słuchaczy
w umiejętności kluczowe dla funkcjonowania w XXI wieku, tj. zarządzanie wdrażaniem e-learningu w szkołach, tworzenie cyfrowych treści edukacyjnych oraz programowanie. W studiach uczestniczy obecnie 15
słuchaczy. Planowane jest już uruchomienie drugiej edycji studiów w roku akademickiem 2014/2015.
•• Zasoby Centrum są wykorzystywane również w realizacji projektu NCN Multimodalne wyrażenia metafor
konceptualnych a spójność i synchronia zachowań komunikacyjnych w dialogu (2011/03/D/HS6/05993).
•• Członkowie Centrum uczestniczyli w kolejnych bilateralnych warsztatach organizowanych cyklicznie we
współpracy z Viadrina Gesture Centre. Warsztaty odbyły się tym razem w Słubicach (listopad 2013).
•• Rozpoczęto przygotowania do kolejnej edycji konferencji GESPIN (2015) – wybrano lokalizację (Nantes),
termin i określono profil tematyczny.
Sprawozdanie sporządziła:
Prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk – Dyrektor Centrum
7.5.2.20.  LABORATORIUM 14C AMS
Informacje ogólne, kierunki działalności
Laboratorium 14C AMS (LAMS) jest ogólnouczelnianą jednostką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Laboratorium zostało utworzone 1 stycznia 2004 r. decyzją Rektora UAM. Głównym zadaniem
LAMS jest prowadzenie pomiarów 14C techniką akceleratorowej spektrometrii mas (AMS), przy wykorzystaniu
spektrometru „Compact Carbon AMS”.
Spektrometr AMS umożliwia prowadzenie pomiarów stężeń izotopu 14C w tarczach grafitowych. Takie pomiary są częścią procesu datowania 14C próbek naturalnych, pochodzących ze stanowisk archeologicznych
i utworów geologicznych.
306
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
W dziedzinie datowania 14C, Laboratorium 14C AMS ściśle współpracuje z Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym (PLR), należącym do Fundacji UAM. Przyjmuje ono próbki naturalne do datowania 14C, przetwarza
je do postaci tarcz grafitowych, nadających się do pomiaru spektrometrem AMS, i na podstawie wyników tego
pomiaru oblicza wiek 14C. Szczegółowe zasady współpracy między LAMS a PLR reguluje umowa z 1 października 2003 r. między UAM a Fundacją UAM. LAMS może również przyjmować do pomiarów 14C tarcze grafitowe
wytworzone z próbek naturalnych w innych laboratoriach. W LAMS realizowane jest również partnerstwo UAM
w projektach sponsorowanych przez EU, a w których wykorzystywane jest datowanie 14C.
Kierownikiem LAMS jest Tomasz Goslar. W roku 2013, w prowadzeniu pomiarów 14C i konserwacji aparatury pomagali mu – na podstawie umowy/zlecenia – pracownicy Fundacji UAM: dr inż. Justyna Czernik i mgr
inż. Paweł Goslar.
Rozbudowa Laboratorium 14C AMS
Od początku istnienia Laboratorium mieściło się w budynku „A” Fundacji UAM przy ul. Rubież 46 w Poznaniu (na podstawie stosownych umów najmu) i eksploatowało spektrometr CAMS#1 wyprodukowany i zainstalowany w 2001 r. Od 2011 r. UAM realizował zadanie „Odnowienie wyposażenia Laboratorium 14C AMS”, w ramach którego w 2012 r. firma National Electrostatics Corporation zbudowała dla UAM nowy spektrometr do
pomiarów 14C (CAMS#2). Zainstalowano go w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu budynku „E” Fundacji
UAM, a instalacja – pod kierunkiem specjalistów z firmy NEC – została przeprowadzona w okresie od 2 lutego
do 15 marca 2013 r. i zakończona pomyślnymi testami odbiorczymi spektrometru. Pozwoliło to zakończyć realizację w/w zadania. Od 15 lutego 2013 r. LAMS wykorzystuje pomieszczenia w dwóch budynkach Fundacji
UAM („A” i „E”), w których eksploatuje dwa spektrometry: CAMS#1 i CAMS#2.
W maju-czerwcu 2013 r. do budynku „E” przeniesiono całą aparaturę Poznańskiego Laboratorium Radiowęglowego i od 4 lipca 2013 r. próbki do pomiarów spektrometrami AMS przygotowywane są w nowej siedzibie
Laboratorium. Honorowe otwarcie obu laboratoriów (PLR i LAMS), z udziałem władz UAM i członków Rady
Nadzorczej Fundacji UAM, miało miejsce 3 października 2013 r.
Pomiary 14C w Laboratorium AMS
Pomiary 14C spektrometrem AMS prowadzone są w cyklach. W jednym cyklu wykonuje się pomiar w maksymalnie 39 tarczach grafitowych. Praktyka AMS wymaga, by obok pomiarów w tarczach wytworzonych z próbek badanych, w każdym cyklu wykonać pomiary dla kilku (5-10) tarcz wytworzonych z próbek wzorcowych.
Cykl pracy spektrometru, znajdującego się w LAMS, trwa zwykle 13-15 godzin. W praktyce, cykli pomiarowych
nie można rozpoczynać częściej niż raz na dobę.
W 2013 r. w LAMS wykonano 7311 pomiarów 14C AMS. Na ten wynik złożyło się 189 cykli pomiarowych,
w tym 116 wykonanych spektrometrem CAMS#1 i 73 wykonane spektrometrem CAMS#2. Praktyczne pomiary
nowym spektrometrem rozpoczęto w maju 2013 r., lecz do sierpnia 2013 r. prowadzono je raczej wyrywkowo. Od września zdecydowana większość pomiarów jest wykonywana nowym spektrometrem, a spektrometr
CAMS#1 pełni rolę uzupełniającego i rezerwowego.
Jakość pomiarów w Laboratorium 14C AMS
O precyzji pomiaru 14C świadczy powtarzalność poziomu 14C w próbkach standardu współczesnego zmierzonych w jednym cyklu (w każdym cyklu mierzy się 3-4 próbki standardu) oraz niski poziom 14C w tarczach
wytworzonych z próbki węgla nie zawierającego 14C (tzw. tło).
307
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
137
136.5
14C OxII (pMC)
136
135.5
135
134.5
134
133.5
133
132.5
132
01-01-2013
02-04-2013
02-07-2013
Data pomiaru
01-10-2013
31-12-2013
Rys. 1. Wyniki pomiarów 14C próbki standardu (OxII) spektrometrami CAMS#1 (kolor niebieski) i CAMS#2
(kolor brązowy). Nominalny poziom 14C w próbce OxII wynosi 134.07 pMC. Odchylenie standardowe serii wyników CAMS#1 (0.57 pMC) jest o 50% większe od błędu pojedynczego pomiaru (pokazanego na wykresie)
obliczonego na podstawie statystyki zliczeń. W początkowym okresie eksploatacji, rozrzut wyników ze spektrometru CAMS#2 był jeszcze większy, ale od września 2013r (od zakończenia pomiarów testowych) jest on
(0.31 pMC) taki sam jak błąd pojedynczego pomiaru.
0.6
0.5
Tło (pMC)
0.4
0.3
0.2
0.1
0
01-01-2013
02-04-2013
02-07-2013
Data pomiaru
01-10-2013
31-12-2013
Rys. 2. Wyniki pomiarów 14C próbki tła (węgiel kamienny). Średni poziom tła (0.25 pMC) odpowiada wiekowi C wynoszącemu 48000 lat. Rozrzut wartości jest miarą powtarzalności preparatyki próbki. W całym roku
odchylenie standardowe poziomu tła wyniosło 0.14 pMC, a od września 2013 jest ono (0.10 pMC) zbliżone do
1/3 poziomu tła, co jest typowe dla laboratoriów 14C AMS na świecie.
14
Sprzedaż pomiarów Laboratorium 14C AMS
W 2013 r. w LAMS wykonano 7311 pomiarów 14C AMS, nieco więcej niż w rekordowym dotąd pod tym
względem roku 2012 (6980). Wszystkie mierzone w LAMS tarcze grafitowane zostały przygotowane w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym (Umowa z dnia 1 października 2003 r. między UAM a Fundacją UAM).
W/w umowa wyróżnia pomiary wykonane na zlecenie pracowników UAM oraz Instytutu Archeologii i Etnologii
PAN. Liczby pomiarów wykonanych dla w/w instytucji zebrano w Tabeli 1.
308
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
Tabela 1. Liczby pomiarów 14C AMS wykonanych na zlecenie instytucji współpracujących z LAMS. Pomiary
C w próbkach badanych były płatne w danym okresie sprawozdawczym (z wyjątkiem wyszczególnionych
w ostatnim wierszu tabeli), a pomiary w próbkach wzorcowych wykonywano bezpłatnie.
14
Instytucja
Poznańskie
Laboratorium
Radiowęglowe
Próbki
badane
2011
Próbki
wzorcowe
2011
Próbki
badane
2012
Próbki
wzorcowe
2012
Próbki
badane
2013
Próbki
wzorcowe
2013
5382
802
5904
895
5979
980
w tym:
dla pracowników UAM
172
388
224
dla pracowników Inst.
Archeologii i Etnologii
PAN
114
61
34
Inne
53
181
352
Jak w poprzednich latach, zdecydowaną większość pomiarów wykonano w próbkach pochodzących od
zleceniodawców zewnętrznych. Pomiary 14C w próbkach wzorcowych stanowiły ok. 13% całkowitej liczby pomiarów. Grupa pomiarów innych obejmuje pomiary nieudane (głównie z powodu nieudanego przygotowania
tarcz grafitowych).
W roku 2013 przychód Laboratorium AMS wyniósł ok. 1 250 tys. zł, a koszty (wydatki + narzut) wyniosły
ok. 420 tys. zł, tak więc dodatnie saldo jednostki wyniosło ok. 830 tys. zł. Źródłami przychodu są opłaty za wykonanie pomiarów 14C dla Poznańskiego Laboratorium Radiowęglowego. Główne składniki kosztów to elementy
zamienne do spektrometru AMS oraz koszt utrzymania obiektu. Zmniejszenie przychodów w stosunku do 2012 r.
(w roku 2012 było ok. 1 800 tys. zł) wynika stąd, że w roku 2012 stawki opłat za pomiary 14C były tymczasowo obniżone (aneks 3 z 15 listopada 2012 r. do umowy między UAM a FUAM z dnia 1 października 2003 r.).
Naukowe zastosowanie datowań Poznańskiego Laboratorium Radiowęglowego
Datowania 14C Poznańskiego Laboratorium Radiowęglowego mają zastosowanie naukowe. Udokumentowaniem tego są opisy próbek dostarczane przez wszystkich zleceniodawców datowań, z wyjątkiem przypadków, gdy do pomiaru 14C przysyłane są gotowe tarcze grafitowe. Udział dziedzin nauki, którym służyły
daty pochodzące z naszego laboratorium, przedstawiono na rysunku 3. W ogólności były one wykorzystane
w archeologii i kilku dziedzinach nauk o ziemi (głównie w geologii, a także w geografii, oceanografii, geomorfologii, limnologii i paleobotanice). Jest to dowodem środowiskowego charakteru laboratorium.
Datowania 14C w różnych dziedzinach nauki - 2012 r.
Datowania 14C w różnych dziedzinach nauki - 2013 r.
Rys. 3. Datowania 14C AMS Poznańskiego Laboratorium Radiowęglowego w różnych dziedzinach nauki 2012 i 2013 r. Przedstawione udziały są proporcjonalne do liczby próbek.
Spektrum dziedzin nauki ma odzwierciedlenie w szerokim wachlarzu typów datowanych próbek. Najliczniejszą grupę w latach 2011-12 stanowiły węgle drzewne, makroskopowe szczątki roślin, kości i muszle.
309
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
Typy próbek datowane w PLR - 2012r
Typy próbek datowane w PLR - 2013r
Rys. 4. Typy materiałów datowane w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym – 2012 i 2013 r. Przedstawione udziały są proporcjonalne do liczby próbek.
Próbki datowane w PLR pochodzą ze stanowisk w prawie 130 krajach, z większości krajów Europy i z wszystkich innych kontynentów, również z Australii i Antarktydy. Świadczy to o światowym charakterze laboratorium.
Zdecydowanie najwięcej próbek datowanych w latach 2008-2013 r. pochodziło z Francji (433 w 2008, 792
w 2009, 973 w 2010, 1456 w 2011, 1732 w 2012, 1530 w 2013 r.) i Polski (761 w 2008, 629 w 2009, 504 w 2010,
704 w 2011, 662 w 2012, 777 w 2013 r). W ostatnich trzech latach (2011, 2012, 2013), wśród krajów o największej liczbie pochodzących próbek znalazły się też Chiny (127, 180, 253), Rosja (200, 234, 217), Niemcy (206, 271,
209), Norwegia (119, 277, 179), i Hiszpania (183, 195, 152). W 2013 r. ponad 100 próbek pochodziło również
z Rumunii (246, największy przyrost liczby próbek w ostatnim roku), Czech (144) i Szwajcarii (114).
Utrzymanie sprawności spektrometrów AMS
W 2013 r. spektrometry „Compact Carbon AMS” wykonały 189 13-godzinnych cykli pomiarowych. W pierwszym półroczu spektrometr CAMS#1 przeciętnie pracował przez siedem dni w ciągu dwóch tygodni. Takie
obciążenie spektrometru było zbliżone do maksymalnego, biorąc pod uwagę czas potrzebny na bieżącą konserwację sprzętu. Trzeba jednak podkreślić, że w tamtym okresie poważniejszych awarii spektrometru CAMS#1
nie zanotowano.
W tym samym okresie ujawniło się natomiast kilka usterek nowego spektrometru CAMS#2. Najpoważniejszą z nich był usterka układu dozowania tzw. strippera w terminalu akceleratora, a ponadto szybkiemu
uszkodzeniu uległ jeden z dwóch dysków głównego komputera, jeden zasilacz w układzie komunikacji z niskoenergetyczną gałęzią toru jonów oraz głowica jednego próżniomierza jonowego. Po kilku tygodniach poszukiwań zlokalizowano też przyczynę częstego urywania się komunikacji komputera z miernikiem pola magnesu
analizującego. Wszystkie w/w usterki usunięto własnymi siłami, korzystając z części zamiennych przysłanych
przez NEC w ramach gwarancji. Trzeba podkreślić, że jedyną z powyższych usterek, uniemożliwiającą pracę
spektrometru przez dłużej niż tydzień, była usterka układu dozowania strippera.
W drugim półroczu wystąpiły natomiast dwie poważniejsze awarie starego spektrometru CAMS#1. We
wrześniu awarii uległ zasilacz magnesu tzw. układu wstrzykującego. Usunięcie awarii wymagało wymiany płyty głównej zasilacza oraz jednego wzmacniacza operacyjnego w tzw. układzie regulacji. W tym samym czasie
ujawniły się przypadki utraty komunikacji z zasilaczami elektrod w układzie źródła jonów, których przyczyną okazało się zużycie multipleksera sygnałów. Obie awarie powodowały niezdolność spektrometru do pracy. Trzeba podkreślić, że zlokalizowanie przyczyn tych awarii było wyjątkowo trudne, tak więc spektrometr
CAMS#1 nie mógł wykonywać pomiarów AMS przez ok 4 tygodni.
Trzeba podkreślić, że wszystkie usterki udało się usunąć przy znakomitej pomocy pracowników Fundacji
UAM, mgr. inż. Pawła Goslara i dr inż. Justyny Czernik, wynajętych przez UAM do konserwacji spektrometru na
podstawie umów-zlecenia.
310
7.SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH
Inna działalność Laboratorium
Realizacja zleceń na pomiary 14C AMS była jedynym źródłem przychodów Laboratorium 14C AMS i zdecydowanie głównym kierunkiem działalności LAMS. Ponadto, w LAMS realizowano zadania UAM jako partnera
w międzynarodowym projekcie badawczym CLIMPOL (Polsko-Szwajcarski Program Współpracy). W wyniku
realizacji wcześniejszych projektów (oraz niektórych zleceń na datowanie 14C pochodzących od innych zleceniodawców) powstało kilka publikacji naukowych. Szczegóły tej działalności zestawiono poniżej:
-projekty badawcze: Swiss-Polish Research Program CLIMPOL „Climate of northern Poland during the
last 1000 years: Constraining the future with the past”, koordynator: W. Tylman, Uniwersytet Gdański.
W tym projekcie, UAM odpowiadał będzie za określenie wieku próbek pobieranych z osadów jeziornych
północnej Polski, a służących rekonstrukcji zmian klimatu tego rejonu w ostatnim tysiącleciu. Projekt
obejmuje lata 2011-2015;
-publikacje naukowe:
• Li X., Wagner M., Wu X., Tarasov P., Zhang Y., Schmidt A., Goslar T., Gresky J. 2013. Archaeological
and palaeopathological study on the third/second century BC grave from Turfan, China: Individual
health history and regional implications. Quaternary International, 290-291, 335-343, doi:10.1016/j.
quaint.2012.05.010;
• Rosqvist G.C., Leng M.J., Goslar T., Sloane H.J., Bigler Ch., Cunningmah L., Dadal A., Bergmen J., Berntsson A., Jonsson C.E., Wastegard S. 2013. Shifts in precipitation during the last millennium in northern Scandinavia from lacustrine isotope records. Quaternary Science Reviews, 66, 22-34, doi:10.1016/j.
quascirev.2012.10.030;
• Finsinger W., Schoning K., Hicks S., Luecke A., Goslar T., Wagner-Cremer F., Hyyppa H. 2013. Climate
change during the past 1000 years: a high temporal multiproxy record from a mire in northern Finland. Journal of Quaternary Science, 28, 152-164, doi:10.1002/jqs.2598;
• Goslar T., Kozłowski J., Szmyt M., Czernik J. Effect of HF leaching on 14C dates of pottery. 2013. Nuclear
Instruments and Methods, B 294, 252-256;
• Gałka, M., Miotk-Szpiganowicz, G., Goslar, T., Jeśko, M., van der Knaap, W.O., Lamentowicz, M. 2013.
Palaeohydrology, fires and vegetation succession in the southern Baltic during the last 7500 years
reconstructed from a raised bog based on multi-proxy data. Palaeogeography, Palaeoclimatology,
Palaeoecology, 370, 209-221;
• Gałka M., Tobolski K., Zawisza E., Goslar T. 2013. Postglacial history of vegetation, human activity and
lake-level changes at Jezioro Linówek in northestern Poland, based on multi-proxy data. Vegetation
History and Archaeobotany, doi: 10.1007/s00334-013-0401-7;
• Goslar T., Andersen G., Krzywinski K., Czernik J. 2013. Radiocarbon determination of past growth rates
of living Acacia tortilis trees from two arid sites in the Eastern Sahara. Radiocarbon, 55, 1683-1692;
-działalność dydaktyczna: w 2013 r. 1,5-godzinne wizyty w Laboratorium składali m.in. studenci Wydziału
Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Gościliśmy też wiele grup, zwiedzających Poznański Park Naukowo-Technologiczny.
Sprawozdanie sporządził:
Prof. dr hab. inż. Tomasz Goslar – Dyrektor Laboratorium
7.5.2.21.  UNIWERSYTECKIE CENTRUM EDUKACJI MIĘDZYNARODOWEJ (AMU-PIE)
W następstwie aktywnej działalności w środowisku wykładowców UAM, promującej edukację w językach
obcych, Uniwersyteckie Centrum Edukacji Międzynarodowej (AMU-PIE) w roku 2013 kolejny raz zwiększyło
ofertę dydaktyczną. W związku z tym, udało się przeprowadzić 254 zajęcia, w których udział wzięło 721 studentów zagranicznych, w tym 395 studentów programu Erasmus. W 2013 r. z oferty AMU-PIE skorzystało
także 584 polskich studentów UAM. W sumie w zajęciach prowadzonych w ramach AMU-PIE udział wzięło
1305 studentów.
Sprawozdanie sporządził:
Dr hab. Rafał Witkowski – Dyrektor Centrum
311
SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2013
7.5.2.22.  UNIWERSYTECKIE CENTRUM KOORDYNACYJNO-PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
(UCKPKN)
Działania UCKPKN w roku 2013 odnosiły się (podobnie jak w latach ubiegłych) do:
•• kształcenia studentów studiujących na tzw. specjalności nauczycielskiej (na studiach stacjonarnych i zaocznych I i II stopnia, na różnych wydziałach Uniwersytetu),
•• kształcenia psychopedagogicznego doktorantów I roku, przygotowującego ich do pełnienia funkcji nauczyciela akademickiego.
Działania, o których mowa wyżej, obejmowały:
•• organizację obsady zajęć realizowanych w roku akademickim 2013/2014 na specjalności nauczycielskiej,
na studiach stacjonarnych i zaocznych I i II stopnia oraz na studiach doktoranckich;
•• organizację i koordynację zajęć odbywanych przez studentów jednorazowo (tzw. zajęć uzupełniających
kształcenie nauczycieli: „BHP w zawodzie nauczyciela”, „Pierwsza pomoc”, Prawne aspekty zawodu nauczyciela”). Działania w tym zakresie obejmowały: podział studentów wszystkich wydziałów na grupy
wykładowe i warsztatowe, ustalanie terminów zajęć, wyznaczanie/zamawianie sal wykładowych, koordynację prac związanych z zaliczaniem przedmiotów;
•• prace programowe, mające na celu zwiększanie jakości kształcenia na specjalności nauczycielskiej: odbywano narady i seminaria poświęcone kształceniu przyszłych nauczycieli w zakresie określonego tematu; w roku 2013 tematem wiodącym było kształcenie w zakresie poradnictwa edukacyjno-zawodowego.
Seminarium odbyło się z udziałem mgr Marleny Woźniak, specjalistki w zakresie poradnictwa edukacyjno-zawodowego.
Sprawozdanie sporządziła:
Prof. UAM dr hab. Ewa Muszyńska – Dyrektor Centrum
312
8.ZAKOŃCZENIE
8. ZAKOŃCZENIE
Przedstawione w tej formie sprawozdanie obejmuje niemal całokształt działalności Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu w 2013 roku. Jego uzupełnieniem są sprawozdania składane przez władze dziekańskie poszczególnym radom wydziałów, a także sprawozdanie finansowe przedkładane Wysokiemu Senatowi
przez Kwestora uczelni.
Funkcjonowanie tak wielkiej instytucji wymaga postawy ofiarności, zaangażowania i harmonijnej współpracy wszystkich jednostek i jej pracowników, poczynając od nauczycieli akademickich oraz personelu technicznego i administracyjnego a na pracownikach obsługi kończąc. Władze rektorskie mają świadomość,
że uzyskanie obrazu uczelni zawartego w niniejszym dokumencie jest zasługą wszystkich członków naszej
akademickiej wspólnoty i składają za to serdeczne podziękowania.
313
Biuro Rektora
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
tel. +48 (61) 829 4308
e-mail: [email protected]
www.amu.edu.pl

Podobne dokumenty

Sprawozdanie za okres 1.01. - Pracownik UAM

Sprawozdanie za okres 1.01. - Pracownik UAM SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2012 1. ISTOTNE ZADANIA I WYDARZENIA UCZELNIANE W roku 2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zgodnie z misją i wytyczonymi w Strategii ...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za okres 1.01. - Pracownik UAM

Sprawozdanie za okres 1.01. - Pracownik UAM W Gabinecie Rektora bywali też przedstawiciele ambasad i konsulatów (Arabii Saudyjskiej, Austrii, Federacji Rosyjskiej, Francji, Hiszpanii, Indonezji, Izraela, Niemiec, Portugalii, Rosji, RPA i Taj...

Bardziej szczegółowo