profesor nadzwyczajny 2016-03-16 00:00:00

Transkrypt

profesor nadzwyczajny 2016-03-16 00:00:00
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
profesor nadzwyczajny 2016-03-16 00:00:00
rodzaj_instytucji uczelnia nazwa_instytucji Uniwersytet Szczeciński Jednostka organizacyjna Wydział
Zarządzania i Ekonomiki Usług stanowisko profesor nadzwyczajny dziedzina nauki nauki ekonomiczne liczba
etatów 1 województwo zachodniopomorskie miasto Szczecin przedział wynagrodzenia Link do strony www słowa
kluczowe profesor nadzwyczajny data publikacji 2016-03-16 00:00:00 data wygaśnięcia 2016-04-22 00:00:00
opis MIASTO: Szczecin STANOWSIKO: profesor nadzwyczajny DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o zarządzaniu
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 22.04.2016 LINK DO STRONY: www.wzieu.pl DODATKOWE INFORMACJE:
zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i
Ekonomiki Usług ul. Cukrowa 8, pok. 204 71-004 Szczecin z dopiskiem: „konkurs na stanowisko profesora
nadzwyczajnego KMU” Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną nie będą uwzględniane w procedurze
konkursowej. Informacje: tel. 91 444 3125 mail: [email protected] SŁOWA KLUCZOWE: profesor nadzwyczajny
Opis : Kandydat na stanowisko profesora nadzwyczajnego powinien: - posiadać stopień doktora habilitowanego
lub tytuł profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, wykazać się
doświadczeniem naukowym w zakresie: • zarządzania marketingowego podmiotami gospodarczymi,
instrumentów marketingu innowacji i wprowadzania na rynek nowych produktów i usług, • zarządzania
strategicznego, w szczególności wiedzą o nowoczesnych metodach, technikach i narzędziach zarządzania
podmiotami gospodarczymi i jednostkami publicznymi na poziomie strategicznym, • systemów informacyjnych
zarządzania (SIZ), w tym podsystemów informacyjnych marketingu (SIM), • umiejętnością opracowywania
metodologii badań naukowych, znajomością metod i technik badań i analiz gospodarczych, • znajomością
oprogramowania niezbędnego do planowania, realizacji analiz danych ilościowych i jakościowych, • analiz
elementów otoczenia rynkowego przedsiębiorstw, tj. analiz zachowań konsumentów, identyfikacji konkurencji
oraz otoczenia kulturowego, politycznego, gospodarczego, • instrumentów promocji i komunikacji z rynkiem, •
aplikowania o granty naukowe i badawcze, udziału w konkursach i przetargach na badania i usługi z zakresu
zarządzania i marketingu. - posiadać dorobek dydaktyczny z przedmiotów: planowanie i zarządzanie
marketingowe, zarządzanie strategiczne, badania marketingowe, badania i analizy gospodarcze, analiza
zachowań konsumentów, neuromarketing marketing w handlu i usługach, marketing usług logistycznych.
Wymagane dokumenty: -podanie o zatrudnienie, -CV, -dokumenty potwierdzające nadanie stopnia doktora
habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (min. 1
rok od nadania stopnia doktora habilitowanego), -autoreferat o przebiegu pracy zawodowej i badaniach
naukowych, -wykaz osiągnięć w pracy naukowo – badawczej (w tym. min. 3 publikacje od habilitacji), udokumentowana współpraca międzynarodowa, - oświadczenia kandydata, że Uniwersytet Szczeciński będzie
dla niego podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. załączniki
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty