Projekt ETM - Europejski Broker Transferu Technologii

Transkrypt

Projekt ETM - Europejski Broker Transferu Technologii
Projekt ETM - Europejski Broker Transferu Technologii
Program: Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci – Tworzenie Innowacji
Numer umowy: 526817-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP
Okres trwania: 01.01.2013 – 30.06.2015
PARTNERZY
ASEV Empolese
Valdelsa Development
Agency
(Włochy)
www.asev.it
CECOT Employers
Association
(Hiszpania)
www.cecot.org
Arges County
Businessman
Association
(Rumunia)
www.aoaarges.ro
SPI Knowledge
Management
Consultancy
(Portugalia)
www.spi.pt
ITPIO Consultants
(Bułgaria)
www.itpio.eu
Uniwersytet Łódzki
(Polska)
www.uni.lodz.pl/
IDEC Business
Consulting
(Grecja)
www.idec.gr
Oviedo Chamber of
commerce
(Hiszpania)
www.camara-ovi.es
Celem projektu ETM, finansowanego w ramach programu Leonardo da Vinci, jest podniesienie
rangi profesji Europejskiego Brokera Transferu Technologii (ang. Technology Transfer
Manager - TTM). W ramach projektu zostanie określony profil kompetencji TTM, na którego
podstawie partnerzy opracują dedykowany kurs oraz procedurę akredytacji (poświadczenia
kompetencji zawodowych) zgodną w wymogami ECVET (Europejski system transferu osiągnięć
w kształceniu i szkoleniu zawodowym).
DZIAŁANIA PROJEKTOWE
Podczas pierwszych miesięcy (styczeń-maj 2013) partnerzy w swoich krajach przeprowadzili
szczegółowe badanie dotyczące transferu technologii, na podstawie którego opracowano
krajowe oraz europejskie profile kompetencji TTM. Badanie objęło 326 ankiet,
40 wywiadów z TTM oraz 8 spotkań fokusowych z przedstawicielami centrów
i organizacji transferu technologii w krajach partnerskich.
PROFIL KOMPETENCJI BROKERA TRANSFERU TECHNOLOGII (TTM)
Badanie, którego wyniki dostępne są na stronie projektu www.etmproject.eu, identyfikuje
zestaw głównych kompetencji niezbędnych dla Brokerów Transferu Technologii – nowej
profesji, która nie jest jeszcze dobrze rozpoznawalna w krajach partnerskich. Badanie skupia
się zarówno na wiedzy teoretycznej, jak i umiejętnościach praktycznych oraz przedstawia
zestaw rekomendacji z krajów partnerskich dotyczących zawartości kursu.
Głównymi respondentami badania byli mężczyźni w średnim wieku (61%), najczęściej
dyrektorzy lub managerowie innowacyjnych spółek, uniwersytetów lub jednostek badawczych
z ponad 10-letnim doświadczeniem oraz wykształceniem technicznym (37% - absolwenci
studiów inżynierskich, 19% - fizyki i chemii, 30% - nauk ekonomicznych). Pomimo,
iż większość respondentów pracuje z powodzeniem jako Brokerzy Transferu Technologii,
ponad 80% z nich nie uczestniczyło dotąd w żadnym kursie z zakresu transferu
technologii. W przeważającej części nie posiadają oni również oficjalnego poświadczenia
swoich kompetencji (np. certyfikatu).
Z uwagi na fakt, iż profesja Brokera Transferu Technologii nie jest jeszcze szeroko
rozpoznawalna i jest ona wykonywana przez ludzi o zróżnicowanym wykształceniu
i doświadczeniu zawodowym, ważne jest aby określić wspólny, europejski profil TTM.
Z przeprowadzonych badań wynika, iż w trakcie typowego dnia pracy do głównych działań
TTM należy:
Kluczowy obszar kompetencji
Średni czas pracy/ dzień
Zarządzanie projektami
29 %
Komercjalizacja technologii
14 %
Zbieranie informacji
13 %
Komunikacja i networking
12 %
Negocjacje
Opracowywanie modeli biznesowych dla
transferu technologii
Zarządzanie prawem własności intelektualnej
12%
11 %
9%
CO DALEJ?
Obecnie partnerzy pracują nad szkoleniem e-learningowym dla Brokerów Transferu
Technologii (program oraz materiały szkoleniowe) oraz nad wytycznymi dla akredytacji
(poświadczenia kompetencji) osób pracujących w tej profesji.
Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: www.etmproject.eu
Uniwersytet Łódzki
ul. Pomorska 161, pok. 308, 90-236 Łódź
Dariusz Trzmielak | [email protected]
: +48 42 635 62 70 | www.uni.lodz.pl
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja
Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość
merytoryczną.