XIII Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Transkrypt

XIII Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
XIII Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
Od roku szkolnego 2004/05 Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu
Wrocławskiego we współpracy z Fundacją Matematyków Wrocławskich i
Stowarzyszeniem Lingwistyki Rekreacyjnej organizuje ogólnopolskie eliminacje
do Międzynarodowej Olimpiady Lingwistycznej. Krajowa Olimpiada Lingwistyki
Matematycznej jest od roku szkolnego 2008/09 w spisie olimpiad
ogólnokształcących zamawianych i dotowanych przez MEN.
Udział w Olimpiadzie nie wymaga specjalistycznej wiedzy lingwistycznej ani
znajomości języków obcych, wystarczy umiejętność syntetycznego i analitycznego
myślenia, formułowania i dedukcyjnego badania hipotez oraz standardowa szkolna
wiedza językoznawcza, a w szczególności:

rozumienie pojęć: głoska, sylaba, znak, litera, alfabet, pismo,

podział głosek na samogłoski i spółgłoski, dźwięczne i bezdźwięczne, ustne
i nosowe,

znajomość części mowy i kategorii gramatycznych czasu, liczby, osoby, trybu,
aspektu i przypadka,

znajomość podstawowych zagadnień z zakresu składni, morfologii
i słowotwórstwa,

elementarna wiedza na temat liczebników, systemów liczenia i zapisu liczb.
Zestawy zadań treningowych, zadania z poprzednich edycji Olimpiady oraz wszelkie
inne informacje można znaleźna stronie http://www.fmw.uni.wroc.pl/lingw
W tym roku etap szkolny odbędzie się 8 października w godzinach
8.00 – 10.00.
Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się do p. Moniki Maciąg
(język angielski) lub do p. Macieja Bugaja (matematyka).
do dnia 2 października 2015.

Podobne dokumenty