Regulamin konkursu

Komentarze

Transkrypt

Regulamin konkursu
REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ:
„PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe!”
zwany dalej („Regulaminem”)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą „PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe!”
zwany w dalszej części niniejszego regulaminu „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Lidia Rasztawicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą
AVANTI Lidia Rasztawicka z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A, NIP
9521243023, REGON 017392461 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o., z siedzibą w
Warszawie przy ul. Fort Wola 22, 00-961 Warszawa, REGON:012610700; NIP 526-021-05-30;
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000097597 (zwany dalej „Sponsorem”).
4. Konkurs jest organizowany przy współpracy z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN Spółka
Akcyjna z siedzibą w Płocku, adres: ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisanym do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000028860 (dalej „PKN ORLEN”), który jest organizatorem programu lojalnościowego VITAY
(dalej „Program VITAY”) i w Konkursie pełni rolę wykonawcy technicznego w oparciu o właściwe
umowy zawarte z Organizatorem i ze Sponsorem. Regulamin Programu VITAY dostępny jest: pod
adresem http://www.vitay.pl/Regulamin-Programu-VITAY,20.htm i na stacjach paliw PKN ORLEN
działających pod marką ORLEN oznaczonych logo „VITAY”.
5. Obszar, na którym jest prowadzony Konkurs.
5.1. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stacjach paliw działających
pod marką „ORLEN” uczestniczących w programie VITAY, których lista stanowi Załącznik nr 1
do Regulaminu (dalej „Stacja Paliw”), w oparciu o postanowienia Regulaminu oraz właściwe
przepisy prawa polskiego.
6. Czas trwania Konkursu.
6.1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.09.2014 roku i kończy w dniu 30.11.2014 r. Konkurs
podzielony jest na trzy etapy, których okres trwania został wskazany w pkt 22 poniżej. Wydanie
nagród w Konkursie nastąpi do dnia 28.02.2015 roku. Termin rozpatrywania reklamacji trwa
do 15.04.2015 roku.
7. Czas trwania sprzedaży promocyjnej.
7.1. Zakupów promocyjnych można dokonywać w okresie wskazanym w katalogu Programu
VITAY, tj. od 01.09.2014 roku do 30.11.2014 roku.
8. Produkty objęte sprzedażą promocyjną.
8.1. Sprzedażą promocyjną objęte są produkty lub zestawy produktów wskazane w katalogu
Programu VITAY, tj. produkty lub zestawy produktów wymienione w Załączniku nr 2 do
Regulaminu zwane dalej „Podstawowymi Produktami Promocyjnymi”, oraz w Załączniku nr 3
do Regulaminu zwane dalej „Rozszerzonymi Produktami Promocyjnymi” (łącznie jako
„Produkty Promocyjne”), przy czym Rozszerzone Produkty Promocyjne dostępne są tylko na
stacjach paliw wymienionych w Załączniku nr 3. Poszczególne Produkty Promocyjne są
dostępne z uwzględnieniem normalnego toku dostaw oraz rotacji Produktów Promocyjnych na
1
stacjach. Produkty Promocyjne wskazane w Załączniku nr 2 jako dostępne na wybranych
stacjach są dostępne z uwzględnieniem zasad organizacyjnych na stacjach.
8.2. Promocja polega na przyznawaniu, za zakup na Stacjach Paliw Produktów Promocyjnych,
punktów w rozumieniu Regulaminu Programu VITAY (dalej „Punkty VITAY”) w ilości wskazanej
w katalogu Programu VITAY, tj. w ilości która została wskazana w Załączniku nr 2 i 3 do
niniejszego Regulaminu.
8.3. W razie rozbieżności między danymi wskazanymi w katalogu Programu VITAY i w
Załącznikach do niniejszego Regulaminu, dotyczącymi w szczególności Produktów
Promocyjnych i przyznawanych za ich zakup Punktów VITAY, decydujące znaczenie mają
dane wskazane w katalogu Programu VITAY.
8.4. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejszy Regulamin nie jest postawą do naliczenia
jakichkolwiek Punktów VITAY, dodatkowych w stosunku do Punktów naliczanych na podstawie
katalogu Programu VITAY.
RODZAJE NAGRÓD ORAZ WARTOŚĆ PULI NAGRÓD
9. Wykaz nagród w Konkursie:
9.1. Nagroda I stopnia w postaci skutera Barton Motors Firefox o wartości 3 250,00 zł (słownie: trzy
tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 361,00 zł
(słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden złotych). Przed wydaniem nagrody I stopnia płatnik
(AVANTI Lidia Rasztawicka) potrąca na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o
którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę
odpowiadającą nagrodzie pieniężnej – 45 nagród I stopnia – o łącznej wartości 162 495,00 zł
(słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych) brutto.
9.2. Nagroda II stopnia w postaci karty zakupowej ORLEN (tj. karty paliwowej przedpłaconej
TANKBANK) ważnej do dnia 30.09.2015 r., o nominale 100 PLN o wartości 100,00 zł (słownie:
sto złotych) brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 11,00 zł (słownie: jedenaście
złotych). Przed wydaniem nagrody II stopnia płatnik (AVANTI Lidia Rasztawicka) potrąca na
poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę odpowiadającą nagrodzie pieniężnej – 1
000 nagród II stopnia – o łącznej wartości 111 000,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy
złotych) brutto. Zasady dotyczące wykorzystania kart zakupowych określone są w regulaminie
„Ogólne warunki sprzedaży i używania kart paliwowych przedpłaconych” stanowiącym
załącznik nr 6 do Regulaminu.
10. Wartość wszystkich nagród w Konkursie wynosi 273 495,00 zł brutto (słownie: dwieście
siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych).
11. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na nagrody rzeczowe innego rodzaju ani na gotówkę.
UCZESTNICY KONKURSU
12. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie,
może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która, zgodnie z Regulaminem Programu VITAY:
12.1. jest Uczestnikiem Zarejestrowanym Programu VITAY i posiadaczem ważnej Głównej Karty
VITAY lub Karty Głównej SUPER VITAY lub Karty Głównej Klubu VERVA
lub
12.2. w dniach 01.09.2014 roku - 30.11.2014 roku, stanie się Uczestnikiem Zarejestrowanym
Programu VITAY i posiadaczem ważnej Głównej Karty VITAY lub Karty Głównej SUPER
VITAY lub Karty Głównej Klubu VERVA
2
lub
12.3. w dniach 01.09.2014 roku - 30.11.2014 roku przystąpi do Programu VITAY i stanie się
Uczestnikiem Zarejestrowanym Programu VITAY i posiadaczem ważnej Głównej Karty
VITAY lub Karty Głównej SUPER VITAY lub Karty Głównej Klubu VERVA.
oraz
12.4. posiada konto w serwisie internetowym znajdującym się pod adresem www.vitay.pl lub w
dniach 01.09.2014 roku - 30.11.2014 roku założy konto w serwisie internetowym
znajdującym się pod adresem www.vitay.pl
oraz
12.5. dokona Rejestracji na zasadach opisanych w punkcie 24 Regulaminu.
13. Uczestnikami w Konkursie nie mogą być pracownicy Organizatora, pracownicy Stacji Paliw, osoby
prowadzące Stacje Paliw oraz członkowie najbliższej rodziny wszystkich wyżej wymienionych osób.
Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, dzieci,
rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu
niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba
współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o
dzieło, umowy zlecenia).
DANE OSOBOWE
14. Administratorem danych osobowych Uczestników, w tym Zwycięzców, Konkursu jest Lidia
Rasztawicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AVANTI Lidia Rasztawicka z
siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A, NIP 9521243023, REGON 017392461.
15. Administrator danych osobowych oświadcza, że dane osobowe Uczestników / Zwycięzców
Konkursu „PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe!” będą przetwarzane
wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród i rozpatrywania reklamacji
związanych z Konkursem.
16. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dn. 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
17. Podanie przez Uczestników / Zwycięzców danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w
celu przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród w Konkursie i rozpatrywania reklamacji
związanych z Konkursem.
18. Uczestnik / Zwycięzca ma prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również
odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
19. Dane osobowe Uczestników / Zwycięzców będą przechowywane tylko przez okres określony w
obowiązujących przepisach prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte.
20. Administratorem danych osobowych Uczestników Zarejestrowanych Programu VITAY jest PKN
ORLEN. Dane osobowe Uczestników Programu VITAY, w szczególności Uczestników
Zarejestrowanych Programu VITAY, są przetwarzane na zasadach określonych w Regulaminie
Programu VITAY.
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
21. Konkurs jest organizowany w związku z prowadzoną w ramach Programu VITAY sprzedażą
promocyjną Produktów Promocyjnych. Konkurs polega na zebraniu w poszczególnych etapach
Konkursu jak największej ilości punktów w ramach Programu VITAY za zakupy Produktów
Promocyjnych na Stacjach Paliw.
3
22. Konkurs podzielony jest na trzy następujące etapy:
22.1.
I etap od dnia 01.09.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.
22.2.
II etap od dnia 01.10.2014 r. do dnia 31.10.2014 r.
22.3.
III etap od dnia 01.11.2014 r. do dnia 30.11.2014 r.
23. Uczestnik może wziąć udział w jednym, dwóch lub trzech etapach Konkursu.
24. Warunkiem koniecznym udziału w Konkursie jest odznaczenie, w serwisie internetowym znajdujący
się pod adresem www.vitay.pl, przez Uczestnika Zarejestrowanego Programu VITAY checkbox’a
potwierdzającego zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptację i chęć wzięcia udziału w
Konkursie oraz checkbox’a, w którym wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych (dalej
„Rejestracja w Konkursie”).
25. Rejestracja w Konkursie może się odbyć na dowolnym etapie Konkursu. Jednorazowa rejestracja
umożliwia udziału w Konkursie Uczestnika w etapie, w którym nastąpiła Rejestracja i kolejnych
etapach bez konieczności ponownej Rejestracji.
26. Aby wziąć udział w danym etapie Konkursu, Uczestnik musi w czasie trwania danego etapu dokonać
zakupu na Stacji Paliw co najmniej jednego Produktu Promocyjnego.
27. Przy rozstrzyganiu danego etapu Konkursu będzie brana pod uwagę suma Punktów VITAY
zdobytych za wszystkie zakupy na Stacjach Paliw Produktów Promocyjnych, dokonane w czasie
trwania danego etapu Konkursu.
28. W celu uniknięcia wątpliwości, jeżeli Rejestracja następuje w trakcie trwania danego etapu
Konkursu, to pod uwagę brane są również Punkty za zakupy które były dokonane w danym etapie
jeszcze przed Rejestracją w Konkursie danego Uczestnika.
29. Punkty VITAY zdobyte za zakupy na Stacjach Paliw Produktów Promocyjnych dokonane w
poszczególnych etapach Konkursu będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu wyłącznie tego etapu
Konkursu, w którym zostały zdobyte.
30. Punkty VITAY będą doliczane do sald Uczestników na zasadach określonych w Regulaminie
Programu VITAY. Informacja o liczbie Punktów VITAY zgromadzonych przez Uczestnika w związku
z zakupem Produktów Promocyjnych w poszczególnych etapach Konkursu, dostępna jest po
zalogowaniu Uczestnika Zarejestrowanego Programu VITAY w serwisie internetowym pod adresem
www.vitay.pl.
31. Rozstrzygnięcie danego etapu Konkursu, tj. wyłonienie osób, które zdobyły największą liczbę
Punktów VITAY (dalej „Zwycięzcy”), następuje na podstawie zsumowania punktów zgromadzonych
przez Uczestnika w związku z zakupem na Stacjach Paliw Produktów Promocyjnych w danym
etapie Konkursu.
PRZYZNAWANIE NAGRÓD
32. Po zakończeniu danego etapu Konkursu, tworzony jest ranking Uczestników Konkursu, według
ilości Punktów VITAY zdobytych za zakupy na Stacjach Paliw Produktów Promocyjnych w danym
etapie.
33. W I i II etapie Konkursu Zwycięzcami zostaje po 348 Uczestników, którzy zgodnie z rankingiem
posiadają najwyższą liczbę Punktów za zakupy na Stacjach Paliw Produktów Promocyjnych (tj.
znajdują się na miejscu 1-348 rankingu). Podczas I i II etapu Konkursu przyznanych zostanie po 15
nagród I stopnia oraz po 333 nagrody II stopnia. Uczestnikom, którzy w rankingu znaleźli się na
4
pozycji 1-15 zostaną przyznane nagrody I stopnia, a Uczestnikom, którzy w rankingu znaleźli się na
pozycji 16-348 zostaną przyznane nagrody II stopnia.
34. W III etapie Konkursu zwycięzcami zostaje 349 Uczestników, którzy zgodnie z rankingiem posiadają
najwyższą liczbę Punktów VITAY za zakupy na Stacjach Paliw Produktów Promocyjnych (tj.
znajdują się na miejscu 1-349 rankingu). Podczas III etapu Konkursu przyznanych zostanie 15
nagród I stopnia oraz 334 nagrody II stopnia. Uczestnikom, którzy w rankingu znaleźli się na pozycji
1-15 zostaną przyznane nagrody I stopnia, a Uczestnikom, którzy w rankingu znaleźli się na pozycji
16-349 zostaną przyznane nagrody II stopnia.
35. W przypadku, uzyskania przez więcej niż jednego Uczestnika, takiej samej ilości Punktów VITAY,
drugim kryterium branym pod uwagę przy tworzeniu rankingu Zwycięzców jest termin dokonania
Rejestracji w Konkursie przez Uczestników (wcześniejszy termin Rejestracji oznacza wyższą
pozycję Uczestnika w rankingu).
36. Jeden Uczestnik może na danym etapie uzyskać tylko jedną nagrodę. Wygranie nagrody przez
Uczestnika na danym etapie nie ogranicza możliwości wygrania przez niego nagrody w kolejnych
etapach.
OGŁASZANIE WYNIKÓW
37. W terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych po zakończeniu danego etapu Konkursu, każdemu
Zwycięzcy zostanie wysłany na adres mailowy wskazany przez niego w Programie VITAY,
wiadomość z informacją o wygranej w danym etapie Konkursu wraz z formularzem, którego wzór
stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.
38. Dodatkowo lista Zwycięzców, zawierająca ich imiona, nazwy miejscowości oraz 6 (sześć)
pierwszych i 4 (cztery) ostatnie cyfry numeru Karty VITAY lub Karty SUPER VITAY lub Karty Klubu
VERVA, opublikowana zostanie na stronie internetowej www.vitay.pl w terminie 10 (dziesięciu) dni
roboczych po zakończeniu każdego etapu Konkursu.
39. W celu umożliwienia wydania nagród, Zwycięzca zobowiązany jest, w terminie 10 (dziesięciu) dni
roboczych od dnia otrzymania wiadomości z informacją o wygranej, przekazać uzupełniony i
podpisany formularz, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu w jeden z poniższych
sposobów:
39.1. w formie skanu lub zdjęcia formularza, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
mailowy: [email protected]
lub
39.2. pisemnie za pośrednictwem przesyłki rejestrowanej lub osobiście na następujący adres:
PKN ORLEN S.A., ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa z dopiskiem „PEPSI ORLEN - Zbieraj
punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! - oświadczenie”.
40. Za dzień doręczenia formularza uważa się dzień, w którym formularz dotarł na wskazany adres.
WERYFIKACJA
41. Jeżeli Zwycięzca nagrody I i II stopnia nie spełni warunków opisanych w pkt 39 Regulaminu,
nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Sponsora.
MIEJSCE I TERMIN WYDAWANIA NAGRÓD
42. W ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia spełnienia przez Zwycięzcę warunków opisanych w
pkt 39 Regulaminu, Organizator wysyła do Zwycięzcy nagrody I stopnia e-maila z prośbą o
wskazanie salonu dealera z listy salonów stanowiącej załącznik nr 5 do Regulaminu, w którym
Zwycięzca chce odebrać nagrodę I stopnia. Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 5 dni roboczych,
5
odesłać e-maila na adres [email protected], ze wskazaniem salonu z listy, w którym chce
odebrać nagrodę I stopnia.
43. Po otrzymaniu od Zwycięzcy wiadomości e-mail ze wskazaniem salonu z listy oraz przygotowaniu
nagrody I stopnia do wydania w wybranym salonie, jednakże nie później niż w terminie 10 dni
roboczych od otrzymania od Zwycięzcy wiadomości e-mail ze wskazaniem salonu z listy,
Organizator wysyła do zwycięzcy wiadomość e-mail z potwierdzeniem możliwości odbioru nagrody
I stopnia w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych, od wysłania tego e-maila przez Organizatora.
44. Nagrody I stopnia wydawane są najpóźniej do dnia 28.02.2015 r.
45. W przypadku nie zgłoszenia się Zwycięzcy po odbiór nagrody I stopnia we wskazanym terminie,
nagroda pozostaje własnością Sponsora.
46. Nagroda II stopnia (karta zakupowa) jest wysyłana przez Organizatora na adres do doręczenia
nagrody podany przez Zwycięzcę w formularzu, o którym mowa w pkt 39 Regulaminu przesyłką
kurierską do dnia 28.02.2015 r. Przesłana karta zakupowa jest nieaktywna. Zwycięzca jest
zobowiązany potwierdzić odbiór nagrody II stopnia poprzez podpisanie w obecności kuriera
dokumentów zwrotnych potwierdzenia odbioru nagrody. Organizator aktywuje kartę zakupową w
terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zwycięzcę odbioru nagrody II stopnia.
47. W celu umożliwienia prawidłowego dostarczenia nagród koniecznym jest przekazanie przez
zwycięzcę prawidłowych, pełnych i aktualnych danych adresowych.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
48. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane, w ramach niniejszego Konkursu zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z
2012 r. poz.361).
SPOSÓB ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
49. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Konkursu mogą być zgłaszane do dnia 31.03.2015 r.
(data wpływu do Organizatora) w szczególności:
49.1. z wykorzystaniem poczty elektronicznej e-maila [email protected]
lub
49.2. na piśmie na adres:
AVANTI Lidia Rasztawicka
ul. Reymonta 4A, 05-070 Sulejówek z dopiskiem: „PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z
Pepsi i Stop Cafe! – reklamacja”
50. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację osoby składającej reklamację,
którymi w szczególności mogą być: imię, nazwisko, numer Karty VITAY, Karty SUPER VITAY lub
Karty Klubu VERVA, adres korespondencyjny, email osoby składającej reklamację, jak również
wskazywać przyczyny reklamacji oraz ich możliwie dokładny opis.
51. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu
wpłynięcia reklamacji do Organizatora włączając dzień wysłania zawiadomienia o wyniku reklamacji
(w przypadku zgłoszenia reklamacji poprzez e-mail, odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail
wskazany przez osobę składającą reklamację, chyba że zostaną wskazane innego rodzaju dane
kontaktowe).
52. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Programu VITAY rozpatrywane są przez organizatora
Programu VITAY, tj. PKN ORLEN, na zasadach opisanych w Regulaminie Programu VITAY.
6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
53. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa
polskiego.
54. Niniejszy Regulamin jest udostępniony w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej
www.vitay.pl oraz na stronie www.pepsi.pl.
55. Infolinia dotycząca Konkursu: 801 167 536 (z tel. komórkowych 502 167 536).
7
ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU KONKURSU:
„PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe!”
Lista stacji paliw
Nr
stacji
Wojewodztwo
Nazwa Miejscowosci
Kod
Pocztowy
644
876
4135
766
735
112
125
168
7034
4275
980
7383
878
124
636
1110
7457
351
353
7232
1095
7365
880
305
7284
7025
377
979
1099
1108
4318
335
37
984
4399
110
7558
81
4388
734
126
265
239
456
982
1111
4018
4108
7035
732
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
Bielany Wrocławskie
Bielany Wrocławskie
Bielawa
Bierutów
Bogatynia
Boguszyn
Bolesławiec
Bolesławiec
Bolesławiec
Bolków
Brzeg Dolny
Brzezimierz
Chocianów
Duszniki-Zdrój
Dzierżoniów
Dzierżoniów
Gajków
Głogów
Głogów
Głogów
Gniechowice
Góra
Gryfów Śląski
Jawor
Jawor
Jelcz-Laskowice
Jelenia Góra
Jelenia Góra
Jelenia Góra
Jelenia Góra
Jelenia Góra
Kamienna Góra
Karpacz
Kąty Wrocławskie
Kąty Wrocławskie
Kłodzko
Kobierzyce
Kostomłoty
Kraśnik
Kudowa Słone
Kudowa-Zdrój
Lądek-Zdrój
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Lipiany
Lubań
55-075
55-075
58-260
56-420
59-920
57-300
59-700
59-700
59-700
59-420
56-120
55-216
59-310
57-340
58-200
58-200
55-002
67-200
67-200
67-200
55-042
56-200
59-620
59-400
59-400
55-220
58-500
58-514
58-500
58-570
58-560
58-400
58-540
55-080
55-080
57-303
55-040
55-311
59-700
57-350
57-350
57-540
59-220
59-220
59-220
59-217
59-220
59-220
59-700
59-800
Ulica
Autostrada
Autostrada
Sikorskiego
Wrocławska
Daszyńskiego
Boguszyn
1000-lecia
Zgorzelecka
Cieszkowskiego
Wysokogórska
Dębowa
Brzezimierz
Żeromskiego
Świerczewskiego
Bat. Chłopskich
Wrocławska
Wrocławska
Główna
Sikorskiego
Aleja Kazimierza Wielkiego
Kątecka
Wrocławska
Jeleniogórska
Kuziennicza
Szpitalna
Oławska
Spółdzielcza
Wrocławska
Wincentego Pola
Cieplicka
Wolności
Boh. Getta
Konstytucji 3-go Maja
K. Norwida
1 Maja
Moniuszki
Witosa
Numer Ulicy
21
68
32
24
12
1
15
2A
14A
108
57
2
6
60
6
32A
80
2
7
194
40
6
2
106
233
9
86
10
90
4
1
Autostrada A4
Zdrojowa
Kłodzka
Spokojna
Poznańska
Domeyki
przy autostrada
Jaworzyńska
Gwiezdna
Lipiany
Jałowiec
28
58
59
238
49a
8
4194
7061
981
1208
4073
4102
85
280
736
4307
4375
1522
4159
1092
240
1104
976
163
791
977
4107
7422
7078
7271
7083
4160
1209
7208
1251
7436
1117
4277
4389
289
4011
7236
1531
752
7415
130
1105
100
731
1525
7224
318
7082
166
4349
536
1207
4272
7240
7483
7462
178
38
80
228
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
Lubań
Lubań
Lubin
Lubin
Lubin
Lubin
Lutynia
Lwówek Śląski
Łagiewniki
Łagów
Łąka
Międzylesie
Milicz
Mysłakowice
Nowa Ruda
Nowogrodziec
Oborniki Śląskie
Oleśnica
Oleśnica
Oława
Oława
Osła
Paszowice
Pieszyce
Podgórzyn
Polanica-Zdrój
Polkowice
Polkowice
Przemków
Radwanice
Siechnice
Smardzów
Sobótka
Strzegom
Strzelin
Strzelin
Syców
Szalejów Dolny
Szewce
Szklarska Poręba
Środa Śląska
Świdnica
Świdnica
Świebodzice
Świebodzice
Świeradów-Zdrój
Trzebień
Trzebnica
Twardogóra
Wałbrzych
Wałbrzych
Wałbrzych
Wałbrzych
Wąsosz
Wilczyce
Wołów
Wrocław
Wrocław
Wrocław
59-800
59-800
59-300
59-300
59-300
59-300
55-333
59-600
58-210
59-900
59-700
57-530
56-300
58-533
57-400
59-730
55-120
56-400
56-400
55-200
55-200
59-706
59-411
58-250
58-562
57-320
59-100
59-100
59-170
59-160
52-012
56-400
55-050
58-150
57-100
57-100
56-500
57-314
55-114
58-580
55-300
58-100
58-100
58-160
58-160
59-850
59-707
55-100
56-416
58-314
58-300
58-304
58-302
56-210
59-223
56-100
53-601
51-312
53-301
Rybacka
Cmentarna
przy szosie
przy szosie
Leśna
Hutnicza
Jaśkiewicza
Wrocławska
Górna
Łąka
Warszawska
Ks.Warysiaka
Woj. Polskiego
Niepodległości
Lubańska
Piłsudskiego
pl. Staszica
Wrocławska
Opolska
Wiejska
Osła
Piskorzowska
Nowa
Kłodzka
Kopalniana
przy szosie
Głogowska
Kwiatowa
Opolska
Smardzów
Wrocławska
Wojska Polskiego
Jana Pawła II
Ząbkowicka
Nowy Dwór
Wrocławska
1-go Maja
Wrocławska
Esperantystów
Szarych Szeregów
Świdnicka
Jeleniogórska
11 go Listopada
Wrocławska
Wielkopolska
Wieniawskiego
1-go Maja
Wysockiego
Noworudzka-Świdnicka
Rawicka
Żeromskiego
Tęczowa
B. Krzywoustego
Ślężna
bn
5
2
12
15
25
1
28A
17
11
24A
43
24
15
1
54
31
1
1 "G"
49
3
7
5
6
32A
1C
30A
21
12
27
32
bn
121
3A
88
14
4
60
52
8
14
56
68
60
45
58
55
35
5
172
88A
9
380
411
412
413
455
457
532
533
534
535
648
787
983
1106
1521
4416
733
539
7270
7272
109
169
7060
7518
288
708
877
7143
1065
7129
7496
1067
6
20
490
651
657
914
1071
1495
1497
1498
4151
4217
4397
165
252
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Zawidów
Ząbkowice Śląskie
Ząbkowice Śląskie
Ząbkowice Śląskie
Zgorzelec
Zgorzelec
Zgorzelec
Zgorzelec
Złotoryja
Żarów
Żmigród
Żmigród
51-118
50-381
50-424
54-130
51-501
54-041
53-234
50-303
54-154
50-367
54-424
50-221
51-312
50-203
53-301
51-130
59-970
57-200
57-200
57-200
59-900
59-900
59-900
59-900
59-500
58-130
55-140
55-055
Żmigrodzka
C. Skłodowskiej
Krakowska
Szybowcowa
Swojczycka
Rawicka
Grabiszyńska
Jedności Narodowej
Lotnicza
Pasteura
Muchoborska
Staszica
B. Krzywoustego
Ks. Witolda
Ślężna
Żmigrodzka
Zgorzelecka
Wrocławska
Kłodzka
Powstańców Warszawy
Słowiańska
Warszawska
Armii Krajowej
Jędrzychowice
Legnicka
Armii Krajowej
Wrocławska
Parkowa
Barcin
88-190
Polna
Barcin
88-190
Barcin Wieś
Baruchowo
87-821
Zakrzewo Parcele
Brodnica
87-300
Sikorskiego
Bydgoszcz
85-315
Szubińska
Bydgoszcz
85-029
Bernardyńska
9
Bydgoszcz
85-429
Grunwaldzka
181
Bydgoszcz
85-031
Kujawska
71
Bydgoszcz
85-674
Gdańska
240
Bydgoszcz
85-140
Al. Jana Pawła II
131
Bydgoszcz
85-790
Fordońska
419
Bydgoszcz
85-438
Grunwaldzka
293
Bydgoszcz
85-028
Wyszyńskiego
29
Bydgoszcz
85-792
Pelplińska
7
Bydgoszcz
85-429
Grunwaldzka
142
Bydgoszcz
85-674
Gdańska
252
Bydgoszcz
85-894
Nowotoruńska
26
Chełmno
86-200
Łunawska
3
Chełmża
87-140
Ch.Przedmieście
2
116
14
11
27
45
2
187
156
11
20
9
3
177
79
129A
145
53
31
20
1
30A
114
9
1
29
4a
1
bn
30a
10
7419
4347
7180
4016
764
1052
652
1062
102
718
831
1160
1064
1047
1068
1491
54
263
7538
719
1050
1496
272
7191
186
1059
7407
4214
1076
4015
4351
4401
836
4062
7449
1493
1049
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
Chełmża
87-140
Browina
Ciechocinek
87-720
Kopernika
56
Frydrychowo
87-410
Frydrychowo
56
Gniewkowo
88-140
Inowrocławska
4a
Golub-Dobrzyń
87-400
Piłsudskiego
13
Gruczno
86-111
Trasa nr 5
Grudziądz
86-300
Chełmińska
173
Grudziądz
86-300
Paderewskiego
113
Inowrocław
88-100
Szosa Bydgoska
16
Inowrocław
88-100
Poznańska
137
Inowrocław
88-100
Andrzeja
9a
Izbica Augustynowo
87-865
Droga nr 270
35b
Jabłonowo Pomorskie
87-330
Grudziądzka
32
Janowiec Wielkopolski
88-430
Gnieźnieńska
22
Januszkowo
86-060
droga nr 25
bn
Jeziora Wielkie
88-324
droga nr 25
144
Kamień Krajeński
89-430
Sępoleńska
17
Kcynia
89-240
Poznańska
23
Kominy
87-300
Wyspiańskiego
11b
Koronowo
86-010
Szosa Kotomierska
11
Kruszwica
88-150
Kościuszki
32
Kruszyn Krajeński
86-005
droga nr 5
43
Lipno
87-600
3-go Maja
1A
Lipno
87-600
Wojska Polskiego
8
Lubień Kujawski
87-840
19-go Stycznia
24
Łabiszyn
89-210
Bydgoska
43
Małe Czyste
86-212
Michale
86-134
Michale
114
Mikanowo
87-732
Droga nr 1
bn
Mogilno
88-300
Kościuszki
38 b
Mogilno
88-300
Witosa
Nakło
89-100
Poznańska
Nowe
86-170
Bydgoska
29
Obrowo
87-126
Droga nr 10
bn
Papażyn
86-212
Paparzyn
Pawłówek
86-014
droga nr 10
bn
Piotrków Kujawski
88-230
Kaliska
73
6a
11
7445
7517
7089
833
1063
4064
7417
1069
279
763
7348
7098
4139
840
839
577
1057
4271
7369
7423
7555
832
71
4063
837
29
544
4240
7387
7431
331
284
937
7013
7014
1441
4231
1437
4363
4212
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
Płuznica
87-214
Płuznica
Przysiek
87-134
droga nr 80
Raciążek
87-721
Pole
16a
Radziejów
88-200
Komunalna
21
Rogowo
88-420
droga nr 5
b.n.
Rybitwy
88-170
Rybitwy
114
Rypin
87-500
Mławska
51A
Sadki
89-110
Wyrzyska
73
Sępólno Krajeńskie
89-400
Sienkiewicza
106
Skępe
87-630
Warszawska
4
Stary Brześć
87-880
Stary Brześć
1
Stopka
86-010
Stopka
Szubin
89-200
Jana Pawła II
44
Szychowo
87-410
Droga nr 15
bn
Świecie
86-101
Bydgoska
2c
Toruń
87-100
Szosa Lubicka
55
Toruń
87-100
Łódzka
Toruń
87-100
Polna
10
Toruń
87-100
Słupska
1
Toruń
87-100
Curii Skłodowskiej
Toruń
87-100
Wschodnia
36a
Tuchola
89-500
Chojnicka
75
Wąbrzeźno
87-200
Chełmińska
51
Wiąg
86-100
Wiąg
Więcbork
89-410
Gdańska
11
Włocławek
87-800
Witosa
1
Włocławek
87-800
Toruńska
33
Włocławek
87-805
Toruńska
222
Włocławek
87-800
Płocka
172
Włocławek
87-800
Toruńska
121
Żnin
Biała Podlaska
Biała Podlaska
Biała Podlaska
Biała Podlaska
Biłgoraj
Bychawa
Chełm
Ciecierzyn
Dąbrowa
88-400
21-500
21-500
21-500
21-500
23-400
23-100
22-100
21-003
21-075
Sienkiewicza
Zamkowa
Janowska
Warszawska
Sidorska
Janowska
11 Listopada
Armii Krajowej
Elizówka
Dabrowa
3
2
73
128
56
9
15
5
65
35 C
62A
83-85
12
896
7085
7490
192
4027
4229
769
609
4235
1297
1298
388
817
934
1233
7248
189
1239
4236
389
285
96
193
291
474
729
1499
2709
4213
4340
4341
4412
4208
4048
7307
7317
1438
4230
4233
530
4226
529
4227
283
375
793
4228
4254
1238
774
4250
814
145
7282
1500
1505
1293
4234
1296
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBELSKIE
Dęblin
Góra Puławska
Gromada
Hrubieszów
Hrubieszów
Jabłonna
Janów Lubelski
Janów Podlaski
Jastków
Józefów
Józefów
Kalinówka
Kazimierz Dolny
Kock
Krasnystaw
Krasnystaw
Kraśnik
Kraśnik
Kraśnik
Krzywda
Lubartów
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lubycza Królewska
Łuków
Łuków
Łuszczów I
Międzyrzec Podlaski
Modliborzyce
Niedrzwica Kościelna
Opole Lubelskie
Panasówka
Parczew
Piotrowice
Puławy
Radzyń Podlaski
Ryki
Siennica Nadolna
Sitaniec k.Zamościa
Stoczek Łukowski
Świdnik
Świdnik
Tarnogród
Tomaszów Lubelski
Tomaszów Lubelski
Wisznice
Włodawa
Wysokie
Zalesie
Zamość
08-530
24-122
23-400
22-500
22-500
23-114
23-300
21-505
21-002
24-340
23-460
21-045
24-120
21-150
22-300
22-300
23-200
23-210
23-202
21-470
21-100
20-101
20-718
20-409
20-612
20-147
20-202
20-445
20-025
20-469
20-401
20-121
22-680
21-400
21-400
20-258
21-350
23-310
24-222
24-300
23-407
21-200
24-150
24-100
21-300
08-500
22-302
22-400
21-450
21-040
21-040
23-420
22-600
22-600
21-580
22-200
23-145
21-025
22-400
Wiślana
Radomska
Gromada
Chełmska
Piłsudskiego
1
1
165
2
133
Lubelska
Pl. Partyzantów
Warszawska
Powstańców
Armii Krajowej
Piasecka
Tyszkiewicza
Piłsudskiego
Tuligłowy
Okrzei
Lubelska
Al. Niepodległości
Urzędowska
Żelechowska
Leśna
Piłsudskiego
Al. Kraśnicka
Kunickiego
Głęboka
Spółdzielczości Pracy
Mełgiewska
Zemborzycka
Męczenników Majdanka
Wrotkowska
Krochmalna
Al. Tysiaclecia
Jana III Sobieskiego
Siedlecka
Radzynska
46
8
38 A
23
2
22
29
19
168
125
139
1
44
19
24
105
32
116b
74
4
51
14
21
9
130A
droga do Białej Podl.
Piłsudskiego
115
Szkolna
Panasówka
11-go Listopada
9
16
87
Lubelska
Biała
Warszawska
Siennica Nadolna
Sitaniec Błonie
Piłsudskiego
Lotników Polskich
Kusocińskiego
Biłgorajska
Zamojska
Rolnicza
Zawadzkiego
Lubelska
droga do Lublina
Lubelska
47
1B
47A
463A
36
60
4
101
10
9
70
101
13
1300
1443
7390
1114
4253
588
21
988
1254
4297
7179
7446
7571
881
7440
7081
4136
882
7554
987
1555
7045
7109
1115
4104
1012
300
7003
7379
241
1015
885
990
LUBELSKIE
LUBELSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
Zamość
Zamość
Chlastawa
Cybinka
Dobiegniew
Drezdenko
Gorzów Wielkopolski
Gorzów Wielkopolski
Gorzów Wielkopolski
Gorzów Wielkopolski
Gorzów Wielkopolski
Gorzów Wielkopolski
Gorzów Wielkopolski
Gubin
Iłowa
Kadłubia
Karnin
Kostrzyn
Kowalów
Kożuchów
Krosno Odrzańskie
Królów
Lipinki Łużyckie
Lubsko
Lubsko
Łęknica
Międzyrzecz
Międzyrzecz
Mostki
Nowa Sól
Nowa Sól
Nowogród Bobrzański
Ośno Lubuskie
22-400
22-400
66-210
66-630
66-520
66-530
66-400
66-400
66-400
66-400
66-400
66-400
66-400
66-620
68-120
68-200
66-446
66-470
Hrubieszowska
Płoskie
Chlastawa
Słubicka
Gorzowska
Niepodległości
Myśliborska
Koniawska
11 Listopada
Podmiejska
Franciszka Walczaka
Złotego smoka
Górczyńska
Wyspiańskiego
Dekoracyjna
Zielonogórska - obwodnica Żar
Boh. Stalingradu
28A
2
67-120
66-600
68-212
68-213
68-300
68-300
68-208
66-300
66-300
66-218
67-100
67-100
66-011
69-220
Nowosolska
17-stu Pionierów
bn
14
Żarska
Przemysłowa
XX-lecia PRL
XX Lecia
Pamiątkowa
Waszkiewicza
trasa A2
Wrocławska
Wojska Polskiego
H. Brodatego
11 Listopada
5
125
4138
7110
1120
253
1011
294
4390
4391
299
592
7488
4071
4248
352
1014
1255
4418
7493
7172
7434
66
589
1122
4025
7057
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
Poźrzadło
Przewóz
Racula
Skwierzyna
Sława
Słubice
Słubice
Słubice
Strzelce Krajeńskie
Sulechów
Sulechów
Sulęcin
Szlichtingowa
Szprotawa
Świebodzin
Świecko
Wierzbno
Witnica
Wschowa
Wschowa
Zielona Góra
Zielona Góra
Zielona Góra
Zielona Góra
Zielona Góra
66-220
68-132
66-004
66-440
67-410
69-100
69-100
69-100
66-500
66-100
68-100
69-200
67-407
67-300
66-200
69-105
66-343
66-460
67-400
67-400
65-218
65-119
65-077
65-077
65-120
Toporów
Kolejowa
Droga Krajowa A-3
Międzyrzecka
Wschowska
1Maja
Gnilec A2
Sosna A2
Wojska Polskiego
Przyłączna
Nowy Świat
Poznańska
Głogowska
Komuny Paryskiej
Wojska Polskiego
Przejście Graniczne
Wierzbno
Gorzowska
Przyczyna Dolna
Moniuszki
Wrocławska
Sulechowska
Wojska Polskiego
Kisielińska
Al. Zjednoczenia
50
13
brak
54
27
45
24
148
15 a
109
31
3
2
69
17
bn
4
23
droga
krajowa 2
bn
1A
bn
bn
bn
bn
5A
bn
16
bn
52
8
bn
23a
57
36a
bn
118
bn
118
14
500
557
7350
4029
4373
7455
521
409
7153
1400
4030
7547
7557
7252
4192
1352
1351
7403
4171
4293
382
86
7053
7151
9
16
89
90
91
360
449
459
540
541
662
714
780
1261
1355
4014
808
7175
549
1228
4225
7450
1266
88
7079
4144
7322
596
1353
777
7201
1269
7062
515
87
LUBUSKIE
LUBUSKIE
LUBUSKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
Żagań
Żary
Żary
Aleksandrów Łódzki
Bełchatów
Biała
Błaszki
Brzeziny
Czerniewice
Działoszyn
Głowno
Gomulin Kolonia
Kamieńsk
Koluszki
Konstantynów Łódzki
Kowiesy
Krośniewice
Kruszów
Kutno
Lutomiersk
Łask
Łowicz
Łowicz
Łowicz
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Opoczno
Ozorków
Pabianice
Pabianice
Pabianice
Pajęczno
Piątek
Piotrków Trybunalski
Piotrków Trybunalski
Podlas
Podlas
Radomsko
Radomsko
Rawa Mazowiecka
Rawa Mazowiecka
Rozprza
Rychłowice
Rzgów
Sieradz
68-100
68-200
68-200
95-070
97-400
98-350
98-235
95-060
97-216
98-355
95-015
Kopernika
Podwale
Moniuszki
Konstantynowska
Włókniarzy
Radomina
Pl.Niepodległości
Kościuszki
Lipie
Piłsudskiego
Łódzka
1
18
64
17
1
50A
1
16
37a
75
8
97-360
95-040
95-050
96-111
99-340
95-080
99-300
95-083
98-100
99-400
99-400
99-400
91-725
94-054
92-103
92-313
91-348
91-041
91-614
90-010
93-272
91-222
94-104
91-432
93-172
93-505
93-570
91-041
26-300
95-035
95-200
95-200
95-200
98-330
99-120
97-300
97-300
96-200
96-200
97-500
97-500
96-200
96-200
97-340
98-300
95-030
98-200
Słowackiego
Partyzantów
Łódzka
Zawady (wieś)
Poznańska
Trybunalska
Kosciuszki
3-go Maja
Objazdowa
Prymasowska
Bolimowska
Poznańska
Aleja Grzegorza Palki
Kusocińskiego
Brzezińska
Przybyszewskiego
Św. Teresy
Lutomierska
Strykowska
Tuwima
Rydza Śmigłego
Szczecińska
Obywatelska
Wojska Polskiego
Rzgowska
Cieszyńska
Al. Jana Pawła II
Brzezińska
Kolberga
Gębicka
Partyzancka
Łaska
Kilińskiego
Ściegienna
Rynek
Łódzka
Sulejowska
121
8A
57
45A
17
1
56
38
10
12/18
75
51
7
141
28/32
327
70/72
143
38
7
43
20
181B
65
66A
17
76
23/25
2
70/72
103
43/45
26
2
1
51
134
Narutowicza
Brzeźnicka
Katowicka
Ścierki
Piotrkowska
19A
70
53
3
135
28/30
Katowicka
Jana Pawła II
21
61
15
493
7481
461
487
4381
4382
713
1396
901
222
887
889
1265
93
1397
715
1267
7239
203
1359
7334
4001
7148
7312
4222
7289
234
516
7529
7068
7120
7437
417
7128
728
7486
7482
7165
4223
7328
7032
7015
7016
771
7311
7149
46
132
341
374
415
460
494
581
639
1258
1319
1378
1381
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
Sieradz
Sieradz
Skierniewice
Stara gadka
Stary Chrząstów
Stary Chrząstów
Stryków
Sulejów
Szadek
Tomaszów Mazowiecki
Tomaszów Mazowiecki
Uniejów
Warta
Wieluń
Wieluń
Wieruszów
Zduńska Wola
Zduńska Wola
Zgierz
Zgierz
Zwierzyniec Duży
Aleksandrowice
Andrychów
Białka Tatrzańska
Biertowice
Bobrek
Bochnia
Brzesko
Brzesko
Bulowice
Chabówka
Chocznia
Chrzanów
Chrzanów
Czarny Dunajec
Dobczyce
Głogoczów
Gorlice
Gorzków
Grybów / Biała Niżna
Hebdów
Jawornik
Jawornik
Jordanów
Jordanów
Kalwaria Zebrzydowska
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
98-200
98-200
96-100
95-030
95-045
95-045
95-010
97-330
98-240
97-200
97-200
99-210
98-290
98-300
98-300
98-400
98-220
98-220
95-100
95-100
97-403
32-084
34-120
34-405
32-440
32-661
32-700
32-851
32-800
32-652
34-720
34-123
32-500
32-500
34-470
32-410
32-444
38-300
32-700
33-330
32-120
32-400
32-400
34-240
34-785
34-130
30-552
30-435
30-081
30-138
31-035
31-940
31-403
30-103
30-713
30-693
31-462
30-150
30-206
POW
Zakładników
Widok
Katowicka
Stary Chrząstów
Stary Chrząstów
Brzezińska
Leśna
Nowe Miasto
Św. Antoniego
Tamka
Dąbska
Kaliska
Sieradzka
Warszawska
Warszawska
Łódzka
Mostowa
Czarna
Długa
A4
Szewska
Kaniówka
Biertowice
Krakowska
Brzeska
Jadowniki ,ul.Krakowska
Mikołaja Kopernika
Bielska
Skawa
Tadeusza Kościuszki
Podwale
Kroczmiech
Rynek
Obwodowa
Głogoczów
Węgierska
bez ulicy trasa A-4
Biała Niżna
Hebdów
Jawornik
Jawornik
Słowackiego
3 Maja
Jagiellońska
Wielicka
Zakopiańska
Kazimierza Wielkiego
Jasnogórska
Podgórska
os.Kolorowe
Kamienna
Włóczków
Nowohucka
Łużycka
Pilotów
Armii Krajowej
Wioślarska
98
18
57
22
17
18
6
4
17
92/94
2
17
10
10
61
bn
31
3
1
177
4
130
46A
221
96
42
5
634A
367
35
BN
6
497
29
b/n
169
447
586
BN
73
60D
21
291
121
2b
32
10 a
18
3
71
40
4b
21 a
1
16
1427
4010
4288
4356
4383
7108
7333
7559
426
47
7352
927
7086
7011
131
7354
7373
7027
7066
7031
7366
127
7215
4002
7145
97
7545
4287
238
1383
1428
7069
7523
928
1430
7471
7360
188
7461
311
1426
7454
772
7047
7475
875
1241
579
7349
1376
7146
7399
638
4201
7095
7137
7414
531
7308
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
Małopolskie
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Krościenko nad Dunajcem
Krynica
Krynica
Krzeszowice
Krzeszowice
Libiąż
Limanowa
Limanowa
Lisia Góra
Łabowa
Łącko
Łososina Dolna
Maków Podhalański
Miechów
Miechów
Morawica
Mszana Dolna
Myślenice
Myślenice
Niepołomice
Nowy Sącz
Nowy Sącz
Nowy Sącz
Nowy Sącz
Nowy Sącz
Nowy Targ
Nowy Targ
Nowy Targ
Nowy Wiśnicz
Olkusz
Olkusz
Oświęcim
Oświęcim
Pcim
Piwniczna
Podłopień k/Tymarku
Raba Wyżna
Rabka
Ropa
Skawina
Skomielna Biała
Sucha Beskidzka
Sufczyn
Szaflary
Tarnów
Tarnów
Tarnów
Tarnów
Tarnów
Trzebinia
Tymowa
30-552
30-418
31-261
31-445
31-807
31-983
30-348
Erazma Jerzmanowskiego
Zakopiańska
Wybickiego
Mogilska
os. Strusia
Igołomska/Szymańskiego
Grota Roweckiego
34-450
33-380
33-380
32-065
32-065
32-590
34-600
34-600
33-140
33-336
33-390
33-314
34-220
32-200
32-200
32-084
34-730
32-400
32-400
32-005
33-300
33-300
33-300
33-300
33-300
34-400
34-400
34-400
32-720
32-300
32-300
32-600
32-600
32-432
33-350
34-642
34-721
34-700
38-312
32-050
32-434
34-200
32-852
34-424
33-100
33-100
33-100
33-100
33-100
32-540
32-860
Jagiellońska
Stara Droga
Zawodzie
Kościuszki
Kościuszki
Krakowska
Krakowska
Tarnowska
Tarnowska
Łącko
Białka
Warszawska
Jaksice
A4
Krakowska
Tarnówka
Słowackiego
Brzeska
Tarnowska
Nawojowska
Krakowska
Lwowska
Węgierska
Szaflarska
os. Na Niwie
Krakowska
Bocheńska
Spółdzielcza
Aleja 1000-lecia
Powstańców Śląskich
Chemików
Krakowska
Kilińskiego
Ropa
Konopnickiej
Wadowicka
Sufczyn
Krakowska
Mościckiego
Tuchowska
Spokojna
Lwowska
Długa
Tymowa
39
58
122
30 L
33
BN
5
39
59
86
16
34
7
155
64
250
552
56
428
285
13
47
16
32
99
BN
140
201
BN
BN
2
26
1b
bn
1a
18
BN
256A
BN
BN
12
532
2
483
270
166
25
22
63A
37
17
7005
7336
578
7500
7330
641
7029
871
1317
7206
1408
7113
616
319
703
7002
92
4357
7527
7136
761
348
4377
7225
991
4035
1331
992
4033
355
1
707
4362
7357
7046
208
705
7039
1000
7131
7159
4327
7117
563
995
7568
7194
242
796
7134
18
435
7177
850
7281
1169
681
7362
7116
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
Wadowice
Wadowice
Wieliczka
Wieliczka
Wierzchosławice
Wolbrom
Wygiełzów
Zabrzeż
Zakopane
Zator
Aleksandrówka
Baniocha
Białobrzegi
Bielsk
Błonie
Błonie
Bodzanów
Bodzanów
Brok
Chociszewo
Chorzele
Ciechanów
Ciechanów
Ćwiklinek
Dobre
Dreglin
Garwolin
Gąbin
Gostynin
Góra Kalwaria
Grodzisk Mazowiecki
Grójec
Guzów
Huta Podgórna
Ilinko
Iłża
Jabłonna
Jakubów
Janki
Jawczyce
Jedlińsk
Józefów
Józefów
Kadzidło
Kałuszyn
Karczew
Kobylniki
Kolonia Opacz
Kołbiel
Komorowo
Konstancin-Jeziorna
Legionowo
Legionowo
Łochów
Łosice
Magnuszew
Maków Mazowiecki
Maliszew
Marki
34-100
34-100
32-020
32-020
33-122
32-340
32-551
33-390
34-500
32-640
26-900
05-532
26-800
09-230
05-870
05-870
09-470
09-470
07-306
09-150
06-330
06-400
06-400
09-100
05-307
06-450
08-400
09-530
09-500
05-530
05-825
05-600
96-317
07-203
09-100
27-100
05-110
05-306
05-090
05-850
26-660
05-420
05-410
07-420
05-310
05-480
09-450
05-816
05-340
07-310
05-520
05-120
05-120
07-130
08-200
26-910
06-200
05-300
05-270
Batorego
Wenecja
Krakowska
Dobczycka
Wierzchosławice
Szosa Olkuska
Wygiełzów
Zabrzeż
Na Ustupie
Wadowicka
Solec
Krakowska
Płocka
Sochaczewska
Poniatowskiego
Chodkowo-Działki
Nowy Reczyn
Jana Pawła II
gm.Czerwińsk
Grunwaldzka
Sońska
Płocka
Płońska
Gen. Jana Skrzyneckiego
Kościuszki
Składkowskiego
Płocka
Grójecka
Żyrardowska
Mszczonowska
Guzów-Wieś
Popowo A
Ilinko
Dr. Anki
zegrzyńska
Nowy Jędrzejów
Al. Krakowska
Poznańska
Jedlanka
Piłsudskiego
Nadwiślańska
Warszawska
Warszawska
Piotrowice
gm.Wyszogród
Spisaka
1-go Maja
Mazowiecka
Warszawska
Sobieskiego
Warszawska
Węgrowska
Siedlecka
I Armii Wojska Polskiego
Warszawska
Sosnowa
Fabryczna
5
4
27
852
11
174
BN
BN
61a
157
88
35
18
b/n
16
83
41B
21
4
35
1
39
64
44
24
44
bn
5
118
brak numeru
42
57
29a
1A
105
18
4
16
60
2
30
1
2
18
7127
7152
998
1516
1332
4319
702
4155
4908
7144
567
1539
357
4301
7103
4328
7266
19
385
993
4019
4020
4032
4203
4353
7167
7247
7492
676
7090
4376
674
1517
1544
7072
1338
1334
15
118
120
1165
1219
1409
1413
4241
7402
7111
1507
1515
4232
7269
4244
7156
58
1520
4243
7314
1340
845
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
Marki
Marki
Milanówek
Mińsk Mazowiecki
Mława
Mława
Mszczonów
Nieporęt
Nieporęt
Nowy Dwór
Nowy Dwór Mazowiecki
Ostrołęka
Ostrów Mazowiecka
Ostrów Mazowiecka
Ostrów Mazowiecka
Otwock
Paprotnia
Piaseczno
Pionki
Płock
Płock
Płock
Płock
Płock
Płock
Płock
Płock
Płock
Płońsk
Płońsk
Prosienica
Pruszków
Pruszków
Przasnysz
Przeszkoda
Pułtusk
Raciąż
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Ruszki
Rzewnie
Sarnaki
Siedlce
Siedlce
Sierakowo
Sierpc
Sierpc
Sochaczew
Sochocin
Sokołów Podlaski
Stare Budy
Stare Iganie
Strzegowo-Wieś
05-270
05-261
05-822
05-300
06-500
06-500
96-320
05-126
05-126
05-100
05-102
07-401
07-300
07-300
07-300
05-400
96-515
05-500
26-670
09-402
09-409
09-400
09-400
09-411
09-411
09-402
09-400
09-407
09-100
09-100
07-300
05-800
05-800
06-300
96-321
06-100
09-140
26-600
26-600
26-600
26-600
26-600
26-600
26-600
26-612
96-512
06-225
08-220
08-110
08-100
09-140
09-200
09-200
96-500
09-110
08-300
96-316
08-103
06-445
Piłsudskiego
Majora Bila
Królewska
Warszawska
Płocka
Grzebskiego
3-go Maja
Zegrzyńska/Jana Kazimierza
Wojska Polskiego
Wólka Górska
Gen. Thommee
Al.I Armii Wojska Polskiego
Warszawska
Lubiejewska
Lubiejewska
Kołłątaja
Sochaczewska
Mleczarska
Al. Jana Pawła II
Piłsudskiego
Wyszogrodzka
Łukasiewicza
Kolejowa
Wyszogrodzka
Chemików
Bielska
Dobrzyńska
Targowa
Warszawska
Północna
Prosienica
Piastowska
Boh. Warszawy
Sierakowo
Warszawska
Płocka
Struga
Żółkiewskiego
Kielecka
Słowackiego
Warszawska
Grzecznarowskiego
Maratońska
1905 Roku
Janów - Ruszki
Łaś
Kolejowa
Brzeska
Brzeska
gm.Raciąż
Reymonta
Płocka
Warszawska
Ciechanowska
Węgrowska
Żyrardowska
Topolowa
Al. Wyzwolenia
123B
1
6
220
18/19
10
1
1
3
67
7
102
143
63
61
48A
1
9
2
123
15
46
150
7
68
56
4
78A
1
4
7
53
41
102
12
22/24a
132
17
46
57
24
59
60A
69
1
179
76
48A
82
6
43
6
1b
19
758
701
4068
7425
7398
160
84
191
202
212
260
314
323
339
349
482
484
489
556
560
562
564
565
568
569
575
669
670
673
675
677
679
680
682
800
841
843
1333
1339
1518
1519
1536
1541
4039
4065
4066
4067
4262
4267
4326
4331
4392
7273
7283
121
1335
1545
4329
4330
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
Szydłowiec
Tarczyn
Tarczyn
Trojanów
Turzyn
Warka
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa-Ursus
Węgrów
Wilga
Wola Ducka
Wola Ducka
26-500
05-555
05-555
08-455
07-221
05-660
00-222
02-784
02-796
03-694
02-681
02-844
00-622
04-193
03-436
00-950
04-343
02-943
01-044
00-810
03-215
02-705
00-411
00-844
01-242
01-797
02-920
01-304
04-950
02-020
03-828
01-941
03-955
01-016
01-161
03-335
02-676
01-969
02-675
00-925
02-758
01-315
05-077
01-242
02-495
02-149
02-183
05-077
04-116
01-922
04-601
02-159
04-458
02-220
02-495
07-100
08-470
05-408
05-408
Kościuszki
Al. Krakowska
Al. Krakowska
Mroków
Białostocka
Obwodowa
Sanguszki
Surowieckiego
Migdałowa (r.Rosoła)
Radzymińska/Bystra
Wyścigowa
Puławska
Polna
Ostrobramska
11-go Listopada
Wawelska
Nasielska
Limanowskiego
Spokojna
Srebrna
Jagiellońska
Czerniakowska
Wioślarska
Grzybowska
Al. Prymasa 1000-lecia
Powązkowska
Powsińska
Połczyńska
Patriotów
Daleka
Chodakowska
Marymoncka
Wersalska
Al. Solidarności
Obozowa
Syrokomli
Postępu
Heroldów
Wołoska
Al. Niepodległości
Środziemnomorska
Lazurowa
Trakt Brzeski
Prądzyńskiego
Traktorzystów
Hynka
Al. Krakowska
Trakt Brzeski
Filomatów/Ostrobramska
Conrada
Wydawnicza
Jamesa Gordona Bennetta
Chełmżyńska
Łopuszańska
Orląt Lwowskich
Kościuszki
Celejów
bn
42
--196F
46
2
2
2
554
1
42A
3B
1
1
9
86
brak numeru
brak numeru
74
81
43
14
119
107
5
35
127
3
100
14
2
16
28
206
2
40
104/114
52
2
51
41
6
1
72
2A
249
22
69
140
95
65 C
1a
20
7368
7429
483
7112
7243
7452
4273
4348
613
7507
356
570
4414
250
4266
828
7187
7331
1206
175
4021
4379
7413
7119
312
4369
754
823
4074
201
376
1204
1324
4264
1205
826
162
4083
1322
514
825
7142
249
174
257
320
627
788
1323
4090
50
4324
7401
4149
133
451
1203
308
7515
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
MAZOWIECKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
Wola Gutowska
Wola Łącka
Wołomin
Wołomin
Wyszków
Zbiroża
Zielonka
Zielonka
Zwoleń
Żelechów
Żuromin
Żyrardów
Żyrardów
Brzeg
Brzeg
Byczyna
Chrząstowice
Dobrodzień
Głogówek
Głubczyce
Głuchołazy
Góra Św Anny
Izbicko
Jaworek
Jemielnica
Karczów
Kędzierzyn-Koźle
Kędzierzyn-Koźle
Kędzierzyn-Koźle
Kluczbork
Kluczbork
Korfantów
Krapkowice
Krapkowice
Leśnica
Lewin Brzeski
Namysłów
Namysłów
Niemodlin
Nysa
Nysa
Nysa
Olesno
Opole
Opole
Opole
Opole
Opole
Opole
Opole
Ozimek
Paczków
Pokój
Praszka
Prudnik
Strzelce Opolskie
Wołczyn
Wójcice
Wrzoski
26-660
09-520
05-200
05-200
07-200
96-320
05-220
05-220
26-700
08-430
09-300
96-300
96-300
49-300
49-300
46-220
46-053
46-380
48-250
48-100
48-340
47-154
47-180
46-325
47-133
49-120
47-220
47-220
47-200
46-200
46-203
48-317
47-300
47-303
47-150
49-340
46-100
46-100
49-100
48-300
48-300
48-303
46-300
45-424
45-706
45-772
45-222
45-512
45-837
45-424
46-040
48-370
46-034
46-320
48-200
47-100
46-250
48-385
46-073
8
gm.Łąck
Geodetów
Armii Krajowej
Warszawska
Grójecka
Poniatowskiego
Poniatowskiego
Wojska Polskiego
Długa
Lidzbarska
Mickiewicza
Skrowaczewskiego
Trasa E-4
Łokietka
Kluczborska
Droga Krajowa
Oleska
Dworcowa
Wrocławska
Grunwaldzka
Autostrada A4
Grabów
Jaworek
Strzelecka
Opolska
Al. Jana Pawła II
Kozielska
Łukasiewicza
Wołczyńska
Byczyńska
Niemodlińska
Prudnicka
3-go Maja
Strzelecka
Kościuszki
Oleśnicka
Bohaterów Warszawy
Opolska
Otmuchowska
Kraszewskiego
Zwycięstwa
Wielkie Przedmieście
Częstochowska
Al. Piłsudskiego
Krapkowicka
Oleska
Obrońców Stalingradu
Wrocławska
Powstańców Warszawskich
Opolska
Wojska Polskiego
Zieleniec
Gorzowska
Powstańców Śl.
Toszecka
Kluczborska
Otmuchowska
Wrocławska
40
20
1
2
44
95
111
62
43
58
4
1
22
7a
55/1
1b
6b
1
87
3
34
83
bez numeru
18
33
2
7
2
1A
1
4
47
135
10
1
49
4a
15
38
80
21
4380
7463
755
4193
4207
4199
392
1453
332
7094
1286
7296
1167
822
4378
187
7230
442
7427
1273
1454
4354
1384
1276
475
667
7441
333
605
7190
7258
7453
7386
525
135
7219
72
820
194
625
7381
7502
1245
447
1246
1280
1290
4224
4268
1452
1446
7178
476
803
1211
1271
1277
1406
4355
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
Wysoka
Zawada
Zawadzkie
Zdzieszowice
Agatówka
Barwinek
Bircza
Brzozów
Dębica
Dębica
Domaradz
Gorliczyna
Gorzyce
Jarosław
Jarosław
Jasło
Jeżowe
Kolbuszowa
Kołaczyce
Krasne
Krosno
Krosno
Latoszyn
Leżajsk
Lubaczów
Łańcut
Miejsce Piastowe
Mielec
Mielec
Mielec
Mielec
Moderówka
Nienadówka
Nisko
Nowa Dęba
Padew Narodowa
Przemyśl
Przemyśl
Przeworsk
Radymno
Ropczyce
Ropczyce
Rymanów
Rzeszów
Rzeszów
Rzeszów
Rzeszów
Rzeszów
Rzeszów
Sanok
Sędziszów Małopolski
Sędziszów Małopolski
Sieniawa
Stalowa Wola
Stalowa Wola
Strzyżów
Tarnobrzeg
Tarnobrzeg
Tarnobrzeg
47-154
46-022
47-120
47-330
37-464
38-454
37-740
36-200
39-200
39-200
36-230
37-200
39-432
37-500
37-500
38-200
37-430
36-100
38-213
36-007
38-400
38-400
39-200
37-300
37-600
37-100
38-430
39-300
39-300
39-300
39-300
38-460
36-052
37-400
39-460
39-340
37-700
37-700
37-200
37-550
39-100
39-100
38-480
35-205
35-205
35-211
35-082
35-233
35-105
38-500
39-120
39-120
37-530
37-450
37-450
38-100
39-400
39-400
39-400
Autostrada A4
Turawska
Opolska
Kozielska
Centralna
Stara Bircza
Rzeszowska
Rzeszowska
Kościuszki
Domaradz
Gorliczyna
Sandomierska
Pełkińska
Pruchnicka
3-go Maja
Jeżowe
Tarnobrzeska
Brmistrza Wiejowskiego
Zręcińska
Bursaki
Latoszyn
T.Michałka
Gen.Dąbka
Kościuszki
Zalesie
Sienkiewicza
Przemysłowa
Wolności
Legionów
Moderówka
Nienadówka
Nowa
Bieszczadzka
Padew Narodowa
Sanocka
Armii Krajowej
Łańcucka
Słowackiego
3-go Maja
Robotnicza
Sanocka
Warszawska
Warszawska
Krakowska
Podkarpacka
Lubelska
Przemysłowa
Krakowska
Góra Ropczycka
Węglowskiego
Kopernika
Staszica
Komisji Edukacji Narodowej
Sobieskiego
Mickiewicza
Sikorskiego
Kwiatkowskiego
59
1
38
123
4
28
BN
717
158
65
5
1
661A
128
--2
29
BN
130
91
5c
66
80
307
875
1
bn
204b
10
2
46
25
589
75 a
10
291
45
46
5
198
BN
6
2
16
1
76B
1
1A
22
7122
1450
1249
477
4220
960
1248
7231
414
185
695
757
908
1419
1422
690
4076
691
7397
874
161
1417
694
407
448
7189
688
7420
1139
1420
1133
7106
4400
7101
4026
26
7126
692
634
506
759
1424
151
642
905
4147
471
7058
508
4339
7277
548
139
4313
838
7055
1021
277
4051
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
PODLASKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
Tuszyma
Twierdza
Tyczyn
Ustrzyki Dolne
Widełka
Zawadka Brzostecka
Zboiska
Żyznów
Augustów
Białystok
Białystok
Białystok
Białystok
Białystok
Białystok
Bielsk Podlaski
Bielsk Podlaski
Brańsk
Chojny Młode
Ciechanowiec
Czarna Białostocka
Czyżew-Osada
Dąbrowa Białostocka
Drohiczyn
Grajewo
Grajewo
Hajnówka
Jakać Dworna
Jedwabne
Jeżewo Stare
Knyszyn
Kolno
Łomża
Łomża
Mońki
Piątnica
Porosły
Sejny
Siemiatycze
Sokółka
Stawiski
Supraśl
Suwałki
Suwałki
Szczuczyn
Szumowo
Wysokie Mazowieckie
Zadobrze
Zambrów
Zambrów
Zawady
Brusy
Bytów
Bytów
Chojnice
Chojnice
Czarne
Czersk
Człuchów
39-320
38-130
36-020
38-700
36-145
39-230
38-450
38-111
16-300
15-667
15-554
15-874
15-950
15-567
15-601
17-100
17-100
17-120
18-400
18-230
16-020
18-220
16-200
17-312
19-200
19-200
17-200
07-410
18-420
16-073
19-120
18-500
18-400
18-400
19-100
18-421
16-006
16-500
17-300
16-100
18-520
16-030
16-400
16-400
19-230
18-305
18-200
18-230
18-300
18-300
16-075
89-632
77-100
77-100
89-600
89-600
77-330
89-650
77-300
Tuszyma
Twierdza
Grunwaldzka
1-go Maja
Widełka
Żyznów
Wojska Polskiego
Sikorskiego
Baranowicka
Dąbrowskiego
1000-Lecia PP
Ks.Suchowolca
Kawaleryjska
Brańska
3 Maja
Armii Krajowej
BRAK
Kościuszki
Białostocka
Zambrowska
Pl. Kościuszki
Warszawska
Ełcka
Piłsudskiego
Sportowa
Jakać Dworna
Przytulska
Szosa do Zambrowa
Tykocka
Wojska Polskiego
Zawadzka
Al. Piłsudskiego
Białostocka
Stawiskowska
Porosły
Konarskiego
Białostocka
Białostocka
Pl. Wolności
Białostocka
Pułaskiego
Wojska Polskiego
Łomżyńska
Bolesława Podedwornego
1 Maja
Zadobrze
Ostrowska
Białostocka
Zawady
Gdańska
Gdańska
Lęborska
Gdańska
Kościerska
Szczecinecka
Starogardzka
Szczecińska
139
BN
41
bn
99
292A
52
35
42
24
BRAK
3
12
1
1
19
42
55
14
52
56
51
40
115A
85 A
55
18
18
129
2
35
B/N
21a
34
26
31
10
1B
65
37
66
2
29
56
23
63
76
406
424
4003
4072
4077
4393
4413
78
650
721
4052
812
123
1307
1301
1187
216
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
7553
138
4417
179
1183
1178
1088
4008
77
129
765
481
4426
4004
480
4906
4055
4069
1343
1197
916
142
1181
4256
4257
7339
915
7448
4146
177
1184
221
64
1185
810
4
5
4263
7464
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
POMORSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gniew
Kartuzy
Kobylnica
Kołczygłowy
Koszwały
Kościerzyna
Krynica
Morska
Kwidzyn
Kwidzyn
Lębork
Lębork
Łeba
Malbork
Malbork
Miastko
Nowy Dwór Gdański
Odargowo
Pelplin
Prabuty
Pszczółki
Puck
Puck
Rumia
Rumia
Rzeczenica
Sierakowice
Skórcz
Słupsk
Słupsk
Słupsk
Słupsk
Słupsk
Starogard Gdański
Starogard Gdański
Sztum
Tczew
Trąbki Wielkie
Ustka
Wejherowo
Wejherowo
Władysławowo
Zblewo
Żukowo
Będzin
Będzin
80-802
80-314
80-563
80-717
80-309
80-041
80-044
80-802
80-394
81-310
81-531
81-005
81-005
83-140
83-300
76-251
77-140
83-011
83-400
Dąbrowskiego
Al. Grunwaldzka
Oliwska
Miałki Szlak
Al. Grunwaldzka
Świętokrzyska
Trakt Świętego Wojciecha
Słowackiego
Kołobrzeska
Śląska
Wielkopolska
Morska
Kcyńska
Kościuszki
Gdańska
Szczecińska
Słupska
Wojska Polskiego
b/n
82-120
82-500
82-500
84-300
84-300
84-360
82-200
82-200
77-200
82-100
84-110
83-130
82-550
83-032
84-100
84-100
84-230
84-230
77-304
83-340
83-220
76-200
76-200
76-200
76-200
76-200
83-200
83-200
82-400
83-110
83-034
76-270
84-200
84-200
84-120
83-210
83-330
42-500
42-504
Gdańska
Sportowa
Mostowa
I Armii W.P.
Długa
Kościuszki
De Gaullea
Grobelno
Słupska
Warszawska
48
40
1
Starogardzka
Jagiełły
Gdańska
Wejherowska
Lipowa
Grunwaldzka
Dąbrowskiego
Białobórska
Lęborska
Pomorska
Bałtycka
Gdańska
Szczecińska
Garncarska
Przemysłowa
Mickiewicza
Pelpińska
Władysława Jagiełły
Al. Solidarności
Gdańska
Grunwaldzka
Gdańska
I Bryg. Panc. Woj. Polskiego
Gdańska
Chojnicka
Gdańska
Czeladzka
Pustkowie
4
258
37
14
341
2
43/45
198
28a
45/47
239
495
25
26a
21
66
33
122
69
2
b/n
3
32
7
3c
74
26
29
16
17
18A
59a
19
34
b/n
21
32
22
1
103
105/107
22
39A
39
2
24
134
236
1318
1379
4031
282
1006
404
1270
7076
13
4024
4265
4086
7096
504
1388
1390
1478
7073
7115
7147
49
7042
509
1393
4087
7306
1008
4366
115
4308
405
4350
7501
197
428
1198
4022
7093
966
7105
295
7168
4304
200
7521
7088
4335
196
230
7567
1005
167
4080
399
4306
746
7315
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
Bielsko-Biała
Bielsko-Biała
Bielsko-Biała
Bielsko-Biała
Bielsko-Biała
Bytom
Chałupki
Chorzów
Chorzów
Ciasna
Cieszyn
Cieszyn
Czechowice-Dziedzice
Czeladź
Czeladź
Częstochowa
Częstochowa
Częstochowa
Częstochowa
Częstochowa
Częstochowa
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gwoździany
Herby
Imielin
Jastrzębie-Zdrój
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jaworzno
Jaworzno
Katowice
Katowice
Katowice
Katowice
Katowice
Knurów
Koniecpol
Lędziny
Lędziny
Lgota
Lubliniec
Lubomia
Łaziska Górne
Miasteczko Śląskie
Mikołów
Mikołów
Mikołów
Mikołów - Borowa Wieś
Mysłowice
Mysłowice
Myszków
Pawłowice
Piekary Śląskie
Piekary Śląskie
43-300
43-300
43-300
43-300
43-300
41-910
47-460
41-500
41-500
42-793
43-400
43-400
43-502
41-250
41-253
42-200
42-200
42-200
42-200
42-200
42-200
42-200
41-300
41-300
44-100
44-100
44-100
42-772
42-284
41-407
44-330
44-335
43-607
43-600
43-600
40-226
40-265
40-900
40-847
40-847
44-190
42-230
43-143
43-140
42-100
42-700
44-361
43-170
42-610
43-190
43-195
43-190
43-197
41-400
41-400
42-300
43-250
41-940
41-947
Górska
Warszawska
Bystrzańska
Cieszyńska
Żywiecka
Chorzowska
Bogumińska
Katowicka
Żołnierzy Września
Lubliniecka
Filasiewicza
Stawowa
Asnyka
Grodziecka
Rzemieślnicza
Warszawska
Barbary
św. Rocha
Drogowców
Wojska Polskiego
Jagiellońska
Al. Wojska Polskiego
Legionów Polskich
Sobieskiego
Toszecka
Pszczyńska
Pszczyńska
Topolowa
Lubliniecka
Imielińska/Nowozachęty
Jagiełły
Al.Piłsudskiego
Trasa A-4
Krakowska
Wojska Polskiego
Bogucicka
Murckowska
Al. Roździeńskiego
Bocheńskiego
Bocheńskiego
1-go Maja
Armii Krajowej
Droga krajowa
Droga Krajowa 1
Częstochowska
Lisowicka
Raciborska
Energetyków
Gałczyńskiego
Gliwicka
Gliwicka
Cieszyńska
Gliwicka
Katowicka
Oswiecimska
Krasickiego
Świerczewskiego
Bytomska
Frenzla
2
357
96
491
88
90
254
144a
6
1
2
58
42
2
1
324/334
105
215
23/25
7b
113
78/86
2
14
8
318
52
3
61
3
66
b/n
12
2
11
22
194
64
99
9
7/11
b/n
90
23
2F
5
b/n
1
98
39
254
77
2A
74
359
25
4007
7199
7551
1387
4168
255
1386
7186
7372
1394
4081
4082
11
25
248
4085
278
27
782
4089
408
7531
224
4219
7176
4422
431
4221
503
7140
7384
1002
4374
7204
56
4093
4408
4409
227
261
7001
425
628
7304
98
646
4196
969
853
7017
247
7286
806
1214
107
4321
4420
7033
7265
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Poczesna
Pogórze
Poraj
Pszczyna
Pyskowice
Racibórz
Racibórz
Radzionków
Romanów
Ruda Śląska
Ruda Śląska
Ruda Śląska
Rybnik
Rybnik
Rybnik
Rydułtowy
Rzuchów
Siemianowice Śląskie
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Skoczów
Sławków
Sosnowiec
Sosnowiec
Sosnowiec
Stanowice
Szczekociny
Szczekociny
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tworóg
Tychy
Tychy
Ustroń
Węgierska Górka
Wieszowa
Wieszowa
Wieszowa
Wikłów
Wisła
Wisła
Wodzisław Śląski
Wojkowice
Wręczyca Wielka
Zabrze
Zastawie
Zawiercie
Ząbkowice
Zbytków
Żernica
Żory
Bidziny
Bodzentyn
Brzegi
Busko-Zdrój
Chmielnik
Echa Leśne
Elżbiecin
Górno
42-262
43-430
42-360
43-200
44-120
47-400
47-400
41-922
42-260
41-708
41-710
41-707
44-200
44-207
44-200
44-283
44-285
41-103
41-100
42-470
43-430
41-260
41-219
41-207
41-219
44-230
42-255
42-445
41-600
42-600
42-690
43-100
43-100
43-540
34-350
42-672
42-672
42-672
42-282
43-460
43-460
44-300
42-580
42-130
41-806
43-607
42-431
42-520
43-246
44-144
44-240
27-532
26-010
28-305
28-100
26-020
26-140
28-100
26-008
Katowicka
Pogórze
3 Maja
Górnośląska
Gliwicka
1 Maja
Rybnicka
Kużaja
Romanów
Asfaltowa
Katowicka
Oświęcimska
Piłsudskiego
Gliwicka
Wyzwolenia
Raciborska
Pstrąska
Wyzwolenia
Katowicka
Bytomska
Katowicka
Strzemieszycka
11-go Listopada
Zuzanny
Braci Mieroszewskich
Zwycięstwa/Żorska
Bronowice
Żeromskiego
Wojska Polskiego
Równoległa
Tarnogórska
Mikołowska
Sadowa
Katowicka
Zielona
Bytomska
A1
A1
Wikłów
1-go Maja
Ustrońska
Rybnicka
Kasprowicza
Częstochowska
Wolności
Trasa A -4
Jurajska
Szosowa
1-go Maja
Słoneczna
Kościuszki
Suchedniowska
Sobków
Wojska Polskiego
Kielecka
Trasa S7
Górno
4
25
71
42
3
2
59
51
10A
3
28
138
2a
196
44
186
1
16
34
67
2a
71
b/n
22
53
57A
116
17
1
2
12
7
60
2
bn
bn
59
50
2
30
12
22C
508
b/n
164
1
69
21
35
73
139
36
55
33
136
26
7319
4342
801
10
207
762
1164
1220
1410
1412
7393
7416
366
7012
4200
1171
802
4150
1411
1407
1168
1162
7183
1163
7202
698
7084
4322
699
7356
7404
42
119
148
804
4094
922
7382
108
4343
276
635
4305
443
895
7355
1040
4325
847
1087
470
906
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
Jałowęsy
Jędrzejów
Kazimierza Wielka
Kielce
Kielce
Kielce
Kielce
Kielce
Kielce
Kielce
Kielce
Kielce
Końskie
Końskie
Kurów
Łoniów
Łopuszno
Małogoszcz
Nagłowice
Nowa Słupia
Nowy Korczyn
Opatów
Osiek
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrowiec Świętokrzyski
Ożarów
Piekoszów
Pińczów
Połaniec
Radoszyce
Rataje Słupskie/Żabiec
Sandomierz
Sandomierz
Sędziszów
Starachowice
Staszów
Suchedniów
Suków
Włoszczowa
Zawichost
Złota Woda
27-500
28-300
28-500
25-018
25-406
25-801
25-116
25-701
25-425
25-665
25-033
25-561
26-200
26-200
27-540
27-670
26-070
28-366
28-362
26-006
28-136
27-500
28-221
27-400
27-400
27-530
26-065
28-400
28-230
26-230
28-133
27-600
27-600
28-340
27-200
28-200
26-130
26-021
29-100
27-630
26-025
Barczewo
Pińczowska
Kolejowa
Żytnia
Konopnickiej
Krakowska
Ściegiennego
Krakowska
Sandomierska
Łódzka
Ks. Piotra Ściegiennego
Wincentego Witosa
Kielecka
Warszawska
Kurów
dk nr 9
Kielecka
Warszawska
Jędrzejowska
Kielecka
Stopnicka
Kościuszki
Połaniecka
Mickiewicza
Opatowska
Sandomierska
Czarnowska
Batalionów Chłopskich
Wyzwolenia
Konecka
Rataje Słupskie
Żwirki i Wigury
Żwirki i Wigury
Przemysłowa
Al. Wyzwolenia
Opatowska
Kielecka
82
30
132
287
25/27
62
266
264
7
49A
109
104
6
BN
27
37
26
22A
5b
6
175
1
2
bn
bn
55
5
63
Jędrzejowska
Trójca
58a
30
10-010
Wojska Polskiego
40
Bartoszyce
11-200
Kętrzyńska
37 A
Biskupiec
11-300
Mickiewicza
4
Braniewo
14-500
Elbląska
26
Braniewo
14-500
Królewiecka
68
Dąbrówno
14-120
Jabłonowo
15
Dobre Miasto
11-040
Olsztyńska
Działdowo
13-200
Męczenników
1
Elbląg
82-300
Nowodworska
45
Ełk
19-300
Suwalska
75
Ełk
19-300
Kilińskiego
32
27
4424
267
4900
4163
4009
1080
313
1045
99
4070
939
497
307
4905
4423
220
1223
941
7200
7075
7468
344
293
444
582
1084
4338
4425
440
893
4099
218
4903
1078
940
4394
4395
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
Gietrzwałd
11-036
Olsztyńska
71
Giżycko
11-500
Al. 1 Maja
20
Giżycko
11-500
Nadbrzeżna
15
Gołdap
19-500
Warszawska
2
Idzbark
14-100
Iława
14-200
Sienkiewicza
9
Jedwabno
12-122
1-go Maja
1
Jeziorany
11-320
Kajki
61
Kętrzyn
11-400
Mazowiecka
6
Lidzbark Warmiński
11-100
Kopernika
Lidzbark Welski
13-230
Cibórz
Lubawa
14-260
Olsztyńska
Małdyty
14-330
Trasa E-7
Mikołajki
11-730
Promenada
Mikołajki/Prawdowo
11-730
Prawdowo
8
Morąg
14-300
Dąbrowskiego
47
Mrągowo
11-700
Okulickiego
1
Nidzica
13-100
Sienkiewicza
1
Nidzica
13-100
Rączki
34
Nowa Wieś Ełcka
19-321
Ełcka
9B
Nowe Bagienice
11-700
Nowe Bagienice
26
Nowe Miasto Lubawskie
13-300
Grunwaldzka
33
Olecko
19-400
Wojska Polskiego
1
Olsztyn
10-702
Warszawska
Olsztyn
10-175
Bałtycka
Olsztyn
10-290
Wojska Polskiego
33a
Olsztyn
10-421
Lubelska
22
Olsztyn
10-510
Sikorskiego
21
Olsztynek
11-015
Ostródzka
11
Ostróda
14-100
Szosa Elbląska
Ostróda
14-100
Grunwaldzka
54
Pasłęk
14-400
Westerplatte
31
Piękna Góra
11-500
SAILOR
Pisz
12-200
Warszawska
Ruciane-Nida
12-220
Dworcowa
Sople
14-330
Sople
29A
Sople
14-330
Sople
22A
108
30A
6
100
6
43
28
1090
4242
4901
1038
4902
7263
1152
7041
326
4047
7343
1473
7290
1367
7385
363
776
7291
438
4041
931
498
1159
4044
4145
7444
865
4050
1526
4075
737
4137
4043
666
1330
1362
287
4358
4215
783
576
302
7023
951
4058
1329
4398
7320
7409
1528
1344
7363
1469
4320
781
665
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
Szczytno
12-100
Pasymska
32
Szczytno
12-100
Wielbarska
5
Sztynort
11-620
Ośrodek TIGA MARINA
Węgorzewo
11-600
Generała Józefa Bema
13
Węgorzewo
Borek Wielkopolski
Budzyń
Buk
Chodzież
Czarnków
Dobra
Dolsk
Genowefa
Gniezno
Golina
Gostyń
Grabów nad Prosną
Granowo
Grodzisk Wielkopolski
Jarocin
Jastrowie
Kalisz
Kalisz
Kalisz
Kalisz
Kazimierz Biskupi
Kępno
Kępno
Kleczew
Kłodawa
Kobylin
Kobylnica
Koło
Konin
Konin
Konin
Kościan
Kościan
Kościelec
Koźmin
Kórnik
Krotoszyn
Krotoszyn
Krzyż Wielkopolski
Krzyżowniki
Leszno
Leszno
Leszno
Leszno
Luboń
Łobżenica
Malanów
Miejska Górka
Międzychód
Miłosław
Mosina
11-600
63-800
64-840
64-320
64-800
64-700
62-730
63-140
62-513
62-200
62-590
63-800
63-520
62-066
62-065
63-200
64-915
62-800
62-800
62-818
62-800
62-530
63-600
63-600
62-540
62-650
63-740
62-006
62-600
62-500
62-510
62-510
64-000
64-000
62-604
63-720
62-035
63-700
63-700
64-761
63-005
64-100
64-100
64-100
64-100
62-031
89-310
62-709
63-910
64-400
62-320
62-050
Braci Ejsmontów
Powstańców wielkopolskich
Leśna
Sw Rocha
Ujska
Kościuszki
Kilińskiego
Św. Ducha
Genowefa
Poznańska
1 MAJA
Plac Karola Marcinkowskiego
Grabów Wójtostwo
Poznańska
Rakoniewicka
Wojska Polskiego
Żymierskiego
Legionów
Łódzka
Poznańska
Wojska Polskiego
Warszawska
Droga nr 8
Kwiatowa
Al. 600-lecia
Kardynała Wyszyńskiego
Kobylin Stary
Poznańska
Sienkiewicza
Kolska
Torowa
Al. Jana Pawła II
Śmigielska
Północna
Kolska
Krotoszyńska
Średzka
Chwaliszewska
Koźmińska -Bp. Michała Kozala
Marchlewskiego
MOP A2
Aleje Marszałka J.Piłsudskiego
Obrońców Lwowa
Kąkolewska
Kilińskiego
Sobieskiego
Wyrzyska
Turecka
Rawicka
Poznańska
Poznańska
Mocka
3
16
bn
95
154
14
22
110
79
bn
1a
bn
brak numeru
40
49
31
99
178
13
bn
20
25
94
brak numeru
48
32
85
22
1c
62
56
4
13
bn
brak numeru
124
MOP A2
6
18
20
brak
bn
32
67
bn
3
bn
bn
29
602
7038
4237
1363
7561
303
330
742
1157
7560
4037
4038
7406
4239
7092
7299
1532
7100
7141
231
862
1341
4255
7447
7544
437
7484
4017
296
8
122
422
600
1147
1149
1161
1327
1328
1366
1368
1467
1470
4040
4046
4049
4141
1466
301
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
Murowana Goślina
Niałek Wielki
Niedźwiedź
Nowe Miasto nad Wartą
Nowiny Brdowskie
Nowy Tomyśl
Oborniki
Odolanów
Opalenica
Opatówek
Osiecza
Osiecza
Ostrów Wielkopols
Ostrów Wielkopolski
Ostrów Wielkopolski
Ostrów Wielkopolski
Ostrzeszów
Otorowo
Perzów
Piła
Piła
Piła
Piła
Piła
PIła
Pleszew
Pleszew
Pniewy
Poniec
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Przeźmierowo
Rawicz
62-095
64-200
63-500
63-040
62-620
64-300
64-600
63-430
64-330
62-860
62-586
62-586
63-400
63-400
63-400
63-410
63-500
64-551
63-642
64-920
64-920
64-920
64-920
64-920
64-920
63-300
63-300
62-045
64-125
61-756
60-537
61-584
60-122
61-309
61-131
61-055
60-648
61-055
60-449
61-655
60-301
60-681
61-144
61-013
60-406
61-312
62-081
63-900
7470
1364
910
7026
4148
4059
953
1154
7279
603
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
Rogoźno
Rokietnica
Rudki
Rychwał
Rydzyna
Sędzinko
Sieraków
Skoki
Skulsk
Słupca
64-610
62-090
62-240
62-570
64-130
64-550
64-410
62-085
62-560
62-400
Poznańska
Niałek Wielki
przy drodze 11
Poznańska
63
137
Kolejowa
Mostowa
Kaliska
Porażyn
Helleny
A2 - Osiecza Północna MOP II
A2 str. Południowa MOP III
Strzelecka
Poznańska
Krotoszyńska
Mazury
Al. Wojska Polskiego
Pniewska
Turkowy
Poznańska
Niepodległości
droga do Szczecina
Al. Powstańców Wlkp.
wojska polskiego
Towarowa
Jarocińska
Lipowa
Jakubowska
Rydzyńska
Małe Garbary
Kościelna
Topolowa
Zgoda
Bodawska
Zamenhofa
Warszawska (wylot)
Piątkowska
Warszawska (wlot)
Wichrowa
Murawa
Jugosłowiańska
Stróźyńskiego
Bolesława Krzywoustego
Bałtycka
Dąbrowskiego
Krzywoustego
Rynkowa
Poznańska
Aleje Marszałka
Piłsudskiego/Towarowa
Szkolna
Rudki
Grodzieńska
Dąbcze
MOP A2
Okręg Międzychodzki
Wągrowiecka
Konińska
Warszawska
bn
53
89
70 a
8
41B
41C
53
76
179
26A
62
47
16
32
45
102
81
1
16
36
1
1
bn
11
bn
bn
140
246
68
231
1
bn
33a
21 a
48
4a
313
121
119
2
18
31
44
136
MOP A2
1
44
45
66c
30
587
4142
4061
1156
4143
7526
4352
328
898
4317
7292
4078
4057
327
232
4415
522
4158
7037
685
4042
4421
4060
4140
4100
4246
623
971
620
154
1461
7566
4282
4079
870
7516
621
401
930
932
153
465
182
446
658
345
368
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
Stęszew
Suchy Las
Swarzędz
Szamocin
Szamotuły
Szydłowo
Ślesin
Śrem
Środa Wielkopolska
Środa Wielkopolska
Tarnowo Podgórne
Trzcianka
Tulce
Turek
Wągrowiec
Wągrowiec
Wieleń
Witkowo
Wolsztyn
Wronki
Września
Wyrzysk
Zalesie
Zasutowo
Zbąszyń
Zduny
Złotów
62-060
62-002
62-020
64-820
64-500
64-930
62-561
63-100
63-000
63-000
62-080
64-980
63-005
62-700
62-100
62-100
64-730
62-230
64-200
64-510
62-300
89-300
64-550
62-330
64-360
63-760
77-400
Bukowska
Obornicka
Poznańska
Margonińska
Bolesława Chrobrego
DK10
Kleczewska
Gostyńska
Droga P-38
Kilińskiego
Owocowa
Gen. Władysława Sikorskiego
MOP A2
Łąkowa
Kcyńska
11 Listopada
Czarnkowska
Gnieźnieńska
Żródlana
Leśna
Wrocławska
Bydgoska
MOP A2
Kwiatowa
Przysiółki
Wrocławska
Szpitalna
Babigoszcz
72-122
Trasa A-3
22
Barlinek
74-320
Gorzowska
10
Barnisław
72-001
Barnisław
72-001
Autostrada
Barwice
78-460
Jana Pawła II
Będzino
76-037
Będzino
87
Białogard
78-200
Szosa Połczyńska
1A
Bobolice
76-020
Koszalińska
Chociwel
73-120
DK 20
Chojna
74-500
Jagiellońska
41
Choszczno
73-200
Boh. Warszawy
19
Czaplinek
78-550
Drahimska
59
Człopa
78-630
Zwycięstwa WP
40
Darłowo
76-150
M. Curie-Skłodowskiej
28
Dębno
74-400
Poprzeczna
2
Drawsko Pomorskie
78-500
Starogrodzka
32
Goleniów
72-100
Wolińska
2
Goleniów
72-100
Przestrzenna
2
Gryfice
72-300
Broniszewska
Gryfino
74-100
Bolesława Chrobrego
bn
38
4
44
19
33
59
b/n
47
76
MOP A2
2
56
30
bn
bn
34
15
b/n
40
MOP A2
1
2
33
2
31
31
1019
421
1459
4311
1034
1022
1308
4269
4283
4298
136
4023
857
4251
4005
1026
211
1036
975
4411
403
1031
219
4259
346
464
4252
1256
933
1302
4054
748
143
1283
217
466
597
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
Kalisz Pomorski
78-540
Toruńska
Kamień Pomorski
72-400
Szczecińska
Kliniska Wielkie
72-123
Trasa A3
Kliszno
76-011
Kołbaskowo
72-001
Kołobrzeg
78-100
Koszalińska
Koszalin
75-721
Gnieźnieńska
Koszalin
75-235
Morska
Koszalin
75-342
Władysława IV
135
Koszalin
75-211
Bohaterów Warszawy
25
Krzywopłoty
78-230
Krzywopłoty
8
Lubieszyn
72-002
Łobez
73-300
Przemysłowa
1
Łobez
73-150
Waryńskiego
16
Marcelin
78-400
Maszewo
72-130
Stargardzka
1
Mieszkowice
74-505
Warszawska
15
Międzyzdroje
72-500
Niepodległości
Morzyczyn
73-108
Szczecińska
Myślibórz
74-300
Piłsudskiego
Nowogard
72-200
3 Maja
Płoty
72-310
I Armii Wojska Polskiego
Police
72-010
Tanowska
8
Police
72-010
Piłsudskiego
58
Połczyn-Zdrój
78-320
Warszawska
Pyrzyce
74-200
pl.Wolności
Pyrzyce
74-200
Szczecińska
Recz
73-210
Promenada
Rymań
78-125
Koszalińska
42
Sianów
76-004
Łobuszan
1
Sławno
76-100
Armii Krajowej
22
Stare Czarnowo
74-106
Szczecińska
62
Stargard Szczeciński
73-110
Szczecińska
51
Stargard Szczeciński
73-100
Bydgoska
97
Szczecin
71-744
Bogumińska
Szczecin
70-241
Kopernika
Szczecin
70-383
Mickiewicza
8
42a
39
150A
11b
27
29
19
41A
32
633
655
790
858
973
1281
1284
1285
1456
1457
1458
1462
7347
51
7351
4218
144
856
4247
1025
183
4164
1029
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
ZACHODNIOPOMOR
SKIE
Szczecin
71-521
Kadłubka
19
Szczecin
71-524
Piłsudskiego
6A
Szczecin
70-750
Granitowa
47A
Szczecin
71-730
Strzałowska
Szczecin
70-035
Kolumba
Szczecin
71-047
Hrubieszowska
57
Szczecin
70-830
Goleniowska
99
Szczecin
71-004
Cukrowa
2A
Szczecin
71-675
Eskadrowa
1
Szczecin
71-177
Witkiewicza
22
Szczecin
71-450
Chopina
16
Szczecin
71-627
1 Maja
40
Szczecin
70-660
Gdańska
5
Szczecinek
78-400
Koszalińska
34
Śliwin
72-344
Słoneczna
1
Świdwin
78-300
Spółdzielcza
2
Świnoujście
72-600
Wybrzeże Wład. IV
10
Świnoujście
72-600
Fińska
Trzcińsko-Zdrój
74-510
Dworcowa
1
Tychowo
78-220
Białogardzka
1
Wałcz
78-600
Podleśna
1
Wałcz
78-600
Budowlanych
1
Węgorzyno
73-320
Podgórna
49
46/50
23C
33
ZAŁĄCZNIK NR 2
DO REGULAMINU KONKURSU:
„PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe!”
Lista Podstawowych Produktów Promocyjnych
L.p
Kategoria
Opis produktu (rodzaj/ smak/ zapach)
1.
Pepsi 1 L
2.
Pepsi MAX 1 L-produkt dostępny na wybranych stacjach
3.
Pepsi Light 1 L-produkt dostępny na wybranych stacjach
4.
Pepsi Twist 1 L
5.
7 Up 1 L
6.
Mirinda 1 L
7.
Mountain Dew 1 L
8.
Lipton Ice Tea Cytrynowa 1,5L
9.
Lipton Ice Tea Brzoskwiniowa 1,5L
10.
Lipton Ice Tea GREEN 1,5L
11.
Lipton Ice Tea Mango 1,5L-produkt dostępny na wybranych stacjach
12.
PEPSI-COLA 2l PET NAPÓJ
13.
MIRINDA ORANGE 2l PET NAPÓJ -produkt dostępny na wybranych stacjach
14.
7UP 2l PET NAPÓJ-produkt dostępny na wybranych stacjach
15.
MOUNTAIN DEW 2l PET NAPÓJ-produkt dostępny na wybranych stacjach
16.
17.
Dowolny
napój
100 punktów
VITAY
Pepsi Cola 0,5 L/0,6L
Pepsi Twist 0,5L/0,6L
18.
Pepsi Max 0,5L/0,6L
19.
7 UP 0,5 L/0,6L
20.
Mountain Dew 0,5L/0,6L
21.
Mirinda 0,5L/0,6L
22.
LIPTON ICE TEA GREEN TEA 0,5l PET NAPÓJ
23.
LIPTON ICE TEA BRZOSKW. 0,5L PET NAPÓJ
24.
LIPTON ICE TEA CYTRYNA 0,5L PET NAPÓJ
25.
LIPTON ICE TEA RASPBERRY 0,5L PET NAPÓJ
26.
LIPTON ICE TEA GREEN MANGO 0,5L PET NAPÓJ
27.
PEPSI-COLA 0,33l PUSZKA NAPÓJ
28.
PEPSI MAX 0,33l PUSZKA NAPÓJ-produkt dostępny na wybranych stacjach
29.
MIRINDA ORANGE 0,33l PUSZ. NAPÓJ
30.
MOUNTAIN DEW 0,33l PUSZ.NAPÓJ-produkt dostępny na wybranych stacjach
31.
Rockstar XDURANCE 0,25L -produkt dostępny na wybranych stacjach
ROCKSTAR ORIGINAL 0,25l PUSZKA ENERGETYK-produkt dostępny na
wybranych stacjach
32.
liczba punktów
VITAY
50 punktów
VITAY
HOT DOG + dowolny napój w zestawie
Z KABANOSEM NATURALNYM
33.
ZESTAW:
Hot dog
+ dowolny
napój
Z PARÓWKĄ
CHILI
BEKON i SER
200 punktów
VITAY
za dowolny
zestaw
o smaku KEBAB
34
HOT DOG Z BIAŁĄ KIEŁBASĄ
ITALIANA
Pepsi Cola 0,5 L
Pepsi Cola 0,6 L
Pepsi Twist 0,5 L
Pepsi Twist 0,6 L
Pepsi Max 0,5L
7 UP 0,5 L
7 UP 0,6 L
Mountain Dew 0,5L
Mountain Dew 0,6L
Mirinda 0,5L
Mirinda 0,6L
LIPTON ICE TEA GREEN TEA 0,5l PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA CYTRYNA 0,5L PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA RASPBERRY 0,5L PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA GREEN MANGO 0,5L PET NAPÓJ
MEGA HOT DOG + dowolny napój w zestawie
MEGA HOT DOG Z PARÓWKĄ
MEGA HOT DOG O SMAKU KABANOSA
MEGA ITALIANA
Pepsi Cola 0,5 L
Pepsi Cola 0,6 L
Pepsi Twist 0,5 L
Pepsi Twist 0,6 L
34.
ZESTAW:
Mega Hot
dog
+ dowolny
napój
Pepsi Max 0,5L
7 UP 0,5 L
7 UP 0,6 L
Mountain Dew 0,5L
300 punktów
VITAY
za dowolny
zestaw
Mountain Dew 0,6L
Mirinda 0,5L
Mirinda 0,6L
LIPTON ICE TEA GREEN TEA 0,5l PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA BRZOSKW. 0,5L PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA CYTRYNA 0,5L PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA RASPBERRY 0,5L PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA GREEN MANGO 0,5L PET NAPÓJ
PRODUKT Z PIECA + dowolny napój w zestawie
ZAPIEKANKA MARGHERITA
35.
ZESTAW:
produkty z
pieca (Stop
Cafe Bistro)
+ dowolny
napój
ZAPIEKANKA PEPPERONI
Zapiekanka Złocisty Kurczak
ZAPIEKANKA KEBAB
ZAPIEKANKA CIABATTA BEKON BBQ
300 punktów
VITAY
za dowolny
zestaw
SC Ciabatta z jajkiem i bekonem
SC CIABATTA MILANO
35
SC PANINI NEAPOLITANA
SC PANINI POLLO
SC PANINI PEPERONI
SC PANINI TOSKANA
Barca ze szpinakiem
Barca 4 sery
Nuggetsy z sosem czosnkowym
Nuggetsy z ketchupem
Nuggetsy z sosem BBQ
Polędwiczki z sosem czosnkowym
Polędwiczki z ketchupem
Polędwiczki z sosem BBQ
Pepsi Cola 0,5 L
Pepsi Cola 0,6 L
Pepsi Twist 0,5 L
Pepsi Twist 0,6 L
Pepsi Max 0,5L
7 UP 0,5 L
7 UP 0,6 L
Mountain Dew 0,5L
Mountain Dew 0,6L
Mirinda 0,5L
Mirinda 0,6L
LIPTON ICE TEA GREEN TEA 0,5l PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA BRZOSKW. 0,5L PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA CYTRYNA 0,5L PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA RASPBERRY 0,5L PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA GREEN MANGO 0,5L PET NAPÓJ
MEGA PRODUKTY Z PIECA + dowolny napój w zestawie
Nuggetsy Mega z sosem czosnkowym
Nuggetsy Megaz ketchupem
Nuggetsy Mega z sosem BBQ
Polędwiczki Mega z sosem czosnkowym
Poledwiczki Mgaz ketchupem
36.
ZESTAW:
MEGA
produkty z
pieca (Stop
Cafe Bistro)
+ dowolny
napój
Poledwiczki Mega z sosem BBQ
Pepsi Cola 0,5 L
Pepsi Cola 0,6 L
Pepsi Twist 0,5 L
400 punktów
VITAY
za dowolny
zestaw
Pepsi Twist 0,6 L
Pepsi Max 0,5L
7 UP 0,5 L
7 UP 0,6 L
Mountain Dew 0,5L
Mountain Dew 0,6L
Mirinda 0,5L
36
Mirinda 0,6L
LIPTON ICE TEA GREEN TEA 0,5l PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA BRZOSKW. 0,5L PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA CYTRYNA 0,5L PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA RASPBERRY 0,5L PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA GREEN MANGO 0,5L PET NAPÓJ
KANAPKI + dowolny napój w zestawie
KANAPKA TRÓJKĄT Z SZYNKĄ
KANAPKA TRÓJKĄT Z TUŃCZYKIEM
KANAPKA TRÓJKĄT MEKSYKAŃSKA
KANAPKA TRÓJKĄT Z JAJKIEM I BEKONEM
BAGIETKA HOT STRIPS
BAGIETKA Kurczak Orientalny
Bagietka debreczyńska
Bagietka bawarska
Bagietka Chicken Curry
Panini 4 sery
Panini Chicken BBQ
Panini z szynka i serem
PANINI CAPRESE
37.
ZESTAW:
Kanapki
trójkąty i
bagietki
+ dowolny
napój
PANINI CHORIZO
PANINI CHICKEN KEBAB
Pepsi Cola 0,5 L
Pepsi Cola 0,6 L
300 punktów
VITAY
za dowolny
zestaw
Pepsi Twist 0,5 L
Pepsi Twist 0,6 L
Pepsi Max 0,5L
7 UP 0,5 L
7 UP 0,6 L
Mountain Dew 0,5L
Mountain Dew 0,6L
Mirinda 0,5L
Mirinda 0,6L
LIPTON ICE TEA GREEN TEA 0,5l PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA BRZOSKW. 0,5L PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA CYTRYNA 0,5L PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA RASPBERRY 0,5L PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA GREEN MANGO 0,5L PET NAPÓJ
SŁODKA PRZEKĄSKA + dowolny napój w zestawie
Pączek z marmoladą 65g
38.
ZESTAW:
Słodka
przekąska
+ dowolny
napój
BABECZKA CZEKOLADOWA 75g
BABECZKA STRACCIATELLA 75g
CROISSANT MALINOWY 95G
200 punktów
VITAY
za dowolny
zestaw
CROISSANT Migdałowy 95G
CROISSANT Czekoladowy
37
DONUT MILKA 55G
CIASTKO CZEKOLADOWE BROWNIE 65G
Muffin z czekoladą E.Wedel
Muffin czekoladowy
Muffin jagodowy
Muffin Milka 75g
Sękacz Królewski
Pepsi Cola 0,5 L
Pepsi Cola 0,6 L
Pepsi Twist 0,5 L
Pepsi Twist 0,6 L
Pepsi Max 0,5L
7 UP 0,5 L
7 UP 0,6 L
Mountain Dew 0,6L
Mirinda 0,5L
Mirinda 0,6L
LIPTON ICE TEA GREEN TEA 0,5l PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA BRZOSKW. 0,5L PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA CYTRYNA 0,5L PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA RASPBERRY 0,5L PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA GREEN MANGO 0,5L PET NAPÓJ
ZUPA KREM + dowolny napój w zestawie
ZUPA KREMOWA Z KURCZAKA
ZUPA KREMOWA MEKSYKAŃSKA
ZUPA KREMOWA GROCHOWA
ZUPA KREMOWA POMIDOROWA
Pepsi Cola 0,5 L
Pepsi Cola 0,6 L
Pepsi Twist 0,5 L
Pepsi Twist 0,6 L
39.
ZESTAW:
Zupa krem
+
dowolny
napój
Pepsi Max 0,5L
7 UP 0,5 L
7 UP 0,6 L
400 punktów
VITAY
za dowolny
zestaw
Mountain Dew 0,5L
Mountain Dew 0,6L
Mirinda 0,5L
Mirinda 0,6L
LIPTON ICE TEA GREEN TEA 0,5l PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA BRZOSKW. 0,5L PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA CYTRYNA 0,5L PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA RASPBERRY 0,5L PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA GREEN MANGO 0,5L PET NAPÓJ
38
ZAŁĄCZNIK NR 3
DO REGULAMINU KONKURSU:
„PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe!”
Lista Rozszerzonych Produktów Promocyjnych
Rozszerzone Produkty Promocyjne dla stacji paliw ORLEN nr 76 ORLEN - Gdańsk:
L.p
Kategoria
Opis produktu (rodzaj/ smak/ zapach)
liczba
punktów
VITAY
Kanapka + dowolny napój w zestawie
Norweski łosoś z kremowym serkim i ruccolą (trójkąt)
Soczysta polska szynka i ser na sałatach (trójkąt)
Angielska pasta jajeczna z bekonem (trójkąt)
Meksykański kurczak na sałacie z papryką (trójkąt)
Soczysta pierś z kurczaka na chrupiących warzywach (bagietka 17 cm)
Aromatyczne salami z francuskim sosem musztardowym (bagietka 25 cm)
Delikatny cezar z ziołowymi grzankami na sałacie (bagietka 25 cm)
Klasyczna szynka z serem na sałatach (bagietka 25 cm)
Soczysty indyk na śweiżej rukoli z pesto (wrap)
Pieczony kurczak w sosie musztardowo miodowym (wrap)
Blue cheese z ruccolą i suszonymi pomidorami (wrap)
Sałatka grecka z fetą
1.
ZESTAW:
Kanapka
+ dowolny napój
Pepsi Cola 0,5 L
Pepsi Cola 0,6 L
Pepsi Twist 0,5 L
300 punktów
VITAY
za dowolny
zestaw
Pepsi Twist 0,6 L
Pepsi Max 0,5L
7 UP 0,5 L
7 UP 0,6 L
Mountain Dew 0,5L
Mountain Dew 0,6L
Mirinda 0,5L
Mirinda 0,6L
LIPTON ICE TEA GREEN TEA 0,5l PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA BRZOSKW. 0,5L PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA CYTRYNA 0,5L PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA RASPBERRY 0,5L PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA GREEN MANGO 0,5L PET NAPÓJ
Rozszerzone Produkty Promocyjne dla stacji paliw ORLEN nr:
0081 ORLEN - Kostomłoty
1352 ORLEN - Zawady
4058 ORLEN - Krzyżowniki
4059 ORLEN - Sędzinko
4379 ORLEN - Góra Św Anny
39
4380 ORLEN - Wysoka
4381 ORLEN - Chrząstów MOP III
4382 ORLEN - Chrząstów MOP II
4388 ORLEN - Kraśnik Dolny
4390 ORLEN - Gnilec
4391 ORLEN - Sosna
4394 ORLEN - Sople MOP II
4395 ORLEN - Sople MOP I
4408 ORLEN - Wieszowa MOP I
4409 ORLEN - Wieszowa MOP II
L.p
Kategoria
Opis produktu (rodzaj/ smak/ zapach)
liczba
punktów
VITAY
DANIA + dowolny napój w zestawie
JAJA SADZONE NA BEKONIE
JAJECZNICA Z SZYNKĄ
PARÓWKI Z WODY
ZUPA POMIDOROWA Z MAKARONEM
ZUPA GROCHOWA
ZUPA ŻUREK Z JAJKIEM I BIAŁĄ KIEŁBASĄ
ZUPA GULASZOWA
ZUPA FLAKI STAROPOLSKIE
CHŁODNIK
Pepsi Cola 0,5 L
Pepsi Cola 0,6 L
1.
ZESTAW:
Danie
+ dowolny napój
Pepsi Twist 0,5 L
Pepsi Twist 0,6 L
300 punktów
VITAY
za dowolny
zestaw
Pepsi Max 0,5L
7 UP 0,5 L
7 UP 0,6 L
Mountain Dew 0,5L
Mountain Dew 0,6L
Mirinda 0,5L
Mirinda 0,6L
LIPTON ICE TEA GREEN TEA 0,5l PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA BRZOSKW. 0,5L PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA CYTRYNA 0,5L PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA RASPBERRY 0,5L PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA GREEN MANGO 0,5L PET NAPÓJ
POLĘDWICZKI Z KURCZKA Z FRYTKAMI
KOTLET SCHABOWY Z FRYTKAMI I WARZYWAMI
PIEROGI Z MIĘSEM ZAPIEKANE W PIECU
PIEROGI Z KAPUSTĄ I PIECZARKAMI
2.
ZESTAW:
Danie
+ dowolny napój
SCB KARKÓWKA Z GRILLA Z SOSEM ZIEL.PIEP
SCB ŁOSOŚ ZAPIEKANY Z SOSEM CYTR.MAŚL.
400 punktów
VITAY
za dowolny
zestaw
KOTLET SCHABOWY Z FRYTKAMI
KOTLET SCHABOWY 120 gram Z BIGOSEM STROPOLSKIM I
BAGIETKĄ
NUGETSY Z KURCZAKA
40
GRILOWANA PIERŚ Z KURCZAKA
KOTLET SCHAbowy 160 gram .Z FRYTKAMI I WARZYWAMI .
BIGOS z BAGIETKĄ
PLACEK ZIEMNIACZANY Z KARKÓWKĄ I BUKIETEM WARZYW
PLACEK ZIEMNIACZANY Z GULASZEM WIEPRZOWYM
Pepsi Cola 0,5 L
Pepsi Cola 0,6 L
Pepsi Twist 0,5 L
Pepsi Twist 0,6 L
Pepsi Max 0,5L
7 UP 0,5 L
7 UP 0,6 L
Mountain Dew 0,5L
Mountain Dew 0,6L
Mirinda 0,5L
Mirinda 0,6L
LIPTON ICE TEA GREEN TEA 0,5l PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA BRZOSKW. 0,5L PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA CYTRYNA 0,5L PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA RASPBERRY 0,5L PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA GREEN MANGO 0,5L PET NAPÓJ
SAŁATKA CESARSKA Z KURCZAKIEM
SAŁATKA GRECKA Z FETĄ
SERNIK BRULEE
JABŁECZNIK
TORT KAJMAKOWY
Szarlotka Królewska
Ciasto czekoladowe
Sernik z konfiturą malinową
KOTLET MIELONY 120g
KOTLET CORDON 150g
KOTLET SCHABOWY 160g
GOLONKA 250g
3.
ZESTAW:
Danie
+ dowolny napój
KOTLET DE VOLAILE 170g
PLACEK ZIEMNIACZANY ZE ŚMIETANĄ I SOSEM WISNIOWYM
Pepsi Cola 0,5 L
250 punktów
VITAY
za dowolny
zestaw
Pepsi Cola 0,6 L
Pepsi Twist 0,5 L
Pepsi Twist 0,6 L
Pepsi Max 0,5L
7 UP 0,5 L
7 UP 0,6 L
Mountain Dew 0,5L
Mountain Dew 0,6L
Mirinda 0,5L
Mirinda 0,6L
LIPTON ICE TEA GREEN TEA 0,5l PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA BRZOSKW. 0,5L PET NAPÓJ
41
LIPTON ICE TEA CYTRYNA 0,5L PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA RASPBERRY 0,5L PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA GREEN MANGO 0,5L PET NAPÓJ
FRYTKI PROSTE TRAD 10 MM
ZIEMNIAKI 240g
BURACZKI ZASMAŻANE 200g
MARCHEWKA Z GROSZKIEM 200g
KAPUSTA ZASMAŻANA 200g
FRYTKI STEKHOUSE 150 GRAM
FRYTKI PROSTE 150 g
Pepsi Cola 0,5 L
Pepsi Cola 0,6 L
Pepsi Twist 0,5 L
4.
ZESTAW:
Danie
+ dowolny napój
Pepsi Twist 0,6 L
Pepsi Max 0,5L
7 UP 0,5 L
200 punktów
VITAY
za dowolny
zestaw
7 UP 0,6 L
Mountain Dew 0,5L
Mountain Dew 0,6L
Mirinda 0,5L
Mirinda 0,6L
LIPTON ICE TEA GREEN TEA 0,5l PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA BRZOSKW. 0,5L PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA CYTRYNA 0,5L PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA RASPBERRY 0,5L PET NAPÓJ
LIPTON ICE TEA GREEN MANGO 0,5L PET NAPÓJ
42
ZAŁĄCZNIK NR 4
DO REGULAMINU KONKURSU:
„PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe!”
Wzór formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych Zwycięzcy Konkursu
pod nazwą „PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe!”
Ja, niżej podpisany/a .......................................................................................... (imię i nazwisko
Zwycięzcy), zamieszkały/a w ...........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………… (adres zamieszkania: ulica, nr domu,
nr
mieszkania,
kod
pocztowy,
miejscowość),
………………………………………………………………….
(adres e-mail, telefon), ......................................................................(nr Głównej Karty VITAY,
Głównej Karty Klubu Super VITAY lub Głównej Karty Klubu VERVA) oświadczam, że zapoznałem/-am
się z Regulaminem Konkursu pod nazwą „PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe!”
(dalej: „Regulamin”) i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych w celu i zakresie
określonym w Regulaminie, przez AVANTI Lidia Rasztawicka z siedzibą w Sulejówku, ul. Reymonta 4a
w celu realizacji zapisów Regulaminu w tym wysyłki nagrody.
Dla zwycięzców nagrody II stopnia:
Wskazuję
następujący
adres
do
doręczenia
nagrody
II
stopnia:
.....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Dla zwycięzców nagrody I stopnia:
Przyjmuję do wiadomości, że organizator Konkursu pod nazwą „PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z
Pepsi i Stop Cafe!” skontaktuje się ze mną drogą mailową na ww. adres mailowy, z dodatkowymi
informacjami dotyczącymi dalszego procedowania przekazania nagrody II stopnia.
Jednocześnie oświadczam, że wiem o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych oraz ich
poprawiania, a także odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie zgodnie z Ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią.
Administrator danych poinformował mnie, iż podanie danych i udzielenie niniejszej zgody jest
dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „PEPSI ORLEN - Zbieraj
punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe!” i doręczenia nagrody.
____________________
czytelny podpis Zwycięzcy
_____________________
miejscowość, data
43
ZAŁĄCZNIK NR 5
DO REGULAMINU KONKURSU:
„PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe!”
Lista salonów
Salony adres
Lp.
1.
P.P.H. HYDROELEKTROMET ANDRZEJ GAŁKA
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
UL. Mieszka I 5b
72-400 Kamień Pomorski
2.
F.H.U. "MOTORAJ"
WIELKOPOLSKIE
UL. HELLENY 2
62-860 OPATÓWEK
3.
SKLEP MOTORYZACYJNY KUPNO-SPRZEDAŻ-NAPRAWA PIOTR WAWRZYNIAK
WIELKOPOLSKIE
UL. 22 STYCZNIA 24
89-300 WYRZYSK
4.
P.H.U. AGRO-AUTO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
UL. KROŚNIEŃSKA 4
11-130 ORNETA
5.
FHU "SEMAX" MACIEJ SIEMIEŃCZUK
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
UL. KRÓLEWIECKA 144
82-300 ELBLĄG
6.
F.H.U. "JEDNOŚLAD" MAJEWSKI ANDRZEJ
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
UL. WSPÓLNA 3
14-500 BRANIEWO
7.
F.T.U.H. ELŻBIETA SOKOŁOWSKA
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
UL. GÓRNA 6
11-040 DOBRE MIASTO
8.
MOTO-KLINIKA
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
UL. SOSNOWA 2
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI
9.
CONCEPT
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
UL. ARMII KRAJOWEJ 6
19-400 OLECKO
10.
F.H.U. „BASKO” KOŁODZIEJSKI RYSZARD
ŚLĄSKIE
UL. 11-GO LISTOPADA 11
41-208 SOSNOWIEC
11.
F.H.U. „BASKO” KOŁODZIEJSKI RYSZARD
ŚLĄSKIE
ul. CHORZOWSKA 198
40-101 KATOWICE
12.
MOPLIK' GRZEGORZ PALOWSKI
ŚLĄSKIE
UL. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 47
40-750 KATOWICE
13.
MOTO-MAXX' MATEUSZ GRACA
ŚLĄSKIE
ul. WOLNOŚCI 8
42-500 BĘDZIN
14.
BESKIDIA MOTOR SP. Z O.O.
ŚLĄSKIE
44
UL. WESOŁA 91
34-300 ŻYWIEC
15.
FHU PARTNER-BIELSKO
ŚLĄSKIE
UL. FILOMATÓW 1
43-300 BIELSKO BIAŁA
16.
Wawrzyniec GOMOLUCH "MOTOR-S" DYSTRYBUTOR JEDNOŚLADÓW
ŚLĄSKIE
UL. ŻWIRKI I WIGURY 22
42-700 LUBLINIEC
17.
P.H.U. MIROSŁAW KOWSZUK
PODLASKIE
UL. ZAUŁEK TARGOWY
17-200 HAJNÓWKA
18.
P.H.U. "ZORZA"
PODLASKIE
UL. MAZOWIECKA 57 C
18-300 ZAMBRÓW
19.
PHU IRENEUSZ I PAWEŁ SMOLARCZUK
PODLASKIE
UL. ARMII KRAJOWEJ 8/B
17-120 BRAŃSK
20.
ART-MOT ARTUR KALICKI
PODLASKIE
UL. BANKOWA 22
16-113 SZUDZIAŁOWO
21.
PHU STOLTEAM ROBERT ZGIRSKI
POMORSKIE
UL. KWIATOWA 18
83-110 TCZEW
22.
MOTO HANDEL "RUMIK" RADOSŁAW RUMIŃSKI
POMORSKIE
UL. GRUNWALDZKA 37
82-500 KWIDZYN
23.
FIRMA HANDLOWA - CZESŁAW BOBROWICZ
POMORSKIE
ul. Jana III Sobieskiego 16
83-220 Skórcz
24.
BARTEX MOTO-KAT SERWIS
PODKARPACKIE
UL. GRUNWALDZKA 31
37-700 PRZEMYŚL
25.
„CHEMAX” SP. O.O.
PODKARPACKIE
UL HRABSKA 9
37-100 ŁAŃCUT
26.
Motostyl – Daniel Szachniewicz
OPOLSKIE
Ul.Wrocławska 53
49-200 Grodków
27.
MS AUTO-MOTORYZACJA
UL. TKACKA 2
MAZOWIECKIE
05-825 GRODZISK MAZOWIECKI
28.
SPRZEDAŻ – SERWIS SKUTERÓW I QUADÓW
MAZOWIECKIE
UL. APTECZNA 6C
05-800 PRUSZKÓW
29.
LUCKY STAR MARLENA NOWACKA
MAZOWIECKIE
AL.MARSZ.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 53A
05-270 MARKI
30.
,,OGRODNIK" Agata Szmigiel
MAZOWIECKIE
45
UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 35A
07-437 ŁYSE
31.
FIRMA HANDLOWA "CROSS" Urszula Poznańska
MAŁOPOLSKIE
UL. KOWALSKA 8
32-700 BOCHNIA
32.
FHU "AUTO-MAX" TOMASZ RYSIŃSKI
MAŁOPOLSKIE
UL. KRAKOWSKA 97
33-100 TARNÓW
33.
PPHU MAREK WÓJCIK
ŁÓDZKIE
UL. WSCHODNIA 26
95-200 PABIANICE
34.
DZW MOTORS
ŁÓDZKIE
UL. DOBRZELÓW 79 B
97-400 BEŁCHATÓW
35.
PHU SKODEX
LUBELSKIE
21-500 Biała Podlaska
Ul.Narutowicza 75
36.
UZAR JUSTYNA, ALEX
LUBELSKIE
UL. STRÓŻA 110
23-206 STRÓŻA
37.
MOTO-CAR
LUBESKIE
ul. GABRIELA NARUTOWICZA 18
22-100 CHEŁM
38.
P.P.H.U.LUBMET
LUBUSKIE
UL. DĄBROWSKIEGO 2
ul. ŻURAWIA 16
68-300 LUBSKO
39.
ADMAR - ADAM CHAŁADA
LUBUSKIE
UL. GORZOWSKA 96
66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ
40.
CAROL TRANS RADOSŁAW PUKACZ
LUBUSKIE
UL. Gajowa 34
57-100 Strzelin
41.
M I M SC. MARZENA MISZCZYSZYN. DIONIZY DZIAŁA
LUBELSKIE
UL. ZAMOJSKA 9A
22-600 TOMASZÓW LUBELSKI
42.
AUTO MOTO DĄBROWSKI
KUJAWSKO-POMORSKIE
PLAC JANA PAWŁA II 21
87-200 WĄBRZEŹNO
43.
FH 'INGA' INGA PILARSKA
KUJAWSKO-POMORSKIE
UL. Bracka 15
86-005 BIAŁE BŁOTA
44.
P.H.U."ŁUKASZ" MARIA POKORSKA
KUJAWSKO-POMORSKIE
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 9
88-150 KRUSZWICA
45.
PUH "JOWIKA"
DOLNOŚLĄSKIE
UL. SAPERÓW 24
58-100 ŚWIDNICA
46
46.
B&B Motor Garaż
DOLNOŚLĄSKIE
Ul.Przemysłowa 3
67-200 Głogów
47
ZAŁĄCZNIK NR 6
DO REGULAMINU KONKURSU:
„PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe!”
Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania Kart Paliwowych Przedpłaconych (Kart TANKBANK)
z dnia 1 czerwca 2013 roku
1. PRZEDMIOT
Przedmiotem niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Paliwowych Przedpłaconych (Kart TANKBANK) są
zasady wydawania przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. i używania przez Klienta Zewnętrznego (Nabywcę) Kart
Paliwowych Przedpłaconych (Kart TANKBANK), a także zasady rozliczeń za zakupy produktów i usług dokonywane przy użyciu
Kart Paliwowych Przedpłaconych (Kart TANKBANK) w sieci stacji paliw własnych i franchisingowych Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN S.A. biorących udział w Systemie FLOTA.
Zakup produktów i usług na stacji paliw, po okazaniu Karty TANKBANK będzie się odbywał według cen obowiązujących na stacji
paliw, na której dokonano Bezgotówkowej Transakcji w chwili dokonania tej transakcji.
2. DEFINICJE
Przez użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Używania Kart Paliwowych Przedpłaconych (Kart TANKBANK)
wyrazy i terminy należy rozumieć:
2.1. Bezgotówkowe Transakcje – zakup zewnętrzny Grup Produktowych dokonywany przy użyciu Kart Paliwowych
Przedpłaconych.
2.2. Dni Robocze - wszystkie dni za wyjątkiem sobót, niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.
2.3. Biuro SDK - Biuro Rozwoju Sprzedaży Paliw (SDK) Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., którego zadaniem jest
sprzedaż i obsługa Kart Paliwowych Przedpłaconych.
2.4. Grupy Produktowe – paliwa silnikowe dostępne na stacji paliw lub inne produkty i usługi dostępne w sprzedaży w Systemie
FLOTA.
2.5. Karty Paliwowe Przedpłacone (Karty TANKBANK) – Karty wydane przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. i będące
jego własnością oznaczone logo Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., stanowiące formę „elektronicznej gotówki”, do
których jako Limit wpisana jest wartość brutto określona w złotówkach, umożliwiająca zakup produktów i usług po realizacji
transakcji z użyciem Karty Paliwowej Przedpłaconej w zakresie ustalonego Limitu. Po wyczerpaniu ustalonego Limitu Karta
Paliwowa Przedpłacona nie podlega zwrotowi do Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Karta może być doładowana przez
Klienta Zewnętrznego (Nabywcę) kolejnym Limitem, który nie zmienia terminu ważności Karty.
2.6. Klient Zewnętrzny (Nabywca) - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, której po opłaceniu Limitu, wydano Karty Paliwowe Przedpłacone
uprawniające do dokonywania w swoim imieniu i na swoją rzecz zakupów towarów i usług lub z przeznaczeniem do ich wydania
na rzecz Użytkownika Karty.
2.7. Limit – określona wysokość środków pieniężnych wyrażona w PLN dostępnych na Karcie Paliwowej Przedpłaconej, która
umożliwia zakup w zakresie Grup Produktowych dostępnych na stacji paliw. Limit może zostać zwiększony poprzez doładowanie
przez Klienta Zewnętrznego (Nabywcę). Doładowanie Limitu następuje w ciągu 7 dni od daty dokonania przelewu przez Klienta
Zewnętrznego (Nabywcę).
2.8. Operator - podmiot prowadzący stację paliw w sieci stacji paliw własnych i franchisingowych Polskiego Koncernu Naftowego
ORLEN S.A., opatrzoną logo Systemu FLOTA.
2.9. PIN - poufny, czterocyfrowy numer identyfikacyjny związany z Kartą Paliwową Przedpłaconą, który daje możliwość
potwierdzenia Bezgotówkowych Transakcji dokonywanych przy użyciu Karty Paliwowej Przedpłaconej (dotyczy wyłącznie kart z
mikroprocesorem).
2.10. System FLOTA - system sprzedaży bezgotówkowej na stacjach paliw Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
oznakowanych logo FLOTA realizujących transakcje z użyciem kart emitowanych przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
2.11. Terminal - zestaw składający się z terminala transmisyjnego, Pinpada i drukarki, będący własnością Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN S.A. lub inny zestaw techniczny o odpowiedniej funkcjonalności.
48
2.12. Użytkownik Karty – Klient Zewnętrzny (Nabywca) lub osoba, która otrzymała od Klienta Zewnętrznego (Nabywcy) Kartę
Paliwową Przedpłaconą, uprawniającą do dokonywania operacji określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i
Używania Kart Paliwowych Przedpłaconych (Kart TANKBANK).
2.13. Wydruk z Terminala – dokument potwierdzający przeprowadzenie Bezgotówkowej Transakcji
zawierający datę transakcji, numer karty, numer stacji, Grupę Produktową, ilość zakupionych produktów i usług oraz wartość
brutto pobraną z Karty Paliwowej Przedpłaconej.
3. WARUNKI WYDANIA KART PALIWOWYCH PRZEDPŁACONYCH
3.1. Karty Paliwowe Przedpłacone wydawane będą na podstawie zamówienia złożonego i odpowiednio wypełnionego przez
Klienta Zewnętrznego (Nabywcę).
3.2. Klient Zewnętrzny (Nabywca) prowadzący działalność gospodarczą w zamówieniu złoży oświadczenie o przeznaczeniu Kart
na rzecz osób trzecich. Klient Zewnętrzny (Nabywca) poinformuje Użytkowników Kart o zasadach posługiwania się Kartami
Paliwowymi Przedpłaconymi, które zawarte są w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Używania Kart Paliwowych
Przedpłaconych (Kart TANKBANK).
3.3. Wydanie Kart Paliwowych Przedpłaconych nastąpi po dokonaniu przez Klienta Zewnętrznego (Nabywcę) wpłaty całości kwoty
stanowiącej wartość Limitu na podstawie stosownej noty obciążeniowej oraz opłaty za wydanie i aktywację Karty na podstawie
faktury (jeśli opłata będzie miała zastosowanie).
3.4. W przypadku wydania kilku Kart Paliwowych Przedpłaconych wystawiona będzie jedna faktura za wydanie i aktywację
samych Kart Paliwowych Przedpłaconych (nośnik) i obejmować będzie cenę będącą iloczynem ceny jednostkowej za wydanie i
aktywację jednej Karty Paliwowej Przedpłaconej (nośnik) oraz liczby wydanych Kart. Cena jednostkowa za wydanie i aktywację
jednej Karty (nośnik) naliczana będzie na podstawie obowiązującego cennika. Nota obciążeniowa wystawiona będzie na kwotę
odpowiadającą sumie wartości Limitów zamieszczonych na wszystkich Kartach Paliwowych Przedpłaconych.
3.5. Płatności wynikające z faktury i noty obciążeniowej dokonywane będą przez Klienta Zewnętrznego (Nabywcę) w formie
przelewu na wskazany na fakturze i nocie obciążeniowej numer rachunku bankowego w terminie określonym na ww.
dokumentach. Za dzień dokonania płatności uważa się datę wpływu należności wskazanych na fakturze i nocie obciążeniowej na
rachunek bankowy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
3.6. Karty Paliwowe Przedpłacone przekazuje Biuro Rozwoju Sprzedaży Paliw (SDK). Na wniosek Klienta Zewnętrznego
(Nabywcy) zawarty w zamówieniu Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. może przesłać Karty Paliwowe Przedpłacone:
a) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez Klienta Zewnętrznego (Nabywcę). Następnie po
przesłaniu przez Klienta Zewnętrznego (Nabywcę) do Biura Rozwoju Sprzedaży Paliw (SDK) faxem na numer (0-prefix-24) 36774-29 potwierdzenia odbioru Kart Paliwowych Przedpłaconych, Klient Zewnętrzny (Nabywca) otrzymuje listem poleconym numery
PIN;
b) przesyłką kurierską na adres wskazany przez Klienta Zewnętrznego (Nabywcę). Następnie po przesłaniu przez Klienta
Zewnętrznego (Nabywcę) do Biura Rozwoju Sprzedaży Paliw (SDK) faxem na numer (0-prefix-24) 367-74-29 potwierdzenia
odbioru Kart Paliwowych Przedpłaconych, Klient Zewnętrzny (Nabywca) otrzymuje przesyłką kurierską numery PIN. Przesyłki
kurierskie z kartami i z numerami PIN opłacane są przez Klienta Zewnętrznego (Nabywcę).
c) Karty wraz z numerami PIN mogą być odebrane osobiście w siedzibie Biura Rozwoju Sprzedaży Paliw (SDK) (Płock, ul.
Chemików 7) przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie Klienta Zewnętrznego (Nabywcy). Upoważnienie do odbioru Kart
i numerów PIN winno zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby odbierającej oraz numer serię i numer dokumentu
tożsamości. Upoważnienie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Klienta Zewnętrznego
(Nabywcy).
4. DODATKOWE DANE NA KARCIE PALIWOWEJ PRZEDPŁACONEJ
4.1. Karty Paliwowe Przedpłacone są Kartami na okaziciela. Na pisemne zlecenie Klienta Zewnętrznego (Nabywcy) na Kartach
mogą być wydrukowane wskazane przez Klienta Zewnętrznego (Nabywcę) znaki graficzne, towarowe, Limit lub inne informacje.
Klient Zewnętrzny (Nabywca) złoży pisemne oświadczenie, że jest w pełni uprawniony do używania wskazanych znaków
towarowych oraz wyraża zgodę na ich umieszczenie na Karcie Paliwowej Przedpłaconej (Druk nr 2). Wskazane przez Klienta
Zewnętrznego (Nabywcę) do wydruku na Kartach informacje nie mogą być danymi osobowymi w rozumieniu ustawy z dn. 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz.926).
4.2. W takim przypadku Klient Zewnętrzny (Nabywca) gwarantuje, że nie istnieją żadne obowiązujące prawa własności
przemysłowej, prawa autorskie i inne prawa pokrewne oraz know-how osób trzecich, które mogłyby być naruszone przez Polski
Koncern Naftowy ORLEN S.A na skutek umieszczenia wskazanego przez Klienta Zewnętrznego (Nabywcę) znaku graficznego,
towarowego lub innej informacji na Karcie Paliwowej Przedpłaconej.
4.3. Klient Zewnętrzny (Nabywca) niniejszym zobowiązuje się do zwolnienia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z
odpowiedzialności w przypadku przedstawienia mu jakichkolwiek zarzutów lub zastrzeżeń osób trzecich w związku z naruszeniem
w/w praw oraz do zapłaty wszelkich ewentualnych kosztów (w tym za obsługę prawną) i odszkodowań zasądzonych na niekorzyść
49
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. pod warunkiem, że poinformuje on niezwłocznie Klienta Zewnętrznego (Nabywcę)
o zarzutach tego rodzaju i roszczeniach stąd wynikających.
4.4. Klient Zewnętrzny (Nabywca) może uzyskać uprawnienie do posługiwania się znakiem graficznym i nazwą Polski Koncern
Naftowy ORLEN S.A. oraz wzorem Karty Paliwowej Przedpłaconej wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody od Polskiego
Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
5. WAŻNOŚĆ KARTY PALIWOWEJ PRZEDPŁACONEJ
5.1. Okres ważności Karty Paliwowej Przedpłaconej kończy się w dniu podanym na awersie danej Karty. Karta traci również
ważność z chwilą wyczerpania się Limitu. Karta Paliwowa Przedpłacona jest wówczas nieważna, a używanie tej Karty nie jest
możliwe.
5.2. W przypadku niewykorzystania Limitu przed upływem okresu ważności Karty Paliwowej Przedpłaconej, nie będzie już
możliwy zakup przy użyciu danej Karty Paliwowej Przedpłaconej.
5.3. Doładowanie Limitu Karty Paliwowej Przedpłaconej nie wpływa na wydłużenie jej terminu ważności.
5.4. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do anulowania ważności wszystkich lub pojedynczych Kart
Paliwowych Przedpłaconych z powodu używania Kart wbrew niniejszym Ogólnym Warunkom Sprzedaży i Używania Kart
Paliwowych Przedpłaconych (Kart TANBANK) za uprzednim powiadomieniem w formie pisemnej Klienta Zewnętrznego
(Nabywcy) (tj. na 24 godziny przed anulowaniem ważności danej Karty).
6. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZAKRESIE UŻYWANIA KARTY
PALIWOWEJ PRZEDPŁACONEJ PKN ORLEN S.A.
6.1. Klient Zewnętrzny (Nabywca) i Użytkownik Karty Paliwowej Przedpłaconej zobowiązani są do:
a) przechowywania Karty Paliwowej Przedpłaconej i ochrony numeru PIN z zachowywaniem należytej staranności;
b) nieprzechowywania Karty Paliwowej Przedpłaconej razem z numerem PIN;
c) nieudostępniania Karty Paliwowej Przedpłaconej lub numeru PIN osobom nieuprawnionym;
d) niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie wskazanym w niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart
Paliwowych Przedpłaconych (Kart TANKBANK), zgłoszenia PKN ORLEN S.A. utraty lub kradzieży Karty Paliwowej Przedpłaconej
e) ochrony Karty Paliwowej Przedpłaconej przed utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem oraz kradzieżą.
6.2. Odpowiedzialność Klienta Zewnętrznego (Nabywcy):
a) z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Paliwowych
Przedpłaconych (Kart TANKBANK) Klient Zewnętrzny (Nabywca) ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne
posługiwanie się wszystkimi wydanymi mu Kartami Paliwowymi Przedpłaconymi. W szczególności Klient Zewnętrzny (Nabywca)
ponosi odpowiedzialność za Bezgotówkowe Transakcje dokonane przez osoby nieuprawnione w wyniku naruszenia przez Klienta
Zewnętrznego (Nabywcę) lub Użytkownika Karty obowiązków ochrony Karty Paliwowej Przedpłaconej, określonych w pkt. 6.1
niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i
Używania Kart Paliwowych Przedpłaconych (Kart TANKBANK);
b) Klient Zewnętrzny (Nabywca) odpowiada na zasadach ogólnych za wszystkie szkody wynikające z niewykonania lub
nienależytego wykonania postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Paliwowych Przedpłaconych (Kart
TANKBANK);
c) Klient Zewnętrzny (Nabywca) odpowiada za wszelkie działania lub zaniechania własne, osób trzecich, którym udostępnił Kartę
Paliwową Przedpłaconą lub ujawnił numer PIN oraz osób, które weszły w posiadanie Karty Paliwowej Przedpłaconej lub numeru
PIN na skutek ich nienależytego przechowywania.
7. DOKONYWANIE TRANSAKCJI PRZY POMOCY KARTY PALIWOWEJ PRZEDPŁACONEJ
7.1. Dokonanie Transakcji Bezgotówkowej przy użyciu Karty Paliwowej Przedpłaconej następuje przez okazanie Karty Paliwowej
Przedpłaconej Operatorowi, wprowadzenie Karty Paliwowej Przedpłaconej przez Użytkownika Karty do Terminala, wprowadzenie
numeru PIN (jeżeli jest wymagany) i odebranie wystawionego przez Operatora Wydruku z Terminala, potwierdzającego
dokonanie transakcji i poprawności numeru PIN oraz paragonu z kasy fiskalnej.
7.2. Warunkiem przeprowadzenia Transakcji Bezgotówkowej przy użyciu Karty Paliwowej Przedpłaconej jest wprowadzenie przez
Użytkownika Karty poprawnego numeru PIN, który musi zostać pozytywnie zweryfikowany (zaakceptowany) przez Terminal
obsługujący Kartę Paliwową Przedpłaconą (dotyczy wyłącznie kart z mikroprocesorem);.
50
7.3. Faktura dokumentująca sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych do baku
samochodu i innych pojazdów samochodowych może, ale nie musi zawierać numer rejestracyjny tego samochodu, do którego
paliwo silnikowe benzynowe, olej napędowy oraz gaz, zostało faktycznie zatankowane. Klient Zewnętrzny (Nabywca) dokonując
Transakcji Bezgotówkowej, której przedmiotem są paliwa silnikowe benzynowe, olej napędowy oraz gaz, wlewane do baku
samochodu i innych pojazdów samochodowych, występujący z żądaniem zamieszczenia na fakturze numeru rejestracyjnego
poda Operatorowi numer rejestracyjny tego samochodu, do którego paliwo, olej napędowy oraz gaz, zostało faktycznie
zatankowane.
7.4. Bezgotówkowe Transakcje zrealizowane przez Klienta Zewnętrznego (Nabywcę) prowadzącego działalność gospodarczą,
dokumentowane będą Wydrukiem z Terminala i paragonem z kasy fiskalnej oraz wystawieniem faktury przez stację paliw, przy
czym oryginał paragonu fiskalnego zostanie dołączony do kopii faktury wystawionej przez stację paliw.
7.5. Bezgotówkowe Transakcje zrealizowane przy użyciu Kart Paliwowych Przedpłaconych przez Klienta Zewnętrznego
(Nabywcę) nieprowadzącego działalności gospodarczej, zrealizowane na stacjach paliw własnych i franchisingowych Polskiego
Koncernu Naftowego ORLEN S.A., dokumentowane będą Wydrukiem z Terminala oraz paragonem z kasy fiskalnej. Na żądanie
Klienta Zewnętrznego (Nabywcy) nieprowadzącego działalności gospodarczej stacja paliw po otrzymaniu od ww. Klienta
Zewnętrznego (Nabywcy) oryginału paragonu fiskalnego wystawi fakturę, przy czym oryginał paragonu fiskalnego zostanie
dołączony do kopii faktury wystawionej przez stację paliw. W przypadku, gdy faktura dokumentująca sprzedaż paliw silnikowych
benzynowych, oleju napędowego oraz gazu wlewanych do baku samochodu oraz innych pojazdów samochodowych wystawiana
jest w terminie późniejszym niż dokonano Transakcji Bezgotówkowej, na podstawie paragonu fiskalnego, wówczas Klient
Zewnętrzny (Nabywca) występujący z żądaniem zamieszczenia na fakturze numeru rejestracyjnego poda Operatorowi numer
rejestracyjny samochodu lub innego pojazdu samochodowego, do którego paliwo silnikowe benzynowe, olej napędowy oraz gaz,
zostało faktycznie zatankowane.
7.6. Użytkownik Karty ma możliwość sprawdzenia na stacji paliw Limitu jaki pozostał do wykorzystania na Karcie Paliwowej
Przedpłaconej bez konieczności dokonywania Transakcji Bezgotówkowej. Limit ten zostanie potwierdzony Wydrukiem z
Terminala.
8. REKLAMACJE
8.1. Klient Zewnętrzny (Nabywca) lub Użytkownik Karty ma prawo zgłosić pisemnie pod rygorem nieważności do PKN ORLEN
S.A. na adres wskazany przez Infolinię (0-801-235-682 z telefonów stacjonarnych lub 0-501-235-682) reklamacje dotyczące
Transakcji Bezgotówkowej, jednakże w terminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient Zewnętrzny (Nabywca) lub
Użytkownik Karty dowiedzieli się lub przy dołożeniu należytej staranności mogli się dowiedzieć o reklamowanym działaniu
PKN ORLEN S.A.
8.2. Do każdej reklamacji Klient Zewnętrzny (Nabywca) lub Użytkownik Karty zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie dokonania
reklamowanej Transakcji Bezgotówkowej oraz inne dokumenty wskazujące na zasadność reklamacji.
8.3. PKN ORLEN S.A. dokona rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej wpływu do PKN ORLEN S.A. W przypadku,
gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania ich od Klienta Zewnętrznego
(Nabywcy) lub Użytkownika Karty albo od Operatora, PKN ORLEN S.A. rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania
tych informacji.
8.4. Niezgłoszenie przez Klienta Zewnętrznego (Nabywcę) lub Użytkownika Karty reklamacji w terminie wskazanym w pkt. 8.1.
powoduje utratę uprawnienia do jej zgłoszenia.
9. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UTRATY, ZNISZCZENIA, USZKODZENIA LUB
KRADZIEŻY KARTY PALIWOWEJ PRZEDPŁACONEJ
9.1. W przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży Karty Paliwowej Przedpłaconej Klient Zewnętrzny (Nabywca)
zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Infolinii pod numerem 0-801-235-682 z telefonów
stacjonarnych lub 0-501-235-682 z telefonów komórkowych w celu zastrzeżenia zgubionej, skradzionej, zniszczonej lub
uszkodzonej Karty Paliwowej Przedpłaconej. Zgłoszenia utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży Karty przyjmowane są
całodobowo, we wszystkie dni tygodnia. Przy każdym zgłoszeniu utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży Karty Paliwowej
Przedpłaconej należy podać numer utraconej, zniszczonej, uszkodzonej lub skradzionej Karty oraz nazwę Klienta Zewnętrznego
(Nabywcy).
9.2. Klienta Zewnętrznego (Nabywcę) obciążają Transakcje Bezgotówkowe dokonane z użyciem utraconej Karty Paliwowej
Przedpłaconej do czasu zgłoszenia PKN ORLEN S.A. jej utraty lub kradzieży, do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150
euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień zgłoszenia PKN
ORLEN S.A. jej utraty lub kradzieży. Ograniczenie to nie dotyczy Bezgotówkowych Transakcji, do których doszło z winy Klienta
Zewnętrznego (Nabywcy) lub osoby trzeciej, a w szczególności gdy nie dopełnił on obowiązków ochrony Karty Paliwowej
Przedpłaconej lub numeru PIN.
9.3. W przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży Karty Paliwowej Przedpłaconej może zostać wydana Karta
Paliwowa Przedpłacona zamienna. Karta Paliwowa Przedpłacona zamienna wydawana jest w trybie określonym w pkt. 3
Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Paliwowych Przedpłaconych (Kart TANKBANK). Za czynności związane z
51
zastrzeżeniem utraconej, zniszczonej, uszkodzonej lub skradzionej Karty Paliwowej Przedpłaconej oraz wydaniem i aktywacją
Karty zamiennej Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. naliczy opłatę na podstawie obowiązującego cennika.
Opłata za wydanie zamiennej Karty Paliwowej Przedpłaconej będzie dokonywana na rachunek bankowy wskazany na stosownej
fakturze, w terminie określonym na fakturze. Na zamienną Kartę Paliwową Przedpłaconą przepisana zostanie wartość
niewykorzystanego Limitu z Karty Paliwowej Przedpłaconej utraconej, skradzionej, zniszczonej lub uszkodzonej potwierdzona
przez Biuro Rozwoju Sprzedaży Paliw (SDK). Zamienne Karty Paliwowe Przedpłacone wydane zostaną po opłaceniu należności
za ich wydanie, w trybie określonym w pkt. 3 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Paliwowych
Przedpłaconych (Kart TANKBANK).
9.4. Klient Zewnętrzny (Nabywca), po pisemnym skierowaniu do Biura Rozwoju Sprzedaży Paliw (SDK) wniosku o wydanie
zamiennej Karty Paliwowej Przedpłaconej i odesłaniu uszkodzonej lub zniszczonej Karty Paliwowej Przedpłaconej otrzyma
zamienną Kartę z przepisaną wartością niewykorzystanego Limitu potwierdzoną przez Biuro Rozwoju Sprzedaży Paliw (SDK) (na
podstawie zarejestrowanych transakcji w systemie) o nowym numerze identyfikacyjnym wraz z nowym numerem PIN (dotyczy
wyłącznie kart z mikroprocesorem) i datą ważności zgodną z wcześniejszym zamówieniem, oznaczoną danymi stosownie do
złożonego zamówienia i wymogów wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Paliwowych
Przedpłaconych (Kart TANKBANK).
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i
Używania Kart Paliwowych Przedpłaconych (Kart TANKBANK). O każdorazowej zmianie w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i
Używania Kart Paliwowych Przedpłaconych (Kart TANKBANK), Klient Zewnętrzny (Nabywca) zostanie poinformowany pisemnie
w celu zapoznania się z treścią zapisów.
10.2. Reklamacje związane z wadami fizycznymi Grup Produktowych nabytych na stacji paliw przez Klienta Zewnętrznego
(Nabywcę) należy składać w formie pisemnej na danej stacji paliw wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu Grup
Produktowych. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. zobowiązuje się rozpatrywać reklamacje zgodnie z właściwymi przepisami
kodeksu cywilnego i przepisami wykonawczymi do kodeksu cywilnego.
10.3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Używania Kart Paliwowych Przedpłaconych
(Kart TANKBANK) zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego
10.4 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku 09-411, ul. Chemików 7 informuje, że jest administratorem
podanych przez Nabywcę* danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.), przetwarzanych w celu i zakresie niezbędnym do obsługi i realizacji niniejszej umowy.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i związane z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy. Administrator danych
informuje, że odbiorcami danych osobowych podanych przez Nabywcę mogą być podmioty współpracujące z Polskim Koncernem
Naftowym ORLEN S.A. w związku z realizacją powyższego celu. Nabywcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych i ich poprawiania.
* dotyczy Nabywców będących osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, także jako wspólnicy spółki cywilnej
52

Podobne dokumenty