Filatelista 1965.01 - Paleophilatelie.eu

Komentarze

Transkrypt

Filatelista 1965.01 - Paleophilatelie.eu
N
f
DWUTYGODNI POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTOW
Seria „Zwierzęta prehistoryczne" wej dnie w obieg w pierwszej polowie bieżącego roku (p. str. 8)
Nr 1 (220) ROK XI
WARSZAWA 1 STYCZNIA 1965
LOTY PAMIĄTKOWE
Z OBLĘŻENIA PRZEMYŚLA
1965 przypada rocznica 50-leW ROKU
cia poczty lotniczej i balonowej
Przemyśla. Chciałbym podzielić się z gronem zbieraczy, którym ten temat jest
drogi, wiadomościami zebranymi w ciągu
kilku lat mojej tematyki filatelistycznej
„Przemyśl".
13ils mnie „Przemyśl" jest bardzo obszernym tematem obejmującym nie tylko
pocztę lotniczą i balonową, okupację rosyjską miasta i przesyłki lotnicze z dopłatą na Fundusz Sierot i Wdów po poległych lotnikach po odbiorze miasta z rąk
Rosjan, lecz również wszelkie pamiątkowe wydania filatelistyczne z tejże okazji.
Należy przy tym podkreślić fakt, że
z punktu widzenia historii, oblężenie
Przemyśla jest bliższe sercom Węgrów
niż Austriaków, ponieważ obrona była
prowadzona zasadniczo przez oddziały węgierskie.
Pierwszą okazją uczczenia obleżenia
Przemyśla był pamiątkowy lot 10-lecia,
zorganizowany z okazji 2-giej Wystawy
Filatelistycznej w Budapeszcie, w ramach
2-go Dnia Filatelistyki Węgierskiej.
Organizatorzy kierowali się myślą upodobnienia w jak największym stopniu lotu
pamiątkowego do lotów z oblężonego
miasta. Wydano więc pocztówki drukiem
czarnym, na wzór lotów balonowych, na
cienkim papierze w kolorach używanych
w 1915 roku, a więc: żółtym, zielonym,
różowym, szarozielonym i niebieskim
(fot. 1). Na stronie korespondencyjnej
kartek wydrukowano w skrócie historię
oblężenia w językach węgierskim i niemieckim oraz kilka uwag o locie pamiątkowym (fot. 2).
Każda kartka została zaopatrzona pamiątkową winietką ząbkowaną, z białego
papieru o wytłoczonym, wypukłym druku c.granatowym, formatu 35 X 33,5 mm.
Napis wokoło: „A Przemysli Ballonposta
emlekere/H Magyar Filatelista NAP".
W środku winietki — żołnierz po kolana
w śniegu, patrzący na odlatujący balon
z fortyfikacji twierdzy oraz daty: „1915-1925". Winietkę kasowano okrągłym
stemplem dwuobrączkowym o średnicy
35 mm, w kolorze czerwonym, zwykle
źle odbitym i nieczytelnym o treści: „II.
Magyar Filatelista NAP/Budapest 1925",
w środku sylwetka balonu z ornamentami i słowem „Przemysl".
W roku 1915 poczta balonowa była wysyłana balonami papierowymi, tym razem
organizatorzy użyli baloników, które wy3
puszczone w Budapeszczie uniosły kartki
ofrankowane znaczkami w wysokości
200-tu koron. Po odnalezieniu w terenie
w większej części zostały one odesłane
przez znalazców na adres wysyłających,
normalną drogą pocztową.
Stąd pochodzi różnorodność kasowników „odbiorczych" tejże poczty oraz różnorodność dat odesłanych kart. Pan
A. Clement w swoim opracowaniu „Handbuch der Militar-Luftpost 1793-1954"
(Graz 1955) podaje mylnie datę tegoż
lotu pamiątkowego 5.1.1926, gdy tymczasem osobiście stwierdziłem już datę
3.1.1926 (fot. 1).
Znane mi są następujące kartki:
1) 3.1.1926 z Felsbgód — kartka żółta,
2) 5.1.1926 z Reptfalda (?) — kartka
niebieska (nazwa poczty nieczytelna),
3) 6.1.1926 z Alag — kartka zielona,
4) 11.1.1926 z Kposzomber — kartka zielona.
[ot, 3
fot. 4 i5
Drugą Okazją lotu pamiątkowego była
zorganizowana w 20-lecie oblężenia Przemyśla, z Okazji Międzynarodowych Targów w Budapeszcie 5-ta Wystawa Filatelistyczna pod patronatem „Kuriera Filatelistycznego". Organizatorzy wydali
pocztówki na cienkim, białym papierze
z rysunkiem balonu 1915 opuszczającego
Przemyśl. Wokół rysunku znajduje się
napis (jak na fot. 3) białymi literami na
zielonym tle: środek pocztówki — czarny,
rysunki — biale, strona adresowa—czysta, przeznaczona na adnotacje i nalepki
pamiątkowe.
4
Używano 2-ch rodzajów winietek pamiątkowych, ciętych:
a) Format 40,5 X 59 mm, winietka na
papierze białym, obwódka zielona, napisy
białe (jak na rysunku pocztówki — fot. 3)
lecz tło zmienione w kolorze c, niebieskim, z rysunkiem balonu meteorologicznego „Marszałek polny Tomassy", unoszącego pocztę pamiątkową (fot. 4).
b) Format 35,5 X 44 mm, winietka na
papierze żółtym, tło czarne z napisami
i rysunkiem tłoczonym, wypukłym. Napisy w języku „Esperanto" wokoło: „V.
Propaganda Ekspozicio de/Filataliai Kurii-ten la Budaipesta Internacia Fairo/3-13
Majo 1935", w środku rysunków podobnych do ilustracji kartki napis „Przemyśl/1915-1935" (fot. 5).
Winietki były kasowane owalnym stemplem w kolorze czerwonolila z napisem
wokoło: „V — Filprok — a — Przemysli
Repiilo as Baliceiposta amlć.kare", w środku pod rysunkiem balonu data „1915-1935" nad sylwetką armatnią. •
Ofrankowania pocztówek przez nadawców były dowolne. Oficjalna taryfa za
druk-pocztówkę wynosiła 2 filiery, wg
nowej waluty. Na fot. 4 odbiorca musiał
uiścić dopłatę 2 filiery; na fot. 5 kartka
była nadpłacona znaczkiem za 10 fillerów.
Pocztę pamiątkową wysłano państwowymi balonami meteorologicznymi, noszącymi imiona obrońców Przemyśla.
Każda kartka danej przesyłki nosi pieczątkę balonu. Średnica pieczątki 27 mm,
kolor fioletowy, napis wokoło: „M. KiL
Meteorologiai es Fdldmagnessógi Interet",
w środku nazwa balonu.
Znane mi są następujące kartki:
1) „Kuzmanek gyalogssigi tabornak Ballon" odesłana z poczty w Jaszfanyszaru w dniu 3.6.1935, nadeszła do Budapesztu 5.6.1935.
2) „Tamassy tsiborszernagy — Ballon",
odesłana z Nagykata 3.6.35 nadeszła do
Budapesztu 5.6.35,
3) wg pracy A. Clement: Ballon „Gyoni
Geza" z datą wysłania 3.6.35, bliższych
danych brak.
Na tych informacjach kończą się moje
wiadomości na ten temat. Na pewno liczni zbieracze mogliby dorzucić wiele cennych dalszych informacji dotyczących
miejsca odsyłania kartek oraz ewentualnej nazwy balonów, może do dziś nieznanych. Redakcja „Filatelisty" już dawno
podała do wiadomości swych czytelników,
iż liczy na jak najszerszą współpracę ogółu zbieraczy przy nadsyłaniu uzupełnień
dotyczących tematów poruszanych na łamach pisma. Może więc i tym razem znajdą się Czytelnicy, którzy zechcą podać
swe cenne uwagi do Redakcji, gdzie odnajdziemy się wszyscy wspólnie.
Marcel Kosve
Paryż
Z TEKI iNSTRUrf ORA MŁODZIEŻOWEGO
KIERUNKI PRACY
MŁODZIEŻOWYCH KÓŁ FILATELISTYCZNYCH
13 grudnia odbyło się Plenum Zarządu
Głównego PZF ooświęcone w znacznej
części zagadnieniom pracy na odcinku
młodzieżowym. W toku obrad koł. Zygmunt W iatrowski z Torunia wygłosił referat na temat pracy wychowawczej i organizacyjnej wśród młodzieży, będący rozwinięciem tez przedstawionych przez niego w listopadzie ub.r. w Toruniu na naradzie opiekunów ż aktywu młodzieżowego. Zamieszczamy fragment referatu.
Red.
Można mówić o dwóch zasadniczych
kierunkach — organizacyjnym i dydaktyczno-wychowawczym.
W zakresie I-szym — tzn. organizacyjnym, poszczycić sic możemy wprawdzie
poważnymi osiągnięciami, bowiem 50%
członków PZF to młodzież, niemniej, biorąc pod uwagę ilość MKF i SKF w porównaniu z ilością szkół średnich i większych podstawowych dostrzec można
ogromne możliwości i potrzeby, jakie na
tej płaszczyźnie pracy występują.
Kurator Okręgu Szkolnego Bydgoskiego
mgr Władysław Bachowski — uczestniczący w młodzieżowej imprezie toruńskiej — między innymi powiedział:
„Szczycicie się liczbą 45 kół młodzieżowych skupiających około 1300 młodzieży,
zapominając o tym, że na terenie województwa bydgoskiego samych szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych
jest ponad 120. Zasadniczych Szkól Zawodowych i Szkół Przysposobienia Rolniczego ponad 300, a pełnych i dużych 7 klasowych szkół podstawowych — ponad 1000.
W szkołach tych uczy się ogółem około
500 tys. młodzieży. Cóż więc znaczą wasze wskaźniki — nikną wobec przytoczonych liczb. Doceniając walory dydaktyczno-wychowawcze waszej działalności filatelistycznej pragnę życzyć wam dalszego
rozwoju organizacyjnego. Możliwości w
5
tym zakresie są ogromne, potrzeby także.
Wkraczajcie do wszystkich szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, rozszerzajcie swoje szeregi. Kuratorium OSB
udziela wam poparcia".
Powyżej przedstawione propozycje dotyczą woj. bydgoskiego, lecz mogą odnosić się również do innych województw.
A jeśli tak, to od razu uwidacznia się problem, jaki nasza organizacja związkowa
winna rozwiązywać. W naszych warunkach zakładamy sobie, aby może nie w
każdej dosłownie, lecz w każdej większej
szkole istniało szkolne koło filatelistyczne; w tym też kierunku rozwijamy i nadal rozwijać będziemy naszą działalność.
Napotykamy jednak na poważne trudności. Po prostu brak nam opiekunów. Pozyskujemy coraz to więcej nauczycieli i
innych osób, które podejmują się tej
przyjemnej pracy, lecz następuje to zbyt
powoli. Widzimy realne środki rozwiązania problemu opiekunów:
po pierwsze — w drodze pozyskiwania
nauczycieli i innych osób pragnących pracować z młodzieżą,
po drugie — w drodze organizowania
MKF w zakładach kształcenia nauczycieli,
po trzecie — w drodze powierzenia tychże funkcji młodzieży starszej szkół średnich i wyższych — zaangażowanej filatelistycznie,
po czwarte — w drodze systematycznego szkolenia wyżej wymienionych.
Wszystkie te drogi są uwzględniane, ale
niedostatecznie. Ożywienie działalności w
tym zakresie staje się pierwszoplanowe,
Napotykamy i na inne trudności — tak
np. stosunek niektórych szkól, kierownictw i nauczycieli mogących nam wiele
pomóc, jest nadal dość zimny, powściągliwy, a niekiedy negatywny. W tym zakresie wydawać się może dziwne, dlaczego
przykładowo kółka modelarskie, czy też
pszczelarskie uzyskują pełne poparcie, a
kółko filatelistyczne — nie zawsze. Czyżby
walory dydaktyczno-wychowawcze tamtych były większe? Takie stanowiska traktować można jedynie jako nieporozumienie lub niezrozumienie — nie inaczej.
Z powyższego wynika, że w zakresie
organizacyjnym jest wiele do zrobienia.
Winny to widzieć koła dla dorosłych, bo
przecież i one odpowiedzialne są za prawidłowy rozwój młodzieżowego ruchu filatelistycznego. Do przyjęcia i stosowania
w całości jest stwierdzenie przewodniczącego Zarządu Głównego PZF Zbigniewa
Fijałka — na naradzie młodzieżowej w
Toruniu, że „właściwy aktywista filatelistyczny w grupie członków dorosłych, to
ten, który między innymi działa wśród
młodzieży". Działanie wśród młodzieży nie
jest rzeczą łatwą, chociażby z powodu du8
żej zmienności ich zainteresowań, chodzi
jednak o to, aby tym zainteresowaniom
nadawać cechy i kształty trwale. Mówiąc
o sprawach organizacyjnych należy widzieć oprócz spraw ogólnych także i sprawy szczegółowe — jak prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, umożliwianie zamawiania abonamentów znaczków polskich i zagranicznych, organizowanie spotkań wymiennych itp.
Drugi kierunek pracy — to działalność
dydaktyczno-wychowawcza kół młodzieżowych. Ten kierunek pracy stanowi istotę poczynań i rozwoju młodzieżowego ruchu filatelistycznego.
Możliwości i potrzeby w tym zakresie
są ogromne.
Oto one:
1. praca szkoleniowa — wysuwa się na czoło, bez jej prowadzenia nie
ma właściwej młodzieżowej filatelistyki.
Młodzież skupiająca się w SKF i MKF
chce wiedzieć wiele na temat znaczków
i tematy związane ze znaczkami, młodzież
wiana wiedzieć dużo.
Są oddziały, które w tym zakresie poszczycić się mogą wspaniałymi osiągnięciami. Tarnów, Szczecin i inne środowiska
wiele mogłyby powiedzieć w tym zakresie.
Ale są też koła, które nawet nie zdają
sobie sprawy, jakie zagadnienia mogłyby
być podejmowane i rozpracowywane.
Dla początkujących proponujemy tematy:
— historia znaczka, w tym znaczka polskiego;
— znaczek dawniej a dziś;
— rozpoznawanie znaczka;
— pielęgnowanie i opracowywanie
znaczka;
— ustalanie wartości znaczka — praca
z katalogiem;
— zbiory filatelistyczno-chronologiczne,
tematyczne, specjalizowane i inne;
— opracowywanie i prezentacja zbiorów;
— PZF — cele i zadania, struktura organizacyjna;
— młodzieżowy ruch filatelistyczny;
— wychowawcze i kształcące walory
znaczków PRL.
Dla zaawansowanych — tematy podpowiada „Filatelista" poprzez różne artykuły i wywody.
2. pokazy i wystawy — stanowią
formę, poprzez którą koło może prezentować swój dorobek, mobilizować innych do zbieractwa filatelistycznego, doskonalić i rozszerzać swoją pracę.
Wychodzę z założenia, że każde koło
z powodzeniem formę tę może stosować
i powinno stosować. Oczywiście niesłusznie będzie, jeśli koło lub członek zechce
nastawiać się od razu na zbyt wiele. Prze-
chamie, rozpoczynać od skromnych pokazów, często wielokartkowych i na tej drodze dochodzić do poważnych imprez nawet ogólnokrajowych. Godna podkreślenia
w tym zakresie jest praca MKF przy Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu, gdzie w sposób stopniowy lecz pracowity narastają zbiory. Na I Młodzieżową Wystawę w Toruniu MKF w Inowrocławiu zgłosiło 24 wystawców z ogólną liczbą kart 96, a więc przeciętnie po 4 w zbiorze. Jest to dobry początek. Zbiory zaawansowane — a są i takie — były i będą
prezentowane na wystawach oddziałowych, międzyoddziałowych a nawet centralnych. Ostatnio wytworzyła się tradycja, że każda wystawa dorosłych obejmuje również zbiory młodzieżowe. Wystawa XX-lecia w Warszawie zbiorom
młodzieżowym przeznaczyła ogromną salę.
W tej pozytywnej tradycji tkwi sens
i potrzeba opracowywania, doskonalenia
i eksponowania zbiorów przez młodzież
i koła w sposób bardzo systematyczny,
w sposób narastający.
Oczywiście — w tym zakresie młodzież
oczekuje pomocy. Niezmiernie przykre są
przypadki, gdy chłopiec czy dziewczynka
zgłaszają swój, często bogaty zbiór znaczków, w klaserkach. Są pewne ustalenia,
pewne wymogi — winny być one znane
przez młodzież i przestrzegane. A to wymaga pracy koła w zakresie opracowywania zbiorów. Jeśli mówię o pokazach i
wystawach, należy chyba dodać, że zachodzi potrzeba większego zwrócenia uwagi również na kompletowanie materiału
filatelistycznego do zbioru. W tym zakresie podpowiadałbym zbiory tematyczne
z tematyką jak najbardziej różnorodną.
Niechaj oprócz sportu, kosmosu i przyrody znajdą się i takie tematy, jak: budownictwo nowoczesne na znaczkach, literatura, sztuka, muzyka, praca, I-szy Maja,
PZPR, droga do socjalizmu, droga do dobrobytu itp.
3. maraton filatelistyczny jest formą a zarazem imprezą filatelistyczną wielkiej wagi.
Prowadzony jest on przez Zarząd Główny PZF i wszystkie ogniwa trzeci rok.
Maraton ubiegłoroczny związany z XX-leciem PRL wykazał, że jest to forma niezmiernie godna uwagi. Pisano o nim na
łamach „Filatelisty". W bieżącym raku
głównym tematem będzie „1000-lecie Państwa Polskiego". Temat piękny, kształcący — godny szerokiego podejmowania.
Chciałoby się, aby do maratonu przystąpili wszyscy członkowie PZF. Koła młodzieżowe łącznie z komisjami młodzieżowymi winny czuć się odpowiedzialne za
stworzenie tej możliwości dosłownie wszystkim. Niech każdy nasz młody filatelista
wykaże się nie tylko odpowiednią ilością
znaczków obrazujących dzieje Polski w
Tysiącleciu, ale i bogatą wiedzą. Zachęcamy do tego, liczymy na to.
4. konkursy, zgaduj zgadule,
wycieczki i inne formy dział alno ś ci — mogą i winny być stosowane przez wszystkie koła.
Wyobrażam sobie możliwość zorganizowania przez koło przyjemnego wieczoru
połączonego ze zgaduj zgadulą dla całej
szkoły; ba, nawet widzę możliwość wspaniałych rozwiązań dekoracyjnych i innych.
Trochę inicjatywy, trochę chęci.
Oddział toruński wespół z Kuratorium
OSB i Redakcją „Dziennika Wieczornego"
zorganizował konkurs rysunkowy na temat — „projektujemy znaczki polskie z
okazji XX-lecia PRL". Konkurs zakładał
przedstawienie rysunkowe znaczka z podaniem rozmiarów, technik, kolorystyki,
ząbkowania i innych elementów technicznych. Konkurs okazał się bardzo słuszny
i celowy. Napłynęło ponad 1600 prac lepszych i słabszych. Każda jednak wyrażała określoną myśl, określoną włożoną
pracę, określone związanie się z naszym
budownictwem, naszym rozwojem, naszymi perspektywami. W przesłanych projektach dominowało budownictwo przemysłowe i mieszkalne a także szkolne — „sypały się tysiąclatki", znalazł się projekt
zapory włocławskiej, tej zapory, która
ukaże się ludziom i światu w całej swej
okazałości dopiero za kilka lat, były kopalnie, było rolnictwo, a w nim traktor
ciągnący konia, były swawolne, radosne
zabawy dziecięce, był sport i przyroda, ale
były i sputniki. Poprzez prace konkursowe młodzież pokazała czym żyje, czym
się interesuje, z czym jest związana i to jest ich wielkim walorem. Stosowano
różne techndki i różne rozwiązania. Zaprezentowano mozaikę pomysłów. Prace
najlepsze były eksponowane na wystawie
toruńskiej, będą ocenione i nagrodzone.
Konkurs dał nam wiele satysfakcji, zachęcił do następnych, dlatego już dzisiaj
myślimy o konkursie na temat „Projektujemy znaczki polskie z okazji 1000-lecia
Państwa Polskiego".
Każda z tych form, które wymieniłem
i które można by jeszcze wymieniać ma
to do siebie, że stwarza pełne gwarancje
realizowania poprzez filatelistykę celów
dydaktyczno-wychowawczych; z tych celów nie wolno nam rezygnować, dlatego
też stosowanie powyżej wymienionych i
podobnych form pracy staje się koniecznością, staje się nieodzownym warunkiem
powodzenia młodzieżowego ruchu filatelistycznego.
Zygmunt Wiatrowski
7
POLSKIE
Paleontologia to nauka, która w wyniku badań szczątków kopalnych i utrwalonych w nich śladów pozwala nam poznać fascynujący i tajemniczy świat fauny
i flory prehistorycznej.
Poczta Polska kierując się intencją
spopularyzowania wyników i odkryć
naukowych paleontologów wprowadzi do
obiegu w marcu 1965 r. 10 znaczków serii
„Zwierzęta prehistoryczne".
Znaczek wartości 20 gr przedstawia
jaszczura edaphosaurusa, żyjącego w
okresach permskim i węglowym.
Przedstawiony na znaczku wartości
30 gr cryptocleidus (plesiosaur) żył w morzach ery mezozoicznej polując na
ryby. Jego ciało długości 5 m miało
kształt spłaszczony. Pokryte było gładką
skórą i wyposażone w cztery płetwowate
koóczyny oraz krótki ogon — spełniający
rolę steru. Mała głowa z paszczą uzbrojoną w ostre zęby, osadzona na długiej
obrotnej szyi ułatwiała zdobywanie pożywienia.
Znaczek wartości 40 gr zapoznaje nas
z brontosaurusem, najpopularniejszym
i najbardziej znanym przedstawicielem
dinosaurów. Żył nad brzegami bagien w
Ameryce Pn. w okresie jurajskim przed
150 milionami lat. Żywił się roślinami.
Długość ciała 18 m, ciężar 20 ton, okres
wzrostu 200 lat. Jak każdy prawie roślinożerny olbrzym był łagodny i flegmatyczny. Nieopancerzony, słabo uzębiony,
bronił się przed atakiem drapieżników
ucieczką do wody.
Przedstawiony na znaczku wartości
60 gr mesosaurus żył w okresie perms-
8
~With Yoi-tim
Paleontology is a science which due to
its research of fossils and prints on them
introduces us in the fascinating and
mysterious world of the prehistorical
flora and fauna.
The Polish Post having in rnind the
popularization of the results and discoveries of the paleontologists will issue in
March 1965 a set of 10 stamps "Prehistorical Animals".
The 20 gr stamp represents a reptile
EDAPHOSAURUS living in the Permian-Carboniferous period.
The camivorous plesiosaur CRYPTOCLEIDUS represented on the 30 gr stamp
lived fishing in the ocean in the Mesozoic era. Its body was flat, 5 meter long,
covered with a smoth skin. It had four
fin-like extremities and a short tail, used
as a rudder. A smali head with a pair of
strong jaws placed on a long and versatile neck facilitated gaining of food.
The 40 gr stamp acquaints us with the
most popular and known specimen of the
dinosaur group — BRONTOSAURUS. It
lived on the marshes of North America
in the Jarassic period some 150 million
years ago. It fed on plants. lis body was
18 meter long, weighed 20 ton, period of
growing up was 200 years. It was like
all vegetable-feeding giants, flegmatic
and meek. Having no armour and being
feebly teethed, it had as only rescue
againts the rapacious reptiles the Melit in
the water.
kim w morzach półkuli południowej (Afryka, Brazylia). Długość ciała nie przekraczała 70 cm. Posiadał wydłużoną dziobowatą paszczę wyposażoną w bogatą kolekcję różnej długości szpilkowato ostrych zębów. Dzięki wydłużonemu kształtowi dala, długiemu ogonowi i 4 jtończynom o pakch złączonych błoną pktwową był znakomitym pływakiem i postrachem ryb, którymi się żywił.
Na znaczku wartości 90 gr zobaczymy
stegosaurusa. Wśród gadów kopalnych,
ze wzlgędu na opancerzenie ciała, jest
prawdziwym „czołgiem". Żył w Ameryce
Pn. w okresie późnojurajskim odżywiając się. roślinami. Nie był niebezpieczny.
Potężne, 9 metrowej długości ciało poruszało się niezdarnie na czterech kończynach. Krótka szyja nie pozwalała mu
sięgać wysoko po pożywienie. Przed
niebezpieczeństwem chronił go pancerz,
a do obrony służył mocny ogon zakończony kokami.
Znaczek wartości 1.15 zł przedstawia
brachiosaurusa, żyjącego na przełomie
okresu jurajskiego i kredowego w wodach Ameryki i Afryki Pn. Dinozaur ten
o małej głowie 1 długiej szyi miał potężny korpus osadzony na czterech mocnych
nogach i b. długi, silny ogon. Wymiary
ciała: od głowy do ogona 22 m długości,
szyja — 9 m, wysokość 12 m. Przebywał
na lądzie i wodzie.
Przedstawiony na znaczku wartości
1.35 zł styracosaurits żył w okresie kredowym w Ameryce Pn. Jego ogromna
głowa i kark były mocno opancerzone
i uzbrojone w kilka mocnych rogów,
z których jeden, osadzony na nosie, miał
1/2 m długości. W walce był przeciwnikiem nie do pokonania.
Corythosaurus, przedstawiony na znaczku wartości 3.40 zł jest bardzo podobny
do kangura. Dziesięciometrowej długości
ciało poruszało się wyłącznie za pomocą
tylnej pary potężnie rozwiniętych nóg
i długiego ogona. Przednia para kończyn
była b. słabo rozwinięta. Żył w okresie
kredowym na obszarach bogatych w wody
i roślinność, chyba na całej kuli ziemskiej.
Przedstawiony na znaczku wartości
5.60 zł rharnphorhynchus Żył w okresie
jurajskim. Szkielet tego dziwnego gada
latającego znaleziono w pokładach jurajskich w Bawarii, a nieliczne szczątki w
Afryce. Rozpiętość skrzydeł wynosiła
80 cm. Szczęki miał silnie wydłużone zaopatrzone w ostre zęby. Żywił się rybami
i owadami. Cechą szczególną w budowie
jego ciała był b. długi ogon ułatwiający
sterowanie w locie i nurkowanie.
Ostatni znaczek wartości 6.50 zł przedstawia drapieżnego tyrannosaurusa, dlu-
MESOSAURUS represented on the
60 gr stamp lived in the Permian period
in the ocean of the southern hemisphere.
Its body was not longer than 70 cm. It
had a long beak-Ince mouth with a real
collection of needle sharp teeth. Owing
to the long shape of its body, long tail
and four paws with 5 fingers joined by
a fin-like membran it was a marvellous
swimmer and a real dread for fishes,
which were its food.
On the 90 gr stamp we will find the
Jurassie STEGOSAURUS. With its strong
armour it is lilce a real tank among fossil reptiles. it lived in North America,
feeding itself on plants. It was not dangerous. Its 9 meter long body moved
with dificulty on two pair of paws. The
short neck did not permit to reach for
food placed in higher places. It was
sheltered against the danger with an
armour, and had for its defense a strong
tail with prickles.
The 1.15 zł stamp represents BRACHIOSAURUS, living on the breach of
the Jurrassic and Cretaceous periods in
the waters of America and North Africa.
This reptile with a smali head and long
neck had a powerful body on four strong
legs and a very strong tail. Measurements
of the body: from head to tail 22 meter,
neck 9 m, height 12 m. It lived on the
land as wen as under the water.
STYRACOSAURUS represented on the
1.35 7.1 stamp is a dinosaur very similar
in exterior apperance to the present rhinoceres. It lived in the Cretaceous period
in North America. Its powerful head and
neck were covered with an armour and
several big horns, one of them fixed on
the noce of the animal was 50 cm long.
In the fight it was not be beaten.
CORYTHOSAURUS represented on the
3.40 7.1 stamp is a dinosaur looking like
a kangaroo. The 10 m long body moved
on a strongly developed pair of hinder
legs and a long tail. The front legs were
very weak. It lived in the Cretaceous
period on territories rich in water and
plants, probably on the entire globe.
RHAMPHORHYNCHUS represented on
the 5.60 z1 stanna lived in the Jurassic
period. The skeleton of this strange flying reptile was found in the Jurassic
beds in Bawaria and some remnants in
Africa. The span of the "wings" was
80 cm. The long beak-mouth was strongly
teethed. Fishes and insects were its food.
A specific chararoteristic of this animal
was its long tail facilitating steerage in
plunging and flying.
9
gości 14 m a wysokiego na 5 ni, który żył
w okresie kredowym. Jego paszcza mająca 1 m długości i wyposażona w potężne szczęki o ostrych mocnych zębach
świadczą dostatecznie o jego drapieżności. Wielkie cielsko tego potwora dźwigały mocne nogi tylne, a podpierał długi
silny ogon. Para przednich kończyn w
stanie szczątkowym nie odgrywała poważniejszej roli. Polując, napadał on nawet na największe roślinożerne dinosaury.
Znaczki wykonane będą na podstawie
projektów opracowanych przez artystę
grafika A. Heidricha, techniką offsetową,
na papierze kredowym w nast. formatach
i nakładach (w nawiasie): 20 gr (8,5 mln),
40 gr (8 mln), 90 gr (5,5 mln), 1.35 zł (4 mln),
6.50 zł (1,41 mln), — 51 X 39,5 mm, a 30 gr
(6,5 mln), 60 gr (8 mln), 1.15 zł (4,5 mln),
3.40 zł (3 mln), 5.60 zł (1.41
39,5 X 51 mars.
The last stamp of the set for 6.50 zł
represents a predaceous TYRANNOSAURUS, 14 ni long and 5 m kall, living in
the Cretaceous period. Its mouth 1 m
long with powerful jaws and sharp
strong teeth are the best proof of its
carnivorous mode of life. Its strong hind
lega and a long tail supported the big
heavy body of the monster. The pair of
undevelopecl front lega was without significance. It hunted even the biggest
dinosaurus.
The stamps have been designed by the
grtist A. Heindrich. The set will be printed by offset technique on coated paper,
perforated; quantity printed: 20 gr (8,5.
mln), 40 gr (8 mln), 90 gr (5,5 mln), 1.35 zl
(4 mln), 6.50 al (1,41 mln) — 51 X 39,5 min
size, and 30 gr (6,5 mln), 60 gr (8 mln),
1.15 zl (4,5 mln), 3.40 z1 (3 mln), 5.60 al
(1,41 mln) — 39,5 X 51 mm size.
ZAGRANICZNE
AFGANISTAN. We wrześniu wydano znaczek lotniczy
5 afg., na którym przedstawiono samolot nad górami.
przedstawiono dwie dyscypliny sportowe: ł lek — bieg
I ćwiczenia gimnastyczne na
koniu, 2 lek — podnoszenie
ciężarów i judo, 3 lek — hippika i kolarstwo, 4 lek — piłka nożna i piłka wodna, 5 lek
— zapasy i boks, 8 lek — nowoczesny pięciobój i hokej,
7 lek — pływanie i żeglarstwo, 8 lek — plika ręczna i
siatkówka, 9 lek — wioślarstwo i kajakarstwo, 10 lek szermierka i strzelanie. Znaczki wydano ząbkowane (50
tys.) i nieząbkowane (17 tys.).
Wydano również blok znaczkowy ze znaczkiem 20 lek
ząbkowanym oraz nieząbkowanym (po 17 tys.); znaczek
20 lek przedstawia zawodników
na podium zwycięzców.
BAHAMA. Ukazała się seria
stała, składająca się z 15 znaczków wartości: % d., 1 d.,
l/ d, 2 d, 3 d, 4 d, 8 d, 8 d,
10 d., 1 s., 2 s., 2 s. 8 d., 5 s.,
10 s. i 1 funt. Po prawej
stronie wszystkich znaczków
jest podobizna królowej Elżbiety II, obok zaś — budynki, herb państwa, żaglówki,
ptaki, muszle Itp.
ALBANIA. 25.IX. ukazała
się seria XVIII Igrzyska Olimpijskie. Składa się ona z 10
znaczków — na każdym
10
BRUTAN. W związku z
XVIII Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio ukazała się 18.X.
seria z 7 znaczków z reprodukcjami tych dziedzin sportowych, które są uprawiane
w Azji. Na znaczkach 2 ch.
i 15 ch. przedstawiony jest
rzut kamieniem, 5 ch. i 33 ch.
— boks, 1 i 3 n. — strzelanie
z luku, 2 n. — piłka nożna.
Te same znaczki wydano jako nieząbkowane wydano
ponadto dwa bloki znaczko-
we (na każdym są po dwa
znaczki) ząbkowane oraz nieząbkowane.
BRAZYLIA. W związku z
wizytą gen. de Gaulle'a wydano 13.X. znaczek 100 cm
brunatny z podobizną prezydenta Francji.
BUŁGARIA. W związku z
krajową wystawą filatelistyczną wydano 3.X. znaczek 20 st.
(p. nr 24/1984 str. 498).
CHRL. 26.12{. ukazała się
seria „młodzi intelektualiści
na wsi"; seria składa się z
4 znaczków, o jednakowych
nominałach — 8 fen. Na jednym znaczku przedstawiona
jest pomoc studentów w czasie żniw, na drugim — przy
sadzeniu drzew, na trzecim—
studenci przy nauce, a na
czwartym udział studentów
w doświadczeniach przyrodniczych.
CSRS. 16.XL wydano 2 znaczki poświęcone czechosłowackiej tradycji i rozwojowi
przemysłu budowy maszyn.
Na znaczku 30 h. przedstawiona jest pierwsza fabryka
maszyn w Brnie obchodząca
w tym roku 150-lecie zakażenia, zaś na pierwszym planie
znaczka: maszyna parowa z
1882 r. oraz model atomu. Na
drugim znaczku 60 h, przedstawiona jest maszyna, zbudowana przez drugą co do
wielkości fabrykę budowy
maszyn CKD w Pradze, założoną w 1871 r.
DAHOMEJ. 20,x, ukazały
się 2 znaczki „XVIII Igrzyska
Olimpijskie w Tokio"; znaczki mają format kwadratów
ustawionych po przekątnej
i przedstawiają biegacza
(60 fr.) i kolarza (85 fr.).
DURAL 13.X. wydano serię
z czterech maczków poświęconych zwalczaniu gruźlicy.
Wydane w 1963 r. z okazJi
100-lecia Czerwonego Krzyża
cztery znaczki (Yvert nr 18-21) przedrukowano czarnym
napisem „ANTI TUBERCULOSE".
FRANCJA. 14.X11. ukazały
się 2 znaczki z doplatą na
rzecz Czerwonego Krzyża. Na
jednym 20 t 10 c. jest reprodukowany Jean Nicolas Corvisart (O55-1821), lekarz Napoleona I, zaś na drugim
25 ł 10 C. Dominique Larrey
(1766-1847), wybitny chirurg
okresu napoleońskiego.
FUJEIRA (jedno z arabskich
szej kostw
powierniczych
„Trucial States"). We wrześniu ukazała się seria stała,
składająca się z 12 znaczków.
Na wszystkich jest w lewym
rogu na złotym tle podobizna
szejka Mahommeda Bill Hamad Al Sharji i reprodukcje
różnych zwierząt i ptaków
tego kraju.
GHANA. oprócz serii z 4
maczków wydanej z okazji
święta narodowego i urodzin
prezydenta Nkrurnaha (p. nr 20
/1964, str. 925) wydano również
arkusik z czterema znaczkami po 2 s. 6 d. z podobizną
prezydenta na tle nut.
GIBRALTAR. W związku z
nową konstytucją 2 znaczki
serii stałej z 1960 T. — 3 d.
i 6 d. nadrukowano MXII.
napisem „NEW CONSTITUTION/1964".
GRENLANDIA. W związku
ze 150-leciem urodzin Samuela IGeinschrnidta (1814-1888)
wydano 26.XI. znaczek 35 Ore
z podobizną uczonego.
HISZPANIA. 10.X. wydano
serię znaczków z okazji XVII/
Igrzysk Olimpijskich w Tokio.
Seria składa się z 5 znaczków: 25 c. — pchnięcie kulą,
80 c. — skok w dal, 1 p. slalom narciarski, 3 p. — judo,
5 p. — rzut dyskiem. Znaczki
drukowane były w arkuszach
100 znaczkowych ł 5 przywieszek z okolicznościowymi napisami.
IRAN. W związku z akcja
„zwalczania szkodników roślin" wydano 23.IX. 2 znaczki;
na znaczku 2 r. przedstawione
są chore kłosy zboża I mikroskop na tle budynku laboratoryjnego, zaś na znaczku 6 r. szkodnik pod mikroskopem.
IZRAEL.. W związku z 80-leciem urodzin Eleonory Roosevelt wydano 2.XI. znaczek 70
ag. fioletowy z jej podobizną.
JAPONIA. W związku z niledzyna,,dowym tygodniem pisania listów wydano 9.X. znaczek 90 yen, na którym reprodukowany jest jeden z 36
drzeworytów artysty Hokusal
Katsushika (1760-1849), przedstawiający widok góry Fudżi.
JUGOSLAWIA. W związku z
VIII Zjazdem Związku Komunistów Jugosławii wydano
7.XII. *Z znaczki: 25, 50 i 100
din.
KOMORY, Z okazji XVIII
Igrzysk Olimpijskich w Tokio
wydano 10.X. znaczek lotniczy
100 f. z reprodukcją miedziorytu przedstawiającego dwóch
bokserów.
KRL-D. 22.VIII. wydano 2
znaczki z reprodukcjami starych budynków. Na znaczku
5 jun przedstawiony jest tzw.
pawilon „Enijoo Tonggoon-jung", który został zrekonstruowany w 1510 r., na znaczku 10 jun — tzw. pawilon
„Dipoong-roo" zbudowany w
1973 r. jako północna forteca
Korei.
KUBA. Dla upamiętnienia
21-lecia kubańskich prób ra-
kietowych wydano 15.X. 5 arkusików znaczków wartości
1 C. zielony, 2 C. karminowy,
3 c. purpurowy, 9 c. brunatny
i 13 c. niebieski. Na każdym
z pięciu arkusików są inne
wzory znaczków — wszystkie
związane z tematyką kosmiczna.
Ponadto wydano znaczek SO
c. czarny/zielony, na którym
Jest część globu ziemskiego
oraz reprodukcja znaczka wydanego w r. 1939.
4,■.410-Nr
4,- 1939 -""'.! »r"'
*/I 11~
..4,11;.v. 1964
4,.." •♦
*0-
LIECHTENSTEIN. Dla upamiętnienia 100 rocznicy zgonu
wybitnego historyka Peter
Kaisersa (1793-1864) wydano
9.3/11. znaczek z jego podobizną.
MALAWI. W związku z wizytą prezydenta Tanganiki
Nyerere w republice Malawi
przedrukowano 2 znaczki 6 d.
i 1 s. 3 d. napisem „State
Visit. President Nyerere 1964".
MALI. Dla wyrażenia solidarności pracujących Mali z
pracującymi Południowego
Wietnamu wydano 2.XI. znaczek 90 f. z mapą Południowego Wietnamu.
MAROKO. 'W związku z
XVIII Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio wydano 22.1X.
serię 3 znaczków 20, 30 i 50 I.
(ręka z plonącą pochodnią).
MAURETANIA. 5.X. ukazała
się seria „ryby" składająca się
z 9 znaczków o wartościach:
1, 5, 10 i 60 f.
MONAKO. Ukazał się znaczek 1 f. z podobizną poety
Frederica
prowansalskiego
Mistrala wydany w związku
z 50 rocznicą zgonu poety
(1830-1914), laureata nagrody
Nobla w 1904 r.
NRD. 25.XI. ukazała się
seria z 6 znaczków „stroje ludowe NRD". Na 6 znaczkach
reprodukowane są trzy pary
(na 1 znaczku mężczyzna, na
2 znaczku — kobieta) w strojach ludowych tego samego
regionu, przy czym oba te
znaczki mają tę samą wartość
nominalną i drukowane są
łącznie na jednym arkuszu w
układzie pól na szachownicy.
Na dwóch znaczkach po 5 Pf.
przedstawione są stroje z rejonu Mbnchgut (Wyspa Rugia),
na dwóch znaczkach po 10 Pf.
— stroje z okolic Spreewaidu
i na dwóch znaczkach po 20
Pf. — stroje z rejonu Turyngii.
11
NRF. Z okazji 250-lecia istnienia Najwyższej Izby Rozrachunkowej wydano 30.X.
znaczek 20 Pf. czerwony/czarny, na którym Jest wytłoczony
herb pruski.
NIGER. 10.X. ukazała się
seria XVIII Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Seria składa się
z 4 znaczków lotniczych: 60 f.
— piłka wodna, 85 f. — bieg
sztafetowy, 100 f. — rzut dyskiem, 250 f. — zawodnik z pochodnią i podobizna Pierre
Coubertina.
REUNION. Znaczki z dopłatą na Czerwony Krzyż
(patrz Francja) wydano i dla
Reunionu — zamorskiego departamentu Francji — z nadrukiem 10 FCFA ł 5 FCFA
na znaczku 0.20 ł 0.10 L (Corvisart) i z nadrukiem 12
FCFA ł 5 FCFA na znaczku 0.25 ł 0.10 f. (Larrey).
RUMUNIA. Z okazji III Międzynarodowego Festiwalu lm.
George Enescu wydano 5.IX.
serię z 4 znaczków: 10 b. głowa Enescu i klawisze fortepianu, 55 b. — Enescu przy
fortepianie 1.80 1. — medal wybity na cześć Enescu i 1.75 1. popiersie Enescu.
SOMALIA. 10.X. wydano
serię XVIII Igrzyska Olimpijskie. Seria sklada się z 4
znaczków: 10 c. — bieg, 25 c.
— skok wzwyż, 90 c. — plywanie, 1.80 c. — piłka nożna.
Wydano również blok znaczkowy wart. nom. 3.55 s.
SZWECJA. Kontynuując coroczne wydanie znaczków z
podobiznami laureatów nagrody Nobla wydano 10.XII. 2
znaczki: 20 Ore niebieski i 40
dre czerwony z laureatami z
1904 r. Na znaczku 30 bre są
podobizny Jose Echegary
Eizaguirre (1833-1914) Hiszpana i Fryderyka Mistrala (1836
—1040) Francuza — laureatów
łącznej nagrody w dziedzinie
literatury oraz Johna Williama
Strutt Rayleigha (1842-1919)
Anglika — nagrodzonego w
TAIWAN. 10.XII. wydano
znaczek 10 dol.• poświęcony
Eleonorze Roosevelt; na znaczku jest jej podobizna, stylizowany ogień i waga — synibol. sprawiedliwości.
TOGO. Jako uzupełnienie
serii stałej z reprodukcjami
kwiatów i zwierząt (Yvert nr
394-400, lotnicze nr 39-40 1 dopłaty nr 62) wydano 9.IX.
znaczków zwykłych: 50 c.,
2, 5, 11, 40 f., 2 lotnicze: 50
I 200 f. oraz 3 znaczki doplaty: 10, 15 i 20 f.
TONGA. Z okazji konferencji kobiet krajów południowo-azjatyckiego Pacyfiku wydano 19.X. serie z 6 znaczków.
Na znaczkach zwykłych 3 d.,
9 d., 2 s. i 5 s. mających format serce, reprodukowana jest
moneta z podobizną królowej
Salote, zaś na zn. lotn. 10 d.,
1 s. 2 d., 3 s. 6 d. 1 6 s. 6 d.
przedstawiona jest mapa wyspy a na niej ,moneta z podobizną królowej.
TURCJA. Ukazała się nowa
seria stała z 7 znaczków z podobiznami osób zasłużonych na
polu kultury i nauki. Na zn.
1 k. — podobizna powieściopisarza Huseyina Rahmi Gurpinara (1864-1944), na znaczku 5 k. — uczonego Ismalla
Hakki Izmirli (1869-1944) na
zn. 10 k. — art. mai, Sevket
nago (1876-1944), na zn. 50 k.
— pisarza Recaizade Mohmut
Ekrem'a (1847-1914), na zn.
60 k. — dowódcy wojsk Gazi
Ahmet Muhtar Pasa (1839—
1918), na zn. 100 k. — pisarza
Ahmed Rasim'a (1889-1922) i
na zn. 130 k. — matematyka
Salih Zeki (1864-1921).
UGANDA — KENIA — TANGANIKA — ZANZIBAR wydal}, 25.X. wspólną serię z czterech znaczków z okazji XVIII
Igrzysk Olimpijskich. Na zn.
30 i 50 c. jest herb Japonii i
pięć kółek olimpijskich, na
zn. 1.30 s. i 2.50 s. — flagi z
nazwami wszystkich czterech
państw,
USA. 26.X. ukazał się zńaczek 5 c. purpurowy/czerwony/zielony z reprodukcją haftu
krzyżykowego, przedstawiającego domek, rodzinę, zwierzęta.
HOMEMAKFR «x
dziedzinie fizyki, Na znaczku
40 bre są podobizny Williama
Ramsaya (142-1916) Anglika nagroda w dziedzinie chemii
i Iwana Pietrowicza Pawiowa
„ 849-1936) Rosjanina, lekarza,
za prace z dziedziny fizjologii.
12
WLOCHY. W związku z pielgrzymką włoskich inwalidów
wojennych do Rzymu wydano
14.X1. 2 znaczki 30 i 70 1. z reprodukcją fragmentu pomnika
Wiktora Emanuela II w Rzymie.
ZAMBIA (dawna Rodezja
Póinocna). 29.X. ukazała się
seria stała składająca się z 14
znaczków wartości: Vt d., 1 d..
d., 9 cl., 4 d., 6 d., 9 d., 1 s.,
ls. 3 d., 2 s., 2 s. 6 d., 5 s.,
10 s. i 1 funt. Na znaczkach
przedstawione są rysunki z
różnych dziedzin życia repu bliki.
ZRA. 10.X. ukazala się seria
XVIII Igrzyska Olimpijskie,
składająca się z 4 znaczków:
5, 10, 95 i 50 rn. Na zn. 5 i 10 rn.
przedstawione są uprawiane
przez mieszkańców starożytnego Egiptu Ćwiczenia gimnastyczne, na zn. 95 m. — zapasy a na zn. 50 m. — botek
Amon strzelający z łuku ds
lwów.
W związku z kongresem krajów Afryki i rep. Malgaskiej
do spraw poczty i telekomunikacji, który odbyt się w
Kairze wydano_ 29.X. znaczek
10 m. z mapą Afryki i symbolem poczty i telekomunikacji.
,12~~1•12111.2
ZSRR. W związku z międzynarodowym tygodniem pisania
listów wydano 21.IX. Znaczek
4 kop. — (dwie koperty i glob
ziemski).
28.IX. wydano z okazji XVII]
Igrzysk Olimpijskich blok
znaczkowy wart. nom. 1 rb.
zielonkawy/czerwony/złoty, na
którym na tle stadionu przedstawiona jest gimnastyczka.
Blok wydano w nakładzie
95000, każdy egzemplarz jest
numerowany.
Ten sam blok wydano nieco
później w odmiennych barwach brunatnotólty/czerwony/zloty bez numeracji i w
dużo większym nakładzie.
W związku z 15-leciem NRD
wydano wielobarwny znaczek
8 kop., na którym jest przedstawiony herb NRD, budynki
stoczni, statek i pociąg towarowy.
Z okazji 40-lecia Tadżyckiej
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej znaczek 40 kop. wydany 30.X11.1963 z widokiem
stolicy Tadżykistanu (Zumstein
nr 2823), przedrukowano 7.X.
czerwonym napisem „40 lat radzieckiego Tadżykistanu 1964".
W związku z 20-leciem oswobodzenia Ukrainy wydano
15.X. znaczek 4 kop. przedstawiający zol:Mai-za z bronią
flagę radziecką z okolicznościowym napisem.
Z okazji 150-lecia urodzin
pisarza M. I. Lermontowa
(1814-1884) wydano 17.X. serię
z 3 znaczków. Znaczek 4 kop.
przedstawia dom rodzinny pisarza, znaczek 6 kop. — podobiznę Lermontowa, -zaś zn.
10 kop. — rozmowę Lermontowa 2 BielińSkiM.
K aLeJdOc5KoP
Ten „Kalejdoskop" powinien nosić tytuł
„Łowcy mikrobów". Nim jednak wyjaśnię
dlaczego — należy się Czytelnikom mały
wstępik. Moim zdaniem, filatelistyka nie
może być wtłoczona w jakieś normy i każdy powinien zbierać według własnych
upodobań zamiłowań. Jedni, których na
to stać, mogę szukać pierwszych polskich
znaczków z numerami stempli. Inni znów
spędzają godziny nad mierzeniem ząbkowań naszych wydali inflacyjnych. Są tacy, którzy interesują się położeniem znaków wodnych w naszych wydaniach z lat
1961-1963 przeprowadzają ciekawe badania. Specjaliści-olimpijczycy polują na
przedwojenne winietki — jako prekursory naszych emisji olimpijskich. Niepodobna tu wymienić wszystkich filatelistycznych wariantów, które w wielu wypadkach są bardzo pomysłowe i interesujące. Nie wszyscy zbierają z myślą uzyskania złotego medalu na wystawie; po
prostu kolekcjonują dla swej własnej
przyjemności, traktując to jako pożyteczny relaks.
Powracam do „łowców mikrobów", do
których sam się zaliczam. Ten typ filałelistów często naraża się na kpinki, że to
wynajduje się pod lupą mikroskopijne
kropeczki, przecinki, plameczki i tym podobne usterki, które powstały przypadkowo.
Czy jednak można zabronić komuś
tego rodzaju zbierania, jeśli właśnie ono
sprawia mu przyjemność? Osobiście zainteresowało mnie poszukiwanie usterek na
znaczkach emisji olimpijskiej z roku 1956.
Wynajdywanie usterek sprawiło mi
wiele przyjemności. Po pewnym czasie
mogłem stwierdzić, które z usterek powtarzają się i w jakich sektorach. Nie byłem odosobniony i wielu zbieraczy zbudowało już w Polsce specjalizowane kolekcje dotyczące wydania na Igrzyska w Melbourne. Oczywiście takie badania trzeba
przeprowadzać na gorąco, gdyż z upływem lat materiał staje się zbyt trudny do
zdobycia.
z zagranicznej
prasy
filatelistycznej
W dniach 7-8 sierpnia br. w Bournemouth znana firma angielska Robson
Lowe zakończyła sezon aukcyjny potrajając swe poprzednie obroty. Obrót aukcyjny tym razem wyniósł 1 382 175 funtów
Z chwilą przyjęcia systemu drukowania
polskich emisji w sektorach po 20 sztuk
znaczków — dla „łowców mikrobów" powstał niezmiernie interesujący problem.
W poszczególnych sektorach usterki powtarzają się (czasami zanikają). Oczywiście
zdarzają się też przypadkowe, i to już zależy od zamiłowania zbieracza czy je
uwzględni w zbiorach. Moim zdaniem,
usterki większe, rzucające się w oczy, mogą być interesujące i włączone do zbioru
jako ciekawostki.
Bodaj najwięcej powtarzających się
usterek istnieje w wydaniu „Mistrzostwa
Europy w koszykówce" (sześć sektorów).
Badanie tej emisji jest dla specjalistów
niezmiernie interesujące. Materiał jest
bardzo obszerny i jego opracowanie jest
już na ukończeniu.
Nie mniej interesujące jest wydanie na
igrzyska w Innsbrucku. Zostało ono jednak wykonane dość starannie i powtarzające się usterki są raczej rzadkie (nie myślę tu o znaczkach, na których zapomniano nadrukować wartość — tym omyłkom
poświęcimy w swoim czasie oddzielne
miejsce).
Bardzo wiele usterek znajduje się
w wydaniu tokijskim, ale jeszcze brak jest
dostatecznego materiału, aby rozpoczęć
badania, Ostatnie wydania na temat podboju kosmosu obfitują też w bardzo liczne powtarzające się usterki.
Dlaczego wybrałem dziś temat pt.
„Łowcy mikrobów"? Ponieważ wydaje mi
się, że dokładne oglądanie i przeegzaminowanie każdego znaczka wyra bia spostrzegawczość tak potrzebną nie tylko dla
każdego filatelisty, ale również każdego
zwykłego człowieka i to pracującego
w każdym zawodzie.
Mieć wyrobione fiłatefistyczne oko — to
wielki atut dla każdego zbieracza. Takię
„oko" często uchroni przed nabywaniem
falsyfikatów, znaczków uszkodzonych czy
reperowanych.
R.G.
szterl. Między innymi wystawiony był na
aukcji słynny zbiór Maurice Burrusa.
W numerze 1329 z 4.9.1964 r. l'Echo de
la Timbrologie ukazał się pierwszy dodatek do katalogu Yvert et Tellier na
r. 1965.
Londyńska firma Stanley Gibbons, za
pośrednictwem swego dyrektora p. Micha13
el, w czasie tegorocznych wakacji zakupiła za półtora miliona dolarów cały zapas znaczków amerykańskich od jednego
z większych kupców. Wszystkie znaczki
i listy jakie zostały zakupione są w doskonałym stanie. Znaczna część znaczków
jest w dużych blokach lub całych arkuszach choć wszystkie one pochodzą z
ubiegłego stulecia. Jest to najwyższa transakcja jaką zna handel filatelistyczny.
W dniu 22 lutego br. z okazji pierwszego stałego połączenia Algier-Moskwa był
w użyciu specjalqy kasownik. Poczta przychodząca do Algieru stemplowana była
kasownikiem w kolorze czarnym, poczta
przychodząca do Moskwy — w kolorze
czerwonym. Kasownik zawierał trzywierszowy tekst: Napis arabski /Alger (samolot z datą) 22 FEV 64 — Moscou / Iere
Liaison Postale Aerienne.
W Austrii w czasie wystawy poczt rakietowych, w dniach 18-19 lipca ub.r. w
Krieglach całostki, które zostały przewiezione rakietą opatrzono specjalną nalepką. Był to prostokąt w ramce z siedmiowierszowym napisem: „FRIENNERUNGS/
VIGNETTE /RAKETENPOST /AUSSTELLUNG/ING. SCHMIEDL /KRIEGLACH
18-19—VII-1964". Każda nalepka sprzedana i użyta była zaopatrzona w podpis
inż. Schmiedla.
Zebrał Maciej Perzyński
z l'Echo de la Tlmerologie nr 1529-31
Dobra passa naszej Poczty trwa. Po
udanych tak w projekcie jak i w druku
seriach z dziedziny fauny mamy piękną
emisję „kwiaty ogrodowe". Oto co pisze
o tej serii prasa zagraniczna:
La Nouvelle Gazette (4.11.64 — Francja).
„...Tous ces timbres sont magnifiques et
auront certainement un grand succes"
(Seria „kwiaty ogrodowe" jest wspaniała
i zapowiada wielki sukces).
Evening Dispatch (listopad 64 — Wielka Brytania).
„... colour illustrations show this set
to be of a high standard" (ilustracja zapowiedzi pokazuje, że ta seria kwiatów
będzie najwyższej jakości).
Philatelic Magazine (W. Brytania) ma
zwyczaj podawać prawie w każdym numerze pod specjalną pozycją Warte kup14
na kilka najlepszych emisji miesiąca, które zasługują na wyróżnienie. Właśnie w
listopadzie ub. roku jedną z 3 pozycji polecanych do nabycia była nasza seria
kwiatów ogrodowych.
Rekord nakładu emisji okolicznościowej. Wydany w roku 1962 w USA znaczek okolicznościowy „Boże Narodzenie"
w nakładzie 861 970 000 sztuk został wyczerpany na kilka dni przed świętami.
Z tej też przyczyny podobny znaczek, jaki ukazał się przy końcu 1963 roku wydrukowano w nakładzie 2 miliardy
sztuk. Jest to rekord nakładu, o którym
nie śnił dotychczas żaden Zarząd Poczty.
Wpływ ze sprzedaży tego jednego znaczka przekroczył 80 milionów dolarów. Należy pamiętać, że prawie każda rodzina
amerykańska wysyła na Boże Narodzenie
kilkaset listów z życzeniami, do których
frankowania służą właśnie specjalne okolicznościowe znaczki.
Pierwsza czarna lista. Czy wiecie, że
pierwsza „czarna lista" w filatelistyce,
jak podaje „Intern. Sport Philatelist" opublikowana została przez firmy amerykańskie w roku 1897. Na tej liście umieszczone były trzy kraje: Kanada, N. Fundlandia i Grecja z pierwszą serią olimpijską z 1896 roku, którą wtedy spekulowały firmy greckie i urzędnicy poczty w
Atenach. Przyczyną spekulacji był nowy
atrakcyjny temat oraz powolny druk
znaczków, które wykupywano na pniu.
Szał w tej dziedzinie szybko minął i po
niedługim czasie kupcy byli zmuszeni
sprzedawać pierwszą serię olimpijską
1014 poniżej nominału, by uwolnić za- mrożone w niej środki finansowe. Nominał serii był bardzo wysoki. Oto przykład
jak fortuna kołem się toczy. Dzisiaj seria
ta poszukiwana jest przez wielu kupców
i filatelistów.
Emisje „100 lat znaczka" mocnymi pozycjami. Coraz częściej spotyka się w
prasie filatelistycznej poszukiwania przez
kupców lepszych serii stulecia znaczka,
przy oferowaniu bardzo wysokich cen.
Na przykład za serię stulecia Hiszpanii,
Nikaraguy płacą firmy handlowe powyżej cen katalogów. Temat „stulecia znaczka" zdobywa w powodzi innych nowości coraz więcej stałych zwolenników.
Tym też tłumaczyć należy wzrastające
zainteresowanie się naszymi emisjami
stulecia znaczka polskiego.
F.B.
ODDZIAŁOWA
WYSTAWA FILATELISTYCZNA
„KOSZALIN 1964"
Oddziałowa Wystawa Filatelistyczna
„Koszalin — 1964" odbyła się w dniach
15 — 22 listopada.
Protektorat nad wystawą objął wiceprzewodniczący Prezydium WRN mgr
Klemens Cieślak, a w skład komitetu honorowego wystawy weszli m.in. poseł Ziemi Koszalińskiej, mgr inż. Józef Macichowski oraz zastępca dyrektora DOPiT
w Szczecinie — Antoni Ożóg. Przewodniczący komitetu organizacyjnego, Zbigniew Stasiłowicz, jak i pozostali członkowie komitetu, włożyli dużo wysiłku w
dobre i staranne przygotowanie wystawy.
Ogółem wystawiono 47 zbiorów, w tym
4 w klasie honorowej, 30 w klasie konkursowej oraz 12 zbiorów młodzieżowych.
Do ekspozycji w klasie honorowej zaproszono Eugeniusza Dubę-Dubińskiego z
Bydgoszczy, który wystawił fragmenty
zbioru listów przedfilatelistycznych oraz
fragmenty specjalizowanego zbioru znaczków polskich; Brunona Michała Kruszczyńskiego z Bydgoszczy — fragmenty
specjalizowanego zbioru znaczków polskich oraz Zygmunta Ostrowskiego z Koszalina — fragmenty zbioru znaczków
ziemstw rosyjskich.
Sąd konkursowy, w którego skład
wchodziła również przedstawicielka Zarządu Głównego PZF, kol. Maria Groer
przyznał ogółem 3 dyplomy II stopnia,
13 — III stopnia oraz 9 — IV stopnia.
Spośród zbiorów tradycyjnych dyplom II
stopnia wraz z nagrodą za najlepszy eksponat spoza m. Koszalina otrzymał specjalizowany zbiór znaczków polskich „Nadruki lubelskie 1918-1919", opracowany
przez Józefa Sudakiewicza z Kołobrzegu.
W zbiorach tematycznych dyplomami II
stopnia nagrodzono eksponaty „Podbój
Kosmosu" — Jana Dąbrowy z Koszalina
i „Maryja Matka Boża" — Mariana Okulicza z Koszalina. W klasie młodzieżowej
dyplom II stopnia uzyskał zbiór „Konie
na znaczkach" — opracowany przez Mirosława Gierczycklego z Człuchowa.
Sąd konkursowy podkreślił, że organizacja wystawy była dobra, a eksponaty
rozmieszczono starannie i przejrzyście.
Na wystawie czynne było stoisko poczty, które używało okolicznościowego
stempla, opracowanego według projektu
artysty plastyka Mariana Dąbrowskiego.
W czasie uroczystości zakończenia wystawy, wręczono również dyplomy uznania I stopnia red. red. Marianowi Rebelce
i Józefowi Piątkowskiemu, przyznane decyzją Komitetu organizacyjnego wystawy
i Zarządu Oddziału PZF w Koszalinie, za
całokształt działalności propagandowej.
me
NO'"A"R, Z PODR(SY
TELEFILATEUSTYKA
Za każdym pobytem we Francji z niecierpliwością oczekuję na audycję zwaną
tu „tele-philatćlie", która bodaj odbywa
się raz na miesiąc i trwa około godziny.
Jak już kiedyś wspominałem, audycje są
bardzo staranie przygotowane i robione
w ten sposób, aby mogły zainteresować
nie tylko filatelistów.
Audycja, którą oglądałem w pierwszych
dniach października była prowadzona
przez znanego specjalistę J. Sangera. Rozpoczęła się od odpowiedzi na liczne listy...
i potem nagle rozgorzała bitwa nad Marną! Oglądaliśmy oryginalne zdjęcia filmowe sprzed p& wieku — mobilizację taksówek w Paryżu, które przewiozły nad
Mamę posiłki, które zadecydowały o losach bitwy. Oczywiście, te samochody,
wyglądające dziś bardzo śmiesznie, by-
ły pokazane w związku z wydaniem
znaczka francuskiego dla upamiętnienia
50-lecia zwycięstwa nad Marną.
Przy tej okazji zademonstrowano widzom wszystkie znaczki francuskie, których wydanie łączyło się w jakiś sposób
z wojną 1914-1918. A więc emisje na
rzecz Czerwonego Krzyża i sierot wojennych. Na tym nie koniec— p. Sanger przypomniał, że wojna spowodowała drukowanie francuskich znaczków obiegowych
na gorszym — tak zwanym oszczędnościowym papierze. I również te emisje
trzeba zaliczyć do tzw. wydań „wojennych". Nie zapomniano też pokazać kartek pocztowych przeznaczonych dla żołnierzy. Wreszcie oglądaliśmy biuro pocztowe, w którym odbywała się pierwsza
sprzedaż znaczka „Bitwa nad Marną".
19
dzie. Ujęcie tej audycji byto b. oryginalne.
Pokazano bowiem zdjęcia filmowe z historycznych miejsc w Grecji — związanych
ze starożytnymi Igrzyskami. A później zademonstrowano szereg znaczków olimpijskich wielu krajów, przedstawiających
różne dyscypliny sportu. Tak na przykład
pokazano znaczek ilustrujący skok o tyczce — i natychmiast póżniej taki skok
w naturze. W tym celu posłużono się filmem nakręconym w czasie Olimpiady
w 1936 r. Wtaśnie fragmenty z tej taśmy
użyto dla porównania — jak dany sport
wygląda w naturze i na znaczku pocztowym. Trzeba przyznać, że takie ujęcie było bardo pomysłowe i stało się na pewno
dobrą propagandą dla filatelistyki olimpijskiej.
Na zakończenie „Telefilatelistyki" omówiono wszystkie katalogi, które ukazały
się w tym roku — łącznie z katalogami tematycznymi i przeznaczonymi dla zbieraczy specjalizujących Francję.
W sumie audycja była niewątpliwie interesująca a poświęciłem jej celowo może
zbyt wiele miejsca, ale to dlatego, że może posłużyć przykładem dla naszych audycji filatelistycznych.
Kazimierz Grytewski
I zaraz potem pokazano na małym ekranie znaczki belgijskie również mające powiązanie z pierwszą i drugą wojną światową, 50-lecie pierwszej inwazji niemieckiej na Belgię w 1914 r. i 20-lecie wyzwolenia Belgii po II wojnie. Z okazji emisji
tych znaczków, w Brukseli — przy
udziale Klubu filatelistów-inwalidów wojennych — odbyta się okolicznościowa wystawa. I znów na ekranie zobaczyliśmy
znaczki belgijskie emitowane w czasie I
wojny światowej. Z tej audycji dowiedzieliśmy się, że w Belgii są bardzo poszukiwane znaczki tego kraju ze stemplami
urzędów pocztowych z miejscowości, które
nie zostały zajęte przez armię niemiecką.
Jak mi się zdaje, takich urzędów było zaledwie siedem. Naturalnie pokazano też
stemple używane przez pocztę belgijską
ewakuowaną do Harf" we Francji.
Dalszy ciąg audycji byt poświęcony nowo wydanym znaczkom „Europa" i rozmowie z ich projektodawcą i rytownikiem Georges Betemps.
Następnie zademonstrowano zdjęcia filmowe z wystawy „lincz 64" w Budapeszcie, na której byt obecny p. Sanger.
No i oczywiście nie zapomniano o najbardziej aktualnym temacie, o Olimpia•
BRAWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH
Kol. mgr A. Jachna ze Stargardu Szcz.
nadesłał na nasze ręce serdeczne podziękowania dla tych agencji i urzędów
pocztowych, które starannie załatwiają
korespondencję filatelistyczną. Uwagi Jego dotyczą konkretnego przykładu. Wysłał w lecie 6 listów zawierających koperty ze znaczkami zaadresowane „do siebie" z prośbą o ostemplowanie i zwrot.
Pięć z nich otrzymał już na drugi trzeci dzień, a więc „odwrotnie", właściwie załatwione. Pisze nam kol. Jachna:
„Otrzymałem w roku bieżącym pięknie
ostemplowane koperty od up.
Polanica Zdrój — Poczta Obchodowa,
Kudowa Zdrój — Schronisko na Szczelińcu,
Duszniki Zdrój — Schronisko „Orlica",
Kudowa Zdrój — Poczta Obchodowa, Świnoujście — Poczta Plażowa,
Międzyzdroje — Poczta Plażowa,
Bieszczady — Poczta Samochodowa
i wiele innych, za które serdecznie dziękuję".
Niestety nie odbyło się bez zgrzytu. Po
ponad miesiącu nadszedł i ostatni list
ze wspomnianej partii sześciu — list ze
schroniska PTTK na Snieżniku Kłodz16
kim (u.p. Międzygórze). Adresat nadesłał
nam ten „eksponat". Znaczek ostemplowano datownikiem chyba nie czyszczonym przez cały sezon. Kopertę pomięto
i wybrudzono. Do tego stempel odbito odwrotnie, po czym „poprawiono" prawidłową odbitką. Oczywiście tak spreparowana
całostka straciła całkowicie wartość filatelistyczną i zepsuła naszemu Czytelnikowi projektowany zbiór.
Na szczęście pocióbne przypadki są coraz
rzadsze, natomiast coraz częściej korespondencja filatelistyczna jest stemplowana czysto i starannie.
Pozwala to nam przypuszczać, że w nowym roku będziemy otrzymywać z naszej
Poczty listy i kartki w stanie, który zadowoli najwybredniejszych zbieraczy.
PIERWSZA WYSTAWA FILATELISTYCZNA
NA ZIEMIACH POLSKICH
Reprodukowana nalepka jest swego rodzaju unikatem polskiej filatelistyki, ponieważ mówi nam i przypomina o tym,
o czym albo nie wiedzieliśmy, albo zdołaliśmy zapomnieć.
Okazuje się, że I Polska Wystawa Marek — Waszawa 1919 wcale nie była
pierwszą. Pierwsza polska wystawa filatelistyczna została zorganizowana w roku
1911 na terenie Rzeszowa, o czym mówi
wyraźnie treść napisu na nalepce. Brzmi
on:
„Rzeszów 1911-1912. Pierwsza Okrężna
Kolekcjonerska Wystawa Polskiego
Związku Unia".
Zyskujemy tutaj w swej historii wystawienniczej kilka lat. Wydawcą nalepki
i organizatorem wystawy był Eugeniusz
A. Szczerban, założyciel Międzynarodowego Związku Filatelistów „Unia" w Rzeszowie w rdku 1908. Był on równocześnie
wydawcą organu związkowego pod nazwą „Filatelista", którego pierwszy numer
ukazał się 20.X11.1908. Drukowała go drukarnia Pelara w Rzeszowie.
PQRW STA •
KIZEW)ON OWA
WSTAWA. POISMGO 111~ UN!A
Związek „Unia" miał skupiać w swych
szeregach wszystkich polskich filatelistów
żyjących pod trzema zaborami.
Z kart „Filatelisty" dowiedzieć się można, że istniały w tym czasie dwie sekcje
Związku Unia, a to w Rzeszowie i we
Lwowie. Działalnością sekcji kierowały
wybrane przez miejscowych członków zarządy.
Pierwsza Okrężna Wystawa eksponowana była, co najmniej w Rzeszowie, Przemyślu i we Lwowie.
Czy tylko? Jak była zorganizowana? Podobno wzbogacona była już wówczas całostkami.
Zarząd Oddziału PZF w Rzeszowie
(skrytka .pocztowa 35), pragnie w roku
1966 uczcić uroczyście 55-lecie tej pierwszej polskiej wystawy znaczków i prosi
o kierowanie na jego adres wszelkich najdrobniejszych nawet szczegółów, pamiątek itd., które po wykorzystaniu zostaną
zwrócone właścicielom.
Nalepki wystawowe drukowane były w
arkuszach. Każdy arkusz składał się z
pięciu pionowych pasków w różnych kolorach — niebieskim, czerwonym, zielonym, fioletowym i żółtobrązowym. Cyfra
„2" wskazywała na wartość sprzedażną
nalepki, która wynosiła 2 halerze.
Antoni Gromski
„AEROFIL-CLUB"
Zwiększające się wśród filatelistów zainteresowanie tematyką lotniczą nasunęło
myśl zorganizowania klubu zainteresowań
p.n. „AEROFIL-CLUB", który zrzeszać
będzie wszystkich kolegów interesujących
się pocztą lotniczą, a więc: I lotami inauguracyjnymi, lotami balonowymi i szybowcowymi, po'cztą rakietową, zeppelinową i helikopterową, znaczkami, całostkami i ostemplowaniami lotniczymi.
Do zadań „AEROFIL-CLUBU" należeć
będzie m.in. popularyzacja tematyki lotniczej wśród zbieraczy polskich, opracowywanie informacji o materiałach interesujących członków klubu, organizowanie
imprez propagandowych zgodnych w temacie z zainteresowaniami klubu, dążenie
do zapewnienia wszystkim członkom
„AEROFIL-CLUBU" odpowiednich walorów i materiałów informacyjnych.
Komitet organizacyjny zwraca się z apelem do wszystkich kolegów interesujących
się tematyką lotniczą o nadsyłanie zgłoszeń o przystąpieniu do klubu wraz z podaniem dokładnego adresu i rodzaju posiadanych zbiorów.
Termin pierwszego zebrania, na którym
dyskutowane będą zadania klubu i jego
regulamin, podane będą w terminie późniejszym.
Adres do korespondencji:
Polski Związek Filatelistów
Zarząd Główny
„AEROFIL-CLUB"
Warszawa, Rynek St. Miasta. 14
(strona Barssa)
Komitet Organizacyjny
KLUB ZBIERACZY „POLONICA"
W POZNANIU
21.X1.1964 r. odbyło się w Poznaniu
konstytucyjne zebranie Klubu Zbieraczy
„Polonica", który będzie związany organizacyjnie z Kołem PZF Poznań-Miasto.
Celem Klubu jest współpraca między
zbieraczami tematu „Polonica" dla pogłębienia tej interesującej •problematyki,
wymiany doświadczeń, prowadzenia zorganizowanej wymiany walorów filatelistycznych oraz opracowania katalogu Po14
lonica. Do władz klubu weszli: mgr Janusz Księski — przew., Marian Karaski z-ca przew., mgr Jerzy Lis — sekretarz,
mgr Jan Panka i Zbigniew Krupczyfiski sekcja organizacyjna i propagandowa.
Do komitetu redakcyjnego katalogu Polonica weszli wszyscy członkowie zarządu
Klubu oraz kol. kol. Bernard Stępczyński i dr Jerzy Kowalczyk.
Kierownictwo Klubu postanowiło zorganizować w poznańskim Pałacu Kultury
pokaz zbioru Polonica kol. Zbigniewa
Krupczyńskiego. Na otwarciu pokazu w
z życia
ODDZIAŁ KATOWICE
Bielsko I. Zarząd Kola nr 2
zorganizował ostatnio punkt
informacyjny, mający za zadanie informowanie członków
o posiadanych przez nich lub
poszukiwanych znaczkach do
wymiany.
Punkt ten uiatwia i przyspiesza kompletowanie zbiorów
1 cieszy się dużym powodzeniem u członków Kola. Punkt
Informacyjny prowadzi jeden
z najstarszych członków Kola i wieloletni filatelista kol.
Edmund Gątkiewicz zamieszkały w Bielsko-Biala, uL Kartowicza 9, do którego naloty
się zwracać o wszelkie informacje.
Knutów. Od 4 do 14.XII.
czynna byla w sali Zakładowego Domu Kultury w Knutowie Wystawa znaczków
z okazji XX
ś wi ę ta
Górnika PRL.
Z okazji wystawy wydano
pamiątkową dwubarwną kopertę z sylwetką szybu kopalni. Stosowano datownik okolicznościowy.
Cena koperty z 60-groszowym znaczkiem i stemplem
okol.cznościowym wynosi 2 z/.
Koperty można zamawiać
drogą pocztową, zalączając
oprócz należności, 3 zi na koszty przesyłki. Adres: PZF, Ko-
lo nr 24 przy Zakładowym Domu Kultury w Knurowie.
ODDZIAŁ KOSZALIN
12.XI. odbył się w Koszalinie
II Zjazd Wojewódzki Autorów Odczytów Pedagogicznych. Wśród wyróżnionych
odczytów znalazła się praca
kol. Haliny Gesse ze Słupska
omawiająca
wykorzystanie
wartości dydaktycznych znaczka pocztowego w nauczaniu języka polskiego. Zarząd oddziału PZF uznając
właściwy sposób wykorzystania filatelistyki w szkole
przyzna[ autorce nagrodę. Podczas wręczania nagród Kurator Okręgu Szkolnego Alfons
Prondziński podkreślił walory
ruchu filatelistycznego apelując o organizowanie szkolnych
kół filatelistów.
Bytów. W dniach 17-24.X.
zorganizowano IV Pokaz Znaczka z okazji „Dnia Łącznościowca". Pokaz odbyt się w
hallu urzędu pocztowego w
Bytowie. Gabloty dostarczył
PDK w Bytowie, który patronuje wszelkim imprezom kola
PZF.
CDDZIAL POZNAŃ
Kalisz. Przy Technikum Samochodowym powstało Mlodzieżowe Koto Filatelistyczne.
Liczy ono obecnie 27 członków. Na przewodniczącego wybrano kol. Leszka Piszezorowicza. Opiekę nad Kolom
Koperta pamiątkowa z Knurowa
18
dniu 23.1. mgr Janusz Księski wygłosi
odczyt na temat „Problemowy zbiór Polonica". Z okazji pokazu stosowany będzie w dniu otwarcia imprezy okolicznościowy kasownik.
Zarząd Klubu "Polonica" zaprasza
wszystkich mnożników tego tematu do
zgłaszania swego akcesu (z podaniem danych personalnych i Koła oraz numeru
legitymacji PZF) na adres sekretarza
Klubu, mgr Jerzego Lisa, Poznań, Kramarska 2.
(L.)
sprawuje prof. Władysław Majerowicz.
ODDZIAŁ SZCZECIN
Szczecin. Przy Państwowym
Zakładzie Wychowawczym dla
Dzieci Głuchych istnieją dwa
Kółka Filatelistyczne: Kółko
Turystyczno - Filatelistyczne
(TUR-FIL) zajmujące się zbieraniem znaczków o tematyce
związanej z turystyką i poszczególnymi regionami Kraju
oraz Kółko Szczepu Drużyn
Harcerzy Głuchych kompletujące znaczki do zbiorów:
„Dziecko na znaczkach",
„1000-lecie Państwa Polskiego".
„Od Ikara do Kosmosu" i inne. Wszystkie zbiory uczestniczyły już kilkakrotnie w różnego rodzaju wystawach filatelistycznych. Tym razem harcerze głusi włączając się gremialnie do obchodów „Dnia
Nauczyciela" jut po raz trzeci
urządzili własny Pokaz Filatelistyczny zapraszając do
udziału harcerzy z innych kół
oraz filatelistów z Pałacu Młodzieży, z którymi od dawna
jak najlepiej współpracują.
Wśród wystawionych eksponatów znalazły się nie tylko
zbiory odznaczone medalami
i dyplomami ale, także zbiory
początkujących filatelistów,
dla których Pokaz byt pierwszym krokiem dla uzyskania
nagrody. Za wystawione eksponaty wszyscy uczestnicy Pokazu otrzymali nagrody fila-
Koperta pamiątkowa z Modlina
telistyczne ufundowane przez
Główną Komisję Młodzieżową
PZF ze specjalnym przeznaczeniem dla Ośrodka Rehabilitacyjnego, który już czwarty
rok w ramach zainteresowań
prowadzi kółka filatelistyczne.
J. G.
ODDZIAŁ WARSZAWA
Modlin. Staraniem Kola PZF
nr 171 w Modlinie był w użyciu 27.IX, stempel okolicznościowy na pamiatke 25-ej rocznicy obrony twierdzy Modlili.
27.IX. sprzedano 312 kopert.
Ponadto Zarząd Kola ostemplował w tym dniu 300 sztuk
kopert. Na wszystkich kopertach była naklejona cegieł ka
na budowę Domu Filatelisty w
Warszawie. Przesyłek bez tej
cegieł ki nie stemplowano.
Rysunek stempla przedstawia pomnik mauzoleum w
twierdzy Modlin na cześć żołnierzy poleglech we wrześniu
1939 r. w obronie twierdzy.
W chwili obecnej Zarząd
Kola PZF nr 171 ma jeszcze
ok. 80 kopert, które może wy-
sykać zainteresowanym. Cena
koperty 6 zl.
Z. G.
mr.pwirsizTerp-mdi
Uprzejmie zawiadamiam, że
wstrzymuję at do odwołania
wykonywanie ekspertyz filatelistycznych. Zbigniew Mikulski.
Ostąpię czyste bloki i serie
PRL. wraz z seriami tematycznymi KDL. Poszukuję lotów
Zeppelin I starej Szwajcarii.
Witold Warski, Krosno n. Wisłokiem, ul. Wojska Polskiego
58. (7000)
Kupię blok Edukacji, subskrypcję, orzec czerwony nadruk 1.50. nr 1 rok 1860, „Dojdziemy", 9-blok Roosevelta,
nr 22 nadruk fiolet. nr 53, nr
71-72. blok nr 1 (235 i 236): nr
Z 59, Sosnowiec M 22-23, Zawierała M 41-42, Litwa L S,
12, 13, W I-2, Józef Jachimiak,
Węgorzewo, Prusa 1. tel. 233.
(71011
W dniu 24 listopada 1064
zmarl nagle nasz ceniony
Kolega
LUDWIK STEINBACH
wieloletni dzialacz 1 organizator ruchu filatelistycznego w Polsce. Odznaczony
Zlolą Odznaką PZF. W
Zmarł ym tracimy wielkiego milośnika filatelistyki.
Cześć Jego pam.ęci!
Zarząd
Oddzialu Wrocławskiego
Polskiego Związku
Filatelistów
I grudnia 1964 r. zmarł w
Łodzi były Prezes Koła
Łódz-Miasto
JAN LUCJAN
BAR C ZEWSKI
W zmarłym tracimy cenionego 1 oddanego działacza filatelistycznego.
Cześć Jego pamięci!
Zarząd Oddziału Łódzkiego
Polskiego Związku
Filatelistów
DZIAŁ ROZRYWEK (UMYSŁOWYCH
513 REBUS
(uł. Sahib)
Rozwiązanie sk ł ada się z 7 wyrazów o początkowych literach: o, c, z, c, i, u, f
321 WYB1ERANKA
(ul. Bezet)
Z poniższych wyrazów wybrać po dwie litery stojące obok siebie 1 odczytać rozwiązanie.
Wyrazy: Zbaraż, umiem, poprawka, zając,
krzyczeć, nadal, naczynia, wstrzykiwać, lapowiedż, puls. szkiełko, Europa, komunistyczny,
kryształ, zszyj, dziesięciu, higiena, konstytucja, korek, lewkonii, spodziewany, bielszy,
cukiernia.
• • .
Rozwiązania prosimy nadsyłać pod adresem:
Redakcja Filatelisty, dział Rozrywek Umyslowych, Warszawa, ul. Widok 22 do dnia 21 stycznia 1965 r. Za dobre rozwiązania rozlosujemy
nagrody znaczkowe.
ROZWIĄZANIA I NAGRODY Z NR 21
316. Arytmograf filatelistyczny: Znaczki pocztowe PRL to prawdziwa ozdoba niejednego
albumu.
317. Skakanka: moje hobby — filatelistyka
tematyczna.
W wyniku losowania nagrody otrzymują:
M. Banasiak z Beerlen, A. Szalkowski z Ludzi,
L. Mec z Zabrza. G. Gronia z Chorzowa.
Nagrody autorskie za zadanie dzisiejsze
otrzymują. Sahib i Benet.
Kol. Stanisław Pawlowicz z Ostrowca święt.
otrzymuje specjalną nagrodę „.Klubu 30 gr"
w postaci rocznika pisma .,Filatelia" za frankowanie listów 30-groszowymi znaczkami.
Nagrody za rozwiązanie rozrywek umyciewych og'oszone w numerach 19-24 wyślemy
po 1 stycznia. Przepraszamy.
Redaguje kolegium w składzie: Fabian Bura, Tadeusz Grodecki. Kazimierz Gryżewski
Wiesł awa Kawecka, Macie! Perzyński
Adres Redakcji: Warszawa, ul. Widok 22, lel. 27-30-13
Wydawca: Agencja Wydawnicza „Ruch" — Warszawa, Srebrna 12
Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca
Nakład 23 256 Objętość 1 ark. Format B5. Papier Uustr. V kl. 70 g 70 x 100
PRLYHMU Ś CI
1WRANIU
/NACIKD
PlICITOWW1
fa-kf'silwoure
It'ecć
<5.10iors(u,a Pg-le(15ćye«re
„R UCH"
Warszawa , ul Barbary 4
CENA 2,50 zł
Cena w prenumeracie: kwartalnie zł 15.—, pólrocznie zł 30.—, rocznie zł 60.—
Zamówienia i wpłaty na prenumeratę w kraju przyjmują wszystkie urzędy pocztowe i listonosze w terminie do 15 każdego miesiąca poprzedzającego okres zamawianej prenumeraty.
Wpłat na prenumeratę w kraju można też dokonywać na konto PKO 1-6-100020 Centrala Kolportatu „Ruch", Warszawa, ul. Wronia 23
Prenumeratę na zagranicę: kwartalnie 21 21.—, półrocznle zł 42.—, rocznie zł 04.—
przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych „Ruch", Warszawa, ul. Wronia 23
PKO VII O/M Warszawa nr konta 114-6-700041
Prenumerata roczna za granicą wynosi 9.50 S
Ogtoszenia przyjmuje Biuro Ogloszeń Agencji Wydawniczej „Ruch"' Warszawa, ul. Srebrna 19
ZG „Ruch" W-wa, zam. 2061-64 Z-95

Podobne dokumenty