Nr 146 GRUDZIE¡ 2013

Komentarze

Transkrypt

Nr 146 GRUDZIE¡ 2013
KW146 ogrodXXI_Layout 1 12/29/13 6:00 PM Page 1
CZYLI O KONKURSIE NA OGRÓD XXI WIEKU MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE
Nr 146 GRUDZIE¡ 2013
Odponadstuleciaogrodyłazienkowskiewydawałysięzamkniętą
historycznąkompozycjąprzestrzenną.Wzeszłymrokupojawiła
sięszansaodzyskaniaczęścitechnicznejzapleczaogrodowego
iprzekształceniagowefragmentatrakcyjnejprzestrzenipublicznej
oddanejmieszkańcomWarszawyiturystomnietylkodlawypoczynku,lecztakżejakomiejscadialogu,aktywności,edukacji
ikreacjidziałańkulturotwórczych.Nazdegradowanymtereniepo
byłychszklarniachogrodowychzlokalizowanychwpołudniowo-zachodniejczęścizałożenia,wzdłużulicyParkowej,zaplanowano
stworzenienowejczęściogrodu,wyrażającejwspółczesnetęsknotyzawspółistnieniemmiejscadlanaturywcywilizacjimiejskiej.Zadaniemdlauczestnikówkonkursubyłonadanie
przestrzeniczęściparkuŁazienkiKrólewskienowegoznaczenia
ifunkcji,zwykorzystaniemnajnowszychideiirozwiązańprzyjaznychśrodowisku,jakomiejscarefleksjinadwspółistnieniemczłowiekaiprzyrody,atakżemiejscaodzyskanegonarzeczczłowieka
ijegopotrzeb.Chodziłoostworzeniewzabytkowymotoczeniuna
wskrośwspółczesnejkompozycjiwyrażającejideę„OgroduXXI
wieku”orazpawilonuwystawowego,którywpisałbysięwtradycjęparkowychpawilonów,williipałacyków,tworzącychmagiętej
najpopularniejszejmiejskiejprzestrzeniparkowejWarszawy.
OgródXXIwiekumastaćsięmiejscemnowejsytuacjiartystycznej.Wolnympolemdziałaniadlazaproszonychartystówikuratorów,przestrzeniątworzonąprzezludzizpomysłami.
JednymzcelówtworzeniaOgroduXXIwiekujestinterwencja
wżyciemieszkańcówstolicy,któraprzyczynisiędootwarcia
nowychmożliwościartystycznych,zbudujeprzestrzeńwyobraźni,
interdyscyplinarną,wolnąodpodziałówiuprzedzeń.
OgródXXIwiekumabyćpunktemwyjściadodyskusji,rozmów,
spotkań,wymianyzdańimyśli.Chodziotworzenieprzestrzeni
dialogu,wolnościieuropejskiejwspółpracy.
Podczasobradsądukonkursowegochcieliśmy,abyforma
„OgroduXXIwieku”mogłauchronićgoprzedlosemanonimowej
przestrzeniczyobiektumijanegobezzainteresowania,bezemocji.
Uczestnik,widziprzechodzieńpowinienbyć,wedługnas,
zachęconydoskupieniauwagi,powinienchciećwziąćudział
wdoświadczaniunowejjakościprzestrzenikrajobrazowej
wmieście.
Grzegorz Stiasny
KW146 ogrodXXI_Layout 1 12/29/13 6:00 PM Page 2
KONKURS NA OGRÓD XXI WIEKU MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE
Organizator
MuzeumŁazienkiKrólewskiewWarszawie
Miejsce i termin rozstrzygnięcia
Warszawa,14listopada2013r.
Sąd konkursowy
architektKrzysztofIngarden– przewodniczący
architektSARPGrzegorzStiasny– sędziareferent
prof.architektStanisławFiszer
MonicaLuengo– prezydentMiędzynarodowegoKomitetuKrajobrazuKulturowegoICOMOS-IFLA
prof.JacekPurchla– dyrektorMiędzynarodowegoCentrumKulturywKrakowie
prof.AndrzejRottermund– przewodniczącyRadyMuzeumŁazienkiKrólewskie,dyrektorZamkuKrólewskiegowWarszawie
TadeuszZielniewicz– dyrektorMuzeumŁazienkiKrólewskie
2
KW146 ogrodXXI_Layout 1 12/29/13 6:00 PM Page 3
OGRÓD – MARZENIE
O Ogrodzie XXI wieku w Łazienkach Królewskich mówi
dyrektor Tadeusz Zielniewicz
Jakie były założenia konkursu? Co to jest Ogród XXI wieku?
–OgródXXIwiekutojestnaszemarzenie.Niesposóbnapoczątkuwiekuodpowiedzieć,cotoznaczyogródXXIwieku.
ŁazienkiKrólewskiepiękniejądziękiprogramowirewitalizacji,
któryprowadzimywlatach2011-2015zakwotęponad80milionówzł.Wramachtegoprojektupodjęliśmytakżepróbęzagospodarowaniaobszaru,którydotądniebyłczęściąogrodów
historycznych.Jesttoterenzapleczagospodarczegomuzeum,
gdzieznajdująsięjużnieczynneszklarnieogrodniczeiparking.
Tocałkiemsporyterenopowierzchni2,8ha.Itonatymterenie
planujemyzbudowaćOgródXXIwiekuzpawilonemwystawienniczym,całkowiciepodjegopowierzchniąiwtensposóbwłączymyniepotrzebnyjużdziśobszargospodarczydozespołu
ogrodów.Przypomnę,żeŁazienkitozespółkilkuogrodów
historycznych,składającychsięzOgroduKrólewskiego
zXVIIIwiekuzpałacemNaWyspie,OgroduRomantycznego
zXIXwieku,tamgdziestoiBelweder,orazOgroduModernistycznegozXXwieku,usytuowanegonapołudniuodNowej
Oranżerii,wkierunkuulicyGagarina.Ostatniezałożenieogrodowepowstałowlatach60.XXwieku.JesttocharakterystycznygeometrycznyogródwotoczeniupomnikaChopina.
Jakwidać,Łazienkirozwijałysięprzezwiekiimyrównież
chcemykontynuowaćtęideęmetamorfozy,przyłączając
nieużytkowanyterengospodarczy,któryprzemienisię
wOgródXXIwieku.
Wwynikumiędzynarodowegokonkursu,doktóregozgłosiłosię
80architektów,ostateczniewpłynęło48prac,adodrugiego
etapuzakwalifikowałosię5zespołów,sądkonkursowywybrał
zespółholendersko-polskiijegoodważnąkoncepcjęnaOgród
XXIwiekuzpawilonemwystawienniczym,którycałkowicie
znajdujesiępodpowierzchniąogrodu-falującąłąkąkwietną.
Pawilonwystawczasowychjestbardzopotrzebnynietylko
ŁazienkomKrólewskim,alerównieżinnymmuzeomwarszawskim,abywłączyćnasdomiędzynarodowegoobiegudużych
iprestiżowychwystawsztukpięknych.Dziśniemożemyprzyjmowaćatrakcyjnychwystaw,którekrążąpoEuropie,bonie
mamywystarczającejpowierzchninaekspozycjeczasowe.
WnowympawiloniewŁazienkachuzyskamy1800mkw.powierzchniibędątonajwiększesaledlawystawczasowych
wWarszawie.Falującałąkakwietnaopowierzchniponad2ha
będzieczymśfascynującym,apawilonznajdującysiępodnią
tobardzonowoczesnaideanamiaręXXIwieku.Stanowirównieżodpowiedźnapytanie,jakmożnawnowatorskisposób
kształtowaćrelacjemiędzybudynkiemaotoczeniem.Architekci
odzawszerozwiązująproblemrelacjipomiędzybudynkiem
ajegootoczeniem.Jakwidzimy,tosięudajeczasemlepiej,
czasemgorzej.Wwyłonionymprzezsądkonkursowyprojekcie
tenproblemrozwiązanyjestnowatorsko,namiaręXXIwieku.
Pawilonwystawienniczyjakoosobnybudynekjakbyznika,bowiemmamydoczynieniazmetamorfozą,gdziełąkaprzemienia
sięwpawilon,apawilonprzemieniasięwłąkę.Niemadwóch
osobnychelementówtegorozwiązania,budynkuiotoczenia.
Jesttoprojektabsolutniezintegrowanyiprzyjaznyśrodowiskowo,ekologicznyorazbardzoodpowiedzialnyiszanujący
relacjezistniejącymihistorycznymiogrodami.Tylkook.1%
powierzchnidziałkibiologicznieczynnejzostaniezabudowany,
awtradycyjnychprojektachjesttook.20-30%.Przyzastosowaniuwieluproekologicznychtechnologiiipodkreśleniuwalorówedukacyjnych,będzietorealizacjaspoglądającawprzyszłośćnamiaręXXIwieku.Międzynarodowyzespółarchitektów
wsposóbtwórczypróbujeodpowiedzieć,jakmożewyglądać
ogródXXIwiekutuwŁazienkachKrólewskichwWarszawie.
Ponieważpojawiłysięwniektórychmediachalarmujące,całkowiciebłędnedoniesienia,żewświętymmiejscu,historycznym
XVII-wiecznymogrodziewŁazienkachpowstajenowygmach–
muszęjeszczerazpodkreślić,żeteren,naktórympowstanie
OgródXXIwiekuzpodziemnympawilonemwystawienniczym,
nienależydzisiajdoogrodówhistorycznych.Jesttoteren
gospodarczymuzeum,nieużytkowanyinaszedziałaniepolega
natym,abyobszartenprzyłączyćdozespołuogrodów
ŁazienekKrólewskich.
My,jakokuratorzyikustoszeŁazienek,nigdybyśmynie
pozwolilinaruszyćwartościhistorycznychnarodowegodziedzictwa.Przestrzegamyzasady,abywprowadzićnoweżyciedo
Łazienekwsposóbharmonijnyiumiarkowany,nowoczesny,ale
szanującytradycję.Robimytoodpowiedzialnieirozsądnie,przy
otwartejkurtynie.Wybranaprzezsądkonkursowykoncepcja
architektonicznaOgroduXXIwiekuzpawilonemekspozycyjnymzostałapublicznieprzedstawiona14listopada,podczas
ogłoszeniawynikówkonkursu,ajuż22listopadaodbyłasię
pierwszadebatapubliczna,podczasktórejzespółholendersko-polskicharchitektówprezentowałzwycięskąpracękonkursową.Zapraszamjużdziśwszystkichzainteresowanychna
kolejnądebatępubliczną,któraodbędziesię14stycznia2014r.
ogodz.12:00wPodchorążówcewŁazienkachKrólewskich.
Zespółautorskiprzedstawiwówczaskoncepcjępokonkursową,
którauwzględniuwagisądukonkursowego,atakżepropozycje
muzeum,jakoprzyszłegoużytkownika.
Jakie to będą zmiany?
Tobędązmianydotyczącegłównierozwiązańwjazduodstrony
miasta,zulicyParkowej,gdziearchitekcizaproponowalipewne
obniżenieterenu,byułatwićdojazdidostawybezpośredniodo
poziomumagazynów.Sądkonkursowyuznał,żetakieobniżenie
terenuniejestkonieczne,abyzapewnićsprawnedostawydzieł
sztuki.Będzietorozwiązanieowielebardziejprzyjazneiekologiczne.Innezmianydotycząfunkcjiwewnątrzpawilonuwystawienniczego,wariantowerozwiązaniasąjeszczedyskutowane.
GłównewejściedopawilonuzAleiChińskiejbardziejnawiązywaćbędziedoideigroty,bliskiejtradycyjnymrozwiązaniom
wogrodachkrajobrazowych.Natomiastzasadniczaideaogrodu,jakofalującejłąkikwietnej,podktórąznajdujesiępawilon
wystawienniczy,oczywiścienieulegazmianie,bojesttoidea
bardzotwórczaimyślę,żebędziemyzniejwszyscydumni.
3
KW146 ogrodXXI_Layout 1 12/29/13 6:00 PM Page 4
OGRÓD – MARZENIE
Jaki jest harmonogram realizacji tej inwestycji oraz
sposób jej finansowania?
Wprzyszłymrokuzostaniewykonanadokumentacjapotrzebna
dopozwolenianabudowę.Muzeumposiadajużśrodkinaten
celwbudżeciena2014rok.Planujemy,żeprojektwyłoniony
wkonkursie,przeprowadzonymwspólniezStowarzyszeniem
ArchitektówPolskichorazpodpatronatemMinistraKultury
iDziedzictwaNarodowegoorazMinistraŚrodowiska,będzie
realizowanywlatach2015-2017zwykorzystaniemśrodków
unijnych.Mamyteżnadzieję,żeinwestycjazracjiswychwalorówekologicznychiedukacyjnychzostanierównieżwsparta
przezNarodowyFunduszOchronyŚrodowiska.Naszym
marzeniemjest,bywsezonie2017/2018otworzyćpierwszą
wystawę,nadktórejzałożeniamijużpracujemy.
A jakie są założenia wystawiennicze dla tego obiektu?
Wpierwszymrzędziebędziemyprezentowaćkolekcjedzieł
sztukizgromadzonewczterechmuzeachrezydencjachkrólewskichwPolsceorazEuropie,bowiemichzbiorydałypoczątek
oświeceniowymideomnowoczesnychmuzeówpublicznych.
Będziemypokazywaćarcydziełasztukieuropejskiej,dając
naszymgościomokazjędoobcowaniazesztukąnajwyższej
próby.TakichmożliwościobecniewWarszawieniemamyzbyt
wiele.Będątozatemwystawysztukpięknychiraczejnie
będziemyzajmowaćsięwspółczesnością.Oczywiściedziś
nowoczesnośćpostrzeganajakonp.impresjonizmczypostimpresjonizm,czylisztukaprzełomuXIXiXXwieku,jestjuższtuką
klasyczną.ProjektpawilonuwystawienniczegowŁazienkach
niekonkurujeteżzideąwybudowaniawWarszawietak
potrzebnychkilkumuzeówtematycznych,takichjaknp.
MuzeumSztukiNowoczesnej,MuzeumHistoriiPolskiczyMuzeumWojskaPolskiego.Naszprojektpawilonuuzupełniabrak
miejscadladużychwystawczasowych.Łazienkomdodanowe
życie,bowiemnaszeobiekty,jakpałacNaWyspie,pałac
MyślewickiczyStaraPomarańczarniazTeatremKrólewskim,
towłaściwiepawilonyogrodowe,wktórychniemamożliwości
pokazywaniawiększychwystaw.To,codotychczasrobimy,to
raczejniewielkieekspozycje.Mimotociesząsiędużąfrekwencją.Dotychniewielkichpawilonówwciągutrzechmiesięcy,
bozwykletyletrwająnaszewystawy,przychodziponad50tys.
zwiedzających.Niemożemyprzyjąćwięcejgości,alezato
pawilonywŁazienkachsąbardzopiękneprzezswąkameralność.Wartopamiętać,żeideautworzeniapierwszegonowoczesnegomuzeumzostaławyrażonaprzezkrólaStanisława
AugustawkorespondencjizBacciarellimwroku1792.
TopierwszewPolscemuzeumpublicznemiałoznajdowaćsię
wpałacuNaWyspieiwrozbudowanychdwóchpawilonach,
postroniewschodniejizachodniej.Projektniezostałzrealizowany,bowiemw1795rokuPolskapotrzecimrozbiorzeprzestałaistnieć,akrólabdykował.Oświeceniowemarzeniekróla
outworzeniuwjegoukochanychŁazienkachnowoczesnego
muzeumpublicznegopodejmujemywłaśnieteraz.
ŁazienkiKrólewskieuważanesąprzezmieszkańcówiturystów
zanajszczęśliwszemiejscewWarszawieimyślę,żerównież
nowyOgródXXIwieku,będącywspaniałąłąkąkwietną,zyska
miłośćwarszawiaków.
Dziękujemy za rozmowę.
CZASEM LEPIEJ UCIEC OD PROBLEMU
4
O zwycięskiej pracy mówią członkowie polskiej części
zespołu – Marcin Jojko i Bartłomiej Nawrocki
pewnowjakimśstopniuutrudniłorozwiązaniakonstrukcyjne
orazobsługęiruchwbudynku.
Czy trudne było zrealizowanie założeń konkursowych?
Warunkikonkursuzostałybardzodobrzeprzygotowane,gdyż
sprecyzowanopodstawowewymaganiadotycząceprzyszłego
budynku,pozostawiającjednocześniedużepoledlainwencji
projektantów.Dwuetapowaprocedurakonkursowapozwoliła
najpierwwyłonićkilkanajlepszychpomysłównanowyogród
orazpawilonwystawienniczy,anastępniefinaliścimogliopracowaćjużswojezałożeniawbardziejszczegółowymzakresie.
Utrudnieniawynikaływięcjedyniezwłasnychwewnętrznych
ograniczeń,którekażdyprojektantsamsobiestwarzaprzyprojektowaniu.Całkowiteschowaniebudynkupodfalującąpowierzchniąogroduwnaszymwypadkuzjednejstronyułatwiło
podejmowaniedecyzjiformalnychczyteżestetycznychzwiązanychzwyglądemzewnętrznymbudynku,zdrugiejzaśna
Jak duża była presja pracy nad takim ważnym dla Warszawy
obiektem, jakim są Łazienki?
Niejesttopierwszyipewnienieostatnikonkurs,wktórym
wzięliśmyudział.Szerokopojętykontekststanowipunktwyjściawwiększościnaszychprojektów,stądrównieżiwtymwypadkuwieloaspektowenawiązaniedootoczeniaŁazienekbyło
dlanasnaturalnympodejściem.Poznaniehistorii,struktury,zasadydziałaniaparkubyłoniezwykleciekawe,niestanowiłojednakdlanaspresji,szczególniewkontekściezaproponowanego
pomysłu.Przyrobieniukonkursówzdecydowaniewiększą
presjęstanowiązawszeramyczasoweorazfinansowe,bo
wbrewpozoromjesttobardzokosztowneiczasochłonnezajęcie,szczególniemającświadomość,żeostateczniewygrywa
tylkojedenprojekticałośćmożeiśćnamarne.
KW146 ogrodXXI_Layout 1 12/29/13 6:00 PM Page 5
Czy nie boją się Państwo umieszczenia
nowoczesnej części ogrodowej obok
zabytkowej części Łazienek?
Czy nie będzie to stanowiło problemu
kompozycyjnego dla całości ogrodu?
Naszbudynekwdużejmierzeznajdujesiępodziemią,
natomiastogródwsensiekompozycyjnymjestbardzoprosty
ioszczędnywwyrazie–tonaturalnałąkakwietna.Dlategoteż
wświetlepozostałychpropozycjikonkursowychzwycięski
projektpozostajenajbardziejdyskretnyistonowany,ajednocześniezwyraźnymodniesieniemdohistorycznejkompozycji
parku.AnalizującbowiemplanŁazienekKrólewskich,możemy
zauważyć,żewciąguwiekówpowstawałytubudynki,którym
zawszeodpowiadałajednoznaczniezdefiniowanaprzestrzeńzewnętrzna,naprzykładwpostaciogrodu.Naszprojektkontynuujetęzasadę,oczywiścieprzyużyciuwspółczesnegojęzyka
architektury,adekwatnegodoczasów,wjakichżyjemy
iprojektujemy.Dlategonowypawilonwystawienniczywraz
zprzyporządkowanymmuOgrodemXXIwiekurównieżtworzą
przestrzeńowyraźnychgranicach,alezagłębieniewterenie
orazzastosowanieoszczędnejformywydzieleniaogrodupowodują,żecałośćniekonkurujezistniejącymzagospodarowaniem
parku,ajedyniedyskretniejeuzupełnia.
Dlaczego tak duży nacisk położono na wzmocnienie znaczenia alei Chińskiej dla całości parku?
Wynikatobezpośredniozistniejącegoukładuosikompozycyjnychparku,którypowstawałwdobieklasycyzmu.AlejaChińskajestwyraźnymkręgosłupemcałegozałożeniaŁazienek,
dlategologicznewydajesiępodkreślenieaktualnegostanu.
Stwarzanienowegoukładurelacji,hierarchiiwartościciągów
pieszychiprzestrzenibyłobysprzeczneztożsamościątego
miejsca.
Skąd nowatorski pomysł umieszczenia pawilonu wystawienniczego pod ogrodem?
Pomysłniejestszczególnienowatorski–mamywielebudynkówschowanychpodziemią,równieżwPolsce.Dlaprzykładu,
powstającewłaśniemuzeumwSzczecinieczypraktycznie
ukończonejużnoweMuzeumŚląskiewKatowicach.Alejakjuż
wspomniano,pomysłwynikazszacunkudootoczenia,wktórymprojektujemy,iwtymwypadkusprawdzasię.Żyjemy
wczasach,kiedyarchitekturapoprzeztechnologiebardzo
szybkostarzejesię.WŁazienkachmamybudynkikilkusetletnie,
którenadalzachwycająswojąarchitekturą.Niewiemy,czy
dzisiajdasięjeszczebudowaćwtakiejperspektywieczasowej.
Dlategoczasemlepiejuciecodproblemu–pokornieschować
budynekpodziemiąipozostawićmiejscenaturze,którago
przykrywa.Cieszymysię,żejurykonkursudoceniłoto.
Dlaczego w samym pawilonie wystawienniczym nacisk położono na modułowy układ przestrzeni wystawienniczej?
Trudnozgóryprzewidzieć,jakiewystawy,jakasztuka,będąprezentowanewprzestrzeniprzyszłegopawilonu.Rozwiązaniemodułowepozwalanaróżnorodnearanżowanietejprzestrzeniprzez
kuratorów,wzależnościodrodzajuorazliczbyjednocześnieeksponowanychwystaw.Niewiemy,jakiewystawyzagoszczą
w przyszłości,
dlatego
zaproponowaliśmy
elastycznąkonfigurację
przestrzeni,podatnąnazmiany,
właśniedziękimodułowemuukładowi.
Skąd forma ogrodu-łąki i jego trójkątnej platformy?
Układogroduwynikapośredniozkształtuterenu,naktórym
mogliśmyprojektować.Jakjużwspomniano,chcieliśmy,aby
ogródbyłwyraźniezdefiniowany,podobniejakinnezałożenia
wparku,copodkreślatożsamośćtegomiejsca.Wtymukładzie
urbanistycznymkształttrójkątajest,wedługnas,najbardziej
adekwatny.Natomiastpomysł,abyogródstanowiłanaturalna
łąkakwietna,skomponowanazrodzimejroślinności,wynika
bezpośredniozdiagnozywspółczesnegoświatanapoczątku
XXIwieku.Żyjemywczasachponowoczesnych,wktórych
ludzkośćpowracadonatury,zrozumiawszy,żejestjejnieodłącznączęścią.
Czy istotnym elementem projektu było nowe, zachodnie
wejście do Łazienek?
Wejściezachodniemanaceluprzedewszystkimumożliwienie
dostępudonowegopawilonuwsytuacji,gdynaprzykładpark
jużjestzamknięty.Takwięcjesttowejściedodatkowe,dopełniającesystemobsługiprzyszłegopawilonu.
Jak istotne było w projekcie zastosowanie rozwiązań proekologicznych i propozycja użycia materiałów odnawialnych?
Zastosowanierozwiązańproekologicznychbyłowymogiem
organizatorakonkursu,dlategozaproponowaliśmyszeregrozwiązań,którychzastosowaniejestkorzystnezpunktuwidzenia
ekologiiczyteżwykorzystaniaalternatywnychźródełenergiiitp.
Wartojednakzauważyć,żenaszbudynekiogródjużnapoziomierozwiązańarchitektonicznychposiadająkorzystneparametryenergetyczne.Zagłębieniebudynkuiwykorzystanie
izolacyjnościgruntu,skupionaformaobiektu,minimalizacja
powierzchniprzegródzewnętrznych,naturalnedoświetlenie,
zastosowanierodzimejroślinnościniewymagającejspecjalnychnakładówenergetycznychdojejuprawytotylkoniektóre
decyzjeprojektowe,świadcząceoszerokopojętejekologii
wnaszejpropozycji.
Czy koncepcja konkursowa jest trudna do wykonania pod
względem technicznym?
Jakwkażdymprojekcie,sąelementyprosteistandardowe,
atakżetakie,którewymagająinnowacyjnościorazwiększego
skupieniawposzukiwaniurozwiązań.Wnaszymwypadkuna
pewnowyzwaniembędzienaturalnedoświetleniejednejzsal
ekspozycyjnychorazukładkonstrukcyjnycałegobudynku.
Zagłębiającbudynekwterenie,udałonamsięjednakwdużej
mierzeuciecprzedproblemaminajtrudniejszymidlaprojektanta,czylityminaturyformalnejiestetycznej,ponieważdach
orazfragmentyelewacjipawilonusąnierozerwalnączęścią
całegoogrodu.
Dziękujemy za rozmowę.
5
KW146 ogrodXXI_Layout 1 12/29/13 6:00 PM Page 6
KONKURS NA OGRÓD XXI WIEKU MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE
I NAGRODA
Autorzy
MecanooInternationalB.V.,Delft,Holandia
Jojko+nawrockiarchitekcis.c.,Katowice,Polska
MichaelvanGessel
DELVALandscapeArchitects
Składzespołu:BrouwerJelmar,BortkoJakub,DelvaSteven,
vanGamerenDick,vanGesselMichaelR.,GuisRobbert,
KaalSebastiaan,KonovalovVladimir,JojkoMarcin,
JuraszGrzegorz,KorzuchMaria,NawrockaAgnieszka,
NawrockiBartłomiej,SwinderBianka,VerlaanJoost,
WeberAgnieszka,vanderWeideAnne-Marie,ZaczekIwona
Opinia o pracy
INagrodęprzyznanozatrafnąinterpretacjęwarunków
konkursu,awszczególnościza:
propozycjęogrodu-łąki,któregotrójkątna,wyniesionaplat-
6
formanadajeogrodowistatuswyjątkowości.Krawędźtarasu
ogroduwzdłużaleiChińskiejwzmacniajejdominującąfunkcję;
propozycjępawilonuumieszczonegowcałościpodprojektowanymogrodem;funkcjonalnerozwiązanieobsługipubliczności,przestrzeniwystawienniczej,jejzwartośćimożliwości
elastycznegokształtowania;
dobrepowiązaniaprojektowanegoogroduzperspektywą
widokowąnałąkikrajobrazoweodstronypółnocnej;
zawłaściwepropozycjezastosowaniarozwiązańtechnologii
proekologicznychuzupełnionychmetodamipasywnymi,
orazpropozycjamiużyciamateriałówodnawialnych.
Sądkonkursowydlazwycięskiejpracyzaleca:
ograniczeniezagłębieniaterenuwstrefiewjazdu
odstronymiasta;
wariantoweopracowanierozwiązańgeometriikrawędzi
tarasówogrodu;
dalsząanalizęrozwiązańprogramowo-przestrzennych
zużytkownikiem–MuzeumŁazienkiKrólewskie,następnie
opracowaniekoncepcjipokonkursowej.
KW146 ogrodXXI_Layout 1 12/29/13 6:00 PM Page 7
7
KW146 ogrodXXI_Layout 1 12/29/13 6:00 PM Page 8
KONKURS NA OGRÓD XXI WIEKU MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE
II NAGRODA
Autorzy
WXCAsp.z.o.o.,Warszawa,Polska
Składzespołu:ZbigniewWroński,SzczepanWroński,
MartaSękulska-Wrońska,MichałCzerwiński,AnnaDobek,
MarcinBieńka,MałgorzataDembowska,PiotrŁosek
8
Opinia o pracy
IINagrodęprzyznanoza:
prostyfunkcjonalnieiprzestrzennieukładparkowy
zwolnostojącympawilonemwystawowym;
bryłapawilonutrafnienawiązujedoskalihistorycznych
obiektówŁazienek,proponowanaarchitekturacharakteryzuje
sięsurowością,prostotąiekonomią;
założenieogrodu-parkukontynuujetradycjerozwiązań
krajobrazowych.
KW146 ogrodXXI_Layout 1 12/29/13 6:00 PM Page 9
9
KW146 ogrodXXI_Layout 1 12/29/13 6:00 PM Page 10
KONKURS NA OGRÓD XXI WIEKU MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE
WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE
Autorzy
KKMKozieńArchitekci,Kraków,Polska
COQIUMALACHOWSKACOQUIStadtebauLandschaftsarchitektur,Berlin,Niemcy
Składzespołu:MarekKozień,MagdalenaKozień-Woźniak,
KatarzynaKozień-Kornecka
Współpraca:MichałRączka,MagdalenaHabrat-Rączka,
10
EwelinaMichalik-Krok,MałgorzataSzewczyk,JoannaFilipek,
BeataTokarska-Kornecka,JakubKornecki,DawidGizicki,
JakubDziewoński
Konstrukcja:AdamKlimek
Architekturakrajobrazu:JoergTh.Coqui,IzabelaMałachowska-Coqui,KatarzynaSikora,ŁukaszSprada,AmaliaMiranda
Opinia o pracy
Wyróżnienieprzyznanoza:
szerokiepołączeniewidokowezzabytkowympawilonem
NowejOranżerii.
KW146 ogrodXXI_Layout 1 12/29/13 6:00 PM Page 11
KW146 ogrodXXI_Layout 1 12/29/13 6:00 PM Page 12
KONKURS NA OGRÓD XXI WIEKU MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE
WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE
Autorzy
Rar-2laboratoriumArchitektury,JanKubec,
RudaŚląska,Polska
ABIESARCHITEKTURAKRAJOBRAZU,BarbaraKraus-Galińska,
Warszawa,Polska
Składzespołu:JanKubec,AnnaMałek,
BarbaraKraus-Galińska,MagdalenaWnęk,
LeszekJodliński,TomaszBłażyca,DominikaJuraszczyk
12
Opinia o pracy
Wyróżnienieprzyznanoza:
próbęprzestrzennegoeksperymentudążącegodopołączenia
przestrzeniogrodowejzkrajobrazemifunkcjamimiejskimi.
KW146 ogrodXXI_Layout 1 12/29/13 6:00 PM Page 13
13
KW146 ogrodXXI_Layout 1 12/29/13 6:00 PM Page 14
KONKURS NA OGRÓD XXI WIEKU MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE
WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE
Autorzy
JRK72ARCHITEKTJACEKKRYCH
Gliwice,Polska
2NSTUDIOARCHITEKTURYBEATAMŁYNARSKA-NAWRATEK
Gliwice,Polska
ARCH.KRAJOBRAZUMACIEJNONAS
Warszawa,Polska
Składzespołu:JacekKrych,KlaudiaFiegler,KarolSabalczyk,
JoannaUrbanowicz
Współpraca:MichałNawrot,BeataMłynarska-Nawratek,
MaciejNonas
14
Opinia o pracy
Wyróżnienieprzyznanoza:
podkreślenieznaczeniaedukacjiekologicznej
itechnologicznej.
KW146 ogrodXXI_Layout 1 12/29/13 6:00 PM Page 15
15
KW146 ogrodXXI_Layout 1 12/29/13 6:00 PM Page 16
SUMMARY
21st CENTURY GARDEN AND ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE MUSEUM COMPETITION
1st PRIZE
MecanooInternationalB.V.,
Delft,Holandia
Jojko+nawrockiarchitekcis.c.,
Katowice,Polska
MichaelvanGessel
DELVALandscapeArchitects
2nd PRIZE
WXCAsp.z.o.o.,
Warszawa,Polska
HONORABLE
MENTION
KKMKozieńArchitekci,
Kraków,Polska
COQIUMALACHOWSKACOQUI
StadtebauLandschaftsarchitektur,
Berlin,Niemcy
HONORABLE
MENTION
Rar-2laboratoriumArchitektury,
JanKubec,RudaŚląska,Polska
ABIESARCHITEKTURAKRAJOBRAZU,
BarbaraKraus-Galińska,Warszawa,
Polska
HONORABLE
MENTION
JRK72ARCHITEKTJACEKKRYCH,
Gliwice,Polska
2NSTUDIOARCHITEKTURYBEATA
MŁYNARSKA-NAWRATEK,Gliwice,Polska
ARCH.KRAJOBRAZUMACIEJNONAS,
Warszawa,Polska
projekt graficzny ZbyszekGonciarz
tłumaczenie RyszardE.L.Nawrocki
MAGAZYN URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNY
wydaje BiuroArchitekturyiPlanowaniaPrzestrzennegoUrzędum.st.Warszawy
redakcja ul.Marszałkowska77/79,00-683Warszawa,tel.224432300
redaguje zespół MałgorzataZdancewicz– redaktorprowadząca,MarekMikos
16
Redakcjazastrzegasobiepraworedagowaniaiskracaniapowierzonychtekstów
e-mail [email protected]://um.warszawa.plISSN 1427-907X

Podobne dokumenty