Obrót żywnością genetycznie modyfikowaną w Finlandii Żywność

Transkrypt

Obrót żywnością genetycznie modyfikowaną w Finlandii Żywność
Obrót żywnością genetycznie modyfikowaną w Finlandii
Żywność nowej generacji, w tym genetycznie modyfikowana podlega w Finlandii ścisłej
kontroli przez Radę ds. Technologii Genetycznej (Board for Gene Technology). Rada jest
instytucją odpowiedzialną za użycie oraz wprowadzanie na rynek żywności GMO i działa
w połączeniu z fińskim Ministerstwem Spraw Społecznych i Zdrowia. Dodatkowo kwestiami
żywności GMO zajmują się również Ministerstwo Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz
urząd ds. bezpieczeństwa żywności EVIRA, każdy zgodnie z kompetencjami.
Głównym aktem prawnym regulującym sprawy żywności nowej generacji jest ustawa
o technologii genetycznej (Gene Technology Act) z 1995 r. wraz z późniejszymi zmianami,
na podstawie której działa Rada ds. Technologii Genetycznej.
Ustawa jednoznacznie określa, że na wszystkich etapach wprowadzania na rynek produktu
zawierającego organizmy genetycznie modyfikowane musi być wzmianka na etykiecie lub na
dokumencie, iż dany produkt zawiera GMO tj. „ This product contains genetically modified
organisms” (sekcja 21 c ustawy). Dodatkowo podmiot wprowadzający taki produkt musi
zapewnić, że etykieta i pakowanie są zgodne z wymaganiami wskazanymi w wydanej przez
Radę pisemnej zgodzie.
W przypadku produktów zawierających małą/znikomą ilość organizmów modyfikowanych,
które są przypadkowe lub technicznie nie do uniknięcia, musi zostać ustanowiony próg
zawartości tych organizmów poprzez rozporządzenie Ministerstwa Spraw Społecznych
i Zdrowia, poniżej którego nie wymaga się etykiety z informacją o zawartości GMO.
Opracowanie: WPHI Helsinki
Helsinki, dn. 11.01.2013

Podobne dokumenty