Protokół kontroli problemowej Witold Stochmiałek Firma „Wiking

Transkrypt

Protokół kontroli problemowej Witold Stochmiałek Firma „Wiking
Gdańsk, dnia 6 lipca 2015 r.
PS-III.9514.16.2015.TB
Protokół kontroli problemowej
Witold Stochmiałek Firma „Wiking”
Agencja Ochrony Mienia i Konwoje
ul. Mławska 7, 81-204 Gdynia
Kontrolę, w dniu 16 czerwca 2015 r., przeprowadzili niżej wymienieni pracownicy Wydziału
Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
- Tamara Bielesz – inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr PS-I.0030.142.2015
z dnia 3 czerwca 2015 r., kierująca zespołem kontrolnym;
- Bożena Dobrowolska – specjalista, na podstawie upoważnienia nr PS-I.0030.142.2015 z dnia
3 czerwca 2015 r.
Przedmiot kontroli: ustalenie stanu faktycznego i prawnego w zakresie spełniania przez Witold Stochmiałek Firma „Wiking” Agencja Ochrony Mienia i Konwoje , zwanego dalej „Pracodawcą”, warunków i obowiązków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1-3, art. 30 ust. 4 oraz art. 33
ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) zwanej dalej
Ustawą.
Jednostką kontrolowaną kieruje pan Witold Stochmiałek –Właściciel .
W czasie kontroli dokumentację udostępniały i udzielały informacji osoby:
Pan Witold Stochmiałek – Właściciel,
Pani Helena Rumińska – Samodzielna Księgowa
Siedziba Pracodawcy:
ul. Mławska 7, 81-204 Gdynia.
Podstawowym zakresem działalności gospodarczej Pracodawcy jest działalność ochroniarska
z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa.
Kontrolę przeprowadzono zgodnie z programem kontroli zaakceptowanym przez Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
Zgodnie z programem, kontrolą został objęty okres od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia
16 czerwca 2015 r.
W trakcie kontroli ustalono, co następuje:
1. Status prawny Pracodawcy:
1
Pracodawca prowadzi działalność na podstawie:
- Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdyni
pod numerem ewidencyjnym 52009,
- Decyzji Wojewody Pomorskiego nr D/08/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
- Koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr L-0971/00 z dnia 27 czerwca
2000 r.
2. Spełnianie przez Pracodawcę warunków określonych w art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych:
1) stan zatrudnienia ogółem: [.]*osób ([.]*etatów), w tym niepełnosprawnych [.]* osoby ([.]*
etatów).
Wszystkie osoby zatrudnione są na podstawie przepisów kodeksu pracy.
[]*osób ([]* etatów) ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, []*osób ([]*
etatów) ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności (zestawienie zatrudnienia na
dzień 12 czerwca 2015 r., stanowi znacznik nr 1 do protokołu).
Pracodawca przedstawił zespołowi kontrolnemu stan zatrudnienia w losowo wybranym czasie
kontrolowanego okresu:
informacja o stanie zatrudnienia w miesiącu czerwcu 2014 r. (załącznik nr 2 do protokołu),
informacja o stanie zatrudnienia w miesiącu wrześniu 2014 r. (załącznik nr 3 do protokołu),
informacja o stanie zatrudnienia w miesiącu listopadzie 2014 r. (załącznik nr 4 do protokołu),
informacja o stanie zatrudnienia w miesiącu marcu 2015 r. (załącznik nr 5 do protokołu),
informacja o stanie zatrudnienia w miesiącu kwietniu 2015 r. (załącznik nr 6 do protokołu).
Zespół kontrolny stwierdził, że w okresie poddanym kontroli pracodawca wypełniał warunki zatrudnienia, określone w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, dla pracodawców posiadających status
zakładu pracy chronionej.
W trakcie czynności kontrolnych skontrolowano akta osobowe []* osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie: []*osób mających orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności,[]*
osób mających orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności (zestawienie stanowi załącznik nr 7
do protokołu).
We wszystkich aktach osobowych, objętych kontrolą, stwierdza się aktualne umowy o pracę
(z treści umowy wynika zakres czynności), aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi […..]*%, wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi
[…]*% (stan na dzień kontroli). Pracodawca przedstawił wskaźniki zatrudnienia w ww. miesiącach kontrolowanego okresu. Zespół kontrolny stwierdził, że w okresie poddanym kontroli pracodawca osiągał wartości wskaźników zatrudnienia, określone w art. 28 ust. 1 pkt 1a ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, dla pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej.
2
2) obiekt i pomieszczenia w Gdyni przy ul. Mławskiej 7 użytkowane na podstawie decyzji Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, Oddział w Gdyni z dnia 23 grudnia 2013 r., Nr rej.:03140-51200-K069-Ao0018/13, potwierdzające, że obiekt i pomieszczenia użytkowane przez Pracodawcę, w ramach statusu zakładu
pracy chronionej odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,
uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy,
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania
dostępności do nich.
3) w celu realizacji świadczeń w zakresie doraźnej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, poradnictwa oraz usług rehabilitacji dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych Pracodawca podpisał umowę z ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………]* (umowa z dnia 15
lutego 2012 r.).
3. Spełnianie przez Pracodawcę obowiązków określonych w art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych:
1) Pracodawca utworzył Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (ZFRON),
wypełniając obowiązek, określony w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, dla pracodawców
prowadzących zakład pracy chronionej.
2) Pracodawca posiada Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 1 stycznia 2012 r.
3) Pracodawca prowadzi ewidencję środków Funduszu, zapoznano się z ewidencją za okres od
czerwca 2014 r. do czerwca 2015 r.
4) Na podstawie przedstawionej dokumentacji zespół kontrolny stwierdził, że pracodawca wypełnia obowiązek określony w art. 33 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych – prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji.
5) Pracodawca terminowo przedstawił Wojewodzie Pomorskiemu informacje dotyczące spełnienia warunków realizacji obowiązków, o których jest mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, za kontrolowany okres – I i II półrocze 2014 r.
W toku kontroli analizowano dokumenty: wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o numerze REGON, akta osobowe pracowników, informacje o stanie zatrudnienia,
dokumenty ewidencji środków ZFRON, postanowienie i protokół kontroli Państwowej Inspekcji
Pracy, umowę o świadczenie usług medycznych, regulamin ZFRON.
W badanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
Przedsiębiorca został poinformowany o prawie zgłoszenia na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli, ale przed jego podpisaniem, umotywowanych zastrzeżeń, co
3
do ustaleń w nim zawartych, zgodnie z § 15 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez
organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 29).
Zespół kontrolny poinformował Pracodawcę o prawie odmowy podpisania protokołu
(§ 16 ust. 1 ww. rozporządzenia).
Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli
i skierowania wystąpienia pokontrolnego (§ 16 ust. 3 ww. rozporządzenia).
Protokół niniejszy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisany bez zastrzeżeń.
Jeden egzemplarz protokołu otrzymał pan Witold Stochmiałek właściciel Firmy „Wiking”
Agencja Ochrony Mienia i Konwoje.
Pracodawca
Dyrektor Henryk Strąk
Zespół kontrolny
Inspektor Wojewódzki Tamara Bielesz
Samodzielna Księgowa
Helena Rumińska
Specjalista Bożena Dobrowolska
/Podpis osoby reprezentującej pracodawcę/
/Podpisy zespołu kontrolnego/
[……]*wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198
z późn. zm.) przez Tamarę Bielesz w interesie Pracodawcy
Witold Stochmiałek Firma „Wiking” Agencja Ochrony Mienia i Konwoje.
4