Hendi BV Rhenen The Netherlands Poznań, RE Vooys Maksymilian

Komentarze

Transkrypt

Hendi BV Rhenen The Netherlands Poznań, RE Vooys Maksymilian
Hendi Polska Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 5
62-023 Gądki
Polska
tel: +48 658 70 00
fax: +48 658 70 01
www.hendi.pl
[email protected]
Na podstawie deklaracji producenta Hendi Polska oświadcza, Ŝe poniŜszy produkt:
Kod Produktu:
568101, 568200, 568309, 568408, 568507, 568804, 569009, 569016, 569108, 569207
Nazwa Produktu: Pojemnik na mięso
Marka:
HENDI
Importer:
Hendi B.V.
Rhenen
The Netherlands
Spełnia wymagania określone w następujących dyrektywach:
2002/72/EC
DYREKTYWA KOMISJI 2002/72/EC z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze
środkami spozywczymi
2008/39/EC
Dyrektywa Komisji 2008/39 / WE dnia 6 marca 2008 zmieniająca dyrektywę 2002/72 / WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych
przeznaczonych do kontakt z Ŝywnością
1935/2004/EC
ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1935/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z Ŝywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG
10/2011/EC
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do
kontaktu z Ŝywnością
Poznań,
03 wrzesień, 2014
R.E Vooys
Maksymilian Kultys
Prezes Zarządu

Podobne dokumenty