Opis stanowiska - Parki Krajobrazowe Warmii i Mazur

Transkrypt

Opis stanowiska - Parki Krajobrazowe Warmii i Mazur
FORMULARZ OPISU STANOWISKA
W PARKU KRAJOBRAZOWYM PUSZCZY ROMINCKIEJ
A. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY
1. Stanowisko
Specjalista ds. edukacji.
B. WYMOGI KWALIFIKACYJNE (niezbędne)
1. Wykształcenie
Wyższe.
2. Wymagany profil
Biologia, leśnictwo, ochrona środowiska i architektura krajobrazu lub pokrewne.
3. Obligatoryjne uprawnienia
Prawo jazdy kategorii B.
4. Doświadczenie zawodowe.
Praca (minimum 1 rok) w ochronie przyrody, w jednostkach państwowych,
samorządowych, organizacjach pozarządowych związanych z ochroną środowiska,
w jednostkach naukowo-badawczych lub planowania przestrzennego.
5. Umiejętności zawodowe










Znajomość ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92
poz. 880 z późn. zm.).
Znajomość ustawy Z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.).
Znajomość ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U.
z 2013 r. poz1232 z późn. zm.).
Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.
U. 2008 Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).
Znajomość ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 1991 Nr 101 poz. 444
z poźn. zm.).
Znajomość ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.
U. 1998 Nr 91 poz. 576 z późn. zm.).
Biegła znajomość obsługi komputera.
Sprawne redagowanie pism i tekstów.
Umiejętność posługiwania się mapami.
Znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym(angielski, niemiecki lub
rosyjski).
6. Predyspozycje osobowościowe

Łatwość nawiązywania kontaktów, samodzielność działania, kreatywność,
podejmowanie inicjatyw, umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego
myślenia, radzenie sobie ze stresem, uczciwość, uczynność.

Odpowiedzialności za efekty i skutki wykonywanej pracy.

Wysoka kultura osobista.
C. ZASADY WSPÓŁZALEŻNOŚCI ZAWODOWEJ
1. Bezpośredni przełożony
Dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej.
2. Przełożony wyższego stopnia
Dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej.
D. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU
1. Zadania główne
 Realizacja zadań wynikających z dydaktycznej funkcji Parku: organizowanie
prelekcji, odczytów, wystaw, wycieczek dydaktycznych, konkursów itd.
 Inicjowanie wydawania i rozpowszechniania publikacji o Parku, ochronie przyrody
i zabytków.
 Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska
i edukacją.
 Zapoznawanie okolicznych nauczycieli z nowoczesnymi metodami edukacji
ekologicznej, współpraca z nimi.
 Prowadzenie kroniki Parku
 Prowadzenie ewidencji wydawnictw.
 Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Parku zadań i czynności
związanych z ochroną przyrody, edukacji, rozwojem turystyki bądź funkcjonowaniem
jednostki
 Organizacja konferencji, seminariów, warsztatów.
 Przygotowywanie i protokółowanie posiedzeń Rady Parku Krajobrazowego Puszczy
Rominckiej.
2. Zadania pomocnicze
 Pisanie w razie potrzeby wniosków o dotacje, sprawozdań.
 Udział w ramach potrzeb w działaniach dotyczących czynnej ochrony przyrody i
inwentaryzacjach przyrodniczych.
 Prowadzenie strony internetowej.
3. Szczególne prawa i obowiązki
Pracownik uprawniony jest do korzystania z powierzonego sprzętu, bieżącego
pogłębiania wiedzy, występowania z wnioskami do bezpośredniego przełożonego
odnośnie poprawy warunków pracy, sprawowania bieżącego nadzoru w zakresie
prowadzonych spraw na stanowisku pracy.
Pracownika obowiązuje: sumienne wykonywanie pracy, stosowanie się do poleceń
przełożonego, przestrzeganie czasu pracy, przestrzeganie regulaminów obowiązujących
w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej, przestrzeganie przepisów BHP i P.POŻ,
przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego, prowadzenie badań
okresowych, pogłębianie wiedzy i kwalifikacji zawodowych.
E. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA
1. Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku
W ramach wykonywanych obowiązków.
F. WSPÓŁPRACA
 Współpraca z samorządami, zarządcami obszarów parku krajobrazowego,
organizacjami ekologicznymi, szkołami i z innymi podmiotami, mającymi związek z
edukacją i ochroną parku krajobrazowego.
 Bieżąca współpraca z samorządami, jednostkami organizacyjnymi Lasów
Państwowych, zarządcami obszaru Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej,
organizacjami ekologicznymi i innymi podmiotami mającymi związek z edukacją i
ochroną przyrody, a także parkami krajobrazowymi i narodowymi w kraju i zagranicą.
 Współpraca z poszczególnym zespołami PKPR: zespołem administracyjnogospodarczym, zespołem ds. ochrony przyrody, Strażą Parku.
…………………………………………..
Pieczęć i podpis Dyrektora Jednostki